Etaamb.openjustice.be
Wet van 21 januari 2022
gepubliceerd op 28 januari 2022

Wet houdende diverse fiscale bepalingen

bron
federale overheidsdienst financien
numac
2022040046
pub.
28/01/2022
prom.
21/01/2022
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

21 JANUARI 2022. - Wet houdende diverse fiscale bepalingen (1)


FILIP, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

De Kamer van volksvertegenwoordigers heeft aangenomen en Wij bekrachtigen, hetgeen volgt : TITEL 1. - ALGEMENE BEPALING

Artikel 1.Deze wet regelt een aangelegenheid als bedoeld in artikel 74 van de Grondwet.

TITEL 2. - WIJZIGINGEN BETREFFENDE DE INKOMSTENBELASTINGEN HOOFDSTUK 1. - Vervangingsinkomsten van meewerkende echtgenoten

Art. 2.Artikel 33 van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992, hersteld bij de programmawet (I) van 24 december 2002, wordt aangevuld met een lid, luidende: "Zijn eveneens belastbaar als bezoldigingen van meewerkende echtgenoten, de vergoedingen van alle aard tot volledig of gedeeltelijk herstel van een tijdelijke derving van de voormelde bezoldigingen.".

Art. 3.In artikel 171, 5°, b, van hetzelfde Wetboek, gewijzigd bij de wet van 26 maart 2018Relevante gevonden documenten type wet prom. 22/05/2001 pub. 09/06/2001 numac 2001003254 bron ministerie van financien Wet betreffende de werknemersparticipatie in het kapitaal en in de winst van de vennootschappen sluiten7, worden de woorden "en 32, tweede lid, 2°, " vervangen door de woorden ", 32, tweede lid, 2°, en 33, derde lid,".

Art. 4.Dit hoofdstuk is van toepassing op de inkomsten die worden betaald of toegekend vanaf 1 januari 2022. HOOFDSTUK 2. - Belastingheffing op afzonderlijk belastbare inkomsten die bij verdrag zijn vrijgesteld

Art. 5.Artikel 171 van hetzelfde Wetboek, laatstelijk gewijzigd bij de wet van 24 december 2020Relevante gevonden documenten type wet prom. 21/02/2003 pub. 28/03/2003 numac 2003015043 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Wet houdende instemming met de volgende internationale akten : sluiten9 en bij het artikel 3 van deze wet, wordt aangevuld met een bepaling onder 8°, luidende: "8° tegen een aanslagvoet van 0 pct.: de in 1° tot 7° vermelde inkomsten waarvoor de belasting bij toepassing van artikel 155 zou worden verminderd indien ze overeenkomstig artikel 130 zouden worden belast.".

Art. 6.Artikel 5 is van toepassing vanaf aanslagjaar 2021. HOOFDSTUK 3. - Bevrijdende bedrijfsvoorheffing voor bezoldigingen van niet-inwoners die als seizoenarbeiders in de land- en tuinbouw werken

Art. 7.In artikel 248 van hetzelfde Wetboek, laatstelijk gewijzigd bij de wet van 17 maart 2019Relevante gevonden documenten type wet prom. 22/05/2001 pub. 09/06/2001 numac 2001003254 bron ministerie van financien Wet betreffende de werknemersparticipatie in het kapitaal en in de winst van de vennootschappen sluiten9, worden de volgende wijzigingen aangebracht: 1° in paragraaf 1, tweede lid, wordt de bepaling onder 1° aangevuld met een bepaling onder c), luidende: "c) op de bezoldigingen van seizoenarbeiders in de land- of tuinbouw, op voorwaarde dat de belastingplichtige en, desgevallend, zijn echtgenoot in het betrokken belastbare tijdperk geen andere in artikel 232, vermelde inkomsten heeft of hebben behaald of verkregen;"; 2° in paragraaf 1, tweede lid, 1°, wordt de bepaling onder c), ingevoegd bij de bepaling onder 1°, aangevuld met de woorden "en de belastingplichtige aan zijn werkgever een door de fiscale administratie van zijn woonstaat uitgereikte woonplaatsverklaring heeft bezorgd";3° paragraaf 1 wordt aangevuld met een lid, luidende: "Voor de toepassing van het tweede lid, 1°, c, wordt verstaan onder bezoldigingen van seizoenarbeiders in de land- of tuinbouw: - de bezoldigingen voor prestaties als gelegenheidswerker in de land- of tuinbouw als bedoeld in artikel 8bis van het koninklijk besluit van 28 november 1969 tot uitvoering van de wet van 27 juni 1969 tot herziening van de besluitwet van 28 december 1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders; - de eindejaarspremie en de getrouwheidspremie die door het Waarborg- en Sociaal Fonds voor het tuinbouwbedrijf worden toegekend aan de in het eerste streepje bedoelde gelegenheidswerkers; - de bezoldigingen voor prestaties als arbeider in de land- of tuinbouw ingevolge een contract van bepaalde duur of voor een duidelijk omschreven werk van maximaal zes opeenvolgende kalenderweken onmiddellijk aansluitend op een tewerkstelling als gelegenheidsarbeider in de land- of tuinbouw bij dezelfde werkgever; - het vakantiegeld dat betrekking heeft op de in het derde streepje bedoelde periode van aansluitende tewerkstelling."; 4° paragraaf 1 wordt aangevuld met een lid, luidende: "De minister bevoegd voor Financiën of zijn gedelegeerde bepaalt hoe op de in artikel 57 bedoelde fiche wordt vermeld dat de fiche bezoldigingen van seizoenarbeiders in de land- of tuinbouw als bedoeld in het tweede lid, 1°, c, betreft."; 5° paragraaf 1, zoals aangevuld door het 4°, wordt aangevuld met een lid, luidende: "De belastingplichtige bezorgt de in het tweede lid, 1°, c, bedoelde woonplaatsverklaring aan zijn werkgever uiterlijk op de dag van de eerste betaling door die werkgever van bezoldigingen van seizoenarbeiders in de land- of tuinbouw in het betrokken belastbare tijdperk.De werkgever bezorgt vóór 1 maart van het jaar volgend op het inkomstenjaar via elektronische weg een afschrift van de woonplaatsverklaring aan de fiscale administratie. De minister bevoegd voor Financiën of zijn gedelegeerde bepaalt de nadere regels voor het bezorgen van de woonplaatsverklaring."; 6° paragraaf 2 wordt aangevuld met een lid, luidende: "De in artikel 227, 1°, vermelde belastingplichtigen die bezoldigingen hebben verkregen als bedoeld in paragraaf 1, tweede lid, 1°, c, en inwoners zijn van een lidstaat van de Europese Economische Ruimte, kunnen ervoor opteren om paragraaf 1, eerste lid, niet toe te passen.".

Art. 8.Artikel 7, 1°, 3°, 4° en 6°, is van toepassing vanaf aanslagjaar 2022.

Artikel 7, 2° en 5°, is van toepassing vanaf aanslagjaar 2023. HOOFDSTUK 4. - Gemene bepalingen en volgorde van toepassing van de wettelijke bepalingen voor de vaststelling van het belastbaar inkomen

Art. 9.In titel 3, hoofdstuk 2, afdeling 4, van hetzelfde Wetboek, wordt het opschrift van onderafdeling 5 vervangen als volgt: "Onderafdeling 5. - Gemene bepalingen en volgorde van toepassing van de wettelijke bepalingen voor de vaststelling van het belastbaar inkomen".

Art. 10.In titel 3, hoofdstuk 2, afdeling 4, onderafdeling 5, van hetzelfde Wetboek, wordt een artikel 206/1 ingevoegd, luidende: "

Art. 206/1.Om het belastbare resultaat vast te stellen, wordt het resultaat van het belastbare tijdperk, waarin niet zijn begrepen de krachtens dit Wetboek of de krachtens specifieke wettelijke bepalingen vrijgestelde gereserveerde winst, vooraf volgens bestemming in de volgende categorieën onderverdeeld: 1° reserves;2° verworpen uitgaven en overige bestanddelen van het resultaat;3° dividenden. Voor de toepassing van het eerste lid moet worden verstaan: 1° onder "reserves", het gereserveerde resultaat, verminderd met: a) de winst die voortvloeit uit de minderwaarden die door de schuldenaar zijn opgetekend op bestanddelen van het passief ten gevolge van de homologatie van een reorganisatieplan door de rechtbank of ten gevolge van de vaststelling door de rechtbank van een minnelijk akkoord krachtens Boek XX, titel V van het Wetboek van economisch recht, voor het aanslagjaar dat verband houdt met het belastbare tijdperk tijdens hetwelk het reorganisatieplan of het minnelijk akkoord volledig is uitgevoerd voor zover de overeenkomstig artikel 48/1 vastgestelde voorwaarden worden nageleefd;b) het gedeelte van de meerwaarde op de in artikel 65, bedoelde voertuigen, andere dan die bedoeld in artikel 66, § 2, 1° tot 3°, dat niet in aanmerking wordt genomen krachtens artikel 24, vierde lid;c) de krachtens de artikelen 192 en 521 vrijgestelde meerwaarden op aandelen en de tijdens het belastbare tijdperk teruggenomen waardeverminderingen op aandelen die voorheen krachtens artikel 198, § 1, 7°, als verworpen uitgaven zijn belast, in zover die waardeverminderingen op het einde van dat belastbare tijdperk niet meer verantwoord zijn;d) de opnemingen van gestort kapitaal in de zin van artikel 184, met uitsluiting van de terugbetalingen van gestort kapitaal ter uitvoering van een regelmatige beslissing van de vennootschap overeenkomstig het Wetboek van vennootschappen en verenigingen of, indien de vennootschap niet onder dit Wetboek ressorteert, overeenkomstig het recht dat de vennootschap beheerst;e) de winst die voortvloeit uit tijdens het belastbare tijdperk verkregen terugbetalingen van belastingen die vroeger niet als beroepskosten zijn aangenomen en de regulariseringen van geraamde belastingschulden die voorheen als verworpen uitgaven zijn belast, in zover die terugbetalingen en regulariseringen niet kunnen worden afgetrokken van de niet-aftrekbare belastingen die bij de verworpen uitgaven van het belastbare tijdperk moeten worden gevoegd;f) de sommen die definitief werden vrijgesteld overeenkomstig de artikelen 194ter, 194ter/1 of 194ter/3;g) de sommen die overeenkomstig de artikelen 193bis, § 1, en 193ter, § 1, zijn vrijgesteld;h) het onder de belastingvrije winst van de inbrengende vennootschap opgenomen bedrag, naar aanleiding van een inbreng van een tak van werkzaamheid of van een algemeenheid van goederen uitgevoerd in overeenstemming met artikel 46, § 1, eerste lid, 2°, dat onder de voorwaarden van artikel 192, § 2, wordt vrijgesteld en dat zijn oorsprong vindt in een herbelegging als bedoeld in artikel 47 of in een kapitaalsubsidie als bedoeld in artikel 362, die deel uitmaakt van die inbreng;i) de sommen die definitief vrijgesteld zijn krachtens artikel 194quinquies, § 2;j) de winst ten belope van het financieringskostensurplus, vrijgesteld krachtens artikelen 194sexies en 194septies, tweede streepje;k) de winst ten belope van de vergoeding ontvangen in uitvoering van een groepsbijdrage-overeenkomst, vrijgesteld krachtens artikel 194septies, eerste streepje;l) de winst die voortkomt van de terugbetaling tijdens het belastbaar tijdperk van een gedeelte van het belastingkrediet voor onderzoek en ontwikkeling overeenkomstig artikel 292bis, § 1, vijfde lid;m) het bedrag van de actualisering van de voorraad door erkende diamanthandelaars bedoeld in de wet van 26 november 2006Relevante gevonden documenten type wet prom. 26/11/2006 pub. 05/12/2006 numac 2006003559 bron federale overheidsdienst financien Wet houdende een begeleidingsmaatregel voor de voorraadactualisering door de erkende diamanthandelaars sluiten houdende een begeleidingsmaatregel voor een voorraadactualisering door de erkende diamanthandelaars waarvoor aan de voorwaarde van onaantastbaarheid tijdens het belastbare tijdperk niet langer is voldaan;n) de definitief vrijgestelde sommen voor de terugneming van waardeverminderingen overeenkomstig artikel 184quinquies, tweede lid;o) de definitief vrijgestelde sommen voor de terugneming van waardeverminderingen die door een rechtspersoon bedoeld in artikel 3 van de wet van 29 mei 2018Relevante gevonden documenten type wet prom. 22/05/2001 pub. 09/06/2001 numac 2001003254 bron ministerie van financien Wet betreffende de werknemersparticipatie in het kapitaal en in de winst van de vennootschappen sluiten8 tot bepaling van de voorwaarden van overgang bij de onderwerping aan de vennootschapsbelasting van havenbedrijven zijn erkend in de jaarrekening van een boekjaar dat werd afgesloten vóór het boekjaar dat betrekking heeft op het eerste aanslagjaar waarvoor de rechtspersoon onderworpen is aan de vennootschapsbelasting;p) de winst die op basis van artikel 185, § 2, b, wordt herzien;q) overige bij wet vrijgestelde winst, andere dan deze bedoeld in artikel 206/5; en verhoogd met de bedragen in mindering gebracht van de begintoestand van de reserves; 2° onder "verworpen uitgaven en overige bestanddelen van het resultaat": - de niet als beroepskosten aftrekbare bedragen; - het bedrag, vóór aftrek van het vrijgestelde gedeelte, van de giften bedoeld in artikel 14533, § 1, eerste lid, 1° tot 4°, a; - de voorheen vrijgestelde winst die belastbaar wordt in de loop van het belastbare tijdperk, voor zover ze niet in het gereserveerde resultaat is begrepen; - de overige bij wet vastgestelde belastbare bestanddelen, die niet tot een andere categorie behoren; 3° onder "dividenden", de dividenden bedoeld in artikel 18.".

Art. 11.In dezelfde onderafdeling 5, wordt een artikel 206/2 ingevoegd, luidende: "

Art. 206/2.Het totale bedrag van het overeenkomstig artikel 206/1 vastgestelde resultaat wordt verminderd met het werkelijke resultaat van de activiteiten van de zeescheepvaart of van het beheer van zeeschepen voor rekening van derden, waarvoor de winst forfaitair wordt vastgesteld overeenkomstig de artikelen 115 tot 120 of 124 van de programmawet van 2 augustus 2002Relevante gevonden documenten type wet prom. 22/06/2005 pub. 30/06/2005 numac 2005003577 bron federale overheidsdienst financien Wet tot invoering van een belastingaftrek voor risicokapitaal sluiten6.".

Art. 12.In dezelfde onderafdeling 6, wordt een artikel 206/3 ingevoegd, luidende: "

Art. 206/3.§ 1. Van het resultaat dat overeenkomstig artikel 206/2 is vastgesteld, worden de bestanddelen afgetrokken waarop geen van de in de artikelen 199 tot 206, 536 en 543 bepaalde aftrekken, noch compensatie met het verlies van het belastbare tijdperk, mag worden verricht: - het gedeelte van het resultaat dat voortkomt van abnormale of goedgunstige voordelen bedoeld in artikel 79; - de verkregen financiële voordelen of voordelen van alle aard bedoeld in artikel 53, 24° ; - de grondslag van de in artikel 219 bedoelde afzonderlijke aanslag; - het gedeelte van de winst dat bestemd is voor de uitgaven bedoeld in artikel 198, § 1, 9°, 9° bis en 12° ; - het gedeelte van de winst uit de niet-naleving van artikel 194quater, § 2, vierde lid, en de toepassing van artikel 194quater, § 4; - de in artikel 217, eerste lid, 4°, bedoelde kapitaal- en interestsubsidies die, met inachtneming van de Europese reglementering inzake staatssteun, door de bevoegde gewestelijke instellingen aan landbouwers wordt toegekend; - de grondslag van de in artikel 519ter, § 1, bedoelde belasting; - het gedeelte van het bedrag van de in artikel 185, § 4, eerste lid, bedoelde groepsbijdrage dat het negatieve resultaat, vastgesteld vóór de opname van de groepsbijdrage in de belastbare grondslag van het belastbare tijdperk, overschrijdt.

Van het resultaat dat overeenkomstig artikel 206/2 is vastgesteld, worden eveneens de bestanddelen afgetrokken waarop geen van de in de artikelen 199 tot 206, 536 en 543 bepaalde aftrekken, noch compensatie met het verlies van het belastbare tijdperk, mag worden verricht met uitzondering van de overeenkomstig artikel 205, § 2, aftrekbare inkomsten: - het gedeelte van het resultaat dat het voorwerp uitmaakt van een wijziging van de aangifte bedoeld in artikel 346 of een aanslag van ambtswege bedoeld in artikel 351 waarvoor de in artikel 444 bedoelde belastingverhogingen tegen een percentage gelijk of hoger dan 10 pct. effectief worden toegepast. § 2. Na toepassing van paragraaf 1 wordt vervolgens het totale bedrag van het resultaat vermeerderd met het bedrag van de verliezen die krachtens artikel 185, § 3, eerste of tweede lid buiten beschouwing worden gelaten.".

