Etaamb.openjustice.be
Wet van 13 april 2019
gepubliceerd op 30 april 2019

Wet tot invoering van het Wetboek van de minnelijke en gedwongen invordering van fiscale en niet-fiscale schuldvorderingen

bron
federale overheidsdienst financien
numac
2019041000
pub.
30/04/2019
prom.
13/04/2019
ELI
eli/wet/2019/04/13/2019041000/staatsblad
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
links
Raad van State (chrono)Kamer (parl. doc.)
Document Qrcode

13 APRIL 2019. - Wet tot invoering van het **** van de minnelijke en gedwongen invordering van fiscale en niet-fiscale schuldvorderingen (1)


****, **** der ****, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

**** **** van volksvertegenwoordigers heeft aangenomen en **** bekrachtigen, hetgeen volgt : ****">HOOFDSTUK 1. - **** bepaling

Artikel 1.Deze wet regelt een aangelegenheid als bedoeld in artikel 74 van de Grondwet. ****">HOOFDSTUK 2. - **** van de minnelijke en gedwongen invordering van fiscale en niet-fiscale schuldvorderingen

Art. 2.De hiernavolgende bepalingen vormen het **** van de minnelijke en gedwongen invordering van fiscale en niet-fiscale schuldvorderingen: "WETBOEK VAN DE MINNELIJKE EN GEDWONGEN INVORDERING VAN FISCALE EN NIET-FISCALE SCHULDVORDERINGEN TITEL 1. - **** bepalingen ****">HOOFDSTUK 1. - Toepassingsgebied

Artikel 1.Dit Wetboek regelt de minnelijke en gedwongen invordering van de fiscale schuldvorderingen zoals gedefinieerd in artikel 2, § 1, 7° en de niet-fiscale schuldvorderingen zoals gedefinieerd in artikel 2, § 1, 8°, waarvan de invordering wordt verzekerd door de administratie van de Federale **** **** belast met de inning en de invordering van fiscale en niet-fiscale schuldvorderingen. Dit Wetboek regelt evenwel niet de invordering van: 1° elke som waarvan de inning en de invordering zijn verzekerd met toepassing van de wet van 21 februari 2003 tot oprichting van een **** voor **** bij de **** ****, behoudens voor wat betreft de bepalingen van dit Wetboek die uitdrukkelijk van toepassing worden verklaard door voormelde wet van 21 februari 2003;2° elke strafrechtelijke veroordeling tot een geldboete, tot een verbeurdverklaring van een geldsom die het ontstaan van een op het vermogen van de veroordeelde invorderbare schuldvordering bevat, tot de gerechtskosten of tot een bijdrage, evenals elke andere verplichting tot het betalen van een geldsom in strafzaken, behoudens voor wat betreft de bepalingen van dit Wetboek die uitdrukkelijk van toepassing zijn verklaard door het Strafwetboek, door het **** van Strafvordering of door het algemeen reglement op de gerechtskosten in strafzaken vastgesteld door het koninklijk besluit van 28 december 1950 houdende algemeen reglement op de gerechtskosten in strafzaken. Dit Wetboek doet geen afbreuk aan de toepassing van de bepalingen opgenomen in de fiscale wetten, in de wettelijke of reglementaire bepalingen met betrekking tot niet-fiscale schuldvorderingen of in het gemeen recht die in overeenstemming zijn met de bepalingen van dit ****, in het bijzonder het recht van de Staat om het herstel van schade te vorderen die kan bestaan uit de niet-betaling van fiscale en niet-fiscale schuldvorderingen, door een burgerlijke **** of door een ****.

**** afwijking van het derde lid zijn de bepalingen van het Burgerlijk ****, **** ****, **** ****, **** ****, **** **** met betrekking tot de schuldvergelijking, niet van toepassing. ****">HOOFDSTUK 2. - Definities, modaliteiten en voorwaarden voor de verzending en kennisgeving van documenten

Art. 2.§ 1. In de zin van dit Wetboek en de uitvoeringsbesluiten ervan wordt verstaan onder: 1° "ontvanger": de rekenplichtige van de administratie van de Federale **** **** belast met de inning en de invordering van fiscale en niet-fiscale schuldvorderingen, belast met de invordering van de schuldvorderingen bedoeld onder 7° en 8°, en verantwoordelijk ten overstaan van het Rekenhof;2° "ambtenaren belast met de invordering": de personeelsleden van de administratie van de Federale **** **** belast met de inning en de invordering van fiscale en niet-fiscale schuldvorderingen;3° "persoon": ****) een natuurlijke persoon;****) een rechtspersoon;****) een vennootschap zonder rechtspersoonlijkheid, een fiduciaire, vereniging zonder rechtspersoonlijkheid of om het even welke andere groepering of organisatie;4° "echtgenoot": een gehuwd persoon of een wettelijk samenwonende;5° "schuldenaar": ****) de persoon op wiens naam de fiscale en niet-fiscale schuldvorderingen zijn opgenomen in het kohier of in het ****- en ****, of tegen wie de rechterlijke beslissing houdende veroordeling tot betaling van fiscale en niet-fiscale schuldvorderingen werd uitgesproken;****) de werkelijke schuldenaar van de onroerende voorheffing in het geval bedoeld in artikel 11, tweede lid;6° "medeschuldenaar": onder voorbehoud van het bepaalde in artikel 11, tweede lid, de persoon die niet in het kohier of in het ****- en **** is opgenomen en in de mate dat deze gehouden is tot de betaling van de fiscale en niet-fiscale schuldvorderingen op grond van dit Wetboek, de fiscale wetten, de wettelijke of reglementaire bepalingen met betrekking tot niet-fiscale schuldvorderingen of het gemeen recht;7° "fiscale schuldvorderingen": ****) de volgende belastingen, voorheffingen, taksen en rechten: ****.de inkomstenbelastingen bedoeld in artikel 1 van het **** van de inkomstenbelastingen 1992, hierin begrepen de opcentiemen bedoeld in artikel 463bis van hetzelfde **** alsook de aanvullende belastingen bedoeld in artikel 465 van hetzelfde Wetboek; ****. de voorheffingen bedoeld in artikel 249 van het **** van de inkomstenbelastingen 1992, hierin begrepen de opcentiemen bedoeld in artikel 464/1 van hetzelfde Wetboek; ****. de met de inkomstenbelastingen gelijkgestelde belastingen bedoeld in artikel 1 van het **** van de met de inkomstenbelastingen gelijkgestelde belastingen, hierin begrepen de opdeciemen bedoeld in artikel 42 van hetzelfde Wetboek; ****. de belasting over de toegevoegde waarde ingevoerd door het **** van de belasting over de toegevoegde waarde; ****. de taksen bedoeld in **** **** van het Wetboek diverse rechten en taksen; ****. het **** bedoeld in **** ****, **** ****, **** **** van het Wetboek der registratie-, hypotheek- en ****; ****) de verhogingen, administratieve en fiscale geldboeten en bijbehoren met betrekking tot de belastingen, voorheffingen, taksen en rechten bedoeld onder ****), evenals de bijbehoren met betrekking tot deze verhogingen, administratieve en fiscale geldboeten: deze begrippen moeten gelezen worden in de zin van de desbetreffende wetboeken.Onder het begrip "bijbehoren" wordt verstaan de ****, de kosten van tenuitvoerlegging bedoeld in artikel 1024 van het Gerechtelijk **** en de kosten van de **** bedoeld in artikel 59, § 2 van het **** van de belasting over de toegevoegde waarde; 8° "niet-fiscale schuldvorderingen": ****) elke som van niet-fiscale aard verschuldigd aan de Staat of aan **** in hoofdsom en bijbehoren, waarvan de invordering wordt verzekerd door de administratie van de Federale **** **** belast met de inning en de invordering van fiscale en niet-fiscale schuldvorderingen;****) elke som van niet-fiscale aard verschuldigd aan de Gemeenschappen, de Gewesten, evenals aan de instellingen van openbaar nut die ervan afhangen, in hoofdsom en bijbehoren, waarvan de invordering wordt verzekerd door de administratie van de Federale **** **** belast met de inning en de invordering van fiscale en niet-fiscale schuldvorderingen in toepassing van de wet van 18 december 1986;****) elke som, in hoofdsom en bijbehoren, waarvan de inning en de invordering wordt verzekerd in toepassing van de wet van 21 februari 2003 tot oprichting van een **** voor **** bij de **** ****. Onder het begrip "bijbehoren" bedoeld in ****), ****) en ****), begrijpt men de **** en de kosten van tenuitvoerlegging bedoeld in artikel 1024 van het Gerechtelijk ****; alsook de **** bedoeld in artikel 5 van de wet van 21 februari 2003 tot oprichting van een **** voor **** bij de **** ****. 9° "fiscale wetten": de fiscale wetboeken met uitzondering van dit Wetboek, de wetten, decreten en ordonnanties die fiscale bepalingen bevatten, alsook de bepalingen genomen in uitvoering van deze Wetboeken, wetten, decreten en ordonnanties;10° "wet van 18 december 1986": de wet van 18 december 1986 houdende **** van de administratie van de Federale **** **** belast met de inning en de invordering van niet-fiscale schuldvorderingen tot invordering van niet-fiscale schuldvorderingen voor rekening van de Gemeenschappen, de Gewesten en de instellingen van openbaar nut die ervan afhangen;11° "administratief beroep": het voorafgaand administratief beroep georganiseerd door of krachtens de fiscale wetten, in de zin van de artikelen 1385**** en 1385**** van het Gerechtelijk ****;12° "identificatienummer van de **** van de Sociale ****": identificatienummer van het register toegekend in uitvoering van artikel 4, § 2 van de wet van 15 januari 1990 houdende oprichting en organisatie van een **** van de sociale zekerheid. § 2. Wanneer dit Wetboek er nog niet in voorziet, stelt de Koning de modaliteiten en voorwaarden voor de verzending en kennisgeving van de documenten bedoeld in dit **** vast. ****">HOOFDSTUK 3. - De ontvanger en de vertegenwoordiging van de **** ****

Art. 3.De ontvanger is belast met de invordering van de fiscale en niet-fiscale schuldvorderingen.

Art. 4.Onverminderd de bevoegdheden die hem door dit Wetboek, de fiscale wetten, de wettelijke of reglementaire bepalingen met betrekking tot niet-fiscale schuldvorderingen of andere specifieke wettelijke bepalingen worden toegekend, stelt de ontvanger eveneens de rechtsvorderingen in die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met de invordering van de fiscale en niet-fiscale schuldvorderingen namens de **** ****, Federale **** Financiën of namens de schuldeiser voor wiens rekening hij optreedt.

Art. 5.In procedures waarin een ontvanger of een adviseur-generaal van de administratie van de Federale **** **** belast met de inning en de invordering van fiscale en niet-fiscale schuldvorderingen optreedt, kan de verschijning in persoon namens de **** ****, Federale **** Financiën of namens de schuldeiser voor wiens rekening de ontvanger of de adviseur-generaal optreedt, worden gedaan door de betrokken ontvanger of adviseur-generaal of door elke andere daartoe aangestelde ambtenaar van de Federale **** Financiën.

**** kunnen in collectieve **** waarin een ontvanger of de **** ****, Federale **** ****, betrokken is, de handelingen en de formaliteiten die inherent zijn aan de collectieve **** namens de **** ****, Federale **** Financiën of namens de schuldeiser voor wiens rekening de ontvanger de invordering verzekert, door de betrokken ontvanger of door elke andere daartoe aangestelde ambtenaar van de Federale **** Financiën uitgevoerd worden. ****">HOOFDSTUK 4. - De uitvoerbare titels en hun uitvoerbare kracht Afdeling 1. - **** bepalingen

Art. 6.§ 1. Onverminderd het nemen van **** of ****, overeenkomstig dit Wetboek, de fiscale wetten, de wettelijke of reglementaire bepalingen met betrekking tot niet-fiscale schuldvorderingen of het gemeen recht, wordt de invordering van fiscale en niet-fiscale schuldvorderingen vervolgd op grond van een uitvoerbaar verklaard kohier of ****- en **** of op grond van een rechterlijke beslissing houdende veroordeling tot betaling van fiscale of niet-fiscale schuldvorderingen. § 2. Ingeval de kohier of ****- en **** bedoeld in de eerste paragraaf op elektronische wijze worden opgemaakt, wordt de oorsprong en de integriteit van de inhoud van dit kohier of deze ****- en **** verzekerd door middel van geschikte ****. § 3. De Federale **** **** vertegenwoordigd door de **** van het **** is de **** in de zin van de **** (****) 2016/679 van 27 april 2016 van het **** **** en de **** betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van **** en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van richtlijn 95/46/ EG en in overeenstemming met de wet van 3 augustus 2012 houdende bepalingen betreffende de verwerking van **** door de Federale **** **** in het kader van zijn opdrachten, voor de verwerkingen van **** die nodig zijn voor de uitvoering van de bepalingen van dit Wetboek. § 4. **** **** publiceert op de **** van de **** **** Financiën de informatie die de personen van wie de gegevens worden verwerkt nodig hebben om hun rechten bepaald in de artikelen 15 tot 22 van de **** Verordening 2016/679 van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van **** en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van richtlijn 95/46/EG. § 5. Onverminderd de noodzakelijke bewaring voor de verdere verwerking met het oog op archivering in het algemeen belang, wetenschappelijk of historisch onderzoek of statistische doeleinden bedoeld in artikel 89 van verordening (****) 2016/679 van 27 april 2016 van het **** **** en de **** betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van **** en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van richtlijn 95/46/EG, worden de ****- en **** en kohieren niet langer bewaard dan **** voor de doeleinden waarvoor zij worden opgesteld of gehouden met een maximale **** die verstrijkt op 31 december van het jaar volgend op het jaar waarin de verjaring plaatsvindt van alle handelingen die tot de bevoegdheid van de **** bedoeld in paragraaf 3 behoren en, in voorkomend geval, waarin de volledige betaling van alle ermee verbonden bedragen, evenals de definitieve beëindiging van de ermee verbonden procedures en administratieve en gerechtelijke beroepen, is geschied.

Art. 7.**** kohier en het ****- en **** zijn ook uitvoerbaar tegen de ****. Afdeling 2. - **** bepalingen inzake inkomstenbelastingen,

voorheffingen en met de inkomstenbelastingen gelijkgestelde belastingen

Art. 8.**** inkomstenbelasting of voorheffing **** op naam van meerdere personen kan slechts ten laste van elk van hen worden ingevorderd voor het gedeelte dat verband houdt met hun eigen inkomsten.

**** kohier is uitvoerbaar tegen elk van hen in de mate dat de inkomstenbelasting of voorheffing te hunnen laste kan worden ingevorderd op grond van dit Wetboek, de fiscale wetten of het gemeen recht.

Art. 9.**** invordering van een inkomstenbelasting gevestigd overeenkomstig artikel 126, § 2, eerste lid, 2°, van het **** van de inkomstenbelastingen 1992 op de inkomsten van een feitelijk gescheiden echtgenoot mag slechts worden vervolgd ten laste van de andere echtgenoot op voorwaarde dat: 1° aan de echtgenoot op wiens inkomsten de belasting is gevestigd een aanmaning tot betaling bedoeld in artikel 13, § 1, werd verzonden;2° aan de andere echtgenoot een aanmaning tot betaling bedoeld in artikel 13, § 2, werd verzonden binnen een termijn die aanvangt de vijftiende werkdag volgend op die van de verzending van de aanmaning tot betaling aan de echtgenoot op wiens inkomsten de belasting is gevestigd en die verstrijkt op het einde van de vierde maand van deze verzending. Geen enkele aanmaning tot betaling mag worden toegezonden aan de andere echtgenoot op wiens inkomen de belasting is gevestigd zolang hij de verplichtingen van het **** dat hem, in voorkomend geval, werd toegekend, naleeft.

Art. 10.§ 1. **** inkomstenbelasting of het gedeelte van de inkomstenbelasting in verband met het belastbare inkomen van één van de echtgenoten en de op naam van één van hen beiden **** voorheffing of met de inkomstenbelastingen gelijkgestelde belastingen mogen, ongeacht het aangenomen **** of ongeacht de notariële overeenkomst waarin de modaliteiten van de wettelijke samenwoning worden geregeld, op de eigen en gemeenschappelijke goederen van beide echtgenoten worden ingevorderd.

**** inkomstenbelasting of het gedeelte van de inkomstenbelasting in verband met het belastbare inkomen van één van de echtgenoten, alsook de roerende voorheffing, de **** en de met de inkomstenbelastingen gelijkgestelde belastingen **** op naam van één van hen, mogen evenwel niet op de eigen goederen van de andere echtgenoot worden ingevorderd wanneer deze laatste aantoont: 1° dat hij ze bezat vóór het huwelijk of vóór het afleggen van de verklaring van wettelijke samenwoning;2° of dat zij voortkomen van een erfenis of van een schenking door een andere persoon dan zijn echtgenoot;3° of dat hij ze heeft verkregen door middel van fondsen die voortkomen van de realisatie van dergelijke goederen;4° of dat het **** om inkomsten die hem krachtens het burgerlijk recht eigen zijn of om goederen die hij met zulke inkomsten heeft verworven. § 2. **** afwijking van paragraaf 1 kan, in geval van feitelijke scheiding van de echtgenoten, de inkomstenbelasting op de vanaf het tweede kalenderjaar na de feitelijke scheiding verworven inkomsten van één van de echtgenoten, alsook de roerende voorheffing, de **** en de met de inkomstenbelastingen gelijkgestelde belastingen die vanaf hetzelfde kalenderjaar op naam van één van hen wordt ****, niet meer worden ingevorderd op de inkomsten van de andere echtgenoot of op de goederen die deze met deze inkomsten heeft verworven. § 3. Na de ontbinding van het huwelijk of de beëindiging van de wettelijke samenwoning in de zin van artikel 1476 van het Burgerlijk **** kunnen de inkomstenbelastingen en de voorheffingen die betrekking hebben op de inkomsten die de echtgenoten vóór die ontbinding of beëindiging hebben verkregen alsook de met de inkomstenbelastingen gelijkgestelde belastingen in verband met de periode vóór die ontbinding of beëindiging, worden ingevorderd op de goederen van de beide echtgenoten, op de wijze omschreven in paragrafen 1 en 2. § 4. Paragraaf 1 is niet van toepassing op de inkomstenbelastingen, de voorheffingen en de met de inkomstenbelastingen gelijkgestelde belastingen in verband met de periode vóór het huwelijk en vóór het afleggen van de verklaring van wettelijke samenwoning.

Art. 11.Zolang de overgang van een eigendom niet in de stukken van het kadaster is overgeschreven, zijn de vroegere houder van het recht op de belastbare goederen of zijn erfgenamen, tenzij zij bewijzen dat het recht op een andere houder is overgegaan en dat zij de volledige identiteit en adres van de nieuwe houder laten kennen, aansprakelijk voor de betaling van de onroerende voorheffing, behoudens hun verhaal op de nieuwe houder van het recht.

**** van overlegging van het in het eerste lid bedoelde bewijsstuk of van de vaststelling van de overgang van de eigendom door een ambtenaar belast met de invordering, mag de invordering van de onroerende voorheffing, **** op naam van de vroegere houder van het recht, krachtens hetzelfde kohier worden voortgezet ten laste van de werkelijke schuldenaar van de voorheffing. Deze schuldenaar ontvangt een nieuw exemplaar van het aanslagbiljet met de vermelding dat het krachtens deze bepaling werd uitgereikt en hij de hoedanigheid van schuldenaar in de zin van dit Wetboek heeft verkregen.

Onder "overgang van eigendom" wordt verstaan elke verandering die een eigendom ondergaat, ofwel omdat hij van eigenaar verandert, ofwel omdat het goed bezwaard wordt met een recht van erfpacht, vruchtgebruik, opstal, gebruik of bewoning, of omdat één van deze rechten komt uit te doven.

Onder "houder van het recht" wordt verstaan degene die het zakelijk recht uitoefent krachtens hetwelk de onroerende voorheffing verschuldigd is.

Art. 12.**** administratie of instelling belast met het beheer van een goed van de Staat, een Gemeenschap of een **** is verantwoordelijk voor de betaling van de onroerende voorheffing die op dat goed betrekking heeft.

TITEL 2. - De minnelijke invordering ****">HOOFDSTUK 1. - **** aanmaning tot betaling

Art. 13.§ 1. Wanneer de invordering van een fiscale of niet-fiscale schuldvordering wordt vervolgd **** een schuldenaar, wordt een aanmaning tot betaling, waarin de gegevens van de schuldvordering volledig en ondubbelzinnig zijn opgenomen, bij gewone zending aan de schuldenaar verzonden. **** aanmaning tot betaling heeft uitwerking vanaf de derde werkdag die volgt op de datum van haar verzending. **** aanmaning mag niet verzonden worden dan na het verstrijken van een termijn van tien dagen, te rekenen van de eerste dag na het verstrijken van de wettelijke **** van de fiscale of niet-fiscale schuldvordering.

Wanneer de schuldenaar geen gekende woonplaats in België of in het buitenland heeft, wordt deze aanmaning tot betaling aan de procureur des **** te **** verzonden. § 2. Wanneer de invordering van een fiscale of niet-fiscale schuldvordering wordt vervolgd **** een medeschuldenaar, wordt een aanmaning tot betaling, waarin een exemplaar van het aanslagbiljet of een afschrift van het ****- en ****, de wettelijke of reglementaire oorzaken en het bedrag van zijn schuld worden opgenomen, bij gewone zending aan de medeschuldenaar verzonden. **** aanmaning tot betaling heeft uitwerking vanaf de derde werkdag die volgt op de datum van haar verzending. **** aanmaning mag niet verzonden worden dan na het verstrijken van een termijn van tien dagen, te rekenen van de eerste dag na het verstrijken van de wettelijke **** van de fiscale of niet-fiscale schuldvordering.

Wanneer de medeschuldenaar geen gekende woonplaats in België of in het buitenland heeft, wordt deze aanmaning tot betaling aan de procureur des **** te **** verzonden.

Inzake de inkomstenbelastingen, de voorheffingen en de met de inkomstenbelastingen gelijkgestelde belastingen, doet de verzending van het exemplaar van het aanslagbiljet overeenkomstig het eerste lid ten **** van de medeschuldenaar, te rekenen vanaf de datum waarop deze verzending uitwerking heeft, de **** bedoeld in de artikelen 371 en 373 van het **** van de inkomstenbelastingen 1992 lopen. § 3. De fiscale en niet-fiscale schuldvorderingen kunnen slechts worden ingevorderd door een eerste middel tot tenuitvoerlegging na het verstrijken van de termijn van een maand te rekenen vanaf de **** van de aanmaning tot betaling bedoeld in paragraaf 1 of in paragraaf 2, volgens dewelke de invordering wordt vervolgd ten laste van een schuldenaar of een medeschuldenaar, behalve indien de rechten van de **** in het gedrang zijn, in welk geval zij mogen worden ingevorderd middels een middel tot tenuitvoerlegging te rekenen vanaf deze ****.

Maken een middel tot tenuitvoerlegging uit in de zin van dit artikel, de middelen tot tenuitvoerlegging bedoeld in het deel ****, titel ****, van het Gerechtelijk **** alsook het uitvoerend beslag onder derden bedoeld in artikel 21. § 4. **** indien dit **** anders bepaalt, doet dit artikel geen afbreuk aan het nemen van **** of **** overeenkomstig dit Wetboek, de fiscale wetten, de wettelijke of reglementaire bepalingen met betrekking tot niet-fiscale schuldvorderingen of het gemeen recht, noch aan het nemen van **** bedoeld in dit Wetboek die geen middelen tot tenuitvoerlegging uitmaken, noch aan de toepassing van artikel 334 van de **** van 27 december 2004.

**** afwijking van het eerste lid, mag het nemen van **** bedoeld in dit Wetboek die geen middelen tot tenuitvoerlegging uitmaken evenals de toepassing van artikel 334 van de **** van 27 december 2004, met uitzondering van de aanwending ten **** titel bedoeld in paragraaf 4, tweede lid van dit artikel 334, ten aanzien van een medeschuldenaar, slechts plaatsvinden vanaf de **** van de aanmaning tot betaling die hem werd verzonden overeenkomstig paragraaf 2.

