Etaamb.openjustice.be
Programmawet van 26 december 2022
gepubliceerd op 30 december 2022

Programmawet

bron
federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister
numac
2022043127
pub.
30/12/2022
prom.
26/12/2022
ELI
eli/wet/2022/12/26/2022043127/staatsblad
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

26 DECEMBER 2022. - Programmawet (1)


FILIP, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

De Kamer van volksvertegenwoordigers heeft aangenomen en Wij bekrachtigen, hetgeen volgt : TITEL 1. - Algemene bepaling

Artikel 1.Deze wet regelt een aangelegenheid als bedoeld in artikel 74 van de Grondwet.

TITEL 2. - Begroting ENIG HOOFDSTUK. - Wijziging van de wet van 22 mei 2003Relevante gevonden documenten type wet prom. 22/05/2003 pub. 03/07/2003 numac 2003003367 bron federale overheidsdienst budget en beheerscontrole en federale overheidsdienst financien Wet houdende organisatie van de begroting en van de comptabiliteit van de federale Staat type wet prom. 22/05/2003 pub. 03/07/2003 numac 2003003368 bron federale overheidsdienst budget en beheerscontrole en federale overheidsdienst financien Wet tot wijziging van de wet van 29 oktober 1846 op de inrichting van het Rekenhof sluiten houdende organisatie van de begroting en van de comptabiliteit van de Federale Staat

Art. 2.Artikel 46 van de wet van 22 mei 2003Relevante gevonden documenten type wet prom. 22/05/2003 pub. 03/07/2003 numac 2003003367 bron federale overheidsdienst budget en beheerscontrole en federale overheidsdienst financien Wet houdende organisatie van de begroting en van de comptabiliteit van de federale Staat type wet prom. 22/05/2003 pub. 03/07/2003 numac 2003003368 bron federale overheidsdienst budget en beheerscontrole en federale overheidsdienst financien Wet tot wijziging van de wet van 29 oktober 1846 op de inrichting van het Rekenhof sluiten houdende organisatie van de begroting en van de comptabiliteit van de Federale Staat, laatstelijk gewijzigd bij de wet van 12 september 2021, worden de volgende wijzigingen aangebracht: 1° het wordt aangevuld met de bepaling onder 8°, luidende: "8° een verslag over de in het lopende jaar afgeronde spending reviews, de acties die hieraan worden gekoppeld en een planning voor de uit te voeren spending reviews,"; 2° het wordt aangevuld met een lid, luidende: "Het in het eerste lid, 8°, bedoelde "spending review" wordt gedefinieerd als "een collaboratief proces van het ontwikkelen en aannemen van beleidsopties door het analyseren van de bestaande overheidsuitgaven en het bestaande overheidsbeleid op bepaalde domeinen, en het koppelen van deze opties aan het begrotingsproces.".

TITEL 3. - Energie HOOFDSTUK 1 - Toekenning van een toelage voor het aanschaffen van pellets in bulk bestemd voor de verwarming van een privéwoning

Art. 3.Voor de toepassing van dit hoofdstuk, wordt verstaan onder: 1° "woning": ieder gebouw of deel van een gebouw dat zich in België bevindt en geheel of gedeeltelijk gebruikt wordt als individuele particuliere hoofdverblijfplaats of deel uitmaakt van een gemeenschappelijke eigendom;2° "rechthebbende": de bewoner van de woning uit hoofde van een onroerend zakelijk recht of van een persoonlijk recht, zijnde een overeenkomst van onroerende verhuur, waarvan het hoofdverwarmingssysteem pelletverwarming is, die de prijs voor de levering van pellets in bulk bestemd voor de verwarming van deze woning betaalt en die op het ogenblik van de indiening van zijn aanvraag niet in aanmerking komt en geen aanvraag heeft ingediend voor de toelage voor het aanschaffen van huisbrandolie of propaan in bulk bestemd voor de verwarming van een privéwoning, noch voor een federale gaspremie en die geen sociaal gastarief heeft genoten in de zin van artikel 15/10, § 2/2, van de wet van 12 april 1965Relevante gevonden documenten type wet prom. 03/04/1997 pub. 13/12/1997 numac 1997015121 bron ministerie van buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Wet houdende instemming met het Verdrag nr. 171 betreffende nachtarbeid, aangenomen te Genève op 26 juni 1990 door de Internationale Arbeidsconferentie tijdens haar zevenenzeventigste zitting type wet prom. 03/04/1997 pub. 25/06/1997 numac 1997009353 bron ministerie van justitie Wet betreffende de wedden van titularissen van sommige openbare ambten type wet prom. 03/04/1997 pub. 05/03/1998 numac 1997015211 bron ministerie van buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Wet houdende instemming met de Overeenkomst betreffende de afgifte van meertalige uittreksels uit akten van de burgerlijke stand, en Bijlagen, gedaan te Wenen op 8 september 1976, en het Aanvullend Protocol bij de Overeenkomst inzake internationale uitwisseling van gegevens op het gebied van de burgerlijke stand, ondertekend te Istanbul op 4 september 1958, en Bijlage, gedaan te Patras op 6 september 1989 type wet prom. 03/04/1997 pub. 07/02/2014 numac 2014000085 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet houdende instemming met het Verdrag nr. 168 betreffende de bevordering van de werkgelegenheid en de bescherming tegen werkloosheid, aangenomen te Genève op 21 juni 1988 door de Internationale Arbeidsconferentie tijdens haar vijfenzeventigste zitting. - Duitse vertaling sluiten7 betreffende het vervoer van gasachtige produkten en andere door middel van leidingen;3° "pellets in bulk": een hoeveelheid pellets van minimum 500 kg die door een bedrijf per blaaswagen of op pallets worden geleverd;4° "beheerder van de gemeenschappelijke eigendom": natuurlijke of rechtspersoon die de gemeenschappelijke eigendom beheert;5° "gezin": de natuurlijke persoon die doorgaans alleen woont of de personen die doorgaans dezelfde woning betrekken en er samen wonen, waarbij de samenstelling van het gezin bepaald wordt op basis van de gegevens van het Rijksregister van de natuurlijke personen;6° "Rijksregister": het Rijksregister van de natuurlijke personen, ingesteld bij de wet van 8 augustus 1983 tot regeling van een Rijksregister van de natuurlijke personen; 7° "FOD Economie": de Federale Overheidsdienst Economie, K.M.O., Middenstand en Energie; 8° "formulier model A": formulier dat gebruikt wordt door de rechthebbende die een individuele woning betrekt en dat beschikbaar is op de website van de FOD Economie;9° "formulier model B": formulier dat gebruikt wordt door de rechthebbende die een woning met gemeenschappelijke eigendom betrekt en dat beschikbaar is op de website van de FOD Economie;10° "onderneming": de onderneming die pellets in bulk levert.

Art. 4.§ 1. Een toelage van 250 euro netto wordt eenmalig en forfaitair toegekend als tussenkomst in de betaling van de levering van pellets in bulk, aan iedere rechthebbende die tussen 1 juni 2022 en 31 maart 2023 inbegrepen, een levering ontving van een onderneming bestemd voor de verwarming van zijn hoofdverblijfplaats.

Aan de betrokkenen die op hetzelfde adres wonen en deel uitmaken van hetzelfde gezin wordt er één verwarmingstoelage voor pellets in bulk toegekend.

De verwarmingstoelage voor pellets in bulk wordt toegekend op basis van een aanvraag van de rechthebbende via een informaticaplatform. De rechthebbende voegt aan zijn aanvraag toe: 1° de kopie van de factuur van een levering van pellets in bulk bestemd voor de verwarming;2° het betalingsbewijs van de factuur of de afrekening van de onderneming in het geval van termijnbetalingen of een certificaat van het OCMW of van een leverancier of een ander document dat bewijst dat de rechthebbende in orde is met de betalingen. De vereiste gegevens voor de aanvraag omvatten: 1° de naam en de voornaam van de aanvrager;2° het Rijksregisternummer van de aanvrager;3° het adres van de hoofdverblijfplaats van de aanvrager;4° het bankrekeningnummer waarop het bedrag kan worden gestort;5° het telefoonnummer of het e-mailadres van de aanvrager;6° het ondernemingsnummer van de onderneming;7° het klantnummer;8° de factuurdatum;9° het factuurnummer;10° de datum van de levering;11° een verklaring op eer waarin wordt bevestigd het gebruik van pelletverwarming als hoofdverwarmingssysteem en de juistheid van de verstrekte informatie. § 2. De verwarmingstoelage voor pellets in bulk wordt eveneens toegekend aan gezinnen die in een appartementsgebouw met gemeenschappelijke eigendom wonen of met opbrengsteigendom met verwarming op pellets via een gemeenschappelijke installatie.

De verwarmingstoelage voor pellets in bulk wordt toegekend op basis van een aanvraag van de rechthebbende via een informaticaplatform.

De vereiste gegevens voor de aanvraag omvatten: 1° de naam en de voornaam van de aanvrager;2° het Rijksregisternummer van de aanvrager;3° het adres van de hoofdverblijfplaats van de aanvrager;4° het telefoonnummer of het e-mailadres van de aanvrager;5° het ondernemingsnummer van de gemeenschappelijke eigendom;6° het bankrekeningnummer van de aanvrager;7° een verklaring op eer waarin wordt bevestigd dat de verschafte informatie correct is. § 3. De aanvragen kunnen ingediend worden tot en met 30 april 2023. § 4. De aanvraag wordt online ingediend of per aangetekende zending aan de FOD Economie bezorgd op het adres vermeld op de website van de FOD Economie. § 5. De aanvragen bedoeld in de paragrafen 1 en 2 die niet volledig of behoorlijk zijn ingevuld worden in geen geval in aanmerking genomen voor de verwarmingstoelage voor pellets in bulk. In dat geval kan de aanvraag uiterlijk tot en met 30 april 2023 vervolledigd worden en opnieuw worden ingediend. § 6. De procedure voor het beheer van de aanvragen is beschikbaar op de website van de FOD Economie.

Art. 5.De beheerders van de gemeenschappelijke eigendommen bezorgen aan de FOD Economie, voor 15 april 2023, via een informaticaplatform, voor de woningen die ze beheren, die worden verwarmd met pellets in bulk, en waarvoor een levering plaatsvond tussen 1 juni 2022 en 31 maart 2023 inbegrepen: 1° het ondernemingsnummer van de gemeenschappelijke eigendom die ze beheren en die verwarmd wordt met pellets in bulk;2° het ondernemingsnummer van de onderneming;3° het klantnummer;4° het factuurnummer;5° de factuurdatum;6° de datum van de levering;7° de kopie van de factuur van een levering van pellets in bulk bestemd voor de verwarming;8° het betalingsbewijs van de factuur;9° het adres van de levering. De Koning kan aanvullende rapportagemodaliteiten bepalen.

Art. 6.De eigenaars van een of meer opbrengsteigendommen bezorgen aan de FOD Economie, voor 15 april 2023, via een informaticaplatform, voor de woningen die ze beheren, die worden verwarmd met pellets in bulk, en waarvoor een levering plaatsvond tussen 1 juni 2022 en 31 maart 2023 inbegrepen: 1° het ondernemingsnummer van de onderneming;2° het klantnummer;3° het factuurnummer;4° de factuurdatum;5° de datum van de levering;6° de kopie van de factuur van een levering van pellets in bulk bestemd voor de verwarming;7° het betalingsbewijs van de factuur;8° het adres van de levering. De Koning kan aanvullende rapportagemodaliteiten bepalen.

Art. 7.De FOD Economie heeft als opdracht het toekennen van de verwarmingstoelage voor pellets in bulk. Hij gaat na of de rechthebbende de toekenningsvoorwaarden voor de toelage nakomt. Hij gaat met name na: 1° of de aanvrager recht heeft op de toelage bedoeld in artikel 4;2° of de aanvrager pellets in bulk gebruikt om zijn woning te verwarmen;3° of het leveringsadres overeenkomt met het adres waarop de aanvrager zijn hoofdverblijfplaats heeft. Om de opdracht bedoeld in het eerste lid uit te kunnen voeren, bezorgen de ondernemingen, via een informaticaplatform, minstens éénmaal per week een lijst van hun klanten aan de FOD Economie die de volgende informatie bevat: 1° het klantnummer;2° het factuurnummer;3° het leveringsadres;4° de datum van de levering;5° het ondernemingsnummer van hun klant;6° de datum van de factuur. De gegevens bedoeld in het tweede lid die dateren van vóór de inwerkingtreding van dit hoofdstuk, worden ook gerapporteerd met terugwerkende kracht vanaf 1 juni 2022, binnen een termijn van drie weken volgend op de inwerkingtreding van dit hoofdstuk.

De Koning kan aanvullende rapportagemodaliteiten bepalen.

De procedure voor de beheerscontrole is beschikbaar op de website van de FOD Economie.

Art. 8.De FOD Economie beslist binnen twee maanden volgend op de ontvangst van de aanvraag, en uiterlijk op 30 juni 2023, over de ontvankelijkheid ervan.

De verwarmingstoelage voor pellets in bulk wordt binnen een redelijke termijn betaald op de bankrekening die op het formulier model A of model B wordt vermeld.

Art. 9.De financiering van de verwarmingstoelage voor pellets in bulk wordt door de staatsbegroting gedragen.

Art. 10.In de mate waarin dit nodig blijkt voor de opdracht van de FOD Economie bedoeld in artikel 7, kan de FOD Economie het Rijksregister raadplegen, overeenkomstig de machtiging verleend door de minister bevoegd voor Binnenlandse Zaken, krachtens artikel 5, § 1, 1°, van de wet van 8 augustus 1983 tot regeling van een Rijksregister van de natuurlijke personen.

Het Rijksregister geeft de volgende gegevens door: 1° de naam en de voornamen;2° de hoofdverblijfplaats;3° de datum van overlijden;4° de gezinssamenstelling;5° het Rijksregisternummer;6° de datum van de laatste bijwerking.

Art. 11.De FOD Economie kan de gegevens van de rechthebbende en van de onderneming bedoeld in dit hoofdstuk verwerken, de persoonsgegevens in de zin van de wet van 30 juli 2018Relevante gevonden documenten type wet prom. 22/05/2003 pub. 03/07/2003 numac 2003003367 bron federale overheidsdienst budget en beheerscontrole en federale overheidsdienst financien Wet houdende organisatie van de begroting en van de comptabiliteit van de federale Staat type wet prom. 22/05/2003 pub. 03/07/2003 numac 2003003368 bron federale overheidsdienst budget en beheerscontrole en federale overheidsdienst financien Wet tot wijziging van de wet van 29 oktober 1846 op de inrichting van het Rekenhof sluiten0 betreffende de bescherming van natuurlijke personen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens inbegrepen, voor zover de verwerking van deze gegevens nodig is voor het uitvoeren van zijn opdracht bedoeld in artikel 7.

De FOD Economie bewaart de gegevens gedurende maximum twee jaar vanaf het moment waarop ze door de rechthebbenden en het Rijksregister worden meegedeeld.

De FOD Economie is verantwoordelijk voor de verwerking voor wat betreft het beheer van de gegevens in zijn bezit of die te zijner beschikking zijn gesteld krachtens dit hoofdstuk.

Art. 12.Onverminderd de strafrechtelijke feiten die zijn vastgesteld, worden bestraft met een administratieve geldboete van 500 tot 10.000 euro, zij die de gegevens bedoeld in artikel 5, eerste lid, in artikel 6, eerste lid en in artikel 7, tweede lid niet verschaffen of bewust onvolledig of onnauwkeurig verschaffen.

De directeur-generaal van de Algemene Directie Energie van de FOD Economie, of bij delegatie, de door hem aangeduide adviseur-generaal, kan overeenkomstig dit hoofdstuk het bedrag van de administratieve geldboete bepalen.

Rechthebbenden die een of meer aanvragen voor verwarmingstoelage voor pellets in bulk hebben ingediend terwijl zij er geen recht op hadden en indien blijkt dat het de bedoeling was fraude te plegen, worden vervolgd en bestraft op grond van de artikelen 196, 197 en 210bis van het Strafwetboek.

De inbreuken op zowel de rechthebbenden als de ondernemingen worden vervolgd door de ambtenaren van de FOD Economie hiertoe aangesteld door de Koning, namelijk de ambtenaren van de Algemene Directie Economische Inspectie, waar nodig met de hoedanigheid van officier van gerechtelijk politie, of de ambtenaren van de Algemene Directie Energie.

Art. 13.De Koning kan de termijnen bedoeld in artikel 4, §§ 1, 3 en 5, artikel 5, artikel 6 en artikel 8, eerste lid, verlengen, ten laste van de algemene uitgavenbegroting en binnen de perken van de beschikbare begrotingsmiddelen. De Koning bepaalt de regels en de voorwaarden van deze verlenging.

Art. 14.De Koning kan het bedrag van de toelage bedoeld in artikel 4, § 1, eerste lid, verhogen, ten laste van de algemene uitgavenbegroting en binnen de perken van de beschikbare begrotingsmiddelen.

De Koning bepaalt de regels en de voorwaarden van deze verhoging.

Art. 15.Bij twijfel over de ontvankelijkheid van de aanvraag kunnen de personeelsleden van de FOD Economie controles uitvoeren op de hoofdverblijfplaats van de rechthebbende.

Art. 16.Dit hoofdstuk treedt in werking de dag waarop deze wet in het Belgisch Staatsblad wordt bekendgemaakt. HOOFDSTUK 2. - Wijzigingen van de wet van 12 april 1965Relevante gevonden documenten type wet prom. 03/04/1997 pub. 13/12/1997 numac 1997015121 bron ministerie van buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Wet houdende instemming met het Verdrag nr. 171 betreffende nachtarbeid, aangenomen te Genève op 26 juni 1990 door de Internationale Arbeidsconferentie tijdens haar zevenenzeventigste zitting type wet prom. 03/04/1997 pub. 25/06/1997 numac 1997009353 bron ministerie van justitie Wet betreffende de wedden van titularissen van sommige openbare ambten type wet prom. 03/04/1997 pub. 05/03/1998 numac 1997015211 bron ministerie van buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Wet houdende instemming met de Overeenkomst betreffende de afgifte van meertalige uittreksels uit akten van de burgerlijke stand, en Bijlagen, gedaan te Wenen op 8 september 1976, en het Aanvullend Protocol bij de Overeenkomst inzake internationale uitwisseling van gegevens op het gebied van de burgerlijke stand, ondertekend te Istanbul op 4 september 1958, en Bijlage, gedaan te Patras op 6 september 1989 type wet prom. 03/04/1997 pub. 07/02/2014 numac 2014000085 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet houdende instemming met het Verdrag nr. 168 betreffende de bevordering van de werkgelegenheid en de bescherming tegen werkloosheid, aangenomen te Genève op 21 juni 1988 door de Internationale Arbeidsconferentie tijdens haar vijfenzeventigste zitting. - Duitse vertaling sluiten7 betreffende het vervoer van gasachtige produkten en andere door middel van leidingen

Art. 17.De wet van 12 april 1965Relevante gevonden documenten type wet prom. 03/04/1997 pub. 13/12/1997 numac 1997015121 bron ministerie van buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Wet houdende instemming met het Verdrag nr. 171 betreffende nachtarbeid, aangenomen te Genève op 26 juni 1990 door de Internationale Arbeidsconferentie tijdens haar zevenenzeventigste zitting type wet prom. 03/04/1997 pub. 25/06/1997 numac 1997009353 bron ministerie van justitie Wet betreffende de wedden van titularissen van sommige openbare ambten type wet prom. 03/04/1997 pub. 05/03/1998 numac 1997015211 bron ministerie van buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Wet houdende instemming met de Overeenkomst betreffende de afgifte van meertalige uittreksels uit akten van de burgerlijke stand, en Bijlagen, gedaan te Wenen op 8 september 1976, en het Aanvullend Protocol bij de Overeenkomst inzake internationale uitwisseling van gegevens op het gebied van de burgerlijke stand, ondertekend te Istanbul op 4 september 1958, en Bijlage, gedaan te Patras op 6 september 1989 type wet prom. 03/04/1997 pub. 07/02/2014 numac 2014000085 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet houdende instemming met het Verdrag nr. 168 betreffende de bevordering van de werkgelegenheid en de bescherming tegen werkloosheid, aangenomen te Genève op 21 juni 1988 door de Internationale Arbeidsconferentie tijdens haar vijfenzeventigste zitting. - Duitse vertaling sluiten7 betreffende het vervoer van gasachtige produkten en andere door middel van leidingen, laatst gewijzigd bij de wet van 28 april 2022, wordt aangevuld met een hoofdstuk IVundecies getiteld "Uitzonderlijke solidariteitsbijdrage van de beheerder van het aardgasvervoersnet".

Art. 18.In het bij artikel 17 ingevoegde hoofdstuk IVundecies wordt het volgende artikel 15/26 ingevoegd: "

Art. 15/26.§ 1. Ten behoeve van de staat wordt een uitzonderlijke solidariteitsbijdrage van de beheerder van het aardgasvervoersnet ingesteld. § 2. Het bedrag van de bijdrage bedoeld in paragraaf 1 is 300 miljoen euro. § 3. De in paragraaf 1 bedoelde bijdrage moet uiterlijk op 16 januari 2023 worden gestort op de bankrekening BE42 6792 0000 0054 van het Team "Beheer Centrale Rekening Inning en Invordering" van de Federale Overheidsdienst Financiën. § 4. Indien de bijdrage bedoeld in paragraaf 1 niet binnen de in paragraaf 3 gestelde termijn is betaald, zijn over de verschuldigde bedragen voor de hele duur van de vertraging van rechtswege nalatigheidsinteresten verschuldigd gelijk aan de wettelijke rentevoet en worden de verschuldigde bedragen ingevorderd door de administratie van de Federale Overheidsdienst Financiën belast met de inning en de invordering van fiscale en niet-fiscale schuldvorderingen overeenkomstig artikel 3 van de domaniale wet van 22 december 1949.

De op grond van het eerste lid verschuldigde nalatigheidsinterest wordt per kalendermaand berekend over het openstaande bedrag van de heffing, naar beneden afgerond op het dichtstbijzijnde veelvoud van 10 euro. De maand van de vervaldag wordt niet meegerekend, maar de maand waarin de betaling plaatsvindt, wordt als een hele maand gerekend. De rente van één maand wordt alleen gevorderd als deze 5 euro bereikt.

De uitzonderlijke solidariteitsbijdrage en de verhoging bedoeld in artikel 15/28 verjaren vijf jaar vanaf het moment waarop ze verschuldigd zijn geworden.".

Art. 19.In het bij artikel 17 ingevoegde hoofdstuk IVundecies wordt het volgende artikel 15/27 ingevoegd: "

Art. 15/27.§ 1. De bijdrage bedoeld in artikel 15/26, § 1 is een kost voor de beheerder van het aardgasvervoersnet, waarvoor het in artikel 15/5bis, § 5, 12°, bedoelde richtsnoer niet van toepassing is. § 2. De bijdrage bedoeld in artikel 15/26, § 1, is een fiscaal aftrekbare beroepskost in de zin van artikel 49 van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992.".

Art. 20.In het bij artikel 17 ingevoegde hoofdstuk IVundecies wordt een artikel 15/28 ingevoegd, dat als volgt luidt: "

Art. 15/28.Onverminderd artikel 15/26, § 4 kan de Federale Overheidsdienst Financiën, bij ontstentenis van betaling of laattijdige betaling van het bedrag bedoeld in artikel 15/26, § 1 de beheerder van het aardgasvervoersnet, na hem te hebben gehoord of naar behoren te hebben opgeroepen, een verhoging van de bijdrage opleggen van maximum 10 % van het bedrag bedoeld in artikel 15/26, § 2. Deze verhoging wordt ingevorderd zoals de bijdrage bedoeld in artikel 15/26, § 1.".

Art. 21.Dit hoofdstuk treedt in werking de dag waarop deze wet in het Belgisch Staatsblad wordt bekendgemaakt.

TITEL 4. - Werk HOOFDSTUK 1. - Aanwezigheidsregistratie voor onderhouds- en/of reinigingsactiviteiten Afdeling 1. - Definities

Art. 22.Voor de toepassing van dit hoofdstuk, wordt verstaan onder: 1° "natuurlijke persoon": elke natuurlijke persoon bedoeld in artikel 23 van dit hoofdstuk;2° "onderhouds- en/of reinigingsactiviteiten": elke onderhouds- en/of reinigingsactiviteit van onroerende goederen in de zin van artikel 20, § 2, van het koninklijk besluit nr.1 van 29 december 1992 met betrekking tot de regeling voor de voldoening van de belasting over de toegevoegde waarde en die onderworpen zijn aan een verklaring met toepassing van artikel 30bis, § 7, van de wet van 27 juni 1969Relevante gevonden documenten type wet prom. 22/12/1998 pub. 15/01/1999 numac 1998003665 bron ministerie van financien Wet houdende fiscale en andere bepalingen sluiten6 tot herziening van de besluitwet van 28 december 1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders; 3° "arbeidsplaats": elk onroerend goed waar onderhouds- en/of reinigingsactiviteiten worden verricht;4° "registratiesysteem": elektronisch aanwezigheids- registratiesysteem;5° "aannemer": - eenieder die zich ertoe verbindt om tegen een prijs voor een opdrachtgever onderhouds- en/of reinigingsactiviteiten uit te voeren of te laten uitvoeren; - de aannemer, bedoeld in artikel 30bis, § 7, vijfde lid, a) en b), van de wet van 27 juni 1969Relevante gevonden documenten type wet prom. 22/12/1998 pub. 15/01/1999 numac 1998003665 bron ministerie van financien Wet houdende fiscale en andere bepalingen sluiten6 tot herziening van de besluitwet van 28 december 1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders; - iedere onderaannemer ten overstaan van de na hem komende onderaannemers; 6° "onderaannemer": eenieder die zich ertoe verbindt, hetzij rechtstreeks, hetzij onrechtstreeks, in welke fase ook, tegen een prijs de aan de aannemer toevertrouwde onderhouds- en/of reinigingsactiviteit of een onderdeel ervan uit te voeren of te laten uitvoeren of daartoe werknemers ter beschikking te stellen. Afdeling 2. - Toepassingsgebied

Art. 23.Dit hoofdstuk is van toepassing op: 1° de werknemers die opdrachten uitvoeren voor de in 2° bedoelde werkgevers; Voor de toepassing van dit hoofdstuk worden gelijkgesteld met de werknemers: a) de personen die, anders dan krachtens een arbeidsovereenkomst, arbeid verrichten onder het gezag van een ander persoon, behoudens de personen die prestaties leveren tot het verkrijgen van de vergoeding overeenkomstig artikel 90, eerste lid, 1° bis, van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992;b) de gedetacheerde werknemers en de gedetacheerde zelfstandigen, bedoeld in artikel 137 en volgende van de programma wet van 27 december 2006Relevante gevonden documenten type wet prom. 03/04/1997 pub. 13/12/1997 numac 1997015121 bron ministerie van buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Wet houdende instemming met het Verdrag nr. 171 betreffende nachtarbeid, aangenomen te Genève op 26 juni 1990 door de Internationale Arbeidsconferentie tijdens haar zevenenzeventigste zitting type wet prom. 03/04/1997 pub. 25/06/1997 numac 1997009353 bron ministerie van justitie Wet betreffende de wedden van titularissen van sommige openbare ambten type wet prom. 03/04/1997 pub. 05/03/1998 numac 1997015211 bron ministerie van buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Wet houdende instemming met de Overeenkomst betreffende de afgifte van meertalige uittreksels uit akten van de burgerlijke stand, en Bijlagen, gedaan te Wenen op 8 september 1976, en het Aanvullend Protocol bij de Overeenkomst inzake internationale uitwisseling van gegevens op het gebied van de burgerlijke stand, ondertekend te Istanbul op 4 september 1958, en Bijlage, gedaan te Patras op 6 september 1989 type wet prom. 03/04/1997 pub. 07/02/2014 numac 2014000085 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet houdende instemming met het Verdrag nr. 168 betreffende de bevordering van de werkgelegenheid en de bescherming tegen werkloosheid, aangenomen te Genève op 21 juni 1988 door de Internationale Arbeidsconferentie tijdens haar vijfenzeventigste zitting. - Duitse vertaling sluiten4;c) de personen die een beroepsopleiding volgen waarvan het studieprogramma voorziet in een vorm van arbeid die al dan niet in de opleidingsinstelling wordt verricht;d) de personen verbonden door een leerovereenkomst;e) de stagiairs;f) de leerlingen en studenten die een studierichting volgen waarvan het opleidingsprogramma voorziet in een vorm van arbeid die in de onderwijsinstelling wordt verricht;g) de zelfstandigen en hun helpers bedoeld in het koninklijk besluit nr.38 van 27 juli 1967 houdende inrichting van het sociaal statuut der zelfstandigen; 2° de werkgevers en de daarmee gelijkgestelde personen die in de hoedanigheid van aannemer of onderaannemer onderhouds- en/of reinigingsactiviteiten verrichten;3° de aannemers en onderaannemers. Dit hoofdstuk is van toepassing op de arbeidsplaatsen waar onderhouds- en/of reinigingsactiviteit worden verricht. Afdeling 3. - Elektronisch aanwezigheidsregistratiesysteem

Art. 24.§ 1. Voor elke arbeidsplaats, worden de aanwezigheid en de rustpauzes van elke natuurlijke persoon, geregistreerd: 1° door middel van een registratiesysteem;of 2° door een andere automatische registratiewijze, indien dit apparaat of deze apparaten gelijkwaardige waarborgen bieden als het registratiesysteem bedoeld in 1°, en het bewijs geleverd wordt van het feit dat het begin en het einde van de activiteiten van de natuurlijke personen op de arbeidsplaats daadwerkelijk worden geregistreerd. De Koning bepaalt, bij een besluit vastgesteld na overleg in de Ministerraad, de gelijkwaardige waarborgen waaraan de in het eerste lid, 2° bedoelde registratie ten minste moet beantwoorden. § 2. Het registratiesysteem, bedoeld in § 1, eerste lid, 1°, omvat: 1° een gegevensbank beheerd door de overheid die bepaalde gegevens verzamelt met het oog op de controle en de exploitatie van deze gegevens;2° een registratieapparaat waarin de gegevens kunnen geregistreerd worden en dat toelaat om deze gegevens door te zenden naar de gegevensbank of een systeem dat toelaat om de voormelde gegevens te registreren en door te zenden naar de gegevensbank;3° een registratiemiddel dat elke natuurlijke persoon moet gebruiken om zijn identiteit te bewijzen bij de registratie. Afdeling 4. - Registratiegegevens en verwerking ervan

Onderafdeling 1. - Registratiegegevens

Art. 25.§ 1. Het registratiesysteem bedoeld in artikel 24, § 1, eerste lid, 1°, en de registratiewijze, bedoeld in artikel 24, § 1, eerste lid, 2°, geven de volgende gegevens weer: 1° de identificatiegegevens van de natuurlijke persoon;2° al naargelang het geval, het adres of de geografische omschrijving van de arbeidsplaats;3° de hoedanigheid waarin een natuurlijke persoon zich bevindt op de arbeidsplaats;4° de identificatiegegevens van de werkgever, wanneer de natuurlijke persoon een werknemer is;5° wanneer de natuurlijke persoon een zelfstandige is, de identificatiegegevens van de natuurlijke persoon of rechtspersoon in wiens opdracht een werk wordt verricht;6° het tijdstip van de registratie van aankomst op de arbeidsplaats en dat van vertrek van de arbeidsplaats evenals rustpauzes. § 2. De gegevens, bedoeld in § 1, zijn sociale gegevens van persoonlijke aard als bedoeld in artikel 2, eerste lid, 6°, van de wet van 15 januari 1990Relevante gevonden documenten type wet prom. 22/12/1998 pub. 15/01/1999 numac 1998003665 bron ministerie van financien Wet houdende fiscale en andere bepalingen sluiten4 houdende oprichting en organisatie van een Kruispuntbank van de sociale zekerheid. § 3. Na advies van de Gegevensbeschermingsautoriteit, bepaalt de Koning, bij een besluit vastgesteld na overleg in de Ministerraad, de voorwaarden en de nadere regels waaraan het registratiesysteem moet beantwoorden inzonderheid: 1° de eigenschappen van het registratiesysteem;2° de nadere regels betreffende het bijhouden van het registratiesysteem;3° de inlichtingen die het registratiesysteem moet bevatten betreffende de op te nemen gegevens;4° de nadere regels voor het doorsturen van de gegevens, inzonderheid het tijdstip van doorsturen;5° de verschillende registratiemiddelen en hun technische specificaties die toegelaten zijn om zich te registreren;6° welke gegevens niet moeten geregistreerd worden indien ze reeds op elektronische wijze elders beschikbaar zijn voor de overheid en gebruikt kunnen worden in het kader van deze wet. Onderafdeling 2. - Verwerkingsverantwoordelijke

Art. 26.De gegevens worden doorgestuurd naar een gegevensbank die bijgehouden wordt door de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid.

De Rijksdienst voor Sociale Zekerheid en de Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg zijn de verwerkingsverantwoordelijken bedoeld in artikel 4, 7), van de Verordening 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG (algemene verordening gegevensbescherming) van de gegevens waarover zij beschikken of die haar worden meegedeeld krachtens artikel 5, § 1, van dezelfde verordening.

Onderafdeling 3. - Finaliteiten van de aanwezigheidsregistratie

Art. 27.De in artikel 24 bedoelde aanwezigheidsregistratie heeft tot doel de veiligheid van de natuurlijke personen te verbeteren, zwartwerk en sociale fraude te bestrijden en de administratieve lasten voor aannemers en onderaannemers in verband met de bekendmaking van de arbeidsuren te verlichten.

De Rijksdienst voor Sociale Zekerheid en de Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociale Overleg kunnen, in overstemming met de bepalingen van de wet van 15 januari 1990Relevante gevonden documenten type wet prom. 22/12/1998 pub. 15/01/1999 numac 1998003665 bron ministerie van financien Wet houdende fiscale en andere bepalingen sluiten4 houdende oprichting en organisatie van een Kruispuntbank van de sociale zekerheid, de in toepassing van deze wet verwerkte gegevens verder verwerken om hun andere wettelijke bevoegdheden uit te oefenen met het oog op de preventie, de vaststelling, de vervolging en de bestraffing van de inbreuken op de reglementering die tot hun respectieve bevoegdheden behoren en met het oog op de inning en invordering van de bedragen die tot hun respectieve bevoegdheden behoren.

Onderafdeling 4. - Bewaartermijn van de gegevens

Art. 28.Voor de doeleinden bedoeld in artikel 27, worden de in artikel 25 bedoelde persoonsgegevens niet langer bewaard dan noodzakelijk, met een maximale bewaartermijn die één jaar na de verjaring van alle vorderingen die tot de bevoegdheid van de verwerkingsverantwoordelijken behoren en, in voorkomend geval, de integrale betaling van alle hiermee verbonden bedragen niet mag overschrijden.

Onderafdeling 5. - Consultatie en meedelen van de gegevens

Art. 29.Onverminderd de toepassing van artikel 14 van de wet van 15 januari 1990Relevante gevonden documenten type wet prom. 22/12/1998 pub. 15/01/1999 numac 1998003665 bron ministerie van financien Wet houdende fiscale en andere bepalingen sluiten4 houdende oprichting en organisatie van een Kruispuntbank van de sociale zekerheid, mogen de sociale inspecteurs en de instellingen van sociale zekerheid, op voorwaarde van een voorafgaande beraadslaging vanwege de kamer sociale zekerheid en gezondheid van het informatieveiligheidscomité, bedoeld in artikel 41 van voormelde wet, de gegevens die opgenomen zijn in het registratiesysteem raadplegen, onderling uitwisselen en gebruiken in het kader van de uitoefening van de hun krachtens de wet toegewezen opdrachten.

Art. 30.Onverminderd de toepassing van de artikelen 182 en 183 van de wet van 30 juli 2018Relevante gevonden documenten type wet prom. 22/05/2003 pub. 03/07/2003 numac 2003003367 bron federale overheidsdienst budget en beheerscontrole en federale overheidsdienst financien Wet houdende organisatie van de begroting en van de comptabiliteit van de federale Staat type wet prom. 22/05/2003 pub. 03/07/2003 numac 2003003368 bron federale overheidsdienst budget en beheerscontrole en federale overheidsdienst financien Wet tot wijziging van de wet van 29 oktober 1846 op de inrichting van het Rekenhof sluiten0 betreffende de bescherming van natuurlijke personen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens mogen de sociale inspecteurs, op eigen initiatief of op verzoek, de in artikel 29 bedoelde gegevens meedelen aan buitenlandse inspectiediensten.

Onderafdeling 6. - Recht tot toegang en rechtzetting

Art. 31.De Koning bepaalt, na advies van de Gegevens-beschermingsautoriteit en bij een besluit vastgesteld na overleg in de Ministerraad, de voorwaarden en de nadere regels waaronder de gegevens in de gegevensbank kunnen geraadpleegd en rechtgezet worden door: 1° elke natuurlijke persoon, voor zijn eigen gegevens;2° elke aannemer voor zijn eigen werknemers die optreden op de arbeidsplaats waar hij zelf tewerkgesteld is om onderhouds- en/of reinigingsactiviteiten uit te oefenen. Onderafdeling 7. - Transparantie

Art. 32.De Koning kan, na het advies van de Gegevens-beschermingsautoriteit, bepalen op welke wijze en onder welke voorwaarden de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid de Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg of de overige verantwoordelijken voor de verwerking die gegevens leveren of gebruiken, verplicht zijn om hun informatieplicht overeenkomstig artikelen 36 en 37 van de wet van 30 juli 2018Relevante gevonden documenten type wet prom. 22/05/2003 pub. 03/07/2003 numac 2003003367 bron federale overheidsdienst budget en beheerscontrole en federale overheidsdienst financien Wet houdende organisatie van de begroting en van de comptabiliteit van de federale Staat type wet prom. 22/05/2003 pub. 03/07/2003 numac 2003003368 bron federale overheidsdienst budget en beheerscontrole en federale overheidsdienst financien Wet tot wijziging van de wet van 29 oktober 1846 op de inrichting van het Rekenhof sluiten0 betreffende de bescherming van natuurlijke personen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens na te leven zodat elke persoon wordt ingelicht wanneer gegevens die op hem betrekking hebben, worden opgeslagen of wanneer het voornemen bestaat deze gegevens aan derden door te geven.

In de verstrekte mededeling moet de identiteit van de voor de verwerking van de gegevens verantwoordelijke instantie worden gepreciseerd, alsook het type verwerkte gegevens en de redenen voor zulke verrichtingen.

Onderafdeling 8. - Veiligheid

Art. 33.De verwerkingsverantwoordelijken, treffen de passende technische en organisatorische maatregelen die nodig zijn voor de bescherming van de persoonsgegevens tegen toevallige of ongeoorloofde vernietiging, tegen toevallig verlies, evenals tegen de wijziging van of de toegang tot, en iedere andere niet toegelaten verwerking van persoonsgegevens.

Deze maatregelen verzekeren een passend beveiligingsniveau, rekening houdend, enerzijds, met de stand van de techniek ter zake en de kosten voor het toepassen van de maatregelen en, anderzijds, met de aard van de te beveiligen persoonsgegevens en de potentiële risico's.

Het registratiesysteem waarborgt dat de gegevens niet meer onmerkbaar gewijzigd kunnen worden na het doorsturen ervan en dat hun integriteit gehandhaafd wordt.

De Koning kan, na advies van de Gegevens-beschermingsautoriteit, de maatregelen bedoeld in deze paragraaf nader bepalen.

Onderafdeling 9. - Verplichtingen van de aannemers en onderaannemers

Art. 34.De aannemer stelt het registratiesysteem ter beschikking van de onderaannemers op wie hij een beroep doet, tenzij er onderling werd overeengekomen dat de aannemer en zijn eventuele onderaannemers een andere gelijkwaardige registratiewijze, bedoeld in artikel 24, § 1, eerste lid, 2°, toepassen.

Elke aannemer op wie een onderneming of een overheidsdienst een beroep doet voor onderhouds- en/of reinigingsactiviteiten is ertoe gehouden het registratiesysteem te gebruiken.

Dit geldt ook voor de aannemer die zelf persoonlijk onderhouds- en/of reinigingsactiviteiten verricht.

Elke onderaannemer op wie een aannemer bedoeld in het eerste lid een beroep doet is ertoe gehouden het hem door de aannemer ter beschikking gestelde registratiesysteem te gebruiken en het ter beschikking te stellen van de onderaannemers waarop hij een beroep doet, of de registratiewijze, bedoeld in artikel 24, § 1, eerste lid, 2°, toe te passen.

Elke onderaannemer op wie een onderaannemer bedoeld in het vierde lid, of op wie elke volgende onderaannemer een beroep doet is ertoe gehouden het hem door de onderaannemer waarmee hij een overeenkomst heeft gesloten ter beschikking gestelde registratiesysteem te gebruiken en het ter beschikking te stellen van de onderaannemers waarop hij een beroep doet, of de registratiewijze, bedoeld in artikel 24, § 1, eerste lid, 2°, toe te passen.

Art. 35.De in artikel 34 bedoelde personen zijn verantwoordelijk voor de levering, de plaatsing en de goede werking van het registratieapparaat op de arbeidsplaats.

De Koning kan, na advies van de Gegevens-beschermingsautoriteit, de maatregelen bedoeld in deze paragraaf nader bepalen.

Art. 36.Elke aannemer en elke onderaannemer zorgt ervoor dat de in artikel 25, § 1, bedoelde gegevens die betrekking hebben op zijn onderneming, daadwerkelijk en correct worden geregistreerd en doorgestuurd naar de gegevensbank.

Elke aannemer en elke onderaannemer die een beroep doet op een onderaannemer, neemt maatregelen opdat zijn medecontractant alle gegevens daadwerkelijk en correct registreert en doorstuurt naar de gegevensbank.

Elke aannemer en elke onderaannemer zorgt er voor dat elke natuurlijke persoon die in zijn opdracht activiteiten verricht, het begin en het einde van zijn activiteiten op de arbeidsplaats evenals de rustpauzes registreert op het ogenblik dat deze activiteiten beginnen en dat ze eindigen.

