Etaamb.openjustice.be
Wet van 17 juli 2015
gepubliceerd op 17 augustus 2015

Wet houdende diverse bepalingen inzake gezondheid

bron
federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu
numac
2015024189
pub.
17/08/2015
prom.
17/07/2015
ELI
eli/wet/2015/07/17/2015024189/staatsblad
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
links
Raad van State (chrono)Kamer (parl. doc.)
Document Qrcode

17 JULI 2015. - Wet houdende diverse bepalingen inzake gezondheid (1)


Inleidende bepaling

Artikel 1.Deze wet regelt een aangelegenheid als bedoeld in artikel 74 van de Grondwet.

TITEL 1. - RIZIV HOOFDSTUK 1. - Wijziging van de programmawet van 19 december 2014

Art. 2.Artikel 137 van de programmawet van 19 december 2014 wordt opgeheven.

Art. 3.Dit hoofdstuk heeft uitwerking met ingang van 30 juni 2015. HOOFDSTUK 2. - Wijziging van de wet van 10 april 2014 houdende diverse bepalingen inzake gezondheid

Art. 4.In artikel 96 van de wet van 10 april 2014 houdende diverse bepalingen inzake gezondheid, worden de bepalingen onder c) en d), die in artikel 53, § 1, van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994, de § 1/2 en § 1/3 invoegen, opgeheven.

Art. 5.Dit hoofdstuk heeft uitwerking met ingang van 30 juni 2015. HOOFDSTUK 3. - Wijzigingen van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen gecoördineerd op 14 juli 1994 Afdeling 1. - Rechthebbenden

van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging

Art. 6.In artikel 32, eerste lid, van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994, laatstelijk gewijzigd bij de wet van 26 december 2013, worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° de bepaling onder 6° ter wordt vervangen als volgt : "6° ter de zelfstandigen die de sociale verzekering in geval van faillissement, daarmee gelijkgestelde situaties of gedwongen stopzetting genieten, bedoeld in artikel 2 van het koninklijk besluit van 18 november 1996 houdende invoering van de sociale verzekering ten gunste van zelfstandigen, in geval van faillissement, daarmee gelijkgestelde situaties of gedwongen stopzetting, gedurende ten hoogste vier kwartalen. Wat de in artikel 2 van voornoemd koninklijk besluit bedoelde zelfstandigen betreft, vangt deze periode van vier kwartalen aan op de eerste dag van het kwartaal dat volgt op de stopzetting in de zin van artikel 1bis van voornoemd koninklijk besluit;"; 2° in de bepaling onder 22°, eerste lid, worden de woorden "artikel 5" vervangen door de woorden "artikelen 5 en 5/1";3° in de bepaling onder 22°, tweede lid, worden de woorden ", of die een hoedanigheid van gerechtigde of van persoon ten laste kunnen laten gelden met toepassing van een besluit, genomen in uitvoering van artikel 33, § 1, eerste lid" opgeheven. Afdeling 2. - Afsluiting van overeenkomsten

met het Wetenschappelijk Instituut Volksgezondheid

Art. 7.Artikel 22, 20°, van dezelfde wet, ingevoegd bij de wet van 10 april 2014, wordt aangevuld met een bepaling onder c), luidende : "c) om de diagnostische oppuntstelling en de opvolging van zeldzame pathologieën te verzekeren in het kader van de referentielaboratoria voor klinische biologie.". Afdeling 3. - Antropogenetica

Art. 8.In dezelfde wet wordt titel III, hoofdstuk V, afdeling VIII, die het artikel 59 bevat, laatstelijk gewijzigd bij de wet van 10 april 2014, vervangen door wat volgt : "Afdeling VIII. - Verstrekkingen van klinische biologie, anatomopathologie en menselijke erfelijkheid verleend aan in een ziekenhuis opgenomen rechthebbenden en aan niet in een ziekenhuis opgenomen rechthebbenden.

Art. 59.De Algemene Raad legt jaarlijks, uiterlijk tegen 31 december van het jaar, voorafgaand aan het jaar van toepassing, na advies van de Nationale Commissie Geneesheren-Ziekenfondsen en van het Verzekeringscomité, het globaal budget van de financiële middelen vast, voor het ganse Rijk : 1° voor de verstrekkingen van klinische biologie zoals door de Algemene Raad omschreven;2° voor de verstrekkingen van anatomopathologie zoals door de Algemene Raad omschreven;3° voor de verstrekkingen van menselijke erfelijkheid zoals door de Algemene Raad omschreven. De Algemene Raad legt eveneens de opsplitsing van deze budgetten vast naargelang voornoemde verstrekkingen worden verleend aan in een ziekenhuis opgenomen rechthebbenden of aan niet in een ziekenhuis opgenomen rechthebbenden.

Het forfaitair honorarium betaalbaar per daghospitalisatie maakt deel uit van het budget voor de verstrekkingen verleend aan een in een ziekenhuis opgenomen rechthebbende.". Afdeling 4. - Beschikbaarheidshonoraria

Art. 9.In artikel 36quinquies, eerste lid, van dezelfde wet, ingevoegd bij de wet van 22 augustus 2002, worden de woorden "en aan de apothekers en de licentiaten in de wetenschappen die door de minister van Volksgezondheid zijn erkend om verstrekkingen inzake klinische biologie te verrichten" ingevoegd tussen het woord "geneesheren" en de woorden "die deelnemen". Afdeling 5. - Online toetreding tot de akkoorden

Art. 10.In artikel 50 van dezelfde wet, laatstelijk gewijzigd bij de wet van 10 april 2014, wordt paragraaf 5 opgeheven. Afdeling 6. - Experimenteel karakter van bijzondere modellen van

voorschrijven, verstrekking of betaling van geneeskundige verzorging

Art. 11.In artikel 56, § 2, eerste lid, van dezelfde wet, laatstelijk gewijzigd bij de wet van 7 februari 2014, wordt de bepaling onder 1° vervangen als volgt : "1° een tegemoetkoming te verlenen voor bijzondere modellen met een experimenteel karakter van voorschrijven, verstrekking of betaling van geneeskundige verzorging;". Afdeling 7. - Zorgkundigen

Art. 12.In artikel 2, n), van dezelfde wet, gewijzigd bij de wetten van 24 december 1999 en 10 april 2014, worden de woorden "de zorgkundigen," ingevoegd tussen de woorden "de paramedische medewerkers," en de woorden "de verplegingsinrichtingen".

Art. 13.In artikel 56 van dezelfde wet, laatstelijk gewijzigd bij de wet van 10 april 2014, wordt paragraaf 5 opgeheven. Afdeling 8. - Tariferingsdiensten

Art. 14.In dezelfde wet wordt een artikel 165/1 ingevoegd, luidende : "

Art. 165/1.Wanneer de tegemoetkoming van de verzekeringsinstellingen in de kosten van geneeskundige verstrekkingen met uitzondering van diegene bedoeld in artikel 165, niet rechtstreeks door die instellingen aan de rechthebbenden wordt gestort, dan kunnen alle tariferingsverrichtingen en alle betalingen van de verzekeringsinstellingen voor die verstrekkingen worden gedaan via door de minister erkende tariferingsdiensten.

De Koning stelt de maatstaven tot erkenning van die tariferingsdiensten vast.

Die diensten zijn gemachtigd om onder de door de Koning te bepalen voorwaarden van de zorgverleners een tegemoetkoming in de tariferingskosten te vorderen.

De zorgverleners kunnen zich aansluiten bij een door hun gekozen tariferingsdienst.

De Koning kan regels vaststellen betreffende : 1° die aansluiting, onder meer in verband met de opzegging van de aansluiting door de tariferingsdienst en met de intrekking van de aansluiting door de aangeslotene;2° de uitbesteding van de tarifering. De Koning omschrijft de veiligheidsmaatregelen die alle betrokken partijen moeten nemen bij de inzameling, de overdracht en de verwerking van de gegevens overeenkomstig de voormelde doeleinden.". Afdeling 9. - Maximumfactuur

Art. 15.In artikel 37novies van dezelfde wet, ingevoegd bij de wet van 5 juni 2002, vervangen bij het koninklijk besluit van 3 juni 2007 en gewijzigd bij de wetten van 22 december 2008 en 29 maart 2012, worden de woorden "op basis van de lichamelijke of geestelijke ongeschiktheid van ten minste 66 pct. van een kind, of" opgeheven.

Art. 16.Artikel 15 heeft uitwerking met ingang op 1 januari 2014. Afdeling 10. - Heropname klinische biologie

of medische beeldvorming

Art. 17.In artikel 56quinquies, eerste lid, van dezelfde wet, ingevoegd bij wet van 26 december 2013, wordt de zin "Het in de eerste zin bedoelde percentage wordt echter van 82 pct. op 67 pct. gebracht voor de forfaitaire tegemoetkomingen berekend per opname klinische biologie of medische beeldvorming." ingevoegd tussen de woorden "hun waarde." en de woorden "Deze verminderde forfaitaire tegemoetkomingen".