Art. 14.**** aanmaning tot betaling bedoeld in artikel 13 geldt als ingebrekestelling. Zij doet, vanaf haar ****, een **** berekend tegen de wettelijke rentevoet in fiscale zaken lopen wanneer de **** niet eerder lopen.

**** **** verschuldigd overeenkomstig het eerste lid wordt berekend per kalendermaand voor elke fiscale en niet-fiscale schuldvordering op het resterende verschuldigd bedrag in hoofdsom, verhogingen, administratieve en fiscale geldboeten, afgerond op het dichtstbijzijnde lagere veelvoud van 10 ****. De maand van de **** van de aanmaning tot betaling wordt niet gerekend, maar de maand in de loop waarvan de betaling gebeurt wordt gerekend voor een volledige maand. **** interest van een maand wordt niet aangerekend wanneer hij geen 5 **** bedraagt. ****">HOOFDSTUK 2. - **** betalingen

Art. 15.§ 1. **** indien de fiscale wetten of de wettelijke of reglementaire bepalingen met betrekking tot niet-fiscale schuldvorderingen anders bepalen, gebeurt de betaling van fiscale en niet-fiscale schuldvorderingen op een van de volgende manieren: 1° door storting of overschrijving op de financiële rekening "Inning en ****" van de administratie van de Federale **** **** belast met de inning en de invordering van fiscale en niet-fiscale schuldvorderingen;2° via elk door de minister van Financiën of zijn gemachtigde erkend elektronisch betaalmiddel, teneinde de financiële rekening bedoeld onder 1° rechtstreeks of onrechtstreeks te crediteren;3° in handen van de gerechtsdeurwaarder, wanneer de betaling in opdracht van de ontvanger wordt opgevolgd door deze gerechtsdeurwaarder. **** Koning kan andere **** toestaan.

De financiële rekening "Inning en ****" bedoeld in het eerste lid wordt door de **** bepaald. § 2. Bij de betaling bedoeld in paragraaf 1, eerste lid, 1° en 2°, wordt er gebruik gemaakt van de mededeling bepaald door de Federale **** Financiën.

Art. 16.**** als bewijs van betaling: - voor stortingen, de door de naamloze vennootschap van publiek recht **** gedateerde ontvangstbewijzen; - voor overschrijvingen en betalingen via eender welk door de minister van Financiën of zijn gemachtigde erkend elektronisch betaalmiddel, de **** en de bijbehorende stukken.

Art. 17.**** betaling van fiscale en niet-fiscale schuldvorderingen heeft uitwerking: - voor stortingen en voor overschrijvingen, op de **** van de creditering op de financiële rekening "Inning en ****" bedoeld in artikel 15; - voor betalingen via eender welk door de minister van Financiën of zijn gemachtigde erkend elektronisch betaalmiddel, op de dag zelf van de verrichting; - voor in artikel 15, § 1, eerste lid, 3°, bedoelde betalingen, op de datum van de afgifte van de fondsen in handen van de gerechtsdeurwaarder.

De **** bepaalt de datum waarop de betaling uitwerking heeft als **** krachtens artikel 15, § 1, tweede lid, een andere betalingswijze toelaat.

Art. 18.§ 1. **** afwijking van de **** die bepaald zijn in de fiscale wetten, kan een persoon, wanneer hij verschillende sommen verschuldigd is uit hoofde van fiscale en niet-fiscale schuldvorderingen waarvan de betaling moet gebeuren op de financiële rekening "Inning en ****" bedoeld in artikel 15, aangeven welke hij wil aanzuiveren ofwel bij elke betaling die hij verricht via het elektronisch platform dat de Federale **** Financiën hem ter beschikking stelt, ofwel wanneer hij het voorafgaand aan zijn betaling aanvraagt bij de daartoe door de **** aangewezen dienst.

Voor elk verschuldigd bedrag uit hoofde van fiscale en niet-fiscale schuldvorderingen waarvan deze persoon aangegeven heeft dat hij het **** aan te zuiveren overeenkomstig het eerste lid, gebeurt de ****, niettegenstaande elke **** aanduiding van deze persoon en onverminderd de toepassing van artikel 23 van de wet van 21 februari 2003 tot oprichting van een **** voor **** bij de **** ****, in de onderstaande volgorde: 1° op de kosten van alle aard gemaakt door de Federale **** Financiën;2° op de ****;3° op de verhogingen en de fiscale of administratieve geldboeten;4° op de nog verschuldigde fiscale of niet-fiscale schuldvordering in hoofdsom. § 2. Bij ontstentenis van dergelijke aanduiding worden de betalingen, onder gelijk welke titel, die uitgevoerd worden op de financiële rekening bedoeld in paragraaf 1, eerste lid, en die op naam van deze persoon geregistreerd worden, aangerekend volgens de keuze van de bevoegde ambtenaar, onder voorbehoud: ****) dat, onverminderd de toepassing van artikel 23, 1° en 2°, van de wet van 21 februari 2003 tot oprichting van een **** voor **** bij de **** ****, de betalingen bij voorrang aangerekend worden op de kosten van alle aard gemaakt door de Federale **** Financiën, ongeacht de fiscale en niet-fiscale schuldvorderingen waarop ze betrekking hebben;****) dat, onverminderd de toepassing van ****) en van artikel 23, 3° tot 6°, van de wet van 21 februari 2003 tot oprichting van een **** voor **** bij de **** ****, de ****, voor wat betreft elk van de fiscale en niet-fiscale schuldvorderingen die de bevoegde ambtenaar wil aanzuiveren, in de volgende volgorde gebeurt: eerst op de ****, vervolgens op de verhogingen en de fiscale of administratieve geldboeten, en ten **** op de nog verschuldigde fiscale of niet-fiscale schuldvordering in hoofdsom. TITEL 3. - De gedwongen invordering ****">HOOFDSTUK 1. - **** vervolgingen

Art. 19.§ 1. De tenuitvoerlegging van een uitvoerbaar verklaard kohier of ****- en **** of van een rechterlijke beslissing houdende veroordeling tot betaling van fiscale en niet-fiscale schuldvorderingen gebeurt in overeenstemming met de bepalingen van het Gerechtelijk ****, **** ****, **** **** met betrekking tot de gedwongen tenuitvoerlegging. **** **** met betrekking tot de gedwongen tenuitvoerlegging, behalve indien dit Wetboek, de fiscale wetten en de wettelijke of reglementaire bepalingen met betrekking tot niet fiscale schuldvorderingen anders bepalen.

De overhandiging door de ontvanger aan de gerechtsdeurwaarder van een uittreksel uit het kohier met vermelding van de datum van **** van dit kohier, van een afschrift van het ****- en **** of van de uitgifte van de rechterlijke beslissing overeenkomstig artikel 1393 van het Gerechtelijk ****, geldt als volmacht voor alle tenuitvoerleggingen.

Wanneer op verzoek van de ontvanger, de gerechtsdeurwaarder een bevel tot betaling betekent op basis van een uitvoerbaar verklaard kohier of ****- en ****, bevat het bevel bovenaan een **** met vermelding van de datum van **** van dat kohier of een afschrift van het ****- en ****. § 2. Inzake de belasting over de toegevoegde waarde, de diverse taksen, de **** en de niet-fiscale schuldvorderingen, kan de tenuitvoerlegging van het ****- en **** slechts worden gestuit door een rechtsvordering.

Inzake niet-fiscale schuldvorderingen, wordt de rechtsvordering, bij ontstentenis van andere bevoegdheidsbepalingen, ingeleid voor de rechtbank van eerste aanleg.

**** inkomstenbelastingen, voorheffingen en met de inkomstenbelastingen gelijkgestelde belastingen, kan de tenuitvoerlegging van het kohier, ingeval van een administratief bezwaar of een rechtsvordering, slechts plaatsvinden **** als bepaald in artikel 61.

Art. 20.**** kosten van de in dit **** voorgeschreven aangetekende zendingen met betrekking tot de tenuitvoerlegging van een uitvoerbaar verklaard kohier, een ****- en **** of een rechterlijke beslissing houdende veroordeling tot betaling van fiscale en niet-fiscale schuldvorderingen zijn op grond van artikel 1024 van het Gerechtelijk **** ten laste van de schuldenaar of de medeschuldenaar.

Art. 21.§ 1. De ontvanger kan, bij aangetekende zending, uitvoerend beslag onder derden leggen op de aan de schuldenaar of de medeschuldenaar verschuldigde of toebehorende sommen en zaken, tot beloop van het geheel of een deel van het bedrag van de fiscale en niet-fiscale schuldvorderingen dat door de schuldenaar verschuldigd is of tot betaling van hetgeen waartoe de medeschuldenaar gehouden is.

**** beslag heeft uitwerking vanaf de overhandiging van het stuk aan de geadresseerde. § 2. Vanaf de datum van de inwerkingtreding van het akkoord dat hiervoor tussen de derde-**** en de bevoegde diensten van de Federale **** Financiën wordt gesloten, kan de ontvanger het in paragraaf 1 bedoelde beslag onder derden leggen op elektronische wijze.

**** akkoord blijft van toepassing zolang de derde-**** het niet uitdrukkelijk bij aangetekende zending heeft opgezegd. De opzegging **** in vanaf de eerste dag van de derde maand volgend op de ontvangst van de kennisgeving ervan door de bevoegde dienst van de Federale **** Financiën.

In de gevallen waarin gebruik wordt gemaakt van de mogelijkheid bedoeld in het eerste lid, heeft het beslag onder derden uitwerking vanaf de datum van **** van het beslag door de derde-****.

Wanneer eenzelfde beslag onder derden achtereenvolgens wordt gelegd volgens de procedures voorzien respectievelijk in het eerste lid en in § 1, eerste lid, zal het beslag gelegd overeenkomstig paragraaf 1, eerste lid, slechts primeren indien de overhandiging van het stuk aan de geadresseerde zoals bepaald in § 1, tweede lid, de datum van **** van het beslag door de derde-**** zoals bepaald in het derde lid, voorafgaat.

**** informatie opgenomen in de kennisgeving van het beslag, bedoeld in deze paragraaf en in paragraaf 1 is dezelfde, ongeacht of ze wordt meegedeeld op elektronische wijze of door een aangetekende zending.

In geval van verzending op elektronische wijze, worden de oorsprong en de integriteit van de inhoud van de kennisgeving van het beslag verzekerd door middel van aangepaste ****.

Opdat de kennisgeving van het beslag op geldige wijze als beslag onder derden zou gelden, wordt een digitaal certificaat gebruikt.

Ongeacht de toegepaste techniek, wordt er gegarandeerd dat enkel de gerechtigde personen toegang hebben tot de middelen waarmee het digitaal certificaat wordt gecreëerd.

De gevolgde procedures laten toe dat de natuurlijke persoon die verantwoordelijk is voor de verzending kan worden geïdentificeerd en dat het tijdstip van de verzending kan worden vastgesteld.

**** als enig doel de in deze paragraaf vermelde bepalingen uit te voeren, wordt de beslagen schuldenaar of de beslagen medeschuldenaar geïdentificeerd ofwel door het identificatienummer van het **** of, bij gebrek daaraan, het identificatienummer van de **** van de Sociale ****, wanneer het een natuurlijke persoon betreft, ofwel door het identificatienummer van de **** van Ondernemingen wanneer het een rechtspersoon betreft. § 3. **** beslag onder derden wordt eveneens bij aangetekende zending aan de schuldenaar of de medeschuldenaar aangezegd. Indien de schuldenaar of de medeschuldenaar geen gekende woonplaats heeft, geschiedt de aanzegging van het beslag bij aangetekende zending aan de procureur des **** te ****.

De schuldenaar of medeschuldenaar kan tegen het beslag onder derden bij aangetekende zending verzet aantekenen bij de ontvanger binnen de vijftien dagen te rekenen vanaf de afgifte bij de aanbieder van de universele postdienst van de aanzegging van het beslag. De schuldenaar of medeschuldenaar licht binnen dezelfde termijn bij aangetekende zending de derde-**** in.

Wanneer het beslag slaat op inkomsten bedoeld in de artikelen 1409, §§ 1 en 1bis, en 1410 van het Gerechtelijk ****, bevat de aanzegging, op straffe van nietigheid, het aangifteformulier voor kind ten laste bedoeld in artikel 1409ter, § 1, eerste lid, van het Gerechtelijk ****. § 4. **** in paragrafen 1 en 2 bedoelde beslag onder derden geeft aanleiding tot het opmaken en het verzenden, door de ontvanger, van een bericht van beslag zoals voorzien in artikel 1390 van het Gerechtelijk ****. § 5. **** voorbehoud van het bepaalde in paragrafen 1, 2 en 3, zijn op dit beslag onder derden de bepalingen toepasselijk van de artikelen 1539, 1540, 1542, eerste en tweede lid en 1543 van het Gerechtelijk ****, met dien verstande dat: 1° de derde-**** zijn verklaring van de sommen of zaken die het voorwerp zijn van het beslag eveneens op elektronische wijze aan de ontvanger kan doen wanneer het beslag onder derden volgens de procedure voorzien in paragraaf 2, eerste lid, werd gelegd;in dit geval is de datum van de verklaring van de sommen of zaken die het voorwerp zijn van het beslag de datum van **** die door de bevoegde dienst van de Federale **** Financiën wordt meegedeeld; 2° de derde-**** er overeenkomstig artikel 1543 van het Gerechtelijk **** toe gehouden is op overlegging van een afschrift van de aanzegging van het beslag, afgifte te doen van het in § 3, eerste lid bedoelde beslag.Wanneer het beslag onder derden wordt gelegd volgens de in § 2, eerste lid, bepaalde procedure, wordt de overlegging van een afschrift van de aanzegging van het beslag geacht vervuld te zijn door de mededeling aan de derde-****, op elektronische wijze, van de datum van afgifte bij de aanbieder van de universele postdienst van de aanzegging van het beslag; 3° de afgifte van het bedrag van het beslag geschiedt in handen van de ontvanger. **** als enig doel de in deze paragraaf vermelde bepalingen uit te voeren, wordt de beslagen schuldenaar of de beslagen medeschuldenaar geïdentificeerd ofwel door het identificatienummer van het **** of, bij gebrek daaraan, het identificatienummer van de **** van de Sociale ****, wanneer het een natuurlijke persoon betreft, ofwel door het identificatienummer van de **** van Ondernemingen wanneer het een rechtspersoon betreft. § 6. De schuldenaar of medeschuldenaar wordt op de hoogte gebracht van de bestemming van de betalingen en van het saldo na de betalingen. § 7. Het uitvoerend beslag onder derden geschiedt door middel van een deurwaardersexploot op de wijze bepaald in de artikelen 1539 tot 1544 van het Gerechtelijk ****, wanneer blijkt: 1° dat de schuldenaar of medeschuldenaar zich verzet tegen het in de paragrafen 1 en 2 bedoelde beslag onder derden;2° dat de derde-**** zijn schuld tegenover de schuldenaar of medeschuldenaar betwist;3° dat de sommen en zaken het voorwerp zijn van een verzet of beslag onder derden vóór het in paragrafen 1 en 2, bedoelde beslag onder derden gedaan door andere schuldeisers;4° dat de zaken te **** moeten worden gemaakt. In deze gevallen blijft het door de ontvanger overeenkomstig paragrafen 1 en 2 gelegde beslag onder derden zijn **** effect behouden wanneer een uitvoerend beslag onder derden bij deurwaardersexploot wordt gelegd als bepaald bij artikel 1539 van het Gerechtelijk ****, binnen een maand na: 1° ofwel de afgifte bij de aanbieder van de universele postdienst van het verzet van de schuldenaar of de medeschuldenaar als bepaald in paragraaf 3, tweede lid, of van de verklaring als bedoeld in artikel 1452 van het Gerechtelijk ****;2° ofwel de **** van deze verklaring wanneer zij werd verzonden op elektronische wijze als voorzien in § 5, eerste lid, 1°.

Art. 22.De termijnen van verzet, hoger beroep en cassatie, alsmede het verzet, het hoger beroep en de voorziening in cassatie schorsen de tenuitvoerlegging van de rechterlijke beslissing die, zelfs gedeeltelijk, maatregelen betreffen die ertoe strekken de invordering van de fiscale en niet-fiscale schuldvorderingen te verwezenlijken of te waarborgen. ****">HOOFDSTUK 2. - **** verjaring Afdeling 1. - **** verjaringstermijnen

Art. 23.§ 1. **** inkomstenbelastingen, de voorheffingen en de met de inkomstenbelastingen gelijkgestelde belastingen, evenals de verhogingen en de administratieve geldboeten met betrekking tot deze belastingen en voorheffingen, verjaren door verloop van vijf jaren vanaf de datum van **** van het kohier waarin ze zijn opgenomen overeenkomstig de fiscale wetten. § 2. **** verjaring van de vordering tot invordering van de belasting over de toegevoegde waarde, de **** en de administratieve geldboeten wordt geregeld door de bepalingen van het **** van de belasting over de toegevoegde waarde.

Voor zover de verjaring bedoeld in het eerste lid nog niet verkregen is, verjaren de belasting over de toegevoegde waarde, de **** en de administratieve geldboeten opgenomen in een uitvoerbaar verklaard ****- en **** door verloop van vijf jaren vanaf de datum van **** van het ****- en **** waarin ze zijn opgenomen overeenkomstig de fiscale wetten. § 3. **** verjaring van de vordering tot invordering van de diverse taksen, de **** en de fiscale geldboeten wordt geregeld door de bepalingen van het **** van diverse rechten en taksen.

Voor zover de verjaring bedoeld in het eerste lid nog niet verkregen is, verjaren de taks, de **** en de fiscale geldboeten opgenomen in een uitvoerbaar verklaard ****- en **** door verloop van vijf jaren vanaf de datum van **** van het ****- en **** waarin ze zijn opgenomen overeenkomstig de fiscale wetten. § 4. **** verjaring van de vordering tot invordering van het ****, de **** en de administratieve geldboeten wordt geregeld door de bepalingen van het Wetboek der registratie-, hypotheek- en ****, of de uitvoeringsbesluiten ervan.

Voor zover de verjaring bedoeld in het eerste lid nog niet verkregen is, verjaren het ****, de **** en de administratieve geldboeten opgenomen in een uitvoerbaar verklaard ****- en **** door verloop van vijf jaren vanaf de datum van **** van het ****- en **** waarin ze zijn opgenomen overeenkomstig de fiscale wetten. § 5. **** voorbehoud van de wettelijke of reglementaire bepalingen met betrekking tot niet-fiscale schuldvorderingen, wordt de verjaring van deze schuldvorderingen geregeld door de bepalingen van het Burgerlijk ****, boek ****, titel ****, hoofdstuk ****. Voor zover de verjaring bedoeld in het eerste lid nog niet verkregen is, verjaren de niet-fiscale schuldvorderingen opgenomen in een uitvoerbaar verklaard ****- en **** door verloop van vijf jaren vanaf de datum van **** van het ****- en **** waarin ze zijn opgenomen overeenkomstig de wettelijke of reglementaire bepalingen met betrekking tot deze schuldvorderingen. Afdeling 2. - De stuiting en schorsing van de verjaring

Art. 24.**** verjaring bedoeld in artikel 23, § 1, § 2, tweede lid, § 3, tweede lid, § 4, tweede lid en § 5, tweede lid, evenals de verjaring van de fiscale en niet-fiscale schuldvorderingen waartoe een rechterlijke beslissing de schuldenaar tot betaling veroordeelt, wordt gestuit: 1° op de wijze bepaald in de artikelen 2244 en volgende van het Burgerlijk ****, met uitsluiting van artikel 2244, § 2;2° door afstand van de op de verjaring verlopen termijn;3° door de verzending bij aangetekende zending van een aanmaning tot betaling, waarin de gegevens van de schuldvordering volledig en ondubbelzinnig zijn opgenomen.**** afgifte van het stuk bij de aanbieder van de universele postdienst geldt als kennisgeving vanaf de derde daarop volgende werkdag. Wanneer de schuldenaar of de medeschuldenaar geen gekende woonplaats in België of in het buitenland heeft, wordt deze aanmaning tot betaling bij aangetekende zending aan de procureur des **** te **** verzonden.

In geval van stuiting van de verjaring treedt een nieuwe verjaring in, die op dezelfde wijze kan worden gestuit, door verloop van vijf jaren na de laatste **** waardoor de vorige verjaring is gestuit.

Art. 25.§ 1. **** inleidende akte van een rechtsgeding met betrekking tot de toepassing of de vestiging, de inning of de invordering van fiscale en niet-fiscale schuldvorderingen die wordt ingesteld door de **** ****, door de schuldenaar van deze schuldvorderingen, door elke medeschuldenaar, alsook door iedere andere persoon die een verkregen en dadelijk belang heeft om in rechte te treden, schorst de verjaring bedoeld in de artikelen 23, § 1, § 2, tweede lid, § 3, tweede lid, § 4, tweede lid, en § 5, tweede lid, alsook de verjaring van de fiscale en niet-fiscale schuldvorderingen waartoe een rechterlijke beslissing de schuldenaar tot betaling veroordeelt.

De schorsing eindigt wanneer de rechterlijke beslissing in kracht van gewijsde is gegaan. § 2. **** verzoek waarbij het administratief beroep wordt ingeleid, schorst eveneens de verjaring.

De schorsing eindigt: 1° wanneer de schuldenaar of de medeschuldenaar een rechtsvordering heeft ingesteld, op de dag dat de rechterlijke beslissing in kracht van gewijsde is gegaan;2° in de andere gevallen, na verloop van de termijn die voor de schuldenaar of de medeschuldenaar openstaat om een beroep in te stellen tegen de administratieve beslissing. § 3. Elke daad van onderzoek of van vervolging bedoeld in artikel 22 van de Voorafgaande titel van het **** van Strafvordering met betrekking tot de misdrijven bedoeld in de artikelen 449 tot 452 van het **** van de inkomstenbelastingen 1992, 73 en 73bis van het **** van de belasting over de toegevoegde waarde, 207 en 207bis van het Wetboek diverse rechten en taksen en 85 tot 88 van dit Wetboek, schorst de verjaring van de fiscale en niet-fiscale schuldvorderingen.

De schorsing neemt aanvang vanaf het ogenblik dat de strafvordering wordt ingesteld en eindigt wanneer de strafvervolging wordt stopgezet, de strafvordering uitdooft of wanneer het vonnis of het arrest in kracht van gewijsde is getreden voor de misdrijven bedoeld in het eerste lid. ****">HOOFDSTUK 3. - De rechten en voorrechten van de Schatkist Afdeling 1. - De door sommige schuldenaars van de belasting op de

spelen en de weddenschappen te stellen waarborgen

Art. 26.**** Koning kan van de schuldenaars van de belasting op de spelen en de weddenschappen bedoeld in titel **** van het **** van de met de inkomstenbelastingen gelijkgestelde belastingen een zakelijke waarborg eisen in de gevallen die **** bepaalt en volgens de voorwaarden die **** vaststelt.

De **** bepaalt het bedrag van deze waarborg, rekening houdend met de aard en de **** van de verrichtingen.

Deze waarborg moet gesteld worden uiterlijk acht dagen voor de aanvang van de verrichtingen.

De zakelijke waarborg bestaat uit een borgstelling in geld of effecten. Afdeling 2. - **** voorrecht en de wettelijke hypotheek

Art. 27.Voor de invordering van de fiscale en niet-fiscale schuldvorderingen heeft de Schatkist een algemeen voorrecht op de inkomsten en roerende goederen van alle aard van de schuldenaar en de medeschuldenaar, met uitzondering van de schepen en vaartuigen.

Art. 28.**** voorrecht bedoeld in artikel 27 neemt rang onmiddellijk na het voorrecht vermeld in artikel 19, eerste lid, 5°, van de **** van 16 december 1851.

**** afwijking van het eerste lid, heeft het voorrecht inzake ****, roerende voorheffing, belasting over de toegevoegde waarde en de verhogingen, administratieve geldboeten en bijbehoren die betrekking hebben op deze voorheffingen en op deze belasting, evenals het voorrecht inzake de bijbehoren die betrekking hebben op deze verhogingen en administratieve geldboeten, dezelfde rang als het voorrecht vermeld in artikel 19, eerste lid, 4° ter, van de **** van 16 december 1851.

