Etaamb.openjustice.be
Protocol van 18 april 2018
gepubliceerd op 11 mei 2018

Samenwerkingsprotocol tussen het RIZIV, de verzekeringsinstellingen en het NIC enerzijds en de FOD Financiën anderzijds met het oog op de invoering van een spontane uitwisseling van inlichtingen en uitwisseling van inlichtingen op verzoek aangaande de overdracht van gegevens door de zorgverleners en zorginstellingen aan de verzekeringsinstelling van de rechthebbende via een elektronisch netwerk in de plaats van de papieren getuigschriften voor verstrekte hulp en overeenstemmingsstroken

bron
federale overheidsdienst financien
numac
2018012014
pub.
11/05/2018
prom.
18/04/2018
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

18 APRIL 2018. - Samenwerkingsprotocol tussen het RIZIV, de verzekeringsinstellingen en het NIC enerzijds en de FOD Financiën anderzijds met het oog op de invoering van een spontane uitwisseling van inlichtingen en uitwisseling van inlichtingen op verzoek aangaande de overdracht van gegevens door de zorgverleners en zorginstellingen aan de verzekeringsinstelling van de rechthebbende via een elektronisch netwerk in de plaats van de papieren getuigschriften voor verstrekte hulp en overeenstemmingsstroken


1. Wettelijke basis GELET OP - artikels 320 en 321 van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 die de verplichtingen bepalen welke door de personen die een vrij beroep, een ambt of een post uitoefenen dienen te worden nageleefd, in het bijzonder de verplichting een gedagtekend en ondertekend ontvangstbewijs af te leveren dat gelijktijdig in origineel en duplo wordt opgesteld voor elke in geld, per check of op andere wijze gedane inning van honoraria, commissielonen, bezoldigingen, terugbetalingen van kosten of andere beroepsontvangsten; - artikel 323 van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992, dat de administratie machtigt om van natuurlijke personen en rechtspersonen alsook van verenigingen zonder rechtspersoonlijkheid de overlegging te vorderen van inlichtingen slaande op elke persoon of groep van personen, zelfs niet met name aangeduid, met wie zij rechtstreeks of onrechtstreeks in betrekking zijn geweest uit hoofde van hun verrichtingen of activiteiten; - artikel 327 van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992, dat onder andere de administratieve diensten van de Staat alsook de openbare instellingen en inrichtingen ertoe verplicht op het verzoek van de administratie alle inlichtingen in hun bezit voor te leggen; - de artikels 17 en 18 van het ministerieel besluit van 22 december 2015Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 22/12/2015 pub. 29/12/2015 numac 2015003474 bron federale overheidsdienst financien Ministerieel besluit tot vastlegging van het model en het gebruik van de ontvangstbewijzen-getuigschriften voor verstrekte hulp en van de overeenstemmingsstrook te gebruiken door de inrichtingen voor geneeskundige verzorging type ministerieel besluit prom. 22/12/2015 pub. 29/12/2015 numac 2015003477 bron federale overheidsdienst financien Ministerieel besluit tot vastlegging van het model en het gebruik van het ontvangstbewijs-getuigschrift voor verstrekte hulp en van het dagboek te gebruiken door de vroedvrouwen, de verpleegsters, verpleegassistenten en met dezen gelijkgestelden, de kinesitherapeuten, logopedisten, orthoptisten en ergotherapeuten type ministerieel besluit prom. 22/12/2015 pub. 28/12/2015 numac 2015003476 bron federale overheidsdienst financien Ministerieel besluit tot vastlegging van het model en het gebruik van het ontvangstbewijs-getuigschrift voor verstrekte hulp en van het dagboek te gebruiken door de geneesheren en de apothekers en licentiaten in de wetenschappen die erkend zijn om verstrekkingen inzake klinische biologie te verrichten in het raam van de ziekte- en invaliditeitsverzekering type ministerieel besluit prom. 22/12/2015 pub. 29/12/2015 numac 2015003475 bron federale overheidsdienst financien Ministerieel besluit tot vastlegging van het model en het gebruik van het ontvangstbewijs-getuigschrift voor verstrekte hulp en van het dagboek te gebruiken door de tandheelkundigen type ministerieel besluit prom. 22/12/2015 pub. 29/12/2015 numac 2015003478 bron federale overheidsdienst financien Ministerieel besluit tot vastlegging van het model en het gebruik van het ontvangstbewijsboekje, van het ontvangstbewijs-getuigschrift voor verstrekte hulp en van het dagboek te gebruiken door de podologen en de diëtisten sluiten tot vastlegging van het model en het gebruik van de ontvangstbewijzen-getuigschriften voor verstrekte hulp en van de overeenstemmingstrook te gebruiken door de inrichtingen voor de geneeskundige verzorging en artikel 20 van het ministerieel besluit van 22 décember 2015Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 22/12/2015 pub. 29/12/2015 numac 2015003474 bron federale overheidsdienst financien Ministerieel besluit tot vastlegging van het model en het gebruik van de ontvangstbewijzen-getuigschriften voor verstrekte hulp en van de overeenstemmingsstrook te gebruiken door de inrichtingen voor geneeskundige verzorging type ministerieel besluit prom. 22/12/2015 pub. 29/12/2015 numac 2015003477 bron federale overheidsdienst financien Ministerieel besluit tot vastlegging van het model en het gebruik van het ontvangstbewijs-getuigschrift voor verstrekte hulp en van het dagboek te gebruiken door de vroedvrouwen, de verpleegsters, verpleegassistenten en met dezen gelijkgestelden, de kinesitherapeuten, logopedisten, orthoptisten en ergotherapeuten type ministerieel besluit prom. 22/12/2015 pub. 28/12/2015 numac 2015003476 bron federale overheidsdienst financien Ministerieel besluit tot vastlegging van het model en het gebruik van het ontvangstbewijs-getuigschrift voor verstrekte hulp en van het dagboek te gebruiken door de geneesheren en de apothekers en licentiaten in de wetenschappen die erkend zijn om verstrekkingen inzake klinische biologie te verrichten in het raam van de ziekte- en invaliditeitsverzekering type ministerieel besluit prom. 22/12/2015 pub. 29/12/2015 numac 2015003475 bron federale overheidsdienst financien Ministerieel besluit tot vastlegging van het model en het gebruik van het