Etaamb.openjustice.be
Wet van 21 december 2009
gepubliceerd op 31 december 2009

Wet houdende fiscale en diverse bepalingen

bron
federale overheidsdienst financien
numac
2009003773
pub.
31/12/2009
prom.
21/12/2009
ELI
eli/wet/2009/12/21/2009003773/staatsblad
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
links
Raad van State (chrono)Kamer (parl. doc.)Senaat (fiche)
Document Qrcode

21 DECEMBER 2009. - Wet houdende fiscale en diverse bepalingen (1)


ALBERT II, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

De Kamers hebben aangenomen en Wij bekrachtigen hetgeen volgt : HOOFDSTUK 1. - Algemene bepaling

Artikel 1.Deze wet regelt een aangelegenheid als bedoeld in artikel 78 van de Grondwet. HOOFDSTUK 2. - Inkomstenbelastingen Afdeling 1. - Wijzigingen met betrekking tot natuurlijke personen

Art. 2.Artikel. 14532 van het Wetboek van de inkomstenbelasting 1992, ingevoegd bij de wet van 1 juni 2008Relevante gevonden documenten type wet prom. 03/04/1997 pub. 24/04/1998 numac 1998015003 bron ministerie van buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Wet houdende instemming met de Partnerschaps- en Samenwerkingsovereenkomst tussen de Europese Gemeenschappen en hun Lid-Staten, enerzijds, en de Republiek Moldavië, anderzijds, Bijlagen I, II, III, IV en V, en Protocol en de Slotakte, gedaan te Brussel op 28 november 1994 (2) type wet prom. 03/04/1997 pub. 14/11/1997 numac 1997015109 bron ministerie van buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Wet houdende instemming met de Partnerschaps- en Samenwerkingsovereenkomst tussen de Europese Gemeenschappen en hun Lid-Staten, enerzijds, en Oekraïne, anderzijds, de Bijlagen I tot V, het Protocol, de Slotakte en de Verklaringen, gedaan te Luxemburg op 14 juni 1994 type wet prom. 03/04/1997 pub. 13/12/1997 numac 1997015121 bron ministerie van buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Wet houdende instemming met het Verdrag nr. 171 betreffende nachtarbeid, aangenomen te Genève op 26 juni 1990 door de Internationale Arbeidsconferentie tijdens haar zevenenzeventigste zitting type wet prom. 03/04/1997 pub. 11/10/2012 numac 2011015137 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Wet houdende instemming met het Verdrag nr. 168 betreffende de bevordering van de werkgelegenheid en de bescherming tegen werkloosheid, aangenomen te Genève op 21 juni 1988 door de Internationale Arbeidsconferentie tijdens haar vijfenzeventigste zitting (2) sluiten2, wordt vervangen als volgt : «

Art. 14532.§ 1. In geval van inschrijving op aandelen op naam van een erkend ontwikkelingsfonds zoals bedoeld in de wet van 1 juni 2008Relevante gevonden documenten type wet prom. 03/04/1997 pub. 24/04/1998 numac 1998015003 bron ministerie van buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Wet houdende instemming met de Partnerschaps- en Samenwerkingsovereenkomst tussen de Europese Gemeenschappen en hun Lid-Staten, enerzijds, en de Republiek Moldavië, anderzijds, Bijlagen I, II, III, IV en V, en Protocol en de Slotakte, gedaan te Brussel op 28 november 1994 (2) type wet prom. 03/04/1997 pub. 14/11/1997 numac 1997015109 bron ministerie van buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Wet houdende instemming met de Partnerschaps- en Samenwerkingsovereenkomst tussen de Europese Gemeenschappen en hun Lid-Staten, enerzijds, en Oekraïne, anderzijds, de Bijlagen I tot V, het Protocol, de Slotakte en de Verklaringen, gedaan te Luxemburg op 14 juni 1994 type wet prom. 03/04/1997 pub. 13/12/1997 numac 1997015121 bron ministerie van buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Wet houdende instemming met het Verdrag nr. 171 betreffende nachtarbeid, aangenomen te Genève op 26 juni 1990 door de Internationale Arbeidsconferentie tijdens haar zevenenzeventigste zitting type wet prom. 03/04/1997 pub. 11/10/2012 numac 2011015137 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Wet houdende instemming met het Verdrag nr. 168 betreffende de bevordering van de werkgelegenheid en de bescherming tegen werkloosheid, aangenomen te Genève op 21 juni 1988 door de Internationale Arbeidsconferentie tijdens haar vijfenzeventigste zitting (2) sluiten2 houdende de invoering van een belastingvermindering voor aandelen in ontwikkelingsfondsen voor microfinanciering in ontwikkelingslanden en houdende de vaststelling van de voorwaarden voor de erkenning als ontwikkelingsfonds wordt een belastingvermindering verleend voor de sommen die tijdens het belastbare tijdperk zijn gestort voor de verwerving ervan.

De gestorte sommen moeten echter minimaal 250 EUR bedragen.

De belastingvermindering wordt verleend onder de volgende voorwaarden en modaliteiten : 1° de aandelen moeten, behalve bij overlijden, gedurende ten minste 60 maanden ononderbroken in het bezit blijven van de inschrijver;2° bij vervreemding binnen de periode van 60 maanden heeft de nieuwe bezitter geen recht op de belastingvermindering;3° bij overlijden van de inschrijver blijft de voorheen verkregen belastingvermindering behouden;4° de inschrijver legt tot staving van zijn aangifte in de personenbelasting het in paragraaf 3 bedoelde document over. De belastingvermindering is gelijk aan 5 pct. van de werkelijk gedane betalingen, met een maximum van 210 EUR per belastbaar tijdperk.

Elke echtgenoot heeft recht op de vermindering, indien de aandelen op zijn/haar persoonlijke naam zijn uitgegeven. § 2. Wanneer de in paragraaf 1, tweede lid, 1°, bedoelde voorwaarde niet is nageleefd in een van de jaren volgend op het jaar van storting, omdat de inschrijver de aandelen heeft vervreemd binnen 60 maanden na de verwerving ervan, wordt de belasting met betrekking tot de inkomsten van dat jaar vermeerderd met een bedrag dat gelijk is aan zoveel maal één zestigste van de overeenkomstig paragraaf 1 werkelijk verkregen belastingvermindering, als er volle maanden overblijven tot het einde van de periode van 60 maanden. § 3. Elk erkend ontwikkelingsfonds stelt jaarlijks, vóór 31 maart van het aanslagjaar, een document op en zendt een exemplaar aan de inschrijver en een ander aan de aanslagdienst waarvan hij afhangt met daarin : - voor het jaar van verwerving : de bedragen die recht geven op de vermindering en het bedrag van de toe te passen vermindering, alsmede de bevestiging dat de aandelen op 31 december van het betreffende jaar nog steeds in het bezit zijn van de inschrijver; - voor het jaar van overlijden van de inschrijver : het bedrag dat aan de rechtverkrijgenden is uitgekeerd; - voor het jaar waarin de termijn van 60 maanden verstrijkt : naargelang het geval, de bevestiging dat de aandelen ofwel in het bezit zijn gebleven van de inschrijver tot het einde van de termijn, ofwel zijn vervreemd vóór het verstrijken van de termijn met opgave van de nog niet verlopen maanden die in aanmerking komen voor de berekening van de terugname van de vermindering; - voor het jaar van vervreemding : wanneer deze gebeurt in de loop van een jaar dat het verstrijken van de termijn van 60 maanden voorafgaat het aantal nog niet verlopen maanden die in aanmerking komen voor de berekening van de terugname van de vermindering. »

Art. 3.In artikel 154, § 2, eerste lid, van hetzelfde Wetboek, vervangen bij de wet van 17 mei 2007Relevante gevonden documenten type wet prom. 03/04/1997 pub. 24/04/1998 numac 1998015003 bron ministerie van buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Wet houdende instemming met de Partnerschaps- en Samenwerkingsovereenkomst tussen de Europese Gemeenschappen en hun Lid-Staten, enerzijds, en de Republiek Moldavië, anderzijds, Bijlagen I, II, III, IV en V, en Protocol en de Slotakte, gedaan te Brussel op 28 november 1994 (2) type wet prom. 03/04/1997 pub. 14/11/1997 numac 1997015109 bron ministerie van buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Wet houdende instemming met de Partnerschaps- en Samenwerkingsovereenkomst tussen de Europese Gemeenschappen en hun Lid-Staten, enerzijds, en Oekraïne, anderzijds, de Bijlagen I tot V, het Protocol, de Slotakte en de Verklaringen, gedaan te Luxemburg op 14 juni 1994 type wet prom. 03/04/1997 pub. 13/12/1997 numac 1997015121 bron ministerie van buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Wet houdende instemming met het Verdrag nr. 171 betreffende nachtarbeid, aangenomen te Genève op 26 juni 1990 door de Internationale Arbeidsconferentie tijdens haar zevenenzeventigste zitting type wet prom. 03/04/1997 pub. 11/10/2012 numac 2011015137 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Wet houdende instemming met het Verdrag nr. 168 betreffende de bevordering van de werkgelegenheid en de bescherming tegen werkloosheid, aangenomen te Genève op 21 juni 1988 door de Internationale Arbeidsconferentie tijdens haar vijfenzeventigste zitting (2) sluiten1 en gewijzigd bij de programmawet van 8 juni 2008 en bij de wet van 22 december 2008, worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° in de bepaling onder 1° worden de woorden "dat kan worden toegekend na de eerste twaalf maanden van volledige werkloosheid" ingevoegd tussen het woord "werkloosheidsuitkering" en de woorden ", de anciënniteitstoeslag";2° de bepaling onder 2° wordt vervangen als volgt : « 2° werkloosheidsuitkeringen en het bedrag van die uitkeringen niet hoger is dan het maximumbedrag van de wettelijke werkloosheidsuitkering dat kan worden toegekend tijdens de eerste twaalf maanden van volledige werkloosheid;»; 3° in de bepaling onder 3° worden de woorden "dat kan worden toegekend na de eerste twaalf maanden van volledige werkloosheid" ingevoegd tussen het woord "werkloosheidsuitkering" en de woorden ", de anciënniteitstoeslag".

