Etaamb.openjustice.be
Wet van 20 november 2022
gepubliceerd op 30 november 2022

Wet houdende diverse fiscale en financiële bepalingen

bron
federale overheidsdienst financien
numac
2022034191
pub.
30/11/2022
prom.
20/11/2022
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

20 NOVEMBER 2022. - Wet houdende diverse fiscale en financiële bepalingen (1)


FILIP, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

De Kamer van volksvertegenwoordigers heeft aangenomen en Wij bekrachtigen, hetgeen volgt : TITEL 1. - Algemene bepaling

Artikel 1.Deze wet regelt een aangelegenheid als bedoeld in artikel 74 van de Grondwet.

Art. 2.Artikel 77 voorziet in een gedeeltelijke omzetting van Richtlijn 2003/96/EG van de Raad van 27 oktober 2003 tot herstructurering van de communautaire regeling voor de belasting van energieproducten en elektriciteit.

TITEL 2. - Harmonisatie van de rentevoeten voor schuldvorderingen beheerd door de Federale Overheidsdienst Financiën HOOFDSTUK 1. - Wijziging van de wet van 5 mei 1865Relevante gevonden documenten type wet prom. 05/05/1865 pub. 06/09/2011 numac 2011000565 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de lening tegen intrest sluiten betreffende de lening tegen intrest

Art. 3.In artikel 2 van de wet van 5 mei 1865Relevante gevonden documenten type wet prom. 05/05/1865 pub. 06/09/2011 numac 2011000565 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de lening tegen intrest sluiten betreffende de lening tegen intrest, vervangen bij de wet van 27 december 2006 en gewijzigd bij de wet van 8 juni 2008Relevante gevonden documenten type wet prom. 08/06/2008 pub. 16/06/2008 numac 2008202046 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Wet houdende diverse bepalingen (1) sluiten, worden de paragrafen 2/1 en 2/2 ingevoegd, luidende: " § 2/1. In afwijking van paragraaf 2, wordt wat betreft de fiscale en niet-fiscale schuldvorderingen waarvan de inning, de terugbetaling of de invordering verzekerd wordt door de Federale Overheidsdienst Financiën, met uitzondering van de gewestelijke belastingen bedoeld in artikel 3 van de bijzondere wet van 16 januari 1989Relevante gevonden documenten type wet prom. 16/01/1989 pub. 06/11/2008 numac 2008000907 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Bijzondere wet betreffende de financiering van de Gemeenschappen en de Gewesten. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten betreffende de financiering van de Gemeenschappen en de Gewesten, en de daarmee verbonden administratieve sancties, en dit zelfs als de bepalingen die erop van toepassing zijn, verwijzen naar de wettelijke rentevoet in burgerlijke zaken, en voor zover er niet expliciet wordt van afgeweken in fiscale bepalingen: 1° de wettelijke rentevoet in fiscale zaken op de in te vorderen bedragen wordt jaarlijks aangepast en stemt deze overeen met het gemiddelde van de referte-indexen J bedoeld in artikel 8, eerste lid, 2°, van het koninklijk besluit van 14 september 2016 betreffende de kosten, de percentages, de duur en de terugbetalingsmodaliteiten van kredietovereenkomsten onderworpen aan boek VII van het Wetboek van economisch recht en de vaststelling van referte-indexen voor de veranderlijke rentevoeten inzake hypothecaire kredieten en de hiermee gelijkgestelde consumentenkredieten, van de maanden april, mei en juni van het jaar dat voorafgaat aan het jaar waarin de rentevoet van toepassing is, zonder dat deze minder dan 4 pct.of meer dan 10 pct. mag bedragen; 2° de wettelijke rentevoet in fiscale zaken op de terug te betalen bedragen vastgesteld op de rentevoet zoals bepaald in de bepaling onder 1°, verminderd met twee procentpunten. Tijdens het derde trimester van elk jaar, publiceert de Federale Overheidsdienst Financiën een bericht in het Belgisch Staatsblad met vermelding van de rentevoet bedoeld in het eerste lid, 1°, die van toepassing is voor het volgende kalenderjaar. § 2/2. De interesten die voortvloeien uit de in paragraaf 2/1 bedoelde schuldvorderingen, kunnen niet het voorwerp uitmaken van een kapitalisatie in de zin van artikel 1154 van het Burgerlijk Wetboek, ook al verwijzen de bepalingen die daarop van toepassing zijn naar de regels die in burgerlijke zaken zijn vastgelegd.". HOOFDSTUK 2. - Wijziging van de wet van 26 november 2018Relevante gevonden documenten type wet prom. 25/02/2007 pub. 05/03/2007 numac 2007003101 bron federale overheidsdienst financien Wet houdende diverse wijzigingen inzake accijnzen type wet prom. 25/02/2007 pub. 13/03/2007 numac 2007003128 bron federale overheidsdienst financien Wet houdende diverse wijzigingen inzake accijnzen sluiten2 tot wijziging van het Wetboek van de belasting over de toegevoegde waarde wat de automatisering van de uitvoerbare titel inzake de belasting over de toegevoegde waarde betreft

Art. 4.Artikel 19 van de wet van 26 november 2018Relevante gevonden documenten type wet prom. 25/02/2007 pub. 05/03/2007 numac 2007003101 bron federale overheidsdienst financien Wet houdende diverse wijzigingen inzake accijnzen type wet prom. 25/02/2007 pub. 13/03/2007 numac 2007003128 bron federale overheidsdienst financien Wet houdende diverse wijzigingen inzake accijnzen sluiten2 tot wijziging van het Wetboek van de belasting over de toegevoegde waarde wat de automatisering van de uitvoerbare titel inzake de belasting over de toegevoegde waarde betreft, wordt vervangen als volgt: "

Art. 19.Met uitzondering van het artikel 15 is deze wet niet van toepassing op het dwangbevel dat is kennisgegeven of betekend vóór de datum van zijn inwerkingtreding.". HOOFDSTUK 3. - Wijzigingen van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992

Art. 5.In artikel 414, § 1, van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992, laatstelijk gewijzigd bij de wet van 2 april 2021Relevante gevonden documenten type wet prom. 25/04/2007 pub. 08/05/2007 numac 2007201376 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Wet houdende diverse bepalingen (1) sluiten0, worden de volgende wijzigingen aangebracht: 1° het eerste lid wordt vervangen als volgt: " § 1.Bij wanbetaling binnen de in de artikelen 412, 413, en 413/1 gestelde termijnen, brengen de verschuldigde sommen ten bate van de Schatkist, voor de duur van het verwijl, een interest op aan een rentevoet zoals bepaald overeenkomstig artikel 2, § 2/1, eerste lid, 1°, van de wet van 5 mei 1865Relevante gevonden documenten type wet prom. 05/05/1865 pub. 06/09/2011 numac 2011000565 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de lening tegen intrest sluiten betreffende de lening tegen intrest."; 2° het tweede en het derde lid worden opgeheven.

Art. 6.In artikel 418 van hetzelfde Wetboek, laatstelijk gewijzigd bij de wet van 11 februari 2019Relevante gevonden documenten type wet prom. 25/02/2007 pub. 05/03/2007 numac 2007003101 bron federale overheidsdienst financien Wet houdende diverse wijzigingen inzake accijnzen type wet prom. 25/02/2007 pub. 13/03/2007 numac 2007003128 bron federale overheidsdienst financien Wet houdende diverse wijzigingen inzake accijnzen sluiten7, worden de volgende wijzigingen aangebracht: 1° in het eerste lid worden de woorden "zoals bepaald overeenkomstig het tweede lid" vervangen door de woorden "zoals bepaald overeenkomstig artikel 2, § 2/1, eerste lid, 2°, van de wet van 5 mei 1865Relevante gevonden documenten type wet prom. 05/05/1865 pub. 06/09/2011 numac 2011000565 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de lening tegen intrest sluiten betreffende de lening tegen intrest";2° het tweede lid wordt opgeheven. HOOFDSTUK 4. - Wijzigingen van het Wetboek van de belasting over de toegevoegde waarde

Art. 7.In artikel 51ter van het Wetboek van de belasting over de toegevoegde waarde, ingevoegd bij de wet van 25 april 2007Relevante gevonden documenten type wet prom. 25/04/2007 pub. 08/05/2007 numac 2007201376 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Wet houdende diverse bepalingen (1) sluiten, wordt het woord "intresten" vervangen door het woord "nalatigheidsinteresten".

Art. 8.In artikel 55 van hetzelfde Wetboek, vervangen bij de wet van 7 maart 2002Relevante gevonden documenten type wet prom. 07/03/2002 pub. 19/03/2002 numac 2002003138 bron ministerie van financien Wet tot wijziging van het Wetboek der successierechten en het Wetboek der registratie-, hypotheek- en griffierechten ingevolge de nieuwe lokalisatiecriteria voor de gewestelijke belastingen zoals bepaald bij de bijzondere wet van 13 juli 2001 tot herfinanciering van de gemeenschappen en uitbreiding van de fiscale bevoegdheden van de gewesten type wet prom. 07/03/2002 pub. 13/03/2002 numac 2002003136 bron ministerie van financien Wet tot wijziging van de artikelen 50, 51, 51bis, 53quater, 53quinquies, 53sexies, 55 en 61 van het Wetboek van de belasting over de toegevoegde waarde type wet prom. 07/03/2002 pub. 19/03/2002 numac 2002003137 bron ministerie van financien Wet tot wijziging, wat de leden van de provincieraden betreft, van artikel 27, tweede lid, van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 en, wat de leden van de bestendige deputaties betreft, van artikel 53, 17°, van hetzelfde Wetboek type wet prom. 07/03/2002 pub. 08/05/2002 numac 2002000288 bron ministerie van binnenlandse zaken Wet tot wijziging van het Kieswetboek om het stemrecht toe te kennen aan de Belgen die in het buitenland verblijven, voor de verkiezing van de federale Wetgevende Kamers en tot instelling van de vrijheid van keuze van de gemachtigde in geval van stemming per volmacht sluiten en laatstelijk gewijzigd bij de wet van 2 april 2021Relevante gevonden documenten type wet prom. 25/04/2007 pub. 08/05/2007 numac 2007201376 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Wet houdende diverse bepalingen (1) sluiten0, wordt het woord "interesten" telkens vervangen door het woord "nalatigheidsinteresten".

Art. 9.In artikel 70, § 4, tweede lid, van hetzelfde Wetboek, vervangen bij de wet van 28 december 1992 en laatstelijk gewijzigd bij de programmawet van 22 juni 2012Relevante gevonden documenten type wet prom. 16/01/1989 pub. 06/11/2008 numac 2008000907 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Bijzondere wet betreffende de financiering van de Gemeenschappen en de Gewesten. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten6, wordt het woord "interesten" vervangen door het woord "nalatigheidsinteresten".

Art. 10.In artikel 73sexies van hetzelfde Wetboek, ingevoegd bij de wet van 10 februari 1981Relevante gevonden documenten type wet prom. 07/03/2002 pub. 19/03/2002 numac 2002003138 bron ministerie van financien Wet tot wijziging van het Wetboek der successierechten en het Wetboek der registratie-, hypotheek- en griffierechten ingevolge de nieuwe lokalisatiecriteria voor de gewestelijke belastingen zoals bepaald bij de bijzondere wet van 13 juli 2001 tot herfinanciering van de gemeenschappen en uitbreiding van de fiscale bevoegdheden van de gewesten type wet prom. 07/03/2002 pub. 13/03/2002 numac 2002003136 bron ministerie van financien Wet tot wijziging van de artikelen 50, 51, 51bis, 53quater, 53quinquies, 53sexies, 55 en 61 van het Wetboek van de belasting over de toegevoegde waarde type wet prom. 07/03/2002 pub. 19/03/2002 numac 2002003137 bron ministerie van financien Wet tot wijziging, wat de leden van de provincieraden betreft, van artikel 27, tweede lid, van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 en, wat de leden van de bestendige deputaties betreft, van artikel 53, 17°, van hetzelfde Wetboek type wet prom. 07/03/2002 pub. 08/05/2002 numac 2002000288 bron ministerie van binnenlandse zaken Wet tot wijziging van het Kieswetboek om het stemrecht toe te kennen aan de Belgen die in het buitenland verblijven, voor de verkiezing van de federale Wetgevende Kamers en tot instelling van de vrijheid van keuze van de gemachtigde in geval van stemming per volmacht sluiten3 en vervangen bij de wet van 26 maart 2018Relevante gevonden documenten type wet prom. 25/02/2007 pub. 05/03/2007 numac 2007003101 bron federale overheidsdienst financien Wet houdende diverse wijzigingen inzake accijnzen type wet prom. 25/02/2007 pub. 13/03/2007 numac 2007003128 bron federale overheidsdienst financien Wet houdende diverse wijzigingen inzake accijnzen sluiten0, wordt het woord "interesten" telkens vervangen door het woord "nalatigheidsinteresten".

Art. 11.In artikel 81 van hetzelfde Wetboek, vervangen bij de wet van 15 maart 1999Relevante gevonden documenten type wet prom. 15/03/1999 pub. 27/03/1999 numac 1999003180 bron ministerie van financien Wet betreffende de beslechting van fiscale geschillen sluiten, wordt het woord "interesten" vervangen door het woord "nalatigheidsinteresten".

Art. 12.In artikel 81bis van hetzelfde Wetboek, vervangen bij de programmawet van 22 december 2008Relevante gevonden documenten type wet prom. 16/01/1989 pub. 06/11/2008 numac 2008000907 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Bijzondere wet betreffende de financiering van de Gemeenschappen en de Gewesten. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten5 en gewijzigd bij de programmawet van 1 juli 2016, wordt het woord "interesten" telkens vervangen door het woord "nalatigheidsinteresten".

Art. 13.In artikel 82 van hetzelfde Wetboek, vervangen bij de wet van 15 maart 1999Relevante gevonden documenten type wet prom. 15/03/1999 pub. 27/03/1999 numac 1999003180 bron ministerie van financien Wet betreffende de beslechting van fiscale geschillen sluiten, wordt het woord "interesten" vervangen door het woord "nalatigheidsinteresten".

Art. 14.In artikel 82bis van hetzelfde Wetboek, ingevoegd bij de wet van 15 maart 1999Relevante gevonden documenten type wet prom. 15/03/1999 pub. 27/03/1999 numac 1999003180 bron ministerie van financien Wet betreffende de beslechting van fiscale geschillen sluiten, wordt het woord "interesten" telkens vervangen door het woord "nalatigheidsinteresten".

Art. 15.In artikel 83 van hetzelfde Wetboek, laatstelijk gewijzigd bij de wet van 13 april 2019Relevante gevonden documenten type wet prom. 25/02/2007 pub. 05/03/2007 numac 2007003101 bron federale overheidsdienst financien Wet houdende diverse wijzigingen inzake accijnzen type wet prom. 25/02/2007 pub. 13/03/2007 numac 2007003128 bron federale overheidsdienst financien Wet houdende diverse wijzigingen inzake accijnzen sluiten5, wordt het woord "interesten" telkens vervangen door de woorden "nalatigheids- en moratoriuminteresten".

Art. 16.In artikel 85, § 1, eerste lid, van hetzelfde Wetboek, vervangen bij de wet van 26 november 2018Relevante gevonden documenten type wet prom. 25/02/2007 pub. 05/03/2007 numac 2007003101 bron federale overheidsdienst financien Wet houdende diverse wijzigingen inzake accijnzen type wet prom. 25/02/2007 pub. 13/03/2007 numac 2007003128 bron federale overheidsdienst financien Wet houdende diverse wijzigingen inzake accijnzen sluiten2, wordt het woord "interesten" vervangen door het woord "nalatigheidsinteresten".

Art. 17.Artikel 91 van hetzelfde Wetboek, laatstelijk gewijzigd bij de wet van 27 december 2021Relevante gevonden documenten type wet prom. 25/04/2007 pub. 08/05/2007 numac 2007201376 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Wet houdende diverse bepalingen (1) sluiten6, wordt vervangen als volgt: "

Art. 91.§ 1. Een nalatigheidsinterest, aan de rentevoet zoals bepaald overeenkomstig het tweede lid, is van rechtswege verschuldigd wanneer de belasting niet voldaan is: 1° binnen de termijn die ter uitvoering van de artikelen 52, 53, § 1, eerste lid, 3°, 53ter, 2°, en 53octies is gesteld;2° binnen de termijn die ter uitvoering van artikel 53nonies is gesteld;3° binnen de termijn die ter uitvoering van artikel 54 is gesteld, voor de belastingplichtigen bedoeld in artikel 8;4° binnen de termijn vastgesteld in de artikelen 58ter, § 6, vierde lid, 58quater, § 6, negende lid, 58quinquies, § 6, vierde lid, en 58sexies, § 3, tweede lid, en in uitvoering van de artikelen 367, eerste lid, 369decies, eerste lid, en 369tervicies, eerste lid, van de Richtlijn 2006/112/EG. De rentevoet van de nalatigheidsinterest stemt overeen met deze bepaald overeenkomstig artikel 2, § 2/1, eerste lid, 1°, van de wet van 5 mei 1865Relevante gevonden documenten type wet prom. 05/05/1865 pub. 06/09/2011 numac 2011000565 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de lening tegen intrest sluiten betreffende de lening tegen intrest, verhoogd met 4 procentpunten.

Deze nalatigheidsinterest wordt maandelijks berekend over het totaal van de verschuldigde belastingen, afgerond op het dichtstbijzijnde lagere veelvoud van 10 euro. Elk gedeelte van een maand wordt als een volle maand gerekend.

