Etaamb.openjustice.be
Wet van 27 april 2016
gepubliceerd op 06 mei 2016

Wet tot aanpassing van de bepalingen tot toekenning van titels en graden in de fiscale wetboeken en de wettelijke bepalingen met betrekking tot de douane en accijnzen, en houdende diverse andere bepalingen

bron
federale overheidsdienst financien
numac
2016003144
pub.
06/05/2016
prom.
27/04/2016
ELI
eli/wet/2016/04/27/2016003144/staatsblad
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
links
Raad van State (chrono)Kamer (parl. doc.)
Document Qrcode

27 APRIL 2016. - Wet tot aanpassing van de bepalingen tot toekenning van titels en graden in de fiscale wetboeken en de wettelijke bepalingen met betrekking tot de douane en accijnzen, en houdende diverse andere bepalingen (1)


FILIP, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

De Kamers hebben aangenomen en Wij bekrachtigen hetgeen volgt :

Artikel 1.Deze wet regelt een aangelegenheid als bedoeld in artikel 74 van de Grondwet. HOOFDSTUK 1. - Wijzigingen van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992

Art. 2.In artikel 318, tweede lid, van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992, vervangen bij het koninklijk besluit van 20 december 1996 en gewijzigd bij de wetten van 20 juli 2006 en 21 december 2013, worden de woorden "de graad van ten minste inspecteur" vervangen door de woorden "een titel van ten minste attaché".

Art. 3.In artikel 320, § 2, derde lid, van hetzelfde Wetboek, worden de woorden "de controleur der belastingen van het gebied" vervangen door de woorden "een bevoegde ambtenaar van de administratie belast met de vestiging van de inkomstenbelastingen".

Art. 4.In artikel 322 van hetzelfde Wetboek, laatstelijk gewijzigd bij de wet van 17 juni 2013, worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° in paragraaf 1, tweede lid, worden de woorden "een hogere graad dan die van controleur" vervangen door de woorden "een hogere titel dan die van attaché";2° in paragraaf 2, tweede lid, worden de woorden "graad van directeur" vervangen door de woorden "titel van adviseur" en de woorden "de graad van ten minste inspecteur" vervangen door de woorden "een titel van ten minste attaché".

Art. 5.In artikel 354, vierde lid, van hetzelfde Wetboek, gewijzigd bij de wetten van 15 maart 1999 en 24 december 2002, wordt het woord "directeur" vervangen door het woord "adviseur-generaal".

Art. 6.In artikel 355, eerste lid, van hetzelfde Wetboek, vervangen bij de wet van 15 maart 1999, worden de woorden "directeur van de belastingen" vervangen door de woorden "adviseur-generaal van de administratie belast met de vestiging van de inkomstenbelastingen".

Art. 7.In artikel 356, eerste lid, van hetzelfde Wetboek, vervangen bij de wet van 22 december 2009, worden de woorden "directeur van de belastingen" vervangen door de woorden "adviseur-generaal van de administratie belast met de vestiging van de inkomstenbelastingen".

Art. 8.In artikel 366 van hetzelfde Wetboek, vervangen bij de wet van 15 maart 1999 en gewijzigd bij de programmawet van 27 december 2004, worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° in het eerste lid worden de woorden "directeur der belastingen" vervangen door de woorden "adviseur-generaal van de administratie belast met de vestiging van de inkomstenbelastingen";2° in het tweede en derde lid worden de woorden "directeur van de belastingen" vervangen door de woorden "adviseur-generaal van de administratie belast met de vestiging van de inkomstenbelastingen";3° in het derde lid wordt het woord "directeur" vervangen door het woord "adviseur-generaal".

Art. 9.In artikel 367 van hetzelfde Wetboek, vervangen bij de wet van 15 maart 1999, worden de woorden "directeur der belastingen" vervangen door de woorden "adviseur-generaal van de administratie belast met de vestiging van de inkomstenbelastingen".

Art. 10.In artikel 374, eerste lid, van hetzelfde Wetboek, gewijzigd bij de wetten van 15 maart 1999 en 25 april 2014, worden de woorden "met een hogere graad dan die van controleur" vervangen door de woorden "met een hogere titel dan die van attaché".

Art. 11.In artikel 375, § 1, eerste lid, van hetzelfde Wetboek, vervangen bij de wet van 15 maart 1999, worden de woorden "directeur der belastingen" vervangen door de woorden "adviseur-generaal van de administratie belast met de vestiging van de inkomstenbelastingen".

Art. 12.In artikel 376 van hetzelfde Wetboek, vervangen bij de wet van 15 maart 1999 en laatstelijk gewijzigd bij de wet van 8 mei 2014, worden de woorden "directeur der belastingen" vervangen door de woorden "adviseur-generaal van de administratie belast met de vestiging van de inkomstenbelastingen".

Art. 13.In artikel 376ter, eerste lid, van hetzelfde Wetboek, ingevoegd bij de programmawet van 27 december 2004, worden de woorden "directeur der belastingen" vervangen door de woorden "adviseur-generaal van de administratie belast met de vestiging van de inkomstenbelastingen".

Art. 14.In artikel 376quinquies, § 1, van hetzelfde Wetboek, ingevoegd bij de wet van 25 april 2007 en gewijzigd bij de wet van 29 april 2013, worden de woorden "directeur der belastingen" vervangen door de woorden "adviseur-generaal van de administratie belast met de vestiging van de inkomstenbelastingen".

Art. 15.In artikel 398 van hetzelfde Wetboek wordt het woord "beambten" vervangen door het woord "ambtenaren".

Art. 16.In artikel 410, derde lid, van hetzelfde Wetboek, vervangen bij de wet van 15 maart 1999, worden de woorden "directeur der belastingen" vervangen door de woorden "adviseur-generaal van de administratie belast met de inning en de invordering van de inkomstenbelastingen".

Art. 17.In artikel 413bis van hetzelfde Wetboek, ingevoegd bij de programmawet van 27 december 2004 en gewijzigd bij de programmawet van 27 april 2007, worden de woorden "directeur der belastingen" telkens vervangen door de woorden "adviseur-generaal van de administratie belast met de inning en de invordering van de inkomstenbelastingen".

Art. 18.In artikel 413ter, § 2, van hetzelfde Wetboek, ingevoegd bij de programmawet van 27 december 2004, worden de woorden "directeur der belastingen" vervangen door de woorden "adviseur-generaal van de administratie belast met de inning en de invordering van de inkomstenbelastingen".

Art. 19.In artikel 413quinquies van hetzelfde Wetboek, ingevoegd bij de programmawet van 27 december 2004, worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° in paragraaf 1, eerste lid, worden de woorden "directeur der belastingen" vervangen door de woorden "adviseur-generaal van de administratie belast met de inning en de invordering van de inkomstenbelastingen";2° in paragraaf 2, eerste lid, worden de woorden "directeurs der belastingen" vervangen door de woorden "adviseurs-generaal van de administratie belast met de inning en de invordering van de inkomstenbelastingen".

Art. 20.In artikel 413sexies, eerste lid, van hetzelfde Wetboek, ingevoegd bij de programmawet van 27 december 2004, wordt het woord "directeur" vervangen door het woord "adviseur-generaal".

Art. 21.In artikel 413septies, eerste lid, 2°, van hetzelfde Wetboek, ingevoegd bij de programmawet van 27 december 2004, worden de woorden "directeur der belastingen" vervangen door de woorden "adviseur-generaal van de administratie belast met de inning en de invordering van de inkomstenbelastingen".