**** aanwending bij voorrang, vermeld in artikel 19 in fine van de **** van 16 december 1851, is van toepassing op de fiscale en niet-fiscale schuldvorderingen bedoeld in artikel 27.

Art. 29.De fiscale en niet-fiscale schuldvorderingen zijn gewaarborgd door een wettelijke hypotheek op al de aan de schuldenaar en de medeschuldenaar toebehorende goederen, die in België gelegen en daarvoor vatbaar zijn.

De wettelijke hypotheek neemt rang te rekenen vanaf de dag van de inschrijving die is genomen op verzoek van de ontvanger.

Art. 30.De ontvanger kan de inschrijving van de wettelijke hypotheek vorderen vanaf de datum van **** van het kohier of van het ****- en **** of vanaf het ogenblik dat de rechterlijke beslissing houdende veroordeling tot betaling van de fiscale of niet-fiscale schuldvordering in kracht van gewijsde is getreden.

**** afwijking van het eerste lid kan de inschrijving van de wettelijke hypotheek **** een medeschuldenaar slechts gevorderd worden vanaf de **** van de aanmaning tot betaling bedoeld in artikel 13, § 2, behalve wanneer de rechten van de **** in het gedrang komen, in welk geval zij gevorderd kan worden vanaf de datum van **** van het kohier of van het ****- en ****.

**** ****.113 van het **** van economisch recht is niet van toepassing op de wettelijke hypotheek wat betreft de fiscale of niet-fiscale schuldvordering die is opgenomen in een kohier of een ****- en **** dat vóór het vonnis van faillietverklaring uitvoerbaar werd verklaard, of die het voorwerp uitmaakt van een rechterlijke beslissing houdende veroordeling tot betaling van deze schuldvordering die vóór het vonnis van faillietverklaring in kracht van gewijsde is getreden.

Art. 31.**** inschrijving van de wettelijke hypotheek heeft, niettegenstaande verzet, betwisting of beroep, plaats op voorlegging van een uittreksel uit het kohier met vermelding van de datum van **** van dat kohier, een afschrift van het ****- en **** of een afschrift van de uitgifte van de rechterlijke beslissing houdende veroordeling tot betaling van de fiscale of niet-fiscale schuldvordering die gewaarborgd is door de wettelijke hypotheek van de Schatkist.

Art. 32.**** inschrijving van de wettelijke hypotheek kan worden gevorderd voor een door de ontvanger in het borderel te bepalen bedrag, dat al de bijbehoren vertegenwoordigt die voor de vereffening van de fiscale of niet-fiscale schuldvordering in hoofdsom, opcentiemen, opdeciemen, verhogingen en administratieve en fiscale geldboeten zouden kunnen verschuldigd zijn.

Art. 33.**** kosten van de hypothecaire formaliteiten in verband met de wettelijke hypotheek zijn ten laste van de schuldenaar of de medeschuldenaar.

Art. 34.§ 1. De ontvanger verleent handlichting in de administratieve vorm zonder dat hij, tegenover de **** **** van de ****, gehouden is verantwoording van de betaling van de verschuldigde sommen te verstrekken. § 2. Zo de betrokkene, alvorens de fiscale of niet-fiscale schuldvordering vereffend te hebben die door de wettelijke hypotheek gewaarborgd is, **** alle of een deel van de bezwaarde goederen vrij te maken van hypotheek, dient hij daartoe een verzoek in bij de bevoegde ontvanger. **** verzoek wordt ingewilligd zo de Staat reeds voldoende zekerheid bezit, of zo deze hem wordt gegeven, voor het bedrag van hetgeen hem verschuldigd is. Afdeling 3. - **** aansprakelijkheid en plichten van sommige

ministeriële officieren, openbare ambtenaren en andere personen Onderafdeling 1. - **** aansprakelijkheid en plichten inzake de opmaak van akten die de vervreemding of hypothecaire aanwending van een voor hypotheek vatbaar goed tot voorwerp hebben

Art. 35.§ 1. De notaris die verzocht is om een akte op te maken die de vervreemding of de hypothecaire aanwending van een voor hypotheek vatbaar goed tot voorwerp heeft, is persoonlijk aansprakelijk, in de zin van artikel 1382 van het Burgerlijk ****, voor de betaling van de fiscale en niet-fiscale schuldvorderingen die tot een hypothecaire inschrijving aanleiding kunnen geven, indien hij daarvan geen bericht geeft aan: 1° de dienst belast met de informatie- en **** van de Federale **** Financiën, op elektronische wijze;2° de ontvanger waaronder de eigenaar of de houder van een zakelijk recht op het goed dat het voorwerp van de akte is, ressorteert, of de ontvanger van de dienst die door de Koning daarvoor is aangewezen wanneer de eigenaar of de houder van een zakelijk recht op het goed zijn verblijfplaats in het buitenland heeft, wanneer het bericht omwille van overmacht of een technische storing niet kan worden meegedeeld overeenkomstig 1°.In dat geval wordt het bericht bij aangetekende zending verzonden.

Indien de akte waarvan sprake niet verleden wordt binnen de drie maanden te rekenen van de verzending van het bericht, wordt het als niet bestaande beschouwd. § 2. Wanneer eenzelfde bericht achtereenvolgens verzonden wordt overeenkomstig de procedures voorzien respectievelijk in paragraaf 1, eerste lid, 1° en 2°, dan zal het bericht opgesteld overeenkomstig paragraaf 1, eerste lid, 2°, slechts primeren indien de **** ervan de **** van het bericht opgesteld overeenkomstig paragraaf 1, eerste lid, 1°, voorafgaat. § 3. Wanneer het bericht meegedeeld is overeenkomstig § 1, eerste lid, 1°, wordt onder de **** van het bericht verstaan de datum van **** meegedeeld door de dienst die daarvoor door de dienst belast met informatie- en **** van de Federale **** Financiën. § 4. **** Koning stelt de praktische **** van dit artikel vast.

Art. 36.Indien het belang van de Schatkist dit vereist, geeft de bevoegde ontvanger aan de notaris, vóór het verstrijken van de twaalfde werkdag volgend op de verzending van het in artikel 35 bedoelde bericht, kennis van het bedrag van de fiscale en niet-fiscale schuldvorderingen die aanleiding kunnen geven tot inschrijving van de wettelijke hypotheek van de Schatkist op het goed dat het voorwerp van de akte is: 1° op elektronische wijze, volgens de door de **** bepaalde procedure;2° bij aangetekende zending, wanneer de kennisgeving omwille van overmacht of een technische storing niet kan worden meegedeeld overeenkomstig 1°, of wanneer de notaris het bericht bedoeld in artikel 35, § 1, heeft verzonden bij aangetekende zending. Wanneer eenzelfde kennisgeving achtereenvolgens wordt verzonden volgens de procedures voorzien respectievelijk in het eerste lid, 1° en 2°, dan zal de kennisgeving opgesteld overeenkomstig het eerste lid, 2°, slechts primeren wanneer de **** ervan de **** van de kennisgeving opgesteld overeenkomstig het eerste lid, 1°, voorafgaat.

Wanneer de kennisgeving is meegedeeld overeenkomstig het eerste lid, 1°, is de datum van de verzending van de kennisgeving de datum van de ontvangstbevestiging meegedeeld door de dienst informatie- en **** van de afzender van het bericht bedoeld in artikel 35, § 1.

Art. 37.§ 1. Wanneer de in artikel 35 bedoelde akte verleden is, geldt de in artikel 36 bedoelde kennisgeving als beslag onder derden in handen van de notaris op de bedragen en waarden die hij krachtens de akte onder zich houdt voor rekening of ten bate van de schuldenaar of de medeschuldenaar en geldt ze als verzet tegen de prijs in de zin van artikel 1642 van het Gerechtelijk **** in de gevallen waarin de notaris gehouden is deze bedragen en waarden overeenkomstig de artikelen 1639 tot 1654 van het Gerechtelijk **** te verdelen.

Onverminderd de rechten van derden, is de notaris ertoe gehouden, wanneer de in artikel 35 bedoelde akte verleden is, onder voorbehoud van toepassing van de artikelen 1639 tot 1654 van het Gerechtelijk ****, de bedragen en waarden die hij krachtens de akte onder zich houdt voor rekening of ten bate van de schuldenaar of de medeschuldenaar, uiterlijk de achtste werkdag die volgt op het verlijden van de akte, aan de in artikel 36 bedoelde ontvanger te storten tot beloop van het bedrag van de fiscale en niet-fiscale schuldvorderingen die hem in uitvoering van artikel 36 ter kennis werden gebracht en in zoverre deze schuldvorderingen het voorwerp kunnen zijn van middelen tot tenuitvoerlegging.

Daarenboven, wanneer de aldus door beslag onder derden getroffen sommen en waarden minder bedragen dan het totaal van de sommen verschuldigd aan de ingeschreven schuldeisers en aan de **** schuldeisers, hierin begrepen de ontvanger, moet de notaris, op straffe van persoonlijke aansprakelijkheid in de zin van artikel 1382 van het Burgerlijk **** voor het overschot, uiterlijk de eerste werkdag die volgt op het verlijden van de akte hierover informeren aan: 1° de dienst belast met informatie- en **** van de Federale **** Financiën, op elektronische wijze;2° de ontvanger bedoeld in artikel 36, bij aangetekende ****, wanneer de notaris omwille van overmacht of een technische storing de inlichtingen niet kan verstrekken overeenkomstig de bepaling onder 1° of wanneer hij het bericht bedoeld in artikel 35, § 1, bij aangetekende zending heeft verzonden. De datum van de inlichting is, naargelang het geval, de datum van **** meegedeeld door de belast met informatie- en **** van de Federale **** Financiën, of de **** van de aangetekende zending. § 2. Wanneer eenzelfde inlichting achtereenvolgens gegeven wordt overeenkomstig respectievelijk paragraaf 1, derde lid, 1° en 2°, dan zal de inlichting opgesteld overeenkomstig paragraaf 1, derde lid, 2°, slechts primeren wanneer de **** ervan de **** van de inlichting opgesteld overeenkomstig paragraaf 1, derde lid, 1°, voorafgaat. § 3. Onverminderd de rechten van derden, kan de overschrijving of inschrijving van de akte niet aan de Staat worden tegengeworpen indien de inschrijving van de wettelijke hypotheek geschiedt binnen de acht werkdagen van de datum van de inlichting bedoeld in paragraaf 1, vierde lid.

Alle niet-ingeschreven schuldvorderingen waarvoor slechts na het verstrijken van de in paragraaf 1, derde lid bepaalde termijn wordt beslag gelegd of verzet aangetekend, zijn zonder uitwerking ten opzichte van de fiscale en niet-fiscale schuldvorderingen, welke ter uitvoering van artikel 36 werden ter kennis gebracht. § 4. **** Koning stelt de praktische **** van dit artikel vast.

Art. 38.**** inschrijvingen genomen na de in artikel 37, § 3, eerste lid bedoelde termijn, of tot zekerheid van de fiscale en niet-fiscale schuldvorderingen waarvoor de in artikel 36 bedoelde kennisgeving niet werd gedaan, kunnen niet worden ingeroepen tegen de hypothecaire schuldeiser, noch tegen de **** die handlichting ervan zal kunnen vorderen.

Art. 39.**** aansprakelijkheid door de notaris opgelopen krachtens de artikelen 35 en 37 kan, naar het geval, de waarde van het vervreemde goed of het bedrag van de hypothecaire inschrijving, na aftrek van de sommen en waarden waarop in zijn handen beslag onder derden werd gelegd, niet te ****.

Art. 40.**** artikelen 35 tot 39 zijn van toepassing op elke persoon die bevoegd is om authenticiteit te verlenen aan de in artikel 35 bedoelde akten.

Art. 41.**** akkoord van de schuldenaar of de medeschuldenaar zijn de banken, onderworpen aan de wet van 25 april 2014 op het statuut van en het toezicht op de kredietinstellingen, evenals de kredietgevers en bemiddelaars inzake hypothecair krediet, onderworpen aan boek ****, titel 4, hoofdstuk 4 van het **** van economisch recht, gemachtigd het in artikel 35 bedoelde bericht te verzenden en zijn zij bevoegd om de in artikel 36 bedoelde kennisgeving te ontvangen.

**** afgifte van een attest door die instellingen aan de notaris betreffende de verzending van het bericht en het gevolg daaraan gegeven door de ontvanger, stelt de aansprakelijkheid van die instellingen in de plaats van die van de notaris.

Art. 42.**** akte die in het buitenland verleden is en de vervreemding of hypothecaire aanwending van een onroerend goed of een schip tot voorwerp heeft, wordt in België tot overschrijving of inschrijving in de registers van de hypothecaire openbaarmaking, wat de onroerende goederen betreft, of in het Belgisch Scheepsregister, wat de schepen betreft, toegelaten, indien zij niet vergezeld **** van een attest van de ontvanger bedoeld in artikel 35.

**** attest moet vaststellen ofwel dat de eigenaar of de houder van een zakelijk recht geen sommen verschuldigd is uit hoofde van fiscale en niet-fiscale schuldvorderingen die tot een hypothecaire inschrijving aanleiding kunnen geven, ofwel dat de wettelijke hypotheek, die de fiscale en niet-fiscale schuldvorderingen waarborgt, ingeschreven is.

Onderafdeling 2. - **** aansprakelijkheid en plichten inzake de opmaak van een akte of attest van erfopvolging bedoeld in artikel 1240bis van het Burgerlijk ****

Art. 43.§ 1. De notarissen die verzocht zijn om een in artikel 1240bis van het Burgerlijk **** bedoelde akte of attest van erfopvolging op te maken, zijn persoonlijk aansprakelijk in de zin van artikel 1382 van het Burgerlijk ****, voor de betaling van de door de erflater, zijn erfgenamen en legatarissen, waarvan de identiteit vermeld is in de akte of het attest, of de begunstigden van een door de erflater gemaakte contractuele erfstelling, verschuldigde sommen uit hoofde van fiscale en niet-fiscale schuldvorderingen die ter kennis gebracht kunnen worden overeenkomstig artikel 44, indien zij daarvan geen bericht geven aan: 1° de dienst belast met informatie- en **** van de Federale **** Financiën., en dit op elektronische wijze; 2° de ontvangers waaronder de erflater en de rechtverkrijgenden waarvan de identiteit vermeld is in de akte of het attest van erfopvolging ressorteren, evenals de ontvanger van de dienst die door de Koning daarvoor is aangewezen, wanneer de erflater en/of een van zijn rechtverkrijgenden in het buitenland verblijven, wanneer het bericht omwille van overmacht of een technische storing niet kan worden meegedeeld overeenkomstig 1°.In dat geval wordt het bericht bij aangetekende zending verzonden.

Wanneer het **** om door de erflater verschuldigde sommen, is de aansprakelijkheid bedoeld in het eerste lid beperkt tot de waarde van de nalatenschap.

Wanneer het **** om door de rechtverkrijgenden verschuldigde sommen is de aansprakelijkheid bedoeld in het eerste lid beperkt tot de waarde van de tegoeden die toekomen aan de rechtverkrijgende waarvan de identiteit vermeld is in de akte of het attest en betreffende dewelke de notaris aansprakelijk kan worden gesteld. § 2. Indien de in § 1, eerste lid, bedoelde akte of het attest niet wordt opgesteld binnen de drie maanden te rekenen van de verzending van het bericht, wordt het als niet bestaande beschouwd. § 3. Wanneer eenzelfde bericht achtereenvolgens verzonden wordt overeenkomstig § 1, eerste lid, 1°, en 2°, dan zal het bericht opgesteld overeenkomstig § 1, eerste lid, 2°, slechts primeren wanneer de **** ervan de **** van het bericht opgesteld overeenkomstig § 1, eerste lid, 1°, voorafgaat. § 4. Wanneer het bericht meegedeeld is overeenkomstig § 1, eerste lid, 1°, wordt onder de **** van het bericht verstaan de datum van **** meegedeeld door de dienst die daarvoor door de dienst belast met informatie- en **** van de Federale **** Financiën. § 5. **** bericht vermeldt de identiteit van de erflater, van zijn erfgenamen of legatarissen alsook van de eventuele begunstigde van een contractuele erfstelling.

Voor de toepassing van deze bepaling omvat de identiteit: 1° voor natuurlijke personen, de naam, de voornaam en, in voorkomend geval, het identificatienummer van het **** of, bij gebrek daaraan, het identificatienummer bij de **** van de Sociale **** van de betrokkenen, of, bij gebrek aan zulke nummers, hun geboortedatum;2° voor rechtspersonen, trusts, **** of gelijkaardige juridische constructies, de maatschappelijke benaming, de maatschappelijke zetel en, in voorkomend geval, het identificatienummer bij de **** van Ondernemingen. § 6. De **** bepaalt de overige voorwaarden en praktische **** van dit artikel.

Art. 44.§ 1. **** bevoegde ontvanger kan aan de notaris die het in artikel 43 bedoelde bericht verzonden heeft, vóór het verstrijken van de twaalfde werkdag volgend op de **** van dat bericht, **** van het bestaan **** de erflater of een andere persoon vermeld in het bericht, van een som verschuldigd uit hoofde van fiscale en niet-fiscale schuldvorderingen, met opgave voor elk van de schuldenaars van het bedrag van de hiervoor bedoelde schuld: 1° op elektronische wijze, volgens de door de **** bepaalde procedure;2° bij aangetekende zending, wanneer de kennisgeving omwille van overmacht of een technische storing niet kan worden meegedeeld overeenkomstig 1°, of wanneer de notaris het in artikel 43, § 1, bedoelde bericht verzonden heeft bij aangetekende zending. Het eerste lid is enkel van toepassing voor zover deze schuld een zekere en vaststaande schuld uitmaakt. § 2. Wanneer eenzelfde kennisgeving achtereenvolgens wordt verzonden volgens de procedures voorzien respectievelijk in § 1, eerste lid, 1° en 2°, dan zal de kennisgeving opgesteld overeenkomstig paragraaf 1, eerste lid, 2°, slechts primeren wanneer de **** ervan de **** van de kennisgeving opgesteld overeenkomstig § 1, eerste lid, 1°, voorafgaat. § 3. Wanneer de kennisgeving meegedeeld is overeenkomstig § 1, eerste lid, 1°, is de datum van de verzending van de kennisgeving de datum van de ontvangstbevestiging meegedeeld door de dienst informatie- en **** van de afzender van het bericht bedoeld in artikel 43, § 1.

Art. 45.In het attest van erfopvolging of onderaan de afgeleverde uitgifte van de akte van erfopvolging wordt vermeld hetzij dat er geen kennisgeving van schulden bij toepassing van artikel 44 werd gedaan en dit zowel in hoofde van de erflater als in hoofde van één of meerdere personen die vermeld zijn in het bericht en die bestemmeling zijn van het attest of de uitgifte, hetzij dat de schulden waarvan bij toepassing van artikel 44 kennis werd gegeven zijn betaald of, in voorkomend geval zullen worden betaald met de tegoeden gehouden door de schuldenaar van deze fondsen.

**** vermelding van de gedane of van de nog te verrichten betaling wordt door de door de **** aangewezen ambtenaar onderaan het attest toegevoegd of ****.

De notaris die een attest van erfopvolging of een uitgifte van een akte van erfopvolging aflevert waarin onjuiste vermeldingen staan met betrekking tot het ontbreken van de kennisgeving of de betaling van de schulden waarvan van het bestaan kennis werd gegeven overeenkomstig artikel 44, loopt dezelfde aansprakelijkheid op als deze die de verplichting bepaald in artikel 43, § 1, niet naleeft. **** aansprakelijkheid is evenwel beperkt tot het bedrag dat als gevolg van die onjuistheden niet kon worden ingevorderd.

Art. 46.§ 1. Op straffe van persoonlijk aansprakelijk te zijn voor de betaling van de schulden waarvan kennis werd gegeven bij toepassing van artikel 44, kan diegene die tegoeden van een overledene vrijgeeft overeenkomstig artikel 1240bis van het Burgerlijk ****, dat maar op een **** wijze doen indien duidelijk uit het attest van erfopvolging of uit de uitgifte van de akte van erfopvolging blijkt dat geen enkele kennisgeving als bedoeld in artikel 44 werd gedaan.

**** afwijking van het eerste lid kan het vrijgeven van de tegoeden van de overledene overeenkomstig artikel 1240bis van het Burgerlijk **** toch op een **** wijze gedaan worden aan de erfgenaam, de legataris, de begunstigde van een contractuele erfstelling of een **** die een attest van erfopvolging of een uitgifte van de akte van erfopvolging voorlegt, waarin wordt vermeld: ****) dat alle op naam van de overledene en alle op naam van de erfgenaam, de legataris of de begunstigde van een contractuele erfstelling bestaande schulden waarvan bij toepassing van artikel 44 in voorkomend geval kennis werd gegeven, werden betaald of ****) dat de tegoeden kunnen worden vrijgegeven aan deze erfgenaam, legataris, begunstigde van een contractuele erfstelling of **** na betaling van de schulden ter kennis gebracht op naam van de rechtverkrijgende en van zijn deel in de schulden ter kennis gebracht op naam van de erflater, met de tegoeden gehouden door de schuldenaar van deze fondsen. § 2. **** in § 1, eerste lid, bedoelde aansprakelijkheid is beperkt tot de waarde van de tegoeden die zijn vrijgegeven aan de schuldenaars die zijn vermeld in de kennisgeving bedoeld in artikel 44.

Art. 47.**** in artikel 43 bedoelde bericht wordt opgemaakt overeenkomstig het door de **** bepaalde model.

Art. 48.**** artikelen 43 tot 47 zijn van toepassing op elke persoon of dienst die bevoegd is om een in artikel 1240bis van het Burgerlijk **** bedoeld attest van erfopvolging op te maken.

Onderafdeling 3. - De overige aansprakelijkheden en plichten

Art. 49.**** ambtenaren of ministeriële officieren, belast met de openbare verkoop van roerende goederen waarvan de waarde ten minste 2 500 **** bedraagt, zijn persoonlijk aansprakelijk in de zin van artikel 1382 van het Burgerlijk ****, voor de betaling van de sommen verschuldigd uit hoofde van fiscale en niet-fiscale schuldvorderingen die de eigenaar op het ogenblik van de verkoop verschuldigd is, indien zij niet ten minste acht werkdagen vooraf, bij aangetekende zending, de ontvanger waarvan de eigenaar van die goederen afhangt, ervan verwittigen.

Wanneer de verkoop heeft plaatsgehad, geldt de kennisgeving van het bedrag van de fiscale en niet-fiscale schuldvorderingen door de ontvanger gedaan bij aangetekende zending, uiterlijk daags vóór de verkoop, als beslag onder derden in handen van de in het eerste lid vermelde openbare ambtenaren of ministeriële officieren.

Art. 50.§ 1. Onverminderd de toepassing van de artikelen 35 tot 41 is de overdracht in eigendom of in vruchtgebruik, van een geheel van goederen, samengesteld uit onder meer elementen die het behoud van de clientèle mogelijk maken, die voor de uitoefening van een vrij beroep, ambt of post of een industrieel, handels- of landbouwbedrijf worden aangewend, evenals de vestiging van een vruchtgebruik op dezelfde goederen, niet **** aan de ontvanger dan na verloop van de maand die volgt op die waarin een met het origineel eensluidend verklaard afschrift van de akte tot overdracht of vestiging ter kennis is gebracht van de voor de overdrager bevoegde ontvanger. § 2. **** **** is hoofdelijk aansprakelijk voor de betaling van de sommen verschuldigd door de overdrager uit hoofde van fiscale en niet-fiscale schuldvorderingen, na verloop van de in paragraaf 1 vermelde termijn, tot beloop van het bedrag dat reeds door hem is betaald of verstrekt, of van een bedrag dat overeenstemt met de werkelijke waarde van de aandelen die in ruil voor de overdracht zijn toegekend vóór de afloop van de voornoemde termijn. § 3. De paragrafen 1 en 2 zijn niet van toepassing indien de overdrager bij de akte van overdracht een certificaat voegt dat uitsluitend met dit doel is opgemaakt door de in paragraaf 1 bedoelde ontvanger binnen dertig dagen die de kennisgeving van de overeenkomst voorafgaat.