Art. 18.Artikel 17 treedt in werking op de eerste dag van de maand na afloop van een termijn van tien dagen te rekenen van de dag volgend op de bekendmaking van deze wet in het Belgisch Staatsblad. Afdeling 11. - Levende orgaandonoren

Art. 19.In artikel 37 van dezelfde wet, laatstelijk gewijzigd bij de wet van 7 februari 2014, wordt een paragraaf 16quater ingevoegd, luidende : " § 16quater. De Koning kan, bij een besluit vastgesteld na overleg in de Ministerraad, onder de voorwaarden die Hij bepaalt, het persoonlijk aandeel betreffende de geneeskundige verstrekkingen die worden verleend aan levende orgaandonoren volledig of gedeeltelijk afschaffen." Afdeling 12. - Derdebetalersregeling

Art. 20.In artikel 53, § 1, van dezelfde wet, laatstelijk gewijzigd bij de wet van 10 april 2014, worden de volgende wijzigingen aangebracht : a) tussen het eerste en het tweede lid worden vijf leden ingevoegd, luidende : "Bij toepassing van de derdebetalersregeling, en onverminderd de krachtens artikel 320 van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 vastgestelde verplichtingen, worden de in het eerste lid bedoelde documenten vervangen door een gegevensoverdracht door de zorgverlener aan de verzekeringsinstellingen door middel van een elektronisch netwerk, volgens de door het Verzekeringscomité vastgestelde administratieve nadere regels. De Koning stelt de datum vast vanaf welke, voor een categorie van zorgverleners, bij toepassing van de derdebetalersregeling de gegevensoverdracht aan de verzekeringsinstellingen door middel van een elektronisch netwerk toepasbaar is.

Vanaf de krachtens het derde lid vastgestelde datum, beschikt de zorgverlener over een termijn van twee jaar om de in het tweede lid bedoelde verplichting na te leven.

Het eerste lid blijft van toepassing in het kader van de derdebetalersregeling : 1° voor de krachtens het derde lid vastgestelde datum;2° tijdens de in het vierde lid bedoelde periode zolang de zorgverlener de in het tweede lid bedoelde verplichting niet heeft nageleefd. In afwijking van het derde en vierde lid, ontstaat de verplichting bedoeld in het tweede lid op 1 juli 2015 voor de verpleegkundigen."; b) het tweede lid, dat het zevende lid wordt, wordt vervangen als volgt : "De verzekeringsinstellingen mogen geen vergoeding toekennen indien het getuigschrift voor verstrekte hulp of van aflevering, het als zodanig geldend document of de in het tweede lid bedoelde gegevens, hun niet worden overgezonden."; c) in het derde lid, dat het achtste lid wordt, worden de woorden "of gegevens" ingevoegd tussen het woord "documenten" en de woorden "zodra mogelijk,", en wordt de eerste zin aangevuld met de woorden "of overzenden"; d) in het achtste lid, dat het dertiende lid wordt, worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° de zin "Bij toepassing van de derdebetalersregeling stelt het Verzekeringscomité de administratieve nadere regels vast betreffende de overdracht van de in het eerste lid bedoelde documenten aan de verzekeringsinstellingen." wordt ingevoegd tussen de zin "Elke overeenkomst die afwijkt van de door de Koning ter uitvoering van deze bepaling uitgevaardigde reglementering, is nietig." en de zin "De Koning kan, onder voorbehoud van de gevallen waarin de toepassing van de derdebetalersregeling verplicht is, tevens de voorwaarden en nadere regels bepalen volgens dewelke aan individuele zorgverleners een verbod wordt opgelegd om de derdebetalersregeling toe te passen."; 2° de woorden "bepaalt de modaliteiten van deze verificatie en" worden opgeheven;e) het negende lid, dat het veertiende lid wordt, wordt vervangen als volgt : "Vanaf 1 juli 2015 wordt de verplichting tot toepassing van de derdebetalersregeling ingevoerd ten aanzien van de rechthebbenden op de in artikel 37, § 19, bedoelde verhoogde verzekeringstegemoetkoming, voor de door de Koning bepaalde geneeskundige verstrekkingen verleend door de algemeen geneeskundige, hetzij : 1° op grond van een voorstel van de Nationale commissie geneesheren-ziekenfondsen die beslist over het doorsturen ervan aan het Verzekeringscomité;2° op grond van het voorstel dat door de Nationale commissie geneesheren-ziekenfondsen wordt geformuleerd op verzoek van de minister;die voorstellen worden meegedeeld aan het Verzekeringscomité; 3° op grond van het voorstel van de minister."; f) in het tiende lid, dat het vijftiende lid wordt, wordt het woord "negende" telkens vervangen door het woord "veertiende";g) het elfde lid, dat het zestiende lid wordt, wordt vervangen door twee leden luidende : "De Koning kan, bij een besluit vastgesteld na overleg in de Ministerraad, de in het veertiende lid bedoelde verplichting uitbreiden tot andere categorieën van rechthebbenden. De Dienst voor geneeskundige verzorging van het Instituut analyseert, een jaar na de toepassing ervan, de elementen die door de verzekeringsinstellingen meegedeeld worden met betrekking tot de verplichte toepassing van de derdebetalersregeling zoals bedoeld in het veertiende lid. De Dienst preciseert de over te zenden gegevens alsook de nadere regels van hun overdracht."; h) in het veertiende lid, dat het twintigste lid wordt, wordt het woord "dertiende" vervangen door het woord "negentiende".

Art. 21.Deze afdeling treedt in werking op 1 juli 2015. Afdeling 13. - Financiële transparantie

van de geneeskundige verzorging

Art. 22.In artikel 53 van dezelfde wet, laatstelijk gewijzigd bij de wet van 10 april 2014, worden de volgende wijzigingen aangebracht : a) paragraaf 1/1, eerste lid, wordt aangevuld met de woorden "of bij een afzonderlijke beslissing van de overeenkomsten- en akkoordencommissies,";b) in paragraaf 1/1 wordt tussen het eerste en het tweede lid een lid ingevoegd, luidende : "De datum van inwerkingtreding van de in het eerste lid bedoelde beslissingen wordt bepaald door de betrokken commissie.Deze beslissingen worden bekendgemaakt in de vorm van een bericht in het Belgisch Staatsblad en blijven van toepassing tot een wijzigingsbeslissing wordt genomen."; c) een paragraaf 1/2 wordt ingevoegd, luidende : " § 1/2.De zorgverleners zijn ertoe gehouden om aan de rechthebbende een bewijsstuk uit te reiken van de verrichte verstrekkingen die aanleiding geven tot een tegemoetkoming van de verplichte verzekering, alsmede van de verstrekkingen die geen aanleiding geven tot een tegemoetkoming van de verplichte verzekering en samen met verstrekkingen die er wel aanleiding toe geven worden verricht : 1° in geval de zorgverlener, naast bedragen voor verstrekkingen die aanleiding geven tot een tegemoetkoming van de verplichte verzekering, ook bedragen aanrekent aan de rechthebbende voor verstrekkingen die geen aanleiding geven tot een tegemoetkoming van de verplichte verzekering;2° in geval het getuigschrift voor verstrekte hulp of van aflevering of het in § 1, eerste lid, bedoelde gelijkwaardig document wordt vervangen door een elektronische gegevensoverdracht door de zorgverlener aan de verzekeringsinstelling van de rechthebbende. Het totaal bedrag te betalen door de rechthebbende voor de in het eerste lid bedoelde verstrekkingen met inbegrip van de betaalde voorschotten, komen voor op het bewijsstuk.

Als een getuigschrift voor verstrekte hulp of van aflevering of een in § 1, eerste lid, bedoeld gelijkwaardig document dat het geheel van de vergoedbare verstrekkingen specificeert wordt uitgereikt aan de rechthebbende, bevat het bewijsstuk : - voor het geheel van de vergoedbare verstrekkingen, het totaal te betalen bedrag, met inbegrip van de eventuele supplementen; - naast elke niet-vergoedbare verstrekking, vermeld in de vorm van een omschrijving, zijn bedrag.

