Etaamb.openjustice.be
Wet van 13 december 2002
gepubliceerd op 10 januari 2003

Wet houdende verschillende wijzigingen van de kieswetgeving

bron
federale overheidsdienst binnenlandse zaken
numac
2003000004
pub.
10/01/2003
prom.
13/12/2002
ELI
eli/wet/2002/12/13/2003000004/staatsblad
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

13 DECEMBER 2002. - Wet houdende verschillende wijzigingen van de kieswetgeving (1)


ALBERT II, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

De Kamers hebben aangenomen en Wij bekrachtigen hetgeen volgt : HOOFDSTUK I. - Algemene bepaling

Artikel 1.Deze wet regelt een aangelegenheid als bedoeld in artikel 77 van de Grondwet. HOOFDSTUK II. - Wijzigingen aan het Kieswetboek voor de verkiezing van de federale wetgevende Kamers

Art. 2.In artikel 115bis, § 4, vierde lid, eerste zin, van het Kieswetboek, ingevoegd bij de wet van 18 december 1998 en gewijzigd bij de wet van 27 december 2000, wordt het woord « kandidaten » vervangen door het woord « kandidaat-titularissen ».

Art. 3.In artikel 116, § 6, eerste lid, eerste zin, van hetzelfde Wetboek, gewijzigd bij de wetten van 19 november 1998 en 27 december 2000, worden de woorden « de kandidaten » vervangen door de woorden « zowel de kandidaat-titularissen als de kandidaat-opvolgers ».

Art. 4.Artikel 117, eerste lid, van hetzelfde Wetboek, gewijzigd bij de wetten van 25 maart 1986 en 30 juli 1991, bij koninklijk besluit van 5 april 1994, evenals bij de wet van 27 december 2000, wordt vervangen als volgt : « Bij de voordracht van kandidaten voor de mandaten van vertegenwoordiger of senator, moeten er gelijktijdig hiermee en in dezelfde vormen, kandidaat-opvolgers voorgedragen worden.

Hun voordracht moet, op straffe van nietigheid, in de akte zelf van de voordracht van de kandidaat-titularissen gebeuren en de akte moet de kandidaten van de twee categorieën, die samen voorgedragen worden, afzonderlijk rangschikken, waarbij hij deze categorieën specificeert.

Het maximum aantal kandidaat-opvolgers wordt vastgesteld op de helft van het aantal kandidaat-titularissen, vermeerderd met één. Indien het resultaat van het in twee delen van het aantal van die kandidaten decimalen bevat, worden die afgerond naar de hogere eenheid. Er moeten evenwel minstens zes kandidaat-opvolgers zijn.

De voordrachtsakte van de kandidaat-titularissen en de kandidaat-opvolgers wijst de volgorde aan waarin deze kandidaten worden voorgedragen in elk van de twee categorieën. »

Art. 5.Artikel 117bis van hetzelfde Wetboek, ingevoegd bij de wet van 24 mei 1994 en vervangen bij de wet van 18 juli 2002, wordt vervangen als volgt : «

Art. 117bis.- Op elk van de lijsten mag noch het verschil tussen het aantal kandidaten-titularissen van elk geslacht, noch het verschil tussen het aantal plaatsvervangende kandidaten van elk geslacht, groter zijn dan één.

Noch de eerste twee kandidaten-titularissen, noch de eerste twee plaatsvervangende kandidaten van elk van de lijsten mogen van hetzelfde geslacht zijn. »

Art. 6.Artikel 118 van hetzelfde Wetboek, vervangen bij de wet van 5 juli 1976 en gewijzigd bij de wetten van 28 juli 1987, 30 juli 1991 evenals bij de gewone wet van 16 juli 1993, wordt vervangen als volgt : «

Art. 118.- Een kandidaat kan, binnen dezelfde lijst, tegelijk als kandidaat-titularis en als kandidaat-opvolger worden voorgedragen.

Een kandidaat mag niet voorkomen op meer dan één lijst.

Zonder afbreuk te doen aan de bepaling voorzien in artikel 115, derde lid, mag niemand voor de verkiezingen van de Kamer in meer dan één kieskring voorgedragen worden Niemand kan tegelijk kandidaat zijn voor de Kamer en voor de Senaat Niemand mag voor de Senaat voor meer dan één kiescollege voorgedragen worden.

Niemand kan een akte tot bescherming van een letterwoord ondertekenen en tegelijk kandidaat zijn op een lijst die een ander beschermd letterwoord gebruikt.

De bewilligende kandidaat die een van de verbodsbepalingen van de vijf vorige leden overtreedt, is strafbaar met de straffen bepaald bij artikel 202. Zijn naam wordt geschrapt van alle lijsten waarop hij voorkomt. Om die schrapping te verzekeren doet de voorzitter van het hoofdbureau van de kieskring of collegehoofdbureau, onmiddellijk na het verstrijken van de termijn voor het indienen van de kandidatenlijsten, langs de snelste weg een uittreksel uit alle ingediende lijsten toekomen aan de minister van Binnenlandse Zaken.

Dit uittreksel moet de naam, de voornaam, de geboortedatum van de kandidaten en het letterwoord van de lijst bepaald bij artikel 116, § 4, tweede lid, inhouden.

In voorkomend geval geeft de minister van Binnenlandse Zaken uiterlijk de zeventiende dag vóór de stemming, te 16 uur, aan de voorzitter van het hoofdbureau van de kieskring of collegehoofdbureau kennis van de gevallen van kandidaatstelling die een overtreding vormen van de bepalingen van dit artikel.

In afwijking van het vierde lid en bij de eerste federale parlementsverkiezingen na de inwerkingtreding van de wet van 13 december 2002 houdende verschillende wijzigingen van de kieswetgeving : 1° mag niemand tegelijk voor de Kamer en de Senaat voorgedragen worden, tenzij de voordracht voor de Kamer ingediend wordt in de kieskring van de woonplaats van de kandidaat;de kandidaten voor de Kamer in de kieskring Brussel-Halle-Vilvoorde mogen enkel kandidaat voor de Senaat zijn voor het kiescollege dat overeenstemt met de taalgroep die zij aangeduid hebben in de akte van bewilliging van hun kandidaatstellingen, conform artikel 115, vijfde lid; 2° moet de kandidaat die tegelijk in de Kamer en in de Senaat verkozen is, tussen de twee mandaten kiezen en zijn keuze bekendmaken aan elk van de twee vergaderingen binnen drie dagen na de afkondiging van zijn verkiezing door het kieskring- of collegehoofdbureau;hij wordt vervangen in de vergadering waarin hij gekozen heeft niet te zetelen, door de eerste opvolger van de lijst waarop hij verkozen werd. »

Art. 7.In hetzelfde Wetboek wordt een artikel 123bis ingevoegd, luidende : «

Art. 123bis.- Artikel 123 is van toepassing op de federale parlementsverkiezingen, op voorwaarde dat de volgende wijzigingen aangebracht worden : 1° het derde lid, 2°, moet als volgt gelezen worden : « 2° te groot aantal kandidaat-titularissen of kandidaat-opvolgers;»; 2° in het derde lid, wordt een punt 2°bis ingevoegd, luidende : « 2°bis geen of onvoldoende kandidaat-opvolgers;»; 3° het vierde lid moet als volgt gelezen worden : « Behalve in de gevallen bedoeld in 2°bis en in 6° van het voorgaande lid, mag de verbeterings- of aanvullingsakte geen naam van een nieuwe kandidaat bevatten.Behalve in het in 6° van het vorige lid bedoelde geval mag zij de in de afgewezen akte aangenomen volgorde van voordracht niet wijzigen. »; 4° het vijfde lid moet als volgt gelezen worden : « Vermindering van een te groot aantal kandidaat-titularissen of kandidaat-opvolgers is slechts mogelijk, wanneer uit een schriftelijke verklaring van een kandidaat blijkt dat hij zijn bewilligingsakte intrekt.»; 5° het zesde lid moet als volgt gelezen worden : « De nieuwe kandidaat-opvolgers voorgedragen overeenkomstig het derde lid, 2°bis, en de nieuwe kandidaat-titularissen of kandidaat-opvolgers voorgedragen overeenkomstig het derde lid, 6°, moeten de hun aangeboden kandidatuur in een schriftelijke verklaring bewilligen.»

