Etaamb.openjustice.be
Wet van 05 mei 2019
gepubliceerd op 16 mei 2019

Wet tot wijziging van het Wetboek van strafvordering en het Gerechtelijk Wetboek wat de bekendmaking van de vonnissen en arresten betreft

bron
federale overheidsdienst justitie
numac
2019030485
pub.
16/05/2019
prom.
05/05/2019
ELI
eli/wet/2019/05/05/2019030485/staatsblad
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
links
Raad van State (chrono)Kamer (parl. doc.)
Document Qrcode

5 MEI 2019. - Wet tot wijziging van het Wetboek van strafvordering en het Gerechtelijk Wetboek wat de bekendmaking van de vonnissen en arresten betreft (1)


FILIP, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

De Kamer van volksvertegenwoordigers heeft aangenomen en Wij bekrachtigen hetgeen volgt : HOOFDSTUK 1. - Algemene bepaling

Artikel 1.Deze wet regelt een aangelegenheid als bedoeld in artikel 74 van de Grondwet. HOOFDSTUK 2. - Wijzigingen van het Wetboek van strafvordering

Art. 2.In artikel 190 van het Wetboek van strafvordering, laatstelijk gewijzigd bij de wet van 31 mei 2016Relevante gevonden documenten type wet prom. 31/05/2016 pub. 17/06/2016 numac 2016009275 bron federale overheidsdienst justitie Wet tot wijziging van de wet van 1 augustus 1985 houdende fiscale en andere bepalingen, wat de hulp aan slachtoffers van opzettelijke gewelddaden betreft type wet prom. 31/05/2016 pub. 08/06/2016 numac 2016009219 bron federale overheidsdienst justitie Wet tot verdere uitvoering van de Europese verplichtingen op het vlak van seksuele uitbuiting van kinderen, kinderpornografie, mensenhandel en hulpverlening bij illegale binnenkomst, illegale doortocht en illegaal verblijf sluiten, worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° in het derde lid worden de woorden "Het vonnis" vervangen door de woorden "Het beschikkend gedeelte van het vonnis";2° het artikel wordt aangevuld met een lid, luidende : "Het vonnis wordt integraal opgenomen in de databank bedoeld in artikel 782bis van het Gerechtelijk Wetboek.In de databank worden de vonnissen geanonimiseerd op de wijze die door de Koning wordt bepaald.".

Art. 3.In artikel 337, tweede lid, van hetzelfde Wetboek, vervangen bij de wet van 21 december 2009Relevante gevonden documenten type wet prom. 21/12/2009 pub. 11/01/2010 numac 2009090000 bron federale overheidsdienst justitie Wet tot hervorming van het hof van assisen type wet prom. 21/12/2009 pub. 19/01/2010 numac 2009003476 bron federale overheidsdienst financien Wet betreffende het statuut van de betalingsinstellingen, de toegang tot het bedrijf van betalingsdienstaanbieder en de toegang tot betalingssystemen sluiten en gewijzigd bij de wet van 5 februari 2016, worden in de eerste zin de woorden "het beschikkend gedeelte van" ingevoegd tussen de woorden "in zijn aanwezigheid" en de woorden "het arrest voor".

Art. 4.Artikel 344 van hetzelfde Wetboek, vervangen bij de wet van 21 december 2009Relevante gevonden documenten type wet prom. 21/12/2009 pub. 11/01/2010 numac 2009090000 bron federale overheidsdienst justitie Wet tot hervorming van het hof van assisen type wet prom. 21/12/2009 pub. 19/01/2010 numac 2009003476 bron federale overheidsdienst financien Wet betreffende het statuut van de betalingsinstellingen, de toegang tot het bedrijf van betalingsdienstaanbieder en de toegang tot betalingssystemen sluiten en laatstelijk gewijzigd bij de wet van 21 december 2017, wordt aangevuld met een lid, luidende : "Het arrest wordt integraal opgenomen in de databank bedoeld in artikel 782bis van het Gerechtelijk Wetboek. In de databank worden de arresten geanonimiseerd op de wijze die door de Koning wordt bepaald.".

