Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de afkondigingen van 5 mei 2019

Snelle toegang:

wet

type wet prom. 05/05/2019 pub. 17/05/2019 numac 2019012293 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie en federale overheidsdienst financien Wet tot wijziging van de wet van 2 augustus 2002 betreffende het toezicht op de financiële sector en de financiële diensten type wet prom. 05/05/2019 pub. 22/08/2019 numac 2019013566 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot wijziging van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen wat bepaalde categorieën van werknemers betreft type wet prom. 05/05/2019 pub. 24/05/2019 numac 2019030435 bron federale overheidsdienst justitie Wet houdende diverse bepalingen in strafzaken en inzake erediensten, en tot wijziging van de wet van 28 mei 2002 betreffende de euthanasie en van het Sociaal Strafwetboek type wet prom. 05/05/2019 pub. 19/08/2019 numac 2019030443 bron federale overheidsdienst justitie Wet teneinde de leesbaarheid te verzekeren van het voor de verenigingen en de stichtingen geldende recht type wet prom. 05/05/2019 pub. 28/05/2019 numac 2019030442 bron federale overheidsdienst justitie Wet houdende wijziging van het Strafwetboek, teneinde meer in te zetten op alternatieve maatregelen bij de beteugeling van door racisme of xenofobie ingegeven delinquentie, en in verband met discriminatie herhaling doeltreffender tegen te gaan type wet prom. 05/05/2019 pub. 28/05/2019 numac 2019030444 bron federale overheidsdienst justitie Wet tot invoeging van een artikel 55bis in het Strafwetboek, wat de herhaling betreft type wet prom. 05/05/2019 pub. 14/06/2019 numac 2019030472 bron federale overheidsdienst justitie Wet tot wijziging van de wet van 17 mei 2006 betreffende de externe rechtspositie van de veroordeelden tot een vrijheidsstraf en de aan het slachtoffer toegekende rechten in het raam van de strafuitvoeringsmodaliteiten tot aanpassing van de procedure voor de strafuitvoeringsrechter voor de vrijheidsstraffen van drie jaar of minder type wet prom. 05/05/2019 pub. 16/05/2019 numac 2019030485 bron federale overheidsdienst justitie Wet tot wijziging van het Wetboek van strafvordering en het Gerechtelijk Wetboek wat de bekendmaking van de vonnissen en arresten betreft type wet prom. 05/05/2019 pub. 19/06/2019 numac 2019041200 bron federale overheidsdienst justitie Wet houdende diverse bepalingen inzake informatisering van Justitie, modernisering van het statuut van rechters in ondernemingszaken en inzake de notariële aktebank type wet prom. 05/05/2019 pub. 12/12/2019 numac 2019042622 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet houdende diverse bepalingen in strafzaken en inzake erediensten, en tot wijziging van de wet van 28 mei 2002 betreffende de euthanasie en van het Sociaal Strafwetboek. - Duitse vertaling van uittreksels type wet prom. 05/05/2019 pub. 22/05/2019 numac 2019202369 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Wet tot verbetering van de schadeloosstelling voor asbestslachtoffers type wet prom. 05/05/2019 pub. 16/05/2019 numac 2019202414 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Wet betreffende de toekenning van een forfaitaire bedrag aan de personen die lijden aan aangeboren misvormingen die het gevolg zijn van het innemen van geneesmiddelen met thalidomide door de moeder tijdens de zwangerschap type wet prom. 05/05/2019 pub. 12/06/2019 numac 2019202558 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Wet tot wijziging van de wet van 26 juni 2002 betreffende de sluiting van de ondernemingen type wet prom. 05/05/2019 pub. 30/10/2020 numac 2020015818 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot wijziging van het Wetboek van strafvordering en het Gerechtelijk Wetboek wat de bekendmaking van de vonnissen en arresten betreft. - Duitse vertaling van uittreksels type wet prom. 05/05/2019 pub. 13/10/2020 numac 2020031455 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de toekenning van een forfaitaire bedrag aan de personen die lijden aan aangeboren misvormingen die het gevolg zijn van het innemen van geneesmiddelen met thalidomide door de moeder tijdens de zwangerschap. - Duitse vertaling type wet prom. 05/05/2019 pub. 06/05/2020 numac 2020041023 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet houdende diverse bepalingen in strafzaken en inzake erediensten, en tot wijziging van de wet van 28 mei 2002 betreffende de euthanasie en van het Sociaal Strafwetboek. - Duitse vertaling van uittreksels type wet prom. 05/05/2019 pub. 30/10/2020 numac 2020043330 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot invoeging van een artikel 55bis in het Strafwetboek, wat de herhaling betreft. - Duitse vertaling type wet prom. 05/05/2019 pub. 15/12/2020 numac 2020044139 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet houdende wijziging van het Strafwetboek, teneinde meer in te zetten op alternatieve maatregelen bij de beteugeling van door racisme of xenofobie ingegeven delinquentie, en in verband met discriminatie herhaling doeltreffender tegen te gaan. - Duitse vertaling type wet prom. 05/05/2019 pub. 17/05/2021 numac 2021031292 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet houdende diverse bepalingen inzake informatisering van Justitie, modernisering van het statuut van rechters in ondernemingszaken en inzake de notariële aktebank. - Duitse vertaling van uittreksels type wet prom. 05/05/2019 pub. 25/05/2021 numac 2021031526 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet houdende diverse bepalingen in strafzaken en inzake erediensten, en tot wijziging van de wet van 28 mei 2002 betreffende de euthanasie en van het Sociaal Strafwetboek. - Duitse vertaling van uittreksels type wet prom. 05/05/2019 pub. 08/10/2021 numac 2021033019 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot wijziging van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen wat bepaalde categorieën van werknemers betreft. - **** vertaling type wet prom. 05/05/2019 pub. 08/03/2021 numac 2021040658 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet houdende diverse bepalingen in strafzaken en inzake erediensten, en tot wijziging van de wet van 28 mei 2002 betreffende de euthanasie en van het Sociaal Strafwetboek. - Duitse vertaling van uittreksels type wet prom. 05/05/2019 pub. 04/03/2022 numac 2022030826 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot verbetering van de schadeloosstelling voor asbestslachtoffers. - Duitse vertaling van uittreksels type wet prom. 05/05/2019 pub. 19/04/2022 numac 2022031530 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet houdende diverse bepalingen in strafzaken en inzake erediensten, en tot wijziging van de wet van 28 mei 2002 betreffende de euthanasie en van het Sociaal Strafwetboek. - Officieuze coördinatie in het Duits van uittreksels type wet prom. 05/05/2019 pub. 14/03/2023 numac 2023010022 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet houdende diverse bepalingen inzake informatisering van Justitie, modernisering van het statuut van rechters in ondernemingszaken en inzake de notariële aktebank. - Officieuze coördinatie in het Duits van uittreksels type wet prom. 05/05/2019 pub. 08/06/2023 numac 2023042622 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot wijziging van het Wetboek van strafvordering en het Gerechtelijk Wetboek wat de bekendmaking van de vonnissen en arresten betreft. - Duitse vertaling van uittreksels type wet prom. 05/05/2019 pub. 12/09/2023 numac 2023042919 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot wijziging van de wet van 26 juni 2002 betreffende de sluiting van de ondernemingen. - Duitse vertaling type wet prom. 05/05/2019 pub. 07/11/2023 numac 2023045201 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot wijziging van de wet van 17 mei 2006 betreffende de externe rechtspositie van de veroordeelden tot een vrijheidsstraf en de aan het slachtoffer toegekende rechten in het raam van de strafuitvoeringsmodaliteiten tot aanpassing van de procedure voor de strafuitvoeringsrechter voor de vrijheidsstraffen van drie jaar of minder. - Officieuze coördinatie in het Duits