Art. 22.In artikel 417 van hetzelfde Wetboek, worden de woorden "directeur der belastingen" vervangen door de woorden "adviseur-generaal van de administratie belast met de inning en de invordering van de inkomstenbelastingen".

Art. 23.In artikel 420, § 1, eerste lid, van hetzelfde Wetboek, worden de woorden "gewestelijke directeur der directe belastingen" vervangen door de woorden "adviseur-generaal van de administratie belast met de inning en de invordering van de inkomstenbelastingen".

Art. 24.In artikel 421, § 1, van hetzelfde Wetboek, wordt het woord "directeur" vervangen door het woord "adviseur-generaal".

Art. 25.In artikel 421bis van hetzelfde Wetboek, ingevoegd bij de programmawet van 27 december 2006 en gewijzigd bij het koninklijk besluit van 19 december 2010, worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° in de inleidende zin van paragraaf 1 worden de woorden "gewestelijke directeur der directe belastingen" vervangen door de woorden "adviseur-generaal van de administratie belast met de inning en de invordering van de inkomstenbelastingen";2° in paragraaf 2, eerste lid worden de woorden "gewestelijke directeur" vervangen door het woord "adviseur-generaal".

Art. 26.In artikel 433, § 1, 2°, van hetzelfde Wetboek, vervangen bij de wet van 24 juli 2008, worden de woorden "ontvanger van de belastingen" vervangen door het woord "ontvanger".

Art. 27.In artikel 435 van hetzelfde Wetboek, vervangen bij de wet van 24 juli 2008, worden de woorden "ontvangers der directe belastingen" en de woorden "ontvangers van de directe belastingen" vervangen door het woord "ontvangers".

Art. 28.In artikel 441, eerste lid, van hetzelfde Wetboek, worden de woorden "ontvanger der belastingen" vervangen door het woord "ontvanger".

Art. 29.In artikel 442 van hetzelfde Wetboek, gewijzigd bij de koninklijke besluiten van 20 juli 2000 en 13 juli 2001, worden de woorden "ontvanger der belastingen" vervangen door het woord "ontvanger".

Art. 30.In artikel 442bis van hetzelfde Wetboek, vervangen bij de wet van 22 december 1998 en laatstelijk gewijzigd bij het koninklijk besluit van 19 december 2010, worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° in paragraaf 1 worden de woorden "ontvangers van de belastingen" vervangen door het woord "ontvangers";2° in paragraaf 3 worden de woorden "ontvanger van de belastingen" telkens vervangen door het woord "ontvanger".

Art. 31.In artikel 445, eerste lid, van hetzelfde Wetboek, gewijzigd bij de wet van 22 juli 1993 en bij de koninklijke besluiten van 20 juli 2000 en 13 juli 2001, worden de woorden "gewestelijke directeur" vervangen door het woord "adviseur-generaal".

Art. 32.In artikel 447, eerste lid, van hetzelfde Wetboek, gewijzigd, bij de wetten van 6 juli 1994 en 25 april 2014, worden de woorden "met een hogere graad dan degene die de feiten geconstateerd heeft, doch op zijn minst met de graad van inspecteur" vervangen door de woorden "met een hogere titel dan degene die de feiten geconstateerd heeft, doch op zijn minst met de titel van adviseur".

Art. 33.In artikel 461, eerste lid, van hetzelfde Wetboek, vervangen bij de wet van 20 september 2012, worden de woorden "gewestelijke directeur" vervangen door het woord "adviseur-generaal".

Art. 34.In artikel 462 van hetzelfde Wetboek, hersteld bij de wet van 20 september 2012, worden de woorden "gewestelijke directeur" vervangen door het woord "adviseur-generaal".

Art. 35.In artikel 499, 2°, van hetzelfde Wetboek, worden de woorden "de ambtenaren belast met de controle van het kadaster waar het onroerend goed gelegen is" vervangen door de woorden "de leidende ambtenaar van de dienst belast met de behandeling van de bezwaren tegen de kadastrale inkomens".

Art. 36.In artikel 501 van hetzelfde Wetboek, gewijzigd bij de wet van 25 april 2014, worden de woorden "ambtenaar van de Algemene Administratie van de Patrimoniumdocumentatie met ten minste de graad van controleur of door een personeelslid dat door de gewestelijke directeur van het kadaster speciaal ermede wordt belast de bezwaren in de plaats van de controleur te onderzoeken" vervangen door de woorden "ambtenaar belast met de behandeling van de bezwaren".

Art. 37.In artikel 508, eerste lid, van hetzelfde Wetboek, worden de woorden "controleur der belastingen van zijn gebied" vervangen door de woorden "bevoegde ambtenaar van de administratie belast met de vestiging van de inkomstenbelastingen". HOOFDSTUK 2. - Wijzigingen van het Wetboek van de belasting over de toegevoegde waarde

Art. 38.In artikel 58, § 1bis, eerste lid, van het Wetboek van de belasting over de toegevoegde waarde, ingevoegd bij het koninklijk besluit van 29 december 1992, worden de woorden "de ontvanger die bevoegd is voor de accijns" vervangen door de woorden "de bevoegde ambtenaar met ten minste een titel van attaché aangeduid door de administrateur-generaal van de douane en accijnzen".

Art. 39.In artikel 74, § 3, eerste lid, van hetzelfde Wetboek, vervangen bij de wet van 20 september 2012, worden de woorden "gewestelijke directeur" vervangen door het woord "adviseur-generaal".

Art. 40.In artikel 74ter van hetzelfde Wetboek, ingevoegd bij de wet van 20 september 2012, worden de woorden "gewestelijke directeur" vervangen door het woord "adviseur-generaal".

Art. 41.In artikel 84bis van hetzelfde Wetboek, ingevoegd bij de wet van 4 augustus 1986, worden de woorden "gewestelijke directeur van de belasting over de toegevoegde waarde, registratie en domeinen" vervangen door de woorden "adviseur-generaal van de administratie belast met de belasting over de toegevoegde waarde".

Art. 42.In artikel 84quinquies van hetzelfde Wetboek, ingevoegd bij de programmawet van 27 april 2007, worden de woorden "gewestelijke directeur van de belasting over de toegevoegde waarde" vervangen door de woorden "adviseur-generaal van de administratie belast met de inning en de invordering".

Art. 43.In artikel 84sexies, § 2, van hetzelfde Wetboek, ingevoegd bij de programmawet van 27 april 2007, worden de woorden "gewestelijke directeur van de belasting over de toegevoegde waarde" vervangen door de woorden "adviseur-generaal van de administratie belast met de inning en de invordering".

Art. 44.In artikel 84octies, van hetzelfde Wetboek, ingevoegd bij de programmawet van 27 april 2007, worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° in paragraaf 1, eerste lid, worden de woorden "gewestelijke directeur van de belasting over de toegevoegde waarde" vervangen door de woorden "adviseur-generaal van de administratie belast met de inning en de invordering";2° in paragraaf 2, eerste lid, worden de woorden "gewestelijke directeurs van de belasting over de toegevoegde waarde" vervangen door de woorden "adviseurs-generaal van de administratie belast met de inning en de invordering".

Art. 45.In artikel 84nonies, eerste lid, van hetzelfde Wetboek, ingevoegd bij de programmawet van 27 april 2007, wordt het woord "directeur" vervangen door de woorden "adviseur-generaal van de administratie belast met de inning en de invordering".

Art. 46.In artikel 84decies, 2°, van hetzelfde Wetboek, ingevoegd bij de programmawet van 27 april 2007, worden de woorden "gewestelijke directeur van de belasting over de toegevoegde waarde" vervangen door de woorden "adviseur-generaal van de administratie belast met de inning en de invordering".