Art. 5.In artikel 346 van hetzelfde Wetboek, opgeheven bij de wet van 10 juli 1967 en hersteld bij de wet van 21 december 2009Relevante gevonden documenten type wet prom. 21/12/2009 pub. 11/01/2010 numac 2009090000 bron federale overheidsdienst justitie Wet tot hervorming van het hof van assisen type wet prom. 21/12/2009 pub. 19/01/2010 numac 2009003476 bron federale overheidsdienst financien Wet betreffende het statuut van de betalingsinstellingen, de toegang tot het bedrijf van betalingsdienstaanbieder en de toegang tot betalingssystemen sluiten, worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° in het eerste lid, tweede zin, worden de woorden "het beschikkend gedeelte van" ingevoegd tussen de woorden "en leest" en de woorden "het arrest voor;" ; 2° in het tweede lid worden de woorden "van het arrest" opgeheven. HOOFDSTUK 3. - Wijzigingen van het Gerechtelijk Wetboek

Art. 6.In artikel 780, eerste lid, van het Gerechtelijk Wetboek, laatstelijk gewijzigd bij de wet van 14 oktober 2018Relevante gevonden documenten type wet prom. 14/10/2018 pub. 20/12/2018 numac 2018015308 bron federale overheidsdienst financien Wet tot wijziging van het Wetboek der registratie-, hypotheek- en griffierechten teneinde de griffierechten te hervormen type wet prom. 14/10/2018 pub. 21/12/2018 numac 2018012962 bron federale overheidsdienst financien Wet tot wijziging van het Wetboek der registratie-, hypotheek- en griffierechten teneinde de griffierechten te hervormen type wet prom. 14/10/2018 pub. 25/10/2018 numac 2018014320 bron federale overheidsdienst financien Wet tot wijziging van het Wetboek van de belasting over de toegevoegde waarde wat de optionele belastingheffing inzake verhuur van uit hun aard onroerende goederen betreft en tot wijziging van het koninklijk besluit nr. 20, van 20 juli 1970, tot vaststelling van de tarieven van de belasting over de toegevoegde waarde en tot indeling van de goederen en de diensten bij die tarieven wat het verlaagde btw-tarief inzake de belaste verhuur van uit hun aard onroerende goederen betreft type wet prom. 14/10/2018 pub. 26/10/2018 numac 2018205385 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Wet tot wijziging van de wetgeving inzake mandatenlijst en vermogensaangifte wat de transparantie over de vergoedingen, de uitbreiding naar overheidsbestuurders, de elektronische indiening en de controle betreft type wet prom. 14/10/2018 pub. 26/10/2018 numac 2018205384 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Bijzondere wet tot wijziging van de bijzondere wetgeving inzake mandatenlijst en vermogensaangifte wat de transparantie over de vergoedingen, de uitbreiding naar overheidsbestuurders, de elektronische indiening en de controle betreft sluiten, wordt de bepaling onder 5° aangevuld met de woorden "van het beschikkend gedeelte".

Art. 7.In artikel 782bis van hetzelfde Wetboek, ingevoegd bij de wet van 26 april 2007Relevante gevonden documenten type wet prom. 26/04/2007 pub. 12/06/2007 numac 2007009536 bron federale overheidsdienst justitie Wet tot wijziging van het Gerechtelijk Wetboek met het oog op het bestrijden van de gerechtelijke achterstand sluiten en gewijzigd bij de wet van 8 juni 2008, worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° in het eerste lid worden de woorden "Het vonnis wordt uitgesproken door de voorzitter van de kamer die het heeft gewezen," vervangen door de woorden "Het beschikkend gedeelte van het vonnis wordt uitgesproken door de voorzitter van de kamer die het vonnis heeft gewezen,";2° tussen het eerste en het tweede lid worden vier leden ingevoegd, luidende : "De beslissing wordt integraal opgenomen in een voor het publiek toegankelijke, elektronische databank van vonnissen en arresten van de rechterlijke orde, overeenkomstig de door de Koning bepaalde nadere regels. Uit deze beslissing worden de gegevens die de rechtstreekse identificatie van de partijen en de andere personen betrokken in de zaak toelaten, weggelaten. De voorzitter van de kamer die het vonnis heeft gewezen, kan in alle gevallen, hetzij ambtshalve, hetzij op een met redenen omkleed verzoek van een van de partijen, het vonnis integraal in openbare terechtzitting uitspreken, zelfs in afwezigheid van de andere rechters en, behalve voor straf- en in voorkomend geval voor tuchtzaken, van het openbaar ministerie.

