Etaamb.openjustice.be
Wet van 12 mei 2014
gepubliceerd op 20 juni 2014

Wet tot wijziging van de algemene wet inzake douane en accijnzen en houdende diverse bepalingen

bron
federale overheidsdienst financien
numac
2014003265
pub.
20/06/2014
prom.
12/05/2014
ELI
eli/wet/2014/05/12/2014003265/staatsblad
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
links
Raad van State (chrono)Kamer (parl. doc.)Senaat (fiche)
Document Qrcode

12 MEI 2014. - Wet tot wijziging van de algemene wet inzake douane en accijnzen en houdende diverse bepalingen


FILIP, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

De Kamers hebben aangenomen en Wij bekrachtigen hetgeen volgt : HOOFDSTUK 1. - Algemene bepalingen

Artikel 1.Deze wet regelt een aangelegenheid als bedoeld in artikel 78 van de Grondwet. HOOFDSTUK 2. - Wijzigingen van de Algemene wet inzake douane en accijnzen

Art. 2.Dit hoofdstuk voorziet in de gedeeltelijke uitvoering van Verordening (EU) 952/2013 van het Europees Parlement en van de Raad van 9 oktober 2013 tot vaststelling van het douanewetboek van de Unie.

Art. 3.In artikel 1 van de Algemene Wet inzake douane en accijnzen van 18 juli 1977 worden de volgende wijzigingen aangebracht : - in 4° wordt in de Nederlandse tekst, het woord "landbouwprodukten" telkens vervangen door het woord "landbouwproducten"; - in 5° worden de woorden "van de Europese Gemeenschappen" vervangen door de woorden "van de instellingen van de Europese Unie"; - in 7° wordt in de Nederlandse tekst, het woord "doorvoer" vervangen door het woord "douanevervoer".

Art. 4.In de artikelen 2 en 3 van dezelfde wet worden de woorden "van de Europese Gemeenschappen" telkens vervangen door de woorden "van de instellingen van de Europese Unie".

Art. 5.In artikel 5, 3°, van dezelfde wet worden in de Nederlandse tekst de woorden "transiterende goederen" vervangen door de woorden "goederen onder douanevervoer".

Art. 6.In de artikelen 5 en 6 van dezelfde wet worden de woorden "of zijn afgevaardigde" ingevoegd na de woorden "minister van Financiën".

Art. 7.In artikel 8 van dezelfde wet wordt in de Nederlandse tekst de zin "Alle wetsbepalingen betreffende de in-, uit- en doorvoer van de goederen te water en te land zijn toepasselijk op de in-, uit- en doorvoer over de luchtweg." vervangen door de zin "Alle wetsbepalingen betreffende de in- en uitvoer en het douanevervoer van de goederen over water en over land zijn toepasselijk op de in- en uitvoer en douanevervoer door de lucht.".

Art. 8.In artikel 9, 2°, van dezelfde wet wordt, in de Nederlandse tekst, het woord "gedaan" vervangen door de woorden "te worden opgesteld".

Art. 9.Artikel 10 van dezelfde wet wordt vervangen als volgt : "

Art. 10.De Koning : 1° mag opleggen dat de gegevens die moeten voorkomen in de aangiften inzake douane in het geautomatiseerd systeem van de douaneaangiften worden ingebracht door de aangever;2° bepaalt de modaliteiten volgens welke de gegevens bedoeld in 1° moeten worden ingebracht in het geautomatiseerd systeem van de douaneaangiften;3° bepaalt de bijzondere formaliteiten die de aangever moet vervullen om ontslagen te worden van de verplichting tot het inbrengen van de gegevens van de aangifte in het geautomatiseerd systeem van de douaneaangiften. De Koning kan de minister van Financiën gelasten met de uitvoering ervan."

Art. 10.In dezelfde wet wordt een artikel 10/2 ingevoegd, luidende : "

Art. 10/2.De Koning bepaalt, onverminderd het bepaalde in de hoofdstukken XIV en de bepalingen van artikel 70-3, de douaneregelingen waarvoor de aangifte met toepassing van de directe en de indirecte vertegenwoordiging kunnen worden toegepast en bepaalt eveneens de modaliteiten ervan.

De Koning kan de minister van Financiën gelasten met de uitvoering ervan.".

Art. 11.In artikel 11, § 1, van dezelfde wet worden de woorden "van de Europese Gemeenschappen" vervangen door de woorden "van de Europese Unie".

Art. 12.In artikel 14 van dezelfde wet wordt, in de Nederlandse tekst, het woord "dezelve" vervangen door het woord "deze".

Art. 13.In artikel 16 van dezelfde wet wordt, in de Nederlandse tekst, het woord "zomede" vervangen door het woord "evenals".

Art. 14.In artikel 17, § 2, eerste lid, van dezelfde wet wordt, in de Nederlandse tekst, het woord "deswege" vervangen door het woord "derhalve" en de woorden "het totaal der van de cliënten teruggevorderde sommen" worden vervangen door de woorden "het totaal van de van de cliënten teruggevorderde sommen".

Art. 15.In het opschrift van HOOFDSTUK II van dezelfde wet wordt, in de Nederlandse tekst, het woord "op" vervangen door het woord "of".

Art. 16.In artikel 19, eerste lid, van dezelfde wet worden, in de Nederlandse tekst, de woorden "andere dan handelsgoederen" vervangen door de woorden "zonder handelskarakter".

Art. 17.In artikel 19-3, 2°, van dezelfde wet worden de woorden "van de Europese Gemeenschappen" vervangen door de woorden "van de instellingen van de Europese Unie".

Art. 18.In artikel 19-4, eerste lid, van dezelfde wet worden, in de Nederlandse tekst, de woorden "weder worden uitgevoerd" vervangen door de woorden "worden wederuitgevoerd".

Art. 19.In artikel 19-5, § 2, van dezelfde wet worden de woorden "van de Europese Gemeenschappen" telkens vervangen door de woorden "van de instellingen van de Europese Unie".

Art. 20.In artikel 19-12 van dezelfde wet wordt, in de Nederlandse tekst, het woord "paletten" vervangen door het woord "laadborden".

Art. 21.In de artikelen 19-13 en 19-14 van dezelfde wet worden de woorden "van de Europese Gemeenschappen" telkens vervangen door de woorden "van de instellingen van de Europese Unie".

Art. 22.In artikel 20 van dezelfde wet worden de volgende wijzigingen aangebracht : - in 1° worden, in de Nederlandse tekst, de woorden "weder te worden uitgevoerd" vervangen door de woorden "te worden wederuitgevoerd"; - in 5° worden, in de Nederlandse tekst, de woorden "onbeduidende handelswaarde" vervangen door de woorden "te verwaarlozen handelswaarde"; - in 6° worden, in de Nederlandse tekst, de woorden "weder worden uitgevoerd" vervangen door de woorden "worden wederuitgevoerd", - in 11° worden de woorden "Benelux Economische Unie" vervangen door de woorden "Benelux Unie"; - in 15° worden, in de Nederlandse tekst, de woorden "weder worden uitgevoerd" vervangen door de woorden "worden wederuitgevoerd".

Art. 23.In artikel 21 van dezelfde wet wordt, in de Nederlandse tekst, het woord "teruggaaf" vervangen door het woord "teruggave".

Art. 24.In de artikelen 22-2 en 22-3 van dezelfde wet worden de woorden "van de Europese Gemeenschappen" telkens vervangen door de woorden "van de instellingen van de Europese Unie".

Art. 25.In artikel 22-7 van dezelfde wet wordt, in de Nederlandse tekst, het woord "gezuiverd" vervangen door het woord "aangezuiverd".

Art. 26.In artikel 23 van dezelfde wet worden de volgende wijzigingen aangebracht : - de woorden "Aan de zeezijde" worden vervangen door de woorden "Via de zee"; - de woorden "worden ingevoerd, dan langs de eerste wachten, welke in de monden der zeegaten reeds bestaan, of verder mochten worden aangewezen, noch gelost, dan volgens daartoe, op bepaalde losplaatsen, verkregen documenten, en op de voet, en behoudens de uitzonderingen, in deze wet omschreven." worden vervangen door de woorden "in de Europese Unie worden gebracht of gelost dan langs de eerste kantoren en met de documenten die in deze wet zijn omschreven.".

Art. 27.In artikel 24, § 1, van dezelfde wet worden de volgende wijzigingen aangebracht : - de woorden "ter eerste wacht tot inklaring" worden vervangen door de woorden "op het eerste kantoor"; - in de Nederlandse tekst wordt het woord "hunner" vervangen door de woorden "van hun"; - in de Nederlandse tekst wordt het woord "aldaar" opgeheven.

Art. 28.In artikel 24, § 2, van dezelfde wet worden, in de Nederlandse tekst, de woorden "algemene aangifte" vervangen door de woorden "generale verklaring".

Art. 29.In artikel 24, § 4, van dezelfde wet worden de volgende wijzigingen aangebracht : - in de Nederlandse tekst wordt het woord "bijaldien" vervangen door het woord "indien"; - in de Franse tekst worden de woorden "le premier bureau d'entrée" vervangen door de woorden "le premier bureau"; - in de Nederlandse tekst worden de woorden "hetgeen zij evenzeer mogen doen, indien men, met het schip, zich tussen de mond van het zeegat en de eerste wacht mocht blijven ophouden, langer dan getij, weer of wind medebrengen zijnde, terstond na aankomst op het gebied van de Staat, van toepassing, al de bepalingen deze wet, opzichtelijk het lossen, lichten, of over boord zetten van goederen" vervangen door de woorden "hetgeen zij evenzeer mogen doen, als het schip zich langer ophoudt tussen de zee en het eerste kantoor dan het getijde, het weer of de wind vereisen. Alle bepalingen van deze wet betreffende het lossen, het lichten of het overladen van goederen, zijn van toepassing op elk schip, van zodra het is aangekomen op het grondgebied van de Belgische staat".

Art. 30.In artikel 25 van dezelfde wet worden de volgende wijzigingen aangebracht : - in de Franse tekst worden de woorden "tonneaux, ballots, paquets, caisses ou autres colis" vervangen door het woord "colis"; - in de Nederlandse tekst worden de woorden "De generale verklaring moet inhouden, de lijst van al de ingeladen goederen, met uitdrukking van derzelver soort, en van het getal en de merken der vaten, balen, pakken, kisten, kassen, enz., mitsgaders van de plaats ter bestemming van het schip" vervangen door de woorden "De generale verklaring moet de lijst van alle ingeladen goederen bevatten, met vermelding van hun soort en van het aantal en de merken van de colli's, alsook van de plaats van bestemming van het schip"; - in de Nederlandse tekst worden de woorden "ten kantore" vervangen door de woorden "op het kantoor"; - de woorden "nadere aangifte tot lossing" worden vervangen door de woorden "aangifte tot lossing".

Art. 31.In artikel 27 van dezelfde wet worden de volgende wijzigingen aangebracht : - in de Franse tekst wordt het woord "gents" vervangen door het woord "agents"; - de woorden "ter uiterste wacht" worden vervangen door de woorden "op het eerste kantoor"; - in de Nederlandse tekst wordt het woord "eindelijke" vervangen door het woord "uiteindelijke".

Art. 32.In artikel 28 van dezelfde wet worden de volgende wijzigingen aangebracht : - in de Nederlandse tekst worden de woorden "zegel der administratie" vervangen door de woorden "zegel van de administratie"; - in de Nederlandse tekst worden de woorden "welke alsdan" vervangen door de woorden "die dan"; - in de Nederlandse tekst wordt het woord "derzelver" vervangen door het woord "hun"; - in de Nederlandse tekst worden de woorden "der akte van inklaring" vervangen door de woorden "van deze generale verklaring"; - in de Nederlandse tekst worden de woorden "hetwelk, onder uitdrukking van het getal en korte omschrijving der overgelegde stukken, naar dezelve zal verwijzen, en tevens door schipper en ambtenaren moeten worden ondertekend, om in alles hetzelfde effect te hebben als een gewone verklaring" vervangen door de woorden "dat verwijst naar deze stukken door hun aantal en beknopte beschrijving te vermelden; de verklaring zal bovendien getekend moeten worden door de kapitein en de ambtenaren om de effecten te hebben als van een generale verklaring"; - in de Franse tekst worden de woorden "sortir, dans tous les cas, le même effet qu'une déclaration ordinaire" vervangen door de woorden "sortir les effets d'une déclaration générale".

Art. 33.In artikel 29 van dezelfde wet worden de volgende wijzigingen aangebracht : - in de Franse tekst worden de woorden "déviation de" vervangen door de woorden "dérogation à"; - in de Nederlandse tekst worden de woorden "dan die behoren tot" vervangen door de woorden "dan deze die behoren tot"; - in de Nederlandse tekst worden de woorden "plaats hebbe" vervangen door het woord "plaatsvindt"; - in de Nederlandse tekst wordt het woord "geschiede" vervangen door het woord "geschiedt".

Art. 34.In artikel 30 van dezelfde wet worden de volgende wijzigingen aangebracht : - in de Nederlandse tekst worden de woorden "welke bij de inklaring" vervangen door de woorden "die op de generale verklaring"; - in de Nederlandse tekst worden de woorden "op behoorlijke aangifte door de belanghebbende ter losplaats" vervangen door de woorden "krachtens een behoorlijke aangifte, opgesteld op de losplaats door de belanghebbende"; - in de Nederlandse tekst worden de woorden "op de voet van het hoofdstuk XII" vervangen door de woorden "overeenkomstig de voorschriften van Hoofdstuk XII"; - in de Franse tekst wordt het woord "futailles" telkens vervangen door het woord " fûts"; - in de Nederlandse tekst worden de woorden "de fusten of emballage" vervangen door de woorden "de vaten of verpakkingen"; - in de Nederlandse tekst worden de woorden "maar op de luiken van het schip" vervangen door de woorden "worden aangebracht maar op de luiken van het schip"; - in de Nederlandse tekst worden de woorden "alwaar aan boord de goederen zich bevinden" vervangen door de woorden "waar de goederen zich aan boord bevinden"; - in de Franse tekst worden de woorden "pour autant que de besoin" opgeheven; - in de Nederlandse tekst worden de woorden "zoveel nodig worden gesteld," opgeheven; - in de Franse tekst worden de woorden "la nature du chargement" vervangen door de woorden "le mode de chargement"; - in de Nederlandse tekst worden de woorden "groot getal" vervangen door de woorden "groot aantal".

Art. 35.In artikel 31 van dezelfde wet worden de volgende wijzigingen aangebracht : - de woorden "de eerste wacht aan te doen" worden vervangen door de woorden "het eerste kantoor aan te doen"; - in de Nederlandse tekst worden de woorden "bij het inkomen uit zee" opgeheven; - in de Nederlandse tekst worden de woorden "moet hij hiervan voldoende doen blijken" vervangen door de woorden "moet hij dit op voldoende wijze aantonen".

Art. 36.In artikel 32 van dezelfde wet worden in de Nederlandse tekst de woorden "de naaste haven, welke het hem mogelijk zijn zal te bereiken, aandoen" vervangen door de woorden "de eerste haven aandoen die hij kan bereiken".

Art. 37.In artikel 33 van dezelfde wet wordt het eerste lid vervangen als volgt : "Op straffe van een boete van 50 euro zal bij aankomst van het zeeschip of de lichter op de losplaats de schipper verplicht zijn de ontvanger binnen de 14 uren daarna van zijn komst in kennis stellen.

Bovendien zal er vóór alle lossing aangifte moeten geschieden zoals in hoofdstuk XV en verder in deze wet is voorgeschreven.".

Art. 38.In artikel 33, tweede lid, van dezelfde wet worden in de Nederlandse tekst de volgende wijzigingen aangebracht : - de zin "Bij voormelde kennisgeving mag worden verzocht permissie tot herstel van het abuis, dat bij de inklaring mocht begaan." wordt vervangen door de zin "Bij voormelde kennisgeving zou de toelating gevraagd kunnen worden tot rechtzetting van de vergissing die in de generale verklaring gemaakt zou kunnen geweest zijn."; - de woorden "met bijvoeging der akte van inklaring en openlegging der omstandigheden, die tot het abuis zouden hebben aanleiding gegeven" worden vervangen door de woorden "met bijvoeging van de generale verklaring en met voorlegging van de omstandigheden die tot de vergissing zouden geleid hebben"; - de woorden "op verkeerde of kwade inklaringen" worden vervangen door de woorden "op valse of onjuiste verklaringen".

Art. 39.In artikel 34 van dezelfde wet worden de woorden "der vissersschepen, de ventjagers daaronder begrepen, en van die van de zoute- en verse vis, uit België, komende van de nering, zijn niet aan inklaring onderworpen, doch, op een boete van 50 EUR, verplicht, om, ten einde als zodanig herkend, en niet opgehouden te worden, bij binnenkomst in een der zeegaten, en vóór het passeren der eerste wacht, van de top der mast een mand, of ander, tussen de rederijen en de administratie overeen te komen, seinteken, te vertonen, en tot aan de losplaats aldus te blijven vertonen, opdat de ambtenaren in de gelegenheid zijn zouden, om, zonder dat zulks aan de voortzetting der reis hinderlijk zij," vervangen door de woorden "van de vissersschepen uit België, komende van de nering, zijn niet gehouden om een generale verklaring te doen. Ze zijn niettemin verplicht, op straffe van een boete van 50 euro, om, ten einde als zodanig herkend, en niet opgehouden te worden, bij binnenkomst en vóór het passeren van het eerste kantoor, een mand, of een ander, tussen de rederijen en de administratie overeen te komen, seinteken te vertonen en tot aan de losplaats aldus te blijven vertonen, opdat de ambtenaren in de gelegenheid zouden zijn, zonder de reis te vertragen.".

Art. 40.In artikel 37, tweede lid, van dezelfde wet worden in de Nederlandse tekst de woorden "en niet zijn aangehaald" vervangen door de woorden "en niet het voorwerp uitmaken van een inbeslagname".

Art. 41.In artikel 44, eerste lid, van dezelfde wet worden de volgende wijzigingen aangebracht : - de woorden "naar elders bestemd" worden vervangen door de woorden "waarvan de bestemming niet een haven van het koninkrijk is"; - in de Nederlandse tekst worden de woorden "met welke men uit zee komt uit nood" vervangen door de woorden "die over zee in een willekeurige haven van het koninkrijk binnenkomen, uit nood"; - in de Nederlandse tekst wordt het woord "orders" vervangen door de woorden "orders te krijgen".

Art. 42.In artikel 44, tweede lid, van dezelfde wet worden de volgende wijzigingen aangebracht : - in de Franse tekst worden de woorden "au premier poste ou bureau d'entrée" vervangen door de woorden "au premier bureau"; - in de Nederlandse tekst worden de woorden "ter eerste wacht, verklaring te doen van de bij hen geladen goederen" vervangen door de woorden "op het eerste kantoor de bij hen geladen goederen aan te geven"; - in de Nederlandse tekst worden de woorden "op dezelfde voet, als in hoofdstuk IV omtrent het inklaren uit zee is bepaald" vervangen door de woorden "op de wijze zoals bepaald in hoofdstuk IV omtrent de generale verklaringen bij binnenkomst over zee".

Art. 43.In artikel 45, eerste lid, van dezelfde wet worden de volgende wijzigingen aangebracht : - in de Franse tekst worden de woorden "du poste" vervangen door de woorden "du bureau"; - in de Nederlandse tekst wordt het eerste lid vervangen als volgt : "De in artikel 44 bedoelde schepen en hun ladingen zullen opnieuw mogen vertrekken zonder betaling van rechten of accijnzen maar zullen, in afwachting en onder de bijzondere bewaking van de ambtenaren van het kantoor waar de verklaring is gedaan, voor anker moeten liggen op de daartoe door deze ambtenaren aangeduide plaats.".

Art. 44.In artikel 45, tweede lid, van dezelfde wet worden de volgende wijzigingen aangebracht : - in de Franse tekst worden de woorden "ce poste" vervangen door de woorden "ce bureau"; - in de Nederlandse tekst worden de woorden "de inklaringspost" vervangen door de woorden "het kantoor ".

Art. 45.In artikel 46 van dezelfde wet worden in de Nederlandse tekst de volgende wijzigingen aangebracht : - de woorden "ten ware" worden vervangen door het woord "tenzij"; - de woorden "tot de wederuitvaart" worden vervangen door de woorden "tot de wederuitvoer"; - het woord "derzelver" wordt vervangen door het woord "hun"; - de woorden "buiten kosten van het land" worden vervangen door de woorden "zonder kosten voor de Schatkist".

Art. 46.In artikel 47 van dezelfde wet worden de volgende wijzigingen aangebracht : - in de Nederlandse tekst worden de woorden "uit ten invoer gepermitteerde goederen bestaande" vervangen door de woorden "uit goederen bestaat waarvan de invoer is toegestaan"; - in de Nederlandse tekst worden de woorden "om niet weder te worden ingenomen" vervangen door de woorden "om niet opnieuw te worden ingescheept"; - de woorden "zullen `s Rijks rechten en accijnzen daarvan verschuldigd zijn" worden vervangen door de woorden "zullen de verschuldigde rechten en accijnzen betaald moeten worden aan de Belgische staat"; - in de Nederlandse tekst worden de woorden "omtrent het ter zee inkomen of uitgaan van goederen" vervangen door de woorden "omtrent de invoer en uitvoer van goederen over zee".

Art. 47.In artikel 48 van dezelfde wet worden de volgende wijzigingen aangebracht : - de woorden ", om gehavend te worden," worden opgeheven; - in de Nederlandse tekst wordt het woord "repareren" vervangen door het woord "herstellen"; - in de Nederlandse tekst wordt het woord "permissie" vervangen door het woord "toelating"; - in de Nederlandse tekst worden de woorden "gedurige tegenwoordigheid" vervangen door de woorden "voortdurende bewaking".

Art. 48.In artikel 49, § 1, van dezelfde wet worden de volgende wijzigingen aangebracht : - de woorden "naastbij zijnde" worden vervangen door het woord "dichtstbijzijnde"; - in de Nederlandse tekst wordt het woord "beambten" vervangen door het woord "ambtenaren"; - in de Nederlandse tekst wordt het woord "dezelve" vervangen door het woord "deze".

Art. 49.Artikel 49, § 2, van dezelfde wet wordt vervangen als volgt : " § 2. De goederen die vóór aankomst en zonder kennisgeving aan de ambtenaren vervoerd zouden geweest zijn, zullen niet erkend worden als strandgoederen.".

Art. 50.In artikel 50 van dezelfde wet worden de volgende wijzigingen aangebracht : - in de Franse tekst worden de woorden "e premier port abordable" vervangen door de woorden "le premier port abordable"; - in de Nederlandse tekst wordt het woord "genaakbare" vervangen door het woord "toegankelijke"; - in de Nederlandse tekst wordt het woord "dezelve" vervangen door het woord "deze".

Art. 51.In artikel 51 van dezelfde wet worden, in de Nederlandse tekst, de woorden "der beambten" vervangen door de woorden "van de ambtenaren".