Art. 47.In artikel 85, § 1, van hetzelfde Wetboek, vervangen bij de wet van 28 december 1992 en gewijzigd bij de wet van 25 april 2014, worden de woorden "gewestelijke directeur" vervangen door het woord "adviseur-generaal".

Art. 48.In artikel 88bis van hetzelfde Wetboek, ingevoegd bij de programmawet van 27 december 2006 en gewijzigd bij de programmawet van 27 april 2007, worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° in paragraaf 1, eerste lid, worden de woorden "gewestelijke directeur van de belasting over de toegevoegde waarde" vervangen door de woorden "adviseur-generaal van de administratie belast met de inning en de invordering";2° in paragraaf 3 wordt het woord "directeur" vervangen door het woord "adviseur-generaal".

Art. 49.In artikel 88ter van hetzelfde Wetboek, ingevoegd bij de programmawet van 27 december 2006 en gewijzigd bij de programmawet van 27 april 2007 en bij het koninklijk besluit van 19 december 2010, worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° in de inleidende zin van paragraaf 1 worden de woorden "gewestelijke directeur van de belasting over de toegevoegde waarde" vervangen door de woorden "adviseur-generaal van de administratie belast met de inning en de invordering";2° in paragraaf 2, eerste lid, worden de woorden "gewestelijke directeur" vervangen door het woord "adviseur-generaal".

Art. 50.In artikel 92, eerste lid, van hetzelfde Wetboek, vervangen bij de wet van 15 maart 1999 en gewijzigd bij de wet van 25 april 2014, worden de woorden "ontvanger van de belasting over de toegevoegde waarde" vervangen door het woord "ontvanger".

Art. 51.In artikel 93quinquies, § 1, derde lid, van hetzelfde Wetboek, ingevoegd bij de wet van 8 augustus 1980 en vervangen bij de wet houdende diverse bepalingen (I) van 24 juli 2008, worden de woorden " ontvangers van de belasting over de toegevoegde waarde". vervangen door het woord "ontvangers". HOOFDSTUK 3. - Wijzigingen van het Wetboek van de met de inkomstenbelastingen gelijkgestelde belastingen

Art. 52.In artikel 53 van het Wetboek van de met de inkomstenbelastingen gelijkgestelde belastingen, worden de woorden "ontvanger der belastingen" vervangen door het woord "ontvanger".

Art. 53.In artikel 81, 2°, van hetzelfde Wetboek, vervangen bij de wet van 18 april 1967 en gewijzigd bij de wet van 24 december 1976, worden de woorden "bij de hoofdcontroleur van de directe belastingen" vervangen door de woorden "bij de bevoegde ambtenaar van de administratie belast met de vestiging van de met de inkomstenbelastingen gelijkgestelde belastingen". HOOFDSTUK 4. - Wijzigingen van het Wetboek der registratie-, hypotheek- en griffierechten

Art. 54.In artikel 41bis, tweede lid, van het Wetboek der registratie-, hypotheek- en griffierechten, ingevoegd bij de wet van 22 december 1989, worden de woorden "gewestelijke directeur van de belasting over de toegevoegde waarde, registratie en domeinen" vervangen door de woorden "bevoegde adviseur-generaal van de Algemene Administratie van de Patrimoniumdocumentatie".

Art. 55.In artikel 1811, eerste lid, van hetzelfde Wetboek, laatst gewijzigd bij de wetten van 22 december 1989 en 21 december 2013 en het koninklijk besluit van 20 juli 2000, wordt het woord "agenten" vervangen door het woord "ambtenaren".

Art. 56.In artikel 1812, eerste lid, van hetzelfde Wetboek, ingevoegd bij de wet van 12 juli 1960, en gewijzigd bij het koninklijk besluit van 20 juli 2000, wordt het woord "agenten" vervangen door het woord "ambtenaren".

Art. 57.In artikel 182, van hetzelfde Wetboek, laatstelijk gewijzigd bij de wet van 22 juli 1993 en het koninklijk besluit van 20 juli 2000, worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° in het eerste lid, wordt het woord "agenten" telkens vervangen door het woord "ambtenaren";2° in het tweede lid, worden de woorden "gewestelijke directeur van de belasting over de toegevoegde waarde, registratie en domeinen" vervangen door de woorden "bevoegde adviseur-generaal van de Algemene Administratie van de Patrimoniumdocumentatie".

Art. 58.In artikel 183 van hetzelfde Wetboek, laatstelijk gewijzigd bij de wet van 25 april 2014, worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° in het eerste lid, worden de woorden "agenten" vervangen door de woorden "ambtenaren";2° in het tweede lid, worden de woorden "directeur-generaal van de belasting over de toegevoegde waarde, registratie en domeinen" vervangen door de woorden "administrateur-generaal van de Algemene Administratie van de Patrimoniumdocumentatie";3° in het vierde lid, worden de woorden "gewestelijke directeur van de belasting over de toegevoegde waarde, registratie en domeinen" vervangen door de woorden "bevoegde adviseur-generaal van de Algemene Administratie van de Patrimoniumdocumentatie".

Art. 59.In artikel 185, eerste lid, van hetzelfde Wetboek, vervangen bij de wet van 13 augustus 1947, wordt het woord "agenten" vervangen door het woord "ambtenaren".

Art. 60.In artikel 207septies, § 3, van hetzelfde Wetboek, laatstelijk vervangen bij de wet van 20 september 2012, worden de woorden "gewestelijke directeur" vervangen door het woord "adviseur-generaal".

Art. 61.In artikel 2172, van hetzelfde Wetboek ingevoegd bij de wet 23 december 1958 en gewijzigd bij de wet van 22 december 1989, worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° in het eerste lid, worden de woorden "gewestelijke directeur van de belasting over de toegevoegde waarde, registratie en domeinen "vervangen door de woorden "bevoegde adviseur-generaal van de Algemene Administratie van de Patrimoniumdocumentatie";2° in het tweede lid, wordt het woord "directeur" vervangen door het woord "adviseur-generaal".

Art. 62.In artikel 220, tweede lid, van hetzelfde Wetboek, gewijzigd bij de wetten van 5 juli 1963 en 22 december 1989, worden de woorden "gewestelijke directeur van de belasting over de toegevoegde waarde, registratie en domeinen" vervangen door de woorden "bevoegde adviseur-generaal van de Algemene Administratie van de Patrimoniumdocumentatie".

Art. 63.In artikel 234 van hetzelfde Wetboek, gewijzigd bij de wet van 22 december 1989, wordt het woord "agenten" vervangen door het woord "ambtenaren". HOOFDSTUK 5. - Wijzigingen van het Wetboek der successierechten

Art. 64.In artikel 41 van het Wetboek der successierechten, gewijzigd bij de wet van 22 december 1989, worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° in het eerste lid, worden de woorden "directeur-generaal van de belasting over de toegevoegde waarde, registratie en domeinen" vervangen door de woorden "administrateur-generaal van de Algemene Administratie van de Patrimoniumdocumentatie";2° in het tweede lid, worden de woorden "directeur-generaal" vervangen door de woorden "administrateur-generaal".

Art. 65.In artikel 77, tweede lid, van hetzelfde Wetboek, gewijzigd bij de wetten van 22 december 1977 en 22 december 1989, worden de woorden "directeur-generaal van de belasting over de toegevoegde waarde, registratie en domeinen" vervangen door de woorden "administrateur-generaal van de Algemene Administratie van de Patrimoniumdocumentatie".