**** certificaat wordt pas uitgereikt wanneer de overdrager daartoe een aanvraag indient bij de voor hem bevoegde ontvanger.

De ontvanger weigert het certificaat uit te reiken indien de overdrager op de dag van de aanvraag sommen verschuldigd blijft uit hoofde van fiscale en niet-fiscale schuldvorderingen of indien de aanvraag is ingediend na de aankondiging van of tijdens een ****, dan wel na het verzenden van een vraag om inlichtingen met betrekking tot zijn fiscale toestand.

**** certificaat wordt ofwel uitgereikt ofwel geweigerd binnen dertig dagen na de indiening van de aanvraag van de overdrager. § 4. Zijn niet onderworpen aan de bepalingen van dit artikel de overdrachten die worden uitgevoerd door een curator, een **** gelast met het organiseren en realiseren van een overdracht onder gerechtelijk gezag overeenkomstig artikel ****.85 van het **** van economisch recht of in geval van fusie, splitsing, inbreng van de algemeenheid van goederen of van een tak van werkzaamheid verricht overeenkomstig de bepalingen van het **** van Vennootschappen. § 5. **** Koning kan de modellen van de aanvraag en van het certificaat bedoeld in dit artikel bepalen.

Art. 51.§ 1. In geval van tekortkoming, door een vennootschap of rechtspersoon bedoeld in artikel 17, § 3, van de wet van 27 juni 1921 betreffende de verenigingen zonder winstoogmerk, de stichtingen en de **** politieke partijen en stichtingen, aan haar verplichting tot het betalen van de **** of de belasting over de toegevoegde waarde in haar hoedanigheid van belastingplichtige, zijn de bestuurder of bestuurders van de vennootschap of rechtspersoon die belast zijn met de dagelijkse leiding van de vennootschap of rechtspersoon hoofdelijk aansprakelijk voor de betaling van de **** of de belasting over de toegevoegde waarde indien de tekortkoming te wijten is aan een fout in de zin van artikel 1382 van het Burgerlijk ****, die ze hebben begaan bij het besturen van de vennootschap of rechtspersoon.

Deze hoofdelijke aansprakelijkheid kan worden uitgebreid naar de andere bestuurders van de vennootschap of rechtspersoon indien in hun hoofde een fout wordt aangetoond die heeft bijgedragen tot de in het eerste lid bedoelde tekortkoming.

**** bestuurders van de vennootschap of van de rechtspersoon in de zin van dit artikel, dient verstaan te worden elke persoon die, in feite of in rechte, de bevoegdheid heeft of heeft gehad om de vennootschap of rechtspersoon te besturen, met uitsluiting van de ****. § 2. De herhaalde niet-betaling van de **** of de belasting over de toegevoegde waarde door de vennootschap of rechtspersoon wordt, behoudens tegenbewijs, vermoed voort te vloeien uit een in paragraaf 1, eerste lid, bedoelde fout.

Onder herhaalde inbreuken op de verplichting tot betaling in de zin van dit artikel, wordt verstaan: 1° inzake ****, het gebrek aan betaling van ten minste ofwel drie, ofwel twee vervallen schulden binnen een periode van een jaar voor respectievelijk een maandelijkse, dan wel een **** schuldenaar van de voorheffing;2° inzake belasting over de toegevoegde waarde, het gebrek aan betaling van ten minste ofwel drie, ofwel twee **** schulden binnen een periode van een jaar voor een belastingplichtige die gehouden is tot het indienen van respectievelijk maandelijkse of **** aangiften inzake de belasting over de toegevoegde waarde. § 3. **** is geen vermoeden van fout in de zin van § 2, eerste lid, wanneer de niet-betaling het gevolg is van financiële moeilijkheden die aanleiding hebben gegeven tot het openen van de procedure van gerechtelijke reorganisatie, van faillissement of van gerechtelijke ontbinding. § 4. De hoofdelijke aansprakelijkheid van de bestuurders van de vennootschap of van de rechtspersoon kan slechts worden ingeroepen voor de betaling, in hoofdsom, **** en bijbehoren, van de schulden inzake **** of inzake belasting over de toegevoegde waarde. § 5. De rechtsvordering tegen aansprakelijke bestuurders is slechts ontvankelijk indien ze wordt ingesteld na het verstrijken van een termijn van één maand te rekenen vanaf een door de ontvanger bij aangetekende zending verzonden kennisgeving, waarin de geadresseerde verzocht wordt de nodige maatregelen te treffen om de tekortkoming te verhelpen of om aan te tonen dat deze niet het gevolg is van een door hen begane fout.

**** bepaling verhindert evenwel niet dat de ontvanger, binnen de voormelde termijn, **** maatregelen vordert ten laste van het vermogen van de bestuurder of bestuurders van de vennootschap of rechtspersoon aan wie een kennisgeving is toegezonden. § 6. Wanneer een **** geopend is, wordt de vordering bedoeld in het huidig artikel, ingesteld voor de **** bedoeld in artikel ****.22 van het **** van economisch recht. § 7. Indien een vordering bedoeld in artikel ****.225 van het **** van economisch recht is ingesteld, worden de bedragen die op grond van paragraaf 5 aan de fiscale overheid toekomen, toegerekend op het bedrag dat aan de fiscale overheid wordt toegekend op grond van die vordering.

Art. 52.§ 1. Iedere rechtspersoon of natuurlijke persoon die - al dan niet samen met zijn echtgenoot en/of zijn ****, ascendenten en **** tot en met de tweede graad - rechtstreeks of onrechtstreeks minstens 33 percent bezit van de aandelen in een binnenlandse vennootschap, zoals bedoeld in artikel 2, § 1, 5°, ****), van het **** van de inkomstenbelastingen 1992, en deze aandelen, of een gedeelte daarvan ten **** van minstens 75 percent overdraagt uiterlijk in een tijdsspanne van één jaar, is van rechtswege hoofdelijk aansprakelijk voor de betaling van de inkomstenbelastingen en voorheffingen verschuldigd door de binnenlandse vennootschap waarvan het actief uiterlijk op de dag van de betaling van de prijs van de aandelen voor ten minste 75 percent bestaat uit vorderingen, financiële vaste activa, geldbeleggingen en/of liquide middelen. § 2. **** in paragraaf 1 bedoelde hoofdelijke aansprakelijkheid geldt enkel voor de inkomstenbelastingen en voorheffingen, bedoeld in artikel 2, § 1, 7°, ****), ****., van dit Wetboek, met inbegrip van de bijbehoren, verhogingen en geldboeten die betrekking hebben op: 1° het belastbaar tijdperk waarin de overdracht van de aandelen ****;2° de drie belastbare tijdperken voorafgaand aan deze waarin de overdracht van de aandelen ****. Als de vennootschap uiterlijk de dag van de overdracht van de aandelen een meerwaarde gerealiseerd heeft op immateriële of materiële vaste activa dewelke het voorwerp kunnen uitmaken van een gespreide taxatie als bedoeld in artikel 47 van het **** van de inkomstenbelastingen 1992 op voorwaarde van herbelegging van de waarde van de vervreemding overeenkomstig paragraaf 2 van dit artikel en tevens de intentie tot herbelegging kenbaar heeft gemaakt in haar fiscale aangifte met betrekking tot het belastbaar tijdperk waarin de meerwaarde gerealiseerd werd, zijn de verkopers van de aandelen bovendien hoofdelijk aansprakelijk voor de betaling van de belasting die betrekking heeft op de meerwaarde, als de herbelegging niet geschiedde binnen de wettelijke termijn. § 3. Paragraaf 1 is niet van toepassing op de overgedragen aandelen van een genoteerde vennootschap of een onderneming die onder het toezicht staat van de **** voor Financiële **** en Markten. Afdeling 4. - De hoofdelijke aansprakelijkheid voor de fiscale en

niet-fiscale schulden van een aannemer of onderaannemer

Art. 53.Voor de toepassing van de artikelen 55 tot 60, wordt verstaan onder: 1° "werken": ****) de werkzaamheden die zijn vermeld in artikel 20, § 2, van het koninklijk besluit ****.1 van 29 december 1992 met betrekking tot de regeling voor de voldoening van de belasting over de toegevoegde waarde; ****) de door de **** bepaalde activiteiten of werkzaamheden;2° "opdrachtgever": eenieder die de opdracht geeft om tegen een prijs werken uit te voeren of te laten uitvoeren;3° "aannemer": ****) eenieder die zich er toe verbindt om tegen een prijs voor een opdrachtgever werken uit te voeren of te laten uitvoeren;****) iedere onderaannemer ten overstaan van de na hem komende onderaannemers;****) wanneer de Koning gebruik heeft gemaakt van de delegatie die hem is gegeven in het derde lid, de aannemer die gelijkgesteld wordt met de opdrachtgever.4° "onderaannemer": eenieder die er zich toe verbindt, hetzij rechtstreeks, hetzij onrechtstreeks, in welk stadium ook, tegen een prijs het aan de aannemer toevertrouwde werk of een onderdeel ervan uit te voeren of te laten uitvoeren of daartoe werknemers ter beschikking te stellen;5° "fiscale en niet-fiscale schulden": ****) de sommen verschuldigd uit hoofde van fiscale en niet-fiscale schuldvorderingen, met inbegrip van de niet-betaalde bedragen in het kader van de hoofdelijke aansprakelijkheid bedoeld in artikel 54;****) de sommen verschuldigd uit hoofde van buitenlandse fiscale schuldvorderingen waarvoor **** is gevraagd in het kader van **** en communautaire ****. De sommen waarvoor een correct nageleefd **** bestaat en de schulden in de opschorting tijdens de periode van opschorting die wordt bedoeld in het **** van economisch recht, boek ****, titel ****, met betrekking tot de gerechtelijke reorganisatie, worden niet beschouwd als schulden in de zin van de artikelen 54 tot 59.

**** Koning kan, voor de in het eerste lid, 1°, ****, bedoelde activiteiten of werkzaamheden, na het eenparig advies van de bevoegde paritaire comités of ****, de aannemer gelijkstellen met de opdrachtgever.

In dat geval neemt de aannemer alle rechten en verplichtingen van de opdrachtgever bedoeld in de artikelen 54 tot 59 over.

Art. 54.§ 1. De opdrachtgever die, voor de in artikel 53, eerste lid, 1°, vermelde werken een beroep doet op een aannemer die fiscale en niet-fiscale schulden heeft op het ogenblik van het afsluiten van de overeenkomst, is hoofdelijk aansprakelijk voor de betaling van de schulden van zijn ****. § 2. **** aannemer die, voor de in artikel 53, eerste lid, 1°, vermelde werken een beroep doet op een onderaannemer die fiscale en niet-fiscale schulden heeft op het ogenblik van het afsluiten van de overeenkomst, is hoofdelijk aansprakelijk voor de betaling van de schulden van zijn ****. § 3. **** artikelen 1200 tot en met 1216 van het Burgerlijk **** zijn toepasselijk op de in de paragrafen 1 en 2 bedoelde hoofdelijke aansprakelijkheid. § 4. De hoofdelijke aansprakelijkheid wordt beperkt tot 35 percent van de totale prijs van de werken toevertrouwd aan de aannemer of onderaannemer, exclusief belasting over de toegevoegde waarde.

**** kan worden aangewend voor de betaling van de fiscale en niet-fiscale schulden die bestaan op het ogenblik van het afsluiten van de overeenkomst, ongeacht hun datum van vestiging. § 5. **** in dit artikel vermelde hoofdelijke aansprakelijkheid geldt ook voor de fiscale en niet-fiscale schulden van de vennoten van een vennootschap zonder rechtspersoonlijkheid die optreedt als aannemer of onderaannemer. § 6. De hoofdelijke aansprakelijkheid bedoeld in dit artikel is eveneens van toepassing op de fiscale en niet-fiscale schulden van de aannemer of onderaannemer die ontstaan in de loop van de uitvoering van de overeenkomst. § 7. **** in dit artikel bedoelde hoofdelijke aansprakelijkheid in hoofde van de opdrachtgever of aannemer is niet van toepassing wanneer de in artikel 30bis, § 3, of in artikel 30ter, § 2, van de wet van 27 juni 1969 tot herziening van de **** van 28 december 1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders, bedoelde hoofdelijke aansprakelijkheid reeds is toegepast in hoofde van dezelfde opdrachtgever of aannemer. § 8. Wanneer de betaling van de sommen die van een onderaannemer worden gevorderd bij toepassing van de hoofdelijke aansprakelijkheid bedoeld in de paragrafen 1 en 2, niet of niet volledig werd verricht, zullen de opdrachtgever die de opdracht geeft om tegen een prijs de in artikel 53, eerste lid, 1°, ****, bedoelde werken uit te voeren of te laten uitvoeren, de aannemer bedoeld in artikel 53, eerste lid, 3°, ****, alsook iedere tussenkomende onderaannemer, hiervoor hoofdelijk aansprakelijk zijn.

**** in het eerste lid vermelde aansprakelijkheid wordt in de eerste plaats toegepast in hoofde van de aannemer die een beroep heeft gedaan op de onderaannemer die de sommen die van hem in toepassing van de paragrafen 1 en 2 worden gevorderd, niet of niet volledig heeft betaald.

Ze wordt in getrapte volgorde toegepast ten opzichte van de in een voorafgaand stadium tussenkomende aannemers, en in de laatste plaats ten opzichte van de in het eerste lid bedoelde opdrachtgever, wanneer de in het tweede lid vermelde aannemer nagelaten heeft de van hem gevorderde sommen binnen dertig dagen na de betekening van een dwangbevel te vereffenen.

Art. 55.§ 1. De opdrachtgever die voor de in artikel 53, eerste lid, 1°, vermelde werken, een deel of het geheel van de prijs betaalt aan een aannemer die op het ogenblik van de betaling fiscale en niet-fiscale schulden heeft, is verplicht bij die betaling 15 percent van het door hem verschuldigde bedrag, exclusief belasting over de toegevoegde waarde, in te houden en te storten aan de door de **** aangewezen ambtenaar volgens de door **** bepaalde modaliteiten. § 2. **** aannemer die voor de in artikel 53, eerste lid, 1°, vermelde werken, een deel of het geheel van de prijs betaalt aan een onderaannemer die op het ogenblik van de betaling fiscale en niet-fiscale schulden heeft, is verplicht bij die betaling 15 percent van het door hem verschuldigde bedrag, exclusief belasting over de toegevoegde waarde, in te houden en te storten aan de door de **** aangewezen ambtenaar volgens de door **** bepaalde modaliteiten. § 3. **** in dit artikel bedoelde inhoudingen en stortingen worden in voorkomend geval beperkt tot het bedrag van de schulden van de aannemer of onderaannemer op het ogenblik van de betaling. § 4. Wanneer de in de paragrafen 1 en 2 bedoelde inhouding en storting correct zijn uitgevoerd bij elke betaling van een deel of het geheel van de prijs van de werken aan een aannemer of onderaannemer die op het ogenblik van de betaling fiscale en niet-fiscale schulden heeft, wordt de in artikel 54, §§ 1 en 2, bedoelde hoofdelijke aansprakelijkheid niet toegepast.

Wanneer de in paragrafen 1 en 2 bedoelde inhouding en storting niet correct zijn uitgevoerd bij elke betaling van een deel of het geheel van de prijs van de werken aan een aannemer of onderaannemer die op het ogenblik van de betaling fiscale en niet-fiscale schulden heeft, worden bij de toepassing van de in artikel 54, §§ 1 en 2, bedoelde hoofdelijke aansprakelijkheid de eventueel gestorte bedragen in mindering gebracht van het bedrag waarvoor de opdrachtgever of de aannemer aansprakelijk wordt gesteld. § 5. Teneinde het bestaan van fiscale en niet-fiscale schulden in hoofde van de **** te kunnen vaststellen, stelt de Federale **** Financiën een gegevensbank ter beschikking van het publiek die bewijskracht heeft voor de toepassing van de artikelen 54 en 55.

Wanneer de opdrachtgever of aannemer met behulp van die gegevensbank vaststelt dat hij de in de paragrafen 1 en 2 vermelde inhoudingen moet doen, en wanneer het bedrag van de factuur die hem is voorgelegd hoger is dan of gelijk aan 7 143 ****, nodigt hij zijn **** uit om hem een attest over te leggen dat het bedrag van de schuld weergeeft. **** attest houdt rekening met de schuld op de dag waarop het is opgesteld. De **** bepaalt de **** van dit attest. Indien zijn **** bevestigt dat de fiscale en niet-fiscale schulden hoger zijn dan de te verrichten inhoudingen of wanneer hij het attest niet binnen de maand na de aanvraag overlegt, is de opdrachtgever of de aannemer ertoe gehouden 15 percent van het door hem verschuldigde bedrag, exclusief belasting over de toegevoegde waarde, in te houden en te storten.

Art. 56.**** vennoten van een vennootschap zonder rechtspersoonlijkheid zijn onderling hoofdelijk aansprakelijk voor de betaling van de sommen die in uitvoering van de artikelen 54 en 55 door de vennootschap zonder rechtspersoonlijkheid verschuldigd zijn.

Art. 57.§ 1. Het ter uitvoering van artikel 55 gestorte bedrag wordt aangewend tot aanzuivering van de in artikel 53, eerste lid, 5°, vermelde fiscale en niet-fiscale schulden.

**** ieder van de in het eerste lid, bedoelde fiscale en niet-fiscale schulden wordt de aanwending in de navolgende volgorde toegerekend: eerst op de kosten, daarna op de ****, vervolgens op de verhogingen, de administratieve of fiscale geldboeten en tenslotte op de nog verschuldigde hoofdsom, met inbegrip van de opdeciemen en opcentiemen. § 2. De **** bepaalt op welke wijze, onder welke voorwaarden en binnen welke termijn de persoon op wiens schuldvordering het gestorte bedrag werd ingehouden dit bedrag terugkrijgt in de mate dat de stortingen het bedrag van de in paragraaf 1 bedoelde fiscale en niet-fiscale schulden overschrijden.

Art. 58.**** artikelen 54 en 55 zijn niet van toepassing op de opdrachtgever-natuurlijke persoon in de mate dat hij voor louter **** de in artikel 53, eerste lid, 1°, vermelde werken laat uitvoeren.

Art. 59.**** artikelen 54 tot 58 blijven van toepassing in geval van een procedure van gerechtelijke reorganisatie, faillissement of elke andere samenloop van schuldeisers alsook in geval van overdracht, beslag onder derden, inpandgeving, **** of een in artikel 1798 van het Burgerlijk **** bedoelde rechtstreekse vordering. ****">HOOFDSTUK 4. - **** betwiste fiscale en niet-fiscale schuldvorderingen Afdeling 1. - **** bepalingen

Art. 60.In geval van een administratief beroep of een rechtsvordering, kunnen de aldus betwiste fiscale en niet-fiscale schuldvorderingen, op basis van een uittreksel uit het kohier met vermelding van de datum van **** van dat kohier of van een afschrift van een ****- en ****, voorwerp zijn van **** beslagen of alle andere maatregelen die ertoe strekken de invordering ervan te waarborgen. Afdeling 2. - De zekere en vaststaande schuldvordering inzake

inkomstenbelastingen, voorheffingen en met de inkomstenbelastingen gelijkgestelde belastingen

Art. 61.In geval van administratief beroep of van een rechtsvordering, worden de betwiste inkomstenbelastingen, de voorheffingen en de met de inkomstenbelastingen gelijkgestelde belastingen beschouwd als een zekere en vaststaande schuldvordering en kunnen ze door middelen tot tenuitvoerlegging worden ingevorderd, in de mate dat zij overeenstemmen met het bedrag van de aangegeven inkomsten of, wanneer zij ambtshalve werden gevestigd bij niet-aangifte, voor zover zij niet meer bedragen dan de laatste aanslag welke, voor een vorig ****, definitief gevestigd werd ten laste van de schuldenaar.

Voor de toepassing van het eerste lid worden de inkomsten waaraan de schuldenaar tijdens de procedure van vestiging van de inkomstenbelastingen, voorheffingen en met de inkomstenbelastingen gelijkgestelde belastingen zijn goedkeuring heeft gehecht, gelijkgesteld met de aangegeven inkomsten.

**** bijzondere gevallen kan de adviseur-generaal van de Federale **** **** belast met de inning en de invordering van fiscale en niet-fiscale schuldvorderingen of zijn gemachtigde de invordering doen uitstellen, in de mate en onder de door hem te bepalen voorwaarden.

Art. 62.**** invordering van de inkomstenbelastingen, voorheffingen en met de inkomstenbelastingen gelijkgestelde belastingen in de mate bepaald in artikel 61, behoudt het uitvoerend beslag zijn uitwerking ten opzichte van het overschot van de inkomstenbelastingen, voorheffingen en met de inkomstenbelastingen gelijkgestelde belastingen. ****">HOOFDSTUK 5. - Het onbeperkt uitstel van de invordering

Art. 63.§ 1. **** verzoek van een schuldenaar of een medeschuldenaar, natuurlijke persoon, kan de adviseur-generaal van de administratie van de Federale **** **** belast met de inning en de invordering van fiscale en niet-fiscale schuldvorderingen of zijn gemachtigde aan hem onbeperkt uitstel van de invordering verlenen voor de door hem uit hoofde van fiscale of niet-fiscale schuldvorderingen verschuldigde sommen.

**** adviseur-generaal van de administratie van de Federale **** **** belast met de inning en de invordering van fiscale en niet-fiscale schuldvorderingen of zijn gemachtigde bepaalt de voorwaarden waaronder hij, geheel of gedeeltelijk, het onbeperkt uitstel van de invordering van een of meerdere verschuldigde sommen bedoeld in het eerste lid verleent. **** verbindt zijn beslissing aan de voorwaarde dat de verzoeker onmiddellijk of gespreid een betaling doet van een som die bestemd is om te worden aangewend op de sommen verschuldigd uit hoofde van de fiscale of niet-fiscale schuldvorderingen en waarvan het bedrag door hem wordt bepaald.

Het onbeperkt uitstel van de invordering zal slechts uitwerking hebben na de betaling van de in het tweede lid vermelde som. § 2. **** verzoek tot onbeperkt uitstel van de invordering is enkel ontvankelijk voor zover: 1° de verzoeker, die niet kennelijk zijn onvermogen heeft bewerkstelligd, zich in een toestand bevindt waarin hij niet in staat is om, op duurzame wijze, de opeisbare of nog te vervallen sommen verschuldigd uit hoofde van fiscale of niet-fiscale schuldvorderingen, waarvan hij schuldenaar is, te betalen;2° de verzoeker geen beslissing tot onbeperkt uitstel van de invordering heeft verkregen binnen vijf jaar voorafgaand aan het verzoek. § 3. Het onbeperkt uitstel van de invordering kan eveneens ambtshalve worden verleend aan de schuldenaar of medeschuldenaar, onder de voorwaarden bedoeld in de paragrafen 1 en 2, op voorstel van de ontvanger. § 4 **** adviseur-generaal van de administratie van de Federale **** **** belast met de inning en de invordering van fiscale en niet-fiscale schuldvorderingen of zijn gemachtigde kan geen onbeperkt uitstel van de invordering verlenen voor sommen verschuldigd uit hoofde van fiscale en niet-fiscale schuldvorderingen die het voorwerp zijn van een administratief beroep of van een rechtsvordering, noch voor sommen verschuldigd uit hoofde van schuldvorderingen gevestigd ten gevolge van de vaststelling van fiscale fraude of in geval van samenloop van schuldeisers.

Art. 64.**** verzoek tot uitstel moet worden gemotiveerd en moet **** elementen bevatten met betrekking tot de toestand van de verzoeker.

Het wordt bij aangetekende zending ingediend bij de adviseur-generaal van de administratie van de Federale **** **** belast met de inning en de invordering van fiscale en niet-fiscale schuldvorderingen waaronder de schuldenaar ressorteert.

Aan de verzoeker wordt een ontvangstbewijs uitgereikt met vermelding van de datum van ontvangst van het verzoek.

Art. 65.**** behandeling van het verzoek tot onbeperkt uitstel van de invordering wordt toevertrouwd aan de ontvanger.

Teneinde de behandeling van het verzoek te verzekeren, beschikt hij over de **** zoals bedoeld in titel 4.

