Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de publicaties van 11 mei 2018

Snelle toegang:

wet

type wet prom. 17/05/2017 pub. 11/05/2018 numac 2018011890 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot wijziging van het Wetboek van strafvordering om de strijd tegen het terrorisme te bevorderen. - Duitse vertaling type wet prom. 18/10/2017 pub. 11/05/2018 numac 2018011891 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet houdende de omzetting van de richtlijn 2014/62/EU van het Europees parlement en de Raad van 15 mei 2014 betreffende de strafrechtelijke bescherming van de euro en andere munten tegen valsemunterij en ter vervanging van Kaderbesluit 2000/383/JBZ van de Raad. - Duitse vertaling type wet prom. 08/06/2017 pub. 11/05/2018 numac 2018011892 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de coördinatie van het deskundigenonderzoek en de versnelling van de procedure in verband met bepaalde vormen van foutloze aansprakelijkheid. - Duitse vertaling type wet prom. 18/02/2018 pub. 11/05/2018 numac 2018011926 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet houdende diverse bepalingen met betrekking tot de sociale bijdragen van de zelfstandigen. - Duitse vertaling van uittreksels

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 15/04/2018 pub. 11/05/2018 numac 2017032262 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 11 september 2017, gesloten in het Paritair Comité voor het garagebedrijf, betreffende de uurlonen type koninklijk besluit prom. 15/04/2018 pub. 11/05/2018 numac 2017206717 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 26 juni 2017, gesloten in het Paritair Comité voor de maatschappijen voor hypothecaire leningen, sparen en kapitalisatie, betreffende de ontbinding en de vereffening van het fonds voor bestaanszekerheid genaamd "Paritair Vormingsfonds voor risicogroepen voor de spaarbanken" - verkort "EPOS" type koninklijk besluit prom. 15/04/2018 pub. 11/05/2018 numac 2017206754 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 11 september 2017, gesloten in het Paritair Comité voor het garagebedrijf, betreffende de eindejaarspremie type koninklijk besluit prom. 15/04/2018 pub. 11/05/2018 numac 2017206919 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 11 september 2017, gesloten in het Paritair Comité voor het garagebedrijf, betreffende de flexibiliteit type koninklijk besluit prom. 15/04/2018 pub. 11/05/2018 numac 2017206921 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 14 september 2017, gesloten in het Paritair Comité voor het kappersbedrijf en de schoonheidszorgen, betreffende de loonsverhoging type koninklijk besluit prom. 15/04/2018 pub. 11/05/2018 numac 2017207000 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 11 september 2017, gesloten in het Paritair Comité voor het garagebedrijf, betreffende de vakbondsvorming type koninklijk besluit prom. 15/04/2018 pub. 11/05/2018 numac 2017207018 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 3 oktober 2017, gesloten in het Paritair Comité voor de groothandelaars-verdelers in geneesmiddelen, betreffende de landingsbanen met uitkering vanaf 55 jaar type koninklijk besluit prom. 15/04/2018 pub. 11/05/2018 numac 2017207042 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 11 september 2017, gesloten in het Paritair Comité voor het garagebedrijf, betreffende de overuren type koninklijk besluit prom. 15/04/2018 pub. 11/05/2018 numac 2017207040 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 11 september 2017, gesloten in het Paritair Comité voor het garagebedrijf, betreffende het loopbaanverlof type koninklijk besluit prom. -- pub. 11/05/2018 numac 2018011907 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Nationale Loterij Loterij met biljetten, "VIP Club Premium" genaamd Overeenkomstig artikel 12 van het koninklijk besluit van 15 januari 2017 tot bepaling van de uitgiftevoorschriften van de loterij met biljetten, genaamd "VIP C - van de verkoop van de biljetten die behoren tot spelnummer 393 op 13 mei 2018 valt; - van de u(...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 11/05/2018 numac 2018011956 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering. - Kamer van beroep die kennis neemt van alle zaken die in het Frans en in het Duits moeten worden behandeld, ingesteld bij de Dienst voor geneeskundige evaluatie en controle. - Ontslag en ben Bij koninklijk besluit van 23 april 2018, dat uitwerking heeft met ingang van 1 april 2018, wordt e(...) type koninklijk besluit prom. 10/11/2005 pub. 11/05/2018 numac 2018030932 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit betreffende heffingen bepaald bij artikel 4 van de wet van 9 december 2004 betreffende de financiering van het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen. - Officieuze coördinatie in het Duits type koninklijk besluit prom. 27/04/2018 pub. 11/05/2018 numac 2018030987 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot bepaling van de verdeling van de middelen overgedragen aan het Sectoraal Spaarfonds van de federale gezondheidssectoren, ten gunste van zowel de werknemers met een arbeidsovereenkomst bij een werkgever van de private sector als bij een werkgever van de publieke sector in het kader van artikel 55 van de programmawet van 20 juli 2006 type koninklijk besluit prom. -- pub. 11/05/2018 numac 2018040035 bron ministerie van landsverdediging Krijgsmacht. - Eervolle onderscheidingen Toekenning van het Militair Ereteken Bij koninklijk besluit ****. 2214 van 28 januari 2018 : **** Militair Ereteken van 1 **** klasse voor **** wordt verleend aan de volgende **** **** korporaal-chef Blond ***** van 1 **** klasse voor diens(...) type koninklijk besluit prom. 15/04/2018 pub. 11/05/2018 numac 2018200175 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 11 september 2017, gesloten in het Paritair Comité voor het garagebedrijf, betreffende de syndicale premie 2017 type koninklijk besluit prom. 15/04/2018 pub. 11/05/2018 numac 2018200261 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 18 september 2017, gesloten in het Paritair Subcomité voor de filmproductie, betreffende de definitie van de risicogroepen en het vastleggen van de bijdragen voor hen voor de periode 2017-2018