Art. 66.In artikel 91 van hetzelfde Wetboek, gewijzigd bij de wet van 22 december 1989, worden de woorden "gewestelijke directeur van de belasting over de toegevoegde waarde, registratie en domeinen" vervangen door de woorden "bevoegde adviseur-generaal van de Algemene Administratie van de Patrimoniumdocumentatie".

Art. 67.In artikel 94, vierde lid, van hetzelfde Wetboek, gewijzigd bij de wetten van 29 december 1989 en 14 april 2011, worden de woorden "gewestelijke directeur van de belasting over de toegevoegde waarde, registratie en domeinen" vervangen door de woorden "bevoegde adviseur-generaal van de Algemene Administratie van de Patrimoniumdocumentatie".

Art. 68.In artikel 100, derde lid, van hetzelfde Wetboek, vervangen bij de besluitwet van 4 mei 1940 en gewijzigd bij de wet van 22 december 1989, worden de woorden "directeur-generaal van de belasting over de toegevoegde waarde, registratie en domeinen" vervangen door de woorden "administrateur-generaal van de Algemene Administratie van de Patrimoniumdocumentatie".

Art. 69.In artikel 1021, eerste lid, 5°, van hetzelfde Wetboek, ingevoegd bij de besluitwet van 4 mei 1940 en gewijzigd bij de wet van 22 december 1989, worden de woorden "aangestelden van de administratie van de belasting over de toegevoegde waarde, registratie en domeinen" vervangen door de woorden "ambtenaren van de Algemene Administratie van de Patrimoniumdocumentatie".

Art. 70.In artikel 1023, eerste lid, van hetzelfde Wetboek, ingevoegd bij de besluitwet van 4 mei 1940 en gewijzigd bij de wet van 22 december 1989 worden de woorden "ambtenaar van de administratie van de belasting over de toegevoegde waarde, registratie en domeinen" vervangen door de woorden "ambtenaar van de Algemene Administratie van de Patrimoniumdocumentatie".

Art. 71.In artikel 104 van hetzelfde Wetboek, worden de woorden "ontvangers der successierechten" vervangen door de woorden "ontvangers van de successierechten".

Art. 72.In artikel 105, eerste lid, van hetzelfde Wetboek, ingevoegd bij de wet van 13 augustus 1947 en gewijzigd bij de wet van 10 oktober 1967, wordt het woord "agenten" vervangen door het woord "ambtenaren".

Art. 73.In artikel 107, eerste lid, van hetzelfde Wetboek, gewijzigd bij de wet van 22 juli 1993, worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° de woorden "de ambtenaar van de Administratie van de belasting over de toegevoegde waarde, registratie en domeinen" worden vervangen door de woorden "de ambtenaar van de Algemene Administratie van de Patrimoniumdocumentatie";2° de woorden "directeur-generaal" worden vervangen door de woorden "administrateur-generaal".

Art. 74.In artikel 115, 1°, van hetzelfde Wetboek, gewijzigd bij de wet van 22 december 1989, worden de woorden "ambtenaren van de administratie van de belasting over de toegevoegde waarde, registratie en domeinen" vervangen door de woorden "ambtenaren van de Algemene Administratie van de Patrimoniumdocumentatie".

Art. 75.In artikel 130, vierde lid, van hetzelfde Wetboek, vervangen bij de wet van 22 juli 1993, worden de woorden "gewestelijke directeur van de belasting over de toegevoegde waarde, registratie en domeinen" vervangen door de woorden "bevoegde adviseur-generaal van de Algemene Administratie van de Patrimoniumdocumentatie".

Art. 76.In artikel 133nonies, § 3, van hetzelfde Wetboek, vervangen bij de wet van 20 september 2012, worden de woorden "gewestelijke directeur" telkens vervangen door het woord "adviseur-generaal".

Art. 77.In artikel 133decies, eerste lid, van hetzelfde Wetboek, ingevoegd bij de wet van 4 augustus 1986, worden de woorden "ambtenaren van de Administratie van de belasting over de toegevoegde waarde, registratie en domeinen en van de Administratie van de bijzondere belastinginspectie" vervangen door de woorden "ambtenaren van de Algemene Administratie van de Patrimoniumdocumentatie en van de Algemene Administratie van de Bijzondere Belastinginspectie".

Art. 78.In artikel 136 van hetzelfde Wetboek, gewijzigd bij de wetten van 23 december 1958 en 1 augustus 1985, worden de woorden "Het bestuur" vervangen door de woorden "De administratie".

Art. 79.In artikel 1402, van hetzelfde Wetboek, ingevoegd bij de wet van 23 december 1958 en gewijzigd bij de wet van 22 december 1989, worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° in het eerste lid, worden de woorden "gewestelijke directeur van de belasting over de toegevoegde waarde, registratie en domeinen" vervangen door de woorden "bevoegde adviseur-generaal van de Algemene Administratie van de Patrimoniumdocumentatie";2° in het tweede lid, wordt het woord "directeur" vervangen door het woord "adviseur-generaal".

Art. 80.In artikel 141bis van hetzelfde Wetboek, ingevoegd bij de wet van 4 augustus 1986, worden de woorden "gewestelijke directeur van de belasting over de toegevoegde waarde, registratie en domeinen" vervangen door de woorden "bevoegde adviseur-generaal van de Algemene Administratie van de Patrimoniumdocumentatie".

Art. 81.In artikel 143, eerste lid, van hetzelfde Wetboek, worden de woorden "ontvangers der successierechten" vervangen door de woorden "ontvangers van de successierechten".

Art. 82.In artikel 144, van hetzelfde Wetboek, worden de woorden "ontvangers der successierechten" vervangen door de woorden "ontvangers van de successierechten".

Art. 83.In artikel 145, eerste lid, van hetzelfde Wetboek, worden de woorden "ontvangers der successierechten" vervangen door de woorden "ontvangers van de successierechten".

Art. 84.In artikel 146bis, van hetzelfde Wetboek, ingevoegd bij de wet van 4 augustus 1978, worden de woorden "administratie van de belasting over de toegevoegde waarde, registratie en domeinen "telkens vervangen door de woorden "Algemene Administratie van de Patrimoniumdocumentatie".

Art. 85.In artikel 161nonies van hetzelfde Wetboek, ingevoegd bij de wet van 22 juli 1993 en vervangen bij het koninklijk besluit van 18 november 1996, worden de woorden "De ambtenaren van de administratie van de belasting over de toegevoegde waarde, registratie en domeinen" vervangen door de woorden "De ambtenaren van de Algemene Administratie van de Fiscaliteit". HOOFDSTUK 6. - Wijzigingen van het Wetboek diverse rechten en taksen

Art. 86.In artikel 1301, tweede lid, van het Wetboek diverse rechten en taksen, vervangen bij de wet van 10 december 2001, worden de woorden "gewestelijke directeur van de belasting over de toegevoegde waarde, registratie en domeinen" vervangen door de woorden "bevoegde adviseur-generaal van de administratie belast met de vestiging of de inning en de invordering van de taksen bedoeld in Boek II".

Art. 87.In artikel 1302 van hetzelfde Wetboek, vervangen bij de wet van 10 december 2001 en gewijzigd bij de wet van 25 april 2014, worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° de woorden "der aangestelden" worden vervangen door de woorden "van de ambtenaren";2° de woorden "die ten minste de graad van verificateur hebben" worden opgeheven.

Art. 88.In artikel 165 van hetzelfde Wetboek, gewijzigd bij het koninklijk besluit van 20 juli 2000 en bij de wet van 25 april 2014, worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° de woorden "der aangestelden" worden vervangen door de woorden "van de ambtenaren";2° de woorden "die ten minste de graad van adjunct-verificateur hebben" worden opgeheven.

