Etaamb.openjustice.be
Koninklijk Besluit van 30 juli 2018
gepubliceerd op 20 augustus 2018

Koninklijk besluit tot vaststelling van het aantal zetels dat toegekend wordt aan het Nederlandse kiescollege en het Franse kiescollege voor de verkiezing van het Europees Parlement

bron
federale overheidsdienst binnenlandse zaken
numac
2018031699
pub.
20/08/2018
prom.
30/07/2018
ELI
eli/besluit/2018/07/30/2018031699/staatsblad
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
links
Raad van State (chrono)
Document Qrcode

30 JULI 2018. - Koninklijk besluit tot vaststelling van het aantal zetels dat toegekend wordt aan het Nederlandse kiescollege en het Franse kiescollege voor de verkiezing van het Europees Parlement


VERSLAG AAN DE KONING Sire, Het Europees Parlement bestaat momenteel uit 21 Belgische leden.

Het Verdrag betreffende de Europese Unie bepaalt in zijn artikel 14, lid 2 : « Het Europees Parlement bestaat uit vertegenwoordigers van de burgers van de Unie. Hun aantal bedraagt niet meer dan zevenhonderdvijftig, plus de voorzitter. De burgers zijn degressief evenredig vertegenwoordigd, met een minimum van zes leden per lidstaat. Geen enkele lidstaat krijgt meer dan zesennegentig zetels toegewezen.

De Europese Raad stelt met eenparigheid van stemmen op initiatief van en na goedkeuring door het Europees Parlement een besluit inzake de samenstelling van het Europees Parlement vast, met inachtneming van de in de eerste alinea genoemde beginselen. ».

In overeenstemming met het voorafgaande, heeft de Europese Raad op 28 juni 2018 een beslissing aangenomen tot vastlegging van de samenstelling van het Europese Parlement voor de zittingsperiode 2019-2024. Het aantal zetels dat aan België wordt toegekend, is 21.

Wanneer het Verenigd Koninkrijk nog altijd een lidstaat van de Unie zou zijn bij het begin van de zittingsperiode 2019-2024, zou het aantal Belgische vertegenwoordigers in het Europees Parlement het aantal zijn dat is vastgesteld in artikel 3 van besluit 2013/312 van de Europese Raad, namelijk 21.

Aangezien krachtens artikel 10, § 5 van voornoemde wet van 23 maart 1989 het Duitstalige kiescollege ambtshalve recht heeft op een zetel, strekt het ontwerp van besluit dat aan Uwe Majesteit wordt voorgelegd ertoe om, met het oog op de verkiezingen van het Europese Parlement van 26 mei 2019, over te gaan tot de verdeling tussen het Nederlandse en Franse kiescollege van de 20 zetels van Europese afgevaardigden waarover de twee colleges samen beschikken.

Overeenkomstig artikel 10, § 4, lid 1, van de wet van 23 maart 1989, zal de nieuwe verdeling gebeuren op basis van de bevolkingscijfers die voortvloeien uit het aantal in het Rijksregister van de natuurlijke personen ingeschreven inwoners, zoals zij bekendgemaakt werden na de in artikel 63, § 3, tweede lid, van de Grondwet bedoelde tienjarige periode. Deze bevolkingscijfers werden op 27 november 2012 bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad.

Het voormelde artikel 10 van de wet van 23 maart 1989 eist dat, om deze verdeling uit te voeren, de volgende parameters in beschouwing genomen moeten worden : -de nationale deler, die verkregen wordt door het bevolkingscijfer van het Rijk (11044712), min de bevolking van de gemeenten van het Duitse taalgebied (76141), te delen door 20 (aantal aan België toegekende zetels van Europees volksvertegenwoordiger, na aftrek van de zetel die voor het Duitstalige kiescollege gereserveerd wordt) : deze deler komt in dit geval op 548429 (11044712 - 76141 = 10.968571 : 20 = 548428,55 afgerond op 548429). - de bevolking die onder het Franse kiescollege ressorteert : deze bevolking wordt bepaald door bij de bevolking van de Waalse kieskring 3547706 - 76141 = 3.471.565) het deel van de bevolking van het administratief arrondissement Brussel-Hoofdstad dat verkregen wordt door de bevolking van dit arrondissement (1140898) te vermenigvuldigen met het percentage van het aantal geldige uitgebrachte stemmen op de Franstalige lijsten ten opzichte van het totaal aantal geldig uitgebrachte stemmen bij de verkiezing van het Brussels Hoofdstedelijk Parlement welke het laatst heeft plaatsgehad, te voegen, voordat er tot deze verdeling overgegaan wordt (namelijk die van 25 mei 2014). - de bevolking die onder het Nederlandse kiescollege ressorteert : deze bevolking wordt bepaald door bij de bevolking van de Vlaamse kieskring (6356108), het deel van de bevolking van het administratief arrondissement Brussel-Hoofdstad, dat verkregen wordt door de bevolking van dit arrondissement (1140898) te vermenigvuldigen met het percentage van het aantal geldig uitgebrachte stemmen op de Nederlandstalige lijsten ten opzichte van het totaal aantal geldig uitgebrachte stemmen bij de verkiezing van het Brussels Hoofdstedelijk Parlement van 25 mei 2014, te voegen.