Art. 52.In artikel 52 van dezelfde wet worden de volgende wijzigingen aangebracht : - in de Nederlandse tekst wordt het woord "derwijze" vervangen door de woorden "op een zodanige manier"; - in de Nederlandse tekst worden de woorden "; mits onder de vereiste borgstelling en verdere nodige bepalingen tot volbrenging van de wederuitvoer" vervangen door de woorden ", mits zij de vereiste borgstelling verschaffen en zij zich onderwerpen aan andere bepalingen die noodzakelijk zijn voor het verzekeren van de wederuitvoer"; - de woorden ", binnen de tijd op de daartoe te verkrijgen, transitodocumenten uit te drukken" worden opgeheven.

Art. 53.In artikel 53 van dezelfde wet worden de volgende wijzigingen aangebracht : - in de Nederlandse tekst worden de woorden "inkomende goederen" vervangen door de woorden "ingevoerde goederen"; - in de Nederlandse tekst worden de woorden "dezulke, waarvan de invoer en verzekering van wederuitvoer" vervangen door de woorden "zulke goederen, waarvan de invoer verboden is, kunnen slechts teruggegeven worden op voorwaarde dat ze wederuitgevoerd worden"; - de woorden ", tenzij ze uit het Rijk uitgevoerd werden" worden opgeheven.

Art. 54.In artikel 54, eerste lid, van dezelfde wet worden de volgende wijzigingen aangebracht : - in de Franse tekst worden de woorden "droits de sortie" vervangen door de woorden "droits à l'exportation"; - in de Nederlandse tekst worden de woorden "en op derzelver uitreis verongelukt, zal niet alleen vrijdom van inkomende rechten genoten worden maar ook teruggave geschieden van de daarvan betaalde uitgaande rechten" vervangen door de woorden "en die schipbreuk hebben geleden, zal niet alleen vrijstelling van rechten bij invoer genoten worden maar ook teruggave geschieden van reeds betaalde rechten bij uitvoer"; - in de Nederlandse tekst wordt het woord "dezelve" vervangen door het woord "deze".

Art. 55.In artikel 54 van dezelfde wet wordt het tweede lid opgeheven.

Art. 56.In artikel 55 van dezelfde wet worden de volgende wijzigingen aangebracht : - de woorden "Wrakken, masten, zeilen, ankers, touwen en andere gereedschappen van op de kosten gebleven schepen geborgen, alsmede de ankers en touwen, voor de kust in zee opgevist, mitsgaders en tuigage en gereedschappen van nationale schepen, op vreemde kusten gestrand, en, binnen zes maanden na het ongeluk, naar dit Rijk afgezonden," worden vervangen door de woorden "Scheepspuin van eender welke aard opgehaald op zee, op de kusten van het Rijk of op andere kusten"; - de woorden "vrij zijn van alle rechten, mits van een en ander voldoende blijke." worden vervangen door de woorden "kunnen genieten van de vrijstelling zoals terugkerende goederen onder de voorwaarden van deze vrijstelling.".

Art. 57.In het opschrift van HOOFDSTUK VIII van dezelfde wet worden, in de Nederlandse tekst, de woorden "te lande" vervangen door de woorden "over land".

Art. 58.In artikel 56 van dezelfde wet worden de volgende wijzigingen aangebracht : - in de Nederlandse tekst worden de woorden "te lande" vervangen door de woorden "over land"; - in de Franse tekst worden de woorden "les capi- taines, bateliers, voituriers ou autres personnes qui dirigent ou effectuent le transport des marchandises doivent les conduire ou présenter" vervangen door de woorden "les importateurs, les capitaines ou autres transporteurs doivent conduire ou présenter les marchandises"; - in de Nederlandse tekst worden de woorden "de invoerders, hetzij schippers, voerlieden of andere" vervangen door de woorden "de invoerders, de schippers of andere vervoerders"; - de woorden "déclarer au premier poste" worden vervangen door de woorden "déclarer au premier bureau"; - in de Nederlandse tekst wordt het woord "dezelve" vervangen door het woord "deze".

Art. 59.In artikel 58 van dezelfde wet worden de volgende wijzigingen aangebracht : - Het woord "De" wordt vervangen door de woorden "De omstandige"; - de woorden "zal, naar het algemeen voorschrift en op de voet van het hoofdstuk XV moeten bevatten de hoeveelheid, soort, nummers en merken, alsmede de waarde der naar de waarde betalende goederen, en derzelver oorsprong, herkomst en bestemming, hetzij tot verblijf binnenlands, ten doorvoer of op entrepot, en eindelijk de plaatsen van lossing en opslag in entrepot; nadat borg zal gesteld zijn voor de invoerrechten en de accijnzen en de grondige verificatie der daaraan onderworpen goederen heeft plaats gehad, zullen worden afgegeven één of meer documenten, ten geleide naar de kantoren van betaling op de plaatsen der lossing, of van opslag in entrepot der daarvoor bestemde goederen, aan de ontvanger of entreposeur alwaar, ten zelven dage, of zodra mogelijk, een extract van elk document zal moeten gezonden worden." worden vervangen door de woorden "zal moeten worden opgesteld overeenkomstig de in hoofdstuk XV opgenomen bepalingen. Nadat borg zal gesteld zijn voor de rechten bij invoer en de accijnzen en de grondige verifcatie van de daaraan onderworpen goederen heeft plaats gehad, zullen één of meer documenten worden afgegeven, voor het vervoer naar de kantoren van betaling op de plaatsen van lossing, of van opslag in entrepot voor daarvoor bestemde goederen. Aan de ontvanger of entreposeur zal op dezelfde dag, of zodra mogelijk, een uittreksel van elk document gezonden worden.".

Art. 60.In artikel 59, § 1, van dezelfde wet worden, in de Nederlandse tekst, de woorden "ten eersten kantore" vervangen door de woorden "op het eerste kantoor" en wordt het woord "zomede" vervangen door het woord "evenals".

Art. 61.In artikel 62 van dezelfde wet worden de volgende wijzigingen aangebracht : - in de Nederlandse tekst worden de woorden "der langs rivieren inkomende goederen" vervangen door de woorden "van de langs rivieren ingevoerde goederen"; - de woorden "ter eerste wacht of op het eerste kantoor van betaling" worden vervangen door de woorden "op het eerste kantoor"; - in de Nederlandse tekst wordt het woord "derzelve" vervangen door de woorden "van deze"; - de woorden "onder toepassing alsdan, indien nodig, der voorzorg van bewaking of verzegeling" worden vervangen door de woorden "maar in dat geval moeten de goederen bewaakt of verzegeld worden indien dit noodzakelijk blijkt"; - in de Nederlandse tekst worden de woorden "doch zonder dat zulks" vervangen door de woorden "doch zonder dat dit"; - in de Nederlandse tekst worden de woorden "aan de ambtenaren op de eerste wacht" vervangen door de woorden "aan de ambtenaren op het eerste kantoor"; - in de Nederlandse tekst worden de woorden "zodanig gedeelte ener" vervangen door de woorden "een gedeelte van de".

Art. 62.In artikel 63 van dezelfde wet worden de volgende wijzigingen aangebracht : - de woorden "; te water voor elke rivier afzonderlijk, en te lande het naastbij zijnde kantoor, langs de heerbaan of verder binnenwaarts aanwezig," worden opgeheven; - de woorden "aan welke de gunst van entrepot is of zal worden toegekend" worden vervangen door de woorden "waar een entrepot is opgericht".

Art. 63.In artikel 64 van dezelfde wet worden de volgende wijzigingen aangebracht : - de woorden "te bestemmen eerste wachten of kantoren" worden vervangen door de woorden "aan te duiden eerste kantoren"; - in de Franse tekst worden de woorden "dans l'intérieur" vervangen door de woorden "à l'intérieur du pays"; - in de Nederlandse tekst worden de woorden "voor zulke goederen, die tot verblijf binnenlands bestemd" vervangen door de woorden "voor de goederen die bestemd zijn om in het binnenland te blijven"; - in de Franse tekst worden de woorden "acquits de paiement à l'entrée" vervangen door de woorden "preuves de paiement à l'importation"; - in de Nederlandse tekst worden de woorden "worden verleend invoerdocumenten van betaling, luidende op de plaatsen der lossing, en die mede tot na lossing en visitatie aldaar bij de goederen moeten verblijven" vervangen door de woorden "worden betalingsbewijzen bij invoer verleend waarop de plaatsen van lossing zijn aangeduid en die de goederen moeten begeleiden tot na de lossing en de verifcatie"; - in de Nederlandse tekst worden de woorden "tot de surveillantie" vervangen door de woorden "belast met de bewaking"; - in de Nederlandse tekst worden de woorden "na visitatie" vervangen door de woorden "na verificatie".

Art. 64.In artikel 66 van dezelfde wet worden de volgende wijzigingen aangebracht : - de woorden "de schippers of voerlieden" worden vervangen door de woorden "de schippers of vervoerders"; - de woorden "afzonderlijke invoerdocumenten" worden vervangen door de woorden "afzonderlijke betalingsbewijzen".

Art. 65.In artikel 67 van dezelfde wet worden de volgende wijzigingen aangebracht : - in de Franse tekst worden de woorden "acquits de paiement" vervangen door de woorden "preuves de paiement"; - in de Nederlandse tekst worden de woorden "Op de documenten zal aanhaling zoals op de invoerdocumenten van betaling, kunnen gedaan worden" vervangen door de woorden "De inbeslagnames zullen zowel op de documenten als op de betalingsbewijzen plaats kunnen hebben"; - in de Nederlandse tekst worden de woorden "voor zoveel verschil" vervangen door de woorden "voor zo ver een verschil"; - in de Nederlandse tekst worden de woorden "op de voet" vervangen door de woorden "op de wijze zoals".

Art. 66.In artikel 68 van dezelfde wet worden de volgende wijzigingen aangebracht : - in de Franse tekst worden de woorden "des agents à la visite, l'introducteur ou le conducteur" vervangen door de woorden "des agents chargés de la vérification, l'importateur ou le transporteur"; - in de Nederlandse tekst worden de woorden "Op de losplaatsen zal de invoerder, alvorens te mogen lossen, dat nimmer anders dan in tegenwoordigheid of met medeweten der ambtenaren tot de visitatie mag geschieden, de documenten ten kantore bezorgen" vervangen door de woorden "Alvorens te mogen lossen, dat altijd in aanwezigheid van of met medeweten van de met de verificatie belaste ambtenaren moet geschieden, zal de invoerder of vervoerder op het kantoor van de losplaats de documenten bezorgen"; - in de Nederlandse tekst worden de woorden "in geval van doorvoer" vervangen door de woorden "in geval van douanevervoer" : - in de Nederlandse tekst worden de woorden "te verkrijgen de vereiste transitodocumenten" vervangen door de woorden "de vereiste documenten inzake douanevervoer te verkrijgen".

Art. 67.In artikel 69, § 1, van dezelfde wet worden in de Nederlandse tekst de volgende wijzigingen aangebracht : - het woord "debitering" wordt vervangen door het woord "tenlasteneming"; - het woord "dezelve" wordt vervangen door het woord "deze".

Art. 68.In artikel 69, § 2, van dezelfde wet worden de volgende wijzigingen aangebracht : - in de Nederlandse tekst worden de woorden "voor goederen, op entrepot aangegeven," vervangen door de woorden "voor die goederen, welke voor het entrepot zijn aangegeven,"; - in de Nederlandse tekst worden de woorden "bij verklaring in dorso, gesteld door de ambtenaren ter opgegeven plaats" vervangen door de woorden "bij verklaring op de achterzijde door de ambtenaren van de aangewezen plaats"; - in de Franse tekst wordt het woord "gents" vervangen door het woord "agents".

Art. 69.In artikel 69, § 3, van dezelfde wet worden de volgende wijzigingen aangebracht : - in de Nederlandse tekst worden de woorden "ten kantore van betaling of dat van entrepot" vervangen door de woorden "op het kantoor van betaling of van entrepot"; - in de Nederlandse tekst wordt het woord "extracten" vervangen door het woord "uittreksels"; - in de Nederlandse tekst wordt het woord "verklaring" vervangen door het woord "aantekening"; - de woorden "ten einde de aldaar gestelde borgtocht worde vernietigd" worden vervangen door de woorden "om de aldaar gestelde zekerheid borgtocht vrij te geven".

Art. 70.In artikel 70 van dezelfde wet worden de volgende wijzigingen aangebracht : - in de Nederlandse tekst worden de woorden "of voor dezelfs bedrag gedebiteerd" vervangen door de woorden "of voor eenzelfde bedrag ten laste worden genomen"; - in de Franse tekst worden de woorden "à moins que les marchandises y énoncées n'aient été effectivement déchargées et vérifiées ou visitées" vervangen door de woorden "à moins que les marchandises y énoncées n'aient été effectivement déchargées et vérifiées"; - in de Nederlandse tekst worden de woorden "hetzij de goederen, op het document gemeld, inderdaad worden gelost en geverifieerd, of voor de rechten kunnen worden gevisiteerd ter plaatse op welke het document luidt" vervangen door de woorden "tenzij de erop vermelde goederen daadwerkelijk gelost en geverifieerd of gevisiteerd werden, voor de rechten, op de door het document aangewezen plaats".

Art. 71.In artikel 70/3, § 2, c, van dezelfde wet worden de woorden "ofwel in naam en voor rekening van een derde" vervangen door de woorden "ofwel in naam en voor rekening van een derde volgens de voorwaarden bepaald in hoofdstuk XIVbis".

Art. 72.In het opschrift van HOOFDSTUK IX van dezelfde wet worden, in de Nederlandse tekst, de woorden "ter zee" vervangen door de woorden "over zee".

Art. 73.In artikel 71 van dezelfde wet worden in de Nederlandse tekst de volgende wijzigingen aangebracht : - de woorden "Voor alle goederen, ter zee uitgaande" worden vervangen door de woorden "Voor alle over zee uitgevoerde goederen"; - het woord "dezelve" wordt telkens vervangen door het woord "deze"; - de woorden "voor de accijnsgoederen, die uitgaan onder genot van afschrijving van accijns" worden vervangen door de woorden "voor wat de accijnsgoederen betreft" : - het woord "hetwelk" wordt vervangen door het woord "dat".

Art. 74.In artikel 72 van dezelfde wet worden de woorden "de contraveniërende schipper" vervangen door de woorden "de overtredende schipper".

Art. 75.In artikel 73 van dezelfde wet worden, in de Nederlandse tekst, de woorden "bij het uitgaan" vervangen door de woorden "bij uitgang".

Art. 76.In artikel 74 van dezelfde wet wordt, in de Nederlandse tekst, het woord "uitgangskantoor" vervangen door de woorden "kantoor van uitgang".

Art. 77.In het opschrift van HOOFDSTUK X van dezelfde wet worden, in de Nederlandse tekst, de woorden "te land" vervangen door de woorden "over land".

Art. 78.In artikel 75 van dezelfde wet worden, in de Nederlandse tekst, de volgende wijzigingen aangebracht : - de worden "te land" worden vervangen door de woorden "over land"; - de woorden "zijn aangeschreven" worden vervangen door de woorden "ten laste zijn genomen"; - het woord "creditrekening" wordt vervangen door het woord "kredietrekening".

Art. 79.In artikel 76 van dezelfde wet worden de volgende wijzigingen aangebracht : - in de Nederlandse tekst worden de woorden "te lande" vervangen door de woorden "over land"; - de woorden "dan langs dezelfde heerbanen of grote wegen, als in artikel 57 zijn gemeld" worden vervangen door de woorden "dan langs de in artikel 57 vermelde routes of wegen"; - de woorden "voor de uitvoer, alleen bestemd tot de ontvangst der rechten" worden vervangen door de woorden "enkel bestemd voor de inning van de rechten bij uitvoer"; - in de Nederlandse tekst wordt het woord "dezelve" vervangen door het woord "deze".

Art. 80.In artikel 77, eerste lid, van dezelfde wet worden de volgende wijzigingen aangebracht : - in de Nederlandse tekst worden de woorden "te land" vervangen door de woorden "over land"; - in de Franse tekst worden de woorden ", et avant de le dépasser," opgeheven; - in de Franse tekst worden de woorden "du dernier bureau de sortie" vervangen door de woorden "du dernier bureau"; - in de Nederlandse tekst worden de woorden "op de laatste wacht, en alvorens dezelve te passeren, moeten overgeven aan de beambten" vervangen door de woorden "moeten overhandigen aan de ambtenaren van het laatste kantoor van uitgang"; - in de Franse tekst worden de woorden "pour qu'ils soient retirés après la visite" vervangen door de woorden "pour qu'ils soient retirés après la vérification"; - in de Nederlandse tekst worden de woorden "na visitatie en vergelijking met de goederen" vervangen door de woorden "na verificatie".

Art. 81.In artikel 77 van dezelfde wet wordt het tweede lid opgeheven.

Art. 82.In artikel 78 van dezelfde wet worden de volgende wijzigingen aangebracht : - in de Nederlandse tekst worden de woorden "te land" vervangen door de woorden "over land"; - in de Franse tekst worden de woorden "les mêmes bureaux ou postes" vervangen door de woorden "les mêmes bureaux"; - in de Nederlandse tekst worden de woorden "uiterste of laatste wachten dezelfde kantoren of posten" vervangen door de woorden "laatste kantoren dezelfde kantoren"; - de woorden "voor de eerste aangifte bij het inkomen" worden vervangen door de woorden "eerste aangifte bij invoer".

Art. 83.In artikel 78/2, derde lid, van dezelfde wet, worden de woorden "minister van Financiën" vervangen door het woord "Koning".

Dit lid wordt aangevuld als volgt : "De Koning kan de minister van Financiën gelasten met de uitvoering ervan.".

Art. 84.In artikel 78/2, vierde lid, van dezelfde wet, worden de woorden "minister van Financiën" vervangen door het woord "Koning".

Dit lid wordt aangevuld als volgt : "De Koning kan de minister van Financiën gelasten met de uitvoering ervan.".

Art. 85.In artikel 78/3, eerste lid, van dezelfde wet, worden de woorden "minister van Financiën" vervangen door het woord "Koning".

Dit lid wordt aangevuld als volgt : "De Koning kan de minister van Financiën gelasten met de uitvoering ervan.".

Art. 86.In artikel 78/3, tweede lid, van dezelfde wet, worden de woorden "minister van Financiën" vervangen door het woord "Koning".

Dit lid wordt aangevuld als volgt : "De Koning kan de minister van Financiën gelasten met de uitvoering ervan.".

Art. 87.In artikel 78/11, tweede lid, van dezelfde wet, worden de woorden "minister van Financiën" vervangen door het woord "Koning".

Dit lid wordt aangevuld als volgt : "De Koning kan de minister van Financiën gelasten met de uitvoering ervan.".

Art. 88.In artikel 78/12, tweede lid, van dezelfde wet, worden de woorden "minister van Financiën" vervangen door het woord "Koning".

Dit lid wordt aangevuld als volgt : "De Koning kan de minister van Financiën gelasten met de uitvoering ervan.".

Art. 89.In artikel 78/13, eerste lid, van dezelfde wet, worden de woorden "minister van Financiën" vervangen door het woord "Koning".

Dit lid wordt aangevuld als volgt : "De Koning kan de minister van Financiën gelasten met de uitvoering ervan.".

Art. 90.In artikel 78/14, van dezelfde wet, worden de woorden "minister van Financiën" vervangen door het woord "Koning". Dit artikel wordt aangevuld als volgt : "De Koning kan de minister van Financiën gelasten met de uitvoering ervan.".

Art. 91.In artikel 78/15, van dezelfde wet, worden de woorden "minister van Financiën" vervangen door het woord "Koning". Dit artikel wordt aangevuld als volgt : "De Koning kan de minister van Financiën gelasten met de uitvoering ervan.".

Art. 92.In artikel 85 van dezelfde wet worden de volgende wijzigingen aangebracht : - in de Nederlandse tekst worden de woorden "Goederen ten invoer verboden, doch ter wacht op de inklaring of aangifte vermeld onder hun ware of eigen benaming, kunnen dadelijk weder worden teruggevoerd" vervangen door de woorden "Goederen waarvan de invoer verboden is maar die aangegeven worden op het eerste kantoor onder hun eigen of werkelijke benaming mogen onmiddellijk wederuitgevoerd worden"; - in de Franse tekst worden de woorden "à leur entrée par mer" vervangen door de woorden "lors de leur importation par mer"; - in de Nederlandse tekst worden de woorden "welke, bij de inklaring uit zee, zijn opgegeven" vervangen door de woorden "die, bij invoer over zee, zijn aangegeven".

Art. 93.In artikel 86 van dezelfde wet worden de volgende wijzigingen aangebracht : - in de Nederlandse tekst worden de woorden "worden gesteld onder beheer" vervangen door de woorden "worden opgeslagen onder toezicht"; - in de Nederlandse tekst worden de woorden "immer binnen twee dagen daarna" vervangen door de woorden "ten laatste twee dagen na hun aankomst"; - in de Nederlandse tekst wordt het woord "medegerekend" vervangen door het woord "meegerekend"; - de woorden "of iemand van zijnentwege" worden vervangen door de woorden "of van de door hem aangestelde ambtenaar".

Art. 94.In artikel 87, eerste lid, van dezelfde wet worden in de Nederlandse tekst de volgende wijzigingen aangebracht : - de zin "Zij zullen aldaar onder bewaring van de ambtenaren mogen verblijven gedurende de tijd van één jaar." wordt vervangen door de zin "De termijn van deze opslag wordt vastgesteld op één jaar."; - de woorden "en de ten invoer verbodene weder kunnen worden teruggevoerd langs dezelfde weg, als zij zijn ingekomen, vrij van rechten." worden vervangen door de woorden "en de verboden goederen worden wederuitgevoerd langs dezelfde weg als zij zijn ingevoerd, met vrijstelling van alle rechten".

Art. 95.In artikel 87, tweede lid, van dezelfde wet worden, in de Nederlandse tekst, de woorden "beheer en bewaring" vervangen door de woorden "opslag en toezicht".

Art. 96.In artikel 89 van dezelfde wet worden de volgende wijzigingen aangebracht : - in de Franse tekst worden de woorden "à l'entrée" vervangen door de woorden "à l'importation"; - in de Nederladse tekst wordt artikel 89 vervangen als volgt : "De verkoop van de bij invoer verboden goederen zal afhankelijk gesteld worden van hun wederuitvoer over hetzelfde kantoor langs waar zij zijn ingevoerd, met vrijstelling van rechten."

Art. 97.In artikel 91 van dezelfde wet worden, in de Nederlandse tekst, de woorden "De zuivere opbrengst niet binnen de daartoe bepaalde tijd zijnde opgeëist, zal dezelve voor `s Rijks kas verkregen, en dienvolgens" vervangen door de woorden "Indien de zuivere opbrengst niet binnen de daartoe bepaalde tijd wordt opgeëist, zal deze verworven worden door de Schatkist, en derhalve".