Art. 89.In artikel 178, eerste lid, van hetzelfde Wetboek, vervangen door de wet van 28 april 2003 en gewijzigd bij de wel van 27 december 2006, worden de woorden "van registratie" opgeheven.

Art. 90.In artikel 183, eerste lid, van hetzelfde Wetboek, gewijzigd bij de wetten van 28 april 2003, 27 december 2006 en 25 april 2014, worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° de woorden "der aangestelden" worden vervangen door de woorden "van de ambtenaren";2° de woorden "die ten minste de graad van adjunct-verificateur hebben" worden opgeheven.

Art. 91.In artikel 183undecies, eerste lid, van hetzelfde Wetboek, gewijzigd bij de wetten van 27 december 2006 en 25 april 2014, worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° de woorden "der aangestelden" worden vervangen door de woorden "van de ambtenaren";2° de woorden "die ten minste de graad van adjunct-verificateur hebben" worden opgeheven.

Art. 92.In artikel 1876, eerste lid, van hetzelfde Wetboek, hersteld bij de wet van 28 december 1992 en gewijzigd bij de wet van 25 april 2014, worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° in de Franse tekst, wordt het woord "préposés" vervangen door het woord "agents";2° de woorden "die ten minste de graad van adjunct-verificateur hebben" worden opgeheven.

Art. 93.In artikel 196, eerste lid, van hetzelfde Wetboek, vervangen bij de wet van 22 april 2003 en gewijzigd bij de wet van 25 april 2014, worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° in de Franse tekst wordt het woord "préposés" vervangen door het woord "agents";2° de woorden "die ten minste de graad van adjunct-verificateur hebben" worden opgeheven.

Art. 94.In artikel 2011, van hetzelfde Wetboek, vervangen bij de wet van 22 april 2003, worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° in het eerste lid, worden de woorden "ambtenaren van het Ministerie van Financiën" vervangen door de woorden "ambtenaren van de Federale Overheidsdienst Financiën";2° in het tweede lid, wordt het woord "beambten" vervangen door het woord "ambtenaren".

Art. 95.Artikel 20115 van hetzelfde Wetboek, ingevoegd bij de programmawet van 22 juni 2012, wordt opgeheven.

Art. 96.In artikel 20118, van hetzelfde Wetboek, ingevoegd bij de programmawet van 22 juni 2012 worden de woorden "de administratie die bevoegd is inzake de vestiging of de invordering van de diverse rechten en taksen" vervangen door de woorden "de administratie belast met de vestiging of de inning en de invordering van de taksen bedoeld in Boek II".

Art. 97.In artikel 2022, van hetzelfde Wetboek, laatstelijk gewijzigd bij de wet van 25 april 2014, worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° in het eerste lid, worden de woorden "gewestelijke directeur van de belasting over de toegevoegde waarde, registratie en domeinen" vervangen door de woorden "bevoegde adviseur-generaal van de administratie belast met de vestiging of de inning en de invordering van de diverse rechten en taksen bedoeld in het Wetboek";2° in het tweede lid, wordt het woord "taksen" vervangen door de woorden "diverse rechten en taksen".

Art. 98.In artikel 2024bis van hetzelfde Wetboek, worden de woorden "gewestelijke directeur van de belasting over de toegevoegde waarde, registratie en domeinen" vervangen door de woorden "bevoegde adviseur-generaal van de administratie belast met de vestiging of de inning en de invordering van de diverse rechten en taksen bedoeld in het Wetboek".

Art. 99.In artikel 2025, tweede lid, van hetzelfde Wetboek, worden de woorden "gewestelijke directeur van de belasting over de toegevoegde waarde, registratie en domeinen" vervangen door de woorden "bevoegde adviseur-generaal van de administratie belast met de vestiging of de inning en de invordering van de diverse rechten en taksen bedoeld in het Wetboek".

Art. 100.In artikel 20210, tweede lid, van hetzelfde Wetboek, ingevoegd bij de wet van 22 december 1989 en gewijzigd bij de wet van 25 april 2014, worden de woorden "zij in uitvoering van artikel 9 van het Wetboek der registratie-, hypotheek en griffierechten bepaald zijn" vervangen door de woorden "bepaald door de Koning" en het woord "taksen" wordt vervangen door de woorden "diverse rechten en taksen".

Art. 101.In artikel 2051, eerste lid, van hetzelfde Wetboek, laatstelijk gewijzigd bij de wet en 25 april 2014, worden de woorden " de directeur-generaal " vervangen door de woorden "de administrateur-generaal".

Art. 102.In artikel 2052 van hetzelfde Wetboek, worden de woorden "gewestelijke directeur van de belasting over de toegevoegde waarde, registratie en domeinen" vervangen door de woorden "bevoegde adviseur-generaal van de administratie belast met de vestiging of de inning en de invordering van de diverse rechten en taksen bedoeld in het Wetboek".

Art. 103.In artikel 2061, van hetzelfde Wetboek, worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° de woorden "Het bestuur" worden vervangen door de woorden "De administratie";2° de woorden "aangestelden van het ministerie van Financiën" worden vervangen door de woorden "ambtenaren van de Federale Overheidsdienst Financiën".

Art. 104.In artikel 207novies, § 3, eerste lid, van hetzelfde Wetboek, vervangen bij de wet van 20 september 2012, worden de woorden "gewestelijke directeur" vervangen door het woord "adviseur-generaal".

Art. 105.In artikel 207decies, eerste lid van hetzelfde Wetboek, ingevoegd bij de wet van 4 augustus 1986 en gewijzigd bij de wet van 25 april 2014, wordt het woord "taksen" vervangen door de woorden "diverse rechten en taksen".

Art. 106.In artikel 212, eerste tot derde lid, van hetzelfde wetboek, laastelijk gewijzigd bij de wet van 25 april 2014, wordt het woord "taksen" vervangen door de woorden "diverse rechten en taksen". HOOFDSTUK 7. - Wijzigingen van de wettelijke bepalingen betreffende de douane en accijnzen

Art. 107.In artikel 11 van de wetsbepalingen inzake de slijterijen van gegiste dranken, samengeordend op 3 april 1953, laatstelijk gewijzigd bij de wet van 6 juli 1967, worden de woorden "controleur der accijnzen" vervangen door het woord "adviseur".

Art. 108.In artikel 16, § 3, van dezelfde gecoördineerde wetsbepalingen, laatstelijk gewijzigd bij de wet van 6 juli 1967, worden de woorden "controleur der accijnzen" vervangen door het woord "adviseur".

Art. 109.In artikel 20 van dezelfde gecoördineerde wetsbepalingen, laatstelijk gewijzigd bij de wet van 6 juli 1967, worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° in paragraaf 3, 2°, worden de woorden "controleur der accijnzen" vervangen door het woord "adviseur";2° in paragraaf 4, worden de woorden "directeur-generaal der douanen en accijnzen" vervangen door de woorden "administrateur-generaal van de douane en accijnzen".

Art. 110.In artikel 23, § 1, van dezelfde gecoördineerde wetsbepalingen, laatstelijk gewijzigd bij de wet van 6 juli 1967, worden de woorden "bij de ontvanger der accijnzen" vervangen door de woorden "bij de ambtenaar met ten minste een titel van attaché aangeduid door de administrateur-generaal van de douane en accijnzen".

