Etaamb.openjustice.be
Wet van 05 juli 2020
gepubliceerd op 15 juli 2022

Wet houdende diverse fiscale bepalingen

bron
federale overheidsdienst financien
numac
2022032714
pub.
15/07/2022
prom.
05/07/2020
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

5 JULI 2022. - Wet houdende diverse fiscale bepalingen (1)


FILIP, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

De Kamer van volksvertegenwoordigers heeft aangenomen en Wij bekrachtigen, hetgeen volgt : TITEL 1 - ALGEMENE BEPALING

Artikel 1.Deze wet regelt een aangelegenheid als bedoeld in artikel 74 van de Grondwet.

TITEL 2 - WIJZIGINGEN BETREFFENDE DE INKOMSTENBELASTINGEN HOOFDSTUK 1 - Wijzigingen van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992

Art. 2.In artikel 2, § 1, van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992, laatstelijk gewijzigd bij de wet van 21 januari 2022Relevante gevonden documenten type wet prom. 14/12/2000 pub. 05/01/2001 numac 2000002134 bron ministerie van ambtenarenzaken Wet tot vaststelling van sommige aspecten van de organisatie van de arbeidstijd in openbare sector type wet prom. 14/12/2000 pub. 15/02/2001 numac 2001003037 bron ministerie van financien Wet houdende tweede aanpassing van de Algemene Uitgavenbegroting van het begrotingsjaar 2000 sluiten9, worden de volgende wijzigingen aangebracht: 1° in de bepaling onder 5° wordt een bepaling onder c)bis ingevoegd, luidende: "c)bis kleine vennootschap: enigerlei vennootschap die op grond van artikel 1:24, §§ 1 tot 6, van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen als kleine vennootschap wordt aangemerkt of die, wanneer dit artikel 1:24 niet op haar van toepassing is, op overeenkomstige wijze beantwoordt aan de criteria opgenomen in dit artikel 1:24, §§ 1 tot 6;"; 2° de bepaling onder 10° wordt opgeheven.

Art. 3.In artikel 21, eerste lid, 13°, a), van hetzelfde Wetboek, ingevoegd bij de programmawet van 10 augustus 2015Relevante gevonden documenten type wet prom. 15/05/2007 pub. 15/06/2007 numac 2007000560 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet op de Algemene Inspectie en houdende diverse bepalingen betreffende de rechtspositie van sommige leden van de politiediensten type wet prom. 15/05/2007 pub. 31/07/2007 numac 2007000663 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de civiele veiligheid sluiten2 en laatstelijk gewijzigd bij de wet van 17 maart 2019Relevante gevonden documenten type wet prom. 01/08/1985 pub. 15/11/2000 numac 2000000832 bron ministerie van binnenlandse zaken Wet houdende fiscale en andere bepalingen . - hoofdstuk III, afdeling II. - Duitse vertaling sluiten6, worden de woorden "op grond van artikel 1:24, §§ 1 tot 6, van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen" opgeheven.

Art. 4.In artikel 22, § 1, eerste lid, van hetzelfde Wetboek, laatstelijk gewijzigd bij de wet van 27 december 2012Relevante gevonden documenten type wet prom. 27/12/2012 pub. 31/12/2012 numac 2012018484 bron federaal agentschap voor de veiligheid van de voedselketen en federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Wet houdende diverse dringende bepalingen type wet prom. 27/12/2012 pub. 28/12/2012 numac 2012011520 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Wet houdende diverse bepalingen inzake energie sluiten, worden de woorden "en, in voorkomend geval, met de woonstaatheffing" opgeheven.

Art. 5.In artikel 32/1 van hetzelfde Wetboek, ingevoegd bij de programmawet van 27 december 2021Relevante gevonden documenten type wet prom. 15/05/2007 pub. 15/06/2007 numac 2007000560 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet op de Algemene Inspectie en houdende diverse bepalingen betreffende de rechtspositie van sommige leden van de politiediensten type wet prom. 15/05/2007 pub. 31/07/2007 numac 2007000663 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de civiele veiligheid sluiten6, worden de volgende wijzigingen aangebracht: 1° in paragraaf 2, eerste lid, 1°, worden de woorden "met het doel" vervangen door het woord "teneinde"; 2° in paragraaf 2, eerste lid, 2°, worden de woorden "een bezoldigde activiteit in België uit te oefenen." vervangen door de woorden "er een in België belastbare bezoldigde activiteit uit te oefenen."; 3° in paragraaf 3, tweede lid, worden de woorden "met uitsluiting van de terugbetalingen van de in paragraaf 5 bedoelde terugkerende uitgaven." vervangen door de woorden "met uitsluiting van de in paragraaf 5 en 6 bedoelde terugbetalingen."; 4° in paragraaf 8, eerste lid, worden de woorden "op straffe van verval" ingevoegd tussen de woorden "De aanvraag moet" en de woorden "worden ingediend binnen een termijn van drie maanden"; 5° in paragraaf 8, tweede lid, worden de woorden "op straffe van verval" ingevoegd tussen de woorden "De aanvraag voor de in paragraaf 7, tweede lid, bedoelde verlenging van het stelsel wordt" en de woorden "via elektronische weg" en wordt de eerste zin aangevuld met de woorden "te rekenen vanaf de start van de indiensttreding van de belastingplichtige in België.".

Art. 6.In artikel 32/2 van hetzelfde Wetboek, ingevoegd bij de programmawet van 27 december 2021Relevante gevonden documenten type wet prom. 15/05/2007 pub. 15/06/2007 numac 2007000560 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet op de Algemene Inspectie en houdende diverse bepalingen betreffende de rechtspositie van sommige leden van de politiediensten type wet prom. 15/05/2007 pub. 31/07/2007 numac 2007000663 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de civiele veiligheid sluiten6, worden de volgende wijzigingen aangebracht: 1° in paragraaf 2, vijfde lid, wordt het woord "technische" ingevoegd tussen de woorden "exacte of toegepaste" en de woorden "wetenschappen, de burgerlijke ingenieurswetenschappen";2° in paragraaf 5, eerste lid, wordt het woord "naast" vervangen door het woord "bovenop";3° in paragraaf 5, tweede lid, worden de woorden "voor de in België geleverde prestaties" ingevoegd tussen de woorden "brutobezoldiging" en de woorden "vóór aftrek"; 4° in paragraaf 5, tweede lid, wordt het woord "jaarlijkse" opgeheven en worden de woorden "de in deze paragraaf bedoelde terugkerende uitgaven." vervangen door de woorden "de in deze paragraaf en in paragraaf 6 bedoelde terugbetalingen."; 5° in paragraaf 8, eerste lid, worden de woorden "op straffe van verval" ingevoegd tussen de woorden "De aanvraag moet" en de woorden "worden ingediend binnen een termijn van drie maanden"; 6° in paragraaf 8, tweede lid, worden de woorden "op straffe van verval" ingevoegd tussen de woorden "De aanvraag voor de in paragraaf 7, tweede lid, bedoelde verlenging van het stelsel wordt" en de woorden "via elektronische weg" en wordt de eerste zin aangevuld met de woorden "te rekenen vanaf de start van de indiensttreding van de belastingplichtige in België.".

Art. 7.In artikel 37, derde lid, van hetzelfde Wetboek, laatstelijk gewijzigd bij de wet van 27 december 2012Relevante gevonden documenten type wet prom. 27/12/2012 pub. 31/12/2012 numac 2012018484 bron federaal agentschap voor de veiligheid van de voedselketen en federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Wet houdende diverse dringende bepalingen type wet prom. 27/12/2012 pub. 28/12/2012 numac 2012011520 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Wet houdende diverse bepalingen inzake energie sluiten, worden de woorden "en, in voorkomend geval, de woonstaatheffing" opgeheven.

Art. 8.In artikel 38, § 1, eerste lid, van hetzelfde Wetboek, laatstelijk gewijzigd bij de wet van 17 maart 2022Relevante gevonden documenten type wet prom. 14/12/2000 pub. 05/01/2001 numac 2000002134 bron ministerie van ambtenarenzaken Wet tot vaststelling van sommige aspecten van de organisatie van de arbeidstijd in openbare sector type wet prom. 14/12/2000 pub. 15/02/2001 numac 2001003037 bron ministerie van financien Wet houdende tweede aanpassing van de Algemene Uitgavenbegroting van het begrotingsjaar 2000 sluiten6, wordt de bepaling onder 33° vervangen als volgt: "33° het deel van het mobiliteitsbudget dat terbeschikking wordt gesteld van de werknemer overeenkomstig artikel 8, § 2, 2°, en § 3, van de wet van 17 maart 2019Relevante gevonden documenten type wet prom. 01/08/1985 pub. 15/11/2000 numac 2000000832 bron ministerie van binnenlandse zaken Wet houdende fiscale en andere bepalingen . - hoofdstuk III, afdeling II. - Duitse vertaling sluiten6 betreffende de invoering van een mobiliteitsbudget;".

Art. 9.In artikel 64quater van hetzelfde Wetboek, ingevoegd bij de wet van 25 november 2021Relevante gevonden documenten type wet prom. 14/12/2000 pub. 05/01/2001 numac 2000002134 bron ministerie van ambtenarenzaken Wet tot vaststelling van sommige aspecten van de organisatie van de arbeidstijd in openbare sector type wet prom. 14/12/2000 pub. 15/02/2001 numac 2001003037 bron ministerie van financien Wet houdende tweede aanpassing van de Algemene Uitgavenbegroting van het begrotingsjaar 2000 sluiten3 en gewijzigd bij de wet van 21 januari 2022Relevante gevonden documenten type wet prom. 14/12/2000 pub. 05/01/2001 numac 2000002134 bron ministerie van ambtenarenzaken Wet tot vaststelling van sommige aspecten van de organisatie van de arbeidstijd in openbare sector type wet prom. 14/12/2000 pub. 15/02/2001 numac 2001003037 bron ministerie van financien Wet houdende tweede aanpassing van de Algemene Uitgavenbegroting van het begrotingsjaar 2000 sluiten9, worden de volgende wijzigingen aangebracht: 1° in het eerste lid, eerste streepje, worden de woorden "tot 31 december 2022" vervangen door de woorden "tot 31 maart 2023";2° in het eerste lid, tweede streepje, worden de woorden "van 1 januari 2023" vervangen door de woorden "van 1 april 2023"; 3° in het tweede lid, tweede streepje worden de woorden "in artikel 69, § 1, eerste lid, 2°, e), bedoelde investeringsaftrek voor elektrische laadinfrastructuur;" vervangen door de woorden "in artikel 69 bedoelde investeringsaftrek;"; 4° het tweede lid, vijfde streepje, wordt opgeheven.

Art. 10.In artikel 90 van hetzelfde Wetboek, laatstelijk gewijzigd bij de wet van 26 april 2022Relevante gevonden documenten type wet prom. 14/12/2000 pub. 05/01/2001 numac 2000002134 bron ministerie van ambtenarenzaken Wet tot vaststelling van sommige aspecten van de organisatie van de arbeidstijd in openbare sector type wet prom. 14/12/2000 pub. 15/02/2001 numac 2001003037 bron ministerie van financien Wet houdende tweede aanpassing van de Algemene Uitgavenbegroting van het begrotingsjaar 2000 sluiten8, worden de volgende wijzigingen aangebracht: 1° in het tweede lid worden de woorden "artikel 2, tweede lid, of van artikel 2bis, derde lid" vervangen door de woorden "artikel 2, § 3,";2° wordt aangevuld met een vierde lid, luidende: "Elke schuldenaar van in het eerste lid, 1° ter, bedoelde beloningen stelt bij het einde van elk jaar voor elke verkrijger een document op dat hij bezorgt aan de betrokken verkrijger en aan de bevoegde administratie en waarin minstens de identiteit van de verkrijger en zijn rijksregisternummer in de zin van artikel 2, § 3, van de wet van 8 augustus 1983 tot regeling van een rijksregister van de natuurlijke personen, de omschrijving van de geleverde prestaties, het aantal gepresteerde uren per kwartaal, en het bedrag van de beloningen, desgevallend opgesplitst naargelang de aard, worden vermeld.De Koning bepaalt de inhoud van het document, de termijn waarbinnen het moet worden bezorgd, evenals de manier waarop het bij de bevoegde administratie wordt ingediend. Het gebruik van het rijksregisternummer is beperkt tot het doeleinde van het opstellen van het voornoemde document.".

Art. 11.In artikel 14526, § 3, eerste lid, 3°, van hetzelfde Wetboek, laatstelijke gewijzigd bij de wet van 17 maart 2019Relevante gevonden documenten type wet prom. 01/08/1985 pub. 15/11/2000 numac 2000000832 bron ministerie van binnenlandse zaken Wet houdende fiscale en andere bepalingen . - hoofdstuk III, afdeling II. - Duitse vertaling sluiten6, worden de woorden "op grond van artikel 1:24, §§ 1 tot 6, van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen" opgeheven.

Art. 12.In artikel 14527, § 2, eerste lid, 2°, van hetzelfde Wetboek, gewijzigd bij de wet van 17 maart 2019Relevante gevonden documenten type wet prom. 01/08/1985 pub. 15/11/2000 numac 2000000832 bron ministerie van binnenlandse zaken Wet houdende fiscale en andere bepalingen . - hoofdstuk III, afdeling II. - Duitse vertaling sluiten6, worden de woorden "op grond van artikel 1:24, §§ 1 tot 6, van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen" opgeheven.

Art. 13.In artikel 14528, § 3, van hetzelfde Wetboek, vervangen bij de wet van 21 januari 2022Relevante gevonden documenten type wet prom. 14/12/2000 pub. 05/01/2001 numac 2000002134 bron ministerie van ambtenarenzaken Wet tot vaststelling van sommige aspecten van de organisatie van de arbeidstijd in openbare sector type wet prom. 14/12/2000 pub. 15/02/2001 numac 2001003037 bron ministerie van financien Wet houdende tweede aanpassing van de Algemene Uitgavenbegroting van het begrotingsjaar 2000 sluiten9, worden de woorden "van dezelfde werkgever" opgeheven.

