Etaamb.openjustice.be
Koninklijk Besluit van 21 mei 2023
gepubliceerd op 19 september 2023

Koninklijk besluit tot bepaling van de persoonsgegevens die zijn opgenomen in de in artikel 315ter van het Gerechtelijk Wetboek bedoelde elektronische lijst van de leden van de rechterlijke orde, tot bepaling van enkele nadere regels met betrekking tot de toegang tot de gegevens opgenomen in de lijst en de bescherming van die gegevens, en betreffende de procedure voor de controle van de hoedanigheid van de ondertekenaar van een authentieke akte uitgaand van de rechterlijke orde

bron
federale overheidsdienst justitie
numac
2023043181
pub.
19/09/2023
prom.
21/05/2023
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

21 MEI 2023. - Koninklijk besluit tot bepaling van de persoonsgegevens die zijn opgenomen in de in artikel 315ter van het Gerechtelijk Wetboek bedoelde elektronische lijst van de leden van de rechterlijke orde, tot bepaling van enkele nadere regels met betrekking tot de toegang tot de gegevens opgenomen in de lijst en de bescherming van die gegevens, en betreffende de procedure voor de controle van de hoedanigheid van de ondertekenaar van een authentieke akte uitgaand van de rechterlijke orde


FILIP, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de Grondwet, artikel 108;

Gelet op het Burgerlijk Wetboek, artikel 8.15, vierde lid, ingevoegd bij de wet van 13 april 2019Relevante gevonden documenten type wet prom. 13/04/2019 pub. 14/05/2019 numac 2019012168 bron federale overheidsdienst justitie Wet tot invoering van een Burgerlijk Wetboek en tot invoeging van boek 8 "Bewijs" in dat Wetboek type wet prom. 13/04/2019 pub. 30/04/2019 numac 2019041000 bron federale overheidsdienst financien Wet tot invoering van het Wetboek van de minnelijke en gedwongen invordering van fiscale en niet-fiscale schuldvorderingen sluiten;

Gelet op het Gerechtelijk Wetboek, artikel 315ter, § 3 en § 4, ingevoegd bij de wet van 5 mei 2019Relevante gevonden documenten type wet prom. 05/05/2019 pub. 24/05/2019 numac 2019030435 bron federale overheidsdienst justitie Wet houdende diverse bepalingen in strafzaken en inzake erediensten, en tot wijziging van de wet van 28 mei 2002 betreffende de euthanasie en van het Sociaal Strafwetboek type wet prom. 05/05/2019 pub. 19/06/2019 numac 2019041200 bron federale overheidsdienst justitie Wet houdende diverse bepalingen inzake informatisering van Justitie, modernisering van het statuut van rechters in ondernemingszaken en inzake de notariële aktebank type wet prom. 05/05/2019 pub. 16/05/2019 numac 2019030485 bron federale overheidsdienst justitie Wet tot wijziging van het Wetboek van strafvordering en het Gerechtelijk Wetboek wat de bekendmaking van de vonnissen en arresten betreft sluiten;

Gelet op het advies van de inspecteur van Financiën, gegeven op 5 januari 2023;

Gelet op de akkoordbevinding van de Staatssecretaris van Begroting, gegeven op 18 januari 2023;

Gelet op het advies van de Gegevensbeschermingsautoriteit, gegeven op 20 januari 2023 ;

Gelet op het advies 73.010/1 van de Raad van State, gegeven op 3 maart 2023, met toepassing van artikel 84, § 1, eerste lid, 2°, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973;

Op de voordracht van de Minister van Justitie, Hebben Wij besloten en besluiten Wij : HOOFDSTUK 1. - Definities

Artikel 1.Voor de toepassing van dit besluit wordt verstaan onder: 1° de elektronische lijst: de elektronische lijst van de leden van de rechterlijke orde bedoeld in artikel 315ter van het Gerechtelijk Wetboek;2° de beheerder: de beheerder van de elektronische lijst, bedoeld in artikel 315ter, § 2, van het Gerechtelijk Wetboek. HOOFDSTUK 2. - Gegevens opgenomen in de elektronische lijst Afdeling 1. - Identificatiegegevens van de natuurlijke persoon