Tijdens de verkiezing van het Brussels Hoofdstedelijk Parlement van 25 mei 2014 zijn het totaal aantal geldig uitgebrachte stemmen, het totaal aantal geldig uitgebrachte stemmen op de Franstalige lijsten en het totaal aantal geldig uitgebrachte stemmen op de Nederlandstalige lijsten respectievelijk vastgesteld op 462427, 409048 (F) en 53379 (N).

Het deel van de bevolking van het administratief arrondissement Brussel-Hoofdstad dat geacht wordt tot het Franse kiescollege te behoren, wordt derhalve als volgt bepaald : 409048 x 100 = 88,46 % 462427 1140898 x 88,46 % = 1009238 Het deel van de bevolking van het administratief arrondissement Brussel-Hoofdstad dat geacht wordt tot het Nederlandse kiescollege te behoren, wordt derhalve als volgt bepaald : 53379 x 100 = 11,54 % 462427 1140898 x 11,54% = 131660 Overeenkomstig de voorgaande aanwijzingen : - wordt de bevolking die tot het Franse kiescollege behoort als volgt bepaald : 3.471.565 + 1.009.238= 4.480.803; - wordt de bevolking die tot het Nederlandse kiescollege behoort als volgt bepaald : 6.356.108 + 131.660 = 6.487.768.

Overeenkomstig artikel 10, § 3, tweede lid, van de voormelde wet van 23 maart 1989 worden aan elk van de Franse en Nederlandse kiescolleges evenveel zetels toegekend als het aantal maal dat de bevolking die eronder ressorteert de nationale deler bevat, waarbij de overblijvende zetel toegekend wordt aan het college met het grootste nog niet vertegenwoordigde bevolkingsoverschot.

Het aantal zetels dat aan de Franse en de Nederlandse kiescolleges toegekend wordt, wordt derhalve als volgt bepaald : - Frans college : 4480803 = 8,17 zetels; 548429 - Nederlands college : 6487768 = 11,83 zetels. 548429 Aangezien het grootste nog niet vertegenwoordigde bevolkingsoverschot tot het Nederlandse kiescollege behoort, heeft dit kiescollege recht op 12 zetels (11 + 1), en heeft het Franse kiescollege recht op 8 zetels.

Het koninklijk besluit van 6 juli 2013Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 06/07/2013 pub. 18/07/2013 numac 2013000472 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van het aantal zetels dat toegekend wordt aan het Nederlandse kiescollege en het Franse kiescollege voor de verkiezing van het Europees Parlement sluiten dat de thans van toepassing zijnde verdeling vaststelt, wordt opgeheven.

Ik heb de eer te zijn, Sire, Van Uwe Majesteit, de zeer eerbiedige en zeer getrouwe dienaar, De Minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken, J. JAMBON

30 JULI 2018. - Koninklijk besluit tot vaststelling van het aantal zetels dat toegekend wordt aan het Nederlandse kiescollege en het Franse kiescollege voor de verkiezing van het Europees Parlement FILIP, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op het Verdrag betreffende de Europese Unie, artikel 14, lid 2;

Gelet op de beslissing nr. 2018/937/EU van de Europese Raad van 28 juni 2018 inzake de samenstelling van het Europees Parlement;

Gelet op artikel 63, § 3, tweede lid, van de Grondwet;

Gelet op de wet van 23 maart 1989 betreffende de verkiezing van het Europees Parlement, inzonderheid op artikel 10, §§ 2 tot 4, vervangen door de gewone wet van 16 juli 1993 en gewijzigd bij de wet van 5 maart 2004 en bij de wet van 19 juli 2012;

Gelet op de wet van 13 december 2002Relevante gevonden documenten type wet prom. 13/12/2002 pub. 10/01/2003 numac 2003000004 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet houdende verschillende wijzigingen van de kieswetgeving sluiten houdende verschillende wijzigingen van de kieswetgeving, inzonderheid op artikel 33, tweede lid;

Gelet op de bevolkingscijfers die voortkomen uit het aantal in het Rijksregister van de natuurlijke personen ingeschreven inwoners op datum van 28 mei 2012, bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad op 27 november 2012;

Op de voordracht van Onze Minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.Voor de verkiezing van het Europees Parlement kiezen de kiezers van het Nederlandse kiescollege 12 vertegenwoordigers, en kiezen die van het Franse kiescollege er 8.

Art. 2.Het koninklijk besluit van 6 juli 2013Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 06/07/2013 pub. 18/07/2013 numac 2013000472 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van het aantal zetels dat toegekend wordt aan het Nederlandse kiescollege en het Franse kiescollege voor de verkiezing van het Europees Parlement sluiten tot vaststelling van het aantal zetels dat toegekend wordt aan het Franse kiescollege en het Nederlandse kiescollege voor de verkiezing van het Europees Parlement wordt opgeheven.

Art. 3.Dit besluit treedt in werking de dag waarop het in het Belgisch Staatsblad wordt bekendgemaakt.

Art. 4.Onze Minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te l'le-d'Yeu, 30 juli 2018.

FILIP Van Koningswege : De Minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken, J. JAMBON

^