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 03/05/2018 pub. 11/05/2018 numac 2018012006 bron ministerie van landsverdediging Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 24 februari 2015 houdende benoeming van de leden van het Beheerscomité van de Centrale Dienst voor sociale en culturele actie van het Ministerie van Landsverdediging type ministerieel besluit prom. 04/05/2018 pub. 11/05/2018 numac 2018012035 bron federale overheidsdienst justitie Ministerieel besluit tot benoeming van de leden van het beheers- en toezichtscomite van het centraal bestand van berichten van beslag, delegatie, overdracht, collectieve schuldenregeling en protest en hun plaatsvervangers type ministerieel besluit prom. 03/05/2018 pub. 11/05/2018 numac 2018030961 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Ministerieel besluit houdende delegatie van bevoegdheid inzake de toekenning van subsidies aan de provinciale opleidingscentra type ministerieel besluit prom. -- pub. 11/05/2018 numac 2018202300 bron waalse overheidsdienst Sociale actie Bij ministerieel besluit van 5 april 2018 wordt de Feitelijke vereniging "Maison Croix-Rouge Salm et Ourthe", sociale kruidenier van Vielsalm, waarvan de activiteitenzetel rue Sergent Ratz 2, te 6690 Vielsalm is gevestigd Deze erkenning heeft het nummer RW/6500-12. Bij ministerieel besluit van 5 april 2018 wordt (...) type ministerieel besluit prom. -- pub. 11/05/2018 numac 2018202377 bron waalse overheidsdienst Exploitatie van de Luchthavens Bij ministerieel besluit van 30 maart 2018, wordt de maatschappij "Sabena Aerospace Engineering" voor een termijn van tien jaar die ingaat op 30 maart 2018 erkend om op de luchthaven van Charleroi-Brussel 5. dienstverlening bij baanoperaties; 6. vliegtuigservicing; 7. brandstof- en olielevering; type ministerieel besluit prom. 04/04/2018 pub. 11/05/2018 numac 2018202406 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit tot bepaling van verscheidene nadere regel betreffende het beheersplan voor de sanitaire veiligheid van water

arrest van het grondwettelijk hof

type arrest van het grondwettelijk hof prom. -- pub. 11/05/2018 numac 2018202247 bron grondwettelijk hof Bericht voorgeschreven bij artikel 74 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 Bij arrest van 22 februari 2018 in zake het openbaar ministerie en M.D. P. tegen L.P. en anderen, waarvan de expeditie ter griffie van het Hof is ingekomen op 1 maart « Schendt artikel 216bis, § 4, van het Wetboek van strafvordering, zo geïnterpreteerd dat het (...) type arrest van het grondwettelijk hof prom. -- pub. 11/05/2018 numac 2018202398 bron grondwettelijk hof Bericht voorgeschreven bij artikel 74 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 Bij arrest van 21 februari 2018 in zake Ugur Topak tegen de Federale Pensioendienst, waarvan de expeditie ter griffie van het Hof is ingekomen op 27 februari 2018, he « - Schendt artikel 21, § 5, van de wet van 13 juni 1966 betreffende de rust- en overlevingspe(...)

