Etaamb.openjustice.be
Wet van 18 juli 2002
gepubliceerd op 13 september 2002

Bijzondere wet tot waarborging van een gelijke vertegenwoordiging van mannen en vrouwen op de kandidatenlijsten van de kandidaturen voor de verkiezingen van de Waalse Gewestraad, de Vlaamse Raad en de Brusselse Hoofdstedelijke Raad

bron
ministerie van tewerkstelling en arbeid
numac
2002013011
pub.
13/09/2002
prom.
18/07/2002
ELI
eli/wet/2002/07/18/2002013011/staatsblad
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

18 JULI 2002. - Bijzondere wet tot waarborging van een gelijke vertegenwoordiging van mannen en vrouwen op de kandidatenlijsten van de kandidaturen voor de verkiezingen van de Waalse Gewestraad, de Vlaamse Raad en de Brusselse Hoofdstedelijke Raad (1)


ALBERT II, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

De Kamers hebben aangenomen en Wij bekrachtigen hetgeen volgt : HOOFDSTUK I. - Algemene bepaling

Artikel 1.Deze bijzondere wet regelt een aangelegenheid als bedoeld in artikel 77 van de Grondwet. HOOFDSTUK II. - Lijsten van kandidaten voor de verkiezing van de Brusselse Hoofdstedelijke Raad

Art. 2.Op elk van de lijsten van kandidaten voor de verkiezing van de Brusselse Hoofdstedelijke Raad mag het verschil tussen het aantal kandidaten van elk geslacht niet groter zijn dan één.

De eerste twee kandidaten van elk van de lijsten moeten van een verschillend geslacht zijn.

Art. 3.Voor de verkiezing van de Brusselse Hoofdstedelijke Raad, wordt de verwijzing naar artikel 117bis die zich bevindt in artikel 123, derde lid, 6°, van het Kieswetboek, vervangen door een verwijzing naar artikel 2 van deze wet.

Art. 4.De artikelen 11bis en 12, §§ 2bis en 3, 2°bis , van de wet van 12 januari 1989 tot regeling van de wijze waarop de Brusselse Hoofdstedelijke Raad wordt verkozen, ingevoegd door de wet van 24 mei 1994, worden opgeheven.

Art. 5.Het gewestbureau wijst de lijsten af die niet voldoen aan de in deze wet opgenomen bepalingen. HOOFDSTUK III. - Lijsten van kandidaten voor de verkiezingen van de Vlaamse Raad en van de Waalse Gewestraad

Art. 6.Op elk van de lijsten van kandidaten voor de verkiezingen van de Vlaamse Raad en van de Waalse Gewestraad mag het verschil tussen het aantal kandidaten van elk geslacht niet groter zijn dan één.

De eerste twee kandidaten van elk van de lijsten moeten van een verschillend geslacht zijn.

Art. 7.Voor de verkiezing van de Vlaamse Raad en van de Waalse Gewestraad, wordt de verwijzing naar artikel 117bis die zich bevindt in artikel 123, derde lid, 6°, van het Kieswetboek, vervangen door een verwijzing naar artikel 6 van deze wet.

Art. 8.De artikelen 14bis en 15, §§ 2bis en 3, 2°bis , van de gewone wet van 16 juli 1993 tot vervollediging van de federale Staatsstructuur, ingevoegd door de wet van 24 mei 1994, worden opgeheven.

Art. 9.Het hoofdbureau van de kieskring wijst de lijsten af die niet voldoen aan de in deze wet opgenomen bepalingen. HOOFDSTUK IV. - Overgangsbepaling

Art. 10.Bij de eerste volledige vernieuwing van elke assemblee na de inwerkingtreding van deze wet, mogen de eerste drie kandidaten van elke lijst niet van hetzelfde geslacht zijn.

Bovendien mag op elk van de lijsten het verschil tussen het aantal kandidaten van elk geslacht niet groter zijn dan één. HOOFDSTUK V. - Slotbepaling

Art. 11.Elke assemblee evalueert binnen zes maanden na haar samenstelling de uitwerking van deze wet op de aanwezigheid van het aantal vrouwelijke verkozenen in haar midden.

Kondigen deze wet af, bevelen dat zij met 's Lands zegel zal worden bekleed en door het Belgisch Staatsblad zal worden bekendgemaakt.

Gegeven te Brussel, 18 juli 2002.

ALBERT Van Koningswege : De Vice-Eerste Minister, Minister van Werkgelegenheid en Minister van Gelijke kansen, Mevr. L. ONKELINX De Minister van Binnenlandse Zaken, A. DUQUESNE Met 's Lands zegel gezegeld : De Minister van Justitie, M. VERWILGHEN _______ Nota (1) Verwijzingen naar de parlementaire voorbereiding : Senaat. Stukken : 2-1024-2001/2002 : Nr. 1. Ontwerp van bijzondere wet. - Nr. 2. Amendementen. - Nr. 3.

Verslag namens de commissie. - Nr. 4. Tekst aangenomen door de commissie. - Nr. 5. Amendementen ingediend na de goedkeuring van het verslag. Nr. 6. Ontwerp geamendeerd door de Kamer. - Nr. 7.

Amendementen. - Nr. 8. Verslag namens de commissie. - Nr. 9. Tekst aangenomen in plenaire vergadering en aan de Koning ter bekrachtiging voorgelegd.

Handelingen van de Senaat : 7 maart 2002 en 4 juli 2002.

Kamer van volksvertegenwoordigers.

Stukken : Doc 50-1680/ (2001/2002) : 001. Ontwerp overgezonden door de Senaat.- 002. Amendementen. 003.

Verslag namen de commissie. - 004. Tekst aangenomen door de commissie. - 005. Amendementen voorgesteld na indiening van het verslag. - 006.

Tekst aangenomen in plenaire vergadering en teruggezonden aan de Senaat.

Zie ook : Integraal verslag : 29 en 30 mei 2002.

^