ontvangstbewijs-getuigschrift voor verstrekte hulp en van het dagboek te gebruiken door de tandheelkundigen type ministerieel besluit prom. 22/12/2015 pub. 29/12/2015 numac 2015003478 bron federale overheidsdienst financien Ministerieel besluit tot vastlegging van het model en het gebruik van het ontvangstbewijsboekje, van het ontvangstbewijs-getuigschrift voor verstrekte hulp en van het dagboek te gebruiken door de podologen en de diëtisten sluiten tot vastlegging van het model en het gebruik van het ontvangst-bewijs-getuigschrift voor verstrekte hulp en van het dagboek te gebruiken door de geneesheren en de apothekers en licentiaten in de wetenschappen die erkend zijn om verstrekkingen inzake klinische biologie te verrichten in het raam van de ziekte -en invaliditeitsverzekering en artikel 19 van het ministerieel besluit van 22 december 2015Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 22/12/2015 pub. 29/12/2015 numac 2015003474 bron federale overheidsdienst financien Ministerieel besluit tot vastlegging van het model en het gebruik van de ontvangstbewijzen-getuigschriften voor verstrekte hulp en van de overeenstemmingsstrook te gebruiken door de inrichtingen voor geneeskundige verzorging type ministerieel besluit prom. 22/12/2015 pub. 29/12/2015 numac 2015003477 bron federale overheidsdienst financien Ministerieel besluit tot vastlegging van het model en het gebruik van het ontvangstbewijs-getuigschrift voor verstrekte hulp en van het dagboek te gebruiken door de vroedvrouwen, de verpleegsters, verpleegassistenten en met dezen gelijkgestelden, de kinesitherapeuten, logopedisten, orthoptisten en ergotherapeuten type ministerieel besluit prom. 22/12/2015 pub. 28/12/2015 numac 2015003476 bron federale overheidsdienst financien Ministerieel besluit tot vastlegging van het model en het gebruik van het ontvangstbewijs-getuigschrift voor verstrekte hulp en van het dagboek te gebruiken door de geneesheren en de apothekers en licentiaten in de wetenschappen die erkend zijn om verstrekkingen inzake klinische biologie te verrichten in het raam van de ziekte- en invaliditeitsverzekering type ministerieel besluit prom. 22/12/2015 pub. 29/12/2015 numac 2015003475 bron federale overheidsdienst financien Ministerieel besluit tot vastlegging van het model en het gebruik van het ontvangstbewijs-getuigschrift voor verstrekte hulp en van het dagboek te gebruiken door de tandheelkundigen type ministerieel besluit prom. 22/12/2015 pub. 29/12/2015 numac 2015003478 bron federale overheidsdienst financien Ministerieel besluit tot vastlegging van het model en het gebruik van het ontvangstbewijsboekje, van het ontvangstbewijs-getuigschrift voor verstrekte hulp en van het dagboek te gebruiken door de podologen en de diëtisten sluiten tot vastlegging van het model en het gebruik van het van het ontvangst-bewijs-getuigschrift voor verstrekte hulp en van het dagboek te gebruiken door de vroedvrouwen, de verpleegsters, de verpleegassistenten en met dezen gelijkgestelden, de kinesitherapeuten, logopedisten, orthoptisten en ergotherapeuten en artikel 20 van het ministerieel besluit van 22 december 2015Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 22/12/2015 pub. 29/12/2015 numac 2015003474 bron federale overheidsdienst financien Ministerieel besluit tot vastlegging van het model en het gebruik van de ontvangstbewijzen-getuigschriften voor verstrekte hulp en van de overeenstemmingsstrook te gebruiken door de inrichtingen voor geneeskundige verzorging type ministerieel besluit prom. 22/12/2015 pub. 29/12/2015 numac 2015003477 bron federale overheidsdienst financien Ministerieel besluit tot vastlegging van het model en het gebruik van het ontvangstbewijs-getuigschrift voor verstrekte hulp en van het dagboek te gebruiken door de vroedvrouwen, de verpleegsters, verpleegassistenten en met dezen gelijkgestelden, de kinesitherapeuten, logopedisten, orthoptisten en ergotherapeuten type ministerieel besluit prom. 22/12/2015 pub. 28/12/2015 numac 2015003476 bron federale overheidsdienst financien Ministerieel besluit tot vastlegging van het model en het gebruik van het ontvangstbewijs-getuigschrift voor verstrekte hulp en van het dagboek te gebruiken door de geneesheren en de apothekers en licentiaten in de wetenschappen die erkend zijn om verstrekkingen inzake klinische biologie te verrichten in het raam van de ziekte- en invaliditeitsverzekering type ministerieel besluit prom. 22/12/2015 pub. 29/12/2015 numac 2015003475 bron federale overheidsdienst financien Ministerieel besluit tot vastlegging van het model en het gebruik van het ontvangstbewijs-getuigschrift voor verstrekte hulp en van het dagboek te gebruiken door de tandheelkundigen type ministerieel besluit prom. 22/12/2015 pub. 29/12/2015 numac 2015003478 bron federale overheidsdienst financien Ministerieel besluit tot vastlegging van het model en het gebruik van het ontvangstbewijsboekje, van het ontvangstbewijs-getuigschrift voor verstrekte hulp en van het dagboek te gebruiken door de podologen en de diëtisten sluiten tot vastlegging van het model en het gebruik van het ontvangst-bewijs-getuigschrift voor verstrekte hulp en van het dagboek te gebruiken door de tandheelkundigen en artikel 27 van 22 december 2015 tot vastlegging van het model en het gebruik van het ontvangstbewijsboekje, van het ontvangstbewijs-getuigschrift voor verstrekte hulp en van het dagboek te gebruiken door de podologen en de diëtisten, welke bepalen dat de bedoelde zorgverstrekkers vrijgesteld zijn een ontvangstbewijs-getuigschrift voor verstrekte hulp af te leveren, vanaf de datum van inwerkingtreding van een in het Belgisch Staatsblad gepubliceerd protocol, afgesloten tussen het Rijksinstituut voor ziekte-en invaliditeitsverzekering (RIZIV), het Nationaal Intermutualistisch College (NIC) en de verzekeringsinstellingen enerzijds en de Federale overheidsdienst (FOD) Financiën anderzijds, dat de modaliteiten van de gegevensuitwisseling aangaande voormelde beoefenaars regelt; - artikel 53 van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen gecoördineerd op 14 juli 1994 zoals gewijzigd door o de artikels 22 en 23 van de wet van 17 juli 2015Relevante gevonden documenten type wet prom. 17/07/2015 