De nalatigheidsinterest van een maand wordt slechts gevorderd indien hij 5 euro bereikt. § 2. Wanneer de in artikel 59, § 2, bedoelde procedure uitwijst dat de belasting werd voldaan over een ontoereikende maatstaf, is een nalatigheidsinterest van rechtswege verschuldigd te rekenen vanaf de kennisgeving van de vordering tot schatting; die nalatigheidsinterest wordt op de in paragraaf 1, tweede tot vierde lid, bepaalde wijze berekend. § 3. Een nalatigheidsinterest, tegen de rentevoet zoals bepaald in paragraaf 1, tweede lid, is verschuldigd over de in te vorderen belastingen die niet bedoeld zijn in de paragrafen 1 en 2, alsmede over de in te vorderen boeten, te rekenen vanaf: 1° de datum van uitvoerbaarverklaring van het innings- en invorderingsregister wanneer de sommen in een innings- en invorderingsregister opgenomen zijn overeenkomstig artikel 85;2° de kennisgeving of de betekening van een dwangbevel wanneer de sommen werden opgenomen in een dwangbevel dat eerder dan 1 april 2019 werd kennisgegeven of betekend;3° het ogenblik waarop de gerechtelijke beslissing houdende veroordeling tot betaling van deze sommen in kracht van gewijsde is getreden in de andere gevallen. Deze nalatigheidsinterest wordt maandelijks berekend over het totaal van de verschuldigde sommen, afgerond op het dichtstbijzijnde lagere veelvoud van 10 euro. Elk gedeelte van een maand wordt als een volle maand gerekend.

De nalatigheidsinterest van een maand wordt slechts gevorderd indien hij 5 euro bereikt. § 4. Een moratoriuminterest tegen de rentevoet zoals bepaald in paragraaf 1, tweede lid, verminderd met twee procentpunten, is van rechtswege verschuldigd over de belastingen die moeten worden teruggegeven: 1° krachtens artikel 76, § 1, eerste en derde lid, te rekenen vanaf het verstrijken van de in deze bepaling bepaalde termijn;2° krachtens artikel 76, § 3, derde lid, vanaf de eerste dag van de maand die volgt op het verstrijken van de termijnen voorzien in uitvoering van deze bepaling. Deze moratoriuminterest wordt maandelijks berekend over het totaal van de terug te geven belastingen bedoeld in het eerste lid, afgerond op het dichtstbijzijnde lagere veelvoud van 10 euro. Elk gedeelte van een maand wordt als een volle maand gerekend.

De moratoriuminterest van een maand is slechts verschuldigd indien deze 5 euro bereikt.

Wanneer de administratie niet over de noodzakelijke gegevens beschikt om de terug te betalen sommen te vereffenen overeenkomstig het eerste lid, 1°, is geen moratoriuminterest verschuldigd voor de periode vanaf het tijdstip waarop de sommen hadden moeten zijn uitbetaald indien de administratie over de voormelde gegevens had beschikt, tot het einde van de maand volgend op de maand waarin de noodzakelijke gegevens om de terug te betalen sommen te vereffenen aan de administratie zijn meegedeeld. § 5. Een moratoriuminterest tegen de rentevoet bepaald in paragraaf 1, tweede lid, verminderd met twee procentpunten, is verschuldigd over de terug te geven belastingen die niet bedoeld worden in paragraaf 4, alsmede over de terug te betalen boeten, vanaf de eerste dag van de maand volgend op de maand waarin de administratie in gebreke werd gesteld door aanmaning of door een andere daarmee gelijkstaande akte.

Wanneer de betaling van de terug te betalen bedragen gebeurt na de ingebrekestelling, is de moratoriuminterest verschuldigd vanaf de eerste dag van de maand die volgt op de maand van de werkelijke betaling.

Deze moratoriuminterest wordt maandelijks berekend op het bedrag van elke betaling afgerond op het dichtstbijzijnde lagere veelvoud van 10 euro. Elk gedeelte van een maand wordt als een gehele volle maand gerekend.

De moratoriuminterest van een maand is slechts verschuldigd indien deze 5 euro bereikt.

Er is echter geen interest verschuldigd wanneer: 1° de teruggave voortvloeit uit de kwijtschelding of de vermindering van een geldboete, verleend bij wijze van genade;2° de administratie niet over de noodzakelijke gegevens beschikt om de terug te betalen sommen te vereffenen en deze gegevens door haar niet met redelijke inspanningen kunnen worden verkregen.Geen moratoriuminterest is verschuldigd voor de periode vanaf de eerste dag van de maand volgend op deze waarin de sommen hadden moeten zijn uitbetaald op grond van een ingebrekestelling van de administratie indien zij over de noodzakelijke gegevens had beschikt, tot het einde van de maand volgend op de maand waarin de noodzakelijke gegevens om de terug te betalen sommen te vereffenen aan de administratie zijn meegedeeld.".

Art. 18.In artikel 92 van hetzelfde Wetboek, vervangen bij de wet van 13 april 2019Relevante gevonden documenten type wet prom. 25/02/2007 pub. 05/03/2007 numac 2007003101 bron federale overheidsdienst financien Wet houdende diverse wijzigingen inzake accijnzen type wet prom. 25/02/2007 pub. 13/03/2007 numac 2007003128 bron federale overheidsdienst financien Wet houdende diverse wijzigingen inzake accijnzen sluiten5, wordt het woord "interesten" vervangen door het woord "nalatigheidsinteresten". HOOFDSTUK 5. - Wijzigingen van het Wetboek diverse rechten en taksen

Art. 19.In artikel 234, eerste lid, van het Wetboek diverse rechten en taksen, ingevoegd bij de wet van 13 april 2019Relevante gevonden documenten type wet prom. 25/02/2007 pub. 05/03/2007 numac 2007003101 bron federale overheidsdienst financien Wet houdende diverse wijzigingen inzake accijnzen type wet prom. 25/02/2007 pub. 13/03/2007 numac 2007003128 bron federale overheidsdienst financien Wet houdende diverse wijzigingen inzake accijnzen sluiten5 en gewijzigd bij de wet van 7 februari 2021, wordt het woord "interesten" vervangen door het woord "nalatigheidsinteresten".

Art. 20.Artikel 125, § 2, eerste lid, van hetzelfde Wetboek, vervangen bij de programmawet van 25 december 2016Relevante gevonden documenten type wet prom. 16/01/1989 pub. 06/11/2008 numac 2008000907 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Bijzondere wet betreffende de financiering van de Gemeenschappen en de Gewesten. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten7, wordt opgeheven.

Art. 21.Artikel 166, § 3, eerste lid, van hetzelfde Wetboek, opgeheven bij de wet van 26 januari 2021Relevante gevonden documenten type wet prom. 25/04/2007 pub. 08/05/2007 numac 2007201376 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Wet houdende diverse bepalingen (1) sluiten4 en hersteld bij de wet van 28 maart 2022Relevante gevonden documenten type wet prom. 25/04/2007 pub. 08/05/2007 numac 2007201376 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Wet houdende diverse bepalingen (1) sluiten9, wordt opgeheven.

Art. 22.Artikel 1791, vijfde lid, van hetzelfde Wetboek, vervangen bij de wet van 28 december 1992, wordt opgeheven.

Art. 23.Artikel 183octies, vierde lid, van hetzelfde Wetboek, ingevoegd bij de wet van 7 december 1988, wordt opgeheven.

Art. 24.Artikel 1873, § 2, eerste lid, van hetzelfde Wetboek, hersteld bij de wet van 28 december 1992, wordt opgeheven.

Art. 25.In artikel 201/9, § 3, tweede lid, van hetzelfde Wetboek, ingevoegd door de wet van 17 februari 2021Relevante gevonden documenten type wet prom. 25/04/2007 pub. 08/05/2007 numac 2007201376 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Wet houdende diverse bepalingen (1) sluiten5, wordt het woord "interesten" vervangen door het woord "nalatigheidsinteresten".

Art. 26.Artikel 201/9/2, § 3, van hetzelfde Wetboek, ingevoegd bij de wet van 17 februari 2021Relevante gevonden documenten type wet prom. 25/04/2007 pub. 08/05/2007 numac 2007201376 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Wet houdende diverse bepalingen (1) sluiten5, wordt opgeheven.

Art. 27.Artikel 201/9/3, § 4, van hetzelfde Wetboek, ingevoegd bij de wet van 17 februari 2021Relevante gevonden documenten type wet prom. 25/04/2007 pub. 08/05/2007 numac 2007201376 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Wet houdende diverse bepalingen (1) sluiten5, wordt opgeheven.

Art. 28.Artikel 201/9/4, derde lid, van hetzelfde Wetboek, ingevoegd bij de wet van 17 februari 2021Relevante gevonden documenten type wet prom. 25/04/2007 pub. 08/05/2007 numac 2007201376 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Wet houdende diverse bepalingen (1) sluiten5, wordt opgeheven.

Art. 29.In artikel 20113 van hetzelfde Wetboek, ingevoegd bij de programmawet van 22 juni 2012Relevante gevonden documenten type wet prom. 16/01/1989 pub. 06/11/2008 numac 2008000907 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Bijzondere wet betreffende de financiering van de Gemeenschappen en de Gewesten. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten6, worden het derde en het vierde lid opgeheven.

Art. 30.In artikel 20123 van hetzelfde Wetboek, ingevoegd bij de wet van 13 april 2019Relevante gevonden documenten type wet prom. 25/02/2007 pub. 05/03/2007 numac 2007003101 bron federale overheidsdienst financien Wet houdende diverse wijzigingen inzake accijnzen type wet prom. 25/02/2007 pub. 13/03/2007 numac 2007003128 bron federale overheidsdienst financien Wet houdende diverse wijzigingen inzake accijnzen sluiten5, worden het derde en het vierde lid opgeheven.

Art. 31.In artikel 20132 van hetzelfde Wetboek, ingevoegd bij de wet van 13 april 2019Relevante gevonden documenten type wet prom. 25/02/2007 pub. 05/03/2007 numac 2007003101 bron federale overheidsdienst financien Wet houdende diverse wijzigingen inzake accijnzen type wet prom. 25/02/2007 pub. 13/03/2007 numac 2007003128 bron federale overheidsdienst financien Wet houdende diverse wijzigingen inzake accijnzen sluiten5, worden het derde en het vierde lid opgeheven.

Art. 32.In artikel 20139, § 1, van hetzelfde Wetboek, ingevoegd bij de wet van 13 april 2019Relevante gevonden documenten type wet prom. 25/02/2007 pub. 05/03/2007 numac 2007003101 bron federale overheidsdienst financien Wet houdende diverse wijzigingen inzake accijnzen type wet prom. 25/02/2007 pub. 13/03/2007 numac 2007003128 bron federale overheidsdienst financien Wet houdende diverse wijzigingen inzake accijnzen sluiten5 en gewijzigd bij de wet van 20 december 2021Relevante gevonden documenten type wet prom. 25/04/2007 pub. 08/05/2007 numac 2007201376 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Wet houdende diverse bepalingen (1) sluiten3, wordt het woord "interesten" vervangen door het woord "nalatigheidsinteresten".

Art. 33.In artikel 2029 van hetzelfde Wetboek, gewijzigd bij de wet van 20 december 2021Relevante gevonden documenten type wet prom. 25/04/2007 pub. 08/05/2007 numac 2007201376 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Wet houdende diverse bepalingen (1) sluiten3, worden de volgende wijzigingen aangebracht: 1° in de paragrafen 1, eerste lid, 2, eerste lid en 4, wordt het woord "interesten" telkens vervangen door het woord "nalatigheidsinteresten";2° in de paragrafen 1, tweede lid en 2, tweede lid, wordt het woord "interesten" vervangen door het woord "nalatigheids- en moratoriuminteresten".

Art. 34.Artikel 2043 van het hetzelfde Wetboek, vervangen bij de wet van 13 april 2019Relevante gevonden documenten type wet prom. 25/02/2007 pub. 05/03/2007 numac 2007003101 bron federale overheidsdienst financien Wet houdende diverse wijzigingen inzake accijnzen type wet prom. 25/02/2007 pub. 13/03/2007 numac 2007003128 bron federale overheidsdienst financien Wet houdende diverse wijzigingen inzake accijnzen sluiten5 en gewijzigd bij de wet van 13 april 2019Relevante gevonden documenten type wet prom. 25/02/2007 pub. 05/03/2007 numac 2007003101 bron federale overheidsdienst financien Wet houdende diverse wijzigingen inzake accijnzen type wet prom. 25/02/2007 pub. 13/03/2007 numac 2007003128 bron federale overheidsdienst financien Wet houdende diverse wijzigingen inzake accijnzen sluiten5, wordt vervangen als volgt: "

Art. 2043.§ 1. Wanneer de taks of het recht niet is betaald binnen de in dit Wetboek daarvoor bepaalde termijn, is een nalatigheidsinterest van rechtswege verschuldigd tegen de rentevoet zoals bepaald overeenkomstig artikel 2, § 2/1, eerste lid, 1°, van de wet van 5 mei 1865Relevante gevonden documenten type wet prom. 05/05/1865 pub. 06/09/2011 numac 2011000565 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de lening tegen intrest sluiten betreffende de lening tegen intrest op het in te vorderen bedrag, vanaf de dag die volgt op de vervaldatum voor de betaling.

Deze nalatigheidsinterest wordt maandelijks berekend over het totaal van de verschuldigde belastingen, afgerond op het dichtstbijzijnde lagere veelvoud van 10 euro. Elk gedeelte van een maand wordt als een volle maand gerekend.

De interest van een maand is slechts verschuldigd indien deze 5 euro bereikt. § 2. In afwijking van paragraaf 1 is de nalatigheidsinterest tegen de rentevoet zoals bepaald overeenkomstig de paragraaf 1, eerste lid, verschuldigd, op de in te vorderen administratieve geldboetes vanaf: 1° de datum van uitvoerbaarverklaring van het innings- en invorderingsregister wanneer die geldboetes in een innings- en invorderingsregister opgenomen zijn overeenkomstig artikel 20139;2° de datum van de betekening van het dwangschrift, wanneer die geldboetes zijn opgenomen in een dwangschrift overeenkomstig artikel 232, tweede lid;3° het ogenblik waarop de gerechtelijke beslissing houdende veroordeling tot betaling van deze geldboetes in kracht van gewijsde is getreden, in de andere gevallen. Deze nalatigheidsinterest wordt maandelijks berekend over het totaal van de verschuldigde geldboetes, afgerond op het dichtstbijzijnde lagere veelvoud van 10 euro. Elk gedeelte van een maand wordt als een volle maand gerekend.

De interest van een maand is slechts verschuldigd indien deze 5 euro bereikt. § 3. In geval van een teruggave via een voorafgaand verzoek aan de administratie, is de moratoriuminterest over de terug te betalen belastingen, rechten en boeten zoals bepaald overeenkomstig artikel 2, § 2/1, eerste lid, 2°, van de wet van 5 mei 1865Relevante gevonden documenten type wet prom. 05/05/1865 pub. 06/09/2011 numac 2011000565 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de lening tegen intrest sluiten betreffende de lening tegen intrest verschuldigd vanaf de eerste dag van de vierde maand volgend op die van de indiening van het volledige verzoek tot teruggave bij de adviseur-generaal van de administratie belast met de vestiging van de taks of het recht.

Bij een onvolledig verzoek stelt de administratie de verzoeker binnen de twee maanden na de indiening van het verzoek op de hoogte van de ontbrekende gegevens en documenten. De aanvraag wordt geacht volledig te zijn op de dag dat de administratie alle ontbrekende gegevens en documenten ontvangt.

Wanneer het de belastingschuldige is toegestaan krachtens de bepalingen van dit Wetboek, om rechtstreeks beroep te doen op de rechter, is de moratoriuminterest tegen de rentevoet bepaald door de paragraaf 3, eerste lid, verschuldigd vanaf de eerste dag van de maand volgend op die waarin de zaak voor de rechter aanhangig is gemaakt.

Deze moratoriuminterest wordt maandelijks berekend over het totaal van de verschuldigde bedragen, afgerond op het lagere tiental euro. Elk gedeelte van een maand wordt als een volle maand gerekend.

De interest van een maand wordt slechts gevorderd indien deze 5 euro bereikt.

Er is echter geen interest verschuldigd wanneer: 1° de teruggave voortvloeit uit de kwijtschelding of de vermindering van een administratieve geldboete die is toegekend als genademaatregel; 2° de administratie rederlijkerwijze in de onmogelijkheid verkeerde om de teruggave te vereffenen, onder meer wegens het ontbreken van informatie over de identiteit of de bankgegevens van de begunstigde, voor de periode vanaf de eerste dag van de maand volgend op die waarin de teruggave uiterlijk had moeten vereffend zijn indien de administratie over de nodige gegevens had beschikt, tot het einde van de tweede maand volgend op de maand waarin de onmogelijkheid heeft opgehouden te bestaan.".