Art. 98.In artikel 92 van dezelfde wet worden, in de Nederlandse tekst, de volgende wijzigingen aangebracht : - de woorden "op de voet van artikel 88 omschreven" worden vervangen door de woorden "zoals omschreven in artikel 88"; - de woorden "niet dan na verloop van" worden vervangen door de woorden "slechts na verloop van"; - de woorden "voor `s Rijks kas verkregen worden" worden vervangen door de woorden "door de Schatkist verworven worden".

Art. 99.In artikel 93 van dezelfde wet worden de woorden "ter plaats, alwaar de goederen worden aangebracht" vervangen door de woorden "op de plaats van aankomst of invoer".

Art. 100.In artikel 94 van dezelfde wet worden de volgende wijzigingen aangebracht : - in de Nederlandse tekst worden de woorden "Inkomende goederen, welke de geconsigneerde niet wenst, op de voet van deze wet en van de bijzondere wetten, in of op te slaan, zullen dadelijk weder kunnen worden teruggevoerd naar het buitenland" vervangen door de woorden "Ingevoerde goederen die de geconsigneerde weigert te ontvangen of op te slaan, op de door deze wet en de bijzondere wetten voorgeschreven wijze, zullen onmiddellijk wederuitgevoerd kunnen worden"; - de woorden ", tegen betaling der transitorechten" worden opgeheven; - in de Nederlandse tekst worden de woorden "gereclameerd binnen de tijd en op de voet, als in artikel 90 gemeld" vervangen door de woorden "teruggevorderd binnen de termijn en onder de voorwaarden van artikel 90".

Art. 101.In het opschrift van HOOFDSTUK XIII en in het opschrift van de Afdeling I van dit hoofdstuk van dezelfde wet wordt, in de Nederlandse tekst, het woord "doorvoer" vervangen door het woord "douanevervoer".

Art. 102.In het opschrift van de Afdeling I van HOOFDSTUK XIII van dezelfde wet worden, in de Nederlandse tekst, de woorden "in `t algemeen" vervangen door de woorden "in het algemeen".

Art. 103.In artikel 95 van dezelfde wet worden de volgende wijzigingen aangebracht : - in de Nederlandse tekst wordt het woord "doorvoer" vervangen door het woord "douanevervoer"; - de woorden "van de Europese Gemeenschappen" worden vervangen door de woorden "van de Europese Unie".

Art. 104.In artikel 96 van dezelfde wet worden, in de Nederlandse tekst, de volgende wijzigingen aangebracht : - de woorden "bij invoer" worden vervangen door de woorden "bij binnenkomst"; - het woord "doorvoer" wordt vervangen door het woord "douanevervoer".

Art. 105.In artikel 97, eerste lid, van dezelfde wet worden de volgende wijzigingen aangebracht : - in de Nederlandse tekst wordt het woord "door-voer" vervangen door het woord "douanevervoer"; - in de Nederlandse tekst wordt het woord "doorvoerdocument" vervangen door de woorden "document inzake douanevervoer"; - de woorden "hetzij door een ambtenaar der douane of der accijnzen, bijgestaan door een lid van de rijkswacht of door een agent van het gemeentebestuur, hetzij door twee leden van de rijkswacht, hetzij door twee agenten van het gemeentebestuur, hetzij nog door een lid van de rijkswacht en een agent van het gemeentebestuur." worden vervangen door de woorden : "- hetzij door een ambtenaar der douane of der accijnzen, bijgestaan door een politieagent of door een ambtenaar van het gemeentebestuur; - hetzij door twee politieagenten; - hetzij door twee ambtenaren van het gemeentebestuur; - hetzij door een politieagent en een ambtenaar van het gemeentebestuur".

Art. 106.In artikel 97, tweede lid, van dezelfde wet worden, in de Franse tekst, de woorden "dans l'intérêt du véhicule et du chargement" vervangen door de woorden "pour préserver le véhicule ou le chargement".

Art. 107.Artikel 99, eerste lid, van dezelfde wet wordt vervangen als volgt : "Indien de verificatie op het kantoor van bestemming geen overtreding aan het licht brengt, zuiveren de ambtenaren het document inzake douanevervoer aan. Deze aanzuivering wordt definitief na vaststelling van de uitvoer.".

Art. 108.In artikel 113, § 1, van dezelfde wet worden de volgende wijzigingen aangebracht : - de woorden "De aangevers, kapiteins, schippers, voerlieden of geleiders" worden vervangen door de woorden "De aangevers, schippers of andere vervoerders"; - in de Nederlandse tekst worden de woorden "zomede de verpakkings-, lossings- en herladingsmiddelen" vervangen door de woorden "evenals de verpakkingen en de lossings- en herladings-middelen"; - de woorden "ten kantore van binnenkomen en van uitgaan" worden opgeheven; - in de Nederlandse tekst wordt het woord "benevens" vervangen door het woord "alsook"; - in de Nederlandse tekst worden de woorden "het doen" vervangen door de woorden "dit doen".

Art. 109.Artikel 113, § 3, van dezelfde wet wordt vervangen als volgt : "Ten laste van de aangevers zijn alle kosten van de heenreis en het verblijf van de ambtenaren der douane en accijnzen die de goederen begeleiden.".

Art. 110.In artikel 114, § 1, van dezelfde wet worden de volgende wijzigingen aangebracht : - in de Nederlandse tekst wordt het woord "verwaarlozing" vervangen door het woord "nalatigheid"; - in de Nederlandse tekst wordt het woord "doorvoerdocument" vervangen door de woorden "document inzake douanevervoer"; - in de Franse tekst worden de woorden "ou postes" opgeheven; - in de Nederlandse tekst worden de woorden "of posten van doortocht" opgeheven; - de woorden "ten uitgangskantore" worden vervangen door de woorden "op het kantoor van bestemming"; - in de Nederlandse tekst worden de woorden "`t zij geheel, `t zij gedeeltelijk" vervangen door de woorden "hetzij geheel, hetzij gedeeltelijk"; - in de Nederlandse tekst worden de woorden "brengen vernietiging van de doorvoer mee" vervangen door de woorden "leiden tot de annulering van het douanevervoer"; - de woorden "van de kapitein, schipper of vervoerder" worden vervangen door de woorden "van de schipper of vervoerder"; - in de Nederlandse tekst worden de woorden "bij invoer" vervangen door de woorden "bij binnenkomst".

Art. 111.In artikel 114, § 2, van dezelfde wet worden in de Nederlandse tekst de volgende wijzigingen aangebracht : - het woord "beambten" wordt vervangen door het woord "ambtenaren"; - het woord "doorvoer" wordt vervangen door het woord "douanevervoer"; - het woord "veroorloven" wordt vervangen door het woord "toestaan".

Art. 112.In artikel 115, § 1, van dezelfde wet worden de volgende wijzigingen aangebracht : - in de Franse tekst worden de woorden "au bureau d'importation" vervangen door de woorden "au bureau de départ "; - in de Nederlandse tekst worden de woorden "doorvoeraangifte vastgesteld ten kantore van invoer" vervangen door de woorden "aangifte inzake douanevervoer vastgesteld op het kantoor van vertrek".

Art. 113.In artikel 115, § 2, van dezelfde wet worden de volgende wijzigingen aangebracht : - de woorden "ten kantore van uitvoer" worden vervangen door de woorden "op het kantoor van bestemming"; - de woorden "kapitein, schipper of vervoerder" worden vervangen door de woorden "schipper of andere vervoerders".

Art. 114.In artikel 115, § 3, van dezelfde wet worden, in de Nederlandse tekst, de volgende wijzigingen aangebracht : - het woord "overslag" wordt vervangen door het woord "overlading"; - het woord "doorvoerdocumenten" wordt vervangen door de woorden "documenten inzake douanevervoer".

Art. 115.In artikel 115, § 4, van dezelfde wet worden, in de Nederlandse tekst, de volgende wijzigingen aangebracht : - het woord "doorvoer" wordt vervangen door het woord "douanevervoer"; - de woorden "ten kantore van uitreiking" worden vervangen door de woorden "op het kantoor van uitreiking"; - het woord "inning" wordt vervangen door het woord "invordering".

Art. 116.In artikel 116, 2°, van dezelfde wet wordt, in de Nederlandse tekst, het woord "geïnde" vervangen door het woord "ingevorderde".

Art. 117.In artikel 116, 3°, van dezelfde wet worden, in de Nederlandse tekst, de woorden "of beambten" opgeheven.

Art. 118.In artikel 117 van dezelfde wet worden, in de Nederlandse tekst, de volgende wijzigingen aangebracht : - het woord "beambten" wordt vervangen door het woord "ambtenaren"; - het woord "douanebeambten" wordt vervangen door het woord "douaneambtenaren"; - het woord "doorvoer" wordt vervangen door het woord "douanevervoer".

Art. 119.In artikel 118, § 1, van dezelfde wet worden de volgende wijzigingen aangebracht : - in de Nederlandse tekst wordt het woord "doorvoer" vervangen door het woord "douane-vervoer"; - in de Franse tekst wordt het woord "consommé" vervangen door de woorden "disposer des marchandises"; - in de Nederlandse tekst worden de woorden "Hij wordt enkel voltrokken geacht wanneer de goederen" vervangen door de woorden "Er wordt enkel geacht over de goederen te beschikken wanneer ze".

Art. 120.In artikel 118, § 2, van dezelfde wet wordt het woord "onzijdige" vervangen door het woord "neutrale".

Art. 121.In artikel 119, van dezelfde wet worden de woorden "minister van Financiën" vervangen door het woord "Koning". Dit artikel wordt aangevuld als volgt : "De Koning kan de minister van Financiën gelasten met de uitvoering ervan.".

Art. 122.Artikel 120 van dezelfde wet wordt opgeheven.

Art. 123.In artikel 121 van dezelfde wet worden, in de Nederlandse tekst, de woorden "de doorvoer" vervangen door de woorden "het douanevervoer".

Art. 124.In artikel 122, tweede lid, van dezelfde wet wordt, in de Nederlandse tekst, het woord "doorvoerdocument" vervangen door de woorden "document inzake douanevervoer".

Art. 125.In het opschrift van HOOFDSTUK XIV van dezelfde wet wordt het woord "douane-expediteur" vervangen door het woord "douanevertegenwoordiger".

Art. 126.Artikel 127 van dezelfde wet wordt vervangen als volgt : "

Art. 127.§ 1. Alleen een douanevertegenwoordiger mag bij invoer, uitvoer of douanevervoer een derde persoon bij de administratie vertegenwoordigen. § 2. Niemand mag als douanevertegenwoordiger optreden, zo hij niet is ingeschreven in een stamregister van de douanevertegenwoordigers.

Voor de toepassing van het eerste lid, wordt onder douanevertegenwoordiger verstaan elke natuurlijke of rechtspersoon die beroepsmatig, in zijn naam of op naam van een opdrachtgever, maar voor rekening van een opdrachtgever, de douaneformaliteiten bij in-, uit- of douanevervoer vervult en die door de administratie erkend is als geautoriseerde markt-deelnemer volgens de Europese wetgeving of het bewijs levert van voldoende kennis van de douane- en accijnsreglementering. § 3. De Koning bepaalt de voorwaarden waaronder de in het stamregister van de douane-expediteurs ingeschreven personen mogen worden ingeschreven in het stamregister van de douanevertegenwoordigers. § 4. De Koning bepaalt de voorwaarden waaronder : - het in § 2 bedoelde stamregister wordt bijgehouden; - het bewijs van voldoende kennis van de douane- en accijnsreglementering wordt geleverd; - de vertegenwoordiging als beroepsmatig wordt aangezien.".

Art. 127.In artikel 128, § 1, van dezelfde wet worden in de Nederlandse tekst de volgende wijzigingen aangebracht : - de woorden "of beambten" worden opgeheven; - de woorden "te ruste" worden vervangen door de woorden "op rust".

Art. 128.In artikel 128, § 2, van dezelfde wet wordt het woord "douane-expediteur" vervangen door het woord "douanevertegenwoordiger".

Art. 129.In dezelfde wet wordt een artikel 129-2 ingevoegd luidend als volgt : "Art. 129-2. De douanevertegenwoordiger die optreedt als directe vertegenwoordiger moet voldoende zekerheid stellen bij de administratie onder de voorwaarden voorzien in hoofdstuk XXVI tot waarborging van de schulden die nog kunnen ontstaan betreffende aangiften waarvoor de directe vertegenwoordiging werd toegepast en voor zover dit niet is gebeurd door de opdrachtgever zelf.".

Art. 130.Artikel 130, § 1, van dezelfde wet wordt vervangen als volgt : " § 1. De douanevertegenwoordiger houdt een jaarlijks repertorium in de door de minister van Financiën voorgeschreven vorm. Hij schrijft daarin afzonderlijk, volgens een doorlopende nummerreeks per aangifte waarvoor hij als indirecte vertegenwoordiger dan wel als directe vertegenwoordiger is opgetreden, al zijn verrichtingen zowel bij de invoer, als bij de uitvoer en douanevervoer.

Het nummer van de inschrijving wordt tegelijkertijd als het stamnummer van de douanevertegenwoor-diger vermeld op de aan de douane afgegeven overeenstemmende documenten, op de handelsdocumenten en geschreven instructies afgegeven aan de douanevertegenwoordiger door zijn opdracht-gever, met het oog op de te vervullen douaneformaliteiten, en op de brieven, documenten en dossiers van douanevertegenwoordiger, uitgaande van of bewaard door hem, in verband met de door hem gedane of te verrichten douanewerkzaam-heden.".

Art. 131.In artikel 130, § 2, van dezelfde wet wordt in het woord "douane-expediteur" vervangen door het woord "douanevertegenwoordiger".

Art. 132.In artikel 130, § 4, van dezelfde wet wordt in het woord "douane-expediteur" vervangen door "douanevertegenwoordiger".

Art. 133.In artikel 131, eerste lid, van dezelfde wet worden de woorden "minister van Financiën" vervangen door het woord "Koning" en wordt het woord "douane-expediteur" vervangen door het woord "douanevertegenwoordiger". Dit lid wordt aangevuld als volgt : "De Koning kan de minister van Financiën gelasten met de uitvoering ervan.".

Art. 134.In artikel 132 van dezelfde wet wordt het woord "douane-expediteur" vervangen door het woord "douanevertegenwoordiger" en worden de woorden "minister van Financiën" vervangen door het woord "Koning". Dit artikel wordt aangevuld als volgd : "De Koning kan de minister van Financiën gelasten met de uitvoering ervan.".

Art. 135.In artikel 133 van dezelfde wet worden de volgende wijzigingen aangebracht : - de woorden "De minister van Financiën kan, voor een duur van één tot zes maanden, de douane-expediteur ontzetten, die schuldig bevonden wordt :" worden vervangen door de woorden "De door de minister van Financiën aangeduide ambtenaar kan, voor de duur van één tot zes maanden ontzetten, de douanevertegenwoordiger die schuldig bevonden wordt :"; - de woorden "Bij herhaling, wordt de douane-expediteur voorgoed uit het stamregister geschrapt." worden vervangen door de woorden "Bij herhaling wordt de douanevertegenwoordiger voorgoed uit het stamregister geschrapt.".

Art. 136.In artikel 134, eerste lid, van dezelfde wet wordt het woord "douane-expediteur" vervangen door het woord "douanevertegenwoordiger".

Art. 137.In artikel 135 van dezelfde wet worden de volgende wijzigingen aangebracht : - in het eerste lid worden de woorden "De douane-expediteur" vervangen door de woorden "De douanevertegenwoordiger"; - in het tweede lid worden de woorden "ontslaat de rechter de douane-expediteur van rechtsvervolging. Deze laatste blijft evenwel hoofdelijk met zijn klant gehouden tot betaling van de belasting." vervangen door de woorden "ontslaat de rechter de douanevertegenwoordiger van rechtsvervolging. Niettegenstaande het voorgaande blijft de douanevertegenwoordiger die optreedt als indirecte vertegenwoordiger hoofdelijk met zijn klant gehouden tot de betaling van de belasting.".

Art. 138.In artikel 136, eerste lid, van dezelfde wet wordt het woord "douane-expediteur" vervangen door de woorden "douanevertegenwoordiger die optreedt als indirecte vertegenwoordiger".

Art. 139.In artikel 137 van dezelfde wet worden de woorden "minister van Financiën" vervangen door het woord "Koning". Dit artikel wordt aangevuld als volgt : "De Koning kan de minister van Financiën gelasten met de uitvoering ervan.".

Art. 140.In artikel 138 van dezelfde wet worden de volgende wijzigingen aangebracht : - in de Nederlandse tekst worden de woorden "De omstandige aangifte ten kantore moet gedaan worden bij schriftelijk biljet" vervangen door de woorden "De omstandige aangifte moet schriftelijk gebeuren op het kantoor"; - in de Nederlandse tekst worden de woorden "getekend door de beheerder van de goederen, als zodanig in het vermogen om de goederen ter visitatie aan te bieden" vervangen door de woorden "getekend door diegene die over de goederen beschikt en die bijgevolg in staat is om ze voor verificatie aan te bieden"; - de woorden "hetzij koopman, geconsigneerde, schipper, voerman, enz., of door degenen, die zijn zaken doen als bijzondere gelastigden, of als bij de administratie aangenomen convooilopers, expediteurs, scheepsmakelaars of cargadoors; doch een convooiloper, expediteur, scheepsmakelaar of cargadoors" worden vervangen door de woorden "hetzij in de hoedanigheid van eigenaar of geconsigneerde of als bijzonder gelastigde, hetzij in de hoedanigheid van aangever"; - in de Nederlandse tekst wordt het woord "admissie" vervangen door de woorden "akte van toelating"; - in de Nederlandse tekst worden de woorden "onder speciale procuratie" vervangen door de woorden "op basis van een bijzondere volmacht".

Art. 141.In artikel 139, 2°, van dezelfde wet worden in de Nederlandse tekst de volgende wijzigingen aangebracht : - in punt a) worden de woorden "Van de inkomende goederen" vervangen door de woorden "Van de ingevoerde goederen"; - in punt b) worden de woorden "Van de uitgaande goederen" vervangen door de woorden "Van de uit te voeren goederen"; - in punt b) worden de woorden "het uiterste kantoor" vervangen door de woorden "het kantoor"; - in punt c) worden de woorden "Van de doorgaande of transiterende goederen, de plaats of het land vanwaar ze aangebracht en waarvoor zij bestemd zijn, mede met aanwijzing van het kantoor van wederuitvoer, tenzij die mocht geschieden aan de zeezijde, en de opgave van dat kantoor werd voorbehouden op een der losplaatsen voor invoer uit zee;" worden vervangen door de woorden "Van de onder douanevervoer verzonden goederen, de plaats of de landen vanwaar ze werden ingevoerd en dewelke waarvoor ze bestemd zijn, tenzij de uitvoer over zee gebeurt en de opgave van dat kantoor werd voorbehouden aan één der losplaatsen voor invoer uit zee;"; - in punt d) worden de woorden "Van binnenlands vervoerd wordende goederen" vervangen door de woorden "Voor het binnenlands verkeer of voor het vervoer van goederen van één plaats in het koninkrijk naar een andere".

Art. 142.In artikel 139, 4°, van dezelfde wet worden de volgende wijzigingen aangebracht : - de woorden "Het getal der stukken, balen, zakken, pakken, tonnen, vaten, manden of kassen, met onderscheiding der halven, kwarten of andere gedeelten, en uitdrukking van de merken en nummers, waarmede de balen, pakken, enz. moeten getekend zijn" worden vervangen door de woorden "Het aantal colli 's of containers alsook hun merken en nummers"; - in de Franse tekst worden de woorden "Pour les déclarations à l'entrée par mer" vervangen door de woorden "A l'importation par mer".

Art. 143.In artikel 139, 5°, van dezelfde wet worden in de Nederlandse tekst de volgende wijzigingen aangebracht : - de woorden "naar ieders soort, zowel of voor de goederen naar het gewicht of de maat, dan wel naar de waarde moet worden betaald, of wel dat zij bij stukken, pakken, balen, tonnen, vaten of anderszins zullen worden geladen of gelost" worden vervangen door de woorden "van elke soort, hetzij dat ze de rechten betalen naar het gewicht, de maat of de waarde, hetzij dat zij per stukken, pakken of anders moeten geladen of gelost worden"; - het woord "produkten" wordt vervangen door het woord "producten".

Art. 144.In artikel 140 van dezelfde wet worden, in de Nederlandse tekst, de woorden "het getal" vervangen door de woorden "het aantal".

Art. 145.In artikel 141 van dezelfde wet worden de volgende wijzigingen aangebracht : - in de Nederlandse tekst wordt het woord "doorverzending" vervangen door het woord "vervoer"; - de woorden "aangifte tot verbruik inzake douane" worden vervangen door de woorden "aangifte ten verbruik inzake douane".

Art. 146.In artikel 142 van dezelfde wet worden, in de Nederlandse tekst, de woorden "wegens welke" vervangen door het woord "waarvoor".

Art. 147.In artikel 143, § 1, van dezelfde wet worden de volgende wijzigingen aangebracht : - het zinsdeel "De goederen, behoorlijk aangegeven zijnde, zal de uitrekening der rechten mogen worden overgelaten aan de ontvangers, en kunnen worden volstaan met de betaling van datgene, hetwelk door dezen voor de rechten is uitgerekend;" wordt vervangen door de zin "Voor de naar behoren aangegeven goederen zal de berekening van de rechten geverifieerd worden door de ontvanger en het te betalen bedrag zal medegedeeld worden;"; - in de Nederlandse tekst wordt het zinsdeel "zijnde de ontvangers voor alle misrekeningen aan den lande verantwoordelijk, en de aangevers niet langer dan drie jaar na de aangifte, gerechtigd tot de terug-vordering van hetgeen te veel betaald mocht zijn, na welke tijd hetzelve zal blijven in het voordeel van de Schatkist" vervangen door de zin "De ontvangers zullen verantwoordelijk zijn voor alle door hun begane fouten ten nadele van de Belgische staat en de aangevers zullen slechts drie jaar het recht hebben om de te veel betaalde sommen terug te vorderen, vanaf de dag van de aangifte. Na deze termijn zullen deze sommen ten gunste van de Schatkist blijven"; - in de Franse tekst wordt het woord "l'Etat" vervangen door de woorden "l'Etat belge".

Art. 148.In artikel 144 van dezelfde wet worden in de Nederlandse tekst de volgende wijzigingen aangebracht : - het woord "zo" wordt vervangen door het woord "zowel"; - de woorden "der beambten" worden vervangen door de woorden "door de ambtenaren"; - de woorden "aanhaling of bekeuring" worden vervangen door de woorden "inbeslagname of overtreding".

Art. 149.In artikel. 145, eerste lid, van dezelfde wet worden de woorden "minister van Financiën" vervangen door het woord "Koning".

Dit lid wordt aangevuld als volgt : "De Koning kan de minister van Financiën gelasten met de uitvoering ervan.".