Als geen getuigschrift voor verstrekte hulp of van aflevering of een in § 1, eerste lid, bedoeld gelijkwaardig document dat het geheel van de vergoedbare verstrekkingen specificeert wordt uitgereikt aan de rechthebbende, bevat het bewijsstuk : - apart, naast elke vergoedbare verstrekking, vermeld in de in § 1, eerste lid, bedoelde vorm tenzij de verstrekkingen worden gegroepeerd overeenkomstig de krachtens het zesde lid, 4°, genomen beslissingen, het door de rechthebbende krachtens de tarieven betaalde bedrag, het door de rechthebbende als supplement betaalde bedrag, en, in voorkomend geval, de tegemoetkoming die rechtstreeks wordt aangerekend aan de verzekeringsinstelling; - naast elke niet-vergoedbare verstrekking, vermeld in de vorm van een omschrijving, zijn bedrag.

Op vraag van de rechthebbende, bevat het bewijsstuk, voor de geneeskundige verstrekkingen en de medische hulpmiddelen als bedoeld in artikel 33, § 1, eerste lid, 11°, van de wet van 15 december 2013 met betrekking tot medische hulpmiddelen, bepaald door de bevoegde overeenkomsten- of akkoordencommissie, het aankoopbedrag van de door de zorgverlener afgeleverde hulpmiddelen als die het voorwerp uitmaken van een tegemoetkoming van de verplichte verzekering of deel uitmaken van een geneeskundige verstrekking die aanleiding geeft tot een dergelijke tegemoetkoming.

Het Verzekeringscomité kan, op voorstel van de bevoegde overeenkomsten- of akkoordencommissie, of bij ontstentenis van een voorstel als de commissie niet binnen de maand heeft geantwoord op een verzoek tot voorstel van het Verzekeringscomité, na advies van die commissie, dat wordt geacht gunstig te zijn indien het niet is gegeven binnen de termijn van een maand, bij in artikel 22, 11°, bedoelde verordening voor elke categorie van zorgverleners het volgende vaststellen : 1° de overige vermeldingen die voorkomen op het bewijsstuk;2° de nadere regels volgens dewelke het bewijsstuk wordt uitgereikt aan de rechthebbende;3° het tijdstip waarop het bewijsstuk wordt uitgereikt aan de rechthebbende indien dit niet het tijdstip is waarop de verstrekking wordt verricht;4° de nadere regels voor groepering van gelijksoortige verstrekkingen op het bewijsstuk;5° een model van bewijsstuk evenals de gevallen waarin dit model moet worden gebruikt. De verplichting om een bewijsstuk uit te reiken wordt opgeheven wanneer een factuur wordt uitgereikt overeenkomstig het tweede tot zesde lid, 1° tot 4°. d) paragraaf 1/4 wordt vernummerd tot paragraaf 1/3.

Art. 23.Deze afdeling treedt in werking op 1 juli 2015. Afdeling 14. - Administratieve controle

Art. 24.In artikel 166 van dezelfde wet, vervangen bij de wet van 19 mei 2010, wordt paragraaf 1 aangevuld met de bepalingen onder j) en k), luidende : "j) Een geldboete van 250 EUR, per aanvraag van de Dienst voor Geneeskundige Evaluatie en Controle indien, hetzij de gegevens op de lijsten bedoeld in artikel 138 niet overeenkomen met de authentieke bron of niet de nodige gegevens bevatten voor de volledige identificering van de verstrekkingen van de zorgverstrekkers die deze hebben voorgeschreven, uitgevoerd of afgeleverd en van de begunstigden, alsook niet het volgnummer van het geneesmiddelenvoorschrift bevatten, hetzij bij gebreke aan waarmerking door een gevolmachtigde overeenkomstig artikel 138, tweede lid; k) Een geldboete van 125 EUR per verzekerde of per zorgverlener, indien de verzekeringsinstelling ten gevolge van een fout, vergissing of nalatigheid nagelaten heeft om een prestatie te betalen bepaald bij deze wet of de koninklijke besluiten en reglementen in uitvoering ervan, of een bedrag betaald heeft dat lager is dan het bedrag dat werkelijk verschuldigd is.". Afdeling 15. - Geneeskundige controle

Art. 25.In artikel 145, § 2, eerste lid, van dezelfde wet, opgeheven bij de wet van 24 december 2002 en hersteld bij de wet van 21 december 2006, wordt het woord "drie" vervangen door het woord "vier".

Art. 26.In artikel 156, § 1, van dezelfde wet, opgeheven bij de wet van 13 december 2002, hersteld bij de wet van 21 december 2006 en gewijzigd bij de wetten van 29 maart 2012 en 10 april 2014, worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° het tweede lid wordt vervangen als volgt : "De verschuldigde sommen worden binnen de dertig dagen volgend op de kennisgeving van de in het eerste lid bedoelde beslissingen betaald. Bij gebrek aan betaling binnen die termijn, brengen de nog verschuldigde sommen van rechtswege interesten op tegen de wettelijke rentevoet in sociale zaken zoals voorzien in artikel 2, § 3, van de wet van 5 mei 1865 betreffende de lening, te rekenen vanaf het verstrijken van die termijn." 2° in het derde lid, worden de woorden "administratie van de belasting over de toegevoegde waarde, registratie en domeinen" vervangen door de woorden "Algemene Administratie van de Patrimoniumdocumentatie".

Art. 27.In artikel 206bis, § 2, van dezelfde wet, ingevoegd bij de wet van 14 januari 2002 en gewijzigd bij de wetten van 10 april 2014, worden de woorden "administratie van de belasting over de toegevoegde waarde, registratie en domeinen" vervangen door de woorden "Algemene Administratie van de Patrimoniumdocumentatie".

Art. 28.In artikel 139 van dezelfde wet, laatstelijk gewijzigd bij de wet van 10 april 2014, wordt tussen het tweede lid en het derde lid een lid ingevoegd, luidende : "In afwijking van het eerste lid, en in afwachting van de uitvoering door de Koning van de bevoegdheid Hem verleend door het tweede lid, is de Dienst voor geneeskundige evaluatie en controle, samengesteld als volgt : een centrale dienst, ten hoogste tien gewestelijke diensten waarvan het ambtsgebied overeenstemt met de provinciale omschrijving waarvan zij de naam dragen (Antwerpen, Limburg, Namen, Luxemburg, Luik, Oost-Vlaanderen, West-Vlaanderen, Henegouwen, Vlaams-Brabant en Waals-Brabant), en een dienst voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.". Afdeling 16. - Fonds voor Medische Ongevallen

Art. 29.In artikel 137quinquies van dezelfde wet, ingevoegd bij de wet van 19 maart 2013, worden de woorden "directeur-generaal" vervangen door de woorden "adviseur-generaal".

Art. 30.In artikel 177, tweede lid, van dezelfde wet, vervangen bij de wet van 29 april 1996 en gewijzigd bij de wetten van 24 december 2002 en 19 maart 2013, worden de woorden "een directeur-generaal van het Fonds voor de Medische Ongevallen" vervangen door de woorden "een adviseur-generaal van het Fonds voor de Medische Ongevallen".

Art. 31.In artikel 182 van dezelfde wet, vervangen bij de wet van 29 april 1996 en gewijzigd bij de wetten van 14 januari 2002 en 19 maart 2013, worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° in paragraaf 3 worden de woorden "directeur-generaal van het Fonds voor de Medische Ongevallen" vervangen door de woorden "adviseur-generaal van het Fonds voor de Medische Ongevallen";2° in paragraaf 4, eerste lid, worden de woorden "De directeur-generaal" vervangen door de woorden "De adviseur-generaal"; 3° paragraaf 4 wordt aangevuld met een lid, luidende : "Ingeval bovenvermelde adviseur-generaal van het Fonds voor de Medische Ongevallen verhinderd is, worden zijn bevoegdheden uitgeoefend door een door het Algemeen Comité aangewezen ambtenaar." Afdeling 17. - Sociaal statuut van de artsen, tandheelkundigen,

apothekers, logopedisten en kinesitherapeuten en andere voordelen die aan sommige artsen kunnen worden toegekend

Art. 32.Het artikel 54, § 1, eerste lid, van dezelfde wet, vervangen bij de wet van 22 december 2003 en gewijzigd bij de wet van 10 april 2014, wordt aangevuld met de volgende zin : "Worden in elk geval uitgesloten van deze sociale voordelen, de adviserend-geneesheren, de geneesheren-directeurs bij de verzekeringsinstellingen, de artsen die belast zijn met controleopdrachten of die hun functie uitoefenen bij een openbare instelling die tot de Federale Staat of tot de deelstaten behoort, behalve de verzorgingsinstellingen.". HOOFDSTUK 4. - Wijziging van de programmawet (I) van 27 december 2006

Art. 33.In artikel 245 van de programmawet (I) van 27 december 2006, vervangen bij de wet van 19 maart 2013 en gewijzigd bij de wet van 10 april 2014, worden de volgende wijzigingen aangebracht : a) in paragraaf 1, tweede lid, wordt het cijfer "138 412,35" vervangen door het cijfer "513 412,35";b) in paragraaf 4 worden de woorden "en zeldzame ziekten," vervangen door de woorden : ", zeldzame ziekten en patiënten- en lotgenotenorganisaties, het bevorderen van "health literacy", het verstrekken van laagdrempelige informatie, alsook voor de ondersteuning van hun vertegenwoordigingsopdrachten," c) paragraaf 8 wordt vervangen als volgt : " § 8.De in paragrafen 1 en 3 bedoelde bedragen ten bate van de verenigingen zoals bedoeld in artikel 245, § 1, 1° en 2°, vastgesteld voor het jaar 2015 worden op 1 januari van elk jaar aangepast, in functie van de evolutie van de waarde van het gezondheidsindexcijfer, zoals bedoeld in het artikel 1 van het koninklijk besluit van 8 december 1997 tot bepaling van de toepassingsmodaliteiten voor de indexering van de prestaties in de regeling van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging, tussen 30 juni van het tweede jaar ervoor en 30 juni van het jaar ervoor.