De Koning kan, na advies van de Gegevens-beschermingsautoriteit, de maatregelen, bedoeld in het tweede lid, nader bepalen.

Art. 37.De werkgever is verantwoordelijk voor de aflevering van het registratiemiddel aan zijn werknemers, dat compatibel is met het op de arbeidsplaats gebruikte registratieapparaat.

De aannemer of de onderaannemer die een beroep doet op een zelfstandige, moet zich ervan vergewissen dat deze zelfstandige in het bezit is van een registratiemiddel dat compatibel is met het registratieapparaat op de arbeidsplaats.

Zo niet dient de aannemer of de onderaannemer er hem een te bezorgen of contractueel te bepalen dat hij de registratie van de zelfstandige zal uitvoeren via een andere registratiewijze, bedoeld in artikel 24, § 1, eerste lid, 2°.

De aannemer die zelf in persoon onderhouds- en/of reinigingsactiviteiten verricht draagt de verantwoordelijkheid voor het registratiemiddel dat compatibel is met het op de arbeidsplaats gebruikte registratieapparaat.

De Koning bepaalt, na advies van de gegevensbeschermingsautoriteit, bij een besluit vastgesteld na overleg in de Ministerraad, wat er onder deze compatibiliteit wordt verstaan.

Onderafdeling 10. - Verplichtingen ten hoofde van de natuurlijke personen

Art. 38.Elke natuurlijke persoon bedoeld in artikel 23, 1°, die zich aanbiedt op een arbeidsplaats, is ertoe gehouden het begin en het einde van zijn activiteiten op de arbeidsplaats evenals zijn rustpauzes te registreren op het ogenblik dat deze activiteiten beginnen en dat ze eindigen.

Elke natuurlijke persoon, bedoeld in artikel 23, 2° en 3°, die zich aanbiedt op een arbeidsplaats, is ertoe gehouden zijn aankomst op en vertrek van de arbeidsplaats te registreren op het ogenblik dat ze aankomt en de arbeidsplaats.

Onderafdeling 11. - Verplichtingen ten hoofde van de gebruiker

Art. 39.De verplichtingen in verband met de aanwezigheidsregistratie, die met toepassing van dit hoofdstuk berusten bij de werkgever zijn, overeenkomstig artikel 19 van de wet van 24 juli 1987Relevante gevonden documenten type wet prom. 03/04/1997 pub. 13/12/1997 numac 1997015121 bron ministerie van buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Wet houdende instemming met het Verdrag nr. 171 betreffende nachtarbeid, aangenomen te Genève op 26 juni 1990 door de Internationale Arbeidsconferentie tijdens haar zevenenzeventigste zitting type wet prom. 03/04/1997 pub. 25/06/1997 numac 1997009353 bron ministerie van justitie Wet betreffende de wedden van titularissen van sommige openbare ambten type wet prom. 03/04/1997 pub. 05/03/1998 numac 1997015211 bron ministerie van buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Wet houdende instemming met de Overeenkomst betreffende de afgifte van meertalige uittreksels uit akten van de burgerlijke stand, en Bijlagen, gedaan te Wenen op 8 september 1976, en het Aanvullend Protocol bij de Overeenkomst inzake internationale uitwisseling van gegevens op het gebied van de burgerlijke stand, ondertekend te Istanbul op 4 september 1958, en Bijlage, gedaan te Patras op 6 september 1989 type wet prom. 03/04/1997 pub. 07/02/2014 numac 2014000085 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet houdende instemming met het Verdrag nr. 168 betreffende de bevordering van de werkgelegenheid en de bescherming tegen werkloosheid, aangenomen te Genève op 21 juni 1988 door de Internationale Arbeidsconferentie tijdens haar vijfenzeventigste zitting. - Duitse vertaling sluiten6 betreffende de tijdelijke arbeid, de uitzendarbeid en het ter beschikking stellen van werknemers ten behoeve van gebruikers, ten laste van de gebruiker. Afdeling 5. - Sancties

Onderafdeling 1. - Toezicht

Art. 40.De inbreuken op de bepalingen van dit hoofdstuk en van de uitvoeringsbesluiten ervan worden opgespoord, vastgesteld en bestraft overeenkomstig het Sociaal Strafwetboek.

De sociaal inspecteurs beschikken over de in de artikelen 23 tot 39 van het Sociaal Strafwetboek bedoelde bevoegdheden wanneer zij, ambtshalve of op verzoek, optreden in het kader van hun opdracht tot informatie, bemiddeling en toezicht inzake de naleving van de bepalingen van dit hoofdstuk en van de uitvoeringsbesluiten ervan.

Onderafdeling 2. - Wijzigingen van het Sociaal Strafwetboek

Art. 41.In boek 2, hoofdstuk 1, afdeling 5, van het Sociaal Strafwetboek, wordt een artikel 137/3 ingevoegd, luidende: "

Art. 137/3.Aanwezigheidsregistratie op de arbeidsplaatsen waar onderhouds- en/of reinigingsactiviteiten worden uitgevoerd Met een sanctie van niveau 3 wordt bestraft: 1° de aannemers en de onderaannemers, hun aangestelden of lasthebbers die een inbreuk hebben gepleegd op artikel 24, op artikel 34, op artikel 35, op artikel 36 en op artikel 37, tweede, derde en vierde lid, van de programmawet van 26 december 2022 en de uitvoeringsbesluiten;2° de werkgever, zijn aangestelde of lasthebber die een inbreuk heeft gepleegd op artikel 37, eerste lid, van de programmawet van 26 december 2022 en de uitvoeringsbesluiten. Voor de inbreuken, bedoeld in het eerste lid, wordt de geldboete vermenigvuldigd met het aantal bij de inbreuk betrokken personen.".

Art. 42.In dezelfde afdeling 5 wordt een artikel 137/4 ingevoegd, luidende: "

Art. 137/4.Aanwezigheidsregistratieplicht van de werknemers en van andere natuurlijke personen op de arbeidsplaatsen waar onderhouds- en/of reinigingsactiviteiten worden uitgevoerd.

Met een sanctie van niveau 1 wordt bestraft: 1° de werknemer, bedoeld in artikel 23, 1° van de programmawet van 26 december 2022 die zich, in strijd met artikel 38, eerste lid, van dezelfde programmawet van 26 december 2022, aanbiedt op een arbeidsplaats en het begin en het einde van zijn activiteiten op de arbeidsplaats evenals zijn rustpauzes niet registreert op het ogenblik ze beginnen en eindigen; 2° de werkgever, de aannemer, de onderaannemer, bedoeld in artikel 23, 2° en 3° van de programmawet van 26 december 2022 die zich, in strijd met artikel 38, tweede lid, van dezelfde programmawet van 26 december 2022, aanbiedt op een arbeidsplaats en zijn aankomst op en vertrek van de arbeidsplaats niet registreert op het ogenblik dat ze aankomt en de arbeidsplaats.". Afdeling 6. - Wijzigingen van de programmawet van 22 december 1989Relevante gevonden documenten type wet prom. 22/12/2003 pub. 31/12/2003 numac 2003021247 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Wet houdende diverse bepalingen sluiten8

Art. 43.Artikel 157 van de programmawet van 22 december 1989Relevante gevonden documenten type wet prom. 22/12/2003 pub. 31/12/2003 numac 2003021247 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Wet houdende diverse bepalingen sluiten8, laatstelijk gewijzigd bij de wet van 5 maart 2017Relevante gevonden documenten type wet prom. 14/01/2002 pub. 22/02/2002 numac 2002022093 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Wet houdende maatregelen inzake gezondheidszorg sluiten2, wordt aangevuld met een tweede lid, luidend als volgt: "Het eerste lid is niet van toepassing wanneer de onderneming een aanwezigheidsregistratiesysteem toepast als bedoeld in artikel 24, § 1, eerste lid, van de programmawet van 26 december 2022, op voorwaarde dat de gegevens bedoeld in het eerste lid, zijn opgeslagen in de gegevensbank bijgehouden door de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid, bedoeld in artikel 24, § 2, van voormelde wet en dat het afschrift van de arbeidsovereenkomst van de deeltijdse werknemer of het uittreksel van deze arbeidsovereenkomst, bedoeld in het eerste lid, bij controle onverwijld in elektronische vorm aan de sociale inspecteurs kan worden voorgelegd.".

Art. 44.Artikel 159 van dezelfde wet, vervangen bij de wet van 5 maart 2017Relevante gevonden documenten type wet prom. 14/01/2002 pub. 22/02/2002 numac 2002022093 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Wet houdende maatregelen inzake gezondheidszorg sluiten2 en laatstelijk gewijzigd bij de wet van 7 oktober 2022 wordt aangevuld met een vierde lid, luidend als volgt: "Het derde lid is niet van toepassing wanneer de onderneming een aanwezigheidsregistratiesysteem toepast als bedoeld in artikel 24, § 1, eerste lid, van de programmawet van 26 december 2022, op voorwaarde dat de gegevens bedoeld in het tweede lid zijn opgeslagen in de gegevensbank bijgehouden door de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid, bedoeld in 24, § 2, van dezelfde wet.".

Art. 45.Artikel 164 van dezelfde wet, laatstelijk gewijzigd bij de wet van 5 maart 2017Relevante gevonden documenten type wet prom. 14/01/2002 pub. 22/02/2002 numac 2002022093 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Wet houdende maatregelen inzake gezondheidszorg sluiten2, wordt aangevuld met een tweede lid, luidend als volgt: "Onder de hierboven bedoelde voorwaarden kan ook een aanwezigheidsregistratiesysteem in de zin van artikel 24, § 1, eerste lid, van de programmawet van 26 december 2022, het bij artikel 160 bedoelde document vervangen, indien de gegevens bedoeld in het eerste lid zijn opgeslagen in de gegevensbank bijgehouden door de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid bedoeld in artikel 24, § 2, van voormelde wet.".

Art. 46.Artikel 169 § 1, van dezelfde wet, laatstelijk gewijzigd bij de wet van 5 maart 2017Relevante gevonden documenten type wet prom. 14/01/2002 pub. 22/02/2002 numac 2002022093 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Wet houdende maatregelen inzake gezondheidszorg sluiten2, wordt vervangen als volgt: " § 1. De documenten, controlemiddelen, systemen van tijdsopvolging, registers, bedoeld bij de artikelen 162 tot 165, en de gegevensbank bedoeld in artikel 24, § 2, van de programmawet van 26 december 2022, worden voor de toepassing van deze afdeling, gelijkgesteld met het document, bedoeld in artikel 160.". Afdeling 7. - Slotbepaling en inwerkingtreding

Art. 47.Afdeling 4 van Hoofdstuk V van de wet van 4 augustus 1996Relevante gevonden documenten type wet prom. 04/08/1996 pub. 21/10/1999 numac 1999015088 bron ministerie van buitenlandse zaken, buitenlandse handel en internationale samenwerking Wet houdende instemming met het Protocol tussen de regering van het Koninkrijk België en de regering van de Franse Republiek betreffende het kraamgeld, ondertekend te Brussel op 26 april 1993 type wet prom. 04/08/1996 pub. 30/06/1998 numac 1998015016 bron ministerie van buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Wet houdende goedkeuring van de Overeenkomst over het Wegvervoer tussen het Koninkrijk België, de Republiek Estland, de Republiek Letland, de Republiek Litouwen, het Groothertogdom Luxemburg en het Koninkrijk der Nederlanden, ondertekend te Athene op 11 juni 1992 type wet prom. 04/08/1996 pub. 24/07/1997 numac 1996015142 bron ministerie van buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Wet houdende goedkeuring van de Overeenkomst tussen het Koninkrijk België en de Arabische Republiek Egypte tot het vermijden van dubbele belasting en het voorkomen van het ontgaan van belasting inzake belastingen naar het inkomen, ondertekend te Kaïro op 3 januari 1991 type wet prom. 04/08/1996 pub. 08/06/2005 numac 2005015073 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Wet houdende instemming met de Overeenkomst tussen het Koninkrijk België en de Republiek Gabon tot het vermijden van dubbele belasting en tot het voorkomen van het ontgaan van belasting inzake belastingen naar het inkomen en naar het vermogen, ondertekend te Brussel op 14 januari 1993 type wet prom. 04/08/1996 pub. 19/05/1999 numac 1999015018 bron ministerie van buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Wet houdende goedkeuring van de Overeenkomst over het wegvervoer tussen het Koninkrijk België, de Republiek Estland, de Republiek Letland, de Republiek Litouwen, het Groothertogdom Luxemburg en het Koninkrijk der Nederlanden, ondertekend te Athene op 11 juni 1992. - Addendum sluiten betreffende het welzijn van de werknemers bij de uitvoering van hun werk is niet van toepassing op de natuurlijke personen en activiteiten, bedoeld in artikel 23.

Art. 48.Dit hoofdstuk treedt in werking op de door de Koning bepaalde datum, en uiterlijk op 1 januari 2024. HOOFDSTUK 2. - Wijzigingen van de wet van 27 juni 1969Relevante gevonden documenten type wet prom. 22/12/1998 pub. 15/01/1999 numac 1998003665 bron ministerie van financien Wet houdende fiscale en andere bepalingen sluiten6 tot herziening van de besluitwet van 28 december 1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders Afdeling 1. - Aangifte van activiteiten in de Sector van onderhoud

Art. 49.In artikel 30bis, § 9, van de wet van 27 juni 1969Relevante gevonden documenten type wet prom. 22/12/1998 pub. 15/01/1999 numac 1998003665 bron ministerie van financien Wet houdende fiscale en andere bepalingen sluiten6 tot herziening van de besluitwet van 28 december 1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders, vervangen door de wet van 8 december 2013 en gewijzigd door de wet van 20 juli 2015, worden de volgende wijzigingen aangebracht: 1° het eerste lid wordt aangevuld als volgt: "De mogelijke beperking van toepassing van § 7, geldt niet voor onderhouds- en/of reinigingsactiviteiten."; 2° het tweede lid wordt aangevuld als volgt: "De mogelijke beperking van toepassing van § 7, geldt niet voor onderhouds- en/of reinigingsactiviteiten.". Afdeling 2. - Gelegenheidswerk in de begrafenissector

Art. 50.In artikel 2/4 van dezelfde wet, ingevoegd bij de wet van 21 december 2018Relevante gevonden documenten type wet prom. 22/05/2003 pub. 03/07/2003 numac 2003003367 bron federale overheidsdienst budget en beheerscontrole en federale overheidsdienst financien Wet houdende organisatie van de begroting en van de comptabiliteit van de federale Staat type wet prom. 22/05/2003 pub. 03/07/2003 numac 2003003368 bron federale overheidsdienst budget en beheerscontrole en federale overheidsdienst financien Wet tot wijziging van de wet van 29 oktober 1846 op de inrichting van het Rekenhof sluiten1, wordt het tweede lid aangevuld als volgt: "- rouwdrukwerk klaarmaken voor verzending: plooien, in omslagen steken; - kleine werkzaamheden op de begraafplaats uitvoeren, zoals accessoires plaatsen of wegnemen; - kleine, niet-regelmatige onderhoudswerkzaamheden in en aan gebouwen in functie van bezoeken en ceremonies uitvoeren.". Afdeling 3. - Verlenging verjaringstermijn fraude

Art. 51.In artikel 42 van dezelfde wet, laatst gewijzigd bij de wet van 30 september 2017Relevante gevonden documenten type wet prom. 14/01/2002 pub. 22/02/2002 numac 2002022093 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Wet houdende maatregelen inzake gezondheidszorg sluiten5, wordt in het eerste en in het vierde lid het woord "zeven" vervangen door het woord "tien". Afdeling 4. - Inwerkingtreding

Art. 52.Artikel 49 treedt in werking op de datum die de Koning bepaalt.

De artikelen 50 en 51 treden in werking op 1 januari 2023. HOOFDSTUK 3. - Onrechtmatig betaalde uitkeringen in geval van tijdelijke werkloosheid

Art. 53.Indien de werkgever zich steunt op artikel 26, 49, 50, 51 of 77/4 van de wet van 3 juli 1978Relevante gevonden documenten type wet prom. 03/04/1997 pub. 13/12/1997 numac 1997015121 bron ministerie van buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Wet houdende instemming met het Verdrag nr. 171 betreffende nachtarbeid, aangenomen te Genève op 26 juni 1990 door de Internationale Arbeidsconferentie tijdens haar zevenenzeventigste zitting type wet prom. 03/04/1997 pub. 25/06/1997 numac 1997009353 bron ministerie van justitie Wet betreffende de wedden van titularissen van sommige openbare ambten type wet prom. 03/04/1997 pub. 05/03/1998 numac 1997015211 bron ministerie van buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Wet houdende instemming met de Overeenkomst betreffende de afgifte van meertalige uittreksels uit akten van de burgerlijke stand, en Bijlagen, gedaan te Wenen op 8 september 1976, en het Aanvullend Protocol bij de Overeenkomst inzake internationale uitwisseling van gegevens op het gebied van de burgerlijke stand, ondertekend te Istanbul op 4 september 1958, en Bijlage, gedaan te Patras op 6 september 1989 type wet prom. 03/04/1997 pub. 07/02/2014 numac 2014000085 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet houdende instemming met het Verdrag nr. 168 betreffende de bevordering van de werkgelegenheid en de bescherming tegen werkloosheid, aangenomen te Genève op 21 juni 1988 door de Internationale Arbeidsconferentie tijdens haar vijfenzeventigste zitting. - Duitse vertaling sluiten8 betreffende de arbeidsovereenkomsten, om zijn werknemer geen arbeid te verschaffen terwijl er, al naar gelang het geval, geen sprake is van overmacht, technische stoornis, slecht weer of gebrek aan werk wegens economische oorzaken, is de werkgever ertoe gehouden om het normale loon te betalen aan zijn werknemer voor de dagen tijdens welke er geen sprake is van een schorsing van de uitvoering van de arbeidsovereenkomst op grond van een van voormelde artikelen.

De werkgever kan het nettobedrag van de uitkeringen die hij moet betalen aan de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening overeenkomstig artikel 54, inhouden op het aan de werknemer verschuldigd nettoloon.

Art. 54.De Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening kan de aan de werknemer onrechtmatig betaalde brutosommen terugvorderen bij zijn werkgever indien de werkgever zijn werknemer in tijdelijke werkloosheid heeft geplaatst terwijl er geen sprake was van tijdelijke werkloosheid in de zin van artikel 26, 49, 50, 51 of 77/4 van de wet van 3 juli 1978Relevante gevonden documenten type wet prom. 03/04/1997 pub. 13/12/1997 numac 1997015121 bron ministerie van buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Wet houdende instemming met het Verdrag nr. 171 betreffende nachtarbeid, aangenomen te Genève op 26 juni 1990 door de Internationale Arbeidsconferentie tijdens haar zevenenzeventigste zitting type wet prom. 03/04/1997 pub. 25/06/1997 numac 1997009353 bron ministerie van justitie Wet betreffende de wedden van titularissen van sommige openbare ambten type wet prom. 03/04/1997 pub. 05/03/1998 numac 1997015211 bron ministerie van buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Wet houdende instemming met de Overeenkomst betreffende de afgifte van meertalige uittreksels uit akten van de burgerlijke stand, en Bijlagen, gedaan te Wenen op 8 september 1976, en het Aanvullend Protocol bij de Overeenkomst inzake internationale uitwisseling van gegevens op het gebied van de burgerlijke stand, ondertekend te Istanbul op 4 september 1958, en Bijlage, gedaan te Patras op 6 september 1989 type wet prom. 03/04/1997 pub. 07/02/2014 numac 2014000085 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet houdende instemming met het Verdrag nr. 168 betreffende de bevordering van de werkgelegenheid en de bescherming tegen werkloosheid, aangenomen te Genève op 21 juni 1988 door de Internationale Arbeidsconferentie tijdens haar vijfenzeventigste zitting. - Duitse vertaling sluiten8 betreffende de arbeidsovereenkomsten.

Art. 55.De werknemer blijft gerechtigd op het loon op basis van artikel 53 dat de werkgever nog verschuldigd is voor de periode van 1 juli 2022 tot en met 31 december 2022 op basis van artikel 2 van de wet van 30 juli 2022Relevante gevonden documenten type wet prom. 22/12/2003 pub. 31/12/2003 numac 2003021247 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Wet houdende diverse bepalingen sluiten5 houdende diverse bepalingen inzake tijdelijke werkloosheid.

De onrechtmatig betaalde uitkeringen betreffende de periode van 1 juli 2022 tot en met 31 december 2022 die door de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening nog niet werden teruggevorderd op basis van artikel 3 van de wet van 30 juli 2022Relevante gevonden documenten type wet prom. 22/12/2003 pub. 31/12/2003 numac 2003021247 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Wet houdende diverse bepalingen sluiten5 houdende diverse bepalingen inzake tijdelijke werkloosheid, kunnen door de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening worden teruggevorderd op basis van artikel 54.

Art. 56.Dit hoofdstuk treedt in werking op 1 januari 2023. HOOFDSTUK 4. - Afschaffen van de terugbetaling van de inschakelingsvergoedingen

Art. 57.Artikel 38 van de wet van 23 december 2005Relevante gevonden documenten type wet prom. 03/04/1997 pub. 13/12/1997 numac 1997015121 bron ministerie van buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Wet houdende instemming met het Verdrag nr. 171 betreffende nachtarbeid, aangenomen te Genève op 26 juni 1990 door de Internationale Arbeidsconferentie tijdens haar zevenenzeventigste zitting type wet prom. 03/04/1997 pub. 25/06/1997 numac 1997009353 bron ministerie van justitie Wet betreffende de wedden van titularissen van sommige openbare ambten type wet prom. 03/04/1997 pub. 05/03/1998 numac 1997015211 bron ministerie van buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Wet houdende instemming met de Overeenkomst betreffende de afgifte van meertalige uittreksels uit akten van de burgerlijke stand, en Bijlagen, gedaan te Wenen op 8 september 1976, en het Aanvullend Protocol bij de Overeenkomst inzake internationale uitwisseling van gegevens op het gebied van de burgerlijke stand, ondertekend te Istanbul op 4 september 1958, en Bijlage, gedaan te Patras op 6 september 1989 type wet prom. 03/04/1997 pub. 07/02/2014 numac 2014000085 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet houdende instemming met het Verdrag nr. 168 betreffende de bevordering van de werkgelegenheid en de bescherming tegen werkloosheid, aangenomen te Genève op 21 juni 1988 door de Internationale Arbeidsconferentie tijdens haar vijfenzeventigste zitting. - Duitse vertaling sluiten0 betreffende het generatiepact, gewijzigd bij de wetten van 20 juli 2006, 26 december 2013 en 23 april 2015, wordt opgeheven.

Art. 58.Artikel 57 treedt in werking op 1 januari 2023 en is van toepassing op alle collectieve ontslagen die in toepassing van artikel 6 van de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 24 van 2 oktober 1975, zijn aangekondigd na 31 december 2022.

TITEL 5. - Volksgezondheid HOOFDSTUK 1. - Bepalingen met betrekking tot de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen Afdeling 1. - Wijzigingen van de wet betreffende de verplichte

verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen gecoördineerd op 14 juli 1994 Onderafdeling 1. - Referentieterugbetalingssysteem

Art. 59.In artikel 35ter van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994, vervangen bij de wet van 27 december 2005Relevante gevonden documenten type wet prom. 03/04/1997 pub. 13/12/1997 numac 1997015121 bron ministerie van buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Wet houdende instemming met het Verdrag nr. 171 betreffende nachtarbeid, aangenomen te Genève op 26 juni 1990 door de Internationale Arbeidsconferentie tijdens haar zevenenzeventigste zitting type wet prom. 03/04/1997 pub. 25/06/1997 numac 1997009353 bron ministerie van justitie Wet betreffende de wedden van titularissen van sommige openbare ambten type wet prom. 03/04/1997 pub. 05/03/1998 numac 1997015211 bron ministerie van buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Wet houdende instemming met de Overeenkomst betreffende de afgifte van meertalige uittreksels uit akten van de burgerlijke stand, en Bijlagen, gedaan te Wenen op 8 september 1976, en het Aanvullend Protocol bij de Overeenkomst inzake internationale uitwisseling van gegevens op het gebied van de burgerlijke stand, ondertekend te Istanbul op 4 september 1958, en Bijlage, gedaan te Patras op 6 september 1989 type wet prom. 03/04/1997 pub. 07/02/2014 numac 2014000085 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet houdende instemming met het Verdrag nr. 168 betreffende de bevordering van de werkgelegenheid en de bescherming tegen werkloosheid, aangenomen te Genève op 21 juni 1988 door de Internationale Arbeidsconferentie tijdens haar vijfenzeventigste zitting. - Duitse vertaling sluiten1 en laatstelijk gewijzigd bij de wet van 21 juni 2021, worden de volgende wijzigingen aangebracht: 1° in paragraaf 1 wordt het eerste lid vervangen als volgt: " § 1.Een nieuwe vergoedingsbasis wordt van rechtswege op de eerste dag van elke maand vastgesteld voor de specialiteiten, bedoeld in artikel 34, eerste lid, 5°, c), 1), wanneer op de eerste dag van de maand die eraan voorafgaat een farmaceutische specialiteit bedoeld in artikel 34, eerste lid, 5°, c), 2), die hetzelfde werkzaam bestanddeel bevat, ingeschreven is op de lijst bedoeld in artikel 35bis en niet onbeschikbaar is in de zin van artikel 72bis, § 1bis."; 2° in paragraaf 1, tweede lid, worden de woorden "vastgesteld respectievelijk op 1 januari, 1 april, 1 juli en 1 oktober van elk jaar" vervangen door de woorden "op de eerste dag van elke maand vastgesteld";3° in paragraaf 1bis, eerste lid, worden de woorden "vastgesteld respectievelijk op 1 januari, 1 april, 1 juli en 1 oktober van elk jaar" vervangen door de woorden "op de eerste dag van elke maand vastgesteld";4° in paragraaf 2, eerste lid, worden de woorden ", en een vergoedingsbasis heeft die minstens 16 pct.lager ligt of lag op het ogenblik van haar aanneming dan de vergoedingsbasis van de specialiteit waarvoor de toepassing van deze uitzondering gevraagd wordt" opgeheven; 5° in paragraaf 2bis, eerste lid, worden de woorden "voor specialiteiten waarvan de toedieningsvorm erkend is als een vorm met een beduidend hogere specifieke therapeutische waarde, wanneer wordt erkend dat de bedoelde specialiteiten een beduidende meerwaarde bieden voor de veiligheid en/of de doeltreffendheid ten opzichte van de specialiteiten bedoeld in paragraaf 1, eerste lid en" opgeheven;6° in paragraaf 2bis wordt het tweede lid opgeheven.

Art. 60.Deze onderafdeling treedt in werking op 1 januari 2023.

Onderafdeling 2. - Maximumfactuur

Art. 61.Artikel 37quaterdecies, § 2, van dezelfde wet, ingevoegd bij de wet van 25 december 2016Relevante gevonden documenten type wet prom. 14/01/2002 pub. 22/02/2002 numac 2002022093 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Wet houdende maatregelen inzake gezondheidszorg sluiten0 en gewijzigd bij de wet van 27 december 2021Relevante gevonden documenten type wet prom. 22/05/2003 pub. 03/07/2003 numac 2003003367 bron federale overheidsdienst budget en beheerscontrole en federale overheidsdienst financien Wet houdende organisatie van de begroting en van de comptabiliteit van de federale Staat type wet prom. 22/05/2003 pub. 03/07/2003 numac 2003003368 bron federale overheidsdienst budget en beheerscontrole en federale overheidsdienst financien Wet tot wijziging van de wet van 29 oktober 1846 op de inrichting van het Rekenhof sluiten8, wordt aangevuld met een lid, luidende: "De koppeling aan het indexcijfer bedoeld in het eerste lid wordt opgeschort voor het jaar 2023.".

Onderafdeling 3. - Aanpassing van de begrotingsdoelstelling

Art. 62.In artikel 40, § 1, van dezelfde wet, wordt het vijfde lid, ingevoegd bij de wet van 20 december 2020Relevante gevonden documenten type wet prom. 22/05/2003 pub. 03/07/2003 numac 2003003367 bron federale overheidsdienst budget en beheerscontrole en federale overheidsdienst financien Wet houdende organisatie van de begroting en van de comptabiliteit van de federale Staat type wet prom. 22/05/2003 pub. 03/07/2003 numac 2003003368 bron federale overheidsdienst budget en beheerscontrole en federale overheidsdienst financien Wet tot wijziging van de wet van 29 oktober 1846 op de inrichting van het Rekenhof sluiten5 en gewijzigd bij de wetten van 21 juni 2021 en 23 juni 2022, aangevuld met de volgende zinnen: "Voor het jaar 2023 wordt het bedrag van de globale jaarlijkse begrotingsdoelstelling bijkomend verhoogd met 19.453 duizend euro.

Deze bijkomende verhoging maakt integraal deel uit van de globale jaarlijkse begrotingsdoelstelling voor het jaar 2023. In 2024 stemt het bedrag van de globale jaarlijkse begrotingsdoelstelling overeen met het bedrag van de globale jaarlijkse begrotingsdoelstelling van het vorige jaar, vermeerderd met een reële groeinorm van 2 pct. en vermeerderd met het bedrag dat overeenstemt met de meerkosten in het begrotingsjaar van de indexering van de lonen, verzekeringstegemoetkomingen, tarieven en prijzen bepaald bij of krachtens deze gecoördineerde wet. Vanaf 2025 stemt het bedrag van de globale jaarlijkse begrotingsdoelstelling overeen met het bedrag van de globale jaarlijkse begrotingsdoelstelling van het vorige jaar, vermeerderd met een reële groeinorm van 2,5 pct. en vermeerderd met het bedrag dat overeenstemt met de meerkosten in het begrotingsjaar van de indexering van de lonen, verzekeringstegemoetkomingen, tarieven en prijzen bepaald bij of krachtens deze gecoördineerde wet.".

Onderafdeling 4. - Inkomsten van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging om specifieke uitgaven gelinkt aan de COVID-19-pandemie te dekken

Art. 63.Artikel 191, eerste lid, 1° ter, van dezelfde wet, ingevoegd bij het koninklijk besluit nr. 33 van 23 juni 2020 en gewijzigd bij de wet van 27 december 2021Relevante gevonden documenten type wet prom. 22/05/2003 pub. 03/07/2003 numac 2003003367 bron federale overheidsdienst budget en beheerscontrole en federale overheidsdienst financien Wet houdende organisatie van de begroting en van de comptabiliteit van de federale Staat type wet prom. 22/05/2003 pub. 03/07/2003 numac 2003003368 bron federale overheidsdienst budget en beheerscontrole en federale overheidsdienst financien Wet tot wijziging van de wet van 29 oktober 1846 op de inrichting van het Rekenhof sluiten8, wordt aangevuld met de volgende zin: "Voor het jaar 2023 kan op verzoek van het RIZIV opnieuw een Rijkstoelage worden toegekend onder dezelfde voorwaarden als voor het jaar 2021.".

Onderafdeling 5. - Heffingen op de omzet

Art. 64.In artikel 191, eerste lid, 15° novies, van dezelfde wet, ingevoegd bij de wet van 27 december 2005Relevante gevonden documenten type wet prom. 03/04/1997 pub. 13/12/1997 numac 1997015121 bron ministerie van buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Wet houdende instemming met het Verdrag nr. 171 betreffende nachtarbeid, aangenomen te Genève op 26 juni 1990 door de Internationale Arbeidsconferentie tijdens haar zevenenzeventigste zitting type wet prom. 03/04/1997 pub. 25/06/1997 numac 1997009353 bron ministerie van justitie Wet betreffende de wedden van titularissen van sommige openbare ambten type wet prom. 03/04/1997 pub. 05/03/1998 numac 1997015211 bron ministerie van buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Wet houdende instemming met de Overeenkomst betreffende de afgifte van meertalige uittreksels uit akten van de burgerlijke stand, en Bijlagen, gedaan te Wenen op 8 september 1976, en het Aanvullend Protocol bij de Overeenkomst inzake internationale uitwisseling van gegevens op het gebied van de burgerlijke stand, ondertekend te Istanbul op 4 september 1958, en Bijlage, gedaan te Patras op 6 september 1989 type wet prom. 03/04/1997 pub. 07/02/2014 numac 2014000085 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet houdende instemming met het Verdrag nr. 168 betreffende de bevordering van de werkgelegenheid en de bescherming tegen werkloosheid, aangenomen te Genève op 21 juni 1988 door de Internationale Arbeidsconferentie tijdens haar vijfenzeventigste zitting. - Duitse vertaling sluiten1 en laatstelijk gewijzigd bij de wet van 27 december 2021Relevante gevonden documenten type wet prom. 22/05/2003 pub. 03/07/2003 numac 2003003367 bron federale overheidsdienst budget en beheerscontrole en federale overheidsdienst financien Wet houdende organisatie van de begroting en van de comptabiliteit van de federale Staat type wet prom. 22/05/2003 pub. 03/07/2003 numac 2003003368 bron federale overheidsdienst budget en beheerscontrole en federale overheidsdienst financien Wet tot wijziging van de wet van 29 oktober 1846 op de inrichting van het Rekenhof sluiten8 worden de volgende wijzigingen aangebracht: 1° het derde lid wordt aangevuld met de volgende zin: "Voor 2023 wordt het bedrag van die heffing vastgesteld op 6,73 pct. van de omzet die in 2023 is verwezenlijkt."; 2° in het vijfde lid, laatste zin, worden de woorden "en vóór 1 mei 2023 voor de omzet die in 2022 is verwezenlijkt." vervangen door de woorden ", vóór 1 mei 2023 voor de omzet die in 2022 is verwezenlijkt en voor 1 mei 2024 voor de omzet die in 2023 is verwezenlijkt."; 3° in het zevende lid, eerste zin, worden de woorden "en de heffing op de omzet 2022" vervangen door de woorden ", de heffing op de omzet 2022 en de heffing op de omzet 2023"; 4° het achtste lid wordt aangevuld met de volgende zin: "Voor 2023 dienen het in het vorige lid bedoelde voorschot en saldo respectievelijk gestort te worden voor 1 juni 2023 en 1 juni 2024 op rekening van het Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering, met vermelding van respectievelijk "voorschot heffing omzet 2023" en "saldo heffing omzet 2023"."; 5° het tiende lid wordt aangevuld met de volgende zin: "Voor 2023 wordt het voornoemde voorschot bepaald op 6,73 pct.van de omzet die in het jaar 2022 is verwezenlijkt."; 6° het zeventiende lid wordt aangevuld met de volgende zin: "De ontvangsten die voortvloeien uit de heffing op de omzet 2023 zullen in de rekeningen van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging worden opgenomen in het boekjaar 2023.".

Art. 65.Artikel 191, eerste lid, 15° duodecies, vijfde lid, van dezelfde wet, ingevoegd bij de wet van 23 december 2009Relevante gevonden documenten type wet prom. 22/12/1998 pub. 15/01/1999 numac 1998003665 bron ministerie van financien Wet houdende fiscale en andere bepalingen sluiten1 en laatstelijk gewijzigd bij de wet van 27 december 2021Relevante gevonden documenten type wet prom. 22/05/2003 pub. 03/07/2003 numac 2003003367 bron federale overheidsdienst budget en beheerscontrole en federale overheidsdienst financien Wet houdende organisatie van de begroting en van de comptabiliteit van de federale Staat type wet prom. 22/05/2003 pub. 03/07/2003 numac 2003003368 bron federale overheidsdienst budget en beheerscontrole en federale overheidsdienst financien Wet tot wijziging van de wet van 29 oktober 1846 op de inrichting van het Rekenhof sluiten8, wordt aangevuld met de volgende zin: "Voor 2023 wordt het bedrag van die heffing vastgesteld op 1 pct. van de omzet die in 2023 is verwezenlijkt en het ermee samenhangende voorschot wordt vastgesteld op 1 pct. van de omzet die in 2022 is verwezenlijkt.".

Art. 66.Artikel 191, eerste lid, 15° terdecies, vijfde lid, van dezelfde wet, ingevoegd bij de wet van 28 juni 2013 en laatstelijk gewijzigd bij de wet van 27 december 2021Relevante gevonden documenten type wet prom. 22/05/2003 pub. 03/07/2003 numac 2003003367 bron federale overheidsdienst budget en beheerscontrole en federale overheidsdienst financien Wet houdende organisatie van de begroting en van de comptabiliteit van de federale Staat type wet prom. 22/05/2003 pub. 03/07/2003 numac 2003003368 bron federale overheidsdienst budget en beheerscontrole en federale overheidsdienst financien Wet tot wijziging van de wet van 29 oktober 1846 op de inrichting van het Rekenhof sluiten8, wordt aangevuld met de volgende zinnen: "Voor het jaar 2023 worden de percentages van deze weesheffing vastgesteld op 0 pct. voor het deel van de omzet van 0 tot en met 1,5 miljoen euro, op 3 pct. voor het deel van de omzet van meer dan 1,5 tot en met 3 miljoen euro en op 5 pct. voor het deel van de omzet groter dan 3 miljoen euro. De percentages, die op de verschillende omzetniveaus toegepast worden om het voorschot 2023 vast te stellen, zijn gelijk aan de percentages die vastgesteld worden voor de weesheffing 2023.".

Onderafdeling 6. - Bijdrage op marketing

Art. 67.In artikel 191, eerste lid, 31°, van dezelfde wet, ingevoegd bij de wet van 27 december 2012Relevante gevonden documenten type wet prom. 25/01/1999 pub. 06/02/1999 numac 1999021025 bron diensten van de eerste minister Wet houdende sociale bepalingen sluiten1 en laatstelijk gewijzigd bij de wet van 27 december 2021Relevante gevonden documenten type wet prom. 22/05/2003 pub. 03/07/2003 numac 2003003367 bron federale overheidsdienst budget en beheerscontrole en federale overheidsdienst financien Wet houdende organisatie van de begroting en van de comptabiliteit van de federale Staat type wet prom. 22/05/2003 pub. 03/07/2003 numac 2003003368 bron federale overheidsdienst budget en beheerscontrole en federale overheidsdienst financien Wet tot wijziging van de wet van 29 oktober 1846 op de inrichting van het Rekenhof sluiten8 worden de volgende wijzigingen aangebracht: 1° het eerste lid wordt aangevuld met de volgende zin: "Voor 2023 wordt de compensatoire bijdrage gehandhaafd."; 2° in het tweede lid worden de woorden "en verwezenlijkt in 2022, voor het jaar 2022" vervangen door de woorden "verwezenlijkt in 2022, voor het jaar 2022, en verwezenlijkt in 2023, voor het jaar 2023";3° het derde lid wordt aangevuld met de volgende zin: "Het voorschot 2023, vastgesteld op 0,13 pct.van het in 2022 verwezenlijkte omzetcijfer, wordt vóór 1 juni 2023 gestort op rekening van het Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering, met de vermelding van "Voorschot compensatoire bijdrage 2023" en het saldo wordt vóór 1 juni 2024 gestort op dezelfde rekening met de vermelding "Saldo compensatoire bijdrage 2023"."; 4° in het vijfde lid worden de woorden "en in het boekjaar 2022, voor de bijdrage 2022." vervangen door de woorden "in het boekjaar 2022, voor de bijdrage 2022, en in het boekjaar 2023, voor de bijdrage 2023.".

Onderafdeling 7. - RIZIV farmaceutische taksmodulatie

Art. 68.In artikel 191quinquies van dezelfde wet wordt het zevende lid, ingevoegd bij de wet van 30 oktober 2018Relevante gevonden documenten type wet prom. 14/01/2002 pub. 22/02/2002 numac 2002022093 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Wet houdende maatregelen inzake gezondheidszorg sluiten9, aangevuld met de woorden "en wordt tot en met het geboekte jaar 2023 verlengd".

Art. 69.In afwijking van de bepalingen in artikel 7 van het koninklijk besluit van 29 maart 2019Relevante gevonden documenten type wet prom. 27/12/2004 pub. 31/12/2004 numac 2004021169 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Wet houdende diverse bepalingen sluiten7 wordt het tijdsschema aangepast voor het boekjaar t 2022: 1° de gedateerde en ondertekende aanvragen dienen te worden ingediend door de in aanmerking komende aanvragers, uiterlijk op 31 december van het boekjaar t, per aangetekende brief met bericht van ontvangst ofwel via elektronische drager;2° de termijn om de aanvraag eventueel te vervolledigen in geval van onontvankelijkheid eindigt op 31 januari van het boekjaar t+1;3° de Dienst voor Geneeskundige Verzorging van het RIZIV deelt het bedrag van het voorschot van de steun mee aan de aanvragers uiterlijk op 15 april van het boekjaar t+1;4° de Dienst voor Geneeskundige Verzorging van het RIZIV betaalt deze bedragen uiterlijk op 30 mei van het boekjaar t+1.

Art. 70.In afwijking van de bepalingen in artikel 5 van het koninklijk besluit van 29 maart 2019Relevante gevonden documenten type wet prom. 27/12/2004 pub. 31/12/2004 numac 2004021169 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Wet houdende diverse bepalingen sluiten7 stuurt de Dienst voor Geneeskundige Verzorging van het RIZIV uiterlijk op 30 mei van het boekjaar t+1 een vragenlijst naar de aanvrager om van hem een omstandig schriftelijk verslag te bekomen over de projecten die zijn geïdentificeerd in zijn aanvraag, bedoeld in het vorig artikel. Deze ingevulde en ondertekende vragenlijst, vergezeld van een omstandig schriftelijk verslag opgesteld door de commissaris van de betrokken aanvrager of, bij ontstentenis van deze, door een bedrijfsrevisor aangewezen door zijn bestuursorgaan, waarin wordt gecertificeerd dat het om een trouw beeld van vergroting van de betrokken projecten gaat, dient door de aanvrager uiterlijk op 31 oktober van het boekjaar t+1 te worden teruggestuurd aan de Dienst voor Geneeskundige Verzorging van het RIZIV, per aangetekende brief met bericht van ontvangst ofwel via elektronische drager.