Art. 111.In artikel 24, §§ 1 à 3, van dezelfde gecoördineerde wetsbepalingen, laatstelijk gewijzigd bij de wet van 6 juli 1967, worden de woorden "bij de ontvanger der accijnzen" vervangen door de woorden "bij de ambtenaar met ten minste een titel van attaché aangeduid door de administrateur-generaal van de douane en accijnzen".

Art. 112.In artikel 25 van dezelfde gecoördineerde wetsbepalingen, laatstelijk gewijzigd bij de wet van 6 juli 1967, worden de woorden "bij de ontvanger der accijnzen" vervangen door de woorden "bij de ambtenaar met ten minste een titel van attaché aangeduid door de administrateur-generaal van de douane en accijnzen".

Art. 113.In artikel 25bis van dezelfde gecoördineerde wetsbepalingen, ingevoegd bij de wet van 6 juli 1967, worden de woorden "bij de ontvanger der accijnzen" vervangen door de woorden "bij de ambtenaar met ten minste een titel van attaché aangeduid door de administrateur-generaal van de douane en accijnzen".

Art. 114.In artikel 26, § 4, van dezelfde gecoördineerde wetsbepalingen, laatstelijk gewijzigd bij de wet van 6 juli 1967, worden de woorden "controleur der accijnzen" vervangen door het woord "adviseur".

Art. 115.In artikel 29 van dezelfde gecoördineerde wetsbepalingen, worden de woorden "van de ontvanger" vervangen door de woorden "van de ambtenaar met ten minste een titel van attaché aangeduid door de administrateur-generaal van de douane en accijnzen".

Art. 116.In artikel 33 van dezelfde gecoördineerde wetsbepalingen, worden de woorden "gewestelijke directeur der douanen en accijnzen" vervangen door de woorden "adviseur-generaal aangeduid door de administrateur-generaal van de douane en accijnzen".

Art. 117.In artikel 34 van dezelfde gecoördineerde wetsbepalingen, laatstelijk gewijzigd bij de wet van 6 juli 1967, worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° in de paragrafen 1, 2 en 5, worden de woorden "controleur der accijnzen" vervangen door het woord "adviseur";2° in paragraaf 2, wordt het woord "directeur" vervangen door de woorden "adviseur-generaal aangeduid door de administrateur-generaal van de douane en accijnzen".

Art. 118.In artikel 35 van dezelfde gecoördineerde wetsbepalingen, laatstelijk gewijzigd bij de wet van 6 juli 1967, worden de woorden "ontvanger der accijnzen" vervangen door de woorden "ambtenaar met ten minste een titel van attaché aangeduid door de administrateur-generaal van de douane en accijnzen".

Art. 119.In artikel 15 van de algemene wet inzake douane en accijnzen van 18 juli 1977, worden de woorden "de directeurs" vervangen door de woorden "de administratie".

Art. 120.In artikel 22/3 van dezelfde wet, ingevoegd door de wet van 27 december 1993, worden de woorden "de gewestelijke directeur der douane en accijnzen" vervangen door de woorden "de administratie".

Art. 121.In artikel 29 van dezelfde wet, gewijzigd bij de wet van 12 mei 2014, worden de woorden "de gewestelijke directeur der douane en accijnzen" vervangen door de woorden "de administratie".

Art. 122.In artikel 33 van dezelfde wet, laatstelijk gewijzigd bij de wet van 12 mei 2014, worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° in het eerste lid, worden de woorden "de ontvanger" vervangen door de woorden "de ambtenaar met ten minste een titel van attaché aangeduid door de administrateur-generaal van de douane en accijnzen";2° in de Franse tekst van het tweede lid, worden de woorden "au receveur" vervangen door de woorden "à l'agent ayant au moins un titre d'attaché désigné par l'administrateur général des douanes et accises";3° in hetzelfde lid, worden de woorden "De ontvanger" vervangen door de woorden "De ambtenaar met ten minste een titel van attaché aangeduid door de administrateur-generaal van de douane en accijnzen";4° in hetzelfde lid, worden de woorden "de gewestelijke directeur der douane en accijnzen" vervangen door de woorden " de adviseur-generaal aangeduid door de administrateur-generaal van de douane en accijnzen";5° in hetzelfde lid, wordt het woord "directeur" vervangen door de woorden "adviseur-generaal aangeduid door de administrateur-generaal van de douane en accijnzen".

Art. 123.In artikel 48 van dezelfde wet, gewijzigd bij de wet van 12 mei 2014, worden de woorden "het plaatselijk hoofd der douane" vervangen door de woorden "de adviseur aangeduid door de administrateur-generaal van de douane en accijnzen".

Art. 124.In artikel 58 van dezelfde wet, gewijzigd bij de wet van 12 mei 2014, worden de woorden "Aan de ontvanger" vervangen door de woorden "Aan de ambtenaar met ten minste een titel van attaché aangeduid door de administrateur-generaal van de douane en accijnzen".

Art. 125.In artikel 72 van dezelfde wet, laatstelijk gewijzigd bij de wet van 12 mei 2014, worden de woorden "het plaatselijk hoofd der douane" vervangen door de woorden "de adviseur aangeduid door de administrateur-generaal van de douane en accijnzen".

Art. 126.In artikel 86 van dezelfde wet, gewijzigd bij de wet van 12 mei 2014, worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° het woord "ontvanger" wordt vervangen door de woorden "ambtenaar met ten minste een titel van attaché aangeduid door de administrateur-generaal van de douane en accijnzen";2° het woord "directeur" wordt vervangen door de woorden "adviseur-generaal aangeduid door de administrateur-generaal van de douane en accijnzen".

Art. 127.In artikel 88 van dezelfde wet, laatstelijk gewijzigd bij de wet van 22 december 1989, wordt het woord "directeur" vervangen door de woorden "adviseur-generaal aangeduid door de administrateur-generaal van de douane en accijnzen".

Art. 128.In artikel 92 van dezelfde wet, gewijzigd bij de wet van 12 mei 2014, wordt het woord "directeur" vervangen door de woorden "adviseur-generaal aangeduid door de administrateur-generaal van de douane en accijnzen".

Art. 129.In artikel 93 van dezelfde wet, gewijzigd bij de wet van 12 mei 2014, worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° de woorden "het plaatselijk hoofd der douane" worden vervangen door de woorden "de adviseur aangeduid door de administrateur-generaal van de douane en accijnzen";2° het woord "directeur" wordt vervangen door de woorden "adviseur-generaal aangeduid door de administrateur-generaal van de douane en accijnzen".

Art. 130.In artikel 114, § 2, van dezelfde wet, laatstelijk gewijzigd bij de wet van 12 mei 2014, wordt het woord "ontvanger" vervangen door de woorden "ambtenaar met ten minste een titel van attaché aangeduid door de administrateur-generaal van de douane en accijnzen".

Art. 131.In artikel 115, § 4, van dezelfde wet, laatstelijk gewijzigd bij de wet van 12 mei 2014, wordt het woord "ontvanger" vervangen door de woorden "ambtenaar met ten minste een titel van attaché aangeduid door de administrateur-generaal van de douane en accijnzen".

Art. 132.In artikel 128, § 2, van dezelfde wet, laatstelijk gewijzigd bij de wet van 12 mei 2014, worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° de woorden "het plaatselijk hoofd der douane" worden vervangen door de woorden "de adviseur aangeduid door de administrateur-generaal van de douane en accijnzen";2° het woord "controleur" wordt vervangen door het woord "attaché".

Art. 133.In artikel 130, § 3, van dezelfde wet, worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° de woorden "het plaatselijk hoofd der douane" worden vervangen door de woorden "de adviseur aangeduid door de administrateur-generaal van de douane en accijnzen";2° het woord "controleur" wordt vervangen door het woord "attaché".