Art. 4.Artikel 178 van hetzelfde Wetboek, gewijzigd bij de wetten van 28 december 1992 en 30 maart 1994, bij de koninklijke besluiten van 20 december 1996, 20 juli 2000 en 13 juli 2001, en bij de wetten van 10 augustus 2001, 21 juni 2002, 27 december 2004, 25 april 2007, 8 juni 2008, 22 december 2008 en 27 maart 2009, wordt aangevuld met een paragraaf 7, luidende : « § 7. De toepassing van dit artikel mag geen aanleiding geven tot een lager bedrag dan dat van het jaar voordien, met uitzondering voor de bepalingen bedoeld in de paragrafen 4 en 6. »

Art. 5.Artikel 64 van de wet van 10 augustus 2001Relevante gevonden documenten type wet prom. 10/08/2001 pub. 20/09/2001 numac 2001003402 bron ministerie van financien Wet houdende hervorming van de personenbelasting sluiten houdende hervorming van de personenbelasting, wordt opgeheven.

Art. 6.De artikelen 3 en 5 zijn van toepassing vanaf aanslagjaar 2010.

Artikel 2 is van toepassing op de vanaf 1 januari 2010 gestorte sommen.

Artikel 4 treedt in werking op 1 januari 2010. Afdeling 2. - Wijzigingen met betrekking tot rechtspersonen

Art. 7.In artikel 194ter van hetzelfde Wetboek, vervangen bij de wet van 22 december 2003Relevante gevonden documenten type wet prom. 22/12/2003 pub. 31/12/2003 numac 2003021247 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Wet houdende diverse bepalingen sluiten en gewijzigd bij de wetten van 17 mei 2004 en van 3 december 2006, worden de volgende wijzigingen aangebracht : a) paragraaf 1, eerste lid, 1°, wordt vervangen als volgt : « 1° in aanmerking komende productievennootschap : de binnenlandse vennootschap of de Belgische inrichting van een belastingplichtige bedoeld in artikel 227, 2°, die geen televisieomroep is of geen onderneming die verbonden is met Belgische of buitenlandse televisieomroepen en die als voornaamste doel de ontwikkeling en de productie van audiovisuele werken heeft;»; b) paragraaf 1, eerste lid, 2°, wordt vervangen als volgt : « 2° raamovereenkomst voor de productie van een in aanmerking komend werk : de basisovereenkomst gesloten, naargelang het geval, tussen een in aanmerking komende productievennootschap, enerzijds, en één of meerdere binnenlandse vennootschappen en/of één of meerdere belastingplichtigen als bedoeld in artikel 227, 2°, anderzijds, voor de financiering van de productie van een in aanmerking komend werk met vrijstelling van de belastbare winst;»; c) paragraaf 1, eerste lid, 3°, wordt vervangen als volgt : « 3° in aanmerking komend werk : - een Belgisch audiovisueel werk zoals een fictiefilm, een documentaire of een animatiefilm bestemd om in de bioscoop te worden vertoond, een lange fictiefilm voor televisie, een animatieserie, kinder- en jeugdreeksen, zijnde fictiereeksen met een educatieve, culturele en informatieve inhoud voor een doelgroep van 0 tot 16-jarigen of een documentaire voor televisie, dat door de bevoegde diensten van de betrokken gemeenschap is erkend als Europees werk zoals bedoeld in de richtlijn "Televisie zonder grenzen" van 3 oktober 1989 (89/552/EEG), gewijzigd bij richtlijn 97/36/EG van 30 juni 1997 en bekrachtigd door de Franse Gemeenschap op 4 januari 1999, door de Vlaamse Gemeenschap op 25 januari 1995 en door het Brusselse hoofdstedelijk Gewest op 30 maart 1995; - waarvoor de productie- en exploitatiekosten die in België werden gedaan binnen een periode van ten hoogste 18 maanden vanaf de datum van afsluiting van de raamovereenkomst voor de productie van dat werk, ten minste 150 pct. belopen van de totale sommen die, anders dan in de vorm van leningen, zullen worden aangewend voor de uitvoering van de raamovereenkomst met vrijstelling van winst overeenkomstig paragraaf 2; »; d) in paragraaf 1, eerste lid, 4°, worden de woorden "het erkend werk." vervangen door de woorden "het in aanmerking komend werk."; e) in paragraaf 1, tweede lid, worden de woorden "van het vorige lid," vervangen door de woorden "van het eerste lid, 4°," en worden de woorden "vennootschap voor de productie" vervangen door het woord "productievennootschap";f) in paragraaf 1, derde lid, worden de woorden "in het vorige lid," vervangen door de woorden "in het tweede lid," en worden de woorden "vennootschap voor de productie" vervangen door het woord "productievennootschap";g) in paragraaf 2, eerste lid, worden de woorden "niet zijnde een binnenlandse vennootschap voor de productie van audiovisuele werken of een televisieomroep," vervangen door de woorden "die geen in aanmerking komende productievennootschap of televisieomroep is," en worden de woorden "een erkend Belgisch audiovisueel werk," vervangen door de woorden "een in aanmerking komend werk,"; h) in paragraaf 2, tweede lid, worden de woorden "het audiovisueel werk." vervangen door de woorden "het in aanmerking komend werk."; i) in paragraaf 3, eerste lid, worden, in de Franstalige tekst, de woorden "immunité" en "immunisée" respectievelijk vervangen door de woorden "exonération" en "exonérée";j) in de Franse tekst van paragraaf 3, tweede lid wordt het woord "immunité" vervangen door de woorden "exonération ne" en worden de woorden "in het vorige lid" vervangen door de woorden "in het eerste lid"; k) in paragraaf 3, derde lid, worden de woorden "wordt ontvangen." vervangen door de woorden "door de binnenlandse vennootschap of Belgische inrichting van een belastingplichtige als bedoeld in artikel 227, 2° die aanspraak maakt op de vrijstelling bedoeld in paragraaf 2, aan haar aanslagdienst wordt toegezonden op voorwaarde dat deze toezending plaatsvindt binnen de vier jaar na het sluiten van de raamovereenkomst."; l) in de Franstalige tekst van de inleidende zin van paragraaf 4, eerste lid, wordt het woord "immunité" vervangen door het woord "exonération";m) in paragraaf 4, eerste lid, 1° en 2°, wordt het woord "ontvangen" telkens vervangen door het woord "toegezonden" en in de Franse tekst, wordt het woord "immunisés" telkens vervangen door het woord "exonérés";n) in paragraaf 4, eerste lid, 3°, worden de woorden "audiovisueel werk" telkens vervangen door de woorden "in aanmerking komend werk";o) in paragraaf 4, eerste lid, 4°, worden de woorden "erkend Belgisch audiovisueel werk" vervangen door de woorden "in aanmerking komend werk";p) in paragraaf 4, eerste lid, 6°, worden de woorden "erkend Belgisch audiovisueel werk" vervangen door de woorden "in aanmerking komend werk" en worden de woorden "het eerste streepje van" opgeheven;q) paragraaf 4, eerste lid, 7°, wordt vervangen als volgt : « 7° de vennootschap die aanspraak maakt op het behoud van de vrijstelling een document overlegt waarin de aanslagdienst waarvan de productievennootschap van het in aanmerking komend werk afhangt uiterlijk binnen de vier jaar na het sluiten van de raamovereenkomst enerzijds, verklaart dat de voorwaarden inzake de kosten in België overeenkomstig paragraaf 1, eerste lid, 3° en 4°, voor de in de raamovereenkomst bepaalde doeleinden door de productievennootschap, alsmede de bij de bepalingen onder 4° en 5° bepaalde voorwaarden en grenzen zijn nageleefd en, anderzijds, dat de vennootschap die aanspraak maakt op de toekenning en het behoud van de vrijstelling de in paragraaf 2, eerste lid, bedoelde sommen werkelijk heeft betaald aan de productievennootschap binnen een termijn van achttien maanden die aanvangt op de datum waarop de raamovereenkomst is gesloten;»; r) in paragraaf 4, eerste lid, 8°, worden de woorden "binnenlandse vennootschap voor de productie van audiovisuele werken" vervangen door het woord "productievennootschap";s) in paragraaf 4, tweede lid, worden de woorden "audiovisueel werk" vervangen door de woorden "in aanmerking komend werk" en in de Franse tekst wordt het woord "immunisés" vervangen door het woord "exonérés"; t) in paragraaf 4bis worden de woorden "worden ontvangen" vervangen door de woorden "worden toegezonden" en worden de woorden "wordt ontvangen." vervangen door de woorden "door de binnenlandse vennootschap of Belgische inrichting van een belastingplichtige bedoeld in artikel 227, 2° die aanspraak maakt op de vrijstelling bedoeld in paragraaf 2, aan haar aanslagdienst wordt toegezonden."; u) in de inleidende zin van paragraaf 5, worden de woorden "audiovisueel werk" vervangen door de woorden "in aanmerking komend werk"; v) in paragraaf 5, 1°, worden de woorden "binnenlandse vennootschap voor de productie van audiovisuele werken;" vervangen door het woord "productievennootschap;"; w) in paragraaf 5, 4°, worden de woorden "erkend audiovisueel werk" vervangen door de woorden "in aanmerking komend werk";x) paragraaf 5, 5°, wordt vervangen als volgt : « 5° het budget van de uitgaven die nodig zijn voor het werk in kwestie, waarbij een onderscheid wordt gemaakt tussen : - het gedeelte dat ten laste wordt genomen door de productievennootschap; - het gedeelte gefinancierd door de binnenlandse vennootschappen of Belgische inrichtingen van een belastingplichtige als bedoeld in artikel 227, 2°, die samen deelnemers aan de raamovereenkomst zijn en die aanspraak maken op de vrijstelling bedoeld in paragraaf 2; - het gedeelte gefinancierd door de andere deelnemers aan de raamovereenkomst die aanspraak maken of niet op de vrijstelling bedoeld in paragraaf 2;"; y) in paragraaf 5, 7°, worden de woorden "binnenlandse vennootschap voor de productie van audiovisuele werken," vervangen door het woord "productievennootschap,";z) in de inleidende zin van paragraaf 5, 8°, worden de woorden "binnenlandse vennootschap voor de productie van audiovisuele werken :" vervangen door het woord "productievennootschap :"; aa) in paragraaf 5, 8°, tweede streepje, worden de woorden "erkend Belgisch audiovisueel werk" vervangen door de woorden "in aanmerking komend werk"; ab) in paragraaf 6, eerste lid, worden de woorden "audiovisuele werken" vervangen door de woorden "in aanmerking komende werken"; ac) in paragraaf 6, tweede lid, worden de woorden "het audiovisueel werk," vervangen door de woorden "het in aanmerking komend werk,".