Art. 8.In artikel 126 van hetzelfde Wetboek, gewijzigd bij de wet van 15 mei 1949, bij de gewone wet van 16 juli 1993, bij het koninklijk besluit van 5 april 1994, evenals bij de wet van 27 december 2000, worden het eerste en het tweede lid vervangen als volgt : « Indien er niet meer dan één lijst ingediend is, en indien het aantal kandidaat-titularissen overeenstemt met het aantal te verkiezen leden, worden deze kandidaten zonder meer door het kieskring- of collegehoofdbureau gekozen verklaard. De kandidaat-opvolgers worden eerste, tweede, derde, enz. opvolger verklaard, in de volgorde waarin zij op de voordrachtsakte voorkomen.

Als, in hetzelfde geval, het aantal kandidaat-titularissen kleiner is dan het aantal te verkiezen leden, worden de kandidaat-titularissen en in de tweede plaats, in verhouding tot het aantal nog te begeven zetels, de kandidaat-opvolgers die als eerste op de voordrachtsakte staan, verkozen verklaard. De overige kandidaten worden eerste, tweede, derde, enz. opvolger verklaard, in de volgorde van de voordracht.

Wanneer er meerdere lijsten regelmatig voorgedragen zijn, en het aantal kandidaat-titularissen en kandidaat-opvolgers niet groter is dan het aantal te verkiezen leden, worden die kandidaten zonder meer door het kieskring- of collegehoofdbureau gekozen titularissen verklaard. »

Art. 9.In artikel 127, eerste lid, van hetzelfde Wetboek, gewijzigd bij de wet van 5 juli 1976, bij de gewone wet van 16 juli 1993 en bij de wet van 27 december 2000, worden de woorden « Indien er verscheidene lijsten regelmatig zijn ingediend en indien er meer kandidaten dan te verkiezen leden zijn, » vervangen door de woorden « Indien het aantal kandidaat-titularissen en kandidaat-opvolgers groter is dan het aantal te verkiezen leden, ».

Art. 10.In artikel 128, § 1, van hetzelfde Wetboek, vervangen bij de gewone wet van 16 juli 1993 en gewijzigd bij de wet van 27 december 2000, worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° het vierde lid wordt vervangen als volgt : « De naam en voornaam van de kandidaat-titularissen en kandidaat-opvolgers worden in de volgorde van de voordracht vermeld in de kolom bestemd voor de lijst waartoe zij behoren.De vermelding « opvolgers » staat boven de naam en voornaam van de kandidaten voor de plaatsen van opvolger. »; 2° het volgende lid wordt bijgevoegd : « In de kieskring Brussel-Halle-Vilvoorde worden de lijsten van Nederlandssprekende kandidaten en de lijsten van Franssprekende kandidaten afzonderlijk op het stembiljet gerangschikt in de volgorde van de nummers.De lijsten van Nederlandssprekende kandidaten staan omgekeerd ten opzichte van de lijsten van Franssprekende kandidaten. »

Art. 11.Artikel 144 van hetzelfde Wetboek, vervangen bij de wet van 27 december 2000, wordt vervangen als volgt : «

Art. 144.- De kiezer mag een stem uitbrengen voor één of meerdere kandidaten, kandidaat-titularissen of kandidaat-opvolgers of kandidaat-titularissen en kandidaat-opvolgers, van eenzelfde lijst.

Kan hij zich verenigen met de volgorde waarin de kandidaat-titularissen en de kandidaat-opvolgers op de door hem gesteunde lijst voorkomen, dan brengt hij zijn stem uit in het stemvakje bovenaan deze lijst.

Kan hij zich enkel verenigen met de volgorde waarin de kandidaat-titularissen voorkomen en wenst hij de volgorde van de kandidaat-opvolgers te wijzigen, dan brengt hij een naamstem uit voor één of meerdere kandidaat-opvolgers van de lijst.

Kan hij zich enkel verenigen met de volgorde waarin de kandidaat-opvolgers voorkomen en wenst hij de volgorde van de kandidaat-titularissen te wijzigen, dan brengt hij een naamstem uit voor één of meerdere kandidaat-titularissen van de lijst.

Kan hij zich tenslotte niet verenigen met de volgorde van voordracht, noch voor de kandidaat-titularissen, noch voor de kandidaat-opvolgers, en wenst hij deze volgorde te wijzigen, dan brengt hij een naamstem uit voor één of meerdere kandidaat-titularissen en voor één of meerdere kandidaat-opvolgers van de lijst.

De naamstemmen worden uitgebracht in het stemvakje naast de naam en voornaam van de kandidaat-titularis(sen) en/of kandidaat-opvolger(s) aan wie de kiezer zijn stem wil geven.

Het stemmerk, zelfs op onvolmaakte wijze aangebracht, is geldig, tenzij het voornemen om het stembiljet herkenbaar te maken duidelijk blijkt. ».

Art. 12.In artikel 156 van hetzelfde Wetboek, gewijzigd bij de gewone wet van 16 juli 1993, gedeeltelijk vernietigd bij arrest nr. 90/94 van het Arbitragehof van 22 december 1994 en gewijzigd bij de wetten van 5 april 1995 en 27 december 2000, worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° in § 1 worden het tweede, derde en vierde lid vervangen door de volgende leden : « Na deze eerste indeling worden de geldige stembiljetten van elk van de lijsten per lijst verdeeld in vier subcategorieën die het volgende omvatten : 1° de stembiljetten waarop bovenaan op de lijst is gestemd;2° de stembiljetten waarop alleen naast de naam van één of meerdere kandidaat-titularissen is gestemd;3° de stembiljetten waarop tegelijk naast de naam van één of meerdere kandidaat-titularissen en naast de naam van één of meerdere kandidaat-opvolgers is gestemd;4° de stembiljetten waarop alleen naast de naam van één of meerdere kandidaat-opvolgers is gestemd. De stembiljetten waarop bovenaan op de lijst en tegelijk naast de naam van één of meerdere kandidaat-titularissen of van één of meerdere kandidaat-titularissen en kandidaat-opvolgers is gestemd, worden, naar gelang van het geval, in de tweede of derde subcategorie geplaatst.

De stembiljetten waarop bovenaan en tegelijk naast de naam van één of meerdere kandidaat-opvolgers is gestemd, worden in de vierde subcategorie geplaatst.