pub. 17/08/2015 numac 2015024189 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Wet houdende diverse bepalingen inzake gezondheid sluiten houdende diverse bepalingen inzake gezondheid, die aan alle zorgverleners, die verstrekkingen voor eigen rekening of voor andermans rekening verrichten, de verplichting opleggen om een ontvangstbewijs uit reiken voor alle betaalde sommen alsook de uitreiking van een bewijsstuk ingeval van vervanging van het getuigschrift voor verstrekte hulp of van aflevering door een elektronische gegevensoverdracht door de zorgverlener aan de verzekeringsinstelling van de rechthebbende of ingeval van cumul van vergoedbare en niet-vergoedbare verstrekkingen; o de artikels 20 en 21van de programmawet van 25 december 2016Relevante gevonden documenten type programmawet prom. 25/12/2016 pub. 29/12/2016 numac 2016021100 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Programmawet sluiten die bepalen dat : "In geval van overdracht van facturatiegegevens door middel van een elektronisch netwerk, deelt het Instituut aan de bevoegde dienst van de FOD Financiën overeenkomstig de nadere uitvoeringsregels vastgesteld bij of krachtens het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992, de gegevens mee met betrekking tot de bedragen medegedeeld aan de verzekeringsinstellingen door de zorgverleners alsook de gegevens met betrekking tot de bedragen die de verzekeringsinstellingen, in voorkomend geval, betaald hebben aan deze laatsten."; - de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens; - de wet van 3 augustus 2012Relevante gevonden documenten type wet prom. 03/08/2012 pub. 24/08/2012 numac 2012003257 bron federale overheidsdienst financien Wet houdende bepalingen betreffende de verwerking van persoonsgegevens door de Federale Overheidsdienst Financiën in het kader van zijn opdrachten type wet prom. 03/08/2012 pub. 31/01/2013 numac 2013000047 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet houdende bepalingen betreffende de verwerking van persoonsgegevens door de Federale Overheidsdienst Financiën in het kader van zijn opdrachten. - Duitse vertaling sluiten houdende bepalingen betreffende de verwerking van persoonsgegevens door de Federale Overheidsdienst Financiën in het kader van zijn opdrachten, in het bijzonder artikel 3 dat bepaalt dat de FOD Financiën persoonsgegevens verzamelt en verwerkt om zijn wettelijke opdrachten uit te voeren en dat de verzamelde gegevens niet mogen worden gebruikt voor andere doeleinden dan voor de uitvoering van die wettelijk opdrachten die aan de FOD Financiën zijn toevertrouwd; - de volgende wettelijke bepalingen betreffende de gegevensuitwisseling : o Wet van 15 januari 1990Relevante gevonden documenten type wet prom. 15/01/1990 pub. 08/07/2010 numac 2010000396 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet houdende oprichting en organisatie van een Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten houdende de oprichting en organisatie van een Kruispuntbank van de sociale zekerheid, artikel 14; o Wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994, artikel 9 bis; o Wet van 21 augustus 2008Relevante gevonden documenten type wet prom. 21/08/2008 pub. 13/10/2008 numac 2008022534 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Wet houdende oprichting en organisatie van het eHealth-platform sluiten houdende de oprichting en organisatie van het eHealth- platform en diverse bepalingen, artikel 32 en 36/1; o Koninklijk Besluit van 18 september 2015Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 18/09/2015 pub. 23/09/2015 numac 2015022338 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot uitvoering van artikel 53, § 1 van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994, betreffende de derdebetalersregeling sluiten tot uitvoering van artikel 53, § 1 van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994, betreffende de derdebetalersregeling; o Verordening van 28 juli 2003 tot uitvoering van artikel 22, 11° van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994, artikel 6; o Verordening van 7 december 2015 houdende uitvoering van de artikelen 9bis en 22, 11°, van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen gecoördineerd op 14 juli 1994 en bijlage ( Protocol van 29 juni 2015Relevante gevonden documenten type protocol prom. 29/06/2015 pub. 04/08/2015 numac 2015024176 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Protocolakkoord tussen de Federale Regering en de in artikelen 128, 130, 135 en 138 van de Grondwet bedoelde overheden houdende afspraken tussen de Federale Overheid en de Gemeenschappen inzake de uitvoering van de Richtlijn 2013/55/EG betreffende beroepskwalificaties type protocol prom. 29/06/2015 pub. 04/08/2015 numac 2015024177 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Protocolakkoord tussen de Federale Regering en de in artikel 128, 130, 135 en 138 van de grondwet bedoelde overheden inzake het creëren van een uniek digitaal loket bestemd voor de gezondheidsactoren sluiten, gesloten tussen de organisaties van ziekenhuizen en de verzekeringsinstellingen bedoeld in artikel 14 van het koninklijk besluit van 3 juli 1996 tot uitvoering van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994, waarin de toepassingsvoorwaarden worden geregeld voor uitwisseling van elektronische gegevens tussen ziekenhuizen en verzekeringsinstellingen via het MyCareNet-netwerk); - artikel 458 van het Strafwetboek aangaande het beroepsgeheim; - de machtiging nr. 17/007 van 7 februari 2017 van het Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid, gewijzigd op 6 juni 2017 en 3 april 2018, over de mededeling van facturatiegegevens van zorgverstrekkers en zorginstellingen door de verzekeringsinstellingen aan de Federale overheidsdienst Financiën. 2. Motivering De verzekeringsinstellingen wensen de zorgverleners aan te moedigen om gebruik te maken van het netwerk "My Carenet" voor de overdracht van gegevens aan de verzekeringsinstelling van de rechthebbende via een elektronisch netwerk (eFact, eAttest).Daarvoor wensen ze dat de FOD Financiën akkoord gaat met de afschaffing van de papieren getuigschriften voor verstrekte hulp, welke een dubbel gebruik uitmaken.