decreet

type decreet prom. 09/03/2018 pub. 11/05/2018 numac 2018011963 bron vlaamse overheid - Decreet betreffende het deeltijds kunstonderwijs

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 02/03/2018 pub. 11/05/2018 numac 2018011836 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de technische controle langs de weg van bedrijfsvoertuigen type besluit van de vlaamse regering prom. 20/04/2018 pub. 11/05/2018 numac 2018011995 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende de goedkeuring van programmaties voor het schooljaar 2018-2019 in het buitengewoon basisonderwijs en het buitengewoon secundair onderwijs type besluit van de vlaamse regering prom. 20/04/2018 pub. 11/05/2018 numac 2018012019 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de bekendmaking en raadpleegbaarheid van besluiten en stukken van het lokaal bestuur, betreffende de wijze waarop de reglementen en verordeningen van het lokaal bestuur worden bijgehouden in het register en betreffende de raadpleegbaarheid van de besluiten van de politiezones en hulpverleningszones

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 26/04/2018 pub. 11/05/2018 numac 2018202313 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot aanwijzing van de gewone en plaatsvervangende leden van de "Conseil wallon de l'économie sociale" type besluit van de waalse regering prom. 26/04/2018 pub. 11/05/2018 numac 2018202315 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot goedkeuring van het gemeentelijke plattelandsontwikkelingsprogramma van de gemeente Kluisberg type besluit van de waalse regering prom. 26/04/2018 pub. 11/05/2018 numac 2018202314 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot goedkeuring van het gemeentelijke plattelandsontwikkelingsprogramma van de gemeente Hannuit type besluit van de waalse regering prom. -- pub. 11/05/2018 numac 2018202378 bron waalse overheidsdienst Personeel Bij besluit van de Waalse Regering van 29 maart 2018 dat in werking treedt op 1 april 2018, wordt de heer Jean Plumier, directeur, bevorderd door verhoging in graad tot de graad van Inspecteur-generaal expert voor de betrekki(...) Bij besluit van de secretaris-generaal van 1 maart 2018 wordt de heer Philippe Sadoi(...)

bericht

type bericht prom. -- pub. 11/05/2018 numac 2018202401 bron grondwettelijk hof Bericht voorgeschreven bij artikel 74 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 Bij verzoekschrift dat aan het Hof is toegezonden bij op 19 maart 2018 ter post aangetekende brief en ter griffie is ingekomen op 21 maart 2018, is beroep tot verniet Die zaak is ingeschreven onder nummer 6876 van de rol van het Hof. De griffier, P.-Y. Dutille(...)

buitenlandse consulaten

type buitenlandse consulaten prom. -- pub. 11/05/2018 numac 2018011954 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Buitenlandse Consulaten in België Op 19 april 2018 heeft de heer **** **** de ter **** de nodige volmacht ontvangen om het ambt van **** van de **** **** met standplaats te **** uit te oefenen, met als consulair ressort de ****

erratum

type erratum prom. 26/01/2018 pub. 11/05/2018 numac 2018011999 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 19 april 2014 tot bepaling van administratief statuut van het operationeel personeel van de hulpverleningszones en tot wijziging van het koninklijk besluit van 18 november 2015 betreffende de opleiding van de leden van de openbare hulpdiensten. - Erratum

protocol

type protocol prom. 18/04/2018 pub. 11/05/2018 numac 2018012014 bron federale overheidsdienst financien Samenwerkingsprotocol tussen het RIZIV, de verzekeringsinstellingen en het NIC enerzijds en de FOD Financiën anderzijds met het oog op de invoering van een spontane uitwisseling van inlichtingen en uitwisseling van inlichtingen op verzoek aangaande de overdracht van gegevens door de zorgverleners en zorginstellingen aan de verzekeringsinstelling van de rechthebbende via een elektronisch netwerk in de plaats van de papieren getuigschriften voor verstrekte hulp en overeenstemmingsstroken