Ingeval de opname van het vonnis in de elektronische databank onmogelijk is, spreekt de voorzitter het vonnis integraal uit, of stelt hij het vonnis ter beschikking van het publiek in de zittingszaal tot aan het einde van die zitting.

Wanneer de procedure wat de pleidooien en verslagen betreft in raadkamer is verlopen, kan de voorzitter van de kamer die het vonnis heeft gewezen, in afwijking van het tweede lid bij een met redenen omklede beslissing die in het vonnis wordt opgenomen, beslissen dat bepaalde onderdelen van de in het vonnis opgenomen motivering weggelaten worden uit de opname in de voor het publiek toegankelijke, elektronische databank, wanneer de opname ervan onevenredig het recht van de partijen of andere personen betrokken in de zaak op de bescherming van hun persoonlijke levenssfeer aantast."; 3° in het tweede lid, dat het zesde lid wordt, worden de woorden "het vonnis" vervangen door de woorden "het beschikkend gedeelte van het vonnis bedoeld in het eerste lid, dan wel het vonnis bedoeld in het tweede lid";4° het artikel wordt aangevuld met twee leden, luidende : "Na de uitspraak bedoeld in het eerste, tweede of derde lid, kunnen de partijen de integrale beslissing onmiddellijk raadplegen op de griffie. In de gevallen bedoeld in artikel 782, tweede lid, is de beslissing raadpleegbaar vanaf de ondertekening ervan.".

Art. 8.Artikel 1109 van hetzelfde Wetboek, vervangen bij de wet van 14 november 2000Relevante gevonden documenten type wet prom. 14/11/2000 pub. 19/12/2000 numac 2000010041 bron ministerie van justitie Wet tot wijziging van het Gerechtelijk Wetboek inzake de tussenkomst van het openbaar ministerie in de procedure voor het Hof van Cassatie en, in burgerlijke zaken, voor de feitenrechters en tot wijziging van de artikelen 420bis en 420ter van het Wetboek van strafvordering sluiten, wordt vervangen als volgt : "

Art. 1109.Het beschikkend gedeelte van de arresten wordt in openbare terechtzitting uitgesproken door de voorzitter, in aanwezigheid van het openbaar ministerie en met de bijstand van de griffier.

Het arrest wordt integraal opgenomen in de elektronische databank bedoeld in artikel 782bis, overeenkomstig de door de Koning bepaalde nadere regels. Uit het arrest worden de gegevens die de rechtstreekse identificatie van de partijen en de andere personen betrokken in de zaak toelaten, weggelaten. De voorzitter kan in alle gevallen, hetzij ambtshalve, hetzij op een met redenen omkleed verzoek van een van de partijen, het arrest integraal in openbare terechtzitting uitspreken, in aanwezigheid van het openbaar ministerie en met bijstand van de griffier.

Ingeval de opname van het arrest in de elektronische databank onmogelijk is, spreekt de voorzitter het arrest integraal uit, of stelt hij het arrest ter beschikking van het publiek in de zittingszaal tot aan het einde van die zitting.". HOOFDSTUK 4. - Inwerkingtreding

Art. 9.Deze wet treedt in werking op een door de Koning te bepalen datum en uiterlijk op 1 september 2020.

Kondigen deze wet af, bevelen dat zij met `s Lands zegel zal worden bekleed en door het Belgisch Staatsblad zal worden bekendgemaakt.

Gegeven te Brussel, 5 mei 2019.

FILIP Van Koningswege : De Minister van Justitie, K. GEENS Met `s Lands zegel gezegeld : De Minister van Justitie, K. GEENS _______ Nota (1) Kamer van volksvertegenwoordigers (www.dekamer.be) Stukken : 54 3489 Integraal Verslag : 25 april 2019

^