Etaamb.openjustice.be
Koninklijk Besluit van 13 maart 2023
gepubliceerd op 17 maart 2023

Koninklijk besluit tot wijziging van het KB/WIB 92 op het stuk van de verantwoording van sommige beroepskosten

bron
federale overheidsdienst financien
numac
2023041021
pub.
17/03/2023
prom.
13/03/2023
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

13 MAART 2023. - Koninklijk besluit tot wijziging van het KB/WIB 92 op het stuk van de verantwoording van sommige beroepskosten


VERSLAG AAN DE KONING Sire, De wet van 21 januari 2022Relevante gevonden documenten type wet prom. 21/01/2022 pub. 28/01/2022 numac 2022040046 bron federale overheidsdienst financien Wet houdende diverse fiscale bepalingen sluiten houdende diverse fiscale bepalingen heeft artikel 57, eerste lid, van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 (WIB 92) aangevuld met een bepaling onder 4° om zo een ficheverplichting in te voeren voor inkomsten uit auteursrechten en naburige rechten (inkomsten als bedoeld in artikel 17, § 1, eerste lid, 3°, wat het auteursrecht en de naburige rechten betreft, en 5°, WIB 92).

Artikel 30, §§ 1 en 3, KB/WIB 92 wordt telkens aangevuld met een tweede lid om de modaliteiten met betrekking tot die fiches voor de inkomsten uit auteursrechten en naburige rechten vast te leggen. Voor het inkomstenjaar 2022 moeten de fiches met betrekking tot auteursrechten en naburige rechten vóór 1 mei 2023 worden ingediend.

Dit is in lijn met de indieningstermijn die voor de vorige inkomstenjaren in de praktijk werd toegepast. Voor het inkomstenjaar 2023 en volgende zullen de fiches voor inkomsten uit auteursrechten en naburige rechten, net als de fiches voor bezoldigingen, pensioenen, inkomsten uit de deeleconomie, beloningen voor verenigingsactiviteiten, ... moeten worden ingediend vóór 1 maart van het jaar volgend op het inkomstenjaar. Dit moet de administratie in staat stellen om ook de gegevens met betrekking tot de inkomsten uit auteursrechten en naburige rechten tijdig te verwerken in Belcotax, My Minfin en, eventueel, Tax-on-Web. (artikel 1, 1°, 7° en 9° van het besluit) De wet van 27 juni 2021Relevante gevonden documenten type wet prom. 27/06/2021 pub. 30/06/2021 numac 2021021157 bron federale overheidsdienst financien Wet houdende diverse fiscale bepalingen en tot wijziging van de wet van 18 september 2017 tot voorkoming van het witwassen van geld en de financiering van terrorisme en tot beperking van het gebruik van contanten sluiten houdende diverse fiscale bepalingen en tot wijziging van de wet van 18 september 2017 tot voorkoming van het witwassen van geld en de financiering van terrorisme en tot beperking van het gebruik van contanten heeft de ficheverplichting expliciet uitgebreid tot de terugbetalingen van kosten eigen aan de werkgever op basis van bewijsstukken (variabele vergoedingen, zie artikel 57, tweede lid, WIB 92) en dit voor de vanaf 1 januari 2022 gedane terugbetalingen. Deze variabele vergoedingen moeten op dezelfde fiches worden vermeld als de vaste vergoedingen, met name op de fiches voor de bezoldigingen. Daartoe wordt in artikel 33 KB/WIB 92 (de bepaling met betrekking tot de vaste vergoedingen) een verwijzing naar artikel 57, tweede lid, WIB 92 ingevoegd (artikel 4,1° van het besluit).

