Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de afkondigingen van 21 mei 2023

Snelle toegang:

wet

type wet prom. 21/05/2023 pub. 07/06/2023 numac 2023020122 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Wet houdende diverse bepalingen inzake energie

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 21/05/2023 pub. 06/06/2023 numac 2023042254 bron federaal agentschap voor nucleaire controle Koninklijk besluit betreffende de aanduiding van een gemachtigde, belast met het toezicht op de wet van 15 april 1994 betreffende de bescherming van de bevolking en van het leefmilieu tegen de uit ioniserende stralingen voortspruitende gevaren en betreffende het Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle en haar uitvoeringsbesluiten type koninklijk besluit prom. 21/05/2023 pub. 07/06/2023 numac 2023015353 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit tot bevestiging van het ministerieel besluit van 22 december 2021 betreffende de annulatie van privé- en publieke activiteiten van culturele, maatschappelijke, festieve, folkloristische, sportieve en recreatieve aard type koninklijk besluit prom. 21/05/2023 pub. 22/06/2023 numac 2023015359 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 29 juni 2018 tot bepaling van het administratief statuut van het operationeel personeel van de Civiele Bescherming en van het koninklijk besluit van 29 juni 2018 houdende bezoldigingsregeling van het operationeel personeel van de Civiele Bescherming type koninklijk besluit prom. 21/05/2023 pub. 22/06/2023 numac 2023042666 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 7 oktober 2022 betreffende de beroepen van orthoptist en optometrist type koninklijk besluit prom. 21/05/2023 pub. 26/06/2023 numac 2023031435 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 1 juli 2006 tot regeling van de financiering van de vereniging belast met de registratie van de kilometerstand van voertuigen type koninklijk besluit prom. 21/05/2023 pub. 27/06/2023 numac 2023031243 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van artikel 14, k), van de bijlage bij het koninklijk besluit van 14 september 1984 tot vaststelling van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen type koninklijk besluit prom. 21/05/2023 pub. 29/06/2023 numac 2023015367 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 26 augustus 2006 tot regeling van de medewerking aan de vereniging belast met de registratie van de kilometerstand van voertuigen type koninklijk besluit prom. 21/05/2023 pub. 14/07/2023 numac 2023042642 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit betreffende de bedragen ontvangen door de ethische comités voor hun activiteit uitgevoerd in het kader van de wet van 7 mei 2017 betreffende klinische proeven met geneesmiddelen voor menselijk gebruik type koninklijk besluit prom. 21/05/2023 pub. 31/07/2023 numac 2023042667 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 26 oktober 2022 tot vaststelling van de criteria voor beroepsverenigingen om als representatief te worden aangewezen in uitvoering van artikel 7/1, § 7, van de gecoördineerde wet van 10 mei 2015 betreffende de uitoefening van de gezondheidszorgberoepen type koninklijk besluit prom. 21/05/2023 pub. 16/08/2023 numac 2023031183 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit houdende toekenning van een toelage aan de vzw Integra ter ondersteuning van een pilootproject "drughulpverleningsprogramma voor personen in detentie" type koninklijk besluit prom. 21/05/2023 pub. 25/08/2023 numac 2023031116 bron federale overheidsdienst financien, federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie en federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit houdende benoeming van een lid van de sanctiecommissie van de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten type koninklijk besluit prom. 21/05/2023 pub. 01/09/2023 numac 2023044622 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit houdende toekenning van een toelage aan de vzw I. Care ter ondersteuning van een pilootproject "drughulpverleningsprogramma voor personen in detentie" type koninklijk besluit prom. 21/05/2023 pub. 18/10/2023 numac 2023045118 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 4 februari 2020 tot instelling van veiligheidszones in de zeegebieden onder Belgische rechtsbevoegdheid type koninklijk besluit prom. 21/05/2023 pub. 19/09/2023 numac 2023043181 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit tot bepaling van de persoonsgegevens die zijn opgenomen in de in artikel 315ter van het Gerechtelijk Wetboek bedoelde elektronische lijst van de leden van de rechterlijke orde, tot bepaling van enkele nadere regels met betrekking tot de toegang tot de gegevens opgenomen in de lijst en de bescherming van die gegevens, en betreffende de procedure voor de controle van de hoedanigheid van de ondertekenaar van een authentieke akte uitgaand van de rechterlijke orde type koninklijk besluit prom. 21/05/2023 pub. 25/10/2023 numac 2023044613 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Koninklijk besluit houdende tweede verdeling van het provisioneel krediet ingeschreven in het programma 06-90-1 van de wet van 26 december 2022 houdende de algemene uitgavenbegroting voor het begrotingsjaar 2023 en bestemd tot het dekken van de uitgaven veroorzaakt door de oorlog in Oekraïne type koninklijk besluit prom. 21/05/2023 pub. 01/12/2023 numac 2023047491 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit tot bepaling van de persoonsgegevens die zijn opgenomen in de in artikel 315ter van het Gerechtelijk Wetboek bedoelde elektronische lijst van de leden van de rechterlijke orde, tot bepaling van enkele nadere regels met betrekking tot de toegang tot de gegevens opgenomen in de lijst en de bescherming van die gegevens, en betreffende de procedure voor de controle van de hoedanigheid van de ondertekenaar van een authentieke akte uitgaand van de rechterlijke orde. - Duitse vertaling
^