Art. 71.In afwijking van de bepalingen in artikel 2, § 2, van het koninklijk besluit van 29 maart 2019Relevante gevonden documenten type wet prom. 27/12/2004 pub. 31/12/2004 numac 2004021169 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Wet houdende diverse bepalingen sluiten7 dienen de in aanmerking komende investeringen in O&O&I-projecten voor de aanvragen ingediend in het boekjaar t 2022 op hun vroegst op 16 april van het boekjaar t+1 en/of uiterlijk op 1 oktober van het jaar t+1 moeten worden gestart.

Art. 72.In afwijking van de bepalingen in artikel 7 van het koninklijk besluit van 29 maart 2019Relevante gevonden documenten type wet prom. 27/12/2004 pub. 31/12/2004 numac 2004021169 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Wet houdende diverse bepalingen sluiten7 wordt het tijdsschema aangepast voor het boekjaar t 2023: 1° de gedateerde en ondertekende aanvragen dienen te worden ingediend door de in aanmerking komende aanvragers, uiterlijk op 30 juni van het boekjaar t, per aangetekende brief met bericht van ontvangst ofwel via elektronische drager;2° de termijn om de aanvraag eventueel te vervolledigen in geval van onontvankelijkheid eindigt op 31 augustus van het boekjaar t;3° de Dienst voor Geneeskundige Verzorging van het RIZIV deelt het bedrag van het voorschot van de steun mee aan de aanvragers uiterlijk op 15 november van het boekjaar t;4° de Dienst voor Geneeskundige Verzorging van het RIZIV betaalt deze bedragen uiterlijk op 31 december van het boekjaar t.

Art. 73.In afwijking van de bepalingen in artikel 2, § 2, van het koninklijk besluit van 29 maart 2019Relevante gevonden documenten type wet prom. 27/12/2004 pub. 31/12/2004 numac 2004021169 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Wet houdende diverse bepalingen sluiten7 dienen de in aanmerking komende investeringen in O&O&I-projecten voor de aanvragen ingediend in het boekjaar t 2023 op hun vroegst op 1 december van het boekjaar t en/of uiterlijk op 1 september van het jaar t+1 moeten worden gestart.

Art. 74.De artikelen 68 en 69 treden in werking de dag waarop deze wet in het Belgisch Staatsblad wordt bekendgemaakt. Afdeling 2. - Wijzigingen van de wet van 27 april 2005Relevante gevonden documenten type wet prom. 03/04/1997 pub. 13/12/1997 numac 1997015121 bron ministerie van buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Wet houdende instemming met het Verdrag nr. 171 betreffende nachtarbeid, aangenomen te Genève op 26 juni 1990 door de Internationale Arbeidsconferentie tijdens haar zevenenzeventigste zitting type wet prom. 03/04/1997 pub. 25/06/1997 numac 1997009353 bron ministerie van justitie Wet betreffende de wedden van titularissen van sommige openbare ambten type wet prom. 03/04/1997 pub. 05/03/1998 numac 1997015211 bron ministerie van buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Wet houdende instemming met de Overeenkomst betreffende de afgifte van meertalige uittreksels uit akten van de burgerlijke stand, en Bijlagen, gedaan te Wenen op 8 september 1976, en het Aanvullend Protocol bij de Overeenkomst inzake internationale uitwisseling van gegevens op het gebied van de burgerlijke stand, ondertekend te Istanbul op 4 september 1958, en Bijlage, gedaan te Patras op 6 september 1989 type wet prom. 03/04/1997 pub. 07/02/2014 numac 2014000085 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet houdende instemming met het Verdrag nr. 168 betreffende de bevordering van de werkgelegenheid en de bescherming tegen werkloosheid, aangenomen te Genève op 21 juni 1988 door de Internationale Arbeidsconferentie tijdens haar vijfenzeventigste zitting. - Duitse vertaling sluiten2 betreffende de

beheersing van de begroting van de gezondheidszorg en houdende diverse bepalingen inzake gezondheid - Oude geneesmiddelen

Art. 75.In artikel 69 van de wet van 27 april 2005Relevante gevonden documenten type wet prom. 03/04/1997 pub. 13/12/1997 numac 1997015121 bron ministerie van buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Wet houdende instemming met het Verdrag nr. 171 betreffende nachtarbeid, aangenomen te Genève op 26 juni 1990 door de Internationale Arbeidsconferentie tijdens haar zevenenzeventigste zitting type wet prom. 03/04/1997 pub. 25/06/1997 numac 1997009353 bron ministerie van justitie Wet betreffende de wedden van titularissen van sommige openbare ambten type wet prom. 03/04/1997 pub. 05/03/1998 numac 1997015211 bron ministerie van buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Wet houdende instemming met de Overeenkomst betreffende de afgifte van meertalige uittreksels uit akten van de burgerlijke stand, en Bijlagen, gedaan te Wenen op 8 september 1976, en het Aanvullend Protocol bij de Overeenkomst inzake internationale uitwisseling van gegevens op het gebied van de burgerlijke stand, ondertekend te Istanbul op 4 september 1958, en Bijlage, gedaan te Patras op 6 september 1989 type wet prom. 03/04/1997 pub. 07/02/2014 numac 2014000085 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet houdende instemming met het Verdrag nr. 168 betreffende de bevordering van de werkgelegenheid en de bescherming tegen werkloosheid, aangenomen te Genève op 21 juni 1988 door de Internationale Arbeidsconferentie tijdens haar vijfenzeventigste zitting. - Duitse vertaling sluiten2 betreffende de beheersing van de begroting van de gezondheidszorg en houdende diverse bepalingen inzake gezondheid, vervangen bij de wet van 21 juni 2021, worden de volgende wijzigingen aangebracht: 1° in paragraaf 1, tweede lid, worden de woorden "met uitzondering van de specialiteiten die opgenomen zijn in de vergoedingsgroep VII.9" opgeheven; 2° in paragraaf 1, derde lid, worden de woorden "met uitzondering van de specialiteiten die opgenomen zijn in de vergoedingsgroep VII.9" opgeheven; 3° paragraaf 1 wordt aangevuld met een lid, luidende: "Op de toepassing van deze paragraaf wordt een uitzondering toegestaan: - aan specialiteiten die opgenomen zijn in de vergoedingsgroep VII.9; - aan specialiteiten waarvoor artikel 35ter, § 1bis, van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994, reeds werd toegepast."; 4° in paragraaf 2, eerste lid, worden de woorden "Op 1 oktober 2021 en vervolgens telkens op 1 januari, op 1 april, op 1 juli en op 1 oktober" vervangen door de woorden "Op 1 januari 2023 en vervolgens telkens op de eerste dag van elke maand";5° in paragraaf 11, eerste lid, wordt het woord "semester" vervangen door het woord "trimester".

Art. 76.Deze afdeling treedt in werking op 1 januari 2023. Afdeling 3. - Uitzondering op prijsdalingen voor

COVID-19-geneesmiddelen

Art. 77.Van 1 april 2022 tot en met 31 maart 2023 zijn de prijsdalingen, in het kader van de toepassing van artikel 35ter van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994, of van artikel 69 van de wet van 27 april 2005Relevante gevonden documenten type wet prom. 03/04/1997 pub. 13/12/1997 numac 1997015121 bron ministerie van buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Wet houdende instemming met het Verdrag nr. 171 betreffende nachtarbeid, aangenomen te Genève op 26 juni 1990 door de Internationale Arbeidsconferentie tijdens haar zevenenzeventigste zitting type wet prom. 03/04/1997 pub. 25/06/1997 numac 1997009353 bron ministerie van justitie Wet betreffende de wedden van titularissen van sommige openbare ambten type wet prom. 03/04/1997 pub. 05/03/1998 numac 1997015211 bron ministerie van buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Wet houdende instemming met de Overeenkomst betreffende de afgifte van meertalige uittreksels uit akten van de burgerlijke stand, en Bijlagen, gedaan te Wenen op 8 september 1976, en het Aanvullend Protocol bij de Overeenkomst inzake internationale uitwisseling van gegevens op het gebied van de burgerlijke stand, ondertekend te Istanbul op 4 september 1958, en Bijlage, gedaan te Patras op 6 september 1989 type wet prom. 03/04/1997 pub. 07/02/2014 numac 2014000085 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet houdende instemming met het Verdrag nr. 168 betreffende de bevordering van de werkgelegenheid en de bescherming tegen werkloosheid, aangenomen te Genève op 21 juni 1988 door de Internationale Arbeidsconferentie tijdens haar vijfenzeventigste zitting. - Duitse vertaling sluiten2 betreffende de beheersing van de begroting van de gezondheidszorg en houdende diverse bepalingen inzake gezondheid, niet van toepassing op: 1° de geneesmiddelen met één van de volgende actieve substanties als enige actieve substantie: -Atracuriumbesilaat (voor intraveneus gebruik), -Cisatracuriumbesilaat (voor intraveneus gebruik), -Clarithromycinelactobionaat (voor intraveneus gebruik), -Clonidinehydrochloride (voor intraveneus gebruik), -Dexamethasonnatriumfosfaat (voor intraveneus gebruik), -Dexmedetomidinehydrochloride (voor intraveneus gebruik), -Diazepam (voor intraveneus gebruik), -Dinatriumceftriaxon (voor intraveneus gebruik), -Dobutaminehydrochloride (voor intraveneus gebruik), -Esketaminehydrochloride (voor intraveneus gebruik), -Fentanylcitraat (voor intraveneus gebruik), -Ketaminehydrochloride (voor intraveneus gebruik), -Lorazepam (voor intraveneus gebruik), -Midazolam (voor intraveneus gebruik), -Midazolamhydrochloride (voor intraveneus gebruik), -Mivacuriumchloride (voor intraveneus gebruik), -Morfinehydrochloride (voor intraveneus gebruik), -Moxifloxacinehydrochloride (voor intraveneus gebruik), -Paracetamol (voor intraveneus gebruik), -Propofol (voor intraveneus gebruik), -Remifentanilhydrochloride (voor intraveneus gebruik), -Rocuroniumbromide (voor intraveneus gebruik), -Sufentanilcitraat (voor intraveneus gebruik), -Amoxicillinenatrium (voor intraveneus gebruik), -Anakinra (voor subcutaan gebruik), -Baricitinib (voor oraal gebruik), -Canakinumab (voor subcutaan gebruik), -Filgotinib (voor oraal gebruik), -Sarilumab, -Siltuximab, -Tocilizumab (voor intraveneus gebruik), -Tofacitinib (voor oraal gebruik), -Upadacitinib (voor oraal gebruik);2° de geneesmiddelen met de volgende combinaties van actieve substanties: -Amoxicillinenatrium - Clavulaanzuur (voor intraveneus gebruik), -Amoxicillinenatrium - Kaliumclavulanaat (voor intraveneus gebruik), -Dinatriumceftriaxon - Lidocaïnehydrochloride (voor intraveneus gebruik), -Lopinavir - Ritonavir, -Piperacillinenatrium -Tazobactamnatrium (voor intraveneus gebruik). HOOFDSTUK 2. - Wijzigingen van de wet van 8 juli 1964Relevante gevonden documenten type wet prom. 03/04/1997 pub. 13/12/1997 numac 1997015121 bron ministerie van buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Wet houdende instemming met het Verdrag nr. 171 betreffende nachtarbeid, aangenomen te Genève op 26 juni 1990 door de Internationale Arbeidsconferentie tijdens haar zevenenzeventigste zitting type wet prom. 03/04/1997 pub. 25/06/1997 numac 1997009353 bron ministerie van justitie Wet betreffende de wedden van titularissen van sommige openbare ambten type wet prom. 03/04/1997 pub. 05/03/1998 numac 1997015211 bron ministerie van buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Wet houdende instemming met de Overeenkomst betreffende de afgifte van meertalige uittreksels uit akten van de burgerlijke stand, en Bijlagen, gedaan te Wenen op 8 september 1976, en het Aanvullend Protocol bij de Overeenkomst inzake internationale uitwisseling van gegevens op het gebied van de burgerlijke stand, ondertekend te Istanbul op 4 september 1958, en Bijlage, gedaan te Patras op 6 september 1989 type wet prom. 03/04/1997 pub. 07/02/2014 numac 2014000085 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet houdende instemming met het Verdrag nr. 168 betreffende de bevordering van de werkgelegenheid en de bescherming tegen werkloosheid, aangenomen te Genève op 21 juni 1988 door de Internationale Arbeidsconferentie tijdens haar vijfenzeventigste zitting. - Duitse vertaling sluiten3 betreffende de dringende geneeskundige hulpverlening

Art. 78.In de wet van 8 juli 1964Relevante gevonden documenten type wet prom. 03/04/1997 pub. 13/12/1997 numac 1997015121 bron ministerie van buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Wet houdende instemming met het Verdrag nr. 171 betreffende nachtarbeid, aangenomen te Genève op 26 juni 1990 door de Internationale Arbeidsconferentie tijdens haar zevenenzeventigste zitting type wet prom. 03/04/1997 pub. 25/06/1997 numac 1997009353 bron ministerie van justitie Wet betreffende de wedden van titularissen van sommige openbare ambten type wet prom. 03/04/1997 pub. 05/03/1998 numac 1997015211 bron ministerie van buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Wet houdende instemming met de Overeenkomst betreffende de afgifte van meertalige uittreksels uit akten van de burgerlijke stand, en Bijlagen, gedaan te Wenen op 8 september 1976, en het Aanvullend Protocol bij de Overeenkomst inzake internationale uitwisseling van gegevens op het gebied van de burgerlijke stand, ondertekend te Istanbul op 4 september 1958, en Bijlage, gedaan te Patras op 6 september 1989 type wet prom. 03/04/1997 pub. 07/02/2014 numac 2014000085 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet houdende instemming met het Verdrag nr. 168 betreffende de bevordering van de werkgelegenheid en de bescherming tegen werkloosheid, aangenomen te Genève op 21 juni 1988 door de Internationale Arbeidsconferentie tijdens haar vijfenzeventigste zitting. - Duitse vertaling sluiten3 betreffende de dringende geneeskundige hulpverlening, laatst gewijzigd bij de wet van 10 april 2014, wordt het woord "ambulancedienst" telkens vervangen door de woorden "ambulancedienst en PIT" en wordt het woord "ambulancediensten" telkens vervangen door de woorden "ambulancediensten en PIT's".

Art. 79.In artikel 3bis van dezelfde wet, ingevoegd bij de wet van 14 januari 2002Relevante gevonden documenten type wet prom. 14/01/2002 pub. 22/02/2002 numac 2002022093 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Wet houdende maatregelen inzake gezondheidszorg sluiten, worden de volgende wijzigingen aangebracht: 1° paragraaf 1, eerste lid, wordt aangevuld met een zin luidende: "Onder PIT (paramedisch interventieteam) wordt voor de toepassing van deze wet verstaan een ambulance waarvan de bemanning bestaat uit minstens één verpleegkundige met een bijzondere beroepstitel van verpleegkundige gespecialiseerd in de intensieve zorg en spoedgevallenzorg."; 2° paragraaf 3 wordt aangevuld met de woorden: "evenals het materiaal, de apparatuur en communicatiemiddelen die in het voertuig aanwezig moeten zijn".

Art. 80.De artikelen 78 en 79 treden in werking op 1 januari 2023. HOOFDSTUK 3. - Financiering van het Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten Afdeling 1. - Wijzigingen van de wet van 20 juli 2006Relevante gevonden documenten type wet prom. 03/04/1997 pub. 13/12/1997 numac 1997015121 bron ministerie van buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Wet houdende instemming met het Verdrag nr. 171 betreffende nachtarbeid, aangenomen te Genève op 26 juni 1990 door de Internationale Arbeidsconferentie tijdens haar zevenenzeventigste zitting type wet prom. 03/04/1997 pub. 25/06/1997 numac 1997009353 bron ministerie van justitie Wet betreffende de wedden van titularissen van sommige openbare ambten type wet prom. 03/04/1997 pub. 05/03/1998 numac 1997015211 bron ministerie van buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Wet houdende instemming met de Overeenkomst betreffende de afgifte van meertalige uittreksels uit akten van de burgerlijke stand, en Bijlagen, gedaan te Wenen op 8 september 1976, en het Aanvullend Protocol bij de Overeenkomst inzake internationale uitwisseling van gegevens op het gebied van de burgerlijke stand, ondertekend te Istanbul op 4 september 1958, en Bijlage, gedaan te Patras op 6 september 1989 type wet prom. 03/04/1997 pub. 07/02/2014 numac 2014000085 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet houdende instemming met het Verdrag nr. 168 betreffende de bevordering van de werkgelegenheid en de bescherming tegen werkloosheid, aangenomen te Genève op 21 juni 1988 door de Internationale Arbeidsconferentie tijdens haar vijfenzeventigste zitting. - Duitse vertaling sluiten5 betreffende de

oprichting en de werking van het Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten

Art. 81.In artikel 14/2, eerste lid, van de wet van 20 juli 2006Relevante gevonden documenten type wet prom. 03/04/1997 pub. 13/12/1997 numac 1997015121 bron ministerie van buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Wet houdende instemming met het Verdrag nr. 171 betreffende nachtarbeid, aangenomen te Genève op 26 juni 1990 door de Internationale Arbeidsconferentie tijdens haar zevenenzeventigste zitting type wet prom. 03/04/1997 pub. 25/06/1997 numac 1997009353 bron ministerie van justitie Wet betreffende de wedden van titularissen van sommige openbare ambten type wet prom. 03/04/1997 pub. 05/03/1998 numac 1997015211 bron ministerie van buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Wet houdende instemming met de Overeenkomst betreffende de afgifte van meertalige uittreksels uit akten van de burgerlijke stand, en Bijlagen, gedaan te Wenen op 8 september 1976, en het Aanvullend Protocol bij de Overeenkomst inzake internationale uitwisseling van gegevens op het gebied van de burgerlijke stand, ondertekend te Istanbul op 4 september 1958, en Bijlage, gedaan te Patras op 6 september 1989 type wet prom. 03/04/1997 pub. 07/02/2014 numac 2014000085 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet houdende instemming met het Verdrag nr. 168 betreffende de bevordering van de werkgelegenheid en de bescherming tegen werkloosheid, aangenomen te Genève op 21 juni 1988 door de Internationale Arbeidsconferentie tijdens haar vijfenzeventigste zitting. - Duitse vertaling sluiten5 betreffende de oprichting en de werking van het Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten, ingevoegd bij de wet van 11 maart 2018Relevante gevonden documenten type wet prom. 14/01/2002 pub. 22/02/2002 numac 2002022093 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Wet houdende maatregelen inzake gezondheidszorg sluiten7, worden de woorden ", de drempelwaarde" ingevoegd tussen de woorden "de hoogte" en de woorden "en de minimale".

Art. 82.Artikel 14/3 van dezelfde wet, ingevoegd bij de wet van 11 maart 2018Relevante gevonden documenten type wet prom. 14/01/2002 pub. 22/02/2002 numac 2002022093 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Wet houdende maatregelen inzake gezondheidszorg sluiten7, wordt aangevuld met een lid, luidende: "In afwijking van het eerste lid, indien de overeenkomstig artikel 14/4 aangegeven omzet lager is dan de in Bijlage I opgenomen drempelwaarde, dan is de in artikel 14/2 bedoelde heffing niet verschuldigd.".

Art. 83.In artikel 14/9 van dezelfde wet, ingevoegd bij de wet van 11 maart 2018Relevante gevonden documenten type wet prom. 14/01/2002 pub. 22/02/2002 numac 2002022093 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Wet houdende maatregelen inzake gezondheidszorg sluiten7, wordt een paragraaf 1/1 ingevoegd, luidende: " § 1/1. Een forfaitaire jaarlijkse bijdrage is verschuldigd op de uitoefening van bepaalde activiteiten, waarvan de bijdrageplichtige, de bijdrageplichtige activiteit, de categorieën per activiteit, de vrijstellingen, de correcties en de bijdrage zijn opgenomen in bijlage IX. Deze bijdrage is verschuldigd voor iedere entiteit zoals gedefinieerd in bijlage IX. Een bijdrageplichtige activiteit kan nog verder worden opgedeeld in meerdere categorieën, waarbij een apart aantal entiteiten wordt vastgesteld per categorie, overeenkomstig hetgeen bepaald in bijlage IX. Indien de bijdrageplichtige binnen één bijdrageplichtige activiteit meerdere categorieën activiteiten uitoefent, wordt enkel de categorie met het hoogst aantal entiteiten binnen dat bijdrageplichtig feit in rekening genomen voor de berekening van de te betalen bijdrage.

Indien de bijdrageplichtige meerdere bijdrageplichtige activiteiten uitoefent, wordt de bijdrageplichtige activiteit met het hoogste aantal entiteiten als uitgangspunt genomen voor de berekening van de bijdrage, vermeerderd met één entiteit.

Het overeenkomstig deze paragraaf berekend aantal entiteiten kan worden aangepast of verminderd, overeenkomstig bijlage IX, hoofdstuk 3 in fine.

Het aantal entiteiten voor een door deze paragraaf geviseerde activiteit kan nooit een negatief getal zijn.".

Art. 84.In de bijlage I van dezelfde wet, ingevoegd bij de wet van 11 maart 2018Relevante gevonden documenten type wet prom. 14/01/2002 pub. 22/02/2002 numac 2002022093 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Wet houdende maatregelen inzake gezondheidszorg sluiten7, vervangen bij de wet van 7 april 2019Relevante gevonden documenten type wet prom. 22/05/2003 pub. 03/07/2003 numac 2003003367 bron federale overheidsdienst budget en beheerscontrole en federale overheidsdienst financien Wet houdende organisatie van de begroting en van de comptabiliteit van de federale Staat type wet prom. 22/05/2003 pub. 03/07/2003 numac 2003003368 bron federale overheidsdienst budget en beheerscontrole en federale overheidsdienst financien Wet tot wijziging van de wet van 29 oktober 1846 op de inrichting van het Rekenhof sluiten2 en gewijzigd bij de wet van 8 februari 2022Relevante gevonden documenten type wet prom. 22/05/2003 pub. 03/07/2003 numac 2003003367 bron federale overheidsdienst budget en beheerscontrole en federale overheidsdienst financien Wet houdende organisatie van de begroting en van de comptabiliteit van de federale Staat type wet prom. 22/05/2003 pub. 03/07/2003 numac 2003003368 bron federale overheidsdienst budget en beheerscontrole en federale overheidsdienst financien Wet tot wijziging van de wet van 29 oktober 1846 op de inrichting van het Rekenhof sluiten9, worden de volgende wijzigingen aangebracht: 1° in de eerste tabel, in de eerste lijn, in de vijfde kolom, worden de woorden "minimale heffing" vervangen door de woorden "drempelwaarde"; 2° onder I.1, in de vierde kolom, worden de woorden "0.3989129 %" vervangen door de woorden "0,27620 %"; 3° onder I.1, in de vijfde kolom, worden de woorden "EUR 500" vervangen door de woorden "40.000 EUR".

Art. 85.In de bijlage II van dezelfde wet, ingevoegd bij de wet van 11 maart 2018Relevante gevonden documenten type wet prom. 14/01/2002 pub. 22/02/2002 numac 2002022093 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Wet houdende maatregelen inzake gezondheidszorg sluiten7, gewijzigd bij de wet van 7 april 2019Relevante gevonden documenten type wet prom. 22/05/2003 pub. 03/07/2003 numac 2003003367 bron federale overheidsdienst budget en beheerscontrole en federale overheidsdienst financien Wet houdende organisatie van de begroting en van de comptabiliteit van de federale Staat type wet prom. 22/05/2003 pub. 03/07/2003 numac 2003003368 bron federale overheidsdienst budget en beheerscontrole en federale overheidsdienst financien Wet tot wijziging van de wet van 29 oktober 1846 op de inrichting van het Rekenhof sluiten2 en gewijzigd bij de wet van 8 februari 2022Relevante gevonden documenten type wet prom. 22/05/2003 pub. 03/07/2003 numac 2003003367 bron federale overheidsdienst budget en beheerscontrole en federale overheidsdienst financien Wet houdende organisatie van de begroting en van de comptabiliteit van de federale Staat type wet prom. 22/05/2003 pub. 03/07/2003 numac 2003003368 bron federale overheidsdienst budget en beheerscontrole en federale overheidsdienst financien Wet tot wijziging van de wet van 29 oktober 1846 op de inrichting van het Rekenhof sluiten9, worden de volgende wijzigingen aangebracht: 1° onder II.1, in de vijfde kolom, worden de woorden "0,00902 EUR" vervangen door de woorden "0,01073 EUR"; 2° onder II.3, in de vijfde kolom, worden de woorden "0,00902 EUR" vervangen door de woorden "0,09800 EUR"; 3° onder II.5, in de vijfde kolom, worden de woorden "0,00104 EUR" vervangen door de woorden "0,00168 EUR"; 4° onder II.6, in de vijfde kolom, worden de woorden "0,0430 EUR" vervangen door de woorden "0,0382 EUR"; 5° onder II.7, in de vijfde kolom, worden de woorden "0,0186 EUR" vervangen door de woorden "0,0165 EUR"; 6° in de Nederlandse tekst, onder II.9, in de derde kolom, worden de woorden "verpakkingen die in België in de handel worden gebracht" opgeheven; 7° in de Nederlandse tekst, onder II.9, wordt de vierde kolom aangevuld met de volgende zin: "verpakkingen die in België in de handel worden gebracht"; 8° in de Nederlandse tekst, onder II.10, in de derde kolom, worden de woorden "verpakkingen die in België in de handel worden gebracht" opgeheven; 9° in de Nederlandse tekst, onder II.10, wordt de vierde kolom aangevuld met de volgende zin: "verpakkingen die in België in de handel worden gebracht".

Art. 86.In de bijlage III van dezelfde wet, ingevoegd bij de wet van 11 maart 2018Relevante gevonden documenten type wet prom. 14/01/2002 pub. 22/02/2002 numac 2002022093 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Wet houdende maatregelen inzake gezondheidszorg sluiten7 en gewijzigd bij de wet van 8 februari 2022Relevante gevonden documenten type wet prom. 22/05/2003 pub. 03/07/2003 numac 2003003367 bron federale overheidsdienst budget en beheerscontrole en federale overheidsdienst financien Wet houdende organisatie van de begroting en van de comptabiliteit van de federale Staat type wet prom. 22/05/2003 pub. 03/07/2003 numac 2003003368 bron federale overheidsdienst budget en beheerscontrole en federale overheidsdienst financien Wet tot wijziging van de wet van 29 oktober 1846 op de inrichting van het Rekenhof sluiten9, worden de volgende wijzigingen aangebracht: 1° onder III.1, in de vijfde kolom, worden de woorden "553,86 EUR" vervangen door de woorden "609,07 EUR (eerste VHB binnen een Medicinal Product Group*) en 391,00 EUR (overige)"; 2° onder III.2, in de vijfde kolom, worden de woorden "695,08 EUR" vervangen door de woorden "672,80 EUR"; 3° onder III.3, in de vijfde kolom, worden de woorden "553,86 EUR" vervangen door de woorden "609,07 EUR (eerste VHB binnen een Medicinal Product Group*) en 391,00 EUR (overige)"; 4° onder III.4, in de vijfde kolom, worden de woorden "3723 EUR" vervangen door de woorden "3.855,08 EUR"; 5° onder III.5, in de vijfde kolom, worden de woorden "4280 EUR" vervangen door de woorden "5.662,40 EUR"; 6° onder III.6, in de vijfde kolom, worden de woorden "127,70 EUR/publiek geopende apotheek" vervangen door de woorden "138,23 EUR/publiek geopende apotheek"; 7° de bepaling onder III.8 wordt vervangen door de bepaling onder III.8, toegevoegd in bijlage I bij deze wet; 8° onder III.9, in de vijfde kolom, worden de woorden "3789,88 EUR/entiteit" vervangen door de woorden "5.085,82 EUR/entiteit als bedoeld in Bijlage VI.2"; 9° onder III.13, wordt de vijfde kolom aangevuld met de woorden ", + kosten, indien er een inspectie in het buitenland nodig is"; 10° onder III.14, wordt de vijfde kolom aangevuld met de woorden ", + kosten, indien er een inspectie in het buitenland nodig is"; 11° de tabel wordt aangevuld met de lijn opgesomd in de bijlage II gevoegd bij deze wet;12° de bijlage wordt aangevuld met een lid, luidende: "*Medicinal Product Group: een verzameling van één of meerdere vergunningen voor het in de handel brengen, dewelke de volgende kenmerken gemeenschappelijk hebben: a) De houder van de vergunning voor het in de handel brengen;b) Het actief bestanddeel van de betrokken geneesmiddelen;c) De wettelijke basis van de vergunning".

Art. 87.In de bijlage IV van dezelfde wet worden de volgende wijzigingen aangebracht: 1° in de lijn beginnend met de woorden "bijlage I.1", in de derde kolom, worden de woorden "35,62 %" vervangen door de woorden "13,30 %"; 2° in de lijn beginnend met de woorden "bijlage I.2", in de derde kolom, worden de woorden "0,20 %" vervangen door de woorden "1,80 %"; 3° in de lijn beginnend met de woorden "bijlage II.5", in de derde kolom, worden de woorden "0,36 %" vervangen door de woorden "4,78 %"; 4° in de lijn beginnend met de woorden "bijlage III.1 samen met bijlage III.3", in de derde kolom, worden de woorden "33,13 %" vervangen door de woorden "36,19 %"; 5° in de lijn beginnend met de woorden "bijlage III.2", in de derde kolom, worden de woorden "3,11 %" vervangen door de woorden "3,93 %"; 6° in de lijn beginnend met de woorden "bijlage III.6.", in de derde kolom, worden de woorden "7,58 %" vervangen door de woorden "20 %".

Art. 88.In de bijlage V van dezelfde wet, ingevoegd bij de wet van 18 maart 2018Relevante gevonden documenten type wet prom. 14/01/2002 pub. 22/02/2002 numac 2002022093 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Wet houdende maatregelen inzake gezondheidszorg sluiten8 en vervangen bij de wet van 8 februari 2022Relevante gevonden documenten type wet prom. 22/05/2003 pub. 03/07/2003 numac 2003003367 bron federale overheidsdienst budget en beheerscontrole en federale overheidsdienst financien Wet houdende organisatie van de begroting en van de comptabiliteit van de federale Staat type wet prom. 22/05/2003 pub. 03/07/2003 numac 2003003368 bron federale overheidsdienst budget en beheerscontrole en federale overheidsdienst financien Wet tot wijziging van de wet van 29 oktober 1846 op de inrichting van het Rekenhof sluiten9, worden de volgende wijzigingen aangebracht: 1° onder V.1.2., in de derde kolom, worden de woorden "1036,09 EUR" vervangen door de woorden "394,55 EUR"; 2° onder V.1.3., in de derde kolom, worden de woorden "444,62 EUR" vervangen door de woorden "186,82 EUR"; 3° onder V.1.4., in de derde kolom, worden de woorden "EUR 4.782,68" vervangen door de woorden "7.167,56 EUR"; 4° onder V.1.5., in de derde kolom, worden de woorden "EUR 489,99" vervangen door de woorden "2.621,78 EUR"; 5° onder V.4.1., in de eerste kolom, wordt het woord "mononationaal" opgeheven; 6° onder V.4.1, in de eerste kolom, worden de woorden "artikel 61, 4), a)" vervangen door de woorden "artikel 70"; 7° onder V.4.1., in de derde kolom, worden de woorden "10.655,97 EUR" vervangen door de woorden "10.218,69 EUR"; 8° onder V.4.2., in de derde kolom, worden de woorden "4.132,63 EUR" vervangen door de woorden "3.742,60 EUR"; 9° onder V.4.3., in de eerste kolom, wordt het woord "mononationaal" opgeheven; 10° onder V.4.3., in de eerste kolom, worden de woorden "artikel 61, 4), a)" vervangen door de woorden "artikel 70"; 11° onder V.4.3., in de derde kolom, worden de woorden "15.323,10 EUR" vervangen door de woorden "14.764,97 EUR"; 12° onder V.4.4., in de derde kolom, worden de woorden "4.183.04 EUR" vervangen door de woorden "3.785,02 EUR"; 13° onder V.4.5., in de derde kolom, worden de woorden "7.536,23 EUR" vervangen door de woorden "7.122,48 EUR"; 14° onder V.4.6., in de derde kolom, worden de woorden "3.106,57 EUR" vervangen door de woorden "2.693,17 EUR"; 15° de tabel onder Hoofdstuk 4 wordt aangevuld met de lijnen opgesomd in de bijlage III gevoegd bij deze wet; 16° onder V.5.1., in de eerste kolom, worden de woorden "bedoeld in artikel 58" vervangen door de woorden "bedoeld in artikel 66"; 17° onder V.5.1., in de eerste kolom, worden de woorden ", met uitzondering van artikel 58, 2. van de vermelde Verordening" opgeheven; 18° onder V.5.1., in de derde kolom, worden de woorden "10.477,18 EUR" vervangen door de woorden "9.559,81 EUR"; 19° onder V.5.2., in de eerste kolom, worden de woorden "artikel 57 en 58, 2. van Verordening (EU) 2017/746 betreffende medische hulpmiddelen voor in-vitrodiagnostiek en tot intrekking van Richtlijn 98/79/EG en Besluit 2010/227/EU van de Commissie" vervangen door de woorden "artikel 50 van de wet van 15 juni 2022Relevante gevonden documenten type wet prom. 22/12/2003 pub. 31/12/2003 numac 2003021247 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Wet houdende diverse bepalingen sluiten0 betreffende medische hulpmiddelen voor in-vitrodiagnostiek"; 20° onder V.5.2., in de derde kolom, worden de woorden "6.745,87 EUR" vervangen door de woorden "1.458,99 EUR"; 21° onder V.5.3., in de derde kolom, worden de woorden "6.745,87 EUR" vervangen door de woorden "6.954,87 EUR"; 22° onder V.5.4., in de derde kolom, worden de woorden "3.010,25 EUR" vervangen door de woorden "3.236,39 EUR"; 23° onder V.5.5., in de derde kolom, worden de woorden "2.193,09 EUR" vervangen door de woorden "2.394,57 EUR"; 24° de tabel onder Hoofdstuk 5 wordt aangevuld met de lijnen opgesomd in de bijlage IV gevoegd bij deze wet; 25° onder V.6.1., in de derde kolom, worden de woorden "EUR 369,82" vervangen door de woorden "383,37 EUR"; 26° onder V.8.1., in de derde kolom, worden de woorden "en/of op afstand" ingevoegd tussen de woorden "ter plaatse" en de woorden "per inspecteur".

Art. 89.In de bijlage VI van dezelfde wet, ingevoegd bij de wet van 11 maart 2018Relevante gevonden documenten type wet prom. 14/01/2002 pub. 22/02/2002 numac 2002022093 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Wet houdende maatregelen inzake gezondheidszorg sluiten7 en laatstelijk gewijzigd bij de wet van 8 februari 2022Relevante gevonden documenten type wet prom. 22/05/2003 pub. 03/07/2003 numac 2003003367 bron federale overheidsdienst budget en beheerscontrole en federale overheidsdienst financien Wet houdende organisatie van de begroting en van de comptabiliteit van de federale Staat type wet prom. 22/05/2003 pub. 03/07/2003 numac 2003003368 bron federale overheidsdienst budget en beheerscontrole en federale overheidsdienst financien Wet tot wijziging van de wet van 29 oktober 1846 op de inrichting van het Rekenhof sluiten9, worden de woorden "entiteit in de zin van Bijlage III.8.: een functionele eenheid, die op één dag kan worden geïnspecteerd, dan wel ter plaatse of op afstand, en die valt onder de vervaardigingsvergunning zoals bedoeld in artikel 12bis van de wet van 25 maart 1964Relevante gevonden documenten type wet prom. 22/12/1998 pub. 15/01/1999 numac 1998003665 bron ministerie van financien Wet houdende fiscale en andere bepalingen sluiten8 op de geneesmiddelen en haar uitvoeringsbesluiten." vervangen door de woorden "entiteit in de zin van Bijlage III.8: een functionele eenheid, die op één dag kan worden geïnspecteerd, dan wel ter plaatse of op afstand, en die valt onder: a. de vervaardigingsvergunning zoals bedoeld in artikel 12bis, § 1, van de wet van 25 maart 1964Relevante gevonden documenten type wet prom. 22/12/1998 pub. 15/01/1999 numac 1998003665 bron ministerie van financien Wet houdende fiscale en andere bepalingen sluiten8 op de geneesmiddelen voor menselijk gebruik en haar uitvoeringsbesluiten; en/of b. de bereidingsvergunning zoals bedoeld in artikel 12bis, § 1/1, van de wet van 25 maart 1964Relevante gevonden documenten type wet prom. 22/12/1998 pub. 15/01/1999 numac 1998003665 bron ministerie van financien Wet houdende fiscale en andere bepalingen sluiten8 op de geneesmiddelen voor menselijk gebruik en haar uitvoeringsbesluiten; en/of c. de registratie zoals bedoeld in artikel 12bis, § 4, eerste lid, van de wet van 25 maart 1964Relevante gevonden documenten type wet prom. 22/12/1998 pub. 15/01/1999 numac 1998003665 bron ministerie van financien Wet houdende fiscale en andere bepalingen sluiten8 op de geneesmiddelen voor menselijk gebruik en haar uitvoeringsbesluiten; en/of d. de aanmelding zoals bedoeld in artikel 95 van Verordening (EU) 2019/6 van het Europees Parlement en de Raad van 11 december 2018 betreffende diergeneesmiddelen en tot intrekking van Richtlijn 2001/82/EG; en/of e. de vervaardigingsvergunning zoals bedoeld in artikel 88 van Verordening (EU) 2019/6 van het Europees Parlement en de Raad van 11 december 2018 betreffende diergeneesmiddelen en tot intrekking van Richtlijn 2001/82/EG; en/of f. de vervaardigings- of invoervergunning zoals bedoeld in artikel 24 van de wet van 7 mei 2004Relevante gevonden documenten type wet prom. 07/05/2004 pub. 18/05/2004 numac 2004022376 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Wet inzake experimenten op de menselijke persoon sluiten inzake experimenten op de menselijke persoon; en/of g. de vervaardigings- of invoervergunning zoals bedoeld in artikel 61 van Verordening (EU) nr.536/2014 van het Europees Parlement en de Raad van 16 april 2014 betreffende klinische proeven met geneesmiddelen voor menselijk gebruik en tot intrekking van Richtlijn 2001/20/EG;".

Art. 90.In de bijlage VII van dezelfde wet, ingevoegd bij de wet van 11 maart 2018Relevante gevonden documenten type wet prom. 14/01/2002 pub. 22/02/2002 numac 2002022093 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Wet houdende maatregelen inzake gezondheidszorg sluiten7, vervangen bij de wet van 8 april 2019 en laatstelijk gewijzigd bij de wet van 8 februari 2022Relevante gevonden documenten type wet prom. 22/05/2003 pub. 03/07/2003 numac 2003003367 bron federale overheidsdienst budget en beheerscontrole en federale overheidsdienst financien Wet houdende organisatie van de begroting en van de comptabiliteit van de federale Staat type wet prom. 22/05/2003 pub. 03/07/2003 numac 2003003368 bron federale overheidsdienst budget en beheerscontrole en federale overheidsdienst financien Wet tot wijziging van de wet van 29 oktober 1846 op de inrichting van het Rekenhof sluiten9, worden de volgende wijzigingen aangebracht: 1° onder VII.1.1.2.1.1, in de derde kolom, worden de woorden "EUR 5770" vervangen door de woorden "6.459,60 EUR"; 2° onder VII.1.1.2.2.1, in de derde kolom, worden de woorden "EUR 1046" vervangen door de woorden "1.005,48 EUR"; 3° onder VII.1.1.2.3.1, in de derde kolom, worden de woorden "EUR 11.759" vervangen door de woorden "12.980,66 EUR"; 4° onder VII.1.1.3.2.1.2, in de derde kolom, worden de woorden "voor één merk, EUR 553 vanaf 2 merken" vervangen door de woorden "vermeerderd met 160 EUR per bijkomend merk"; 5° onder VII.1.1.3.2.3.1, in de derde kolom, worden de woorden "EUR 1393,40" vervangen door de woorden "1.338,55 EUR"; 6° onder VII.1.1.3.2.3.2, in de vierde kolom, worden de woorden "voor een merk: EUR 516 Vanaf twee merken:" opgeheven; 7° onder VII.1.1.3.3.2.1, in de derde kolom, worden de woorden "EUR 1.788" vervangen door de woorden "2.274 EUR"; 8° onder VII.1.1.3.3.2.2, in de derde kolom, worden de woorden "EUR 1.886" vervangen door de woorden "2.172,90 EUR"; 9° onder VII.1.1.3.4.2, in de derde kolom, worden de woorden "EUR 843,44" vervangen door de woorden "594,42 EUR"; 10° onder VII.1.12.4, in de derde kolom, worden de woorden "EUR 4.845" vervangen door de woorden "5.422,10 EUR"; 11° onder VII.1.12.5, in de derde kolom, worden de woorden "EUR 2.070" vervangen door de woorden "2.600,49 EUR"; 12° de bepaling onder VII.1.16.2 wordt opgeheven; 13° onder VII.1.17.3, in de derde kolom, worden de woorden "en/of op afstand" ingevoegd tussen de woorden "ter plaatse" en de woorden "per inspecteur"; 14° onder VII.1.17.4, in de derde kolom, worden de woorden "en/of op afstand" ingevoegd tussen de woorden "ter plaatse" en de woorden "per inspecteur"; 15° onder VII.1.17.7, in de derde kolom, worden de woorden "en/of op afstand" ingevoegd tussen de woorden "ter plaatse" en de woorden "per inspecteur"; 16° onder Titel 3, wordt de bepaling onder 3° opgeheven; 17° onder VII.3.1.1, in de eerste kolom, worden de woorden "De aanvraag voor de opening van een apotheek, de overbrenging van een bestaande apotheek buiten haar onmiddellijke nabijheid, krachtens artikel 9 WUG" vervangen door de woorden "Aanvraag tot vergunning tot opening, overbrenging, overbrenging met sluiting of fusie van een apotheek - buiten onmiddellijke nabijheid, krachtens artikel 9, § 1 en/of 17 WUG en hun uitvoeringsbesluiten"; 18° onder VII.3.1.1, in de derde kolom, worden de woorden "EUR 5.001,55" vervangen door de woorden "2.351,52 EUR"; 19° onder VII.3.1.2, in de eerste kolom, worden de woorden "De aanvraag voor een overbrenging in de onmiddellijke nabijheid van een apotheek, krachtens artikel 9 WUG" vervangen door de woorden "Aanvraag tot vergunning voor de tijdelijke of definitieve overbrenging van een apotheek in de onmiddellijke nabijheid, krachtens artikel 9, § 1 WUG en zijn uitvoeringsbesluiten"; 20° onder VII.3.1.2, in de derde kolom, worden de woorden "EUR 1.333,75" vervangen door de woorden "1.504,97 EUR". 21° de bepaling onder VII.3.1.3 wordt opgeheven; 22° de bepaling onder VII.3.1.4 wordt opgeheven; 23° onder VII.3.1.5, in de eerste kolom, worden de woorden "De aanvraag voor het behoud van de vergunning als gevolg van een tijdelijke sluiting van meer dan zestig dagen, krachtens artikel 9 WUG" vervangen door de woorden "Aanvraag tot vergunning tot tijdelijke of definitieve sluiting van een apotheek, krachtens artikel 9, § 4 WUG"; 24° onder VII.3.1.5, in de derde kolom, worden de woorden "EUR 333,44" vervangen door de woorden "670,30 EUR"; 25° onder VII.3.1.6., in de eerste kolom, worden de woorden "De registratie van een apotheek bij gebruikmaking van een vestigingsvergunning of een vergunning tot fusie, krachtens artikel 9 WUG" vervangen door de woorden "Registratie van een opening, overbrenging of fusie van een apotheek, krachtens artikel 18, § 1, § 2, eerste en derde lid, 1°, en § 3 WUG"; 26° onder VII.3.1.6, in de derde kolom, worden de woorden "EUR 168,20" vervangen door de woorden "273,88 EUR"; 27° onder VII.3.1.7, in de eerste kolom, worden de woorden "De registratie van wijzigingen aan de uitbatingsvergunning of registratie van tijdelijke sluiting, krachtens artikel 9 WUG" vervangen door de woorden "Registratie van een apotheker-titularis, sluiting, heropening of wijziging aan de uitbatingsvergunning van een apotheek, krachtens artikel 16 en/of 18, § 2, derde lid, 2°, 3° en 4°, en § 3 WUG"; 28° onder VII.3.1.7, in de derde kolom, worden de woorden "EUR 67,83" vervangen door de woorden "136,94 EUR"; 29° VII.3.1.8 wordt opgeheven; 30° VII.3.1.9 wordt opgeheven; 31° onder VII.3.1.10, in de eerste kolom, worden de woorden "registratieattest, krachtens artikel 9 WUG" vervangen door de woorden "vestigingsvergunning, verleend krachtens artikel 18, respectievelijk 9 WUG"; 32° onder VII.3.1.10, in de derde kolom, worden de woorden "EUR 33,91" vervangen door de woorden "273,88 EUR"; 33° in Titel 8 wordt de bepaling onder 1° vervangen als volgt: "1° "Herinspectie": De herinspectie is een inspectie die wordt uitgevoerd door een daartoe aangesteld inspecteur. Het betreft een bijkomende inspectie die nodig is nadat bij een vorige inspectie één of meerdere inbreuken op de wetgeving en/of tekortkoming(en) ten aanzien van de geldende reglementering en/of norm(en) zijn vastgesteld.