Art. 66.§ 1. **** adviseur-generaal van de administratie van de Federale **** **** belast met de inning en de invordering van fiscale en niet-fiscale schuldvorderingen of zijn gemachtigde doet uitspraak binnen de zes maanden na de ontvangst van het verzoek.

**** beslissing wordt ter kennis gebracht van de verzoeker bij aangetekende zending. § 2. **** kan, binnen de maand van de kennisgeving, het voorwerp uitmaken van een beroep bij een commissie samengesteld uit ten minste twee en ten hoogste vier adviseurs-generaal van de administratie van de Federale **** **** belast met de inning en de invordering van fiscale en niet-fiscale schuldvorderingen aangewezen door de minister die bevoegd is voor Financiën, en onder het voorzitterschap van de administrateur-generaal van de administratie van de Federale **** **** belast met de inning en de invordering van fiscale en niet-fiscale schuldvorderingen, of zijn gemachtigde.

Aan de eiser wordt een ontvangstbewijs uitgereikt met vermelding van de datum van ontvangst van het beroep.

**** commissie doet uitspraak binnen de drie maanden na de ontvangst van het beroep.

**** beslissing van de commissie wordt per aangetekende zending ter kennis van de eiser gebracht.

Art. 67.**** indiening van het verzoek of van het voorstel tot onbeperkt uitstel van de invordering schorst alle middelen tot tenuitvoerlegging tot op de dag dat de beslissing van de adviseur-generaal van de administratie van de Federale **** **** belast met de inning en de invordering van fiscale en niet-fiscale schuldvorderingen of van zijn gemachtigde definitief is geworden of, in het geval van beroep, tot op de dag van de kennisgeving van de beslissing van de commissie bedoeld in artikel 66, § 2. De reeds gelegde beslagen behouden echter hun **** werking.

**** indienen van het verzoek of van het voorstel tot onbeperkt uitstel van de invordering doet echter geen afbreuk aan andere maatregelen die ertoe strekken de invordering van de fiscale en niet-fiscale schuldvorderingen te waarborgen, noch aan de kennisgeving van een aanmaning tot betaling om de verjaring te stuiten overeenkomstig artikel 24.

Art. 68.De schuldenaar of medeschuldenaar verliest het voordeel van het onbeperkt uitstel van de invordering wanneer hij, hetzij: 1° onjuiste informatie heeft verstrekt teneinde het voordeel van het onbeperkt uitstel van de invordering te verkrijgen;2° de voorwaarden niet eerbiedigt die vastgesteld zijn door de adviseur-generaal van de administratie van de Federale **** **** belast met de inning en de invordering van fiscale en niet-fiscale schuldvorderingen of van zijn gemachtigde in zijn beslissing;3° onrechtmatig zijn passief heeft verhoogd of zijn actief heeft verminderd;4° zijn onvermogen heeft bewerkstelligd.

Art. 69.De **** bepaalt de **** van de artikelen 63 tot 68. **** kan met name de objectieve voorwaarden bepalen voor het vaststellen van de som die moet worden betaald door de verzoeker, zoals bedoeld in artikel 63, § 1. ****">HOOFDSTUK 6. - **** vrijstelling van ****

Art. 70.**** bijzondere gevallen mag de adviseur-generaal van de administratie van de Federale **** **** belast met de inning en de invordering van fiscale en niet-fiscale schuldvorderingen of zijn gemachtigde ambtenaar, onder de door hem bepaalde voorwaarden, vrijstelling verlenen voor al de **** of een deel ervan verschuldigd op de fiscale en niet-fiscale schuldvorderingen. ****">HOOFDSTUK 7. - De fiscale en niet-fiscale bemiddeling

Art. 71.In geval van betwisting met een ambtenaar van de administratie van de Federale **** **** belast met de inning en de invordering van fiscale en niet-fiscale schuldvorderingen, kunnen de schuldenaar alsook de medeschuldenaar een aanvraag tot bemiddeling indienen bij de fiscale **** bedoeld bij artikel 116 van de wet van 25 april 2007 houdende diverse bepalingen (****). ****">HOOFDSTUK 8. - De wederzijdse bijstand

Art. 72.**** invordering van **** fiscale en niet-fiscale schuldvorderingen in het buitenland geschiedt op basis van communautaire instrumenten of **** bilaterale of multilaterale verdragen, waarbij België en de aangezochte buitenlandse Staat partij zijn en die bepalingen inzake **** bevatten.

Art. 73.De ontvanger is gemachtigd om buitenlandse schuldvorderingen in te vorderen die bedoeld zijn in een communautair instrument of een internationaal bilateraal of multilateraal verdrag, waarbij België en de **** buitenlandse Staat partij zijn en die bepalingen inzake **** bevatten.

TITEL 4. - **** ****, de bewijsmiddelen en het beroepsgeheim van de ambtenaren belast met de invordering ****">HOOFDSTUK 1. - **** **** en de bewijsmiddelen

Art. 74.Iedere persoon is gehouden om, zonder verplaatsing, op ieder verzoek van de ambtenaren belast met de invordering, alle boeken en bescheiden voor te leggen die toereikend, ter zake dienend, niet overmatig en noodzakelijk zijn om zijn **** of die van derden te bepalen met het oog op het invorderen van de fiscale en niet-fiscale schuldvorderingen in zijn hoofde of in hoofde van derden.

Wanneer de boeken en bescheiden, geheel of ten dele, door middel van een **** worden gehouden, opgesteld, uitgereikt, ontvangen of bewaard, hebben die ambtenaren het recht om zich de op die informatiedragers geplaatste gegevens in een leesbare en verstaanbare vorm ter inzage te doen voorleggen. **** ambtenaren kunnen eveneens de in het eerste lid bedoelde persoon verzoeken om in hun bijzijn en op zijn uitrusting **** te maken in de door hen gewenste vorm van het geheel of een deel van de voormelde gegevens, alsook om de **** te verrichten die nodig worden geacht met het oog op het invorderen van de fiscale en niet-fiscale schuldvorderingen.

**** ambtenaren belast met de invordering hebben het recht om de boeken en bescheiden bedoeld in het eerste lid, te behouden, telkens wanneer zij menen dat de boeken en bescheiden de **** van de betrokkene of van derden aantonen of ertoe bijdragen die aan te tonen.

Dat recht bestaat niet ten aanzien van de boeken die niet zijn afgesloten.

**** in het derde lid bedoelde retentie maakt het voorwerp uit van een proces-verbaal van retentie dat bewijs oplevert zolang het tegendeel niet is bewezen. **** afschrift van dit proces-verbaal wordt binnen de vijf werkdagen volgend op de retentie aan de in het derde lid bedoelde persoon uitgereikt.

**** in dit artikel vermelde verplichtingen gelden eveneens wanneer de gegevens waar de ambtenaren belast met de invordering om verzoeken, zich digitaal in België of in het buitenland bevinden.

Art. 75.Onverminderd het recht van de ambtenaren belast met de invordering om mondeling inlichtingen te vragen, is iedere persoon verplicht deze ambtenaren op hun verzoek, binnen de termijn vermeld op de schriftelijke aanvraag, welke termijn wegens wettige redenen kan worden verlengd, schriftelijk alle toereikende, ter zake dienende en niet overmatige inlichtingen te verstrekken die van hem worden gevorderd, teneinde zijn **** of die van derden te bepalen met het oog op het invorderen van de fiscale en niet-fiscale schuldvorderingen in zijn hoofde of in hoofde van derden.

De ontvanger kan, mits machtiging van een ambtenaar met minimum de graad van adviseur-generaal, aan het centraal aanspreekpunt van de **** **** van België de in artikel 322, § 3, eerste lid, van het **** van de inkomstenbelastingen 1992 bedoelde beschikbare gegevens betreffende een schuldenaar of een medeschuldenaar vragen zonder de beperkingen van artikel 322, §§ 2 tot 4, van hetzelfde Wetboek, teneinde de invordering van de fiscale en niet-fiscale schuldvorderingen te verzekeren.

Art. 76.Teneinde zijn **** of die van een derde te bepalen en met het oog op het invorderen van de fiscale en niet-fiscale schuldvorderingen in zijn hoofde of in hoofde van derden is iedere persoon gehouden aan de ambtenaren belast met de invordering, voorzien van hun ****, tijdens de uren dat er een werkzaamheid wordt uitgeoefend, vrije toegang te verlenen tot de **** of de lokalen waar hij zijn werkzaamheden uitoefent, zoals kantoren, fabrieken, werkhuizen, werkplaatsen, magazijnen, bergplaatsen, garages en als werkplaats, werkhuis of opslagplaats gebruikte terreinen, teneinde deze ambtenaren toe te laten: 1° om alle toereikende, ter zake dienende en niet overmatige boeken en bescheiden die er zich bevinden, te onderzoeken;2° om de aard en de belangrijkheid van de aldaar uitgeoefende werkzaamheden en het daarvoor aangestelde personeel vast te stellen en het bestaan, de aard en de hoeveelheid na te zien van de voorraden en voorwerpen van alle aard die er zich bevinden, met inbegrip van de installaties en het rollend materieel. **** ambtenaren belast met de invordering, voorzien van hun ****, mogen voor hetzelfde doel op elk ogenblik en zonder voorafgaande verwittiging maar op toereikende, ter zake dienende en niet overmatige wijze, vrij binnentreden in alle gebouwen, werkplaatsen, inrichtingen, lokalen of andere plaatsen, die niet in het eerste lid bedoeld zijn en waar werkzaamheden verricht of vermoedelijk verricht worden. Tot particuliere woningen of bewoonde lokalen hebben zij evenwel slechts toegang tussen vijf uur `s morgens en negen uur `s avonds en met de machtiging van de politierechter.

**** voormelde ambtenaren, voorzien van hun ****, mogen door middel van de gebruikte uitrusting en met de bijstand van de personen als vermeld in artikel 74, tweede lid, de betrouwbaarheid nagaan van de toereikende, ter zake dienende en niet overmatige **** inlichtingen, gegevens en bewerkingen, door inzonderheid de voorlegging ter inzage te vorderen van stukken die in het bijzonder zijn opgesteld om de op informatiedragers geplaatste gegevens om te zetten in een leesbare en verstaanbare vorm.

Art. 77.§ 1. **** administratieve diensten van de Staat, de parketten en de griffies van de hoven en van alle rechtscolleges, de administraties van de Gemeenschappen, de Gewesten, de provincies, de agglomeraties, de federaties van gemeenten en de gemeenten evenals de openbare instellingen en inrichtingen, zijn gehouden, wanneer zij daartoe worden aangezocht door een ambtenaar belast met de invordering van fiscale en niet-fiscale schuldvorderingen, hem alle in hun bezit zijnde toereikende, ter zake dienende en niet overmatige inlichtingen te verstrekken, hem, zonder verplaatsing, van alle in hun bezit zijnde akten, stukken, registers en om het even welke bescheiden inzage te verlenen, en hem alle inlichtingen, afschriften of uittreksels te laten nemen, welke de bedoelde ambtenaar nodig acht om de invordering van de fiscale en niet-fiscale schuldvorderingen te verzekeren.

Onder "openbare instellingen of inrichtingen" verstaat men de instellingen, maatschappijen, verenigingen, inrichtingen en diensten welke de Staat, een Gemeenschap of een Gewest mede beheert, waaraan de Staat, een Gemeenschap of een Gewest een waarborg verstrekt, op de werkzaamheden waarvan de Staat, een Gemeenschap of een Gewest toezicht uitoefent of waarvan het **** wordt aangewezen door de federale regering of een ****- of ****, op haar voordracht of met haar goedkeuring.

Van de akten, stukken, registers, bescheiden of inlichtingen in verband met gerechtelijke procedures mag evenwel geen inzage of afschrift worden verleend zonder uitdrukkelijke toelating van het openbaar ministerie. § 2. Paragraaf 1 is niet van toepassing op de Algemene Directie Statistiek - **** **** van de Federale **** Economie, noch op de Gemeenschappen en **** voor de bevoegdheden die voorheen waren toegekend aan het Economisch en **** **** voor de Middenstand en die overgedragen werden aan de Gemeenschappen en Gewesten wat de individueel verkregen inlichtingen betreft.

Art. 78.**** administraties die ressorteren onder de Federale **** Financiën gehouden aan de ambtenaren belast met de invordering, alle in hun bezit zijnde toereikende, ter zake dienende en niet overmatige inlichtingen ter beschikking te stellen, die bijdragen tot de vervulling van de opdracht van die ambtenaren om de invordering van fiscale en niet-fiscale schuldvorderingen te verzekeren, onder de voorwaarden en modaliteiten bepaald door artikel 4 van de wet van 3 augustus 2012 houdende bepalingen betreffende de verwerking van **** door de Federale **** **** in het kader van zijn opdrachten.

Art. 79.Wanneer een krachtens de artikelen 74 tot 76 aangezochte persoon het beroepsgeheim doet gelden, verzoekt de administratie van de Federale **** **** belast met de inning en de invordering van fiscale en niet-fiscale schuldvorderingen om tussenkomst van de territoriaal bevoegde **** opdat deze zou oordelen of, en gebeurlijk in welke mate, de vraag om inlichtingen of de overlegging van boeken en bescheiden, of het verzoek tot vrije toegang tot de **** of de lokalen waar hij werkzaamheden uitoefent **** is met het eerbiedigen van het beroepsgeheim.

Art. 80.**** inlichting, stuk, proces-verbaal of akte, bij het uitoefenen van zijn functie ontdekt of bekomen door een ambtenaar belast met de invordering, hetzij rechtstreeks, hetzij door tussenkomst van één van de in artikel 77 bedoelde administratieve diensten, parketten en griffies, administraties, openbare instellingen of inrichtingen, kan door de Staat worden ingeroepen om elke krachtens de fiscale wetten verschuldigde som op te sporen.

Art. 81.De gegevens en de documenten ontvangen, opgesteld of verzonden in het kader van de toepassing van dit Wetboek, de fiscale wetten of wettelijke of reglementaire bepalingen met betrekking tot niet-fiscale schuldvorderingen, en die door de administratie van de Federale **** **** belast met de inning en de invordering van fiscale en niet-fiscale schuldvorderingen volgens een fotografische, optische, elektronische of volgens elke andere informatica- of **** worden geregistreerd, bewaard of weergegeven, alsook de weergave ervan op een leesbare drager, hebben bewijskracht tot bewijs van het tegendeel.

Art. 82.Iedere overtreding of elk misbruik van de bepalingen van dit Wetboek of van de ter uitvoering ervan genomen besluiten, kan door de ambtenaren belast met de invordering worden bewezen volgens de regelen en door alle bewijsmiddelen van het gemeen recht, getuigen en vermoedens inbegrepen, doch uitgezonderd de eed, en daarenboven door de processen-verbaal opgesteld door de ambtenaren van de Federale **** Financiën.

De processen-verbaal leveren bewijs op zolang het tegendeel niet is bewezen. ****">HOOFDSTUK 2. - **** beroepsgeheim

Art. 83.Hij die, in welke hoedanigheid ook, optreedt bij de toepassing van dit Wetboek, de fiscale wetten of wettelijke of reglementaire bepalingen met betrekking tot niet-fiscale schuldvorderingen, of die toegang heeft tot de **** van de administratie van de Federale **** **** belast met de inning en de invordering van fiscale en niet-fiscale schuldvorderingen, is, buiten de uitoefening van zijn ambt, verplicht tot de meest volstrekte geheimhouding aangaande alle zaken waarvan hij wegens de uitvoering van zijn opdracht kennis heeft.

**** ambtenaren van de administratie van de Federale **** **** belast met de inning en de invordering van fiscale en niet-fiscale schuldvorderingen oefenen hun ambt uit wanneer zij aan andere administratieve diensten van de ****, aan de parketten en de griffies van de hoven en van alle rechtscolleges, aan de administraties van de Gemeenschappen, de Gewesten, de provincies, de agglomeraties, de federaties van gemeenten en de gemeenten, evenals aan de in artikel 77, § 1, tweede lid, bedoelde openbare instellingen of inrichtingen, inlichtingen verstrekken welke voor die administratieve diensten, parketten en griffies, administraties, openbare instellingen of inrichtingen nodig zijn om de uitvoering van de hun opgedragen wettelijke of reglementaire bepalingen te verzekeren.

**** ambtenaren van de administratie van de Federale **** **** belast met de inning en de invordering van fiscale en niet-fiscale schuldvorderingen oefenen eveneens hun ambt uit wanneer zij, met betrekking tot de fiscale en niet-fiscale schuldvorderingen verschuldigd door een schuldenaar, een vraag om raadpleging, uitleg of mededeling van een medeschuldenaar inwilligen.

Personen die deel uitmaken van de diensten waaraan de administratie van de Federale **** **** belast met de inning en de invordering van fiscale en niet-fiscale schuldvorderingen ingevolge het tweede lid inlichtingen heeft verstrekt, zijn eveneens tot dezelfde geheimhouding verplicht en mogen de bekomen inlichtingen niet gebruiken buiten het kader van de wettelijke of reglementaire bepalingen voor de uitvoering waarvan zij zijn verstrekt.

TITEL 5. - Sancties ****">HOOFDSTUK 1. - **** administratieve geldboeten

Art. 84.**** adviseur-generaal van de administratie van de Federale **** **** belast met de inning en de invordering van fiscale en niet-fiscale schuldvorderingen of de door hem gemachtigde ambtenaar kan voor iedere overtreding van de bepalingen van dit Wetboek, evenals van de ter uitvoering ervan genomen besluiten, een geldboete van 50 **** tot 1 250 **** opleggen.

**** **** legt de schaal van de administratieve geldboeten vast en regelt hun ****.

Deze geldboete wordt gevestigd overeenkomstig artikel 3, §§ 2 tot 4, van de domaniale wet van 22 december 1949. ****">HOOFDSTUK 2. - De strafrechtelijke en bijzondere sancties

Art. 85.Hij die met bedrieglijk opzet of met het oogmerk om te schaden, de bepalingen van dit Wetboek of van de ter uitvoering ervan genomen besluiten overtreedt, wordt gestraft met een gevangenisstraf van acht dagen tot twee jaar en met een geldboete van 250 **** tot 500 000 **** of met een van die straffen alleen.

Art. 86.Met een gevangenisstraf van een maand tot vijf jaar en met een geldboete van 250 **** tot 500 000 **** of met één van die straffen alleen wordt gestraft hij die, met het oogmerk om een van de in artikel 85 bedoelde misdrijven te plegen, in openbare geschriften, in **** of in private geschriften valsheid pleegt, of die van een zodanig vals geschrift gebruik maakt.

Hij die wetens en willens een vals getuigschrift opstelt dat de belangen van de **** kan schaden of die van een dergelijk getuigschrift gebruik maakt, wordt gestraft met een gevangenisstraf van acht dagen tot twee jaar en met een geldboete van 250 **** tot 500 000 **** of met één van die straffen alleen.

Art. 87.Hij die een valse getuigenis aflegt, als tolk of als deskundige een valse verklaring aflegt, een of meer getuigen, deskundigen of tolken in een van de door de artikelen 74 tot 76 toegelaten onderzoeken verleidt, wordt gestraft overeenkomstig de bepalingen van de artikelen 220 tot 224 van het Strafwetboek.

Art. 88.De niet-verschijning of de weigering om te getuigen in de door de artikelen 74 tot 76 toegelaten onderzoeken wordt gestraft met een gevangenisstraf van acht dagen tot zes maanden en met een geldboete van 125 **** tot 500 000 **** of met één van die straffen alleen.

Art. 89.De schending van het bij artikel 83 bepaalde beroepsgeheim wordt gestraft overeenkomstig artikel 458 van het Strafwetboek.

Art. 90.Onverminderd de toepassing van artikel 84, kunnen de overtredingen van de bepalingen van dit Wetboek, evenals van de ter uitvoering ervan genomen besluiten met betrekking tot de belasting op de spelen en de weddenschappen bedoeld in titel **** van het **** van de met de inkomstenbelastingen gelijkgestelde belastingen aanleiding geven tot: 1° de verbeurdverklaring van de gelden of effecten bij de spelen of de weddenschappen ingezet, alsmede de gelden of effecten bestemd voor de dienst van de spelen of de weddenschappen in het bezit gevonden van de overtreders op het ogenblik dat het misdrijf wordt vastgesteld;2° de sluiting van de inrichting of het verbod inzetten of weddenschappen aan te nemen voor een duur van tien tot dertig dagen. Wanneer het **** om een weigering om de **** bedoeld in titel 4 te respecteren, een zakelijke waarborg te stellen of de uitstaande schuld te betalen, wordt de sluiting of het verbod gehandhaafd zolang deze weigering blijft duren.

De sluiting van de inrichting of het verbod inzetten of weddenschappen aan te nemen wordt uitgesproken door de adviseur-generaal van de administratie van de Federale **** **** belast met de inning en de invordering van fiscale en niet-fiscale schuldvorderingen of zijn gemachtigde en wordt ter kennis gebracht van de bevoegde procureur des ****, die voor de uitvoering ervan zorgt.

**** beslissing tot sluiting van de inrichting of tot verbod om inzetten of weddenschappen aan te nemen kan, binnen tien dagen van haar kennisgeving, het voorwerp zijn van een verhaal bij de voorzitter van de rechtbank van eerste aanleg **** in ****; de bevoegde voorzitter is deze van het ambtsgebied waarvan de gemeente afhangt waar de inrichting gevestigd is of waar de inzetten of de weddenschappen werden aangenomen.

**** verhaal schorst de uitvoering van de beslissing niet wanneer deze laatste genomen wordt omwille van een weigering om de **** bedoeld in Titel 4 te respecteren, een zakelijke waarborg te stellen of de uitstaande schuld te betalen.

Art. 91.Hij die, hetzij rechtstreeks, hetzij onrechtstreeks, hetzij door een tussenpersoon, de sluiting of het verbod uitgesproken krachtens artikel 90, schendt, wordt gestraft met een gevangenisstraf van acht dagen tot twee jaar en met een geldboete van 250 **** tot 12 500 **** of met één van die straffen alleen.

Art. 92.**** bepalingen van boek ****, van het Strafwetboek, met inbegrip van hoofdstuk **** en artikel 81 zijn van toepassing op de in de artikelen 85 tot 89 en 91 bedoelde misdrijven.

De wet van 5 maart 1952 betreffende de **** op de strafrechtelijke geldboeten, is van toepassing op de misdrijven bedoeld in de artikelen 81, 86, 88 en 91.

Art. 93.§ 1. Personen die als daders of als medeplichtigen van misdrijven bedoeld in de artikelen 85 tot 88 werden veroordeeld, zijn hoofdelijk gehouden tot betaling van de fiscale en niet-fiscale schuldvorderingen, met uitsluiting van de verhogingen, de administratieve en fiscale geldboeten bedoeld in artikel 2, § 1, 7°, en de op deze verhogingen en geldboeten betrekking hebbende bijbehoren, waarvan de betaling werd ontdoken.

**** **** bedoeld in het eerste lid is eveneens van toepassing op de personen die, als daders of als medeplichtigen worden beschuldigd van misdrijven bedoeld in de artikelen 84 tot 88, wanneer de feiten die de misdrijven opleveren bewezen verklaard zijn, wanneer zij genieten van: 1° een opschorting van de uitspraak van de veroordeling of van een uitstel van de tenuitvoerlegging van de straffen voorzien in de wet van 29 juni 1964 betreffende de opschorting, het uitstel en de ****;2° een eenvoudige schuldigverklaring bedoeld in artikel 21ter van de Voorafgaande titel van het **** van Strafvordering;3° de procedure van voorafgaande erkenning van schuld, bedoeld in artikel 216 van het **** van Strafvordering;4° de verjaring van de strafvordering. § 2. De natuurlijke personen of rechtspersonen zijn burgerlijk en hoofdelijk aansprakelijk voor de geldboeten en kosten die het gevolg zijn van de veroordelingen welke krachtens de artikelen 85 tot 89 en 91 tegen hun **** of hun bestuurders, zaakvoerders of vereffenaars, in het kader van de uitoefening van hun functies in rechte of in feite, zijn uitgesproken.

Art. 94.§ 1. De strafvordering wordt uitgeoefend door het openbaar ministerie. § 2. Het openbaar ministerie kan echter geen vervolgingen instellen, indien het kennis heeft gekregen van de feiten enkel ten gevolge van een klacht of een aangifte van een ambtenaar die niet de machtiging had waarvan sprake is in artikel 29, tweede lid, van het **** van Strafvordering.