Wanneer het gaat om de bedragen ten bate van VZW "Rare Diseases Organisation Belgium" worden de in paragrafen 2 en 3 bedoelde bedragen vastgesteld voor het jaar 2013 op 1 januari van elk jaar aangepast, in functie van de evolutie van de waarde van het gezondheidsindexcijfer, zoals bedoeld in het artikel 1 van het koninklijk besluit van 8 december 1997 tot bepaling van de toepassingsmodaliteiten voor de indexering van de prestaties in de regeling van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging, tussen 30 juni van het tweede jaar ervoor en 30 juni van het jaar ervoor."

Art. 34.Het artikel 33 heeft uitwerking met ingang van 1 januari 2015.

TITEL 2. - CDZ HOOFDSTUK 1. - Wijzigingen van de wet van 6 augustus 1990 betreffende de ziekenfondsen en de landsbonden van ziekenfondsen Afdeling 1. - Retroactieve aansluiting

Art. 35.In artikel 3bis, tweede lid, van de wet van 6 augustus 1990 betreffende de ziekenfondsen en de landsbonden van ziekenfondsen, ingevoegd bij de wet van 22 december 2003 en vervangen bij de wet van 26 maart 2007, worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° in de bepaling onder 1° wordt het woord "aansluitingsaanvraag" vervangen door de woorden "aanvraag om inschrijving";2° tussen de bepalingen onder 1° en 2° wordt een bepaling onder 1° /1 ingevoegd, luidende : "1° /1.voor een persoon die voor de dienst bedoeld in artikel 3, eerste lid, a), bij een ziekenfonds aangesloten was in de hoedanigheid van gerechtigde en die als persoon ten laste ingeschreven wordt bij een ander ziekenfonds, op de eerste dag van de maand die volgt op de ondertekening van de aanvraag om inschrijving;".

Art. 36.In artikel 3ter, 1°, van dezelfde wet, ingevoegd bij de wet van 22 december 2003 en vervangen bij de wet van 26 maart 2007, worden de woorden "in het geval bedoeld in artikel 3bis, tweede lid, 1°, " vervangen door de woorden "in de gevallen bedoeld in artikel 3bis, tweede lid, 1° en 1° /1,". Afdeling 2. - Goedkeuring door de raad van bestuur van de landsbond

van nieuwe voordelen overwogen door aangesloten ziekenfondsen

Art. 37.Artikel 4bis van dezelfde wet, ingevoegd bij de wet van 12 augustus 2000, wordt vervangen als volgt : "Een ziekenfonds mag slechts voorzien in een nieuw voordeel in het kader van een dienst bedoeld in artikel 3, eerste lid, b) en c), van deze wet, op voorwaarde dat het vooraf met het oog hierop de goedkeuring van de raad van bestuur van de landsbond waarbij het aangesloten is, heeft verkregen.

De Koning bepaalt op voorstel van de Controledienst wat dient verstaan te worden onder een nieuw voordeel bedoeld in het eerste lid.". Afdeling 3. - Statuten

Art. 38.In artikel 11, van dezelfde wet, laatstelijk gewijzigd bij de wet van 29 maart 2012, worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° in § 1, derde lid, worden de woorden "vijfenveertig kalenderdagen te rekenen vanaf de datum waarop deze statuten of de wijzigingen ervan hem werden overgemaakt" vervangen door de woorden "vijfenzeventig kalenderdagen te rekenen vanaf de datum waarop deze statuten of de wijzigingen ervan hem werden overgemaakt met naleving van het tweede lid";2° in § 1, zesde lid, worden de woorden "in het vorig lid" vervangen door de woorden "in het derde en vierde lid";3° in paragraaf 3, worden de woorden "in § 1, vierde lid" vervangen door de woorden "in § 1, zesde lid,".

Art. 39.Artikel 12, § 2, van dezelfde wet, gewijzigd bij de wet van 12 augustus 2000, wordt aangevuld met een tweede lid, luidende : "Elk ziekenfonds en elke landsbond maakt op zijn website zijn statuten bekend, zoals goedgekeurd door de Raad van de Controledienst, en zulks volgens de door de Koning op voorstel van de Controledienst bepaalde nadere regels.". Afdeling 4. - Jaarrekeningen

Art. 40.In artikel 29, § 1, van dezelfde wet, laatstelijk gewijzigd bij de wet van 26 april 2010, worden de woorden "de wet van 17 juli 1975 op de boekhouding van de ondernemingen", en de woorden "de voornoemde wet van 17 juli 1975" telkens vervangen door de woorden "het Wetboek van economisch recht".

Art. 41.In dezelfde wet wordt een artikel 30bis ingevoegd, luidende : "

Art. 30bis.Binnen een termijn van dertig dagen na de goedkeuring ervan door de algemene vergadering worden de jaarrekeningen van de ziekenfondsen en de landsbonden van ziekenfondsen door de bestuurders neergelegd bij de Nationale Bank van België.

Overeenkomstig het eerste lid worden gelijktijdig neergelegd : 1° een document met de naam en voornamen van de bestuurders en van de revisor(en) in functie;2° het verslag van de revisor(en). De Koning bepaalt, op voorstel van de Controledienst, de nadere regels, alsmede de vormen volgens dewelke en de voorwaarden waaronder de in het eerste en het tweede lid bedoelde stukken moeten worden neergelegd. Hij bepaalt eveneens het bedrag en de wijze van betaling van de betrokken kosten van de openbaarmaking. De neerlegging wordt alleen aanvaard indien de op grond van dit lid vastgestelde bepalingen worden nageleefd.

Binnen een termijn van vijftien werkdagen na de aanvaarding van de neerlegging wordt daarvan melding gemaakt in een door de Nationale Bank van België aangelegd bestand op een drager en volgens de nadere regels die de Koning vaststelt. De tekst van deze vermelding wordt door de Nationale Bank van België aan de Controledienst gericht.

De Nationale Bank van België reikt aan degenen die er, zelfs schriftelijk, om vragen, een afschrift in de door de Koning vastgestelde vorm uit, hetzij van alle stukken die haar met toepassing van het eerste en het tweede lid worden overgezonden, hetzij van de stukken als bedoeld in het eerste en het tweede lid die haar worden overgezonden en die betrekking hebben op de met name genoemde ziekenfondsen of landsbonden van ziekenfondsen en op bepaalde jaren.

De Koning stelt het bedrag vast dat aan de Nationale Bank van België moet worden betaald voor de verkrijging van de in dit lid bedoelde afschriften.

De Nationale Bank van België is bevoegd om, volgens de nadere regels die door de Koning zijn vastgesteld, algemene en anonieme statistieken op te maken en bekend te maken over het geheel of een gedeelte van de gegevens vervat in de stukken die haar met toepassing van het eerste en het tweede lid worden overgezonden." Afdeling 5. - Financiering en opdrachten van de Controledienst

Art. 42.In artikel 50, § 2, van dezelfde wet, gewijzigd bij de wetten van 12 augustus 2000 en 26 april 2010, worden de woorden "en van de maatschappijen van onderlinge bijstand, bedoeld in artikel 43bis, § 5, en in artikel 70, § § 6, 7 en 8," vervangen door de woorden "van de maatschappijen van onderlinge bijstand bedoeld in artikel 43bis, § 5, en in artikel 70, § § 6 en 7 en 8, en van de verzekeringstussenpersonen bedoeld in artikel 68, eerste lid, van de voornoemde wet van 26 april 2010,".

