Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de publicaties van 16 mei 2019

Snelle toegang:

wet

type wet prom. 22/04/2019 pub. 16/05/2019 numac 2019012267 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Wet tot wijziging van de wet van 29 april 1999 betreffende de organisatie van de elektriciteitsmarkt, teneinde een capaciteitsvergoedingsmechanisme in te stellen type wet prom. 05/05/2019 pub. 16/05/2019 numac 2019030485 bron federale overheidsdienst justitie Wet tot wijziging van het Wetboek van strafvordering en het Gerechtelijk Wetboek wat de bekendmaking van de vonnissen en arresten betreft type wet prom. 05/05/2019 pub. 16/05/2019 numac 2019202414 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Wet betreffende de toekenning van een forfaitaire bedrag aan de personen die lijden aan aangeboren misvormingen die het gevolg zijn van het innemen van geneesmiddelen met thalidomide door de moeder tijdens de zwangerschap

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. -- pub. 16/05/2019 numac 2018205989 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Kroonorde. - Benoemingen Gouden Palmen: Koninklijk besluit van 14 december 2018. De heer Aassriou Almustapha, Vorst De heer Aben René, Beveren De heer Adriaensen Marc, Zoersel De heer Adrien Victor, Ans De heer Aimone-Cat Jean, Se De heer Akoudad Mostapha, Haacht Mevr. Allemeersch Rika, Oostkamp Mevr. Andre Genevieve, Ukke(...) type koninklijk besluit prom. 02/05/2019 pub. 16/05/2019 numac 2019011745 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 22 juni 2006 houdende de regeling van de specifieke functieuitrustingen van het uniform van de geintegreerde politie, gestructureerd op twee niveaus inzake de motorrijderskledij type koninklijk besluit prom. 06/05/2019 pub. 16/05/2019 numac 2019012315 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot aanpassing van het koninklijk besluit van 23 augustus 2015 tot uitvoering van artikel 2, § 1, 13°, b), derde lid, van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 type koninklijk besluit prom. 05/05/2019 pub. 16/05/2019 numac 2019012358 bron instituut voor gelijkheid van vrouwen en mannen Koninklijk besluit betreffende de verlenging van het mandaat van directeur van het Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen type koninklijk besluit prom. -- pub. 16/05/2019 numac 2019012360 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Verkiezing Voorzitter, Ondervoorzitter en Penningmeester In uitvoering van de artikelen 30 en 31 van het koninklijk besluit van 28 november 2018 tot bepaling van de regels inzake de organisatie en de werking van het Beroepsinstituut van erkende De Heer Frédéric DELRUE werd verkozen tot Voorzitter Mevrouw Mirjam VERMAUT werd verkozen tot On(...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 16/05/2019 numac 2019012380 bron federale overheidsdienst justitie Directoraat-generaal Wetgeving, Fundamentele Rechten en Vrijheden KATHOLIEKE EREDIENST. - Evergem. - Omvorming van een plaats van kerkbedienaar in een plaats van onderpastoor Bij koninklijk besluit van 26 april 2019, wordt de plaats van kerkb Dit besluit heeft uitwerking met ingang van 26 maart 2019. (...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 16/05/2019 numac 2019012379 bron federale overheidsdienst justitie Directoraat-general Wetgeving, Fundamentele Rechten en Vrijheden KATHOLIEKE EREDIENST. - Aarschot. - Omvorming van plaatsen van kerkbedienaar in een plaats van kapelaan en in een plaats van onderpastoor, overdracht van plaatsen van onderpastoor type koninklijk besluit prom. 23/03/2019 pub. 16/05/2019 numac 2019012415 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van de lijst gevoegd bij het koninklijk besluit van 24 oktober 2002 tot vaststelling van de procedures, termijnen en voorwaarden waaronder de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen tegemoetkomt in de kosten van dieetvoeding voor medisch gebruik type koninklijk besluit prom. 22/04/2019 pub. 16/05/2019 numac 2019012421 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit betreffende de erkenning van een deskundige van het AZ Groeninge laboratorium dat kan worden belast met een bloedanalyse tot bepaling van het alcoholgehalte type koninklijk besluit prom. -- pub. 16/05/2019 numac 2019012456 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde Bij koninklijk besluit van 19 december 2018, in werking tredend op 31 december 2018 `s avonds, is de heer Godfurnon C., griffier-hoofd van dienst bij de rechtbank van eerste aanleg Namen, op zijn verzoek in ruste gesteld; Be Bij koninklijk besluit van 22 april 2019, is mevr. Vancoillie T., griffier bij de rechtbank van(...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 16/05/2019 numac 2019030433 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Korpschef van de lokale politie. - Aanwijzing Bij koninklijk besluit van 26 april 2019 wordt de heer Ivo VEREYCKEN, aangewezen als korpschef van de lokale politie van de politiezone HEKLA voor een termijn van vijf jaar. type koninklijk besluit prom. -- pub. 16/05/2019 numac 2019030437 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Korpschef van de lokale politie. - Aanwijzing Bij koninklijk besluit van 2 mei 2019 wordt de heer Benny VAN WABEKE, aangewezen als korpschef van de lokale politie van de politiezone DEINZE/ZULTE/LIEVEGEM voor een termijn van vijf jaar. type koninklijk besluit prom. 02/05/2019 pub. 16/05/2019 numac 2019201976 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot wijziging van de artikelen 71bis, 137 en 138bis van het koninklijk besluit van 25 november 1991 houdende de werkloosheidsreglementering