Het openbaar ministerie kan de strafrechtelijk strafbare feiten vervolgen waarvan het tijdens het in artikel 29, derde lid, van het **** van **** bedoelde overleg kennis heeft genomen. § 3. Onverminderd het in artikel 29, derde lid, van het **** van **** bedoelde overleg kan de procureur des ****, indien hij een vervolging instelt wegens feiten die strafrechtelijk strafbaar zijn ingevolge de bepalingen van dit Wetboek of van de ter uitvoering ervan genomen besluiten, het advies vragen van de bevoegde adviseur-generaal van de administratie van de Federale **** **** belast met de inning en de invordering van fiscale en niet-fiscale schuldvorderingen. De procureur des **** voegt het feitenmateriaal waarover hij beschikt bij zijn verzoek om advies. **** adviseur-generaal antwoordt op dit verzoek binnen vier maanden na de ontvangst ervan.

In geen geval schorst het verzoek om advies de strafvordering.

Art. 95.In het kader van de kennisgeving en het overleg bedoeld in artikel 29, tweede en derde lid, van het **** van Strafvordering, deelt de bevoegde adviseur-generaal van de administratie van de Federale **** **** belast met de inning en de invordering van fiscale en niet-fiscale schuldvorderingen of de ambtenaar die hij aanwijst, de gegevens van het dossier met betrekking tot de feiten die strafrechtelijk strafbaar zijn ingevolge de bepalingen van dit Wetboek of van de ter uitvoering ervan genomen besluiten mede aan het openbaar ministerie.

Art. 96.**** ambtenaren van de administratie van de Federale **** **** belast met de inning en de invordering van fiscale en niet-fiscale schuldvorderingen mogen, op straffe van nietigheid van de akte van rechtspleging, slechts als getuige worden gehoord.

Het eerste lid is niet van toepassing op de krachtens artikel 71 van de wet van 28 december 1992 houdende fiscale, financiële en diverse bepalingen, bij het parket gedetacheerde ambtenaren van deze administratie.

Het eerste lid is evenmin van toepassing op de ambtenaren van deze administratie die, krachtens artikel 31 van de wet van 30 maart 1994 tot uitvoering van het globaal plan op het stuk van de fiscaliteit, ter beschikking zijn gesteld van de federale politie.

Het eerste lid is niet van toepassing op de ambtenaren die deelnemen aan het in artikel 29, derde lid, van het **** van **** bedoelde overleg." ****">HOOFDSTUK 3. - ****- en **** Afdeling 1. - **** van de belasting over de toegevoegde waarde

Art. 3.**** artikel 63bis van hetzelfde ****, ingevoegd bij de wet van 28 december 1992 en gewijzigd bij de wetten van 22 april 2003, 29 maart 2012, 1 juli 2016 en 8 juli 2018 worden het eerste, tweede en derde lid opgeheven.

Art. 4.**** artikel 83 van hetzelfde Wetboek, gewijzigd bij de wetten van 8 augustus 1980, 15 maart 1999, 26 maart 2018 en 26 november 2018, worden volgende wijzigingen aangebracht: 1° in paragraaf 1 wordt het tweede lid vervangen als volgt: "Elk rechtsgeding met betrekking tot de toepassing, de inning of de invordering van de belasting, de interesten en administratieve geldboeten, dat wordt ingesteld door de **** **** of door een schuldenaar van deze belasting, deze interesten en deze geldboeten, met inbegrip van iedere persoon die niet is opgenomen in het ****- en **** bedoeld in artikel 85, maar die gehouden is tot de betaling van de schuld op grond van dit Wetboek, het **** van de minnelijke en gedwongen invordering van fiscale en niet-fiscale schuldvorderingen, van de besluiten genomen ter uitvoering ervan of van het gemeen recht, alsook door iedere andere persoon die een verkregen en dadelijk belang heeft om in rechte te treden, schorst de verjaring."; 2° paragraaf 2 wordt vervangen als volgt: " § 2.**** van de op de verjaring verlopen termijn wordt ten aanzien van zijn gevolgen gelijkgesteld met de in paragraaf 1, eerste lid, bedoelde ****.".

Art. 5.In hetzelfde Wetboek wordt de titel van **** **** vervangen als volgt: "****">HOOFDSTUK ****. Inning en gedingen".

Art. 6.Artikel 84bis van hetzelfde Wetboek, gewijzigd bij de wetten van 27 april 2016 en 26 november 2018, wordt opgeheven.

Art. 7.Artikel 84**** van hetzelfde ****, ingevoegd bij de wet van 27 april 2007 en gewijzigd bij de wetten van 27 april 2016 en 26 november 2018, wordt opgeheven.

Art. 8.Artikel 84**** van hetzelfde ****, ingevoegd bij de wet van 27 april 2007 en gewijzigd bij de wet van 27 april 2016, wordt opgeheven.

Art. 9.Artikel 84**** van hetzelfde ****, ingevoegd bij de wet van 27 april 2007 en gewijzigd bij de wet van 26 november 2018, wordt opgeheven.

Art. 10.Artikel 84**** van hetzelfde ****, ingevoegd bij de wet van 27 april 2007 en gewijzigd bij de wet van 27 april 2016, wordt opgeheven.

Art. 11.Artikel 84**** van hetzelfde ****, ingevoegd bij de wet van 27 april 2007 en gewijzigd bij de wetten van 27 april 2016 en 26 november 2018, wordt opgeheven.

Art. 12.Artikel 84**** van hetzelfde ****, ingevoegd bij de wet van 27 april 2007 en gewijzigd bij de wet van 27 april 2016, wordt opgeheven.

Art. 13.Artikel 84**** van hetzelfde ****, ingevoegd bij de wet van 27 april 2007, wordt opgeheven.

Art. 14.**** artikel 85 van hetzelfde ****, vervangen bij de wet van 26 november 2018, worden de paragrafen 4, 5 en 6 opgeheven.

Art. 15.Artikel 85bis van hetzelfde ****, ingevoegd bij de wet van 8 augustus 1980 en gewijzigd bij de wetten van 22 december 1989, 20 juli 2006 en 26 november 2018, wordt opgeheven.

Art. 16.Artikel 85ter van hetzelfde ****, ingevoegd bij de wet van 25 april 2007, wordt opgeheven.

Art. 17.Artikel 86 van hetzelfde ****, vervangen bij de wet van 26 november 2018, wordt opgeheven.

Art. 18.Artikel 87 van hetzelfde ****, vervangen bij de wet van 22 juli 1993 en gewijzigd bij de wet van 27 december 2006, wordt opgeheven.

Art. 19.Artikel 88 van hetzelfde ****, vervangen bij de wet van 26 november 2018, wordt opgeheven.

Art. 20.Artikel 88bis van hetzelfde ****, ingevoegd bij de wet van 27 december 2006 en gewijzigd bij de wetten van 27 april 2007 en 27 april 2016, wordt opgeheven.

Art. 21.Artikel 88ter van hetzelfde ****, ingevoegd bij de wet van 27 december 2006 en gewijzigd bij de wet van 27 april 2007, het koninklijk besluit van 19 december 2010 en de wet van 27 april 2016, wordt opgeheven.

Art. 22.Artikel 89 van hetzelfde ****, vervangen bij de wet van 26 november 2018, wordt opgeheven.

Art. 23.Artikel 89bis van hetzelfde ****, ingevoegd bij de wet van 27 december 2006 en vervangen bij de wet van 26 november 2018, wordt opgeheven.

Art. 24.Artikel 92 van hetzelfde ****, vervangen bij de wet van 15 maart 1999 en gewijzigd bij de wetten van 25 april 2014 en 27 april 2016, wordt vervangen als volgt: "

Art. 92.**** bepalingen van dit Wetboek doen geen afbreuk aan het recht van de Staat om het herstel van de schade te vorderen die kan bestaan uit de niet-betaling van de belastingen, interesten, administratieve geldboeten en bijbehoren, door een burgerlijke **** of door een ****.".

Art. 25.**** **** van hetzelfde Wetboek, dat de artikelen 93ter tot 93**** bevat, ingevoegd bij de wetten van 8 augustus 1980, 10 augustus 2005, 20 juli 2006, 27 december 2006 en 26 maart 2018 en laatstelijk gewijzigd bij de wet van 11 februari 2018, wordt opgeheven.

Art. 26.In hetzelfde Wetboek wordt het hoofdstuk **** dat artikel 93**** bevat, ingevoegd bij de wet van 8 augustus 1980, opgeheven.

Art. 27.**** artikel 93****, § 1, eerste lid, van hetzelfde ****, ingevoegd bij de wet van 22 december 1989 en gewijzigd bij de wetten van 28 december 1992 en 25 april 2014, worden de woorden "of de invordering" opgeheven. Afdeling 2. - **** van de inkomstenbelastingen 1992

Art. 28.**** artikel 126 van het **** van de inkomstenbelastingen 1992, vervangen bij de wet van 10 augustus 2001, worden de volgende wijzigingen aangebracht: 1° in paragraaf 2 wordt het derde lid opgeheven;2° het artikel wordt aangevuld met een paragraaf 5, ****: " § 5.Wanneer een gemeenschappelijke aanslag wordt gevestigd, bepaalt de Koning de wijze waarop het gedeelte van de belasting in verband met het belastbare inkomen van elke echtgenoot wordt vastgesteld.".

Art. 29.In hetzelfde Wetboek wordt het opschrift van **** **** vervangen als volgt: "TITEL ****. - VESTIGING EN INNING VAN DE BELASTINGEN".

Art. 30.**** artikel 298 van hetzelfde Wetboek, laatstelijk gewijzigd bij de wet van 20 februari 2017, wordt paragraaf 2 opgeheven.

Art. 31.Artikel 300 van hetzelfde Wetboek, gewijzigd bij de wet van 1 juli 2016, wordt vervangen als volgt: "

Art. 300.§ 1. **** Koning regelt de wijze waarop men dient te handelen voor de aangiften, de opmaking en de kennisgeving van de kohieren, de betalingen en de kwijtschriften. § 2. **** bepalingen van dit Wetboek doen geen afbreuk aan het recht van de Staat om het herstel van de schade te vorderen die kan bestaan uit de niet-betaling van de belastingen en de voorheffingen, interesten, administratieve geldboeten, **** en bijbehoren, door een burgerlijke **** of door een ****.".

Art. 32.Artikel 319bis van hetzelfde ****, ingevoegd bij het koninklijk besluit van 12 december 1996 en gewijzigd bij de wetten van 27 december 2006 en 7 november 2011, wordt opgeheven.

Art. 33.**** artikel 327, § 1, van hetzelfde Wetboek worden volgende wijzigingen aangebracht: 1° in het eerste lid worden telkens de woorden "of de invordering" opgeheven;2° in het derde lid, gewijzigd bij de wet van 25 april 2014, worden de woorden ", of deze belast met de inning en de invordering," opgeheven.

Art. 34.**** artikel 337 van hetzelfde Wetboek, gewijzigd bij de wetten van 6 juli 1994, 15 maart 1999, 25 april 2014 en 25 december 2017, wordt het vierde lid aangevuld met de woorden "of van een medeschuldenaar zoals bedoeld in artikel 2 van het **** van de minnelijke en gedwongen invordering van fiscale en niet-fiscale schuldvorderingen".

Art. 35.**** artikel 339/1 van hetzelfde ****, ingevoegd bij de wet van 28 december 2011, worden de woorden "de inning en de" ingevoegd tussen de woorden "voor de vestiging of" het woord "invordering".

Art. 36.**** artikel 354, vierde lid, van hetzelfde Wetboek, gewijzigd bij de wetten van 15 maart 1999, 24 december 2002 en 27 april 2016, worden de woorden "of de echtgenoot op wiens goederen de aanslag wordt ingevorderd" vervangen door de woorden ", zijn echtgenoot op wiens goederen de aanslag wordt ingevorderd of de medeschuldenaar zoals bedoeld in artikel 2 van het **** van de minnelijke en gedwongen invordering van fiscale en niet-fiscale schuldvorderingen".

Art. 37.**** artikel 366, eerste lid, van hetzelfde ****, vervangen bij de wet van 15 maart 1999 en gewijzigd bij de wet van 27 april 2016, worden de woorden "of de medeschuldenaar zoals bedoeld in artikel 2 van het **** van de minnelijke en gedwongen invordering van fiscale en niet-fiscale schuldvorderingen" ingevoegd tussen de woorden "wordt ingevorderd" en de woorden ", kan tegen het bedrag van de gevestigde aanslag, opcentiemen, verhogingen en geldboeten inbegrepen, schriftelijk bezwaar indienen".

Art. 38.**** artikel 372 van hetzelfde ****, vervangen bij de wet van 15 maart 1999, worden de woorden "of zijn echtgenoot op wiens goederen de aanslag wordt ingevorderd" vervangen door de woorden ", zijn echtgenoot op wiens goederen de aanslag wordt ingevorderd of de medeschuldenaar zoals bedoeld in artikel 2 van het **** van de minnelijke en gedwongen invordering van fiscale en niet-fiscale schuldvorderingen".

Art. 39.**** artikel 373, eerste lid, van hetzelfde ****, vervangen bij de wet van 15 maart 1999 en gewijzigd bij de wet van 19 mei 2010, worden de woorden "zijn echtgenoot op wiens goederen de aanslag wordt ingevorderd, binnen een termijn van drie maanden", vervangen door de woorden ", zijn echtgenoot op wiens goederen de aanslag wordt ingevorderd of de medeschuldenaar zoals bedoeld in artikel 2 van het **** van de minnelijke en gedwongen invordering van fiscale en niet-fiscale schuldvorderingen, binnen een termijn van zes maanden".

Art. 40.**** artikel 375 van hetzelfde Wetboek worden volgende wijzigingen aangebracht: 1° in paragraaf 1, eerste lid, vervangen bij de wet van 15 maart 1999 en gewijzigd bij de wet van 27 april 2016, worden de woorden "of door zijn echtgenoot op wiens goederen de aanslag wordt ingevorderd", vervangen door de woorden ", door zijn echtgenoot op wiens goederen de aanslag wordt ingevorderd of door de medeschuldenaar zoals bedoeld in artikel 2 van het **** van de minnelijke en gedwongen invordering van fiscale en niet-fiscale schuldvorderingen";2° in paragraaf 1, tweede lid, vervangen bij de wet van 15 maart 1999 en gewijzigd bij de wet van 25 december 2017, worden de woorden "of door de echtgenoot op wiens goederen de aanslag wordt ingevorderd", vervangen door de woorden ", door de echtgenoot op wiens goederen de aanslag wordt ingevorderd of door de medeschuldenaar zoals bedoeld in artikel 2 van het **** van de minnelijke en gedwongen invordering van fiscale en niet-fiscale schuldvorderingen";3° in paragraaf 1/1, ingevoegd bij de wet van 15 april 2018, worden de woorden "of zijn echtgenoot op wiens goederen de aanslag wordt ingevorderd" vervangen door de woorden", de echtgenoot op wiens goederen de aanslag wordt ingevorderd of door de medeschuldenaar zoals bedoeld in artikel 2 van het **** van de minnelijke en gedwongen invordering van fiscale en niet-fiscale schuldvorderingen".

Art. 41.**** artikel 376 van hetzelfde ****, vervangen bij de wet van 15 maart 1999 en laatstelijk gewijzigd bij de wet van 1 juli 2016, worden de woorden "of door zijn echtgenoot op wiens goederen de aanslag wordt ingevorderd," telkens vervangen door de woorden ", door zijn echtgenoot op wiens goederen de aanslag wordt ingevorderd of door de medeschuldenaar bedoeld in artikel 2 van het **** van de minnelijke en gedwongen invordering van fiscale en niet-fiscale schuldvorderingen,".

Art. 42.**** artikel 376ter, eerste lid, van hetzelfde ****, ingevoegd bij de wet van 27 december 2004 en gewijzigd bij de wet van 27 april 2016, worden de woorden "of door zijn echtgenoot op wiens goederen de aanslag wordt ingevorderd" vervangen door de woorden ", door zijn echtgenoot op wiens goederen de aanslag wordt ingevorderd of door de medeschuldenaar bedoeld in artikel 2 van het **** van de minnelijke en gedwongen invordering van fiscale en niet-fiscale schuldvorderingen".

Art. 43.**** artikel 376**** van hetzelfde ****, ingevoegd bij de wet van 25 april 2007 en gewijzigd bij de wetten van 29 april 2013 en 27 april 2016, worden volgende wijzigingen aangebracht: 1° in paragraaf 1 worden de woorden "en de medeschuldenaar bedoeld in artikel 2 van het **** van de minnelijke en gedwongen invordering van fiscale en niet-fiscale schuldvorderingen" ingevoegd tussen de woorden "wordt ingevorderd" en de woorden "een aanvraag tot bemiddeling indienen";2° in paragraaf 2 worden de woorden", zijn echtgenoot op wiens goederen de aanslag wordt ingevorderd of de medeschuldenaar bedoeld in artikel 2 van het **** van de minnelijke en gedwongen invordering van fiscale en niet-fiscale schuldvorderingen" ingevoegd tussen de woorden "wanneer de belastingschuldige" en de woorden "vooraf een vordering bij de rechtbank van eerste aanleg heeft ingesteld" en tussen de woorden "Wanneer een belastingschuldige" en de woorden "een vordering bij de rechtbank van eerste aanleg heeft ingesteld".

Art. 44.In titel **** van hetzelfde Wetboek, wordt het opschrift van hoofdstuk **** vervangen als volgt: "****">HOOFDSTUK ****. - **** van de ****, **** en interesten".

Art. 45.In titel ****, hoofdstuk ****, van hetzelfde Wetboek wordt het opschrift van afdeling **** vervangen als volgt: "**** ****. **** van de ****".

Art. 46.Artikel 393 van hetzelfde Wetboek, gewijzigd bij de wet van 27 april 2007, wordt vervangen als volgt: "

Art. 393.§ 1. **** ambtenaren van de administratie van de Federale **** **** belast met de vestiging van de inkomstenbelastingen gaan na of de ****- en **** bedoeld in artikel 55 van het **** van de minnelijke en gedwongen invordering van fiscale en niet-fiscale schuldvorderingen wordt nageleefd door de opdrachtgever en de aannemer. § 2. Wanneer de stortingen bedoeld in artikel 55 van het **** van de minnelijke en gedwongen invordering van fiscale en niet-fiscale schuldvorderingen niet werden verricht, wordt het verschuldigde bedrag verdubbeld en binnen de in artikel 354 bedoelde termijn als administratieve geldboete **** **** de overtreder.

**** Koning kan bepalen onder welke voorwaarden de geldboete kan worden verminderd.".

Art. 47.Artikel 393bis van hetzelfde ****, ingevoegd bij de wet van 4 mei 1999 en gewijzigd bij de wet van 10 augustus 2001, wordt opgeheven.

Art. 48.Artikel 394 van hetzelfde Wetboek, gewijzigd bij de wetten van 4 mei 1999, 10 augustus 2001 en 10 augustus 2005, wordt opgeheven.

Art. 49.Artikel 394bis van hetzelfde ****, ingevoegd bij de wet van 28 juli 1992 en hersteld bij de wet van 15 december 2004, wordt opgeheven.

Art. 50.Artikel 395 van hetzelfde Wetboek wordt opgeheven.

Art. 51.Artikel 396 van hetzelfde Wetboek wordt opgeheven.

Art. 52.Artikel 397 van hetzelfde Wetboek, gewijzigd bij de wet van 6 juli 1994, wordt opgeheven.

Art. 53.Artikel 398 van hetzelfde Wetboek, gewijzigd bij de wet van 27 april 2016, wordt opgeheven.

Art. 54.Artikel 399 van hetzelfde Wetboek wordt opgeheven.

Art. 55.Artikel 399bis van hetzelfde ****, ingevoegd bij de wet van 25 april 2007 en vervangen bij de wet van 10 juli 2017, wordt opgeheven.

Art. 56.Artikel 399ter van hetzelfde ****, ingevoegd bij de wet van 11 december 2008, wordt opgeheven.

Art. 57.In **** ****, **** ****, van hetzelfde Wetboek wordt afdeling ****, die de artikelen 400 tot 408 bevat, laatstelijk gewijzigd op 18 december 2016, opgeheven.

Art. 58.In titel ****, **** ****, van hetzelfde Wetboek wordt afdeling ****, die de artikelen 409 tot 411 bevat, laatstelijk gewijzigd bij de wet van 27 april 2016, opgeheven.

Art. 59.In titel ****, hoofdstuk ****, van hetzelfde Wetboek wordt afdeling ****, die de artikelen 413bis tot 413**** bevat, laatstelijk gewijzigd bij de wet van 27 april 2016, opgeheven.

Art. 60.**** artikel 414, § 2 van hetzelfde ****, vervangen bij de wet van 15 maart 1999, worden de woorden "artikel 410" vervangen door de woorden "artikel 62 van het **** van de minnelijke en gedwongen invordering van fiscale en niet-fiscale schuldvorderingen".

Art. 61.Artikel 417 van hetzelfde Wetboek, gewijzigd bij de wet van 27 april 2016, wordt opgeheven.

Art. 62.In titel **** van hetzelfde Wetboek wordt hoofdstuk ****, dat de artikelen 420 tot 443 bevat, laatstelijk gewijzigd bij de wet van 26 maart 2018, opgeheven.

Art. 63.In titel **** van hetzelfde Wetboek wordt hoofdstuk ****, dat de artikelen 443bis en 443ter bevat, laatstelijk gewijzigd bij de wet van 26 maart 2018, opgeheven. Afdeling 3. - **** van de met de inkomstenbelastingen

gelijkgestelde belastingen

Art. 64.**** artikel 2, eerste lid van het **** van de met de inkomstenbelastingen gelijkgestelde belastingen, laatstelijk gewijzigd bij de wet van 26 maart 2018, worden de woorden "394, 398, 399bis, 409 tot 411, 413 en 414, 417 tot 419, 422 tot 442, 442****, 443bis, 443ter" vervangen door de woorden "413, 414, 418, 419".

Art. 65.In hetzelfde Wetboek wordt het opschrift van **** **** van **** **** vervangen als volgt: "****">HOOFDSTUK ****. - Vestiging en inning".

Art. 66.Artikel 32 van hetzelfde Wetboek, laatstelijk gewijzigd bij de wet van 19 mei 2010, wordt vervangen als volgt: "

Art. 32.**** bezwaarschriften moeten gemotiveerd en op straffe van verval worden ingediend uiterlijk vier maanden vanaf de laatste dag van de periode waarvoor de belasting is verschuldigd, zonder dat de termijn nochtans minder dan zes maanden mag bedragen te rekenen vanaf: - de derde werkdag volgend op de datum van het aanslagbiljet of de kennisgeving van de aanslag, of - de datum waarop het aanslagbiljet ter beschikking wordt gesteld van de belastingschuldige door middel van een procedure waarbij **** worden gebruikt wanneer de belastingschuldige, middels een uitdrukkelijke verklaring in die zin, ervoor gekozen heeft aanslagbiljetten uitsluitend via een dergelijke procedure te ontvangen."

Art. 67.In titel **** van hetzelfde Wetboek wordt **** ****, dat artikel 63 bevat, gewijzigd bij het koninklijk besluit van 18 april 1967, opgeheven.

Art. 68.**** artikel 70 van hetzelfde ****, vervangen bij de wet van 10 februari 1981, worden telkens de woorden ", een waarborg te stellen" opgeheven.

Art. 69.In hetzelfde Wetboek wordt het opschrift van hoofdstuk **** van titel **** vervangen als volgt: "****">HOOFDSTUK ****. - **** van de belasting, aangifte en inning".

Art. 70.Artikel 103bis van hetzelfde ****, ingevoegd bij de wet van 25 mei 1993 en gewijzigd bij de wet van 19 mei 2010, wordt vervangen als volgt: "

Art. 103bis.**** bezwaarschriften moeten gemotiveerd zijn en op straffe van verval worden ingediend uiterlijk vier maanden vanaf de laatste dag van het ****, zonder dat de termijn nochtans minder dan zes maanden mag bedragen te rekenen vanaf: - de derde werkdag volgend op de datum van het aanslagbiljet of de kennisgeving van de aanslag, of - de datum waarop het aanslagbiljet ter beschikking wordt gesteld van de belastingschuldige door middel van een procedure waarbij **** worden gebruikt wanneer de belastingschuldige, middels een uitdrukkelijke verklaring in die zin, ervoor gekozen heeft aanslagbiljetten uitsluitend via een dergelijke procedure te ontvangen."