Op alle in de twee vorige leden bedoelde stembiljetten schrijft de voorzitter de vermelding « geldig » en zet hij zijn paraaf. »; 2° een § 3 wordt ingevoegd, luidende als volgt : « § 3.Voor de verkiezing van de leden van de Kamer van volksvertegenwoordigers rangschikt elk telbureau van de kieskring Brussel Halle-Vilvoorde de stembiljetten in twee categorieën : 1° de stembiljetten waarop een stem is uitgebracht voor de lijsten van Franstalige kandidaten.2° de stembiljetten waarop een stem is uitgebracht voor de lijsten van Nederlandstalige kandidaten. In deze kieskring wordt de model-tabel bedoeld in artikel 161, tweede lid, opgesteld in tweevoud : een eerste exemplaar, opgesteld in het Frans, vermeldt de resultaten van de telling voor wat betreft de stemmen uitgebracht op de lijsten van Franstalige kandidaten, en een tweede exemplaar, opgesteld in het Nederlands, vermeldt de resultaten van de telling voor wat betreft de stemmen uitgebracht op de lijsten van Nederlandstalige kandidaten.

In dezelfde kieskring, stelt het kantonhoofdbureau op dezelfde wijze in twee exemplaren de verzamelstaat op, bedoeld in artikel 161, achtste lid.

In afwijking van de twee vorige leden, wordt het exemplaar van de modeltabel en van de verzamelstaat die daar worden aangeduid en die de resultaten vermelden van de telling van het aantal stemmen voor de lijsten van Franstalige kandidaten, in het Nederlands vermeld in de kieskantons waarvan de hoofdplaats gelegen is in het administratief arrondissement van Halle-Vilvoorde. ».

Art. 13.Artikel 157 van hetzelfde Wetboek, vervangen bij de wet van 27 december 2000, wordt vervangen als volgt : « Art 157. - Ongeldig zijn : 1° alle andere stembiljetten dan die welke volgens de wet mogen worden gebruikt;2° de stembiljetten waarop meer dan één lijststem voorkomt of waarop naamstemmen, hetzij voor de kandidaat-titularissen, hetzij voor de kandidaat-opvolgers, op verschillende lijsten zijn uitgebracht;3° de stembiljetten waarop een kiezer zowel een lijststem heeft uitgebracht als een stem naast de naam van één of meerdere kandidaat-titularissen of kandidaat-opvolgers van een andere lijst;4° de stembiljetten waarop een kiezer zowel een stem heeft uitgebracht voor één of meerdere kandidaat-titularissen van een lijst als voor één of meerdere kandidaat-opvolgers van een andere lijst;5° de stembiljetten waarop geen enkele stem uitgebracht is;de stembiljetten waarvan de vorm en de afmetingen veranderd zijn, die een papier of enig voorwerp bevatten of die de kiezer herkenbaar maken door een teken, een doorhaling of een niet bij de wet toegestaan merk.

Niet ongeldig zijn : 1° de stembiljetten waarop een kiezer zowel een lijststem heeft uitgebracht als een stem naast de naam van één of meerdere kandidaat-titularissen of van één of meerdere kandidaat-titularissen en kandidaat-opvolgers van dezelfde lijst;2° de stembiljetten waarop een kiezer zowel een lijststem heeft uitgebracht als een stem naast de naam van één of meerdere kandidaat-opvolgers van dezelfde lijst. In de in het vorige lid bedoelde gevallen, wordt de lijststem als niet-bestaande beschouwd. »

Art. 14.In artikel 159, derde lid, van hetzelfde Wetboek, vervangen bij de wet van 5 april 1995 en gewijzigd bij de wet van 27 december 2000, wordt het woord « twee » vervangen door het woord « vier ».

Art. 15.In artikel 161, achtste lid, van hetzelfde Wetboek, vervangen bij de wet van 5 april 1995 en gewijzigd bij de wet van 27 december 2000, wordt het woord « twee » vervangen door het woord « vier » en wordt het woord « kandidaat » vervangen door de woorden « kandidaat-titularis of kandidaat-opvolger ».

Art. 16.In titel IV van hetzelfde Wetboek, wordt een hoofdstuk IVbis ingevoegd, dat artikel 165bis omvat, luidende : « HOOFDSTUK IVbis. - Gemeenschappelijke bepaling voor de zetelverdeling voor de verkiezing van de Kamer van volksvertegenwoordigers, ongeacht of er lijstenverbinding is, en van de Senaat

Art. 165bis.- Worden enkel toegestaan voor de zetelverdeling : 1° voor de verkiezing van de Kamer van volksvertegenwoordigers : a) de lijsten die minstens 5 % van het algemeen totaal van de geldig uitgebrachte stemmen in de kieskring behaald hebben, zonder afbreuk te doen aan wat in b) en c) bepaald wordt voor de kieskringen Brussel-Halle-Vilvoorde en Leuven;b) de lijsten van Franssprekende kandidaten die in de kieskring Brussel-Halle-Vilvoorde minstens 5 % van het algemeen totaal van de geldig uitgebrachte stemmen ten gunste van al deze lijsten behaald hebben;c) de lijsten van Nederlandssprekende kandidaten en de lijsten van kandidaten die in de kieskring Brussel-Halle-Vilvoorde en in de kieskring Leuven, minstens 5 % van het algemeen totaal van de geldig uitgebrachte stemmen ten gunste van al deze lijsten behaald hebben.2° voor de verkiezing van de Senaat, de lijsten die minstens 5 % van het algemeen totaal van de geldig uitgebrachte stemmen ten gunste van de lijsten die voorgedragen zijn voor het Nederlandse kiescollege of het Franse kiescollege, naargelang van het geval, behaald hebben.»

Art. 17.In artikel 166 van hetzelfde Wetboek, vervangen bij de wet van 5 april 1995 en gewijzigd bij de wet van 27 december 2000, wordt het woord « twee » vervangen door het woord « vier ».

Art. 18.In artikel 167, vierde lid, van hetzelfde Wetboek, vervangen bij de gewone wet van 16 juli 1993 en gewijzigd bij de wet van 27 december 2000, wordt het woord « kandidaten » vervangen door de woorden « kandidaat-titularissen en kandidaat-opvolgers ».

Art. 19.Artikel 172 van hetzelfde Wetboek, vervangen bij de wet van 27 december 2000, wordt vervangen als volgt : «

Art. 172.- Wanneer het aantal kandidaat-titularissen van een lijst gelijk is aan het aantal zetels dat aan die lijst toekomt, zijn al die kandidaten gekozen.

Is het eerste van die aantallen groter dan het tweede, dan worden de zetels toegekend aan de kandidaten in afnemende grootte van het aantal stemmen dat zij behaald hebben. Bij gelijk stemmenaantal is de volgorde van voordracht op de lijst beslissend. Alvorens de gekozenen aan te wijzen, kent het kieskring- of collegehoofdbureau aan de kandidaat-titularissen individueel de helft van het aantal stembiljetten toe ten gunste van de volgorde van voordracht van deze kandidaten. Deze helft wordt vastgesteld door het totaal van de stembiljetten die inbegrepen zijn in de subcategorieën bedoeld in artikel 156, § 1, tweede lid, 1° en 4°, te delen door twee. De toekenning van deze stembiljetten gebeurt door overdracht. Zij worden toegevoegd aan de naamstemmen die de eerste kandidaat-titularis van de lijst heeft behaald, voor wat nodig is om het verkiesbaarheidscijfer dat specifiek is voor elke lijst, te bereiken. Is er een overschot, dan wordt het op gelijkaardige wijze toegekend aan de tweede kandidaat-titularis, vervolgens aan de derde en zo verder, totdat de helft van het aantal stembiljetten die gunstig zijn voor de volgorde van voordracht van deze kandidaten, uitgeput is.