Art. 35.In artikel 207sexies van hetzelfde Wetboek, ingevoegd bij de wet van 10 februari 1981Relevante gevonden documenten type wet prom. 07/03/2002 pub. 19/03/2002 numac 2002003138 bron ministerie van financien Wet tot wijziging van het Wetboek der successierechten en het Wetboek der registratie-, hypotheek- en griffierechten ingevolge de nieuwe lokalisatiecriteria voor de gewestelijke belastingen zoals bepaald bij de bijzondere wet van 13 juli 2001 tot herfinanciering van de gemeenschappen en uitbreiding van de fiscale bevoegdheden van de gewesten type wet prom. 07/03/2002 pub. 13/03/2002 numac 2002003136 bron ministerie van financien Wet tot wijziging van de artikelen 50, 51, 51bis, 53quater, 53quinquies, 53sexies, 55 en 61 van het Wetboek van de belasting over de toegevoegde waarde type wet prom. 07/03/2002 pub. 19/03/2002 numac 2002003137 bron ministerie van financien Wet tot wijziging, wat de leden van de provincieraden betreft, van artikel 27, tweede lid, van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 en, wat de leden van de bestendige deputaties betreft, van artikel 53, 17°, van hetzelfde Wetboek type wet prom. 07/03/2002 pub. 08/05/2002 numac 2002000288 bron ministerie van binnenlandse zaken Wet tot wijziging van het Kieswetboek om het stemrecht toe te kennen aan de Belgen die in het buitenland verblijven, voor de verkiezing van de federale Wetgevende Kamers en tot instelling van de vrijheid van keuze van de gemachtigde in geval van stemming per volmacht sluiten3 en gewijzigd bij de wet van 26 maart 2018Relevante gevonden documenten type wet prom. 25/02/2007 pub. 05/03/2007 numac 2007003101 bron federale overheidsdienst financien Wet houdende diverse wijzigingen inzake accijnzen type wet prom. 25/02/2007 pub. 13/03/2007 numac 2007003128 bron federale overheidsdienst financien Wet houdende diverse wijzigingen inzake accijnzen sluiten0, wordt het woord "interesten" telkens vervangen door het woord "nalatigheidsinteresten".

Art. 36.In artikel 211ter van hetzelfde Wetboek, ingevoegd bij de wet van 26 maart 2018Relevante gevonden documenten type wet prom. 25/02/2007 pub. 05/03/2007 numac 2007003101 bron federale overheidsdienst financien Wet houdende diverse wijzigingen inzake accijnzen type wet prom. 25/02/2007 pub. 13/03/2007 numac 2007003128 bron federale overheidsdienst financien Wet houdende diverse wijzigingen inzake accijnzen sluiten0, wordt het woord "interesten" vervangen door het woord "nalatigheidsinteresten". HOOFDSTUK 6. - Overgangsbepalingen en inwerkingtreding

Art. 37.Voor het jaar 2023 is de rentevoet bedoeld in artikel 2, § 2/1, eerste lid, 1°, van de wet van 5 mei 1865Relevante gevonden documenten type wet prom. 05/05/1865 pub. 06/09/2011 numac 2011000565 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de lening tegen intrest sluiten betreffende de lening tegen intrest 4 pct.

Het eerste lid geldt als bericht voor de toepasselijke rentevoet in 2023, in de zin van artikel 2, § 2/1, tweede lid, van de wet van 5 mei 1865Relevante gevonden documenten type wet prom. 05/05/1865 pub. 06/09/2011 numac 2011000565 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de lening tegen intrest sluiten betreffende de lening tegen intrest.

Art. 38.Deze titel treedt in werking op 1 januari 2023.

TITEL 3. - Wijzigingen betreffende de inkomstenbelastingen HOOFDSTUK 1. - Wijzigingen van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992

Art. 39.In artikel 21, eerste lid, 13°, f), van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992, laatstelijk gewijzigd bij de wet van 23 februari 2022Relevante gevonden documenten type wet prom. 25/04/2007 pub. 08/05/2007 numac 2007201376 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Wet houdende diverse bepalingen (1) sluiten8, worden de volgende wijzigingen aangebracht: 1° de woorden "hetzij door de belastingplichtigen" worden vervangen door de woorden "door de belastingplichtigen";2° de woorden ", hetzij door een special purpose vehicle als bedoeld in artikel 2, § 1, q), van voornoemde Verordening (EU) nr.2020/1503, conform voornoemde wet van 11 juli 2018Relevante gevonden documenten type wet prom. 25/02/2007 pub. 05/03/2007 numac 2007003101 bron federale overheidsdienst financien Wet houdende diverse wijzigingen inzake accijnzen type wet prom. 25/02/2007 pub. 13/03/2007 numac 2007003128 bron federale overheidsdienst financien Wet houdende diverse wijzigingen inzake accijnzen sluiten4 en Verordening 2017/1129, beleggingsinstrumenten uitgeeft ten behoeve van de belastingplichtigen" worden opgeheven.

Art. 40.In artikel 38, § 1, eerste lid, van hetzelfde Wetboek, laatstelijk gewijzigd bij de wet van 5 juli 2022Relevante gevonden documenten type wet prom. 16/01/1989 pub. 06/11/2008 numac 2008000907 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Bijzondere wet betreffende de financiering van de Gemeenschappen en de Gewesten. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten1, worden de volgende wijzigingen aangebracht: 1° in de bepaling onder 12° worden de woorden "voor prestaties van dringende geneeskundige hulpverlening in de zin van artikel 1 van de wet van 8 juli 1964 betreffende de dringende geneeskundige hulpverlening," opgeheven en wordt het woord "van" ingevoegd tussen het woord "en" en de woorden "de vrijwilligers van de Civiele Bescherming"; 2° de bepaling onder 36° wordt als volgt hersteld: "36° de jobbonus als bedoeld in de artikelen 3 en 5 van het decreet van het Vlaamse Gewest van 20 mei 2022 tot regeling van de toekenning van een jobbonus.".

Art. 41.Artikel 53 van hetzelfde Wetboek, laatstelijk gewijzigd bij de wet van 28 maart 2022Relevante gevonden documenten type wet prom. 25/04/2007 pub. 08/05/2007 numac 2007201376 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Wet houdende diverse bepalingen (1) sluiten9, wordt aangevuld met een bepaling onder 31°, luidende: "31° onverminderd artikel 52, 13°, de toekenningen aan derden ter vergoeding van de taks als bedoeld in 30°. ".

Art. 42.Artikel 53/1 van hetzelfde Wetboek, ingevoegd bij de wet van 21 januari 2022Relevante gevonden documenten type wet prom. 16/01/1989 pub. 06/11/2008 numac 2008000907 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Bijzondere wet betreffende de financiering van de Gemeenschappen en de Gewesten. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten2, wordt aangevuld met een lid, luidende: "In afwijking van artikel 53 wordt de in artikel 53, 30°, bedoelde taks die aan derden wordt doorgerekend, als beroepskost aangemerkt mits deze taks uitdrukkelijk en afzonderlijk op de factuur is vermeld.".

Art. 43.In artikel 14527, § 1, eerste lid, b), van hetzelfde Wetboek, laatstelijk gewijzigd bij de wet van 23 februari 2022Relevante gevonden documenten type wet prom. 25/04/2007 pub. 08/05/2007 numac 2007201376 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Wet houdende diverse bepalingen (1) sluiten8, worden de woorden "de oprichting van die vennootschap of" opgeheven.

Art. 44.In artikel 14550 van hetzelfde Wetboek, laatstelijk gewijzigd bij de wet van 21 januari 2022Relevante gevonden documenten type wet prom. 16/01/1989 pub. 06/11/2008 numac 2008000907 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Bijzondere wet betreffende de financiering van de Gemeenschappen en de Gewesten. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten2, worden de volgende wijzigingen aangebracht: 1° in paragraaf 2, eerste lid, worden de woorden "1 500 euro" vervangen door de woorden "1 750 euro";2° in paragraaf 2, eerste lid, worden de woorden ", of 8 000 euro per bidirectioneel laadstation," ingevoegd tussen de woorden "per laadstation" en de woorden "en per belastingplichtige", en worden de woorden "Dit bedrag wordt niet geïndexeerd" vervangen door de woorden "Deze bedragen worden niet geïndexeerd";3° een paragraaf 4 wordt ingevoegd, luidende: " § 4.Om van de in paragraaf 2 bedoelde belastingvermindering te kunnen genieten, moet de belastingplichtige bij zijn aangifte in de inkomstenbelastingen voor het aanslagjaar dat is verbonden aan het belastbare tijdperk waarvoor hij de belastingvermindering aanvraagt, de factuur voor de plaatsing van het laadstation en het attest dat in het kader van de in paragraaf 1, vierde lid, 3°, bedoelde keuring is afgeleverd, voegen.".

Art. 45.In artikel 185bis, § 2, tweede lid, van hetzelfde Wetboek, laatstelijk gewijzigd bij de wet van 12 mei 2014Relevante gevonden documenten type wet prom. 07/03/2002 pub. 19/03/2002 numac 2002003138 bron ministerie van financien Wet tot wijziging van het Wetboek der successierechten en het Wetboek der registratie-, hypotheek- en griffierechten ingevolge de nieuwe lokalisatiecriteria voor de gewestelijke belastingen zoals bepaald bij de bijzondere wet van 13 juli 2001 tot herfinanciering van de gemeenschappen en uitbreiding van de fiscale bevoegdheden van de gewesten type wet prom. 07/03/2002 pub. 13/03/2002 numac 2002003136 bron ministerie van financien Wet tot wijziging van de artikelen 50, 51, 51bis, 53quater, 53quinquies, 53sexies, 55 en 61 van het Wetboek van de belasting over de toegevoegde waarde type wet prom. 07/03/2002 pub. 19/03/2002 numac 2002003137 bron ministerie van financien Wet tot wijziging, wat de leden van de provincieraden betreft, van artikel 27, tweede lid, van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 en, wat de leden van de bestendige deputaties betreft, van artikel 53, 17°, van hetzelfde Wetboek type wet prom. 07/03/2002 pub. 08/05/2002 numac 2002000288 bron ministerie van binnenlandse zaken Wet tot wijziging van het Kieswetboek om het stemrecht toe te kennen aan de Belgen die in het buitenland verblijven, voor de verkiezing van de federale Wetgevende Kamers en tot instelling van de vrijheid van keuze van de gemachtigde in geval van stemming per volmacht sluiten4, worden de woorden ", de Europese langetermijnbeleggingsinstellingen" ingevoegd tussen de woorden "de in § 1 bedoelde beleggingsvennootschappen" en de woorden "en gereglementeerde vastgoedvennootschappen".

Art. 46.Artikel 197, eerste lid, van hetzelfde Wetboek, vervangen bij de wet van 19 december 2014Relevante gevonden documenten type wet prom. 07/03/2002 pub. 19/03/2002 numac 2002003138 bron ministerie van financien Wet tot wijziging van het Wetboek der successierechten en het Wetboek der registratie-, hypotheek- en griffierechten ingevolge de nieuwe lokalisatiecriteria voor de gewestelijke belastingen zoals bepaald bij de bijzondere wet van 13 juli 2001 tot herfinanciering van de gemeenschappen en uitbreiding van de fiscale bevoegdheden van de gewesten type wet prom. 07/03/2002 pub. 13/03/2002 numac 2002003136 bron ministerie van financien Wet tot wijziging van de artikelen 50, 51, 51bis, 53quater, 53quinquies, 53sexies, 55 en 61 van het Wetboek van de belasting over de toegevoegde waarde type wet prom. 07/03/2002 pub. 19/03/2002 numac 2002003137 bron ministerie van financien Wet tot wijziging, wat de leden van de provincieraden betreft, van artikel 27, tweede lid, van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 en, wat de leden van de bestendige deputaties betreft, van artikel 53, 17°, van hetzelfde Wetboek type wet prom. 07/03/2002 pub. 08/05/2002 numac 2002000288 bron ministerie van binnenlandse zaken Wet tot wijziging van het Kieswetboek om het stemrecht toe te kennen aan de Belgen die in het buitenland verblijven, voor de verkiezing van de federale Wetgevende Kamers en tot instelling van de vrijheid van keuze van de gemachtigde in geval van stemming per volmacht sluiten5, wordt vervangen als volgt: "Niet-verantwoorde kosten en verdoken meerwinsten, die ingevolge artikel 219 aan de afzonderlijke aanslag worden onderworpen, worden als niet-aftrekbare beroepskosten aangemerkt.".

Art. 47.In artikel 205quater, § 6/1, van hetzelfde Wetboek, ingevoegd bij de wet van 27 juni 2021Relevante gevonden documenten type wet prom. 25/04/2007 pub. 08/05/2007 numac 2007201376 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Wet houdende diverse bepalingen (1) sluiten2, wordt in de Franstalige tekst het woord "être" ingevoegd tussen het woord "censé" en het woord "égal".

Art. 48.Artikel 2750/1 van hetzelfde Wetboek, ingevoegd bij de wet van 5 juli 2022Relevante gevonden documenten type wet prom. 16/01/1989 pub. 06/11/2008 numac 2008000907 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Bijzondere wet betreffende de financiering van de Gemeenschappen en de Gewesten. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten1, wordt vervangen als volgt: "

Art. 2750/1.Voor de toepassing van deze onderafdeling wordt een organisatie van werkgevers die in toepassing van artikel 3bis van de wet van 8 juni 1972 betreffende de havenarbeid, voor een bepaald havengebied door de Koning wordt erkend, aangemerkt als de werkgever van alle in dat havengebied tewerkgestelde havenarbeiders waarvoor deze organisatie alle verplichtingen vervult die krachtens de individuele en collectieve arbeidswetgeving en de sociale zekerheidswetgeving voortvloeien uit de tewerkstelling van deze havenarbeiders.".

Art. 49.In artikel 2752, § 4, laatstelijk gewijzigd bij de wet van 28 maart 2022Relevante gevonden documenten type wet prom. 25/04/2007 pub. 08/05/2007 numac 2007201376 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Wet houdende diverse bepalingen (1) sluiten9, worden tussen het derde en het vierde lid, twee leden ingevoegd, luidende: "Voor de vaststelling van de tijd die betrekking heeft op het zeevervoersgedeelte wordt enkel het gedeelte dat betrekking heeft op het vervoer op zee in aanmerking genomen. Het vervoer op rivieren of kanalen wordt niet als zeevervoer aangemerkt. Het vervoer op waterwegen van maritieme aard, wordt evenmin als zeevervoer aangemerkt, behalve indien het deel uitmaakt van een langer traject over zee.

Voor de toepassing van dit artikel moet onder zee, de zee worden begrepen die wordt begrensd door de laagwaterlijn van de kust van België als bedoeld in de wet van 6 oktober 1987 tot bepaling van de breedte van de territoriale zee van België evenals de basislijn van de territoriale zee van elke andere Staat, zoals bedoeld in het Verdrag van de Verenigde Naties inzake het recht van de zee.".

Art. 50.In artikel 2755, § 5, van hetzelfde Wetboek, laatstelijk gewijzigd bij de wet van 28 maart 2022Relevante gevonden documenten type wet prom. 25/04/2007 pub. 08/05/2007 numac 2007201376 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Wet houdende diverse bepalingen (1) sluiten9, worden de volgende wijzigingen aangebracht: 1° in het eerste lid wordt de inleidende zin vervangen door wat volgt: "Voor de toepassing van dit artikel worden de volgende ondernemingen, indien die krachtens artikel 270, eerste lid, 1°, schuldenaar zijn van de bedrijfsvoorheffing op de in vierde en vijfde lid bedoelde belastbare bezoldigingen en op voorwaarde dat de genoemde voorheffing volledig op die bezoldigingen wordt ingehouden, eveneens aangemerkt als ondernemingen waar ploegenarbeid wordt verricht:"; 2° in het derde lid worden de woorden "3 pct." vervangen door de woorden "18 pct."; 3° in het vierde lid worden de woorden "In afwijking van paragraaf 1 geldt de vrijstelling van bedrijfsvoorheffing" vervangen door de woorden "De in deze paragraaf bedoelde vrijstelling van doorstorting van bedrijfsvoorheffing geldt";4° tussen het vijfde en het zesde lid wordt een lid ingevoegd, luidende: "De in deze paragraaf bedoelde vrijstelling van doorstorting van bedrijfsvoorheffing wordt enkel toegekend voor zover het bezoldigingen betreft voor werknemers die, overeenkomstig de arbeidsregeling waarin zij tewerkgesteld zijn, over de betrokken maand waarvoor het voordeel wordt gevraagd, tenminste een derde van hun arbeidstijd in ploegverband werken in onroerende staat verrichten op locatie. Perioden van schorsing van de uitvoering van de arbeidsovereenkomst zonder loon, worden niet in aanmerking genomen. Voor de toepassing van deze norm omvat: - de teller: het aantal effectief in ploegverband gepresteerde arbeidsuren evenals de uren waarvoor de uitvoering van de arbeidsovereenkomst werd geschorst en waarvoor het loon door de werkgever werd doorbetaald, indien kan worden aangetoond dat de betrokken werknemer, overeenkomstig zijn arbeidsregeling, in ploegverband werken in onroerende staat op locatie zou verrichten; - de noemer: het totaal aantal effectief gepresteerde arbeidsuren evenals het totale aantal uren waarvoor de uitvoering van de arbeidsovereenkomst werd geschorst maar waarvoor het loon wordt doorbetaald."; 5° het tiende lid wordt opgeheven.

Art. 51.In artikel 27512 van hetzelfde Wetboek, ingevoegd bij de wet van 20 december 2020Relevante gevonden documenten type wet prom. 25/02/2007 pub. 05/03/2007 numac 2007003101 bron federale overheidsdienst financien Wet houdende diverse wijzigingen inzake accijnzen type wet prom. 25/02/2007 pub. 13/03/2007 numac 2007003128 bron federale overheidsdienst financien Wet houdende diverse wijzigingen inzake accijnzen sluiten8 en gewijzigd bij de wetten van 27 juni 2021 en 21 januari 2022, worden de volgende wijzigingen aangebracht: 1° in paragraaf 2, derde lid, worden de woorden "WIB 92" opgeheven; 2° paragraaf 3, tweede lid, wordt aangevuld met de zin "Opleidingen die geheel of gedeeltelijk worden gefinancierd via een door de overheid gesubsidieerd opleidingsverlof, komen niet in aanmerking."; 3° in paragraaf 4, derde lid, worden de woorden "de totale bezoldiging" vervangen door de woorden "de in deze paragraaf bedoelde belastbare bezoldigingen".