Art. 14.In artikel 171, 3° bis, b), tweede streepje, van hetzelfde Wetboek, vervangen bij de wet van 24 december 2020Relevante gevonden documenten type wet prom. 14/12/2000 pub. 05/01/2001 numac 2000002134 bron ministerie van ambtenarenzaken Wet tot vaststelling van sommige aspecten van de organisatie van de arbeidstijd in openbare sector type wet prom. 14/12/2000 pub. 15/02/2001 numac 2001003037 bron ministerie van financien Wet houdende tweede aanpassing van de Algemene Uitgavenbegroting van het begrotingsjaar 2000 sluiten1 en gewijzigd bij de programmawet van 27 december 2021Relevante gevonden documenten type wet prom. 15/05/2007 pub. 15/06/2007 numac 2007000560 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet op de Algemene Inspectie en houdende diverse bepalingen betreffende de rechtspositie van sommige leden van de politiediensten type wet prom. 15/05/2007 pub. 31/07/2007 numac 2007000663 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de civiele veiligheid sluiten6, worden de woorden "artikel 94, tweede en derde lid," vervangen door de woorden "artikel 104, tweede en derde lid,".

Art. 15.In artikel 178, § 3, eerste lid, van hetzelfde Wetboek, ingevoegd bij de wet van 28 december 1992 en laatstelijk gewijzigd bij de wet van 26 december 2015, worden in de inleidende zin de woorden "134, § 3, en § 4, 5°, " vervangen door de woorden "134, §§ 3 en 4,".

Art. 16.In artikel 184quater, eerste lid, van hetzelfde Wetboek, laatstelijk gewijzigd bij de wet van 17 maart 2019Relevante gevonden documenten type wet prom. 01/08/1985 pub. 15/11/2000 numac 2000000832 bron ministerie van binnenlandse zaken Wet houdende fiscale en andere bepalingen . - hoofdstuk III, afdeling II. - Duitse vertaling sluiten6, worden de woorden "op grond van artikel 1:24, §§ 1 tot 6, van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen," opgeheven.

Art. 17.In artikel 194ter van hetzelfde Wetboek, vervangen bij de wet van 12 mei 2014Relevante gevonden documenten type wet prom. 12/05/2014 pub. 19/05/2014 numac 2014009237 bron federale overheidsdienst justitie Wet houdende wijziging en coördinatie van diverse wetten inzake Justitie type wet prom. 12/05/2014 pub. 20/06/2014 numac 2014003265 bron federale overheidsdienst financien Wet tot wijziging van de algemene wet inzake douane en accijnzen en houdende diverse bepalingen sluiten en laatstelijk gewijzigd bij de wet van 27 juni 2021Relevante gevonden documenten type wet prom. 14/12/2000 pub. 05/01/2001 numac 2000002134 bron ministerie van ambtenarenzaken Wet tot vaststelling van sommige aspecten van de organisatie van de arbeidstijd in openbare sector type wet prom. 14/12/2000 pub. 15/02/2001 numac 2001003037 bron ministerie van financien Wet houdende tweede aanpassing van de Algemene Uitgavenbegroting van het begrotingsjaar 2000 sluiten2, worden de volgende wijzigingen aangebracht: 1° in paragraaf 1, eerste lid, 2°, eerste lid, worden de woorden "voornaamste doel" vervangen door de woorden "voornaamste doel en kernactiviteit";2° paragraaf 1, eerste lid, 2°, wordt aangevuld met twee leden, luidende: "De in het eerste lid bedoelde kernactiviteit wordt bepaald op basis van de resultatenrekening en de balans waaruit moet blijken dat de ontwikkeling en de productie van audiovisuele werken de activiteit is waarmee de binnenlandse vennootschap of de Belgische inrichting van een belastingplichtige bedoeld in artikel 227, 2°, in hoofdzaak bezig is.De Koning kan de praktische modaliteiten ter vaststelling van de kernactiviteit bepalen.

De in het eerste lid vermelde erkenning kan door de minister bevoegd voor Financiën worden geschorst of ingetrokken volgens een eenvoudige tegensprekelijke procedure waarvan de Koning de modaliteiten bepaalt, wanneer de erkende productievennootschap haar voornaamste doel en kernactiviteit niet langer de ontwikkeling en de productie van in aanmerking komende werken is of wanneer blijkt dat de erkende productievennootschap § 6, § 11 of § 12 van dit artikel herhaaldelijk heeft geschonden."; 3° paragraaf 1, eerste lid, 4°, eerste lid, eerste streepje, wordt vervangen als volgt: "- een Europees audiovisueel werk zoals een fictiefilm, documentaire, animatiefilm, kortfilm, een fictie- of animatieserie die worden geproduceerd met tussenkomst van een in aanmerking komende productievennootschap met een commercieel oogmerk andere dan voor reclamedoeleinden met als doel vertoond te worden aan een breed publiek, die door de bevoegde diensten van de betrokken gemeenschap zijn erkend als zijnde een Europese productie zoals bedoeld in de richtlijn "Audiovisuele mediadiensten" van 10 maart 2010 (210/13/EU). Internationale producties in de categorie fictiefilm, documentaire of animatiefilm bestemd om aan een breed publiek te worden vertoond, komen in aanmerking voor zover zij: - ofwel vallen binnen het toepassingsgebied van de Richtlijn 2010/13/EU van het Europees Parlement en de Raad van 10 maart 2010 betreffende de coördinatie van bepaalde wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen in de lidstaten inzake het aanbieden van audiovisuele mediadiensten (richtlijn audiovisuele mediadiensten); - ofwel vallen binnen het toepassingsgebied van een bilaterale overeenkomst inzake coproductie afgesloten door België met een andere Staat. Onder Staat, en dat geldt evenzeer voor België, wordt zowel het federale niveau als alle administratieve onderliggende niveaus bedoeld;"; 4° in paragraaf 1, eerste lid, 4°, tweede lid, wordt het woord "overeenkomst" vervangen door het woord "raamovereenkomsten";5° in paragraaf 1, eerste lid, 5°, worden de woorden ", en voor de voltooiing van het in aanmerking komend werk," ingevoegd tussen de woorden "volgend op haar ondertekening" en de woorden "is aangemeld bij de Federale Overheidsdienst Financiën";6° in paragraaf 1, eerste lid, 7°, worden de woorden "met uitzondering van de uitgaven bedoeld in artikel 57 die niet worden verantwoord door individuele fiches en een samenvattende opgave, van de kosten vermeld in artikel 53, 9° en 10°, van de in artikel 53, 24°, vermelde uitgaven of voordelen, alsmede van alle andere kosten die niet werden gedaan voor de productie of de exploitatie van het in aanmerking komend werk" vervangen door de woorden "met uitzondering van uitgaven die in hoofde van de productievennootschap aangemerkt kunnen worden als niet als beroepskosten aftrekbare bedragen vermeld in artikel 206/1, tweede lid, 2°, alsmede van alle andere kosten die niet werden gedaan voor de productie of de exploitatie van het in aanmerking komend werk"; 7° paragraaf 1, eerste lid, 8°, vijfde streepje, wordt aangevuld als volgt: ", alsook de kosten die noodzakelijk zijn voor de recuperatie van decors, rekwisieten, kostuums en attributen in zoverre aangetoond wordt dat deze recuperatie er niet toe leidt dat de decors, rekwisieten, kostuums en attributen opnieuw als grondslag voor kwalificerende productie- en exploitatie-uitgaven dienen;"; 8° paragraaf 1, eerste lid, 9°, eerste lid, tweede streepje, wordt opgeheven;9° in paragraaf 1, eerste lid, 9°, eerste lid, derde streepje, worden de woorden ", administratieve kosten, commissielonen en representatiekosten" vervangen door de woorden "en administratieve kosten";10° paragraaf 1, eerste lid, 9°, tweede lid, wordt vervangen als volgt: "Als uitgaven die niet rechtstreeks verbonden zijn met de productie en de exploitatie van het in aanmerking komend werk worden eveneens aangemerkt: - wanneer alle activiteiten van producers die niet in 8° worden bedoeld effectief gepresteerd zijn door de in aanmerking komende productievennootschap, een forfaitair bepaalde vergoeding ten belope van maximaal 10 pct.van de productie- en exploitatie-uitgaven die rechtstreeks verbonden zijn met de productie en de exploitatie en die in België werden gedaan; - wanneer de in aanmerking komende productievennootschap niet alle in het eerste streepje bedoelde activiteiten van producers die niet in 8° worden bedoeld verricht, de marktconforme vergoedingen betaald of toegekend aan producers die niet in 8° worden bedoeld en die verband houden met werkelijke prestaties; - de marktconforme financiële vergoedingen en commissielonen betaald in verband met de werving van ondernemingen die een raamovereenkomst voor de productie van een in aanmerking komend werk hebben afgesloten; - algemene kosten van de productie ten bate van de producer."; 11° paragraaf 1, eerste lid, 9°, wordt aangevuld met een lid, luidende: "De in het tweede lid vermelde vergoedingen, kosten en commissielonen worden enkel als uitgaven die niet rechtstreeks verbonden zijn met de productie en de exploitatie van het in aanmerking komend werk aangemerkt in de mate dat het geheel daarvan niet meer dan 18 pct. bedraagt van de productie- en exploitatie-uitgaven die rechtstreeks verbonden zijn met de productie en de exploitatie en die in België werden gedaan."; 12° paragraaf 1, vierde lid, wordt opgeheven;13° in paragraaf 7, eerste lid, 2°, worden de woorden "binnen een periode van 9 maanden na de voltooiing van het in aanmerking komend werk" ingevoegd tussen de woorden "heeft het taxshelter-attest aangevraagd" en de woorden "op basis van de aangemelde raamovereenkomst"; 14° paragraaf 7, zevende lid, wordt aangevuld als volgt: "alsook voor de wijze waarop de in § 1, eerste lid, 6° en 7° vermelde uitgaven dienen aangetoond te worden."; 15° in paragraaf 8, tweede lid, worden de woorden "bestemd voor televisie" opgeheven.

Art. 18.In artikel 194ter/1 van hetzelfde Wetboek, ingevoegd bij de wet van 25 december 2016Relevante gevonden documenten type wet prom. 01/08/1985 pub. 15/11/2000 numac 2000000832 bron ministerie van binnenlandse zaken Wet houdende fiscale en andere bepalingen . - hoofdstuk III, afdeling II. - Duitse vertaling sluiten1 en laatstelijk gewijzigd bij de wet van 27 juni 2021Relevante gevonden documenten type wet prom. 14/12/2000 pub. 05/01/2001 numac 2000002134 bron ministerie van ambtenarenzaken Wet tot vaststelling van sommige aspecten van de organisatie van de arbeidstijd in openbare sector type wet prom. 14/12/2000 pub. 15/02/2001 numac 2001003037 bron ministerie van financien Wet houdende tweede aanpassing van de Algemene Uitgavenbegroting van het begrotingsjaar 2000 sluiten2, worden de volgende wijzigingen aangebracht: 1° in paragraaf 1 worden de woorden "voornaamste doel" vervangen door de woorden "voornaamste doel en kernactiviteit";2° in paragraaf 2, 1°, eerste lid, tweede streepje, worden de woorden "het podiumwerk" vervangen door de woorden "de podiumproductie";3° in paragraaf 2, 1°, tweede lid, wordt het woord "raamovereenkomst" vervangen door het woord "raamovereenkomsten";4° in de Franse tekst van paragraaf 2, 2°, wordt het woord "cabaret" vervangen door de woorden "théâtre musical", wordt het woord "scénario" vervangen door het woord "dramaturgie" en worden de woorden "la régie" vervangen door de woorden "la mise en scène"; 5° paragraaf 2, 2°, wordt aangevuld met de woorden "en waarvan het hoofddoel of een van de hoofddoelen niet het reclame maken voor of bevorderen van bepaalde andere goederen of diensten is;"; 6° in paragraaf 2, 4°, worden de woorden "het podiumwerk" vervangen door de woorden "de podiumproductie"; 7° paragraaf 2, 4°, wordt aangevuld met de woorden "die ten laatste twee maanden na de eerste Try-out plaatsvindt;"; 8° in paragraaf 2 wordt een bepaling onder 5° ingevoegd, luidende: "Try-out: een proefvoorstelling van de podiumproductie bedoeld om de reactie van het publiek te peilen en eventueel alsnog wijzigingen in de podiumproductie aan te brengen waarvoor de toegangsprijs die wordt aangerekend aan het publiek beduidend lager ligt dan de toegangsprijs voor de première en de daaropvolgende voorstellingen.".

Art. 19.In artikel 194ter/3 van hetzelfde Wetboek, ingevoegd bij de wet van 29 maart 2019Relevante gevonden documenten type wet prom. 01/08/1985 pub. 15/11/2000 numac 2000000832 bron ministerie van binnenlandse zaken Wet houdende fiscale en andere bepalingen . - hoofdstuk III, afdeling II. - Duitse vertaling sluiten7 en laatstelijk gewijzigd bij de wet van 27 juni 2021Relevante gevonden documenten type wet prom. 14/12/2000 pub. 05/01/2001 numac 2000002134 bron ministerie van ambtenarenzaken Wet tot vaststelling van sommige aspecten van de organisatie van de arbeidstijd in openbare sector type wet prom. 14/12/2000 pub. 15/02/2001 numac 2001003037 bron ministerie van financien Wet houdende tweede aanpassing van de Algemene Uitgavenbegroting van het begrotingsjaar 2000 sluiten2, worden de volgende wijzigingen aangebracht: 1° in paragraaf 1 worden de woorden "voornaamste doel" vervangen door de woorden "voornaamste doel en kernactiviteit"; 2° in paragraaf 2, 1°, eerste lid, wordt tussen het eerste en het tweede streepje een nieuw streepje ingevoegd, luidende: "- in overeenstemming met een culturele test zoals die is goedgekeurd door de Europese Commissie;"; 3° in paragraaf 2, 1°, eerste lid, vroegere tweede streepje, dat het derde streepje wordt, worden de woorden "de productie- en exploitatie-uitgaven die in België werden gedaan, zoals bedoeld in artikel 194ter, § 1, eerste lid, 7°, " vervangen door de woorden "de productie- en exploitatie-uitgaven die in de Europese Economische Ruimte werden gedaan,"; 4° paragraaf 2 wordt aangevuld met een bepaling onder 5°, luidende: "5° productie- en exploitatie-uitgaven in de Europese Economische Ruimte: de in de Europese Economische Ruimte gedane uitgaven die betrekking hebben op de productie en exploitatie van een in aanmerking komend werk en waaruit beroepsinkomsten voortvloeien welke, ten name van de begunstigde, belastbaar zijn in de personenbelasting, in de vennootschapsbelasting, de belasting van niet-inwoners of in een gelijkaardig regime in een ander land van de Europese Economische Ruimte, met uitzondering van uitgaven die in hoofde van de productievennootschap aangemerkt kunnen worden als niet als beroepskosten aftrekbare bedragen vermeld in artikel 206/1, tweede lid, 2°, alsmede van alle andere kosten die niet werden gedaan voor de productie of de exploitatie van het in aanmerking komend werk."; 5° paragraaf 3 wordt aangevuld met een tweede lid, luidende: "Voor de toepassing van dit artikel worden, in afwijking van artikel 194ter, § 1, eerste lid, 9°, tweede lid, derde lid, vierde lid, § 7, eerste lid, 4° bis, § 8, eerste lid, tweede streepje, derde lid, § 10, eerste lid, 8°, vierde en vijfde streepje, de in artikel 194ter bedoelde productie- en exploitatie-uitgaven die in België werden gedaan telkens verruimd tot de productie- en exploitatie-uitgaven die werden gedaan in Europese Economische Ruimte.".