Art. 8.Artikel 205, van hetzelfde Wetboek, gewijzigd bij de wetten van 28 juli 1992 en van 20 december 1995, het koninklijk besluit van 20 december 1996, de wetten van 28 april 2003, van 2 mei 2005, van 11 mei 2007 en van 22 december 2008, wordt aangevuld met een paragraaf 3, luidende : « § 3. De in artikel 202, § 1, 1° en 3°, bedoelde inkomsten, tot 95 pct. van hun bedrag, verleend of toegekend door een in paragraaf 2, derde lid, bedoelde dochteronderneming gevestigd in een lidstaat van de Europese Unie, die niet kunnen worden afgetrokken, mogen naar volgende belastbare tijdperken worden overgedragen. »

Art. 9.De artikelen 7 en 8 treden in werking op 1 januari 2010. Afdeling 3. - Diverse bepaling

Art. 10.In artikel. 3 van de wet van 1 juni 2008Relevante gevonden documenten type wet prom. 03/04/1997 pub. 24/04/1998 numac 1998015003 bron ministerie van buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Wet houdende instemming met de Partnerschaps- en Samenwerkingsovereenkomst tussen de Europese Gemeenschappen en hun Lid-Staten, enerzijds, en de Republiek Moldavië, anderzijds, Bijlagen I, II, III, IV en V, en Protocol en de Slotakte, gedaan te Brussel op 28 november 1994 (2) type wet prom. 03/04/1997 pub. 14/11/1997 numac 1997015109 bron ministerie van buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Wet houdende instemming met de Partnerschaps- en Samenwerkingsovereenkomst tussen de Europese Gemeenschappen en hun Lid-Staten, enerzijds, en Oekraïne, anderzijds, de Bijlagen I tot V, het Protocol, de Slotakte en de Verklaringen, gedaan te Luxemburg op 14 juni 1994 type wet prom. 03/04/1997 pub. 13/12/1997 numac 1997015121 bron ministerie van buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Wet houdende instemming met het Verdrag nr. 171 betreffende nachtarbeid, aangenomen te Genève op 26 juni 1990 door de Internationale Arbeidsconferentie tijdens haar zevenenzeventigste zitting type wet prom. 03/04/1997 pub. 11/10/2012 numac 2011015137 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Wet houdende instemming met het Verdrag nr. 168 betreffende de bevordering van de werkgelegenheid en de bescherming tegen werkloosheid, aangenomen te Genève op 21 juni 1988 door de Internationale Arbeidsconferentie tijdens haar vijfenzeventigste zitting (2) sluiten2 houdende de invoering van een belastingsvermindering voor aandelen in ontwikkelingsfondsen voor microfinanciering in ontwikkelingslanden en houdende de vaststelling van de voorwaarden voor de erkenning als ontwikkelingsfonds, worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° paragraaf 1, 1°, wordt vervangen als volgt : « 1° een rechtsvorm hebben aangenomen naar Belgisch recht of naar een recht van toepassing in de Europese Economische Ruimte van een coöperatieve vennootschap.»; 2° paragraaf 1 wordt aangevuld als volgt : « 5° gevestigd zijn in de Europese Economische Ruimte.» 3° paragraaf 3 wordt vervangen als volgt : « § 3.De ontwikkelingsfondsen worden erkend door de Minister van Financiën, op het advies van de Commissie van het Bank-, Financie- en Assurantiewezen met betrekking tot de in paragraaf 1, 1° tot 3° bedoelde voorwaarden en op het advies van de minister verantwoordelijk voor de Ontwikkelingssamenwerking met betrekking tot de in paragraaf 1, 3° en 4° bedoelde voorwaarden. »; 4° het wordt aangevuld met een paragraaf 4, luidende : « § 4.De Minister van Financiën kan, wanneer het ontwikkelingsfonds niet meer voldoet aan één van de hiervoor vermelde voorwaarden, haar erkenning intrekken. »

Art. 11.Artikel 10 treedt in werking op 1 januari 2010. Afdeling 4. - Bijzondere bepalingen

met betrekking tot bedrijfsvoorheffing

Art. 12.Artikel 385, eerste en tweede lid van de wet van 24 december 2002Relevante gevonden documenten type wet prom. 24/12/2002 pub. 28/12/2002 numac 2002003497 bron ministerie van financien Wet houdende de Rijksmiddelenbegroting voor het begrotingsjaar 2003 type wet prom. 24/12/2002 pub. 31/12/2002 numac 2002003520 bron ministerie van financien Wet tot wijziging van de vennootschapsregeling inzake inkomstenbelastingen en tot instelling van een systeem van voorafgaande beslissingen in fiscale zaken sluiten, en artikel 2753, § 1, eerste en tweede lid ingevoegd in het Wetboek inkomstenbelastingen 1992 bij artikel 106 van de wet van 23 december 2005Relevante gevonden documenten type wet prom. 23/12/2005 pub. 30/12/2005 numac 2005021170 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Wet houdende diverse bepalingen sluiten en gewijzigd bij de wetten van 27 december 2006, 8 juni 2008, 24 juli 2008 en 27 maart 2009 worden aldus uitgelegd in die zin dat de in deze bepalingen bedoelde instellingen de door de vrijstelling van de doorstortingsverplichting vrijgekomen fondsen niet mogen aanwenden voor het verminderen van de kostprijs van het onderzoek dat de voornoemde vrijstelling heeft doen ontstaan.

Art. 13.In artikel 2753, § 1, lid 1 Wetboek inkomstenbelastingen 1992, zoals ingevoerd door artikel 106 van de wet van 23 december 2005Relevante gevonden documenten type wet prom. 23/12/2005 pub. 30/12/2005 numac 2005021170 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Wet houdende diverse bepalingen sluiten en gewijzigd bij de wetten van 27 december 2006, 24 juli 2008 en 27 maart 2009 wordt aangevuld met de volgende zin : « De in dit lid bedoelde instellingen wenden de sommen die zij krachtens dit artikel niet moeten doorstorten, niet aan ter financiering van het onderzoek dat de vrijstelling van de doorstortingsverplichting heeft doen ontstaan. »

Art. 14.In artikel 2753, § 1, lid 2 Wetboek inkomstenbelastingen 1992, zoals ingevoerd door artikel 106 van de wet van 23 december 2005Relevante gevonden documenten type wet prom. 23/12/2005 pub. 30/12/2005 numac 2005021170 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Wet houdende diverse bepalingen sluiten en gewijzigd bij de wet van 8 juni 2008 wordt aangevuld met de volgende zin : « De in dit lid bedoelde instellingen wenden de sommen die zij krachtens dit artikel niet moeten doorstorten, niet aan ter financiering van het onderzoek dat de vrijstelling van de doorstortingsverplichting heeft doen ontstaan. » HOOFDSTUK 3. - Wijzigingen ingevolge de spaarrichtlijn