document

type document prom. -- pub. 11/05/2018 numac 2018202375 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Franstalige Beleidsmedewerkers Scheepvaart (m/v/x) (niveau A1), voor de FOD Mobiliteit en Vervoer. - Selectienummer : AFG18067 Solliciteren kan tot 25/05/2018 via www.selor.(...) De gedetailleerde functiebeschrijving (jobinhoud, deelnemingsvoorwaarden, selectieprocedure,...) ka(...) type document prom. -- pub. 11/05/2018 numac 2018202430 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Franstalige Attaché- Inspecteur milieubescherming (niveau A1), voor het Ministerie van Defensie. - Selectienummer : AFG18074 Solliciteren kan tot 25/05/2018 via www.selor.be De gedetailleerde functiebeschrij(...) Geef het selectienummer in via de zoekmotor om de selectie terug te vinden. Na de selectie wordt(...) type document prom. -- pub. 11/05/2018 numac 2018202477 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Franstalige Assistenten Coördinator (niveau C), voor de Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken. - Selectienummer : MFG18040 Solliciteren kan tot 28/05/2018 via www.selor.be De gedetailleerde functiebesc(...) Geef het selectienummer in via de zoekmotor om de selectie terug te vinden. Na de selectie wordt(...) type document prom. -- pub. 11/05/2018 numac 2018202484 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Resultaat van de vergelijkende selectie van Franstalige ICT Deskundigen Incident & Crisis Management System (niveau B), voor de FOD Binnenlandse Zaken. - Selectienummer : AFG18022 Deze selectie werd afgesloten op 27/04/2018. Er zi(...) De lijst is 1 jaar geldig. type document prom. -- pub. 11/05/2018 numac 2018202510 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Resultaat van de vergelijkende selectie van Franstalige Selectiecoördinatoren (niveau A1) voor Brussel Openbaar AMBT. - Selectienummer : AFB18005 Deze selectie werd afgesloten op 04/05/2018. Er is 1 laureaat. De lijst is 2 jaar gel(...) type document prom. -- pub. 11/05/2018 numac 2018202509 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Nederlandstalige assistent - coördinatoren (niveau C) voor FOD Binnenlandse Zaken. - Selectienummer : MNG18038 Solliciteren kan tot 28/05/2018 via www.selor.be De gedetailleerde functiebeschrijving (jobinhou(...) Geef het selectienummer in via de zoekmotor om de selectie terug te vinden. Na de selectie wordt(...) type document prom. -- pub. 11/05/2018 numac 2018202522 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Nederlandstalige Sociaal Assistenten (niveau B), voor de FOD Binnenlandse Zaken. - Selectienummer : ANG18100 Solliciteren kan tot 28/05/2018 via www.selor.be De gedetailleerde functiebeschrijving (jobinhoud,(...) Geef het selectienummer in via de zoekmotor om de selectie terug te vinden. Na de selectie wordt(...) type document prom. -- pub. 11/05/2018 numac 2018202526 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Nederlandstalige Monitoren Groepsbegeleiders (niveau B) voor FOD Binnenlandse Zaken. - Selectie-nummer : ANG18101 Solliciteren kan tot 28/05/2018 via www.selor.be De gedetailleerde functiebeschrijving (jobin(...) Geef het selectienummer in via de zoekmotor om de selectie terug te vinden. Na de selectie wordt(...)