Art. 20.In artikel 194octies van hetzelfde Wetboek, ingevoegd bij de wet van 26 maart 2018Relevante gevonden documenten type wet prom. 01/08/1985 pub. 15/11/2000 numac 2000000832 bron ministerie van binnenlandse zaken Wet houdende fiscale en andere bepalingen . - hoofdstuk III, afdeling II. - Duitse vertaling sluiten4 en laatstelijk gewijzigd bij de wet van 23 juni 2020, worden de woorden ", 64ter en 67sexies" vervangen door de woorden "en 64ter".

Art. 21.In artikel 196, § 4, van hetzelfde Wetboek, ingevoegd bij de wet van 25 december 2017Relevante gevonden documenten type wet prom. 01/08/1985 pub. 15/11/2000 numac 2000000832 bron ministerie van binnenlandse zaken Wet houdende fiscale en andere bepalingen . - hoofdstuk III, afdeling II. - Duitse vertaling sluiten3 en gewijzigd bij de wet van 17 maart 2019Relevante gevonden documenten type wet prom. 01/08/1985 pub. 15/11/2000 numac 2000000832 bron ministerie van binnenlandse zaken Wet houdende fiscale en andere bepalingen . - hoofdstuk III, afdeling II. - Duitse vertaling sluiten6, worden de woorden "op grond van artikel 1:24, §§ 1 tot 6, van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen" telkens opgeheven.

Art. 22.In artikel 201, § 1, van hetzelfde Wetboek, laatstelijk gewijzigd bij de wet van 20 december 2020Relevante gevonden documenten type wet prom. 14/12/2000 pub. 05/01/2001 numac 2000002134 bron ministerie van ambtenarenzaken Wet tot vaststelling van sommige aspecten van de organisatie van de arbeidstijd in openbare sector type wet prom. 14/12/2000 pub. 15/02/2001 numac 2001003037 bron ministerie van financien Wet houdende tweede aanpassing van de Algemene Uitgavenbegroting van het begrotingsjaar 2000 sluiten0, worden de woorden "op grond van artikel 1:24, §§ 1 tot 6, van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen" telkens opgeheven.

Art. 23.In artikel 205quater, § 6, van hetzelfde Wetboek, laatstelijk gewijzigd bij de wet van 17 maart 2019Relevante gevonden documenten type wet prom. 01/08/1985 pub. 15/11/2000 numac 2000000832 bron ministerie van binnenlandse zaken Wet houdende fiscale en andere bepalingen . - hoofdstuk III, afdeling II. - Duitse vertaling sluiten6, worden de woorden "op grond van artikel 1:24, §§ 1 tot 6, van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen" opgeheven.

Art. 24.In artikel 206/3, § 1, vierde streepje, van hetzelfde Wetboek, ingevoegd bij de wet van 21 januari 2021, worden de woorden "artikel 198, § 1, 9°, 9° bis en 12°, " vervangen door de woorden "artikel 198, § 1, 9°, 9° bis, 12° en 17°, ".

Art. 25.In artikel 207, zesde lid, van hetzelfde Wetboek, ingevoegd bij de wet van 25 december 2017Relevante gevonden documenten type wet prom. 01/08/1985 pub. 15/11/2000 numac 2000000832 bron ministerie van binnenlandse zaken Wet houdende fiscale en andere bepalingen . - hoofdstuk III, afdeling II. - Duitse vertaling sluiten3 en gewijzigd bij de wet van 17 maart 2019Relevante gevonden documenten type wet prom. 01/08/1985 pub. 15/11/2000 numac 2000000832 bron ministerie van binnenlandse zaken Wet houdende fiscale en andere bepalingen . - hoofdstuk III, afdeling II. - Duitse vertaling sluiten6, worden de woorden "op grond van artikel 1:24, §§ 1 tot 6, van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen" opgeheven.

Art. 26.In artikel 215, tweede lid, van hetzelfde Wetboek, vervangen bij de wet van 25 december 2017Relevante gevonden documenten type wet prom. 01/08/1985 pub. 15/11/2000 numac 2000000832 bron ministerie van binnenlandse zaken Wet houdende fiscale en andere bepalingen . - hoofdstuk III, afdeling II. - Duitse vertaling sluiten3 en gewijzigd bij de wet van 17 maart 2019Relevante gevonden documenten type wet prom. 01/08/1985 pub. 15/11/2000 numac 2000000832 bron ministerie van binnenlandse zaken Wet houdende fiscale en andere bepalingen . - hoofdstuk III, afdeling II. - Duitse vertaling sluiten6, worden de woorden "op grond van artikel 1:24, §§ 1 tot 6, van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen" opgeheven.

Art. 27.Artikel 216, 1°, van hetzelfde Wetboek, laatstelijk gewijzigd bij de wet van 29 maart 2012Relevante gevonden documenten type wet prom. 29/03/2012 pub. 30/03/2012 numac 2012021057 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Wet houdende diverse bepalingen (1) type wet prom. 29/03/2012 pub. 30/03/2012 numac 2012021058 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Wet houdende diverse bepalingen (1) sluiten, wordt opgeheven.

Art. 28.In artikel 218, § 2, van hetzelfde Wetboek, vervangen bij de wet van 22 december 2009Relevante gevonden documenten type wet prom. 22/12/2009 pub. 31/12/2009 numac 2009003483 bron federale overheidsdienst financien Wet houdende fiscale en diverse bepalingen type wet prom. 22/12/2009 pub. 31/12/2009 numac 2009003774 bron federale overheidsdienst financien Wet houdende fiscale bepalingen sluiten en laatstelijk gewijzigd bij de wet van 17 maart 2019Relevante gevonden documenten type wet prom. 01/08/1985 pub. 15/11/2000 numac 2000000832 bron ministerie van binnenlandse zaken Wet houdende fiscale en andere bepalingen . - hoofdstuk III, afdeling II. - Duitse vertaling sluiten6, worden de woorden "op grond van artikel 1:24, §§ 1 tot 6, van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen" opgeheven.

Art. 29.In artikel 219, zesde lid, van hetzelfde Wetboek, laatstelijk gewijzigd bij de wet van 21 januari 2022Relevante gevonden documenten type wet prom. 14/12/2000 pub. 05/01/2001 numac 2000002134 bron ministerie van ambtenarenzaken Wet tot vaststelling van sommige aspecten van de organisatie van de arbeidstijd in openbare sector type wet prom. 14/12/2000 pub. 15/02/2001 numac 2001003037 bron ministerie van financien Wet houdende tweede aanpassing van de Algemene Uitgavenbegroting van het begrotingsjaar 2000 sluiten9, worden de woorden "een aanslag die met akkoord van de binnenlandse verkrijger" vervangen door de woorden "een aanslag die met akkoord van een in artikel 305, eerste lid, bedoelde belastingplichtige verkrijger".

Art. 30.In artikel 223, vierde lid, van hetzelfde Wetboek, laatstelijk gewijzigd bij de wet van 21 januari 2022Relevante gevonden documenten type wet prom. 14/12/2000 pub. 05/01/2001 numac 2000002134 bron ministerie van ambtenarenzaken Wet tot vaststelling van sommige aspecten van de organisatie van de arbeidstijd in openbare sector type wet prom. 14/12/2000 pub. 15/02/2001 numac 2001003037 bron ministerie van financien Wet houdende tweede aanpassing van de Algemene Uitgavenbegroting van het begrotingsjaar 2000 sluiten9, worden de woorden "een aanslag die met akkoord van de binnenlandse verkrijger" vervangen door de woorden "een aanslag die met akkoord van een in artikel 305, eerste lid, bedoelde belastingplichtige verkrijger".

Art. 31.In artikel 234, eerste lid, 4°, tweede streepje, van hetzelfde Wetboek, laatstelijk gewijzigd bij de wet van 27 juni 2021Relevante gevonden documenten type wet prom. 14/12/2000 pub. 05/01/2001 numac 2000002134 bron ministerie van ambtenarenzaken Wet tot vaststelling van sommige aspecten van de organisatie van de arbeidstijd in openbare sector type wet prom. 14/12/2000 pub. 15/02/2001 numac 2001003037 bron ministerie van financien Wet houdende tweede aanpassing van de Algemene Uitgavenbegroting van het begrotingsjaar 2000 sluiten2, worden de woorden "een aanslag die met akkoord van de binnenlandse verkrijger" vervangen door de woorden "een aanslag die met akkoord van een in artikel 305, eerste lid, bedoelde belastingplichtige verkrijger".

Art. 32.In artikel 246, eerste lid, 2°, van hetzelfde Wetboek, laatstelijk gewijzigd bij de wet van 25 december 2017Relevante gevonden documenten type wet prom. 01/08/1985 pub. 15/11/2000 numac 2000000832 bron ministerie van binnenlandse zaken Wet houdende fiscale en andere bepalingen . - hoofdstuk III, afdeling II. - Duitse vertaling sluiten3, worden de woorden "op niet verantwoorde kosten en voordelen van alle aard, op verdoken meerwinsten en op de financiële voordelen of voordelen van alle aard" vervangen door de woorden "op niet verantwoorde kosten, voordelen van alle aard en inkomsten als bedoeld in artikel 17, § 1, 3°, wat auteursrechten en naburige rechten betreft, en 5°, op verdoken meerwinsten en op de financiële voordelen of voordelen van alle aard".

Art. 33.In artikel 247, 3°, van hetzelfde Wetboek, vervangen bij de programmawet van 19 december 2014Relevante gevonden documenten type wet prom. 15/05/2007 pub. 15/06/2007 numac 2007000560 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet op de Algemene Inspectie en houdende diverse bepalingen betreffende de rechtspositie van sommige leden van de politiediensten type wet prom. 15/05/2007 pub. 31/07/2007 numac 2007000663 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de civiele veiligheid sluiten1, worden de woorden "niet verantwoorde kosten en financiële voordelen of voordelen van alle aard" vervangen door de woorden "niet verantwoorde kosten, voordelen van alle aard en inkomsten als bedoeld in artikel 17, § 1, 3°, wat auteursrechten en naburige rechten betreft, en 5°, en financiële voordelen of voordelen van alle aard".

Art. 34.In artikel 248, § 1, vijfde lid, van hetzelfde Wetboek, ingevoegd bij de wet van 21 januari 2022Relevante gevonden documenten type wet prom. 14/12/2000 pub. 05/01/2001 numac 2000002134 bron ministerie van ambtenarenzaken Wet tot vaststelling van sommige aspecten van de organisatie van de arbeidstijd in openbare sector type wet prom. 14/12/2000 pub. 15/02/2001 numac 2001003037 bron ministerie van financien Wet houdende tweede aanpassing van de Algemene Uitgavenbegroting van het begrotingsjaar 2000 sluiten9, worden de volgende wijzigingen aangebracht: 1° in de eerste zin worden de woorden "in het betrokken belastbare tijdperk" opgeheven;2° in de tweede zin worden de woorden "bezorgt vóór 1 maart van het jaar volgend op het inkomstenjaar via elektronische weg een afschrift van de woonplaatsverklaring aan" vervangen door de woorden "houdt dit document ter beschikking van"; 3° de derde zin wordt vervangen als volgt: "De minister bevoegd voor Financiën of zijn gedelegeerde bepaalt hoe op de in artikel 57 bedoelde fiche wordt vermeld dat de woonplaatsverklaring aan de werkgever werd bezorgd.".

Art. 35.In artikel 269, § 2, eerste lid, 1°, van hetzelfde Wetboek, vervangen bij de wet van 21 januari 2022Relevante gevonden documenten type wet prom. 14/12/2000 pub. 05/01/2001 numac 2000002134 bron ministerie van ambtenarenzaken Wet tot vaststelling van sommige aspecten van de organisatie van de arbeidstijd in openbare sector type wet prom. 14/12/2000 pub. 15/02/2001 numac 2001003037 bron ministerie van financien Wet houdende tweede aanpassing van de Algemene Uitgavenbegroting van het begrotingsjaar 2000 sluiten9, worden de woorden "op grond van de voorwaarden bedoeld in artikel 1:24, §§ 1 tot 6, van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen," opgeheven.

Art. 36.In titel 6, hoofdstuk 1, afdeling 4, onderafdeling 3, van hetzelfde Wetboek wordt een artikel 2750/1 ingevoegd, luidende; "

Art. 2750/1.Een door de Koning erkende organisatie van werkgevers die in toepassing van artikel 3bis van de wet van 8 juni 1972 betreffende de havenarbeid, voor een werkgever die in een havengebied havenarbeiders tewerkstelt, alle verplichtingen vervult die krachtens de individuele en collectieve arbeidswetgeving en de sociale zekerheidswetgeving voortvloeien uit de tewerkstelling van deze havenarbeiders, wordt voor de toepassing van deze onderafdeling met deze werkgever gelijkgesteld.

De Koning kan aanvullende formaliteiten bepalen die de in het eerste lid bedoelde organisatie van werkgevers moeten vervullen alvorens te kunnen worden gelijkgesteld met de in het eerste lid bedoelde werkgever.".