De wet van 21 december 2022Relevante gevonden documenten type wet prom. 21/12/2022 pub. 29/12/2022 numac 2022043130 bron federale overheidsdienst financien Wet houdende diverse fiscale bepalingen sluiten houdende diverse fiscale bepalingen heeft de verplichting om naast de in artikel 57, WIB 92 bedoelde individuele fiches ook nog samenvattende opgaves in te dienen, opgeheven. In de praktijk heeft de opmaak van de samenvattende opgave door de schuldenaar van de inkomsten zijn nut immers verloren. De FOD Financiën maakt zelf automatisch samenvattende opgaves op basis van de individuele fiches die ze ontvangt. De verwijzingen naar de samenvattende opgaves in het KB/WIB 92 worden ook opgeheven (artikelen 1, 2°, 4°, 5° en 8°, 2, 1°, 3, 1°, 4, 2°, 6, 1° en 3° tot 7°, 7, 1°, en 8, 1° en 3°, van het besluit). Net als voor de bepalingen ter zake in de voormelde wet van 21 december 2022Relevante gevonden documenten type wet prom. 21/12/2022 pub. 29/12/2022 numac 2022043130 bron federale overheidsdienst financien Wet houdende diverse fiscale bepalingen sluiten, wordt de inwerkingtreding van deze wijzigingen bepaald op 1 januari 2023.

De artikelen 57 en 270, WIB 92 bestaan uit meerdere leden. Dit besluit brengt ook wijzigingen aan in de artikelen 30, 32, 33, 90, 92 en 93 KB/WIB 92 om daar rekening mee te houden. Tenslotte worden in de artikelen 31 en 94, KW/WIB 92 de woorden "administratie der directe belastingen" vervangen door de woorden "Algemene Administratie van de Fiscaliteit".

Dit is, Sire, de draagwijdte van het besluit dat U wordt voorgelegd.

Ik heb de eer te zijn, Sire, Van Uwe Majesteit, de zeer eerbiedige en zeer getrouwe dienaar, De Minister van Financiën, V. VAN PETEGHEM

ADVIES 73.083/3 VAN 7 MAART 2023 OVEREEN ONTWERP VAN KONINKLIJKD BESLUIT 'TOT WIJZIGING VAN HET KB/WIB 92 OP HET STUK VAN DE VERANTWOORDING VAN SOMMIGE BEROEPSKOSTEN' Op 9 februari 2023 is de Raad van State, afdeling Wetgeving, door de Minister van Financiën verzocht binnen een termijn van dertig dagen een advies te verstrekken over een ontwerp van koninklijk besluit `tot wijziging van het KB/WIB 92 op het stuk van de verantwoording van sommige beroepskosten'.

Het ontwerp is door de derde kamer onderzocht op 7 maart 2023. De kamer was samengesteld uit Jeroen Van Nieuwenhove, kamervoorzitter, Koen Muylle en Inge Vos, staatsraden, Jan Velaers en Bruno Peeters, assessoren, en Astrid Truyens, griffier.

Het verslag is uitgebracht door Lise Vandenhende, adjunct-auditeur.

Het advies, waarvan de tekst hierna volgt, is gegeven op 7 maart 2023.

Met toepassing van artikel 84, § 3, eerste lid, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973, heeft de afdeling Wetgeving zich beperkt tot het onderzoek van de bevoegdheid van de steller van de handeling, van de rechtsgrond, alsmede van de vraag of aan de te vervullen vormvereisten is voldaan.

Dat onderzoek geeft geen aanleiding tot opmerkingen.