Art. 13.In dezelfde onderafdeling 5, wordt een artikel 206/4 ingevoegd, luidende: "

Art. 206/4.Het totale bedrag van het overeenkomstig de artikelen 206/1 tot 206/3 vastgestelde resultaat wordt eventueel volgens oorsprong onderverdeeld in: 1° in België behaald resultaat, indien positief hierna "Belgische winst" te noemen;2° in het buitenland behaald resultaat dat niet vrijgesteld is krachtens internationale verdragen, indien positief hierna "niet bij verdrag vrijgestelde winst" te noemen;3° in het buitenland behaald resultaat dat van belasting is vrijgesteld krachtens internationale verdragen, indien positief hierna "bij verdrag vrijgestelde winst" te noemen. Alvorens die onderverdeling wordt gedaan, worden de verliezen van het belastbare tijdperk die in een land worden geleden, achtereenvolgens op het totale bedrag van de winst uit andere landen aangerekend in de hierna aangegeven volgorde: a) verliezen geleden in een land waarvoor de winst bij verdrag vrijgesteld is: eerst op de bij verdrag vrijgestelde winst, daarna, indien die winst ontoereikend is, op de niet bij verdrag vrijgestelde winst en, tenslotte, op de Belgische winst;b) verliezen geleden in een land waarvoor de winst niet bij verdrag vrijgesteld is: eerst op de niet bij verdrag vrijgestelde winst, daarna, indien die winst ontoereikend is, op de Belgische winst;c) in België geleden verliezen: eerst op de Belgische winst, daarna, indien die winst ontoereikend is, op de niet bij verdrag vrijgestelde winst. Indien op basis van de internationale verdragen de winst van een buitenlandse vaste inrichting in België niet is vrijgesteld, dient deze winst te worden opgenomen in de categorie "niet bij verdrag vrijgestelde winst".

In het geval in de categorie "niet bij verdrag vrijgestelde winst", winst is begrepen waarvan de belasting op die winst bij toepassing van de internationale verdragen wordt verminderd, worden bij de toepassing van het tweede lid: - ofwel de verliezen eerst aangerekend op de overige niet bij verdrag vrijgestelde winst, alvorens te worden aangerekend op de winst waarvan de belasting bij toepassing van een overeenkomst tot voorkoming van dubbele belasting wordt verminderd; - ofwel wanneer de belastingplichtige hier in zijn aangifte op onherroepelijke wijze om verzoekt, de verliezen enkel aangerekend op de overige niet bij verdrag vrijgestelde winst, zonder te worden aangerekend op de winst waarvan de belasting bij toepassing van een overeenkomst tot voorkoming van dubbele belasting wordt verminderd.

Verliezen geleden in een land waarvoor de winst bij verdrag is vrijgesteld kunnen in toepassing van het tweede lid, a), enkel worden aangerekend op de Belgische winst of de niet bij verdrag vrijgestelde winst, indien de belastingplichtige in een bijlage bij zijn aangifte op onherroepelijke wijze het land vermeldt waarin deze verliezen werden geleden, evenals het bedrag van deze verliezen en het belastbare tijdperk waarin deze verliezen werden geleden.".

Art. 14.In dezelfde onderafdeling 5, wordt een artikel 206/5 ingevoegd, luidende: "

Art. 206/5.Van het saldo van de winst dat overeenkomstig de artikelen 206/1 tot 206/4 is vastgesteld en onderverdeeld, worden achtereenvolgens afgetrokken, in zover ze er nog in voorkomen: 1° de bij verdrag vrijgestelde winst;2° in globo: a) het vrijgestelde gedeelte van giften bedoeld in artikel 14533, § 1, eerste lid, 1° tot 3° en 4°, a;b) de andere niet-belastbare bestanddelen die in de winst voorkomen en niet in 1° of 2°, a), zijn bedoeld, in het bijzonder de in artikel 67quater, vermelde vrijstelling voor sociaal passief ingevolge het eenheidsstatuut, de inkomenscompensatievergoedingen bedoeld in artikel 67quinquies en de terugbetalingen van de in artikel 53, 6°, bedoelde boeten. De som van de in het eerste lid, 2°, bedoelde bedragen wordt bij voorrang van de Belgische winst van het belastbare tijdperk afgetrokken en, tot het eventuele overschot, van de niet bij verdrag vrijgestelde winst van dat tijdperk.".

Art. 15.In artikel 207 van hetzelfde Wetboek, laatstelijk gewijzigd bij de wet van 27 juni 2021Relevante gevonden documenten type wet prom. 22/06/2005 pub. 30/06/2005 numac 2005003577 bron federale overheidsdienst financien Wet tot invoering van een belastingaftrek voor risicokapitaal sluiten0, worden de volgende wijzigingen aangebracht: a) het eerste lid wordt vervangen als volgt: "De in de artikelen 201 tot 206, 536 en 543 bedoelde aftrekken worden vervolgens van de resterende winst die overblijft na toepassing van artikel 206/5 afgetrokken.Deze aftrekken gebeuren met inachtneming van de oorsprong van de winst en bij voorrang van de winst waarin die bedragen voorkomen."; b) het tweede lid, eerste streepje, wordt opgeheven; c) het zevende lid wordt vervangen als volgt: "De aftrek van de vorige beroepsverliezen wordt uitgevoerd in overeenstemming met artikel 206/4."; d) het achtste lid wordt opgeheven;e) in het tiende lid, dat het negende lid wordt, worden de woorden "het elfde lid," vervangen door de woorden "het tiende lid,";f) in het elfde lid, dat het tiende lid wordt, worden de woorden "het tiende lid" vervangen door de woorden "het negende lid".

Art. 16.In titel 3, hoofdstuk 2, afdeling 4, onderafdeling 5, van hetzelfde Wetboek, wordt een artikel 207/1 ingevoegd, luidende: "

Art. 207/1.Het resultaat na toepassing van artikel 207 wordt verhoogd met de op forfaitaire wijze overeenkomstig de artikelen 115 tot 120 of 124 van de programmawet van 2 augustus 2002Relevante gevonden documenten type wet prom. 22/06/2005 pub. 30/06/2005 numac 2005003577 bron federale overheidsdienst financien Wet tot invoering van een belastingaftrek voor risicokapitaal sluiten6, vastgestelde winst uit zeescheepvaart en uit het beheer van zeeschepen voor rekening van derden.".

Art. 17.In dezelfde onderafdeling 5, wordt een artikel 207/2 ingevoegd, luidende: "

Art. 207/2.Het in artikel 206/3, § 1, eerste lid, bedoelde gedeelte van het resultaat wordt opnieuw gevoegd bij het resultaat na toepassing van artikel 207/1.

Het in artikel 206/3, § 1, tweede lid, vermelde gedeelte van het resultaat wordt eveneens na aftrek van de resterende overeenkomstig artikel 205, § 2, aftrekbare inkomsten, opnieuw gevoegd bij het resultaat na toepassing van artikel 207/1.".

Art. 18.In artikel 208, eerste lid, van hetzelfde Wetboek, laatstelijk gewijzigd bij de wet van 27 juni 2021Relevante gevonden documenten type wet prom. 22/06/2005 pub. 30/06/2005 numac 2005003577 bron federale overheidsdienst financien Wet tot invoering van een belastingaftrek voor risicokapitaal sluiten0, worden de woorden "183 tot 207/9" vervangen door de woorden "183 tot 207/2".

Art. 19.Artikel 217, derde lid, van hetzelfde Wetboek, ingevoegd bij de wet van 29 maart 2012Relevante gevonden documenten type wet prom. 22/05/2001 pub. 09/06/2001 numac 2001003254 bron ministerie van financien Wet betreffende de werknemersparticipatie in het kapitaal en in de winst van de vennootschappen sluiten0 en gewijzigd bij de wet van 27 juni 2021Relevante gevonden documenten type wet prom. 22/06/2005 pub. 30/06/2005 numac 2005003577 bron federale overheidsdienst financien Wet tot invoering van een belastingaftrek voor risicokapitaal sluiten0, wordt opgeheven.

Art. 20.In artikel 239/1 van hetzelfde Wetboek, ingevoegd bij de wet van 10 augustus 2015Relevante gevonden documenten type wet prom. 22/05/2001 pub. 09/06/2001 numac 2001003254 bron ministerie van financien Wet betreffende de werknemersparticipatie in het kapitaal en in de winst van de vennootschappen sluiten1 en laatstelijk gewijzigd bij de wet van 27 juni 2021Relevante gevonden documenten type wet prom. 22/06/2005 pub. 30/06/2005 numac 2005003577 bron federale overheidsdienst financien Wet tot invoering van een belastingaftrek voor risicokapitaal sluiten0, worden de woorden "tiende en elfde lid," vervangen door de woorden "negende en tiende lid,".

Art. 21.Artikel 519ter, § 2, eerste lid, van hetzelfde Wetboek, ingevoegd bij de wet van 25 april 2007Relevante gevonden documenten type wet prom. 25/04/2007 pub. 08/05/2007 numac 2007201376 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Wet houdende diverse bepalingen (1) sluiten en gewijzigd bij de wet van 27 juni 2021Relevante gevonden documenten type wet prom. 22/06/2005 pub. 30/06/2005 numac 2005003577 bron federale overheidsdienst financien Wet tot invoering van een belastingaftrek voor risicokapitaal sluiten0, wordt opgeheven.

Art. 22.De artikelen 56 tot 65 van de wet van 27 juni 2021Relevante gevonden documenten type wet prom. 22/06/2005 pub. 30/06/2005 numac 2005003577 bron federale overheidsdienst financien Wet tot invoering van een belastingaftrek voor risicokapitaal sluiten0 houdende diverse fiscale bepalingen en tot wijziging van de wet van 18 september 2017 tot voorkoming van het witwassen van geld en de financiering van terrorisme en tot beperking van het gebruik van contanten, worden ingetrokken.

Art. 23.De artikelen 9 tot 21 zijn van toepassing vanaf aanslagjaar 2022. HOOFDSTUK 5. - Andere wijzigingen van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992

Art. 24.In artikel 13 van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992, gewijzigd bij de wet van 17 februari 2021Relevante gevonden documenten type wet prom. 22/06/2005 pub. 30/06/2005 numac 2005003577 bron federale overheidsdienst financien Wet tot invoering van een belastingaftrek voor risicokapitaal sluiten5, wordt de bepaling in het eerste streepje, vervangen als volgt: "- 40 pct. voor gebouwde onroerende goederen, alsmede voor materieel en de outillage, die van nature of door hun bestemming onroerend zijn, zonder dat de vermindering, met betrekking tot de in artikel 7, § 1, 2°, c, vermelde onroerende goederen, meer mag bedragen dan twee derde van het kadastraal inkomen, gerevaloriseerd met een coëfficiënt die 4,23 bedraagt. Die revalorisatiecoëfficiënt wordt aangepast aan de evolutie van de gezondheidsindex van het Rijk met behulp van de coëfficiënt die verkregen wordt door het gezondheidsindexcijfer van de maand december van twee jaar vóór dat waarnaar het aanslagjaar wordt genoemd te delen door dat van de maand december 2013. De coëfficiënt die zo wordt bekomen, wordt afgerond tot het hogere of lagere honderdste van een punt naargelang het cijfer van de duizendsten van een punt al of niet 5 bereikt. De geïndexeerde revalorisatiecoëfficiënt wordt afgerond tot het hogere of lagere honderdste naargelang het cijfer van de duizendsten al of niet 5 bereikt;".

Art. 25.In artikel 14, eerste lid, van hetzelfde Wetboek, vervangen bij de wet van 8 mei 2014Relevante gevonden documenten type wet prom. 04/05/1999 pub. 12/06/1999 numac 1999003331 bron ministerie van financien Wet houdende diverse fiscale bepalingen sluiten9, worden de volgende wijzigingen aangebracht: a) in de bepaling onder 1° worden de woorden "met uitzondering van de interesten waarvoor een rentesubsidie werd aangevraagd zoals bepaald in artikel 8.2.3 van het Vlaams Energie decreet van 8 mei 2009Relevante gevonden documenten type wet prom. 26/11/2006 pub. 05/12/2006 numac 2006003559 bron federale overheidsdienst financien Wet houdende een begeleidingsmaatregel voor de voorraadactualisering door de erkende diamanthandelaars sluiten8 en in de artikelen 7.15.1 tot 7.15.5 van het besluit van de Vlaamse Regering van 19 november 2010Relevante gevonden documenten type wet prom. 26/11/2006 pub. 05/12/2006 numac 2006003559 bron federale overheidsdienst financien Wet houdende een begeleidingsmaatregel voor de voorraadactualisering door de erkende diamanthandelaars sluiten9 houdende algemene bepalingen over het energiebeleid," ingevoegd tussen de woorden "belastbare onroerende inkomsten," en de woorden "met dien verstande"; b) een bepaling onder 3° wordt ingevoegd, luidende: "3.De teruggevorderde rentesubsidies zoals bepaald in artikel 7.15.5 van het besluit van de Vlaamse Regering van 19 november 2010Relevante gevonden documenten type wet prom. 26/11/2006 pub. 05/12/2006 numac 2006003559 bron federale overheidsdienst financien Wet houdende een begeleidingsmaatregel voor de voorraadactualisering door de erkende diamanthandelaars sluiten9 houdende algemene bepalingen over het energiebeleid.".

Art. 26.In artikel 17, § 1, 3°, van hetzelfde Wetboek, vervangen door de wet van 22 december 1998Relevante gevonden documenten type wet prom. 22/12/1998 pub. 15/01/1999 numac 1998003665 bron ministerie van financien Wet houdende fiscale en andere bepalingen sluiten, worden de woorden "de niet in 5° vermelde" worden ingevoegd vóór de woorden "inkomsten van verhuring, verpachting, gebruik en concessie van roerende goederen".

Art. 27.In artikel 38, § 1, van hetzelfde Wetboek, laatstelijk gewijzigd bij de wet van 27 juni 2021Relevante gevonden documenten type wet prom. 22/06/2005 pub. 30/06/2005 numac 2005003577 bron federale overheidsdienst financien Wet tot invoering van een belastingaftrek voor risicokapitaal sluiten0, wordt het vijfde lid vervangen als volgt: "De vrijstellingen bedoeld in het eerste lid, 9°, a) en b), en 14°, zijn niet van toepassing wanneer de belastingplichtige tegelijkertijd een mobiliteitsbudget ontvangt van dezelfde werkgever met toepassing van de wet van 17 maart 2019Relevante gevonden documenten type wet prom. 22/05/2001 pub. 09/06/2001 numac 2001003254 bron ministerie van financien Wet betreffende de werknemersparticipatie in het kapitaal en in de winst van de vennootschappen sluiten9 betreffende de invoering van een mobiliteitsbudget, tenzij het geval bedoeld in artikel 10, § 3, van dezelfde wet.".

Art. 28.Artikel 39, § 2, van hetzelfde Wetboek, laatstelijk gewijzigd bij de wet van 18 februari 2018Relevante gevonden documenten type wet prom. 22/05/2001 pub. 09/06/2001 numac 2001003254 bron ministerie van financien Wet betreffende de werknemersparticipatie in het kapitaal en in de winst van de vennootschappen sluiten6, wordt aangevuld met twee leden, luidende: "De in het eerste lid, 2°, bedoelde inkomsten omvatten niet, inkomsten die voortkomen uit pensioenen, aanvullende pensioenen, kapitalen, renten en afkoopwaarden, die zijn opgebouwd in het kader van een al dan niet buitenlands pensioenstelsel, ongeacht of de aangeslotene al dan niet individueel is toegetreden tot het pensioenstelsel en ongeacht of de opbouw van het pensioen, het kapitaal of de rente al dan niet in het definitief en uitsluitend voordeel van de aangeslotene gebeurt.

Voor de toepassing van dit artikel wordt onder pensioenstelsel verstaan, een collectieve pensioentoezegging van een werkgever waarvoor bij een pensioeninstelling of bij een intern pensioenfonds voor of door werkgevers ten behoeve van ten minste twee aangesloten werknemers, vroegere werknemers of hun rechtverkrijgenden gelden worden bijeengebracht en beheerd met het oog op de uitkering van een pensioen, een kapitaal of een rente, en die beheerst wordt door een reglement dat gemeenschappelijk van toepassing is op alle aangeslotenen en desgevallend hun rechtverkrijgenden, al dan niet opgedeeld in verschillende categorieën.".

Art. 29.In artikel 52 van hetzelfde Wetboek, laatstelijk gewijzigd bij wet van 17 maart 2019Relevante gevonden documenten type wet prom. 22/05/2001 pub. 09/06/2001 numac 2001003254 bron ministerie van financien Wet betreffende de werknemersparticipatie in het kapitaal en in de winst van de vennootschappen sluiten9, wordt aangevuld met een bepaling onder 13°, luidende: "13° de in rubriek II.A. "handelsgoederen, grond- en hulpstoffen" van de resultatenrekening, zoals omschreven in artikel 3:90 van het koninklijk besluit van 29 april 2019Relevante gevonden documenten type wet prom. 26/11/2006 pub. 05/12/2006 numac 2006003559 bron federale overheidsdienst financien Wet houdende een begeleidingsmaatregel voor de voorraadactualisering door de erkende diamanthandelaars sluiten4 tot uitvoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, te boeken inkopen van goederen en diensten.".