Art. 150.In artikel 145, § 3, 2°, van dezelfde wet worden na de woorden "door de" de woorden"Koning of de" ingelast.

Art. 151.In artikel 146 van dezelfde wet worden de woorden "der goederen, zullen aan de aangevers, tot het laden of lossen, en in-, uit- en doorvoeren of vervoeren, of opslag in entrepot, document worden afgegeven, en zullen alle getallen zo van de goederen, maten en gewichten, als van de waarde, in de documenten duidelijk en leesbaar moeten worden geschreven met woorden en niet met cijfers. Naar gelegenheid der zaak, zal de plaats kunnen worden aangewezen, alwaar de lading of lossing moet of mag worden verricht." vervangen door de woorden "van de goederen zal een afschrift van de aangifte aan de aangever afgegeven worden.".

Art. 152.In artikel 147, § 1, van dezelfde wet worden de volgende wijzigingen aangebracht : - in de Nederlandse tekst worden de woorden "voor de uit zee ingebrachte goederen" vervangen door de woorden "voor de over zee ingevoerde goederen"; - in de Nederlandse tekst wordt het woord "getal" vervangen door het woord "aantal"; - de woorden "van vaten, kisten, balen, manden of andere verpakkingen" worden vervangen door de woorden "van colli".

Art. 153.Artikel 147, § 2, van dezelfde wet wordt opgeheven.

Art. 154.Artikel 148 van dezelfde wet wordt opgeheven.

Art. 155.Artikel 149, § 1, van dezelfde wet wordt vervangen als volgt : " § 1. Wanneer latere formaliteiten bij de aangifte tijdsgebonden zijn, zal naargelang van het gebruik een redelijke termijn vastgesteld worden.".

Art. 156.Artikel 149, § 2, van dezelfde wet wordt, in de Nederlandse tekst, vervangen als volgt : " § 2. Na verloop van de tijd, verliezen die documenten daartoe alle kracht, tenzij de termijn is verlengd op de wijze zoals omschreven door artikel 150. Bij verandering van transportmiddelen onderweg, verliezen de documenten eveneens hun kracht, indien de overlading of de lading heeft plaatsgevonden zonder medeweten van de ambtenaren, en zonder dat zij derhalve de vereiste aantekening op de documenten gesteld hebben.".

Art. 157.In artikel 150, § 1, van dezelfde wet worden de volgende wijzigingen aangebracht : - in de Nederlandse tekst worden de woorden "in welke" vervangen door het woord "waarin"; - in de Nederlandse tekst worden de woorden "genoegzame ruimte" vervangen door de woorden voldoende mate"; - in de Nederlandse tekst wordt het woord "altoos" vervangen door het woord "steeds"; - de woorden "door de burgemeester" worden vervangen door "door één van de in artikel 97 bedoelde ambtenaren".

Art. 158.Artikel 150, § 2, van dezelfde wet wordt opgeheven.

Art. 159.In artikel 151, § 1, van dezelfde wet worden in de Nederlandse tekst de volgende wijzigingen aangebracht : - het woord "recherche" wordt vervangen door het woord "visitatie"; - de woorden "ten kantore" worden vervangen door de woorden "op het kantoor"; - de woorden "waarvan een bewijs" worden vervangen door de woorden "waarvan in elk geval een ontvangstbewijs of certifcaat tot vaststelling van deze opslag".

Art. 160.In artikel 151, § 2, van dezelfde wet worden in de Nederlandse tekst de volgende wijzigingen aangebracht : - het woord "uitdrukking" wordt vervangen door het woord "aanduiding"; - de woorden "gestadige tegenwoordigheid" worden vervangen door de woorden "voortdurende aanwezigheid"; - de woorden "deswege zij altoos" worden ver-vangen door de woorden "waarvoor ze echter altijd".

Art. 161.In artikel 152 van dezelfde wet worden, in de Franse tekst, de woorden "dans l'intérieur" vervangen door "à l'intérieur du pays".

Art. 162.In artikel 152 van dezelfde wet worden, in de Nederlandse tekst, de woorden "Geen goederen mogen, tot transport van de ene binnenlandse plaats naar de andere, worden ingenomen in uitgaande of inkomende schepen, noch in lichters die nog te lossen hebben" vervangen door de woorden "Aan boord van binnenkomende of uitgaande schepen en in lichters waarvan de lossing niet helemaal zal plaatsvinden, mogen geen goederen worden geladen met de bedoeling om deze van één plaats naar een andere plaats in het binnenland te vervoeren,".

Art. 163.In artikel 153, § 1, van dezelfde wet worden, in de Franse tekst, de woorden "en entier" vervangen door het woord "totalement".

Art. 164.Artikel 153, § 1, van dezelfde wet wordt, in de Nederlandse tekst, vervangen als volgt : "Wanneer over zee ingevoerde goederen geheel of gedeeltelijk in lichters naar de losplaats worden overgebracht, en de geconsigneerden, of sommigen onder hen, in de onmogelijkheid verkeren om een afzonderlijke aangifte op te maken voor elke achtereenvolgend aankomende lichter maar zich willen houden aan een aangifte voor alle goederen van elke soort, voor hun rekening ingevoerd door het zeeschip, zal de lossing slechts aanvangen nadat elk deel, opgenomen in de aangifte, helemaal zal aangekomen zijn op de losplaats en zij aldus ter verifcatie kunnen aangeboden worden.".

Art. 165.Artikel 153, § 2, van dezelfde wet wordt vervangen als volgt : " § 2. Indien de geconsigneerden echter verlangen dat een deel van de lading voorafgaand aan de verificatie wordt opgeslagen in hun magazijn, zal deze toelating verleend worden. De douane zal de gepaste maatregelen nemen om de goederen later terug te vinden.".

Art. 166.In artikel 154 van dezelfde wet worden in de Franse tekst de woorden "trouvé tout en règle" vervangen door de woorden "ne pas avoir constaté d'irrégularité" en worden de woorden "excepté au dernier bureau où ces documents doivent être retirés" opgeheven.

Art. 167.In Artikel 154 van dezelfde wet worden, in de Nederlandse tekst, de woorden "De ambtenaren zullen de uitvoerdocumenten en transitodocumenten, na gedane visitatie en in orde bevinding, altoos wedergeven aan degenen" vervangen door de woorden"Na gedane verificatie en nadat geen onregelmatigheid werd vastgesteld, zullen de ambtenaren de documenten betreffende de uitgang en het douanevervoer altijd teruggeven aan diegenen" en de woorden "vertoond, uitgezonderd op de uiterste wacht, alwaar ze moeten ingetrokken worden" vervangen door het woord "vertoond.".

Art. 168.Artikel 155 van dezelfde wet wordt opgeheven.

Art. 169.In artikel 156, § 1, van dezelfde wet worden de volgende wijzigingen aangebracht : - in de Nederlandse tekst wordt het woord "Inkomende" vervangen door het woord "Binnenkomende"; - in de Nederlandse tekst worden de woorden "de eerste wacht" vervangen door de woorden "het eerste kantoor"; - in de Nederlandse tekst worden de woorden "over te zetten" vervangen door de woorden "over te laden"; - in de Franse tekst worden de woorden "le premier bureau d'entrée" vervangen door de woorden "le premier bureau"; - in de Nederlandse tekst worden de woorden "laatste wacht" vervangen door de woorden "het laatste kantoor"; - in de Franse tekst worden de woorden "le dernier bureau de sortie" vervangen door de woorden "le dernier bureau"; - in de Franse tekst worden de woorden "le chef local de la douane le plus voisin" vervangen door de woorden "le chef local de la douane le plus proche"; - in de Nederlandse tekst worden de woorden "het plaatselijk hoofd der douane te stellen op de voor de te lichten goederen verkregen documenten" vervangen door de woorden "het dichtstbijzijnde plaatselijk hoofd der douane voor de documenten waarop de te lossen of over te laden goederen vermeld zijn".

Art. 170.Artikel 156, § 2, van dezelfde wet wordt, in de Nederlandse tekst, vervangen als volgt : " § 2. Wanneer in geval van overmacht de lichting meteen moet plaatsvinden, zal de overlading kunnen geschieden zonder voorafgaande toelating, mits de schipper van de gelichte goederen nauwkeurige aantekening houdt op de documenten en in elk geval de lichtervaartuigen, tot de goederen opnieuw ingescheept worden, bij deze verblijven."

Art. 171.In artikel 157, eerste lid, van dezelfde wet worden, in de Nederlandse tekst, de woorden "in doorvoer" vervangen door de woorden "onder douanevervoer".

Art. 172.In artikel 157, derde lid, van dezelfde wet wordt, in de Nederlandse tekst, het woord "produkten" vervangen door het woord "producten" en worden de woorden "minister van Financiën" vervangen door het woord "Koning". Dit lid wordt aangevuld als volgt : "De Koning kan de minister van Financiën gelasten met de uitvoering ervan.".

Art. 173.In artikel 158 van dezelfde wet worden de volgende wijzigingen aangebracht : - de woorden "Bij invoer en bij uitvoer, onder afschrijving of restitutie, en verder wanneer zulks bij de tegenwoordige wet of de bijzondere wetten is voorgeschreven, of tot verzekering van rechten en accijnzen nodig is, moet de hoeveelheid en kwaliteit der goederen worden opgemaakt door grondige verificatie, dat is, dat de goederen" vervangen door de woorden "Bij de invoer of de uitvoer met afschrijving of teruggave van accijns en in alle door deze wet of door specifeke wetten inzake accijns voorziene gevallen of nog met het oog op het verzekeren van de rechten en de accijns, wordt een grondige verificatie uitgevoerd. Deze verificatie wordt uitgevoerd"; - de woorden ", naar de aard der zaak, moeten worden gewogen, gemeten, geroeid, geproefd en gekeurd." worden vervangen door de woorden "en bestaat, volgens de aard van de producten, uit het wegen ervan, het peilen ervan of uit het overgaan tot elke nuttige handeling.".

Art. 174.In artikel 159 van dezelfde wet worden, in de Nederlandse tekst, de woorden "vinden alleen toepassing bij" vervangen door de woorden "zijn enkel van toepassing op".

Art. 175.In artikel 160 van dezelfde1 wet worden de volgende wijzigingen aangebracht : - de woorden "Voor zover" worden vervangen door de woorden "In het geval"; - de woorden "zich bezwaard mocht achten met de weging, meting, roeiing, keuring, proeving of telling der goederen, gelijk mede wanneer een rijksambtenaar, gesteld om bij deze handeling tegenwoordig te zijn, of een van de boven hem gestelde ambtenaren, zal oordelen dat `s Rijks belangen zijn verkort, zal een herweging, hermeting, herroeiing, herproeving of herkeuring, ten koste van ongelijk, kunnen worden gevorderd; doch zal alsdan de gehele partij moeten worden gemeten, gewogen, geroeid, geproefd of gekeurd. Deze tweede opneming zal door een ander rijksambtenaar, daartoe behoorlijk gemachtigd, worden verricht en beslissende zijn, tenzij het zou gaan om een verschil in alcohol-gehalte." worden vervangen door de woorden "zich benadeeld acht door de weging, meting, peiling of elke nuttige handeling met het oog op de verificatie van de goederen of wanneer een ambtenaar of één van zijn meerderen oordeelt dat de belangen van de Schatkist in gevaar zijn, kan de weging, meting, peiling of elke nuttige handeling met het oog op de verificatie herbegonnen worden, op kosten van de in het ongelijk gestelde partij, maar in dat geval zal het geheel worden gewogen, gemeten, gepeild of het onderwerp uitmaken van elke nuttige handeling voor de verificatie. Deze nieuwe handeling zal uitgevoerd moeten worden door een andere ambtenaar, tenzij het een verschil in alcoholgehalte zou betreffen.".

Art. 176.In artikel 163, eerste lid, van dezelfde wet worden de volgende wijzigingen aangebracht : - in de Franse tekst worden de woorden "tous chariots, voitures, charrettes ou autres moyens de transport qui entreront ou sortiront" vervangen door de woorden "tout moyen de transport chargé qui entre ou sort"; - in de Nederlandse tekst worden de woorden "alle inkomende of uitgaande geladen schepen, vaar en voertuigen" vervangen door de woorden "alle geladen schepen en vervoermiddelen die binnen-komen of uitgaan"; - in de Franse tekst worden de woorden "le tout à ses frais" vervangen door de woorden "à ses frais"; - in de Nederlandse tekst worden de woorden "tot bij verlaten van `s Rijks grondgebied, en zulks, te haren koste" vervangen door de woorden "tot de uitgang uit het koninkrijk en dit op haar kosten".

Art. 177.In artikel 164, eerste lid, van dezelfde wet worden de woorden "minister van Financiën" vervangen door het woord "Koning" en de woorden "de ambtenaren en beambten der douane en de ambtenaren en beambten der accijnzen" vervangen door de woorden "de ambtenaren van de douane en accijnzen". Dit lid wordt aangevuld als volgt : "De Koning kan de minister van Financiën gelasten met de uitvoering ervan.".

Art. 178.In artikel 164, tweede lid, van dezelfde wet wordt in de Nederlandse tekst het woord "Dienvolgens" vervangen door het woord "Bijgevolg".

Art. 179.In artikel 165 van dezelfde wet worden de volgende wijzigingen aangebracht : - in de Franse tekst worden de woorden "caisses, tonneaux, balles ou autres colis" vervangen door het woord "colis"; - in de Nederlandse tekst worden de woorden "fusten of verpakkingen" vervangen door het woord "colli's"; - in de Franse tekst worden de woorden "inutilement, à moins que" vervangen door de woorden "inutilement, à payer par le capitaine ou autres transporteurs, à moins que"; - in de Nederlandse tekst worden de woorden "waaromtrent deze maatregel van voorzorg is gebezigd, te betalen door de schipper, voerman of geleider tenzij zulks blijkbaar ware veroorzaakt door toevallige omstandigheden" vervangen door de woorden "ten aanzien waarvan deze voorzorgs-maatregel onnodig werd aangewend, te betalen door de schipper of andere vervoerders tenzij de schending daadwerkelijk werd veroorzaakt door buitengewone omstandigheden of onverwachte gebeurtenissen".

Art. 180.In artikel 166 van dezelfde wet worden de volgende wijzigingen aangebracht : - het woord "visitatie" wordt vervangen door het woord "verificatie"; - in de Nederlandse tekst worden de woorden "beveiligt niet tegen bekeuring" vervangen door de woorden "beschermt de goederen niet tegen inbeslagnames en boetes".

Art. 181.In artikel 169, § 1, van dezelfde wet wordt in de Nederlandse tekst het woord "doorvoer" vervangen door het woord "douanevervoer".

Art. 182.In artikel 170, tweede lid, van dezelfde wet, worden de woorden "minister van Financiën" vervangen door het woord "Koning".

Dit lid wordt aangevuld als volgt : "De Koning kan de minister van Financiën gelasten met de uitvoering ervan.".

Art. 183.In artikel 170, derde lid, van dezelfde wet worden de woorden "minister van Financiën" vervangen door het woord "Koning".

Dit lid wordt aangevuld als volgt : "De Koning kan de minister van Financiën gelasten met de uitvoering ervan.".

Art. 184.Artikel 171, tweede lid, van dezelfde wet wordt vervangen als volgt : "Dat verbod geldt niet voor niet-gesmokkelde goederen, die in een handelsonderneming of als voorraad in de woningen van particulieren gehouden worden.".

Art. 185.In artikel 173, § 3, van dezelfde wet worden de volgende wijzigingen aangebracht : - de woorden "lagere ambtenaren" worden vervangen door de woorden "ondergeschikte ambtenaren"; - in de Nederlandse tekst wordt het woord "hunner" vervangen door de woorden "van hun"; - in de Nederlandse tekst worden de woorden "de naastbij zijnde ontvanger" vervangen door de woorden "de ontvanger van het dichtstbijzijnde kantoor"; - in de Nederlandse tekst worden de woorden "voor de schaden en nadelen, welke zij bij zodanige gelegenheid aan de ingezetenen hebben toegebracht" vervangen door de woorden "voor de verliezen en schade, die door deze visitaties kunnen toegebracht worden aan de bewoners".

Art. 186.In artikel 174 van dezelfde wet worden de volgende wijzigingen aangebracht : - in de Nederlandse tekst wordt het woord "assistentie" vervangen door het woord "bijstand"; - in de Franse tekst worden de woorden ", granges ou autres enclos" vervangen door de woorden "ou autres bâtiments"; - in de Nederlandse tekst worden de woorden "schuren of andere voor afsluiting vatbare plaatsen" vervangen door de woorden "of andere gebouwen".

Art. 187.In artikel 175 van dezelfde wet worden de volgende wijzigingen aangebracht : - in de Nederlandse tekst wordt het woord "aanhaling" telkens vervangen door het woord "inbeslagname"; - in de Franse tekst worden de woorden "dans l'intérieur" vervangen door de woorden "à l'intérieur du pays"; - in de Nederlandse tekst wordt het woord "om 't even" vervangen door het woord "eender".

Art. 188.In artikel 176 van dezelfde wet worden de woorden "waarvan in de artikelen 173 tot 175 wordt gehandeld, zal, of ze van enige bekeuring of aanhaling is gevolgd of niet, door de ambtenaren moeten worden opgemaakt proces-verbaal, bevattende omstandig de redenen die hen daartoe aanleiding gegeven hebben, en bijzonder in de gevallen van artikel 174, de dag, het uur en de plaats, wanneer en waar zij de goederen of de tot transport gebezigde vaar- of voertuigen het eerst hebben in het oog gekregen, de wegen of wateren welke zij gebruikt hebben om dezelve na te gaan en het tijdstip der binnenbrenging in de bedoelde huizen of panden" vervangen door de woorden "waarvan sprake in de artikelen 173 tot 175, zal, of ze van enige inbeslagname of overtreding is gevolgd of niet, door de ambtenaren een proces-verbaal opgemaakt moeten worden dat de redenen en de omstandigheden bevat die aanleiding gegeven hebben tot de visitatie, en bijzonder in de gevallen van artikel 174, de dag, het uur en de plaats, wanneer en waar zij de goederen of hun vervoermiddelen het eerst hebben in het oog gekregen, het vervoerstraject dat zij gevolgd hebben om deze in te halen of te bereiken en het tijdstip der binnenbrenging in de bedoelde huizen of andere gebouwen.".

Art. 189.In artikel 178 van dezelfde wet worden de woorden "de voorschriften van de artikelen 171, 173 en 174, als van algemene toepassing, wordt ten opzichte der accijnzen meer bijzonder het bepaalde in artikel 179 van toepassing." vervangen door de woorden "de in de artikelen 171, 173 en 174 opgenomen algemene bepalingen zijn de in artikel 179 vermelde bepalingen in het bijzonder van toepassing op de accijnzen.".

Art. 190.In artikel 180 van dezelfde wet worden in de Nederlandse tekst de volgende wijzigingen aangebracht : - de woorden "de ganse samenhang" worden vervangen door de woorden "het geheel"; - het woord "alleenlijk" wordt vervangen door het woord "slechts"; - het woord "sectors" wordt vervangen door het woord "sectoren"; - het woord "beschikkingen" wordt vervangen door het woord "bepalingen"; - de woorden "in gans de uitgestrektheid der aangewezen strook" worden vervangen door de woorden "in het volledige gebied van de aangeduide zone".

Art. 191.In artikel 181 van dezelfde wet worden de volgende wijzigingen aangebracht : - in de Nederlandse tekst wordt het woord "dezerzijds" opgeheven; - in de Franse tekst worden de woorden "ou nacelles" vervangen door de woorden "ou bateaux"; - in de Nederlandse tekst wordt het woord "dezelve" vervangen door het woord "deze"; - in de Nederlandse tekst wordt het woord "verbeurte" vervangen door het woord "verbeurdverklaring".

Art. 192.In artikel 182, § 1, van dezelfde wet worden de volgende wijzigingen aangebracht : - in de Nederlandse tekst worden de woorden "te allen tijde" vervangen door de woorden "op elk tijdstip en op elke plaats"; - de woorden "zo buiten als binnen hun standplaats" worden vervangen door de woorden "zowel binnen hun standplaats als erbuiten"; - in de Nederlandse tekst worden de woorden "zowel bij nacht als bij dag" vervangen door de woorden "zowel 's nachts als overdag"; - de woorden "alle schepen en vaartuigen, en rij- en voertuigen of andere middelen tot vervoer" worden vervangen door de woorden "elk vervoermiddel"; - in de Franse tekst worden de woorden "à dos ou autrement" opgeheven; - in de Nederlandse tekst worden de woorden "mitsgaders alle gedragen wordende goederen" vervangen door de woorden "alsook alle goederen vervoerd door individuen"; - in de Nederlandse tekst worden de woorden "doorvoer plaats hebbe" vervangen door de woorden "douanevervoer of vervoer plaatsvindt".

Art. 193.Artikel 182, § 3, van dezelfde wet wordt vervangen als volgt : "Wanneer de visitatie van de schepen niet tijdens de vaart kan gebeuren, zal deze uitgevoerd worden op de plaats van bestemming of, in het geval van vermoeden van fraude, op de eerste losplaats, op kosten van ongelijk en onder de verantwoordelijkheid van de ambtenaren.".

Art. 194.In artikel 183 van dezelfde wet wordt het woord "rijtuigen" vervangen door het woord "vervoermiddelen".

Art. 195.In artikel 184, § 1, van dezelfde wet worden de volgende wijzigingen aangebracht : - in de Nederlandse tekst wordt het woord "natuur" vervangen door het woord "soort"; - de woorden "pakken, kisten, vaten en andere verpakkingen" worden vervangen door het woord "colli's"; - in de Nederlandse tekst wordt het woord "recherche" vervangen door het woord "verificatie"; - in de Nederlandse tekst wordt het woord "ondergaan" vervangen door het woord "ondervinden"; - de woorden "vergoeding derzelve" worden vervangen door de woorden "van schadevergoeding"; - in de Nederlandse tekst worden de woorden "ter begroting" vervangen door de woorden "volgens de schatting".

Art. 196.In artikel 184, § 2, van dezelfde wet worden de volgende wijzigingen aangebracht : - in de Franse tekst worden de woorden "Lorsqu'en cas de visite en route, ou pendant le transport de marchandises expédiées en transit ou autrement, sous scellés ou cachets," vervangen door de woorden "Lorsqu'en cas de visite en cours de route de marchandises sous scellés,"; - in de Nederlandse tekst worden de woorden "bij visitatie onderweg van verzegelde doorvoergoederen of andere goederen" vervangen door de woorden "bij visitatie onderweg van verzegelde goederen"; - in de Nederlandse tekst worden de woorden "om redenen van bijzondere vermoedens" vervangen door de woorden "wegens bijzondere redenen of ernstige vermoedens"; - in de Nederlandse tekst wordt het woord "bezigen" vervangen door het woord "gebruiken".