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 07/05/2019 pub. 16/05/2019 numac 2019011744 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 27 juni 2006 betreffende de motorrijderskledij van de geïntegreerde politie, gestructureerd op twee niveaus type ministerieel besluit prom. 25/04/2019 pub. 16/05/2019 numac 2019012257 bron brussels hoofdstedelijk gewest Ministerieel besluit tot wijziging van bijlage I en II van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 21 juni 2007 betreffende de kenmerken waartoe het onderzoek van bepaalde rassen van landbouw- en groentegewassen zich ten minste moet uitstrekken, en de minimumeisen voor dat onderzoek type ministerieel besluit prom. 13/03/2019 pub. 16/05/2019 numac 2019012311 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit houdende de nadere regels over de diverse hoedanigheden van het rechtgevende kind en betreffende de vrijstellingen van de toekenningsvoorwaarden voor de gezinsbijslagen, de startbedragen geboorte en adoptie en de universele participatietoeslagen type ministerieel besluit prom. 06/05/2019 pub. 16/05/2019 numac 2019012423 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit tot hernieuwing van de aanwijzing van de netbeheerder overeenkomstig artikel 10 van de wet van 29 april 1999 betreffende de organisatie van de elektriciteitsmarkt type ministerieel besluit prom. 15/01/2019 pub. 16/05/2019 numac 2019012430 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot benoeming van de erkenningscommissie voor huisartsen type ministerieel besluit prom. 20/03/2019 pub. 16/05/2019 numac 2019012445 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit houdende wijziging van het ministerieel besluit van 24 maart 2016 tot benoeming van de leden van de Filmselectiecommissie type ministerieel besluit prom. 06/05/2019 pub. 16/05/2019 numac 2019012442 bron federale overheidsdienst justitie Ministerieel besluit tot toekenning van een subsidie van 93.000 € voor de werking van de Boeddhistische Unie van België type ministerieel besluit prom. 02/05/2019 pub. 16/05/2019 numac 2019030395 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Ministerieel besluit ter uitvoering van artikel 1 van het koninklijk besluit van 20 september 2012 ter uitvoering van artikel 3, eerste lid, van de wet van 19 juli 2012 betreffende de vierdagenweek en het halftijds werken vanaf 50 of 55 jaar in de openbare sector voor het OCMW van Dalhem type ministerieel besluit prom. 02/05/2019 pub. 16/05/2019 numac 2019030394 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Ministerieel besluit ter uitvoering van artikel 1 van het koninklijk besluit van 20 september 2012 ter uitvoering van artikel 3, eerste lid, van de wet van 19 juli 2012 betreffende de vierdagenweek en het halftijds werken vanaf 50 of 55 jaar in de openbare sector voor het OCMW van Herstal en voor het OCWM van Virton type ministerieel besluit prom. 08/05/2019 pub. 16/05/2019 numac 2019030436 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Ministerieel besluit tot bepaling van de inhoud van de proeven voor de aanwerving van het personeel van de Civiele Bescherming type ministerieel besluit prom. 07/05/2019 pub. 16/05/2019 numac 2019041086 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Ministerieel besluit houdende de weging en de indeling in een klasse van het ambt van directeur-generaal van het middelenbeheer en de informatie van de federale politie type ministerieel besluit prom. 09/05/2019 pub. 16/05/2019 numac 2019030438 bron federale overheidsdienst justitie Ministerieel besluit houdende aanduiding van de leden van het bemiddelingsorgaan in uitvoering van artikel 24 van de wet van 18 juli 2017 betreffende de oprichting van het statuut van nationale solidariteit, de toekenning van een herstelpensioen en de terugbetaling van medische zorg ingevolge daden van terrorisme wat de commissie voor financiële hulp aan slachtoffers van opzettelijke gewelddaden en aan de occasionele redders betreft

arrest

type arrest prom. 18/04/2019 pub. 16/05/2019 numac 2019012083 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de leidend ambtenaar tot aanstelling van met het toezicht belaste personeelsleden bij Leefmilieu Brussel

decreet

type decreet prom. 26/04/2019 pub. 16/05/2019 numac 2019012341 bron vlaamse overheid Decreet houdende wijziging van het Energiedecreet van 8 mei 2009, wat betreft het OCMW als promotor van het rationeel energiegebruik en het gebruik van de hernieuwbare energiebronnen type decreet prom. 14/03/2019 pub. 16/05/2019 numac 2019012426 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet tot versteviging van de kosteloze toegang tot het onderwijs