Dit heeft voor gevolg dat de inlichtingen waarover de FOD Financiën beschikte wat betreft de papieren getuigschriften voor verstrekte hulp dienen vervangen te worden door een gegevensoverdracht aangaande de elektronische facturatie (eFact en eAttest). De FOD Financiën moet inderdaad zijn wettelijke opdracht kunnen uitvoeren die er, onder andere, in bestaat binnen de wettelijke termijnen waarover hij beschikt, een correcte en juiste en rechtvaardige heffing van de belasting te verzekeren (fiscale ontvangsten die ook bijdragen tot de financiering van het gezondheidszorgsysteem) en fiscale fraude te voorkomen en te bestrijden. Met dit doel moet de FOD Financiën op objectieve en doeltreffende wijze de betrokken belastingplichtigen controleren en derhalve kunnen beschikken over betrouwbare inlichtingen en gegevens die door derden (hier de verzekeringsinstellingen) worden doorgegeven.

De gegevensuitwisseling is volstrekt legitiem en proportioneel ten opzichte van de aan de FOD Financiën toevertrouwde opdracht. Wat de persoongegevens betreft die worden medegedeeld, deze zijn pertinent en niet overmatig ten opzichte van het beoogde doeleinde. 3. Akkoord TUSSEN enerzijds RIJKSINSTITUUT VOOR ZIEKTE- EN INVALIDITEITSVERZEKERING (RIZIV), vertegenwoordigd door de heer Jo De Cock, Administrateur-generaal HET NATIONAAL INTERMUTUALISTISCH COLLEGE (NIC), vertegenwoordigd door de heer J.Hermesse LANDSBOND VAN CHRISTELIJKE MUTUALITEITEN (LCM), vertegenwoordigd door de heer L. Van Gorp en de heer J. Hermesse LANDSBOND VAN NEUTRALE ZIEKENFONDSEN (LNZ), vertegenwoordigd door de heer Ph. Mayne NATIONAAL VERBOND VAN SOCIALISTISCHE MUTUALITEITEN (NVSM), vertegenwoordigd door de heer P. Callewaert en de heer J.P. Labille LANDSBOND VAN LIBERALE MUTUALITEITEN (LLM), vertegenwoordigd door de heer G. Messiaen LANDSBOND VAN ONAFHANKELIJKE ZIEKENFONDSEN (MLOZ), vertegenwoordigd door de heer X. Brenez HULPKAS VOOR ZIEKTE- EN ZIEKTEVERZEKERING (HZIV), vertegenwoordigd door vertegenwoordigd door Mevr. C. Miclotte KAS DER GENEESKUNDIGE VERZORGING NMBS (KGV HR RAIL), vertegenwoordigd door Mevr. K. Van Gestel EN anderzijds : DE FEDERALE OVERHEIDSDIENST FINANCIEN, vertegenwoordigd door de heer H. D'Hondt WERD ALS VOLGT OVEREENGEKOMEN :