Art. 43.In artikel 52, eerste lid, van dezelfde wet, laatstelijk gewijzigd bij de wet van 26 april 2010, worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° in de bepaling onder 11° worden de woorden "25 juni 1992 op de landverzekeringsovereenkomst en 27 maart 1995 betreffende de verzekerings- en herverzekeringsbemiddeling en de distributie van verzekeringen" vervangen door de woorden "4 april 2014 betreffende de verzekeringen en 2 augustus 2002 betreffende het toezicht op de financiële sector en de financiële diensten";2° in de bepaling onder 12 worden de woorden "27 maart 1995 betreffende de verzekerings- en herverzekeringsbemiddeling en de distributie van verzekeringen" vervangen door de woorden "4 april 2014 betreffende de verzekeringen". Afdeling 6. - Sancties

Art. 44.In artikel 62quater van dezelfde wet, ingevoegd bij de wet van 26 april 2010, worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° de woorden "de bepalingen van de wet van 27 maart 1995 betreffende de verzekerings- en herverzekeringsbemiddeling en de distributie van verzekeringen of haar uitvoeringsmaatregelen" worden vervangen door de woorden "de bepalingen van de wet van 4 april 2014 betreffende de verzekeringen of haar uitvoeringsmaatregelen, de bepalingen van de wet van 2 augustus 2002 betreffende het toezicht op de financiële sector en de financiële diensten of haar uitvoeringsmaatregelen, die op haar van toepassing zijn";2° het woord "administratieve" wordt ingevoegd tussen de woorden "de door deze wetten voorziene" en het woord "sancties" en de woorden "en maatregelen" worden ingevoegd tussen het woord "sancties" en de woorden "in geval van niet-naleving van de betreffende bepalingen".

Art. 45.In artikel 62sexies van dezelfde wet, ingevoegd bij de wet van 26 april 2010, worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° de woorden "de bepalingen van de wet van 27 maart 1995 betreffende de verzekerings- en herverzekeringsbemiddeling en de distributie van verzekeringen of van haar uitvoeringsmaatregelen" worden vervangen door de woorden "de bepalingen van de wet van 4 april 2014 betreffende de verzekeringen of van haar uitvoeringsmaatregelen die op deze tussenpersoon van toepassing zijn";2° het woord "administratieve" wordt ingevoegd tussen de woorden "de door deze wet voorziene" en het woord "sancties" en de woorden "en maatregelen" worden ingevoegd tussen het woord "sancties" en de woorden "in geval van niet-naleving van de betreffende bepalingen". Afdeling 7. - Rechtzetting

Art. 46.In artikel 62decies van dezelfde wet, ingevoegd bij de wet van 26 april 2010, worden de woorden "artikel 62nonies" vervangen door de woorden "artikel 62novies". Afdeling 8. - Onbezoldigd mandaat

Art. 47.In artikel 70, § 9, van dezelfde wet, ingevoegd bij de wet van 26 april 2010, worden de woorden "behalve wat betreft de onafhankelijke bestuurders die verkozen worden in uitvoering van artikel 19, derde en vierde lid, van deze wet" ingevoegd tussen het cijfer "22" en het cijfer "23". Afdeling 9. - Wijzigingen ten gevolge van opname van de

"kleine risico's" voor zelfstandigen in de verplichte ziekteverzekering

Art. 48.In artikel 60bis van dezelfde wet, laatstelijk gewijzigd bij de wet van 26 april 2010, worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° in het vijfde lid wordt de bepaling onder 9° opgeheven;2° in het zesde lid wordt de bepaling onder 2° opgeheven.

Art. 49.Artikel 71 van dezelfde wet, hersteld bij de wet van 26 maart 2007, wordt opgeheven.

Art. 50.De artikelen 71bis, 71ter, 71sexies en 71septies van dezelfde wet, ingevoegd bij de wet van 26 maart 2007, worden opgeheven.

Art. 51.De artikelen 71quater en 71quinquies van dezelfde wet, laatstelijk gewijzigd bij de wet van 24 juli 2008, worden opgeheven. HOOFDSTUK 2. - Wijzigingen van de wet van 26 april 2010 houdende diverse bepalingen inzake de organisatie van de aanvullende ziekteverzekering (I)

Art. 52.In artikel 68 van de wet van 26 april 2010 houdende diverse bepalingen inzake de organisatie van de aanvullende ziekteverzekering (I) worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° in het eerste lid worden de woorden "in de zin van artikel 1, 3°, van de wet van 27 maart 1995 betreffende de verzekerings- en herverzekeringsbemiddeling en de distributie van verzekeringen, hierna genoemd "de wet van 27 maart 1995"" vervangen door de woorden "in de zin van artikel 5, 20°, van de wet van 4 april 2014 betreffende de verzekeringen, hierna genoemd "de wet van 4 april 2014""; 2° het eerste lid, 1°, wordt vervangen als volgt : "1° de ziekenfondsen, de landsbonden van ziekenfondsen en de maatschappijen van onderlinge bijstand andere dan deze bedoeld in de artikelen 43bis, § 5, en 70, § § 6, 7 en 8, van de wet van 6 augustus 1990 betreffende de ziekenfondsen en de landsbonden van ziekenfondsen die ten opzichte van hun leden activiteiten van verzekeringsbemiddeling uitoefenen in de zin van artikel 5, 46°, van de voornoemde wet van 4 april 2014 die ziekteverzekeringen zijn in de zin van tak 2 van bijlage 1 van het koninklijk besluit van 22 februari 1991 houdende algemeen reglement betreffende de controle op de verzekeringsondernemingen, evenals een dekking, op bijkomende wijze, van de risico's die behoren tot de hulpverlening zoals bedoeld in tak 18 van bijlage 1 van voornoemd koninklijk besluit, georganiseerd door een maatschappij van onderlinge bijstand, bedoeld in artikel 43bis, § 5, of in artikel 70, § § 6 of 7, van de wet van 6 augustus 1990;"; 3° in het eerste lid, 2°, worden de woorden "27 maart 1995" vervangen door de woorden "4 april 2014" en worden de woorden "artikel 70, § § 6, 7 of 8, van de wet van 6 augustus 1990" vervangen door de woorden "artikel 70, § § 6 of 7, van de wet van 6 augustus 1990";4° in het tweede lid worden de woorden "artikel 70, § § 6, 7 of 8, van de wet van 6 augustus 1990" vervangen door de woorden "artikel 70, § § 6 of 7, van de wet van 6 augustus 1990";

Art. 53.In artikel 69, tweede lid, van dezelfde wet, worden de woorden "wet van 27 maart 1995 en die worden uitgeoefend door de ziekenfondsen en de maatschappijen van onderlinge bijstand bedoeld in artikel 43bis, § 5, en in artikel 70, § § 6, 7 en 8, van de wet van 6 augustus 1990" vervangen door de woorden "wet van 4 april 2014 en die worden uitgeoefend door de ziekenfondsen, de landsbonden van ziekenfondsen en de maatschappijen van onderlinge bijstand bedoeld in artikel 43bis of in artikel 70 van de wet van 6 augustus 1990". HOOFDSTUK 3. - Slotbepalingen

Art. 54.De Koning bepaalt op voorstel van de Controledienst de datum van inwerkingtreding van artikel 37.

Art. 55.Artikel 38, 1° en 2°, is van toepassing op de statuten en op de wijzigingen aan deze statuten waarvan de inwerkingtreding beslist door de algemene vergadering of de raad van bestuur van de betrokken entiteit, na 1 januari 2015 valt en die, met naleving van artikel 11, § 1, tweede lid, van de voornoemde wet van 6 augustus 1990, aan de Controledienst zijn overgezonden, vanaf de dag waarop deze wet bekendgemaakt wordt in het Belgisch Staatsblad.

Artikel 38, 3°, treedt in werking de dag waarop deze wet bekendgemaakt wordt in het Belgisch Staatsblad.

Art. 56.De Koning bepaalt op voorstel van de Controledienst de datum van inwerkingtreding van de artikelen 39 en 41, alsook wat artikel 41 betreft, het eerste boekjaar op hetwelk deze bepaling van toepassing is.

TITEL 3. - FAGG HOOFDSTUK 1. - Wijzigingen van de wet van 25 maart 1964 op de geneesmiddelen Afdeling 1. - Distributieketen

Art. 57.In artikel 1, § 1, van de wet van 25 maart 1964 op de geneesmiddelen, laatstelijk gewijzigd bij de wet van 20 juni 2013, worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° in de bepaling onder 18), tweede streepje, wordt het woord "dierenartsen" vervangen door de woorden "personen gemachtigd geneesmiddelen te verschaffen aan de verantwoordelijken van de dieren"; 2° de bepaling onder 25) wordt aangevuld met de woorden "en de personen gemachtigd krachtens artikel 3, § 3, tweede lid;".