Art. 197.In artikel 185 van dezelfde wet worden in de Nederlandse tekst de volgende wijzigingen aangebracht : - het woord "mitsdien" wordt vervangen door het woord "derhalve"; - de woorden "bijaldien het bijzonder spoed vereisende ener expeditie, of het belang der administratie, medebrengt, dat de visitaties niet tot een volgende dag worden verschoven" worden vervangen door de woorden "indien de noodzaak van het versnellen van de verzending van de goederen of het belang van de administratie niet toelaten om deze visitaties uit te stellen tot de volgende dag".

Art. 198.In artikel 186, § 1, van dezelfde wet worden de volgende wijzigingen aangebracht : - de woorden "inzonderheid die van de gemeente-besturen, de leden van de Rijkswacht, de leden van de gemeentelijke politie, de `s Rijks of plaatselijke bos- en veldwachters," worden vervangen door de woorden "inzonderheid die van de gemeentebesturen, de politieagenten, de bos- en veldwachters,"; - in de Nederlandse tekst worden de woorden "en beambten" opgeheven; - in de Nederlandse tekst worden de woorden "en aan de bekeuringen en aanhalingen, daaruit voortvloeiende" vervangen door de woorden "om de overtredingen vast te stellen en de inbeslagnames te verrichten die hieruit voortvloeien".

Art. 199.In artikel 187 van dezelfde wet wordt, in de Nederlandse tekst, het woord "inbreuken" vervangen door het woord "overtredingen".

Art. 200.In artikel 188 van dezelfde wet worden, in de Nederlandse tekst, de woorden "op het stuk van" vervangen door het woord "inzake".

Art. 201.In artikel 189 van dezelfde wet worden, in de Nederlandse tekst de volgende wijzigingen aangebracht : - het woord "beambten" wordt vervangen door het woord "ambtenaren"; - de woorden "ter voldoening aan" worden vervangen door de woorden "in uitvoering van"; - het woord "welkdanige" wordt vervangen door het woord "elke"; - het woord "privaatwoning" wordt vervangen door het woord "privéwoning"; - het woord "aanslaan" wordt vervangen door de woorden "in beslag nemen".

Art. 202.In artikel 191, § 1, van dezelfde wet worden de volgende wijzigingen aangebracht : - de woorden "de dragers van vrachten of pakken" worden vervangen door de woorden "de vervoerders"; - in de Franse tekst worden de woorden "du rayon ou dans le territoire libre" vervangen door de woorden "du rayon des douanes ou en dehors du rayon des douanes"; - in de Nederlandse tekst worden de woorden "in het binnenand" vervangen door de woorden "buiten de tolkring"; - de woorden "gezegde vrachten of pakken" worden vervangen door de woorden "colli's".

Art. 203.In artikel 191, § 2, van dezelfde wet worden de woorden "dragers van vrachten of pakken" vervangen door het woord "vervoerders".

Art. 204.In artikel 192, tweede lid, van dezelfde wet worden de woorden "inzonderheid de voertuigen met mechanische beweegkracht" opgeheven.

Art. 205.In artikel 192, derde lid, 3°, van dezelfde wet, wordt in de Nederlandse tekst het woord "aangehaalde" vervangen door de woorden "in beslag genomen".

Art. 206.In artikel 193 van dezelfde wet worden de volgende wijzigingen aangebracht : - de woorden "de trafieken en fabrieken" worden vervangen door de woorden "de fabrieken"; - in de Nederlandse tekst worden de woorden "administratie der accijnzen" vervangen door het woord "administratie"; - in de Nederlandse tekst worden de woorden "of in welke enig bedrijf wordt uitgeoefend op welks produkt een accijns is gevestigd, of hetwelk, krachtens de wet, aan enige verificatie onderhevig is" vervangen door de woorden "alsook waarin een werkzaamheid wordt verricht waarvan de producten aan accijns onderhevig zijn of krachtens de wet aan enige verificatie onderworpen zijn.".

Art. 207.In artikel 194 van dezelfde wet worden, in de Nederlandse tekst de volgende wijzigingen aangebracht : - de woorden ", trafieken of andere plaatsen" worden vervangen door de woorden "en andere plaatsen"; - de woorden "wanneer in dezelve gewerkt wordt" worden vervangen door de woorden "wanneer er op dat tijdstip gewerkt wordt"; - het woord "verklaring" wordt vervangen door het woord "aangifte"; - de woorden "al ware het ook dat de werkzaam-heden stilstonden" worden vervangen door de woorden "zelfs al waren de werkzaamheden geschorst geweest".

Art. 208.In artikel 195 van dezelfde wet wordt, in de Nederlandse tekst, het woord "werkplaatsen" vervangen door het woord "fabrieken".

Art. 209.In artikel 196 van dezelfde wet worden de volgende wijzigingen aangebracht : - de woorden "fabrieken, trafieken of werkplaatsen" worden vervangen door de woorden "fabrieken of werkplaatsen"; - in de Nederlandse tekst wordt het woord "dezelve" vervangen door het woord "deze"; - in de Nederlandse tekst worden de woorden "in staat om de nodige aanwijzing bij de visitatie te doen" vervangen door de woorden "om de nodige aanwijzingen bij de visitatie te geven".

Art. 210.In artikel 197 van dezelfde wet worden, in de Nederlandse tekst de volgende wijzigingen aangebracht : - de woorden "der gevallen" worden vervangen door de woorden "van het geval"; - de woorden "huizen, erven en panden" worden vervangen door de woorden "panden of erven".

Art. 211.Artikel 198, § 1, van dezelfde wet wordt, in de Nederlandse tekst, vervangen als volgt : " § 1. De aanvraag tot bijstand zal altijd schriftelijk moeten gebeuren, met vermelding van het uur en de plaats van visitatie en de naam van het individu bij wie de visitatie zal moeten gedaan worden.".

Art. 212.In artikel 198, § 2, van dezelfde wet worden, in de Nederlandse tekst de volgende wijzigingen aangebracht : - het woord "assistentie" wordt vervangen door het woord "bijstand"; - de woorden "te allen tijde" worden vervangen door het woord "altijd".

Art. 213.In artikel 198, § 3, van dezelfde wet wordt, in de Nederlandse tekst, de zin "doch daarentegen door de rechter in de politierechtbank niet worden geweigerd, tenzij op gegronde vermoedens dat zij zonder genoegzame redenen mocht worden gevorderd" vervangen door de zin "maar de rechter in de politierechtbank zal de toelating niet kunnen weigeren, tenzij op gegronde vermoedens dat de bijstand werd gevraagd zonder geldige redenen".

Art. 214.In artikel 199 van dezelfde wet worden, in de Nederlandse tekst, de volgende wijzigingen aangebracht : - de woorden "Bij alle visitaties zullen de aanwezige belanghebbenden moeten worden uitgenodigd tot het vertonen van zodanige registers, bewijzen van aangifte en andere documenten, als strekken kunnen, om" worden vervangen door de woorden "De belanghebbende die aanwezig is, zal altijd uitgenodigd worden tot het voorleggen van de registers, bewijzen, aangiften en andere stukken die zouden kunnen dienen om het resultaat van"; - de woorden "een doelmatig gevolg te doen hebben." worden vervangen door de woorden "te verzekeren".

Art. 215.In artikel 200, § 1, van dezelfde wet worden, in de Nederlandse tekst, de woorden "trafiek of werkplaats" vervangen door het woord "werkplaats".

Art. 216.In artikel 200, § 2, van dezelfde wet worden de volgende wijzigingen aangebracht : - in de Nederlandse tekst worden de woorden "der fabriek of trafiek" vervangen door de woorden "van de fabriek"; - in de Franse tekst wordt het woord "emportement" vervangen door het woord "empotement".

Art. 217.In artikel 201, eerste lid, van dezelfde wet worden de woorden "minister van Financiën" vervangen door het woord "Koning".

Dit lid wordt aangevuld als volgt : "De Koning kan de minister van Financiën gelasten met de uitvoering ervan.".

Art. 218.In artikel 201, § 2, eerste lid, van dezelfde wet, worden in de Nederlandse tekst, de woorden "van de aangegeven goederen" vervangen door de woorden "van de voor een willekeurige douaneregeling aangegeven goederen".

Art. 219.In artikel 201, § 2, tweede lid, van dezelfde wet worden, in de Nederlandse tekst de volgende wijzigingen aangebracht : - het woord "stukken" wordt vervangen door het woord "documenten"; - het woord "kopies" wordt vervangen door het woord "kopieën".

Art. 220.In artikel 203, § 2, tweede lid, van dezelfde wet worden, in de Nederlandse tekst de volgende wijzigingen aangebracht : - het woord "stukken" wordt vervangen door het woord "documenten"; - het woord "kopies" wordt vervangen door het woord "kopieën".

Art. 221.In artikel 204, § 1, van dezelfde wet worden de volgende wijzigingen aangebracht : - de woorden "het invoerrecht" worden vervangen door de woorden "de rechten bij invoer"; - in de Nederlandse tekst worden de woorden "middelen van vervoer" vervangen door het woord "vervoermiddelen".

Art. 222.In artikel 204, § 3, van dezelfde wet worden de woorden "het invoerrecht is" vervangen door de woorden "de rechten bij invoer zijn".

Art. 223.In artikel 204, § 4, van dezelfde wet worden de woorden "invoerrechten" vervangen door de woorden "de rechten bij invoer".

Art. 224.In artikel 204, § 6, van dezelfde wet worden, in de Nederlandse tekst, de woorden "of beambten" opgeheven.

Art. 225.In artikel 206, § 1, van dezelfde wet wordt, in de Nederlandse tekst, het woord "produkten" vervangen door het woord "producten".

Art. 226.In artikel 206, § 2, van dezelfde wet wordt, in de Nederlandse tekst, het woord "desverzocht" vervangen door de woorden "indien zij daarom verzocht worden".

Art. 227.In artikel 206, § 3, van dezelfde wet worden, in de Nederlandse tekst de volgende wijzigingen aangebracht : - de woorden "grootte van het monster" worden vervangen door de woorden "hoeveelheid ervan"; - de woorden "en beambten" worden opgeheven.

Art. 228.In artikel 207, § 1, van dezelfde wet worden, in de Nederlandse tekst de volgende wijzigingen aangebracht : - het woord "produkten" wordt vervangen door het woord "producten"; - de woorden "ambtenaren van de administratie der douane en accijnzen" worden vervangen door de woorden "de ambtenaren";" - de woorden "stukken van comptabiliteit" worden vervangen door de woorden "boekhoudkundige documenten".

Art. 229.In artikel 207, § 2, van dezelfde wet wordt, in de Nederlandse tekst, het woord "bescheiden" vervangen door het woord "documenten".

Art. 230.In artikel 208, § 1, van dezelfde wet worden, in de Nederlandse tekst de volgende wijzigingen aangebracht : - de woorden "Om het bedrog te keer te gaan" worden vervangen door de woorden "Om bedrog te voorkomen"; - de woorden "Ten ware daarop reeds, bij enige andere wetsbepaling, straffen mochten zijn gesteld, worden de overtredingen van door hem uitgevaardigde voorschriften gestraft" worden vervangen door de woorden "Tenzij ze reeds door een andere wetsbepaling gesanctioneerd zijn, worden de overtredingen op de door hem uitgevaardigde maatregelen gestraft".

Art. 231.In artikel 208, § 2, van dezelfde wet wordt, in de Nederlandse tekst, het woord "dezulken" vervangen door het woord "diegenen".

Art. 232.In dezelfde wet wordt een artikel 209/1 ingevoegd, luidende : "

Art. 209/1.Binnen de grenzen van hun door of krachtens een wet toegekende bevoegdheden tot het uitvoeren van controles en de vaststelling van misdrijven, zijn de ambtenaren van de Algemene Administratie van de douane en accijnzen gemachtigd om bij de controles die zij uitvoeren op de openbare weg of op voor het publiek toegankelijke besloten plaatsen gebruik te maken van mobiele of vaste camera's.

Deze bevoegdheid tot gebruikmaking van mobiele of vaste camera's strekt zich eveneens uit tot die gevallen waarin de genoemde ambtenaren in het kader van hun bevoegdheden op de openbare weg of op voor het publiek toegankelijke besloten plaatsen controles uitvoeren op de effectieve betaling van douane- en accijnsrechten of andere belastingen alsook tot die gevallen waarin die ambtenaren tussenkomen krachtens de wet van 17 juni 2013 houdende betere inning van penale boeten.

De door het gebruik van mobiele of vaste camera's verkregen informatie, kan worden gebruikt als bewijs in rechte van de inbreuken die worden vastgesteld bij de door de genoemde ambtenaren uitgevoerde controles.".

Art. 233.In artikel 210, § 1, eerste lid, van dezelfde wet wordt, in de Nederlandse tekst, het woord "provinciën" vervangen door het woord "provincies".

Art. 234.In artikel 210, § 1, tweede lid, van dezelfde wet wordt, in de Nederlandse tekst, het woord "welker" vervangen door het woord "wier".

Art. 235.In artikel 210, § 1, derde lid, van dezelfde wet wordt, in de Nederlandse tekst, het woord "bescheiden" vervangen door het woord "documenten".

Art. 236.In artikel 210, § 2, tweede lid, van dezelfde wet worden, in de Nederlandse tekst, de woorden "het bestuur" vervangen door de woorden "de administratie".

Art. 237.In artikel 220, § 1, van dezelfde wet worden de volgende wijzigingen aangebracht : - in de Franse tekst worden de woorden ", tout batelier" opgeheven; - in de Franse tekst wordt het woord "voiturier" vervangen door het woord "transporteur"; - in de Nederlandse tekst worden de woorden "Elke kapitein van een zeeschip, elke schipper of patroon van om `t even welk vaartuig, elke voerman, geleider, drager, en alle andere personen, die, bij invoer of bij uitvoer, pogen, hetzij op het eerste, hetzij op elk ander daartoe aangewezen kantoor, de vereiste aangiften te ontgaan" vervangen door de woorden "Elke schipper van een zeeschip, of patroon van om `t even welk vaartuig, elke vervoerder, geleider, drager, en alle andere personen, die bij binnenkomst of uitgang pogen, hetzij op het eerste, hetzij op elk ander daartoe aangewezen kantoor, de vereiste aangiften niet te doen".

Art. 238.In artikel 222, § 1, van dezelfde wet worden de volgende wijzigingen aangebracht : - de woorden "en hun gewoon gespan" opgeheven; - in de Franse tekst worden de woorden "les cachettes" vervangen door de woorden "des cachettes".

Art. 239.In artikel 222, § 2, van dezelfde wet worden de woorden "op 20 th" worden vervangen door de woorden "op 20 %".

Art. 240.In artikel 222, § 3, van dezelfde wet wordt in de Franse tekst wordt het woord "évidemment" vervangen door het woord "manifestement".

Art. 241.In artikel 223 van dezelfde wet worden de volgende wijzigingen aangebracht : - de woorden ", zomede van de vervoermiddelen en van hun gespan," worden vervangen door de woorden "en van de vervoermiddelen"; - in de Nederlandse tekst worden de woorden "in gemeen overleg" vervangen door de woorden "in overleg"; - in de Franse tekst worden de woorden "le plus voisin" vervangen door de woorden "le plus proche".

Art. 242.In artikel 226 van dezelfde wet worden de volgende wijzigingen aangebracht : - in de Franse tekst worden de woorden "il conste que" vervangen door de woorden "il est constaté que"; - in de Nederlandse tekst worden de woorden "bepaald; in dit geval wordt aan de rechter overgelaten, om, naarmate de daders aan die ontdekking en overtuiging hebben toegebracht, de straf tegen dezelve te verzachten, des echter, dat deze straf niet minder zal kunnen zijn dan gevangenis gedurende een maand" vervangen door de woorden "bepaald. In dit geval wordt aan de rechter overgelaten, om, naarmate de daders aan die ontdekking en overtuiging hebben bijgedragen, de straf tegen hen te verzachten, met dien verstande, dat deze straf niet minder zal kunnen zijn dan een gevangenisstraf van een maand"; - in de Franse tekst worden de woorden "articles, et, en pareil cas" vervangen door de woorden "articles. En pareil cas"; - in de Franse tekst worden de woorden "emprison-nement moindre d'un mois" vervangen door de woorden "emprisonnement inférieur à un mois".

Art. 243.In artikel 228 van dezelfde wet worden de volgende wijzigingen aangebracht : - in de Nederlandse tekst wordt het woord "bekeuring" vervangen door het woord "inbeslagname"; - de woorden "op de in artikel 57, eerste lid, vermelde routes of heerbanen, of, bij invoer te lande, is gedaan ter plaats, alwaar het eerste kantoor is gevestigd" vervangen door de woorden "op de in artikel 57, eerste lid, vermelde routes of wegen, of, op het eerste kantoor bij invoer te lande"; - in de Nederlandse tekst worden de woorden "bij wege van" vervangen door het woord "met".

Art. 244.Artikel 233, § 1, van dezelfde wet wordt, in de Nederlandse tekst, vervangen als volgt : " § 1. Wanneer, bij invoer uit zee, ontdekt wordt, dat met betrekking tot goederen in colli, niet hetzelfde aantal aan boord aanwezig is, als bij de generale verklaring is opgegeven, zal aan de kapitein een boete van 100 euro opgelegd worden, voor elk aan dat aantal ontbrekend stuk; en zullen de overschietende stukken in beslag genomen worden en verbeurd verklaard. Deze verbeurdverklaring vindt echter niet plaats, zo de rechten en accijnzen op het overschot, 250 euro niet te boven gaan, noch ook indien daarvan aangifte op het kantoor losplaats is geschied vóór de inbeslagname. In dit laatste geval wordt voor elk bij de generale verklaring verzwegen stuk, aan de kapitein een geldboete van 50 euro opgelegd.".

Art. 245.In artikel 233, § 1, van dezelfde wet worden, in de Franse tekst, de volgende wijzigingen aangebracht : - de woorden "barils, caisses, ballots, paniers ou autres futailles ou emballages" worden vervangen door het woord "colis"; - de woorden "saisie, auquel dernier cas" worden vervangen door de woorden "saisie. Dans ce dernier cas".

Art. 246.Artikel 233, § 2, van dezelfde wet wordt vervangen als volgt : " § 2. Dezelfde boete van 50 euro zal worden opgelegd voor elke colli waarvan bij de aangifte op het kantoor of vroeger, mocht blijken een andere soort van goederen te bevatten dan bij de generale verklaring is opgegeven. Indien die opgave is geschied overeenkomstig de cognossementen of manifesten, zal deze boete niet door de kapitein worden opgelopen, maar de verkeerdelijk opgegeven goederen, zullen worden in beslag genomen en verbeurdverklaard. De belanghebbende kan de inbeslagname echter voorkomen, door dadelijk, of uiterlijk binnen veertien dagen na de inbeslagname, betaling te doen van de rechten, accijnzen en boete, alsook de kosten verbonden aan de inbeslagname.

Geen boete wordt opgelopen, indien de verschillende aangegeven gedeelten, samengenomen, met de generale verklaring overeenkomen.".

Art. 247.In artikel 235 van dezelfde wet worden de volgende wijzigingen aangebracht : - in § 1 worden de woorden "aanhaling en confiscatie" vervangen door de woorden "inbeslagname en verbeurdverklaring" en het woord "voerman" wordt vervangen door het woord "vervoerder"; - in § 2 worden de woorden "op daartoe verkregen document, doch zonder dat op hetzelve uit de aantekening der ambtenaren tot de visitatie blijkt, dat zulks is geschied in hun bijzijn, of met hun voorweten, gelijk aan alle lichting of overboordzetting met document, doch anders dan op de voet in deze wet omschreven, doet de schipper of voerman een gelijke boete als voren verbeuren; en de goederen zullen vervolgens een zeer strikte visitatie ondergaan, en daartoe kunnen gelicht en de benodigde tijde opgehouden worden." vervangen door de woorden "met het daartoe benodigde document, maar zonder dat op het document uit de aantekening der ambtenaren van verifcatie blijkt, dat zulks is geschied in hun bijzijn, of met hun medeweten, alsook alle lichting of overboordzetting met document, doch op een andere wijze dan in deze wet omschreven, wordt aan de schipper of vervoerder dezelfde boete als in § 1 opgelegd. De goederen zullen vervolgens een zeer strikte verifcatie ondergaan, en daartoe kunnen gelicht en de benodigde tijd opgehouden worden."; - in § 3 worden de woorden "zal door dragers of drijvers verbeurd worden, voor elk fust, pak, baal of mand met goederen, of stuks vee, dat zij zullen vervoeren op document, dat niet vooraf door de ambtenaren, ten blijke der gedane visitatie, is afgetekend." vervangen door de woorden "zal door vervoerders verbeurd worden, voor elk colli met goederen, of stuks vee, dat zij zullen vervoeren op document, dat niet vooraf door de ambtenaren, is afgetekend waaruit blijkt dat de verifcatie heeft plaats gehad.".

Art. 248.In artikel 236, § 1, van dezelfde wet worden de volgende wijzigingen aangebracht : - in de Nederlandse tekst worden de woorden "zullen worden aangehaald" vervangen door de woorden "zullen worden in beslag genomen"; - in de Franse tekst worden de woorden "acquits de paiement" vervangen door de woorden "déclaration de mise à la consommation".

Art. 249.In artikel 237 van dezelfde wet worden, in de Nederlandse tekst, de woorden "worden aangehaald" vervangen door de woorden "worden in beslag genomen".

Art. 250.In artikel 238 van dezelfde wet worden de volgende wijzigingen aangebracht : - in de bestaande tekst die § 1 zal vormen, worden de woorden "bedraagt een twaalfde gedeelte van het aangegevene of minder, zal het verbeurd verklaren zich bepalen tot dit gedeelte, doch kunnen worden vervangen door een boete, ten belope van het dubbel recht op het verzwegene, voor transitogoederen, te berekenen naar het recht, op de invoer gesteld, mits de aangever of iemand van zijnentwege zich daaromtrent aan de gewestelijke directeur der douane en accijnzen in wiens gebied, waarin de aanhaling is geschied, binnen veertien dagen daarna, schriftelijk verklare, en behoudens de verplichting tot voldoening van het te min betaalde recht, volgens de goederen ten in-, uit- of doorvoer zijn aangegeven, en der veroorzaakte kosten; doch wanneer meer dan een twaalfde is verzwegen, zal het verbeurd verklaren der gehele partij niet kunnen worden vervangen, dan door een boete ten belope van tienmaal de rechten van al het verzwegene, en voorts in alles op gelijke voet als hierboven is omschreven." vervangen door de woorden "een twaalfde gedeelte van het aangegevene of minder bedraagt, zal het verbeurd verklaren zich beperken tot dit gedeelte, doch kunnen worden vervangen door een boete, gelijk aan het dubbele van de rechten op het verzwegene, mits de aangever of iemand van zijnentwege zich daaromtrent aan de gewestelijke directeur der douane en accijnzen in wiens gebied, waarin de inbeslagname is geschied, binnen veertien dagen daarna, schriftelijk verklaart, en behoudens de verplichting tot voldoening van het te min betaalde recht, volgens de goederen ten in-, uit- of doorvoer zijn aangegeven, en van de veroorzaakte kosten »; - het artikel wordt aangevuld met een § 2, luidende : " § 2. Wanneer meer dan een twaalfde is verzwegen, is § 1 van toepassing met dien verstande dat het verbeurd verklaren van de gehele partij niet zal kunnen worden vervangen, dan door een boete ten belope van tienmaal de rechten voor al het verzwegene.".