Artikel 1.Voor de toepassing van dit protocol, wordt verstaan onder : 1° "RIZIV" : Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering bedoeld door artikel 10 van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994;2° "NIC" : het Nationaal Intermutualistisch College, instantie zoals bedoeld door de Wet van 15 januari 1990Relevante gevonden documenten type wet prom. 15/01/1990 pub. 08/07/2010 numac 2010000396 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet houdende oprichting en organisatie van een Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten houdende de oprichting en organisatie van een Kruispuntbank van de sociale zekerheid;3° "Verzekeringsinstellingen" (afgekort, VI) : de instellingen bedoeld in artikel 2, i) van de bovenvermelde wet van 14 juli 1994Relevante gevonden documenten type wet prom. 14/07/1994 pub. 20/11/2008 numac 2008000938 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994. - Duitse vertaling van wijzigingsbepalingen van het jaar 2007 type wet prom. 14/07/1994 pub. 19/12/2008 numac 2008001027 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994. - Duitse vertaling van wijzigingsbepalingen type wet prom. 14/07/1994 pub. 08/10/2010 numac 2010000576 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994. - Duitse vertaling van wijzigingsbepalingen type wet prom. 14/07/1994 pub. 10/07/2014 numac 2014000464 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994. - Duitse vertaling van wijzigingsbepalingen type wet prom. 14/07/1994 pub. 25/02/2009 numac 2009000104 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994. - Duitse vertaling van wijzigingsbepalingen type wet prom. 14/07/1994 pub. 07/04/2009 numac 2009000211 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994. - Duitse vertaling van wijzigingsbepalingen type wet prom. 14/07/1994 pub. 08/10/2010 numac 2010000581 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994. - Duitse vertaling van wijzigingsbepalingen van het eerste semester van het jaar 2010 sluiten;4° "Zorgverleners" : de personen en instellingen bedoeld in artikel 2, n) van bovenvermelde wet van 14 juli 1994Relevante gevonden documenten type wet prom. 14/07/1994 pub. 20/11/2008 numac 2008000938 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994. - Duitse vertaling van wijzigingsbepalingen van het jaar 2007 type wet prom. 14/07/1994 pub. 19/12/2008 numac 2008001027 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994. - Duitse vertaling van wijzigingsbepalingen type wet prom. 14/07/1994 pub. 08/10/2010 numac 2010000576 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994. - Duitse vertaling van wijzigingsbepalingen type wet prom. 14/07/1994 pub. 10/07/2014 numac 2014000464 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994. - Duitse vertaling van wijzigingsbepalingen type wet prom. 14/07/1994 pub. 25/02/2009 numac 2009000104 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994. - Duitse vertaling van wijzigingsbepalingen type wet prom. 14/07/1994 pub. 07/04/2009 numac 2009000211 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994. - Duitse vertaling van wijzigingsbepalingen type wet prom. 14/07/1994 pub. 08/10/2010 numac 2010000581 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994. - Duitse vertaling van wijzigingsbepalingen van het eerste semester van het jaar 2010 sluiten en in de bovenvermelde MB van 22 december 2015;5° "Kruispuntbank" : de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid, bedoeld in artikel 1 van de organieke wet van 15 januari 1990Relevante gevonden documenten type wet prom. 15/01/1990 pub. 08/07/2010 numac 2010000396 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet houdende oprichting en organisatie van een Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten van de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid.