Het verkiesbaarheidscijfer dat specifiek is voor elke lijst, wordt bereikt door het verkiezingscijfer van de lijst zoals het bepaald is in artikel 166, te delen door het aantal zetels dat toegekend is aan de lijst, vermeerderd met een eenheid.

Wanneer het aantal kandidaat-titularissen van een lijst lager is dan dat van de aan de lijst toekomende zetels, zijn die kandidaten gekozen en worden de overblijvende zetels toegekend aan de kandidaat-opvolgers die als eerste voorkomen in de in artikel 173 aangeduide volgorde. Bij gebrek aan voldoende opvolgers, wordt de verdeling van het overschot geregeld overeenkomstig het laatste lid van artikel 167. »

Art. 20.Artikel 172bis van hetzelfde Wetboek, ingevoegd bij de wet van 27 december 2000, wordt opgeheven.

Art. 21.Artikel 173 van hetzelfde Wetboek, vervangen bij de wet van 27 december 2000, wordt vervangen als volgt : «

Art. 173.- Voor elke lijst waarop één of meer kandidaten gekozen zijn krachtens artikel 172, worden de kandidaten voor de opvolging die het grootste aantal stemmen hebben behaald, of bij gelijk stemmenaantal, in de volgorde van inschrijving op het stembiljet, eerste, tweede, derde, enz. opvolger verklaard.

Voorafgaandelijk aan hun aanwijzing gaat het hoofdbureau, nadat het de titularissen aangewezen heeft, over tot de individuele toekenning aan de kandidaat-opvolgers, van de helft van het aantal stembiljetten die gunstig zijn voor de volgorde van voordracht van deze kandidaten. Deze helft wordt vastgesteld door het totaal van de stembiljetten die inbegrepen zijn in de subcategorieën bedoeld in artikel 156, § 1, tweede lid, 1° en 2°, te delen door twee.

De toekenning van deze stembiljetten gebeurt door overdracht. Zij worden toegevoegd aan de naamstemmen die de eerste kandidaat-opvolger heeft behaald, voor wat nodig is om het in artikel 172, derde lid, bedoelde verkiesbaarheidscijfer te bereiken. Is er een overschot, dan wordt het op gelijkaardige wijze toegekend aan de tweede kandidaat-opvolger, vervolgens aan de derde en zo verder, volgens de volgorde van voordracht, totdat de helft van het aantal stembiljetten die gunstig zijn voor de volgorde van voordracht van deze kandidaten, uitgeput is.

Er wordt niets toegekend aan de kandidaten die tegelijk als kandidaat-titularis en als kandidaat-opvolger voorgedragen worden en die reeds aangewezen zijn als gekozenen bij de kandidaat-titularissen. »

Art. 22.In hetzelfde Wetboek wordt een artikel 173bis ingevoegd, luidende : «

Art. 173bis.- De eventuele decimalen van het quotiënt dat verkregen wordt enerzijds door het totaal van de in de artikelen 172 en 173 bedoelde stembiljetten, die gunstig zijn voor de volgorde van voordracht respectievelijk van de kandidaat-titularissen en van de kandidaat-opvolgers, te delen door twee, en anderzijds, door het kiescijfer van de lijst, bedoeld in artikel 166, te delen door het aantal plus één van de zetels die aan die lijst toekomen, om het verkiesbaarheidscijfer dat specifiek is voor deze lijst, te bepalen, worden afgerond naar de hogere eenheid, ongeacht het feit of zij al dan niet 0,50 bereiken. »

Art. 23.In artikel 178, tweede lid, tweede zin, van hetzelfde Wetboek, vervangen bij de gewone wet van 16 juli 1993 en gewijzigd bij de wet van 27 december 2000, worden de woorden « tot kandidaat-titularis » ingevoegd tussen de woorden « Indien hij gekozen is » en de woorden « , moet de eerste opvolger ».

Art. 24.De onderrichtingen voor de kiezer die als bijlage 1 bij hetzelfde Wetboek opgenomen zijn (Model I bedoeld in de artikelen 112, 127, tweede lid, en 140 van het Kieswetboek), vervangen door de wet van 5 april 1995 en gewijzigd bij de wet van 27 december 2000, worden vervangen door de onderrichtingen die als bijlage 1 bij deze wet opgenomen zijn.

De in artikel 180septies , § 1, eerste lid, 4°, bedoelde en bij hetzelfde Wetboek bijgevoegde onderrichtingen bestemd voor de Belgische kiezers die in het buitenland verblijven, ingevoegd bij de wet van 7 maart 2002, worden vervangen door de onderrichtingen die als bijlage 2 bij deze wet opgenomen zijn.

Art. 25.De modellen van stembiljet die als bijlage bij hetzelfde Wetboek opgenomen zijn (modellen IIa tot IIg ), vervangen bij de wet van 27 december 2000, worden vervangen door de modellen die als bijlage 3 bij deze wet opgenomen zijn. HOOFDSTUK III. - Wijzigingen aan de wet van 4 juli 1989 betreffende de beperking en de controle van de verkiezingsuitgaven voor de verkiezingen van de federale kamers, de financiering en de open boekhouding van de politieke partijen.

Art. 26.Artikel 1, 4°, eerste lid, van de wet van 4 juli 1989 betreffende de beperking en de controle van de verkiezingsuitgaven voor de verkiezingen van de federale kamers, de financiering en de open boekhouding van de politieke partijen, wordt vervangen als volgt : « 4° Controlecommissie : een commissie onder het voorzitterschap van de voorzitters van de Kamer van volksvertegenwoordigers en van de Senaat en paritair samengesteld uit leden van de Kamer van volksvertegenwoordigers en van de Senaat, evenals uit de voorzitters en raadsheren van het Rekenhof. »

Art. 27.In artikel 2 van dezelfde wet, vervangen bij de wet van 19 mei 1994 en gewijzigd bij de wetten van 19 november 1998 en 27 december 2000, evenals bij koninklijk besluit van 20 juli 2000, worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° in § 2, wordt 3° vervangen als volgt : « 3° voor elke andere kandidaat-titularis en de kandidaat-eerste-opvolger, voorzover deze laatste de bepalingen van 1° niet geniet : 5.000 euro; »; 2° in § 2, wordt 4°, opgeheven bij de wet van 27 december 2000, hersteld in de volgende lezing : « 4° voor elke andere kandidaat-opvolger, voor zover hij de bepalingen van 1° niet geniet : 2.500 euro. »; 3° in § 3, wordt 3° vervangen als volgt : « 3° voor elke andere kandidaat-titularis en de kandidaat-eerste-opvolger, voor zover deze laatste de bepalingen van 1° niet geniet : 10.000 euro; »; 4° in § 3, wordt 4°, opgeheven bij de wet van 27 december 2000, hersteld in de volgende lezing : « 4° voor elke andere kandidaat-opvolger, voor zover hij de bepalingen van 1° niet geniet : 5.000 euro. » HOOFDSTUK IV. - Wijzigingen aan de wet van 11 april 1994 tot organisatie van de geautomatiseerde stemming

Art. 28.In artikel 7, § 2, vierde lid, van de wet van 11 april 1994 tot organisatie van de geautomatiseerde stemming, vervangen bij de wet van 12 augustus 2000, worden de woorden « van de vertegenwoordigers, » ingevoegd tussen de woorden « Voor de verkiezing » en de woorden « van de senatoren ».

