Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de publicaties van 13 september 2002

Snelle toegang:

wet

type wet prom. -- pub. 13/09/2002 numac 2002003411 bron ministerie van financien Administratie van de BTW, registratie en domeinen Vervreemding van onroerende domeingoederen Bekendmaking gedaan ter uitvoering van de wet van 31 mei 1923 Het Waalse Gewest is voornemens uit de hand te verkopen : Stad La Louvière « rue du Moulin à eau », weide voor een oppervlakte volgens het meten voor 8 a 55 ca, gekadastreerd(...) type wet prom. 02/08/2002 pub. 13/09/2002 numac 2002009842 bron federale overheidsdienst justitie Wet die naturalisaties verleent type wet prom. 02/08/2002 pub. 13/09/2002 numac 2002009841 bron federale overheidsdienst justitie Wet die naturalisaties verleent type wet prom. 02/08/2002 pub. 13/09/2002 numac 2002009843 bron federale overheidsdienst justitie Wet die naturalisaties verleent type wet prom. 02/08/2002 pub. 13/09/2002 numac 2002009844 bron federale overheidsdienst justitie Wet die naturalisaties verleent type wet prom. 18/07/2002 pub. 13/09/2002 numac 2002013011 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Bijzondere wet tot waarborging van een gelijke vertegenwoordiging van mannen en vrouwen op de kandidatenlijsten van de kandidaturen voor de verkiezingen van de Waalse Gewestraad, de Vlaamse Raad en de Brusselse Hoofdstedelijke Raad

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 04/09/2002 pub. 13/09/2002 numac 2002003398 bron ministerie van financien Koninklijk besluit tot vastlegging van het model van het aangifteformulier inzake belasting van niet-inwoners voor het aanslagjaar 2002 (1) type koninklijk besluit prom. 09/08/2002 pub. 13/09/2002 numac 2002007222 bron ministerie van landsverdediging Koninklijk besluit houdende ontslag van een Regeringscommissaris bij het Nationaal Instituut voor oorlogsinvaliden, oud-strijders en oorlogsslachtoffers type koninklijk besluit prom. 09/08/2002 pub. 13/09/2002 numac 2002007223 bron ministerie van landsverdediging Koninklijk besluit houdende benoeming van een Regeringscommissaris bij het Nationaal Instituut voor oorlogsinvaliden, oud-strijders en oorlogsslachtoffers type koninklijk besluit prom. -- pub. 13/09/2002 numac 2002009864 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde Bij koninklijk besluit van 22 augustus 2002, is het koninklijk besluit van 11 juli 2002, waarbij Mevr. Bonnet, C., voorlopig benoemd is tot parketjuriste in het rechtsgebied van het hof van beroep te Brussel, ingetrokken.

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 08/08/2002 pub. 13/09/2002 numac 2002027804 bron ministerie van het waalse gewest Ministerieel besluit waarbij het toegelaten wordt om 's nachts op karper te vissen in het meer van Bütgenbach van 18 tot en met 20 oktober 2002 type ministerieel besluit prom. 08/08/2002 pub. 13/09/2002 numac 2002027805 bron ministerie van het waalse gewest Ministerieel besluit waarbij het tijdelijk toegelaten wordt om in de meren van Bütgenbach en Robertville op coregionidae te vissen

arrest

type arrest prom. -- pub. 13/09/2002 numac 2002021379 bron arbitragehof Uittreksel uit arrest nr. 115/2002 van 26 juni 2002 Rolnummer 2414 In zake : de prejudiciële vragen betreffende artikel 46 van de arbeidsongevallenwet van 10 april 1971, gesteld door de Correctionele Rechtbank te Brugge. Het Arbitragehof, I. Onderwerp van de prejudiciële vragen Bij vonnis van

decreet

type decreet prom. 17/07/2002 pub. 13/09/2002 numac 2002029464 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet tot bevordering van de gelijke vertegenwoordiging van mannen en vrouwen in de adviesorganen

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 05/09/2002 pub. 13/09/2002 numac 2002027803 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering houdende sluiting van de zitting 2001-2002 van de Waalse Gewestraad

besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering

type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 04/09/2002 pub. 13/09/2002 numac 2002031471 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot sluiting van de gewone zitting 2001-2002 van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering

besluit van de gemeenschappelijke gemeenschapscommissie

type besluit van de gemeenschappelijke gemeenschapscommissie prom. 04/09/2002 pub. 13/09/2002 numac 2002031472 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van het Verenigd College van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie tot sluiting van de gewone zitting 2001-2002 van de Verenigde Vergadering van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie

publicatieblad van de europese gemeenschappen

type publicatieblad van de europese gemeenschappen prom. -- pub. 13/09/2002 numac 2002009760 bron federale overheidsdienst justitie Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen Inhoud L 183 12 juli 2002 I. Besluiten waarvan de publicatie voorwaarde is voor de toepassing * Besluit nr. 1247/2002/EG van het Europees Parlement, de Raad en de Commissie van 1 juli 200 Verordening (EG) nr. 1248/2002 van de Commissie van 11 juli 2002 tot vaststelling van forfaitaire i(...)

proces-verbaal

type proces-verbaal prom. -- pub. 13/09/2002 numac 2002021392 bron federale overheidsdienst kanselarij en algemene diensten Vaste Nationale Cultuurpactcommissie Algemene vergadering Maandag 16 september 2002, te 14 u. 30 m. Gelet op de nieuwe richtlijnen inzake veiligheid, dient(...) Agenda : 1. Goedkeuring van de notulen van de algemene vergadering van de Vaste Nationale Cultuu(...)

vacante bettreking

type vacante bettreking prom. -- pub. 13/09/2002 numac 2002009863 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde. - Vacante betrekkingen In het Belgisch Staatsblad van 4 juli 2002, bladzijde 30243, regel 19, is de vacante plaats van beambte bij het parket van de procureur des Konings bij de rechtbank van eerste aanleg te Bergen, geannul - beambte bij de griffie van rechtbank van koophandel te Antwerpen : 2; - opsteller bij het park(...) type vacante bettreking prom. -- pub. 13/09/2002 numac 2002013043 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Arbeidsgerechten. - Bericht aan de representatieve organisaties. - Openstaande plaats van een werkend rechter in sociale zaken als werknemer-bediende bij de arbeidsrechtbank van Charleroi, ter vervanging van de heer Daniel Van Hende De betrokken De voordrachten van de kandidaten moeten worden gericht aan het Ministerie van Tewerkstelling en Ar(...)
^