De herinspectie wordt uitgevoerd met betrekking tot één of meerdere tekortkomingen die werden vastgesteld omdat: a) en/of de tekortkoming(en) onvoldoende werd(en) opgelost door enkel de indiening van een preventief en correctief actieplan door de geïnspecteerde partij;b) en/of er ter plaatse moet geverifieerd worden of de tekortkoming(en) waarvoor de geïnspecteerde partij een preventief en correctief actieplan heeft ingediend, voldoende werd(en) opgelost; c) en/of het oplossen van de tekortkoming(en) niet kunnen geverifieerd worden op basis van de indiening van een preventief en correctief actieplan."; 34° onder VII.8.1.4, in de derde kolom, worden de woorden "EUR 1.612,00 EUR per inspecteur per dag ter plaatse en/of vanop afstand" vervangen door de woorden "806,00 EUR per inspecteur per halve dag ter plaatse en/of vanop afstand"; 35° onder II.8.1.6, in de derde kolom, worden de woorden "EUR 1.612,00 per inspecteur per dag ter plaatse en/of vanop afstand" vervangen door de woorden "806,00 EUR per inspecteur per halve dag ter plaatse en/of vanop afstand"; 36° in het opschrift van Titel 12 worden de woorden "xx/xx/xxxx" vervangen door de woorden "5 mei 2022"; 37° in Titel 12, eerste lid, 2°, worden de woorden "xx/xx/xxxx." vervangen door de woorden "5 mei 2022"; 38° de tabel onder Titel 12, Hoofdstuk 1, Deel 2, Onderdeel 1 wordt aangevuld met een lijn, opgenomen in de bijlage V gevoegd bij deze wet;39° de tabel onder Titel 12, Hoofdstuk 1, Deel 2, Onderdeel 2 wordt aangevuld met een lijn, opgenomen in de bijlage VI gevoegd bij deze wet;40° de tabel onder Titel 12, Hoofstuk 1, Deel 2, Onderdeel 3 wordt aangevuld met een lijn, opgenomen in de bijlage VII gevoegd bij deze wet; 41° de lijn VII.12.9.1 wordt opgeheven; 42° onder VII.12.10.1, in de derde kolom, worden de woorden "en/of vanop afstand" ingevoegd tussen de woorden "ter plaatse" en de woorden "per inspecteur"; 43° onder VII.12.10.2, in de derde kolom, worden de woorden "en/of vanop afstand" ingevoegd tussen de woorden "ter plaatse" en de woorden "per inspecteur".

Art. 91.In dezelfde wet wordt een bijlage IX ingevoegd die als bijlage VIII is gevoegd bij deze wet. Afdeling 2. - Wijzigingen van de wet van 22 december 2020Relevante gevonden documenten type wet prom. 22/05/2003 pub. 03/07/2003 numac 2003003367 bron federale overheidsdienst budget en beheerscontrole en federale overheidsdienst financien Wet houdende organisatie van de begroting en van de comptabiliteit van de federale Staat type wet prom. 22/05/2003 pub. 03/07/2003 numac 2003003368 bron federale overheidsdienst budget en beheerscontrole en federale overheidsdienst financien Wet tot wijziging van de wet van 29 oktober 1846 op de inrichting van het Rekenhof sluiten4

betreffende medische hulpmiddelen

Art. 92.In de bijlage I, Hoofdstuk I, I.2., van de wet van 22 december 2020Relevante gevonden documenten type wet prom. 22/05/2003 pub. 03/07/2003 numac 2003003367 bron federale overheidsdienst budget en beheerscontrole en federale overheidsdienst financien Wet houdende organisatie van de begroting en van de comptabiliteit van de federale Staat type wet prom. 22/05/2003 pub. 03/07/2003 numac 2003003368 bron federale overheidsdienst budget en beheerscontrole en federale overheidsdienst financien Wet tot wijziging van de wet van 29 oktober 1846 op de inrichting van het Rekenhof sluiten4 betreffende medische hulpmiddelen wordt de tabel aangevuld met de lijnen opgenomen in de bijlage IX gevoegd bij deze wet.

Art. 93.In de bijlage II, Hoofdstuk I, I.2., van dezelfde wet wordt de tabel aangevuld met de lijnen opgenomen in de bijlage X gevoegd bij deze wet. Afdeling 3. - Wijziging van de wet van 8 februari 2022Relevante gevonden documenten type wet prom. 22/05/2003 pub. 03/07/2003 numac 2003003367 bron federale overheidsdienst budget en beheerscontrole en federale overheidsdienst financien Wet houdende organisatie van de begroting en van de comptabiliteit van de federale Staat type wet prom. 22/05/2003 pub. 03/07/2003 numac 2003003368 bron federale overheidsdienst budget en beheerscontrole en federale overheidsdienst financien Wet tot wijziging van de wet van 29 oktober 1846 op de inrichting van het Rekenhof sluiten9 houdende

wijziging van de wet van 20 juli 2006Relevante gevonden documenten type wet prom. 03/04/1997 pub. 13/12/1997 numac 1997015121 bron ministerie van buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Wet houdende instemming met het Verdrag nr. 171 betreffende nachtarbeid, aangenomen te Genève op 26 juni 1990 door de Internationale Arbeidsconferentie tijdens haar zevenenzeventigste zitting type wet prom. 03/04/1997 pub. 25/06/1997 numac 1997009353 bron ministerie van justitie Wet betreffende de wedden van titularissen van sommige openbare ambten type wet prom. 03/04/1997 pub. 05/03/1998 numac 1997015211 bron ministerie van buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Wet houdende instemming met de Overeenkomst betreffende de afgifte van meertalige uittreksels uit akten van de burgerlijke stand, en Bijlagen, gedaan te Wenen op 8 september 1976, en het Aanvullend Protocol bij de Overeenkomst inzake internationale uitwisseling van gegevens op het gebied van de burgerlijke stand, ondertekend te Istanbul op 4 september 1958, en Bijlage, gedaan te Patras op 6 september 1989 type wet prom. 03/04/1997 pub. 07/02/2014 numac 2014000085 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet houdende instemming met het Verdrag nr. 168 betreffende de bevordering van de werkgelegenheid en de bescherming tegen werkloosheid, aangenomen te Genève op 21 juni 1988 door de Internationale Arbeidsconferentie tijdens haar vijfenzeventigste zitting. - Duitse vertaling sluiten5 betreffende de oprichting en de werking van het federaal agentschap voor geneesmiddelen en gezondheidsproducten

Art. 94.In artikel 11 van de wet van 8 februari 2022Relevante gevonden documenten type wet prom. 22/05/2003 pub. 03/07/2003 numac 2003003367 bron federale overheidsdienst budget en beheerscontrole en federale overheidsdienst financien Wet houdende organisatie van de begroting en van de comptabiliteit van de federale Staat type wet prom. 22/05/2003 pub. 03/07/2003 numac 2003003368 bron federale overheidsdienst budget en beheerscontrole en federale overheidsdienst financien Wet tot wijziging van de wet van 29 oktober 1846 op de inrichting van het Rekenhof sluiten9 houdende wijziging van de wet van 20 juli 2006Relevante gevonden documenten type wet prom. 03/04/1997 pub. 13/12/1997 numac 1997015121 bron ministerie van buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Wet houdende instemming met het Verdrag nr. 171 betreffende nachtarbeid, aangenomen te Genève op 26 juni 1990 door de Internationale Arbeidsconferentie tijdens haar zevenenzeventigste zitting type wet prom. 03/04/1997 pub. 25/06/1997 numac 1997009353 bron ministerie van justitie Wet betreffende de wedden van titularissen van sommige openbare ambten type wet prom. 03/04/1997 pub. 05/03/1998 numac 1997015211 bron ministerie van buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Wet houdende instemming met de Overeenkomst betreffende de afgifte van meertalige uittreksels uit akten van de burgerlijke stand, en Bijlagen, gedaan te Wenen op 8 september 1976, en het Aanvullend Protocol bij de Overeenkomst inzake internationale uitwisseling van gegevens op het gebied van de burgerlijke stand, ondertekend te Istanbul op 4 september 1958, en Bijlage, gedaan te Patras op 6 september 1989 type wet prom. 03/04/1997 pub. 07/02/2014 numac 2014000085 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet houdende instemming met het Verdrag nr. 168 betreffende de bevordering van de werkgelegenheid en de bescherming tegen werkloosheid, aangenomen te Genève op 21 juni 1988 door de Internationale Arbeidsconferentie tijdens haar vijfenzeventigste zitting. - Duitse vertaling sluiten5 betreffende de oprichting en de werking van het federaal agentschap voor geneesmiddelen en gezondheidsproducten, worden de bepalingen onder 1° en 2° opgeheven.

Art. 95.In artikel 13 van dezelfde wet worden de bepalingen onder 2°, 3° en 9° opgeheven.

Art. 96.In artikel 41, tweede lid, van dezelfde wet worden de volgende wijzigingen aangebracht: 1° in de bepaling onder 1°, worden de woorden "artikel 11, artikel 13, de bepalingen onder 2° en 9°, " vervangen door de woorden "artikel 11, 3° ";2° in de bepaling onder 2°, worden de woorden "artikel 13, de bepaling onder 3°, " opgeheven. Afdeling 4. - Wijzigingen van de wet van 15 juni 2022Relevante gevonden documenten type wet prom. 22/12/2003 pub. 31/12/2003 numac 2003021247 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Wet houdende diverse bepalingen sluiten0 betreffende

medische hulpmiddelen voor in-vitrodiagnostiek

Art. 97.In de bijlage I, Hoofdstuk I, 1.2, van de wet van 15 juni 2022Relevante gevonden documenten type wet prom. 22/12/2003 pub. 31/12/2003 numac 2003021247 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Wet houdende diverse bepalingen sluiten0 betreffende medische hulpmiddelen voor in-vitrodiagnostiek wordt de tabel vervangen door de tabel opgenomen in de bijlage XI gevoegd bij deze wet.

Art. 98.In de bijlage II, Hoofdstuk I, 1.2, van dezelfde wet wordt de tabel vervangen door de tabel opgenomen in de bijlage XII gevoegd bij deze wet. Afdeling 5. - Inwerkingtreding

Art. 99.Dit hoofdstuk treedt in werking op 1 januari 2023.

In afwijking van het eerste lid, treden de artikelen 94, 95 en 96 in werking op 31 december 2022.

TITEL 6. - Financiën HOOFDSTUK 1. - Inkomstenbelastingen Afdeling 1. - Hervorming fiscaal regime auteursrechten en naburige

rechten

Art. 100.In artikel 17, § 1, van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992, vervangen bij de wet van 22 december 1998Relevante gevonden documenten type wet prom. 22/12/1998 pub. 15/01/1999 numac 1998003665 bron ministerie van financien Wet houdende fiscale en andere bepalingen sluiten en laatstelijk gewijzigd bij de wet van 21 januari 2022Relevante gevonden documenten type wet prom. 22/12/2003 pub. 31/12/2003 numac 2003021247 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Wet houdende diverse bepalingen sluiten3, wordt de bepaling onder 5° vervangen als volgt: "5° de inkomsten: - verkregen uit de overdracht of de verlening van een licentie door de oorspronkelijke rechthebbende, zijn erfgenamen of legatarissen, van auteursrechten en naburige rechten, alsook van de wettelijke en verplichte licenties die bij wet zijn geregeld, bedoeld in boek XI, titel 5, van het Wetboek van economisch recht of in analoge bepalingen van buitenlands recht; - die betrekking hebben op originele werken van letterkunde of kunst zoals bedoeld in artikel XI.165 van het Wetboek van economisch recht of op prestaties van uitvoerende kunstenaars zoals bedoeld in artikel XI.205 van hetzelfde Wetboek; - met het oog op de exploitatie of het daadwerkelijk gebruik van deze rechten, behalve in het geval van een gebeurtenis veroorzaakt buiten de wil van de overeenkomstsluitende partijen, overeenkomstig de eerlijke beroepsgebruiken, door de verkrijger, de licentiehouder of een derde; - op voorwaarde dat de voormelde oorspronkelijke rechthebbende beschikt over een kunstwerkattest als bedoeld in artikel 6 van de wet van 16 december 2022Relevante gevonden documenten type wet prom. 22/12/2003 pub. 31/12/2003 numac 2003021247 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Wet houdende diverse bepalingen sluiten4 tot oprichting van de Kunstwerkcommissie en tot verbetering van de sociale bescherming van kunstwerkers, of in analoge bepalingen of met gelijkaardige gevolgen heeft genomen door een andere lidstaat van de Europese Economische Ruimte; of - bij gebrek daaraan, dat de rechthebbende in het kader van de overdracht of de verlening van een licentie in overeenstemming met de eerste drie streepjes deze rechten overdraagt of in licentie geeft aan een derde voor mededeling aan het publiek, voor openbare uitvoering of opvoering, of voor reproductie; alsmede de voormelde inkomsten die door de voormelde rechthebbende worden verkregen via een in artikel I.16, § 1, 4° tot 6°, van het Wetboek van economisch recht bedoelde beheersorganisatie.".

Art. 101.In artikel 37 van hetzelfde Wetboek, laatstelijk gewijzigd bij de wet van 5 juli 2022Relevante gevonden documenten type wet prom. 22/12/2003 pub. 31/12/2003 numac 2003021247 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Wet houdende diverse bepalingen sluiten1, worden de volgende wijzigingen aangebracht: 1° het tweede lid wordt vervangen als volgt: "In afwijking daarvan behouden de inkomsten bedoeld in artikel 17, § 1, 5°, hun hoedanigheid van roerende inkomsten, behalve indien en in de mate dat: - de verhouding tussen de totale vergoedingen voor de overdrachten of verleningen van licenties van de auteursrechten en naburige rechten en de totale vergoedingen, waarin ook de vergoedingen voor de geleverde prestaties zijn begrepen, meer dan 30 pct.bedraagt; - zij meer bedragen dan 37.500 euro; en voor zover dat het gemiddelde inkomen uit auteursrechten en naburige rechten, vastgesteld vóór de toepassing van de in de voorgaande streepjes bedoelde beperkingen, die in de vier vorige belastbare tijdperken zijn ontvangen, in voorkomend geval met uitsluiting van de periode waarin de activiteit is begonnen, het absolute maximumplafond van 37.500 euro niet overschrijdt.". 2° er wordt een nieuw lid ingevoegd tussen het tweede lid en het derde lid, dat het vierde lid wordt, luidende: "De bepaling onder het tweede lid, eerste streepje, - is enkel van toepassing wanneer de overdracht of de verlening van een licentie van de auteursrechten en de naburige rechten gepaard gaat met een geleverde prestatie; - is niet van toepassing wanneer de vergoedingen voor de overdracht of de verlening van een licentie van de auteursrechten en de naburige rechten naderhand worden verkregen, losstaand van de initiële vergoeding die ook een vergoeding voor de geleverde prestatie omvat, onverminderd de toepassing van het tweede lid, tweede streepje en van de voorwaarde met betrekking tot de vergelijking van de inkomsten van het tijdperk met het gemiddelde van de tijdens de vier voorgaande belastbare tijdperken ontvangen inkomsten, overeenkomstig het tweede lid.".

Art. 102.In artikel 129/1, eerste lid, van hetzelfde Wetboek, ingevoegd bij de wet van 25 december 2017Relevante gevonden documenten type wet prom. 14/01/2002 pub. 22/02/2002 numac 2002022093 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Wet houdende maatregelen inzake gezondheidszorg sluiten3 en laatstelijk gewijzigd bij de wet van 24 december 2020, worden de woorden "37, tweede lid," vervangen door de woorden "37, tweede lid, tweede streepje,".

Art. 103.In artikel 171 van hetzelfde Wetboek, laatstelijk gewijzigd bij de wet van 5 juli 2022Relevante gevonden documenten type wet prom. 22/12/2003 pub. 31/12/2003 numac 2003021247 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Wet houdende diverse bepalingen sluiten1, wordt de bepaling onder 2° bis vervangen als volgt: "2° bis tegen een aanslagvoet van 15 pct.: a) de in artikel 17, § 1, 5°, bedoelde inkomsten die niet worden bedoeld in artikel 37, eerste tot derde lid;b) de eerste schijf die overeenkomt met het bedrag dat niet meer bedraagt dan 30 pct.of 37.500 euro, bedoeld in artikel 37, tweede lid, onverminderd de toepassing van artikel 37, derde lid, of met het in artikel 551 bedoelde bedrag, van de in artikel 17, § 1, 5°, vermelde inkomsten verkregen uit de overdracht of de verlening van een licentie van auteursrechten en naburige rechten of die werden verkregen via een in artikel I.16, § 1, 4° tot 6°, van het Wetboek van economisch recht bedoelde organisatie;".

Art. 104.In artikel 174/1, eerste lid, van hetzelfde Wetboek, ingevoegd bij de wet van 25 december 2017Relevante gevonden documenten type wet prom. 14/01/2002 pub. 22/02/2002 numac 2002022093 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Wet houdende maatregelen inzake gezondheidszorg sluiten3 en laatstelijk gewijzigd bij de wet van 5 juli 2022Relevante gevonden documenten type wet prom. 22/12/2003 pub. 31/12/2003 numac 2003021247 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Wet houdende diverse bepalingen sluiten1, worden de woorden "171, 1°, i, en 4°, j, "vervangen door de woorden "171, 1°, i, 2° bis, tweede streepje, en 4°, j,".

Art. 105.In artikel 269, § 1, van hetzelfde Wetboek, vervangen bij de programma wet van 27 december 2012Relevante gevonden documenten type wet prom. 25/01/1999 pub. 06/02/1999 numac 1999021025 bron diensten van de eerste minister Wet houdende sociale bepalingen sluiten1 en laatstelijk gewijzigd bij de programma wet van 27 december 2021Relevante gevonden documenten type wet prom. 22/05/2003 pub. 03/07/2003 numac 2003003367 bron federale overheidsdienst budget en beheerscontrole en federale overheidsdienst financien Wet houdende organisatie van de begroting en van de comptabiliteit van de federale Staat type wet prom. 22/05/2003 pub. 03/07/2003 numac 2003003368 bron federale overheidsdienst budget en beheerscontrole en federale overheidsdienst financien Wet tot wijziging van de wet van 29 oktober 1846 op de inrichting van het Rekenhof sluiten8, wordt de bepaling onder 4° vervangen als volgt: "4° op 15 pct., voor de eerste schijf die overeenkomt met het bedrag dat niet meer bedraagt dan 30 pct. of 37.500 euro, bedoeld in artikel 37, tweede lid, onverminderd de toepassing van artikel 37, derde lid, of met het in artikel 551 bedoelde bedrag, van de in artikel 17, § 1, 5°, vermelde inkomsten verkregen uit de overdracht of de verlening van een licentie van auteursrechten en naburige rechten of die werden verkregen via een in artikel I.16, § 1, 4° tot 6°, van het Wetboek van economisch recht bedoelde organisatie;".

Art. 106.In artikel 313, eerste lid, van hetzelfde Wetboek, vervangen bij de programma wet van 27 december 2012Relevante gevonden documenten type wet prom. 25/01/1999 pub. 06/02/1999 numac 1999021025 bron diensten van de eerste minister Wet houdende sociale bepalingen sluiten1 en laatstelijk gewijzigd bij de wet van 11 juli 2018, wordt de bepaling onder 4° vervangen als volgt: "4° in artikel 17, § 1, 5°, vermelde inkomsten verkregen uit de overdracht of de verlening van een licentie van auteursrechten en naburige rechten, alsook van de wettelijke en verplichte licenties die bij wet zijn geregeld;".

Art. 107.In artikel 344, § 2, van hetzelfde Wetboek, vervangen bij de wet van 28 juli 1992 en laatstelijk gewijzigd bij de wet van 25 april 2014, worden de woorden "auteursrechten en naburige rechten," ingevoegd tussen de woorden "obligaties, schuldvorderingen of andere titels tot vestiging van leningen," en de woorden "uitvindingsoctrooien, fabricageprocédés, fabrieks- of handelsmerken, of alle andere soortgelijke rechten".

Art. 108.In titel X van hetzelfde Wetboek wordt een artikel 551 ingevoegd, luidende: "

Art. 551.§ 1. Het percentage van 30 pct. bedoeld in de artikelen 37, tweede lid, eerste streepje, 171, 2° bis, en 269, § 1, 4°, wordt gebracht op 50 pct. voor het aanslagjaar 2024 en op 40 pct. voor het aanslagjaar 2025. § 2. Artikel 17, § 1, 5°, zoals het bestond alvorens te zijn gewijzigd bij artikel 100 van de programmawet van 26 december 2022, blijft van toepassing voor het aanslagjaar 2024 op de belastingplichtigen die voor het aanslagjaar 2023 belast werden op inkomsten die onder deze bepaling vallen en die vanaf het aanslagjaar 2024 niet langer aanspraak kunnen maken op de toepassing van artikel 17, § 1, 5°, zoals gewijzigd bij artikel 100 van de programmawet van 26 december 2022.

Voor de toepassing van het eerste lid wordt het in de artikelen 37, tweede lid, tweede streepje, 171, 2° bis, en 269, § 1, 4°, bedoelde bedrag van 37.500 euro herleid tot 18.750 euro en de bedragen van 10.000 euro en 20.000 euro bedoeld in artikel 4, 1°, KB/WIB 92 worden herleid tot respectievelijk 5.000 euro en 10.000 euro voor het aanslagjaar 2024.

De overeenkomstig het tweede lid herleide bedragen worden overeenkomstig artikel 178, § 3, eerste lid, 2°, en § 7, aan het indexcijfer van de consumptieprijzen van het Rijk aangepast.

Artikel 129/1 is van toepassing op de in artikel 37, tweede lid, tweede streepje, en artikel 4, 1°, KB/WIB 92 bedoelde bedragen die overeenkomstig het tweede lid zijn herleid.

Artikel 174/1 is van toepassing op het in artikel 171, 2° bis, bedoelde bedrag dat overeenkomstig het tweede lid is herleid.".

Art. 109.Artikel 4 van het KB/WIB 92, laatstelijk gewijzigd bij de wet van 16 juli 2008Relevante gevonden documenten type wet prom. 03/04/1997 pub. 13/12/1997 numac 1997015121 bron ministerie van buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Wet houdende instemming met het Verdrag nr. 171 betreffende nachtarbeid, aangenomen te Genève op 26 juni 1990 door de Internationale Arbeidsconferentie tijdens haar zevenenzeventigste zitting type wet prom. 03/04/1997 pub. 25/06/1997 numac 1997009353 bron ministerie van justitie Wet betreffende de wedden van titularissen van sommige openbare ambten type wet prom. 03/04/1997 pub. 05/03/1998 numac 1997015211 bron ministerie van buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Wet houdende instemming met de Overeenkomst betreffende de afgifte van meertalige uittreksels uit akten van de burgerlijke stand, en Bijlagen, gedaan te Wenen op 8 september 1976, en het Aanvullend Protocol bij de Overeenkomst inzake internationale uitwisseling van gegevens op het gebied van de burgerlijke stand, ondertekend te Istanbul op 4 september 1958, en Bijlage, gedaan te Patras op 6 september 1989 type wet prom. 03/04/1997 pub. 07/02/2014 numac 2014000085 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet houdende instemming met het Verdrag nr. 168 betreffende de bevordering van de werkgelegenheid en de bescherming tegen werkloosheid, aangenomen te Genève op 21 juni 1988 door de Internationale Arbeidsconferentie tijdens haar vijfenzeventigste zitting. - Duitse vertaling sluiten9, wordt aangevuld met twee leden, luidende: "De in het eerste lid, 1°, vermelde bedragen worden jaarlijks overeenkomstig artikel 178, § 3, eerste lid, en § 7, van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 aan het indexcijfer van de consumptieprijzen van het Rijk aangepast.

De in het eerste lid, 1°, vermelde bedragen worden overeenkomstig artikel 129/1 van het Wetboek van de inkomstenbeastingen 1992 verminderd wanneer het belastbare tijdperk om een andere reden dan overlijden niet overeenstemt met een volledig kalenderjaar.". Afdeling 2. - Opheffing van de belastingvermindering voor

kapitaalaflossingen van hypothecaire leningen aangegaan vanaf 1 januari 2024

Art. 110.In artikel 1451 van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992, ingevoegd bij de wet van 28 december 1992 en laatstelijk gewijzigd bij de wet van 17 maart 2019, worden in de bepaling onder 3° de woorden "uiterlijk op 31 december 2023" ingevoegd tussen de woorden "van een hypothecaire lening die" en de woorden "is aangegaan".

Art. 111.In artikel 1454 van hetzelfde Wetboek, ingevoegd bij de wet van 28 december 1992 en laatstelijk gewijzigd bij de wet van 18 februari 2018Relevante gevonden documenten type wet prom. 14/01/2002 pub. 22/02/2002 numac 2002022093 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Wet houdende maatregelen inzake gezondheidszorg sluiten6, wordt de bepaling onder 4° vervangen als volgt: "4° het kapitaal dat in uitvoering van het levensverzekeringscontract wordt gevestigd, niet dient voor het wedersamenstellen of het waarborgen van een lening: a) die uiterlijk op 31 december 2023 is aangegaan om de woning te verwerven of te behouden die op het moment waarop de premies of bijdragen zijn betaald de eigen woning is van de belastingplichtige; b) die vanaf 1 januari 2024 is aangegaan om een onroerend goed te verwerven of te behouden.".

Art. 112.Artikel 1455 van hetzelfde Wetboek, ingevoegd bij de wet van 28 december 1992, vervangen bij de wet van 17 mei 2000 en laatstelijk gewijzigd bij de wet van 8 mei 2014Relevante gevonden documenten type wet prom. 25/01/1999 pub. 06/02/1999 numac 1999021025 bron diensten van de eerste minister Wet houdende sociale bepalingen sluiten5, wordt aangevuld met een lid, luidende: "Elke handeling die vanaf 1 januari 2023 wordt gesteld en tot doel of gevolg heeft dat de in artikel 1451, 3°, bedoelde belastingvermindering voor een langere looptijd zou kunnen worden verleend dan het geval is op 31 december 2022, wordt als niet bestaande beschouwd wat betreft de verlenging van de duurtijd waarin de belastingvermindering kan worden verleend.".

Art. 113.Artikel 539 van hetzelfde Wetboek, ingevoegd bij de wet van 8 mei 2014Relevante gevonden documenten type wet prom. 25/01/1999 pub. 06/02/1999 numac 1999021025 bron diensten van de eerste minister Wet houdende sociale bepalingen sluiten5 en laatstelijk gewijzigd bij de programma wet van 25 december 2017Relevante gevonden documenten type wet prom. 14/01/2002 pub. 22/02/2002 numac 2002022093 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Wet houdende maatregelen inzake gezondheidszorg sluiten3, wordt aangevuld met een paragraaf 4, luidende: " § 4. Elke handeling die vanaf 1 januari 2023 wordt gesteld en tot doel of gevolg heeft dat de in dit artikel bedoelde belastingvermindering voor een langere looptijd kan worden verleend dan het geval was op 31 december 2022, wordt als niet bestaande beschouwd wat betreft de verlenging van de duurtijd waarin de belastingvermindering kan worden verleend.". Afdeling 3. - Beperking van de aftrek van de jaarlijkse taks op de

kredietinstellingen, collectieve beleggingsinstellingen en verzekeringsondernemingen

Art. 114.In artikel 198, § 1, van hetzelfde Wetboek, laatstelijk gewijzigd bij de wet van 21 januari 2022Relevante gevonden documenten type wet prom. 22/12/2003 pub. 31/12/2003 numac 2003021247 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Wet houdende diverse bepalingen sluiten3, worden de bepalingen onder 6° /1, 6° /2 en 6° /3 ingevoegd, luidende: "6° /1 80 pct.van de jaarlijkse taks op de kredietinstellingen vermeld in artikel 20111 van het Wetboek diverse rechten en taksen; 6° /2 80 pct.van de jaarlijkse taks op de collectieve beleggingsinstellingen vermeld in artikel 20121 van het Wetboek diverse rechten en taksen; 6° /3 80 pct.van de jaarlijkse taks op de verzekeringsondernemingen vermeld in artikel 20130 van het Wetboek diverse rechten en taksen;".

Art. 115.Artikel 205, § 2, eerste lid, van hetzelfde Wetboek, vervangen bij het koninklijk besluit van 20 december 1996 en laatstelijk gewijzigd bij de wet van 28 maart 2022, wordt aangevuld met de bepaling onder 9°, luidende: "9° het niet als beroepskost aftrekbaar gedeelte van de taksen als bedoeld in artikel 198, § 1, 6° /1, 6° /2 en 6° /3.". Afdeling 4. - Opheffing van de aftrek voor risicokapitaal

Art. 116.In artikel 201, § 1, van hetzelfde Wetboek, laatstelijk gewijzigd bij de wet van 5 juli 2022Relevante gevonden documenten type wet prom. 22/12/2003 pub. 31/12/2003 numac 2003021247 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Wet houdende diverse bepalingen sluiten1, worden het tweede en derde lid opgeheven.

Art. 117.In titel 3, hoofdstuk 2, afdeling 4, van hetzelfde Wetboek, wordt de onderafdeling 3ter, die de artikelen 205bis tot 205octies omvat, ingevoegd bij de wet van 22 juni 2005Relevante gevonden documenten type wet prom. 22/06/2005 pub. 30/06/2005 numac 2005003577 bron federale overheidsdienst financien Wet tot invoering van een belastingaftrek voor risicokapitaal sluiten en laatstelijk gewijzigd bij de wet van 5 juli 2022Relevante gevonden documenten type wet prom. 22/12/2003 pub. 31/12/2003 numac 2003021247 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Wet houdende diverse bepalingen sluiten1, opgeheven.

Art. 118.In artikel 207 van hetzelfde Wetboek, laatstelijk gewijzigd bij de wet van 5 juli 2022Relevante gevonden documenten type wet prom. 22/12/2003 pub. 31/12/2003 numac 2003021247 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Wet houdende diverse bepalingen sluiten1, worden de volgende wijzigingen aangebracht: 1° in het derde lid wordt het eerste streepje opgeheven;2° het negende en tiende lid worden opgeheven.

Art. 119.Artikel 236 van hetzelfde Wetboek, hersteld bij de wet van 22 juni 2005Relevante gevonden documenten type wet prom. 22/06/2005 pub. 30/06/2005 numac 2005003577 bron federale overheidsdienst financien Wet tot invoering van een belastingaftrek voor risicokapitaal sluiten en gewijzigd bij de wet van 11 december 2008, wordt opgeheven.

Art. 120.Artikel 239/1 van hetzelfde Wetboek, ingevoegd bij de programmawet van 10 augustus 2015Relevante gevonden documenten type wet prom. 27/12/2004 pub. 31/12/2004 numac 2004021169 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Wet houdende diverse bepalingen sluiten1 en laatstelijk gewijzigd bij de wet van 21 januari 2022Relevante gevonden documenten type wet prom. 22/12/2003 pub. 31/12/2003 numac 2003021247 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Wet houdende diverse bepalingen sluiten3, wordt opgeheven.

Art. 121.In hoofdstuk 1 van het KB/WIB 92 wordt de afdeling 27quater2 die de artikelen 734quinquies tot 734septies omvat, ingevoegd bij het koninklijk besluit van 17 september 2005Relevante gevonden documenten type wet prom. 27/12/2004 pub. 31/12/2004 numac 2004021169 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Wet houdende diverse bepalingen sluiten4 en laatstelijk gewijzigd bij het koninklijk besluit van 29 augustus 2019, opgeheven. Afdeling 5. - Tijdelijke aanpassing korf met het oog op

minimumbelasting

Art. 122.In artikel 207, vijfde lid, van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992, laatstelijk gewijzigd bij de wet van 27 juni 2021Relevante gevonden documenten type wet prom. 22/05/2003 pub. 03/07/2003 numac 2003003367 bron federale overheidsdienst budget en beheerscontrole en federale overheidsdienst financien Wet houdende organisatie van de begroting en van de comptabiliteit van de federale Staat type wet prom. 22/05/2003 pub. 03/07/2003 numac 2003003368 bron federale overheidsdienst budget en beheerscontrole en federale overheidsdienst financien Wet tot wijziging van de wet van 29 oktober 1846 op de inrichting van het Rekenhof sluiten6, worden de volgende wijzigingen aangebracht: 1° de woorden "vermeerderd met 70 pct." worden vervangen door de woorden "vermeerderd met 40 pct."; 2° de woorden "vermeerderd met 40 pct." worden vervangen door de woorden "vermeerderd met 70 pct.". Afdeling 6. - Wijziging van de berekening van het forfaitair gedeelte

van buitenlandse belasting op royalty's

Art. 123.In artikel 286 van hetzelfde Wetboek, laatstelijk gewijzigd bij de wet van 5 juli 2022Relevante gevonden documenten type wet prom. 22/12/2003 pub. 31/12/2003 numac 2003021247 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Wet houdende diverse bepalingen sluiten1, worden de volgende wijzigingen aangebracht: 1° in het tweede lid worden de woorden "innovatie-inkomsten waarvoor overeenkomstig de artikelen 205/1 tot 205/4 of artikel 236bis een aftrek voor innovatie-inkomsten wordt verleend en tot octrooi-inkomsten waarvoor overeenkomstig de artikelen 2051 tot 2054 of artikel 236bis, zoals ze bestonden voor ze werden opgeheven door de artikelen 4 tot 8 van de wet van 3 augustus 2016Relevante gevonden documenten type wet prom. 25/01/1999 pub. 06/02/1999 numac 1999021025 bron diensten van de eerste minister Wet houdende sociale bepalingen sluiten9, een aftrek voor octrooi-inkomsten wordt verleend" vervangen door de woorden "inkomsten van verhuring, verpachting, gebruik en concessie van alle roerende goederen";2° in het derde lid worden de woorden "als bedoeld in het vorige lid" vervangen door de woorden "dat betrekking heeft op innovatie-inkomsten waarvoor overeenkomstig de artikelen 205/1 tot 205/4 of artikel 236bis een aftrek voor innovatie-inkomsten wordt verleend";3° in het derde lid worden het woord "respectievelijk" en de woorden "en diezelfde octrooi-inkomsten waarvoor overeenkomstig de artikelen 2051 tot 2054 of artikel 236bis, zoals ze bestonden voor ze werden opgeheven door de artikelen 4 tot 8 van de wet van 3 augustus 2016Relevante gevonden documenten type wet prom. 25/01/1999 pub. 06/02/1999 numac 1999021025 bron diensten van de eerste minister Wet houdende sociale bepalingen sluiten9, een aftrek voor octrooi-inkomsten wordt verleend" opgeheven. Afdeling 7. - Inwerkingtreding

Art. 124.De artikelen 100 tot 109 treden in werking op 1 januari 2023 en zijn van toepassing op de vanaf 1 januari 2023 betaalde of toegekende inkomsten.

De artikelen 112 en 113 treden in werking op 1 januari 2023.

Artikel 114 is van toepassing op de vanaf 1 januari 2023 verschuldigde taksen.

De artikelen 116 tot 121 en 123 zijn van toepassing op de belastbare tijdperken die worden afgesloten vanaf 31 december 2023.

Artikel 122, 1°, treedt in werking op 1 januari 2023 en is van toepassing vanaf aanslagjaar 2024 verbonden aan een belastbaar tijdperk dat ten vroegste aanvangt op 1 januari 2023.

Artikel 122, 2°, treedt in werking op 1 januari 2024 en is van toepassing vanaf aanslagjaar 2025 verbonden aan een belastbaar tijdperk dat ten vroegste aanvangt op 1 januari 2024 op voorwaarde dat een wet ter omzetting van de ontwerprichtlijn (COM/2021/823) van de Raad tot waarborging van een mondiaal minimumniveau van belastingheffing van multinationale groepen in de Unie in werking is getreden. De minister van Financiën maakt de vervulling van deze voorwaarde bekend door een bericht in het Belgisch Staatsblad.