Art. 58.In artikel 3 van dezelfde wet, laatstelijk gewijzigd bij de wet van 20 juni 2013 worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° in paragraaf 3, eerste lid, wordt het woord "dierenartsen" vervangen door het woord "personen";2° in paragraaf 4 wordt tussen het eerste en het tweede lid een lid ingevoegd, luidende : "De Koning kan andere personen machtigen om geneesmiddelen voor diergeneeskundig gebruik die niet onderworpen zijn aan een voorschrift en wegens hun kenmerken, niet geschikt zijn om uitsluitend het normale farmaceutische distributiecircuit te volgen, af te leveren.De Koning bepaalt de voorwaarden en nadere regelen van die machtiging.".

Art. 59.In artikel 12ter, § 1, van dezelfde wet, ingevoegd bij de wet van 1 mei 2006 en laatstelijk gewijzigd bij de wet van 20 juni 2013, worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° in het tweede lid wordt tussen de eerste en de tweede zin een zin ingevoegd, luidende : "In geval van groothandel van geneesmiddelen voor menselijk gebruik naar een andere lidstaat, is deze vereiste niet van toepassing maar dienen de betrokken geneesmiddelen het voorwerp te zijn van een overeenkomstig het gemeenschapsrecht verleende vergunning voor het in de handel brengen."; 2° in het tweede lid, tweede zin, die de derde zin wordt, worden de woorden "in het negende lid" vervangen door de woorden "in het tiende lid";3° in het tiende lid, tweede zin, worden de woorden "aan personen die gemachtigd zijn om geneesmiddelen af te leveren aan het publiek of geneesmiddelen te verschaffen aan de verantwoordelijken van de dieren," ingevoegd tussen de woorden "voor de groothandel in geneesmiddelen," en de woorden "of in het geval van gemedicineerde voormengsels,";4° tussen het tiende en het elfde lid, wordt een lid ingevoegd, luidende : "In afwijking van het tiende lid, kunnen de houders van een vergunning voor de groothandel in geneesmiddelen, geneesmiddelen leveren aan personen ter vervulling van een op hen rustende wettelijke verplichting zoals bedoeld in artikel 6, § 2, 9°, van de wet betreffende de gezondheidsberoepen, gecoördineerd op 10 mei 2015.De Koning kan voorwaarden en nadere regelen ervan bepalen. Hij kan tevens andere personen machtigen om deze geneesmiddelen af te leveren aan personen ter vervulling van een op hen rustende wettelijke verplichting.". Afdeling 2. - Rechtzetting

Art. 60.In artikel 6, § 1, van dezelfde wet, laatstelijk gewijzigd bij de wet van 10 april 2014, worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° in het negende lid wordt de laatste zin opgeheven;2° het tiende lid wordt aangevuld met de volgende zin : "In de in de tweede zin bedoelde gevallen, voor wat betreft de geneesmiddelen voor menselijk gebruik, wanneer in enige fase van de procedure dringend optreden ter bescherming van de volksgezondheid geboden is, kan de minister of zijn afgevaardigde de VHB opschorten en het gebruik van het betrokken geneesmiddel verbieden totdat een definitief besluit wordt vastgesteld;hij stelt de Europese Commissie, het EMA en de andere lidstaten uiterlijk de volgende werkdag van de redenen voor dit optreden in kennis.". Afdeling 3. - Facultatief advies

Art. 61.In artikel 7, § 1, van dezelfde wet, laatstelijk gewijzigd bij de wet van 3 augustus 2012, worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° in het eerste lid worden de woorden "op advies van de in artikel 6, § 1, elfde lid, bedoelde betrokken commissie" opgeheven;2° in het tweede lid worden de woorden "op advies van de in artikel 6, § 1, elfde lid, bedoelde betrokken commissie" opgeheven; 3° tussen het tweede en het derde lid wordt een lid ingevoegd, luidende : "Bij toepassing van het eerste of tweede lid, kan de Koning het advies van de in artikel 6, § 1, twaalfde lid, bedoelde betrokken commissie inwinnen.". Afdeling 4. - Invoeren

van een geneesmiddel voor een groep van patiënten

Art. 62.In artikel 6quater, § 1, eerste lid, 4° van dezelfde wet, ingevoegd bij de wet van 1 mei 2006 en gewijzigd bij de wetten van 29 maart 2012 en 3 augustus 2012, worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° de eerste zin wordt vervangen als volgt : "De persoon die gemachtigd is om geneesmiddelen af te leveren aan het publiek, kan een geneesmiddel voor menselijk gebruik dat vergund of geregistreerd is in het land van herkomst, invoeren op basis van een voorschrift en een verklaring van de voorschrijver waarin deze verklaart dat de patiënt niet adequaat kan worden behandeld met een geneesmiddel dat momenteel in België in de handel is, in de volgende gevallen :" 2° tussen het eerste en het tweede lid wordt een lid ingevoegd, luidende : "Een persoon gemachtigd om geneesmiddelen af te leveren aan het publiek in een ziekenhuisapotheek, gewoonlijk "ziekenhuisapotheker" genoemd, kan eveneens in de in het eerste lid bedoelde gevallen, een geneesmiddel voor menselijk gebruik vergund of geregistreerd in het land van herkomst invoeren voor een groep van welbepaalde patiënten. In dit geval wordt de verklaring van de voorschrijver opgesteld voor deze groep van patiënten op basis van de individueel verstrekte voorschriften van die patiënten. Die voorschriften worden gevoegd bij deze verklaring.". Afdeling 5. - Hoorrecht

Art. 63.Artikel 8bis van dezelfde wet, ingevoegd bij de wet van 1 mei 2006 en gewijzigd bij de wetten van 3 augustus 2012 en 20 juni 2013, wordt aangevuld met een lid, luidende : "Ingeval de procedure bedoeld in artikel 107duodecies van richtlijn 2001/83 van toepassing is, geldt het derde lid niet.". Afdeling 6. - Uitbesteding van magistralen

Art. 64.In artikel 12bis, van dezelfde wet, ingevoegd bij de wet van 1 mei 2006 en laatstelijk gewijzigd bij de wet van 26 december 2013, worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° in paragraaf 1, derde lid, wordt de tweede zin, die aanvangt met de woorden "Deze personen" en eindigt met de woorden "bedoeld in dit artikel.", aangevuld met de woorden ", hetzij aan personen in een andere lidstaat die in deze lidstaat wettelijk gerechtigd zijn genoemde verrichtingen uit te voeren."; 2° in paragraaf 1/1, tweede lid, wordt de eerste zin aan het begin aangevuld met de woorden "In afwijking van paragraaf 1 is" en wordt het woord "is" na de woorden "buiten een apotheek,", opgeheven. Afdeling 7. - Invoerrecht voor particulieren voor eigen gebruik

Art. 65.Artikel 12quater van dezelfde wet, ingevoegd bij de wet van 1 mei 2006, wordt vervangen als volgt : "Eenieder heeft het recht vanuit een andere lidstaat een redelijke hoeveelheid in deze lidstaat rechtmatig verkregen geneesmiddelen voor menselijk gebruik, voor eigen gebruik mee te nemen.

Eenieder heeft het recht om zich vanuit een andere lidstaat een in deze lidstaat rechtmatig verkregen redelijke hoeveelheid geneesmiddelen voor eigen gebruik te laten toezenden.

Artikelen 12bis en 12ter zijn niet van toepassing op de in het eerste en tweede lid bedoelde gevallen.

De Koning kan de voorwaarden en nadere regelen bepalen voor de toepassing van dit artikel.". Afdeling 8. - Administratieve schikking

Art. 66.In artikel 17, § 1, eerste lid, van dezelfde wet, vervangen bij de wet van 15 december 2013, worden de woorden "op de bepalingen van deze wet of haar uitvoeringsbesluiten en" ingevoegd tussen de woorden "inbreuk" en "op titel 3, hoofdstuk 3, van de wet van 15 december 2013 met betrekking tot medische hulpmiddelen of op de uitvoeringsbesluiten ervan".

Art. 67.Artikel 31 van de wet van 15 december 2013 met betrekking tot medische hulpmiddelen treedt in werking tien dagen na de bekendmaking van deze wet in het Belgisch Staatsblad. Afdeling 9. - Strafbare poging

Art. 68.Artikel 19 van dezelfde wet, vervangen bij de wet van 21 juni 1983 en gewijzigd bij de wet van 22 december 2003, waarvan de bestaande tekst paragraaf 1 zal vormen, wordt aangevuld met een paragraaf 2, luidende : " § 2. De strafbare poging van een misdrijf omschreven in deze wet wordt gestraft met dezelfde straf als het misdrijf zelf.". HOOFDSTUK 2. - Wijziging van de wet van 5 juli 1994 betreffende bloed en bloedderivaten van menselijke oorsprong

Art. 69.In artikel 21, § 1, vierde lid, van de wet van 5 juli 1994 betreffende bloed en bloedderivaten van menselijke oorsprong, gewijzigd bij de wet van 14 december 2006, worden de woorden "aan de overtreder gezonden binnen drie dagen na de vaststelling van het strafbaar feit" vervangen door de woorden "ter kennis gebracht van de overtreder uiterlijk binnen een termijn van twintig dagen, die aanvang neemt de dag na de vaststelling van de overtreding". HOOFDSTUK 3. - Wijzigingen van de wet van 6 juli 2007 betreffende de medisch begeleide voortplanting en de bestemming van de overtallige embryo's en de gameten

Art. 70.In artikel 35 van de wet van 6 juli 2007 betreffende de medisch begeleide voortplanting en de bestemming van de overtallige embryo's en de gameten, worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° De huidige tekst van het eerste lid zal paragraaf 1 vormen; 2° Het tweede lid, dat paragraaf 2 zal vormen, wordt aangevuld met de woorden ", met inbegrip van de informatie die noodzakelijk is voor de toepassing van artikel 26.".