Art. 134.In artikel 135 van dezelfde wet, laatstelijk gewijzigd bij de wet van 12 mei 2014, worden de woorden "directeur der douane" vervangen door de woorden "adviseur-generaal aangeduid door de administrateur-generaal van de douane en accijnzen".

Art. 135.In artikel 143, § 1, van dezelfde wet, laatstelijk gewijzigd bij de wet van 12 mei 2014, wordt het woord "ontvanger" vervangen door de woorden "ambtenaar met ten minste een titel van attaché aangeduid door de administrateur-generaal van de douane en accijnzen" en het woord "ontvangers" vervangen door de woorden "ambtenaren met ten minste een titel van attaché aangeduid door de administrateur-generaal van de douane en accijnzen".

Art. 136.In artikel 147 van dezelfde wet, gewijzigd bij de wet van 12 mei 2014, worden de woorden "het plaatselijk hoofd der douane" vervangen door de woorden "de adviseur aangeduid door de administrateur-generaal van de douane en accijnzen".

Art. 137.In artikel 150 van dezelfde wet, gewijzigd bij de wet van 12 mei 2014, worden de woorden "het plaatselijk hoofd der douane" vervangen door de woorden "de adviseur aangeduid door de administrateur-generaal van de douane en accijnzen".

Art. 138.In artikel 151, § 1, van dezelfde wet, gewijzigd bij de wet van 12 mei 2014, wordt het woord "ontvanger" vervangen door de woorden "ambtenaar met ten minste een titel van attaché aangeduid door de administrateur-generaal van de douane en accijnzen".

Art. 139.In artikel 152 van dezelfde wet, gewijzigd bij de wet van 12 mei 2014, worden de woorden "het plaatselijk hoofd der douane" vervangen door de woorden "de adviseur aangeduid door de administrateur-generaal van de douane en accijnzen".

Art. 140.In artikel 156 van dezelfde wet, gewijzigd bij de wet van 12 mei 2014, worden de woorden "het dichtstbijzijnde plaatselijk hoofd der douane" vervangen door de woorden "de adviseur aangeduid door de administrateur-generaal van de douane en accijnzen".

Art. 141.In artikel 173, § 3, van dezelfde wet, gewijzigd bij de wet van 12 mei 2014, wordt het woord "ontvanger" vervangen door het woord "adviseur" en het woord "ontvangers" vervangen door het woord "adviseurs".

Art. 142.In artikel 181 van dezelfde wet, laatstelijk gewijzigd bij de wet van 12 mei 2014, worden de woorden "gewestelijke directeur der douane en accijnzen" vervangen door de woorden "adviseur-generaal aangeduid door de administrateur-generaal van de douane en accijnzen".

Art. 143.In artikel 184, § 1, van dezelfde wet, gewijzigd bij de wet van 12 mei 2014, worden de woorden "gewestelijke directeur der douane en accijnzen" vervangen door de woorden "adviseur-generaal aangeduid door de administrateur-generaal van de douane en accijnzen".

Art. 144.In artikel 189 van dezelfde wet, laatstelijk gewijzigd bij de wet van 12 mei 2014, worden de woorden "indien zij de graad van adjunct-verificateur der douane en accijnzen of een hogere graad hebben" vervangen door de woorden "indien zij ten minste een graad van financieel deskundige hebben".

Art. 145.In artikel 198, § 3, van dezelfde wet, gewijzigd bij de wet van 12 mei 2014, wordt het woord "controleur" vervangen door het woord "attaché".

Art. 146.In artikel 201, § 2, van dezelfde wet, laatstelijk gewijzigd bij de wet van 12 mei 2014, worden de woorden "adjunct-verificateur" vervangen door de woorden "financieel deskundige".

Art. 147.In artikel 203, § 1, van dezelfde wet, laatstelijk gewijzigd bij de wet van 27 december 1993, worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° de woorden "adjunct-verificateur" worden vervangen door de woorden "financieel deskundige";2° de woorden "directeur-generaal der douane en accijnzen" worden vervangen door de woorden "adviseur-generaal die aangewezen is voor de administratie bevoegd voor de geschillen".

Art. 148.In artikel 212 van dezelfde wet, laatstelijk gewijzigd bij de wet van 30 juni 2000, worden de woorden "gewestelijke directeur der douane en accijnzen" vervangen door de woorden "adviseur-generaal aangeduid door de administrateur-generaal van de douane en accijnzen".

Art. 149.In artikel 216 van dezelfde wet, laatstelijk gewijzigd bij de wet van 25 april 2014, worden de woorden "de directeur-generaal" vervangen door de woorden "de adviseur-generaal die aangeduid is door de administrateur-generaal".

Art. 150.In artikel 219 van dezelfde wet, laatstelijk gewijzigd bij de wet van 30 juni 2000, worden de woorden "De directeur-generaal" vervangen door de woorden "De adviseur-generaal die aangeduid is door de administrateur-generaal".

Art. 151.In artikel 223 van dezelfde wet, gewijzigd bij de wet van 12 mei 2014, wordt de woorden "de ontvanger" vervangen door de woorden "de ambtenaar met ten minste een titel van attaché aangeduid door de administrateur-generaal van de douane en accijnzen".

Art. 152.In artikel 238 van dezelfde wet, gewijzigd bij de wet van 12 mei 2014, worden de woorden "gewestelijke directeur der douane en accijnzen" vervangen door de woorden "adviseur-generaal die aangewezen is voor de administratie bevoegd voor de geschillen".

Art. 153.In artikel 241, § 2, van dezelfde wet, laatstelijk gewijzigd bij de wet van 12 mei 2014, worden de woorden "gewestelijke directeur der douane en accijnzen" vervangen door de woorden "adviseur-generaal die aangewezen is voor de administratie bevoegd voor de geschillen".

Art. 154.In artikel 242, § 2, van dezelfde wet, laatstelijk gewijzigd bij de wet van 12 mei 2014, worden de woorden "gewestelijke directeur der douane en accijnzen" vervangen door de woorden "adviseur-generaal die aangewezen is voor de administratie bevoegd voor de geschillen".

Art. 155.In artikel 252 van dezelfde wet, gewijzigd bij de wet van 12 mei 2014, worden de woorden "gewestelijke directeur der douane en accijnzen" vervangen door de woorden "adviseur-generaal die aangewezen is voor de administratie bevoegd voor de geschillen".

Art. 156.In artikel 273, § 1, van dezelfde wet, gewijzigd bij de wet van 12 mei 2014, wordt het woord "ontvanger" vervangen door de woorden "ambtenaar met ten minste een titel van attaché aangeduid door de administrateur-generaal van de douane en accijnzen".

Art. 157.In artikel 276 van dezelfde wet, gewijzigd bij de wet van 12 mei 2014, worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° in paragraaf 1, worden de woorden "de ontvanger" vervangen door de woorden "de ambtenaar met ten minste een titel van attaché aangeduid door de administrateur-generaal van de douane en accijnzen";2° in paragraaf 2, worden de woorden "de ontvanger" vervangen door de woorden "de ambtenaar met ten minste een titel van attaché aangeduid door de administrateur-generaal van de douane en accijnzen";3° in paragraaf 3, worden de woorden "De ontvanger" vervangen door de woorden "De ambtenaar met ten minste een titel van attaché aangeduid door de administrateur-generaal van de douane en accijnzen".