Art. 15.In artikel 19bis van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992, gewijzigd bij de wet van 27 december 2005Relevante gevonden documenten type wet prom. 03/04/1997 pub. 24/04/1998 numac 1998015003 bron ministerie van buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Wet houdende instemming met de Partnerschaps- en Samenwerkingsovereenkomst tussen de Europese Gemeenschappen en hun Lid-Staten, enerzijds, en de Republiek Moldavië, anderzijds, Bijlagen I, II, III, IV en V, en Protocol en de Slotakte, gedaan te Brussel op 28 november 1994 (2) type wet prom. 03/04/1997 pub. 14/11/1997 numac 1997015109 bron ministerie van buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Wet houdende instemming met de Partnerschaps- en Samenwerkingsovereenkomst tussen de Europese Gemeenschappen en hun Lid-Staten, enerzijds, en Oekraïne, anderzijds, de Bijlagen I tot V, het Protocol, de Slotakte en de Verklaringen, gedaan te Luxemburg op 14 juni 1994 type wet prom. 03/04/1997 pub. 13/12/1997 numac 1997015121 bron ministerie van buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Wet houdende instemming met het Verdrag nr. 171 betreffende nachtarbeid, aangenomen te Genève op 26 juni 1990 door de Internationale Arbeidsconferentie tijdens haar zevenenzeventigste zitting type wet prom. 03/04/1997 pub. 11/10/2012 numac 2011015137 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Wet houdende instemming met het Verdrag nr. 168 betreffende de bevordering van de werkgelegenheid en de bescherming tegen werkloosheid, aangenomen te Genève op 21 juni 1988 door de Internationale Arbeidsconferentie tijdens haar vijfenzeventigste zitting (2) sluiten0, worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° in paragraaf 1, vierde lid, worden de woorden "artikel 3, § 1, 7°, a), van de voornoemde wet van 17 mei 2004Relevante gevonden documenten type wet prom. 17/05/2004 pub. 27/05/2004 numac 2004003213 bron federale overheidsdienst financien Wet tot omzetting in het Belgisch recht van de richtlijn 2003/48/EG van 3 juni 2003 van de Raad van de Europese Unie betreffende belastingheffing op inkomsten uit spaargelden in de vorm van rentebetaling en tot wijziging van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 inzake de roerende voorheffing type wet prom. 17/05/2004 pub. 04/06/2004 numac 2004003236 bron federale overheidsdienst financien Wet tot wijziging van artikel 194ter van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 betreffende de tax shelter-regeling ten gunste van de audiovisuele productie sluiten" vervangen door de woorden "artikel 2, § 1, 3°, a), van het koninklijk besluit van 27 september 2009Relevante gevonden documenten type wet prom. 03/04/1997 pub. 24/04/1998 numac 1998015003 bron ministerie van buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Wet houdende instemming met de Partnerschaps- en Samenwerkingsovereenkomst tussen de Europese Gemeenschappen en hun Lid-Staten, enerzijds, en de Republiek Moldavië, anderzijds, Bijlagen I, II, III, IV en V, en Protocol en de Slotakte, gedaan te Brussel op 28 november 1994 (2) type wet prom. 03/04/1997 pub. 14/11/1997 numac 1997015109 bron ministerie van buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Wet houdende instemming met de Partnerschaps- en Samenwerkingsovereenkomst tussen de Europese Gemeenschappen en hun Lid-Staten, enerzijds, en Oekraïne, anderzijds, de Bijlagen I tot V, het Protocol, de Slotakte en de Verklaringen, gedaan te Luxemburg op 14 juni 1994 type wet prom. 03/04/1997 pub. 13/12/1997 numac 1997015121 bron ministerie van buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Wet houdende instemming met het Verdrag nr. 171 betreffende nachtarbeid, aangenomen te Genève op 26 juni 1990 door de Internationale Arbeidsconferentie tijdens haar zevenenzeventigste zitting type wet prom. 03/04/1997 pub. 11/10/2012 numac 2011015137 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Wet houdende instemming met het Verdrag nr. 168 betreffende de bevordering van de werkgelegenheid en de bescherming tegen werkloosheid, aangenomen te Genève op 21 juni 1988 door de Internationale Arbeidsconferentie tijdens haar vijfenzeventigste zitting (2) sluiten7 tot uitvoering van artikel 338bis, § 2 van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992";2° in paragraaf 1, vijfde lid, worden de woorden "artikel 3, § 1, 7°, a), van de voormelde wet van 17 mei 2004Relevante gevonden documenten type wet prom. 17/05/2004 pub. 27/05/2004 numac 2004003213 bron federale overheidsdienst financien Wet tot omzetting in het Belgisch recht van de richtlijn 2003/48/EG van 3 juni 2003 van de Raad van de Europese Unie betreffende belastingheffing op inkomsten uit spaargelden in de vorm van rentebetaling en tot wijziging van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 inzake de roerende voorheffing type wet prom. 17/05/2004 pub. 04/06/2004 numac 2004003236 bron federale overheidsdienst financien Wet tot wijziging van artikel 194ter van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 betreffende de tax shelter-regeling ten gunste van de audiovisuele productie sluiten, met uitsluiting van die bedoeld in artikel 6 van dezelfde wet" vervangen door de woorden "artikel 2, § 1, 3°, a) van het voormeld koninklijk besluit van 27 september 2009Relevante gevonden documenten type wet prom. 03/04/1997 pub. 24/04/1998 numac 1998015003 bron ministerie van buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Wet houdende instemming met de Partnerschaps- en Samenwerkingsovereenkomst tussen de Europese Gemeenschappen en hun Lid-Staten, enerzijds, en de Republiek Moldavië, anderzijds, Bijlagen I, II, III, IV en V, en Protocol en de Slotakte, gedaan te Brussel op 28 november 1994 (2) type wet prom. 03/04/1997 pub. 14/11/1997 numac 1997015109 bron ministerie van buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Wet houdende instemming met de Partnerschaps- en Samenwerkingsovereenkomst tussen de Europese Gemeenschappen en hun Lid-Staten, enerzijds, en Oekraïne, anderzijds, de Bijlagen I tot V, het Protocol, de Slotakte en de Verklaringen, gedaan te Luxemburg op 14 juni 1994 type wet prom. 03/04/1997 pub. 13/12/1997 numac 1997015121 bron ministerie van buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Wet houdende instemming met het Verdrag nr. 171 betreffende nachtarbeid, aangenomen te Genève op 26 juni 1990 door de Internationale Arbeidsconferentie tijdens haar zevenenzeventigste zitting type wet prom. 03/04/1997 pub. 11/10/2012 numac 2011015137 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Wet houdende instemming met het Verdrag nr. 168 betreffende de bevordering van de werkgelegenheid en de bescherming tegen werkloosheid, aangenomen te Genève op 21 juni 1988 door de Internationale Arbeidsconferentie tijdens haar vijfenzeventigste zitting (2) sluiten7, met uitsluiting van die bedoeld in artikel 2, § 5 van hetzelfde koninklijk besluit";3° in paragraaf 1, zesde lid, worden de woorden "artikel 3, § 1, 4°, van de voormelde wet van 17 mei 2004Relevante gevonden documenten type wet prom. 17/05/2004 pub. 27/05/2004 numac 2004003213 bron federale overheidsdienst financien Wet tot omzetting in het Belgisch recht van de richtlijn 2003/48/EG van 3 juni 2003 van de Raad van de Europese Unie betreffende belastingheffing op inkomsten uit spaargelden in de vorm van rentebetaling en tot wijziging van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 inzake de roerende voorheffing type wet prom. 17/05/2004 pub. 04/06/2004 numac 2004003236 bron federale overheidsdienst financien Wet tot wijziging van artikel 194ter van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 betreffende de tax shelter-regeling ten gunste van de audiovisuele productie sluiten" vervangen door de woorden "artikel 2, § 1, 6°, van het voormeld koninklijk besluit van 27 september 2009Relevante gevonden documenten type wet prom. 03/04/1997 pub. 24/04/1998 numac 1998015003 bron ministerie van buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Wet houdende instemming met de Partnerschaps- en Samenwerkingsovereenkomst tussen de Europese Gemeenschappen en hun Lid-Staten, enerzijds, en de Republiek Moldavië, anderzijds, Bijlagen I, II, III, IV en V, en Protocol en de Slotakte, gedaan te Brussel op 28 november 1994 (2) type wet prom. 03/04/1997 pub. 14/11/1997 numac 1997015109 bron ministerie van buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Wet houdende instemming met de Partnerschaps- en Samenwerkingsovereenkomst tussen de Europese Gemeenschappen en hun Lid-Staten, enerzijds, en Oekraïne, anderzijds, de Bijlagen I tot V, het Protocol, de Slotakte en de Verklaringen, gedaan te Luxemburg op 14 juni 1994 type wet prom. 03/04/1997 pub. 13/12/1997 numac 1997015121 bron ministerie van buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Wet houdende instemming met het Verdrag nr. 171 betreffende nachtarbeid, aangenomen te Genève op 26 juni 1990 door de Internationale Arbeidsconferentie tijdens haar zevenenzeventigste zitting type wet prom. 03/04/1997 pub. 11/10/2012 numac 2011015137 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Wet houdende instemming met het Verdrag nr. 168 betreffende de bevordering van de werkgelegenheid en de bescherming tegen werkloosheid, aangenomen te Genève op 21 juni 1988 door de Internationale Arbeidsconferentie tijdens haar vijfenzeventigste zitting (2) sluiten7";4° in paragraaf 2, eerste lid, worden de woorden "artikel 3, § 1, 7°, a), van voormelde wet van 17 mei 2004Relevante gevonden documenten type wet prom. 17/05/2004 pub. 27/05/2004 numac 2004003213 bron federale overheidsdienst financien Wet tot omzetting in het Belgisch recht van de richtlijn 2003/48/EG van 3 juni 2003 van de Raad van de Europese Unie betreffende belastingheffing op inkomsten uit spaargelden in de vorm van rentebetaling en tot wijziging van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 inzake de roerende voorheffing type wet prom. 17/05/2004 pub. 04/06/2004 numac 2004003236 bron federale overheidsdienst financien Wet tot wijziging van artikel 194ter van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 betreffende de tax shelter-regeling ten gunste van de audiovisuele productie sluiten" vervangen door de woorden "artikel 2, § 1, 3°, a) van het voormeld koninklijk besluit van 27 september 2009Relevante gevonden documenten type wet prom. 03/04/1997 pub. 24/04/1998 numac 1998015003 bron ministerie van buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Wet houdende instemming met de Partnerschaps- en Samenwerkingsovereenkomst tussen de Europese Gemeenschappen en hun Lid-Staten, enerzijds, en de Republiek Moldavië, anderzijds, Bijlagen I, II, III, IV en V, en Protocol en de Slotakte, gedaan te Brussel op 28 november 1994 (2) type wet prom. 03/04/1997 pub. 14/11/1997 numac 1997015109 bron ministerie van buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Wet houdende instemming met de Partnerschaps- en Samenwerkingsovereenkomst tussen de Europese Gemeenschappen en hun Lid-Staten, enerzijds, en Oekraïne, anderzijds, de Bijlagen I tot V, het Protocol, de Slotakte en de Verklaringen, gedaan te Luxemburg op 14 juni 1994 type wet prom. 03/04/1997 pub. 13/12/1997 numac 1997015121 bron ministerie van buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Wet houdende instemming met het Verdrag nr. 171 betreffende nachtarbeid, aangenomen te Genève op 26 juni 1990 door de Internationale Arbeidsconferentie tijdens haar zevenenzeventigste zitting type wet prom. 03/04/1997 pub. 11/10/2012 numac 2011015137 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Wet houdende instemming met het Verdrag nr. 168 betreffende de bevordering van de werkgelegenheid en de bescherming tegen werkloosheid, aangenomen te Genève op 21 juni 1988 door de Internationale Arbeidsconferentie tijdens haar vijfenzeventigste zitting (2) sluiten7".