Art. 71.In de **** versie van hetzelfde Wetboek wordt het opschrift van hoofdstuk **** van titel **** vervangen als volgt: "**** ****. - Mode de ****, établissement et **** de la ****".

Art. 72.**** artikel 119 van hetzelfde ****, ingevoegd bij de wet van 22 mei 2001, worden in de **** tekst de woorden "**** ****" vervangen door de woorden "la ****" en worden de woorden "au ****" vervangen door de woorden "**** la ****". Afdeling 4. - Wetboek diverse rechten en taksen

Art. 73.**** boek **** van het Wetboek diverse rechten en taksen wordt een titel ******** ingevoegd, ****: "**** ****. Vervolgingen en gedingen - Zekerheden gegeven aan de Schatkist".

Art. 74.In titel ********, ingevoegd bij artikel 73 wordt een artikel 231 ingevoegd, ****: "

Art. 231.Moeilijkheden die zich kunnen voordoen met betrekking tot de heffing of de invordering van de rechten vóór het inleiden van een rechtsgeding, worden opgelost door de minister van Financiën of de door hem gemachtigde ambtenaar.

Indien na onderhandelingen met de minister of met de door hem gemachtigde ambtenaar geen akkoord wordt bereikt over een moeilijkheid als bedoeld in het eerste lid, kan de belastingplichtige een aanvraag tot bemiddeling indienen bij de fiscale **** bedoeld in artikel 116 van de wet van 25 april 2007 houdende diverse bepalingen (****).

**** Koning kan bepalen voor welke moeilijkheden met betrekking tot de heffing en de invordering van de rechten tussenkomst door de fiscale **** is uitgesloten.

De minister van **** **** dadingen aan met de belastingplichtigen, voor zover deze niet leiden tot vrijstelling of vermindering van belasting.".

Art. 75.In dezelfde titel **** wordt een artikel 232 ingevoegd, ****: "

Art. 232.De eerste akte van vervolging tot invordering van de rechten of boeten en bijbehoren is een ****.

Het wordt door de met de invordering belaste ontvanger uitgevaardigd; het wordt geviseerd en uitvoerbaar verklaard door de bevoegde adviseur-generaal van de administratie belast met de vestiging van de rechten bedoeld in het Wetboek en bij deurwaardersexploot betekend.".

Art. 76.In dezelfde titel **** wordt een artikel 233 ingevoegd, ****: "

Art. 233.De tenuitvoerlegging van het dwangbevel kan slechts worden gestuit door een rechtsvordering.".

Art. 77.In dezelfde titel ****, wordt een artikel 234 ingevoegd, ****: "

Art. 234.Voor de invordering van de rechten bedoeld in dit Wetboek, evenals van de interesten en kosten, heeft de Schatkist een algemeen voorrecht op alle roerende goederen van de schuldenaar en een wettelijke hypotheek op al zijn onroerende goederen. **** voorrecht neemt rang onmiddellijk na deze vermeld in de artikelen 19 en 20 van de **** van 16 december 1851 en deze in artikel 23 van **** **** van het **** van koophandel. De wettelijke hypotheek neemt rang te rekenen vanaf de dag van de inschrijving die genomen wordt krachtens het **** dat is opgesteld, geviseerd en uitvoerbaar verklaard overeenkomstig artikel 232 van dit Wetboek.

**** kan de schuldenaar, in geval van verzet tegen het ****, op vervolging van de administratie belast met de vestiging of de inning en de invordering van de rechten vastgesteld door het Wetboek en vóór het vonnis dat het geschil beslecht, veroordeeld worden, volgens de rechtspleging ingesteld door de artikelen 1035 tot 1041 van het Gerechtelijk ****, tot het verstrekken, binnen de termijn door de rechter vast te stellen, hetzij van een provisionele storting, hetzij van een borgstelling, voor het geheel of een deel van de door het **** gevorderde sommen. **** bevel is uitvoerbaar niettegenstaande beroep.

Ingeval het verzet tegen **** verworpen werd, kan geen beroep tegen de rechterlijke beslissing geldig aangetekend worden alvorens het bedrag der verschuldigde sommen geconsigneerd werd.".

Art. 78.**** boek **** van hetzelfde Wetboek, wordt er een titel **** ingevoegd, ****: "**** ****. - Jaarlijkse taks op de collectieve ****".

Art. 79.In titel ****, ingevoegd door artikel 79, wordt een artikel 20120 ingevoegd, ****: "

Art. 20120.**** aan een jaarlijkse taks vanaf de eerste januari volgend op hun inschrijving hetzij bij de Federale **** Financiën op de lijst van gespecialiseerde ****, hetzij bij de **** voor Financiële **** en Markten zijn 1° de ****, bedoeld in artikel 3, 11° van de wet van 3 augustus 2012 betreffende de instellingen voor collectieve belegging die voldoen aan de voorwaarden van richtlijn 2009/65/EG en de instellingen voor belegging in schuldvorderingen, de **** bedoeld in artikel 3, 11° van de wet van 19 april 2014 betreffende de alternatieve instellingen voor collectieve belegging en hun beheerders, met uitzondering van de private ****, bedoeld in artikel 298 van dezelfde wet, en de openbare of institutionele gereglementeerde **** bedoeld in artikel 2, 1°, 2° en 3° van de wet van 12 mei 2014 betreffende de gereglementeerde ****;2° de **** die instaan voor het beheer van de **** die geregeld zijn bij overeenkomst, bedoeld in artikel 6 van de wet van 3 augustus 2012 betreffende de instellingen voor collectieve belegging die voldoen aan de voorwaarden van richtlijn 2009/65/EG en de instellingen voor belegging in schuldvorderingen en in de artikelen 181 en 282 van de wet van 19 april 2014 betreffende de alternatieve instellingen voor collectieve belegging en hun beheerders; 3° de instellingen voor collectieve belegging naar buitenlands recht bedoeld in artikel 148 van de wet van 3 augustus 2012 betreffende de instellingen voor collectieve belegging die voldoen aan de voorwaarden van richtlijn 2009/65/EG en de instellingen voor belegging in schuldvorderingen, met uitzondering van de instellingen voor belegging in schuldvorderingen, en de alternatieve instellingen voor collectieve belegging naar buitenlands recht bedoeld in artikel 259 van de wet van 19 april 2014 betreffende de alternatieve instellingen voor collectieve belegging en hun beheerders.".

Art. 80.In dezelfde titel **** wordt een artikel 20121 ingevoegd, ****: "

Art. 20121.§ 1. Wat de **** bedoeld in artikel 20120, 1° en 2°, betreft, is de taks verschuldigd op het totaal van de in België op 31 december van het voorgaande jaar netto uitstaande bedragen. Voor de toepassing van het eerste lid: 1° worden de in het buitenland voor rekening van een **** verworven rechten van deelneming, geacht uit te staan in België;2° is, indien de beleggingsinstelling verzuimd heeft de elementen die nuttig en noodzakelijk zijn voor de heffing van de taks aan de administratie te verstrekken, en onverminderd de toepassing van **** ****, de taks verschuldigd op de **** van het beheerd vermogen op 31 december van het voorafgaande jaar. **** Koning kan de voor de heffing van de taks nuttige en noodzakelijke elementen bepalen. § 2. **** betreft de ****, bedoeld in artikel 20120, 3°, is de taks verschuldigd op het totaal van de in België netto uitstaande bedragen op 31 december van het voorgaande jaar, vanaf hun inschrijving bij de **** voor Financiële **** en Markten.

Voor de toepassing van het eerste lid: 1° kunnen de rechten van deelneming die door een financiële tussenpersoon in het buitenland werden geplaatst, niet afgetrokken worden van de in **** bruto uitstaande bedragen in geval van de inkoop door de tussenkomst van een financiële tussenpersoon in België;2° is, indien de beleggingsinstelling verzuimd heeft de elementen die nuttig en noodzakelijk zijn voor de heffing van de taks aan de administratie te verstrekken en onverminderd de toepassing van **** ****, de taks verschuldigd op het totaal van de in **** bruto uitstaande bedragen op 31 december van het voorgaande jaar. **** Koning kan de voor de heffing van de taks nuttige en noodzakelijke elementen bepalen. § 3. Voor de toepassing van de paragrafen 1 en 2 worden voor een beleggingsinstelling die rechten van deelneming heeft in een beleggingsinstelling, de bedragen die bij een beleggingsinstelling werden opgenomen in de belastbare grondslag, niet meegerekend.

Art. 81.In dezelfde titel **** wordt een artikel 20122 ingevoegd, ****: "

Art. 20122.Het tarief van de taks wordt vastgesteld op 0,0925 ****.

Het wordt evenwel vastgesteld op 0,01 ****. in de mate dat de **** van de beleggingsinstelling, één of meerdere van haar compartimenten of klassen van aandelen, uitsluitend worden aangetrokken bij institutionele of professionele beleggers die voor eigen rekening handelen, en waarvan de effecten uitsluitend door deze beleggers kunnen worden verworven.".

Art. 82.In dezelfde titel **** wordt een artikel 20123 ingevoegd, ****: "

Art. 20123.De taks is opeisbaar de eerste januari van elk jaar.

Hij moet betaald zijn uiterlijk op 31 maart van elk jaar.

Indien de taks niet betaald wordt binnen deze termijn, is de wettelijke interest, volgens het percentage in burgerlijke zaken, van rechtswege verschuldigd te rekenen van de dag waarop de betaling had moeten geschieden.

Voor de berekening van de interesten wordt elke fractie van een maand gerekend als een volle maand.".

Art. 83.In dezelfde titel **** wordt een artikel 20124 ingevoegd, ****: "

Art. 20124.**** instellingen bedoeld in artikel 20120 zijn gehouden uiterlijk op 31 maart van ieder **** een aangifte in te dienen waarin de belastbare grondslag wordt opgegeven.

Indien de aangifte niet ingediend wordt binnen de voorgeschreven termijn, wordt een geldboete verbeurd van 250 **** per week vertraging. **** begonnen week wordt gerekend als een volle week.".

Art. 84.In dezelfde titel **** wordt een artikel 20125 ingevoegd, ****: "

Art. 20125.De **** bepaalt de vorm en de inhoud van de aangifte.

**** kan **** bepalen alsook aanvullende regels om de juiste heffing van de belasting te verzekeren.".

Art. 85.In dezelfde titel **** wordt een artikel 20126 ingevoegd, ****: "

Art. 20126.Elke onnauwkeurigheid of weglating die vastgesteld wordt in de aangifte bedoeld in artikel 20124, evenals iedere andere onregelmatigheid begaan in de uitvoering van de wettelijke of reglementaire bepalingen, wordt gestraft met een geldboete gelijk aan tweemaal het ontdoken recht, zonder dat deze geldboete lager mag zijn dan 250 **** per overtreding.".

Art. 86.In dezelfde titel **** wordt een artikel 20127 ingevoegd, ****: "

Art. 20127.De taks wordt teruggegeven voor het gedeelte dat meer bedraagt dan hetgeen wettelijk verschuldigd is.

De **** bepaalt de wijze en de voorwaarden van de terugbetaling.".

Art. 87.In dezelfde titel **** wordt een artikel 20128 ingevoegd, ****: "

Art. 20128.**** ambtenaren belast met de vestiging of de heffing van de taks kunnen kennis nemen van alle documenten nodig om de juiste heffing van de taks te verzekeren.".

Art. 88.**** boek **** van hetzelfde Wetboek wordt een titel **** ingevoegd, ****: "**** **** - **** taks op de ****".

Art. 89.In titel ****, ingevoegd door artikel 88, wordt een artikel 20129 ingevoegd, ****: "

Art. 20129.**** aan een jaarlijkse taks vanaf de eerste januari volgend op hun inschrijving bij de **** voor Financiële **** en Markten zijn: 1° de **** bedoeld in artikel 6 van de wet van 13 maart 2016 op het statuut van en het toezicht op de ****- of ****, die inkomsten toekennen als bedoeld in artikel 21, 9°, van het **** van de inkomstenbelastingen 1992 of die dividenden toekennen die van de vennootschapsbelasting zijn vrijgesteld op grond van artikel 185, § 1, van dat Wetboek; 2° de **** bedoeld in artikel 6 van de wet van 13 maart 2016 op het statuut van en het toezicht op de ****- of ****, die **** doen als bedoeld in bijlage ****, ****, 23, van dezelfde wet.".

Art. 90.In dezelfde titel **** wordt een artikel 20130 ingevoegd, ****: "

Art. 20130.§ 1. De taks is verschuldigd op het totaal bedrag op 1 januari van het **** van de wiskundige **** en de technische provisies die betrekking hebben op: - de **** die beantwoorden aan de voorwaarden vastgesteld in artikel 21, 9°, van het **** van de inkomstenbelastingen 1992; - de **** die met een beleggingsfonds verbonden zijn, met uitzondering van **** waarvan het kapitaal of de **** onderworpen is aan de inkomstenbelasting of aan de taks op het ****.

**** Koning kan de voor de heffing van de taks nuttige en noodzakelijke elementen bepalen. § 2. Voor de toepassing van § 1, eerste lid, tweede streepje, worden voor een **** die rechten van deelneming heeft in een beleggingsinstelling, de bedragen die bij een beleggingsinstelling werden opgenomen in de belastbare grondslag voor de jaarlijkse taks op de collectieve **** niet meegerekend. § 3. In geval een **** bedoeld in artikel 20129 de vorm heeft aangenomen van een coöperatieve vennootschap erkend door de Nationale **** van de ****, is de taks bovendien verschuldigd op een **** van het maatschappelijk kapitaal op 1 januari van het ****. **** **** is gelijk aan de verhouding van het totaal van de op grond van artikel 185, § 1, van het **** van de inkomstenbelastingen 1992 niet-belastbare dividenden tot het totaal van de toegekende dividenden voor het boekjaar dat voorafgaat.".

Art. 91.In dezelfde titel **** wordt een artikel 20131 ingevoegd, ****: "

Art. 20131.Het tarief van de taks wordt vastgesteld: 1° op 0,0925 ****.voor het in artikel 20130, paragraaf 1, bedoelde totaal bedrag van de wiskundige **** en de technische provisies die betrekking hebben op **** en op **** die verbonden zijn aan beleggingsfondsen; 2° op 0,0925 ****.voor de in artikel 20130, § 3, bedoelde **** van het maatschappelijk kapitaal van de in artikel 20129, 1° of 2°, bedoelde ondernemingen die de vorm van een coöperatieve vennootschap hebben aangenomen, erkend door de Nationale **** van de Coöperatie.".

Art. 92.In dezelfde titel **** wordt een artikel 20132 ingevoegd, ****: "

Art. 20132.De taks is opeisbaar de eerste januari van elk jaar.

Hij moet betaald zijn uiterlijk op 31 maart van elk jaar. Nochtans wordt die termijn, wat betreft de betaling van de taks of van het gedeelte van de taks met betrekking tot de dividenden bedoeld in artikel 20129,1°, in voorkomend geval, verlengd tot de achtste werkdag na de datum van de algemene vergadering waarop over de toekenning van de dividenden is beslist.

Indien de taks of het gedeelte van de taks niet betaald wordt binnen deze termijn, is de wettelijke interest, volgens het percentage in burgerlijke zaken, van rechtswege verschuldigd te rekenen van de dag waarop de betaling had moeten geschieden.

Voor de berekening van de interesten wordt elke fractie van een maand gerekend als een volle maand.".

Art. 93.In dezelfde titel **** wordt een artikel 20133 ingevoegd, ****: "

Art. 20133.De ondernemingen bedoeld in artikel 20129 zijn gehouden uiterlijk op 31 maart van ieder **** een aangifte in te dienen waarin de belastbare grondslag wordt opgegeven. Evenwel moeten, wat betreft de taks of het gedeelte van de taks met betrekking tot de dividenden bedoeld in artikel 20129, 1°, de coöperatieve vennootschappen erkend door de Nationale **** voor de Coöperatie de aangifte of een bijkomende aangifte die de belastbare grondslag opgeeft van de taks of van het gedeelte van de taks betreffende die dividenden indienen ten laatste de dag waarop de betaling overeenkomstig artikel 20132, tweede lid, moet worden gedaan.

Indien de aangifte niet ingediend wordt binnen de voorgeschreven termijn, wordt een geldboete verbeurd van 250 **** per week vertraging. **** begonnen week wordt gerekend als een volle week.".

Art. 94.In dezelfde titel **** wordt een artikel 20134 ingevoegd, ****: "

Art. 20134.De **** bepaalt de vorm en de inhoud van de aangifte.

**** kan **** bepalen alsook aanvullende regels om de juiste heffing van de belasting te verzekeren.".

Art. 95.In dezelfde titel **** wordt een artikel 20135 ingevoegd, ****: "

Art. 20135.Elke onnauwkeurigheid of weglating die vastgesteld wordt in de aangifte bedoeld in artikel 20133, evenals iedere andere onregelmatigheid begaan in de uitvoering van de wettelijke of reglementaire bepalingen, wordt gestraft met een geldboete gelijk aan tweemaal het ontdoken recht, zonder dat deze geldboete lager mag zijn dan 250 **** per overtreding.".

Art. 96.In dezelfde **** **** wordt een artikel 20136 ingevoegd, ****: "

Art. 20136.De taks wordt teruggegeven voor het gedeelte dat meer bedraagt dan hetgeen wettelijk verschuldigd is.

De **** bepaalt de wijze en de voorwaarden van de terugbetaling.".

Art. 97.In dezelfde **** **** wordt een artikel 20137 ingevoegd, ****: "

Art. 20137.**** ambtenaren belast met de vestiging of de heffing van de taks kunnen kennis nemen van alle documenten nodig om de juiste heffing van de taks te verzekeren.".

Art. 98.**** **** **** van hetzelfde Wetboek wordt een **** **** ingevoegd, ****: "**** ****. - Bepalingen gemeen aan de diverse taksen".

Art. 99.In **** ****, ingevoegd bij artikel 98, wordt een artikel 20138 ingevoegd, ****: "

Art. 20138.**** inzake de heffing van de diverse taksen die vóór het inleiden van een rechtsgeding ontstaan, worden opgelost door de minister van Financiën of de door hem gemachtigde ambtenaar.

Indien na onderhandelingen met de minister of met de door hem gemachtigde ambtenaar geen akkoord wordt bereikt over een moeilijkheid als bedoeld in het eerste lid, kan de belastingplichtige een aanvraag tot bemiddeling indienen bij de fiscale **** bedoeld in artikel 116 van de wet van 25 april 2007 houdende diverse bepalingen (****).

**** Koning kan bepalen voor welke moeilijkheden met betrekking tot de heffing van de diverse taksen tussenkomst door de fiscale **** is uitgesloten.

De minister van **** **** dadingen aan met de belastingplichtige, voor zover deze niet leiden tot vrijstelling of vermindering van belasting.".

Art. 100.In dezelfde **** **** wordt een artikel 20139 ingevoegd, ****: "

Art. 20139.§ 1. Bij niet-betaling van de **** bestaande uit de taks, de interesten, de geldboeten en de bijbehoren, wordt deze opgenomen in een ****- en ****, dat de uitvoerbare titel vormt waardoor de **** kan ingevorderd worden en deze **** wordt. **** ****- en **** vermeldt, voor elke schuldenaar erin opgenomen: - zijn identificatiegegevens; - de **** verschuldigd door hem, zoals opgenomen in het ****- en ****; - de verantwoording van de **** bedoeld in het vijfde lid.

**** **** kan het voorwerp uitmaken van **** ****- en ****, in het geval van een latere wijziging, om welke reden dan ook, van de bedragen opgenomen in het ****- en **** overeenkomstig het eerste lid.

De gegevens opgenomen in de ****- en **** bedoeld in het eerste en tweede lid zijn dezelfde ongeacht of deze registers op elektronische wijze zijn opgemaakt of niet.

Ingeval de ****- en **** bedoeld in het eerste en tweede lid op elektronische wijze worden opgemaakt, wordt de oorsprong en de integriteit van de inhoud van deze ****- en **** verzekerd door middel van geschikte ****.

**** verantwoording van de fiscale schuld moet uiterlijk een maand voor de opname ervan in een ****- en **** bedoeld in het eerste of tweede lid, ter kennis van de belastingplichtige worden gebracht, behalve indien de rechten van de **** in het gedrang komen. In dat laatste geval moet zij ten laatste op het ogenblik dat de fiscale schuld in een ****- en **** wordt opgenomen aan de belastingschuldige ter kennis wordt gebracht. Indien de belastingschuldige geen gekende woonplaats in België of in het buitenland heeft, wordt deze verantwoording verstuurd naar de procureur des **** te ****.

Mits de uitdrukkelijke toestemming van de belastingschuldige, kan de verantwoording van de **** hem uitsluitend ter kennis worden gebracht op elektronische wijze. In dat geval geldt de terbeschikkingstelling op elektronische wijze als rechtsgeldige kennisgeving van de verantwoording van de ****.

De **** bepaalt de **** van de procedure bedoeld in het zesde lid. § 2. **** ****- en **** worden opgemaakt en uitvoerbaar verklaard door de administrateur-generaal van de administratie belast met de taks of door de door hem gemachtigde ambtenaar.

**** ****- en **** uitvoerbaar wordt verklaard op elektronische wijze, wordt deze ondertekend door de administrateur-generaal van de administratie belast met de taks of door de door hem gemachtigde ambtenaar door middel van: - een geavanceerde elektronische handtekening in de zin van artikel 3.11. van de **** (****) **** 910/2014 van het **** **** en de **** van 23 juli 2014 betreffende de elektronische identificatie en **** voor elektronische transacties in de interne markt en tot intrekking van richtlijn 1999/93/EG, of - een gekwalificeerde elektronische handtekening in de zin van artikel 3.12. van deze Verordening.

De Federale **** **** vertegenwoordigd door de **** van het **** is de **** in de zin van de **** (****) 2016/679 van het **** **** en de **** van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van **** en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van richtlijn 95/46/EG, en in overeenstemming met de wet van 3 augustus 2012 houdende bepalingen betreffende de verwerking van **** door de Federale **** **** in het kader van zijn opdrachten, voor de verwerking van **** die nodig **** voor de uitvoering van de bepalingen van dit Wetboek.

Onverminderd de noodzakelijke bewaring voor de latere verwerking met het oog op archivering in het algemeen belang, wetenschappelijk of historisch onderzoek of statistische doeleinden bedoeld in artikel 89 van **** (****) 2016/679 van 27 april 2016 van het **** **** en de **** betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van **** en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van richtlijn 95/46/ EG, worden de ****- en **** niet langer bewaard dan nodig voor de doeleinden waarvoor zij zijn opgemaakt met een maximale **** die verstrijkt op 31 december van het jaar volgend op het jaar waarin de verjaring plaatsvindt van alle handelingen die tot de bevoegdheid van de **** bedoeld in het derde lid behoren en, in voorkomend geval, waarin de volledige betaling van alle ermee verbonden bedragen, evenals de definitieve beëindiging van de ermee verbonden procedures en administratieve en gerechtelijke beroepen, is geschied. § 3. Van zodra het ****- en **** uitvoerbaar wordt verklaard, wordt de opname van de **** in dit register aan de belastingschuldige ter kennis gebracht door de verzending, onder gesloten omslag, van een ****- en ****, dat een uittreksel is van het ****- en **** met betrekking tot de betrokken schuldenaar en hem informeert dat de **** die hij verschuldigd is in een ****- en **** werden opgenomen met het oog op zijn invordering. **** ****- en **** vermeldt: - de identificatiegegevens van de schuldenaar; - de **** verschuldigd door hem, zoals opgenomen in het ****- en ****; - de verantwoording van de **** bedoeld in paragraaf 1, vijfde lid; - de datum van **** van het ****- en **** waaraan het ****- en **** is verbonden; - de administrateur-generaal van de administratie belast met de taks of door de door hem gemachtigde ambtenaar die het ****- en **** waaraan het ****- en **** is verbonden uitvoerbaar heeft verklaard.