Art. 30.In artikel 53 van hetzelfde Wetboek, laatstelijk gewijzigd bij de wet van 27 juni 2021Relevante gevonden documenten type wet prom. 22/06/2005 pub. 30/06/2005 numac 2005003577 bron federale overheidsdienst financien Wet tot invoering van een belastingaftrek voor risicokapitaal sluiten0, worden de volgende wijzigingen aangebracht: 1° in de bepaling onder 7° worden de woorden "onverminderd artikel 52, 13°, " ingevoegd voor de woorden "kosten voor kledij";2° in de bepaling onder 8° worden de woorden "onverminderd artikel 52, 13°, " ingevoegd voor de woorden "50 pct.van de"; 3° in de bepaling onder 8° bis worden de woorden "onverminderd artikel 52, 13°, " ingevoegd voor de woorden "31 pct."; 4° in de bepaling onder 9° worden de woorden "onverminderd artikel 52, 13°, " ingevoegd voor de woorden "kosten van allerlei".

Art. 31.In titel II, hoofdstuk II, afdeling IV, onderafdeling III, onderdeel A, van hetzelfde Wetboek, wordt een artikel 53/1 ingevoegd, luidende: "

Art. 53/1.In afwijking van artikel 53 worden kosten of toekenningen bedoeld in artikel 53, 7° tot 9°, die aan derden worden doorgerekend, mits deze kosten of toekenningen uitdrukkelijk en afzonderlijk op factuur zijn vermeld, als beroepskosten aangemerkt.".

Art. 32.Artikel 57, eerste lid, van hetzelfde Wetboek, laatstelijk gewijzigd bij de wet van 18 december 2015Relevante gevonden documenten type wet prom. 22/05/2001 pub. 09/06/2001 numac 2001003254 bron ministerie van financien Wet betreffende de werknemersparticipatie in het kapitaal en in de winst van de vennootschappen sluiten2, wordt aangevuld met de bepaling onder 4°, luidende: "4° inkomsten als bedoeld in artikel 17, § 1, eerste lid, 3°, wat auteursrechten en naburige rechten betreft, en 5°. ".

Art. 33.In artikel 64quater van hetzelfde Wetboek, ingevoegd bij de wet van 25 november 2021Relevante gevonden documenten type wet prom. 22/06/2005 pub. 30/06/2005 numac 2005003577 bron federale overheidsdienst financien Wet tot invoering van een belastingaftrek voor risicokapitaal sluiten2, worden de volgende wijzigingen aangebracht: 1° in het eerste lid wordt het woord "vaste" ingevoegd tussen de woorden "in nieuwe staat verkregen of tot stand gebrachte" en de woorden "laadstations voor elektrische wagens"; 2° het tweede lid wordt aangevuld met een streepje, luidende: "- slechts wanneer de door de Koning bepaalde gegevens met betrekking tot het laadstation bij de Federale Overheidsdienst Financiën zijn aangemeld in de vorm en binnen de termijn door Hem vastgesteld."; 3° het derde lid wordt vervangen als volgt: "Voor de toepassing van dit artikel wordt een laadstation als publiek toegankelijk beschouwd wanneer het ten minste gedurende de gangbare openingstijden, dan wel sluitingstijden van de onderneming vrij toegankelijk is voor elke derde."; 4° in het vierde lid worden de woorden ", dat meldingen over het effectieve laadvermogen en statusmeldingen kan terugsturen," ingevoegd tussen de woorden woorden "het laadvermogen van het laadstation kan sturen" en de woorden "en waarbij deze verbinding";5° het zesde lid wordt opgeheven.

Art. 34.In artikel 90, eerste lid, van hetzelfde Wetboek, laatstelijk gewijzigd bij de wet van 27 juni 2021Relevante gevonden documenten type wet prom. 22/06/2005 pub. 30/06/2005 numac 2005003577 bron federale overheidsdienst financien Wet tot invoering van een belastingaftrek voor risicokapitaal sluiten0, wordt een bepaling onder 2° bis ingevoegd, luidende: "2° bis de premies voor de eerste schijf van 30 000 euro bruto per belastbaar tijdperk, toegekend door nationale of internationale sportfederaties, Nationale Olympische Comités, Belgische of vreemde openbare machten of openbare instellingen zonder winstoogmerk erkend door het Internationaal Olympisch Comité, naar aanleiding van een sportieve prestatie op Olympische Spelen, Paralympische Spelen, wereldkampioenschappen of Europese of andere continentale kampioenschappen.

Art. 35.In artikel 14528 van hetzelfde Wetboek, hersteld bij de wet van 22 december 2009Relevante gevonden documenten type wet prom. 04/05/1999 pub. 12/06/1999 numac 1999003331 bron ministerie van financien Wet houdende diverse fiscale bepalingen sluiten2 en laatstelijk gewijzigd bij de wet van 8 mei 2014Relevante gevonden documenten type wet prom. 04/05/1999 pub. 12/06/1999 numac 1999003331 bron ministerie van financien Wet houdende diverse fiscale bepalingen sluiten9, wordt paragraaf 3 vervangen als volgt: " § 3. De belastingvermindering bedoeld in paragraaf 1 is niet van toepassing indien de belastingplichtige van dezelfde werkgever een mobiliteitsbudget ontvangt in toepassing van de wet van 17 maart 2019Relevante gevonden documenten type wet prom. 22/05/2001 pub. 09/06/2001 numac 2001003254 bron ministerie van financien Wet betreffende de werknemersparticipatie in het kapitaal en in de winst van de vennootschappen sluiten9 betreffende de invoering van een mobiliteitsbudget, tijdens hetzelfde belastbaar tijdperk.".

Art. 36.In artikel 14533, § 1, eerste lid, 1°, van hetzelfde Wetboek, laatstelijk gewijzigd bij de wet van 2 mei 2019Relevante gevonden documenten type wet prom. 21/02/2003 pub. 28/03/2003 numac 2003015043 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Wet houdende instemming met de volgende internationale akten : sluiten0, worden de volgende wijzigingen aangebracht: 1° de bepaling onder c) wordt aangevuld met de woorden "alsook samenwerkingsverbanden met rechtspersoonlijkheid tussen enkel openbare centra voor maatschappelijk welzijn";2° in de bepaling onder g) worden de woorden "de Nationale Kas voor Rampenschade ten bate van het Nationaal Fonds voor Algemene Rampen of van het Nationaal Fonds voor Landbouwrampen," vervangen door de woorden "de gewestelijke rampenfondsen en hun administratieve organen voor fondsenwerving" en worden de woorden "rampen die de toepassing rechtvaardigen van de wet betreffende het herstel van schade veroorzaakt aan private goederen door" opgeheven; 3° in de bepaling onder k) worden de woorden "of in artikel D.32 van het Waalse Dierenwelzijnwetboek" ingevoegd tussen de woorden "de wet van 14 augustus 1986 betreffende de bescherming en het welzijn der dieren" en de woorden "en die voldoen aan".

Art. 37.In artikel 14550, § 1, van hetzelfde Wetboek, ingevoegd bij de wet van 25 november 2021Relevante gevonden documenten type wet prom. 22/06/2005 pub. 30/06/2005 numac 2005003577 bron federale overheidsdienst financien Wet tot invoering van een belastingaftrek voor risicokapitaal sluiten2, worden de volgende wijzigingen aangebracht: 1° in het eerste lid wordt het woord "vast" ingevoegd tussen de woorden "voor de plaatsing van een" en de woorden "laadstation voor elektrische wagens";2° in het vierde lid, 1°, worden de woorden ", dat meldingen over het effectieve laadvermogen en statusmeldingen kan terugsturen," ingevoegd tussen de woorden "het laadvermogen van het laadstation kan sturen" en de woorden "en waarbij deze verbinding".

Art. 38.In artikel 171, 4°, van hetzelfde Wetboek, laatstelijk gewijzigd bij de wet van 27 februari 2019Relevante gevonden documenten type wet prom. 21/02/2003 pub. 28/03/2003 numac 2003015043 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Wet houdende instemming met de volgende internationale akten : sluiten2, wordt een bepaling onder b/1) ingevoegd, luidende: "b/1) de in artikel 90, eerste lid, 2° bis bedoelde premies;".

Art. 39.In artikel 180, eerste lid, van hetzelfde Wetboek, laatstelijk gewijzigd bij de wet van 29 mei 2018Relevante gevonden documenten type wet prom. 22/05/2001 pub. 09/06/2001 numac 2001003254 bron ministerie van financien Wet betreffende de werknemersparticipatie in het kapitaal en in de winst van de vennootschappen sluiten8, worden de volgende wijzigingen aangebracht: 1° de bepaling onder 3° wordt vervangen als volgt: "3° de Delcredere;"; 2° de bepaling onder 6° wordt vervangen als volgt: "6° de Waalse vervoersoperator "Opérateur de Transport de Wallonie";".

Art. 40.In artikel 192, § 1, achtste lid, van hetzelfde Wetboek, ingevoegd bij de wet van 13 december 2012Relevante gevonden documenten type wet prom. 04/05/1999 pub. 12/06/1999 numac 1999003331 bron ministerie van financien Wet houdende diverse fiscale bepalingen sluiten5, worden de woorden "de in het eerste lid bedoelde voorwaarde van behoud gedurende een ononderbroken periode van ten minste één jaar in volle eigendom" vervangen door de woorden "de in artikel 202, § 2, eerste lid, 2°, vermelde voorwaarde".

Art. 41.In artikel 198, § 1, 9°, van hetzelfde Wetboek, ingevoegd bij de wet van 28 december 2011Relevante gevonden documenten type wet prom. 04/05/1999 pub. 12/06/1999 numac 1999003331 bron ministerie van financien Wet houdende diverse fiscale bepalingen sluiten3, gewijzigd bij de wetten van 13 december 2012 en 25 december 2016 en gewijzigd bij de wet van 30 maart 2018 maar deze laatste wijziging werd vernietigd bij arrest nr. 11/2020 van het Grondwettelijk Hof van 23 januari 2020, worden de woorden "overeenkomstig artikel 36, § 2, eerste tot negende lid;" vervangen door de woorden "overeenkomstig artikel 36, § 2, eerste tot twaalfde lid;".

Art. 42.In artikel 198, § 1, 9° bis, van hetzelfde Wetboek, ingevoegd bij de wet van 25 december 2016Relevante gevonden documenten type wet prom. 22/05/2001 pub. 09/06/2001 numac 2001003254 bron ministerie van financien Wet betreffende de werknemersparticipatie in het kapitaal en in de winst van de vennootschappen sluiten4 en gewijzigd bij de wet van 30 maart 2018 maar deze laatste wijziging werd vernietigd bij arrest nr. 11/2020 van het Grondwettelijk Hof van 23 januari 2020, worden de woorden "overeenkomstig artikel 36, § 2, eerste tot negende lid," vervangen door de woorden "overeenkomstig artikel 36, § 2, eerste tot twaalfde lid,".

Art. 43.In artikel 207, tiende lid, van hetzelfde Wetboek, ingevoegd bij de wet van 10 augustus 2015Relevante gevonden documenten type wet prom. 22/05/2001 pub. 09/06/2001 numac 2001003254 bron ministerie van financien Wet betreffende de werknemersparticipatie in het kapitaal en in de winst van de vennootschappen sluiten1 en laatstelijk gewijzigd bij de wet van 27 juni 2021Relevante gevonden documenten type wet prom. 22/06/2005 pub. 30/06/2005 numac 2005003577 bron federale overheidsdienst financien Wet tot invoering van een belastingaftrek voor risicokapitaal sluiten0, worden de woorden "naar Belgisch recht" opgeheven.

Art. 44.In artikel 216, 2°, van hetzelfde Wetboek, vervangen bij de wet van 22 december 1998Relevante gevonden documenten type wet prom. 22/12/1998 pub. 15/01/1999 numac 1998003665 bron ministerie van financien Wet houdende fiscale en andere bepalingen sluiten en gewijzigd bij de wet van 31 juli 2004, wordt de bepaling onder b) vervangen als volgt: "b) voor de hierna volgende vennootschappen voor huisvestingskrediet: - de Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen, de Société wallonne du Logement, de Brusselse Gewestelijke Huisvestingsmaatschappij, de Vlaamse Landmaatschappij en de door hen of de door de bevoegde regering erkende lokale sociale huisvestingsmaatschappijen; - het Vlaams Woningfonds, de Société wallonne du Crédit social, de Fonds du Logement des Familles nombreuses de Wallonie en het Woningfonds van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, zomede de door het Vlaamse Gewest, het Brussels Hoofdstedelijk Gewest of het Waalse Gewest erkende vennootschappen of instellingen die tot doel hebben leningen toe te staan voor de aankoop van een bouwgrond, voor de aankoop, het bouwen, het verbouwen, het renoveren of het inrichten van een gezinswoning, alsmede voor de uitrusting daarvan met geschikt meubilair of voor de uitvoering van energiebesparende maatregelen;".

Art. 45.In artikel 219 van hetzelfde Wetboek, laatstelijk gewijzigd bij de wet van 27 juni 2021Relevante gevonden documenten type wet prom. 22/06/2005 pub. 30/06/2005 numac 2005003577 bron federale overheidsdienst financien Wet tot invoering van een belastingaftrek voor risicokapitaal sluiten0, worden de volgende wijzigingen aangebracht: 1° in het eerste lid worden de woorden "en op voordelen van alle aard als bedoeld in de artikelen 31, tweede lid, 2°, en 32, tweede lid, 2° " vervangen door de woorden "en op voordelen van alle aard als bedoeld in de artikelen 31, tweede lid, 2°, en 32, tweede lid, 2°, en de inkomsten als bedoeld in artikel 17, § 1, 3°, wat auteursrechten en naburige rechten betreft, en 5° ";2° in het tweede lid worden de woorden "inkomsten als bedoeld in artikel 17, § 1, 3°, wat auteursrechten en naburige rechten betreft, en 5°, " ingevoegd tussen de woorden "voordelen van alle aard," en de woorden "financiële voordelen en verdoken meerwinsten" en de woorden "en die financiële voordelen" worden vervangen door de woorden ", die financiële voordelen en die inkomsten als bedoeld in artikel 17, § 1, 3°, wat auteursrechten en naburige rechten betreft, en 5° ";3° in het vijfde lid worden de woorden "of van de voordelen van alle aard als bedoeld in de artikelen 31, tweede lid, 2°, en 32, tweede lid, 2° " vervangen door de woorden "van de voordelen van alle aard als bedoeld in de artikelen 31, tweede lid, 2°, en 32, tweede lid, 2°, of van de inkomsten als bedoeld in artikel 17, § 1, 3°, wat auteursrechten en naburige rechten betreft, en 5° ";4° in het zesde lid worden de woorden "of van de voordelen van alle aard bedoeld in de artikelen 31, tweede lid, 2°, en 32, tweede lid, 2° " vervangen door de woorden ", van de voordelen van alle aard bedoeld in de artikelen 31, tweede lid, 2°, en 32, tweede lid, 2°, of van de inkomsten bedoeld in artikel 17, § 1, 3°, wat auteursrechten en naburige rechten betreft, en 5° ".

Art. 46.In artikel 219bis van hetzelfde Wetboek, ingevoegd bij de wet van 4 mei 1999Relevante gevonden documenten type wet prom. 04/05/1999 pub. 12/06/1999 numac 1999003331 bron ministerie van financien Wet houdende diverse fiscale bepalingen sluiten en laatstelijk gewijzigd bij de wet van 27 juni 2021Relevante gevonden documenten type wet prom. 22/06/2005 pub. 30/06/2005 numac 2005003577 bron federale overheidsdienst financien Wet tot invoering van een belastingaftrek voor risicokapitaal sluiten0, worden de volgende wijzigingen aangebracht: 1° in paragraaf 2, eerste lid, worden de woorden "de Vlaamse Huisvestingsmaatschappij, de Société régionale wallonne du logement" vervangen door de woorden "de Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen, de Société wallonne du logement";2° paragraaf 2 wordt aangevuld met twee leden, luidende: "Ten name van de vennootschappen bedoeld in artikel 216, 2°, b, wordt deze aanslag niet gevestigd op de reserves die worden overgedragen naar een andere in artikel 216, 2°, b, bedoelde vennootschap.Voor de toepassing van dit artikel worden deze reserves bij de vennootschap die ze heeft verkregen geacht te zijn aangelegd gedurende het belastbaar tijdperk waarin de overdragende vennootschap ze heeft aangelegd.

Het dividend dat bij een in artikel 210, § 1, 1°, bedoelde verrichting onttrokken wordt van de reserves wordt voor de toepassing van dit artikel ook als een overgedragen reserve beschouwd"; 3° paragraaf 3 wordt aangevuld met een lid, luidende: "Ten name van de vennootschappen bedoeld in artikel 216, 2°, b, wordt deze aanslag niet gevestigd wanneer het dividend wordt uitgekeerd aan een andere in artikel 216, 2°, b, bedoelde vennootschap.De aanslag wordt evenmin gevestigd wanneer het dividend wordt uitgekeerd aan een niet in artikel 216, 2°, b, bedoelde vennootschap en deze laatste het uitgekeerde dividend onmiddellijk in het kapitaal van een in artikel 216, 2°, b, bedoelde vennootschap inbrengt. Wanneer de inbrengverkrijgende vennootschap later een kapitaalvermindering doorvoert, wordt die geacht eerst uit deze ingebrachte kapitalen voort te komen. Voor de toepassing van dit artikel wordt de vermindering van deze ingebrachte kapitalen in afwijking van artikel 18, eerste lid, 2°, als een dividend beschouwd.".