Art. 16.In artikel 261, eerste lid, van hetzelfde Wetboek, wordt de bepaling onder 2°bis vervangen als volgt : « 2°bis In afwijking op de bepalingen onder 1° en het 2°, wat de interesten bedoeld in artikel 19bis betreft, door de uitbetalende instantie bedoeld in artikel 2, § 1, 2° van het koninklijk besluit van 27 september 2009Relevante gevonden documenten type wet prom. 03/04/1997 pub. 24/04/1998 numac 1998015003 bron ministerie van buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Wet houdende instemming met de Partnerschaps- en Samenwerkingsovereenkomst tussen de Europese Gemeenschappen en hun Lid-Staten, enerzijds, en de Republiek Moldavië, anderzijds, Bijlagen I, II, III, IV en V, en Protocol en de Slotakte, gedaan te Brussel op 28 november 1994 (2) type wet prom. 03/04/1997 pub. 14/11/1997 numac 1997015109 bron ministerie van buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Wet houdende instemming met de Partnerschaps- en Samenwerkingsovereenkomst tussen de Europese Gemeenschappen en hun Lid-Staten, enerzijds, en Oekraïne, anderzijds, de Bijlagen I tot V, het Protocol, de Slotakte en de Verklaringen, gedaan te Luxemburg op 14 juni 1994 type wet prom. 03/04/1997 pub. 13/12/1997 numac 1997015121 bron ministerie van buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Wet houdende instemming met het Verdrag nr. 171 betreffende nachtarbeid, aangenomen te Genève op 26 juni 1990 door de Internationale Arbeidsconferentie tijdens haar zevenenzeventigste zitting type wet prom. 03/04/1997 pub. 11/10/2012 numac 2011015137 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Wet houdende instemming met het Verdrag nr. 168 betreffende de bevordering van de werkgelegenheid en de bescherming tegen werkloosheid, aangenomen te Genève op 21 juni 1988 door de Internationale Arbeidsconferentie tijdens haar vijfenzeventigste zitting (2) sluiten7 tot uitvoering van artikel 338bis, § 2 van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992. »

Art. 17.In artikel 338bis van hetzelfde Wetboek, gewijzigd door de wet van 20 juni 2005Relevante gevonden documenten type wet prom. 20/06/2005 pub. 26/08/2005 numac 2005003649 bron federale overheidsdienst financien Wet houdende wijziging van de wet van 9 juli 1975 betreffende de controle der verzekeringsondernemingen, de wet van 22 maart 1993 op het statuut van en het toezicht op de kredietinstellingen, de wet van 6 april 1995 inzake het statuut van en het toezicht op de beleggingsondernemingen, de bemiddelaars en de beleggingsadviseurs en de wet van 20 juli 2004 betreffende bepaalde vormen van collectief beheer van beleggingsportefeuilles, en houdende andere diverse bepalingen type wet prom. 20/06/2005 pub. 24/06/2005 numac 2005003555 bron federale overheidsdienst financien Wet tot wijziging van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 en van het Wetboek der met het zegel gelijkgestelde taksen inzake de wederzijdse bijstand van de bevoegde autoriteiten van de lid-Staten op het gebied van de directe belastingen en heffingen op verzekeringspremies sluiten, worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° in paragraaf 1 worden de woorden "de wet van 17 mei 2004Relevante gevonden documenten type wet prom. 17/05/2004 pub. 27/05/2004 numac 2004003213 bron federale overheidsdienst financien Wet tot omzetting in het Belgisch recht van de richtlijn 2003/48/EG van 3 juni 2003 van de Raad van de Europese Unie betreffende belastingheffing op inkomsten uit spaargelden in de vorm van rentebetaling en tot wijziging van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 inzake de roerende voorheffing type wet prom. 17/05/2004 pub. 04/06/2004 numac 2004003236 bron federale overheidsdienst financien Wet tot wijziging van artikel 194ter van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 betreffende de tax shelter-regeling ten gunste van de audiovisuele productie sluiten tot omzetting in het Belgisch recht van" en de woorden "en tot wijziging van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 inzake de roerende voorheffing" opgeheven;2° in paragraaf 2, eerste lid, worden de woorden "of in een van de afhankelijke of geassocieerde gebieden waarmee een wederkerigheidsverplichting bestaat" ingevoegd tussen de woorden "een andere lidstaat" en de woorden "verstrekt de uitbetalende instantie";3° de paragrafen 3 en 4 worden opgeheven.

Art. 18.De artikelen 15 tot 17 treden in werking op 1 januari 2010. HOOFDSTUK 4. - Accijnzen

Art. 19.Artikel 419, i), iii) * andere bedrijven, a) en b) van de programmawet van 27december 2004 wordt vervangen door : « - accijns : 0 EUR per MWh (bovenste verbrandingswaarde); - bijzondere accijns : 0 EUR per MWh (bovenste verbrandingswaarde); - bijdrage op de energie : 0,9889 EUR per MWh (bovenste verbrandingswaarde);".

Art. 20.Artikel 19 treedt in werking op 1 januari 2010. HOOFDSTUK 5. - Wijziging van diverse strafbepalingen inzake douane en accijnzen Afdeling 1. - Wijzigingen van de algemene wet

inzake douane en accijnzen van 18 juli 1977

Art. 21.In artikel 114, § 1, van de algemene wet inzake douane en accijnzen van 18 juli 1977, vervangen bij de wet van 27 december 1993, worden de woorden "een boete van tweemaal de rechten" vervangen door de woorden "een boete van een- tot tweemaal de rechten" en worden de woorden "Deze boete is gelijk aan de waarde der goederen" vervangen door de woorden "Deze boete bedraagt de helft van de waarde tot de volledige waarde van de goederen".

Art. 22.In artikel 115, § 2, van dezelfde wet, vervangen bij de wet van 27 december 1993, worden de woorden "een boete op van tweemaal de rechten" vervangen bij de woorden "een boete op van een- tot tweemaal de rechten" en de woorden "deze boete is gelijk aan de waarde van de goederen" vervangen door de woorden "deze boete bedraagt de helft van de waarde tot de volledige waarde van de goederen".

Art. 23.In artikel 165 van dezelfde wet, gewijzigd bij de wet van 27 december 1993, worden de woorden "een geldboete gelijk aan tweemaal de rechten" vervangen door de woorden "een geldboete van een- tot tweemaal de rechten".

Art. 24.In artikel 202, § 2, van dezelfde wet, vervangen bij de wet van 22 december 1989Relevante gevonden documenten type wet prom. 03/04/1997 pub. 24/04/1998 numac 1998015003 bron ministerie van buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Wet houdende instemming met de Partnerschaps- en Samenwerkingsovereenkomst tussen de Europese Gemeenschappen en hun Lid-Staten, enerzijds, en de Republiek Moldavië, anderzijds, Bijlagen I, II, III, IV en V, en Protocol en de Slotakte, gedaan te Brussel op 28 november 1994 (2) type wet prom. 03/04/1997 pub. 14/11/1997 numac 1997015109 bron ministerie van buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Wet houdende instemming met de Partnerschaps- en Samenwerkingsovereenkomst tussen de Europese Gemeenschappen en hun Lid-Staten, enerzijds, en Oekraïne, anderzijds, de Bijlagen I tot V, het Protocol, de Slotakte en de Verklaringen, gedaan te Luxemburg op 14 juni 1994 type wet prom. 03/04/1997 pub. 13/12/1997 numac 1997015121 bron ministerie van buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Wet houdende instemming met het Verdrag nr. 171 betreffende nachtarbeid, aangenomen te Genève op 26 juni 1990 door de Internationale Arbeidsconferentie tijdens haar zevenenzeventigste zitting type wet prom. 03/04/1997 pub. 11/10/2012 numac 2011015137 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Wet houdende instemming met het Verdrag nr. 168 betreffende de bevordering van de werkgelegenheid en de bescherming tegen werkloosheid, aangenomen te Genève op 21 juni 1988 door de Internationale Arbeidsconferentie tijdens haar vijfenzeventigste zitting (2) sluiten4, worden de woorden "een geldboete van tienmaal de ontdoken belastingen" vervangen door de woorden "een geldboete van vijf- tot tienmaal de ontdoken belastingen".

Art. 25.In artikel 204, § 4, van dezelfde wet worden de woorden "een geldboete van tweemaal het invoerrecht" vervangen door de woorden "een geldboete van een- tot tweemaal de invoerrechten", en de woorden "een geldboete gelijk aan de waarde van het voertuig" vervangen door de woorden "een geldboete van de helft van de waarde tot de volledige waarde van het voertuig".

Art. 26.In artikel 221 van dezelfde wet worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° in paragraaf 1, worden de woorden "een boete op van tienmaal de ontdoken rechten" vervangen door de woorden "een geldboete op van vijf- tot tienmaal de ontdoken rechten";2° in paragraaf 2, worden de woorden "beloopt de boete tweemaal de waarde" vervangen door de woorden "beloopt de boete een- tot tweemaal hun waarde".

Art. 27.In artikel 231, § 2, van dezelfde wet worden de woorden "een geldboete ten belope van de waarde der goederen" vervangen door de woorden "een geldboete van de helft van de waarde tot de volledige waarde van de goederen".

Art. 28.In artikel 232, eerste lid, van dezelfde wet, opnieuw ingevoegd bij de wet van 27 december 1993, worden de woorden "een boete gelijk aan tweemaal de toe te kennen bedragen" vervangen door de woorden "een boete van een- tot tweemaal de toe te kennen bedragen".

Art. 29.In artikel 234 van dezelfde wet, worden de woorden "een geldboete ten belope van zesmaal het inkomend recht en de accijns" vervangen door de woorden "een geldboete van drie- tot zesmaal het inkomend recht en de accijns".

Art. 30.In artikel 235, § 1, van dezelfde wet worden de woorden "een geldboete ten bedrage van tienmaal de rechten en accijns" vervangen door de woorden "een geldboete van vijf- tot tienmaal de rechten en accijns".