Art. 251.In artikel 239, § 1, van dezelfde wet worden, in de Nederlandse tekst, de woorden "verbeurt de aangever of de houder van het afgegeven document, uit dien hoofde," vervangen door de woorden "wordt de aangever of de houder van het afgegeven document, uit dien hoofde, bestraft met".

Art. 252.In artikel 240 van dezelfde wet worden de woorden "om binnenslands te worden gelost, of worden inge-nomen in inkomende schepen na het passeren der eerste wacht, of in lichters die nog te lossen hebben, zal van de aldus geladen of ingenomen goederen aanhaling en confiscatie plaats hebben, en de schipper verbeurt een boete van 100 EUR als de goederen zijn los of gestort, en wanneer die zijn in fust of emballage, alsdan een boete van 25 EUR, voor elk vat, pak, baal, mand of stuk." vervangen door de woorden "om in het binnenland te worden gelost, of te worden geladen in inkomende schepen na het voorbijkomen van het eerste kantoor, of in lichters die moeten worden gelost, zullen de aldus geladen goederen inbeslaggenomen en verbeurd-verklaard worden, en de schipper zal een boete van 100 euro worden opgelegd als de goederen los of gestort zijn, of een boete van 25 euro per colli, wanneer de goederen in colli's worden vervoerd.".

Art. 253.In artikel 241 van dezelfde wet worden de volgende wijzigingen aangebracht : - in § 1 worden de woorden "en visitatie ter definitieve losplaats of opslag in entrepot, en eeneens bij uitvoer en doorvoer, moeten de daartoe vereiste documenten bij de goederen voorhanden gehouden worden, om, desgevorderd, ook onderweg aan de ambtenaren dadelijk ter visitatie te worden vertoond." vervangen door de woorden "en verificatie ter definitieve losplaats of opslag in entrepot, en eveneens bij uitvoer en douanevervoer, moeten de daartoe vereiste documenten bij de goederen voorhanden gehouden worden, om, indien gevorderd, ook onderweg aan de ambtenaren dadelijk ter verificatie te worden vertoond."; - in § 2 worden de woorden "Indien echter, bij een bekeuring om gemis van document op grond van artikel 224, uiterlijk binnen veertien dagen daarna, aan de gewestelijke directeur der douane en accijnzen in wiens gebied de aanhaling is voorgevallen, wordt bewezen, dat, vóór de aanhaling, de goederen inderdaad zijn ingeklaard of aangegeven geweest, en daarop document is verkregen geworden, zal ontslag worden verleend voor de kosten, en de schipper, voerman, lichter" vervangen door de woorden "Indien echter, bij een inbeslagname om gemis van document op grond van artikel 224, uiterlijk binnen veertien dagen daarna, aan de gewestelijke directeur der douane en accijnzen in wiens gebied de inbeslagname is voorgevallen, wordt bewezen, dat, vóór de inbeslagname, de goederen inderdaad zijn ingeklaard of aangegeven geweest, en daarvoor een document bestaat, zal ontslag worden verleend voor de kosten, en de schipper"; - in § 3 worden de woorden "Wanneer zodanig bewijs alleen ten opzichte van sommige artikelen of afzonderlijke vaten, pakken, balen, manden of stukken ener lading of vracht niet kan worden overgelegd, zal de schipper, voerman, lichter of vervoer" vervangen door de woorden "Wanneer zodanig bewijs niet kan worden voorgelegd ten opzichte van sommige artikelen of afzonderlijke colli of stukken van een lading of vracht, zal de schipper of vervoerder"; en de woorden ", en dit gedeelte der lading of vracht zal worden aangehaald en verbeurd verklaard; voor het geval van inklaring uit zee blijven de artikelen 233 en 234 van bijzondere toepassing." worden vervangen door de woorden ", en dit gedeelte van de lading of vracht zal worden in beslag genomen en verbeurd verklaard; voor het geval van invoer via de zee blijven de artikelen 233 en 234 betreffende de generale verklaring van bijzondere toepassing.".

Art. 254.In artikel 242 van dezelfde wet, gewijzigd bij de wet van 21 december 2009, worden de volgende wijzigingen aangebracht : - in § 1 worden de woorden "Binnenlands vervoer, zonder geleibiljet" vervangen door de woorden "Alle vervoer, zonder begeleidingsdocument"; - in § 2 worden de woorden "de aanhaling geschied is, binnen veertien dagen daarna, wordt bewezen het wettig bestaan der goederen binnenlands, en dat het vervoer niet is geweest een poging tot fraude, zal ontslag van het aangehaalde kunnen volgen, en de overtreding worden afgedaan, tegen betaling van de kosten en een boete van een- tot tweemaal de rechten, die van de goederen zouden zijn verschuldigd geweest, indien dezelve ten uitvoer waren aangegeven, van de ten uitvoer verbodene, te berekenen tegen twintig percent der waarde; deze waarde en ook die van zulke goederen welke naar de waarde zijn aangeslagen, tot verhaal der boete, zal worden aangenomen naar de eigen opgave van de belanghebbenden bij de goederen, behoudens het recht der ambtenaren tot betwisting van de aangegeven waarde volgens het bepaalde in hoofdstuk XXIII." vervangen door de woorden "de inbeslagname geschied is, binnen veertien dagen daarna, de wettige aanwezigheid van de goederen in het binnenland wordt bewezen, en dat het vervoer geen poging is geweest tot fraude, zal vrijgave voor de in beslag genomen goederen kunnen toegestaan worden, en de overtreding zal zonder gevolg kunnen blijven, tegen betaling van de kosten en een boete van een- tot tweemaal de rechten, die voor de goederen zouden zijn verschuldigd geweest, indien deze ten uitvoer waren aangegeven, van de ten uitvoer verbodene, te berekenen tegen twintig percent van de waarde.".

Art. 255.In artikel 243 van dezelfde wet worden de woorden "inkomende of uitgaande te lande, of binnenlands vervoerd worden, en van documenten voorzien, gevonden worden buiten de bepaalde heerbanen, of de in de documenten aangewezen routes, zal de voerman of vervoerder deswege verbeuren een boete van 50 EUR." vervangen door de woorden "die het land binnenkomen of verlaten, of binnenlands vervoerd worden, en van documenten voorzien, gevonden worden buiten de bepaalde wegen, of de in de documenten aangewezen routes, zal de vervoerder hiervoor een boete van 50 euro worden opgelegd.".

Art. 256.In artikel 244 van dezelfde wet worden de woorden "De kapiteins, voorlieden en aangevers" vervangen door de woorden "De vervoerders en aangevers".

Art. 257.In artikel 245 van dezelfde wet worden, in de Nederlandse tekst, de volgende wijzigingen aangebracht : - het woord "aanhaling" wordt vervangen door het woord "inbeslagname"; - de woorden "de aangehaalde goederen" worden vervangen door de woorden "de in beslag genomen goederen".

Art. 258.In artikel 246 van dezelfde wet worden, in de Nederlandse tekst, de volgende wijzigingen aangebracht : - de woorden "aanhaling der goederen" worden vervangen door de woorden "inbeslagname van de goederen"; - de woorden "des Rijks" worden vervangen door de woorden "van het Rijk".

Art. 259.In artikel 247 van dezelfde wet worden, in de Nederlandse tekst, de woorden "Bij overtreding als in de artikelen 220 en 224 is gemeld, zullen de daders, die niet vallen in de termen" vervangen door de woorden "Bij overtreding zoals vermeld in de artikelen 220 en 224, zullen de daders, die niet vallen onder de toepassing" en de woorden "ten einde terstond aan de rechter te worden overgeleverd." worden vervangen door de woorden "om onmiddellijk ter beschikking te worden gesteld van de rechter.".

Art. 260.In artikel 249, § 1, van dezelfde wet worden de volgende wijzigingen aangebracht : - de woorden "schippers, voerlieden en andere personen" worden vervangen door de woorden "schippers, vervoerders en andere personen"; - in de Nederlandse tekst worden de woorden "waartegen geldboete is gesteld" vervangen door de woorden "waarop een geldboete is gesteld"; - in de Nederlandse tekst worden de woorden "overgeleverd als bepaald in artikel 247, totdat het beloop der boete" vervangen door de woorden "ter beschikking van de rechter worden gesteld zoals bepaald in artikel 247, totdat het bedrag van de boete".

Art. 261.In artikel 249, § 2, van dezelfde wet worden, in de Nederlandse tekst, de woorden "verwezen en niet in staat zijn tot de voldoening derzelve" vervangen door de woorden "veroordeeld en niet in staat zijn tot de voldoening ervan".

Art. 262.In artikel 250 van dezelfde wet worden de woorden "overgeven aan de rechter in de politierechtbank van het kanton, waarin de arrestatie is gedaan, of aan de officieren van de rijkswacht, daar, waar dezelve aanwezig zijn; in dat geval zal de rechter in de politierechtbank of zulen de officieren van de rijkswacht verplicht zijn, de gearresteerden, zo spoedig mogelijk, voor de procureur des Konings te doen overbrengen." vervangen door de woorden "ter beschikking stellen van de rechter in de politierechtbank van het kanton, waarin de arrestatie is gedaan, of aan de officieren van de federale politie, daar, waar die aanwezig zijn; in dat geval zal de rechter in de politierechtbank of zullen de officieren van de federale politie verplicht zijn, de gearresteerden, zo spoedig mogelijk, voor de procureur des Konings te doen overbrengen.".

Art. 263.In artikel 252 van dezelfde wet wordt, in de Nederlandse tekst, het woord "Bijaldien" vervangen door het woord "Indien".

Art. 264.In artikel 253 van dezelfde wet worden de woorden "paarden en andere lastdieren, welke niet voor verbeurdverklaring vatbaar zijn, doch met of op welke enige overtreding is gepleegd, worden speciaal verbonden en executabel verklaard voor de door de schipper, voerman of geleider verbeurde boete; met uitzondering der voorspannen, gebezigd tot de overtocht over de bergen." vervangen door de woorden "en andere vervoermiddelen, welke niet voor verbeurdverklaring vatbaar zijn, doch waarmee een overtreding is gepleegd, worden speciaal verbonden en executabel verklaard voor de door de schipper, vervoerder of geleider verbeurde boete.".

Art. 265.In artikel 254 van dezelfde wet worden de woorden "of trafiek, alsmede het uitbreiden of verkleinen van dezelve, zonder voorafgaande kennisgeving of toestemming, in die gevallen, dat voormelde oprichting, vergroting of verkleining, volgens de wetten, aan een voorafgaande kennisgeving of toestemming is onderworpen, zal worden gestraft met een boete van 400 EUR, ten laste van de contraveniërende fabrikant of trafikant, en zal bovendien in het eerste geval zodanige fabriek of trafiek moeten worden gesloopt en in de beide andere gevallen alles in zijn vorig staat worden hersteld." vervangen door de woorden ", alsmede het uitbreiden of verkleinen ervan, zonder voorafgaande kennisgeving of toestemming, in die gevallen, dat voormelde oprichting, vergroting of verkleining, volgens de wetten, aan een voorafgaande kennisgeving of toestemming is onderworpen, zal worden gestraft met een boete van 400 euro, ten laste van de in overtreding zijnde fabrikant, en zal bovendien in het eerste geval de fabriek moeten worden gesloopt en in de beide andere gevallen alles in zijn vorig staat worden hersteld.".

Art. 266.In artikel 255 van dezelfde wet worden de volgende wijzigingen aangebracht : - de woorden "De fabrikanten, trafikanten of andere personen" worden vervangen door de woorden "De fabrikanten of andere personen"; - in de Nederlandse tekst worden de woorden "zijn gesteld geworden" vervangen door de woorden "werden aangebracht door de agenten"; - in de Nederlandse tekst worden de woorden "wegens zodanige schending, of verbreking van zegels lopen zij een boete op, gelijk staande met die" vervangen door de woorden "bij schending, of verbreking van zegels lopen zij een boete op, gelijk aan met die"; - in de Nederlandse tekst worden de woorden "waren gesteld, behalve in het geval dat het verzegelde werktuig, uit deszelfs aard" vervangen door de woorden "waren aangebracht, behalve in het geval dat het verzegelde werktuig, uit zijn aard".

Art. 267.In artikel 256 van dezelfde wet worden, in de Nederlandse tekst, de woorden "een uitlandse" vervangen door het woord "buitenlandse".

Art. 268.In artikel 257, § 1, van dezelfde wet worden, in de Nederlandse tekst, de woorden "ten kantore" vervangen door de woorden "op het kantoor".

Art. 269.In artikel 257, § 2, van dezelfde wet wordt, in de Nederlandse tekst, het woord "beambten" vervangen door het woord "ambtenaren".

Art. 270.In artikel 257, § 3, van dezelfde wet worden, in de Nederlandse tekst, de woorden "verbeurt de straffen bepaald, volgens het geval, bij artikel 157, bij de artikelen 220 tot 225, 227 en 277 of bij artikel 231" vervangen door de woorden "worden de straffen bepaald, volgens het geval, bij artikel 157, de artikelen 220 tot 225, 227 en 277 of bij artikel 231".

Art. 271.In artikel 261 van dezelfde wet worden de woorden "van de Europese Gemeenschappen" vervangen door de woorden "van de Europese Unie".

Art. 272.In artikel 263 van dezelfde wet worden, in de Nederlandse tekst, de woorden "heffing der accijnzen, zal door, of op autorisatie der administratie, omtrent geldboete, verbeurdverklaring en het sluiten der fabrieken" vervangen door de woorden "heffing van accijnzen, zal door, of op autorisatie van de administratie, omtrent geldboete, verbeurdverklaring en het sluiten van fabrieken".

Art. 273.In artikel 264 van dezelfde wet worden, in de Nederlandse tekst, de woorden "Alle transactie is verboden, wanneer het misdrijf moet worden gehouden voor genoegzaam in rechten te kunnen worden bewezen, en aan het oogmerk ener" worden vervangen door de woorden "Iedere transactie is verboden, wanneer het misdrijf moet worden beschouwd als voldoende in rechte te kunnen worden bewezen, en aan het oogmerk van".

Art. 274.In dezelfde wet wordt een Hoofdstuk XXIVbis ingevoegd met als opschrift : "Administratieve sancties".

Art. 275.In dezelfde wet wordt een Hoofdstuk XXIVbis ingevoegd, dat het artikel 266-2 omvat, luidend als volgt : "Onverminderd de toepassing van de administratieve sancties bepaald in de artikelen 17, 19/5, 70/28, 70/29, 129, 130, 131, 133 en onverminderd de administratieve sancties die de bijzondere accijnswetten voorzien kan elke vergunning, machtiging, toelating, concessie verleend op basis van de Europese of nationale wetgeving inzake douane en accijnzen, worden ingetrokken ingeval : - de houder van de vergunning, machtiging, toelating, concessie geen vrijwillige betaling verricht van de in zijn naam ontstane douaneschuld of; - de houder niet meer voldoet aan de voorschriften bepaald in zijn vergunning, machtiging, toelating of concessie.".

Art. 276.In het opschrift van HOOFDSTUK XXV van dezelfde wet wordt, in de Nederlandse tekst, het woord "aanhalingen" vervangen door het woord "inbeslagnames".

Art. 277.In artikel 268 van dezelfde wet wordt, in de Nederlandse tekst, het woord "der" telkens vervangen door de woorden "van de".

Art. 278.In artikel 269 van dezelfde wet worden, in de Nederlandse tekst, de woorden "des jaars, en mitsdien" vervangen door de woorden "van het jaar, en dus ook".

Art. 279.In artikel 270 van dezelfde wet worden, in de Nederlandse tekst, de woorden "der gemeente waar het misdrijf werd vastgesteld, of aan diens gemachtigde" vervangen door de woorden "van de gemeente waar het misdrijf werd vastgesteld, of aan zijn gemachtigde".

Art. 280.In artikel 271 van dezelfde wet worden, in de Nederlandse tekst, de woorden "De bekeurde, tegenwoordig zijnde bij de bekeuring, zal worden uitgenodigd, om ook bij de opmaking van het proces-verbaal tegenwoordig te zijn, en, desverkiezende, hetzelve" worden vervangen door de woorden "De bekeurde, die aanwezig is bij de in beslagname, zal worden uitgenodigd, om ook bij de opmaking van het proces-verbaal aanwezig te zijn, en, kan ervoor verkiezen het onmiddellijk".

Art. 281.In artikel 272 van dezelfde wet wordt, de Nederlandse tekst, het woord "deszelfs" vervangen door het woord "zijn".

Art. 282.In artikel 273, § 1, van dezelfde wet worden de volgende wijzigingen aangebracht : - in de Nederlandse tekst worden de woorden "Bijaldien de ambtenaren goederen aanhalen" vervangen door de woorden "Indien de ambtenaren goederen in beslag nemen"; - in de Franse tekst worden de woorden "transporteront au plus prochain bureau" vervangen door de woorden "transporteront au bureau le plus proche"; - in de Nederlandse tekst worden de woorden "tegenwoordig is, en wil blijven, volgens de uitnodiging, die hem daartoe zal gedaan en in het proces-verbaal moeten vermeld zijn" vervangen door de woorden "aanwezig is, en wil blijven, volgens de uitnodiging, die hem werd overhandigd en waarvan melding moet worden gemaakt in het proces-verbaal".

Art. 283.Artikel 273, § 2, van dezelfde wet wordt, in de Nederlandse tekst, vervangen als volgt : " § 2. De administratie is bevoegd, de in beslaggenomen goederen vervolgens naar de hoofdplaats der directie, waarin de in beslagname is geschied, te doen overbrengen, en in geval van verkoop, deze te doen geschieden op de plaats waar zij dit het meest voordelig oordeelt.".

Art. 284.In artikel 274 van dezelfde wet worden de woorden "vaar- of voertuigen en gespannen, werktuigen, gereedschappen of andere voorwerpen, waarmede is misdreven en waarop, naar aanleiding van artikel 253, enige straf of recht van verhaal kleeft, zullen worden aangehouden." vervangen door de woorden "vervoermiddelen, werktuigen, gereedschappen of andere voorwerpen, waarmee een misdrijf is gepleegd en waarop, naar aanleiding van artikel 253, enige straf of recht van verhaal kleeft, zullen in beslag genomen worden.".

Art. 285.In artikel 275, § 1, van dezelfde wet worden de volgende wijzigingen aangebracht : - in de Nederlandse tekst wordt het woord "aangehaalde" vervangen door de woorden "in beslag genomen"; - de woorden ", de vaar- en voertuigen en gespannen," worden vervangen door de woorden "de vervoermiddelen"; - in de Nederlandse tekst worden de woorden "dezelve, of van het beloop der" vervangen door de woorden "ervan, of ten belope van de".

Art. 286.In artikel 275, § 2, van dezelfde wet wordt, in de Nederlandse tekst, het woord "aanhaling" vervangen door het woord "inbeslagname".

Art. 287.Artikel 275, § 3, van dezelfde wet wordt, in de Nederlandse tekst, vervangen als volgt : " § 3. De handlichting zal ook kunnen worden geweigerd wanneer de inbeslagname is geschied wegens verkeerde aangifte van de soort van de goederen, en men, door middel van monsters of stalen, de zaak tot de beslissing niet behoorlijk in haar geheel kan houden, alsmede wanneer de goederen zijn in beslag genomen ten nadele van onbekende personen, waardoor in het algemeen worden verstaan deze, die zich buiten het geval stellen van in de processen-verbaal van inbeslagname genoemd te worden.".

Art. 288.In artikel 275, § 4, van dezelfde wet wordt, in de Nederlandse tekst, het woord "dezelve" vervangen door het woord "deze".

Art. 289.In artikel 276, § 1, van dezelfde wet worden, in de Nederlandse tekst, de volgende wijzigingen aangebracht : - de woorden "Aangehaalde goederen" worden vervangen door de woorden "In beslag genomen goederen"; - de woorden "aangehaalde koopwaren" worden vervangen door de woorden "in beslag genomen koopwaren".

Art. 290.In artikel 276, § 2, van dezelfde wet worden, in de Nederlandse tekst, de volgende wijzigingen aangebracht : - het woord "aangehaald" wordt vervangen door de woorden "in beslag genomen van"; - het woord "bekeuring" wordt vervangen door het woord "inbeslagname".

Art. 291.In artikel 276, § 4, van dezelfde wet wordt, in de Nederlandse tekst, het woord "aangehaalde" vervangen door het woord "in beslag genomen".

Art. 292.Artikel 276, § 5, van dezelfde wet wordt, in de Nederlandse tekst, vervangen als volgt : " § 5. Wanneer na de verkoop van goederen, waarvan de verbeurdverklaring nog niet was uitgesproken, de inbeslagname in rechte wordt vernietigd, en de verkoop is geschied met inachtneming van de bovengemelde voorschriften, zal de bekeurde de opbrengst van de verkoop moeten beschouwen, als vertegenwoordigend de volle waarde, welke de goederen op het tijdstip van de verkoping hadden.".

Art. 293.In artikel 277 van dezelfde wet worden, in de Nederlandse tekst, de volgende wijzigingen aangebracht : - in § 1 wordt het woord "Aanhaling" vervangen door het woord "Inbeslagname" en worden de woorden "der goederen ze niet per aangetekende brief heeft teruggevorderd van de gewestelijke directeur der douane en accijnzen in wiens gebied de aanhaling plaats heeft gehad." vervangen door de woorden "van de goederen ze niet per aangetekende brief heeft teruggevorderd van de gewestelijke directeur der douane en accijnzen in wiens gebied de inbeslagname plaats heeft gehad."; - in § 2 worden de woorden "Zullen desgelijks geldig zijn de regelmatig gedane aanhalingen ten laste van gekende personen, voor zover de waarde der koopwaar" vervangen door de woorden "Zullen eveneens geldig zijn de regelmatig gedane inbeslagnames ten laste van gekende personen, voor zover de waarde van de koopwaar ".

Art. 294.In artikel 278 van dezelfde wet worden, in de Nederlandse tekst, de woorden "De vergoeding van schaden, veroorzaakt door verkeerde aanhalingen," worden vervangen door de woorden "De vergoeding voor schade, veroorzaakt door verkeerde inbeslagnames" en de woorden "der aangehaalde goederen per maand, te berekenen van de dag der aanhaling tot op die van de teruggave." worden vervangen door de woorden "van de in beslag genomen goederen per maand, te berekenen van de dag van de inbeslagname tot op die van de teruggave.".

Art. 295.In artikel 281, § 2, van dezelfde wet worden, in de Nederlandse tekst, de volgende wijzigingen aangebracht : - de woorden "Zodanige der" worden vervangen door het woord "Alle"; - het woord "dezelve" wordt vervangen door het woord "deze"; - het woord "aanzoek" wordt vervangen door het woord "verzoek".