Art. 2.Dit protocol definieert de te volgen procedure voor de uitwisseling van individuele elektronische gegevens wanneer de zorgverleners gegevens via een elektronisch netwerk overdragen aan de verzekeringsinstelling van de rechthebbende met het oog op een tegemoetkoming van de verplichte verzekering.

De overdracht van gegevens door de zorgverlener aan de verzekeringsinstelling van de rechthebbende via een elektronisch netwerk kan plaatsvinden in het kader van eFact (derdebetalersregeling) of van eAttest (buiten derdebetalersregeling).

De gegevens hernomen in de opsomming zoals bedoeld in de artikels 6 (spontane uitwisseling) en 8 van dit protocol (uitwisseling op verzoek) zijn evenwel verschillend van aard in deze twee gevallen : - in het kader van eFact, hebben de gegevens met name betrekking op gefactureerde en in principe door de verzekeringsinstellingen aan de zorgverlener betaalde bedragen in het kader van de derdebetalersregeling. - in het kader van eAttest, hebben de gegevens betrekking op bedragen waarvoor de betaling door de zorgverlener werd geëist van de rechthebbende, die een tegemoetkoming kan bekomen van zijn verzekeringsinstelling.

De modaliteiten betreffende de overdracht van gegevens tussen de zorgverleners en de VI alsook tussen de VI, het NIC en RIZIV vallen niet onder de toepassing van dit protocol.

Dit protocol doet geen afbreuk aan de punctuele mededelingen van gegevens die gebeuren krachtens artikel 54 van het Sociaal Strafwetboek of artikel 327 van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992.

Art. 3.§ 1. De in dit protocol bedoelde zorgverleners zijn alle categorieën van zorgverleners die gegevens overdragen aan de verzekeringsinstelling van de rechthebbende via een elektronisch netwerk in het kader van eFact.

In een eerste fase betreft het : - de ziekenhuizen; - de artsen; - de laboratoria van klinische biologie, anatomopathologie en menselijke erfelijkheid - de verpleegkundigen; - de tandheelkundigen; - de vroedvrouwen.

Wat de andere categorieën van zorgverleners betreft, zullen de inwerkingtreding van dit protocol alsook desgevallend, de praktische modaliteiten die specifiek zijn voor het beroep, geregeld worden in een addendum aan dit protocol. § 2. De in dit protocol bedoelde zorgverleners zijn alle categorieën van zorgverleners die gegevens overdragen aan de verzekeringsinstelling van de rechthebbende via een elektronisch netwerk in het kader van eAttest.

In een eerste fase betreft het : - de huisartsen.

Wat de andere categorieën van zorgverleners betreft, zullen de inwerkingtreding van dit protocol alsook desgevallend, de praktische modaliteiten die specifiek zijn voor het beroep, geregeld worden in een addendum aan dit protocol.

Art. 4.De aan de VI's (zowel in het kader van eFact als in het kader van eAttest) overgedragen elektronische gegevens worden door de VI's aan de FOD Financiën doorgezonden via het NIC, het RIZIV en de Kruispuntbank.

In concreto : a) de VI delen de gegevens betreffende de zorgverleners aan het NIC;b) het NIC verzamelt de gegevens afkomstig van de VI in één bestand en zendt deze door naar het RIZIV;c) het RIZIV zendt het bestand door naar de KSZ; d) de Kruispuntbank voert de transfer van de gegevens naar de bestemmeling (d.w.z. de FOD Financiën) uit.

Art. 5.Zowel in het kader van eFact als in het kader van eAttest, zijn twee soorten uitwisselingen van individuele elektronische gegevens voorzien : - spontaan : het betreft een globaal bestand dat gegevens bevat over het geheel van de zorgverleners; - op verzoek : het betreft een gedetailleerd bestand dat in detail de bedragen gefactureerd/overgedragen aan de VI door een welbepaalde zorgverlener bevat.

Er zijn bijgevolg 4 types bestanden : - globaal bestand in het kader van eFact - globaal bestand in het kader van eAttest - gedetailleerd bestand in het kader van eFact - gedetailleerd bestand in het kader van eAttest.