Art. 52.In artikel 444 van hetzelfde Wetboek, laatstelijk gewijzigd bij de wet van 28 maart 2022Relevante gevonden documenten type wet prom. 25/04/2007 pub. 08/05/2007 numac 2007201376 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Wet houdende diverse bepalingen (1) sluiten9, worden de volgende wijzigingen aangebracht: 1° in het vierde lid worden de woorden "bedoeld in het eerste lid" ingevoegd tussen het woord "belastingverhogingen" en de woorden "mag niet hoger zijn";2° in het vijfde lid worden de woorden "in het eerste lid bedoelde" ingevoegd tussen het woord "De" en de woorden "verhoging wordt slechts".

Art. 53.Artikel 39 treedt in werking op de datum bepaald overeenkomstig artikel 29 van de wet van 23 februari 2022Relevante gevonden documenten type wet prom. 25/04/2007 pub. 08/05/2007 numac 2007201376 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Wet houdende diverse bepalingen (1) sluiten8 tot tenuitvoerlegging van Verordening (EU) 2020/1503 van het Europees Parlement en de Raad van 7 oktober 2020 betreffende Europese crowdfundingdienstverleners voor bedrijven en tot wijziging van Verordening (EU) 2017/1129 en Richtlijn (EU) 2019/1937, en tot omzetting van Richtlijn (EU) 2021/338 van het Europees Parlement en de Raad van 16 februari 2021 tot wijziging van Richtlijn 2014/65/EU wat betreft informatievereisten, productgovernance en positielimieten, en Richtlijnen 2013/36/EU en (EU) 2019/878 wat betreft de toepassing daarvan op beleggingsondernemingen, om bij te dragen aan het herstel van de COVID-19-crisis (II).

Artikel 40, 1°, treedt in werking op 1 januari 2023.

Artikel 40, 2°, is van toepassing op de jobbonussen die worden betaald of toegekend vanaf het belastbare tijdperk dat ten vroegste verbonden is met het aanslagjaar 2023.

De artikelen 41 en 42 hebben uitwerking met ingang van 1 april 2022.

Artikel 44, 1°, heeft uitwerking met ingang van 1 januari 2022.

Artikel 44, 2° en 3°, treedt in werking op 1 januari 2023.

Artikel 48 is van toepassing op de bezoldigingen die vanaf 25 juli 2022 worden betaald of toegekend. HOOFDSTUK 2. - Wijziging van de wet van 30 maart 1994Relevante gevonden documenten type wet prom. 30/03/1994 pub. 07/02/2012 numac 2012000056 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet houdende sociale bepalingen type wet prom. 30/03/1994 pub. 27/01/2015 numac 2015000029 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet houdende sociale bepalingen sluiten houdende sociale bepalingen - berekening van de bijzondere bijdrage voor de sociale zekerheid

Art. 54.In artikel 108, § 1, tweede lid, van de wet van 30 maart 1994Relevante gevonden documenten type wet prom. 30/03/1994 pub. 07/02/2012 numac 2012000056 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet houdende sociale bepalingen type wet prom. 30/03/1994 pub. 27/01/2015 numac 2015000029 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet houdende sociale bepalingen sluiten houdende sociale bepalingen, ingevoegd bij de wet van 28 maart 2022Relevante gevonden documenten type wet prom. 25/04/2007 pub. 08/05/2007 numac 2007201376 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Wet houdende diverse bepalingen (1) sluiten9, worden de volgende wijzigingen aangebracht: 1° in de bepalingen onder het derde en vierde streepje worden de woorden "40 977,26 euro" telkens vervangen door de woorden "40 997,26 euro";2° in de bepaling onder het vierde streepje worden de woorden "40 977,27 euro" vervangen door de woorden "40 997,27 euro".

Art. 55.Artikel 54 is van toepassing op de bijzondere bijdragen die verschuldigd zijn op de inkomsten die behaald worden vanaf 1 januari 2022 en verbonden zijn aan het aanslagjaar 2023 of aan een later aanslagjaar. HOOFDSTUK 3. - Wijziging van de wet van 29 mei 2020Relevante gevonden documenten type wet prom. 25/02/2007 pub. 05/03/2007 numac 2007003101 bron federale overheidsdienst financien Wet houdende diverse wijzigingen inzake accijnzen type wet prom. 25/02/2007 pub. 13/03/2007 numac 2007003128 bron federale overheidsdienst financien Wet houdende diverse wijzigingen inzake accijnzen sluiten9 houdende diverse dringende fiscale bepalingen ten gevolge van de COVID-19-pandemie - verlenging van de vrijstelling van vergoedingen in het kader van steunmaatregelen die worden genomen door de gewesten, gemeenschappen, provincies of gemeenten

Art. 56.In artikel 6, tweede lid, derde streepje, van de wet van 29 mei 2020Relevante gevonden documenten type wet prom. 25/02/2007 pub. 05/03/2007 numac 2007003101 bron federale overheidsdienst financien Wet houdende diverse wijzigingen inzake accijnzen type wet prom. 25/02/2007 pub. 13/03/2007 numac 2007003128 bron federale overheidsdienst financien Wet houdende diverse wijzigingen inzake accijnzen sluiten9 houdende diverse dringende fiscale bepalingen ten gevolge van de COVID-19-pandemie, gewijzigd bij de wetten van 20 december 2020, 2 april 2021 en 14 februari 2022, worden de woorden "31 maart 2022" vervangen door de woorden "30 juni 2022".

Art. 57.Artikel 56 heeft uitwerking met ingang van 1 april 2022. HOOFDSTUK 4 - Verrekening van de bedrijfsvoorheffing ingehouden op inkomsten die als beloningen voor verenigingsactiviteiten worden aangemerkt

Art. 58.De bedrijfsvoorheffing die in de periode van 1 januari 2022 tot 15 mei 2022 overeenkomstig artikel 272 van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 is ingehouden op inkomsten die ingevolge de wet van 26 april 2022Relevante gevonden documenten type wet prom. 16/01/1989 pub. 06/11/2008 numac 2008000907 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Bijzondere wet betreffende de financiering van de Gemeenschappen en de Gewesten. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten0 tot regeling van het fiscaal stelsel van de beloningen voor verenigingsactiviteiten bedoeld in artikel 17 van het koninklijk besluit van 28 november 1969 tot uitvoering van de wet van 27 juni 1969 tot herziening van de besluitwet van 28 december 1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders worden aangemerkt als in artikel 90, eerste lid, 1° ter, van datzelfde Wetboek bedoelde beloningen, wordt met de belasting verrekend overeenkomstig artikel 296 van het voormelde Wetboek.

De in het eerste lid bedoelde bedrijfsvoorheffing wordt vermeld op de inkomstenfiche die in toepassing van artikel 90, vierde lid, van het voormelde Wetboek wordt opgesteld voor het inkomstenjaar 2022. HOOFDSTUK 5. - Tussenkomst in de gestegen vervoerskosten van werknemers

Art. 59.Voor de toepassing van dit hoofdstuk hebben de volgende termen de hiernavolgende betekenis: 1° "forfaitaire kilometervergoeding voor dienstverplaatsingen": de vergoeding die wordt toegekend aan werknemers die een eigen voertuig gebruiken voor hun verplaatsingen in het kader van de uitoefening van hun arbeidsovereenkomst die geen verplaatsingen zijn tussen de woonplaats en de plaats van tewerkstelling, om kosten te dekken die voortvloeien uit het gebruik van het voertuig voor zover die vergoeding wordt berekend op basis van werkelijk afgelegde kilometers;2° "referentievergoeding": de forfaitaire kilometervergoeding die werd toegekend voor dienstverplaatsingen op 1 november 2021;3° "verhoging van de forfaitaire kilometervergoeding voor dienstverplaatsingen": het verschil tussen de onder de bepaling onder 1° bedoelde forfaitaire kilometervergoeding voor dienstverplaatsingen op een bepaald tijdstip en de onder de bepaling onder 2° bedoelde referentievergoeding;4° "forfaitaire kilometervergoeding voor dienstverplaatsingen die de federale overheid aan zijn personeel toekent": de forfaitaire kilometervergoeding die de federale overheid aan zijn personeel toekent ter vergoeding van reiskosten verbonden aan het gebruik van een eigen voertuig voor dienstverplaatsingen met als bedrag: voor de dienstverplaatsingen in de periode vanaf 1 maart 2022 tot en met 30 juni 2022: 0,402 euro per kilometer; voor de dienstverplaatsingen vanaf 1 juli 2022: hetgeen is vastgesteld overeenkomstig artikel 74 van het Koninklijk besluit van 13 juli 2017Relevante gevonden documenten type wet prom. 08/06/2008 pub. 16/06/2008 numac 2008202046 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Wet houdende diverse bepalingen (1) sluiten1 tot vaststelling van de toelagen en vergoedingen van de personeelsleden van het federaal openbaar ambt; 5° "voertuig": een motorvoertuig waarvoor de in artikel 38, § 1, eerste lid, 14, a), van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 bedoelde kilometervergoeding niet kan worden toegekend.

Art. 60.§ 1. Aan de belastingplichtigen die onderworpen zijn aan de personenbelasting, de vennootschapsbelasting, de rechtspersonenbelasting of de belasting van niet-inwoners, wordt onder de in paragraaf 2 bepaalde voorwaarden een belastingkrediet verleend voor de verhoging van de forfaitaire kilometervergoeding voor dienstverplaatsingen die zij uiterlijk op 31 december 2022 betalen of toekennen voor dienstverplaatsingen gedaan in de periode van 1 maart 2022 tot en met 31 december 2022.

Dit belastingkrediet wordt "belastingkrediet voor de verhoging van de forfaitaire kilometervergoeding voor dienstverplaatsingen" genoemd. § 2. Het belastingkrediet wordt verleend voor de verhoging van de forfaitaire kilometervergoeding voor dienstverplaatsingen indien die het gevolg is van een aanpassing van een collectieve arbeidsovereenkomst, arbeidsreglement of individuele arbeidsovereenkomst na 31 oktober 2021 en ten laatste op 31 december 2022, en voor zover die aanpassing geldt zonder beperking in de tijd en niet door derden wordt vergoed.

Het belastingkrediet wordt niet verleend voor de verhoging van de forfaitaire kilometervergoeding voor dienstverplaatsingen die ten laste is van een buitenlandse inrichting van de belastingplichtige.

Wat de aan de belasting van niet-inwoners onderworpen belastingplichtigen betreft, wordt het belastingkrediet enkel verleend voor de verhoging die, de toepassing van paragraaf 5 buiten beschouwing gelaten, drukt op de in België behaalde of verkregen inkomsten die aan een van de in paragraaf 1 vermelde belastingen zijn onderworpen. § 3. Het bedrag van het belastingkrediet voor de verhoging van de forfaitaire kilometervergoeding voor dienstverplaatsingen wordt bepaald door het bedrag van de verhoging van de forfaitaire kilometervergoeding voor dienstverplaatsingen dat wordt betaald of toegekend te vermenigvuldigen met een tarief dat als volgt wordt bepaald: 1° voor het gedeelte van de verhoging van de forfaitaire kilometervergoeding voor dienstverplaatsingen van 0,3708 euro per kilometer tot en met het bedrag van de forfaitaire kilometervergoeding voor dienstverplaatsingen die de federale overheid aan zijn personeel toekent: 100 pct.; 2° voor het gedeelte van de verhoging van de forfaitaire kilometervergoeding voor dienstverplaatsingen tot en met 0,3707 euro per kilometer: een tarief dat wordt verkregen door het gemiddelde van de referentievergoeding en de forfaitaire kilometervergoeding voor dienstverplaatsingen te delen door 0,3707 euro per kilometer en vervolgens af te ronden op de hogere of lagere tweede decimaal naargelang het cijfer van de derde decimaal al dan niet 5 bereikt. § 4. Het in dit hoofdstuk bedoelde belastingkrediet wordt volledig met de personenbelasting, vennootschapsbelasting, rechtspersonenbelasting of belasting van niet-inwoners verrekend.

Voor rijksinwoners wordt het in dit hoofdstuk bedoelde belastingkrediet tevens verrekend met de in titel VIII van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 bedoelde aanvullende belastingen op de personenbelasting.

Het gedeelte van het belastingkrediet dat niet kan worden verrekend, wordt terugbetaald indien het tenminste 2,50 euro bedraagt.

Het in dit hoofdstuk bedoelde belastingkrediet wordt: 1° voor de toepassing van artikel 158 van het voormelde Wetboek aangemerkt als een belastingkrediet dat betrekking heeft op de in dat artikel vermelde inkomsten;2° voor de toepassing van artikel 245, eerste lid, van hetzelfde Wetboek gelijkgesteld met het in artikel 289bis van hetzelfde Wetboek bedoelde belastingkrediet;3° voor de toepassing van artikel 413/1, § 1, 6°, tweede lid, derde streepje, van hetzelfde Wetboek gelijkgesteld met het in artikel 289bis van hetzelfde Wetboek bedoelde belastingkrediet. § 5. In afwijking van de artikelen 49, 66, 183 en 235 van hetzelfde Wetboek, is de verhoging van de forfaitaire kilometervergoeding voor dienstverplaatsingen waarvoor het in dit hoofdstuk bedoelde belastingkrediet wordt verleend, niet als beroepskost aftrekbaar. § 6. Het belastingkrediet wordt verleend voor elk belastbaar tijdperk waarin een verhoging van de forfaitaire kilometervergoeding voor dienstverplaatsingen wordt toegekend. § 7. De Koning kan nadere modaliteiten voor de toepassing van het in dit hoofdstuk bedoelde belastingkrediet vastleggen, met betrekking tot het leveren van het bewijs dat aan de voorwaarden voor de toepassing van het belastingkrediet is voldaan.

Art. 61.De bepalingen van de artikelen 59 en 60 van deze wet worden voor de toepassing van artikel 344, § 1, van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992, gelijkgesteld met een bepaling van dat Wetboek.

Art. 62.Voor het aanslagjaar 2022 vragen de in artikel 60, § 1, bedoelde belastingplichtigen de toepassing van het in dit hoofdstuk bedoelde belastingkrediet aan door middel van een formulier waarvan de vorm en de inhoud wordt vastgesteld door de Koning. De Koning bepaalt tevens de termijn en de modaliteiten voor de indiening van het formulier.

Art. 63.De artikelen 59 tot 61 zijn van toepassing op de vanaf 1 maart 2022 tot en met 31 december 2022 betaalde of toegekende verhogingen van de forfaitaire kilometervergoeding voor dienstverplaatsingen.

Voor de toepassing van het eerste lid is een verhoging van de forfaitaire kilometervergoeding voor dienstverplaatsingen toegekend vanaf 1 maart 2022 tot en met 31 december 2022 wanneer de dienstverplaatsing waarvoor de forfaitaire kilometervergoeding voor dienstverplaatsingen wordt toegekend is uitgevoerd vanaf 1 maart 2022 tot en met 31 december 2022.

TITEL 4. - Wijzigingen van de programmawet van 27 december 2004Relevante gevonden documenten type wet prom. 16/01/1989 pub. 06/11/2008 numac 2008000907 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Bijzondere wet betreffende de financiering van de Gemeenschappen en de Gewesten. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten3 en tot opheffing van het koninklijk besluit van 16 maart 2022Relevante gevonden documenten type wet prom. 08/06/2008 pub. 16/06/2008 numac 2008202046 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Wet houdende diverse bepalingen (1) sluiten3 tot voorlopige wijziging van artikel 419, b), c), e) i) en f) i), artikel 420, § 3, en artikel 429, § 5, 1), van de programmawet van 27 december 2004Relevante gevonden documenten type wet prom. 16/01/1989 pub. 06/11/2008 numac 2008000907 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Bijzondere wet betreffende de financiering van de Gemeenschappen en de Gewesten. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten3

Art. 64.In artikel 419 van de programmawet van 27 december 2004Relevante gevonden documenten type wet prom. 16/01/1989 pub. 06/11/2008 numac 2008000907 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Bijzondere wet betreffende de financiering van de Gemeenschappen en de Gewesten. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten3, laatstelijk gewijzigd bij de programmawet van 25 december 2017Relevante gevonden documenten type wet prom. 16/01/1989 pub. 06/11/2008 numac 2008000907 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Bijzondere wet betreffende de financiering van de Gemeenschappen en de Gewesten. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten8, worden de volgende wijzigingen aangebracht: 1° de bepaling onder b) wordt vervangen als volgt: "b) ongelode benzine van de GN-code 2710 11 49: i) met een hoog zwavelgehalte en/of aromatische verbindingen: - accijns: 245,4146 euro per 1 000 liter bij 15 ° C; - bijzondere accijns: 197,1939 euro per 1 000 liter bij 15 ° C; - bijdrage op de energie: 28,6317 euro per 1 000 liter bij 15 ° C; ii) met een laag zwavelgehalte en aromatische verbindingen: - accijns: 245,4146 euro per 1 000 liter bij 15 ° C; - bijzondere accijns: 181,4842 euro per 1 000 liter bij 15 ° C; - bijdrage op de energie: 28,6317 euro per 1 000 liter bij 15 ° C;"; 2° de bepaling onder c) wordt vervangen als volgt: "c) ongelode benzine van de GN-codes 2710 11 41 en 2710 11 45: - accijns: 245,4146 euro per 1 000 liter bij 15 ° C; - bijzondere accijns: 181,4842 euro per 1 000 liter bij 15 ° C; - bijdrage op de energie: 28,6317 euro per 1 000 liter bij 15 ° C;"; 3° in de bepaling onder e) wordt de bepaling onder i) vervangen als volgt: "i) gebruikt als motorbrandstof: - accijns: 198,3148 euro per 1 000 liter bij 15 ° C; - bijzondere accijns: 258,0517 euro per 1 000 liter bij 15 ° C; - bijdrage op de energie: 14,8736 euro per 1 000 liter bij 15 ° C;"; 4° in de bepaling onder f) wordt de bepaling onder i) vervangen als volgt: "i) gebruikt als motorbrandstof: - accijns: 198,3148 euro per 1 000 liter bij 15 ° C; - bijzondere accijns: 242,3421 euro per 1 000 liter bij 15 ° C; - bijdrage op de energie: 14,8736 euro per 1 000 liter bij 15 ° C;".