Art. 47.In artikel 223 van hetzelfde Wetboek, laatstelijk gewijzigd bij de wet van 27 juni 2021Relevante gevonden documenten type wet prom. 22/06/2005 pub. 30/06/2005 numac 2005003577 bron federale overheidsdienst financien Wet tot invoering van een belastingaftrek voor risicokapitaal sluiten0, worden de volgende wijzigingen aangebracht: 1° in het eerste lid, 1°, worden de woorden "en voordelen van alle aard als bedoeld in de artikelen 31, tweede lid, 2°, en 32, tweede lid, 2° " vervangen door de woorden ", voordelen van alle aard als bedoeld in de artikelen 31, tweede lid, 2°, en 32, tweede lid, 2°, en van inkomsten als bedoeld in artikel 17, § 1, 3°, wat auteursrechten en naburige rechten betreft, en 5° ";2° in het tweede lid, 4° en 5°, worden de woorden "overeenkomstig artikel 36, § 2, eerste tot negende lid," telkens vervangen door de woorden "overeenkomstig artikel 36, § 2, eerste tot twaalfde lid,";3° in het derde lid worden de woorden "het bedrag van de voordelen van alle aard bedoeld in de artikelen 31, tweede lid, 2°, en 32, tweede lid, 2°, of van de kosten bedoeld in artikel 57, eerste lid, "vervangen door de woorden "het bedrag van de kosten bedoeld in artikel 57, eerste lid, van de voordelen van alle aard bedoeld in de artikelen 31, tweede lid, 2°, en 32, tweede lid, 2°, of van de inkomsten bedoeld in artikel 17, § 1, 3°, wat auteursrechten en naburige rechten betreft, en 5° ";4° in het vierde lid worden de woorden "het bedrag van de voordelen van alle aard bedoeld in de artikelen 31, tweede lid, 2°, en 32, tweede lid, 2°, of van de kosten bedoeld in artikel 57" vervangen door de woorden "het bedrag van de voordelen van alle aard bedoeld in de artikelen 31, tweede lid, 2°, en 32, tweede lid, 2°, van de kosten bedoeld in artikel 57, eerste lid, of van de inkomsten bedoeld in artikel 17, § 1, 3°, wat auteursrechten en naburige rechten betreft, en 5° ".

Art. 48.In artikel 225, tweede lid, 4°, van hetzelfde Wetboek, laatstelijk gewijzigd bij de programmawet van 19 december 2014Relevante gevonden documenten type wet prom. 22/06/2005 pub. 30/06/2005 numac 2005003577 bron federale overheidsdienst financien Wet tot invoering van een belastingaftrek voor risicokapitaal sluiten9, worden de woorden "op in artikel 223, eerste lid, 1°, vermelde niet verantwoorde kosten en voordelen van alle aard" vervangen door de woorden "op in artikel 223, eerste lid, 1°, vermelde niet verantwoorde kosten, voordelen van alle aard en inkomsten als bedoeld in artikel 17, § 1, 3°, wat auteursrechten en naburige rechten betreft, en 5° en worden de woorden "tenzij kan worden aangetoond dat de verkrijger van die kosten, die voordelen van alle aard en die financiële voordelen een rechtspersoon is, in welke gevallen de aanslag gelijk is aan 50 pct." vervangen door de woorden "tenzij kan worden aangetoond dat de verkrijger van die kosten, die voordelen van alle aard, die inkomsten als bedoeld in artikel 17, § 1, 3°, wat auteursrechten en naburige rechten betreft, en 5°, en die financiële voordelen een rechtspersoon is, in welke gevallen de aanslag gelijk is aan 50 pct.".

Art. 49.In artikel 233, tweede lid, van hetzelfde Wetboek, laatstelijk gewijzigd bij de programmawet van 19 december 2014Relevante gevonden documenten type wet prom. 22/06/2005 pub. 30/06/2005 numac 2005003577 bron federale overheidsdienst financien Wet tot invoering van een belastingaftrek voor risicokapitaal sluiten9, worden de woorden "en voordelen van alle aard" vervangen door de woorden ", voordelen van alle aard en inkomsten bedoeld in artikel 17, § 1, 3°, wat auteursrechten en naburige rechten betreft, en 5° ".

Art. 50.In artikel 234, eerste lid, 4°, van hetzelfde Wetboek, laatstelijk gewijzigd bij de wet van 27 juni 2021Relevante gevonden documenten type wet prom. 22/06/2005 pub. 30/06/2005 numac 2005003577 bron federale overheidsdienst financien Wet tot invoering van een belastingaftrek voor risicokapitaal sluiten0, worden de woorden "en de voordelen van alle aard als bedoeld in de artikelen 31, tweede lid, 2°, en 32, tweede lid, 2° " vervangen door de woorden ", de voordelen van alle aard als bedoeld in de artikelen 31, tweede lid, 2°, en 32, tweede lid, 2°, en de inkomsten bedoeld in artikel 17, § 1, 3°, wat auteursrechten en naburige rechten betreft, en 5° ".

Art. 51.In artikel 265, tweede lid, 3°, van hetzelfde Wetboek, ingevoegd bij de wet van 27 april 2007Relevante gevonden documenten type wet prom. 27/04/2007 pub. 08/05/2007 numac 2007201506 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Wet houdende diverse bepalingen sluiten en laatstelijk gewijzigd bij de wet van 18 december 2015Relevante gevonden documenten type wet prom. 22/05/2001 pub. 09/06/2001 numac 2001003254 bron ministerie van financien Wet betreffende de werknemersparticipatie in het kapitaal en in de winst van de vennootschappen sluiten2, worden de volgende wijzigingen aangebracht: a) in het eerste streepje worden de woorden "aan een lokaal bestuur als bedoeld in artikel 32 van de wet van 24 oktober 2011Relevante gevonden documenten type wet prom. 04/05/1999 pub. 12/06/1999 numac 1999003331 bron ministerie van financien Wet houdende diverse fiscale bepalingen sluiten8" vervangen door de woorden "aan een lokaal bestuur in het kader van artikel 5, §§ 1, 2 en 5, van de wet van 24 oktober 2011Relevante gevonden documenten type wet prom. 04/05/1999 pub. 12/06/1999 numac 1999003331 bron ministerie van financien Wet houdende diverse fiscale bepalingen sluiten8";b) in het tweede streepje, a, worden de woorden "artikel 32 van de genoemde wet van 24 oktober 2011Relevante gevonden documenten type wet prom. 04/05/1999 pub. 12/06/1999 numac 1999003331 bron ministerie van financien Wet houdende diverse fiscale bepalingen sluiten8" vervangen door de woorden "de artikelen 16 en 20 van de genoemde wet van 24 oktober 2011Relevante gevonden documenten type wet prom. 04/05/1999 pub. 12/06/1999 numac 1999003331 bron ministerie van financien Wet houdende diverse fiscale bepalingen sluiten8";c) in het tweede streepje, b, 2, worden de woorden "door tussenkomst van het voornoemd lokaal bestuur" ingevoegd tussen het woord "onrechtstreeks" en de woorden "aan een instelling voor sociale zekerheid".

Art. 52.In artikel 269 van hetzelfde Wetboek, laatstelijk gewijzigd bij de wet van 27 juni 2021Relevante gevonden documenten type wet prom. 22/06/2005 pub. 30/06/2005 numac 2005003577 bron federale overheidsdienst financien Wet tot invoering van een belastingaftrek voor risicokapitaal sluiten0, wordt paragraaf 2 vervangen als volgt: " § 2. In afwijking van paragraaf 1, 1°, wordt het tarief van de roerende voorheffing op de dividenden, met uitzondering van de in artikel 18, eerste lid, 2° ter, en 3°, bedoelde dividenden, verlaagd in zoverre dat: 1° de vennootschap die deze dividenden uitkeert, een vennootschap is die op grond van de voorwaarden bedoeld in artikel 1:24, §§ 1 tot 6, van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, als kleine vennootschap wordt aangemerkt voor het aanslagjaar dat verbonden is aan het belastbare tijdperk waarin de kapitaalinbreng is gedaan;2° die dividenden voortkomen uit nieuwe aandelen op naam uitgegeven ter gelegenheid van de oprichting van de vennootschap of een verhoging van haar kapitaal;3° de volstorting van het kapitaal dat deze aandelen vertegenwoordigt, volledig gebeurt door middel van nieuwe inbrengen in geld;4° deze inbrengen in geld niet voortkomen uit de verdeling van belaste reserves die overeenkomstig artikel 537, eerste lid, worden onderworpen aan een verlaagde roerende voorheffing zoals bedoeld in datzelfde lid;5° de uitgifte van de aandelen gedaan is vanaf 1 juli 2013;6° de belastingplichtige deze aandelen op naam ononderbroken in volle eigendom heeft behouden vanaf hun uitgifte;7° deze dividenden zijn verleend of toegekend uit de winstverdeling voor het tweede boekjaar volgend op dat van de verrichte inbreng bij de oprichting van de vennootschap of bij een kapitaalverhoging, of voor volgende boekjaren. De roerende voorheffing bedraagt: 1° 20 pct.voor de dividenden verleend of toegekend uit de winstverdeling voor het tweede boekjaar volgend op dat van de verrichte inbreng bij de oprichting van de vennootschap of bij een kapitaalverhoging; 2° 15 pct.voor de dividenden verleend of toegekend uit de winstverdeling voor het derde boekjaar volgend op dat van de verrichte inbreng bij de oprichting van de vennootschap of bij een kapitaalverhoging, of voor volgende boekjaren.

De overdracht, in rechte lijn of tussen echtgenoten, van de aandelen ingevolge een erfopvolging of schenking wordt geacht niet te hebben plaatsgehad voor de toepassing van de in het eerste lid, 6°, bedoelde voorwaarde inzake het ononderbroken behoud.

De overdracht, in rechte lijn of tussen echtgenoten, van de aandelen wordt evenmin geacht te hebben plaatsgehad voor de toepassing van de voorwaarde van volle eigendom wanneer die overdracht het gevolg is van: 1° een wettelijke erfopvolging of een erfopvolging op een wijze die gelijkaardig is aan de wettelijke erfvolging;2° een ascendentenverdeling die geen afbreuk doet aan het vruchtgebruik van de langstlevende echtgenoot. De erfgenamen of begiftigden nemen de plaats in van de belastingplichtige inzake de voordelen en verplichtingen van de maatregel.

De omruiling van aandelen ingevolge verrichtingen als bedoeld in artikel 45 of de vervreemding of verkrijging van aandelen ingevolge fiscaal neutrale verrichtingen als bedoeld in de artikelen 46, § 1, eerste lid, 2°, 211, 214, § 1, en 231, §§ 2 en 3, worden geacht niet te hebben plaatsgevonden voor de toepassing van het eerste lid, 6°.

De kapitaalsverhogingen die tot stand komen na een vermindering van dit kapitaal die plaatsvinden vanaf 1 mei 2013 komen niet in aanmerking voor het toekennen van het verlaagd tarief, behalve in de mate waarin de kapitaalsverhoging de vermindering overstijgt.

De sommen die voortkomen uit een vanaf 1 mei 2013 georganiseerde vermindering van het kapitaal of uitkering van liquidatiereserves bedoeld in artikel 184quater of 541 die onderworpen zijn aan een verlaagd tarief van de roerende voorheffing van 5 pct., van een vennootschap verbonden of geassocieerd met een persoon in de zin van de artikelen 1:20 en 1:21 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, en die door deze persoon worden geïnvesteerd in een verhoging van het kapitaal van een andere vennootschap kunnen niet genieten van het voormeld verlaagd tarief.

Voor de toepassing van het achtste lid wordt onder "persoon" ook begrepen zijn echtgenoot, zijn ouders en zijn kinderen wanneer deze persoon of zijn echtgenoot het wettelijk genot van hun inkomsten hebben.

Als de vennootschap, die aandelen heeft uitgegeven of haar kapitaal heeft verhoogd in het kader van deze paragraaf, later overgaat tot verminderingen van dat kapitaal, zullen deze verminderingen prioritair worden afgehouden van de kapitalen die ter uitvoering van de betrokken oprichting of verhoging zijn gestort.

De onderschreven sommen bij de uitgifte van de aandelen moeten volledig volstort zijn en aan deze aandelen mag geen voorkeursrecht verbonden zijn ten aanzien van de deelname in het kapitaal of in de winst of ten aanzien van de verdeling van het maatschappelijk vermogen.

Voor de vennootschappen die tussen 1 mei 2019 en 15 december 2021 beslist hebben over te gaan tot een vrijstelling van volstorting van de onderschreven aandelen, waardoor aan de voorwaarde vermeld in het elfde lid in principe nooit meer zou kunnen worden voldaan, en die vóór 31 december 2022 een kapitaalverhoging in geld doorvoeren, waardoor het bedrag van het gestorte kapitaal in geldmiddelen opnieuw op dezelfde hoogte wordt gebracht van het initieel onderschreven bedrag vóór de vrijstelling tot volstorting, kunnen de dividenden met betrekking tot zowel de aandelen uitgegeven bij de oprichting na 1 juli 2013 als de aandelen uitgegeven bij de kapitaalverhoging in aanmerking komen voor het verlaagde tarief, op voorwaarde dat aan de andere voorwaarden is voldaan. In voorkomend geval is kapitaalverhoging mogelijk zonder de uitgifte van nieuwe aandelen.".

Art. 53.In titel 6, hoofdstuk 1, afdeling 4, van hetzelfde Wetboek wordt een onderafdeling 1 ingevoegd, dat de artikelen 270 en 271 van dat Wetboek omvat, luidende: "Onderafdeling 1. Schuldenaars van de voorheffing".

Art. 54.In titel 6, hoofdstuk 1, afdeling 4, van hetzelfde Wetboek wordt een onderafdeling 2 ingevoegd, dat de artikelen 272 tot 275 van dat Wetboek omvat, luidende: "Onderafdeling 2. Inhouding, opeisbaarheid en berekening van de voorheffing".

Art. 55.In titel 6, hoofdstuk 1, afdeling 4, van hetzelfde Wetboek wordt een onderafdeling 3 ingevoegd, dat de artikelen 2751 tot 27512 van dat Wetboek omvat, luidende: "Onderafdeling 3. Vrijstelling van doorstorting van de voorheffing".

Art. 56.In artikel 27512 van hetzelfde Wetboek, ingevoegd bij de programma wet van 20 december 2020Relevante gevonden documenten type wet prom. 21/02/2003 pub. 28/03/2003 numac 2003015043 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Wet houdende instemming met de volgende internationale akten : sluiten4 en gewijzigd bij de wet van 27 juni 2021Relevante gevonden documenten type wet prom. 22/06/2005 pub. 30/06/2005 numac 2005003577 bron federale overheidsdienst financien Wet tot invoering van een belastingaftrek voor risicokapitaal sluiten0, worden de volgende wijzigingen aangebracht: a) in paragraaf 2, eerste lid, worden de woorden "die ten minste 6 maanden" vervangen door de woorden "die sinds ten minste 6 maanden";b) in paragraaf 2, eerste lid, worden de woorden "en die een opleiding hebben gevolgd zoals in omschreven in paragraaf 3, met een minimale duurtijd van 10 dagen" vervangen door de woorden ", die geen in artikel 2756 bedoelde sportbeoefenaars zijn en die één of meerdere opleidingen hebben gevolgd zoals omschreven in paragraaf 3, die in hun geheel een minimale duurtijd hebben van 76 uren";c) in paragraaf 2, tweede lid, worden de woorden "10 dagen" vervangen door de woorden "76 uren" en wordt de zin "Deze minimale duurtijd wordt verminderd naar verhouding tot de op de betrokken werknemer van toepassing zijnde arbeidsregeling."vervangen door de zin "Deze minimale duurtijd wordt verminderd naar verhouding tot de arbeidsregeling die van toepassing is op de betrokken werknemer, op de dag waarop de laatste van deze opleidingen werd beëindigd."; d) in paragraaf 2, derde lid, worden de woorden "10 dagen" telkens vervangen door de woorden "76 uren";e) in paragraaf 2, vierde lid, worden de woorden "10 dagen" vervangen door de woorden "76 uren" en worden de woorden "5 dagen" vervangen door de woorden "38 uren";f) paragraaf 2, vijfde lid, wordt vervangen als volgt: "Een bezoldiging van een werknemer komt niet in aanmerking voor de toepassing van dit artikel wanneer eerdere bezoldigingen van deze werknemer reeds tien keer eerder door dezelfde werkgever in toepassing van paragrafen 4 en 5 in de vrijstellingsgrondslag werd opgenomen";g) in paragraaf 3, eerste lid, wordt het derde streepje opgeheven;h) in paragraaf 3 wordt tussen het eerste en het tweede lid een lid ingevoegd, luidende: "Om in aanmerking te komen moet de volledige kost van de in paragraaf 2 bedoelde opleiding evenals de volledige loonkost die verschuldigd is in geval de opleiding tijdens werktijd gevolgd wordt, door de werkgever worden gedragen";i) in paragraaf 3, tweede lid, dat het derde lid wordt, worden de woorden "één dag" vervangen door de woorden "één volledige werkdag";j) in paragraaf 3, derde lid, dat het vierde lid wordt, worden de woorden "10 dagen" vervangen door de woorden "76 uren" en worden de woorden "5 dagen" vervangen door de woorden "38 uren";k) in paragraaf 4, derde lid, worden in de Nederlandse tekst de woorden "in artikel 2" vervangen door de woorden "in het tweede lid";l) in paragraaf 6, enig lid, wordt in de Nederlandse tekst het woord "vermelden" vervangen door het woord "vermelde".