Art. 296.In artikel 281, § 3, van dezelfde wet worden, in de Nederlandse tekst, de volgende wijzigingen aangebracht : - de woorden "der voormelde wetten" worden vervangen door de woorden "van de voormelde wetten"; - de woorden "en daarop bij een en hetzelfde vonnis" worden vervangen door de woorden "en bij één en hetzelfde vonnis".

Art. 297.In artikel 287 van dezelfde wet worden, in de Nederlandse tekst, de volgende wijzigingen aangebracht : - de woorden "De te stellen borgtocht is vierderlei" worden vervangen door de woorden "De borgtocht kan op vier manieren gesteld worden"; - het woord "vaste" wordt vervangen door het woord "onroerende".

Art. 298.In artikel 288, § 1, van dezelfde wet worden, in de Nederlandse tekst, de volgende wijzigingen aangebracht : - de woorden "bij invoer aan de landzijde voor de levering der goederen ter losplaats" worden vervangen door de woorden "bij invoer via het land voor de levering van de goederen op de losplaats"; - de woorden "gedeelte der goederen" worden vervangen door de woorden "gedeelte van de goederen".

Art. 299.In artikel 288, § 2, van dezelfde wet wordt, in de Nederlandse tekst, het woord "welker" vervangen door het woord "welke".

Art. 300.In artikel 289 van dezelfde wet worden de volgende wijzigingen aangebracht : - de woorden "consignatie der penningen" worden vervangen door de woorden "consignatie van contant geld"; - in de Franse tekst wordt het woord "dus" vervangen door het woord "dues"; - in de Nederlandse tekst worden de woorden "ten kantore" vervangen door de woorden "op het kantoor"; - in de Nederlandse tekst wordt het woord "bijaldien" vervangen door het woord "indien".

Art. 301.In artikel 290 van dezelfde wet wordt, in de Nederlandse tekst, het woord "bijaldien" vervangen door het woord "indien".

Art. 302.In artikel 291, 5°, van dezelfde wet worden, in de Nederlandse tekst, de woorden "der eigendommen worde" vervangen door de woorden "van de eigendommen wordt".

Art. 303.In artikel 294, 2°, van dezelfde wet worden, in de Nederlandse tekst, de woorden "gedomicilieerd zij" vervangen door de woorden "gedomicilieerd is".

Art. 304.Artikel 294, 3°, van dezelfde wet wordt, in de Nederlandse tekst, vervangen als volgt : "3° dat de borg geen ambt bekleedt of bedrijf uitoefent, waarvoor hij zelf rekenplichtig aan het Rijk is, of hiermee een openstaande rekening heeft;".

Art. 305.In artikel 294, 4°, van dezelfde wet worden, in de Nederlandse tekst, de woorden "worde door de akte van het plaatselijk bestuur, welke" vervangen door de woorden "wordt door de akte van het plaatselijk bestuur, dat".

Art. 306.In artikel 294, 5°, van dezelfde wet worden, in de Nederlandse tekst, de woorden "kracht hebben dan één maand na de betekening der hiertoe strekkende akte" vervangen door de woorden "kracht heeft dan één maand na de betekening van de hiertoe strekkende akte".

Art. 307.In artikel 294, 6°, van dezelfde wet worden, in de Nederlandse tekst, de woorden "der dertig dagen, volgende op de dag waarop de erfgenamen van de borg van deszelfs overlijden" vervangen door de woorden "van de dertig dagen, volgende op de dag waarop de erfgenamen van de borg van dit overlijden".

Art. 308.In artikel 295 van dezelfde wet wordt, in de Nederlandse tekst, het woord "der" telkens vervangen door de woorden "van de".

Art. 309.In artikel 297 van dezelfde wet worden de woorden "Bijaldien bij een borgtocht in onroerende goederen, in inschrijvingen op het grootboek, tussen de ontvanger en de belastingplichtigen over de genoegzaamheid daarvan, of in het geval van personele borgtocht, over de aard der justificatie, verschil mocht ontstaan, zal de zaak aan de beslissing van de administratie worden onderworpen, en de ontvanger, bijaldien deze beslissing ten voordele van de borgschuldige mocht uitvallen, voor alle verdere verantwoording gedekt zijn, voor zover hij voor het overige gezorgd hebbe" vervangen door de woorden "Indien bij een borgtocht in onroerende goederen, in inschrijvingen op het grootboek, tussen de ontvanger en de belastingplichtigen over de genoegzaamheid daarvan, of in het geval van personele borgtocht, over de aard van het bewijs van de solvabiliteit, geschil mocht ontstaan, zal de zaak aan de beslissing van de administratie worden onderworpen, en de ontvanger, indien deze beslissing ten voordele van de borgschuldige mocht uitvallen, voor alle verdere verantwoording gedekt zijn, voor zover hij voor het overige gezorgd heeft".

Art. 310.In artikel 298, § 1, van dezelfde wet worden de volgende wijzigingen aangebracht : - in de Franse tekst worden de woorden "les acquits ou documents" vervangen door de woorden "les documents"; - in de Nederlandse tekst wordt het woord "extract" vervangen door het woord "uittreksel"; - in de Nederlandse tekst worden de woorden "daarin tot gebruik van hetzelve bepaald, ten kantore" vervangen door de woorden "die voorzien is voor het gebruik ervan, op het kantoor"; - in de Nederlandse tekst worden de woorden "bedrag der rechten" vervangen door de woorden "bedrag van de rechten".

Art. 311.In artikel 301 van dezelfde wet worden, in de Nederlandse tekst, de woorden "in het ongerede raken der" vervangen door de woorden "verloren raken van de".

Art. 312.In artikel 302 van dezelfde wet worden, in de Nederlandse tekst, de volgende wijzigingen aangebracht : - de woorden "ten kantore van de ontvanger, alwaar" worden vervangen door de woorden "op het kantoor van de ontvanger, waar"; - het woord "welke" worden vervangen door het woord "die".

Art. 313.In artikel 303, § 1, van dezelfde wet worden, in de Nederlandse tekst, de volgende wijzigingen aangebracht : - de woorden "voor welker accijns" worden vervangen door de woorden "waarvoor zij accijns"; - de woorden "zal zulks aan dezelve vrij staan" worden vervangen door de woorden "zal hen dit vrij staan"; - de woorden "te dien aanzien" worden vervangen door het woord "hiervoor".

Art. 314.Artikel 303, § 2, van dezelfde wet wordt, in de Nederlandse tekst, vervangen als volgt : " § 2. De nieuwe verkrijger zal aangifte voor de overschrijving doen, op de plaats waar hij er voor moet gedebiteerd worden. Na het stellen van de vereiste borgtocht en het op zich nemen van de verplichtingen, die op de vorige debiteur rusten, zal hij hiervan een bewijs verkrijgen, dat, bekrachtigd met de handtekening van de afleveraar, zal moeten vertoond worden aan de ontvanger, op wiens kantoor de afschrijving van de accijns zal plaats hebben.".

Art. 315.In artikel 303, § 3, van dezelfde wet worden, in de Nederlandse tekst, de woorden "ten wiens kantore" vervangen door de woorden "op wiens kantoor".

Art. 316.In artikel 304 van dezelfde wet worden, in de Nederlandse tekst, de woorden "voor zoveel voor sommige dier goederen" vervangen door de woorden "voor zover voor sommige van zijn goederen".

Art. 317.In artikel 305 van dezelfde wet worden, in de Nederlandse tekst, de woorden "voor welke de accijns wel verschuldigd, doch niet is betaald, zal van de betaling niet bevrijden, tenzij zulks door de wet speciaal mocht zijn bepaald, of in zeer bijzondere gevallen mocht worden toegestaan." worden vervangen door de woorden "waarvoor de accijns wel verschuldigd, doch niet is betaald, zal men van de betaling niet bevrijd zijn, tenzij dit door de wet speciaal mocht zijn bepaald, of in zeer bijzondere gevallen mocht worden toegestaan.".

Art. 318.In artikel 308, § 1, van dezelfde wet worden de volgende wijzigingen aangebracht : - in de Nederlandse tekst worden de woorden "voor hetwelk" vervangen door de woorden "waarvoor"; - in de Nederlandse tekst worden de woorden "welke zij verlaten" vervangen door de woorden "die zij verlaten"; - de woorden "ten kantore van ontvangst der plaats" worden vervangen door de woorden "op het kantoor bevoegd over de plaats".

Art. 319.In artikel 308, § 2, van dezelfde wet worden, in de Nederlandse tekst, de woorden "Bijaldien zij verzuimen mochten op die wijze te liquideren, zullen zij op hun nieuwe woonplaats, of ter plaats" vervangen door de woorden "Indien zij mochten verzuimen op die wijze te liquideren, zullen zij op hun nieuwe woonplaats, of op de plaats".

Art. 320.In artikel 309 van dezelfde wet worden, in de Nederlandse tekst, de woorden "De belastingschuldigen, welke het genot hebben van krediet op termijnen, en welke verzuimen een termijn van krediet op de vervaltijd te voldoen, ten gevolge der waarschuwing die hun zal zijn gedaan, zal het genot van krediet ontnomen worden, en de ontvangers zullen verplicht zijn om de gezegde belastingschuldigen bij parate executie te verplichten tot de betaling, zo" worden vervangen door de woorden "De belastingschuldigen, die het genot hebben van krediet op termijnen, en die verzuimen een termijn van krediet op de vervaltijd te voldoen, ten gevolge een waarschuwing die hun zal zijn gedaan, zal het genot van krediet ontnomen worden, en de ontvangers zullen verplicht zijn om de gezegde belastingschuldigen bij parate executie te verplichten tot de betaling, zowel".

Art. 321.In artikel 312 van dezelfde wet wordt, in de Nederlandse tekst, het woord "enigerlei" vervangen door het woord "enige".

Art. 322.In artikel 313, § 2, van dezelfde wet worden, in de Nederlandse tekst, de volgende wijzigingen aangebracht : - de woorden "de verschuldigde accijns" worden vervangen door de woorden "hun verschuldigdheden"; - de zin "Dien onverminderd is de administratie boven alle andere crediteuren bevoorrecht, op de goederen, welke ten name van de debiteur in entrepot zijn" wordt vervangen door de zin "Dit onverminderd is de administratie boven alle andere crediteuren bevoorrecht, op de goederen, welke op naam van de debiteur in entrepot zijn".

Art. 323.Artikel 313, § 3, van dezelfde wet wordt vervangen als volgt : " § 3. Onder het voorrecht van de administratie op de roerende goederen, zijn begrepen alle werktuigen en gereedschappen, welke in de fabrieken van de belastingschuldigen gevonden worden, zonder onderscheid, aan wie deze goederen in eigendom toebehoren, en zodat de ten uitvoering zal plaatshebben zoals voor roerende goederen zijn".

Art. 324.In artikel 314, § 4, van dezelfde wet worden, in de Franse tekst, de woorden "de consignation de tout ou de partie des sommes" vervangen door de woorden "de consignation de tout ou partie des sommes".

Art. 325.In artikel 315, § 1, van dezelfde wet worden, in de Nederlandse tekst, de woorden "op de vaste goederen van elke persoon te wiens laste" vervangen door de woorden "op de onroerende goederen van elke persoon lastens wie".

Art. 326.In artikel 315, § 2, van dezelfde wet wordt, in de Nederlandse tekst, het woord "der" telkens vervangen door de woorden "van de".

Art. 327.In artikel 316, § 1, van dezelfde wet wordt, in de Nederlandse tekst, het woord "hunner" vervangen door de woorden "van hun".

Art. 328.In artikel 316, § 2, van dezelfde wet wordt, in de Nederlandse tekst, het woord "vast" vervangen door het woord "onroerende".

Art. 329.In artikel 317 van dezelfde wet wordt, in de Nederlandse tekst, het woord "der" vervangen door de woorden "van de".

Art. 330.In artikel 318, § 1, van dezelfde wet wordt, in de Nederlandse tekst, het woord "vaste" telkens vervangen door de woorden "onroerende".

Art. 331.In artikel 318, § 2, van dezelfde wet wordt, in de Nederlandse tekst, het woord "der" vervangen door de woorden "van de".

Art. 332.In artikel 319 van dezelfde wet worden, in de Nederlandse tekst, de woorden "der met hypotheek bezwaarde vaste goederen" vervangen door de woorden "van de met hypotheek bezwaarde onroerende goederen".

Art. 333.In het opschrift van HOOFDSTUK XXVIII van dezelfde wet wordt, in de Nederlandse tekst, het woord "der" vervangen door de woorden "van de".

Art. 334.In artikel 320, lid 2, van dezelfde wet worden de woorden "Europese Gemeenschappen" vervangen door de woorden "Europese Unie".

Art. 335.In artikel 321 van dezelfde wet worden, in de Nederlandse tekst, de volgende wijzigingen aangebracht : - het woord "welke" wordt vervangen door het woord "die"; - de woorden "alls op de straffen, bij de wetten vastgesteld, onverminderd zodanige administratieve maatregel" worden vervangen door de woorden "dit alles op de straffen, bij de wetten vastgesteld, onverminderd de administratieve maatregel".

Art. 336.In artikel 326 van dezelfde wet worden, in de Nederlandse tekst, de woorden "alwaar hij is of mocht worden aangesteld, geheel gene, of geen behoorlijke woning, tegen betaling ener redelijke huur, zou kunnen verkrijgen, zal hij aan de burgemeester diens tussenkomst en medewerking tot bekoming ener geschikte woning, tegen billijke huur, mogen verzoeken. De gouverneurs der provinciën zullen zorgen, dat aan zodanige verzoeken door de burgemeester geredelijk worde voldaan." worden vervangen door de woorden "waar hij is of mocht worden aangesteld, geen, of geen behoorlijke woning, tegen betaling van een redelijke huur, zou kunnen verkrijgen, zal hij aan de burgemeester zijn tussenkomst mogen vragen om een geschikte woning tegen een billijke huur te bekomen. De provinciegouverneurs zullen zorgen, dat aan dergelijke verzoeken door de burgemeester geredelijk wordt voldaan.".

Art. 337.In artikel 328, § 1, van dezelfde wet worden, in de Nederlandse tekst, de woorden "hunner functies" vervangen door de woorden "van hun functie".

Art. 338.Artikel 329, § 2, van dezelfde wet wordt vervangen als volgt : " § 2. De boete wordt vervijfvoudigd wanneer het verhinderen van ambtsverrichting gepleegd is door personen die vuurwapens, wapenstokken, knuppels of enig ander verboden wapen op opvallende wijze dragen of wel gemotoriseerde vervoermiddelen bezigen, of wel in een bende van minstens drie man zijn".

Art. 339.Artikel 329, § 3 van dezelfde wet wordt, in de Nederlandse tekst, vervangen als volgt : " § 3. Onverminderd de door de daders opgelopen gemeenrechtelijke straffen, wordt ook een boete opgelopen tussen 125 eur en 625 eur wanneer het verhinderen van ambsverrichting met weerspannigheid of met mishandeling van de ambtenaren gepaard gaat".

Art. 340.In artikel 330 van dezelfde wet wordt, in de Nederlandse tekst, het woord "waarmede" vervangen door de woorden "waarmee".

Art. 341.Alle op heden van kracht zijnde ministeriële besluiten genomen in uitvoering van artikelen waarvoor krachtens deze wet de bevoegdheid aan de Koning werd verleend blijven van kracht totdat zij door de Koning worden gewijzigd of worden opgeheven.

Art. 342.Dit hoofdstuk treedt in werking op 1 juli 2014. HOOFDSTUK 3. - Wet betreffende de biobrandstoffen

Art. 343.Het onderhavige hoofdstuk past in de volgende reglementaire en wetgevende kaders : - Richtlijn 2003/96 van de Raad van 27 oktober 2003 tot herstructurering van de communautaire regeling voor de belasting van energieproducten en elektriciteit die de Lidstaten toelaat om, onder fiscaal toezicht, een belastingvrijstelling of een verlaagd belastingniveau te hanteren, voor bepaalde biobrandstoffen; - Richtlijn 2009/28 van 23 april 2009 ter bevordering van het gebruik van energie uit hernieuwbare bronnen en Richtlijn 2009/30/EG van het Europees Parlement en de Raad van 23 april 2009 tot wijziging van Richtlijn 98/70/EG met betrekking tot de specifcatie van benzine, dieselbrandstof en gasolie en tot invoering van een mechanisme om de emissie van broeikasgassen te monitoren en te verminderen.

Art. 344.In artikel 419 van de programmawet van 27 decem-ber 2004, laatst gewijzigd bij de wet van 30 juli 2013 houdende diverse bepalingen, worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° de a), b) en c) worden vervangen door de volgende bepalingen : "a) gelode benzine van de GN-codes 2710 11 31, 2710 11 51 en 2710 11 59 : accijns : 245,4146 EUR per 1 000 liter bij 15° C; bijzondere accijns : 363,6238 per 1 000 liter bij 15° C; bijdrage op de energie : 28,6317 EUR per 1 000 liter bij 15° C; b) ongelode benzine van de GN-code 2710 11 49 : i) met een hoog zwavelgehalte en aromatische verbindingen : accijns : 245,4146 EUR per 1 000 liter bij 15 ° C; bijzondere accijns : 354,5238 per 1 000 liter bij 15 ° C; bijdrage op de energie : 28,6317 EUR per 1 000 liter bij 15 ° C; ii) * met een laag zwavelgehalte en aromatische verbindingen : accijns : 245,4146 EUR per 1 000 liter bij 15 ° C; bijzondere accijns : 339,5238 per 1 000 liter bij 15 ° C; bijdrage op de energie : 28,6317 EUR per 1 000 liter bij 15 ° C; ** met een laag zwavelgehalte en aromatische verbindingen en met een maximaal zuurstofgehalte van 2,7 % (m/m), aangevuld met ten minste 5 % vol bio-ethanol van de GN-code 2207 10 00 met een alcoholvolumegehalte van ten minste 99 % vol, zuiver of onder de vorm van ETBE van de GN-code 2909 19 00, en die niet van synthetische oorsprong is en die overeenstemt met de voorschriften van de NBN-EN-norm 15376, laatste uitgave : accijns : 245,4146 EUR per 1 000 liter bij 15 ° C; bijzondere accijns : 324,2211 EUR per 1 000 liter bij 15 ° C; bijdrage op de energie : 28,6317 EUR per 1 000 liter bij 15 ° C; *** met een laag zwavelgehalte en aromatische verbindingen en met een maximaal zuurstofgehalte van 3,7 % (m/m), aangevuld met ten minste 10 % vol bio-ethanol van de GN-code 2207 10 00 met een alcoholvolumegehalte van ten minste 99 % vol, zuiver of onder de vorm van ETBE van de GN-code 2909 19 00, en die niet van synthetische oorsprong is en die overeenstemt met de voorschriften van de NBN-EN-norm 15376, laatste uitgave : accijns : 245,4146 EUR per 1 000 liter bij 15 ° C; bijzondere accijns : 308,9184 EUR per 1 000 liter bij 15 ° C; bijdrage op de energie : 28,6317 EUR per 1 000 liter bij 15 ° C; c) ongelode benzine van de GN-codes 2710 11 41 en 2710 11 45 : i) onvermengd : - accijns : 245,4146 EUR per 1 000 liter bij 15 ° C; - bijzondere accijns : 339,5238 EUR per 1 000 liter bij 15 ° C; - bijdrage op de energie : 28,6317 EUR per 1 000 liter bij 15 ° C; ii) * met een laag zwavelgehalte en aromatische verbindingen en met een maximaal zuurstofgehalte van 2,7 % (m/m), aangevuld met ten minste 5 % vol bio-ethanol van de GN-code 2207 10 00 met een alcoholvolumegehalte van ten minste 99 % vol, zuiver of onder de vorm van ETBE van de GN-code 2909 19 00, en die niet van synthetische oorsprong is en die overeenstemt met de voorschriften van de NBN-EN-norm 15376, laatste uitgave : - accijns : 245,4146 EUR per 1 000 liter bij 15 ° C; - bijzondere accijns : 324,2211 EUR per 1 000 liter bij 15 ° C; - bijdrage op de energie : 28,6317 EUR per 1 000 liter bij 15 ° C; ** met een laag zwavelgehalte en aromatische verbindingen en met een maximaal zuurstofgehalte van 3,7 % (m/m), aangevuld met ten minste 10 % vol bio-ethanol van de GN-code 2207 10 00 met een alcoholvolumegehalte van ten minste 99 % vol, zuiver of onder de vorm van ETBE van de GN-code 2909 19 00, en die niet van synthetische oorsprong is en die overeenstemt met de voorschriften van de NBN-EN-norm 15376, laatste uitgave : - accijns : 245,4146 EUR per 1 000 liter bij 15 ° C; - bijzondere accijns : 308,9184 EUR per 1 000 liter bij 15 ° C; - bijdrage op de energie : 28,6317 EUR per 1 000 liter bij 15 ° C;" 2° de e), i), wordt vervangen door de volgende bepaling : "i) gebruikt als motorbrandstof : - accijns : 198,3148 EUR per 1 000 liter bij 15 ° C; - bijzondere accijns : 229,4996 EUR per 1 000 liter bij 15 ° C; - bijdrage op de energie : 14,8736 EUR per 1 000 liter bij 15 ° C;" 3° de f), i), wordt vervangen door de volgende bepaling : "i) gebruikt als motorbrandstof : * onvermengd : - accijns : 198,3148 EUR per 1 000 liter bij 15 ° C; - bijzondere accijns : 214,4996 EUR per 1 000 liter bij 15 ° C; - bijdrage op de energie : 14,8736 EUR per 1 000 liter bij 15 ° C; ** aangevuld met ten minste 7 % vol FAME van de GN-code 3824 90 99 die voldoet aan de NBN-EN-norm 14214, laatste uitgave : - accijns : 198,3148 EUR per 1 000 liter bij 15 ° C; - bijzondere accijns : 197,2987 EUR per 1 000 liter bij 15 ° C; - bijdrage op de energie : 14,8736 EUR per 1 000 liter bij 15 ° C."