Art. 65.In artikel 420 van dezelfde programmawet, laatstelijk gewijzigd bij de programmawet van 25 december 2017Relevante gevonden documenten type wet prom. 16/01/1989 pub. 06/11/2008 numac 2008000907 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Bijzondere wet betreffende de financiering van de Gemeenschappen en de Gewesten. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten8, wordt paragraaf 3 vervangen als volgt: " § 3. 1° De tarieven van de bijzondere accijns vastgesteld bij artikel 419, b) en c), voor ongelode benzine van de GN-codes 2710 11 41, 2710 11 45 en 2710 11 49 en vastgesteld bij artikel 419, e) i) en f) i), voor gasolie van de GN-codes 2710 19 41, 2710 19 45 en 2710 19 49 verhogen, tot en met 30 september 2022 tot maximaal het niveau van de bijzondere accijns zoals van toepassing op 1 januari 2022 en dit overeenkomstig de procedure zoals hierna bepaald: de bijzondere accijns zal worden verhoogd vanaf de eerste en bij elke bijkomende vermindering van de maximumprijs vastgesteld door de programmaovereenkomst betreffende de verkoopprijzen van de aardolieproducten afgesloten tussen de Belgische Staat en de petroleumsector, op voorwaarde dat de eerste vermindering leidt tot een maximumprijs van de richtproducten vermeld in de programmaovereenkomst lager dan 1,70 euro per liter respectievelijk voor de ongelode benzine of voor de gasolie, telkens rekening houdend met het feit dat de verhoging van de bijzondere accijns slechts de helft van de verlaging van het maximum van de prijs exclusief btw van de richtproducten vermeld in de programmaovereenkomst mag bedragen, waarbij de verhoging er niet toe mag leiden dat het tarief van de bijzondere accijns zoals vastgesteld op 1 januari 2022 wordt overschreden. Op 1 oktober 2022 wordt de bijzondere accijns opnieuw vastgesteld op het niveau zoals van toepassing op 1 januari 2022.

Naar aanleiding van elke verlaging van de maximumprijs die een verhoging van de bijzondere accijns tot gevolg heeft, publiceert de minister bevoegd voor Financiën een officieel bericht in het Belgisch Staatsblad dat het bedrag van de maximumprijs exclusief btw, het nieuwe tarief van de bijzondere accijns en de datum van inwerkingtreding vermeldt. 2° In afwijking van artikel 427 bepaalt de Koning in een enkel, voor alle verhogingen van de bijzondere accijns vastgesteld overeenkomstig de bepalingen opgenomen in 1°, geldig koninklijk besluit de voorwaarden en eventuele beperkingen binnen dewelke een belastingheffing op de voorraden energieproducten die tot verbruik zijn uitgeslagen zal plaatsvinden.".

Art. 66.In artikel 429 van dezelfde programmawet, laatstelijk gewijzigd bij de programma wet van 27 december 2021Relevante gevonden documenten type wet prom. 25/04/2007 pub. 08/05/2007 numac 2007201376 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Wet houdende diverse bepalingen (1) sluiten6, wordt § 5, 1), vervangen als volgt: "1) De gasolie bedoeld in artikel 419, f), i) kan genieten van een vrijstelling van de bijzondere accijns ten belope van het bedrag dat 159,9986 euro per 1 000 liter bij 15 ° C overschrijdt. Deze gedeeltelijke vrijstelling van de bijzondere accijns is beperkt tot maximum 226,9716 euro per 1 000 liter bij 15 ° C. De vrijstelling van de bijzondere accijns gebeurt aan de hand van een terugbetaling, indien deze gasolie wordt gebruikt voor: a) het bezoldigd vervoer van personen met motorvoertuigen die een taxidienst verzekeren;deze status wordt bevestigd door de gemeentelijke of gewestelijke overheid van het gebied van de uitbater; b) het bezoldigd vervoer van personen met motorvoertuigen die een dienst voor het verhuren met chauffeurs uitmaken voor zover dit gebeurt met voertuigen die aangepast zijn voor het vervoeren van gehandicapte personen;c) het vervoer van goederen voor eigen rekening of voor rekening van derden met een motorvoertuig of een samenstel van voertuigen dat uitsluitend bestemd is voor het goederenvervoer over de weg en waarvan de maximaal toegelaten massa gelijk is aan of meer is dan 7,5 ton; d) het vervoer van personen, geregeld of occasioneel, met een motorvoertuig van de categorieën M2 of M3 zoals omschreven in het koninklijk besluit van 15 maart 1968Relevante gevonden documenten type wet prom. 08/06/2008 pub. 16/06/2008 numac 2008202046 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Wet houdende diverse bepalingen (1) sluiten0 houdende algemeen reglement op de technische eisen waaraan de auto's, hun aanhangwagens, hun onderdelen en hun veiligheidstoebehoren moeten voldoen.".

Art. 67.Het koninklijk besluit van 16 maart 2022Relevante gevonden documenten type wet prom. 08/06/2008 pub. 16/06/2008 numac 2008202046 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Wet houdende diverse bepalingen (1) sluiten3 tot voorlopige wijziging van artikel 419, b), c), e) i) en f) i), artikel 420, § 3 en artikel 429, § 5, 1) van de programmawet van 27 december 2004Relevante gevonden documenten type wet prom. 16/01/1989 pub. 06/11/2008 numac 2008000907 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Bijzondere wet betreffende de financiering van de Gemeenschappen en de Gewesten. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten3 wordt opgeheven.

Art. 68.Deze titel heeft uitwerking met ingang van 19 maart 2022.

TITEL 5. - Wijzigingen van de programmawet van 27 december 2004Relevante gevonden documenten type wet prom. 16/01/1989 pub. 06/11/2008 numac 2008000907 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Bijzondere wet betreffende de financiering van de Gemeenschappen en de Gewesten. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten3

Art. 69.In artikel 414, § 2, van de programmawet van 27 december 2004Relevante gevonden documenten type wet prom. 16/01/1989 pub. 06/11/2008 numac 2008000907 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Bijzondere wet betreffende de financiering van de Gemeenschappen en de Gewesten. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten3, worden de woorden "Verordening (EG) nr. 2031/2001 van de Commissie van 6 augustus 2001 tot wijziging van bijlage I van" vervangen door de woorden "de Uitvoeringsverordening (EU) 2017/1925 van de Commissie van 12 oktober 2017 tot wijziging van bijlage I bij".

Art. 70.In artikel 415, § 1, van dezelfde programmawet, gewijzigd bij de wet van 8 juni 2008Relevante gevonden documenten type wet prom. 08/06/2008 pub. 16/06/2008 numac 2008202046 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Wet houdende diverse bepalingen (1) sluiten wordt de bepaling onder h) vervangen als volgt: "h) producten van de GN-codes 3824 99 86, 3824 99 92 (met uitzondering van roestwerende preparaten die aminen als werkzame bestanddelen bevatten, en anorganische preparaten voor het oplossen of voor het verdunnen van vernissen of van dergelijke producten), 3824 99 93, 3824 99 96 (met uitzondering van roestwerende preparaten die aminen als werkzame bestanddelen bevatten, en anorganische preparaten voor het oplossen of voor het verdunnen van vernissen of van dergelijke producten), 3826 00 10 en 3826 00 90, indien deze zijn bestemd om als verwarmings- of motorbrandstof te worden gebruikt.".

Art. 71.In artikel 418, § 1, van dezelfde programmawet, laatstelijk gewijzigd bij de wet van 21 december 2013Relevante gevonden documenten type wet prom. 07/03/2002 pub. 19/03/2002 numac 2002003138 bron ministerie van financien Wet tot wijziging van het Wetboek der successierechten en het Wetboek der registratie-, hypotheek- en griffierechten ingevolge de nieuwe lokalisatiecriteria voor de gewestelijke belastingen zoals bepaald bij de bijzondere wet van 13 juli 2001 tot herfinanciering van de gemeenschappen en uitbreiding van de fiscale bevoegdheden van de gewesten type wet prom. 07/03/2002 pub. 13/03/2002 numac 2002003136 bron ministerie van financien Wet tot wijziging van de artikelen 50, 51, 51bis, 53quater, 53quinquies, 53sexies, 55 en 61 van het Wetboek van de belasting over de toegevoegde waarde type wet prom. 07/03/2002 pub. 19/03/2002 numac 2002003137 bron ministerie van financien Wet tot wijziging, wat de leden van de provincieraden betreft, van artikel 27, tweede lid, van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 en, wat de leden van de bestendige deputaties betreft, van artikel 53, 17°, van hetzelfde Wetboek type wet prom. 07/03/2002 pub. 08/05/2002 numac 2002000288 bron ministerie van binnenlandse zaken Wet tot wijziging van het Kieswetboek om het stemrecht toe te kennen aan de Belgen die in het buitenland verblijven, voor de verkiezing van de federale Wetgevende Kamers en tot instelling van de vrijheid van keuze van de gemachtigde in geval van stemming per volmacht sluiten2, worden de volgende wijzigingen aangebracht: 1° de bepaling onder c) wordt vervangen als volgt: "c) producten van de GN-codes 2710 12 tot en met 2710 19 68, 2710 20 tot en met 2710 20 39 en 2710 20 90 (alleen voor producten waarvan minder dan 90 % van het volume (distillatieverliezen inbegrepen) overdistilleert bij 210 ° C en 65 % of meer van het volume (distillatieverliezen inbegrepen) overdistilleert bij 250 ° C (methode EN ISO 3405 (gelijkwaardig aan methode ASTM D 86)).Voor producten van de GN-codes 2710 12 21, 2710 12 25, 2710 19 29 en 2710 20 90 (alleen voor producten waarvan minder dan 90 % van het volume (distillatieverliezen inbegrepen) overdistilleert bij 210 ° C en 65 % of meer van het volume (distillatieverliezen inbegrepen) overdistilleert bij 250 ° C (methode EN ISO 3405 (gelijkwaardig aan methode ASTM D 86)) zijn de bepalingen inzake controles en verkeer echter uitsluitend van toepassing op commercieel bulkverkeer;"; 2° de bepaling onder i) wordt vervangen als volgt: "i) producten van de GN-codes 3824 99 86, 3824 99 92 (met uitzondering van roestwerende preparaten die aminen als werkzame bestanddelen bevatten, en anorganische preparaten voor het oplossen of voor het verdunnen van vernissen of van dergelijke producten), 3824 99 93, 3824 99 96 (met uitzondering van roestwerende preparaten die aminen als werkzame bestanddelen bevatten, en anorganische preparaten voor het oplossen of voor het verdunnen van vernissen of van dergelijke producten), 3826 00 10 en 3826 00 90, indien deze zijn bestemd voor gebruik als verwarmings- of motorbrandstof.".

Art. 72.In artikel 419 van dezelfde programmawet, laatstelijk gewijzigd bij de wet van 27 december 2021Relevante gevonden documenten type wet prom. 25/04/2007 pub. 08/05/2007 numac 2007201376 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Wet houdende diverse bepalingen (1) sluiten6, worden de volgende wijzigingen aangebracht: 1° in de bepaling onder a) worden de woorden "2710 11 31, 2710 11 51 en 2710 11 59" vervangen door de woorden "2710 12 31, 2710 12 51 en 2710 12 59";2° in de bepaling onder b) worden de woorden "2710 11 49" vervangen door de woorden "2710 12 49";3° in de bepaling onder c) worden de woorden "2710 11 41 en 2710 11 45" vervangen door de woorden "2710 12 41 en 2710 12 45";4° in de bepaling onder e) worden de woorden "2710 19 41, 2710 19 45 en 2710 19 49" vervangen door de woorden "2710 19 46, 2710 19 47, 2710 19 48, 2710 20 16 en 2710 20 19";5° in de bepaling onder f) worden de woorden "GN-code 2710 19 41" vervangen door de woorden "GN-codes 2710 19 43 en 2710 20 11";6° in de bepaling onder g) worden de woorden "2710 19 61 tot en met 2710 19 69" vervangen door de woorden "2710 19 62 tot en met 2710 19 68 en 2710 20 31 tot en met 2710 20 39".

Art. 73.Artikel 419bis van dezelfde wet, ingevoegd bij de programmawet van 11 juli 2005Relevante gevonden documenten type wet prom. 16/01/1989 pub. 06/11/2008 numac 2008000907 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Bijzondere wet betreffende de financiering van de Gemeenschappen en de Gewesten. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten4, wordt opgeheven.

Art. 74.In artikel 420, § 2, van dezelfde programmawet, vervangen bij de wet van 25 februari 2007Relevante gevonden documenten type wet prom. 25/02/2007 pub. 05/03/2007 numac 2007003101 bron federale overheidsdienst financien Wet houdende diverse wijzigingen inzake accijnzen type wet prom. 25/02/2007 pub. 13/03/2007 numac 2007003128 bron federale overheidsdienst financien Wet houdende diverse wijzigingen inzake accijnzen sluiten, worden de volgende wijzigingen aangebracht: 1° in de bepaling onder a) worden de woorden "GN-code 2710 19 41" vervangen door de woorden "GN-codes 2710 19 46 en 2710 20 16";2° in de bepaling onder b) worden de woorden "2710 19 41" vervangen door de woorden "2710 19 43 en 2710 20 11".

Art. 75.In artikel 420, § 3 van dezelfde programmawet, vervangen bij de wet van 27 juni 2016Relevante gevonden documenten type wet prom. 07/03/2002 pub. 19/03/2002 numac 2002003138 bron ministerie van financien Wet tot wijziging van het Wetboek der successierechten en het Wetboek der registratie-, hypotheek- en griffierechten ingevolge de nieuwe lokalisatiecriteria voor de gewestelijke belastingen zoals bepaald bij de bijzondere wet van 13 juli 2001 tot herfinanciering van de gemeenschappen en uitbreiding van de fiscale bevoegdheden van de gewesten type wet prom. 07/03/2002 pub. 13/03/2002 numac 2002003136 bron ministerie van financien Wet tot wijziging van de artikelen 50, 51, 51bis, 53quater, 53quinquies, 53sexies, 55 en 61 van het Wetboek van de belasting over de toegevoegde waarde type wet prom. 07/03/2002 pub. 19/03/2002 numac 2002003137 bron ministerie van financien Wet tot wijziging, wat de leden van de provincieraden betreft, van artikel 27, tweede lid, van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 en, wat de leden van de bestendige deputaties betreft, van artikel 53, 17°, van hetzelfde Wetboek type wet prom. 07/03/2002 pub. 08/05/2002 numac 2002000288 bron ministerie van binnenlandse zaken Wet tot wijziging van het Kieswetboek om het stemrecht toe te kennen aan de Belgen die in het buitenland verblijven, voor de verkiezing van de federale Wetgevende Kamers en tot instelling van de vrijheid van keuze van de gemachtigde in geval van stemming per volmacht sluiten7, worden de woorden "2710 11 41, 2710 11 45 en 2710 11 49" vervangen door de woorden "2710 12 41, 2710 12 45 en 2710 12 49" en worden de woorden "2710 19 41, 2710 19 45 en 2710 19 49" vervangen door de woorden "2710 19 43, 2710 19 46 tot en met 2710 19 48, 2710 20 11, 2710 20 16 en 2710 20 19".

Art. 76.In artikel 424 van dezelfde programmawet, laatstelijk gewijzigd bij de wet van 27 december 2021Relevante gevonden documenten type wet prom. 25/04/2007 pub. 08/05/2007 numac 2007201376 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Wet houdende diverse bepalingen (1) sluiten6, worden de volgende wijzigingen aangebracht: 1° in paragraaf 1, derde lid, worden de woorden "verkoopt of afstaat" vervangen door de woorden "levert aan verbruikers, met uitzondering van de personen die elektriciteit produceren en leveren overeenkomstig de bepalingen voorzien in artikel 429, § 2, b) of d)";2° in paragraaf 2 wordt de enige zin van het eerste lid aangevuld met de woorden ", met uitzondering van de personen die elektriciteit produceren overeenkomstig de bepalingen voorzien in artikel 429, § 2, b) of d)".