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 05/05/2019 pub. 09/05/2019 numac 2019011804 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vastlegging van de modellen van oproepingsbrieven voor de verkiezingen van het Europees Parlement, van de Kamer van Volksvertegenwoordigers, van het Vlaams Parlement, van het Brussels Hoofdstedelijk Parlement, van de Brusselse leden van het Vlaams Parlement en van het Parlement van de Duitstalige Gemeenschap type koninklijk besluit prom. 05/05/2019 pub. 10/05/2019 numac 2019012326 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit houdende bekrachtiging en opheffing van de bekrachtiging van Belgische normen uitgewerkt door het Bureau voor Normalisatie type koninklijk besluit prom. 05/05/2019 pub. 16/05/2019 numac 2019012358 bron instituut voor gelijkheid van vrouwen en mannen Koninklijk besluit betreffende de verlenging van het mandaat van directeur van het Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen type koninklijk besluit prom. 05/05/2019 pub. 15/05/2019 numac 2019012414 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van de lijst gevoegd bij het koninklijk besluit van 24 oktober 2002 tot vaststelling van de procedures, termijnen en voorwaarden waaronder de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen tegemoetkomt in de kosten van dieetvoeding voor medisch gebruik type koninklijk besluit prom. 05/05/2019 pub. 27/05/2019 numac 2019012539 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit betreffende het verplicht gebruik van het elektronisch voorschrift van geneesmiddelen voor ambulante patiënten type koninklijk besluit prom. 05/05/2019 pub. 28/05/2019 numac 2019012542 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 12 juni 2008 betreffende de planning van het medisch aanbod type koninklijk besluit prom. 05/05/2019 pub. 28/05/2019 numac 2019012568 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 12 juni 2008 betreffende de planning van het medisch aanbod type koninklijk besluit prom. 05/05/2019 pub. 28/05/2019 numac 2019012567 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 19 augustus 2011 betreffende de planning van het aanbod van de tandheelkunde type koninklijk besluit prom. 05/05/2019 pub. 22/05/2019 numac 2019012633 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vastlegging van de modellen van oproepingsbrieven voor de verkiezingen van het Europees Parlement, van de Kamer van Volksvertegenwoordigers, van het Vlaams Parlement, van het Brussels Hoofdstedelijk Parlement, van de Brusselse leden van het Vlaams Parlement en van het Parlement van de Duitstalige Gemeenschap. - Duitse vertaling type koninklijk besluit prom. 05/05/2019 pub. 22/05/2019 numac 2019202161 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot wijziging van diverse bepalingen betreffende de thematische verloven type koninklijk besluit prom. 05/05/2019 pub. 06/11/2023 numac 2023045191 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit betreffende het verplicht gebruik van het elektronisch voorschrift van geneesmiddelen voor ambulante patiënten. - Duitse vertaling