Art. 57.In artikel 362 van hetzelfde Wetboek, gewijzigd bij de wet van 22 december 1998Relevante gevonden documenten type wet prom. 22/12/1998 pub. 15/01/1999 numac 1998003665 bron ministerie van financien Wet houdende fiscale en andere bepalingen sluiten, worden de volgende wijzigingen aangebracht: 1° in het eerste lid worden de woorden "of baten" ingevoegd tussen de woorden "als winst" en de woorden "van het belastbare tijdperk" en worden de woorden "ze zijn toegekend" vervangen door de woorden "ze respectievelijk zijn toegekend of ontvangen";2° in het tweede lid worden de woorden "of baten" ingevoegd tussen de woorden "als winst" en de woorden "werd aangemerkt".

Art. 58.In artikel 413/1, § 1, tweede lid, tweede streepje, van hetzelfde Wetboek, ingevoegd bij de wet van 1 december 2016Relevante gevonden documenten type wet prom. 22/05/2001 pub. 09/06/2001 numac 2001003254 bron ministerie van financien Wet betreffende de werknemersparticipatie in het kapitaal en in de winst van de vennootschappen sluiten3, worden de woorden "de overeenkomstig artikelen 215, 216 en 218 berekende belastingen" vervangen door de woorden "de overeenkomstig artikelen 215 tot 218 berekende belastingen", worden de woorden "de in het eerste lid, 1°, 2° en 3°, bedoelde inkomsten" vervangen door de woorden "de in het eerste lid, 1°, 1° /1, 2°, 3° en 6°, bedoelde inkomsten" en worden de woorden "het geheel van de in de artikelen 215 en 216 bedoelde inkomsten" vervangen door de woorden "het resultaat na toepassing van artikel 207/2".

Art. 59.In artikel 537, vierde lid, van hetzelfde Wetboek, ingevoegd bij de programmawet van 28 juni 2013Relevante gevonden documenten type wet prom. 22/06/2005 pub. 30/06/2005 numac 2005003577 bron federale overheidsdienst financien Wet tot invoering van een belastingaftrek voor risicokapitaal sluiten8, in de Franse tekst, worden de woorden "un frais professionnel" vervangen door de woorden "des frais professionnels".

Art. 60.Artikel 25 heeft uitwerking met ingang van 1 januari 2021.

De artikelen 26, 32, 45, 47, 1° en 3°, 48 tot 50 zijn van toepassing op de vanaf 1 januari 2021 betaalde of toegekende inkomsten tijdens een belastbaar tijdperk dat ten vroegste verbonden is met het aanslagjaar 2022.

De artikelen 27 en 35 hebben uitwerking met ingang van 1 januari 2022.

Artikel 28 is van toepassing vanaf aanslagjaar 2022.

De artikelen 29 tot 31 zijn van toepassing vanaf aanslagjaar 2022.

De artikelen 33 en 37 hebben uitwerking met ingang van 1 september 2021.

De artikelen 34 en 38 treden in werking op 31 december 2021 en zijn van toepassing vanaf aanslagjaar 2022.

Artikel 36, 1°, is van toepassing op giften gedaan vanaf 1 januari 2022.

Artikel 36, 2°, heeft uitwerking met ingang van 1 januari 2019.

Artikel 46 is van toepassing vanaf aanslagjaar 2021 verbonden aan een belastbaar tijdperk dat ten vroegste aanvangt op 1 januari 2020.

Artikel 47, 2° heeft uitwerking met ingang van 1 januari 2021.

Artikel 51 heeft uitwerking met ingang van 1 januari 2022.

Artikel 52 is van toepassing op dividenden toegekend of betaalbaar gesteld met ingang van 1 januari 2022.

Artikel 56 heeft uitwerking met ingang van 1 januari 2022 en is van toepassing op de bezoldigingen die vanaf die datum worden betaald of toegekend.

Artikel 57 is van toepassing op de kapitaalsubsidies die worden ontvangen vanaf 1 januari 2021. HOOFDSTUK 6. - Fiscaal stelsel van toepassing op Europese langetermijnbeleggingsinstellingen

Art. 61.Artikel 2, § 1, 5°, van Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992, laatstelijk gewijzigd bij de wet van 17 maart 2019Relevante gevonden documenten type wet prom. 22/05/2001 pub. 09/06/2001 numac 2001003254 bron ministerie van financien Wet betreffende de werknemersparticipatie in het kapitaal en in de winst van de vennootschappen sluiten9, wordt aangevuld met een bepaling onder i), luidende: "i) Europese langetermijnbeleggingsinstelling: elke alternatieve instelling voor collectieve belegging die bij statuten is geregeld en die opgericht is in de vorm van een vennootschap naar Belgisch recht met rechtspersoonlijkheid en die vóór de aanvang van haar werkzaamheden door de FSMA is erkend overeenkomstig Verordening (EU) 2015/760 van het Europees Parlement en de Raad van 29 april 2015 betreffende Europese langetermijnbeleggingsinstellingen.".

Art. 62.In artikel 46, § 1, tweede lid, van hetzelfde Wetboek, ingevoegd bij de wet van 21 december 1994Relevante gevonden documenten type wet prom. 04/05/1999 pub. 12/06/1999 numac 1999003331 bron ministerie van financien Wet houdende diverse fiscale bepalingen sluiten4 en laatstelijk gewijzigd bij de wet van 3 augustus 2016, worden de woorden "of een gereglementeerde vastgoedvennootschap" vervangen door de woorden ", een gereglementeerde vastgoedvennootschap of een Europese langetermijnbeleggingsinstelling".

Art. 63.In artikel 47, § 7, van hetzelfde Wetboek, ingevoegd bij de programmawet van 3 augustus 2016Relevante gevonden documenten type wet prom. 26/11/2006 pub. 05/12/2006 numac 2006003559 bron federale overheidsdienst financien Wet houdende een begeleidingsmaatregel voor de voorraadactualisering door de erkende diamanthandelaars sluiten0, worden de woorden "of een gereglementeerde vastgoedvennootschap" vervangen door de woorden ", een gereglementeerde vastgoedvennootschap of een Europese langetermijnbeleggingsinstelling".

Art. 64.In artikel 185bis, § 1, van hetzelfde Wetboek, ingevoegd bij de wet van 27 december 2006Relevante gevonden documenten type wet prom. 27/12/2006 pub. 28/12/2006 numac 2006021363 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Wet houdende diverse bepalingen (1) sluiten en laatstelijk gewijzigd bij de wet van 28 april 2019, worden de woorden "de Europese langetermijnbeleggingsinstellingen" ingevoegd tussen de woorden "de beleggingsvennootschappen bedoeld in de artikelen 190, 195, 285, 288 en 298 van de wet van 19 april 2014Relevante gevonden documenten type wet prom. 04/05/1999 pub. 12/06/1999 numac 1999003331 bron ministerie van financien Wet houdende diverse fiscale bepalingen sluiten7 betreffende de alternatieve instellingen voor collectieve belegging en hun beheerders," en de woorden "de gereglementeerde vastgoedvennootschappen".

Art. 65.In artikel 203, § 2, van hetzelfde Wetboek, laatstelijk gewijzigd bij de wet van 27 juni 2021Relevante gevonden documenten type wet prom. 22/06/2005 pub. 30/06/2005 numac 2005003577 bron federale overheidsdienst financien Wet tot invoering van een belastingaftrek voor risicokapitaal sluiten0, worden de volgende wijzigingen aangebracht: 1° het tweede lid wordt aangevuld met de volgende zin: "De bovenvermelde drempel van 90 pct.is niet van toepassing op dividenden die worden uitgekeerd door Europese langetermijnbeleggingsinstellingen."; 2° in het zesde lid wordt de inleidende zin vervangen als volgt: "Paragraaf 1, eerste lid, 2°, voor wat betreft de door een Europese langetermijnbeleggingsinstelling verleende of toegekende inkomsten, en 2° bis, is niet van toepassing op het deel van de verleende of toegekende inkomsten dat voorkomt uit inkomsten van onroerende goederen:".

Art. 66.In artikel 205octies, 3°, van hetzelfde Wetboek, ingevoegd bij de wet van 22 juni 2005Relevante gevonden documenten type wet prom. 22/06/2005 pub. 30/06/2005 numac 2005003577 bron federale overheidsdienst financien Wet tot invoering van een belastingaftrek voor risicokapitaal sluiten en laatstelijk gewijzigd bij de wet van 25 december 2017, worden de woorden "de Europese langetermijnbeleggingsinstellingen," ingevoegd tussen de woorden "de beleggingsvennootschappen met vast kapitaal (BEVAK) bedoeld in de artikelen 195 en 288 van de genoemde wet," en de woorden "en de gereglementeerde vastgoedvennootschappen;".

Art. 67.In artikel 211, § 1, zesde lid, van hetzelfde Wetboek, laatstelijk gewijzigd bij de programmawet van 3 augustus 2016Relevante gevonden documenten type wet prom. 26/11/2006 pub. 05/12/2006 numac 2006003559 bron federale overheidsdienst financien Wet houdende een begeleidingsmaatregel voor de voorraadactualisering door de erkende diamanthandelaars sluiten0, worden de woorden "of een gereglementeerde vastgoedvennootschap" vervangen door de woorden ", een gereglementeerde vastgoedvennootschap of een Europese langetermijnbeleggingsinstelling".

Art. 68.In artikel 215, derde lid, 6°, van hetzelfde Wetboek, hersteld bij de wet van 27 december 2006Relevante gevonden documenten type wet prom. 27/12/2006 pub. 28/12/2006 numac 2006021363 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Wet houdende diverse bepalingen (1) sluiten en laatstelijk gewijzigd bij de wet van 3 augustus 2016, worden de woorden "de Europese langetermijnbeleggingsinstellingen," ingevoegd tussen de woorden "de beleggingsvennootschappen bedoeld in de artikelen 181 en 282 van de wet van 19 april 2014Relevante gevonden documenten type wet prom. 04/05/1999 pub. 12/06/1999 numac 1999003331 bron ministerie van financien Wet houdende diverse fiscale bepalingen sluiten7 betreffende de alternatieve instellingen voor collectieve belegging en hun beheerders," en de woorden "de gereglementeerde vastgoedvennootschappen,".

Art. 69.In artikel 231, § 2, vierde lid, van hetzelfde Wetboek, laatstelijk gewijzigd bij de programmawet van 3 augustus 2016Relevante gevonden documenten type wet prom. 26/11/2006 pub. 05/12/2006 numac 2006003559 bron federale overheidsdienst financien Wet houdende een begeleidingsmaatregel voor de voorraadactualisering door de erkende diamanthandelaars sluiten0, worden de woorden ", een gereglementeerde vastgoedvennootschap" vervangen door de woorden ", gereglementeerde vastgoedvennootschap of Europese langetermijnbeleggingsinstelling".

Art. 70.In titel VI, hoofdstuk I, afdeling 3, onderafdeling 2, van hetzelfde Wetboek, wordt een nieuw artikel 264/2 ingevoegd, luidende: "

Art. 264/2.§ 1. De roerende voorheffing is niet verschuldigd op de in artikel 202, § 1, 1° en 2°, bedoelde dividenden waarvan de schuldenaar een Europese langetermijnbeleggingsinstelling is en waarvan de verkrijger een vennootschap is die gevestigd is in een andere lidstaat van de Europese Economische Ruimte dan België of in een Staat waarmee België een overeenkomst ter voorkoming van dubbele belasting heeft gesloten, op voorwaarde dat deze overeenkomst of enig ander verdrag in de uitwisseling van inlichtingen voorziet die nodig zijn om uitvoering te geven aan de bepalingen van de nationale wetten van de overeenkomstsluitende Staten.

Dit artikel is evenwel slechts van toepassing voor zover de inkomsten uitgekeerd door de schuldenaar afkomstig zijn van dividenden die zelf voldoen aan de voorwaarden voor aftrek bedoeld in artikel 203, § 1, eerste lid, 1° tot 4°, of van meerwaarden op aandelen of rechten van deelneming die op grond van artikel 192, § 1, voor vrijstelling in aanmerking komen. Dit artikel is slechts van toepassing in de mate dat de roerende voorheffing, die verschuldigd zou zijn in het geval de bij dit artikel bepaalde vrijstelling niet zou bestaan, niet zou kunnen worden verrekend noch worden terugbetaald in hoofde van de verkrijger.

Dit artikel is slechts van toepassing indien de verkrijger een vennootschap is die is onderworpen aan de vennootschapsbelasting of aan een gelijksoortige belasting als de vennootschapsbelasting zonder te genieten van een belastingstelsel dat afwijkt van het gemeen recht. § 2. De vrijstelling wordt slechts toegestaan indien aan de schuldenaar van de dividenden een attest wordt overhandigd waarbij is bevestigd: 1° dat de verkrijger onderworpen is aan de vennootschapsbelasting of aan een gelijksoortige belasting als de vennootschapsbelasting zonder te genieten van een belastingstelsel dat afwijkt van het gemeen recht;2° in welke mate, voor de verkrijgende vennootschap, de roerende voorheffing, die verschuldigd zou zijn in het geval de bij dit artikel bepaalde vrijstelling niet zou bestaan, in beginsel verrekenbaar of terugbetaalbaar is op grond van de wettelijke bepalingen die gelden op 31 december van het jaar voorafgaand aan de toekenning of betaalbaarstelling van het in paragraaf 1, eerste lid, bedoelde dividend; 3° wat de volledige naam, de rechtsvorm, het adres en in voorkomend geval het fiscaal identificatienummer van de verkrijgende vennootschap is.". HOOFDSTUK 7- Wijzigingen van de wet van 19 april 2014Relevante gevonden documenten type wet prom. 04/05/1999 pub. 12/06/1999 numac 1999003331 bron ministerie van financien Wet houdende diverse fiscale bepalingen sluiten7 betreffende de alternatieve instellingen voor collectieve belegging en hun beheerders

Art. 71.In het opschrift van boek I/1 van deel III van de wet van 19 april 2014Relevante gevonden documenten type wet prom. 04/05/1999 pub. 12/06/1999 numac 1999003331 bron ministerie van financien Wet houdende diverse fiscale bepalingen sluiten7 betreffende de alternatieve instellingen voor collectieve belegging en hun beheerders, ingevoegd bij de wet van 27 juni 2021Relevante gevonden documenten type wet prom. 22/06/2005 pub. 30/06/2005 numac 2005003577 bron federale overheidsdienst financien Wet tot invoering van een belastingaftrek voor risicokapitaal sluiten0, worden de woorden "naar Belgisch recht" opgeheven.

Art. 72.In artikel 280/1 van dezelfde wet, ingevoegd bij de wet van 27 juni 2021Relevante gevonden documenten type wet prom. 22/06/2005 pub. 30/06/2005 numac 2005003577 bron federale overheidsdienst financien Wet tot invoering van een belastingaftrek voor risicokapitaal sluiten0, worden de volgende wijzigingen aangebracht: 1° de woorden "naar Belgisch recht" worden opgeheven; 2° het artikel wordt aangevuld met de volgende zin: "De ELTIF's zijn niet onderworpen aan de bepalingen van boek I van dit deel.".

Art. 73.In artikel 280/2 van dezelfde wet, ingevoegd bij de wet van 27 juni 2021Relevante gevonden documenten type wet prom. 22/06/2005 pub. 30/06/2005 numac 2005003577 bron federale overheidsdienst financien Wet tot invoering van een belastingaftrek voor risicokapitaal sluiten0, worden de woorden "Een ELTIF" telkens vervangen door de woorden "Een ELTIF naar Belgisch recht".

Art. 74.In Boek I/1 van deel III van dezelfde wet, wordt een artikel 280/3 ingevoegd, luidende: "

Art. 280/3.De Koning kan bij een op advies van de FSMA genomen besluit bepalen volgens welke regels de ELTIF's naar Belgisch recht hun boekhouding voeren, in voorkomend geval, per compartiment, inventarisramingen verrichten en hun jaarrekening opstellen en openbaar maken. Hij kan afwijken van de artikelen 3:2, 3:3, 3:9 en 3:17 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, alsook de regels genomen met toepassing van boek III van het Wetboek van Economisch recht en, onder de voorwaarden van artikel 3:37, eerste lid, van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, de regels genomen met toepassing van artikel 3:1 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen aanpassen, wijzigen en aanvullen. Hij kan tevens de bepalingen van artikel 339 geheel of gedeeltelijk van toepassing verklaren op de ELTIF's naar Belgisch recht.". HOOFDSTUK 8 - Giften en rampen in de vennootschapsbelasting in 2021

Art. 75.In afwijking van artikel 200 van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992, wordt het maximum van 500 000 EUR verhoogd tot 2 500 000 EUR voor zover het verschil van deze twee bedragen exclusief samengesteld is uit giften gedaan in de loop van het jaar 2021 aan een rampenfonds zoals voorzien in artikel 14533, § 1, eerste lid, 1°, g, van hetzelfde Wetboek of aan hun administratieve organen voor hun fondsenwerving.