Elke wijziging die vanaf 11 oktober 2022 aan de afsluitingsdatum van het boekjaar wordt aangebracht, en die door de belastingplichtige niet wordt verantwoord door andere motieven dan het ontwijken van inkomstenbelastingen, blijft zonder uitwerking voor de toepassing van de artikelen 116 tot 122. HOOFDSTUK 2. - Wijzigingen betreffende accijnzen Afdeling 1. - Wijziging van de programma wet van 27 december 2004Relevante gevonden documenten type wet prom. 27/12/2004 pub. 31/12/2004 numac 2004021169 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Wet houdende diverse bepalingen sluiten en

opheffing van het koninklijk besluit van 11 oktober 2022Relevante gevonden documenten type wet prom. 27/12/2004 pub. 31/12/2004 numac 2004021169 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Wet houdende diverse bepalingen sluiten8 tot voorlopige wijziging van artikel 419, i), iii), 1), a) en b) en k), 1), a) en b), van de programma wet van 27 december 2004Relevante gevonden documenten type wet prom. 27/12/2004 pub. 31/12/2004 numac 2004021169 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Wet houdende diverse bepalingen sluiten

Art. 125.In artikel 419, punt i), iii), van de programma wet van 27 december 2004Relevante gevonden documenten type wet prom. 27/12/2004 pub. 31/12/2004 numac 2004021169 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Wet houdende diverse bepalingen sluiten, laatstelijk gewijzigd bij de programma wet van 27 december 2021Relevante gevonden documenten type wet prom. 22/05/2003 pub. 03/07/2003 numac 2003003367 bron federale overheidsdienst budget en beheerscontrole en federale overheidsdienst financien Wet houdende organisatie van de begroting en van de comptabiliteit van de federale Staat type wet prom. 22/05/2003 pub. 03/07/2003 numac 2003003368 bron federale overheidsdienst budget en beheerscontrole en federale overheidsdienst financien Wet tot wijziging van de wet van 29 oktober 1846 op de inrichting van het Rekenhof sluiten8 en het koninklijk besluit van 11 oktober 2022Relevante gevonden documenten type wet prom. 27/12/2004 pub. 31/12/2004 numac 2004021169 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Wet houdende diverse bepalingen sluiten8, wordt punt i) vervangen als volgt: "1. zakelijk gebruik: a. bedrijven met een "energiebeleidsovereenkomst" afgeleverd door en toegepast overeenkomstig de regelgeving van het Vlaams Gewest, een "accord de branche" afgeleverd door en toegepast overeenkomstig de regelgeving van het Waals Gewest, of een gelijkaardige overeenkomst afgeleverd door en toegepast overeenkomstig de regelgeving van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest: i.voor de schijf van 0 tot 20.000 MWh: - accijns: 0 euro per MWh (bovenste verbrandings waarde); - bijzondere accijns: 0 euro per MWh (bovenste verbrandingswaarde); - bijdrage op de energie: 0,54 euro per MWh (bovenste verbrandingswaarde); ii. voor de schijf van 20.000 tot 50.000 MWh: - accijns: 0 euro per MWh (bovenste verbrandings waarde); - bijzondere accijns: 0 euro per MWh (bovenste verbrandingswaarde); - bijdrage op de energie: 0,54 euro per MWh (bovenste verbrandingswaarde); iii. voor de schijf van 50.000 tot 250.000 MWh: - accijns: 0 euro per MWh (bovenste verbrandingswaarde); - bijzondere accijns: 0,54 euro per MWh (bovenste verbrandingswaarde); - bijdrage op de energie: 0,54 euro per MWh (bovenste verbrandingswaarde); iv. voor de schijf van 250.000 tot 1.000.000 MWh: - accijns: 0 euro per MWh (bovenste verbrandingswaarde); - bijzondere accijns: 0,42 euro per MWh (bovenste verbrandingswaarde); - bijdrage op de energie: 0,54 euro per MWh (bovenste verbrandingswaarde); v. voor de schijf van 1.000.000 tot 2.500.000 MWh: - accijns: 0 euro per MWh (bovenste verbrandingswaarde); - bijzondere accijns: 0,22 euro per MWh (bovenste verbrandingswaarde); - bijdrage op de energie: 0,54 euro per MWh (bovenste verbrandingswaarde); vi. voor de schijf vanaf 2.500.000 MWh: - accijns: 0 euro per MWh (bovenste verbrandingswaarde); - bijzondere accijns: 0,15 euro per MWh (bovenste verbrandingswaarde); - bijdrage op de energie: 0,54 euro per MWh (bovenste verbrandingswaarde); b. andere bedrijven: i.voor de schijf van 0 tot 20.000 MWh: - accijns: 0 euro per MWh (bovenste verbrandingswaarde); - bijzondere accijns: 0 euro per MWh (bovenste verbrandingswaarde); - bijdrage op de energie: 0,54 euro per MWh (bovenste verbrandingswaarde); ii. voor de schijf van 20.000 tot 50.000 MWh: - accijns: 0 euro per MWh (bovenste verbrandingswaarde); - bijzondere accijns: 0 euro per MWh (bovenste verbrandingswaarde); - bijdrage op de energie: 0,54 euro per MWh (bovenste verbrandingswaarde); iii. voor de schijf van 50.000 tot 250.000 MWh: - accijns: 0 euro per MWh (bovenste verbrandingswaarde); - bijzondere accijns: 0,54 euro per MWh (bovenste verbrandingswaarde); - bijdrage op de energie: 0,54 euro per MWh (bovenste verbrandingswaarde); iv. voor de schijf van 250.000 tot 1.000.000 MWh: - accijns: 0 euro per MWh (bovenste verbrandingswaarde); - bijzondere accijns: 0,42 euro per MWh (bovenste verbrandingswaarde); - bijdrage op de energie: 0,54 euro per MWh (bovenste verbrandingswaarde); v. voor de schijf van 1.000.000 tot 2.500.000 MWh: - accijns: 0 euro per MWh (bovenste verbrandingswaarde); - bijzondere accijns: 0,22 euro per MWh (bovenste verbrandingswaarde); - bijdrage op de energie: 0,54 euro per MWh (bovenste verbrandingswaarde); vi. voor de schijf vanaf 2.500.000 MWh: - accijns: 0 euro per MWh (bovenste verbrandingswaarde); - bijzondere accijns: 0,15 euro per MWh (bovenste verbrandingswaarde); - bijdrage op de energie: 0,54 euro per MWh (bovenste verbrandingswaarde);

De tarieven opgenomen onder punten a) en b) zijn van toepassing in de periode van 1 november 2022 tot en met 31 december 2022.

Op 1 januari 2023 worden de tarieven opgenomen onder punten a) en b) opnieuw vastgesteld zoals deze van toepassing zijn op 31 oktober 2022.".

Art. 126.In artikel 419, punt k), van dezelfde programmawet, laatstelijk gewijzigd bij de programma wet van 27 december 2021Relevante gevonden documenten type wet prom. 22/05/2003 pub. 03/07/2003 numac 2003003367 bron federale overheidsdienst budget en beheerscontrole en federale overheidsdienst financien Wet houdende organisatie van de begroting en van de comptabiliteit van de federale Staat type wet prom. 22/05/2003 pub. 03/07/2003 numac 2003003368 bron federale overheidsdienst budget en beheerscontrole en federale overheidsdienst financien Wet tot wijziging van de wet van 29 oktober 1846 op de inrichting van het Rekenhof sluiten8 en het koninklijk besluit van 11 oktober 2022Relevante gevonden documenten type wet prom. 27/12/2004 pub. 31/12/2004 numac 2004021169 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Wet houdende diverse bepalingen sluiten8, wordt punt 1) vervangen als volgt: "1. Zakelijk gebruik: a. geleverd aan een eindgebruiker aangesloten op het transport- of verdelingsnetwerk waarvan de nominale spanning meer is dan 1 kV, met inbegrip van een eindgebruiker die geïdentificeerd wordt als een met hoogspanning gelijkgestelde afnemer: i.voor de schijf van 0 tot 20 MWh: - accijns: 0 euro per MWh; - bijzondere accijns: 0,50 euro per MWh; - bijdrage op de energie: 0 euro per MWh; ii. voor de schijf van 20 tot 50 MWh: - accijns: 0 euro per MWh; - bijzondere accijns: 0,50 euro per MWh; - bijdrage op de energie: 0 euro per MWh; iii. voor de schijf van 50 tot 1.000 MWh: - accijns: 0 euro per MWh; - bijzondere accijns: 0,50 euro per MWh; - bijdrage op de energie: 0 euro per MWh; iv. voor de schijf van 1.000 tot 25.000 MWh: - accijns: 0 euro per MWh; - bijzondere accijns: 10,69 euro per MWh; - bijdrage op de energie: 0 euro per MWh; v. voor de schijf van 25.000 tot 100.000 MWh: - accijns: 0 euro per MWh; - bijzondere accijns: 2,73 euro per MWh; - bijdrage op de energie: 0 euro per MWh; vi. voor de schijf vanaf 100.000 MWh: - accijns: 0 euro per MWh; - bijzondere accijns: 0,50 euro per MWh; - bijdrage op de energie: 0 euro per MWh; b. geleverd aan een eindgebruiker aangesloten op het transport- of verdelingsnetwerk waarvan de nominale spanning gelijk is aan of minder is dan 1 kV: i.voor de schijf van 0 tot 20 MWh: - accijns: 0 euro per MWh; - bijzondere accijns: 0,50 euro per MWh; - bijdrage op de energie: 1,9261 euro per MWh; ii. voor de schijf van 20 tot 50 MWh: - accijns: 0 euro per MWh; - bijzondere accijns: 0,50 euro per MWh; - bijdrage op de energie: 1,9261 euro per MWh; iii. voor de schijf van 50 tot 1.000 MWh: - accijns: 0 euro per MWh; - bijzondere accijns: 0,50 euro per MWh; - bijdrage op de energie: 1,9261 euro per MWh; iv. voor de schijf van 1.000 MWh tot 25.000 MWh: - accijns: 0 euro per MWh; - bijzondere accijns: 10,69 euro per MWh; - bijdrage op de energie: 1,9261 euro per MWh; v. voor de schijf van 25.000 tot 100.000 MWh: - accijns: 0 euro per MWh; - bijzondere accijns: 2,73 euro per MWh; - bijdrage op de energie: 1,9261 euro per MWh; vi. voor de schijf vanaf 100.000 MWh: - accijns: 0 euro per MWh; - bijzondere accijns: 0,50 euro per MWh; - bijdrage op de energie: 1,9261 euro per MWh;

De tarieven opgenomen onder punten a) en b) zijn van toepassing in de periode van 1 november 2022 tot en met 31 december 2022.

Op 1 januari 2023 worden de tarieven opgenomen onder punten a) en b) opnieuw vastgesteld zoals deze van toepassing zijn op 31 oktober 2022.".

Art. 127.Het koninklijk besluit van 11 oktober 2022Relevante gevonden documenten type wet prom. 27/12/2004 pub. 31/12/2004 numac 2004021169 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Wet houdende diverse bepalingen sluiten8 tot voorlopige wijziging van artikel 419, i), iii), 1), a) en b) en k), 1), a) en b), van de programma wet van 27 december 2004Relevante gevonden documenten type wet prom. 27/12/2004 pub. 31/12/2004 numac 2004021169 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Wet houdende diverse bepalingen sluiten wordt opgeheven.

Art. 128.Deze afdeling heeft uitwerking met ingang van 19 oktober 2022. Afdeling 2. - Wijzigingen van de programma wet van 27 december 2004Relevante gevonden documenten type wet prom. 27/12/2004 pub. 31/12/2004 numac 2004021169 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Wet houdende diverse bepalingen sluiten

Art. 129.In artikel 419, i), iii), 1), van de programma wet van 27 december 2004Relevante gevonden documenten type wet prom. 27/12/2004 pub. 31/12/2004 numac 2004021169 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Wet houdende diverse bepalingen sluiten, vervangen bij artikel 125, worden de volgende wijzigingen aangebracht: 1° in de voorlaatste zin worden de woorden "31 december 2022" vervangen door de woorden "31 maart 2023";2° in de laatste zin worden de woorden "1 januari 2023" vervangen door de woorden "1 april 2023".

Art. 130.In artikel 419, k), 1), van dezelfde programmawet, vervangen bij artikel 126, worden de volgende wijzigingen aangebracht: 1° in de voorlaatste zin worden de woorden "31 december 2022" vervangen door de woorden "31 maart 2023";2° in de laatste zin worden de woorden "1 januari 2023" vervangen door de woorden "1 april 2023".

Art. 131.Deze afdeling treedt in werking op 1 januari 2023. Afdeling 3. - Wijziging van de wet van 3 april 1997Relevante gevonden documenten type wet prom. 03/04/1997 pub. 13/12/1997 numac 1997015121 bron ministerie van buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Wet houdende instemming met het Verdrag nr. 171 betreffende nachtarbeid, aangenomen te Genève op 26 juni 1990 door de Internationale Arbeidsconferentie tijdens haar zevenenzeventigste zitting type wet prom. 03/04/1997 pub. 25/06/1997 numac 1997009353 bron ministerie van justitie Wet betreffende de wedden van titularissen van sommige openbare ambten type wet prom. 03/04/1997 pub. 05/03/1998 numac 1997015211 bron ministerie van buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Wet houdende instemming met de Overeenkomst betreffende de afgifte van meertalige uittreksels uit akten van de burgerlijke stand, en Bijlagen, gedaan te Wenen op 8 september 1976, en het Aanvullend Protocol bij de Overeenkomst inzake internationale uitwisseling van gegevens op het gebied van de burgerlijke stand, ondertekend te Istanbul op 4 september 1958, en Bijlage, gedaan te Patras op 6 september 1989 type wet prom. 03/04/1997 pub. 07/02/2014 numac 2014000085 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet houdende instemming met het Verdrag nr. 168 betreffende de bevordering van de werkgelegenheid en de bescherming tegen werkloosheid, aangenomen te Genève op 21 juni 1988 door de Internationale Arbeidsconferentie tijdens haar vijfenzeventigste zitting. - Duitse vertaling sluiten betreffende het

fiscaal stelsel van gefabriceerde tabak

Art. 132.In artikel 3 van de wet van 3 april 1997Relevante gevonden documenten type wet prom. 03/04/1997 pub. 13/12/1997 numac 1997015121 bron ministerie van buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Wet houdende instemming met het Verdrag nr. 171 betreffende nachtarbeid, aangenomen te Genève op 26 juni 1990 door de Internationale Arbeidsconferentie tijdens haar zevenenzeventigste zitting type wet prom. 03/04/1997 pub. 25/06/1997 numac 1997009353 bron ministerie van justitie Wet betreffende de wedden van titularissen van sommige openbare ambten type wet prom. 03/04/1997 pub. 05/03/1998 numac 1997015211 bron ministerie van buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Wet houdende instemming met de Overeenkomst betreffende de afgifte van meertalige uittreksels uit akten van de burgerlijke stand, en Bijlagen, gedaan te Wenen op 8 september 1976, en het Aanvullend Protocol bij de Overeenkomst inzake internationale uitwisseling van gegevens op het gebied van de burgerlijke stand, ondertekend te Istanbul op 4 september 1958, en Bijlage, gedaan te Patras op 6 september 1989 type wet prom. 03/04/1997 pub. 07/02/2014 numac 2014000085 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet houdende instemming met het Verdrag nr. 168 betreffende de bevordering van de werkgelegenheid en de bescherming tegen werkloosheid, aangenomen te Genève op 21 juni 1988 door de Internationale Arbeidsconferentie tijdens haar vijfenzeventigste zitting. - Duitse vertaling sluiten betreffende het fiscaal stelsel van gefabriceerde tabak, vervangen bij de wet van 4 mei 1999 en laatstelijk gewijzigd bij de wet van 28 maart 2022, worden de volgende wijzigingen aangebracht: 1° in paragraaf 1 wordt de bepaling onder 2° vervangen als volgt: "2° Sigaretten: a) accijns: 37,04 percent van de kleinhandelsprijs; b) bijzondere accijns: 0,00 percent van de kleinhandelsprijs;"; 2° paragraaf 2 wordt vervangen als volgt: " § 2.Naast de in § 1, 2° en 3°, bepaalde ad valorem accijns en ad valorem bijzondere accijns worden sigaretten en rooktabak van fijne snede voor het rollen van sigaretten en andere soorten rooktabak die hier te lande tot verbruik werden uitgeslagen, onderworpen aan een specifieke accijns en een specifieke bijzondere accijns, die als volgt zijn vastgesteld: a) voor sigaretten: - accijns: 6,8914 euro per 1.000 stuks; - bijzondere accijns: 107,3158 euro per 1.000 stuks; b) voor rooktabak van fijne snede voor het rollen van sigaretten en andere soorten rooktabak: - accijns: 0,0000 euro per kilogram; - bijzondere accijns: 93,4261 euro per kilogram.".

Art. 133.Deze afdeling treedt in werking op 1 januari 2023.

TITEL 7. - Pensioenen ENIG HOOFDSTUK. - Wijziging van de programmawet van 28 juni 2013Relevante gevonden documenten type wet prom. 27/12/2004 pub. 31/12/2004 numac 2004021169 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Wet houdende diverse bepalingen sluiten0

Art. 134.In artikel 86, eerste lid, van de programmawet van 28 juni 2013Relevante gevonden documenten type wet prom. 27/12/2004 pub. 31/12/2004 numac 2004021169 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Wet houdende diverse bepalingen sluiten0 worden de volgende wijzigingen aangebracht: 1° in het vijfde streepje worden de woorden "met 4.406,40 EUR verhoogd;" vervangen door de woorden "met 8.812,80 EUR verhoogd voor één kind en bijkomend met 4.406,40 EUR per bijkomend kind;"; 2° in het zesde streepje worden de woorden "met 3.525,12 EUR verhoogd." vervangen door de woorden "met 7.050,24 EUR verhoogd voor één kind en bijkomend met 3.525,12 EUR per bijkomend kind.".

Art. 135.Deze titel treedt in werking op 1 januari 2023.

TITEL 8. - Sociale zaken HOOFDSTUK 1. - Competitiviteit

Art. 136.Dit hoofdstuk is van toepassing op volgende werkgevers: 1° de werkgevers en de personen die hiermee worden gelijkgesteld bedoeld in artikel 1, § 1, van de wet van 27 juni 1969Relevante gevonden documenten type wet prom. 22/12/1998 pub. 15/01/1999 numac 1998003665 bron ministerie van financien Wet houdende fiscale en andere bepalingen sluiten6 tot herziening van de besluitwet van 28 december 1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders wanneer en voor zover zij onder het toepassingsgebied vallen van de wet van 5 december 1968Relevante gevonden documenten type wet prom. 22/12/1998 pub. 15/01/1999 numac 1998003665 bron ministerie van financien Wet houdende fiscale en andere bepalingen sluiten0 betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités;2° de autonome overheidsbedrijven zoals bedoeld in artikel 1, § 4, van de wet van 21 maart 1991Relevante gevonden documenten type wet prom. 25/01/1999 pub. 06/02/1999 numac 1999021025 bron diensten van de eerste minister Wet houdende sociale bepalingen sluiten0 betreffende de hervorming van sommige economische overheidsbedrijven, evenals HR Rail;3° de openbare instellingen en diensten met als NACE-code 86101, 86102, 86103, 86104, 86109, 86210, 86901, 86903, 86904, 86905, 86906, 86909, 87101, 87109, 87201, 87202, 87203, 87204, 87205, 87209, 87301, 87302, 87303, 87304, 87309, 87901, 87902, 87909, 88101, 88102, 88103, 88104, 88109, 88911, 88912, 88919, 88991, 88992, 88993, 88994, 88996 en 88999. Dit hoofdstuk is niet van toepassing op de ondernemingen: 1° die een rechtstreekse deelneming aanhouden in een vennootschap die gevestigd is in een Staat die is opgenomen op één van de lijsten waarnaar wordt verwezen in artikel 307, § 1/2, van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen 1992 of een Staat die is opgenomen in de lijst in artikel 179, KB/WIB 92;of 2° die betalingen hebben gedaan aan vennootschappen die gevestigd zijn in één van de hiervoor bedoelde Staten, voor zover deze betalingen in de loop van het belastbare tijdperk een totaalbedrag vormen van ten minste 100.000 euro, en niet werd aangetoond dat deze betalingen werden verricht in het kader van werkelijke en oprechte verrichtingen die het gevolg zijn van rechtmatige financiële of economische behoeften.

Art. 137.Voor de toepassing van dit hoofdstuk wordt verstaan onder "netto globale werkgeversbijdrage", de werkgeversbijdrage bedoeld in artikel 38, § 3, 1°, 2° of 3°, en artikel 38, § 3bis, van de wet van 29 juni 1981Relevante gevonden documenten type wet prom. 22/12/1998 pub. 15/01/1999 numac 1998003665 bron ministerie van financien Wet houdende fiscale en andere bepalingen sluiten7 houdende de algemene beginselen van de sociale zekerheid voor werknemers, waarbij geen rekening wordt gehouden met de loonmatigingsbijdrage bedoeld in artikel 38, § 3bis, eerste lid, van dezelfde wet, die niet werd berekend op de werkgeversbijdragen bedoeld in voornoemd artikel 38, § 3, 1°, 2° of 3°, en § 3bis, eerste en tweede lid, van dezelfde wet, verminderd met de door de werkgever toegepaste patronale bijdrageverminderingen op basis van artikel 185 van de wet van 29 april 1996 houdende sociale bepalingen en van hoofdstuk 7 van titel IV van de programmawet (I) van 24 december 2002.

Art. 138.De werkgevers bedoeld in artikel 136, hebben recht op een vermindering van 7,07 % van het voor het eerste en tweede kwartaal 2023 verschuldigde bedrag van de netto globale werkgeversbijdrage.

Art. 139.De werkgevers bedoeld in artikel 136, hebben tevens recht op een uitstel van betaling van een deel van de werkgeversbijdragen verschuldigd voor het derde en vierde kwartaal 2023.

Dit uitstel van betaling geldt voor het deel dat overeenkomt met 7,07 % van het voor het derde en vierde kwartaal 2023 verschuldigde bedrag van de netto globale werkgeversbijdrage.

Art. 140.De vermindering bedoeld in artikel 138 wordt door de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid aan alle werkgevers bedoeld in artikel 136, toegekend.

Als de werkgever niet aan de voorwaarde bedoeld in artikel 136, tweede lid, voldoet, is hij verplicht om dit bij zijn aangifte in de kwartaalaangifte aan te geven, in welk geval de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid de vermindering niet zal toekennen.

Om het uitstel van betaling bedoeld in artikel 139 te genieten, moet de werkgever hiertoe per kwartaal een aanvraag indienen bij de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid.

Art. 141.De socialezekerheidsbijdragen waarvoor uitstel werd verleend overeenkomstig artikel 139, zullen door voornoemde Rijksdienst in vier schijven worden geïnd, in gelijke delen verdeeld over de vier kwartalen van 2025, samen met de bijdragen verschuldigd voor deze kwartalen.

Art. 142.In artikel 5, § 2, van de wet van 26 juli 1996Relevante gevonden documenten type wet prom. 25/01/1999 pub. 06/02/1999 numac 1999021025 bron diensten van de eerste minister Wet houdende sociale bepalingen sluiten3 tot bevordering van de werkgelegenheid en tot preventieve vrijwaring van het concurrentievermogen, ingevoegd bij de wet van 19 maart 2017, wordt tussen het derde en het vierde lid, het volgende lid ingevoegd: "Het vorig lid is niet van toepassing op de in artikel 138 van de programmawet van 26 december 2022 bepaalde vermindering van de netto globale werkgeversbijdrage voor het eerste en het tweede kwartaal van het jaar 2023.".

Art. 143.Dit hoofdstuk treedt in werking op 1 januari 2023. HOOFDSTUK 2. - Opeenvolgende dagcontracten in de interimsector

Art. 144.In artikel 38 van de wet van 29 juni 1981Relevante gevonden documenten type wet prom. 22/12/1998 pub. 15/01/1999 numac 1998003665 bron ministerie van financien Wet houdende fiscale en andere bepalingen sluiten7 houdende de algemene beginselen van de sociale zekerheid voor werknemers, laatst gewijzigd bij de wet van 25 november 2021, wordt een paragraaf 3vicies semel ingevoegd, luidende: " § 3vicies semel. A. Vanaf 1 januari 2023 wordt een responsabiliseringsbijdrage ingesteld wanneer uitzendkrachten te vaak worden aangeworven via opeenvolgende contracten voor uitzendarbeid van zeer korte duur.

Deze responsabiliseringsbijdrage is niet van toepassing op uitzendkrachten die een rustpensioen of overlevingspensioen genieten, op een flexi-job en op gelegenheidswerknemers bij een gebruiker die behoort tot het paritaire comité voor de landbouw (PC 144), voor het tuinbouwbedrijf (PC 145) en voor het hotelbedrijf (PC 302).

B. Voor de toepassing van de huidige bepaling wordt verstaan onder: 1° de wet van 24 juli 1987Relevante gevonden documenten type wet prom. 03/04/1997 pub. 13/12/1997 numac 1997015121 bron ministerie van buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Wet houdende instemming met het Verdrag nr. 171 betreffende nachtarbeid, aangenomen te Genève op 26 juni 1990 door de Internationale Arbeidsconferentie tijdens haar zevenenzeventigste zitting type wet prom. 03/04/1997 pub. 25/06/1997 numac 1997009353 bron ministerie van justitie Wet betreffende de wedden van titularissen van sommige openbare ambten type wet prom. 03/04/1997 pub. 05/03/1998 numac 1997015211 bron ministerie van buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Wet houdende instemming met de Overeenkomst betreffende de afgifte van meertalige uittreksels uit akten van de burgerlijke stand, en Bijlagen, gedaan te Wenen op 8 september 1976, en het Aanvullend Protocol bij de Overeenkomst inzake internationale uitwisseling van gegevens op het gebied van de burgerlijke stand, ondertekend te Istanbul op 4 september 1958, en Bijlage, gedaan te Patras op 6 september 1989 type wet prom. 03/04/1997 pub. 07/02/2014 numac 2014000085 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet houdende instemming met het Verdrag nr. 168 betreffende de bevordering van de werkgelegenheid en de bescherming tegen werkloosheid, aangenomen te Genève op 21 juni 1988 door de Internationale Arbeidsconferentie tijdens haar vijfenzeventigste zitting. - Duitse vertaling sluiten6: de wet van 24 juli 1987Relevante gevonden documenten type wet prom. 03/04/1997 pub. 13/12/1997 numac 1997015121 bron ministerie van buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Wet houdende instemming met het Verdrag nr. 171 betreffende nachtarbeid, aangenomen te Genève op 26 juni 1990 door de Internationale Arbeidsconferentie tijdens haar zevenenzeventigste zitting type wet prom. 03/04/1997 pub. 25/06/1997 numac 1997009353 bron ministerie van justitie Wet betreffende de wedden van titularissen van sommige openbare ambten type wet prom. 03/04/1997 pub. 05/03/1998 numac 1997015211 bron ministerie van buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Wet houdende instemming met de Overeenkomst betreffende de afgifte van meertalige uittreksels uit akten van de burgerlijke stand, en Bijlagen, gedaan te Wenen op 8 september 1976, en het Aanvullend Protocol bij de Overeenkomst inzake internationale uitwisseling van gegevens op het gebied van de burgerlijke stand, ondertekend te Istanbul op 4 september 1958, en Bijlage, gedaan te Patras op 6 september 1989 type wet prom. 03/04/1997 pub. 07/02/2014 numac 2014000085 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet houdende instemming met het Verdrag nr. 168 betreffende de bevordering van de werkgelegenheid en de bescherming tegen werkloosheid, aangenomen te Genève op 21 juni 1988 door de Internationale Arbeidsconferentie tijdens haar vijfenzeventigste zitting. - Duitse vertaling sluiten6 betreffende de tijdelijke arbeid, de uitzendarbeid en het ter beschikking stellen van werknemers ten behoeve van gebruikers;2° opeenvolgende contracten voor uitzendarbeid van zeer korte duur: de arbeidsovereenkomsten voor uitzendarbeid bij eenzelfde gebruiker die elk een looptijd van 24 uur niet overschrijden en die elkaar onmiddellijk opvolgen;3° gebruiker: de persoon bij wie een uitzendkracht in de zin van artikel 7, eerste lid, 3°, van de wet van 24 juli 1987Relevante gevonden documenten type wet prom. 03/04/1997 pub. 13/12/1997 numac 1997015121 bron ministerie van buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Wet houdende instemming met het Verdrag nr. 171 betreffende nachtarbeid, aangenomen te Genève op 26 juni 1990 door de Internationale Arbeidsconferentie tijdens haar zevenenzeventigste zitting type wet prom. 03/04/1997 pub. 25/06/1997 numac 1997009353 bron ministerie van justitie Wet betreffende de wedden van titularissen van sommige openbare ambten type wet prom. 03/04/1997 pub. 05/03/1998 numac 1997015211 bron ministerie van buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Wet houdende instemming met de Overeenkomst betreffende de afgifte van meertalige uittreksels uit akten van de burgerlijke stand, en Bijlagen, gedaan te Wenen op 8 september 1976, en het Aanvullend Protocol bij de Overeenkomst inzake internationale uitwisseling van gegevens op het gebied van de burgerlijke stand, ondertekend te Istanbul op 4 september 1958, en Bijlage, gedaan te Patras op 6 september 1989 type wet prom. 03/04/1997 pub. 07/02/2014 numac 2014000085 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet houdende instemming met het Verdrag nr. 168 betreffende de bevordering van de werkgelegenheid en de bescherming tegen werkloosheid, aangenomen te Genève op 21 juni 1988 door de Internationale Arbeidsconferentie tijdens haar vijfenzeventigste zitting. - Duitse vertaling sluiten6 ter beschikking wordt gesteld in het kader van een contract voor uitzendarbeid zoals bedoeld in artikel 7, eerste lid, 2°, van de wet van 24 juli 1987Relevante gevonden documenten type wet prom. 03/04/1997 pub. 13/12/1997 numac 1997015121 bron ministerie van buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Wet houdende instemming met het Verdrag nr. 171 betreffende nachtarbeid, aangenomen te Genève op 26 juni 1990 door de Internationale Arbeidsconferentie tijdens haar zevenenzeventigste zitting type wet prom. 03/04/1997 pub. 25/06/1997 numac 1997009353 bron ministerie van justitie Wet betreffende de wedden van titularissen van sommige openbare ambten type wet prom. 03/04/1997 pub. 05/03/1998 numac 1997015211 bron ministerie van buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Wet houdende instemming met de Overeenkomst betreffende de afgifte van meertalige uittreksels uit akten van de burgerlijke stand, en Bijlagen, gedaan te Wenen op 8 september 1976, en het Aanvullend Protocol bij de Overeenkomst inzake internationale uitwisseling van gegevens op het gebied van de burgerlijke stand, ondertekend te Istanbul op 4 september 1958, en Bijlage, gedaan te Patras op 6 september 1989 type wet prom. 03/04/1997 pub. 07/02/2014 numac 2014000085 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet houdende instemming met het Verdrag nr. 168 betreffende de bevordering van de werkgelegenheid en de bescherming tegen werkloosheid, aangenomen te Genève op 21 juni 1988 door de Internationale Arbeidsconferentie tijdens haar vijfenzeventigste zitting. - Duitse vertaling sluiten6;4° uitzendbureau: het uitzendbureau bedoeld in artikel 7, eerste lid, 1°, van de wet van 24 juli 1987Relevante gevonden documenten type wet prom. 03/04/1997 pub. 13/12/1997 numac 1997015121 bron ministerie van buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Wet houdende instemming met het Verdrag nr. 171 betreffende nachtarbeid, aangenomen te Genève op 26 juni 1990 door de Internationale Arbeidsconferentie tijdens haar zevenenzeventigste zitting type wet prom. 03/04/1997 pub. 25/06/1997 numac 1997009353 bron ministerie van justitie Wet betreffende de wedden van titularissen van sommige openbare ambten type wet prom. 03/04/1997 pub. 05/03/1998 numac 1997015211 bron ministerie van buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Wet houdende instemming met de Overeenkomst betreffende de afgifte van meertalige uittreksels uit akten van de burgerlijke stand, en Bijlagen, gedaan te Wenen op 8 september 1976, en het Aanvullend Protocol bij de Overeenkomst inzake internationale uitwisseling van gegevens op het gebied van de burgerlijke stand, ondertekend te Istanbul op 4 september 1958, en Bijlage, gedaan te Patras op 6 september 1989 type wet prom. 03/04/1997 pub. 07/02/2014 numac 2014000085 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet houdende instemming met het Verdrag nr. 168 betreffende de bevordering van de werkgelegenheid en de bescherming tegen werkloosheid, aangenomen te Genève op 21 juni 1988 door de Internationale Arbeidsconferentie tijdens haar vijfenzeventigste zitting. - Duitse vertaling sluiten6. C. De responsabiliseringsbijdrage wordt per periode van zes maanden berekend op basis van de frequentie van de opeenvolgende contracten voor uitzendarbeid van zeer korte duur tussen dezelfde uitzendkracht en hetzelfde uitzendbureau voor tewerkstelling bij dezelfde gebruiker.

Het bedrag van de responsabiliseringsbijdrage wordt als volgt vastgesteld: - 10 euro maal het totale aantal opeenvolgende dagcontracten voor uitzendarbeid, indien dit aantal gelijk is aan of groter dan 40 maar kleiner dan of gelijk aan 59 opeenvolgende dagcontracten voor uitzendarbeid; - 15 euro maal het totale aantal opeenvolgende dagcontracten voor uitzendarbeid, indien dit aantal gelijk is aan of groter dan 60 maar kleiner dan of gelijk aan 79 opeenvolgende dagcontracten voor uitzendarbeid; - 30 euro maal het totale aantal opeenvolgende dagcontracten voor uitzendarbeid, indien dit aantal gelijk is aan of groter dan 80 maar kleiner dan of gelijk aan 99 opeenvolgende dagcontracten voor uitzendarbeid; - 40 euro maal het totale aantal opeenvolgende dagcontracten voor uitzendarbeid, indien dit aantal gelijk is aan of groter dan 100 opeenvolgende dagcontracten voor uitzendarbeid.

D. De berekeningsperioden lopen van 1 januari tot en met 30 juni van het kalenderjaar, en van 1 juli tot en met 31 december van hetzelfde kalenderjaar.

E. De Rijksdienst voor Sociale Zekerheid stelt het bedrag van de responsabiliseringsbijdrage vast en int deze bij de gebruikers.

De bepalingen van het algemeen socialezekerheidsstelsel voor werknemers, zoals deze betreffende de betalingstermijnen, de toepassing van burgerlijke en strafrechtelijke sancties, de controle, de bevoegde rechter in geval van betwisting, de verjaringstermijn inzake rechtsvorderingen, de voorrechten en de mededeling van het bedrag van de schuld aan de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid, zijn van toepassing.

De Koning kan andere voorwaarden en betaaltermijnen voor de betaling van de responsabiliseringsbijdrage door de gebruiker bepalen, met inbegrip van de vervaldag van de burgerlijke sancties.

F. De opbrengst van de bijdrage wordt overgemaakt aan de RSZ-Globaal Beheer, bedoeld in artikel 5, eerste lid, 2°, van de wet van 27 juni 1969Relevante gevonden documenten type wet prom. 22/12/1998 pub. 15/01/1999 numac 1998003665 bron ministerie van financien Wet houdende fiscale en andere bepalingen sluiten6 tot herziening van de besluitwet van 28 december 1944 betreffende de sociale zekerheid van de werknemers.

G. De gebruiker kan een verzoek indienen tot gehele of gedeeltelijke terugbetaling van de responsabiliseringsbijdrage en de bijbehorende burgerlijke sancties wanneer hij aantoont dat de opeenvolgende tijdelijke contracten voor uitzendarbeid van zeer korte duur, geheel of gedeeltelijk het gevolg zijn van uitzonderlijke omstandigheden die voldoende worden gemotiveerd.

Voorafgaand aan het verzoek tot terugbetaling dient hij, na informatie en raadpleging van de ondernemingsraad, en bij ontstentenis van een ondernemingsraad, na informatie en raadpleging van de vakbondsafvaardiging, in de ondernemingen waarbinnen deze organen bestaan, ter advies een dossier in bij de Commissie van Goede diensten, opgericht bij de collectieve arbeidsovereenkomst van 8 juli 1993 in het Paritair Comité voor de uitzendarbeid.

Deze aanvraag moet eensdeels gepaard gaan met een bewijs dat de informatie en raadpleging heeft plaatsgevonden, en anderdeels, met een uiteenzetting van de uitzonderlijke omstandigheden en de redenen waarom de responsabiliseringsbijdrage niet verschuldigd is. Zonder die elementen zal de aanvraag als onvolledig worden beschouwd.

De gebruiker zal de gelegenheid krijgen om door de Commissie van Goede Diensten te worden gehoord.

De Commissie van Goede diensten maakt zijn gemotiveerd advies over aan de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid. Dit advies is bindend.

Het vermelde verzoek tot terugbetaling wordt gericht aan de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid, en wordt vergezeld van het advies van de Commissie van Goede diensten, samen met het dossier van de adviesaanvraag.

Bij gebrek aan de voorafgaande volledige betaling van de responsabiliseringsbijdrage en haar aanhorigheden, is de aanvraag niet ontvankelijk.".

Art. 145.Dit hoofdstuk treedt in werking op 1 januari 2023. HOOFDSTUK 3. - Uitbreiding toepassingsgebied van de flexi-jobs

Art. 146.In artikel 2 de wet van 16 november 2015Relevante gevonden documenten type wet prom. 25/01/1999 pub. 06/02/1999 numac 1999021025 bron diensten van de eerste minister Wet houdende sociale bepalingen sluiten8 houdende diverse bepalingen inzake sociale zaken, vervangen door de programma wet van 25 december 2017Relevante gevonden documenten type wet prom. 14/01/2002 pub. 22/02/2002 numac 2002022093 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Wet houdende maatregelen inzake gezondheidszorg sluiten3, worden de volgende wijzigingen aangebracht: 1° onder 9° wordt het woord "bovengenoemde" vervangen door de woorden "hier genoemde";2° het eerste lid wordt aangevuld met de bepalingen onder 10° tot 13°, luidende: "10° onder het nationale paritair comité voor de sport (PC 223); 11° onder het paritair subcomité voor de exploitatie van bioscoopzalen (PC 303.03); 12° onder het paritair comité voor het vermakelijkheidsbedrijf (PC 304), met uitsluiting van artistieke, artistiek-technische en artistiek-ondersteunende functies die activiteiten omvatten zoals bepaald door de wet van 16 december 2022Relevante gevonden documenten type wet prom. 22/12/2003 pub. 31/12/2003 numac 2003021247 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Wet houdende diverse bepalingen sluiten4 tot oprichting van de Kunstwerkcommissie en tot verbetering van de sociale bescherming van kunstwerkers; 13° onder het paritair comité voor gezondheidsinrichtingen en -diensten (PC 330) of van openbare instellingen en diensten van de publieke zorgsector met als NACE-code 86101, 86102, 86103, 86104, 86109, 86210, 86901, 86903, 86905, 86906, 86909, 87101, 87109, 87301, en 87302 met uitsluiting van functies die taken omvatten behorend tot het materiële toepassingsgebied van de gecoördineerde wet van 10 mei 2015Relevante gevonden documenten type wet prom. 25/01/1999 pub. 06/02/1999 numac 1999021025 bron diensten van de eerste minister Wet houdende sociale bepalingen sluiten6 betreffende de uitoefening van de gezondheidszorgberoepen."; 3° artikel 2 wordt aangevuld met een lid, luidende: "De Koning kan, bij een besluit vastgesteld na overleg in de Ministerraad, het vorig lid aanvullen met een paritair comité waaronder werkgevers en werknemers van de evenementensector ressorteren, wanneer de Koning een nieuw paritair comité, overeenkomstig artikel 35 van de wet van 5 december 1968Relevante gevonden documenten type wet prom. 22/12/1998 pub. 15/01/1999 numac 1998003665 bron ministerie van financien Wet houdende fiscale en andere bepalingen sluiten0 betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités, opricht dat specifiek bevoegd is voor de "evenementensector".Hij kan daarbij de toepassing voor bepaalde functies uitsluiten.".

Art. 147.Artikel 5, § 2, van dezelfde wet, vervangen door de programmawet van 26 december 2015Relevante gevonden documenten type wet prom. 27/12/2004 pub. 31/12/2004 numac 2004021169 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Wet houdende diverse bepalingen sluiten2, wordt aangevuld met een lid, luidende: "In afwijking van het vorige lid, bedraagt het basisloon als bedoeld in artikel 3, 2°, minimaal 11,49 euro per uur voor activiteiten uitgevoerd binnen het paritair comité voor gezondheidsinrichtingen en -diensten (PC 330) en in de openbare instellingen en diensten van de publieke zorgsector met als NACE-code 86101, 86102, 86103, 86104, 86109, 86210, 86901, 86903, 86905, 86906, 86909, 87101, 87109, 87301 en 87302. Dit minimaal bedrag wordt aangepast aan het indexcijfer der consumptieprijzen, overeenkomstig de bepalingen van de wet van 2 augustus 1971Relevante gevonden documenten type wet prom. 22/12/1998 pub. 15/01/1999 numac 1998003665 bron ministerie van financien Wet houdende fiscale en andere bepalingen sluiten2 houdende inrichting van een stelsel waarbij de wedden, lonen, pensioenen, toelagen en tegemoetkomingen ten laste van de openbare schatkist, sommige sociale uitkeringen, de bezoldigingsgrenzen waarmede rekening dient gehouden bij de berekening van sommige bijdragen van de sociale zekerheid der arbeiders, alsmede de verplichtingen op sociaal gebied opgelegd aan de zelfstandigen, aan het indexcijfer van de consumptieprijzen worden gekoppeld.".

Art. 148.In hoofdstuk 2 van dezelfde wet, wordt een afdeling 2/1, ingevoegd luidende "Afdeling 2/1 Toezicht van het toepassingsgebied".

Art. 149.In afdeling 2/1, ingevoegd bij artikel 148, wordt een artikel 5/1 ingevoegd, luidende: "

Art. 5/1.De Rijksdienst voor Sociale Zekerheid controleert of de werknemer, aangeworven in het kader van een flexi-job, niet wordt aangeworven bij een werkgever of voor functies die vallen buiten het toepassingsgebied zoals bepaald in artikel 2.

Daartoe kan de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid de databanken raadplegen van de werknemers die een artistieke, artistiek-technische of artistiek-ondersteunende functie uitoefenen of een activiteit die onder het materiële toepassingsgebied van de gecoördineerde wet van 10 mei 2015Relevante gevonden documenten type wet prom. 25/01/1999 pub. 06/02/1999 numac 1999021025 bron diensten van de eerste minister Wet houdende sociale bepalingen sluiten6 betreffende de uitoefening van de gezondheidszorgberoepen valt.

De Rijksdienst voor Sociale Zekerheid verwerkt de volgende persoonsgegevens en categorieën van persoonsgegevens van de werknemer: - de naam; - de voornaam; - het geslacht; - de geboortedatum; - de taal; - het identificatienummer van de sociale zekerheid INSZ (rijksregisternummer of nummer in het BIS-register); - het adres; - het e-mailadres; - het telefoonnummer; - de categorieën van gegevens betreffende de uitgevoerde activiteit binnen het paritair comité voor het vermakelijkheidsbedrijf (PC 304) of het paritair comité voor gezondheidsinrichtingen en diensten (PC 330) en van de publieke zorgsector. De verwerking van deze gegevens is noodzakelijk voor de adequate uitoefening van de wettelijke opdrachten van de Rijksdienst van Sociale Zekerheid.

Deze persoonsgegevens evenals de categorieën van persoonsgegevens worden bewaard gedurende een periode die niet langer is dan de verjaringstermijn voor de erkenning van de rechten van de flexi-jobwerknemer of voor de vorderingen tot terugvordering van onverschuldigde betalingen.

De in het derde lid vermelde persoonsgegevens en categorieën van persoonsgegevens worden geschrapt na het verstrijken van de verjaringstermijn, bedoeld in het vijfde lid.

De Rijksdienst voor Sociale Zekerheid is verantwoordelijk voor de naleving van het in artikel 2 bepaalde materiële toepassingsgebied.".

Art. 150.Dit hoofdstuk treedt in werking op 1 januari 2023. HOOFDSTUK 4. - Maatregel aangaande de personeelsschaarste in de zorgsectoren

Art. 151.In artikel 3 van de wet van 20 november 2022Relevante gevonden documenten type wet prom. 22/12/2003 pub. 31/12/2003 numac 2003021247 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Wet houdende diverse bepalingen sluiten2 houdende maatregelen aangaande de personeelsschaarste in de zorgsectoren worden de woorden "en het eerste kwartaal 2023" ingevoegd tussen de woorden "vierde kwartaal van 2022" en de woorden "gepresteerde uren" en de woorden "van 475 uren" worden vervangen door de woorden "van 475 uren in 2022 van 600 uren in 2023".