Art. 2.§ 1. De volgende gegevens betreffende de personen die een gerechtelijk ambt uitoefenen als bedoeld in Deel II, Boek II, Titel 1, van het Gerechtelijk Wetboek, en de personen die werden benoemd tot gerechtelijk stagiair overeenkomstig artikel 259octies, § 1, lid 4, van het Gerechtelijk Wetboek, zijn opgenomen in de elektronische lijst: 1° hun naam en voornamen ;2° hun geboortedatum ;3° hun rijksregisternummer. § 2. De in de eerste paragraaf bedoelde gegevens worden verzameld vanaf de inwerkingtreding van dit besluit, evenals voor de periode vanaf 31 december 2016 tot op de dag voor diegene waarop dit besluit in werking treedt. Afdeling 2. - Gegevens met betrekking tot de professionele

hoedanigheid van de natuurlijke persoon

Art. 3.§ 1. De volgende gegevens betreffende de personen die een gerechtelijk ambt uitoefenen als bedoeld in Deel II, Boek II, Titel 1, van het Gerechtelijk Wetboek, en de personen die werden benoemd tot gerechtelijk stagiair overeenkomstig artikel 259octies, § 1, lid 4, van het Gerechtelijk Wetboek, zijn opgenomen in de elektronische lijst: 1° hun ambt en rechtsgebied;2° de datum van hun indiensttreding ;3° in voorkomend geval, de datum waarop hun ambt tijdelijk of definitief een einde nam ;4° in voorkomend geval, de datum waarop hun ambt opnieuw werd opgenomen ;5° hun taalrol. § 2. De in de eerste paragraaf bedoelde gegevens worden verzameld vanaf de inwerkingtreding van dit besluit, evenals voor de periode vanaf 31 december 2016 tot op de dag voor diegene waarop dit besluit in werking treedt. HOOFDSTUK 3. - Toegang tot de gegevens opgenomen in de elektronische lijst en maatregelen ter bescherming van de gegevens

Art. 4.De beheerder wijst bij naam de personen aan onder zijn personeel die respectievelijk gemachtigd zijn: 1° de in de elektronische lijst opgenomen gegevens te raadplegen, te wijzigen of te verwijderen met het oog op haar beheer;2° de lijst te raadplegen in het kader van de in artikel 7 bedoelde procedure.

Art. 5.De door de beheerder aangeduide functionaris voor gegevensbescherming kan, voor de uitoefening van zijn opdrachten, de gegevens van de elektronische lijst raadplegen, zonder over de mogelijkheid te beschikken deze gegevens te wijzigen of te verwijderen.

Art. 6.§ 1. De raadplegingen door de overeenkomstig artikel 4 bij naam aangewezen personen, door de in artikel 5 bedoelde functionaris voor gegevensbescherming en door de personen bedoeld in artikel 315ter, § 4, 2°, van het Gerechtelijk Wetboek, worden gelogd. § 2. De logbestanden bevatten de identificatiegegevens van de persoon die de gegevens raadpleegt, de identificatiegegevens van de persoon die het voorwerp uitmaakt van de raadpleging, het tijdstip van de raadpleging en de finaliteit ervan. § 3. De logbestanden worden bewaard gedurende tien jaar.

Deze termijn wordt geschorst in geval van rechtsvordering of administratieve vordering totdat de rechtsmiddelen uitgeput zijn. HOOFDSTUK 4. - Controle van de hoedanigheid van de ondertekenaar van een authentieke akte uitgaand van de rechterlijke orde

Art. 7.De beheerder bepaalt de procedure die toelaat om, overeenkomstig artikel 8.15, vierde lid, Burgerlijk Wetboek en op eenvoudig verzoek, de hoedanigheid te controleren van de ondertekenaar van een authentieke akte uitgaand van de rechterlijke orde. Hij waakt over het respecteren van deze procedure.

Het antwoord aan de verzoeker vermeldt enkel de referentie van de authentieke akte waarvoor de controle wordt uitgevoerd, evenals voor elke ondertekenaar ervan of deze over de vereiste hoedanigheid daartoe beschikte op het ogenblik waarop de akte werd opgemaakt. HOOFDSTUK 5. - Inwerkingtreding en tenuitvoerlegging

Art. 8.Dit besluit treedt in werking de dag waarop het in het Belgisch Staatsblad wordt bekendgemaakt.

Art. 9.De Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, op 21 mei 2023.

FILIP Van Koningswege : De Minister van Justitie, V. VAN QUICKENBORNE

^