De griffier A.Truyens De voorzitter J. Van Nieuwenhove

13 MAART 2023. - Koninklijk besluit tot wijziging van het KB/WIB 92 op het stuk van de verantwoording van sommige beroepskosten FILIP, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992: - artikel 57, eerste lid, laatstelijk gewijzigd bij de wet van 21 december 2022Relevante gevonden documenten type wet prom. 21/12/2022 pub. 29/12/2022 numac 2022043130 bron federale overheidsdienst financien Wet houdende diverse fiscale bepalingen sluiten; - artikel 57, tweede lid, ingevoegd bij de wet van 27 juni 2021Relevante gevonden documenten type wet prom. 27/06/2021 pub. 30/06/2021 numac 2021021157 bron federale overheidsdienst financien Wet houdende diverse fiscale bepalingen en tot wijziging van de wet van 18 september 2017 tot voorkoming van het witwassen van geld en de financiering van terrorisme en tot beperking van het gebruik van contanten sluiten en gewijzigd bij de wet van 21 december 2022Relevante gevonden documenten type wet prom. 21/12/2022 pub. 29/12/2022 numac 2022043130 bron federale overheidsdienst financien Wet houdende diverse fiscale bepalingen sluiten; - artikel 300, § 1, gewijzigd bij de wet van 13 april 2019Relevante gevonden documenten type wet prom. 13/04/2019 pub. 30/04/2019 numac 2019041057 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Wet houdende diverse bepalingen inzake pensioenen type wet prom. 13/04/2019 pub. 30/04/2019 numac 2019041000 bron federale overheidsdienst financien Wet tot invoering van het Wetboek van de minnelijke en gedwongen invordering van fiscale en niet-fiscale schuldvorderingen sluiten; - artikel 312, eerste lid;

Gelet op het KB/WIB 92;

Gelet op het advies van de inspecteur van Financiën, gegeven op 12 januari 2023;

Gelet op de akkoordbevinding van de Staatssecretaris voor Begroting, d.d. 8 februari 2023;

Gelet op het advies 73.083/3 van de Raad van State, gegeven op 7 maart 2023, met toepassing van artikel 84, § 1, eerste lid, 2°, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973;

Op voordracht van de minister van Financiën, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.In artikel 30 van het KB/WIB 92, laatstelijk gewijzigd bij het koninklijk besluit van 10 april 2022Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 10/04/2022 pub. 20/04/2022 numac 2022020691 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 3 maart 1927 houdende uitvoering van het Wetboek diverse rechten en taksen wat betreft de aangifte en diverse regels met betrekking tot de taks op de inscheping van een luchtvaartuig, houdende andere wijzigingen van hetzelfde besluit en houdende bepaling van de datum van inwerkingtreding van artikel 166, § 2, van hetzelfde Wetboek type koninklijk besluit prom. 10/04/2022 pub. 26/04/2022 numac 2022040922 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot uitvoering van artikel 57, vierde lid van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 type koninklijk besluit prom. 10/04/2022 pub. 20/05/2022 numac 2022031968 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 18 januari 1990 houdende uitvoeringsmodaliteiten van de wet van 11 augustus 1987 houdende waarborg van werken uit edele metalen, wat de inschrijving in het waarborgregister, de kosten en de retributies betreft sluiten, worden de volgende wijzigingen aangebracht: 1° paragraaf 1 wordt aangevuld met een tweede lid, luidende: "Bij het einde van elk jaar moeten de schuldenaars van de in artikel 57, eerste lid, 4° van hetzelfde Wetboek vermelde inkomsten voor iedere verkrijger ervan langs elektronische weg de fiches en samenvattende opgave waarvan sprake is in artikel 57 van hetzelfde Wetboek indienen overeenkomstig de modaliteiten bepaald door de Minister van Financiën of zijn gedelegeerde."; 2° in paragraaf 1, eerste en tweede lid, worden de woorden "en samenvattende opgave" telkens opgeheven;3° in paragraaf 1, eerste lid, worden de woorden "artikel 57, 1° " vervangen door de woorden " artikel 57, eerste lid, 1° ";4° in paragraaf 2, eerste lid, worden de woorden "en samenvattende opgave" telkens opgeheven;5° in paragraaf 2, tweede lid, worden de woorden "en samenvattende opgave" opgeheven;6° in paragraaf 3 wordt het woord "schuldenaars" vervangen door de woorden "in paragraaf 1, eerste lid, bedoelde schuldenaars"; 7° paragraaf 3 wordt aangevuld met een tweede lid, luidende : "De in paragraaf 1, tweede lid, bedoelde schuldenaars moeten de fiches en samenvattende opgave vóór 1 mei van het jaar na dat waarop deze documenten betrekking hebben, indienen bij de bevoegde dienst."; 8° in paragraaf 3, eerste en tweede lid, worden de woorden "en samenvattende opgave" telkens opgeheven;9° in paragraaf 3, tweede lid, worden de woorden "vóór 1 mei" vervangen door de woorden "vóór 1 maart".