Art. 29.Artikel 20, tweede lid, van dezelfde wet, wordt vervangen als volgt : « In de kieskring Brussel-Halle-Vilvoorde drukt de voorzitter van het kantonhoofdbureau bij de verkiezing van de Kamer van volksvertegenwoordigers, van het Europees Parlement of van de Senaat twee stemopnemingstabellen af; de ene, in het Nederlands gesteld, bevat de uitslag van de stemmen uitgebracht op de lijsten van Nederlandstalige kandidaten of op een kandidatenlijst ingediend in het Nederlandse collegehoofdbureau, en de andere, in het Frans gesteld, bevat de uitslag van de stemmen uitgebracht op de lijsten van Franstalige kandidaten of op een kandidatenlijst ingediend in het Franse collegehoofdbureau; hij drukt telkens een apart proces-verbaal af in functie van de taalaanhorigheid van de kandidaten voor de verkiezing van de Kamer van volksvertegenwoordigers, of in functie van het hoofdbureau van het college waar de lijst werd ingediend bij de verkiezing van het Europees Parlement of van de Senaat.

In afwijking van het vorig lid, wordt de stemopnemingstabel die de resultaten bevat van de stemmen uitgebracht op lijsten van Franstalige kandidaten of op kandidatenlijsten die ingediend werden op het Franse collegehoofdbureau, ingediend in het Nederlands in de kieskantons waarvan de hoofdplaats gelegen is in het administratief arrondissement Halle-Vilvoorde. » HOOFDSTUK V. - Wijziging aan de wet van 3 juli 1971 tot indeling van de leden van de Wetgevende Kamers in taalgroepen en houdende diverse bepalingen betreffende cultuurraden voor de Nederlandse cultuurgemeenschap en voor de Franse cultuurgemeenschap

Art. 30.Artikel 1, § 1, 2°, van de wet van 3 juli 1971 tot indeling van de leden van de Wetgevende Kamers in taalgroepen en houdende diverse bepalingen betreffende cultuurraden voor de Nederlandse cultuurgemeenschap en voor de Franse cultuurgemeenschap, wordt vervangen als volgt : « 2° De volksvertegenwoordigers die verkozen zijn op in de kieskring Brussel-Halle-Vilvoorde ingediende lijsten, waarvan de kandidaten hebben verklaard dat ze Franstalig zijn, maken deel uit van de Franse taalgroep.

De volksvertegenwoordigers die verkozen zijn op in de kieskring Brussel-Halle-Vilvoorde ingediende lijsten, waarvan de kandidaten hebben verklaard dat ze Nederlandstalig zijn, maken deel uit van de Nederlandse taalgroep. ». HOOFDSTUK VI. - Wijzigingen aan de wet van 18 juli 2002 tot waarborging van een gelijke vertegenwoordiging van mannen en vrouwen op de kandidatenlijsten voor de verkiezingen van de federale Wetgevende Kamers en van de Raad van de Duitstalige Gemeenschap

Art. 31.Artikel 5 van de wet van 18 juli 2002, tot waarborging van een gelijke vertegenwoordiging van mannen en vrouwen op de kandidatenlijsten voor de federale Wetgevende Kamers en voor de Raad van de Duitstalige Gemeenschap wordt vervangen als volgt : «

Art. 5.- § 1. Bij de eerste volledige vernieuwing van de federale wetgevende kamers na de inwerkingtreding van deze wet, mogen noch de eerste drie kandidaten-titularissen, noch de eerste drie plaatsvervan- gende kandidaten van elk van de lijsten van hetzelfde geslacht zijn.

Bovendien mag op elk van de lijsten noch het verschil tussen het aantal kandidaten-titularissen van elk geslacht, noch het verschil tussen het aantal plaatsvervangende kandidaten van elk geslacht, groter zijn dan één. § 2. Bij de eerste volledige vernieuwing van de Raad van de Duitstalige Gemeenschap na de inwerkingtreding van deze wet, mogen de eerste drie kandidaten van elk van de lijsten niet van hetzelfde geslacht zijn.

Bovendien mag op elk van de lijsten het verschil tussen het aantal kandidaten van elk geslacht niet groter zijn dan één. ». HOOFDSTUK VII. - Wijziging van de gewone wet van 16 juli 1993 ter vervollediging van de federale staatsstructuur

Art. 32.In artikel 15, § 3, van de gewone wet van 16 juli 1993 ter vervollediging van de federale staatsstructuur, gewijzigd bij de wet van 24 mei 1994, worden de woorden « met uitzondering van artikel 123bis » ingevoegd tussen het woord « Kieswetboek » en de woorden « zijn van toepassing ». HOOFDSTUK VIII. - De bepaling van de bevolkingscijfers die in aanmerking genomen moeten worden voor de verdeling van de leden van de Kamer van volksvertegenwoordigers tussen de kieskringen

Art. 33.De bevolkingscijfers die in aanmerking genomen moeten worden om de verdeling van de leden van de Kamer van volksvertegenwoordigers tussen de kieskringen uit te voeren, zijn de cijfers die voortvloeien uit het aantal in het Rijksregister van de natuurlijke personen ingeschreven inwoners, zoals zij bekendgemaakt werden na de in artikel 63, § 3, tweede lid, van de Grondwet bedoelde tienjarige periode.

Voor de federale parlementsverkiezingen die volgen op de inwerkingtreding van deze wet, wordt er, met het oog op deze verdeling, rekening gehouden met de volkstelling die heeft plaatsgevonden op 1 oktober 2001 en waarvan de resultaten gepubliceerd zijn in de tweede editie van het Belgisch Staatsblad van 28 mei 2002.

De op basis van deze cijfers verrichte verdeling is van toepassing op alle federale parlementsverkiezingen die plaatsvinden in de periode van tien jaar te rekenen vanaf hun bekendmaking.

Kondigen deze wet af, bevelen dat zij met 's Lands zegel zal worden bekleed en door het Belgisch Staatsblad zal worden bekendgemaakt.

Gegeven te Brussel, 13 december 2002.

ALBERT Van Koningswege : De Vice-Eerste Minister en Minister van Buitenlandse Zaken, L. MICHEL De Vice-Eerste Minister en Minister van Begroting, Maatschappelijke Integratie en Sociale Economie, J. VANDE LANOTTE De Minister van Binnenlandse Zaken, A. DUQUESNE Met 's Lands zegel gezegeld : De Minister van Justitie, M. VERWILGHEN _______ Nota's (1) Gewone zitting 2001-2002 Kamer van volksvertegenwoordigers. Parlementaire bescheiden. - Wetsvoorstel, nr. 1806/1. - Advies van de Raad van State, nr. 1806/2. - Amendementen, nr. 1806/3-4. - Advies van de Raad van State, nr. 1806/5. - Amendementen, nr. 1806/6-7. - Verslag, nr. 1806/8. - Tekst aangenomen door de commissie (artikel 78 van de Grondwet), nr. 1806/9. - Tekst aangenomen door de commissie (artikel 77 van de Grondwet), nr. 1806/10. - Amendementen, nr. 1806/11-13. - Advies van de Raad van State, nr. 1806/14-15. - Amendementen, nr. 1806/16. - Kaft, nr. 1806/17. - Tekst aangenomen in plenaire vergadering en overgezonden aan de Senaat, nr. 1806/18.