Art. 77.In artikel 429, § 2, van dezelfde programmawet, laatstelijk gewijzigd bij de wet van 27 december 2021Relevante gevonden documenten type wet prom. 25/04/2007 pub. 08/05/2007 numac 2007201376 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Wet houdende diverse bepalingen (1) sluiten6, worden de volgende wijzigingen aangebracht: 1° in de bepaling onder b) wordt de laatste zin opgeheven;2° de bepaling onder d) wordt aangevuld met twee leden, luidende: "Worden beschouwd als milieuvriendelijk, de installaties voor hoogrenderende warmtekrachtkoppeling met een hoog rendement die een besparing aan primaire energie verzekeren van minstens 10 % in vergelijking met de referentiegegevens van de gescheiden productie van warmte en elektriciteit. De besparing op primaire energie als gevolg van warmtekrachtkoppelingsproductie wordt met de volgende formule berekend: waarbij: PES de besparing op primaire energie is.

CHPH? het warmterendement van de warmtekrachtkoppelingsproductie is, gedefinieerd als de opbrengst aan nuttige warmte op jaarbasis gedeeld door de brandstofinvoer die is gebruikt voor de opwekking van de som van de opbrengst aan nuttige warmte en elektriciteit uit warmtekrachtkoppeling.

RefH? de rendementsreferentiewaarde voor gescheiden warmteproductie is.

CHPE? het elektriciteitsrendement van de warmtekrachtkoppelingsproductie is, gedefinieerd als elektriciteit uit warmtekrachtkoppeling op jaarbasis, gedeeld door de brandstofinvoer die is gebruikt voor de opwekking van de som van de opbrengst aan nuttige warmte en elektriciteit uit warmtekrachtkoppeling. Indien een warmtekrachtkoppelingseenheid mechanische energie genereert, kan de elektriciteit uit warmtekrachtkoppeling op jaarbasis worden verhoogd met een aanvullend element dat staat voor de hoeveelheid elektriciteit gelijk aan die van mechanische energie.

RefE? de rendementsreferentiewaarde voor gescheiden elektriciteitsproductie is."; 3° in de bepaling onder g) worden de woorden "gasolie, kerosine en zware stookolie" vervangen door het woord "energieproducten";4° in de bepaling onder h) worden de woorden "gasolie, kerosine en zware stookolie" vervangen door de woorden "energieproducten die worden geleverd voor gebruik als motorbrandstof";5° in de bepaling onder i) worden de woorden "gasolie, kerosine, zware stookolie, LPG, aardgas, elektriciteit, kolen, cokes en bruinkool" vervangen door de woorden "energieproducten en elektriciteit";6° de bepaling onder l) wordt opgeheven;7° de bepaling onder n) wordt opgeheven.

Art. 78.In artikel 432, § 3, van dezelfde programmawet, vervangen bij de wet van 21 december 2013Relevante gevonden documenten type wet prom. 07/03/2002 pub. 19/03/2002 numac 2002003138 bron ministerie van financien Wet tot wijziging van het Wetboek der successierechten en het Wetboek der registratie-, hypotheek- en griffierechten ingevolge de nieuwe lokalisatiecriteria voor de gewestelijke belastingen zoals bepaald bij de bijzondere wet van 13 juli 2001 tot herfinanciering van de gemeenschappen en uitbreiding van de fiscale bevoegdheden van de gewesten type wet prom. 07/03/2002 pub. 13/03/2002 numac 2002003136 bron ministerie van financien Wet tot wijziging van de artikelen 50, 51, 51bis, 53quater, 53quinquies, 53sexies, 55 en 61 van het Wetboek van de belasting over de toegevoegde waarde type wet prom. 07/03/2002 pub. 19/03/2002 numac 2002003137 bron ministerie van financien Wet tot wijziging, wat de leden van de provincieraden betreft, van artikel 27, tweede lid, van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 en, wat de leden van de bestendige deputaties betreft, van artikel 53, 17°, van hetzelfde Wetboek type wet prom. 07/03/2002 pub. 08/05/2002 numac 2002000288 bron ministerie van binnenlandse zaken Wet tot wijziging van het Kieswetboek om het stemrecht toe te kennen aan de Belgen die in het buitenland verblijven, voor de verkiezing van de federale Wetgevende Kamers en tot instelling van de vrijheid van keuze van de gemachtigde in geval van stemming per volmacht sluiten2 en gewijzigd bij de wet van 14 december 2015, wordt het laatste streepje vervangen door hetgeen volgt: "- iedere persoon die voor zijn zakelijk gebruik van een vrijstelling inzake accijnzen, of van het verlaagd tarief voorzien in artikel 419, i), iii); 1, a wenst te genieten, met uitzondering van: 1° de personen die van de vrijstellingen voorzien in artikel 429, § 1, f), of g) of § 2, g) wensen te genieten;2° de personen die van de vrijstelling voorzien in artikel 429, § 2, b) wensen te genieten; 3° de personen die van de vrijstelling voorzien in artikel 429, § 2, d) wensen te genieten.".

TITEL 6. - Opheffing van artikel 326 van de algemene wet inzake douane en accijnzen

Art. 79.Artikel 326 van de algemene wet van 18 juli 1977Relevante gevonden documenten type wet prom. 07/03/2002 pub. 19/03/2002 numac 2002003138 bron ministerie van financien Wet tot wijziging van het Wetboek der successierechten en het Wetboek der registratie-, hypotheek- en griffierechten ingevolge de nieuwe lokalisatiecriteria voor de gewestelijke belastingen zoals bepaald bij de bijzondere wet van 13 juli 2001 tot herfinanciering van de gemeenschappen en uitbreiding van de fiscale bevoegdheden van de gewesten type wet prom. 07/03/2002 pub. 13/03/2002 numac 2002003136 bron ministerie van financien Wet tot wijziging van de artikelen 50, 51, 51bis, 53quater, 53quinquies, 53sexies, 55 en 61 van het Wetboek van de belasting over de toegevoegde waarde type wet prom. 07/03/2002 pub. 19/03/2002 numac 2002003137 bron ministerie van financien Wet tot wijziging, wat de leden van de provincieraden betreft, van artikel 27, tweede lid, van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 en, wat de leden van de bestendige deputaties betreft, van artikel 53, 17°, van hetzelfde Wetboek type wet prom. 07/03/2002 pub. 08/05/2002 numac 2002000288 bron ministerie van binnenlandse zaken Wet tot wijziging van het Kieswetboek om het stemrecht toe te kennen aan de Belgen die in het buitenland verblijven, voor de verkiezing van de federale Wetgevende Kamers en tot instelling van de vrijheid van keuze van de gemachtigde in geval van stemming per volmacht sluiten1 inzake douane en accijnzen, gewijzigd bij de wet van 12 mei 2014Relevante gevonden documenten type wet prom. 07/03/2002 pub. 19/03/2002 numac 2002003138 bron ministerie van financien Wet tot wijziging van het Wetboek der successierechten en het Wetboek der registratie-, hypotheek- en griffierechten ingevolge de nieuwe lokalisatiecriteria voor de gewestelijke belastingen zoals bepaald bij de bijzondere wet van 13 juli 2001 tot herfinanciering van de gemeenschappen en uitbreiding van de fiscale bevoegdheden van de gewesten type wet prom. 07/03/2002 pub. 13/03/2002 numac 2002003136 bron ministerie van financien Wet tot wijziging van de artikelen 50, 51, 51bis, 53quater, 53quinquies, 53sexies, 55 en 61 van het Wetboek van de belasting over de toegevoegde waarde type wet prom. 07/03/2002 pub. 19/03/2002 numac 2002003137 bron ministerie van financien Wet tot wijziging, wat de leden van de provincieraden betreft, van artikel 27, tweede lid, van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 en, wat de leden van de bestendige deputaties betreft, van artikel 53, 17°, van hetzelfde Wetboek type wet prom. 07/03/2002 pub. 08/05/2002 numac 2002000288 bron ministerie van binnenlandse zaken Wet tot wijziging van het Kieswetboek om het stemrecht toe te kennen aan de Belgen die in het buitenland verblijven, voor de verkiezing van de federale Wetgevende Kamers en tot instelling van de vrijheid van keuze van de gemachtigde in geval van stemming per volmacht sluiten4, wordt opgeheven.

TITEL 7. - Wijziging van de wet van 18 september 2017Relevante gevonden documenten type wet prom. 07/03/2002 pub. 19/03/2002 numac 2002003138 bron ministerie van financien Wet tot wijziging van het Wetboek der successierechten en het Wetboek der registratie-, hypotheek- en griffierechten ingevolge de nieuwe lokalisatiecriteria voor de gewestelijke belastingen zoals bepaald bij de bijzondere wet van 13 juli 2001 tot herfinanciering van de gemeenschappen en uitbreiding van de fiscale bevoegdheden van de gewesten type wet prom. 07/03/2002 pub. 13/03/2002 numac 2002003136 bron ministerie van financien Wet tot wijziging van de artikelen 50, 51, 51bis, 53quater, 53quinquies, 53sexies, 55 en 61 van het Wetboek van de belasting over de toegevoegde waarde type wet prom. 07/03/2002 pub. 19/03/2002 numac 2002003137 bron ministerie van financien Wet tot wijziging, wat de leden van de provincieraden betreft, van artikel 27, tweede lid, van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 en, wat de leden van de bestendige deputaties betreft, van artikel 53, 17°, van hetzelfde Wetboek type wet prom. 07/03/2002 pub. 08/05/2002 numac 2002000288 bron ministerie van binnenlandse zaken Wet tot wijziging van het Kieswetboek om het stemrecht toe te kennen aan de Belgen die in het buitenland verblijven, voor de verkiezing van de federale Wetgevende Kamers en tot instelling van de vrijheid van keuze van de gemachtigde in geval van stemming per volmacht sluiten8 tot voorkoming van het witwassen van geld en de financiering van terrorisme en tot beperking van het gebruik van contanten

Art. 80.Artikel 83, § 2, eerste lid, van de wet van 18 september 2017Relevante gevonden documenten type wet prom. 07/03/2002 pub. 19/03/2002 numac 2002003138 bron ministerie van financien Wet tot wijziging van het Wetboek der successierechten en het Wetboek der registratie-, hypotheek- en griffierechten ingevolge de nieuwe lokalisatiecriteria voor de gewestelijke belastingen zoals bepaald bij de bijzondere wet van 13 juli 2001 tot herfinanciering van de gemeenschappen en uitbreiding van de fiscale bevoegdheden van de gewesten type wet prom. 07/03/2002 pub. 13/03/2002 numac 2002003136 bron ministerie van financien Wet tot wijziging van de artikelen 50, 51, 51bis, 53quater, 53quinquies, 53sexies, 55 en 61 van het Wetboek van de belasting over de toegevoegde waarde type wet prom. 07/03/2002 pub. 19/03/2002 numac 2002003137 bron ministerie van financien Wet tot wijziging, wat de leden van de provincieraden betreft, van artikel 27, tweede lid, van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 en, wat de leden van de bestendige deputaties betreft, van artikel 53, 17°, van hetzelfde Wetboek type wet prom. 07/03/2002 pub. 08/05/2002 numac 2002000288 bron ministerie van binnenlandse zaken Wet tot wijziging van het Kieswetboek om het stemrecht toe te kennen aan de Belgen die in het buitenland verblijven, voor de verkiezing van de federale Wetgevende Kamers en tot instelling van de vrijheid van keuze van de gemachtigde in geval van stemming per volmacht sluiten8 tot voorkoming van het witwassen van geld en de financiering van terrorisme en tot beperking van het gebruik van contanten, laatstelijk gewijzigd bij de wet van 15 mei 2022, wordt aangevuld met een bepaling onder 6°, luidende: "6° tussen de CFI en de Algemene Administratie van de Thesaurie van de FOD Financiën in het kader van de toepassing van financiële sancties, embargo's en beperkende maatregelen die worden genomen door de Verenigde Naties, de Europese Unie of België ten aanzien van landen, personen of entiteiten met als doel een einde te maken aan schendingen van de internationale vrede en veiligheid zoals terrorisme, de schending van mensenrechten, de destabilisering van soevereine staten en de verspreiding van massavernietigingswapens.".

TITEL 8. - Wijziging van de wet van 8 juli 2018Relevante gevonden documenten type wet prom. 25/02/2007 pub. 05/03/2007 numac 2007003101 bron federale overheidsdienst financien Wet houdende diverse wijzigingen inzake accijnzen type wet prom. 25/02/2007 pub. 13/03/2007 numac 2007003128 bron federale overheidsdienst financien Wet houdende diverse wijzigingen inzake accijnzen sluiten3 houdende organisatie van een centraal aanspreekpunt van rekeningen en financiële contracten en tot uitbreiding van de toegang tot het centraal bestand van berichten van beslag, delegatie, overdracht, collectieve schuldenregeling en protest

Art. 81.In artikel 3 van de wet van 8 juli 2018Relevante gevonden documenten type wet prom. 25/02/2007 pub. 05/03/2007 numac 2007003101 bron federale overheidsdienst financien Wet houdende diverse wijzigingen inzake accijnzen type wet prom. 25/02/2007 pub. 13/03/2007 numac 2007003128 bron federale overheidsdienst financien Wet houdende diverse wijzigingen inzake accijnzen sluiten3 houdende organisatie van een centraal aanspreekpunt van rekeningen en financiële contracten en tot uitbreiding van de toegang tot het centraal bestand van berichten van beslag, delegatie, overdracht, collectieve schuldenregeling en protest worden de volgende wijzigingen aangebracht: a) in de bepaling onder 1° worden de woorden "en beursvennootschappen" opgeheven; b) de bepaling onder 2° wordt vervangen als volgt: "2° de beursvennootschappen bedoeld in artikel 2 van de wet van 20 juli 2022Relevante gevonden documenten type wet prom. 25/04/2007 pub. 08/05/2007 numac 2007201376 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Wet houdende diverse bepalingen (1) sluiten7 op het statuut van en het toezicht op beursvennootschappen en houdende diverse bepalingen;".

Art. 82.In artikel 8, § 1, tweede lid, van dezelfde wet, gewijzigd bij de wet van 2 december 2021Relevante gevonden documenten type wet prom. 25/04/2007 pub. 08/05/2007 numac 2007201376 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Wet houdende diverse bepalingen (1) sluiten1, worden de woorden "op schriftelijk verzoek gericht aan de NBB" vervangen door de woorden "op verzoek gericht aan de NBB hetzij schriftelijk, hetzij via diens website,".

TITEL 9. - Wijzigingen van de wet van 16 december 2015Relevante gevonden documenten type wet prom. 07/03/2002 pub. 19/03/2002 numac 2002003138 bron ministerie van financien Wet tot wijziging van het Wetboek der successierechten en het Wetboek der registratie-, hypotheek- en griffierechten ingevolge de nieuwe lokalisatiecriteria voor de gewestelijke belastingen zoals bepaald bij de bijzondere wet van 13 juli 2001 tot herfinanciering van de gemeenschappen en uitbreiding van de fiscale bevoegdheden van de gewesten type wet prom. 07/03/2002 pub. 13/03/2002 numac 2002003136 bron ministerie van financien Wet tot wijziging van de artikelen 50, 51, 51bis, 53quater, 53quinquies, 53sexies, 55 en 61 van het Wetboek van de belasting over de toegevoegde waarde type wet prom. 07/03/2002 pub. 19/03/2002 numac 2002003137 bron ministerie van financien Wet tot wijziging, wat de leden van de provincieraden betreft, van artikel 27, tweede lid, van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 en, wat de leden van de bestendige deputaties betreft, van artikel 53, 17°, van hetzelfde Wetboek type wet prom. 07/03/2002 pub. 08/05/2002 numac 2002000288 bron ministerie van binnenlandse zaken Wet tot wijziging van het Kieswetboek om het stemrecht toe te kennen aan de Belgen die in het buitenland verblijven, voor de verkiezing van de federale Wetgevende Kamers en tot instelling van de vrijheid van keuze van de gemachtigde in geval van stemming per volmacht sluiten6 tot regeling van de mededeling van inlichtingen betreffende financiële rekeningen, door de Belgische financiële instellingen en de FOD Financiën, in het kader van een automatische uitwisseling van inlichtingen op internationaal niveau en voor belastingdoeleinden

Art. 83.Artikel 5 van de wet van 16 december 2015Relevante gevonden documenten type wet prom. 07/03/2002 pub. 19/03/2002 numac 2002003138 bron ministerie van financien Wet tot wijziging van het Wetboek der successierechten en het Wetboek der registratie-, hypotheek- en griffierechten ingevolge de nieuwe lokalisatiecriteria voor de gewestelijke belastingen zoals bepaald bij de bijzondere wet van 13 juli 2001 tot herfinanciering van de gemeenschappen en uitbreiding van de fiscale bevoegdheden van de gewesten type wet prom. 07/03/2002 pub. 13/03/2002 numac 2002003136 bron ministerie van financien Wet tot wijziging van de artikelen 50, 51, 51bis, 53quater, 53quinquies, 53sexies, 55 en 61 van het Wetboek van de belasting over de toegevoegde waarde type wet prom. 07/03/2002 pub. 19/03/2002 numac 2002003137 bron ministerie van financien Wet tot wijziging, wat de leden van de provincieraden betreft, van artikel 27, tweede lid, van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 en, wat de leden van de bestendige deputaties betreft, van artikel 53, 17°, van hetzelfde Wetboek type wet prom. 07/03/2002 pub. 08/05/2002 numac 2002000288 bron ministerie van binnenlandse zaken Wet tot wijziging van het Kieswetboek om het stemrecht toe te kennen aan de Belgen die in het buitenland verblijven, voor de verkiezing van de federale Wetgevende Kamers en tot instelling van de vrijheid van keuze van de gemachtigde in geval van stemming per volmacht sluiten6 tot regeling van de mededeling van inlichtingen betreffende financiële rekeningen, door de Belgische financiële instellingen en de FOD Financiën, in het kader van een automatische uitwisseling van inlichtingen op internationaal niveau en voor belastingdoeleinden, wordt aangevuld met een paragraaf 5, luidende: " § 5. Als een persoon een mechanisme invoert met als hoofddoel of een van de hoofddoelen het vermijden van enige verplichting waarin deze wet voorziet, wordt het mechanisme geacht niet te zijn ingesteld door de persoon en moeten de in dit artikel genoemde inlichtingen door de rapporterende financiële instelling worden meegedeeld alsof het mechanisme nooit heeft bestaan.".