Art. 6.De spontane uitwisseling (globaal bestand) betreft de volgende inlichtingen : § 1. In het kader van eFact : - identificatie van de VI - identificatie van het derdebetalersnummer en identificatie van de zorgverlener (in principe het RIZIV- nr.) - jaar en maand van facturatie aan de verzekeringsinstelling - maandelijks aan de verzekeringsinstelling gefactureerde bedragen - door VI betaalde bedragen (desgevallend voorschot en saldo) - datum van betaling (desgevallend voorschot en saldo) - fiscaal identificatienummer van de innende entiteit van de betaalde bedragen (KBO-nummer). § 2. In het kader van eAttest : - identificatie van de VI - identificatie van de zorgverlener (in principe het RIZIV- nr.) - jaar en maand waarvoor de gegevens werden overgedragen aan de verzekeringsinstelling - maandelijks aan de verzekeringsinstelling overgedragen bedragen met het oog op de terugbetaling van de rechthebbende - fiscaal identificatienummer van de innende entiteit van de betaalde bedragen (KBO-nummer).

Art. 7.De spontane uitwisseling van gegevens gebeurt eenmaal per jaar, ten laatste tegen 15 mei van ieder jaar (en ten vroegste, voor wat eAttest betreft, tegen 15 mei van het jaar dat volgt op de ondertekening van dit protocol) en betreft de elektronische facturatiegegevens van het vorige kalenderjaar (periode van 1/1 tot 31/12).

De VI, het CIN, het RIZIV en de Kruispuntbank verbinden zich ertoe de FOD Financiën tegen ten laatste de dag voorzien voor de levering van de elektronische facturatiegegevens te informeren indien deze levering niet mogelijk zou zijn. Deze kennisgeving zal de reden van de onmogelijkheid om de gegevens te leveren vermelden alsook de vermoedelijke datum waarop deze levering wel zal kunnen gebeuren.

Art. 8.De uitwisseling op verzoek (detailbestand) betreft de volgende inlichtingen : § 1. In het kader van eFact : - identificatie van de VI - identificatie van het derdebetalersnummer en identificatie van de zorgverlener (in principe het RIZIV-nr.) - de datum en de code van de gefactureerde verstrekkingen - jaar en maand van facturatie aan de verzekeringsinstelling - nummer van de individuele factuur in het facturatiebestand - datum factuur - aan de verzekeringsinstelling gefactureerde bedragen - door VI betaalde bedragen (desgevallend voorschot en saldo) - datum van betaling (desgevallend voorschot en saldo) - fiscaal identificatienummer van innende entiteit van betaalde bedragen (KBO-nr.) - RIZIV-nr. van de zorgverlener § 2. In het kader van eAttest : - identificatie van de VI - identificatie van de zorgverlener (in principe het RIZIV-nr.) - de datum en de code van de geattesteerde verstrekkingen - jaar en maand waarvoor gegevens werden overgedragen aan de verzekeringsinstelling - aan de verzekeringsinstelling overgedragen bedragen met het oog op terugbetaling van de rechthebbende - fiscaal identificatienummer van innende entiteit van betaalde bedragen (KBO-nr.) - RIZIV-nr. van de zorgverlener.

Art. 9.De uitwisseling van gegevens op verzoek gebeurt op punctuele wijze, wanneer voor het onderzoek van een fiscaal dossier preciezere inlichtingen nodig zijn aangaande de bedragen en andere gegevens die via de globale flux werden medegedeeld.

De ambtenaar van de FOD Financiën (of zijn teamleader) bevoegd voor het fiscaal dossier zendt een verzoek aan de verzekeringsinstellingen via de Kruispuntbank, het NIC en het RIZIV. De verzekeringsinstellingen, het NIC, het RIZIV en de Kruispuntbank verbinden zich ertoe om de inlichtingen te leveren binnen de termijn van één maand vanaf de datum van het verzoek.

Indien het niet mogelijk is deze tegen de voorziene datum te leveren, brengen zij de ambtenaar die de aanvraag deed, hiervan op de hoogte met vermelding van de reden hiervoor alsook de vermoedelijke datum waarop de levering zal kunnen plaatsvinden.

Art. 10.De aan de FOD Financiën toegezonden inlichtingen worden in leesbare en begrijpelijke vorm medegedeeld. Zij moeten, desgevallend, op betrouwbare wijze op een leesbare papieren drager kunnen worden, weergegeven, met de identificatiegegevens van de dienst die de originele inlichtingen heeft toegezonden.

Art. 11.In toepassing van de artikel 337 van het Wetboek van inkomstenbelastingen 1992 en artikel 458 van het Strafwetboek, zijn de ambtenaren van de FOD Financiën gehouden tot de meest volstrekte geheimhoudingsplicht aangaande al hetgene waarvan zij kennis hebben gekregen tijdens de uitvoering van hun opdracht.