Art. 152.In artikel 21, eerste en tweede lid, van dezelfde wet worden de woorden "31 december 2022" vervangen door de woorden "31 maart 2023". HOOFDSTUK 5. - Uitkerings- en moederschapsverzekering Afdeling 1. - Toekenning van een werkhervattingspremie

Art. 153.In titel IV van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994, wordt een hoofdstuk IV ingevoegd, luidende "Hoofdstuk IV. Toekenning van een werkhervattingspremie".

Art. 154.In hoofdstuk IV, ingevoegd bij artikel 153, wordt een artikel 110/1 ingevoegd, luidende: "

Art. 110/1.De Koning bepaalt, bij een besluit vastgesteld na overleg in de Ministerraad, de voorwaarden waaronder een werkhervattingspremie van 1.000 euro wordt toegekend aan de werkgever waarbij een gerechtigde die zich in het tijdvak van invaliditeit, bedoeld in artikel 93 bevindt, een toegelaten arbeid overeenkomstig artikel 100, § 2, hervat.".

Art. 155.Artikel 193, § 1, tweede lid, van dezelfde wet, gewijzigd bij de wet van 27 december 2012Relevante gevonden documenten type wet prom. 25/01/1999 pub. 06/02/1999 numac 1999021025 bron diensten van de eerste minister Wet houdende sociale bepalingen sluiten1, wordt aangevuld met de woorden ", evenals van de toegekende werkhervattingspremies".

Art. 156.Deze afdeling treedt in werking op 1 april 2023.

De maatregel ingevoerd door deze afdeling zal door het Beheerscomité van de Dienst voor uitkeringen, bedoeld in artikel 79 van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994, worden geëvalueerd vóór 1 april 2025. Deze evaluatie zal minstens de volgende aspecten tot voorwerp hebben: 1° de impact op het aantal verrichte toegelaten tewerkstellingen door de invalide gerechtigden;2° de duurtijd van deze toegelaten tewerkstellingen;3° de verhouding tussen de kost van de toekenning van deze werkhervattingspremie en de budgettaire opbrengst van deze toegelaten tewerkstellingen. Afdeling 2. - Vaststelling van de moederschapsuitkering van de

gecontroleerde werkloze gerechtigde

Art. 157.Artikel 113, zesde lid, van dezelfde wet, vervangen bij de wet van 4 augustus 1996Relevante gevonden documenten type wet prom. 04/08/1996 pub. 21/10/1999 numac 1999015088 bron ministerie van buitenlandse zaken, buitenlandse handel en internationale samenwerking Wet houdende instemming met het Protocol tussen de regering van het Koninkrijk België en de regering van de Franse Republiek betreffende het kraamgeld, ondertekend te Brussel op 26 april 1993 type wet prom. 04/08/1996 pub. 30/06/1998 numac 1998015016 bron ministerie van buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Wet houdende goedkeuring van de Overeenkomst over het Wegvervoer tussen het Koninkrijk België, de Republiek Estland, de Republiek Letland, de Republiek Litouwen, het Groothertogdom Luxemburg en het Koninkrijk der Nederlanden, ondertekend te Athene op 11 juni 1992 type wet prom. 04/08/1996 pub. 24/07/1997 numac 1996015142 bron ministerie van buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Wet houdende goedkeuring van de Overeenkomst tussen het Koninkrijk België en de Arabische Republiek Egypte tot het vermijden van dubbele belasting en het voorkomen van het ontgaan van belasting inzake belastingen naar het inkomen, ondertekend te Kaïro op 3 januari 1991 type wet prom. 04/08/1996 pub. 08/06/2005 numac 2005015073 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Wet houdende instemming met de Overeenkomst tussen het Koninkrijk België en de Republiek Gabon tot het vermijden van dubbele belasting en tot het voorkomen van het ontgaan van belasting inzake belastingen naar het inkomen en naar het vermogen, ondertekend te Brussel op 14 januari 1993 type wet prom. 04/08/1996 pub. 19/05/1999 numac 1999015018 bron ministerie van buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Wet houdende goedkeuring van de Overeenkomst over het wegvervoer tussen het Koninkrijk België, de Republiek Estland, de Republiek Letland, de Republiek Litouwen, het Groothertogdom Luxemburg en het Koninkrijk der Nederlanden, ondertekend te Athene op 11 juni 1992. - Addendum sluiten en gewijzigd bij de wet van 24 december 2002, wordt aangevuld met de volgende zinnen: "De Koning kan in dit opzicht een referentiedatum vaststellen om het bedrag van de werkloosheidsuitkering te bepalen die in het kader van de werkloosheidsreglementering in aanmerking wordt genomen. De Koning bepaalt de periode waarna deze maatregel van alignering ophoudt van toepassing te zijn.".

Art. 158.Deze afdeling treedt in werking op 1 januari 2023 en is van toepassing op de tijdvakken van moederschapsbescherming die op deze datum al lopende zijn evenals op de tijdvakken van moederschapsbescherming die ten vroegste op deze datum aanvatten. Afdeling 3. - Aanwerving van bijkomende "Terug Naar

Werk-coördinatoren"

Art. 159.In artikel 195, § 1, 2°, tiende lid, van dezelfde wet, ingevoegd bij de wet van 12 december 2021Relevante gevonden documenten type wet prom. 22/05/2003 pub. 03/07/2003 numac 2003003367 bron federale overheidsdienst budget en beheerscontrole en federale overheidsdienst financien Wet houdende organisatie van de begroting en van de comptabiliteit van de federale Staat type wet prom. 22/05/2003 pub. 03/07/2003 numac 2003003368 bron federale overheidsdienst budget en beheerscontrole en federale overheidsdienst financien Wet tot wijziging van de wet van 29 oktober 1846 op de inrichting van het Rekenhof sluiten7, worden de woorden "in 2023 met het bedrag van 5.724.000 euro en in 2024 met het bedrag van 5.724.000 euro" vervangen door de woorden "in 2023 met het bedrag van 6.724.000 euro, waarvan 1.000.000 euro enkel betrekking heeft op de periode vanaf 1 juli 2023 tot en met 31 december 2023, en in 2024 met het bedrag van 7.724.000 euro".

Art. 160.Deze afdeling treedt in werking op 1 januari 2023. HOOFDSTUK 6. - Financieringssysteem voor het inkopen van dienstverlening door personen waarvan de arbeidsovereenkomst werd verbroken wegens overmacht om medische redenen Afdeling 1. - Wijzigingen van de wet betreffende de verplichte

verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994

Art. 161.In artikel 80, § 1, van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen gecoördineerd op 14 juli 1994, wordt de bepaling onder 13°, opgeheven bij de wet van 20 december 1995, hersteld als volgt: "13° beheert het "Terug Naar Werk-fonds" bedoeld in artikel 110/2.".

Art. 162.In titel IV van dezelfde wet, wordt een hoofdstuk V ingevoegd, luidende "Hoofdstuk V. Het "Terug Naar Werk-fonds"."

Art. 163.In hoofdstuk V, ingevoegd bij artikel 162, wordt een artikel 110/2 ingevoegd, luidende: "

Art. 110/2.§ 1. In de schoot van de Dienst voor uitkeringen wordt een "Terug Naar Werk-fonds" opgericht dat door het Beheerscomité bedoeld in artikel 79 wordt beheerd.

Dit fonds wordt gevormd door de bijdragen die de werkgevers naar aanleiding van de beëindiging van de arbeidsovereenkomst wegens overmacht, bedoeld in artikel 34, § 1, van de wet van 3 juli 1978Relevante gevonden documenten type wet prom. 03/04/1997 pub. 13/12/1997 numac 1997015121 bron ministerie van buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Wet houdende instemming met het Verdrag nr. 171 betreffende nachtarbeid, aangenomen te Genève op 26 juni 1990 door de Internationale Arbeidsconferentie tijdens haar zevenenzeventigste zitting type wet prom. 03/04/1997 pub. 25/06/1997 numac 1997009353 bron ministerie van justitie Wet betreffende de wedden van titularissen van sommige openbare ambten type wet prom. 03/04/1997 pub. 05/03/1998 numac 1997015211 bron ministerie van buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Wet houdende instemming met de Overeenkomst betreffende de afgifte van meertalige uittreksels uit akten van de burgerlijke stand, en Bijlagen, gedaan te Wenen op 8 september 1976, en het Aanvullend Protocol bij de Overeenkomst inzake internationale uitwisseling van gegevens op het gebied van de burgerlijke stand, ondertekend te Istanbul op 4 september 1958, en Bijlage, gedaan te Patras op 6 september 1989 type wet prom. 03/04/1997 pub. 07/02/2014 numac 2014000085 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet houdende instemming met het Verdrag nr. 168 betreffende de bevordering van de werkgelegenheid en de bescherming tegen werkloosheid, aangenomen te Genève op 21 juni 1988 door de Internationale Arbeidsconferentie tijdens haar vijfenzeventigste zitting. - Duitse vertaling sluiten8 betreffende de arbeidsovereenkomsten dienen te betalen overeenkomstig artikel 10, § 1, eerste lid, 2°, van de wet van 5 september 2001Relevante gevonden documenten type wet prom. 22/12/1998 pub. 15/01/1999 numac 1998003665 bron ministerie van financien Wet houdende fiscale en andere bepalingen sluiten3 tot de verbetering van de werkgelegenheidsgraad van de werknemers. § 2. Het "Terug Naar Werk-fonds", bedoeld in paragraaf 1, is bestemd voor de inkoop van gespecialiseerde dienstverlening op maat bij erkende dienstverleners met het oog op de sociaalprofessionele re-integratie van de gerechtigden die arbeidsongeschikt zijn erkend overeenkomstig artikel 100. De Koning bepaalt, bij een besluit vastgesteld na overleg in de Ministerraad, de gespecialiseerde dienstverlening op maat, evenals de criteria waaraan deze erkende dienstverleners moeten voldoen.

De Koning bepaalt, bij een besluit vastgesteld na overleg in de Ministerraad, de toekenningsvoorwaarden die de gerechtigden, bedoeld in het eerste lid, moeten vervullen om aanspraak te kunnen maken op een tussenkomst van het "Terug Naar Werk-fonds", evenals de door deze gerechtigden na te leven aanvraag- en betalingsvoorwaarden van deze tussenkomst die de leidend ambtenaar van de Dienst voor uitkeringen toekent binnen de perken van de financiële middelen van dit fonds. § 3. Gedurende het tijdvak waarin voor dezelfde gerechtigde al een tenlasteneming door de uitkeringsverzekering in het kader van een programma van beroepsherscholing, bedoeld in artikel 109bis is gebeurd, is geen tussenkomst van het "Terug Naar Werk-fonds" mogelijk.". Afdeling 2. - Wijzigingen van de wet van 5 september 2001Relevante gevonden documenten type wet prom. 22/12/1998 pub. 15/01/1999 numac 1998003665 bron ministerie van financien Wet houdende fiscale en andere bepalingen sluiten3 tot de

verbetering van de werkgelegenheidsgraad van de werknemers

Art. 164.In de wet van 5 september 2001Relevante gevonden documenten type wet prom. 22/12/1998 pub. 15/01/1999 numac 1998003665 bron ministerie van financien Wet houdende fiscale en andere bepalingen sluiten3 tot de verbetering van de werkgelegenheidsgraad van de werknemers wordt hoofdstuk III, opgeheven bij de wet van 22 december 2003Relevante gevonden documenten type wet prom. 22/12/2003 pub. 31/12/2003 numac 2003021247 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Wet houdende diverse bepalingen sluiten, hersteld als volgt: "Hoofdstuk III. Verplichting tot financiële bijdrage aan het "Terug Naar Werk-fonds" door de werkgever die zich beroept op medische overmacht om de arbeidsovereenkomst van een arbeidsongeschikte werknemer te beëindigen.

Art. 10.§ 1. De werkgever die zich beroept op overmacht, als bedoeld in artikel 34, § 1, van de wet van 3 juli 1978Relevante gevonden documenten type wet prom. 03/04/1997 pub. 13/12/1997 numac 1997015121 bron ministerie van buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Wet houdende instemming met het Verdrag nr. 171 betreffende nachtarbeid, aangenomen te Genève op 26 juni 1990 door de Internationale Arbeidsconferentie tijdens haar zevenenzeventigste zitting type wet prom. 03/04/1997 pub. 25/06/1997 numac 1997009353 bron ministerie van justitie Wet betreffende de wedden van titularissen van sommige openbare ambten type wet prom. 03/04/1997 pub. 05/03/1998 numac 1997015211 bron ministerie van buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Wet houdende instemming met de Overeenkomst betreffende de afgifte van meertalige uittreksels uit akten van de burgerlijke stand, en Bijlagen, gedaan te Wenen op 8 september 1976, en het Aanvullend Protocol bij de Overeenkomst inzake internationale uitwisseling van gegevens op het gebied van de burgerlijke stand, ondertekend te Istanbul op 4 september 1958, en Bijlage, gedaan te Patras op 6 september 1989 type wet prom. 03/04/1997 pub. 07/02/2014 numac 2014000085 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet houdende instemming met het Verdrag nr. 168 betreffende de bevordering van de werkgelegenheid en de bescherming tegen werkloosheid, aangenomen te Genève op 21 juni 1988 door de Internationale Arbeidsconferentie tijdens haar vijfenzeventigste zitting. - Duitse vertaling sluiten8 betreffende de arbeidsovereenkomsten, om de arbeidsovereenkomst van een arbeidsongeschikte werknemer te beëindigen, dient uiterlijk binnen een termijn van vijftien kalenderdagen nadat de arbeidsovereenkomst werd beëindigd: 1° het Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering in kennis te stellen van de volgende gegevens: a) de naam van de werkgever, het identificatienummer van de Kruispuntbank van ondernemingen, bedoeld in artikel III.17 van het Wetboek van economisch recht, het inschrijvingsnummer bij de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid, bedoeld in artikel 33, § 1, van het koninklijk besluit van 28 november 1969 tot uitvoering van de wet van 27 juni 1969Relevante gevonden documenten type wet prom. 22/12/1998 pub. 15/01/1999 numac 1998003665 bron ministerie van financien Wet houdende fiscale en andere bepalingen sluiten6 tot herziening van de besluitwet van 28 december 1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders, het bankrekeningnummer en de contactgegevens van de werkgever; b) de naam, de voornaam en het identificatienummer, bedoeld in artikel 8 van de wet van 15 januari 1990Relevante gevonden documenten type wet prom. 22/12/1998 pub. 15/01/1999 numac 1998003665 bron ministerie van financien Wet houdende fiscale en andere bepalingen sluiten4 houdende oprichting en organisatie van een Kruispuntbank van de sociale zekerheid, van de werknemer wiens arbeidsovereenkomst beëindigd werd; 2° een bijdrage van 1.800 euro te betalen aan het "Terug Naar Werk-fonds", bedoeld in artikel 110/2 van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994.

De Koning bepaalt, bij een besluit vastgesteld na overleg in de Ministerraad, de wijze van kennisgeving en de wijze van betaling van de bijdrage door de werkgever, bedoeld in het vorige lid, evenals de nadere regels die hieraan verbonden zijn. § 2. Het Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering is de verwerkingsverantwoordelijke van de persoonsgegevens in de zin van de Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens, en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG, bepaald in paragraaf 1, eerste lid, 1°.

De verwerking van deze gegevens heeft tot doel de betrokken werknemers wiens arbeidsovereenkomst werd beëindigd wegens overmacht om medische redenen toe te laten een beroep te doen op het "Terug Naar Werk-fonds" om gespecialiseerde dienstverlening op maat in te kopen met het oog op hun sociaalprofessionele re-integratie.

Het Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering kan deze gegevens meedelen aan de bevoegde inspectiediensten met het oog op de vaststelling, de vervolging en de bestraffing van de inbreuken op de bepalingen van paragraaf 1, en met het oog op de inning en invordering van de bedragen die tot hun respectieve bevoegdheden behoren.

Deze gegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk voor de verwezenlijking van het doel van de verwerking ervan, met een maximale bewaartermijn van drie jaar te rekenen vanaf 1 januari van het jaar volgend op het jaar waarin de betaling, zoals bedoeld in paragraaf 1, eerste lid, 2°, is gebeurd.

Art. 10/1.Onverminderd de bevoegdheden van de officieren van gerechtelijke politie, houden de door de Koning aangewezen ambtenaren toezicht op de naleving van dit hoofdstuk en de uitvoeringsbesluiten ervan.

Deze ambtenaren oefenen dit toezicht uit overeenkomstig de bepalingen van het Sociaal Strafwetboek.

De sociaal inspecteurs beschikken over de bevoegdheden bedoeld in de artikelen 23 tot 39 van het Sociaal Strafwetboek wanneer zij, ambtshalve of op vraag, optreden in het kader van hun opdracht tot informatie en bemiddeling en toezicht inzake de naleving van de bepalingen van dit hoofdstuk en de uitvoeringsbesluiten ervan.".

Art. 165.In hoofdstuk V van dezelfde wet wordt afdeling 3, die de artikelen 18 tot 18/4 bevat, ingevoegd bij de wet van 7 april 2019Relevante gevonden documenten type wet prom. 22/05/2003 pub. 03/07/2003 numac 2003003367 bron federale overheidsdienst budget en beheerscontrole en federale overheidsdienst financien Wet houdende organisatie van de begroting en van de comptabiliteit van de federale Staat type wet prom. 22/05/2003 pub. 03/07/2003 numac 2003003368 bron federale overheidsdienst budget en beheerscontrole en federale overheidsdienst financien Wet tot wijziging van de wet van 29 oktober 1846 op de inrichting van het Rekenhof sluiten2, opgeheven. Afdeling 3. - Wijziging van het Sociaal Strafwetboek

Art. 166.In boek 2, hoofdstuk 9, van het Sociaal Strafwetboek, wordt een afdeling 4/1 ingevoegd, luidende "Afdeling 4/1. Het "Terug Naar Werk-fonds"".

Art. 167.In afdeling 4/1, ingevoegd bij artikel 166, wordt een artikel 220/2 ingevoegd, luidende: "

Art. 220/2.Het "Terug-Naar-Werk-fonds" Met een sanctie van niveau 2 wordt bestraft, de werkgever, zijn aangestelde of zijn lasthebber die, in overtreding met hoofdstuk 3 van de wet van 5 september 2001Relevante gevonden documenten type wet prom. 22/12/1998 pub. 15/01/1999 numac 1998003665 bron ministerie van financien Wet houdende fiscale en andere bepalingen sluiten3 tot de verbetering van de werkgelegenheidsgraad van de werknemers en de uitvoeringsbesluiten ervan: 1° de in artikel 10, § 1, van voornoemde wet van 2001 bedoelde gegevens niet of niet binnen de bij de wet en de uitvoeringsbesluiten ervan bepaalde termijnen en nadere regels aan het Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering heeft meegedeeld; 2° het bedrag van 1.800 euro niet heeft betaald aan het "Terug Naar Werk-fonds" bedoeld in artikel 110/2 van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994 of het bedrag niet heeft betaald volgens de nadere regels vastgesteld door de wet en de uitvoeringsbesluiten ervan.

Wat de in het eerste lid bedoelde inbreuken betreft, wordt de geldboete vermenigvuldigd met het aantal betrokken werknemers.". Afdeling 4. - Inwerkingtreding

Art. 168.De Koning bepaalt, bij een besluit vastgesteld na overleg in de Ministerraad, de datum van inwerkingtreding van de verschillende bepalingen van dit hoofdstuk. HOOFDSTUK 7. - Stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag

Art. 169.In artikel 118 van de wet van 27 december 2006Relevante gevonden documenten type wet prom. 03/04/1997 pub. 13/12/1997 numac 1997015121 bron ministerie van buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Wet houdende instemming met het Verdrag nr. 171 betreffende nachtarbeid, aangenomen te Genève op 26 juni 1990 door de Internationale Arbeidsconferentie tijdens haar zevenenzeventigste zitting type wet prom. 03/04/1997 pub. 25/06/1997 numac 1997009353 bron ministerie van justitie Wet betreffende de wedden van titularissen van sommige openbare ambten type wet prom. 03/04/1997 pub. 05/03/1998 numac 1997015211 bron ministerie van buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Wet houdende instemming met de Overeenkomst betreffende de afgifte van meertalige uittreksels uit akten van de burgerlijke stand, en Bijlagen, gedaan te Wenen op 8 september 1976, en het Aanvullend Protocol bij de Overeenkomst inzake internationale uitwisseling van gegevens op het gebied van de burgerlijke stand, ondertekend te Istanbul op 4 september 1958, en Bijlage, gedaan te Patras op 6 september 1989 type wet prom. 03/04/1997 pub. 07/02/2014 numac 2014000085 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet houdende instemming met het Verdrag nr. 168 betreffende de bevordering van de werkgelegenheid en de bescherming tegen werkloosheid, aangenomen te Genève op 21 juni 1988 door de Internationale Arbeidsconferentie tijdens haar vijfenzeventigste zitting. - Duitse vertaling sluiten4 houdende diverse bepalingen (I), laatstelijk gewijzigd bij de wet van 25 december 2016Relevante gevonden documenten type wet prom. 14/01/2002 pub. 22/02/2002 numac 2002022093 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Wet houdende maatregelen inzake gezondheidszorg sluiten0, wordt een paragraaf 2sexies ingevoegd, luidende: " § 2sexies. De bijdragevoeten van de bijzondere werkgeversbijdragen, bedoeld in de §§ 2, 2bis, 2quater en 2quinquies, worden vermenigvuldigd met coëfficiënt 1,047 vanaf 1 januari 2023 tot 31 december 2023, en met coëfficiënt 1,094 vanaf 1 januari 2024 tot 31 december 2024.". HOOFDSTUK 8. - Bijzondere activeringsbijdrage

Art. 170.In artikel 38, § 3septdecies, van de wet van 29 juni 1981Relevante gevonden documenten type wet prom. 22/12/1998 pub. 15/01/1999 numac 1998003665 bron ministerie van financien Wet houdende fiscale en andere bepalingen sluiten7 houdende de algemene beginselen van de sociale zekerheid voor werknemers, ingevoegd bij de wet van 25 december 2017Relevante gevonden documenten type wet prom. 14/01/2002 pub. 22/02/2002 numac 2002022093 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Wet houdende maatregelen inzake gezondheidszorg sluiten3, worden de volgende wijzigingen aangebracht: 1° in het vierde lid worden in de zin bij het tweede streepje de woorden "18 pct" vervangen door de woorden "20 pct";2° in het vierde lid worden in de zin bij het derde streepje de woorden "16 pct" vervangen door de woorden "20 pct". 3° tussen het elfde en twaalfde lid, wordt een lid ingevoegd, luidende: "De bijzondere activeringsbijdragen bedoeld in deze paragraaf, worden verhoogd met 25 pct wanneer de werkgever, conform deze paragraaf, een bijzondere activeringsbijdrage voor minstens 10 pct van zijn werknemers verschuldigd is.". HOOFDSTUK 9. - Alternatieve financiering - Afwijkingen op de wet van 18 april 2017Relevante gevonden documenten type wet prom. 14/01/2002 pub. 22/02/2002 numac 2002022093 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Wet houdende maatregelen inzake gezondheidszorg sluiten4 houdende hervorming van de financiering van de sociale zekerheid - Werknemers

Art. 171.In afwijking van artikel 6 van de wet van 18 april 2017Relevante gevonden documenten type wet prom. 14/01/2002 pub. 22/02/2002 numac 2002022093 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Wet houdende maatregelen inzake gezondheidszorg sluiten4 houdende hervorming van de financiering van de sociale zekerheid, worden de bedragen van de alternatieve financiering voor het stelsel voor werknemers voor het jaar 2023 vastgesteld op 8.520.889 duizend euro, afgenomen van het nettobedrag van de geïnde btw en 3.646.960 duizend euro afgenomen op het nettobedrag van de geïnde roerende voorheffing.

De betaling van deze bedragen vindt plaats in maandelijkse schijven, waarvan de bedragen kunnen variëren naar gelang van de inning van de ontvangsten.

Art. 172.Dit hoofdstuk treedt in werking op 1 januari 2023. HOOFDSTUK 1 0. - Alternatieve financiering - Afwijkingen van de wet van 18 april 2017Relevante gevonden documenten type wet prom. 14/01/2002 pub. 22/02/2002 numac 2002022093 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Wet houdende maatregelen inzake gezondheidszorg sluiten4 houdende hervorming van de financiering van de sociale zekerheid van de zelfstandigen

Art. 173.In afwijking van artikel 6 van de wet van 18 april 2017Relevante gevonden documenten type wet prom. 14/01/2002 pub. 22/02/2002 numac 2002022093 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Wet houdende maatregelen inzake gezondheidszorg sluiten4 houdende hervorming van de financiering van de sociale zekerheid, worden de bedragen van de alternatieve financiering voor het stelsel van de zelfstandigen voor het jaar 2023 vastgesteld op 1.674.015,6 duizend euro afgenomen van het nettobedrag van de geïnde btw, en 672.977,2 duizend euro afgenomen van het nettobedrag van de geïnde roerende voorheffing.

Deze forfaitaire bedragen zullen het voorwerp uitmaken van een monitoring bij de jaarlijkse begrotingscontrole 2023.

Deze bedragen worden betaald in maandelijkse schijven, waarvan de bedragen kunnen verschillen in functie van de inning van de opbrengsten.

Art. 174.Dit hoofdstuk treedt in werking op 1 januari 2023. HOOFDSTUK 1 1. - Alternatieve financiering - Afwijkingen op de wet van 18 april 2017Relevante gevonden documenten type wet prom. 14/01/2002 pub. 22/02/2002 numac 2002022093 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Wet houdende maatregelen inzake gezondheidszorg sluiten4 houdende hervorming van de financiering van de sociale zekerheid

Art. 175.In afwijking van artikel 20, § 1, van de wet van 18 april 2017Relevante gevonden documenten type wet prom. 14/01/2002 pub. 22/02/2002 numac 2002022093 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Wet houdende maatregelen inzake gezondheidszorg sluiten4 houdende hervorming van de financiering van de sociale zekerheid, wordt het in dit artikel bedoelde bijkomende bedrag voor het jaar 2023 voorafgenomen van de opbrengst van de bedrijfsvoorheffing.

Art. 176.Dit hoofdstuk treedt in werking op 1 januari 2023.

TITEL 9. - Zelfstandigen HOOFDSTUK 1. - Wijzigingen van de wet van 30 december 1992Relevante gevonden documenten type wet prom. 22/12/1998 pub. 15/01/1999 numac 1998003665 bron ministerie van financien Wet houdende fiscale en andere bepalingen sluiten9 houdende sociale en diverse bepalingen, inzake de jaarlijkse bijdrage ten laste van de vennootschappen bestemd voor het sociaal statuut der zelfstandigen

Art. 177.In artikel 89, § 3, van de wet van 30 december 1992Relevante gevonden documenten type wet prom. 22/12/1998 pub. 15/01/1999 numac 1998003665 bron ministerie van financien Wet houdende fiscale en andere bepalingen sluiten9, gewijzigd bij de wet van 25 januari 1999Relevante gevonden documenten type wet prom. 25/01/1999 pub. 06/02/1999 numac 1999021025 bron diensten van de eerste minister Wet houdende sociale bepalingen sluiten, worden de woorden "De Administratie der directe belastingen" vervangen door de woorden "De algemene administratie van de Fiscaliteit van de FOD Financiën".

Art. 178.Artikel 91 van dezelfde wet, vervangen bij de wet van 22 december 2003Relevante gevonden documenten type wet prom. 22/12/2003 pub. 31/12/2003 numac 2003021247 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Wet houdende diverse bepalingen sluiten en gewijzigd bij de wet van 29 maart 2012Relevante gevonden documenten type wet prom. 25/01/1999 pub. 06/02/1999 numac 1999021025 bron diensten van de eerste minister Wet houdende sociale bepalingen sluiten2, wordt vervangen als volgt: "

Art. 91.De vennootschappen zijn een jaarlijkse forfaitaire bijdrage verschuldigd.

Een onderscheid wordt gemaakt tussen de vennootschappen op basis van een criterium dat rekening houdt met de omvang van de vennootschap, met name het balanstotaal.

Genoemde bijdrage bedraagt 347,50 EUR voor de vennootschappen waarvoor blijkt, op basis van gegevens verstrekt door of beschikbaar bij de Balanscentrale van de Nationale Bank van België, dat het balanstotaal van het voorlaatste afgesloten boekjaar 746.410,17 EUR niet overschrijdt. De bijdrage bedraagt 868,00 EUR voor de vennootschappen wiens balanstotaal van het voorlaatste afgesloten boekjaar genoemd bedrag overschrijdt.

Voor de vaststelling per vennootschap van het voorlaatste afgesloten boekjaar wordt de toestand op 1 januari van het bijdragejaar in aanmerking genomen.

Het balanstotaal is de totale boekwaarde van de activa zoals blijkt uit het balansschema dat vastgesteld is bij koninklijk besluit op grond van artikel 3:1, § 1, van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

De in dit artikel genoemde bedragen van de bijdrage en van het balanstotaal zijn gekoppeld aan de index der consumptieprijzen 162,66 (basis 1996 = 100) en worden, met het oog op de berekening van de bijdrage voor een bepaald jaar, vermenigvuldigd met een breuk: de noemer van deze breuk is 162,66, (zijnde de index der consumptieprijzen van de maand november 2021) (basis 1996 = 100), en de teller van deze breuk is de index der consumptieprijzen van de maand november van het jaar dat voorafgaat aan dat waarvoor de bijdrage verschuldigd is (basis 1996 = 100).".

Art. 179.Artikel 92 van dezelfde wet, gewijzigd bij de wet van 27 december 2004Relevante gevonden documenten type wet prom. 27/12/2004 pub. 31/12/2004 numac 2004021169 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Wet houdende diverse bepalingen sluiten, wordt vervangen als volgt: "De bijdrage, bedoeld in artikel 91, moet met ingang van het bijdragejaar 2023 uiterlijk op 31 december van ieder bijdragejaar worden vereffend of uiterlijk de laatste dag van de derde maand volgend op de maand waarin de vennootschap werd opgericht of aan de belasting der niet-inwoners werd onderworpen, voor zover die laatste dag 31 december van het bijdragejaar niet voorafgaat.".

Art. 180.In artikel 92bis van dezelfde wet, ingevoegd bij de wet van 25 januari 1999Relevante gevonden documenten type wet prom. 25/01/1999 pub. 06/02/1999 numac 1999021025 bron diensten van de eerste minister Wet houdende sociale bepalingen sluiten, worden de woorden "de Administratie der directe belastingen" vervangen door de woorden "De algemene administratie van de Fiscaliteit van de FOD Financiën".

Art. 181.Artikel 92ter van dezelfde wet, ingevoegd bij de wet van 29 mei 2020Relevante gevonden documenten type wet prom. 22/05/2003 pub. 03/07/2003 numac 2003003367 bron federale overheidsdienst budget en beheerscontrole en federale overheidsdienst financien Wet houdende organisatie van de begroting en van de comptabiliteit van de federale Staat type wet prom. 22/05/2003 pub. 03/07/2003 numac 2003003368 bron federale overheidsdienst budget en beheerscontrole en federale overheidsdienst financien Wet tot wijziging van de wet van 29 oktober 1846 op de inrichting van het Rekenhof sluiten3 en gewijzigd bij de wet van 2 april 2021, wordt aangevuld met een lid, luidende: "In afwijking van artikel 92 van de wet van 30 december 1992Relevante gevonden documenten type wet prom. 22/12/1998 pub. 15/01/1999 numac 1998003665 bron ministerie van financien Wet houdende fiscale en andere bepalingen sluiten9 houdende sociale en diverse bepalingen dient de bijdrage die betrekking heeft op het jaar 2022 te worden vereffend ten laatste op 31 december 2022 of uiterlijk de laatste dag van de derde maand volgend op de maand waarin de vennootschap werd opgericht of aan de belasting der niet-inwoners werd onderworpen, voor zover die laatste dag 31 december 2022 niet voorafgaat.".

Art. 182.In artikel 94, 9°, van dezelfde wet, gewijzigd bij de wet van 29 maart 2012Relevante gevonden documenten type wet prom. 25/01/1999 pub. 06/02/1999 numac 1999021025 bron diensten van de eerste minister Wet houdende sociale bepalingen sluiten2, worden volgende wijzigingen aangebracht: 1° in het eerste lid worden de woorden "die ingeschreven zijn als handelsonderneming in de Kruispuntbank van Ondernemingen en opgericht zijn na 1 januari 1991" vervangen door de woorden "die ingeschreven zijn als inschrijvingsplichtige onderneming in de Kruispuntbank van Ondernemingen";2° in het tweede lid worden de woorden "tien jaar" en "drie jaar" respectievelijk vervangen door de woorden "veertig kalenderkwartalen" en "twaalf kalenderkwartalen".

Art. 183.In artikel 95, § 3, tweede lid, 2°, van dezelfde wet, worden de woorden "een ter post aangetekende brief" vervangen door de woorden "een aangetekende zending of via elk ander middel dat een vaste datum en een verzekerde ontvangst waarborgt van de zending".

Art. 184.Met uitzondering van artikel 181, dat uitwerking heeft met ingang van 1 januari 2022, en van artikel 182, dat uitwerking heeft met ingang van 1 november 2018, treedt dit hoofdstuk in werking op 1 januari 2023 en is voor het eerst van toepassing op de bijdrage die betrekking heeft op het jaar 2023. HOOFDSTUK 2. - Primostarter na arbeidsongeschiktheid

Art. 185.In artikel 12, § 1bis, van het koninklijk besluit nr. 38 van 27 juli 1967 houdende inrichting van het sociaal statuut der zelfstandigen, hersteld bij de wet van 18 februari 2018Relevante gevonden documenten type wet prom. 14/01/2002 pub. 22/02/2002 numac 2002022093 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Wet houdende maatregelen inzake gezondheidszorg sluiten6 en gewijzigd bij de wet van 12 juli 2022, wordt tussen het tweede en het derde lid een lid ingevoegd, luidende: "De in het eerste lid vastgestelde bijdrageberekening geldt ook voor de eerste vier opeenvolgende kalenderkwartalen van onderwerping als zelfstandige in hoofdberoep van zelfstandigen die een beroepsbezigheid hervatten tijdens of na een periode van ziekte of invaliditeit en minstens twee opeenvolgende kwartalen een gelijkstelling wegens ziekte overeenkomstig artikel 29, § 1, van het koninklijk besluit van 22 december 1967 houdende algemeen reglement betreffende het rust- en overlevingspensioen der zelfstandigen bekomen hebben.".

Art. 186.Dit hoofdstuk treedt in werking op 1 januari 2023.

Art. 187.Dit hoofdstuk is ook van toepassing op zelfstandigen in hoofdberoep die hun zelfstandige beroepsactiviteit hebben hervat tijdens het eerste kwartaal van 2022, en voor dit kwartaal nog een gelijkstelling wegens ziekte hebben bekomen overeenkomstig artikel 29, § 1, van het koninklijk besluit van 22 december 1967 houdende algemeen reglement betreffende het rust- en overlevingspensioen der zelfstandigen, of tijdens een volgend kwartaal van 2022 en vóór 1 januari 2023, voor de berekening van de sociale bijdragen verschuldigd voor de kalenderkwartalen vanaf het eerste kwartaal 2023. HOOFDSTUK 3. - Overbruggingsrecht ten gunste van zelfstandigen Afdeling 1. - Inleidende bepalingen

Art. 188.Voor de toepassing van dit hoofdstuk wordt verstaan onder: 1° "het koninklijk besluit nr.38": het koninklijk besluit nr. 38 van 27 juli 1967 houdende inrichting van het sociaal statuut der zelfstandigen; 2° "de zelfstandige": de zelfstandige, bedoeld in artikel 3 van het koninklijk besluit nr.38; 3° "de helper": de helper, bedoeld in artikel 6 van het koninklijk besluit nr.38, die geen meewerkende echtgenoot is; 4° "de meewerkende echtgenoot": de meewerkende echtgenoot, bedoeld in artikel 7bis van het koninklijk besluit nr.38; 5° "de aanvrager": de zelfstandige, helper of meewerkende echtgenoot die een aanvraag indient tot het bekomen van het in dit hoofdstuk bedoelde overbruggingsrecht;6° "de begunstigde": de zelfstandige, helper of meewerkende echtgenoot die het in dit hoofdstuk bedoelde overbruggingsrecht geniet;7° "het sociaal verzekeringsfonds": de sociale verzekeringskas voor zelfstandigen bedoeld in artikel 20, §§ 1 en 3, van het koninklijk besluit nr.38; 8° "het Rijksinstituut": het Rijksinstituut voor de sociale verzekeringen der zelfstandigen bedoeld in artikel 21 van het koninklijk besluit nr.38; 9° "de financiële uitkering": de krachtens dit hoofdstuk toegekende uitkering;10° "de sociale rechten": de krachtens dit hoofdstuk toegekende rechten.

Art. 189.Dit hoofdstuk voert een overbruggingsrecht in, bestaande uit: 1° een financiële uitkering;en 2° het behoud van de sociale rechten inzake de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen. Afdeling 2. - Toepassingsgebied

Art. 190.Komen in aanmerking voor het overbruggingsrecht, bedoeld in artikel 189: 1° de zelfstandigen, helpers en meewerkende echtgenoten die, door omstandigheden onafhankelijk van hun wil, gedwongen worden elke zelfstandige activiteit te onderbreken of stop te zetten;2° de zelfstandigen, helpers en meewerkende echtgenoten die zich in economische moeilijkheden bevinden en die beslissen om elke zelfstandige activiteit officieel stop te zetten. Afdeling 3. - Voorwaarden

Art. 191.§ 1. Om het in artikel 189 bedoelde overbruggingsrecht te genieten, moeten de in artikel 190 bedoelde zelfstandigen, helpers en meewerkende echtgenoten aan de volgende cumulatieve voorwaarden voldoen: 1° hun verzekeringsplicht bewijzen in het kader van het koninklijk besluit nr.38 gedurende de vier kwartalen die onmiddellijk voorafgaan aan de eerste dag van het kwartaal dat volgt op het kwartaal waarin het feit zich voordoet; 2° voor de in 1° bedoelde periode, de in de artikelen 12, §§ 1, 1bis of 1ter, of 13bis, § 2, 1°, 1° bis of 2°, van het koninklijk besluit nr.38 bedoelde bijdragen verschuldigd zijn; 3° de in 2° bedoelde wettelijk verschuldigde voorlopige bijdragen effectief betaald hebben of pensioenrechten hebben opgebouwd overeenkomstig het koninklijk besluit nr.72 van 10 november 1967 betreffende het rust- en overlevingspensioen der zelfstandigen, voor minstens vier kwartalen tijdens het tijdvak van zestien kwartalen dat voorafgaat aan de eerste dag van het kwartaal dat volgt op het kwartaal waarin het feit zich voordoet; 4° in België hun hoofdverblijfplaats hebben, in de zin van artikel 3, eerste lid, 5°, van de wet van 8 augustus 1983 tot regeling van een Rijksregister van de natuurlijke personen. § 2. Onder feit, bedoeld in § 1, wordt verstaan: 1° het begin van de onderbreking of de stopzetting van de zelfstandige activiteit in de gevallen bedoeld in artikel 190, 1° ;2° de stopzetting van de zelfstandige activiteit in de gevallen bedoeld in artikel 190, 2°.

Art. 192.De zelfstandigen, helpers en meewerkende echtgenoten kunnen het overbruggingsrecht slechts genieten op voorwaarde dat zij: 1° niet zijn veroordeeld op grond van de artikelen 489, 489bis en 489ter van het Strafwetboek;2° het overbruggingsrecht niet hebben verkregen door bedrieglijke handelingen of door valse of opzettelijk onvolledige verklaringen;3° het overbruggingsrecht niet hebben verkregen door opzettelijk de omstandigheden te hebben bewerkstelligd die tot de onderbreking hebben geleid. Afdeling 4. - Toekenningsperiode

Art. 193.§ 1. De toekenningsperiode van de financiële uitkering, bedoeld in artikel 189, 1°, vangt aan op het ogenblik waarop het in artikel 191, § 2, bedoelde feit zich voordoet, tenzij dit feit geen aanleiding geeft tot een onderbreking van de beroepsactiviteit gedurende minstens zeven opeenvolgende kalenderdagen. § 2. De toekenningsperiode van de sociale rechten, bedoeld in artikel 189, 2°, vangt aan op de eerste dag van het kwartaal dat volgt op het kwartaal waarin het in artikel 191, § 2, bedoelde feit zich voordoet, tenzij dit feit geen aanleiding geeft tot de onderbreking van de beroepsactiviteit gedurende een volledige kalendermaand. In dat laatste geval worden deze sociale rechten niet toegekend. § 3. De zelfstandigen, helpers en meewerkende echtgenoten kunnen het in artikel 189 bedoelde overbruggingsrecht genieten, al dan niet verspreid over één of meerdere in artikel 191, § 2, bedoelde feiten, gedurende: 1° twaalf maanden voor wat betreft de financiële uitkering, en 2° vier kwartalen voor wat betreft de sociale rechten. Indien de zelfstandigen, helpers en meewerkende echtgenoten aantonen dat zij voldoende aantal pensioengerechtigde kwartalen hebben opgebouwd overeenkomstig het koninklijk besluit nr. 72 van 10 november 1967 betreffende het rust- en overlevingspensioen der zelfstandigen, in de periode die aanvangt met het kwartaal waarin een in artikel 187, § 2, bedoeld feit zich voordoet en eindigt met het kwartaal waarin er zich een nieuw feit, bedoeld in artikel 187, § 2, voordoet, hebben zij, naar aanleiding van dat laatste feit en na uitputting van de eerste twaalf maanden financiële uitkering en de eerste vier kwartalen behoud van bepaalde sociale rechten, recht op bijkomende maanden financiële uitkeringen en kwartalen behoud van rechten: 1° indien de aanvrager minder dan twaalf kwartalen kan aantonen, heeft hij recht op a) drie bijkomende maanden financiële uitkering;en b) één bijkomend kwartaal sociale rechten;2° indien de aanvrager minstens twaalf kwartalen kan aantonen, maar minder dan zestien, heeft hij recht op a) vier bijkomende maanden financiële uitkering;en b) één bijkomend kwartaal sociale rechten;3° indien de aanvrager minstens zestien kwartalen kan aantonen, maar minder dan twintig, heeft hij recht op a) vijf bijkomende maanden financiële uitkering;en b) één bijkomend kwartaal sociale rechten;4° in het geval de aanvrager minstens twintig kwartalen kan aantonen, maar minder dan vierentwintig, heeft hij recht op a) zes bijkomende maanden financiële uitkering;en b) twee bijkomende kwartalen sociale rechten;5° in het geval de aanvrager minstens vierentwintig kwartalen kan aantonen, maar minder dan achtentwintig, heeft hij recht op a) zeven bijkomende maanden financiële uitkering;en b) twee bijkomende kwartalen sociale rechten;6° in het geval de aanvrager minstens achtentwintig kwartalen kan aantonen, maar minder dan tweeëndertig, heeft hij recht op a) acht bijkomende maanden financiële uitkering;en b) twee bijkomende kwartalen sociale rechten;7° in het geval de aanvrager minstens tweeëndertig kwartalen kan aantonen, maar minder dan zesendertig, heeft hij recht op a) negen bijkomende maanden financiële uitkering;en b) drie bijkomende kwartalen sociale rechten;8° in het geval de aanvrager minstens zesendertig kwartalen kan aantonen, maar minder dan veertig, heeft hij recht op a) tien bijkomende maanden financiële uitkering;en b) drie bijkomende kwartalen sociale rechten;9° in het geval de aanvrager minstens veertig kwartalen kan aantonen, maar minder dan vierenveertig, heeft hij recht op a) elf bijkomende maanden financiële uitkering;en b) drie bijkomende kwartalen sociale rechten;10° in het geval de aanvrager minstens vierenveertig kwartalen kan aantonen, heeft hij recht op a) twaalf bijkomende maanden financiële uitkering;en b) vier bijkomende kwartalen sociale rechten. Voor elk in artikel 191, § 2, bedoeld feit dat aanleiding geeft tot het genot van het overbruggingsrecht, kunnen er slechts maximaal twaalf maanden financiële uitkering en vier kwartalen sociale rechten toegekend worden.