Art. 2.In artikel 31, eerste lid, van hetzelfde besluit, vervangen bij het koninklijk besluit van 3 juni 2007Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 03/06/2007 pub. 14/06/2007 numac 2007003312 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot wijziging van het KB/WIB 92 tot invoering van de verplichte indiening langs elektronische weg van fiches, samenvattende opgaven en aangiften in de bedrijfsvoorheffing type koninklijk besluit prom. 03/06/2007 pub. 19/06/2007 numac 2007003245 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot wijziging van het KB/WIB 92, op het stuk van de bedrijfsvoorheffing sluiten, worden de volgende wijzigingen aangebracht: 1° de woorden "en samenvattende opgave" en de woorden "en samenvattende opgaven" worden opgeheven;2° de woorden "administratie der directe belastingen" worden vervangen door de woorden "Algemene Administratie van de Fiscaliteit".

Art. 3.In artikel 32 van hetzelfde besluit, worden de volgende wijzigingen aangebracht: 1° de woorden "en de samenvattende opgaven " worden opgeheven;2° de woorden "artikel 57, 2° " worden vervangen door de woorden "artikel 57, eerste lid, 2° ".

Art. 4.In artikel 33 van hetzelfde besluit, worden de volgende wijzigingen aangebracht: 1° de woorden "artikel 57, 3° " worden vervangen door de woorden "artikel 57, eerste lid, 3° en tweede lid";2° de woorden "en de samenvattende opgaven" worden opgeheven.

Art. 5.In artikel 90 van hetzelfde besluit, laatstelijk gewijzigd bij het koninklijk besluit van 19 december 2022Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 19/12/2022 pub. 22/12/2022 numac 2022034498 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot wijziging van het KB/WIB 92 op het stuk van de beloningen voor verenigingsactiviteiten als bedoeld in artikel 90, eerste lid, 1° ter, van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 sluiten, worden de volgende wijzigingen aangebracht: 1° in paragraaf 2, eerste lid, worden de woorden "artikel 270, 5°, " vervangen door de woorden "artikel 270, eerste lid, 5°, ";2° in paragraaf 4, enig lid, worden de woorden "artikel 270, 4°, " vervangen door de woorden "artikel 270, eerste lid, 4°, ".

Art. 6.In artikel 92 van hetzelfde besluit, vervangen bij het koninklijk besluit van 3 juni 2007Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 03/06/2007 pub. 14/06/2007 numac 2007003312 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot wijziging van het KB/WIB 92 tot invoering van de verplichte indiening langs elektronische weg van fiches, samenvattende opgaven en aangiften in de bedrijfsvoorheffing type koninklijk besluit prom. 03/06/2007 pub. 19/06/2007 numac 2007003245 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot wijziging van het KB/WIB 92, op het stuk van de bedrijfsvoorheffing sluiten en gewijzigd bij het koninklijk besluit van 20 december 2020, worden de volgende wijzigingen aangebracht: 1° in paragraaf 1, enig lid, worden de woorden "en samenvattende opgave" opgeheven;2° in paragraaf 1, enig lid, worden de woorden "artikel 270, 1° tot 3° en 6° " vervangen door de woorden "artikel 270, eerste lid, 1° tot 3° en 6° " ;3° in paragraaf 2, eerste lid, worden de woorden "en samenvattende opgave" telkens opgeheven;4° in paragraaf 2, tweede lid, worden de woorden "en samenvattende opgave" opgeheven;5° paragraaf 3 wordt opgeheven;6° in paragraaf 4, eerste lid, worden de woorden "en samenvattende opgave" opgeheven;7° in paragraaf 4, tweede lid, worden de woorden "en samenvattende opgave" opgeheven;8° in paragraaf 5, eerste lid, worden de woorden "artikel 270, 4°, " vervangen door de woorden "artikel 270, eerste lid, 4°, ".