Art. 345.§ 1. De tarieven inzake accijnzen bedoeld in artikel 419, b) ii)**, b) ii)***, c) ii)*, c) ii)** en f) i)**, van de programmawet van 27 december 2004, zijn van toepassing op de energieproducten waarop ze betrekking hebben waarvan het percentage biobrandstof dat zij bevatten exclusief voortkomt van productie-eenheden die werden erkend door de algemene administratie van de douane en accijnzen na advies door de Commissie tot erkenning, en na akkoord van de Ministerraad, op basis van een procedure tot oproep van kandidaten, gepubliceerd in het Publicatieblad van de Europese Unie. Bovendien is de toepassing van de hiervorenbedoelde tarieven inzake accijnzen beperkt tot de uitslagen ten verbruik die plaatsvinden tot .... om 24 uur. § 2. De tarieven inzake accijnzen bedoeld in paragraaf 1 zijn onderworpen aan een semestriële herziening, overeenkomstig de volgende procedure : a) uiterlijk op de 5e werkdag van de maand die volgt op elk burgerlijk semester, deelt de Algemene Directie Energie van de FOD Economie (Dienst bevoegd voor de programma-overeenkomst betreffende de maximumprijzen van de aardolie-producten) aan de Algemene administratie van de douane en accijnzen mee, het gemiddelde verschil tussen de prijs van benzine en van bio-ethanol (per 1 000 liter bij 15 ° C) en tussen de prijs van gasolie en van FAME (per 1 000 liter bij 15 ° C) aangepast om rekening te houden met het verschil in energetische waarde van elk product en zoals vastgesteld gedurende het betrokken burgerlijk semester, op de markt van FOB (Rotterdam), gebaseerd op de noteringen meegedeeld door het organisme goedgekeurd door de FOD Economie voor het berekenen van de maximumprijs van de aardolieproducten; b) het variabel bedrag wordt als volgt berekend : RVar,p = 0.50 x (Valp,corr - Valfos) Waarin : Valp,corr : de gemiddelde waarde van de noteringen op de internationale markt van biobrandstof in EUR/m® en aangepast ten einde rekening te houden met het verschil in energetische waarde van de fossiele producten en biobrandstoffen.

Valfos : de gemiddelde waarde van de noteringen op de internationale markt van fossiele brandstoffen waaraan de biobrandstof wordt toegevoegd, in EUR/m®. c) elke schommeling naar boven of naar beneden van meer dan 5 % van de gemiddelde prijs, vastgesteld ten opzichte van de gemiddelde variabele prijs die in aanmerking werd genomen voor het berekenen van de accijnstarieven bedoeld in paragraaf 1, te weten voor bio-ethanol : 117 EUR per 1.000 liter bij 20 ° C, en voor FAME : 136 EUR per 1.000 liter bij 15 ° C, leidt tot een aanpassing van het accijnstarief of van de accijnstarieven bedoeld in paragraaf 1; bij een aanpassing naar beneden van het accijnstarief bedoeld in paragraaf 1, mag deze verlaging niet het bedrag van de hiervoor bedoelde gemiddelde variabele prijs overschrijden; bij een aanpassing naar boven van het accijnstarief bedoeld in paragraaf 1, mag deze verhoging niet het bedrag van de hiervoor bedoelde gemiddelde variabele prijs overschrijden. d) de aanpassing bedoeld in c), maakt het voorwerp uit van een koninklijk besluit dat moet gepubliceerd worden uiterlijk op de laatste dag van de tweede maand die volgt op het betrokken burgerlijk semester;dit besluit treedt in werking op de eerste dag van de derde maand die volgt op het betrokken burgerlijk semester.

Art. 346.§ 1. De in artikel 345, § 1, bedoelde Commissie tot erkenning wordt samengesteld uit vier ambtenaren, respectievelijk aangeduid door de Federale minister bevoegd voor Financiën, de Federale minister bevoegd voor Leefmilieu, de Federale minister bevoegd voor Energie, de Federale minister bevoegd voor Landbouw. De Koning bepaalt de werkings-procedure van deze Commissie. § 2. De Commissie tot erkenning : - stelt de voor de operatoren bestemde oproep van kandidaten op en zorgt voor de publicatie ervan in het Publicatieblad van de Europese Unie; - stelt de handleiding op, bestemd voor de operatoren die zich kandidaat hebben gesteld overeenkomstig artikel 347; - selecteert en stelt aan de Ministerraad de operatoren voor die aanspraak kunnen maken op een erkenning en kent hen een volume biobrandstof toe dat kan genieten van de vrijstelling bij de inverbruikstelling ervan in België; - onderzoekt alle vragen en gaat over tot alle controles met betrekking tot de toepassing van dit artikel. § 3. De geldigheidsduur van de afgeleverde erkenningen mag niet langer zijn dan drie jaar. § 4. In geval van afstand, met het oog op de inverbruikstelling hier te lande van een volume dat kleiner is dan datgene dat in de erkenning toegekend werd aan de operator, kan de algemene administratie van de douane en accijnzen, na goedkeuring van de Commissie tot erkenning, dit laatste verminderen met het tekort voor één of meer daaropvolgende jaren.

In dat geval gaat de Commissie tot erkenning over tot een nieuwe toekenning van het vrijgekomen volume, volgens een gelijk deel, tussen de andere erkende operatoren. § 5. De erkenningen worden toegekend ten belope van de volgende jaarlijkse loten : - 10 loten van 9 750 000 liter bio-ethanol, voor de producten bedoeld in artikel 419, b) ii)**, b) ii)***, c) ii)*, c) ii)** van de programmawet van 27 december 2004; - 6 loten van 41 250 000 liter FAME, afkomstig van plantaardige oorsprong, voor de producten bedoeld in artikel 419, f) i)** van de programmawet van 27 december 2004; - 2 loten van 30 250 000 liter FAME afkomstig van dierlijke vetten klasse C1, C2 of van gebruikte oliën, voor de producten bedoeld in artikel 419, f) i) ** van de programmawet van 27 december 2004.

De volumes van een burgerlijk jaar, die niet overeenkomstig artikel 349, § 3, derde lid, werden aanvaard door de Algemene administratie van de douane en accijnzen op 31 december om 24 uur, kunnen niet overgedragen worden naar het volgende burgerlijk jaar. § 6. De Koning bepaalt de procedure betreffende de controle en de validatie van de jaarlijkse verslagen bedoeld in artikel 347, § 2, f) en i).

Wat de validatie van de bedoelde jaarlijkse verslagen betreft, kan Hij er inzonderheid in voorzien dat, in geval van tekortkomingen, de validatie gepaard kan gaan met een vermindering van het jaarlijkse volume dat in de erkenning werd toegekend, die overeenkomt met het percentage van de vastgestelde tekortkomingen. § 7. De erkende operatoren bezorgen maandelijks, uiterlijk op de 10de werkdag van de maand die volgt op de maand van de productie, aan de Commissie tot erkenning het bewijs van het duurzaam karakter van de hoeveelheden geproduceerd in het kader van hun erkenning; dit bewijs wordt als volgt geleverd : 1° de geproduceerde volumes moeten geregistreerd zijn in de gegevensbank die werd opgericht bij het koninklijk besluit van 26 november 2011 houdende bepaling van de productnormen voor biobrandstoffen;2° de geproduceerde volumes moeten voldoen aan de voorschriften met betrekking tot duurzaamheid van het voormelde koninklijk besluit van 26 november 2011. De Commissie tot erkenning kan de Algemene administratie van de douane en accijnzen, alsook de Algemene directie Leefmilieu van de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu verzoeken een controle uit te voeren die er in bestaat om ter plaatse de juistheid na te gaan van de gegevens die door de operatoren werden bezorgd; deze commissie kan eveneens de hulp vragen van de Algemene directie Energie van de FOD Economie, in de gevallen waarin de geproduceerde volumes die tot verbruik werden uitgeslagen in het kader van de wet van 17 juli 2013 houdende de minimale nominale volumes duurzame biobrandstoffen die de volumes fossiele motorbrandstoffen, die jaarlijks tot verbruik worden uitgeslagen, moeten bevatten.

Als het duurzaam karakter niet aan een bepaald volume wordt toegekend, wordt het totale volume dat werd toegekend aan de in gebreke gebleven erkende operator verminderd ten belope van het volume dat niet voldoet aan de vereisten van het koninklijk besluit van 26 november 2011 houdende bepaling van productnormen voor biobrandstoffen; in de veronderstelling dat het volume waarover de in gebreke gebleven erkende operator nog beschikt onvoldoende is om het volume dat als niet duurzaam wordt beschouwd aan te zuiveren of als de geldigheidsduur van de erkenning is verlopen, legt de Algemene administratie van de douane en accijnzen aan deze erkende operator een financiële sanctie op, berekend op het volume dat niet kan afgetrokken worden van het beschikbare volume, en gelijk aan het bedrag van de accijnzen dat mogelijk potentieel werd ontweken; voor de berekening van deze sanctie, wordt er verwezen naar het tarief inzake accijnzen van toepassing op de datum waarop het niet-duurzaam karakter werd vastgesteld.".

Art. 347.§ 1. De kandidaten die wensen deel te nemen aan de aanbesteding kunnen zich, wat de productie van FAME betreft, kandidaat stellen voor maximaal 2 loten. De kandidaten die wensen deel te nemen aan de aanbesteding kunnen zich, wat de productie van bio-ethanol betreft, kandidaat stellen voor maximaal 4 loten. § 2. Ieder dossier tot kandidaatstelling, ingediend op basis van de procedure tot oproep van kandidaten bedoeld in artikel 345, moet bevatten : a) een engagementsverklaring waardoor de operator verklaart dat hij handelt in overeenstemming met de sociale-, fiscale- en milieuregelgeving van het land op het grondgebied waarvan zijn productie-eenheid is gevestigd;b) een technisch beschrijvend rapport van zijn productie-eenheid waarin zijn reële productie-capaciteit en zijn productiecapaciteit van biobrandstof die voldoet aan de in België opgelegde technische specifcaties worden vermeld;verder moet er verduidelijkt worden : 1) of de productie-eenheid actief is op het ogenblik van de aanbesteding;2) of de productie-eenheid op het ogenblik van de aanbesteding in staat is een biobrandstof te produceren die voldoet aan de specifcaties voorzien in de oproep van kandidaten;3) de beschrijving van de installaties van productie;4) de werkelijke productiecapaciteit van de productie-eenheid (uitgedrukt in ton biobrandstof per jaar);5) de theoretische productiecapaciteit van de productie-eenheid (in ton biobrandstof per jaar);6) een schatting van de hoeveelheid product dat nog beschikbaar is ten opzichte van andere contractuele verplichtingen gedurende heel de looptijd van de aanbesteding;7) in voorkomend geval, de andere types van bio-brandstof die worden geproduceerd in de productie-eenheid;8) een beschrijving van de opslaginstallaties van de eindproducten evenals van hun capaciteit;9) de gebruikte grondstof voor de productie van de biobrandstof gedurende heel de looptijd van de aanbesteding;10) in geval van gebruik van dierlijke vetten C1, C2, een bewijs van de overeenstemming met betrekking tot Verordening 2009/1069 tot vaststelling van gezondheidsvoorschriften inzake niet voor menselijke consumptie bestemde dierlijke bijproducten en afgeleide producten en tot intrekking van Verordening (EG) nr.1774/2002 (verordening dierlijke bijproducten); 11) in geval van gebruik van gebruikte oliën in de productie van FAME, alle bewijzen aanbrengen die aantonen dat het werkelijk gebruikte oliën betreft, door het aanleveren van in het bijzonder alle bewijzen van ophalen, en dit gedurende heel de looptijd van de aanbesteding;12) de inplanting van de productie-eenheid van de biobrandstoffen in het geheel van de industriële site met een plan van de productie-eenheid en de fabriek waarin ze werd ingeplant;13) de interne installaties met betrekking tot de ontvangst en de opslag van de grondstoffen van de productie-eenheid, met een aanduiding van de capaciteit betreffende het laden en lossen van deze grondstoffen;c) de minimum- en maximumvolumes waarvoor de operator deelneemt aan de oproep van kandidaten;d) de productie-eenheden van biobrandstoffen die toegevoegd kunnen worden aan gasolie en die wensen deel te nemen aan deze aanbesteding, moeten een vermindering van CO2, per type van gebruikte grondstoffen, van tenminste : - koolzaadolie : 45 %; - sojaolie : 40 %; - palmolie : 65 %; - zonnebloemolie : 60 %; - gebruikte dierlijke vetten C1, C2 : 85 %.

De kandidatuur voor FAME moet gebeuren voor één enkele grondstof, deze moet steeds dezelfde zijn gedurende heel de looptijd van de aanbesteding.

De productie-eenheden van biobrandstoffen die toegevoegd kunnen worden aan benzine en die wensen deel te nemen aan deze aanbesteding, moeten een vermindering van CO2 bewijzen van ten minste 60 %. De grondstoffen die mogen gebruikt worden zijn : - biet; - maïs; - tarwe.

Het bewijs moet aangeleverd worden door een organisme goedgekeurd door een officiële instantie gevestigd in de Europese Unie. e) een lijst van de investeringen die specifek werden gedaan met het oog op de productie van biobrandstof, met vermelding van hun technische karakteristieken en hun kostprijs alsmede een nota betreffende de energie-efficiëntie van de productie-eenheid (ratio van de geproduceerde hernieuwbare energie gedeeld door de verbruikte primaire energie) en bovendien de genomen maatregelen specifërend om de milieumaatregelen te respecteren (deel van de milieu-investeringen in verhouding met de globale investering). De lijst met betrekking tot de investeringen gekoppeld aan de vermindering van CO2 moet apart opgenomen f) een engagementsverklaring om tijdens de duur van de erkenning een jaarlijks rapport te overhandigen inzake de evolutie van het volume, van de oorsprong en van de bevoorradingen van de grondstoffen in vergelijking met de productie van biobrandstof;g) een engagementsverklaring teneinde erop toe te zien de biobrandstof te verkopen aan in België gevestigde ondernemingen die overgaan tot het mengen ervan en tot hun inverbruikstelling, vergezeld van een nota inzake de commerciële politiek;h) een engagementsverklaring om op vraag van de Commissie tot erkenning, stalen te leveren, op zijn kosten genomen door de door deze Commissie gemandateerde experts;i) een engagementsverklaring om een jaarlijks verslag over te leggen betreffende de productie van biobrandstof, de kwaliteitscontroles en het resultaat van deze controles;dit verslag dient melding te maken van de naam en de adressen van de in België gevestigde ondernemingen waaraan biobrandstof werd verkocht;

De verslagen, evenals alle geleverde bewijsstukken moeten, gedurende heel de looptijd van de aanbesteding, opgesteld worden in één van de officiële talen van België. De officiële documenten moeten vertaald worden door een vertaler erkend door een officiële instantie van het land waar de productie-eenheid gevestigd is. j) een nota betreffende : - het bevoorradingsplan van grondstoffen; - het aantonen dat de operator op een periode van minstens 18 maanden de zekerheid heeft voor de bevoorrading van : - 50 % van het volume grondstoffen, voor de productie van bio-ethanol; - 40 % van het volume grondstoffen, voor de productie van FAME; - het verdelingsplan van de biobrandstof vanuit de productie-eenheid; k) voor de productie-eenheden die buiten het Belgisch grondgebied gevestigd zijn, een engagementsverklaring om in België een fiscaal vertegenwoordiger aan te duiden;l) voor de productie-eenheden die buiten het Belgisch grondgebied gevestigd zijn, een engagementsverklaring om in België een verantwoordelijke rechtspersoon of natuurlijke persoon aan te duiden, met betrekking tot de kwaliteit van het product dat op de Belgische markt wordt gebracht;m) een engagementsverklaring om in België bestendig over een minimale voorraad biobrandstoffen van 30 % van het jaarlijkse volume van elk verkregen lot te beschikken;n) een beschrijvende nota met betrekking tot de publieke steun van economische en technische orde waarvan de productie-eenheid de laatste tien jaren heeft genoten voor de productie en de verkoop van biobrandstoffen gerealiseerd op het gebied waar zij gevestigd is, en in voorkomend geval de jaarlijkse toegekende volumes die recht geven op een belastingverlaging voor het verleden en voor de toekomst tot 31 december 2015, door de autoriteiten van het gebied waar de brandstof in het verbruik wordt gesteld;o) aantonen dat men erkend werd aan de hand van een vrijwillig schema van certificatie erkend door de Europese Unie. Het dossier van kandidaatstelling moet ingediend worden in één van de officiële talen van België.

De officiële documenten moeten vertaald worden door een vertaler erkend door een officiële instantie van het land waar de productie-eenheid gevestigd is.

Art. 348.§ 1. De operatoren die een regelmatige kandidaatstelling hebben ingediend, worden geselecteerd op basis van de volgende criteria : a) reële mogelijkheid om biobrandstof te produceren die voldoet aan de door België opgelegde technische specificaties voor de naleving van de sociale-, fiscale- en milieuregelgeving van het betrokken land;b) de zekerheid inzake de bevoorrading van de productie-eenheid van de grondstoffen;c) capaciteit tot het leveren van biobrandstof aan in België gevestigde ondernemingen met het oog op de inverbruikstelling;d) de bijkomende CO2 vermindering in vergelijking met de hiervoor vastgelegde waarden uiteengezet in artikel 347, § 2, d;e) de grootste opslagcapaciteit in België; § 2. De operatoren die beantwoorden aan de onder § 1, a) tot en met c) bedoelde criteria maken het voorwerp uit van een klassement voor het onder § 1, d) bedoelde criterium. § 3. Een lot wordt toegekend aan de kandidaat die de hoogste weging heeft bekomen. § 4. In geval van ex aequo wordt het lot toegekend aan de kandidaat met de grootste opslagcapaciteit in België. § 5. Ingeval van ex aequo, na toepassing van § 4, wordt het lot evenredig verdeeld onder de operatoren die eenzelfde weging hebben bekomen.

Art. 349.§ 1. De persoon die hier te lande energieproducten in verbruik wil stellen tegen de tarieven inzake accijnzen vastgesteld in artikel 419, b) ii)**, b) ii)***, c) ii)*, c) ii)** en f) i)**, van de programma-wet van 27 december 2004 moet geregistreerd zijn bij de algemene administratie van de douane en accijnzen, overeenkomstig de procedure vastgesteld door de Koning. Deze registratie, die aanleiding geeft tot het afleveren van een vergunning, is onderworpen aan een zekerheidstelling waarvan de berekenings-wijze wordt vastgesteld door de minister van Financiën. § 2. De aangifte ten verbruik van de energie-producten die betrekking hebben op de tarieven inzake accijnzen bedoeld in artikel 419, b) ii)**, b) ii)***, c) ii)*, c) ii)** en f) i)**, van de programmawet van 27 december 2004, wordt aangevuld met de referenties van de vergunning verleend aan de in § 1 bedoelde persoon. § 3. Tegen 31 januari van elk jaar, moeten de overeenkomstig § 1 geregistreerde personen bij de ambtenaar aangeduid door de administrateur-generaal van de algemene administratie van de douane en accijnzen een dossier indienen dat aantoont dat, voor het geheel van de aangiften ten verbruik die zij hebben ingediend tijdens het voorgaande burgerlijk jaar met gebruikmaking van de tarieven inzake accijnzen bedoeld in artikel 419, b) ii)**, b) ii)***, c) ii)*, c) ii)** en f) i)**, van de programmawet van 27 december 2004 zij de wettelijk opgelegde percentages van toevoeging van biobrandstof hebben gerespecteerd.

Het respecteren ervan wordt aangetoond door de aankoopfacturen van een voldoende volume biobrandstof bij erkende productie-eenheden; dit volume moet ten minste gelijk zijn aan het totale volume biobrandstof dat overeenstemt met de percentages van toevoeging vermeld in de ingediende aangiften ten verbruik.

Deze aankoopfacturen moeten voorafgaand aan het opstellen van de aangiften ten verbruik worden aan-vaard door de algemene administratie van de douane en accijnzen volgens de procedure vastgesteld door de administrateur-generaal van de douane en accijnzen.

Het dossier moet vergezeld zijn van : a) de aankoopfacturen van de biobrandstoffen die aanvaard werden door de algemene administratie van de douane en accijnzen;b) volgens het geval : - een afdruk van de elektronische administratieve documenten die betrekking hebben op de biobrandstoffen die ze hebben ontvangen van de erkende productie-eenheid; - een afdruk van de elektronische administratieve documenten die betrekking hebben op de biobrandstoffen die ze door de erkende productie-eenheden hebben laten verzenden naar een derde; - in geval van verzending van biobrandstoffen naar een derde, een afdruk van de elektronische administratieve documenten die betrekking hebben op de gemengde energieproducten, die hen worden toegezonden door de derde; - de aangiften ten verbruik en hun eventuele bijlagen.

De documentaire bewijsstukken kunnen worden gecontroleerd door fysieke controles van de producten die in het verbruik werden gesteld. Deze kunnen worden uitgevoerd in samenwerking met de Algemene Directie Energie van de FOD Economie in het kader van de controles van de kwaliteit van de motorbrandstoffen. § 4. Indien de wettelijk opgelegde percentages van toevoeging niet worden bereikt, en onverminderd de toepassing van de boete bepaald in artikel 436 van de programmawet van 27 december 2004, wordt het volume dat resulteert uit het verschil tussen het te bereiken volume van toevoeging en het reëel bereikte volume van toevoeging onderworpen aan de betaling van de accijnzen aan het hoogste tarief bedoeld in artikel 419, b), c), e) i), en f) i), van de programma-wet van 27 december 2004, zoals gewijzigd bij artikel 342, en dit volgens de aard van het betrokken energieproduct. Bovendien wordt de in § 1 bedoelde vergunning ingetrokken. In dat geval kan een administratief beroep worden ingesteld volgens hoofdstuk XXIII van de algemene wet der douane en accijnzen.

Art. 350.§ 1. De wet van 10 juni 2006 betreffende de biobrandstoffen wordt opgeheven. § 2. De verwijzingen naar de wet van 10 juni 2006 betreffende de biobrandstoffen worden geacht verwijzingen naar deze wet te zijn.

Art. 351.Het onderhavige hoofdstuk treedt in werking de eerste dag van de maand volgend op de maand van de publicatie in het Belgisch Staatsblad van een bericht dat de goedkeuring door de Europese Commissie aankondigt van de aanvraag "staatssteun" ingediend door de Belgische regering op 12 mei 2014, met uitzondering van artikel 344 dat in werking treedt op de datum vastgesteld door een koninklijk besluit vastgesteld na overleg in de Ministerraad. HOOFDSTUK 4. - Bekrachtiging

Art. 352.Bekrachtigd worden met ingang van hun respectieve dag van inwerkingtreding : 1° het koninklijk besluit van 14 december 2012 tot wijziging van de programmawet van 27 december 2004;2° het koninklijk besluit van 18 juni 2013 tot voorlopige wijziging van de wet van 3 april 1997 betreffende het fiscaal stelsel van gefabriceerde tabak;3° het koninklijk besluit van 27 september 2013 tot voorlopige wijziging van de wet van 10 juni 2006 betreffende de biobrandstoffen;4° het koninklijk besluit van 28 november 2013 tot voorlopige wijziging van de wet van 3 april 1997 betreffende het fiscaal stelsel van gefabriceerde tabak;5° het koninklijk besluit van 28 november 2013 tot voorlopige wijziging van de wet van 10 juni 2006 betreffende de biobrandstoffen. Kondigen deze wet af, bevelen dat zij met 's Lands zegel zal worden bekleed en door het Belgisch Staatsblad zalworden bekendgemaakt.

Gegeven te Brussel, 12 mei 2014.

FILIP Van Koningswege : De Minister van Financiën, K. GEENS Met 's Lands zegel gezegeld : De Minister van Justitie, Mevr. A. TURTELBOOM

^