Art. 71.In de inleidende zin van artikel 36 van dezelfde wet worden de woorden "eerste lid" vervangen door de woorden " § 1".

Art. 72.In artikel 64 van dezelfde wet, worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° De bestaande tekst van het eerste lid zal paragraaf 1 vormen;2° Het tweede lid, dat paragraaf 2 zal vormen, wordt aangevuld met de woorden ", met inbegrip van de informatie die noodzakelijk is voor de toepassing van het bepaalde in artikel 55".

Art. 73.In de inleidende zin van artikel 65 van dezelfde wet worden de woorden "eerste lid" vervangen door de woorden " § 1". HOOFDSTUK 4. - Wijziging van de wet van 20 juli 2006 betreffende de oprichting en de werking van het Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten

Art. 74.In de wet van 20 juli 2006 betreffende de oprichting en de werking van het Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten, laatstelijk gewijzigd bij de wet van 10 april 2014, wordt een artikel 7ter ingevoegd, luidende : "

Art. 7ter.Onverminderd andersluidende bepalingen houdende toewijzing van bevoegdheid, kan de minister ambtenaren van het Agentschap machtigen tot ondertekening van de door hem genomen individuele administratieve rechtshandelingen op grond van de in artikel 4, § 1, bedoelde wetgeving volgens de voorwaarden die hij bepaalt.". HOOFDSTUK 5. - Wijzigingen van de wet van 19 december 2008 inzake het verkrijgen en het gebruik van menselijk lichaamsmateriaal met het oog op de geneeskundige toepassing op de mens of het wetenschappelijk onderzoek

Art. 75.In de wet van 19 december 2008 inzake het verkrijgen en het gebruik van menselijk lichaamsmateriaal met het oog op de geneeskundige toepassing op de mens of het wetenschappelijk onderzoek, laatstelijk gewijzigd bij de wet van 25 april 2014, wordt een artikel 1/1 ingevoegd, luidende : "

Art. 1/1.Deze wet voorziet in de gedeeltelijke omzetting van : 1° richtlijn 2004/23/EG van het Europees Parlement en de Raad van 31 maart 2004 tot vaststelling van kwaliteits- en veiligheidsnormen voor het doneren, verkrijgen, testen, bewerken, preserveren, bewaren en distribueren van menselijke weefsels en cellen;2° richtlijn 2006/17/EG van de Commissie van 8 februari 2006 ter uitvoering van Richtlijn 2004/23/EG van het Europees Parlement en de Raad wat betreft bepaalde technische voorschriften voor het doneren, verkrijgen en testen van menselijke weefsels en cellen; 3° richtlijn 2006/86/EG van de Commissie van 24 oktober 2006 ter uitvoering van Richtlijn 2004/23/EG van het Europees Parlement en de Raad wat betreft de traceerbaarheidsvereisten, de melding van ernstige bijwerkingen en ernstige ongewenste voorvallen en bepaalde technische voorschriften voor het coderen, bewerken, preserveren, bewaren en distribueren van menselijke weefsels en cellen.".

Art. 76.In artikel 23 van dezelfde wet worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° in paragraaf 2, eerste lid, worden de woorden " § 1 bedoelde opdracht" vervangen door de woorden " § § 1 en 4 bedoelde opdrachten";2° het artikel wordt aangevuld met de paragrafen 4 en 5, luidende : " § 4.Ingeval een ernstige ongewenste bijwerking of een ernstig ongewenst voorval aan het Federaal Agentschap wordt gemeld, voeren de in paragraaf 1, eerste lid, bedoelde ambtenaren en personeelsleden, zo nodig, inspecties en controlemaatregelen uit.

De in het eerste lid bedoelde inspecties en controlemaatregelen worden tevens uitgevoerd op een met redenen omkleed verzoek van de bevoegde autoriteit of autoriteiten van een andere lidstaat van de Europese Unie. § 5. Het Federaal Agentschap verstrekt op verzoek van een andere lidstaat of van de Europese Commissie informatie over de resultaten van de in verband met de voorschriften van deze wet uitgevoerde inspecties en controlemaatregelen.".

TITEL 4. - FOD Volksgezondheid HOOFDSTUK 1. - Wijzigingen van de wet betreffende de uitoefening van de gezondheidszorgberoepen, gecoördineerd op 10 mei 2015 Afdeling 1. - Technologen medische

beeldvorming en medisch laboratorium technoloog

Art. 77.In artikel 153, § 3, van de wet betreffende de uitoefening van de gezondheidszorgberoepen, gecoördineerd op 10 mei 2015, wordt tussen het tweede en het derde lid een lid ingevoegd, luidende : "In afwijking van het eerste lid en in afwijking van artikel 72, § 1, mogen personen die niet voldoen aan de in artikel 72, § 2, tweede lid, gestelde kwalificatievoorwaarden voor de beroepen van technoloog medische beeldvorming of medisch laboratorium technoloog, maar die op 2 december 2013 gedurende minstens drie jaar handelingen van het beroep van technoloog medische beeldvorming of medisch laboratorium technoloog hebben uitgevoerd, dezelfde handelingen blijven verrichten onder dezelfde voorwaarden als de technologen medische beeldvorming of de medisch laboratorium technologen die deze handelingen uitvoeren.". Afdeling 2. - Distributieketen

Art. 78.Artikel 6, § 2, van dezelfde wet wordt aangevuld met de bepaling onder 9°, luidende : "9° de terhandstelling van geneesmiddelen met het oog op de vervulling van een bijzondere wettelijke verplichting.".

Art. 79.Artikel 11, eerste lid, van dezelfde wet wordt vervangen als volgt : "De voor de Volksgezondheid bevoegde minister beslist over het toekennen van de vergunning, na een met redenen omkleed advies van een vestigingscommissie.". HOOFDSTUK 2. - Orde der artsen

Art. 80.In het opschrift van het koninklijk besluit nr. 79 van 10 november 1967 betreffende de Orde der geneesheren worden de woorden "Orde der geneesheren" vervangen door de woorden "Orde der artsen".

In het dispositief van hetzelfde koninklijk besluit nr. 79 worden de volgende wijzigingen aan gebracht : 1° de woorden "Orde der geneesheren" worden telkens vervangen door de woorden "Orde der artsen";2° het woord "geneesheer" wordt telkens vervangen door het woord "arts";3° het woord "geneesheren" wordt telkens vervangen door het woord "artsen".

Art. 81.In artikel 2 van hetzelfde koninklijk besluit nr. 79, gewijzigd bij de wet van 26 december 1985, worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° het eerste lid wordt vervangen als volgt : "De Orde der artsen omvat alle artsen die in België woonachtig zijn en ingeschreven zijn op de lijst van de Orde.De artsen schrijven zich in op de lijst van de Orde in de provincie waar zij hun woonplaats hebben. De artsen die hun woonplaats hebben in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, kiezen of zij worden ingeschreven op de lijst van de provinciale raad van Vlaams-Brabant en Brussel of op de lijst van de provinciale raad van Brussel en Waals-Brabant. Voor de toepassing van dit besluit wordt onder woonplaats verstaan de plaats waar de arts zijn voornaamste bedrijvigheid uitoefent."; 2° in het tweede lid worden de woorden "de bepalingen van artikel 44septies" vervangen door de woorden "artikel 44terdecies".

Art. 82.In artikel 7, § 1, van hetzelfde koninklijk besluit nr. 79 worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° in de bepaling onder 1°, worden de volgende wijzigingen aangebracht : a) in het vierde lid worden de woorden "rechterlijk arrondissement van de" opgeheven;b) in het vijfde lid worden de woorden "en om in de vertegenwoordiging van de artsen die hun woonplaats in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest hebben in de provinciale raad van Vlaams-Brabant en Brussel, respectievelijk de provinciale raad van Brussel en Waals-Brabant" ingevoegd na de woorden "van Luik"; 2° de bepaling onder 2°, derde lid, wordt aangevuld met de volgende zin : "Voor wat betreft de provinciale raad van Vlaams-Brabant en Brussel en de provinciale raad van Brussel en Waals-Brabant mogen de bijzitters ook woonachtig zijn in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.".