Art. 37.In artikel 2753, § 1, achtste lid, van hetzelfde Wetboek, ingevoegd bij de wet van 25 december 2017Relevante gevonden documenten type wet prom. 01/08/1985 pub. 15/11/2000 numac 2000000832 bron ministerie van binnenlandse zaken Wet houdende fiscale en andere bepalingen . - hoofdstuk III, afdeling II. - Duitse vertaling sluiten3 en gewijzigd bij de wet van 17 maart 2019Relevante gevonden documenten type wet prom. 01/08/1985 pub. 15/11/2000 numac 2000000832 bron ministerie van binnenlandse zaken Wet houdende fiscale en andere bepalingen . - hoofdstuk III, afdeling II. - Duitse vertaling sluiten6, worden de woorden "op grond van artikel 1:24, §§ 1 tot 6, van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen" opgeheven.

Art. 38.In artikel 2757 van hetzelfde Wetboek, ingevoegd bij de wet van 17 mei 2007Relevante gevonden documenten type wet prom. 17/05/2007 pub. 19/06/2007 numac 2007012208 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Wet houdende uitvoering van het interprofessioneel akkoord voor de periode 2007-2008 sluiten en laatstelijk gewijzigd bij de wet van 27 juni 2021Relevante gevonden documenten type wet prom. 14/12/2000 pub. 05/01/2001 numac 2000002134 bron ministerie van ambtenarenzaken Wet tot vaststelling van sommige aspecten van de organisatie van de arbeidstijd in openbare sector type wet prom. 14/12/2000 pub. 15/02/2001 numac 2001003037 bron ministerie van financien Wet houdende tweede aanpassing van de Algemene Uitgavenbegroting van het begrotingsjaar 2000 sluiten2, worden de volgende wijzigingen aangebracht: 1° in de inleidende zin van het tweede lid, a), worden de woorden "als kleine vennootschappen worden aangemerkt op grond van artikel 1:24, §§ 1 tot 6, van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, hetzij natuurlijke personen zijn die mutatis mutandis beantwoorden aan de criteria voorzien in dit artikel 1:24" vervangen door de woorden "als kleine vennootschappen worden aangemerkt, hetzij natuurlijke personen zijn die op overeenkomstige wijze beantwoorden aan de criteria opgenomen in artikel 1:24, §§ 1 tot 6, van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen";2° in het derde lid, b), 2°, worden de woorden "beantwoorden aan de criteria als vermeld in artikel 1:24, §§ 1 tot 6, van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, hetzij natuurlijke personen zijn die mutatis mutandis beantwoorden aan de criteria voorzien in dit artikel 1:24, §§ 1 tot 6" vervangen door de woorden "als kleine vennootschappen worden aangemerkt, hetzij natuurlijke personen zijn die op overeenkomstige wijze beantwoorden aan de criteria opgenomen in artikel 1:24, §§ 1 tot 6, van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen".

Art. 39.In artikel 27510, tweede lid, 2°, van hetzelfde Wetboek, laatstelijk gewijzigd bij de wet van 27 juni 2021Relevante gevonden documenten type wet prom. 14/12/2000 pub. 05/01/2001 numac 2000002134 bron ministerie van ambtenarenzaken Wet tot vaststelling van sommige aspecten van de organisatie van de arbeidstijd in openbare sector type wet prom. 14/12/2000 pub. 15/02/2001 numac 2001003037 bron ministerie van financien Wet houdende tweede aanpassing van de Algemene Uitgavenbegroting van het begrotingsjaar 2000 sluiten2, worden de woorden "als kleine vennootschappen op grond van artikel 1:24, §§ 1 tot 6, van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen of is een natuurlijk persoon die op overeenkomstige wijze beantwoordt aan de criteria van het voormelde artikel 1:24, §§ 1 tot 6" vervangen door de woorden "als kleine vennootschap of is een natuurlijk persoon die op overeenkomstige wijze beantwoordt aan de criteria opgenomen in artikel 1:24, §§ 1 tot 6, van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen".

Art. 40.In artikel 27512, § 2, vierde lid, van hetzelfde Wetboek, gewijzigd bij de wet van 21 januari 2022Relevante gevonden documenten type wet prom. 14/12/2000 pub. 05/01/2001 numac 2000002134 bron ministerie van ambtenarenzaken Wet tot vaststelling van sommige aspecten van de organisatie van de arbeidstijd in openbare sector type wet prom. 14/12/2000 pub. 15/02/2001 numac 2001003037 bron ministerie van financien Wet houdende tweede aanpassing van de Algemene Uitgavenbegroting van het begrotingsjaar 2000 sluiten9, worden de woorden "als kleine vennootschap op grond van artikel 1:24, §§ 1 tot 6, van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen of een natuurlijke persoon is die op overeenkomstige wijze beantwoordt aan de criteria van het voormelde artikel 1:24, §§ 1 tot 6" vervangen door de woorden "als kleine vennootschap of een natuurlijk persoon is die op overeenkomstige wijze beantwoordt aan de criteria opgenomen in artikel 1:24, §§ 1 tot 6, van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen".

Art. 41.In artikel 286, eerste lid, van hetzelfde Wetboek, laatstelijk gewijzigd bij de wet van 27 december 2012Relevante gevonden documenten type wet prom. 27/12/2012 pub. 31/12/2012 numac 2012018484 bron federaal agentschap voor de veiligheid van de voedselketen en federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Wet houdende diverse dringende bepalingen type wet prom. 27/12/2012 pub. 28/12/2012 numac 2012011520 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Wet houdende diverse bepalingen inzake energie sluiten, worden de woorden "en, in voorkomend geval, van de woonstaatheffing" opgeheven.

Art. 42.In artikel 537, zevende lid, van hetzelfde Wetboek, laatstelijk gewijzigd bij de wet van 27 juni 2021Relevante gevonden documenten type wet prom. 14/12/2000 pub. 05/01/2001 numac 2000002134 bron ministerie van ambtenarenzaken Wet tot vaststelling van sommige aspecten van de organisatie van de arbeidstijd in openbare sector type wet prom. 14/12/2000 pub. 15/02/2001 numac 2001003037 bron ministerie van financien Wet houdende tweede aanpassing van de Algemene Uitgavenbegroting van het begrotingsjaar 2000 sluiten2, worden de woorden "op grond van artikel 1:24 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen" opgeheven. HOOFDSTUK 2 - Wijzigingen van de wet van 17 maart 2019Relevante gevonden documenten type wet prom. 01/08/1985 pub. 15/11/2000 numac 2000000832 bron ministerie van binnenlandse zaken Wet houdende fiscale en andere bepalingen . - hoofdstuk III, afdeling II. - Duitse vertaling sluiten6 betreffende de invoering van een mobiliteitsbudget

Art. 43.In artikel 10 van de wet van 17 maart 2019Relevante gevonden documenten type wet prom. 01/08/1985 pub. 15/11/2000 numac 2000000832 bron ministerie van binnenlandse zaken Wet houdende fiscale en andere bepalingen . - hoofdstuk III, afdeling II. - Duitse vertaling sluiten6 betreffende de invoering van een mobiliteitsbudget, gewijzigd bij de wet van 25 november 2021Relevante gevonden documenten type wet prom. 14/12/2000 pub. 05/01/2001 numac 2000002134 bron ministerie van ambtenarenzaken Wet tot vaststelling van sommige aspecten van de organisatie van de arbeidstijd in openbare sector type wet prom. 14/12/2000 pub. 15/02/2001 numac 2001003037 bron ministerie van financien Wet houdende tweede aanpassing van de Algemene Uitgavenbegroting van het begrotingsjaar 2000 sluiten3, worden de volgende wijzigingen aangebracht: 1° in paragraaf 1, wordt het tweede lid opgeheven;2° in paragraaf 3, worden de woorden "De bepaling van paragraaf 1" vervangen door de woorden "De bepaling van paragraaf 1, eerste lid,". HOOFDSTUK 3 - Wijzigingen van de wet van 29 maart 2019Relevante gevonden documenten type wet prom. 01/08/1985 pub. 15/11/2000 numac 2000000832 bron ministerie van binnenlandse zaken Wet houdende fiscale en andere bepalingen . - hoofdstuk III, afdeling II. - Duitse vertaling sluiten7 tot uitbreiding van de TaxShelter naar de gaming-industrie

Art. 44.In artikel 7, tweede lid, van de wet van 29 maart 2019Relevante gevonden documenten type wet prom. 01/08/1985 pub. 15/11/2000 numac 2000000832 bron ministerie van binnenlandse zaken Wet houdende fiscale en andere bepalingen . - hoofdstuk III, afdeling II. - Duitse vertaling sluiten7 tot uitbreiding van de taxshelter naar de gaming-industrie, worden de volgende wijzigingen aangebracht: 1° de bepaling onder 1° wordt opgeheven; 2° het lid wordt aangevuld met een bepaling onder 3°, luidende: "3° aan de aanname van een culturele test als bedoeld in artikel 194ter/3, § 2, 1°, eerste lid, tweede streepje, van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992, door de betrokken gemeenschappen als bedoeld in artikel 194ter, § 7, eerste lid, 3°, van hetzelfde Wetboek, tenzij deze aanname niet plaatsvindt voor 1 januari 2023.". HOOFDSTUK 4 - Wijzigingen van de wet van 25 november 2021Relevante gevonden documenten type wet prom. 14/12/2000 pub. 05/01/2001 numac 2000002134 bron ministerie van ambtenarenzaken Wet tot vaststelling van sommige aspecten van de organisatie van de arbeidstijd in openbare sector type wet prom. 14/12/2000 pub. 15/02/2001 numac 2001003037 bron ministerie van financien Wet houdende tweede aanpassing van de Algemene Uitgavenbegroting van het begrotingsjaar 2000 sluiten3 houdende fiscale en sociale vergroening van de mobiliteit

Art. 45.In artikel 6 van de wet van 25 november 2021Relevante gevonden documenten type wet prom. 14/12/2000 pub. 05/01/2001 numac 2000002134 bron ministerie van ambtenarenzaken Wet tot vaststelling van sommige aspecten van de organisatie van de arbeidstijd in openbare sector type wet prom. 14/12/2000 pub. 15/02/2001 numac 2001003037 bron ministerie van financien Wet houdende tweede aanpassing van de Algemene Uitgavenbegroting van het begrotingsjaar 2000 sluiten3 houdende fiscale en sociale vergroening van de mobiliteit worden de volgende wijzigingen aangebracht: 1° de bepaling onder 7° wordt ingetrokken; 2° het artikel wordt aangevuld met een bepaling onder 7°, luidende: "7° het artikel wordt aangevuld met een lid, luidende: "Wanneer het in het eerste lid, 6°, bedoelde voertuig ter beschikking wordt gesteld voor het persoonlijk gebruik door een derde, omvatten de in het eerste lid, 6°, bedoelde kosten niet het bedrag dat overeenstemt met het voordeel van alle aard dat op naam van die derde wordt belast en de eigen bijdrage van die derde voor het persoonlijk gebruik van dat voertuig."."; 3° het artikel wordt aangevuld met een bepaling onder 8°, luidende: "8° in het vijfde lid, dat door de bepaling onder 7° is ingevoegd, worden de woorden "eerste lid, 6° " telkens vervangen door de woorden "eerste lid, 6° en 7° ".".

Art. 46.In artikel 8 van dezelfde wet worden de volgende wijzigingen aangebracht: 1° de bepaling onder 7° wordt ingetrokken; 2° het artikel wordt aangevuld met een bepaling onder 7°, luidende: "7° het artikel wordt aangevuld met een lid, luidende: "Wanneer het in het eerste lid, 8°, bedoelde voertuig ter beschikking wordt gesteld voor het persoonlijk gebruik door een derde, omvatten de in het eerste lid, 8°, bedoelde kosten niet het bedrag dat overeenstemt met het voordeel van alle aard dat op naam van die derde wordt belast en de eigen bijdrage van die derde voor het persoonlijk gebruik van dat voertuig."."; 3° het artikel wordt aangevuld met een bepaling onder 8°, luidende: "8° in het derde lid, dat door de bepaling onder 7° is ingevoegd, worden de woorden "eerste lid, 8° " telkens vervangen door de woorden "eerste lid, 8° en 9° ".".

Art. 47.In artikel 12 van dezelfde wet worden de volgende wijzigingen aangebracht: 1° in het vijfde lid wordt het woord "6, 1° " vervangen door de woorden "6, 1° en 7° " en wordt het woord "8, 1° " vervangen door de woorden "8, 1° en 7° ";2° in het zevende lid wordt het woord "6, 2° " vervangen door de woorden "6, 2° en 8° " en wordt het woord "8, 2° " vervangen door de woorden "8, 2° en 8° ". HOOFDSTUK 5 - Wijzigingen van de wet van 12 december 2021Relevante gevonden documenten type wet prom. 14/12/2000 pub. 05/01/2001 numac 2000002134 bron ministerie van ambtenarenzaken Wet tot vaststelling van sommige aspecten van de organisatie van de arbeidstijd in openbare sector type wet prom. 14/12/2000 pub. 15/02/2001 numac 2001003037 bron ministerie van financien Wet houdende tweede aanpassing van de Algemene Uitgavenbegroting van het begrotingsjaar 2000 sluiten4 tot uitvoering van het sociaal akkoord in het kader van de interprofessionele onderhandelingen voor de periode 2021-2022 inzake de relance-uren

Art. 48.In artikel 15, § 1, tweede lid, van de wet van 12 december 2021Relevante gevonden documenten type wet prom. 14/12/2000 pub. 05/01/2001 numac 2000002134 bron ministerie van ambtenarenzaken Wet tot vaststelling van sommige aspecten van de organisatie van de arbeidstijd in openbare sector type wet prom. 14/12/2000 pub. 15/02/2001 numac 2001003037 bron ministerie van financien Wet houdende tweede aanpassing van de Algemene Uitgavenbegroting van het begrotingsjaar 2000 sluiten4 tot uitvoering van het sociaal akkoord in het kader van de interprofessionele onderhandelingen voor de periode 2021-2022 worden de woorden "de wet van 20 december 2020Relevante gevonden documenten type wet prom. 14/12/2000 pub. 05/01/2001 numac 2000002134 bron ministerie van ambtenarenzaken Wet tot vaststelling van sommige aspecten van de organisatie van de arbeidstijd in openbare sector type wet prom. 14/12/2000 pub. 15/02/2001 numac 2001003037 bron ministerie van financien Wet houdende tweede aanpassing van de Algemene Uitgavenbegroting van het begrotingsjaar 2000 sluiten0 houdende diverse dringende fiscale bepalingen ten gevolge van de COVID-19-pandemie" vervangen door de woorden "de wet van 20 december 2020Relevante gevonden documenten type wet prom. 14/12/2000 pub. 05/01/2001 numac 2000002134 bron ministerie van ambtenarenzaken Wet tot vaststelling van sommige aspecten van de organisatie van de arbeidstijd in openbare sector type wet prom. 14/12/2000 pub. 15/02/2001 numac 2001003037 bron ministerie van financien Wet houdende tweede aanpassing van de Algemene Uitgavenbegroting van het begrotingsjaar 2000 sluiten0 houdende tijdelijke ondersteuningsmaatregelen ten gevolge van de COVID-19-pandemie".