Integraal Verslag : 20 juli, 12, 13 en 25 september 2002.

Gewone zitting 2001-2002 Senaat.

Parlementair bescheid. - Ontwerp overgezonden door de Kamer van volksvertegenwoordigers, nr. 1280/1.

Gewone zitting 2002-2003 Senaat.

Parlementaire bescheiden. - Amendementen, nr. 1280/2. - Verslag, nr. 1280/3. - Amendementen, nr. 1280/4. - Tekst aangenomen in plenaire vergadering en aan de Koning ter bekrachtiging voorgelegd, nr. 1280/5.

Handelingen van de Senaat : 7 november 2002.

Bijlage I Onderrichtingen voor de kiezer (model I bedoeld in de artikelen 112, 127, tweede lid, en 140 van het kieswetboek). 1. De kiezers worden tot de stemming toegelaten van 8 uur tot 13 uur. Kiezers die zich echter vóór 13 uur in het lokaal bevinden, worden nog tot de stemming toegelaten. 2. De kiezer kan, enerzijds voor de Kamer van volksvertegenwoordigers en anderzijds voor de Senaat een stem uitbrengen voor één of meerdere kandidaat-titularissen of -opvolgers of kandidaat-titularissen en -opvolgers, van eenzelfde lijst.3. De kandidaten worden per lijst in eenzelfde kolom van het stembiljet geplaatst.De naam en voornaam van de kandidaten voor de effectieve mandaten worden eerst ingeschreven volgens de orde van de voordrachten en worden, onder de vermelding « opvolgers » gevolgd door de naam en voornaam van de kandidaat-opvolgers, die ook volgens de orde van de voordrachten worden gerangschikt.

De lijsten worden op het stembiljet gerangschikt in stijgende volgorde van het nummer dat aan elk van de lijsten bij trekking werd toegekend. 4. Kan de kiezer zich verenigen met de orde van voordracht van kandidaat-titularissen en -opvolgers van de door hem gesteunde lijst, dan vult hij in het stemvak bovenaan op die lijst het helle stipje in met het te zijner beschikking gestelde potlood. Kan hij zich enkel verenigen met de orde van voordracht van de kandidaat-titularissen en wil hij de orde van voordracht van de kandidaat-opvolgers wijzigen, dan geeft hij een naamstem door het helle stipje in het stemvak na de naam van één of meerdere kandidaat-opvolgers voor wie hij stemt in te vullen.

Kan hij zich enkel verenigen met de orde van voordracht van de kandidaat-opvolgers en wil hij de orde van voordracht van de titularissen wijzigen, dan geeft hij een naamstem door het helle stipje in het stemvak na de naam van de kandidaat-titularis(sen) van zijn keuze in te vullen.

Kan hij zich ten slotte niet verenigen met de orde van voordracht, noch voor de kandidaat-titularissen, noch voor de kandidaat-opvolgers en wil hij deze volgorde wijzigen, dan brengt hij een naamstem uit voor de kandidaat-titularis(sen) alsook voor de kandidaat-opvolger(s) van zijn keuze die tot de door hem gesteunde lijst behoren.

Het kiescijfer van een lijst wordt samengesteld door de optelling van het aantal stembiljetten waarop een stem is uitgebracht bovenaan op deze lijst en van het aantal stembiljetten ten gunste van één of meerdere kandidaat-titularissen en/of opvolgers. 5. Nadat de voorzitter de identiteitskaart en de oproepingsbrief van de kiezer heeft gecontroleerd, overhandigt hij hem in ruil voor de oproepingsbrief een stembiljet voor de Kamer van volksvertegenwoordigers en een stembiljet voor de Senaat. Nadat de kiezer zijn stem heeft uitgebracht, toont hij aan de voorzitter zijn rechthoekig in vieren gevouwen stembiljetten, respectievelijk voor de Kamer van volksvertegenwoordigers en de Senaat, met de stempel aan de buitenzijde en steekt ze in elk van de stembussen waarin ze respectievelijk moeten worden gestoken; vervolgens laat hij zijn oproepingsbrief afstempelen door de voorzitter of de daartoe gemachtigde bijzitter en verlaat de zaal.

In geval van gelijktijdige verkiezing voor de Wetgevende Kamers en de Vlaamse Raad, ontvangt de kiezer bovendien een stembiljet voor de verkiezing van die raad dat hij, na zijn stem te hebben uitgebracht, in de daartoe aangewezen stembus steekt. 6. De kiezer mag zich niet langer in het stemhokje ophouden dan nodig is om zijn stembiljet in te vullen.7. Zijn ongeldig : 1° alle andere stembiljetten dan die welke op het ogenblik van de stemming door de voorzitter zijn overhandigd;2° zelfs de laatstbedoelde biljetten : a) als daarop geen stem is uitgebracht;b) als er meer dan één lijststem of naamstemmen, hetzij voor de mandaten van titularis, hetzij voor de opvolging, op verschillende lijsten zijn uitgebracht;c) als een stem bovenaan een lijst en tegelijk een stem voor één of meerdere kandidaat-titularissen en/of -opvolgers van een andere lijst is uitgebracht;d) als een stem voor één of meerdere kandidaat-titularissen van een lijst en voor één of meerdere kandidaat-opvolgers van een andere lijst is uitgebracht;e) als hun vorm en afmetingen veranderd zijn of als zij, binnenin een papier of enig voorwerp bevatten;f) als er een doorhaling, een teken of een merk niet toegelaten door de wet op aangebracht is waardoor de kiezer herkend kan worden.8. Hij die stemt zonder daartoe het recht te hebben of zonder geldige volmacht in de plaats van een ander stemt, is strafbaar. Bijlage II Onderrichtingen voor de Belgische kiezer die in het buitenland verblijft en die gekozen heeft om zijn stem per briefwisseling uit te brengen (Modellen Ibis-a en Ibis-b bedoeld in artikel 180septies, § 1, eerste lid, 4°, van het Kieswetboek) Model Ibis-a Verkiezing van de Kamer van volksvertegenwoordigers van ...........

Geachte mevrouw, geachte heer, Wij verzoeken u uw stem uit te brengen volgens de hierna vastgestelde procedure : 1. De u toegezonden kiesomslag bevat : - een retouromslag A gericht aan het adres van de voorzitter van het kieskringhoofdbureau waartoe u behoort; - een neutrale omslag B die het stembiljet van uw kieskring van aansluiting bevat, naar behoren afgestempeld; - een formulier dat u verzocht wordt te ondertekenen nadat u het ingevuld heeft met vermelding van uw naam, voornamen, geboortedatum en volledig adres. 2. U dient uw stem uit te brengen op het stembiljet dat zich in de neutrale omslag B bevindt, rekening houdend met de volgende onderrichtingen : a) U mag voor de Kamer van volksvertegenwoordigers een stem uitbrengen voor één of meerdere kandidaat-titularissen of -opvolgers of kandidaat-titularissen en -opvolgers, van eenzelfde lijst. De kandidaten worden per lijst in eenzelfde kolom van het stembiljet geplaatst. De naam en voornaam van de kandidaten voor de effectieve mandaten worden eerst ingeschreven volgens de orde van de voordrachten en worden, onder de vermelding « opvolgers » gevolgd door de naam en voornaam van de kandidaat-opvolgers, die ook volgens de orde van de voordrachten worden gerangschikt.