Art. 12.De uitwisseling en de verwerking van de gegevens gebeuren met inachtneming van de bepalingen van de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens en van de wet van 3 augustus 2012Relevante gevonden documenten type wet prom. 03/08/2012 pub. 24/08/2012 numac 2012003257 bron federale overheidsdienst financien Wet houdende bepalingen betreffende de verwerking van persoonsgegevens door de Federale Overheidsdienst Financiën in het kader van zijn opdrachten type wet prom. 03/08/2012 pub. 31/01/2013 numac 2013000047 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet houdende bepalingen betreffende de verwerking van persoonsgegevens door de Federale Overheidsdienst Financiën in het kader van zijn opdrachten. - Duitse vertaling sluiten houdende bepalingen betreffende de verwerking van persoonsgegevens door de Federale Overheidsdienst Financiën in het kader van zijn opdrachten alsook hun uitvoeringsbesluiten;

Art. 13.De VI en het NIC verbinden zich ertoe de elektronische gegevens uitgewisseld via hun informaticasystemen zowel met de zorgverleners als met de FOD Financiën integraal gedurende 8 jaar vanaf de datum van afsluiting van het kalenderjaar waarop de gegevens betrekking hebben, te bewaren voor de FOD Financiën, de integriteit en authenticiteit van de gegevens te garanderen en hun vertrouwelijk karakter te beschermen.

De VI, het CIN en het RIZIV verbinden zich er eveneens toe de gegevens te bewaren betreffende de identiteit van de verantwoordelijke voor de toezending alsook betreffende de persoon die deze toezending heeft uitgevoerd.

Art. 14.Gedurende de eerste vijf jaar volgend op de inwerkingtreding van dit protocol, zal met de verschillende partijen van dit Protocol alsook met de Kruispuntbank jaarlijks een vergadering worden gehouden in de loop van het laatste trimester van het kalenderjaar teneinde de werking van de uitwisseling van de elektronische facturatiegegevens te evalueren en een oplossing te zoeken voor de technische of wettelijke problemen die één van de partijen van dit protocol mogelijkerwijze zou ondervinden. Na verloop van die eerste vijf jaren, zullen vergaderingen enkel georganiseerd worden op vraag van één van de partijen van dit protocol of van de Kruispuntbank, indien problemen dienen te worden opgelost.

Art. 15.Elke partij verbindt zich ertoe een contactpersoon binnen haar organisatie aan te duiden en iedere wijziging wat betreft de identiteit of contactgegevens van deze persoon aan de contactpersonen van de andere partijen mede te delen. De gegevens van de contactpersonen op datum van de ondertekening van huidig protocol worden in bijlage opgenomen.

Art. 16.§ 1. Voor eFact treedt dit protocol in werking : - op 1 juli 2015 voor wat betreft de ziekenhuizen, verpleegkundigen, artsen, laboratoria van klinische biologie, anatomopathologie en menselijke erfelijkheid, - op 1 april 2018 voor wat de tandheelkundigen en de vroedvrouwen betreft. § 2. Voor eAttest treedt dit protocol in werking op 1 januari 2018 voor wat de huisartsen betreft.

Gedaan te Brussel in 10 exemplaren, op 18 april 2018.

De heer J. De Cock, RIZIV/INAMI De heer J. Hermesse, NIC/CIN De heer L. Van Gorp et Mr. J. Hermesse, LCM/ANMC De heer Ph. Mayne, LNZ /UNMN De heer P. Callewaert et Mr. J.P. Labille, NVSM /UNMS De heer G. Messiaen, LLM /UNML De heer X. Brenez, MLOZ Mevr. C. Miclotte, HZIV/CAAMI Mevr. K. Van Gestel, KGV/CSS HR Rail De heer H. D'hondt, FOD Financiën/SPF Finances

Bijlage Contactpersonen bedoeld in artikel 13 en 15 van dit protocol (op datum van ondertekening van het protocol) Contactpersonen VI :

VI/OA

Contactpersoon/Personne de contact

Email

Telefoon/téléphone

1

Steven Monchy

Steven.monchy@cm.be

02-246 42 61

2

Frederic Depauw

frederic.depauw@union-neutre.be

02-535 73 46

3

Bernard Veirman

Bernard.Veirman@solidaris.be

02-515 06 33

4

Marc Koeckelberg

Marc.Koeckelberg@lm.be

02-542 86 79

5

Severine Dierickx

Severine.Dierickx@mloz.be

0476-40 35 53

6

Laurence Dauginet

ldauginet@caami.be

02-229 35 69

9

Inge Vandekerckhove

inge.vandekerckhove@hr-rail.be

02-525 25 74


Technisch contactpunt NIC (globaal bestand) : de heer MEYER marc.meyer@intermut.be Technisch contactpunt RIZIV : de heer VAN GERVEN freddy.vangerven@riziv.fgov.be Technisch contactpunt KSZ : de heer DELEHAYE mathieu.delehaye@ksz-bcss.fgov.be Technisch contactpunt FOD Financiën : de heer SEDDA kevin.sedda@minfin.fed.be

^