Art. 158.In artikel 277, § 1, van dezelfde wet, gewijzigd bij de wet van 12 mei 2014, worden de woorden "gewestelijke directeur der douane en accijnzen" vervangen door de woorden "adviseur-generaal die aangewezen is voor de administratie bevoegd voor de geschillen".

Art. 159.In artikel 281, § 2, van dezelfde wet, gewijzigd bij de wet van 12 mei 2014, wordt het woord "directeur" vervangen door de woorden "adviseur-generaal die aangewezen is voor de administratie bevoegd voor de geschillen".

Art. 160.In artikel 298, § 1, van dezelfde wet, gewijzigd bij de wet van 12 mei 2014, wordt het woord "ontvanger" vervangen door de woorden "ambtenaar met ten minste een titel van attaché aangeduid door de administrateur-generaal van de douane en accijnzen".

Art. 161.In artikel 303, § 3, van dezelfde wet, gewijzigd bij de wet van 12 mei 2014, wordt het woord "directeur" vervangen door de woorden "adviseur-generaal aangeduid door de administrateur-generaal van de douane en accijnzen".

Art. 162.In artikel 312bis van dezelfde wet, ingevoegd door de wet van 22 december 2008, worden de woorden "ontvanger der douane en accijnzen" vervangen door het woord "ontvanger".

Art. 163.In artikel 314 van dezelfde wet, laatstelijk gewijzigd bij de wet van 12 mei 2014, worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° in paragraaf 1, worden de woorden "gewestelijke directeur der douane en accijnzen" vervangen door de woorden "adviseur-generaal die aangewezen is voor de administratie bevoegd voor de geschillen";2° in paragraaf 4, worden de woorden "ontvanger der douane en accijnzen" vervangen door het woord "ontvanger".

Art. 164.In artikel 315 van dezelfde wet, gewijzigd bij de wet van 12 mei 2014, worden de woorden "directeur der douane en accijnzen" vervangen door de woorden "adviseur-generaal die aangewezen is voor de administratie bevoegd voor de geschillen".

Art. 165.In artikel 319 van dezelfde wet, gewijzigd bij de wet van 12 mei 2014, worden de woorden "directeur der douane en accijnzen" vervangen door de woorden "adviseur-generaal die aangewezen is voor de administratie bevoegd voor de geschillen".

Art. 166.In artikel 1 van de wet van 29 december 1992 betreffende de douane-entrepots, wordt het woord "ontvanger" vervangen door de woorden "ambtenaar met ten minste een titel van attaché aangeduid door de administrateur-generaal van de douane en accijnzen".

Art. 167.In artikel 429 van de programmawet van 27 december 2004, worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° in paragraaf 5, 2), worden de woorden "directeur-generaal der douane en accijnzen" vervangen door de woorden "administrateur-generaal van de douane en accijnzen" en de woorden "directeur-generaal" vervangen door de woorden "administrateur-generaal van de douane en accijnzen";2° in paragraaf 5, 3), worden de woorden "directeur-generaal der douane en accijnzen" vervangen door de woorden "administrateur-generaal van de douane en accijnzen";3° in paragraaf 5, 4), worden de woorden "directeur-generaal der douane en accijnzen" vervangen door de woorden "administrateur-generaal van de douane en accijnzen".

Art. 168.In artikel 7, § 3, van de wet betreffende de biobrandstoffen van 10 juni 2006, laatstelijk gewijzigd bij de wet van 25 april 2014, worden de woorden "de directeur-generaal" vervangen door de woorden "de administrateur-generaal".

Art. 169.In artikel 6 van de wet van 21 december 2009 betreffende het accijnsstelsel van alcoholvrije dranken en koffie, wordt het woord "administrateur" vervangen door de woorden "administrateur-generaal van de douane en accijnzen".

Art. 170.In artikel 5, § 1, 14°, van de wet van 22 december 2009 betreffende de algemene regeling inzake accijnzen, wordt het woord "administrateur" vervangen door de woorden "administrateur-generaal van de douane en accijnzen".

Art. 171.In artikel 9, § 1, van dezelfde wet, wordt het woord "administrateur" vervangen door de woorden "administrateur-generaal van de douane en accijnzen".

Art. 172.In artikel 21, § 2, van dezelfde wet, wordt het woord "administrateur" vervangen door de woorden "administrateur-generaal van de douane en accijnzen".

Art. 173.In artikel 22 van dezelfde wet, wordt het woord "administrateur" vervangen door de woorden "administrateur-generaal van de douane en accijnzen".

Art. 174.In artikel 28 van dezelfde wet, wordt het woord "administrateur" vervangen door de woorden "administrateur-generaal van de douane en accijnzen".

Art. 175.In artikel 31 van dezelfde wet, wordt het woord "administrateur" vervangen door de woorden "administrateur-generaal van de douane en accijnzen". HOOFDSTUK 8. - Wijziging van de wet van 27 december 1994 tot goedkeuring van het Verdrag inzake de heffing van rechten voor het gebruik van bepaalde wegen door zware vrachtwagens, ondertekend te Brussel op 9 februari 1994 door de Regeringen van het Koninkrijk België, het Koninkrijk Denemarken, de Bondsrepubliek Duitsland, het Groothertogdom Luxemburg en het Koninkrijk der Nederlanden, en tot invoering van een Eurovignet overeenkomstig richtlijn 93/89/EEG van de Raad van de Europese Gemeenschappen van 25 oktober 1993

Art. 176.In artikel 12, § 2, derde lid, van de wet van 27 december 1994 tot goedkeuring van het Verdrag inzake de heffing van rechten voor het gebruik van bepaalde wegen door zware vrachtwagens, ondertekend te Brussel op 9 februari 1994 door de Regeringen van het Koninkrijk België, het Koninkrijk Denemarken, de Bondsrepubliek Duitsland, het Groothertogdom Luxemburg en het Koninkrijk der Nederlanden, en tot invoering van een Eurovignet overeenkomstig richtlijn 93/89/EEG van de Raad van de Europese Gemeenschappen van 25 oktober 1993, ingevoegd bij de wet van 10 juni 2001, worden de woorden "gewestelijke directeur" vervangen door het woord "adviseur-generaal". HOOFDSTUK 9. - Wijziging van de domaniale wet van 22 december 1949

Art. 177.In artikel 3, van de domaniale wet van 22 december 1949, worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° in het eerste lid worden de woorden "het bestuur der domeinen" vervangen door de woorden "de administratie belast met de inning en de invordering";2° in het tweede lid, gewijzigd bij de wet van 5 juli 1963, worden de woorden "de directeur der registratie en domeinen" vervangen door de woorden "de bevoegde ambtenaar". HOOFDSTUK 1 0. - Wijziging van de wet van 25 april 2014 tot aanpassing in de fiscale wetgeving van de benamingen van de administraties van de Federale Overheidsdienst Financiën en houdende verscheidene andere wetswijzigingen

Art. 178.In artikel 98 van de wet van 25 april 2014 tot aanpassing in de fiscale wetgeving van de benamingen van de administraties van de Federale Overheidsdienst Financiën en houdende verscheidene andere wetswijzigingen, worden de woorden "of de administratie belast met de inning en de invordering" ingevoegd tussen de woorden "Administratie van de patrimoniumdocumentatie" en de woorden "wordt vermeld wanneer".

Gegeven te Brussel, 27 april 2016.

FILIP Van Koningswege : De Minister van Financiën, J. VAN OVERTVELDT Met 's Lands zegel gezegeld : De Minister van Justitie, K. GEENS _______ Nota (1) Kamer van volksvertegenwoordigers (www.dekamer.be) : Stukken : 54-1588 Integraal verslag : 10 maart 2016

^