Etaamb.openjustice.be
Wet van 20 juli 2001
gepubliceerd op 24 juli 2001

Wet tot wijziging van artikel 186bis van het Gerechtelijk Wetboek

bron
ministerie van justitie
numac
2001009636
pub.
24/07/2001
prom.
20/07/2001
ELI
eli/wet/2001/07/20/2001009636/staatsblad
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
links
Raad van State (chrono)
Document Qrcode

20 JULI 2001. - Wet tot wijziging van artikel 186bis van het Gerechtelijk Wetboek (1)


ALBERT II, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

De Kamers hebben aangenomen en Wij bekrachtigen hetgeen volgt :

Artikel 1.Deze wet regelt een aangelegenheid als bedoeld in artikel 77 van de Grondwet.

Art. 2.Artikel 186bis van het Gerechtelijk Wetboek, ingevoegd bij de wet van 22 december 1998 en vervangen bij de wet van 13 maart 2001, wordt aangevuld met het volgend lid : « De termijnen van de procedures met het oog op de benoeming bedoeld in artikel 58bis, 1°, de aanwijzing bedoeld in artikel 58bis, 2°, evenals de aanwijzing tot federaal magistraat en bijstandsmagistraat, worden geschorst van 15 juli tot 15 augustus. »

Art. 3.Deze wet treedt in werking op 15 juli 2001.

Kondigen deze wet af, bevelen dat zij met 's Lands zegel zal worden bekleed en door het Belgisch Staatsblad zal worden bekendgemaakt.

Gegeven te Brussel, 20 juli 2001.

ALBERT Van Koningswege : De Minister van Justitie, M. VERWILGHEN Met `s Lands zegel gezegeld : De Minister van Justitie, M. VERWILGHEN _______ Nota (1) Gewone zitting 2000-2001. Senaat : Stukken. - Wetsvoorstel van Mevr. Taelman, 2-780, nr. 001. - Amendementen, 2-780, nr. 002. - Verslag, 2-780, nr. 003.

Parlementaire Handelingen. - Bespreking en aanneming. Vergadering van 12 juli 2001 Kamer van volksvertegenwoordigers : Stukken. - Ontwerp overgezonden door de Senaat, 50/1352, nr. 001. - Tekst aangenomen in plenaire vergadering en aan de Koning ter bekrachtiging voorgelegd, 50/1352, nr. 002.

Parlementaire Handelingen. - Bespreking en aanneming. Vergadering van 19 juli 2001.

^