De totale duur van het overbruggingsrecht toegekend krachtens dit artikel wordt verminderd met de maanden en kwartalen die de zelfstandige, helper of meewerkende echtgenoot reeds heeft genoten sinds 1 juli 1997 krachtens het koninklijk besluit van 18 november 1996 houdende invoering van een overbruggingsrecht ten gunste van zelfstandigen, en haar uitvoeringsbesluiten, met uitzondering van artikel 2bis van voornoemd koninklijk besluit en de uitvoeringsbesluiten van dat artikel, en krachtens de wet van 22 december 2016Relevante gevonden documenten type wet prom. 14/01/2002 pub. 22/02/2002 numac 2002022093 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Wet houdende maatregelen inzake gezondheidszorg sluiten1 houdende invoering een overbruggingsrecht ten gunste van zelfstandigen. Afdeling 5. - Nadere uitvoeringsregels

Onderafdeling 1. - De aanvraagprocedure

Art. 194.§ 1. De zelfstandigen, helpers en meewerkende echtgenoten moeten hun aanvraag indienen bij het sociaal verzekeringsfonds waarbij zij het laatst waren aangesloten.

Op straffe van verval moet de aanvraag ingediend worden ten laatste binnen het tweede kwartaal volgend op het kwartaal waarin het in artikel 191, § 2, bedoelde feit zich voordoet. § 2. De aanvraag moet worden ingediend met een aangetekend schrijven, door neerlegging van een verzoekschrift ter plaatse tegen ontvangstbewijs of, indien mogelijk, via elektronische weg, volgens de modaliteiten en voorwaarden vastgesteld in de wet van 24 februari 2003Relevante gevonden documenten type wet prom. 22/12/1998 pub. 15/01/1999 numac 1998003665 bron ministerie van financien Wet houdende fiscale en andere bepalingen sluiten5 betreffende de modernisering van het beheer van de sociale zekerheid en betreffende de elektronische communicatie tussen ondernemingen en de federale overheid.

Het sociaal verzekeringsfonds registreert elke op bovenvermelde wijze ingediende aanvraag in het informaticanetwerk van het sociaal statuut der zelfstandigen, dat beheerd wordt door het Rijksinstituut.

Wanneer de aanvraag wordt ingediend met een ter post aangetekend schrijven, geldt de datum van de poststempel als datum waarop de aanvraag is ingediend.

Wanneer de aanvraag wordt ingediend door het neerleggen van een verzoekschrift ter plaatse, registreert het sociaal verzekeringsfonds de aanvraag onmiddellijk en overhandigt de aanvrager een ontvangstbewijs waarop de datum van registratie vermeld wordt. De datum van registratie geldt als datum waarop de aanvraag is ingediend.

Wanneer de aanvraag wordt ingediend via elektronische weg, geldt de datum van de elektronische verzending als datum waarop de aanvraag is ingediend. § 3. Het sociaal verzekeringsfonds nodigt de aanvrager onverwijld uit om binnen de dertig dagen een inlichtingenformulier behoorlijk in te vullen, te ondertekenen en terug te sturen.

Onderafdeling 2. - De beslissing

Art. 195.Het sociaal verzekeringsfonds gaat na of aan de voorwaarden van dit hoofdstuk en de uitvoeringsbesluiten is voldaan.

Het sociaal verzekeringsfonds betekent de beslissing aan de aanvrager bij een aangetekend schrijven. Indien de aanvraag wordt geweigerd, worden de reden alsook de beroepsmogelijkheden voor de arbeidsrechtbank er in vermeld. Het beroep moet ingediend worden binnen een termijn van drie maanden na de kennisgeving van de beslissing tot weigering.

Het sociaal verzekeringsfonds registreert de beslissing in het informaticanetwerk van het sociaal statuut der zelfstandigen, dat beheerd wordt door het Rijksinstituut.

Zodra het sociaal verzekeringsfonds een beslissing heeft genomen, gaat het, zo nodig, over tot de uitbetaling van de financiële uitkering.

Onderafdeling 3. - Het bedrag van de financiële uitkering

Art. 196.§ 1. Het maandelijks bedrag van de financiële uitkering bedraagt 1.454,81 euro en wordt, binnen de toekenningsperiode, bepaald in artikel 193, § 3, en onder voorbehoud van het vervullen van de voorwaarden van dit hoofdstuk, toegekend voor elke volledige kalendermaand waarin geen beroepsactiviteit wordt uitgeoefend.

De begunstigde kan echter aanspraak maken op het bedrag van 1.817,94 euro op voorwaarde dat hij een persoon ten laste heeft in de zin van 123 van het koninklijk besluit van 3 juli 1996Relevante gevonden documenten type wet prom. 27/12/2004 pub. 31/12/2004 numac 2004021169 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Wet houdende diverse bepalingen sluiten5 tot uitvoering van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994.

Het hebben van een persoon ten laste wordt bewezen aan de hand van een attest van de verzekeringsinstelling.

Zolang het sociaal verzekeringsfonds niet over het vereiste attest beschikt, kan er slechts aanspraak gemaakt worden op het bedrag bedoeld in het eerste lid. Wanneer op grond van het vereiste attest blijkt dat de begunstigde een persoon ten laste heeft, dient het sociaal verzekeringsfonds de vereiste verschilbetaling uit te voeren.

Het bedrag, bedoeld in het tweede lid, kan slechts aan één enkele begunstigde worden toegekend indien meerdere begunstigden op éénzelfde adres hun hoofdverblijfplaats hebben, in de zin van artikel 3, eerste lid, 5°, van de wet van 8 augustus 1983 tot regeling van een Rijksregister van de natuurlijke personen.

De bedragen zijn gekoppeld aan de spilindex 162,66 (basis 1996 = 100). § 2. Wanneer de begunstigde in de loop van de toekenningsperiode van het overbruggingsrecht een persoon ten laste verkrijgt of ophoudt deze te hebben, wordt de wijziging in het bedrag uitgevoerd vanaf de maand die op die gebeurtenis volgt. § 3. In afwijking van § 1, kan de begunstigde aanspraak maken op 25 % van het maandelijks bedrag, bepaald in § 1, en dit voor elke periode van zeven opeenvolgende kalenderdagen waarin geen beroepsactiviteit wordt uitgeoefend.

De financiële uitkering, bedoeld in deze paragraaf, kan uitsluitend toegekend worden voor periodes van zeven opeenvolgende kalenderdagen gelegen in de periode gaande vanaf de dag waarop het in artikel 191, § 2, bedoelde feit zich voordoet, tot de laatste dag van de kalendermaand die volgt op de kalendermaand waarin het in artikel 191, § 2, bedoelde feit zich voordoet.

Onderafdeling 4. - Wijzigingen

Art. 197.§ 1. Zodra het sociaal verzekeringsfonds op de hoogte is van enig element dat een beletsel vormt voor het genot van het in artikel 189 bedoelde overbruggingsrecht, betekent het sociaal verzekeringsfonds, bij een aangetekend schrijven, een nieuwe gemotiveerde beslissing. In deze nieuwe beslissing worden de reden alsook de beroepsmogelijkheden voor de arbeidsrechtbank vermeld. Het beroep moet ingediend worden binnen een termijn van drie maanden na de kennisgeving van de beslissing tot weigering.

Het sociaal verzekeringsfonds registreert elke nieuwe beslissing in het informaticanetwerk van het sociaal statuut der zelfstandigen, dat beheerd wordt door het Rijksinstituut. § 2. De begunstigden zijn verplicht het sociaal verzekeringsfonds elke gebeurtenis die mogelijkerwijze een invloed heeft op de financiële uitkering en de sociale rechten, mee te delen binnen de vijftien kalenderdagen. § 3. Elke wijziging van de in artikel 191, § 1, bedoelde voorwaarden heeft uitwerking: 1° voor de in artikel 189, 1°, bedoelde financiële uitkering, op de eerste dag van de maand die volgt op de maand van de wijziging;2° voor de in artikel 189, 2°, bedoelde sociale rechten, op de eerste dag van het kwartaal dat volgt op het kwartaal van de wijziging. Indien de aanvrager aanvankelijk niet voldeed aan de voorwaarde, bedoeld in artikel 191, § 1, 3°, maar zich alsnog in orde stelt met deze voorwaarde binnen de termijn, bedoeld in artikel 194, § 1, tweede lid, heeft dit, in afwijking van het vorige lid en onder voorbehoud van de overige voorwaarden bedoeld in dit hoofdstuk, uitwerking: 1° voor de in artikel 189, 1°, bedoelde financiële uitkering, op het ogenblik waarop het in artikel 191, § 2, bedoelde feit zich voordoet;2° voor de in artikel 189, 2°, bedoelde sociale rechten, op de eerste dag van het kwartaal dat volgt op het kwartaal waarin het in artikel 191, § 2, bedoelde feit zich voordoet. Onderafdeling 5. - Cumul 1/ Cumul met een beroepsactiviteit

Art. 198.§ 1. Indien de begunstigde, in de periode bedoeld in artikel 193, § 3, minstens gedurende één kalendermaand het volledige bedrag, bedoeld in artikel 196, § 1, genoten heeft, wordt de in artikel 196, § 1, bedoelde financiële uitkering voor de kalendermaand waarin hij een beroepsactiviteit uitoefent, binnen de grenzen bepaald in artikel 193, § 3, verminderd met 25 %. § 2. Indien de begunstigde, in de periode bedoeld in artikel 193, § 3, minstens gedurende twee kalendermaanden het volledige bedrag, bedoeld in artikel 196, § 1, genoten heeft, wordt de in artikel 196, § 1, bedoelde financiële uitkering, binnen de grenzen, bedoeld in artikel 193, § 3, verminderd als volgt: - voor de eerste kalendermaand waarin hij een beroepsactiviteit uitoefent, met 25 %; - voor de tweede kalendermaand waarin hij een beroepsactiviteit uitoefent, met 50 %. § 3. Indien de begunstigde, in de periode, bedoeld in artikel 193, § 3, minstens gedurende drie kalendermaanden het volledige bedrag bedoeld in artikel 196, § 1, genoten heeft, wordt de in artikel 196, § 1, bedoelde financiële uitkering, binnen de grenzen bedoeld in artikel 193, § 3, verminderd als volgt: - voor de eerste kalendermaand waarin hij een beroepsactiviteit uitoefent, met 25 %; - voor de tweede kalendermaand waarin hij een beroepsactiviteit uitoefent, met 50 %; - voor de derde kalendermaand waarin hij een beroepsactiviteit uitoefent, met 75 %. § 4. In de periode, bedoeld in artikel 193, § 3, kan de begunstigde de financiële uitkering verminderd overeenkomstig dit artikel gedurende maximaal drie kalendermaanden genieten. § 5. In afwijking van het voorgaande, wordt de financiële uitkering, bedoeld in artikel 196, § 3, opgeschort gedurende de periode van zeven opeenvolgende kalenderdagen indien er een beroepsactiviteit wordt uitgeoefend in die periode. § 6. De kalendermaanden waarin de verminderde financiële uitkering wordt toegekend overeenkomstig dit artikel, worden volledig in mindering gebracht bij het bepalen van de toekenningsduur in het kader van artikel 193, § 3. § 7. In het geval het bedrag, bedoeld in artikel 196, § 1, overeenkomstig artikel 198 wordt verminderd, wordt, voor de toepassing van het huidige artikel, de begunstigde geacht het volledige bedrag, bedoeld in artikel 196, § 1, te hebben genoten. 2/ Cumul met een vervangingsinkomen in het kader van de sociale zekerheid

Art. 199.De begunstigden kunnen het toepasselijke bedrag bedoeld in artikel 196, desgevallend verminderd overeenkomstig artikel 198, slechts cumuleren met een of meerdere andere vervangingsinkomens voor zover de som van het toepasselijke bedrag bedoeld in artikel 196, desgevallend verminderd overeenkomstig artikel 198, en de andere vervangingsinkomens niet meer bedraagt dan het toepasselijke bedrag bedoeld in artikel 196, desgevallend verminderd overeenkomstig artikel 198. Ingeval van overschrijding wordt het toepasselijke bedrag bedoeld in artikel 196, desgevallend verminderd overeenkomstig artikel 198, verminderd ten belope van deze overschrijding. Onderafdeling 6. - Terugvordering

Art. 200.Het sociaal verzekeringsfonds moet overgaan tot de terugvordering van de onterecht uitbetaalde bedragen, zo nodig langs gerechtelijke weg. De teruggevorderde bedragen worden overgemaakt aan het Rijksinstituut.

In het geval de begunstigde niet aan artikel 192 voldoet of, wetens en willens, niet elke gebeurtenis die mogelijkerwijze een invloed heeft op de financiële uitkering en de sociale rechten heeft meegedeeld aan zijn sociaal verzekeringsfonds overeenkomstig artikel 197, § 2, wordt de financiële uitkering die hij genoten heeft, bovendien integraal teruggevorderd door het sociaal verzekeringsfonds dat deze financiële uitkering uitbetaald heeft.

Art. 201.Het Rijksinstituut kan geheel of gedeeltelijk afzien van de terugvordering van de financiële uitkering die ten onrechte werd uitbetaald.

Dergelijke verzaking is slechts mogelijk: 1° in behartigenswaardige gevallen en mits de schuldenaar te goeder trouw is;2° wanneer de geringheid van het terug te vorderen bedrag niet verantwoordt dat kosten worden gedaan;3° wanneer de terugvordering voortvloeit uit de rechtzetting van een fout begaan door het bevoegde sociaal verzekeringsfonds of een andere instelling van sociale zekerheid. Onderafdeling 7. - Verjaring

Art. 202.Onverminderd de bepalingen van artikel 194, § 1, tweede lid, verjaart de vordering tot uitbetaling van de in artikel 189, 1°, bedoelde financiële uitkering na verloop van drie jaar.

De termijn van drie jaar neemt een aanvang de eerste dag van het kwartaal dat volgt op het kwartaal waarin het in artikel 191, § 2, bedoelde feit zich voordoet.

Buiten de oorzaken vermeld in het oud Burgerlijk Wetboek wordt de verjaring gestuit door een verzoek tot betaling, bij een aangetekend schrijven, ingediend bij het bevoegde sociaal verzekeringsfonds. De stuiting is geldig voor drie jaar en mag worden hernieuwd.

Het bevoegde sociaal verzekeringsfonds mag in geen geval aan het voordeel van de bij dit artikel bepaalde verjaring verzaken.

Art. 203.De vordering tot terugbetaling van de in artikel 189, 1°, bedoelde financiële uitkering die ten onrechte werd betaald, verjaart na verloop van drie jaar te rekenen van de datum waarop de uitbetaling werd gedaan.

Buiten de oorzaken vermeld in het oud Burgerlijk Wetboek wordt de verjaring gestuit door een, bij een aangetekend schrijven, aan de schuldenaar betekende vordering tot terugbetaling van wat ten onrechte werd uitbetaald.

De verjaringstermijn wordt op vijf jaar gebracht indien de ten onrechte uitbetaalde financiële uitkering werd bekomen door bedrieglijke handelingen of door valse of opzettelijk onvolledige verklaringen of nog indien de begunstigde de verplichting bepaald in artikel 197, § 2, niet heeft nageleefd. Die termijn gaat in op de dag waarop het sociaal verzekeringsfonds kennis heeft van de bedrieglijke handelingen, de valse of opzettelijk onvolledige verklaringen, het opzettelijk bewerkstelligen van de omstandigheden met het oog op het verkrijgen van het overbruggingsrecht of enig ander voordeel of van het feit dat de begunstigde de verplichting bepaald in artikel 197, § 2, niet heeft nageleefd.

Onderafdeling 8. - Delegatiebepaling

Art. 204.De Koning kan, bij een besluit vastgesteld na overleg in de Ministerraad, de volgende nadere regels bepalen: 1° de situaties die in aanmerking kunnen worden genomen krachtens artikel 190;2° de wijze waarop het bewijs van een situatie wordt geleverd krachtens artikel 190;3° de elementen die door het sociaal verzekeringsfonds dienen te worden geverifieerd krachtens artikel 190;4° het ogenblik waarop de onderbreking van de zelfstandige activiteit, in de gevallen bedoeld in artikel 190 geacht wordt aan te vangen;5° in afwijking van artikel 196, § 1, een lager bedrag van de financiële uitkering voor de meewerkende echtgenoten, met dien verstande dat het bedrag nooit lager kan zijn dan de helft van het bedrag bedoeld in artikel 196, § 1;6° de verhoging van het bedrag van de financiële uitkering, zoals bedoeld in artikel 196, § 1;7° de voorwaarden waarop het maandelijks bedrag zoals bedoeld in artikel 196, § 1, kan worden toegekend aan meerdere begunstigden binnen eenzelfde gezin, in afwijking van artikel 196, § 1, vijfde lid. Afdeling 6. - Wijzigingsbepalingen

Art. 205.In artikel 15, § 3, van het koninklijk besluit nr. 38 van 27 juli 1967 houdende inrichting van het sociaal statuut der zelfstandigen, laatst gewijzigd bij de wet van 22 december 2016Relevante gevonden documenten type wet prom. 14/01/2002 pub. 22/02/2002 numac 2002022093 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Wet houdende maatregelen inzake gezondheidszorg sluiten1, worden de woorden "of die zijn activiteit gedwongen heeft onderbroken in de zin van artikel 4, 3°, van de wet van 22 december 2016Relevante gevonden documenten type wet prom. 14/01/2002 pub. 22/02/2002 numac 2002022093 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Wet houdende maatregelen inzake gezondheidszorg sluiten1 houdende invoering van een overbruggingsrecht ten gunste van zelfstandigen" vervangen door de woorden "of die zijn activiteit gedwongen heeft onderbroken in de zin van afdeling 2 van hoofdstuk 3 van titel 9 van de programmawet van 26 december 2022".

Art. 206.Artikel 18, § 3bis, van hetzelfde besluit, ingevoegd bij het koninklijk besluit van 18 november 1996 en laatst gewijzigd bij de wet van 22 december 2016Relevante gevonden documenten type wet prom. 14/01/2002 pub. 22/02/2002 numac 2002022093 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Wet houdende maatregelen inzake gezondheidszorg sluiten1, wordt vervangen als volgt: " § 3bis. Het stelsel van het overbruggingsrecht wordt geregeld door hoofdstuk 3 van titel 9 van de programmawet van 26 december 2022".

Art. 207.Artikel 32, eerste lid, 6° ter, van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994, gewijzigd bij de wet van 17 juli 2015Relevante gevonden documenten type wet prom. 25/01/1999 pub. 06/02/1999 numac 1999021025 bron diensten van de eerste minister Wet houdende sociale bepalingen sluiten7, wordt vervangen als volgt: "6° ter. de zelfstandigen die het behoud van de sociale rechten in het kader van het overbruggingsrecht genieten, bedoeld in artikel 189, 2°, van de programmawet van 26 december 2022".

Art. 208.In artikel 1410, § 2, van het Gerechtelijk Wetboek wordt de bepaling onder 9° vervangen als volgt: "9° de financiële uitkering voorzien in hoofdstuk 3 van titel 9 van de programmawet van 26 december 2022". Afdeling 7. - Opheffings- en overgangsbepalingen

Art. 209.Opgeheven worden: 1° de wet van 22 december 2016Relevante gevonden documenten type wet prom. 14/01/2002 pub. 22/02/2002 numac 2002022093 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Wet houdende maatregelen inzake gezondheidszorg sluiten1 houdende invoering van een overbruggingsrecht ten gunste van zelfstandigen;2° het koninklijk besluit van 8 januari 2017Relevante gevonden documenten type wet prom. 27/12/2004 pub. 31/12/2004 numac 2004021169 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Wet houdende diverse bepalingen sluiten6 tot uitvoering van de wet van 22 december 2016Relevante gevonden documenten type wet prom. 14/01/2002 pub. 22/02/2002 numac 2002022093 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Wet houdende maatregelen inzake gezondheidszorg sluiten1 houdende invoering van een overbruggingsrecht ten gunste van zelfstandigen.

Art. 210.§ 1. De in artikel 209 bedoelde bepalingen blijven van toepassing op alle feiten, bedoeld in artikel 5, § 2, van de wet van 22 december 2016Relevante gevonden documenten type wet prom. 14/01/2002 pub. 22/02/2002 numac 2002022093 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Wet houdende maatregelen inzake gezondheidszorg sluiten1 houdende invoering van een overbruggingsrecht ten gunste van zelfstandigen die hebben plaatsgevonden vóór de datum van de inwerkingtreding van dit hoofdstuk. § 2. Dit hoofdstuk is van toepassing op alle in artikel 191, § 2, bedoelde feiten, die plaatsvinden vanaf de datum van inwerkingtreding ervan. Afdeling 8. - Inwerkingtreding

Art. 211.Dit hoofdstuk treedt in werking op 1 januari 2023.

Kondigen deze wet af, bevelen dat zij met 's Lands zegel zal worden bekleed en door het Belgisch Staatsblad zal worden bekendgemaakt.

Gegeven te Ciergnon, 26 december 2022.

FILIP Van Koningswege : De Eerste Minister, A. DE CROO De Minister van Werk, P.-Y. DERMAGNE De Minister van Zelfstandigen, D. CLARINVAL De Minister van Financiën, V. VAN PETEGHEM De Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, F. VANDENBROUCKE De Minister van Justitie en Noordzee, V. VAN QUICKENBORNE De Minister van Pensioenen, K. LALIEUX De Minister van Energie, T. VAN DER STRAETEN De Staatssecretaris voor Begroting, A. BERTRAND Met 's Lands zegel gezegeld : De Minister van Justitie, V. VAN QUICKENBORNE _______ Nota (1) Kamer van volksvertegenwoordigers (www.dekamer.be) : Stukken : 55 3015 Integraal verslag : 22 december 2022.

Bijlage I bij de programmawet van 26 december 2022 Wijziging van bijlage III van de wet van 20 juli 2006Relevante gevonden documenten type wet prom. 03/04/1997 pub. 13/12/1997 numac 1997015121 bron ministerie van buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Wet houdende instemming met het Verdrag nr. 171 betreffende nachtarbeid, aangenomen te Genève op 26 juni 1990 door de Internationale Arbeidsconferentie tijdens haar zevenenzeventigste zitting type wet prom. 03/04/1997 pub. 25/06/1997 numac 1997009353 bron ministerie van justitie Wet betreffende de wedden van titularissen van sommige openbare ambten type wet prom. 03/04/1997 pub. 05/03/1998 numac 1997015211 bron ministerie van buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Wet houdende instemming met de Overeenkomst betreffende de afgifte van meertalige uittreksels uit akten van de burgerlijke stand, en Bijlagen, gedaan te Wenen op 8 september 1976, en het Aanvullend Protocol bij de Overeenkomst inzake internationale uitwisseling van gegevens op het gebied van de burgerlijke stand, ondertekend te Istanbul op 4 september 1958, en Bijlage, gedaan te Patras op 6 september 1989 type wet prom. 03/04/1997 pub. 07/02/2014 numac 2014000085 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet houdende instemming met het Verdrag nr. 168 betreffende de bevordering van de werkgelegenheid en de bescherming tegen werkloosheid, aangenomen te Genève op 21 juni 1988 door de Internationale Arbeidsconferentie tijdens haar vijfenzeventigste zitting. - Duitse vertaling sluiten5 betreffende de oprichting en de werking van het Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten

III.8

Houder van een vergunning voor de vervaardiging in overeenstemming met artikel 12bis, § 1, van de wet van 25 maart 1964Relevante gevonden documenten type wet prom. 22/12/1998 pub. 15/01/1999 numac 1998003665 bron ministerie van financien Wet houdende fiscale en andere bepalingen sluiten8 op de geneesmiddelen voor menselijk gebruik

Vergunning voor de vervaardiging van geneesmiddelen in overeenstemming met artikel 12bis, § 1, van de wet van 25 maart 1964Relevante gevonden documenten type wet prom. 22/12/1998 pub. 15/01/1999 numac 1998003665 bron ministerie van financien Wet houdende fiscale en andere bepalingen sluiten8 op de geneesmiddelen voor menselijk gebruik

2.365,63 EUR / entiteit Bijlage VI.3

en/of

en/of


Houder van een bereidingsvergunning in overeenstemming met artikel 12bis, § 1/1, van de wet van 25 maart 1964Relevante gevonden documenten type wet prom. 22/12/1998 pub. 15/01/1999 numac 1998003665 bron ministerie van financien Wet houdende fiscale en andere bepalingen sluiten8 op de geneesmiddelen voor menselijk gebruik

Bereidingsvergunning in overeenstemming met artikel 12bis, § 1/1, van de wet van 25 maart 1964Relevante gevonden documenten type wet prom. 22/12/1998 pub. 15/01/1999 numac 1998003665 bron ministerie van financien Wet houdende fiscale en andere bepalingen sluiten8 op de geneesmiddelen voor menselijk gebruik


en/of

en/of


Geregistreerd fabrikant in overeenstemming met artikel 12bis, § 4, van de wet van 25 maart 1964Relevante gevonden documenten type wet prom. 22/12/1998 pub. 15/01/1999 numac 1998003665 bron ministerie van financien Wet houdende fiscale en andere bepalingen sluiten8 op de geneesmiddelen voor menselijk gebruik

Registratie in overeenstemming met artikel 12bis, § 4, van de wet van 25 maart 1964Relevante gevonden documenten type wet prom. 22/12/1998 pub. 15/01/1999 numac 1998003665 bron ministerie van financien Wet houdende fiscale en andere bepalingen sluiten8 op de geneesmiddelen voor menselijk gebruik


en/of

en/of


Aangemeld fabrikant in overeenstemming met artikel 95 van de Verordening (EU) 2019/6 van het Europees Parlement en de Raad van 11 december 2018 betreffende diergeneesmiddelen en tot intrekking van Richtlijn 2001/82/EG

Aangemeld in overeenstemming met artikel 95 van de Verordening (EU) 2019/6 van het Europees Parlement en de Raad van 11 december 2018 betreffende diergeneesmiddelen en tot intrekking van Richtlijn 2001/82/EG


en/of

en/of


Houder van een vervaardigingsvergunning voor diergeneesmiddelen zoals bedoeld in overeenstemming met artikel 88 van de Verordening (EU) 2019/6 van het Europees Parlement en de Raad van 11 december 2018 betreffende diergeneesmiddelen en tot intrekking van Richtlijn 2001/82/EG

Vervaardigingsvergunning voor diergeneesmiddelen zoals bedoeld in overeenstemming met artikel 88 van de Verordening (EU) 2019/6 van het Europees Parlement en de Raad van 11 december 2018 betreffende diergeneesmiddelen en tot intrekking van Richtlijn 2001/82/EG


en/of

en/of


Houder van een vergunning voor de vervaardiging of invoer van geneesmiddelen voor onderzoek, in overeenstemming met artikel 24 van de wet van 7 mei 2004Relevante gevonden documenten type wet prom. 07/05/2004 pub. 18/05/2004 numac 2004022376 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Wet inzake experimenten op de menselijke persoon sluiten betreffende experimenten op de menselijke persoon of met artikel 61 van de Verordening (EU) nr. 536/2014 van het Europees Parlement en de Raad van 16 april 2014 betreffende klinische proeven met geneesmiddelen voor menselijk gebruik en tot intrekking van Richtlijn 2001/20/EG

Vergunning voor de vervaardiging of invoer van geneesmiddelen voor onderzoek, in overeenstemming met artikel 24 van de wet van 7 mei 2004Relevante gevonden documenten type wet prom. 07/05/2004 pub. 18/05/2004 numac 2004022376 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Wet inzake experimenten op de menselijke persoon sluiten betreffende experimenten op de menselijke persoon of met artikel 61 van de Verordening (EU) nr. 536/2014 van het Europees Parlement en de Raad van 16 april 2014 betreffende klinische proeven met geneesmiddelen voor menselijk gebruik en tot intrekking van Richtlijn 2001/20/EG


Gezien om te worden gevoegd bij de programmawet van 26 december 2022.

FILIP Van Koningswege : De Minister van Volksgezondheid, F. VANDENBROUCKE

Bijlage II bij de programmawet van 26 december 2022 Aanvulling bij bijlage III van de wet van 20 juli 2006Relevante gevonden documenten type wet prom. 03/04/1997 pub. 13/12/1997 numac 1997015121 bron ministerie van buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Wet houdende instemming met het Verdrag nr. 171 betreffende nachtarbeid, aangenomen te Genève op 26 juni 1990 door de Internationale Arbeidsconferentie tijdens haar zevenenzeventigste zitting type wet prom. 03/04/1997 pub. 25/06/1997 numac 1997009353 bron ministerie van justitie Wet betreffende de wedden van titularissen van sommige openbare ambten type wet prom. 03/04/1997 pub. 05/03/1998 numac 1997015211 bron ministerie van buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Wet houdende instemming met de Overeenkomst betreffende de afgifte van meertalige uittreksels uit akten van de burgerlijke stand, en Bijlagen, gedaan te Wenen op 8 september 1976, en het Aanvullend Protocol bij de Overeenkomst inzake internationale uitwisseling van gegevens op het gebied van de burgerlijke stand, ondertekend te Istanbul op 4 september 1958, en Bijlage, gedaan te Patras op 6 september 1989 type wet prom. 03/04/1997 pub. 07/02/2014 numac 2014000085 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet houdende instemming met het Verdrag nr. 168 betreffende de bevordering van de werkgelegenheid en de bescherming tegen werkloosheid, aangenomen te Genève op 21 juni 1988 door de Internationale Arbeidsconferentie tijdens haar vijfenzeventigste zitting. - Duitse vertaling sluiten5 betreffende de oprichting en de werking van het Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten

III.15.

In afwijking van III.8., de houder van een vervaardigingsvergunning art. 12bis van de wet van 25 maart 1964Relevante gevonden documenten type wet prom. 22/12/1998 pub. 15/01/1999 numac 1998003665 bron ministerie van financien Wet houdende fiscale en andere bepalingen sluiten8 op de geneesmiddelen, die (1) hetzij een universiteit is, hetzij een ziekenhuis bedoeld in artikel 4 van de wet van 10 juli 2008 betreffende de ziekenhuizen en andere verzorgingsinrichtingen, hetzij een ziekenhuis bedoeld in artikel 7, 2°, g), 2° van het koninklijk besluit van 25 april 2002 betreffende de vaststelling en de vereffening van het budget van financiële middelen van de ziekenhuizen, waar tezelfdertijd chirurgische en geneeskundige verstrekkingen verricht worden exclusief voor kinderen of voor de behandeling van tumoren, hetzij het "Fonds National de la Recherche Scientifique", hetzij het Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek of een onderzoeksfonds dat van één van beide Fondsen afhangt, hetzij een dienst van een ziekenhuis die daartoe erkend is volgens de door de Koning bepaalde nadere regels als die dienst in zijn activiteitsdomein een expertisecentrum is en (2) die enkel vergund is voor deel IX - "Kwaliteitscontrole" van de Beginselen en richtsnoeren inzake goede praktijken bij het vervaardigen van geneesmiddelen, opgenomen in Bijlage IV bij het KB van 14 december 2006 betreffende geneesmiddelen voor menselijk en diergeneeskundig gebruik

Vervaardigingsvergunning voor geneesmiddelen, beperkt tot deel IX. "Kwaliteitscontrole" van de Beginselen en richtsnoeren inzake goede praktijken bij het vervaardigen van geneesmiddelen, opgenomen in Bijlage IV bij het KB van 14 december 2006 betreffende geneesmiddelen voor menselijk en diergeneeskundig gebruik

0 EUR


Gezien om te worden gevoegd bij de programmawet van 26 december 2022.

FILIP Van Koningswege : De Minister van Volksgezondheid, F. VANDENBROUCKE

Bijlage III bij de programmawet van 26 december 2022 Aanvulling van bijlage V, Hoofdstuk 4 van de wet van 20 juli 2006Relevante gevonden documenten type wet prom. 03/04/1997 pub. 13/12/1997 numac 1997015121 bron ministerie van buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Wet houdende instemming met het Verdrag nr. 171 betreffende nachtarbeid, aangenomen te Genève op 26 juni 1990 door de Internationale Arbeidsconferentie tijdens haar zevenenzeventigste zitting type wet prom. 03/04/1997 pub. 25/06/1997 numac 1997009353 bron ministerie van justitie Wet betreffende de wedden van titularissen van sommige openbare ambten type wet prom. 03/04/1997 pub. 05/03/1998 numac 1997015211 bron ministerie van buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Wet houdende instemming met de Overeenkomst betreffende de afgifte van meertalige uittreksels uit akten van de burgerlijke stand, en Bijlagen, gedaan te Wenen op 8 september 1976, en het Aanvullend Protocol bij de Overeenkomst inzake internationale uitwisseling van gegevens op het gebied van de burgerlijke stand, ondertekend te Istanbul op 4 september 1958, en Bijlage, gedaan te Patras op 6 september 1989 type wet prom. 03/04/1997 pub. 07/02/2014 numac 2014000085 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet houdende instemming met het Verdrag nr. 168 betreffende de bevordering van de werkgelegenheid en de bescherming tegen werkloosheid, aangenomen te Genève op 21 juni 1988 door de Internationale Arbeidsconferentie tijdens haar vijfenzeventigste zitting. - Duitse vertaling sluiten5 betreffende de oprichting en de werking van het Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten

V.4.7. Aanvraag tot machtiging voor een commercieel klinisch onderzoek overeenkomstig artikel 78 van Verordening (EU) 2017/745 van het Europees Parlement en de Raad van 5 april 2017 betreffende medische hulpmiddelen, tot wijziging van Richtlijn 2001/83/EG, Verordening (EG) nr. 178/2002 en Verordening (EG) nr. 1223/2009, en tot intrekking van Richtlijnen 90/385/EEG en 93/42/EEG van de Raad, waarbij België coördinerend lidstaat is

De opdrachtgever

14.794,26 EUR

485,60 EUR

V.4.8. Kennisgeving van een substantiële wijziging in een commercieel klinisch onderzoek overeenkomstig artikel 78, lid 12, van Verordening (EU) 2017/745 van het Europees Parlement en de Raad van 5 april 2017 betreffende medische hulpmiddelen, tot wijziging van Richtlijn 2001/83/EG, Verordening (EG) nr. 178/2002 en Verordening (EG) nr. 1223/2009, en tot intrekking van Richtlijnen 90/385/EEG en 93/42/EEG van de Raad, waarbij België coördinerend lidstaat is

De opdrachtgever

4.178,85 EUR

485,60 EUR

V.4.9. Aanvraag tot machtiging voor een commercieel klinisch onderzoek overeenkomstig artikel 78 van Verordening (EU) 2017/745 van het Europees Parlement en de Raad van 5 april 2017 betreffende medische hulpmiddelen, tot wijziging van Richtlijn 2001/83/EG, Verordening (EG) nr. 178/2002 en Verordening (EG) nr. 1223/2009, en tot intrekking van Richtlijnen 90/385/EEG en 93/42/EEG van de Raad, waarbij België betrokken lidstaat is

De opdrachtgever

8.769,30 EUR

485,60 EUR

V.4.10. Kennisgeving van een substantiële wijziging in een commercieel klinisch onderzoek overeenkomstig artikel 78, lid 12, van Verordening (EU) 2017/745 van het Europees Parlement en de Raad van 5 april 2017 betreffende medische hulpmiddelen, tot wijziging van Richtlijn 2001/83/EG, Verordening (EG) nr. 178/2002 en Verordening (EG) nr. 1223/2009, en tot intrekking van Richtlijnen 90/385/EEG en 93/42/EEG van de Raad, waarbij België betrokken lidstaat is

De opdrachtgever

2.788,72 EUR

485,60 EUR

V.4.11. Aanvraag tot machtiging voor een ander commercieel klinisch onderzoek overeenkomstig artikel 61 van de wet van 22 december 2020Relevante gevonden documenten type wet prom. 22/05/2003 pub. 03/07/2003 numac 2003003367 bron federale overheidsdienst budget en beheerscontrole en federale overheidsdienst financien Wet houdende organisatie van de begroting en van de comptabiliteit van de federale Staat type wet prom. 22/05/2003 pub. 03/07/2003 numac 2003003368 bron federale overheidsdienst budget en beheerscontrole en federale overheidsdienst financien Wet tot wijziging van de wet van 29 oktober 1846 op de inrichting van het Rekenhof sluiten4 betreffende medische hulpmiddelen, klasse I - II

De opdrachtgever

10.218,69 EUR

485,60 EUR

V.4.12. Kennisgeving van een substantiële wijziging van een ander commercieel klinisch onderzoek overeenkomstig artikel 61 van de wet van 22 december 2020Relevante gevonden documenten type wet prom. 22/05/2003 pub. 03/07/2003 numac 2003003367 bron federale overheidsdienst budget en beheerscontrole en federale overheidsdienst financien Wet houdende organisatie van de begroting en van de comptabiliteit van de federale Staat type wet prom. 22/05/2003 pub. 03/07/2003 numac 2003003368 bron federale overheidsdienst budget en beheerscontrole en federale overheidsdienst financien Wet tot wijziging van de wet van 29 oktober 1846 op de inrichting van het Rekenhof sluiten4 betreffende medische hulpmiddelen, klasse I - II

De opdrachtgever

3.742,60 EUR

485,60 EUR

V.4.13. Aanvraag tot machtiging voor een ander commercieel klinisch onderzoek overeenkomstig artikel 61 van de wet van 22 december 2020Relevante gevonden documenten type wet prom. 22/05/2003 pub. 03/07/2003 numac 2003003367 bron federale overheidsdienst budget en beheerscontrole en federale overheidsdienst financien Wet houdende organisatie van de begroting en van de comptabiliteit van de federale Staat type wet prom. 22/05/2003 pub. 03/07/2003 numac 2003003368 bron federale overheidsdienst budget en beheerscontrole en federale overheidsdienst financien Wet tot wijziging van de wet van 29 oktober 1846 op de inrichting van het Rekenhof sluiten4 betreffende medische hulpmiddelen, klasse III en actieve implanteerbare medische hulpmiddelen

De opdrachtgever

14.764,97 EUR

485,60 EUR

V.4.14. Kennisgeving van een substantiële wijziging van een ander commercieel klinisch onderzoek overeenkomstig artikel 61 van de wet van 22 december 2020Relevante gevonden documenten type wet prom. 22/05/2003 pub. 03/07/2003 numac 2003003367 bron federale overheidsdienst budget en beheerscontrole en federale overheidsdienst financien Wet houdende organisatie van de begroting en van de comptabiliteit van de federale Staat type wet prom. 22/05/2003 pub. 03/07/2003 numac 2003003368 bron federale overheidsdienst budget en beheerscontrole en federale overheidsdienst financien Wet tot wijziging van de wet van 29 oktober 1846 op de inrichting van het Rekenhof sluiten4 betreffende medische hulpmiddelen, klasse III en actieve implanteerbare medische hulpmiddelen en zijn uitvoeringsbesluiten

De opdrachtgever

3.785,02 EUR

485,60 EUR


Gezien om te worden gevoegd bij de programmawet van 26 december 2022.