Art. 84.In artikel 13 van dezelfde wet, worden de volgende wijzigingen aangebracht: 1° in paragraaf 1 worden de woorden "de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens" vervangen door de woorden "Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG (algemene verordening gegevensbescherming) en van de wet van 30 juli 2018 betreffende de bescherming van natuurlijke personen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens";2° in paragraaf 2 worden de woorden "van de wet van 8 december 1992" vervangen door de woorden "van Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG, en van de wet van 30 juli 2018 betreffende de bescherming van natuurlijke personen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens".

Art. 85.In artikel 14, § 4, van dezelfde wet, worden de woorden "met artikel 12 van de voormelde wet van 8 december 1992" vervangen door de woorden "met artikel 39 van de voormelde wet van 30 juli 2018".

Art. 86.Artikel 16 van dezelfde wet wordt vervangen als volgt: "

Art. 16.§ 1. Wanneer ze worden gedaan naar een rechtsgebied buiten de Europese Unie dat niet wordt geacht een passend beschermingsniveau te bieden, kunnen gegevensoverdrachten, in afwachting van de implementatie van de passende waarborgen in uitvoering van artikel 46 van de Verordening 2016/679 betreffende de bescherming van natuurlijke personen, alleen worden uitgevoerd als ze deel uitmaken van een uitwisseling van informatie voor fiscale doeleinden en op voorwaarde dat België vergelijkbare informatie verkrijgt die het mogelijk maakt om de naleving van de fiscale verplichtingen waaraan belastingplichtigen in België onderworpen zijn, te verbeteren. § 2. Niettegenstaande de andere bepalingen van de wet, wordt de toepassing van de wet uitgesteld of geschorst voor een rechtsgebied dat geen lid is van de Europese Unie, wanneer bewezen is dat bedoeld rechtsgebied geen infrastructuur ontwikkeld heeft die garandeert dat de op zijn grondgebied gevestigde financiële instellingen en zijn belastingadministratie de inwoners van België op voldoende wijze informeren over de op hen betrekking hebbende inlichtingen die door dat rechtsgebied zullen worden medegedeeld in het kader van een automatische uitwisseling van inlichtingen aangaande financiële rekeningen. De toepassing van de wet wordt uitgesteld of geschorst door de Koning nadat de Belgische bevoegde autoriteit een schriftelijke opzegging aan de bevoegde autoriteit van het betrokken rechtsgebied toegezonden heeft. Het uitstel of de schorsing wordt van kracht op de datum van de bekendmaking van het koninklijk besluit in het Belgisch Staatsblad.".

Art. 87.In artikel 17 van dezelfde wet wordt een paragraaf 1bis ingevoegd, luidende: " § 1bis. De inlichtingen die een rapporterende financiële instelling overeenkomstig artikel 5 aan de Belgische bevoegde autoriteit meedeelt, worden eveneens ter beschikking gesteld van de ambtenaren van de administratie belast met de vestiging of de invordering van de belastingen (teneinde bij te dragen tot het verwezenlijken van de opdracht van deze ambtenaren voor het vestigen van of het invorderen van de belastingen). Deze inlichtingen worden geacht te zijn verkregen overeenkomstig de bepalingen van titel VII van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 en van hoofdstuk 10 van het Wetboek van de belasting over de toegevoegde waarde. Zij worden gebruikt en bewaard overeenkomstig het bepaalde in de wet van 3 augustus 2012Relevante gevonden documenten type wet prom. 03/08/2012 pub. 24/08/2012 numac 2012003257 bron federale overheidsdienst financien Wet houdende bepalingen betreffende de verwerking van persoonsgegevens door de Federale Overheidsdienst Financiën in het kader van zijn opdrachten type wet prom. 03/08/2012 pub. 31/01/2013 numac 2013000047 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet houdende bepalingen betreffende de verwerking van persoonsgegevens door de Federale Overheidsdienst Financiën in het kader van zijn opdrachten. - Duitse vertaling sluiten houdende bepalingen betreffende de verwerking van persoonsgegevens door de Federale Overheidsdienst Financiën in het kader van zijn opdrachten.".

Art. 88.In artikel 18, § 2, van dezelfde wet worden de woorden "van de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens" vervangen door de woorden "van de wet van 30 juli 2018 betreffende de bescherming van natuurlijke personen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens".

Art. 89.In bijlage I, punt D, van dezelfde wet gewijzigd bij de wet van 17 december 2017Relevante gevonden documenten type wet prom. 07/03/2002 pub. 19/03/2002 numac 2002003138 bron ministerie van financien Wet tot wijziging van het Wetboek der successierechten en het Wetboek der registratie-, hypotheek- en griffierechten ingevolge de nieuwe lokalisatiecriteria voor de gewestelijke belastingen zoals bepaald bij de bijzondere wet van 13 juli 2001 tot herfinanciering van de gemeenschappen en uitbreiding van de fiscale bevoegdheden van de gewesten type wet prom. 07/03/2002 pub. 13/03/2002 numac 2002003136 bron ministerie van financien Wet tot wijziging van de artikelen 50, 51, 51bis, 53quater, 53quinquies, 53sexies, 55 en 61 van het Wetboek van de belasting over de toegevoegde waarde type wet prom. 07/03/2002 pub. 19/03/2002 numac 2002003137 bron ministerie van financien Wet tot wijziging, wat de leden van de provincieraden betreft, van artikel 27, tweede lid, van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 en, wat de leden van de bestendige deputaties betreft, van artikel 53, 17°, van hetzelfde Wetboek type wet prom. 07/03/2002 pub. 08/05/2002 numac 2002000288 bron ministerie van binnenlandse zaken Wet tot wijziging van het Kieswetboek om het stemrecht toe te kennen aan de Belgen die in het buitenland verblijven, voor de verkiezing van de federale Wetgevende Kamers en tot instelling van de vrijheid van keuze van de gemachtigde in geval van stemming per volmacht sluiten9,worden in de bepaling onder 6, c), i., de woorden "de in artikel 4, § 2 van deze wet vermelde informatie" vervangen door de woorden "de in artikel 5, § 2 van deze wet vermelde inlichtingen".

TITEL 10. - Conformiteit van de fiscale procedures aan de internationale standaarden HOOFDSTUK 1. - Aanvraag door de fiscale administratie aan de bevoegde rechter van de hoofdveroordeling van de belastingplichtige, van de derde of van de belastingschuldige tot betaling van een dwangsom wanneer deze de uitoefening van de onderzoeksbevoegdheden van de fiscale administratie belemmert Afdeling 1. - Wijziging

van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992

Art. 90.Artikel 381 van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992, opgeheven bij de wet van 15 maart 1999Relevante gevonden documenten type wet prom. 15/03/1999 pub. 27/03/1999 numac 1999003180 bron ministerie van financien Wet betreffende de beslechting van fiscale geschillen sluiten, wordt hersteld als volgt: "

Art. 381.In geval van niet-naleving door de belastingplichtige of door een derde van de verplichtingen opgenomen in respectievelijk Titel VII, Hoofdstuk III, Afdeling I of Afdeling II, kan de fiscale administratie van de in het tweede lid bevoegde rechter eisen dat de betrokken belastingplichtige of de derde veroordeeld wordt tot betaling van een dwangsom in overeenstemming met de artikelen 1385bis tot 1385nonies van het Gerechtelijk Wetboek.

De vordering wordt aanhangig gemaakt bij de rechter die bevoegd is om te oordelen over de toepassing van de belastingwet zoals bedoeld in artikel 569, eerste lid, 32°, van het Gerechtelijk Wetboek en deze vordering wordt ingesteld en behandeld zoals in kort geding.

De dwangsom kan gevorderd worden wanneer de onderzoekingen uitgevoerd worden op vraag van een Staat waarmee België een overeenkomst tot voorkoming van dubbele belasting heeft gesloten, of waarmee België een akkoord heeft gesloten inzake de uitwisseling van inlichtingen met betrekking tot belastingaangelegenheden, of die samen met België deelneemt aan een ander bilateraal of multilateraal gesloten juridisch instrument, op voorwaarde dat deze overeenkomst, dit akkoord of dit juridisch instrument de uitwisseling van inlichtingen met betrekking tot belastingaangelegenheden tussen de akkoord sluitende Staten mogelijk maakt.". Afdeling 2. - Wijziging

van het Wetboek van de belasting over de toegevoegde waarde

Art. 91.In het Wetboek van de belasting over de toegevoegde waarde wordt een artikel 92ter ingevoegd, luidende: "

Art. 92ter.In geval van niet-naleving door de belastingplichtige of van eenieder, van de verplichtingen opgenomen in de artikelen 60, 61, 62, 62bis, 63, van dit Wetboek, kan de fiscale administratie van de in het tweede lid bevoegde rechter eisen dat de betrokken belastingplichtige veroordeeld wordt tot betaling van een dwangsom in overeenstemming met de artikelen 1385bis tot 1385nonies van het Gerechtelijk Wetboek.

De vordering wordt aanhangig gemaakt bij de rechter die bevoegd is om te oordelen over de toepassing van de belastingwet zoals bedoeld in artikel 569, eerste lid, 32°, van het Gerechtelijk Wetboek en deze vordering wordt ingesteld en behandeld zoals in kort geding.

De dwangsom kan gevorderd worden wanneer de onderzoekingen uitgevoerd worden op vraag van een Staat waarmee België een rechtsgrond tot uitwisselen van inlichtingen heeft inzake de belasting over de toegevoegde waarde.". HOOFDSTUK 2. - Wijziging van de onderzoeks-, aanslag-, bezwaar- en bewaartermijnen van boeken en bescheiden in het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992

Art. 92.In artikel 315, derde lid, van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992, laatstelijk gewijzigd bij de wet van 2 mei 2019Relevante gevonden documenten type wet prom. 25/02/2007 pub. 05/03/2007 numac 2007003101 bron federale overheidsdienst financien Wet houdende diverse wijzigingen inzake accijnzen type wet prom. 25/02/2007 pub. 13/03/2007 numac 2007003128 bron federale overheidsdienst financien Wet houdende diverse wijzigingen inzake accijnzen sluiten6, worden de woorden "van het zevende jaar of boekjaar volgend op het belastbaar tijdperk" vervangen door de woorden "van het tiende jaar of boekjaar volgend op het belastbaar tijdperk".

Art. 93.In artikel 315bis, vijfde lid, van hetzelfde Wetboek, ingevoegd bij de wet van 6 juli 1994 en laatstelijk gewijzigd bij de wet van 27 juni 2021Relevante gevonden documenten type wet prom. 25/04/2007 pub. 08/05/2007 numac 2007201376 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Wet houdende diverse bepalingen (1) sluiten2, worden de woorden "op het einde van het zevende jaar of het boekjaar volgend op het belastbaar tijdperk" vervangen door de woorden "op het einde van het tiende jaar of boekjaar volgend op het belastbaar tijdperk".

Art. 94.In artikel 333 van hetzelfde Wetboek, laatstelijk gewijzigd bij de wet van 28 maart 2022Relevante gevonden documenten type wet prom. 25/04/2007 pub. 08/05/2007 numac 2007201376 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Wet houdende diverse bepalingen (1) sluiten9, worden de volgende wijzigingen aangebracht: 1° het tweede lid wordt vervangen als volgt: "Bedoelde onderzoekingen mogen zonder voorafgaande kennisgeving worden verricht gedurende het belastbaar tijdperk evenals in alle termijnen bedoeld in artikel 354."; 2° tussen het tweede en het derde lid wordt een lid ingevoegd, luidende: "Echter mogen zij slechts worden verricht gedurende de in artikel 354, § 2, bedoelde aanvullende termijn, wanneer de administratie voorafgaandelijk op basis van aanwijzingen van fraude, binnen dezelfde termijn, kennis geeft van vermoedens van fraude en van haar intentie om deze verlengde termijn toe te passen voor een of meerdere aanslagjaren, ten gevolge van die vermoedens van fraude.Die voorafgaande kennisgeving is voorgeschreven op straffe van nietigheid van de aanslag."; 3° het derde lid, dat het vierde lid is geworden, wordt vervangen als volgt: "Wanneer de onderzoekingen uitgevoerd worden op vraag van een Staat waarmee België een overeenkomst tot voorkoming van dubbele belasting heeft gesloten, of waarmee België een akkoord heeft gesloten inzake de uitwisseling van inlichtingen met betrekking tot belastingaangelegenheden, of die samen met België deelneemt aan een ander bilateraal of multilateraal gesloten juridisch instrument, op voorwaarde dat deze overeenkomst, dit akkoord of dit juridisch instrument de uitwisseling van inlichtingen met betrekking tot belastingaangelegenheden tussen de akkoord sluitende Staten mogelijk maakt, is de in artikel 354, § 2, bedoelde onderzoekstermijn van toepassing en dit, met het oog op het beantwoorden van de voormelde vraag, zonder voorafgaande kennisgeving of aanwezigheid van vermoedens van fraude.".

Art. 95.Artikel 354 van hetzelfde Wetboek, laatstelijk gewijzigd bij de wet van 28 maart 2022Relevante gevonden documenten type wet prom. 25/04/2007 pub. 08/05/2007 numac 2007201376 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Wet houdende diverse bepalingen (1) sluiten9, wordt vervangen als volgt: " § 1. Wanneer de verschuldigde belasting hoger is dan de belasting met betrekking tot de belastbare inkomsten en de andere gegevens vermeld in de daartoe bestemde rubrieken van een aangifteformulier dat voldoet aan de vorm- en termijnvereisten, gesteld bij de artikelen 307 tot 311, mag de belasting of de aanvullende belasting, in afwijking van artikel 359 worden gevestigd gedurende drie jaar vanaf 1 januari van het jaar waarnaar het aanslagjaar wordt genoemd waarvoor de belasting is verschuldigd.

Bij niet-aangifte, bij laattijdige overlegging van aangifte, mag de belasting of de aanvullende belasting, in afwijking van artikel 359 worden gevestigd gedurende vier jaar vanaf 1 januari van het jaar waarnaar het aanslagjaar wordt genoemd waarvoor de belasting is verschuldigd.

In afwijking van het eerste en tweede lid, bij niet-aangifte, bij laattijdige overlegging van aangifte, of wanneer de verschuldigde belasting hoger is dan de belasting met betrekking tot de belastbare inkomsten en de andere gegevens vermeld in de daartoe bestemde rubrieken van een aangifteformulier dat voldoet aan de vormen termijnvereisten, gesteld bij de artikelen 307 tot 311, mag de belasting of de aanvullende belasting, in afwijking van artikel 359, worden gevestigd gedurende 6 jaar vanaf 1 januari van het jaar waarnaar het aanslagjaar wordt genoemd waarvoor de belasting is verschuldigd in alle volgende gevallen: - wanneer de aangifte een onderneming betreft die een lokaal dossier moet indienen overeenkomstig artikel 321/5; - wanneer de aangifte een onderneming betreft die onderworpen is aan de verplichting tot het indienen van een landenrapport overeenkomstig artikel 321/2; - wanneer, overeenkomstig artikel 307, § 1/2, de aangifte vergezeld moet gaan van een formulier waarop de betalingen zijn vermeld die tijdens het belastbaar tijdperk rechtstreeks of onrechtstreeks zijn gedaan aan personen of vaste inrichtingen gevestigd in bepaalde staten die door het Mondiaal Forum inzake transparantie en uitwisseling van inlichtingen in belastingaangelegenheden, worden aangemerkt als een Staat die niet effectief of substantieel de standaard op het gebied van de uitwisseling van inlichtingen op verzoek toepast, voorkomt op de lijst van Staten zonder of met een lage belasting of opgenomen in de lijst van de EU niet-coöperatieve rechtsgebieden; - wanneer in de aangifte in de roerende voorheffing vrijstellingen, verzakingen of verminderingen zijn opgenomen die worden toegekend op basis van een overeenkomst tot vermijding van dubbele belasting, of één van de voordelen van Richtlijn 2011/96/EU of Richtlijn 2003/49/EG inzake roerende voorheffing aan een inwoner van ander lidstaat van de Europese Unie toekennen; - wanneer de aangifte een verrekening bevat van het in artikel 285 bedoelde forfaitair gedeelte van de buitenlandse belasting; - wanneer over de aangifte inlichtingen werden ontvangen uit het buitenland, waarvoor een rechtsgrond bestaat die het uitwisselen van inlichtingen regelt in verband met een belasting waarop die rechtsgrond van toepassing is, en waarbij de inlichtingen betrekking hebben op: a) meldingsplichtige grensoverschrijdende constructies als bedoeld in artikel 326/1;b) informatie van platformexploitanten, op voorwaarde dat het betrokken bedrag voor een bepaalde belastingplichtige minimaal 25 000 euro bedraagt. In afwijking van het eerste en tweede lid, bij niet-aangifte, bij laattijdige overlegging van aangifte, of wanneer de verschuldigde belasting hoger is dan de belasting met betrekking tot de belastbare inkomsten en de andere gegevens vermeld in de daartoe bestemde rubrieken van een aangifteformulier dat voldoet aan de vormen termijnvereisten, gesteld bij de artikelen 307 tot 311, mag de belasting of de aanvullende belasting, in afwijking van artikel 359, worden gevestigd gedurende 10 jaar vanaf 1 januari van het jaar waarnaar het aanslagjaar wordt genoemd waar voor de belasting is verschuldigd wanneer de aangifte complex is.