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 22/03/2019 pub. 16/05/2019 numac 2019012320 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot aanpassing van de vergoeding van de voorzitters, de leden en de secretarissen van de bemiddelingscommissie, de commissie leerlingenrechten en de commissie zorgvuldig bestuur

besluit van de franse gemeenschapscommissie

type besluit van de franse gemeenschapscommissie prom. 02/05/2019 pub. 16/05/2019 numac 2019012357 bron franse gemeenschapscommissie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit 2018/2676 van het College van de Franse Gemeenschapscommissie tot wijziging van het besluit van het College van de Franse Gemeenschapscommissie van 13 april 1995 houdende het statuut van de ambtenaren van de diensten van het College van de Franse Gemeenschapscommissie type besluit van de franse gemeenschapscommissie prom. 02/05/2019 pub. 16/05/2019 numac 2019012354 bron franse gemeenschapscommissie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit 2018/2514 van het College van de Franse Gemeenschapscommissie dat de tussenkomst van de Franse Gemeenschapscommissie voor het gebruik van het openbaar vervoer van en naar het werk regelt type besluit van de franse gemeenschapscommissie prom. 02/05/2019 pub. 16/05/2019 numac 2019012356 bron franse gemeenschapscommissie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit 2019/249 van het College van de Franse Gemeenschapscommissie tot wijziging van het besluit van het College van de Franse Gemeenschapscommissie van 13 april 1995 houdende het statuut van de ambtenaren van de diensten van het College van de Franse Gemeenschapscommissie type besluit van de franse gemeenschapscommissie prom. 02/05/2019 pub. 16/05/2019 numac 2019012355 bron franse gemeenschapscommissie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit 2019/250 van het College van de Franse Gemeenschapscommissie tot wijziging van het besluit van de Franse Gemeenschapscommissie van 1 maart 2012 waardoor bepaalde verloven zoals voorzien door het besluit van het College van de Franse Gemeenschapscommissie van 13 april 1995 houdende het statuut van de ambtenaren van de diensten van het College van de Franse Gemeenschapscommissie van toepassing worden op de contractuele personeelsleden van de diensten van het College van de Franse Gemeenschapscommissie

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 15/03/2019 pub. 16/05/2019 numac 2019012428 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 16 januari 2019 tot uitvoering van de artikelen 3, § 3quater, vierde lid, en 32, § 7, vierde lid, van de wet van 29 mei 1959 tot wijziging van sommige bepalingen van de onderwijswetgeving type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 15/03/2019 pub. 16/05/2019 numac 2019012427 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot aanpassing van de weddeschalen met betrekking tot sommige ambten van de personeelsleden van het onderwijs type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 20/03/2019 pub. 16/05/2019 numac 2019012447 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 25 januari 2007 houdende benoeming van de leden van de Centrale Reaffectatiecommissie voor de gesubsidieerde vrije psycho-medisch-sociale centra type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 20/03/2019 pub. 16/05/2019 numac 2019012446 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 5 december 2018 betreffende de bijzondere voorwaarden voor de erkenning en subsidiëring van de algemene residentiële diensten

besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering

type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 14/03/2019 pub. 16/05/2019 numac 2019030428 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot aanwijzing van de in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest bevoegde diensten met het oog op de tenuitvoerlegging van het samenwerkingsakkoord van 16 februari 2016 tussen de Federale Staat, het Vlaamse Gewest, het Waalse Gewest en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest betreffende de beheersing van de gevaren van zware ongevallen waarbij gevaarlijke stoffen zijn betrokken type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 25/04/2019 pub. 16/05/2019 numac 2019030429 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot wijziging van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 28 februari 2013 tot aanwijzing van de leden van het Comité REACH en van het Forum Nationaal REACH in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest met het oog op de tenuitvoerlegging van het Samenwerkingsakkoord van 17 oktober 2011 tussen de Federale Staat, het Vlaams Gewest, het Waals Gewest en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest betreffende de registratie en beoordeling van en de autorisatie en beperkingen ten aanzien van chemische stoffen type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 25/04/2019 pub. 16/05/2019 numac 2019030430 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot wijziging van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 17 juli 2003 betreffende de aanduiding van de leden van de Interregionale Bodemsaneringscommissie en van het Samenwerkingsgerecht opgericht door het samenwerkingsakkoord tussen de Federale Staat, het Vlaams Gewest, het Waals Gewest en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest betreffende de uitvoering en financiering van de bodemsanering van tankstations