**** afwijking van het eerste lid kan de belastingschuldige, mits hij een uitdrukkelijke verklaring in die zin aflegt, er evenwel voor opteren om de ****- en **** uitsluitend op elektronische wijze, te ontvangen. In dit geval geldt de aanbieding op elektronische wijze als rechtsgeldige verzending van het ****- en ****.

De **** bepaalt de **** van de in het tweede lid bedoelde procedure.".

Art. 101.**** boek **** van hetzelfde Wetboek wordt titel ****, die het artikel 2022 bevat, laatstelijk gewijzigd bij de wet van 27 april 2016, opgeheven.

Art. 102.In hetzelfde Wetboek wordt het opschrift van **** **** van **** ****, ingevoegd bij de wet van 19 december 2016, vervangen als volgt: "**** ****. - Verjaring en betaling".

Art. 103.**** artikel 2024 van hetzelfde ****, ingevoegd bij het koninklijk besluit ****. 63 van 28 november 1939 en laatstelijk gewijzigd bij de wet van 25 april 2007, worden het eerste tot het vierde lid opgeheven.

Art. 104.Artikel 2024bis van hetzelfde ****, ingevoegd bij de wet van 4 augustus 1986 en laatstelijk gewijzigd bij de wet van 27 april 2016, wordt opgeheven.

Art. 105.Artikel 2025 van hetzelfde ****, ingevoegd bij de wet van 13 juni 1951 en laatstelijk gewijzigd bij de wet van 27 april 2016, wordt opgeheven.

Art. 106.Artikel 2026 van hetzelfde ****, ingevoegd bij de wet van 13 juni 1951 en vervangen bij de wet van 15 maart 1999, wordt opgeheven.

Art. 107.Artikel 2029 van hetzelfde ****, ingevoegd bij het koninklijk besluit ****. 63, vernummerd bij de wet van 13 juni 1951 van 28 november 1939 en gewijzigd door de wetten van 19 december 2006 en 26 maart 2018, wordt vervangen als volgt: "

Art. 2029.§ 1. **** verjaringen worden, zowel voor de invordering als voor de terugbetaling van de rechten, de interesten en de geldboeten, gestuit op de wijze en onder de voorwaarden voorzien in de artikelen 2244 en volgende van het Burgerlijk ****. In dit geval wordt een nieuwe verjaring, die op dezelfde wijze kan worden gestuit, verkregen twee jaar na de laatste **** van de vorige verjaring, indien er geen rechtsgeding aanhangig is.

Elk rechtsgeding met betrekking tot de vestiging, de inning of de invordering van de rechten, de interesten en de geldboeten dat wordt ingesteld door de **** ****, door de belastingschuldige van deze rechten, interesten en geldboeten, door ieder ander persoon die gehouden is tot de betaling ervan op grond van dit Wetboek, de besluiten genomen ter uitvoering ervan of van het gemeen recht, schorst de verjaring.

De schorsing vangt aan met de akte van rechtsingang en eindigt wanneer de rechterlijke beslissing in kracht van gewijsde is gegaan. § 2. **** verjaringen worden, zowel voor de invordering als voor de **** van de diverse taksen, interesten en geldboeten, gestuit op de wijze en onder de voorwaarden voorzien in de artikelen 2244 en volgende van het Burgerlijk ****, met uitzondering van artikel 2244, paragraaf 2. In dat geval wordt een nieuwe verjaring, die op dezelfde wijze kan worden gestuit, verkregen vijf jaar na de laatste **** van de vorige verjaring.

Elk rechtsgeding met betrekking tot de vestiging, de inning of de invordering van de diverse taksen, de interesten en de geldboeten, ingesteld door de **** ****, door de belastingschuldige van de taksen, interesten en geldboeten, door iedere persoon die tot betaling ervan gehouden is krachtens dit Wetboek, het **** van de minnelijke en gedwongen invordering van fiscale en niet-fiscale schuldvorderingen, van de besluiten genomen ter uitvoering ervan of van het gemeen recht, alsook door iedere persoon die een verkregen en dadelijk belang heeft om in rechte op te treden, schorst de verjaring.

De schorsing vangt aan met de **** akte en eindigt wanneer de rechterlijke beslissing in kracht van gewijsde is gegaan. § 3. **** van de op de verjaring verlopen termijn wordt ten aanzien van zijn gevolgen gelijkgesteld met de in paragraaf 1, eerste lid, en in paragraaf 2, eerste lid, bedoelde ****. § 4. Elke daad van onderzoek of van vervolging bedoeld in artikel 22 van de Voorafgaande titel van het **** van Strafvordering met betrekking tot de overtredingen bedoeld in de artikelen 207 en 207bis schorst de verjaring van de vordering tot invordering van het recht, de taks, de interesten en de erop betrekking hebbende geldboeten.

De schorsing neemt aanvang vanaf het ogenblik dat de strafvordering wordt ingesteld en eindigt wanneer de strafvervolging wordt stopgezet, de strafvordering uitdooft of wanneer het vonnis of het arrest in kracht van gewijsde is getreden voor de overtredingen bedoeld in het eerste lid.".

Art. 108.**** artikel 2043 van hetzelfde ****, ingevoegd bij de wet van 13 augustus 1947, worden de woorden "deze **** wetten" vervangen door de woorden "dit Wetboek". Afdeling 5. - Wetboek der successierechten

Art. 109.**** ******** van het Wetboek der successierechten, dat de artikelen 161 tot 162/1 bevat, laatstelijk gewijzigd bij de wet van 31 juli 2017, wordt opgeheven. Afdeling 6. - **** van Strafvordering

Art. 110.**** artikel 29, tweede lid van het **** van Strafvordering, laatstelijk gewijzigd bij de wet van 25 december 2016, worden de woorden ", van het **** van de minnelijke en gedwongen invordering van fiscale en niet-fiscale schuldvorderingen" ingevoegd tussen de woorden "naar luid van de belastingwetten" en de woorden "en van de ter uitvoering ervan genomen besluiten".

Art. 111.**** artikel 46****, § 1, tweede lid, van hetzelfde wetboek, ingevoegd bij de wet van 1 juli 2016 en gewijzigd bij de wet van 18 september 2017, worden de woorden "in de artikelen 85 en 86 van het **** van de minnelijke en gedwongen invordering van fiscale en niet-fiscale schuldvorderingen," ingevoegd tussen de woorden "Algemene wet van 18 juli 1977 inzake douane en accijnzen," en de woorden "in de artikelen 3.15.3.0.1. en 3.15.3.0.2. van de **** **** Fiscaliteit". Afdeling 7. - Domaniale wet van 22 december 1949

Art. 112.Artikel 3 van de domaniale wet van 22 december 1949, gewijzigd bij de wetten van 1 juli 2016 en 25 december 2017, wordt vervangen als volgt: "

Art. 3.§ 1. Elke som, verschuldigd aan de Staat of aan Staatsinstellingen, waarvan de invordering wordt verzekerd door de administratie van de Federale **** **** belast met de inning en de invordering van niet-fiscale schuldvorderingen, kan, overeenkomstig het **** van de minnelijke en gedwongen invordering van fiscale en niet-fiscale schuldvorderingen, worden ingevorderd op basis van een uitvoerbaar verklaard ****- en **** of van een in kracht van gewijsde getreden rechterlijke beslissing houdende veroordeling tot betaling van deze som.

Voor de toepassing van de hiernavolgende bepalingen wordt verstaan onder "niet-fiscale schuldvordering" elke som van niet-fiscale aard verschuldigd aan de Staat of aan ****, in hoofdsom, interesten en bijbehoren, waarvan de invordering wordt verzekerd door de administratie van de Federale **** **** belast met de inning en de invordering van niet-fiscale schuldvorderingen. § 2. Behalve wanneer de niet-fiscale schuldvordering het voorwerp uitmaakt van een in kracht van gewijsde getreden rechterlijke beslissing houdende veroordeling tot betaling ervan, wordt de niet-fiscale schuldvordering, in geval van niet-betaling, opgenomen in een ****- en ****, dat de uitvoerbare titel vormt waardoor de niet-fiscale schuldvordering kan ingevorderd worden. **** ****- en **** vermeldt, voor iedere schuldenaar erin opgenomen: - zijn identificatiegegevens; - de **** verschuldigd door hem, zoals opgenomen in het ****- en ****;

De niet-fiscale schuldvordering kan het voorwerp uitmaken van **** ****- en ****, in geval van latere wijziging, om welke reden dan ook, van de bedragen opgenomen in het ****- en **** overeenkomstig het eerste lid.

De gegevens opgenomen in de ****- en **** bedoeld in het eerste en tweede lid zijn dezelfde ongeacht of deze registers op elektronische wijze zijn opgemaakt of niet.

Ingeval de ****- en **** bedoeld in het eerste en tweede lid op elektronische wijze worden opgemaakt, wordt de oorsprong en de integriteit van de inhoud van deze ****- en **** verzekerd door middel van geschikte ****. § 3. **** ****- en **** worden opgemaakt en uitvoerbaar verklaard door de bevoegde adviseur-generaal van de administratie van de Federale **** **** belast met de inning en de invordering van niet-fiscale schuldvorderingen of door een door hem gemachtigde ambtenaar.

Wanneer het ****- en **** uitvoerbaar wordt verklaard op elektronische wijze, wordt deze ondertekend door de administrateur-generaal van de administratie van de Federale **** **** belast met de inning en de invordering van deze niet-fiscale schuldvorderingen of door de door hem gemachtigde ambtenaar door middel van: - een geavanceerde elektronische handtekening in de zin van artikel 3.11. van de **** (****) **** 910/2014 van het **** **** en de **** van 23 juli 2014 betreffende de elektronische identificatie en **** voor elektronische transacties in de interne markt en tot intrekking van richtlijn 1999/93/EG, of - een gekwalificeerde elektronische handtekening in de zin van artikel 3.12. van deze Verordening.

De Federale **** **** vertegenwoordigd door de **** van het **** is de **** in de zin van de **** (****) 2016/679 van het **** **** en de **** van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van **** en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van richtlijn 95/46/EG, en in overeenstemming met de wet van 3 augustus 2012 houdende bepalingen betreffende de verwerking van **** door de Federale **** **** in het kader van zijn opdrachten, voor de verwerking van **** die nodig zijn voor de uitvoering van de bepalingen van dit Wetboek.

Onverminderd de noodzakelijke bewaring voor de latere verwerking met het oog op archivering in het algemeen belang, wetenschappelijk of historisch onderzoek of statistische doeleinden bedoeld in artikel 89 van **** (****) 2016/679 van 27 april 2016 van het **** **** en de **** betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van **** en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van richtlijn 95/46/ EG, worden de ****- en **** niet langer bewaard dan nodig voor de doeleinden waarvoor zij zijn opgemaakt met een maximale **** die verstrijkt op 31 december van het jaar volgend op het jaar waarin de verjaring plaatsvindt van alle handelingen die tot de bevoegdheid van de **** bedoeld in het derde lid behoren en, in voorkomend geval, waarin de volledige betaling van alle ermee verbonden bedragen, evenals de definitieve beëindiging van de ermee verbonden procedures en administratieve en gerechtelijke beroepen, is geschied. § 4. Van zodra het ****- en **** uitvoerbaar verklaard is, wordt de opname van de niet-fiscale schuldvordering in dit register ter kennis gebracht van de schuldenaar door de verzending, onder gesloten omslag, van een ****- en ****, dat een uittreksel is van het ****- en **** met betrekking tot de betrokken schuldenaar en hem informeert dat de niet-fiscale schuldvordering die hij verschuldigd is in een ****- en **** werden opgenomen met het oog op zijn invordering. **** ****- en **** vermeldt: - de identificatiegegevens van de schuldenaar; - de niet-fiscale schuldvordering verschuldigd door hem, zoals opgenomen in het ****- en ****; - de datum van **** van het ****- en **** waaraan het ****- en **** is verbonden; - de adviseur-generaal van de administratie van de Federale **** **** belast met de inning en de invordering van deze niet-fiscale schuldvorderingen of door de door hem gemachtigde ambtenaar die het ****- en **** waaraan het ****- en **** is verbonden uitvoerbaar heeft verklaard.

**** afwijking van het eerste lid kan de schuldenaar, middels een uitdrukkelijke verklaring in die zin, ervoor opteren ****- en **** uitsluitend op elektronische wijze te ontvangen.

In dit geval geldt de aanbieding op elektronische wijze als rechtsgeldige verzending van het ****- en ****.

De **** bepaalt de **** van de in het tweede lid bedoelde procedure.".

Art. 113.Artikel 4 van dezelfde wet, vervangen door de wet van 25 december 2017, wordt vervangen als volgt: "

Art. 4.Met het oog op de invordering van niet-fiscale schuldvorderingen door de administratie van de Federale **** **** belast met de inning en de invordering van deze schuldvorderingen, kan de bevoegde adviseur-generaal van deze administratie of een door hem gemachtigde ambtenaar met hem dadingen treffen, in de gevallen waarin de situatie van de schuldenaar te **** trouw het rechtvaardigt, zonder dat de schuldeiser hiermee moet instemmen.".

Art. 114.Artikel 5 van dezelfde wet, ingevoegd bij de wet van 1 juli 2016 en gewijzigd bij de wet van 25 december 2017, wordt opgeheven.

Art. 115.Artikel 6 van dezelfde wet, ingevoegd bij de wet van 1 juli 2016, wordt opgeheven.

Art. 116.Artikel 7 van dezelfde wet, ingevoegd bij de wet van 1 juli 2016, wordt opgeheven.

Art. 117.Artikel 8 van dezelfde wet, ingevoegd bij de wet van 1 juli 2016, wordt opgeheven.

Art. 118.Artikel 9 van dezelfde wet, ingevoegd bij de wet van 1 juli 2016 en gewijzigd bij de wet van 25 december 2017, wordt opgeheven.

Art. 119.Artikel 10 van dezelfde wet, ingevoegd bij de wet van 1 juli 2016, wordt opgeheven.

Art. 120.Artikel 11 van dezelfde wet, ingevoegd bij de wet van 1 juli 2016, wordt opgeheven.

Art. 121.Artikel 12 van dezelfde wet, ingevoegd bij de wet van 1 juli 2016, wordt opgeheven.

Art. 122.Artikel 13 van dezelfde wet, ingevoegd bij de wet van 1 juli 2016, wordt opgeheven.

Art. 123.Artikel 14 van dezelfde wet, ingevoegd bij de wet van 1 juli 2016, wordt opgeheven.

Art. 124.Artikel 15 van dezelfde wet, ingevoegd bij de wet van 1 juli 2016, wordt opgeheven. Afdeling 8. - **** van 27 juni 1969 tot herziening van de ****

van 28 december 1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders

Art. 125.**** artikel 30bis, § 3, elfde lid van de wet van 27 juni 1969 tot herziening van de **** van 28 december 1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders, laatstelijk gewijzigd bij de wet van 20 juli 2015, worden de woorden "in artikel 402, § 4, van het **** van de inkomstenbelastingen 1992" vervangen door de woorden "in artikel 54, § 4, van het **** van de minnelijke en gedwongen invordering van fiscale en niet-fiscale schuldvorderingen".

Art. 126.**** artikel 30ter, § 2, elfde lid, van dezelfde wet, laatstelijk gewijzigd bij de wet van 20 juli 2015, worden de woorden "in artikel 402, § 4, van het **** van de inkomstenbelastingen 1992" vervangen door de woorden "in artikel 54, § 4, van het **** van de minnelijke en gedwongen invordering van fiscale en niet-fiscale schuldvorderingen". Afdeling 9. - **** van 8 augustus 1980 betreffende de budgettaire

voorstellen 1979-1980

Art. 127.Artikel 87 van de wet van 8 augustus 1980 betreffende de budgettaire voorstellen 1979 1980, vervangen bij de wet van 15 maart 1999 en gewijzigd bij de wet van 25 april 2014, wordt vervangen als volgt: "

Art. 87.**** Algemene **** van de **** **** en hun ambtenaren hebben alle bevoegdheden die door de wettelijke en reglementaire bepalingen inzake belastingen, rechten en taksen worden verleend aan de algemene fiscale administraties van de Federale **** Financiën.". Afdeling 10. - **** van 18 december 1986 houdende **** van

de Federale **** **** belast met de inning en de invordering van de niet-fiscale schuldvorderingen tot invordering van niet-fiscale schuldvorderingen voor rekening van de Gemeenschappen, de Gewesten en de instellingen van openbaar nut die ervan afhangen

Art. 128.**** artikel 2 van de wet van 18 december 1986 houdende **** van de Federale **** **** belast met de inning en de invordering van de niet-fiscale schuldvorderingen tot invordering van niet-fiscale schuldvorderingen voor rekening van de Gemeenschappen, de Gewesten en de instellingen van openbaar nut die ervan afhangen, vervangen bij de wet van 1 juli 2016, wordt het tweede lid opgeheven. Afdeling 11. - **** van 9 juli 2004

Art. 129.Artikel 49 van de **** van 9 juli 2004 wordt opgeheven. Afdeling 12. - **** van 25 april 2007 houdende diverse bepalingen (****)

Art. 130.**** artikel 116, paragraaf 1/2, tweede lid, van de wet van 25 april 2007 houdende diverse bepalingen (****), ingevoegd bij de wet van 10 juli 2017 en gewijzigd bij de wet van 29 maart 2018, worden de woorden "ingevoegd in uitvoering van artikel 300, § 1, van het **** van de inkomstenbelastingen 1992, het uitvoerend beslag onder derden vervat in artikel 85bis van het **** van de belasting over de toegevoegde waarde, het uitvoerend beslag onder derden vervat in artikel 6 van de domaniale wet van 22 december 1949" vervangen door de woorden "vervat in artikel 21 van het **** van de minnelijke en gedwongen invordering van fiscale en niet-fiscale schuldvorderingen". Afdeling 13. - **** **** van 29 maart 2012

Art. 131.**** artikel 157 van de **** **** van 29 maart 2012, gewijzigd bij de wet van 13 december 2012 en 11 februari 2019, wordt paragraaf 1, eerste lid, vervangen als volgt: " § 1. De notarissen die verzocht zijn om een in artikel 1240bis van het Burgerlijk **** bedoelde akte of attest van erfopvolging op te maken, zijn persoonlijk aansprakelijk voor de betaling van de door de erflater, zijn erfgenamen en legatarissen, waarvan de identiteit vermeld is in de akte of het attest, of de begunstigden van een door de erflater gemaakte contractuele erfstelling, verschuldigde sommen waarvan de **** ter kennis kunnen worden gebracht overeenkomstig artikel 158, indien zij daarvan geen bericht geven aan: 1° de dienst belast met informatie- en **** van de Federale **** Financiën, op elektronische wijze;2° de door de **** aangeduide ambtenaar van de **** **** van de ****, wanneer het bericht omwille van overmacht of een technische storing niet kan worden meegedeeld overeenkomstig 1°.In dat geval wordt het bij aangetekende zending verzonden.".

Art. 132.**** artikel 158 van dezelfde ****, gewijzigd bij de wet van 13 december 2012 en 11 februari 2019, wordt het eerste lid vervangen als volgt: "**** voor de invordering van de fiscale schuld bevoegde ontvanger van de **** **** van de ****, kan aan de notaris die het in artikel 157 bedoelde bericht verzonden heeft, vóór het verstrijken van de twaalfde werkdag volgend op de **** van dat bericht, **** van het bestaan, **** de erflater of een andere persoon vermeld in het bericht, van een fiscale schuld in hoofdsom, boeten en bijbehoren, met opgave voor elk van de schuldenaars van het bedrag van de hiervoor bedoelde schuld: 1° op elektronische wijze, volgens de door de **** bepaalde procedure; 2° bij aangetekende zending, wanneer de mededeling van de kennisgeving omwille van overmacht of een technische storing niet kan worden meegedeeld overeenkomstig 1°, of wanneer de notaris het bericht bedoeld in artikel 157, § 1, verzonden heeft bij aangetekende zending.". Afdeling 14. - **** van 3 augustus 2012 houdende bepalingen betreffende

de verwerking van **** door de Federale **** **** in het kader van zijn opdrachten

Art. 133.**** artikel 6, § 3, van de wet van 3 augustus 2012 houdende bepalingen betreffende de verwerking van **** door de Federale **** **** in het kader van zijn opdrachten, vervangen bij de wet van 5 september 2018, worden de woorden ", van artikel 14 van de domaniale wet van 22 december 1949" vervangen door de woorden ", van artikel 83 van het **** van de minnelijke en gedwongen invordering van fiscale en niet-fiscale schuldvorderingen". Afdeling 15. - **** van 25 december 2017

Art. 134.In titel 5, hoofdstuk 3, van de **** van 25 december 2017, wordt afdeling 1, die artikel 152 omvat, opgeheven. Afdeling 16. - **** besluit ****. 39 van 17 oktober 1980 tot

regeling van de **** van artikel 93**** van het **** van de belasting over de toegevoegde waarde

Art. 135.**** koninklijk besluit ****. 39 van 17 oktober 1980 tot regeling van de **** van artikel 93**** van het **** van de belasting over de toegevoegde waarde wordt opgeheven. Afdeling 17. - **** besluit van 27 augustus 1993 tot uitvoering

van het **** van de inkomstenbelastingen 1992

Art. 136.In hoofdstuk **** van het koninklijk besluit van 27 augustus 1993 tot uitvoering van het **** van de inkomstenbelastingen worden opgeheven: 1° afdeling ****, onderafdeling ****, die de artikelen 164 tot 166 omvat, laatstelijk gewijzigd bij het koninklijk besluit van 22 mei 2017;2° afdeling ****, die de artikelen 211 tot 219 bevat, laatstelijk gewijzigd bij het koninklijk besluit van 7 december 2007;3° afdeling ****, die de artikelen 220 tot 224 bevat. Afdeling 18. - **** besluit van 8 juli 1970 houdende de algemene

verordening betreffende de met de inkomstenbelastingen gelijkgestelde belastingen

Art. 137.In titel **** van hetzelfde besluit wordt hoofdstuk ****, dat de artikelen 51 en 52 omvat, opgeheven. ****">HOOFDSTUK 4. - Overgangsbepaling

Art. 138.Deze wet is niet van toepassing: 1° op het administratieve dwangbevel inzake belasting over de toegevoegde waarde dat ter kennis werd gebracht of werd betekend voor de datum van haar inwerkingtreding;2° op het administratieve dwangbevel inzake diverse rechten en taksen dat betekend werd voor de datum van haar inwerkingtreding;3° op het administratieve dwangbevel inzake **** dat betekend werd voor de datum van haar inwerkingtreding;4° op het administratieve dwangbevel inzake niet-fiscale schuldvorderingen dat ter kennis werd gebracht of werd betekend voor de datum van haar inwerkingtreding;5° op fiscale en niet-fiscale schuldvorderingen opgenomen in een kohier, een bijzonder kohier of een ****- en ****, uitvoerbaar verklaard voor de datum van haar inwerkingtreding;6° op fiscale en niet-fiscale schuldvorderingen, andere dan deze waarvan de inning en de invordering verzekerd zijn in toepassing van de wet van 21 februari 2003 tot oprichting van een **** voor **** bij de **** ****, die het voorwerp hebben uitgemaakt van een in kracht van gewijsde getreden rechterlijke beslissing houdende veroordeling tot hun betaling, voor de datum van haar inwerkingtreding. ****">HOOFDSTUK 5. - Inwerkingtreding

Art. 139.Deze wet treedt in werking op 1 januari 2020.

**** Koning kan voor iedere categorie van schuldvordering een vroegere datum van inwerkingtreding bepalen.

Kondigen deze wet af, bevelen dat zij met 's Lands zegel zal worden bekleed en door het Belgisch Staatsblad zal worden bekendgemaakt.

Gegeven te ****, 13 april 2019.

**** **** **** : **** Vice-Eerste Minister en **** van ****, ****. DE **** **** 's Lands zegel gezegeld : De **** van ****, ****. **** _______ Nota (1) **** van volksvertegenwoordigers (****.****.****) Stukken: ****54-3625.

**** verslag: 4 april 2019.

^