Een aangifte is complex in alle volgende gevallen: - het betreft een hybridemismatch als bedoeld in artikel 2, § 1, 16° ; - het betreft een niet-uitgekeerde winst die voortkomt uit een kunstmatige constructie of een reeks van constructies opgezet met als wezenlijk doel een belastingvoordeel te verkrijgen als bedoeld in artikel 185/2; - wanneer, overeenkomstig artikel 307, § 1/1, de aangifte het bestaan van juridische constructies in een andere staat moet vermelden. § 2. In afwijking van de termijnen vermeld in § 1, eerste, tweede of derde lid, mag de belasting of de aanvullende belasting, in afwijking van artikel 359, worden gevestigd gedurende 10 jaar vanaf 1 januari van het jaar waarnaar het aanslagjaar wordt genoemd waarvoor de belasting is verschuldigd in geval van inbreuk op de bepalingen van dit Wetboek of van ter uitvoering ervan genomen besluiten, gedaan met bedrieglijk opzet of met het oogmerk te schaden. § 3. De onroerende voorheffing, de administratieve boete en, voor zover ze niet binnen de artikel 412 gestelde termijn zijn betaald, de roerende voorheffing en de bedrijfsvoorheffing mogen eveneens worden gevestigd binnen de termijn bepaald in de paragrafen 1 en 2. § 4. Wanneer de belastingplichtige anders dan per kalenderjaar boekhoudt, wordt voor de toepassing van de vennootschapsbelasting, de belasting van niet-inwoners die overeenkomstig de artikelen 233 en 248 wordt gevestigd, de roerende voorheffing of de bedrijfsvoorheffing, de in paragrafen 1 en 2 bedoelde termijn verlengd met eenzelfde tijdperk als dat welke is verlopen tussen 1 januari van het jaar waarnaar het aanslagjaar wordt genoemd en de datum van afsluiting van het boekjaar in de loop van hetzelfde jaar. § 5. Wanneer de belastingplichtige, diens echtgeno(o)t(e) op wiens goederen de aanslag wordt ingevorderd of de medeschuldenaar zoals bedoeld in artikel 2 van het Wetboek van de minnelijke en gedwongen invordering van fiscale en niet-fiscale schuldvorderingen, binnen de in de eerste paragraaf bedoelde termijn, overeenkomstig de artikelen 366 tot 371 een bezwaarschrift of een verzoek tot ontheffing van ambtswege overeenkomstig artikel 376 heeft ingediend, wordt die termijn verlengd met een tijdperk dat gelijk is aan de tijd die is verlopen tussen de datum van het indienen van het bezwaarschrift en die van de beslissing van de adviseur-generaal of de gedelegeerde ambtenaar, zonder dat die verlenging meer dan zes maanden mag bedragen.

Wanneer een belastingplichtige een vordering tot teruggave van de voorheffing op basis van artikel 368/1 binnen de termijn van drie jaar, indient, wordt deze termijn verlengd met een periode gelijk aan deze die tussen de datum van de indiening van de vordering tot teruggave en deze van de beslissing van de adviseur-generaal of van de door hem gedelegeerde ambtenaar zonder dat deze verlenging hoger mag zijn dan zes maanden.".

Art. 96.In hetzelfde Wetboek wordt een artikel 354/1 ingevoegd, luidende: "

Art. 354/1.De in artikel 354, § 1, derde of vierde lid bedoelde aanvullende termijn kan niet toegepast worden voor het vestigen van een aanslag in verband met de onjuiste of onvolledige aangifte van: a) gewestelijke belastingen, heffingen en retributies als bedoeld in artikel 198, § 1, 5° ;b) geldboeten, verbeurdverklaringen en straffen van alle aard als bedoel in artikel 53, 6° ;c) de niet-aftrekbare autokosten als bedoeld in artikel 66, § 1 of artikel 198bis;d) de niet-aftrekbare receptiekosten en kosten voor relatiegeschenken als bedoeld in artikel 53, 8° of 11° ;e) de niet-aftrekbare restaurantkosten als bedoeld in artikel 53, 8° bis of 11° ;f) de kosten voor niet-specifieke beroepskledij als bedoeld in artikel 53, 7° of 11° ; g) de sociale voordelen, met inbegrip van voordelen voor maaltijdcheques, sport- of cultuurcheques, of ecocheques als bedoeld in artikel 38, § 1.".

Art. 97.In artikel 358 van hetzelfde Wetboek, laatstelijk gewijzigd bij de wet van 2 mei 2019Relevante gevonden documenten type wet prom. 25/02/2007 pub. 05/03/2007 numac 2007003101 bron federale overheidsdienst financien Wet houdende diverse wijzigingen inzake accijnzen type wet prom. 25/02/2007 pub. 13/03/2007 numac 2007003128 bron federale overheidsdienst financien Wet houdende diverse wijzigingen inzake accijnzen sluiten6, worden de volgende wijzigingen aangemaakt: a) de bepaling onder paragraaf 1, 1° wordt als volgt vervangen: "1° een controle of een onderzoek in verband met de toepassing van de inkomstenbelastingen ten name van een welbepaalde belastingplichtige uitwijst, dat de verschuldigde roerende voorheffing of bedrijfsvoorheffing niet, laattijdig, onvolledig of onjuist is aangegeven, in de loop van één der vijf jaren vóór het jaar van de vaststelling;"; b) in de bepaling van paragraaf 1, 2° worden de woorden ", of verschuldigde roerende voorheffing of bedrijfsvoorheffing" ingevoegd tussen de woorden "uitwijst dat belastbare inkomen" en de woorden "in België niet werden aangegeven";c) in de bepaling onder paragraaf 1, 3° worden de woorden "of verschuldigde roerende voorheffing of bedrijfsvoorheffing" ingevoegd tussen de woorden "uitwijst dat belastbare inkomsten," en de woorden "niet werden aangegeven";d) in de bepaling onder paragraaf 1, 4° worden de woorden "of verschuldigde roerende voorheffing of bedrijfsvoorheffing" ingevoegd tussen de woorden "uitwijzen dat belastbare inkomsten," en de woorden "niet werden aangegeven"; e) de bepaling onder paragraaf 2, 1° wordt als volgt vervangen: "1° van de in § 1, 1°, bedoelde vaststelling;".

Art. 98.In artikel 371, eerste lid, van hetzelfde Wetboek, vervangen bij de wet van 15 maart 1999Relevante gevonden documenten type wet prom. 15/03/1999 pub. 27/03/1999 numac 1999003180 bron ministerie van financien Wet betreffende de beslechting van fiscale geschillen sluiten en laatstelijk gewijzigd bij de wet van 25 april 2014, worden de woorden "binnen een termijn van zes maanden" vervangen door de woorden "binnen een termijn van een jaar".

Art. 99.In artikel 373, eerste lid, van hetzelfde Wetboek, vervangen bij de wet van 15 maart 1999Relevante gevonden documenten type wet prom. 15/03/1999 pub. 27/03/1999 numac 1999003180 bron ministerie van financien Wet betreffende de beslechting van fiscale geschillen sluiten en laatstelijk gewijzigd bij de wet van 13 april 2014, worden de woorden "een termijn van zes maanden" vervangen door de woorden "een termijn van een jaar".

Art. 100.In artikel 373, eerste lid, van hetzelfde Wetboek, laatstelijk gewijzigd bij de wet van 26 januari 2021Relevante gevonden documenten type wet prom. 25/04/2007 pub. 08/05/2007 numac 2007201376 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Wet houdende diverse bepalingen (1) sluiten4, worden de woorden "een termijn van zes maanden" vervangen door de woorden "een termijn van een jaar".

Art. 101.In artikel 374, eerste lid, van hetzelfde Wetboek, laatstelijk gewijzigd bij de wet van 15 april 2018Relevante gevonden documenten type wet prom. 25/02/2007 pub. 05/03/2007 numac 2007003101 bron federale overheidsdienst financien Wet houdende diverse wijzigingen inzake accijnzen type wet prom. 25/02/2007 pub. 13/03/2007 numac 2007003128 bron federale overheidsdienst financien Wet houdende diverse wijzigingen inzake accijnzen sluiten1, worden de woorden "een ambtenaar van de administratie belast met de vestiging van de inkomstenbelastingen, met een hogere titel dan die van attaché," vervangen door de woorden "elke bevoegde ambtenaar van de administratie belast met de vestiging van de inkomstenbelastingen".

Art. 102.Artikel 315, derde lid, van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992, zoals gewijzigd door artikel 92 van deze wet, artikel 315bis, vijfde lid, van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992, zoals gewijzigd door artikel 93 van deze wet, artikel 333, van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992, zoals gewijzigd door artikel 94 van deze wet, artikel 354 van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992, zoals vervangen door artikel 95 van deze wet, artikel 354/1 van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992, zoals ingevoegd door artikel 96 van deze wet, artikel 358 van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992, zoals gewijzigd door artikel 97 van deze wet en artikel 374, eerste lid, van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992, zoals gewijzigd door artikel 101 van deze wet zijn slechts van toepassing vanaf het aanslagjaar 2023.

De voorgaande aanslagjaren blijven onderworpen aan de bepalingen die van toepassing waren voor de inwerkingtreding van de huidige wet.

De artikelen 98 en 99 treden in werking op 1 januari 2023.

Artikel 100 treedt in werking op 1 januari 2025. HOOFDSTUK 3. - Wijzigingen van de onderzoeks- en bewaartermijnen van boeken en bescheiden in het Wetboek van de belasting over de toegevoegde waarde

Art. 103.In artikel 60 van het Wetboek van de belasting over de toegevoegde waarde, vervangen bij de wet van 17 december 2012Relevante gevonden documenten type wet prom. 07/03/2002 pub. 19/03/2002 numac 2002003138 bron ministerie van financien Wet tot wijziging van het Wetboek der successierechten en het Wetboek der registratie-, hypotheek- en griffierechten ingevolge de nieuwe lokalisatiecriteria voor de gewestelijke belastingen zoals bepaald bij de bijzondere wet van 13 juli 2001 tot herfinanciering van de gemeenschappen en uitbreiding van de fiscale bevoegdheden van de gewesten type wet prom. 07/03/2002 pub. 13/03/2002 numac 2002003136 bron ministerie van financien Wet tot wijziging van de artikelen 50, 51, 51bis, 53quater, 53quinquies, 53sexies, 55 en 61 van het Wetboek van de belasting over de toegevoegde waarde type wet prom. 07/03/2002 pub. 19/03/2002 numac 2002003137 bron ministerie van financien Wet tot wijziging, wat de leden van de provincieraden betreft, van artikel 27, tweede lid, van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 en, wat de leden van de bestendige deputaties betreft, van artikel 53, 17°, van hetzelfde Wetboek type wet prom. 07/03/2002 pub. 08/05/2002 numac 2002000288 bron ministerie van binnenlandse zaken Wet tot wijziging van het Kieswetboek om het stemrecht toe te kennen aan de Belgen die in het buitenland verblijven, voor de verkiezing van de federale Wetgevende Kamers en tot instelling van de vrijheid van keuze van de gemachtigde in geval van stemming per volmacht sluiten0 en gewijzigd bij de wet van 25 april 2014, worden in de paragrafen 3 en 4 telkens de woorden "zeven jaar" telkens vervangen door de woorden "tien jaar".

Art. 104.In artikel 81bis, § 1, van hetzelfde Wetboek, ingevoegd bij de wet van 15 maart 1999Relevante gevonden documenten type wet prom. 15/03/1999 pub. 27/03/1999 numac 1999003180 bron ministerie van financien Wet betreffende de beslechting van fiscale geschillen sluiten, vervangen bij de wet van 22 december 2008 en laatstelijk gewijzigd bij de wet van 1 juli 2016, worden de volgende wijzigingen aangebracht: 1° tussen het eerste en het tweede lid wordt een lid ingevoegd, luidende: "Bij niet-indiening van de in artikel 53, § 1, eerste lid, 2°, bedoelde aangifte of laattijdige indiening ervan, wordt de in het eerste lid bedoelde termijn verlengd tot het vierde kalenderjaar volgend op dat waarin de oorzaak van opeisbaarheid van die belasting, interesten en administratieve geldboeten zich heeft voorgedaan."; 2° in het vroegere tweede lid, dat het derde lid wordt, wordt de bepaling onder 4° opgeheven; 3° tussen het vroegere tweede lid, dat het derde lid wordt, en het vroegere derde lid, dat het vierde lid wordt, wordt een lid ingevoegd, luidende: "In afwijking van het eerste tot en met het derde lid, is er evenwel verjaring na het verstrijken van het tiende kalenderjaar volgend op dat waarin de oorzaak van opeisbaarheid zich heeft voorgedaan, wanneer de overtreding bedoeld in de artikelen 70 of 71 begaan is met bedrieglijk opzet of met het oogmerk te schaden."; 4° het derde lid, dat het vijfde lid wordt, wordt vervangen als volgt: "Voor de toepassing van het derde en het vierde lid, mag de ontvangst van de inlichting afkomstig van het buitenland, de rechtsvordering, de kennisname van de bewijskrachtige elementen of van de aanwijzingen van belastingontduiking, respectievelijk bedoeld in het derde lid, 1° tot en met 3°, en het vierde lid, zowel voor als na het verstrijken van de in het eerste en tweede lid bedoelde verjaringstermijn plaatsvinden.".

Art. 105.De artikelen 60 en 81bis, § 1, van het Wetboek van de belasting over de toegevoegde waarde, zoals gewijzigd door de artikelen 103 en 104 van deze wet zijn van toepassing op de belastingen die opeisbaar geworden zijn vanaf 1 januari 2023.

De belastingen waarvan de opeisbaarheid zich heeft voorgedaan voor 1 januari 2023 blijven onderworpen aan de verjaringstermijnen van de vordering tot invordering bedoeld in artikel 81bis van het wetboek zoals deze van toepassing was voor de inwerkingtreding van de huidige wet.

TITEL 11. - Afschaffing van het Fonds "SHAPE-Domeinen"

Art. 106.In artikel 77 van de wet van 14 april 2011Relevante gevonden documenten type wet prom. 14/04/2011 pub. 06/05/2011 numac 2011201824 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Wet houdende diverse bepalingen sluiten houdende diverse bepalingen worden de paragrafen 1 en 2 opgeheven.

Art. 107.De rubriek 18-4 - Fonds "SHAPE-Domeinen" betreffende het ter beschikking stellen van onroerende goederen nodig voor de huisvesting van de leden verbonden aan de "Supreme Headquarters Allied Powers Europe" "SHAPE" van de tabel bij de organieke wet van 27 december 1990 houdende oprichting van begrotingsfondsen wordt opgeheven.

Art. 108.De beschikbare middelen van het Fonds "SHAPE-Domeinen", die op 31 december 2017 waren opgenomen in de tabel gevoegd bij de organieke wet van 27 december 1990 tot oprichting van de begrotingsfondsen, in de rubriek 18-4 - Fonds "SHAPE-Domeinen" betreffende het ter beschikking stellen van onroerende goederen nodig voor de huisvesting van de leden verbonden aan de "Supreme Headquarters Allied Powers Europe" "SHAPE", zoals deze bestond vooraleer te zijn opgeheven door artikel 107, worden gedesaffecteerd en bij de algemene middelen van de Schatkist gevoegd.

TITEL 12. - Bekrachtiging van koninklijke besluiten

Art. 109.Worden bekrachtigd: 1° het koninklijk besluit van 27 juni 2022Relevante gevonden documenten type wet prom. 08/06/2008 pub. 16/06/2008 numac 2008202046 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Wet houdende diverse bepalingen (1) sluiten2 tot wijziging van het koninklijk besluit nr.20 van 20 juli 1970 tot vaststelling van de tarieven van de belasting over de toegevoegde waarde en tot indeling van de goederen en de diensten bij die tarieven wat de levering van elektriciteit in het kader van residentiële contracten, van aardgas en van warmte via warmtenetten en sommige warmtepompen betreft; 2° het koninklijk besluit van 27 juni 2022Relevante gevonden documenten type wet prom. 08/06/2008 pub. 16/06/2008 numac 2008202046 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Wet houdende diverse bepalingen (1) sluiten2 tot wijziging van het koninklijk besluit nr.20 van 20 juli 1970 tot vaststelling van de tarieven van de belasting over de toegevoegde waarde en tot indeling van de goederen en de diensten bij die tarieven wat mondmaskers en hydroalcoholische gels betreft.

Kondigen deze wet af, bevelen dat zij met 's Lands zegel zal worden bekleed en door het Belgisch Staatsblad zal worden bekendgemaakt.

Gegeven te Brussel, 20 november 2022.

FILIP Van Koningswege : De Minister van Financiën, V. VAN PETEGHEM Met 's Lands zegel gezegeld : De Minister van Justitie, V. VAN QUICKENBORNE _______ Nota (1) Kamer van volksvertegenwoordigers (www.dekamer.be) Stukken : K55-2899 Integraal verslag: 10 november 2022

^