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 05/05/2019 pub. 23/05/2019 numac 2019012480 bron federale overheidsdienst justitie Ministerieel besluit tot vaststelling van een lijst van niet-permanente leden voor de aanvaardingscommissie bevoegd voor de beëdigd vertalers, tolken en vertalers-tolken van het Nationaal register type ministerieel besluit prom. 05/05/2019 pub. 23/05/2019 numac 2019012481 bron federale overheidsdienst justitie Ministerieel besluit tot vaststelling van een lijst van niet-permanente leden voor de aanvaardingscommissie bevoegd voor de gerechtsdeskundigen van het Nationaal register

erratum

type erratum prom. 05/05/2019 pub. 05/08/2019 numac 2019013819 bron federale overheidsdienst justitie Ministerieel besluit tot vaststelling van een lijst van niet-permanente leden voor de aanvaardingscommissie bevoegd voor de gerechtsdeskundigen van het Nationaal register. - Erratum type erratum prom. 05/05/2019 pub. 05/08/2019 numac 2019013820 bron federale overheidsdienst justitie Ministerieel besluit tot vaststelling van een lijst van niet-permanente leden voor de aanvaardingscommissie bevoegd voor de beëdigd vertalers, tolken en vertalers-tolken van het Nationaal register. - Erratum type erratum prom. 05/05/2019 pub. 17/07/2019 numac 2019041409 bron federale overheidsdienst justitie Wet houdende diverse bepalingen inzake informatisering van Justitie, modernisering van het statuut van rechters in ondernemingszaken en inzake de notariële aktebank. - Erratum
^