Art. 49.In artikel 16 van dezelfde wet worden de volgende wijzigingen aangebracht: 1° de woorden "de wet van 20 december 2020Relevante gevonden documenten type wet prom. 14/12/2000 pub. 05/01/2001 numac 2000002134 bron ministerie van ambtenarenzaken Wet tot vaststelling van sommige aspecten van de organisatie van de arbeidstijd in openbare sector type wet prom. 14/12/2000 pub. 15/02/2001 numac 2001003037 bron ministerie van financien Wet houdende tweede aanpassing van de Algemene Uitgavenbegroting van het begrotingsjaar 2000 sluiten0 houdende diverse dringende fiscale bepalingen ten gevolge van de COVID-19-pandemie" worden vervangen door de woorden "de wet van 20 december 2020Relevante gevonden documenten type wet prom. 14/12/2000 pub. 05/01/2001 numac 2000002134 bron ministerie van ambtenarenzaken Wet tot vaststelling van sommige aspecten van de organisatie van de arbeidstijd in openbare sector type wet prom. 14/12/2000 pub. 15/02/2001 numac 2001003037 bron ministerie van financien Wet houdende tweede aanpassing van de Algemene Uitgavenbegroting van het begrotingsjaar 2000 sluiten0 houdende tijdelijke ondersteuningsmaatregelen ten gevolge van de COVID-19-pandemie";2° de woorden "artikel 2 van deze wet" worden vervangen door de woorden "artikel 15 van deze wet". HOOFDSTUK 6 - Wijzigingen inzake de fiscale werkbonus

Art. 50.In artikel 289ter/1, derde lid, van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992, ingevoegd bij de wet van 19 juni 2011Relevante gevonden documenten type wet prom. 19/06/2011 pub. 28/06/2011 numac 2011003233 bron federale overheidsdienst financien Wet tot wijziging van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 wat de werkbonus en de opzeggingsvergoeding betreft type wet prom. 19/06/2011 pub. 07/07/2011 numac 2011015062 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Wet houdende uitvoering en wijziging van de wet van 19 januari 2010 tot opheffing van de wet van 9 februari 1999 tot oprichting van het Belgisch Overlevingsfonds en tot oprichting van een Belgisch Fonds voor Voedselzekerheid sluiten en laatstelijk gewijzigd bij de wet van 12 december 2021Relevante gevonden documenten type wet prom. 14/12/2000 pub. 05/01/2001 numac 2000002134 bron ministerie van ambtenarenzaken Wet tot vaststelling van sommige aspecten van de organisatie van de arbeidstijd in openbare sector type wet prom. 14/12/2000 pub. 15/02/2001 numac 2001003037 bron ministerie van financien Wet houdende tweede aanpassing van de Algemene Uitgavenbegroting van het begrotingsjaar 2000 sluiten4, worden de woorden "515 euro" vervangen door de woorden "530 euro".

Art. 51.De artikelen 21, 2°, en 22, tweede lid, van de wet van 12 december 2021Relevante gevonden documenten type wet prom. 14/12/2000 pub. 05/01/2001 numac 2000002134 bron ministerie van ambtenarenzaken Wet tot vaststelling van sommige aspecten van de organisatie van de arbeidstijd in openbare sector type wet prom. 14/12/2000 pub. 15/02/2001 numac 2001003037 bron ministerie van financien Wet houdende tweede aanpassing van de Algemene Uitgavenbegroting van het begrotingsjaar 2000 sluiten4 tot uitvoering van het sociaal akkoord in het kader van de interprofessionele onderhandelingen voor de periode 2021-2022 worden opgeheven. HOOFDSTUK 7 - Wijzigingen van de programmawet van 27 december 2021Relevante gevonden documenten type wet prom. 15/05/2007 pub. 15/06/2007 numac 2007000560 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet op de Algemene Inspectie en houdende diverse bepalingen betreffende de rechtspositie van sommige leden van de politiediensten type wet prom. 15/05/2007 pub. 31/07/2007 numac 2007000663 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de civiele veiligheid sluiten6

Art. 52.In artikel 12, derde lid, van de programmawet van 27 december 2021Relevante gevonden documenten type wet prom. 15/05/2007 pub. 15/06/2007 numac 2007000560 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet op de Algemene Inspectie en houdende diverse bepalingen betreffende de rechtspositie van sommige leden van de politiediensten type wet prom. 15/05/2007 pub. 31/07/2007 numac 2007000663 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de civiele veiligheid sluiten6 worden de woorden "1 januari 2022" vervangen door de woorden "1 januari 2023".

Art. 53.In dezelfde programmawet wordt een artikel 17/1 ingevoegd, luidende: "

Art. 17/1.De in de artikelen 32/1, § 8, eerste en tweede lid, en 32/2, § 8, eerste en tweede lid, van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 bedoelde termijnen kunnen ten vroegste op 30 september 2022 komen te vervallen.".

Art. 54.In artikel 18, § 2, eerste lid, van dezelfde programmawet worden de woorden "uiterlijk op 31 juli" vervangen door de woorden "op straffe van verval uiterlijk op 30 september 2022".

Art. 55.In artikel 19, § 2, eerste lid, van dezelfde programmawet worden de woorden "uiterlijk op 31 juli 2022" vervangen door de woorden "op straffe van verval uiterlijk op 30 september 2022". HOOFDSTUK 8 - Netto overuren in de openbare sector

Art. 56.In titel 2 van de wet van 20 december 2020Relevante gevonden documenten type wet prom. 14/12/2000 pub. 05/01/2001 numac 2000002134 bron ministerie van ambtenarenzaken Wet tot vaststelling van sommige aspecten van de organisatie van de arbeidstijd in openbare sector type wet prom. 14/12/2000 pub. 15/02/2001 numac 2001003037 bron ministerie van financien Wet houdende tweede aanpassing van de Algemene Uitgavenbegroting van het begrotingsjaar 2000 sluiten0 houdende tijdelijke ondersteuningsmaatregelen ten gevolge van de COVID-19-pandemie wordt een hoofdstuk 5/1 ingevoegd, luidende: "Hoofdstuk 5/1. - Netto overuren in de openbare sector".

Art. 57.In titel 2, hoofdstuk 5/1, van de voormelde wet van 20 december 2020Relevante gevonden documenten type wet prom. 14/12/2000 pub. 05/01/2001 numac 2000002134 bron ministerie van ambtenarenzaken Wet tot vaststelling van sommige aspecten van de organisatie van de arbeidstijd in openbare sector type wet prom. 14/12/2000 pub. 15/02/2001 numac 2001003037 bron ministerie van financien Wet houdende tweede aanpassing van de Algemene Uitgavenbegroting van het begrotingsjaar 2000 sluiten0, ingevoegd bij artikel 56 van deze wet, wordt een artikel 15/2 ingevoegd, luidende: "

Art. 15/2.§ 1. In afwijking van artikel 31, tweede lid, 1°, van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992, worden vrijgesteld van inkomstenbelastingen: 1° de bezoldigingen die bij toepassing van artikel 8, § 3, tweede lid, van de wet van 14 december 2000Relevante gevonden documenten type wet prom. 14/12/2000 pub. 05/01/2001 numac 2000002134 bron ministerie van ambtenarenzaken Wet tot vaststelling van sommige aspecten van de organisatie van de arbeidstijd in openbare sector type wet prom. 14/12/2000 pub. 15/02/2001 numac 2001003037 bron ministerie van financien Wet houdende tweede aanpassing van de Algemene Uitgavenbegroting van het begrotingsjaar 2000 sluiten tot vaststelling van sommige aspecten van de arbeidstijd in de openbare sector worden toegekend met betrekking tot 120 overuren die tijdens de periode van 1 april 2020 tot 31 december 2020 worden gepresteerd, op voorwaarde dat de bezoldiging voor een overuur niet meer bedraagt dan de bezoldiging voor een normaal uur;2° de bezoldigingen die bij toepassing van artikel 8, § 3, tweede lid, van de wet van 14 december 2000Relevante gevonden documenten type wet prom. 14/12/2000 pub. 05/01/2001 numac 2000002134 bron ministerie van ambtenarenzaken Wet tot vaststelling van sommige aspecten van de organisatie van de arbeidstijd in openbare sector type wet prom. 14/12/2000 pub. 15/02/2001 numac 2001003037 bron ministerie van financien Wet houdende tweede aanpassing van de Algemene Uitgavenbegroting van het begrotingsjaar 2000 sluiten tot vaststelling van sommige aspecten van de arbeidstijd in de openbare sector worden toegekend met betrekking tot 120 overuren die tijdens de periode van 1 januari 2021 tot 30 juni 2021 worden gepresteerd, op voorwaarde dat de bezoldiging voor die overuren niet meer bedraagt dan de bezoldiging voor een normaal uur. De in artikel 16, § 1, van de wet van 29 mei 2020Relevante gevonden documenten type wet prom. 01/08/1985 pub. 15/11/2000 numac 2000000832 bron ministerie van binnenlandse zaken Wet houdende fiscale en andere bepalingen . - hoofdstuk III, afdeling II. - Duitse vertaling sluiten8 houdende diverse dringende fiscale bepalingen ten gevolge van de COVID-19-pandemie, in artikel 15, eerste lid, 1°, van deze wet en in het eerste lid, 1°, bedoelde vrijstellingen kunnen, samengenomen, slechts voor 120 overuren worden verleend.

De in artikel 15, eerste lid, 2°, van deze wet, de in artikel 15, § 1, eerste lid, 1°, van de wet van 12 december 2021Relevante gevonden documenten type wet prom. 14/12/2000 pub. 05/01/2001 numac 2000002134 bron ministerie van ambtenarenzaken Wet tot vaststelling van sommige aspecten van de organisatie van de arbeidstijd in openbare sector type wet prom. 14/12/2000 pub. 15/02/2001 numac 2001003037 bron ministerie van financien Wet houdende tweede aanpassing van de Algemene Uitgavenbegroting van het begrotingsjaar 2000 sluiten4 tot uitvoering van het sociaal akkoord in het kader van de interprofessionele onderhandelingen voor de periode 2021-2022 en in het eerste lid, 2°, bedoelde vrijstellingen kunnen, samengenomen, slechts voor 120 overuren worden verleend. § 2. Wanneer de belastingplichtige in 2020 en/of 2021 overuren als bedoeld in paragraaf 1, eerste lid, heeft gepresteerd en niet alle bezoldigingen voor die in 2020, respectievelijk in 2021, gepresteerde overuren in hetzelfde belastbare tijdperk worden betaald of toegekend, wordt de vrijstelling eerst aangerekend op de bezoldigingen voor de overuren die in het belastbare tijdperk verbonden met het inkomstenjaar 2020, respectievelijk 2021, worden betaald of toegekend, en, desgevallend, vervolgens op de bezoldigingen voor die overuren die in elk van de volgende belastbare tijdperken worden betaald of toegekend.

Wanneer in een belastbaar tijdperk bezoldigingen worden betaald of toegekend voor meer dan het aantal voor dat belastbare tijdperk vrijstelbare bijkomende vrijwillige overuren of overuren als bedoeld in paragraaf 1, wordt de vrijstelling verhoudingsgewijs aangerekend op de bezoldigingen voor de in 2020, respectievelijk in 2021, gepresteerde overuren. § 3. De in paragraaf 1, eerste lid, bedoelde bezoldigingen worden vermeld op de berekeningsnota die gevoegd is bij het aanslagbiljet inzake personenbelasting van de genieter.".

Art. 58.In titel 2, hoofdstuk 5/1, van de voormelde wet van 20 december 2020Relevante gevonden documenten type wet prom. 14/12/2000 pub. 05/01/2001 numac 2000002134 bron ministerie van ambtenarenzaken Wet tot vaststelling van sommige aspecten van de organisatie van de arbeidstijd in openbare sector type wet prom. 14/12/2000 pub. 15/02/2001 numac 2001003037 bron ministerie van financien Wet houdende tweede aanpassing van de Algemene Uitgavenbegroting van het begrotingsjaar 2000 sluiten0, ingevoegd bij artikel 56 van deze wet, wordt een artikel 15/3 ingevoegd, luidende: "

Art. 15/3.Het aantal overuren waarvoor een vrijstelling wordt verleend bij toepassing van artikel 15/2, § 1, eerste lid, van deze wet, wordt in mindering gebracht van het aantal overuren waarvoor bij toepassing van artikel 38, § 1, eerste lid, 30°, van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 voor het betrokken belastbare tijdperk een vrijstelling kan worden verleend.".

Art. 59.In titel 2, hoofdstuk 5/1, van de voormelde wet van 20 december 2020Relevante gevonden documenten type wet prom. 14/12/2000 pub. 05/01/2001 numac 2000002134 bron ministerie van ambtenarenzaken Wet tot vaststelling van sommige aspecten van de organisatie van de arbeidstijd in openbare sector type wet prom. 14/12/2000 pub. 15/02/2001 numac 2001003037 bron ministerie van financien Wet houdende tweede aanpassing van de Algemene Uitgavenbegroting van het begrotingsjaar 2000 sluiten0, ingevoegd bij artikel 56 van deze wet, wordt een artikel 15/4 ingevoegd, luidende: "

Art. 15/4.Artikel 15/2 heeft uitwerking met ingang van 1 april 2020.