Het in het eerste lid bedoelde aanvullend bedrag van 2 000 000 EUR is één keer van toepassing ongeacht het aantal belastbare tijdperken verbonden aan het kalenderjaar 2021.

Art. 76.Artikel 75 is van toepassing op de belastbare tijdperken die verbonden zijn aan het jaar 2021. HOOFDSTUK 9 - Wijziging van de wet van 22 mei 2001Relevante gevonden documenten type wet prom. 22/05/2001 pub. 09/06/2001 numac 2001003254 bron ministerie van financien Wet betreffende de werknemersparticipatie in het kapitaal en in de winst van de vennootschappen sluiten betreffende de werknemersparticipatie in het kapitaal van de vennootschappen en tot instelling van een winstpremie voor de werknemers

Art. 77.In artikel 28 van de wet van 22 mei 2001Relevante gevonden documenten type wet prom. 22/05/2001 pub. 09/06/2001 numac 2001003254 bron ministerie van financien Wet betreffende de werknemersparticipatie in het kapitaal en in de winst van de vennootschappen sluiten betreffende de werknemersparticipatie in het kapitaal van de vennootschappen en tot instelling van een winstpremie voor de werknemers, gewijzigd bij de wet van 27 juni 2021Relevante gevonden documenten type wet prom. 22/06/2005 pub. 30/06/2005 numac 2005003577 bron federale overheidsdienst financien Wet tot invoering van een belastingaftrek voor risicokapitaal sluiten0, worden de woorden "In afwijking van de artikelen 183 tot 207/9 van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992," vervangen door de woorden "In afwijking van de artikelen 183 tot 207/2 van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992,".

Art. 78.Dit hoofdstuk is van toepassing vanaf aanslagjaar 2022. HOOFDSTUK 10 - Wijzigingen van de programmawet van 2 augustus 2002Relevante gevonden documenten type wet prom. 22/06/2005 pub. 30/06/2005 numac 2005003577 bron federale overheidsdienst financien Wet tot invoering van een belastingaftrek voor risicokapitaal sluiten6

Art. 79.Artikel 116 van de programmawet van 2 augustus 2002Relevante gevonden documenten type wet prom. 22/06/2005 pub. 30/06/2005 numac 2005003577 bron federale overheidsdienst financien Wet tot invoering van een belastingaftrek voor risicokapitaal sluiten6 wordt aangevuld met twee leden, luidende: "Geen belastingkrediet voor onderzoek en ontwikkeling overeenkomstig de artikelen 289quater tot 289novies, 292bis en 530 van hetzelfde Wetboek is van toepassing gedurende de periode waarin de winst uit de zeescheepvaart wordt vastgesteld op basis van de tonnage. Het eventueel niet verrekend deel van het belastingkrediet voor onderzoek en ontwikkeling dat overblijft op het einde van het belastbaar tijdperk dat uiterlijk op 31 december 2020 eindigt of dat voorafgaat aan het belastbaar tijdperk waarop de winst uit de zeescheepvaart voor het eerst wordt vastgesteld op basis van de tonnage, kan opnieuw worden verrekend na het verstrijken van de periode waarin de winst zo wordt bepaald.

De overdracht van het niet verrekende belastingkrediet voor onderzoek en ontwikkeling als bedoeld in artikel 292bis, § 1, tweede lid, van hetzelfde Wetboek, wordt geschorst met ingang van het aanslagjaar dat betrekking heeft op het belastbaar tijdperk dat volgt op het tijdperk bedoeld in het eerste lid en wordt hervat na het verstrijken van de periode waarin de winst op basis van tonnage wordt bepaald.".

Art. 80.Artikel 124, § 1, van dezelfde programmawet, wordt aangevuld met twee leden, luidende: "Geen belastingkrediet voor onderzoek en ontwikkeling overeenkomstig de artikelen 289quater tot 289novies, 292bis en 530 van hetzelfde Wetboek is van toepassing gedurende de periode waarin de winst uit het beheer van zeeschepen voor rekening van derden wordt vastgesteld op basis van de tonnage. Het eventueel niet verrekend deel van het belastingkrediet voor onderzoek en ontwikkeling dat overblijft op het einde van het belastbaar tijdperk dat uiterlijk op 31 december 2020 eindigt of dat voorafgaat aan het belastbaar tijdperk waarop de winst uit dit beheer voor het eerst wordt vastgesteld op basis van de tonnage kan opnieuw worden verrekend na het verstrijken van de periode waarin de winst zo wordt bepaald.

De overdracht van het niet verrekende belastingkrediet voor onderzoek en ontwikkeling als bedoeld in artikel 292bis, § 1, tweede lid, van hetzelfde Wetboek, wordt geschorst met ingang van het aanslagjaar dat betrekking heeft op het belastbaar tijdperk dat volgt op het tijdperk bedoeld in het eerste lid en wordt hervat na het verstrijken van de periode waarin de winst uit het beheer van zeeschepen voor rekening van derden op basis van tonnage wordt bepaald.".

Art. 81.De artikelen 79 en 80 zijn van toepassing vanaf het aanslagjaar 2022 verbonden aan een belastbaar tijdperk dat ten vroegste aanvangt op 1 januari 2021. HOOFDSTUK 11 - Wijziging van de wet van 29 mei 2020Relevante gevonden documenten type wet prom. 21/02/2003 pub. 28/03/2003 numac 2003015043 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Wet houdende instemming met de volgende internationale akten : sluiten5 houdende diverse dringende fiscale bepalingen ten gevolge van de COVID-19 pandemie

Art. 82.In artikel 6, vierde lid, van de wet van 29 mei 2020Relevante gevonden documenten type wet prom. 21/02/2003 pub. 28/03/2003 numac 2003015043 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Wet houdende instemming met de volgende internationale akten : sluiten5 houdende diverse dringende fiscale bepalingen ten gevolge van de COVID-19-pandemie, ingevoegd bij de wet van 20 december 2020Relevante gevonden documenten type wet prom. 21/02/2003 pub. 28/03/2003 numac 2003015043 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Wet houdende instemming met de volgende internationale akten : sluiten4, in de Franse tekst, worden de woorden "frais professionnel déductible" vervangen door de woorden "des frais professionnels déductibles". HOOFDSTUK 12 - Wijziging van de wet van 15 juli 2020Relevante gevonden documenten type wet prom. 21/02/2003 pub. 28/03/2003 numac 2003015043 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Wet houdende instemming met de volgende internationale akten : sluiten3 houdende diverse dringende fiscale bepalingen ten gevolge van de COVID-19 pandemie (CORONA III)

Art. 83.In artikel 8 van de wet van 15 juli 2020Relevante gevonden documenten type wet prom. 21/02/2003 pub. 28/03/2003 numac 2003015043 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Wet houdende instemming met de volgende internationale akten : sluiten3 houdende diverse dringende fiscale bepalingen ten gevolge van de COVID-19-pandemie (CORONA III), in de Franse tekst, worden de woorden "un frais professionnel" vervangen door de woorden "des frais professionnels". HOOFDSTUK 13 - Wijzigingen van de wet van 20 december 2020Relevante gevonden documenten type wet prom. 21/02/2003 pub. 28/03/2003 numac 2003015043 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Wet houdende instemming met de volgende internationale akten : sluiten4 houdende tijdelijke ondersteuningsmaatregelen ten gevolge van de COVID-19-pandemie

Art. 84.In artikel 5 van de wet van 20 december 2020Relevante gevonden documenten type wet prom. 21/02/2003 pub. 28/03/2003 numac 2003015043 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Wet houdende instemming met de volgende internationale akten : sluiten4 houdende tijdelijke ondersteuningsmaatregelen ten gevolge van de COVID-19-pandemie worden de volgende wijzigingen aangebracht: a) in het eerste lid wordt een bepaling onder 2° /1 ingevoegd, luidende: "2° /1 de in artikel 38/1, § 3, 3°, van het voormelde Wetboek bedoelde geldigheidsduur van de sport- en cultuurcheques die op 30 september 2021 verlopen, wordt verlengd tot 30 september 2022;"; b) tussen het tweede en het derde lid, wordt een lid ingevoegd, luidende: "De geldigheidsduur van de sport- en cultuurcheques die verlopen op 30 september 2020 die tot 30 september 2021 is verlengd, wordt nogmaals verlengd tot 30 september 2022.".

Art. 85.In artikel 6 van dezelfde wet, gewijzigd bij de wet van 27 juni 2021Relevante gevonden documenten type wet prom. 22/06/2005 pub. 30/06/2005 numac 2005003577 bron federale overheidsdienst financien Wet tot invoering van een belastingaftrek voor risicokapitaal sluiten0, wordt tussen het eerste en het tweede lid, een lid ingevoegd, luidende: "In afwijking van het eerste lid, heeft artikel 5, eerste lid, 2° /1 en derde lid, uitwerking met ingang van 30 september 2021.". HOOFDSTUK 14 - Wijziging van de wet van 18 juli 2021Relevante gevonden documenten type wet prom. 22/06/2005 pub. 30/06/2005 numac 2005003577 bron federale overheidsdienst financien Wet tot invoering van een belastingaftrek voor risicokapitaal sluiten1 houdende tijdelijke ondersteuningsmaatregelen ten gevolge van de COVID-19-pandemie

Art. 86.In artikel 64 van de wet van 18 juli 2021Relevante gevonden documenten type wet prom. 22/06/2005 pub. 30/06/2005 numac 2005003577 bron federale overheidsdienst financien Wet tot invoering van een belastingaftrek voor risicokapitaal sluiten1 houdende tijdelijke ondersteuningsmaatregelen ten gevolge van de COVID-19-pandemie worden de woorden "artikel 64" vervangen door de woorden "artikel 63".

Art. 87.Artikel 86 heeft uitwerking met ingang van 1 augustus 2021. HOOFDSTUK 15 - Bekrachtiging van koninklijke besluiten

Art. 88.Worden bekrachtigd met ingang van hun respectieve datum van inwerkingtreding: 1° het koninklijk besluit van 20 juni 2021Relevante gevonden documenten type wet prom. 26/11/2006 pub. 05/12/2006 numac 2006003559 bron federale overheidsdienst financien Wet houdende een begeleidingsmaatregel voor de voorraadactualisering door de erkende diamanthandelaars sluiten7 tot wijziging van de bijlage III van het KB/WIB 92 op het stuk van de wettelijke uitkeringen voor tijdelijke werkloosheid;2° het koninklijk besluit van 24 juli 2021Relevante gevonden documenten type wet prom. 26/11/2006 pub. 05/12/2006 numac 2006003559 bron federale overheidsdienst financien Wet houdende een begeleidingsmaatregel voor de voorraadactualisering door de erkende diamanthandelaars sluiten5 tot wijziging van de bijlage III van het KB/WIB 92 op het stuk van de bezoldigingen voor studentenarbeid;3° het koninklijk besluit van 29 september 2021Relevante gevonden documenten type wet prom. 26/11/2006 pub. 05/12/2006 numac 2006003559 bron federale overheidsdienst financien Wet houdende een begeleidingsmaatregel voor de voorraadactualisering door de erkende diamanthandelaars sluiten6 tot wijziging van de bijlage III van het KB/WIB 92 op het stuk van de wettelijke uitkeringen voor tijdelijke werkloosheid. TITEL 3 - WIJZIGINGEN VAN HET WETBOEK DIVERSE RECHTEN EN TAKSEN

Art. 89.In artikel 11, derde lid, van het Wetboek diverse rechten en taksen, hersteld bij de wet van 19 december 2006Relevante gevonden documenten type wet prom. 19/12/2006 pub. 29/12/2006 numac 2006021359 bron federale overheidsdienst financien Wet tot omvorming van het Wetboek der met het zegel gelijkgestelde taken tot het Wetboek diverse rechten en taksen, tot opheffing van het Wetboek der zegelrechten en houdende verscheidene andere wetswijzigingen type wet prom. 19/12/2006 pub. 23/01/2007 numac 2006014300 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Wet betreffende de exploitatieveiligheid van de spoorwegen sluiten en gewijzigd bij de wet van 20 september 2018, worden de woorden "artikelen 3 tot 7, 8, 1°, 9 en 10" vervangen door de woorden "artikelen 3 tot 7, 8, 1°, en 10".

Art. 90.In artikel 21 van hetzelfde Wetboek, laatstelijk gewijzigd bij de wet van 6 juli 2017Relevante gevonden documenten type wet prom. 22/05/2001 pub. 09/06/2001 numac 2001003254 bron ministerie van financien Wet betreffende de werknemersparticipatie in het kapitaal en in de winst van de vennootschappen sluiten5, worden de volgende wijzigingen aangebracht: a) in de bepaling onder 4° worden de woorden "artikel 46, § 2" vervangen door de woorden "artikel 46, § 3"; b) de bepaling onder 13° wordt vernummerd tot 14° en vervangen als volgt: "14° een authentieke volmacht die uitsluitend bestemd is om een of meer partijen te laten vertegenwoordigen bij het verlijden van een authentieke akte, op voorwaarde dat de instrumenterende ambtenaar voor het verlijden van de volmacht geen ereloon, vacaties of kosten vraagt en voor zover de volmacht uitsluitend effect sorteert binnen de zes maanden na de ondertekening ervan.".

Art. 91.Artikel 90, b), heeft uitwerking met ingang van 10 januari 2022.

TITEL 4 - WIJZIGINGEN VAN HET WETBOEK DER SUCCESSIERECHTEN

Art. 92.Artikel 1031 van het Wetboek der successierechten, vervangen bij het koninklijk besluit nr. 12 van 18 april 1967, wordt aangevuld met een lid, luidende: "De Koning kan bepalen dat de inlichtingen op elektronische wijze moeten worden toegezonden en de nadere regels daarvan bepalen.".

TITEL 5 - REGISTRATIE-, HYPOTHEEK- EN GRIFFIERECHTEN HOOFDSTUK 1 - Wijzigingen van het Wetboek der registratie-, hypotheek- en griffierechten

Art. 93.Artikel 5bis van het Wetboek der registratie-, hypotheek- en griffierechten, ingevoegd bij de wet van 21 december 2013Relevante gevonden documenten type wet prom. 04/05/1999 pub. 12/06/1999 numac 1999003331 bron ministerie van financien Wet houdende diverse fiscale bepalingen sluiten6 en laatstelijk gewijzigd bij de wet van 7 februari 2021Relevante gevonden documenten type wet prom. 22/06/2005 pub. 30/06/2005 numac 2005003577 bron federale overheidsdienst financien Wet tot invoering van een belastingaftrek voor risicokapitaal sluiten4, wordt vervangen als volgt: "

Art. 5bis.Een akte die wordt aangeboden ter registratie en ter hypothecaire overschrijving, wordt tezelfdertijd tot de beide formaliteiten aangeboden, behalve indien de termijnen voor de aanbieding ervan verschillen.

Bij gelijktijdige aanbieding tot de formaliteiten, wordt de registratie van de akte geweigerd zolang op dit kantoor de overschrijving wordt geweigerd.

Het eerste en tweede lid zijn niet van toepassing op een akte die enkel de niet-vatbaarheid voor beslag vaststelt van de woning van een zelfstandige bedoeld in de wet van 25 april 2007Relevante gevonden documenten type wet prom. 25/04/2007 pub. 08/05/2007 numac 2007201376 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Wet houdende diverse bepalingen (1) sluiten houdende diverse bepalingen (IV).".