Art. 31.In artikel 236, § 2, van dezelfde wet, gewijzigd bij de wet van 22 december 1989Relevante gevonden documenten type wet prom. 03/04/1997 pub. 24/04/1998 numac 1998015003 bron ministerie van buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Wet houdende instemming met de Partnerschaps- en Samenwerkingsovereenkomst tussen de Europese Gemeenschappen en hun Lid-Staten, enerzijds, en de Republiek Moldavië, anderzijds, Bijlagen I, II, III, IV en V, en Protocol en de Slotakte, gedaan te Brussel op 28 november 1994 (2) type wet prom. 03/04/1997 pub. 14/11/1997 numac 1997015109 bron ministerie van buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Wet houdende instemming met de Partnerschaps- en Samenwerkingsovereenkomst tussen de Europese Gemeenschappen en hun Lid-Staten, enerzijds, en Oekraïne, anderzijds, de Bijlagen I tot V, het Protocol, de Slotakte en de Verklaringen, gedaan te Luxemburg op 14 juni 1994 type wet prom. 03/04/1997 pub. 13/12/1997 numac 1997015121 bron ministerie van buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Wet houdende instemming met het Verdrag nr. 171 betreffende nachtarbeid, aangenomen te Genève op 26 juni 1990 door de Internationale Arbeidsconferentie tijdens haar zevenenzeventigste zitting type wet prom. 03/04/1997 pub. 11/10/2012 numac 2011015137 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Wet houdende instemming met het Verdrag nr. 168 betreffende de bevordering van de werkgelegenheid en de bescherming tegen werkloosheid, aangenomen te Genève op 21 juni 1988 door de Internationale Arbeidsconferentie tijdens haar vijfenzeventigste zitting (2) sluiten4, worden de woorden "een boete oplopen van het tienvoud van de som" vervangen door de woorden "een boete oplopen van vijf- tot tienmaal de som".

Art. 32.In artikel 239 van dezelfde wet, vervangen bij de wet van 22 december 1989Relevante gevonden documenten type wet prom. 03/04/1997 pub. 24/04/1998 numac 1998015003 bron ministerie van buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Wet houdende instemming met de Partnerschaps- en Samenwerkingsovereenkomst tussen de Europese Gemeenschappen en hun Lid-Staten, enerzijds, en de Republiek Moldavië, anderzijds, Bijlagen I, II, III, IV en V, en Protocol en de Slotakte, gedaan te Brussel op 28 november 1994 (2) type wet prom. 03/04/1997 pub. 14/11/1997 numac 1997015109 bron ministerie van buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Wet houdende instemming met de Partnerschaps- en Samenwerkingsovereenkomst tussen de Europese Gemeenschappen en hun Lid-Staten, enerzijds, en Oekraïne, anderzijds, de Bijlagen I tot V, het Protocol, de Slotakte en de Verklaringen, gedaan te Luxemburg op 14 juni 1994 type wet prom. 03/04/1997 pub. 13/12/1997 numac 1997015121 bron ministerie van buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Wet houdende instemming met het Verdrag nr. 171 betreffende nachtarbeid, aangenomen te Genève op 26 juni 1990 door de Internationale Arbeidsconferentie tijdens haar zevenenzeventigste zitting type wet prom. 03/04/1997 pub. 11/10/2012 numac 2011015137 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Wet houdende instemming met het Verdrag nr. 168 betreffende de bevordering van de werkgelegenheid en de bescherming tegen werkloosheid, aangenomen te Genève op 21 juni 1988 door de Internationale Arbeidsconferentie tijdens haar vijfenzeventigste zitting (2) sluiten4, worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° in paragraaf 1, worden de woorden "een boete van tienmaal de accijnzen" vervangen door de woorden "een geldboete van vijf- tot tienmaal de accijnzen";2° in paragraaf 2, worden de woorden "beperkt tot tweemaal de accijnzen" vervangen door de woorden "beperkt tot een boete van een- tot tweemaal de accijnzen".

Art. 33.In artikel 241, § 3, van dezelfde wet worden de woorden "een boete van tienmaal de accijnzen" vervangen door de woorden "een boete van vijf- tot tienmaal de accijnzen".

Art. 34.In artikel 242, § 2, van de zelfde wet worden de woorden "een boete ten belope van tweemaal de rechten" vervangen door de woorden "een boete van een- tot tweemaal de rechten".

Art. 35.In artikel 256, eerste lid, van dezelfde wet worden de woorden "een boete van tienmaal de accijnzen" vervangen door de woorden "een boete van vijf- tot tienmaal de accijnzen"

Art. 36.In artikel 257, § 1, van dezelfde wet, gewijzigd bij de wet van 27 december 1993, worden de woorden "de betaling van de waarde van de goederen" vervangen door de woorden "de betaling van de helft van de waarde tot de volledige waarde van de goederen".

Art. 37.In dezelfde wet wordt een artikel 281-2 ingevoegd, dat luidt als volgt : « Art. 281-2. De bepalingen van het Eerste Boek van het Strafwetboek, met inbegrip van artikel 85 doch met uitzondering van artikel 68, zijn van toepassing op de misdrijven strafbaar gesteld bij deze wet en de bijzondere wetten inzake douane en accijnzen. » Afdeling 2. - Wijzigingen van de gewone wet van 16 juli 1993Relevante gevonden documenten type wet prom. 03/04/1997 pub. 24/04/1998 numac 1998015003 bron ministerie van buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Wet houdende instemming met de Partnerschaps- en Samenwerkingsovereenkomst tussen de Europese Gemeenschappen en hun Lid-Staten, enerzijds, en de Republiek Moldavië, anderzijds, Bijlagen I, II, III, IV en V, en Protocol en de Slotakte, gedaan te Brussel op 28 november 1994 (2) type wet prom. 03/04/1997 pub. 14/11/1997 numac 1997015109 bron ministerie van buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Wet houdende instemming met de Partnerschaps- en Samenwerkingsovereenkomst tussen de Europese Gemeenschappen en hun Lid-Staten, enerzijds, en Oekraïne, anderzijds, de Bijlagen I tot V, het Protocol, de Slotakte en de Verklaringen, gedaan te Luxemburg op 14 juni 1994 type wet prom. 03/04/1997 pub. 13/12/1997 numac 1997015121 bron ministerie van buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Wet houdende instemming met het Verdrag nr. 171 betreffende nachtarbeid, aangenomen te Genève op 26 juni 1990 door de Internationale Arbeidsconferentie tijdens haar zevenenzeventigste zitting type wet prom. 03/04/1997 pub. 11/10/2012 numac 2011015137 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Wet houdende instemming met het Verdrag nr. 168 betreffende de bevordering van de werkgelegenheid en de bescherming tegen werkloosheid, aangenomen te Genève op 21 juni 1988 door de Internationale Arbeidsconferentie tijdens haar vijfenzeventigste zitting (2) sluiten5

tot vervollediging van de federale staatsstructuur

Art. 38.In artikel 395, eerste lid, van de gewone wet van 16 juli 1993Relevante gevonden documenten type wet prom. 03/04/1997 pub. 24/04/1998 numac 1998015003 bron ministerie van buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Wet houdende instemming met de Partnerschaps- en Samenwerkingsovereenkomst tussen de Europese Gemeenschappen en hun Lid-Staten, enerzijds, en de Republiek Moldavië, anderzijds, Bijlagen I, II, III, IV en V, en Protocol en de Slotakte, gedaan te Brussel op 28 november 1994 (2) type wet prom. 03/04/1997 pub. 14/11/1997 numac 1997015109 bron ministerie van buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Wet houdende instemming met de Partnerschaps- en Samenwerkingsovereenkomst tussen de Europese Gemeenschappen en hun Lid-Staten, enerzijds, en Oekraïne, anderzijds, de Bijlagen I tot V, het Protocol, de Slotakte en de Verklaringen, gedaan te Luxemburg op 14 juni 1994 type wet prom. 03/04/1997 pub. 13/12/1997 numac 1997015121 bron ministerie van buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Wet houdende instemming met het Verdrag nr. 171 betreffende nachtarbeid, aangenomen te Genève op 26 juni 1990 door de Internationale Arbeidsconferentie tijdens haar zevenenzeventigste zitting type wet prom. 03/04/1997 pub. 11/10/2012 numac 2011015137 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Wet houdende instemming met het Verdrag nr. 168 betreffende de bevordering van de werkgelegenheid en de bescherming tegen werkloosheid, aangenomen te Genève op 21 juni 1988 door de Internationale Arbeidsconferentie tijdens haar vijfenzeventigste zitting (2) sluiten5 tot vervollediging van de federale staatsstructuur, vervangen bij de wet van 22 december 2003Relevante gevonden documenten type wet prom. 22/12/2003 pub. 31/12/2003 numac 2003021247 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Wet houdende diverse bepalingen sluiten, worden de woorden "een geldboete van tienmaal de in het spel zijnde milieutaks" vervangen door de woorden "een geldboete van vijf- tot tienmaal de in het spel zijnde milieutaks".