Artikel 15/3 heeft uitwerking met ingang van aanslagjaar 2022.". HOOFDSTUK 9 - Betalingen aan belastingparadijzen door vennootschappen die op forfaitaire wijze worden belast

Art. 60.Artikel 116 van de programmawet van 2 augustus 2002Relevante gevonden documenten type wet prom. 15/05/2007 pub. 15/06/2007 numac 2007000560 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet op de Algemene Inspectie en houdende diverse bepalingen betreffende de rechtspositie van sommige leden van de politiediensten type wet prom. 15/05/2007 pub. 31/07/2007 numac 2007000663 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de civiele veiligheid sluiten0, laatstelijk gewijzigd bij de wet van 21 januari 2022Relevante gevonden documenten type wet prom. 14/12/2000 pub. 05/01/2001 numac 2000002134 bron ministerie van ambtenarenzaken Wet tot vaststelling van sommige aspecten van de organisatie van de arbeidstijd in openbare sector type wet prom. 14/12/2000 pub. 15/02/2001 numac 2001003037 bron ministerie van financien Wet houdende tweede aanpassing van de Algemene Uitgavenbegroting van het begrotingsjaar 2000 sluiten9, wordt aangevuld met twee leden, luidende: "Wanneer in de in het eerste lid bedoelde "in België belastbare winst uit zeescheepvaart", betalingen zijn begrepen die rechtstreeks of onrechtstreeks zijn verricht aan personen, vaste inrichtingen of bankrekeningen die in artikel 307, § 1/2, eerste lid, van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 worden bedoeld, dan wordt dit resultaat, verhoogd met het bedrag van deze betalingen indien deze niet zijn aangegeven overeenkomstig het voornoemde artikel 307, § 1/2, eerste lid, of als ze toch aangegeven zijn, indien de belastingplichtige niet door alle rechtsmiddelen heeft aangetoond dat zij in het kader van werkelijke en oprechte verrichtingen en die met personen andere dan artificiële constructies zijn verricht.

In geval van toepassing van het vierde lid, worden de in het vierde lid bedoelde betalingen van het in het vierde lid bedoelde bedrag uitgesloten, wanneer wordt aangetoond dat indien de winst uit zeescheepvaart niet op forfaitaire wijze werd vastgesteld, deze betalingen om een andere reden dan de toepassing van artikel 198, § 1, 10°, van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992, zouden worden aangemerkt als een niet aftrekbare beroepskost.".

Art. 61.Artikel 124, § 1, van dezelfde programmawet, laatstelijk gewijzigd bij de wet van 21 januari 2022Relevante gevonden documenten type wet prom. 14/12/2000 pub. 05/01/2001 numac 2000002134 bron ministerie van ambtenarenzaken Wet tot vaststelling van sommige aspecten van de organisatie van de arbeidstijd in openbare sector type wet prom. 14/12/2000 pub. 15/02/2001 numac 2001003037 bron ministerie van financien Wet houdende tweede aanpassing van de Algemene Uitgavenbegroting van het begrotingsjaar 2000 sluiten9, wordt aangevuld met twee leden, luidende: "Wanneer in de in het eerste lid bedoelde "belastbare winst uit het beheer van zeeschepen voor rekening van derden", betalingen zijn begrepen die rechtstreeks of onrechtstreeks zijn verricht aan personen, vaste inrichtingen of bankrekeningen die in artikel 307, § 1/2, eerste lid, van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 worden bedoeld, dan wordt dit resultaat, verhoogd met het bedrag van deze betalingen indien deze niet zijn aangegeven overeenkomstig het voornoemde artikel 307, § 1/2, eerste lid, of als ze toch aangegeven zijn, indien de belastingplichtige niet door alle rechtsmiddelen heeft aangetoond dat zij in het kader van werkelijke en oprechte verrichtingen en die met personen andere dan artificiële constructies zijn verricht.

In geval van toepassing van het vierde lid, worden de in het vierde lid bedoelde betalingen van het in het vierde lid bedoelde bedrag uitgesloten, wanneer wordt aangetoond dat indien de winst uit het beheer van zeeschepen niet op forfaitaire wijze werd vastgesteld, deze betalingen om een andere reden dan de toepassing van artikel 198, § 1, 10°, van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992, zouden worden aangemerkt als een niet aftrekbare beroepskost.".

Art. 62.In artikel 68, § 1, van de programmawet van 10 augustus 2015Relevante gevonden documenten type wet prom. 15/05/2007 pub. 15/06/2007 numac 2007000560 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet op de Algemene Inspectie en houdende diverse bepalingen betreffende de rechtspositie van sommige leden van de politiediensten type wet prom. 15/05/2007 pub. 31/07/2007 numac 2007000663 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de civiele veiligheid sluiten2, gewijzigd bij de wet van 18 december 2016, worden tussen het tweede en het derde lid, dat het vijfde lid wordt, twee leden ingevoegd luidende: "Wanneer in de in het tweede lid bedoelde belastbare resultaat uit diamanthandel, betalingen zijn begrepen die rechtstreeks of onrechtstreeks zijn verricht aan personen, vaste inrichtingen of bankrekeningen die in artikel 307, § 1/2, eerste lid, van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 worden bedoeld, dan wordt dit resultaat, verhoogd met het bedrag van deze betalingen indien deze niet zijn aangegeven overeenkomstig het voornoemde artikel 307, § 1/2, eerste lid, of als ze toch aangegeven zijn, indien de belastingplichtige niet door alle rechtsmiddelen heeft aangetoond dat zij in het kader van werkelijke en oprechte verrichtingen en die met personen andere dan artificiële constructies zijn verricht.

In geval van toepassing van het derde lid, worden de in het derde lid bedoelde betalingen van het in het derde lid bedoelde bedrag uitgesloten, wanneer wordt aangetoond dat indien het belastbare resultaat uit diamanthandel niet op forfaitaire wijze werd vastgesteld, deze betalingen om een andere reden dan de toepassing van artikel 198, § 1, 10°, van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992, zouden worden aangemerkt als een niet aftrekbare beroepskost.". HOOFDSTUK 10 - Steunzones verwijzing naar de Belgische regionale steunkaart

Art. 63.In artikel 15, enig lid, van de wet van 15 mei 2014Relevante gevonden documenten type wet prom. 01/08/1985 pub. 15/11/2000 numac 2000000832 bron ministerie van binnenlandse zaken Wet houdende fiscale en andere bepalingen . - hoofdstuk III, afdeling II. - Duitse vertaling sluiten0 houdende uitvoering van het pact voor competitiviteit, werkgelegenheid en relance, gewijzigd bij de wet van 30 juli 2018Relevante gevonden documenten type wet prom. 01/08/1985 pub. 15/11/2000 numac 2000000832 bron ministerie van binnenlandse zaken Wet houdende fiscale en andere bepalingen . - hoofdstuk III, afdeling II. - Duitse vertaling sluiten5, wordt de bepaling onder 6° opgeheven.

Art. 64.Artikel 16, vijfde lid, van dezelfde wet, gewijzigd bij de wet van 30 juli 2018Relevante gevonden documenten type wet prom. 01/08/1985 pub. 15/11/2000 numac 2000000832 bron ministerie van binnenlandse zaken Wet houdende fiscale en andere bepalingen . - hoofdstuk III, afdeling II. - Duitse vertaling sluiten5, wordt vervangen als volgt: "De door het gewest voorgestelde steunzones worden opgenomen in een door de Koning genomen uitvoeringsbesluit.".

Art. 65.In artikel 2758 van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992, hersteld bij de wet van 15 mei 2014Relevante gevonden documenten type wet prom. 01/08/1985 pub. 15/11/2000 numac 2000000832 bron ministerie van binnenlandse zaken Wet houdende fiscale en andere bepalingen . - hoofdstuk III, afdeling II. - Duitse vertaling sluiten0 en laatstelijk gewijzigd bij de wet van 28 maart 2022Relevante gevonden documenten type wet prom. 14/12/2000 pub. 05/01/2001 numac 2000002134 bron ministerie van ambtenarenzaken Wet tot vaststelling van sommige aspecten van de organisatie van de arbeidstijd in openbare sector type wet prom. 14/12/2000 pub. 15/02/2001 numac 2001003037 bron ministerie van financien Wet houdende tweede aanpassing van de Algemene Uitgavenbegroting van het begrotingsjaar 2000 sluiten7, worden de volgende wijzigingen aangebracht: 1° in paragraaf 1, eerste lid, wordt het woord "gelegen" vervangen door de woorden "die op het ogenblik van het overleggen van het in § 5 bedoelde formulier gelegen is";2° paragraaf 2, eerste lid, wordt aangevuld met de woorden "op het ogenblik van het overleggen van het in § 5 bedoelde formulier".

Art. 66.In artikel 2759 van hetzelfde Wetboek, ingevoegd bij de wet van 15 mei 2014Relevante gevonden documenten type wet prom. 01/08/1985 pub. 15/11/2000 numac 2000000832 bron ministerie van binnenlandse zaken Wet houdende fiscale en andere bepalingen . - hoofdstuk III, afdeling II. - Duitse vertaling sluiten0 en laatstelijk gewijzigd bij de wet van 28 maart 2022Relevante gevonden documenten type wet prom. 14/12/2000 pub. 05/01/2001 numac 2000002134 bron ministerie van ambtenarenzaken Wet tot vaststelling van sommige aspecten van de organisatie van de arbeidstijd in openbare sector type wet prom. 14/12/2000 pub. 15/02/2001 numac 2001003037 bron ministerie van financien Wet houdende tweede aanpassing van de Algemene Uitgavenbegroting van het begrotingsjaar 2000 sluiten7, worden de volgende wijzigingen aangebracht: 1° in paragraaf 1, eerste lid, worden de woorden "gelegen in een steunzone die is opgenomen in de A groep van het door de Koning genomen besluit ter uitvoering van artikel 16 van de wet van 15 mei 2014Relevante gevonden documenten type wet prom. 01/08/1985 pub. 15/11/2000 numac 2000000832 bron ministerie van binnenlandse zaken Wet houdende fiscale en andere bepalingen . - hoofdstuk III, afdeling II. - Duitse vertaling sluiten0 houdende uitvoering van het pact voor competitiviteit, werkgelegenheid en relance" vervangen door de woorden "die op het ogenblik van het overleggen van het in § 5 bedoelde formulier gelegen is, enerzijds in een steunzone die is opgenomen in het door de Koning genomen besluit ter uitvoering van artikel 16 van de wet van 15 mei 2014Relevante gevonden documenten type wet prom. 01/08/1985 pub. 15/11/2000 numac 2000000832 bron ministerie van binnenlandse zaken Wet houdende fiscale en andere bepalingen . - hoofdstuk III, afdeling II. - Duitse vertaling sluiten0 houdende uitvoering van het pact voor competitiviteit, werkgelegenheid en relance, en anderzijds in een steungebied dat op de Belgische Regionale steunkaart is aangewezen overeenkomstig de richtsnoeren inzake Regionale Steunmaatregelen (2021/C153/01)";2° paragraaf 2, eerste lid, wordt aangevuld met de woorden "op het ogenblik van het overleggen van het in § 5 bedoelde formulier". HOOFDSTUK 11 - Belastingverminderingen voor werkloosheidsuitkeringen

Art. 67.De artikelen 6, 7 en 8 van de wet van 17 maart 2022Relevante gevonden documenten type wet prom. 14/12/2000 pub. 05/01/2001 numac 2000002134 bron ministerie van ambtenarenzaken Wet tot vaststelling van sommige aspecten van de organisatie van de arbeidstijd in openbare sector type wet prom. 14/12/2000 pub. 15/02/2001 numac 2001003037 bron ministerie van financien Wet houdende tweede aanpassing van de Algemene Uitgavenbegroting van het begrotingsjaar 2000 sluiten6 houdende diverse fiscale bepalingen en fraudebestrijding worden ingetrokken.

Art. 68.In artikel 154 van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992, vervangen bij de wet van 15 mei 2007Relevante gevonden documenten type wet prom. 15/05/2007 pub. 15/06/2007 numac 2007000560 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet op de Algemene Inspectie en houdende diverse bepalingen betreffende de rechtspositie van sommige leden van de politiediensten type wet prom. 15/05/2007 pub. 31/07/2007 numac 2007000663 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de civiele veiligheid sluiten en laatstelijk gewijzigd bij de wet van 27 juni 2021Relevante gevonden documenten type wet prom. 14/12/2000 pub. 05/01/2001 numac 2000002134 bron ministerie van ambtenarenzaken Wet tot vaststelling van sommige aspecten van de organisatie van de arbeidstijd in openbare sector type wet prom. 14/12/2000 pub. 15/02/2001 numac 2001003037 bron ministerie van financien Wet houdende tweede aanpassing van de Algemene Uitgavenbegroting van het begrotingsjaar 2000 sluiten2, worden de volgende wijzigingen aangebracht: 1° a) in paragraaf 2, eerste lid, worden de woorden "80 pct.van" ingevoegd tussen de woorden "De bijkomende vermindering is gelijk aan" en de woorden "de belasting die overblijft"; b) in paragraaf 3, eerste lid, worden de woorden "80 pct.van" ingevoegd tussen de woorden "is de bijkomende vermindering gelijk aan" en de woorden "het positieve verschil tussen:"; c) in paragraaf 3/1, eerste lid, worden de woorden "80 pct.van" ingevoegd tussen de woorden "is de bijkomende vermindering gelijk aan" en de woorden "het positieve verschil tussen:"; 2° de woorden "80 pct.van" worden telkens vervangen door de woorden "60 pct. van"; 3° de woorden "60 pct.van" worden telkens vervangen door de woorden "40 pct. van"; 4° de woorden "40 pct.van" worden telkens vervangen door de woorden "20 pct. van"; 5° het artikel wordt opgeheven.

Art. 69.In artikel 174/1 van hetzelfde Wetboek, hersteld bij de programma wet van 25 december 2017Relevante gevonden documenten type wet prom. 01/08/1985 pub. 15/11/2000 numac 2000000832 bron ministerie van binnenlandse zaken Wet houdende fiscale en andere bepalingen . - hoofdstuk III, afdeling II. - Duitse vertaling sluiten3 en gewijzigd bij de wetten van 26 maart 2018 en 23 maart 2019, worden de volgende wijzigingen aangebracht: 1° in het eerste lid worden de woorden "151 tot 152, 154," vervangen door de woorden "151 tot 152," en worden de woorden "evenals het in artikel 154 bedoelde maximumbedrag van de wettelijke werkloosheidsuitkering" opgeheven;2° in het vierde lid worden de woorden "en het in artikel 154 bedoelde maximumbedrag van de wettelijke werkloosheidsuitkering" opgeheven.