Art. 94.In artikel 32 van hetzelfde Wetboek, laatstelijk gewijzigd bij de wet van 3 december 2020Relevante gevonden documenten type wet prom. 21/02/2003 pub. 28/03/2003 numac 2003015043 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Wet houdende instemming met de volgende internationale akten : sluiten7, worden de volgende wijzigingen aangebracht: a) de inleidende zin wordt vervangen als volgt: "De termijnen voor de aanbieding ter registratie van verplicht te registreren akten zijn:";b) de bepaling onder 1° wordt vervangen als volgt: "1° voor akten van notarissen, vijftien dagen; De termijn is evenwel: a) twee maanden, voor de in het kader van een openbare verkoop van een onroerende goed opgemaakte processen-verbaal van: i.het ontbreken van hoger bod; ii. definitieve toewijs; iii. het al dan niet uitoefenen van een voorkooprecht; iv. het vaststellen van het bekomen van een financiering; b) vier maanden, te rekenen van het overlijden van de erflaters of schenkers voor: i.de testamenten; ii. de schenkingen van toekomstige goederen gedaan tussen echtgenoten gedurende het huwelijk andere dan bij huwelijkscontract; iii. de akten van herroeping van de onder i en ii bedoelde akten; iv. de verklaringen betreffende testamenten in de internationale vorm; v. de akten van bewaargeving van een testament door de erflater. Voor de akten die gelijktijdig worden aangeboden tot de formaliteiten van de registratie en van de hypothecaire overschrijving die bij de aanbieding ter registratie binnen de in het eerste lid gestelde termijn niet werden geregistreerd wegens de weigering van de overschrijving, bedraagt de termijn zeven dagen te rekenen van de datum van de kennisgeving aan de notaris van deze weigering. Deze termijn verstrijkt niet voor het einde van de termijn bepaald, naargelang het geval, in het eerste lid of in het tweede lid, a);"; c) de bepaling onder 3° bis wordt vervangen als volgt: "3° bis voor akten van bestuursoverheden en ambtenaren van de Staat, gefedereerde entiteiten, provincies, gemeenten en openbare instellingen die verplicht onderworpen zijn aan de formaliteit van de registratie en aan die van de hypothecaire overschrijving, vijftien dagen; De termijn is evenwel twee maanden voor de in het kader van een openbare verkoop van een onroerende goed opgemaakte processen-verbaal van: a) het ontbreken van hoger bod;b) definitieve toewijs;c) het al dan niet uitoefenen van een voorkooprecht;d) het vaststellen van het bekomen van een financiering. Voor de akten die gelijktijdig worden aangeboden tot de formaliteiten van de registratie en van de hypothecaire overschrijving, die bij de aanbieding ter registratie binnen de in het eerste lid gestelde termijn niet werden geregistreerd wegens de weigering van de overschrijving, bedraagt de termijn zeven dagen te rekenen van de datum van de kennisgeving van deze weigering aan de bestuursoverheden of ambtenaren van de Staat, gefedereerde entiteiten, provincies, gemeenten en openbare instellingen. Deze termijn verstrijkt niet voor het einde van de termijn bepaald, naargelang het geval, in het eerste lid of in het tweede lid;"; d) in de bepaling onder 6° worden de woorden "agenten van Staat, provinciën" vervangen door de woorden "ambtenaren van de Staat, gefedereerde entiteiten, provincies".

Art. 95.In artikel 35 van hetzelfde Wetboek, laatstelijk gewijzigd bij de wet van 13 december 2020Relevante gevonden documenten type wet prom. 21/02/2003 pub. 28/03/2003 numac 2003015043 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Wet houdende instemming met de volgende internationale akten : sluiten8, worden de volgende wijzigingen aangebracht: 1° in het eerste lid, 5°, worden de woorden "agenten van Staat, provinciën" vervangen door de woorden "ambtenaren van de Staat, gefedereerde entiteiten, provincies"; 2° het artikel wordt aangevuld met een lid, luidende: "Wanneer de schuldenaar van de rechten en, in voorkomend geval, van de boeten geen gekende woonplaats in België of in het buitenland heeft, wordt het bericht aan de procureur des Konings te Brussel verzonden."

Art. 96.In artikel 36 van hetzelfde Wetboek, vervangen bij de wet van 19 juni 1986, worden de woorden "tweede lid, "vervangen door de woorden "tweede lid, b)".

Art. 97.In artikel 37 van hetzelfde Wetboek, gewijzigd bij de wet van 19 juni 1986, worden de woorden "2de alinea" vervangen door de woorden "tweede lid, b)".

Art. 98.In artikel 39 van hetzelfde Wetboek, laatstelijk gewijzigd bij de wet van 7 februari 2021Relevante gevonden documenten type wet prom. 22/06/2005 pub. 30/06/2005 numac 2005003577 bron federale overheidsdienst financien Wet tot invoering van een belastingaftrek voor risicokapitaal sluiten4, worden de volgende wijzigingen aangebracht: a) de bepaling onder 1°, wordt vervangen als volgt: "1° de akten van notarissen en gerechtsdeurwaarders, op het kantoor bevoegd voor hun standplaats; Op het kantoor bevoegd voor de ligging van het eerste erin vermelde onroerende goed wordt evenwel geregistreerd een akte die cumulatief: a) onder de toepassing valt van het koninklijk besluit van 14 maart 2014Relevante gevonden documenten type wet prom. 26/11/2006 pub. 05/12/2006 numac 2006003559 bron federale overheidsdienst financien Wet houdende een begeleidingsmaatregel voor de voorraadactualisering door de erkende diamanthandelaars sluiten2 houdende regeling van de aanbieding van akten van bepaalde instrumenterende ambtenaren tot de registratieformaliteit en tot de hypothecaire openbaarmaking;b) onroerende goederen betreft die alle gelegen zijn buiten het ambtsgebied van het kantoor bevoegd voor de standplaats;c) gelijktijdig ter overschrijving wordt aangeboden. Het tweede lid is niet van toepassing op een akte die enkel de van niet-vatbaarheid voor beslag vaststelt van de woning van een zelfstandige bedoeld in de wet van 25 april 2007Relevante gevonden documenten type wet prom. 25/04/2007 pub. 08/05/2007 numac 2007201376 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Wet houdende diverse bepalingen (1) sluiten houdende diverse bepalingen (IV);"; b) de bepaling onder 4°, wordt vervangen als volgt: "4° De akten van bestuursoverheden en ambtenaren van de Staat, gefedereerde entiteiten, provincies, gemeenten en openbare instellingen, op het kantoor bevoegd voor hun zetel of standplaats; Op het kantoor bevoegd voor de ligging van het eerste erin vermelde onroerende goed wordt evenwel geregistreerd een akte die cumulatief: a) onder de toepassing valt van het koninklijk besluit van 14 maart 2014Relevante gevonden documenten type wet prom. 26/11/2006 pub. 05/12/2006 numac 2006003559 bron federale overheidsdienst financien Wet houdende een begeleidingsmaatregel voor de voorraadactualisering door de erkende diamanthandelaars sluiten2 houdende regeling van de aanbieding van akten van bepaalde instrumenterende ambtenaren tot de registratieformaliteit en tot de hypothecaire openbaarmaking;b) onroerende goederen betreft die alle gelegen zijn buiten het ambtsgebied van het kantoor bevoegd voor de zetel of de standplaats; c) gelijktijdig ter overschrijving wordt aangeboden;".

Art. 99.Artikel 140octies van hetzelfde Wetboek, ingevoegd bij de wet van 22 december 1998Relevante gevonden documenten type wet prom. 22/12/1998 pub. 15/01/1999 numac 1998003665 bron ministerie van financien Wet houdende fiscale en andere bepalingen sluiten en gewijzigd bij de wet van 26 januari 2021Relevante gevonden documenten type wet prom. 22/06/2005 pub. 30/06/2005 numac 2005003577 bron federale overheidsdienst financien Wet tot invoering van een belastingaftrek voor risicokapitaal sluiten3, wordt vervangen als volgt: "

Art. 140octies.Indien artikel 140quinquies van toepassing is worden het recht verschuldigd bij toepassing van de artikelen 131 tot 140 en de interesten vereffend op een verklaring die ter registratie wordt aangeboden op het kantoor waar het verlaagd recht werd vastgesteld, binnen de eerste vier maanden na het verstrijken van het jaar tijdens hetwelk de oorzaak van de opeisbaarheid van het recht zich heeft voorgedaan en dit op straffe van een boete gelijk aan dit recht.

Indien artikel 140sexies van toepassing is, biedt de opvolger die het verlaagd recht heeft genoten op het voormelde kantoor een verklaring ter registratie aan waarin de samenstelling en de waarde van de goederen waarvoor hij het overeenkomstig de artikelen 131 tot 140 verschuldigde recht wenst te betalen wordt aangegeven.

Deze verklaring wordt in dubbel gesteld en door de opvolger die het verlaagd recht heeft genoten ondertekend; één exemplaar ervan blijft berusten op het voormelde kantoor. Ze vermeldt de akte, de oorzaak van de opeisbaarheid van het verschuldigde recht en al de voor de vereffening van het recht vereiste gegevens.".

Art. 100.Artikel 159, 9°, van hetzelfde Wetboek wordt opgeheven.

Art. 101.In artikel 161, van hetzelfde Wetboek, laatstelijk gewijzigd bij de wet van 6 juli 2017Relevante gevonden documenten type wet prom. 22/05/2001 pub. 09/06/2001 numac 2001003254 bron ministerie van financien Wet betreffende de werknemersparticipatie in het kapitaal en in de winst van de vennootschappen sluiten5, worden de volgende wijzigingen aangebracht: a) in de bepaling onder 1°, worden de woorden "Staat, Kolonie en openbare Staatsinstellingen met uitzondering van de akten verleden in naam of ten gunste van de Algemene Spaar- en Lijfrentekas voor de verrichtingen van de Spaarkas" vervangen door de woorden "de Staat, gefedereerde entiteiten en de openbare instellingen ervan"; b) de bepaling onder 14°, wordt vervangen als volgt: "14° een authentieke volmacht die uitsluitend bestemd is om een of meer partijen te laten vertegenwoordigen bij het verlijden van een authentieke akte, op voorwaarde dat de instrumenterende ambtenaar voor het verlijden van de volmacht geen ereloon, vacaties of kosten vraagt en voor zover de volmacht uitsluitend effect sorteert binnen de zes maanden na de ondertekening ervan.".

Art. 102.In artikel 162 van hetzelfde Wetboek, worden de volgende wijzigingen aangebracht: a) in de bepaling onder 4°, gewijzigd bij de wet van 23 december 1958, worden de woorden "Staat, Kolonie, provinciën," vervangen door de woorden "de Staat, gefedereerde entiteiten, provincies";b) in de bepaling onder 29°, vervangen bij de wet van 23 december 1958 en gewijzigd bij het koninklijk besluit nr.3 van 24 december 1980 en bij de wet van 22 december 1989Relevante gevonden documenten type wet prom. 04/05/1999 pub. 12/06/1999 numac 1999003331 bron ministerie van financien Wet houdende diverse fiscale bepalingen sluiten1, worden de woorden "aan de Lijfrentekas, de Verzekeringskas en de Rentekas voor arbeidsongevallen van de Algemene Spaar- en Lijfrentekas," opgeheven.

Art. 103.In artikel 265, 3°, van hetzelfde Wetboek, worden de woorden "genomen om de invordering te waarborgen van aan den Staat, aan de Kolonie, aan provinciën, aan gemeenten, aan polders en wateringen verschuldigde belastingen" vervangen door de woorden "tot zekerheid van de invordering van belastingen, verschuldigd aan de Staat, gefedereerde entiteiten, provincies, gemeenten, polders en wateringen".

Art. 104.Artikel 280 van hetzelfde Wetboek, laatstelijk gewijzigd bij de wet van 7 februari 2021Relevante gevonden documenten type wet prom. 22/06/2005 pub. 30/06/2005 numac 2005003577 bron federale overheidsdienst financien Wet tot invoering van een belastingaftrek voor risicokapitaal sluiten4, wordt aangevuld met een bepaling onder 10°, luidende: "10° uitgiften, kopieën of uittreksels van een proces-verbaal van minnelijke schikking bedoeld in artikel 733 van het Gerechtelijk Wetboek en dat plaats heeft gevonden: a) bij gelegenheid van verrichtingen binnen het kader van de wet van 12 juli 1976 betreffende het herstel van zekere schade veroorzaakt aan private goederen door natuurrampen of van de overeenkomstige gewestelijke bepalingen; b) naar aanleiding van schadelijke gebeurtenissen die als een openbare of landbouwramp worden erkend en waarin het herstel of de schadeloosstelling wordt geregeld door bijzondere wetten of door internationale overeenkomsten.".

Art. 105.Artikel 101, b), heeft uitwerking met ingang van 10 januari 2022.

Artikel 104 heeft uitwerking met ingang van 1 juli 2021. HOOFDSTUK 2 - Wijzigingen van het koninklijk besluit van 28 januari 2019Relevante gevonden documenten type wet prom. 26/11/2006 pub. 05/12/2006 numac 2006003559 bron federale overheidsdienst financien Wet houdende een begeleidingsmaatregel voor de voorraadactualisering door de erkende diamanthandelaars sluiten3 betreffende de uitvoering van het wetboek der registratie-, hypotheek- en griffierechten en het houden van de registers in de griffies van de hoven en rechtbanken

Art. 106.In artikel 4, eerste lid, van het koninklijk besluit van 28 januari 2019Relevante gevonden documenten type wet prom. 26/11/2006 pub. 05/12/2006 numac 2006003559 bron federale overheidsdienst financien Wet houdende een begeleidingsmaatregel voor de voorraadactualisering door de erkende diamanthandelaars sluiten3 betreffende de uitvoering van het wetboek der registratie-, hypotheek- en griffierechten en het houden van de registers in de griffies van de hoven en rechtbanken wordt in het eerste lid het woord "vijftien" vervangen door het woord "dertig".

Art. 107.Artikel 6 van hetzelfde besluit wordt vervangen als volgt: "

Art. 6.De rolrechten die niet tijdig worden betaald, alsook de administratieve boete wegens laattijdige betaling, worden opgenomen in een innings- en invorderingsregister, opgemaakt en uitvoerbaar verklaard en ter kennis gebracht van de schuldenaar overeenkomstig artikel 3, §§ 2 tot 4, van de domaniale wet van 22 december 1949. Voor de toepassing van artikel 3, § 2, van die wet, wordt het verschuldigde rolrecht geacht niet het voorwerp uit te maken van een in kracht van gewijsde gegane rechterlijke beslissing houdende veroordeling tot de betaling ervan.

Artikel 4 van de domaniale wet van 22 december 1949 is van toepassing op de invordering van de administratieve boete wegens laattijdige betaling." TITEL 6 - FISCALE PROCEDURE EN INVORDERING HOOFDSTUK 1 - Verbetering in de diverse fiscale wetboeken en wetten van de artikelen met betrekking tot de scanning van inkomende berichten onder gesloten omslag verzonden door de belastingplichtige of elke andere persoon aan de Federale Overheidsdienst Financiën

Art. 108.In artikel 339/1, § 1, eerste lid, van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992, vervangen bij de wet van 26 januari 2021Relevante gevonden documenten type wet prom. 22/06/2005 pub. 30/06/2005 numac 2005003577 bron federale overheidsdienst financien Wet tot invoering van een belastingaftrek voor risicokapitaal sluiten3, worden de volgende wijzigingen aangebracht: 1° de woorden "op het beveiligd elektronisch platform bedoeld in artikel 304ter, tweede lid," worden opgeheven;2° de woorden "voor de administratie" worden vervangen door de woorden "door de administratie".

Art. 109.In artikel 53octies, § 2, eerste lid, van het Wetboek van de belasting over de toegevoegde waarde, gewijzigd bij de wet van 26 januari 2021Relevante gevonden documenten type wet prom. 22/06/2005 pub. 30/06/2005 numac 2005003577 bron federale overheidsdienst financien Wet tot invoering van een belastingaftrek voor risicokapitaal sluiten3, worden de volgende wijzigingen aangebracht: 1° de woorden "op het in artikel 69bis, tweede lid, bedoelde beveiligd elektronisch platform" worden opgeheven;2° de woorden "voor de administratie" worden vervangen door de woorden "door de administratie".

Art. 110.In artikel 289septies, § 1, eerste lid, van het Wetboek der registratie-, hypotheek- en griffierechten, ingevoegd bij de wet van 26 januari 2021Relevante gevonden documenten type wet prom. 22/06/2005 pub. 30/06/2005 numac 2005003577 bron federale overheidsdienst financien Wet tot invoering van een belastingaftrek voor risicokapitaal sluiten3, worden de volgende wijzigingen aangebracht: 1° de woorden "op het in artikel 289octies, tweede lid, bedoelde beveiligd elektronisch platform," worden opgeheven;2° in de Nederlandse tekst, de woorden "voor de administratie" worden vervangen door de woorden "door de administratie".

Art. 111.In artikel 162ter, § 1, eerste lid, van het Wetboek der successierechten, hersteld bij de wet van 26 januari 2021Relevante gevonden documenten type wet prom. 22/06/2005 pub. 30/06/2005 numac 2005003577 bron federale overheidsdienst financien Wet tot invoering van een belastingaftrek voor risicokapitaal sluiten3, worden de volgende wijzigingen aangebracht: 1° de woorden "op het in artikel 162quater, tweede lid, bedoelde beveiligd elektronisch platform," worden opgeheven;2° de woorden "voor de administratie" worden vervangen door de woorden "door de administratie".

Art. 112.In artikel 211quater, § 1, eerste lid, van het Wetboek diverse rechten en taksen, ingevoegd bij de wet van 26 januari 2021Relevante gevonden documenten type wet prom. 22/06/2005 pub. 30/06/2005 numac 2005003577 bron federale overheidsdienst financien Wet tot invoering van een belastingaftrek voor risicokapitaal sluiten3, worden de volgende wijzigingen aangebracht: 1° de woorden "op het in artikel 211quinquies, tweede lid, bedoelde beveiligd elektronisch platform," worden opgeheven;2° de woorden "voor de administratie" worden vervangen door de woorden "door de administratie".