Art. 7.In artikel 93 van hetzelfde besluit, vervangen bij het koninklijk besluit van 3 juni 2007Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 03/06/2007 pub. 14/06/2007 numac 2007003312 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot wijziging van het KB/WIB 92 tot invoering van de verplichte indiening langs elektronische weg van fiches, samenvattende opgaven en aangiften in de bedrijfsvoorheffing type koninklijk besluit prom. 03/06/2007 pub. 19/06/2007 numac 2007003245 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot wijziging van het KB/WIB 92, op het stuk van de bedrijfsvoorheffing sluiten en gewijzigd bij het koninklijk besluit van 7 december 2007, worden de volgende wijzigingen aangebracht: 1° in paragraaf 1, eerste lid, worden de woorden "en de samenvattende opgave" en de woorden "en die opgave" opgeheven;2° in paragraaf 1, eerste lid, worden de woorden "artikel 270, 1° tot 3° en 6°, " vervangen door de woorden "artikel 270, eerste lid, 1° tot 3° en 6° ";3° in paragraaf 2, enig lid, worden de woorden "artikel 270, 4°, " vervangen door de woorden "artikel 270, eerste lid, 4°, ".

Art. 8.In artikel 94, van hetzelfde besluit, vervangen bij het koninklijk besluit van 3 juni 2007Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 03/06/2007 pub. 14/06/2007 numac 2007003312 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot wijziging van het KB/WIB 92 tot invoering van de verplichte indiening langs elektronische weg van fiches, samenvattende opgaven en aangiften in de bedrijfsvoorheffing type koninklijk besluit prom. 03/06/2007 pub. 19/06/2007 numac 2007003245 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot wijziging van het KB/WIB 92, op het stuk van de bedrijfsvoorheffing sluiten en gewijzigd bij het koninklijk besluit van 19 december 2022Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 19/12/2022 pub. 22/12/2022 numac 2022034498 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot wijziging van het KB/WIB 92 op het stuk van de beloningen voor verenigingsactiviteiten als bedoeld in artikel 90, eerste lid, 1° ter, van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 sluiten, worden de volgende wijzigingen aangebracht: 1° in het eerste lid worden in de bepaling onder het tweede streepje de woorden "en samenvattende opgave" en de woorden "en de samenvattende opgave" opgeheven;2° in het eerste lid worden de woorden "de administratie der directe belastingen" telkens vervangen door de woorden "de Algemene Administratie van de Fiscaliteit";3° in het tweede lid, worden de woorden "en samenvattende opgave" telkens opgeheven.

Art. 9.Artikel 1, 1°, 6° en 7° is van toepassing op de vanaf 1 januari 2022 betaalde of toegekende inkomsten.

De artikelen 1, 2°, 4°, 5° en 8°, 2, 1°, 3, 1°, 4, 2°, 6, 1° en 3° tot 7°, 7, 1°, en 8, 1° en 3° treden in werking op 1 januari 2023.

Artikel 4, 1° is van toepassing op de vanaf 1 januari 2022 gedane terugbetalingen.

Artikel 1, 9° is van toepassing op de vanaf 1 januari 2023 betaalde of toegekende inkomsten.

Art. 10.De minister die bevoegd is voor Financiën, is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 13 maart 2023.

FILIP Van Koningswege : De Minister van Financiën, V. VAN PETEGHEM

^