Art. 70.In artikel 178, § 3, derde lid, van hetzelfde Wetboek, ingevoegd bij de programma wet van 20 december 2020Relevante gevonden documenten type wet prom. 14/12/2000 pub. 05/01/2001 numac 2000002134 bron ministerie van ambtenarenzaken Wet tot vaststelling van sommige aspecten van de organisatie van de arbeidstijd in openbare sector type wet prom. 14/12/2000 pub. 15/02/2001 numac 2001003037 bron ministerie van financien Wet houdende tweede aanpassing van de Algemene Uitgavenbegroting van het begrotingsjaar 2000 sluiten0, worden de woorden "in de artikelen 147, 151 tot 152 en 154" vervangen door de woorden "in de artikelen 147 en 151 tot 152". HOOFDSTUK 12 - Inwerkingtreding

Art. 71.De artikelen 5, 6 en 53 hebben uitwerking met ingang van 1 januari 2022.

De artikelen 8, 13 en 14 hebben uitwerking met ingang van 1 januari 2022.

Artikel 9 heeft uitwerking met ingang van 1 september 2021.

Artikel 10 is van toepassing op de inkomsten die vanaf 1 januari 2022 worden verkregen.

De artikelen 17, 18 en 19 zijn van toepassing op de raamovereenkomsten getekend met betrekking tot een in aanmerking komend werk, waarvan de aanvraag van het in artikel 194ter, § 7, 3°, eerste streepje, van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 bedoelde document gebeurt vanaf de eerste dag van de maand volgend op de bekendmaking van deze wet in het Belgisch Staatsblad.

Artikel 24 heeft uitwerking met ingang van 1 januari 2022.

De artikelen 32 en 33 zijn van toepassing op de vanaf 1 januari 2021 betaalde of toegekende inkomsten tijdens een belastbaar tijdperk dat ten vroegste verbonden is met het aanslagjaar 2022.

Artikel 34 is van toepassing vanaf aanslagjaar 2023.

Artikel 43 heeft uitwerking vanaf 1 januari 2022.

De artikelen 48 en 49 hebben uitwerking met ingang van 1 juli 2021.

Artikel 50 is van toepassing vanaf aanslagjaar 2023.

Artikel 52 heeft uitwerking met ingang van 1 januari 2022.

Hoofdstuk 9 is van toepassing op de betalingen die vanaf 1 juli 2022 worden gedaan.

Artikel 68, 1°, is van toepassing vanaf aanslagjaar 2024.

Artikel 68, 2°, is van toepassing vanaf aanslagjaar 2025.

Artikel 68, 3°, is van toepassing vanaf aanslagjaar 2026.

Artikel 68, 4°, is van toepassing vanaf aanslagjaar 2027.

De artikelen 68, 5°, 69 en 70 zijn van toepassing vanaf aanslagjaar 2028.

TITEL 3 - WIJZIGING VAN DE WET VAN 18 SEPTEMBER 2017Relevante gevonden documenten type wet prom. 01/08/1985 pub. 15/11/2000 numac 2000000832 bron ministerie van binnenlandse zaken Wet houdende fiscale en andere bepalingen . - hoofdstuk III, afdeling II. - Duitse vertaling sluiten2 TOT VOORKOMING VAN HET WITWASSEN VAN GELD EN DE FINANCIERING VAN TERRORISME EN TOT BEPERKING VAN HET GEBRUIK VAN CONTANTEN

Art. 72.In artikel 133, § 3, tweede lid, van de wet van 18 september 2017Relevante gevonden documenten type wet prom. 01/08/1985 pub. 15/11/2000 numac 2000000832 bron ministerie van binnenlandse zaken Wet houdende fiscale en andere bepalingen . - hoofdstuk III, afdeling II. - Duitse vertaling sluiten2 tot voorkoming van het witwassen van geld en de financiering van terrorisme en tot beperking van het gebruik van contanten, ingevoegd bij de wet van 20 juli 2020, worden de woorden "binnen een termijn van dertig dagen na ontvangst van de kennisgeving dat een administratieve boete kan worden opgelegd" ingevoegd tussen de woorden "de Administratie van de Thesaurie" en de woorden "en bij voorkeur".

TITEL 4 - WIJZIGING VAN HET KONINKLIJK BESLUIT NR. 20 VAN 20 JULI 1970 TOT VASTSTELLING VAN DE TARIEVEN VAN DE BELASTING OVER DE TOEGEVOEGDE WAARDE EN TOT INDELING VAN DE GOEDEREN EN DE DIENSTEN BIJ DIE TARIEVEN

Art. 73.Rubriek XXIII van tabel A van de bijlage bij het koninklijk besluit nr. 20 van 20 juli 1970 tot vaststelling van de tarieven van de belasting over de toegevoegde waarde en tot indeling van de goederen en de diensten bij die tarieven, vervangen bij het koninklijk besluit van 25 maart 1998, bekrachtigd bij de wet van 5 augustus 2003 en laatstelijk gewijzigd bij de wet van 27 december 2021, wordt aangevuld met de bepaling onder 14, luidende: "14. De aan uitwendige borstprothesen aangepaste beha's en badpakken, op voorschrift van een arts, wanneer ze bestemd zijn voor het verlichten van de gevolgen van een chronische of langdurige ziekte of van een beperking.".

Art. 74.Deze titel treedt in werking op 1 juli 2022.

TITEL 5 - DOUANE EN ACCIJNZEN HOOFDSTUK 1 - Omzetting van artikel 2 van richtlijn (EU) 2019/2235 van de Raad van 16 december 2019 tot wijziging van Richtlijn 2006/112/EG betreffende het gemeenschappelijke stelsel van belasting over de toegevoegde waarde en Richtlijn 2008/118/EG houdende een algemene regeling inzake accijns wat betreft defensie-inspanningen binnen het Uniekader

Art. 75.Dit hoofdstuk voorziet in de omzetting van artikel 2 van Richtlijn (EU) 2019/2235 van de Raad van 16 december 2019 tot wijziging van Richtlijn 2006/112/EG betreffende het gemeenschappelijke stelsel van belasting over de toegevoegde waarde en Richtlijn 2008/118/EG houdende een algemene regeling inzake accijns wat betreft defensie-inspanningen binnen het Uniekader.

Art. 76.In artikel 20, § 1, 11°, van de algemene wet inzake douane en accijnzen, gecoördineerd op 18 juli 1977 en laatstelijk gewijzigd bij de wet van 26 januari 2021Relevante gevonden documenten type wet prom. 14/12/2000 pub. 05/01/2001 numac 2000002134 bron ministerie van ambtenarenzaken Wet tot vaststelling van sommige aspecten van de organisatie van de arbeidstijd in openbare sector type wet prom. 14/12/2000 pub. 15/02/2001 numac 2001003037 bron ministerie van financien Wet houdende tweede aanpassing van de Algemene Uitgavenbegroting van het begrotingsjaar 2000 sluiten5, wordt een punt c) ingevoegd, luidende: "c) voor redelijke hoeveelheden van goederen van de strijdkrachten van elke andere lidstaat van de Europese Unie, dan de lidstaat waarin de accijns verschuldigd is, uitsluitend ten behoeve van deze strijdkrachten of het hen begeleidende burgerpersoneel of voor de bevoorrading van hun messes of kantines, voor zover die strijdkrachten deelnemen aan een defensie-inspanning ter uitvoering van een Unieoptreden in het kader van het gemeenschappelijk veiligheids- en defensiebeleid.".

Art. 77.Dit hoofdstuk treedt in werking op 1 juli 2022. HOOFDSTUK 2 - Lokalen en plaatsen ter beschikking gesteld van de douane

Art. 78.In hoofdstuk IIIbis van dezelfde wet wordt een artikel 22/1 ingevoegd, luidende: "

Art. 22/1.§ 1. Op elke plaats van binnenkomst en uitgang voor reizigers in het douanegebied of ander fiscaal gebied van de Unie, dienen de uitbaters van deze plaatsen de douane voor de uitoefening van het douanetoezicht en de uitvoering van douanecontroles kosteloos de nodige lokalen en plaatsen voor de huisvesting van haar personeel, voertuigen en voor de installatie van het controlematerieel te voorzien. Eventuele noodzakelijke infrastructuuraanpassingen en de hiermee gepaard gaande kosten zijn voor rekening van de uitbater. § 2. Wanneer betalende digitale of fysieke toegangsmiddelen bestaan, zal deze uitbater het personeel van de douane kosteloos van toegangskaarten voorzien. § 3. Deze lokalen en plaatsen worden door deze uitbater kosteloos voorzien van nutsvoorzieningen, meubilair, randapparatuur, telefoon- en internetconnectie en het onderhoud ervan. De directe toegang tot de digitale gegevens betreffende het verkeer van de betrokken vervoersmiddelen wordt eveneens kosteloos voorzien. § 4. Deze uitbaters dienen kosteloos de nodige zichtbare informatieverstrekkende middelen, fysiek of digitaal, te voorzien waar de douane de reizigers de nodige informatie voorafgaand aan de aangiftepunten wenst te verstrekken betreffende de aangifteverplichtingen en verboden en beperkingen. § 5. De inrichting van deze lokalen en plaatsen moet voorafgaand aan de ingebruikname aan de goedkeuring van de douane worden onderworpen. § 6. De Koning kan de verdere technische vereisten voor de te voorziene informatieverstrekkende middelen, lokalen en plaatsen bepalen.".

Art. 79.In artikel 22/5 van dezelfde wet worden de volgende wijzigingen aangebracht: 1° in paragraaf 1, eerste lid, worden de woorden ", op eenvoudig vertoon van hun aanstellingsbewijs," ingevoegd tussen het woord "ambtenaren" en het woord "terwijl";2° in paragraaf 1, tweede lid, wordt het woord "kosteloos" ingevoegd tussen het woord "verzoek" en het woord "toegang";3° paragraaf 2 wordt vernummerd naar paragraaf 5 en wordt paragraaf 1, derde lid, vernummerd naar paragraaf 2;4° paragraaf 1, derde lid, vernummerd naar paragraaf 2, wordt aangevuld met twee leden, luidende: "Deze vergunninghouders dienen de douane bijgevolg kosteloos de nodige lokalen en plaatsen voor de huisvesting van haar personeel, voertuigen en voor de installatie van het controlematerieel te voorzien. Eventuele noodzakelijke infrastructuuraanpassingen en de hiermee gepaard gaande kosten zijn voor rekening van de betrokken vergunninghouder.

Deze lokalen en plaatsen worden kosteloos voorzien van nutsvoorzieningen, meubilair, randapparatuur, telefoon- en internetconnectie en het onderhoud ervan."; 5° de paragrafen 3 en 4 worden ingevoegd, luidende: " § 3.De inrichting van deze lokalen en plaatsen moet voorafgaand aan de ingebruikname aan de goedkeuring van de douane worden onderworpen. § 4. De Koning kan de verdere technische vereisten voor de te voorziene lokalen en plaatsen bepalen.". HOOFDSTUK 3 - Opheffingsbepalingen

Art. 80.Artikel 22/6 van dezelfde wet, ingevoegd bij de wet van 27 december 1993, wordt opgeheven.

Art. 81.Artikel 22/7, 3°, van dezelfde wet, ingevoegd bij de wet van 27 december 1993, wordt opgeheven.

Art. 82.Artikel 70/21 van dezelfde wet, ingevoegd bij het koninklijk besluit van 23 augustus 1982 en bekrachtigd bij de wet van 21 mei 1985, wordt opgeheven.

Art. 83.Artikel 94 van dezelfde wet, gewijzigd bij de wet van 12 mei 2014Relevante gevonden documenten type wet prom. 12/05/2014 pub. 19/05/2014 numac 2014009237 bron federale overheidsdienst justitie Wet houdende wijziging en coördinatie van diverse wetten inzake Justitie type wet prom. 12/05/2014 pub. 20/06/2014 numac 2014003265 bron federale overheidsdienst financien Wet tot wijziging van de algemene wet inzake douane en accijnzen en houdende diverse bepalingen sluiten, wordt opgeheven.

TITEL 6 - FISCALE PROCEDURE HOOFDSTUK 1 - Technische correcties die moeten worden aangebracht in het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992

Art. 84.In artikel 444 van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992, laatstelijk gewijzigd bij de wet van 28 maart 2022Relevante gevonden documenten type wet prom. 14/12/2000 pub. 05/01/2001 numac 2000002134 bron ministerie van ambtenarenzaken Wet tot vaststelling van sommige aspecten van de organisatie van de arbeidstijd in openbare sector type wet prom. 14/12/2000 pub. 15/02/2001 numac 2001003037 bron ministerie van financien Wet houdende tweede aanpassing van de Algemene Uitgavenbegroting van het begrotingsjaar 2000 sluiten7, worden volgende wijzigingen aangebracht: 1° het eerste lid wordt vervangen als volgt: "Bij niet-aangifte, bij laattijdige overlegging van de aangifte of in geval van onvolledige of onjuiste aangifte, worden de op het niet aangegeven of laattijdig aangegeven inkomstengedeelte verschuldigde belastingen, bepaald voor enige verrekening van de voorheffingen, de belastingkredieten, het forfaitair gedeelte van de buitenlandse belasting en de voorafbetalingen, vermeerderd met een belastingverhoging die wordt bepaald naar gelang van de aard en de ernst van de overtreding, volgens een schaal waarvan de trappen door de Koning worden vastgesteld en gaande van 10 pct.tot 200 pct. van de op het niet aangegeven of laattijdig aangegeven inkomstengedeelte verschuldigde belastingen."; 2° het vierde lid wordt vervangen als volgt: "Het totaal van de op het niet aangegeven of laattijdig aangegeven inkomstengedeelte verschuldigde belastingen en de belastingverhogingen mag niet hoger zijn dan het bedrag van de niet aangegeven of laattijdig aangegeven inkomsten."; 3° in het vijfde lid worden de woorden "of laattijdig aangegeven" ingevoegd tussen de woorden "de niet aangegeven" en de woorden "inkomsten 2 500 euro bereiken.". HOOFDSTUK 2 - Technische correctie die moet worden aangebracht in het Wetboek van de belasting over de toegevoegde waarde

Art. 85.In artikel 53octies, § 4, van het Wetboek van de belasting over de toegevoegde waarde, laatstelijk gewijzigd bij de wet van 26 januari 2021Relevante gevonden documenten type wet prom. 14/12/2000 pub. 05/01/2001 numac 2000002134 bron ministerie van ambtenarenzaken Wet tot vaststelling van sommige aspecten van de organisatie van de arbeidstijd in openbare sector type wet prom. 14/12/2000 pub. 15/02/2001 numac 2001003037 bron ministerie van financien Wet houdende tweede aanpassing van de Algemene Uitgavenbegroting van het begrotingsjaar 2000 sluiten5, wordt het woord "ontvangen" opgeheven. HOOFDSTUK 3 - Uitstel van de overdracht van de inning van de algemene administratie van de patrimoniumdocumentatie aan de algemene administratie van de inning en de invordering

Art. 86.Artikelen 120 tot 122 van de wet van 21 januari 2022Relevante gevonden documenten type wet prom. 14/12/2000 pub. 05/01/2001 numac 2000002134 bron ministerie van ambtenarenzaken Wet tot vaststelling van sommige aspecten van de organisatie van de arbeidstijd in openbare sector type wet prom. 14/12/2000 pub. 15/02/2001 numac 2001003037 bron ministerie van financien Wet houdende tweede aanpassing van de Algemene Uitgavenbegroting van het begrotingsjaar 2000 sluiten9 houdende diverse fiscale bepalingen worden ingetrokken.