Art. 39.In artikel 396 van dezelfde wet, vervangen bij de wet van 22 december 2003Relevante gevonden documenten type wet prom. 22/12/2003 pub. 31/12/2003 numac 2003021247 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Wet houdende diverse bepalingen sluiten, worden de woorden "een geldboete van tienmaal de in het spel zijnde milieutaks" vervangen door de woorden "een geldboete van vijf- tot tienmaal de in het spel zijnde milieutaks". Afdeling 3. - Wijziging van de wet van 13 februari 1995

betreffende het accijnsstelsel van koffie

Art. 40.In artikel 5, eerste lid, van de wet van 13 februari 1995 betreffende het accijnsstelsel van koffie, worden de woorden "een geldboete van tienmaal de ontdoken rechten" vervangen door de woorden "een geldboete van vijf- tot tienmaal de ontdoken rechten". Afdeling 4. - Wijziging van de wet van 13 februari 1995

betreffende het accijnsstelsel van alcoholvrije dranken

Art. 41.In artikel 5, § 1, van de wet van 13 februari 1995 betreffende het accijnsstelsel van alcoholvrije dranken, worden de woorden "een geldboete gelijk aan tienmaal het ontdoken recht" vervangen door de woorden "een geldboete van vijf- tot tienmaal het ontdoken recht". Afdeling 5. - Wijziging van de wet van 3 april 1997Relevante gevonden documenten type wet prom. 03/04/1997 pub. 24/04/1998 numac 1998015003 bron ministerie van buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Wet houdende instemming met de Partnerschaps- en Samenwerkingsovereenkomst tussen de Europese Gemeenschappen en hun Lid-Staten, enerzijds, en de Republiek Moldavië, anderzijds, Bijlagen I, II, III, IV en V, en Protocol en de Slotakte, gedaan te Brussel op 28 november 1994 (2) type wet prom. 03/04/1997 pub. 14/11/1997 numac 1997015109 bron ministerie van buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Wet houdende instemming met de Partnerschaps- en Samenwerkingsovereenkomst tussen de Europese Gemeenschappen en hun Lid-Staten, enerzijds, en Oekraïne, anderzijds, de Bijlagen I tot V, het Protocol, de Slotakte en de Verklaringen, gedaan te Luxemburg op 14 juni 1994 type wet prom. 03/04/1997 pub. 13/12/1997 numac 1997015121 bron ministerie van buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Wet houdende instemming met het Verdrag nr. 171 betreffende nachtarbeid, aangenomen te Genève op 26 juni 1990 door de Internationale Arbeidsconferentie tijdens haar zevenenzeventigste zitting type wet prom. 03/04/1997 pub. 11/10/2012 numac 2011015137 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Wet houdende instemming met het Verdrag nr. 168 betreffende de bevordering van de werkgelegenheid en de bescherming tegen werkloosheid, aangenomen te Genève op 21 juni 1988 door de Internationale Arbeidsconferentie tijdens haar vijfenzeventigste zitting (2) sluiten

betreffende het fiscaal stelsel van gefabriceerde tabak

Art. 42.In artikel 13, eerste lid, van de wet van 3 april 1997Relevante gevonden documenten type wet prom. 03/04/1997 pub. 24/04/1998 numac 1998015003 bron ministerie van buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Wet houdende instemming met de Partnerschaps- en Samenwerkingsovereenkomst tussen de Europese Gemeenschappen en hun Lid-Staten, enerzijds, en de Republiek Moldavië, anderzijds, Bijlagen I, II, III, IV en V, en Protocol en de Slotakte, gedaan te Brussel op 28 november 1994 (2) type wet prom. 03/04/1997 pub. 14/11/1997 numac 1997015109 bron ministerie van buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Wet houdende instemming met de Partnerschaps- en Samenwerkingsovereenkomst tussen de Europese Gemeenschappen en hun Lid-Staten, enerzijds, en Oekraïne, anderzijds, de Bijlagen I tot V, het Protocol, de Slotakte en de Verklaringen, gedaan te Luxemburg op 14 juni 1994 type wet prom. 03/04/1997 pub. 13/12/1997 numac 1997015121 bron ministerie van buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Wet houdende instemming met het Verdrag nr. 171 betreffende nachtarbeid, aangenomen te Genève op 26 juni 1990 door de Internationale Arbeidsconferentie tijdens haar zevenenzeventigste zitting type wet prom. 03/04/1997 pub. 11/10/2012 numac 2011015137 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Wet houdende instemming met het Verdrag nr. 168 betreffende de bevordering van de werkgelegenheid en de bescherming tegen werkloosheid, aangenomen te Genève op 21 juni 1988 door de Internationale Arbeidsconferentie tijdens haar vijfenzeventigste zitting (2) sluiten betreffende het fiscaal stelsel van gefabriceerde tabak, worden de woorden "een geldboete gelijk aan tienmaal de op het spel staande rechten" vervangen door de woorden "een geldboete van vijf- tot tienmaal de op het spel staande rechten". Afdeling 6. - Wijzigingen van de wet van 10 juni 1997Relevante gevonden documenten type wet prom. 10/06/1997 pub. 01/08/1997 numac 1997003403 bron ministerie van financien Wet betreffende de algemene regeling voor accijnsproducten, het voorhanden hebben en het verkeer daarvan en de controles daarop sluiten betreffende de

algemene regeling voor accijnsproducten, het voorhanden hebben en het verkeer daarvan en de controles daarop

Art. 43.Voor het vroegere artikel 39, eerste lid, van de wet van 10 juni 1997Relevante gevonden documenten type wet prom. 10/06/1997 pub. 01/08/1997 numac 1997003403 bron ministerie van financien Wet betreffende de algemene regeling voor accijnsproducten, het voorhanden hebben en het verkeer daarvan en de controles daarop sluiten betreffende algemene regeling voor accijnsproducten, het voorhanden hebben en het verkeer daarvan en de controles daarop, dat gedeeltelijk werd vernietigd bij arrest nr. 140/2008 van 30 oktober 2008 van het Grondwettelijk Hof, treedt een nieuwe artikel 39, eerste lid, in de plaats luidende : « Iedere overtreding van de bepalingen van deze wet die tot gevolg heeft dat de accijns opeisbaar wordt, wordt gestraft met een boete van vijf- tot tienmaal de in het spel zijnde accijns met een minimum van 250 euro. »

Art. 44.In artikel 40 van dezelfde wet worden de woorden "een boete gelijk aan tienmaal de accijns" vervangen door de woorden "een boete van vijf- tot tienmaal de accijns". Afdeling 7. - Wijziging van de wet van 7 januari 1998Relevante gevonden documenten type wet prom. 07/01/1998 pub. 04/02/1998 numac 1998003047 bron ministerie van financien Wet betreffende de structuur en de accijnstarieven op alcohol en alcoholhoudende dranken sluiten betreffende de

structuur en de accijnstarieven op alcohol en alcoholhoudende dranken

Art. 45.In artikel 27, eerste lid, van de wet van 7 januari 1998Relevante gevonden documenten type wet prom. 07/01/1998 pub. 04/02/1998 numac 1998003047 bron ministerie van financien Wet betreffende de structuur en de accijnstarieven op alcohol en alcoholhoudende dranken sluiten betreffende de structuur en de accijnstarieven op alcohol en alcoholhoudende dranken, worden de woorden "een geldboete van tienmaal de ontdoken accijnzen" vervangen door de woorden "een geldboete van vijf- tot tienmaal de ontdoken accijnzen". Afdeling 8. - Wijziging van de programmawet van 27 december 2004Relevante gevonden documenten type wet prom. 03/04/1997 pub. 24/04/1998 numac 1998015003 bron ministerie van buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Wet houdende instemming met de Partnerschaps- en Samenwerkingsovereenkomst tussen de Europese Gemeenschappen en hun Lid-Staten, enerzijds, en de Republiek Moldavië, anderzijds, Bijlagen I, II, III, IV en V, en Protocol en de Slotakte, gedaan te Brussel op 28 november 1994 (2) type wet prom. 03/04/1997 pub. 14/11/1997 numac 1997015109 bron ministerie van buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Wet houdende instemming met de Partnerschaps- en Samenwerkingsovereenkomst tussen de Europese Gemeenschappen en hun Lid-Staten, enerzijds, en Oekraïne, anderzijds, de Bijlagen I tot V, het Protocol, de Slotakte en de Verklaringen, gedaan te Luxemburg op 14 juni 1994 type wet prom. 03/04/1997 pub. 13/12/1997 numac 1997015121 bron ministerie van buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Wet houdende instemming met het Verdrag nr. 171 betreffende nachtarbeid, aangenomen te Genève op 26 juni 1990 door de Internationale Arbeidsconferentie tijdens haar zevenenzeventigste zitting type wet prom. 03/04/1997 pub. 11/10/2012 numac 2011015137 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Wet houdende instemming met het Verdrag nr. 168 betreffende de bevordering van de werkgelegenheid en de bescherming tegen werkloosheid, aangenomen te Genève op 21 juni 1988 door de Internationale Arbeidsconferentie tijdens haar vijfenzeventigste zitting (2) sluiten6