Art. 83.In artikel 8, § 1, van hetzelfde koninklijk besluit nr. 79 worden de woorden "van hun woonplaats" opgeheven.

Art. 84.In artikel 9, eerste lid, van hetzelfde koninklijk besluit nr. 79 worden de woorden "voor het arrondissement" opgeheven.

Art. 85.In artikel 12, § 7, van hetzelfde koninklijk besluit nr. 79 worden de woorden "de Brusselse agglomeratie" vervangen door de woorden "het Brussels Hoofdstedelijk Gewest".

Art. 86.In artikel 13, derde lid, van hetzelfde koninklijk besluit nr. 79 worden de woorden "of de plaats van inschrijving" ingevoegd tussen de woorden "de woonplaats" en de woorden "van een".

Art. 87.In artikel 14, § 7, van hetzelfde koninklijk besluit nr. 79 worden de woorden "de Brusselse agglomeratie" vervangen door de woorden "het Brussels Hoofdstedelijk Gewest".

Art. 88.In artikel 25, § 1, eerste lid, van hetzelfde koninklijk besluit nr. 79, gewijzigd bij de wet van 1 maart 2007, worden de woorden ", binnen vijftien vrije dagen vanaf de kennisgeving van de beslissing," opgeheven, en worden de woorden "vanaf die kennisgeving" vervangen door de woorden "vanaf de kennisgeving van de beslissing".

Art. 89.Artikel 27, § 1, eerste lid, van hetzelfde koninklijk besluit nr. 79, gewijzigd bij de wet van 1 maart 2007, wordt aangevuld met de volgende zin : "Indien de beslissing in laatste aanleg werd genomen, gaat de ten uitvoerlegging in na het verstrijken van de termijn van zestig vrije dagen.".

Art. 90.Artikel 29 van hetzelfde koninklijk besluit nr. 79 waarvan de huidige tekst paragraaf 1 zal vormen, wordt aangevuld met een paragraaf 2, luidende : " § 2. De gewone en plaatsvervangende leden van de provinciale raden, de raden van beroep en de nationale raad waarvan het mandaat is verstreken, blijven voorlopig in dienst tot op het ogenblik dat in de vernieuwing van het mandaat is voorzien ten gevolge van verkiezingen.".

Art. 91.Artikel 3, vierde lid, van de wet van 25 juli 1938 tot oprichting van een Orde der geneesheren, wordt opgeheven.

Art. 92.Op de datum van inwerkingtreding van deze wet worden de artsen die op die datum ingeschreven zijn bij de Nederlandstalige raad als bedoeld in artikel 3, vierde lid, van de wet van 25 juli 1938 tot oprichting van een Orde der geneesheren, van rechtswege ingeschreven op de lijst van de provinciale raad van Vlaams-Brabant en Brussel. Op de datum van inwerkingtreding van deze wet worden de artsen die op die datum ingeschreven zijn bij de Franstalige raad bedoeld in artikel 3, vierde lid, van de wet van 25 juli 1938 tot oprichting van een Orde der geneesheren, van rechtswege ingeschreven op de lijst van de provinciale raad van Brussel en Waals-Brabant.

Art. 93.Artikel 90 heeft uitwerking met ingang van 13 mei 2015. HOOFDSTUK 3. - Ziekenhuizen Afdeling 1. - Forfaitaire financiering bij epidemie of pandemie

Art. 94.In artikel 101 van de gecoördineerde wet van 10 juli 2008 op de ziekenhuizen en andere verzorgingsinrichtingen, wordt het eerste lid vervangen als volgt : "Het budget van financiële middelen kan op forfaitaire wijze kosten dekken voor de dienstverlening ingevolge : 1° rampen of catastrofen waarvoor fase drie of fase vier van het rampenplan door respectievelijk de provinciegouverneur of de minister bevoegd voor Binnenlandse Zaken in werking is gesteld; 2° een epidemie of een pandemie die vastgesteld wordt door de Koning bij een besluit vastgesteld na overleg in de Ministerraad, na advies van de Hoge Gezondheidsraad.". Afdeling 2. - Financiële toegankelijkheid

Art. 95.In artikel 30/1 van dezelfde gecoördineerde wet, ingevoegd bij de wet van 27 december 2012, worden de woorden "voor de door de Koning omschreven verstrekkingen" opgeheven.

Art. 96.In artikel 98 van dezelfde gecoördineerde wet, gewijzigd bij de wetten van 10 december 2009 en 27 december 2012, wordt het tweede lid opgeheven.

Art. 97.In artikel 152, § 1, van dezelfde gecoördineerde wet, vervangen bij de wet van 27 december 2012, worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° in het eerste lid worden de woorden "voor de verstrekkingen omschreven door de Koning na advies van de Nationale Commissie Geneesheren-Ziekenfondsen" opgeheven;2° het tweede lid wordt opgeheven.

Art. 98.Het koninklijk besluit van 10 april 2014 tot uitvoering van het artikel 152, § 1, van de gecoördineerde wet van 10 juli 2008 op de ziekenhuizen en andere verzorgingsinrichtingen wordt opgeheven. Afdeling 3. - Kadaster zware apparatuur

Art. 99.In artikel 56 van de gecoördineerde wet van 10 juli 2008 op de ziekenhuizen en andere verzorgingsinrichtingen, vervangen bij de wet van 10 april 2014, worden de woorden "De beroepsbeoefenaar die een apparaat of uitrusting voor medische beeldvorming of behandeling uitbaat" vervangen door de woorden "De beheerder of de beroepsbeoefenaar die een zwaar medisch apparaat opstelt en uitbaat". HOOFDSTUK 4. - Orgaantransplantatie Afdeling 1. - Registratie wilsverklaring

Art. 100.In artikel 10, § 3, tweede lid, a), van de wet van 13 juni 1986 betreffende het wegnemen en transplanteren van organen, worden de woorden "via de diensten van het Rijksregister" opgeheven. Afdeling 2. - Status kandidaat-receptor

Art. 101.In artikel 13ter van dezelfde wet, ingevoegd bij de wet van 25 februari 2007 en gewijzigd bij de wet van 3 juli 2012, worden de woorden "in België gedomicilieerd zijn sinds minstens zes maanden" vervangen door de woorden "in het bevolkingsregister of sinds minstens zes maanden in het vreemdelingenregister ingeschreven zijn".

TITEL 5. - Federaal Kenniscentrum voor de Gezondheidszorg

Art. 102.In artikel 270, § 1, van de programmawet (I) van 24 december 2002, laatstelijk gewijzigd bij de wet van 23 december 2009, worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° in de inleidende zin van het eerste lid worden de woorden "eenentwintig leden" vervangen door "vierentwintig leden"; 2° het eerste lid wordt aangevuld met de bepaling onder 13°, luidende : "13° twee leden die de patiënten en de gebruikers van de gezondheidsdiensten vertegenwoordigen."; 3° het vierde lid wordt vervangen als volgt : "Op voordracht van de ministers worden de voorzitter en de in 6°, 7°, 8°, 9°, 10°, 12° en 13°, bedoelde leden door de Koning benoemd en ontslagen.De voorzitter en de in 6°, 8°, 9°, 10°, 12° en 13°, bedoelde leden worden voor een hernieuwbare periode van zes jaar benoemd."; 4° in het vijfde lid worden de woorden "leden bedoeld in 6°, 7°, 8°, 9°, 10° et 12° " vervangen door "in 6°, 7°, 8°, 9°, 10°, 12° en 13° bedoelde leden";5° in het achtste lid worden de woorden "leden bedoeld in 6°, 7°, 8°, 9° en 12° " vervangen door "in 6°, 7°, 8°, 9°, 12° en 13° bedoelde leden". Kondigen deze wet af, bevelen dat zij met 's Lands zegel zal worden bekleed en door het Belgisch Staatsblad zal worden bekendgemaakt.

Gegeven te Brussel, 17 juli 2015.

FILIP Van Koningswege : Met 's Lands zegel gezegeld : De Minister van Justitie, K. GEENS De Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, M. DE BLOCK _______ Nota (1) Stukken van de Kamer van Volksvertegenwoordigers : 54-1161/2014/2015 Nr.1 : Wetsontwerp. - Nr. 2 : Bijlage. - Nr. 3 : Amendementen. Nrs. 4 en 5 : Verslagen. - Nr. 6 : Aangenomen tekst. Nr. 7 : Amendementen. - Nr. 8 : Aangenomen tekst.

^