De lijsten worden op het stembiljet gerangschikt in stijgende volgorde van het nummer dat aan elk van de lijsten bij trekking werd toegekend. b) Kan U zich verenigen met de orde van voordracht van kandidaat-titularissen en -opvolgers van de door u gesteunde lijst, dan vult U in het stemvak bovenaan op die lijst het helle stipje in met het te uwer beschikking gestelde potlood. Kan U zich enkel verenigen met de orde van voordracht van de kandidaat-titularissen en wil U de orde van voordracht van de kandidaat-opvolgers wijzigen, dan geeft U een naamstem door het helle stipje in het stemvak na de naam van één of meerdere kandidaat-opvolgers voor wie U stemt in te vullen.

Kan U zich enkel verenigen met de orde van voordracht van de kandidaat-opvolgers en wil U de orde van voordracht van de titularissen wijzigen, dan geeft U een naamstem door het helle stipje in het stemvak na de naam van de kandidaat-titularis(sen) van uw keuze in te vullen.

Kan U zich ten slotte niet verenigen met de orde van voordracht, noch voor de kandidaat-titularissen, noch voor de kandidaat-opvolgers en wil U deze volgorde wijzigen, dan brengt U een naamstem uit voor de kandidaat-titularis(sen) alsook voor de kandidaat-opvolger(s) van uw keuze die tot de door u gesteunde lijst behoren.

Het kiescijfer van een lijst wordt samengesteld door de optelling van het aantal stembiljetten waarop een stem is uitgebracht bovenaan op deze lijst en van het aantal stembiljetten ten gunste van één of meerdere kandidaat-titularissen en/of opvolgers. c) Ongeldig is : - elk ander stembiljet dan het zich in de neutrale omslag B bevindend stembiljet; - laatstgenoemd biljet ook : - als u daarop geen stem uitbrengt; - als u meer dan één lijststem of naamstemmen, hetzij voor de mandaten van titularis, hetzij voor de opvolging, op verschillende lijsten uitbrengt; - als u een stem bovenaan een lijst en tegelijk een stem voor één of meerdere kandidaat-titularissen en/of -opvolgers van een andere lijst uitbrengt; - als u een stem voor één of meerdere kandidaat-titularissen van een lijst en voor één of meerdere kandidaat-opvolgers van een andere lijst uitbrengt; - als vorm en afmetingen ervan veranderd zijn of als het, binnenin, een papier of enig voorwerp bevat; - als een doorhaling, een teken of een bij de wet niet geoorloofd merk aangebracht zijn waardoor de kiezer herkend kan worden. d) U bent strafbaar indien u stemt zonder dat u de kiesbevoegdheidsvoorwaarden vervult.3. Na uw stem te hebben uitgebracht, plaatst u het behoorlijk gevouwen stembiljet in de neutrale omslag B, die u sluit.4. Steek vervolgens afzonderlijk in de retouromslag A de neutrale omslag B die het stembiljet bevat en het door u behoorlijk ondertekende en ingevulde formulier bedoeld in punt 1.Uw stem zal ongeldig worden verklaard als het stembiljet niet vergezeld gaat van dit formulier of als dit formulier niet behoorlijk ingevuld en ondertekend is. 5. De retouromslag A moet uiterlijk de dag van de verkiezing in België, om 13 uur, bij de voorzitter van het kieskringhoofdbureau toekomen.Na die termijn wordt uw stem niet meer in aanmerking genomen.

Voor het kieskringhoofdbureau, De Voorzitter, De Secretaris, Model Ibis-b Verkiezing van de Senaat van ...

Geachte mevrouw, geachte heer, Wij verzoeken u uw stem uit te brengen volgens de hierna vastgestelde procedure : 1. De u toegezonden kiesomslag bevat : - een retouromslag A gericht aan het adres van de voorzitter van het provinciehoofdbureau waartoe u behoort; - een neutrale omslag B die het stembiljet van uw kieskring van aansluiting bevat, naar behoren afgestempeld; - een formulier dat u verzocht wordt te ondertekenen nadat u het ingevuld heeft met vermelding van uw naam, voornamen, geboortedatum en volledig adres. 2. U dient uw stem uit te brengen op het stembiljet dat zich in de neutrale omslag B bevindt, rekening houdend met de volgende onderrichtingen : a) U mag voor de Senaat een stem uitbrengen voor één of meerdere kandidaat-titularissen of -opvolgers of kandidaat-titularissen en -opvolgers, van eenzelfde lijst. De kandidaten worden per lijst in eenzelfde kolom van het stembiljet geplaatst. De naam en voornaam van de kandidaten voor de effectieve mandaten worden eerst ingeschreven volgens de orde van de voordrachten en worden, onder de vermelding « opvolgers » gevolgd door de naam en voornaam van de kandidaat-opvolgers, die ook volgens de orde van de voordrachten worden gerangschikt.

De lijsten worden op het stembiljet gerangschikt in stijgende volgorde van het nummer dat aan elk van de lijsten bij trekking werd toegekend. b) Kan U zich verenigen met de orde van voordracht van kandidaat-titularissen en -opvolgers van de door u gesteunde lijst, dan vult U in het stemvak bovenaan op die lijst het helle stipje in met het te uwer beschikking gestelde potlood. Kan U zich enkel verenigen met de orde van voordracht van de kandidaat-titularissen en wil U de orde van voordracht van de kandidaat-opvolgers wijzigen, dan geeft U een naamstem door het helle stipje in het stemvak na de naam van één of meerdere kandidaat-opvolgers voor wie U stemt in te vullen.

Kan U zich enkel verenigen met de orde van voordracht van de kandidaat-opvolgers en wil U de orde van voordracht van de titularissen wijzigen, dan geeft U een naamstem door het helle stipje in het stemvak na de naam van de kandidaat-titularis(sen) van uw keuze in te vullen.

Kan U zich tenslotte niet verenigen met de orde van voordracht, noch voor de kandidaat-titularissen, noch voor de kandidaat-opvolgers en wil U deze volgorde wijzigen, dan brengt U een naamstem uit voor de kandidaat-titularis(sen) alsook voor de kandidaat-opvolger(s) van uw keuze die tot de door u gesteunde lijst behoren.