Art. 46.In artikel 436, eerste lid, van de programmawet van 27 december 2004Relevante gevonden documenten type wet prom. 03/04/1997 pub. 24/04/1998 numac 1998015003 bron ministerie van buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Wet houdende instemming met de Partnerschaps- en Samenwerkingsovereenkomst tussen de Europese Gemeenschappen en hun Lid-Staten, enerzijds, en de Republiek Moldavië, anderzijds, Bijlagen I, II, III, IV en V, en Protocol en de Slotakte, gedaan te Brussel op 28 november 1994 (2) type wet prom. 03/04/1997 pub. 14/11/1997 numac 1997015109 bron ministerie van buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Wet houdende instemming met de Partnerschaps- en Samenwerkingsovereenkomst tussen de Europese Gemeenschappen en hun Lid-Staten, enerzijds, en Oekraïne, anderzijds, de Bijlagen I tot V, het Protocol, de Slotakte en de Verklaringen, gedaan te Luxemburg op 14 juni 1994 type wet prom. 03/04/1997 pub. 13/12/1997 numac 1997015121 bron ministerie van buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Wet houdende instemming met het Verdrag nr. 171 betreffende nachtarbeid, aangenomen te Genève op 26 juni 1990 door de Internationale Arbeidsconferentie tijdens haar zevenenzeventigste zitting type wet prom. 03/04/1997 pub. 11/10/2012 numac 2011015137 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Wet houdende instemming met het Verdrag nr. 168 betreffende de bevordering van de werkgelegenheid en de bescherming tegen werkloosheid, aangenomen te Genève op 21 juni 1988 door de Internationale Arbeidsconferentie tijdens haar vijfenzeventigste zitting (2) sluiten6, worden de woorden "een geldboete van tienmaal de ontdoken accijnzen" vervangen door de woorden "een geldboete van vijf- tot tienmaal de ontdoken accijnzen". HOOFDSTUK 6. - Wijziging van hoofdstuk V van de wet van 24 juli 2008Relevante gevonden documenten type wet prom. 03/04/1997 pub. 24/04/1998 numac 1998015003 bron ministerie van buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Wet houdende instemming met de Partnerschaps- en Samenwerkingsovereenkomst tussen de Europese Gemeenschappen en hun Lid-Staten, enerzijds, en de Republiek Moldavië, anderzijds, Bijlagen I, II, III, IV en V, en Protocol en de Slotakte, gedaan te Brussel op 28 november 1994 (2) type wet prom. 03/04/1997 pub. 14/11/1997 numac 1997015109 bron ministerie van buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Wet houdende instemming met de Partnerschaps- en Samenwerkingsovereenkomst tussen de Europese Gemeenschappen en hun Lid-Staten, enerzijds, en Oekraïne, anderzijds, de Bijlagen I tot V, het Protocol, de Slotakte en de Verklaringen, gedaan te Luxemburg op 14 juni 1994 type wet prom. 03/04/1997 pub. 13/12/1997 numac 1997015121 bron ministerie van buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Wet houdende instemming met het Verdrag nr. 171 betreffende nachtarbeid, aangenomen te Genève op 26 juni 1990 door de Internationale Arbeidsconferentie tijdens haar zevenenzeventigste zitting type wet prom. 03/04/1997 pub. 11/10/2012 numac 2011015137 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Wet houdende instemming met het Verdrag nr. 168 betreffende de bevordering van de werkgelegenheid en de bescherming tegen werkloosheid, aangenomen te Genève op 21 juni 1988 door de Internationale Arbeidsconferentie tijdens haar vijfenzeventigste zitting (2) sluiten3 houdende diverse bepalingen (I)

Art. 47.In de wet van 24 juli 2008Relevante gevonden documenten type wet prom. 03/04/1997 pub. 24/04/1998 numac 1998015003 bron ministerie van buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Wet houdende instemming met de Partnerschaps- en Samenwerkingsovereenkomst tussen de Europese Gemeenschappen en hun Lid-Staten, enerzijds, en de Republiek Moldavië, anderzijds, Bijlagen I, II, III, IV en V, en Protocol en de Slotakte, gedaan te Brussel op 28 november 1994 (2) type wet prom. 03/04/1997 pub. 14/11/1997 numac 1997015109 bron ministerie van buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Wet houdende instemming met de Partnerschaps- en Samenwerkingsovereenkomst tussen de Europese Gemeenschappen en hun Lid-Staten, enerzijds, en Oekraïne, anderzijds, de Bijlagen I tot V, het Protocol, de Slotakte en de Verklaringen, gedaan te Luxemburg op 14 juni 1994 type wet prom. 03/04/1997 pub. 13/12/1997 numac 1997015121 bron ministerie van buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Wet houdende instemming met het Verdrag nr. 171 betreffende nachtarbeid, aangenomen te Genève op 26 juni 1990 door de Internationale Arbeidsconferentie tijdens haar zevenenzeventigste zitting type wet prom. 03/04/1997 pub. 11/10/2012 numac 2011015137 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Wet houdende instemming met het Verdrag nr. 168 betreffende de bevordering van de werkgelegenheid en de bescherming tegen werkloosheid, aangenomen te Genève op 21 juni 1988 door de Internationale Arbeidsconferentie tijdens haar vijfenzeventigste zitting (2) sluiten3 houdende diverse bepalingen (I) wordt een artikel 28/1 ingevoegd, luidend als volgt : «

Art. 28/1.De tegoeden in effecten van de slapende rekeningen waarvan de waarde nul is op het moment waarop deze wordt berekend overeenkomstig de bepalingen zoals vastgesteld door de Koning in uitvoering van artikel 28, tweede lid, worden niet overgedragen aan de Kas en geen enkele informatie moet haar worden meegedeeld.

De in deviezen uitgedrukte opbrengsten van effecten worden door de Kas of haar gevolmachtigde omgezet in euro. Het na deze omzetting bekomen bedrag, verminderd met de kosten van de omzetting, worden bij de Kas gedeponeerd overeenkomstig artikel 41.

De Kas laat de effecten verkopen of schrappen waarvan de eenheidswaarde minder is dan 1 euro op het moment waarop ze wordt berekend overeenkomstig de bepalingen zoals vastgesteld door de Koning in uitvoering van artikel 28, tweede lid.

De overgedragen effecten worden verkocht door de Kas of door haar gevolmachtigde wanneer de globale waarde van de effecten gedeponeerd op de overgedragen slapende rekening minder is dan 1.000 euro of de tegenwaarde van dit bedrag in deviezen. De opbrengst van de verkoop wordt desgevallend omgezet in euro en na aftrek van de kosten gedeponeerd bij de Kas overeenkomstig artikel 41. » HOOFDSTUK 7. - Afschaffing van het Belgisch-Kongolees Fonds voor Delging en Beheer en overdracht van zijn rechten en verplichtingen aan de federale Staat

Art. 48.Op 1 januari 2010 wordt het Belgisch-Kongolees Fonds voor Delging en beheer, hierna het Fonds genoemd, ontbonden en wordt de directeur-generaal van het Fonds tot vereffenaar van het Fonds aangesteld. De algemene regelen van het gemeen recht zijn van toepassing op de vereffening.

Art. 49.De rekeningen afgesloten op de datum van de beëindiging van de vereffening van het Fonds, moeten binnen de maand na deze beëindiging door het Fonds ter goedkeuring worden voorgelegd aan de Minister van Financiën en de Minister van Buitenlandse Zaken.

Het Fonds wordt afgeschaft op de dag van de bekendmaking in het Belgisch Staatsblad door deze Ministers van het bericht dat zij de in het eerste lid bedoelde rekeningen hebben goedgekeurd. Dit bericht moet ten laatste binnen drie maanden na de datum van de beëindiging van de vereffening van het Fonds worden bekendgemaakt en geeft dit lid weer.

Art. 50.Op 1 juli 2010 worden al zijn taken, goederen, rechten en verplichtingen overgedragen aan de federale Staat. Deze overdracht is van rechtswege tegenstelbaar aan derden.

De beëindiging van vereffening wordt op de eerste juli 2010 vastgelegd.

Art. 51.Het mandaat van de bestuurders van het Fonds wordt beëindigd op de datum van afschaffing van het Fonds.

Art. 52.Dit hoofdstuk treedt in werking op 1 januari 2010. HOOFDSTUK 8. - Wetboek van de met de inkomstenbelastingen gelijkgestelde belastingen. - Gegevensuitwisseling inzake de inschrijving van voertuigen

Art. 53.In artikel 2, eerste lid, van het Wetboek van de met de inkomstenbelastingen gelijkgestelde belastingen, vervangen bij het koninklijk besluit van 29 maart 1994 en gewijzigd bij de wetten van 22 december 1998, 4 mei 1999, 8 april 2003 en 10 augustus 2005, worden tussen het woord "307," en het woord "337" de woorden "323, 327," ingevoegd.

Art. 54.Artikel 34 van hetzelfde Wetboek, opgeheven bij de wet van 25 januari 1999Relevante gevonden documenten type wet prom. 25/01/1999 pub. 06/02/1999 numac 1999021025 bron diensten van de eerste minister Wet houdende sociale bepalingen sluiten, wordt hersteld als volgt : «

Art. 34.De Directie voor de Inschrijving van de Voertuigen zorgt ervoor dat de gegevens die noodzakelijk zijn om de belasting te bepalen, op elektronische wijze ter beschikking van de administratie worden gesteld. »

Art. 55.Artikel 35 van hetzelfde Wetboek, opgeheven bij de wet van 25 januari 1999Relevante gevonden documenten type wet prom. 25/01/1999 pub. 06/02/1999 numac 1999021025 bron diensten van de eerste minister Wet houdende sociale bepalingen sluiten, wordt hersteld als volgt : «

Art. 35.De administratie kan de erkende instellingen voor autokeuring belasten met : 1° de vaststelling van bepaalde technische gegevens bij de autokeuring, voor zover die noodzakelijk zijn om de belasting te bepalen;2° de mededeling van de onder punt 1° bedoelde gegevens aan de Directie voor de Inschrijving van de Voertuigen.»

Art. 56.In artikel 36bis, eerste lid, van hetzelfde Wetboek worden de woorden ", met uitzondering van de artikelen 34 en 35," ingevoegd tussen de woorden "VIII en X" en de woorden "zijn niet van toepassing op".

Art. 57.In artikel 95 van hetzelfde Wetboek worden de woorden "34, 35," ingevoegd tussen het woord "artikelen" en het woord "37,".

Art. 58.De artikelen 53 tot 57 treden in werking vanaf aanslagjaar 2009.

Kondigen deze wet af, bevelen dat zij met 's Lands zegel zal worden bekleed en door het Belgisch Staatsblad zal worden bekendgemaakt.

Gegeven te Brussel, 21 december 2009.

ALBERT Van Koningswege : De Minister van Financiën, D. REYNDERS De Minister van Ontwikkelingssamenwerking, Ch. MICHEL Met 's Lands zegel gezegeld : De Minister van Justitie, S. DE CLERCK Nota (1) Zitting 2008-2009 : Kamer van volksvertegenwoordigers. Stukken. - Wetsontwerp, 52-2310/1. - Amendementen, 52-2310/2. - Verslag namens de commissie, 52-2310/3. - Tekst aangenomen door de commissie, 52/2310/4. - Amendement voorgesteld na indiening van het verslag, 52-2310/5. - Tekst aangenomen in plenaire vergadering en overgezonden aan de Senaat, 52-2310/6.

Integraal verslag. - 15 december 2009.

Senaat.

Stukken. - Ontwerp geëvoceerd door de Senaat, 4-1554/1.

^