vacante bettreking

type vacante bettreking prom. -- pub. 11/05/2018 numac 2018012034 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde. - Vacante betrekkingen 1. Volgende plaatsen van assistent worden vacant verklaard voor benoeming via bevordering, er wordt GEEN bijkomende proef georganiseerd. Assistent dossierbeheer bij het parket van het arbeidshof Gent Toelichting : Attesten Voor de plaatsen die vacant worden verklaard via bevordering, kan men (...) type vacante bettreking prom. -- pub. 11/05/2018 numac 2018012033 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde. - Vacante betrekkingen 1. Volgende plaatsen van assistent worden vacant verklaard voor benoeming via werving, er wordt een bijkomende proef georganiseerd. 1.****. Betrekkingen waarvoor het maximum aantal deelnemers aan de **** **** dossierbeheer bij de griffie van de **** ****, afdelingen **** en ****(...) type vacante bettreking prom. -- pub. 11/05/2018 numac 2018012036 bron federale overheidsdienst justitie Oproep tot de kandidaten voor de mandaten van plaatsvervanger-griffier van een arbeidsgerecht, plaatsvervanger-magistraat van een arbeidsgerecht en plaatsvervanger-schuldbemiddelaar van de Franse taalrol van het Beheers- en toezichtscomité van het De wet van 29 mei 2000 houdende oprichting van een centraal bestand van berichten van beslag, deleg(...) type vacante bettreking prom. -- pub. 11/05/2018 numac 2018030875 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde. - Vacante betrekkingen Griffier-hoofd van dienst in de klasse A2 bij de rechtbank van eerste aanleg Antwerpen : 1; Griffier-hoofd van dienst in de klasse A2 bij de Franstalige rechtbank van eerste aanleg Brussel : 4; Gri Griffier-hoofd van dienst in de klasse A2 bij de rechtbank van eerste aanleg Henegouwen : 3; Gri(...) type vacante bettreking prom. -- pub. 11/05/2018 numac 2018030876 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde. - Vacante betrekkingen Hoofdgriffier in de klasse A2 van de griffie van de vredegerechten Anderlecht : 1*; Hoofdgriffier in de klasse A2 van de griffie van de vredegerechten Brussel : 1*; Hoofdgriffier in de klasse A2 va Hoofdgriffier in de klasse A2 van het vredegerecht Oudergem : 1*; Hoofdgriffier in de klasse A2 (...) type vacante bettreking prom. -- pub. 11/05/2018 numac 2018030877 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde. - Vacante betrekkingen Hoofdgriffier in de klasse A3 van de arbeidsrechtbank Luik : 1, vanaf 1 januari 2019. Toelichting : Voor bovenvermelde plaats kan men zich kandidaat stellen wanneer men voldoet aan de voorwaarden v Voor de ambten en de functies binnen de rechterlijke orde, moeten de betrokkenen een gedrag hebben (...) type vacante bettreking prom. -- pub. 11/05/2018 numac 2018030879 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde. - Vacante betrekkingen 1. Volgende plaatsen van medewerker worden vacant verklaard voor benoeming via werving, er wordt een bijkomende proef georganiseerd. Medewerker chauffeur bij het parket van het hof van beroep **** **** : Attesten Voor de plaatsen die vacant worden verklaard via werving, kan men zich(...) type vacante bettreking prom. -- pub. 11/05/2018 numac 2018030878 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde. - **** betrekkingen 1. Volgende plaatsen van griffier en secretaris worden vacant verklaard voor benoeming via werving of bevordering, of via verandering van graad, er wordt een bijkomende proef georganiseerd. Er is geen **** **** **** hoofdzakelijk ingeschakeld in de primaire processen bij het Hof van ****(...)

aanwerving

type aanwerving prom. -- pub. 11/05/2018 numac 2018011869 bron ministerie van landsverdediging **** bijzondere werving bijkomende **** van een kandidaat-reserveofficier in 2018 1. In 2018 wordt een bijkomende **** georganiseerd voor de laterale bijzondere werving van een kandidaat- reserveofficier voor de **** **** 2. **** ****.De inschrijving is mogelijk vanaf 7 mei 2018. ****. De inschrijvingen worden(...) type aanwerving prom. -- pub. 11/05/2018 numac 2018030843 bron ministerie van landsverdediging Aanwerving van een docent in het domein van het internationaal publiek recht voor de leerstoel Recht van de **** Militaire **** 1. De **** van Defensie zal overgaan tot de aanwerving van een docent(****) in de **** Militaire (...) 2. Taakomschrijving : ****. De te onderwijzen **** omvatten aspecten van ****.****. opera(...) type aanwerving prom. -- pub. 11/05/2018 numac 2018040137 bron ministerie van landsverdediging **** van een repetitor **** voor het **** van de **** Militaire School 1. **** Minister van Defensie zal overgaan tot de aanwerving van een repetitor (****/****) voor het **** van de **** Militaire **** (****) (...) 2. **** ****.lessen **** als derde taal geven aan studenten van de **** en aan officie(...)
^