Art. 113.In artikel 81, § 1, eerste lid, van het Wetboek van de minnelijke en gedwongen invordering van fiscale en niet-fiscale schuldvorderingen, vervangen bij de wet van 26 januari 2021Relevante gevonden documenten type wet prom. 22/06/2005 pub. 30/06/2005 numac 2005003577 bron federale overheidsdienst financien Wet tot invoering van een belastingaftrek voor risicokapitaal sluiten3, worden de volgende wijzigingen aangebracht: 1° de woorden "op het beveiligd elektronisch platform bedoeld in artikel 97, tweede lid," worden opgeheven;2° de woorden "voor de administratie" worden vervangen door de woorden "door de administratie".

Art. 114.In artikel 22/2, § 1, eerste lid, van de wet van 21 februari 2003Relevante gevonden documenten type wet prom. 21/02/2003 pub. 28/03/2003 numac 2003015043 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Wet houdende instemming met de volgende internationale akten : sluiten tot oprichting van een Dienst voor Alimentatie-vorderingen bij de Federale Overheidsdienst Financiën, hersteld bij de wet van 26 januari 2021Relevante gevonden documenten type wet prom. 22/06/2005 pub. 30/06/2005 numac 2005003577 bron federale overheidsdienst financien Wet tot invoering van een belastingaftrek voor risicokapitaal sluiten3, worden de volgende wijzigingen aangebracht: 1° de woorden "op het beveiligd elektronisch platform bedoeld in artikel 20, tweede lid," worden opgeheven;2° de woorden "voor de administratie" worden vervangen door de woorden "door de administratie".

Art. 115.In artikel 17/1, § 2, eerste lid, van de algemene wet inzake douane en accijnzen van 18 juli 1977, ingevoegd bij de wet van 26 januari 2021Relevante gevonden documenten type wet prom. 22/06/2005 pub. 30/06/2005 numac 2005003577 bron federale overheidsdienst financien Wet tot invoering van een belastingaftrek voor risicokapitaal sluiten3, worden de woorden "op het beveiligd elektronisch platform," opgeheven.

Art. 116.In artikel 213, § 1, eerste lid, van de wet van 26 januari 2021Relevante gevonden documenten type wet prom. 22/06/2005 pub. 30/06/2005 numac 2005003577 bron federale overheidsdienst financien Wet tot invoering van een belastingaftrek voor risicokapitaal sluiten3 betreffende de dematerialisatie van de relaties tussen de Federale Overheidsdienst Financiën, de burgers, rechtspersonen en bepaalde derden en tot wijziging van diverse fiscale wetboeken en wetten, worden de volgende wijzigingen aangebracht: 1° de woorden "op het artikel 207, tweede lid, bedoelde beveiligd elektronisch platform," worden opgeheven;2° in de Franse tekst, worden de woorden "pour le Service public fédéral Finances" vervangen door de woorden "par le Service public fédéral Finances";3° de woorden "voor de Federale Overheidsdienst Financiën" ingevoegd tussen de woorden "gereproduceerd, geregistreerd, en bewaard" en de woorden "volgens een informatica- of telegeleidingstechniek". HOOFDSTUK 2 - Nadere regels en voorwaarden van de terugbetaling van de in toepassing van het Wetboekvan de inkomstenbelastingen 1992 of van de ter uitvoering ervan genomen besluiten terug te geven bedragen

Art. 117.In titel VII, hoofdstuk I, van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 wordt een artikel 304/1 ingevoegd, luidende: "

Art. 304/1.§ 1. Onverminderd de toepassing van artikel 334 van de programmawet van 27 december 2004Relevante gevonden documenten type wet prom. 22/06/2005 pub. 30/06/2005 numac 2005003577 bron federale overheidsdienst financien Wet tot invoering van een belastingaftrek voor risicokapitaal sluiten7, gebeurt de terugbetaling van de in toepassing van de bepalingen van dit Wetboek of van de ter uitvoering ervan genomen besluiten terug te geven bedragen rekening houdend met de voor dit doel aan de administratie meegedeelde bankgegevens die de uitvoering van de terugbetaling mogelijk maken, of, voor de natuurlijke personen en bij gebrek aan dergelijke bankgegevens, per postassignatie of internationaal mandaat. § 2. Wanneer het terug te betalen bedrag aan een natuurlijke persoon minder bedraagt dan 50 euro en voor zover aan de administratie voor dit doel geen bankgegevens werden meegedeeld die de uitvoering van de terugbetaling mogelijk maken, of voor zover aan de administratie niet kenbaar werd gemaakt dat de belastingplichtige over geen enkele bankrekening beschikt, wordt de terugbetaling, in afwijking van paragraaf 1, tot het einde van het derde jaar dat volgt op dat in de loop waarvan het recht op terugbetaling is ontstaan, verricht door aanwending overeenkomstig het artikel 334 van de programmawet van 27 december 2004Relevante gevonden documenten type wet prom. 22/06/2005 pub. 30/06/2005 numac 2005003577 bron federale overheidsdienst financien Wet tot invoering van een belastingaftrek voor risicokapitaal sluiten7.

Wanneer bij het verstrijken van het einde van het derde jaar dat volgt op dat in de loop waarvan het recht op terugbetaling is ontstaan, aan de administratie voor dit doel geen bankgegevens werden meegedeeld die de uitvoering van de terugbetaling mogelijk maken of aan deze niet kenbaar werd gemaakt dat de belastingplichtige over geen enkele bankrekening beschikt en dat het terug te betalen bedrag, geheel of gedeeltelijk, niet kon worden terugbetaald overeenkomstig het eerste lid, wordt het terug te betalen bedrag of het saldo ervan, in afwijking van artikel 304, niet terugbetaald.".

Art. 118.Dit hoofdstuk heeft uitwerking met ingang van 1 januari 2022. HOOFDSTUK 3 - Wijziging van het Wetboek Inkomstenbelasting 1992, met betrekking tot de gemachtigden die toegang hebben tot het UBO-register

Art. 119.In artikel 322, § 1, derde lid, van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992, laatstelijk gewijzigd bij de wet van 11 februari 2019Relevante gevonden documenten type wet prom. 21/02/2003 pub. 28/03/2003 numac 2003015043 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Wet houdende instemming met de volgende internationale akten : sluiten1, wordt de zin "Het recht om het UBO-register te consulteren mag slechts worden uitgeoefend door een ambtenaar met een hogere titel dan die van attaché." opgeheven. HOOFDSTUK 4 - Wijzigingen van de artikelen 301 en 412bis van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 met het oog op de overdracht van de inning van bepaalde belastingen van de Algemene Administratie van de Patrimoniumdocumentatie naar de Algemene Administratie van de Inning en de Invordering

Art. 120.Artikel 301 van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992, gewijzigd bij het koninklijk besluit van 20 december 1996 en bij de wet van 25 april 2014, wordt vervangen als volgt: "

Art. 301.Ten name van de in artikel 227, 1° en 3°, vermelde belastingplichtigen wordt de belasting van niet-inwoners met betrekking tot de in artikel 228, § 2, 9°, g en i, vermelde meerwaarden die geen betrekking hebben op in artikel 44, § 2, vermelde ongebouwde onroerende goederen, berekend tegen de tarieven en volgens het onderscheid bepaald in artikel 171, 1°, b en 4°, d en e, door het bevoegde kantoor van de Algemene Administratie van de Patrimoniumdocumentatie, en geïnd door de bevoegde dienst van de Algemene Administratie van de Inning en de Invordering, bij de registratie van de overdracht onder bezwarende titel van onroerende goederen of zakelijke rechten met betrekking tot deze goederen, ter gelegenheid waarvan de meerwaarden bedoeld in artikel 228, § 2, 9°, g en i, worden gerealiseerd, of bij de registratie van een verklaring waarbij deze overdracht wordt vastgesteld.

Wanneer blijkt dat de belasting niet-inwoners bedoeld in het eerste lid, geheel of gedeeltelijk, niet werd geïnd overeenkomstig het eerste lid, wordt de belasting gevestigd door de bevoegde dienst van de administratie belast met de vestiging van de inkomstenbelastingen, en geïnd en ingevorderd door de bevoegde diensten van de Algemene Administratie van de Inning en de Invordering.

De Koning regelt de uitvoering van dit artikel.".

Art. 121.In artikel 412bis van hetzelfde Wetboek, vervangen bij de wet van 23 april 2020Relevante gevonden documenten type wet prom. 21/02/2003 pub. 28/03/2003 numac 2003015043 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Wet houdende instemming met de volgende internationale akten : sluiten6, worden de volgende wijzigingen aangebracht: a) in paragraaf 1, tweede lid, worden in de Franse tekst de woorden "visées par l'article 270, alinéa 1er, 5° " vervangen door de woorden "visées à l'article 270, alinéa 1er, 5° " en worden de woorden "het in artikel 39 van het Wetboek der registratie-, hypotheek- en griffierechten vermelde kantoor" vervangen door de woorden "de bevoegde dienst van de Algemene Administratie van de Inning en de Invordering";b) in paragraaf 4, eerste lid, worden de woorden "de ontvanger" vervangen door de woorden "het kantoor";c) in paragraaf 4, tweede lid, worden de woorden "De ontvanger" vervangen door de woorden "Het kantoor belast met de registratie";d) in paragraaf 5, eerste lid, worden de woorden "Na ontvangst van de verschuldigde bedrijfsvoorheffing zal de ontvanger van de registratie" vervangen door de woorden "Na de bevestiging te hebben ontvangen dat de verschuldigde bedrijfsvoorheffing werd geïnd door de bevoegde dienst van de Algemene Administratie van de Inning en de Invordering, zal het kantoor belast met de registratie";e) in paragraaf 5, tweede lid, worden de woorden "De ontvanger van de registratie" vervangen door de woorden "Het kantoor belast met de registratie".

Art. 122.Dit hoofdstuk treedt in werking op 1 april 2022. HOOFDSTUK 5 - Technische correctie die moet worden aangebracht in het Wetboek van de belasting over de toegevoegde waarde

Art. 123.In artikel 53octies van het Wetboek van de belasting over de toegevoegde waarde, ingevoegd bij de wet van 28 december 1992 en laatstelijk gewijzigd bij de wet van 2 april 2021, worden de volgende wijzigingen aangebracht: 1° een paragraaf 1bis wordt ingevoegd, luidende: " § 1bis.De Koning kan onder de door Hem vast te stellen voorwaarden toestaan en zelfs verplichten dat de in de artikelen 53, § 1, eerste lid, 1° en 2°, en 53ter bedoelde aangiften worden ingediend en dat de in de artikelen 53quinquies tot 53octies, § 1, bedoelde gegevens worden medegedeeld door middel van procedures waarbij informatica- en telegeleidingstechnieken worden aangewend."; 2° in paragraaf 3, worden de woorden "53octies, § 2" vervangen door de woorden "53octies, § 1bis".

Art. 124.Artikel 123 heeft uitwerking met ingang van 1 april 2021. HOOFDSTUK 6 - Vermindering van de administratieve lasten inzake de fiscale fiches 28 1.50

Art. 125.Artikel 57 van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992, laatstelijk gewijzigd bij de wet van 27 juni 2021Relevante gevonden documenten type wet prom. 22/06/2005 pub. 30/06/2005 numac 2005003577 bron federale overheidsdienst financien Wet tot invoering van een belastingaftrek voor risicokapitaal sluiten0, wordt aangevuld met drie leden, luidende: "Het eerste lid, 1°, is niet van toepassing wanneer de er beoogde kosten verbonden zijn aan de leveringen van goederen of diensten verricht door een belastingplichtige gevestigd op het grondgebied van de Gemeenschap in de zin van artikel 1, § 2, 2°, van het Wetboek van de belasting over de toegevoegde waarde of in Noorwegen, IJsland of Liechtenstein, waarvoor overeenkomstig het Wetboek van de belasting over de toegevoegde waarde, de Richtlijn 2006/112/EG van de Raad van 28 november 2006 betreffende het gemeenschappelijke stelsel van belasting over de toegevoegde waarde of elke andere wettelijke of reglementaire bepaling toepasbaar op de belastingplichtige, een factuur of een document in de plaats ervan werd opgesteld.

In afwijking van het eerste lid, 1°, kan de Koning een drempel bepalen waaronder de er beoogde beroepskosten per jaar en per leverancier van goederen of dienstverrichter niet moeten worden verantwoord door de opmaak van een individuele fiche en een samenvattende opgave. De drempel mag niet meer dan 1 000 euro bedragen.

Elke gegevensverwerking die rechtstreeks of onrechtstreeks verbonden is met de naleving van het eerste tot het vierde lid is een verwerking noodzakelijk voor de vervulling van een taak van algemeen belang in de zin van artikel 6 van de Verordening (EU) 2016/679 van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van richtlijn 95/46/EG. Het doel van die gegevensverwerking is verenigbaar met de doeleinden die de fiscale bevoegdheden omschreven in dit Wetboek nastreven. Dit Wetboek vormt de rechtsgrondslag in de zin van artikel 6, lid 3, van de voornoemde Verordening voor de verwerking van de gegevens tijdens de uitoefening van de erin omschreven fiscale bevoegdheden. De uitoefening van die fiscale bevoegdheden vormt in het kader van gegevensverwerking een gewichtige reden van algemeen belang.".

Art. 126.In artikel 178, § 5, van hetzelfde Wetboek, ingevoegd bij de wet van 8 juni 2008Relevante gevonden documenten type wet prom. 04/05/1999 pub. 12/06/1999 numac 1999003331 bron ministerie van financien Wet houdende diverse fiscale bepalingen sluiten0, vervangen bij de wet van 22 december 2009Relevante gevonden documenten type wet prom. 04/05/1999 pub. 12/06/1999 numac 1999003331 bron ministerie van financien Wet houdende diverse fiscale bepalingen sluiten2 en gewijzigd bij de wet van 18 december 2016, wordt een bepaling onder 2° /1 ingevoegd, luidende: "2° /1 het in artikel 57, vierde lid, vermelde bedrag;".

Art. 127.Artikel 125 is van toepassing op de vanaf 1 januari 2021 toegekende commissielonen, makelaarslonen, handels- of andere restorno's, toevallige of niet-toevallige vacatiegelden of erelonen, gratificaties, vergoedingen of voordelen van alle aard. HOOFDSTUK 7 - Wijziging van de wet van 24 december 2020Relevante gevonden documenten type wet prom. 21/02/2003 pub. 28/03/2003 numac 2003015043 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Wet houdende instemming met de volgende internationale akten : sluiten9 betreffende het verenigingswerk

Art. 128.In artikel 72 van de wet van 24 december 2020Relevante gevonden documenten type wet prom. 21/02/2003 pub. 28/03/2003 numac 2003015043 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Wet houdende instemming met de volgende internationale akten : sluiten9 betreffende het verenigingswerk worden de volgende wijzigingen aangebracht: 1° in het tweede lid worden de woorden "De artikelen 60 tot 64 zijn" vervangen door de woorden "In afwijking van het eerste lid, treden de artikelen 60 tot 66 in werking op 1 januari 2021 en zijn ze"; 2° tussen het tweede en het derde lid, dat het vierde lid wordt, wordt een lid ingevoegd, luidende: "In afwijking van het eerste lid, treden de artikelen 67 en 68 in werking op 1 januari 2021.".

Art. 129.Artikel 128 treedt in werking op de dag van de bekendmaking van deze wet in het Belgisch Staatsblad.

TITEL 7 - KOSTELOZE AFLEVERING EN UITVOERING VAN BEPAALDE DOCUMENTEN EN FORMALITEITEN DOOR DE FEDERALE OVERHEIDSDIENST FINANCIEN IN GEVAL VAN EEN ERKENDE RAMP

Art. 130.§ 1. In afwijking van alle andere wettelijke of reglementaire bepalingen worden de hypothecaire getuigschriften, de eigendomstitels en alle andere inlichtingen, uittreksels of afschriften, kosteloos afgeleverd door de Federale Overheidsdienst Financiën ter gelegenheid van verrichtingen binnen het kader van de wet van 12 juli 1976 betreffende het herstel van schade veroorzaakt aan private goederen door natuurrampen of van de overeenkomstige gewestelijke bepalingen.

Evenzo verricht de Federale Overheidsdienst Financiën kosteloos de hypotheekformaliteiten die worden gevraagd in verband met verrichtingen die onder het toepassingsgebied van dezelfde wet of de overeenkomstige gewestelijke bepalingen vallen. § 2. De kosteloosheid bepaald in paragraaf 1 is ook van toepassing in de gevallen waarin de documenten of formaliteiten bedoeld in dezelfde paragraaf worden gevraagd naar aanleiding van schadelijke gebeurtenissen die als een openbare of landbouwramp worden erkend en waarin het herstel of de schadeloosstelling wordt georganiseerd door bijzondere wetten of door internationale verdragen.

Art. 131.Artikel 130 heeft uitwerking met ingang van 1 juli 2021.

Kondigen deze wet af, bevelen dat zij met 's Lands zegel zal worden bekleed en door het Belgisch Staatsblad zal worden bekendgemaakt.

Gegeven te Brussel, 21 januari 2022.

FILIP Van Koningswege : De Minister van Financiën, V. VAN PETEGHEM Met 's Lands zegel gezegeld : De Minister van Justitie, V. VAN QUICKENBORNE _______ Nota (1) Kamer van volksvertegenwoordigers (www.dekamer.be) Stukken : K55-2351 Integraal verslag: 13 januari 2022.

^