Het kiescijfer van een lijst wordt samengesteld door de optelling van het aantal stembiljetten waarop een stem is uitgebracht bovenaan op deze lijst en van het aantal stembiljetten ten gunste van één of meerdere kandidaat-titularissen en/of opvolgers. c) Ongeldig is : - elk ander stembiljet dan het zich in de neutrale omslag B bevindend stembiljet; - laatstgenoemd biljet ook : - als u daarop geen stem uitbrengt; - als u meer dan één lijststem of naamstemmen, hetzij voor de mandaten van titularis, hetzij voor de opvolging, op verschillende lijsten uitbrengt; - als u een stem bovenaan een lijst en tegelijk een stem voor één of meerdere kandidaat-titularissen en/of -opvolgers van een andere lijst uitbrengt; - als u een stem voor één of meerdere kandidaat-titularissen van een lijst en voor één of meerdere kandidaat-opvolgers van een andere lijst uitbrengt; - als vorm en afmetingen ervan veranderd zijn of als het, binnenin, een papier of enig voorwerp bevat; - als een doorhaling, een teken of een bij de wet niet geoorloofd merk aangebracht zijn waardoor de kiezer herkend kan worden. d) U bent strafbaar indien u stemt zonder dat u de kiesbevoegdheidsvoorwaarden vervult.3. Na uw stem te hebben uitgebracht, plaatst u het behoorlijk gevouwen stembiljet in de neutrale omslag B, die u sluit.4. Steek vervolgens afzonderlijk in de retouromslag A de neutrale omslag B die het stembiljet bevat en het door u behoorlijk ondertekende en ingevulde formulier bedoeld in punt 1.Uw stem zal ongeldig worden verklaard als het stembiljet niet vergezeld gaat van dit formulier of als dit formulier niet behoorlijk ingevuld en ondertekend is. 5. De retouromslag A moet uiterlijk de dag van de verkiezing in België, om 13 uur, bij de voorzitter van het provinciehoofdbureau toekomen.Na die termijn wordt uw stem niet meer in aanmerking genomen.

Voor het provinciehoofdbureau, De Voorzitter, De Secretaris,

Bijlage III Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld MODEL II (a) (1) Naam van de kieskring.(2) Datum van de verkiezing.(3) Aantal te verkiezen volksvertegenwoordigers, gevolgd door het woord "volksvertegenwoordigers". (*) Naam en (eerste of gebruikelijke) voornaam. De naam mag worden voorafgegaan of gevolgd door de naam van de echtgenoot of de overleden echtgenoot. De afkorting "echtg." (echtgeno(o)t(e)) of "wed." (weduwnaar-weduwe) mag eraan toegevoegd indien de kandidaat daarom verzoekt.

NOOT : De vermeldingen van het stembiljet worden in de hiernavolgende taal of talen gesteld : - in het Nederlands in de gemeenten van het Nederlands taalgebied welke niet begiftigd zijn met een speciale taalregeling en in het Frans in de gemeenten van het Franse taalgebied welke niet begiftigd zijn met een speciale taalregeling; - in het Nederlands en in het Frans in de gemeenten van het tweetalig gebied Brussel-Hoofdstad; - in het Nederlands en in het Frans, met voorrang voor de Nederlandse taal, in de randgemeenten aangehaald in artikel 7 van de wetten op het gebruik van de talen in bestuurszaken, gecoördineerd op 18 juli 1966 (Drogenbos, Kraainem, Linkebeek, Sint-Genesius-Rode, Wemmel en Wezembeek-Oppem) en in de taalgrensgemeenten gelegen in het Nederlandse taalgebied (Mesen, Spiere-Helkijn, Ronse, Bever, Voeren en Herstappe); - in het Frans en in het Nederlands, met voorrang voor de Franse taal, in de taalgrensgemeenten gelegen in het Frans taalgebied (Moeskroen, Komen-Waasten, Vloesberg en Edingen).

Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld MODEL II (c) (1) Naam van de kieskring.(2) Datum van de verkiezing.(3) Aantal te verkiezen volksvertegenwoordigers, gevolgd door het woord "volksvertegenwoordigers". (*) Naam en (eerste of gebruikelijke) voornaam. De naam mag worden voorafgegaan of gevolgd door de naam van de echtgenoot of de overleden echtgenoot. De afkorting "echtg." (echtgeno(o)t(e)) of "wed." (weduwnaar-weduwe) mag eraan toegevoegd indien de kandidaat daarom verzoekt.

NOOT : De vermeldingen van het stembiljet worden in het Duits en in het Frans gesteld, met voorrang voor de Duitse taal, in de gemeenten van het Duitse taalgebied aangehaald in artikel 8, 1°, van de wetten op het gebruik van de talen in bestuurszaken, gecoördineerd op 18 juli 1966 (Amel, Büllingen Burg-Reuland, Bütgenbach, Eupen, Kelmis, Lontzen, Raeren en Sankt-Vith).

Hetzelfde model stembiljet is te gebruiken in de gemeenten uit het Malmedyse, aangehaald in artikel 8, 2°, van de hiervoor vermelde gecoördineerde wetten (Malmedy en Weismes), onder voorbehoud dat voorrang dient te worden gegeven aan de Franse taal voor de vermeldingen die erop voorkomen.

Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld MODEL II (e) (1) Datum van de verkiezing. (*) Naam en (eerste of gebruikelijke) voornaam. De naam mag worden voorafgegaan of gevolgd door de naam van de echtgenoot of de overleden echtgenoot. De afkorting "echtg." (echtgeno(o)t(e)) of "wed." (weduwnaar-weduwe) mag eraan toegevoegd indien de kandidaat daarom verzoekt.

NOOT : De vermeldingen van het stembiljet worden in de hiernavolgende taal of talen gesteld : - in het Nederlands in de gemeenten van het Nederlands taalgebied welke niet begiftigd zijn met een speciale taalregeling en in het Frans in de gemeenten van het Franse taalgebied welke niet begiftigd zijn met een speciale taalregeling; - in het Nederlands en in het Frans in de gemeenten van het tweetalig gebied Brussel-Hoofdstad; - in het Nederlands en in het Frans, met voorrang voor de Nederlandse taal, in de randgemeenten aangehaald in artikel 7 van de wetten op het gebruik van de talen in bestuurszaken, gecoördineerd op 18 juli 1966 (Drogenbos, Kraainem, Linkebeek, Sint-Genesius-Rode, Wemmel en Wezembeek-Oppem) en in de taalgrensgemeenten gelegen in het Nederlandse taalgebied (Mesen, Spiere-Helkijn, Ronse, Bever, Voeren en Herstappe); - in het Frans en in het Nederlands, met voorrang voor de Franse taal, in de taalgrensgemeenten gelegen in het Frans taalgebied (Moeskroen, Komen-Waasten, Vloesberg en Edingen).

Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld MODEL II (g) (1) Datum van de verkiezing. (*) Naam en (eerste of gebruikelijke) voornaam. De naam mag worden voorafgegaan of gevolgd door de naam van de echtgenoot of de overleden echtgenoot. De afkorting "echtg." (echtgeno(o)t(e)) of "wed." (weduwnaar-weduwe) mag eraan toegevoegd indien de kandidaat daarom verzoekt.

NOOT : De vermeldingen van het stembiljet worden in het Duits en in het Frans gesteld, met voorrang voor de Duitse taal, in de gemeenten van het Duitse taalgebied aangehaald in artikel 8,1°, van de wetten op het gebruik van de talen in bestuurszaken, gecoördineerd op 18 juli 1966 (Amel, Büllingen Burg-Reuland, Bütgenbach, Eupen, Kelmis, Lontzen, Raeren en Sankt Vith).

Hetzelfde model stembiljet is te gebruiken in de gemeenten uit het Malmedyse, aangehaald in artikel 8, 2°, van de hiervoor vermelde gecoördineerde wetten (Malmedy en Weismes), onder voorbehoud dat voorrang dient te worden gegeven aan de Franse taal voor de vermeldingen die erop voorkomen.

Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld

^