FILIP Van Koningswege : De Minister van Volksgezondheid, F. VANDENBROUCKE

Bijlage IV bij de programmawet van 26 december 2022 Aanvulling van bijlage V, Hoofdstuk 5 van de wet van 20 juli 2006Relevante gevonden documenten type wet prom. 03/04/1997 pub. 13/12/1997 numac 1997015121 bron ministerie van buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Wet houdende instemming met het Verdrag nr. 171 betreffende nachtarbeid, aangenomen te Genève op 26 juni 1990 door de Internationale Arbeidsconferentie tijdens haar zevenenzeventigste zitting type wet prom. 03/04/1997 pub. 25/06/1997 numac 1997009353 bron ministerie van justitie Wet betreffende de wedden van titularissen van sommige openbare ambten type wet prom. 03/04/1997 pub. 05/03/1998 numac 1997015211 bron ministerie van buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Wet houdende instemming met de Overeenkomst betreffende de afgifte van meertalige uittreksels uit akten van de burgerlijke stand, en Bijlagen, gedaan te Wenen op 8 september 1976, en het Aanvullend Protocol bij de Overeenkomst inzake internationale uitwisseling van gegevens op het gebied van de burgerlijke stand, ondertekend te Istanbul op 4 september 1958, en Bijlage, gedaan te Patras op 6 september 1989 type wet prom. 03/04/1997 pub. 07/02/2014 numac 2014000085 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet houdende instemming met het Verdrag nr. 168 betreffende de bevordering van de werkgelegenheid en de bescherming tegen werkloosheid, aangenomen te Genève op 21 juni 1988 door de Internationale Arbeidsconferentie tijdens haar vijfenzeventigste zitting. - Duitse vertaling sluiten5 betreffende de oprichting en de werking van het Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten

V.5.6. Aanvraag tot machtiging voor een multinationale commerciële prestatiestudie overeenkomstig artikel 74 van Verordening (EU) 2017/746 van het Europees Parlement en de Raad van 5 april 2017 betreffende medische hulpmiddelen voor in-vitrodiagnostiek en tot intrekking van Richtlijn 98/79/EG en Besluit 2010/227/EU van de Commissie, waarbij België coördinerend lidstaat is

De opdrachtgever

12.669,48 EUR

485,60 EUR

V.5.7. Kennisgeving van een substantiële wijziging voor een commerciële prestatiestudie overeenkomstig artikel 74, lid 12, van Verordening (EU) 2017/746 van het Europees Parlement en de Raad van 5 april 2017 betreffende medische hulpmiddelen voor in-vitrodiagnostiek en tot intrekking van Richtlijn 98/79/EG en Besluit 2010/227/EU van de Commissie, waarbij België coördinerend lidstaat is

De opdrachtgever

3.586,43 EUR

485,60 EUR

V.5.8. Aanvraag tot machtiging voor een commerciële prestatiestudie overeenkomstig artikel 74 van Verordening (EU) 2017/746 van het Europees Parlement en de Raad van 5 april 2017 betreffende medische hulpmiddelen voor in-vitrodiagnostiek en tot intrekking van Richtlijn 98/79/EG en Besluit 2010/227/EU van de Commissie, waarbij België betrokken lidstaat is

De opdrachtgever

7.701,07 EUR

485,60 EUR

V.5.9. Kennisgeving van een substantiële wijziging voor een commerciële prestatiestudie overeenkomstig artikel 74, lid 12, van Verordening (EU) 2017/746 van het Europees Parlement en de Raad van 5 april 2017 betreffende medische hulpmiddelen voor in-vitrodiagnostiek en tot intrekking van Richtlijn 98/79/EG en Besluit 2010/227/EU van de Commissie, waarbij België betrokken lidstaat is

De opdrachtgever

2.800,62 EUR

485,60 EUR

V.5.10. Aanvraag tot machtiging voor een commerciële prestatiestudie zoals bedoeld in artikel 57 van de wet van 15 juni 2022Relevante gevonden documenten type wet prom. 22/12/2003 pub. 31/12/2003 numac 2003021247 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Wet houdende diverse bepalingen sluiten0 betreffende medische hulpmiddelen voor in-vitrodiagnostiek

De opdrachtgever

9.559,81 EUR

485,60 EUR

V.5.11. Kennisgeving van een substantiële wijziging van een commerciële prestatiestudie overeenkomstig artikel 59 van de wet van 15 juni 2022Relevante gevonden documenten type wet prom. 22/12/2003 pub. 31/12/2003 numac 2003021247 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Wet houdende diverse bepalingen sluiten0 betreffende medische hulpmiddelen voor in-vitrodiagnostiek en zijn uitvoeringsbesluiten

De opdrachtgever

3.236,39 EUR

485,60 EUR


Gezien om te worden gevoegd bij de programmawet van 26 december 2022.

FILIP Van Koningswege : De Minister van Volksgezondheid, F. VANDENBROUCKE

Bijlage V bij de programmawet van 26 december 2022 Aanvulling van bijlage VII, Titel 12, Hoofdstuk 1, Deel 2, Onderdeel 1 van de wet van 20 juli 2006Relevante gevonden documenten type wet prom. 03/04/1997 pub. 13/12/1997 numac 1997015121 bron ministerie van buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Wet houdende instemming met het Verdrag nr. 171 betreffende nachtarbeid, aangenomen te Genève op 26 juni 1990 door de Internationale Arbeidsconferentie tijdens haar zevenenzeventigste zitting type wet prom. 03/04/1997 pub. 25/06/1997 numac 1997009353 bron ministerie van justitie Wet betreffende de wedden van titularissen van sommige openbare ambten type wet prom. 03/04/1997 pub. 05/03/1998 numac 1997015211 bron ministerie van buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Wet houdende instemming met de Overeenkomst betreffende de afgifte van meertalige uittreksels uit akten van de burgerlijke stand, en Bijlagen, gedaan te Wenen op 8 september 1976, en het Aanvullend Protocol bij de Overeenkomst inzake internationale uitwisseling van gegevens op het gebied van de burgerlijke stand, ondertekend te Istanbul op 4 september 1958, en Bijlage, gedaan te Patras op 6 september 1989 type wet prom. 03/04/1997 pub. 07/02/2014 numac 2014000085 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet houdende instemming met het Verdrag nr. 168 betreffende de bevordering van de werkgelegenheid en de bescherming tegen werkloosheid, aangenomen te Genève op 21 juni 1988 door de Internationale Arbeidsconferentie tijdens haar vijfenzeventigste zitting. - Duitse vertaling sluiten5 betreffende de oprichting en de werking van het Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten

VII.12.1.2.1.4. Een aanvraag tot wijziging, bedoeld in artikel 62 van Verordening 2019/6, van een VHB in het kader van de nationale procedure, van één diergeneesmiddel, bedoeld in artikel 2 van Verordening (EU) 2022/839 van het Europees Parlement en de Raad van 30 mei 2022 tot vaststelling van overgangsbepalingen voor de verpakking en etikettering van diergeneesmiddelen waarvoor overeenkomstig Richtlijn 2001/82/EG of Verordening (EG) nr. 726/2004 een vergunning is verleend of die overeenkomstig Richtlijn 2001/82/EG of Verordening (EG) nr. 726/2004 zijn geregistreerd, en die uitsluitend betrekking heeft op een éénmalige wijziging van de etikettering en/of bijsluiter om deze in lijn te brengen met de QRD-template, waarbij deze wijziging als alleenstaande variatie wordt ingediend

De aanvrager

1.680,11 EUR

553 EUR


Gezien om te worden gevoegd bij de programmawet van 26 december 2022.

FILIP Van Koningswege : De Minister van Volksgezondheid, F. VANDENBROUCKE

Bijlage VI bij de programmawet van 26 december 2022 Aanvulling van bijlage VII, Titel 12, Hoofdstuk 1, Deel 2, Onderdeel 2 van de wet van 20 juli 2006Relevante gevonden documenten type wet prom. 03/04/1997 pub. 13/12/1997 numac 1997015121 bron ministerie van buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Wet houdende instemming met het Verdrag nr. 171 betreffende nachtarbeid, aangenomen te Genève op 26 juni 1990 door de Internationale Arbeidsconferentie tijdens haar zevenenzeventigste zitting type wet prom. 03/04/1997 pub. 25/06/1997 numac 1997009353 bron ministerie van justitie Wet betreffende de wedden van titularissen van sommige openbare ambten type wet prom. 03/04/1997 pub. 05/03/1998 numac 1997015211 bron ministerie van buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Wet houdende instemming met de Overeenkomst betreffende de afgifte van meertalige uittreksels uit akten van de burgerlijke stand, en Bijlagen, gedaan te Wenen op 8 september 1976, en het Aanvullend Protocol bij de Overeenkomst inzake internationale uitwisseling van gegevens op het gebied van de burgerlijke stand, ondertekend te Istanbul op 4 september 1958, en Bijlage, gedaan te Patras op 6 september 1989 type wet prom. 03/04/1997 pub. 07/02/2014 numac 2014000085 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet houdende instemming met het Verdrag nr. 168 betreffende de bevordering van de werkgelegenheid en de bescherming tegen werkloosheid, aangenomen te Genève op 21 juni 1988 door de Internationale Arbeidsconferentie tijdens haar vijfenzeventigste zitting. - Duitse vertaling sluiten5 betreffende de oprichting en de werking van het Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten

VII.12.1.2.2.4. Een aanvraag tot wijziging, bedoeld in artikel 62 van Verordening 2019/6, van een VHB in het kader van de wederzijdse erkenningsprocedure waarbij België betrokken lidstaat is, van één diergeneesmiddel, bedoeld in artikel 2 van Verordening (EU) 2022/839 van het Europees Parlement en de Raad van 30 mei 2022 tot vaststelling van overgangsbepalingen voor de verpakking en etikettering van diergeneesmiddelen waarvoor overeenkomstig Richtlijn 2001/82/EG of Verordening (EG) nr. 726/2004 een vergunning is verleend of die overeenkomstig Richtlijn 2001/82/EG of Verordening (EG) nr. 726/2004 zijn geregistreerd, en die uitsluitend betrekking heeft op een éénmalige wijziging van de etikettering en/of bijsluiter om deze in lijn te brengen met de QRD-template, waarbij deze wijziging als alleenstaande variatie wordt ingediend

De aanvrager

788,66 EUR

553 EUR


Gezien om te worden gevoegd bij de programmawet van 26 december 2022.

FILIP Van Koningswege : De Minister van Volksgezondheid, F. VANDENBROUCKE

Bijlage VII bij de programmawet van 26 december 2022 Aanvulling van bijlage VII, Titel 12, Hoofdstuk 1, Deel 2, Onderdeel 3 van de wet van 20 juli 2006Relevante gevonden documenten type wet prom. 03/04/1997 pub. 13/12/1997 numac 1997015121 bron ministerie van buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Wet houdende instemming met het Verdrag nr. 171 betreffende nachtarbeid, aangenomen te Genève op 26 juni 1990 door de Internationale Arbeidsconferentie tijdens haar zevenenzeventigste zitting type wet prom. 03/04/1997 pub. 25/06/1997 numac 1997009353 bron ministerie van justitie Wet betreffende de wedden van titularissen van sommige openbare ambten type wet prom. 03/04/1997 pub. 05/03/1998 numac 1997015211 bron ministerie van buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Wet houdende instemming met de Overeenkomst betreffende de afgifte van meertalige uittreksels uit akten van de burgerlijke stand, en Bijlagen, gedaan te Wenen op 8 september 1976, en het Aanvullend Protocol bij de Overeenkomst inzake internationale uitwisseling van gegevens op het gebied van de burgerlijke stand, ondertekend te Istanbul op 4 september 1958, en Bijlage, gedaan te Patras op 6 september 1989 type wet prom. 03/04/1997 pub. 07/02/2014 numac 2014000085 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet houdende instemming met het Verdrag nr. 168 betreffende de bevordering van de werkgelegenheid en de bescherming tegen werkloosheid, aangenomen te Genève op 21 juni 1988 door de Internationale Arbeidsconferentie tijdens haar vijfenzeventigste zitting. - Duitse vertaling sluiten5 betreffende de oprichting en de werking van het Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten

VII.12.1.2.3.4. Een aanvraag tot wijziging, bedoeld in artikel 62 van Verordening 2019/6, van een VHB in het kader van de wederzijdse erkenningsprocedure waarbij België referentielidstaat is, van één diergeneesmiddel, bedoeld in artikel 2 van Verordening 2022/839 van het Europees Parlement en de Raad van 30 mei 2022 tot vaststelling van overgangsbepalingen voor de verpakking en etikettering van diergeneesmiddelen waarvoor overeenkomstig Richtlijn 2001/82/EG of Verordening (EG) nr. 726/2004 een vergunning is verleend of die overeenkomstig Richtlijn 2001/82/EG of Verordening nr. 726/2004 zijn geregistreerd, en die uitsluitend betrekking heeft op een éénmalige wijziging van de etikettering en/of bijsluiter om deze in lijn te brengen met de QRD-template, waarbij deze wijziging als alleenstaande variatie wordt ingediend

De aanvrager

2.068,19 EUR

553 EUR


Gezien om te worden gevoegd bij de programmawet van 26 december 2022.

FILIP Van Koningswege : De Minister van Volksgezondheid, F. VANDENBROUCKE

Bijlage VIII bij de programmawet van 26 december 2022 Invoegen van bijlage IX van de wet van 20 juli 2006Relevante gevonden documenten type wet prom. 03/04/1997 pub. 13/12/1997 numac 1997015121 bron ministerie van buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Wet houdende instemming met het Verdrag nr. 171 betreffende nachtarbeid, aangenomen te Genève op 26 juni 1990 door de Internationale Arbeidsconferentie tijdens haar zevenenzeventigste zitting type wet prom. 03/04/1997 pub. 25/06/1997 numac 1997009353 bron ministerie van justitie Wet betreffende de wedden van titularissen van sommige openbare ambten type wet prom. 03/04/1997 pub. 05/03/1998 numac 1997015211 bron ministerie van buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Wet houdende instemming met de Overeenkomst betreffende de afgifte van meertalige uittreksels uit akten van de burgerlijke stand, en Bijlagen, gedaan te Wenen op 8 september 1976, en het Aanvullend Protocol bij de Overeenkomst inzake internationale uitwisseling van gegevens op het gebied van de burgerlijke stand, ondertekend te Istanbul op 4 september 1958, en Bijlage, gedaan te Patras op 6 september 1989 type wet prom. 03/04/1997 pub. 07/02/2014 numac 2014000085 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet houdende instemming met het Verdrag nr. 168 betreffende de bevordering van de werkgelegenheid en de bescherming tegen werkloosheid, aangenomen te Genève op 21 juni 1988 door de Internationale Arbeidsconferentie tijdens haar vijfenzeventigste zitting. - Duitse vertaling sluiten5 betreffende de oprichting en de werking van het Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten "Bijlage IX. - Activiteitenbelasting Voor de toepassing van artikel 14/9 van deze wet wordt begrepen onder het begrip "entiteit": de uitdrukking van de werklast van het FAGG voor het markttoezicht, gebaseerd op een risicoanalyse van de uitgevoerde activiteit(en).

Hoofdstuk 1. - Bijdrageplichtige en bijdrageplichtige activiteit

Bijlage

Bijdrageplichtige

Bijdrageplichtige activiteit

IX.1.1.

De gemachtigde zoals bedoeld in artikel 2, 32) van Verordening (EU) 2017/745 van 5 april 2017 van het Europees Parlement en de Raad betreffende medische hulpmiddelen, tot wijziging van Richtlijn 2001/83/EG, Verordening (EG) nr. 178/2002 en Verordening (EG) nr. 1223/2009, en tot intrekking van Richtlijnen 90/385/EEG en 93/42/EEG van de Raad of artikel 2, 25) van Verordening (EU) 2017/746 van 5 april 2017 van het Europees Parlement en de Raad betreffende medische hulpmiddelen voor in-vitrodiagnostiek en tot intrekking van Richtlijn 98/79/EG en Besluit 2010/227/EU van de Commissie

Het uitvoeren van de activiteit van gemachtigde zoals bedoeld in artikel 11 van Verordening (EU) 2017/745 van 5 april 2017 van het Europees Parlement en de Raad betreffende medische hulpmiddelen, tot wijziging van Richtlijn 2001/83/EG, Verordening (EG) nr. 178/2002 en Verordening (EG) nr. 1223/2009, en tot intrekking van Richtlijnen 90/385/EEG en 93/42/EEG van de Raad of artikel 11 van Verordening (EU) 2017/746 van 5 april 2017 van het Europees Parlement en de Raad betreffende medische hulpmiddelen voor in-vitrodiagnostiek en tot intrekking van Richtlijn 98/79/EG en Besluit 2010/227/EU van de Commissie

IX.1.2.

De distributeur zoals bedoeld in artikel 2, 34) van Verordening (EU) 2017/745 van 5 april 2017 van het Europees Parlement en de Raad betreffende medische hulpmiddelen, tot wijziging van Richtlijn 2001/83/EG, Verordening (EG) nr. 178/2002 en Verordening (EG) nr. 1223/2009, en tot intrekking van Richtlijnen 90/385/EEG en 93/42/EEG van de Raad of artikel 2, 27) van Verordening (EU) 2017/746 van 5 april 2017 van het Europees Parlement en de Raad betreffende medische hulpmiddelen voor in-vitrodiagnostiek en tot intrekking van Richtlijn 98/79/EG en Besluit 2010/227/EU van de Commissie

Het op de markt aanbieden, tot het tijdstip van ingebruikneming, van een medisch hulpmiddel in de hoedanigheid van distributeur

IX.1.3.

De importeur bedoeld in artikel 2, 33) van Verordening (EU) 2017/745 van 5 april 2017 van het Europees Parlement en de Raad betreffende medische hulpmiddelen, tot wijziging van Richtlijn 2001/83/EG, Verordening (EG) nr. 178/2002 en Verordening (EG) nr. 1223/2009, en tot intrekking van Richtlijnen 90/385/EEG en 93/42/EEG van de Raad of artikel 2, 26) van Verordening (EU) 2017/746 van 5 april 2017 van het Europees Parlement en de Raad betreffende medische hulpmiddelen voor in-vitrodiagnostiek en tot intrekking van Richtlijn 98/79/EG en Besluit 2010/227/EU van de Commissie

Het in de handel brengen van medische hulpmiddelen uit derde landen

IX.1.4.

De fabrikant bedoeld in artikel 2, 30) van Verordening (EU) 2017/745 van 5 april 2017 van het Europees Parlement en de Raad betreffende medische hulpmiddelen, tot wijziging van Richtlijn 2001/83/EG, Verordening (EG) nr. 178/2002 en Verordening (EG) nr. 1223/2009, en tot intrekking van Richtlijnen 90/385/EEG en 93/42/EEG van de Raad of artikel 2, 23) van Verordening (EU) 2017/746 van 5 april 2017 van het Europees Parlement en de Raad betreffende medische hulpmiddelen voor in-vitrodiagnostiek en tot intrekking van Richtlijn 98/79/EG en Besluit 2010/227/EU van de Commissie

Het vervaardigen, volledig reviseren van een medisch hulpmiddel, of het laten ontwerpen, laten vervaardigen of volledig laten reviseren van een medisch hulpmiddel en het onder zijn naam of merk verhandelen

IX.1.5.

De fabrikant bedoeld in artikel 2, 30) van Verordening (EU) 2017/745 van 5 april 2017 van het Europees Parlement en de Raad betreffende medische hulpmiddelen, tot wijziging van Richtlijn 2001/83/EG, Verordening (EG) nr. 178/2002 en Verordening (EG) nr. 1223/2009, en tot intrekking van Richtlijnen 90/385/EEG en 93/42/EEG van de Raad

Het vervaardigen, volledig reviseren van een medisch hulpmiddel, of het laten ontwerpen, laten vervaardigen of volledig laten reviseren van een medisch hulpmiddel en het onder zijn naam of merk verhandelen, indien het gaat om een medisch hulpmiddel naar maat zoals bedoeld in artikel 2, 3) van Verordening (EU) 2017/745 van 5 april 2017 van het Europees Parlement en de Raad betreffende medische hulpmiddelen, tot wijziging van Richtlijn 2001/83/EG, Verordening (EG) nr. 178/2002 en Verordening (EG) nr. 1223/2009, en tot intrekking van Richtlijnen 90/385/EEG en 93/42/EEG van de Raad

IX.1.6.

De natuurlijke of rechtspersoon bedoeld in artikel 22 van Verordening (EU) 2017/745 van 5 april 2017 van het Europees Parlement en de Raad betreffende medische hulpmiddelen, tot wijziging van Richtlijn 2001/83/EG, Verordening (EG) nr. 178/2002 en Verordening (EG) nr. 1223/2009, en tot intrekking van Richtlijnen 90/385/EEG en 93/42/EEG van de Raad

Het op de markt brengen van een systeem of behandelingspakket zoals bedoeld in artikel 22, eerste en/of derde lid van Verordening (EU) 2017/745 van 5 april 2017 van het Europees Parlement en de Raad betreffende medische hulpmiddelen, tot wijziging van Richtlijn 2001/83/EG, Verordening (EG) nr. 178/2002 en Verordening (EG) nr. 1223/2009, en tot intrekking van Richtlijnen 90/385/EEG en 93/42/EEG van de Raad

IX.1.7.

De onderneming bedoeld in artikel 59 van de wet van 15 december 2013Relevante gevonden documenten type wet prom. 25/01/1999 pub. 06/02/1999 numac 1999021025 bron diensten van de eerste minister Wet houdende sociale bepalingen sluiten4 met betrekking tot medische hulpmiddelen

Het installeren en/of onderhouden van medische hulpmiddelen, in het kader van een medische behandeling van een patiënt buiten een ziekenhuis


Hoofdstuk 2. - Categorieën van bijdrageplichtige activiteiten

Bijlage

Categorie van de bijdrageplichtige activiteit

IX.2.1.

Actief implanteerbaar medisch hulpmiddel zoals bedoeld in artikel 1, tweede lid, c) van de Richtlijn 90/385/EEG van de Raad van 20 juni 1990 betreffende de onderlinge aanpassing van de wetgevingen van de Lid-Staten inzake actieve implanteerbare medische hulpmiddelen

IX.2.2.

Medisch hulpmiddel voor in-vitrodiagnostiek zoals bedoeld in lijst A van bijlage II bij de Richtlijn 98/79/EG van het Europees Parlement en de Raad van 27 oktober 1998 betreffende medische hulpmiddelen voor in-vitrodiagnostiek

IX.2.3.

Medisch hulpmiddel voor in-vitrodiagnostiek zoals bedoeld in lijst B van bijlage II bij de Richtlijn 98/79/EG van het Europees Parlement en de Raad van 27 oktober 1998 betreffende medische hulpmiddelen voor in-vitrodiagnostiek

IX.2.4.

Ander medisch hulpmiddel voor in-vitrodiagnostiek dan deze bedoeld in bijlage II bij de Richtlijn 98/79/EG van het Europees Parlement en de Raad van 27 oktober 1998 betreffende medische hulpmiddelen voor in-vitrodiagnostiek

IX.2.5.

Voor zelftesten bestemd hulpmiddel zoals bedoeld in artikel 1, tweede lid, d) van Richtlijn 98/79/EG van het Europees Parlement en de Raad van 27 oktober 1998 betreffende medische hulpmiddelen voor in-vitrodiagnostiek

IX.2.6.

Medisch hulpmiddel voor in-vitro diagnostiek klasse A overeenkomstig artikel 47, lid 1, van Verordening (EU) 2017/746 van 5 april 2017 van het Europees Parlement en de Raad betreffende medische hulpmiddelen voor in-vitrodiagnostiek en tot intrekking van Richtlijn 98/79/EG en Besluit 2010/227/EU van de Commissie

IX.2.7.

Medisch hulpmiddel voor in-vitro diagnostiek klasse B overeenkomstig artikel 47, lid 1, van Verordening (EU) 2017/746 van 5 april 2017 van het Europees Parlement en de Raad betreffende medische hulpmiddelen voor in-vitrodiagnostiek en tot intrekking van Richtlijn 98/79/EG en Besluit 2010/227/EU van de Commissie

IX.2.8.

Medisch hulpmiddel voor in-vitro diagnostiek klasse C overeenkomstig artikel 47, lid 1, van Verordening (EU) 2017/746 van 5 april 2017 van het Europees Parlement en de Raad betreffende medische hulpmiddelen voor in-vitrodiagnostiek en tot intrekking van Richtlijn 98/79/EG en Besluit 2010/227/EU van de Commissie

IX.2.9.

Medisch hulpmiddel voor in-vitro diagnostiek klasse D overeenkomstig artikel 47, lid 1, van Verordening (EU) 2017/746 van 5 april 2017 van het Europees Parlement en de Raad betreffende medische hulpmiddelen voor in-vitrodiagnostiek en tot intrekking van Richtlijn 98/79/EG en Besluit 2010/227/EU van de Commissie

IX.2.10.

Medisch hulpmiddel van klasse I overeenkomstig artikel 9 van de Richtlijn 93/42/EEG van de Raad van 14 juni 1993 betreffende medische hulpmiddelen

IX.2.11.

Medisch hulpmiddel van klasse IIa overeenkomstig artikel 9 van de Richtlijn 93/42/EEG van de Raad van 14 juni 1993 betreffende medische hulpmiddelen

IX.2.12.

Medisch hulpmiddel van klasse IIb overeenkomstig artikel 9 van de Richtlijn 93/42/EEG van de Raad van 14 juni 1993 betreffende medische hulpmiddelen

IX.2.13.

Medisch hulpmiddel van klasse III overeenkomstig artikel 9 van de Richtlijn 93/42/EEG van de Raad van 14 juni 1993 betreffende medische hulpmiddelen

IX.2.14.

Medisch hulpmiddel van klasse I overeenkomstig artikel 9 van de Richtlijn 93/42/EEG van de Raad van 14 juni 1993 betreffende medische hulpmiddelen dat in steriele toestand in de handel wordt gebracht en/of die een meetfunctie heeft

IX.2.15.

Medisch hulpmiddel van klasse I overeenkomstig artikel 51, lid 1, van Verordening (EU) 2017/745 van 5 april 2017 van het Europees Parlement en de Raad betreffende medische hulpmiddelen, tot wijziging van Richtlijn 2001/83/EG, Verordening (EG) nr. 178/2002 en Verordening (EG) nr. 1223/2009, en tot intrekking van Richtlijnen 90/385/EEG en 93/42/EEG van de Raad

IX.2.16.

Medisch hulpmiddel van klasse IIa overeenkomstig artikel 51, lid 1, van Verordening (EU) 2017/745 van 5 april 2017 van het Europees Parlement en de Raad betreffende medische hulpmiddelen, tot wijziging van Richtlijn 2001/83/EG, Verordening (EG) nr. 178/2002 en Verordening (EG) nr. 1223/2009, en tot intrekking van Richtlijnen 90/385/EEG en 93/42/EEG van de Raad

IX.2.17.

Medisch hulpmiddel van klasse IIb overeenkomstig artikel 51, lid 1, van Verordening (EU) 2017/745 van 5 april 2017 van het Europees Parlement en de Raad betreffende medische hulpmiddelen, tot wijziging van Richtlijn 2001/83/EG, Verordening (EG) nr. 178/2002 en Verordening (EG) nr. 1223/2009, en tot intrekking van Richtlijnen 90/385/EEG en 93/42/EEG van de Raad

IX.2.18.

Medisch hulpmiddel van klasse III overeenkomstig artikel 51, lid 1, van Verordening (EU) 2017/745 van 5 april 2017 van het Europees Parlement en de Raad betreffende medische hulpmiddelen, tot wijziging van Richtlijn 2001/83/EG, Verordening (EG) nr. 178/2002 en Verordening (EG) nr. 1223/2009, en tot intrekking van Richtlijnen 90/385/EEG en 93/42/EEG van de Raad

IX.2.19.

Medisch hulpmiddel van klasse I overeenkomstig artikel 51, lid 1, van Verordening (EU) 2017/745 van 5 april 2017 van het Europees Parlement en de Raad betreffende medische hulpmiddelen, tot wijziging van Richtlijn 2001/83/EG, Verordening (EG) nr. 178/2002 en Verordening (EG) nr. 1223/2009, en tot intrekking van Richtlijnen 90/385/EEG en 93/42/EEG van de Raad dat in steriele toestand in de handel wordt gebracht en/of die een meetfunctie heeft


Hoofdstuk 3. - Entiteiten per bijdrageplichtige activiteit

Activiteit

Bijdrage

IX.3.1. Bijdrageplichtigen voor medische hulpmiddelen, zoals bedoeld in Hoofdstuk 1

308,10 EUR / entiteit

Bijdrageplichtig activiteit

IX.1.1.

IX.1.2.

IX.1.3.

IX.1.4.

IX.1.5.

IX.1.6.

IX.1.7.

Categorie van de bijdrageplichtig activiteit

IX.2.1.

6

1

3

8

8

2

IX.2.2.

6

1

3

8

2

IX.2.3.

2

1

3

4

2

IX.2.4.

3

1

3

5

2

IX.2.5.

4

1

3

6

2

IX.2.6.

3

1

3

5

2

IX.2.7.

2

1

3

4

2

IX.2.8.

4

1

3

6

2

IX.2.9.

6

1

3

8

2

IX.2.10.

3

1

3

5

5

4

2

IX.2.11.

2

1

3

4

4

4

2

IX.2.12.

4

1

3

6

6

4

2

IX.2.13.

6

1

3

8

8

4

2

IX.2.14.

3

1

3

5

5

4

2

IX.2.15.

3

1

3

5

5

4

2

IX.2.16.

2

1

3

4

4

4

2

IX.2.17.

4

1

3

6

6

4

2

IX.2.18.

6

1

3

8

8

4

2

IX.2.19.

3

1

3

5

5

4

2

Modificator

Modificatie

De bijdrageplichtige is niet in België gevestigd

Vermindering met 1 entiteit

De distributeur past het stelsel van autocontrole toe zoals bedoeld in de artikelen 61 en 62 van de wet van 15 december 2013Relevante gevonden documenten type wet prom. 25/01/1999 pub. 06/02/1999 numac 1999021025 bron diensten van de eerste minister Wet houdende sociale bepalingen sluiten4 met betrekking tot medische hulpmiddelen

Vermindering met 1 entiteit


Gezien om te worden gevoegd bij de programmawet van 26 december 2022.

FILIP Van Koningswege : De Minister van Volksgezondheid, F. VANDENBROUCKE

Bijlage IX bij de programmawet van 26 december 2022 Aanvulling van bijlage I van de wet van 22 december 2020Relevante gevonden documenten type wet prom. 22/05/2003 pub. 03/07/2003 numac 2003003367 bron federale overheidsdienst budget en beheerscontrole en federale overheidsdienst financien Wet houdende organisatie van de begroting en van de comptabiliteit van de federale Staat type wet prom. 22/05/2003 pub. 03/07/2003 numac 2003003368 bron federale overheidsdienst budget en beheerscontrole en federale overheidsdienst financien Wet tot wijziging van de wet van 29 oktober 1846 op de inrichting van het Rekenhof sluiten4 betreffende medische hulpmiddelen

I.2.7. Aanvraag tot machtiging voor een klinisch onderzoek overeenkomstig artikel 78 van Verordening (EU) 2017/745 van het Europees Parlement en de Raad van 5 april 2017 betreffende medische hulpmiddelen, tot wijziging van Richtlijn 2001/83/EG, Verordening (EG) nr. 178/2002 en Verordening (EG) nr. 1223/2009, en tot intrekking van Richtlijnen 90/385/EEG en 93/42/EEG van de Raad, waarbij België coördinerend lidstaat is

688,20 EUR

I.2.8. Kennisgeving van een substantiële wijziging in een klinisch onderzoek overeenkomstig artikel 78, lid 12, van Verordening (EU) 2017/745 van het Europees Parlement en de Raad van 5 april 2017 betreffende medische hulpmiddelen, tot wijziging van Richtlijn 2001/83/EG, Verordening (EG) nr. 178/2002 en Verordening (EG) nr. 1223/2009, en tot intrekking van Richtlijnen 90/385/EEG en 93/42/EEG van de Raad, waarbij België coördinerend lidstaat is

542,80 EUR

I.2.9. Aanvraag tot machtiging voor een klinisch onderzoek overeenkomstig artikel 78 van Verordening (EU) 2017/745 van het Europees Parlement en de Raad van 5 april 2017 betreffende medische hulpmiddelen, tot wijziging van Richtlijn 2001/83/EG, Verordening (EG) nr. 178/2002 en Verordening (EG) nr. 1223/2009, en tot intrekking van Richtlijnen 90/385/EEG en 93/42/EEG van de Raad, waarbij België betrokken lidstaat is

688,20 EUR

I.2.10. Kennisgeving van een substantiële wijziging in een klinisch onderzoek overeenkomstig artikel 78, lid 12, van Verordening (EU) 2017/745 van het Europees Parlement en de Raad van 5 april 2017 betreffende medische hulpmiddelen, tot wijziging van Richtlijn 2001/83/EG, Verordening (EG) nr. 178/2002 en Verordening (EG) nr. 1223/2009, en tot intrekking van Richtlijnen 90/385/EEG en 93/42/EEG van de Raad, waarbij België betrokken lidstaat is

542,80 EUR


Gezien om te worden gevoegd bij de programmawet van 26 december 2022.

FILIP Van Koningswege : De Minister van Volksgezondheid, F. VANDENBROUCKE

Bijlage X bij de programmawet van 26 december 2022 Aanvulling van bijlage II van de wet van 22 december 2020Relevante gevonden documenten type wet prom. 22/05/2003 pub. 03/07/2003 numac 2003003367 bron federale overheidsdienst budget en beheerscontrole en federale overheidsdienst financien Wet houdende organisatie van de begroting en van de comptabiliteit van de federale Staat type wet prom. 22/05/2003 pub. 03/07/2003 numac 2003003368 bron federale overheidsdienst budget en beheerscontrole en federale overheidsdienst financien Wet tot wijziging van de wet van 29 oktober 1846 op de inrichting van het Rekenhof sluiten4 betreffende medische hulpmiddelen

I.2.7. Aanvraag tot machtiging voor een klinisch onderzoek overeenkomstig artikel 78 van Verordening (EU) 2017/745 van het Europees Parlement en de Raad van 5 april 2017 betreffende medische hulpmiddelen, tot wijziging van Richtlijn 2001/83/EG, Verordening (EG) nr. 178/2002 en Verordening (EG) nr. 1223/2009, en tot intrekking van Richtlijnen 90/385/EEG en 93/42/EEG van de Raad, waarbij België coördinerend lidstaat is

4.807,68 EUR

I.2.8. Kennisgeving van een substantiële wijziging in een klinisch onderzoek overeenkomstig artikel 78, lid 12, van Verordening (EU) 2017/745 van het Europees Parlement en de Raad van 5 april 2017 betreffende medische hulpmiddelen, tot wijziging van Richtlijn 2001/83/EG, Verordening (EG) nr. 178/2002 en Verordening (EG) nr. 1223/2009, en tot intrekking van Richtlijnen 90/385/EEG en 93/42/EEG van de Raad, waarbij België coördinerend lidstaat is

523,42 EUR

I.2.9. Aanvraag tot machtiging voor een klinisch onderzoek overeenkomstig artikel 78 van Verordening (EU) 2017/745 van het Europees Parlement en de Raad van 5 april 2017 betreffende medische hulpmiddelen, tot wijziging van Richtlijn 2001/83/EG, Verordening (EG) nr. 178/2002 en Verordening (EG) nr. 1223/2009, en tot intrekking van Richtlijnen 90/385/EEG en 93/42/EEG van de Raad, waarbij België betrokken lidstaat is

4.807,68 EUR

I.2.10. Kennisgeving van een substantiële wijziging in een klinisch onderzoek overeenkomstig artikel 78, lid 12, van Verordening (EU) 2017/745 van het Europees Parlement en de Raad van 5 april 2017 betreffende medische hulpmiddelen, tot wijziging van Richtlijn 2001/83/EG, Verordening (EG) nr. 178/2002 en Verordening (EG) nr. 1223/2009, en tot intrekking van Richtlijnen 90/385/EEG en 93/42/EEG van de Raad, waarbij België betrokken lidstaat is

523,42 EUR


Gezien om te worden gevoegd bij de programmawet van 26 december 2022.

FILIP Van Koningswege : De Minister van Volksgezondheid, F. VANDENBROUCKE

Bijlage XI bij de programmawet van 26 december 2022 Vervanging van de tabel onder bijlage I van de wet van 15 juni 2022Relevante gevonden documenten type wet prom. 22/12/2003 pub. 31/12/2003 numac 2003021247 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Wet houdende diverse bepalingen sluiten0 betreffende medische hulpmiddelen voor in-vitrodiagnostiek

1.2.1. Aanvraag tot machtiging voor een prestatiestudie zoals bedoeld in artikel 58, leden 1 en 2, van Verordening (EU) 2017/746 betreffende medische hulpmiddelen voor in-vitrodiagnostiek en tot intrekking van Richtlijn 98/79/EG en Besluit 2010/227/EU van de Commissie, en in artikel 57 van deze wet

688,20 EUR

1.2.2. Kennisgeving van een prestatiestudie bedoeld in artikel 70 van Verordening (EU) 2017/746 betreffende medische hulpmiddelen voor in-vitrodiagnostiek en tot intrekking van Richtlijn 98/79/EG en Besluit 2010/227/EU van de Commissie

688,20 EUR

1.2.3. Kennisgeving van een substantiële wijziging in een prestatiestudie, bedoeld in artikel 71 van Verordening (EU) 2017/746 betreffende medische hulpmiddelen voor in-vitrodiagnostiek en tot intrekking van Richtlijn 98/79/EG en Besluit 2010/227/EU van de Commissie en overeenkomstig artikel 59 van deze wet

542,80 EUR

1.2.4. Kennisgeving van een substantiële wijziging in een prestatiestudie bedoeld in artikel 70 van Verordening (EU) 2017/746 betreffende medische hulpmiddelen voor in-vitrodiagnostiek en tot intrekking van Richtlijn 98/79/EG en Besluit 2010/227/EU van de Commissie

542,80 EUR

1.2.5. Aanvraag tot machtiging voor een prestatiestudie bedoeld in artikel 74 van Verordening (EU) 2017/746 betreffende medische hulpmiddelen voor in-vitrodiagnostiek en tot intrekking van Richtlijn 98/79/EG en Besluit 2010/227/EU van de Commissie waarbij België referentielidstaat is

688,20 EUR

1.2.6. Kennisgeving van een substantiële wijziging voor een prestatiestudie bedoeld in artikel 74, lid 12, van Verordening (EU) 2017/746 betreffende medische hulpmiddelen voor in-vitrodiagnostiek en tot intrekking van Richtlijn 98/79/EG en Besluit 2010/227/EU van de Commissie waarbij België referentielidstaat is

542,80 EUR

1.2.7. Aanvraag tot machtiging voor een prestatiestudie bedoeld in artikel 74 van Verordening (EU) 2017/746 betreffende medische hulpmiddelen voor in-vitrodiagnostiek en tot intrekking van Richtlijn 98/79/EG en Besluit 2010/227/EU van de Commissie waarbij België betrokken lidstaat is

688,20 EUR

1.2.8. Kennisgeving van een substantiële wijziging voor een prestatiestudie bedoeld in artikel 74, lid 12, van Verordening (EU) 2017/746 betreffende medische hulpmiddelen voor in-vitrodiagnostiek en tot intrekking van Richtlijn 98/79/EG en Besluit 2010/227/EU van de Commissie waarbij België betrokken lidstaat is

542,80 EUR


Gezien om te worden gevoegd bij de programmawet van 26 december 2022.

FILIP Van Koningswege : De Minister van Volksgezondheid, F. VANDENBROUCKE

Bijlage XII bij de programmawet van 26 december 2022 Vervanging van de tabel in bijlage II van de wet van 15 juni 2022Relevante gevonden documenten type wet prom. 22/12/2003 pub. 31/12/2003 numac 2003021247 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Wet houdende diverse bepalingen sluiten0 betreffende medische hulpmiddelen voor in-vitrodiagnostiek

1.2.1. Aanvraag tot machtiging voor een prestatiestudie zoals bedoeld in artikel 58, leden 1 en 2 van Verordening (EU) 2017/746 betreffende medische hulpmiddelen voor in-vitrodiagnostiek en tot intrekking van Richtlijn 98/79/EG en Besluit 2010/227/EU van de Commissie, en in artikel 57 van deze wet

4.807,68 EUR

1.2.2. Kennisgeving van een prestatiestudie bedoeld in artikel 70 van Verordening (EU) 2017/746 betreffende medische hulpmiddelen voor in-vitrodiagnostiek en tot intrekking van Richtlijn 98/79/EG en Besluit 2010/227/EU van de Commissie

4.807,68 EUR

1.2.3. Kennisgeving van een substantiële wijziging in een prestatiestudie, overeenkomstig artikel 71 van Verordening (EU) 2017/746 betreffende medische hulpmiddelen voor in-vitrodiagnostiek en tot intrekking van Richtlijn 98/79/EG en Besluit 2010/227/EU van de Commissie en overeenkomstig artikel 59 van deze wet

523,42 EUR

1.2.4. Kennisgeving van een substantiële wijziging in een prestatiestudie, bedoeld in artikel 70 van Verordening (EU) 2017/746 betreffende medische hulpmiddelen voor in-vitrodiagnostiek en tot intrekking van Richtlijn 98/79/EG en Besluit 2010/227/EU van de Commissie

523,42 EUR

1.2.5. Aanvraag tot machtiging voor een prestatiestudie bedoeld in artikel 74 van Verordening (EU) 2017/746 betreffende medische hulpmiddelen voor in-vitrodiagnostiek en tot intrekking van Richtlijn 98/79/EG en Besluit 2010/227/EU van de Commissie waarbij België de coördinerende lidstaat is

4.807,68 EUR

1.2.6. Aanvraag tot substantiële wijziging voor een prestatiestudie bedoeld in artikel 74 van Verordening (EU) 2017/746 betreffende medische hulpmiddelen voor in-vitrodiagnostiek en tot intrekking van Richtlijn 98/79/EG en Besluit 2010/227/EU van de Commissie waarbij België de coördinerende lidstaat is

523,42 EUR

1.2.7. Aanvraag tot machtiging voor een prestatiestudie bedoeld in artikel 74 van Verordening (EU) 2017/746 betreffende medische hulpmiddelen voor in-vitrodiagnostiek en tot intrekking van Richtlijn 98/79/EG en Besluit 2010/227/EU van de Commissie waarbij België betrokken lidstaat is

4.807,68 EUR

1.2.8. Kennisgeving van een substantiële wijziging voor een prestatiestudie bedoeld in artikel 74 van Verordening (EU) 2017/746 betreffende medische hulpmiddelen voor in-vitrodiagnostiek en tot intrekking van Richtlijn 98/79/EG en Besluit 2010/227/EU van de Commissie waarbij België betrokken lidstaat is

523,42 EUR


Gezien om te worden gevoegd bij de programmawet van 26 december 2022.

FILIP Van Koningswege : De Minister van Volksgezondheid, F. VANDENBROUCKE

^