Art. 87.Artikel 301 van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992, gewijzigd bij het koninklijk besluit van 20 december 1996 en bij de wet van 25 april 2014 en vervangen door de wet van 21 januari 2022Relevante gevonden documenten type wet prom. 14/12/2000 pub. 05/01/2001 numac 2000002134 bron ministerie van ambtenarenzaken Wet tot vaststelling van sommige aspecten van de organisatie van de arbeidstijd in openbare sector type wet prom. 14/12/2000 pub. 15/02/2001 numac 2001003037 bron ministerie van financien Wet houdende tweede aanpassing van de Algemene Uitgavenbegroting van het begrotingsjaar 2000 sluiten9 en ingetrokken bij artikel 86 van deze wet, wordt vervangen als volgt: "

Art. 301.Ten name van de in artikel 227, 1° en 3°, vermelde belastingplichtigen wordt de belasting van niet-inwoners met betrekking tot de in artikel 228, § 2, 9°, g en i, vermelde meerwaarden die geen betrekking hebben op in artikel 44, § 2, vermelde ongebouwde onroerende goederen, berekend tegen de tarieven en volgens het onderscheid bepaald in artikel 171, 1°, b en 4°, d en e, door het bevoegde kantoor van de Algemene Administratie van de Patrimoniumdocumentatie, en geïnd door de bevoegde dienst van de Algemene Administratie van de Inning en de Invordering, bij de registratie van de overdracht onder bezwarende titel van onroerende goederen of zakelijke rechten met betrekking tot deze goederen, ter gelegenheid waarvan de meerwaarden bedoeld in artikel 228, § 2, 9°, g en i, worden gerealiseerd, of bij de registratie van een verklaring waarbij deze overdracht wordt vastgesteld.

Wanneer blijkt dat de belasting niet-inwoners bedoeld in het eerste lid, geheel of gedeeltelijk, niet werd geïnd overeenkomstig het eerste lid, wordt de belasting gevestigd door de bevoegde dienst van de administratie belast met de vestiging van de inkomstenbelastingen, en geïnd en ingevorderd door de bevoegde diensten van de Algemene Administratie van de Inning en de Invordering.

De Koning regelt de uitvoering van dit artikel.".

Art. 88.In artikel 412bis van hetzelfde Wetboek, vervangen bij de wet van 23 april 2020Relevante gevonden documenten type wet prom. 01/08/1985 pub. 15/11/2000 numac 2000000832 bron ministerie van binnenlandse zaken Wet houdende fiscale en andere bepalingen . - hoofdstuk III, afdeling II. - Duitse vertaling sluiten9, gewijzigd bij de wet van 21 januari 2022Relevante gevonden documenten type wet prom. 14/12/2000 pub. 05/01/2001 numac 2000002134 bron ministerie van ambtenarenzaken Wet tot vaststelling van sommige aspecten van de organisatie van de arbeidstijd in openbare sector type wet prom. 14/12/2000 pub. 15/02/2001 numac 2001003037 bron ministerie van financien Wet houdende tweede aanpassing van de Algemene Uitgavenbegroting van het begrotingsjaar 2000 sluiten9 en ingetrokken bij artikel 86 van deze wet, worden de volgende wijzigingen aangebracht: a) in paragraaf 1, tweede lid, worden in de Franse tekst de woorden "visées par l'article 270, alinéa 1er, 5° " vervangen door de woorden "visées à l'article 270, alinéa 1er, 5° " en worden de woorden "het in artikel 39 van het Wetboek der registratie-, hypotheek- en griffierechten vermelde kantoor" vervangen door de woorden "de bevoegde dienst van de Algemene Administratie van de Inning en de Invordering";b) in paragraaf 4, eerste lid, worden de woorden "de ontvanger" vervangen door de woorden "het kantoor";c) in paragraaf 4, tweede lid, worden de woorden "De ontvanger" vervangen door de woorden "Het kantoor belast met de registratie";d) in paragraaf 5, eerste lid, worden de woorden "Na ontvangst van de verschuldigde bedrijfsvoorheffing zal de ontvanger van de registratie" vervangen door de woorden "Na de bevestiging te hebben ontvangen dat de verschuldigde bedrijfsvoorheffing werd geïnd door de bevoegde dienst van de Algemene Administratie van de Inning en de Invordering, zal het kantoor belast met de registratie";e) in paragraaf 5, tweede lid, worden de woorden "De ontvanger van de registratie" vervangen door de woorden "Het kantoor belast met de registratie".

Art. 89.De artikelen 87 en 88 treden in werking met ingang vanaf 1 januari 2024.

De Koning kan een inwerkingtreding voorafgaand aan de in het eerste lid vermelde datum vastleggen.

TITEL 7 - MAATREGELEN TER BEVORDEREN VAN DE INVORDERING VAN DE FISCALE EN NIET-FISCALE SCHULDVORDERINGEN ENIG HOOFDSTUK - Wijziging van de programma wet van 25 december 2016Relevante gevonden documenten type wet prom. 01/08/1985 pub. 15/11/2000 numac 2000000832 bron ministerie van binnenlandse zaken Wet houdende fiscale en andere bepalingen . - hoofdstuk III, afdeling II. - Duitse vertaling sluiten1 om de invordering van de fiscale en niet-fiscale schuldvorderingen te bevorderen

Art. 90.In titel 3 van de programma wet van 25 december 2016Relevante gevonden documenten type wet prom. 01/08/1985 pub. 15/11/2000 numac 2000000832 bron ministerie van binnenlandse zaken Wet houdende fiscale en andere bepalingen . - hoofdstuk III, afdeling II. - Duitse vertaling sluiten1 wordt de titel van hoofdstuk 3 vervangen als volgt: "Hoofdstuk 3. - Verbetering van de invordering van douane-en accijnsschulden, penale boeten en andere sommen verschuldigd uit hoofde van fiscale en niet-fiscale schuldvorderingen waarvan de invordering verzekerd wordt door de administratie van de Federale Overheidsdienst Financiën belast met de inning en de invordering van fiscale en niet-fiscale schuldvorderingen".

Art. 91.Artikel 51 van dezelfde wet wordt vervangen als volgt: "

Art. 51.Voor de toepassing van dit hoofdstuk wordt er verstaan onder geldsommen: 1° alle vaststaande en uitvoerbare douane- en accijnsschulden;2° alle geldsommen die werden opgelegd in een uitvoerbaar geworden bevel tot betalen zoals bedoeld in artikel 65/1, § 1, van de wet van 16 maart 1968Relevante gevonden documenten type wet prom. 16/03/1968 pub. 21/10/1998 numac 1998000446 bron ministerie van binnenlandse zaken Wet betreffende de politie over het wegverkeer, gecoördineerd bij het koninklijk besluit van 16 maart 1968 tot coördinatie van de wetten betreffende de politie over het wegverkeer . - Duitse vertaling De hi(...) - de wet van 10 oktober 1967 houdende het Gerechtelijk Wetboek (Belgisch Staatsblad van 31 oktober (...) sluiten betreffende de politie over het wegverkeer of in een in kracht van gewijsde gegane strafrechtelijke beslissing;3° alle vaststaande en uitvoerbare sommen verschuldigd uit hoofde van fiscale schuldvorderingen in de zin van artikel 2, § 1, 7°, van het Wetboek van de minnelijke en gedwongen invordering van fiscale en niet-fiscale schuldvorderingen, en alle sommen, andere dan bedoeld in 2°, in de zin van artikel 2, § 1, 8°, van hetzelfde Wetboek, waarvan de invordering wordt verzekerd door de administratie van de Federale Overheidsdienst Financiën belast met de inning en de invordering van fiscale en niet-fiscale schuldvorderingen. Worden evenwel niet beschouwd als geldsommen verschuldigd in de zin van de artikelen 51 tot 55: - de sommen waarvoor een correct nageleefd afbetalingsplan bestaat; - de sommen bedoeld in het eerste lid, 3°, die ingevorderd worden overeenkomstig het Wetboek van de minnelijke en gedwongen invordering van fiscale en niet-fiscale schuldvorderingen, en waarvoor overeenkomstig artikel 13, § 3, van hetzelfde Wetboek nog geen eerste middel tot tenuitvoerlegging kan worden genomen.".

Art. 92.In artikel 55 van dezelfde wet wordt het eerste lid vervangen als volgt: "De toerekening bij de opbrengst van de verkoop van het voertuig wordt uitgevoerd in de onderstaande volgorde: 1° op de douaneschulden;2° op de verkoopkosten en de kosten van de inbeslagneming;3° op de accijnsschulden;4° op de in artikel 51, 2°, bedoelde geldsommen, onverminderd de toepassing van artikel 49, tweede lid, van het Strafwetboek en van artikel 29, laatste lid, van de wet van 1 augustus 1985Relevante gevonden documenten type wet prom. 01/08/1985 pub. 15/11/2000 numac 2000000832 bron ministerie van binnenlandse zaken Wet houdende fiscale en andere bepalingen . - hoofdstuk III, afdeling II. - Duitse vertaling sluiten houdende fiscale en andere bepalingen;5° en ten slotte op de sommen bedoeld onder artikel 51, 3°.Deze aanrekening gebeurt overeenkomstig artikel 18, § 2, van het Wetboek van de minnelijke en gedwongen invordering van fiscale en niet-fiscale schuldvorderingen.".

TITEL 8 - BEKRACHTIGING VAN KONINKLIJKE BESLUITEN

Art. 93.Worden bekrachtigd met ingang van hun respectieve datum van inwerkingtreding: 1° het koninklijk besluit van 9 december 2021Relevante gevonden documenten type wet prom. 15/05/2007 pub. 15/06/2007 numac 2007000560 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet op de Algemene Inspectie en houdende diverse bepalingen betreffende de rechtspositie van sommige leden van de politiediensten type wet prom. 15/05/2007 pub. 31/07/2007 numac 2007000663 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de civiele veiligheid sluiten7 tot wijziging van het KB/WIB 92, op het stuk van de bedrijfsvoorheffing;2° het koninklijk besluit van 17 december 2021Relevante gevonden documenten type wet prom. 15/05/2007 pub. 15/06/2007 numac 2007000560 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet op de Algemene Inspectie en houdende diverse bepalingen betreffende de rechtspositie van sommige leden van de politiediensten type wet prom. 15/05/2007 pub. 31/07/2007 numac 2007000663 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de civiele veiligheid sluiten9 tot wijziging van de bijlage III van het KB/WIB 92 op het stuk van de vermindering voor overwerk;3° het koninklijk besluit van 19 december 2021Relevante gevonden documenten type wet prom. 15/05/2007 pub. 15/06/2007 numac 2007000560 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet op de Algemene Inspectie en houdende diverse bepalingen betreffende de rechtspositie van sommige leden van de politiediensten type wet prom. 15/05/2007 pub. 31/07/2007 numac 2007000663 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de civiele veiligheid sluiten8 tot wijziging van de bijlage III van het KB/WIB 92 op het stuk van de vermindering voor overwerk;4° het koninklijk besluit van 23 december 2021Relevante gevonden documenten type wet prom. 17/05/2007 pub. 19/06/2007 numac 2007012208 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Wet houdende uitvoering van het interprofessioneel akkoord voor de periode 2007-2008 sluiten0 tot wijziging van het KB/WIB 92, op het stuk van de bedrijfsvoorheffing;5° het koninklijk besluit van 23 maart 2022Relevante gevonden documenten type wet prom. 17/05/2007 pub. 19/06/2007 numac 2007012208 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Wet houdende uitvoering van het interprofessioneel akkoord voor de periode 2007-2008 sluiten1 tot wijziging van de bijlage III van het KB/WIB 92 op het stuk van de bezoldigingen voor studentenarbeid gepresteerd in het eerste kwartaal van 2022 en van de vermindering voor overwerk;6° het koninklijk besluit van 28 maart 2022Relevante gevonden documenten type wet prom. 17/05/2007 pub. 19/06/2007 numac 2007012208 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Wet houdende uitvoering van het interprofessioneel akkoord voor de periode 2007-2008 sluiten2 tot wijziging van de bijlage III van het KB/WIB 92 op het stuk van de wettelijke uitkeringen voor tijdelijke werkloosheid;7° artikel 2 van het koninklijk besluit van 21 februari 2022Relevante gevonden documenten type wet prom. 17/05/2007 pub. 19/06/2007 numac 2007012208 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Wet houdende uitvoering van het interprofessioneel akkoord voor de periode 2007-2008 sluiten3 tot wijziging van de koninklijke besluiten nrs.4 en 20 met betrekking tot de belasting over de toegevoegde waarde wat de verlaging van het tarief van de belasting over de toegevoegde waarde betreft voor de levering van elektriciteit in het kader van residentiële contracten.

Kondigen deze wet af, bevelen dat zij met 's Lands zegel zal worden bekleed en door het Belgisch Staatsblad zal worden bekendgemaakt.

Gegeven te Brussel, 5 juli 2022.

FILIP Van Koningswege : De minister van Financiën, V. VAN PETEGHEM Met 's Lands zegel gezegeld : De Minister van Justitie, V. VAN QUICKENBORNE _______ Nota (1) Kamer van volksvertegenwoordigers (www.dekamer.be) Stukken : K55-2722 Integraal verslag: 30 juni 2022.

^