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 14/03/2019 pub. 16/05/2019 numac 2019202352 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering houdende uitvoering van het decreet van 19 december 2007 betreffende het goedkeuringstoezicht van het Waalse Gewest op de aanvullende reglementen op de openbare wegen en op het verkeer van de gemeenschappelijke vervoermiddelen en tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 8 oktober 2009 betreffende de overdrachten van bevoegdheden bij de Waalse Overheidsdienst type besluit van de waalse regering prom. 28/03/2019 pub. 16/05/2019 numac 2019202351 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 15 december 1994 houdende reglement van het contractueel personeel van de beroepsopleiding van de "Office communautaire et régional de la Formation professionnelle et de l'Emploi"

overeenkomst

type overeenkomst prom. -- pub. 16/05/2019 numac 2019012348 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Bureau voor Normalisatie Registratie van Belgische normen 1. Overeenkomstig artikel 26 van het koninklijk besluit van 25 oktober 2004 betreffende de bekrachtiging en de registratie van de door het Bureau voor normalisatie openbaar gemaakte(...) NBN EN 12697-31:2019 Bituminous mixtures - Test methods - Part 31: Specimen preparation by gyrat(...)

bericht

type bericht prom. -- pub. 16/05/2019 numac 2019012458 bron raad van state Bericht voorgeschreven bij artikel 3quater van het besluit van de Regent van 23 augustus 1948 tot regeling van de rechtspleging voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State De nv JENI HOLDING, Fabienne VERHAEGEN, Hermelinde NOTELTE Dit besluit is bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad van 19 februari 2019. Deze zaak is inges(...) type bericht prom. -- pub. 16/05/2019 numac 2019012482 bron raad van state Bericht voorgeschreven bij artikel 3quater van het besluit van de Regent van 23 augustus 1948 tot regeling van de rechtspleging voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State Philip PEETERS, An MILLER, Wouter BASTIJNS en Lieve GOUBER Deze zaak is ingeschreven onder rolnummer G/A 227.985/X-17.487. Namens de Hoofdgriffier, Isab(...) type bericht prom. -- pub. 16/05/2019 numac 2019030439 bron raad van state Bericht voorgeschreven bij artikel 3quater van het besluit van de Regent van 23 augustus 1948 tot regeling van de rechtspleging voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State Josephus SCHUERMANS en Maria DELEU die woonplaats kiezen b Dit besluit is bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad van 18 februari 2019. Deze zaak is inges(...)

erratum

type erratum prom. 13/04/2019 pub. 16/05/2019 numac 2019012359 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Ministeriële omzendbrief aangaande de voortgezette opleiding van de operationele personeelsleden van de hulpverleningszones. - Erratum

benoeming door koninklijk besluit

type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 16/05/2019 numac 2019012345 bron federale overheidsdienst justitie Benoeming. - Erratum In het Belgisch Staatsblad van 02 avril 2019, moet de Nederlandse en Franse tekst betreffende het benoemingsbesluit van de heer Kaddour Djebbar Younesse en de heer Van den Abeele Tim op bladzijde 32940 gelezen worden als vol Bij koninklijk besluit van 1 maart 2019 wordt de heer Kaddour Djebbar Younesse tot rijksambtenaar b(...) type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 16/05/2019 numac 2019012381 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Personeel. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 13 april 2019, wordt de heer Bert LEMKENS, benoemd tot rijksambtenaar in de klasse A1 bij de Federale Overheidsdienst Economie, K.M.O., Middenstand en Energie in een betrekking van het Nederlands Overeenkomstig de gecoördineerde wetten op de Raad van State kan beroep worden ingediend binnen de (...) type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 16/05/2019 numac 2019012420 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering. - Kamer van beroep die kennis neemt van alle zaken die in het Nederlands moeten worden behandeld, ingesteld bij de Dienst voor geneeskundige evaluatie en controle. - Ontslag en benoeming van Bij koninklijk besluit van 5 mei 2019, dat in werking treedt de dag van deze bekendmaking, wordt ee(...)

document

type document prom. -- pub. 16/05/2019 numac 2019012210 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Uittreksel uit beslissing D-2019-02-SC wat betreft de scheiding op organisatorisch en besluitvormingsvlak van de NMBS Deze beslissing wordt genomen in het kader van de controleopdracht door de Dienst Regulering van het Spoorvervoer en van de Exp Deze eisen zijn vastgelegd in de Spoorcodex, voor zover de NMBS enerzijds een opdracht als beheerde(...) type document prom. -- pub. 16/05/2019 numac 2019202353 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Resultaat van de vergelijkende selectie van Nederlandstalige ICT helpdeskmedewerkers (niveau B) voor het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen (FAVV). - Selectie-nummer : ANG18291 Deze selectie werd afgesloten op 15/(...) Er zijn 4 laureaten. De lijst is 1 jaar geldig.
^