Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de afkondigingen van 27 april 2016

Snelle toegang:

wet

type wet prom. 27/04/2016 pub. 13/09/2016 numac 2016000520 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot wijziging van de wet van 25 ventôse jaar XI op het notarisambt met betrekking tot de benoemingscommissies voor het notariaat. - Duitse vertaling type wet prom. 27/04/2016 pub. 13/09/2016 numac 2016000523 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet inzake aanvullende maatregelen ter bestrijding van terrorisme. - Duitse vertaling type wet prom. 27/04/2016 pub. 31/10/2016 numac 2016000670 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot aanpassing van de bepalingen tot toekenning van titels en graden in de fiscale wetboeken en de wettelijke bepalingen met betrekking tot de douane en accijnzen, en houdende diverse andere bepalingen. - Duitse vertaling van uittreksels type wet prom. 27/04/2016 pub. 06/05/2016 numac 2016003144 bron federale overheidsdienst financien Wet tot aanpassing van de bepalingen tot toekenning van titels en graden in de fiscale wetboeken en de wettelijke bepalingen met betrekking tot de douane en accijnzen, en houdende diverse andere bepalingen type wet prom. 27/04/2016 pub. 09/05/2016 numac 2016009200 bron federale overheidsdienst justitie Wet inzake aanvullende maatregelen ter bestrijding van terrorisme type wet prom. 27/04/2016 pub. 11/05/2016 numac 2016009204 bron federale overheidsdienst justitie Wet tot wijziging van de wet van 25 ventôse jaar XI op het notarisambt met betrekking tot de benoemingscommissies voor het notariaat

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 27/04/2016 pub. 03/05/2016 numac 2016000282 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken en federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 28 april 2000 houdende de indeling van het grondgebied van de provincie Vlaams-Brabant in politiezones type koninklijk besluit prom. 27/04/2016 pub. 13/05/2016 numac 2016003147 bron federale overheidsdienst budget en beheerscontrole Koninklijk besluit tot bepaling van de uitgiftevoorschriften van de loterijen met biljetten, genaamd "Cash 1 euro", "Cash 3 euro", "Cash 5 euro" en "Cash 10 euro", door de Nationale Loterij georganiseerde openbare loterijen type koninklijk besluit prom. 27/04/2016 pub. 04/05/2016 numac 2016003156 bron regie der gebouwen Koninklijk besluit tot wijziging van artikel 3 van het koninklijk besluit van 3 november 1960 betreffende de comités tot aankoop van onroerende goederen voor rekening van de Staat, van de Staatsinstellingen en van de instellingen waarin de Staat een overwegend belang heeft type koninklijk besluit prom. 27/04/2016 pub. 09/05/2016 numac 2016003163 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit houdende benoeming van leden van het Comité van het Rentenfonds type koninklijk besluit prom. 27/04/2016 pub. 29/06/2016 numac 2016003207 bron federale overheidsdienst budget en beheerscontrole Koninklijk besluit houdende gedeeltelijke verdeling, betreffende schadevergoedingen en gerechtskosten van het provisioneel krediet ingeschreven in het programma 03-41-1 van de algemene uitgavenbegroting voor het begrotingsjaar 2016 bestemd tot het dekken van gerechtskosten en schadevergoedingen, achterstallige premies voor competentieontwikkeling, cybersecurity, investeringen in Defensie en andere diverse uitgaven type koninklijk besluit prom. 27/04/2016 pub. 30/12/2016 numac 2016009617 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit houdende de toekenning van een toelage van 24.000 euro aan de vzw "Geschillencommissie Reizen » voor het begrotingsjaar 2016 type koninklijk besluit prom. 27/04/2016 pub. 17/05/2016 numac 2016011191 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit tot vaststelling van de personeelsformatie bij het Belgisch Instituut voor postdiensten en telecommunicatie type koninklijk besluit prom. 27/04/2016 pub. 12/05/2016 numac 2016011199 bron programmatorische federale overheidsdienst maatschappelijke integratie, armoedebestrijding en sociale economie Koninklijk besluit houdende toekenning van een toelage aan het federaal Centrum voor analyse van de migratiestromen, de bescherming van de grondrechten van de vreemdelingen en de strijd tegen de **** tot ondersteuning van de werking van het Steunpunt tot bestrijding van de armoede, bestaansonzekerheid en sociale uitsluiting voor het jaar 2016 type koninklijk besluit prom. 27/04/2016 pub. 12/05/2016 numac 2016018174 bron federaal agentschap voor geneesmiddelen en gezondheidsproducten Koninklijk besluit tot toekenning van een toelage voor het jaar 2016 aan het "Belgisch Centrum voor farmacotherapeutische Informatie" type koninklijk besluit prom. 27/04/2016 pub. 23/05/2016 numac 2016018188 bron federaal agentschap voor de veiligheid van de voedselketen Koninklijk besluit tot opheffing van het koninklijk besluit van 19 december 2008 inzake speciale voorwaarden voor de invoer van producten die melk, melkproducten, soja, sojaproducten of ammoniumbicarbonaat bevatten, van oorsprong uit of verzonden uit China type koninklijk besluit prom. 27/04/2016 pub. 27/05/2016 numac 2016018194 bron federaal agentschap voor geneesmiddelen en gezondheidsproducten Koninklijk besluit tot erkenning van de opdrachtgevers voor niet-commerciële experimenten op grond van artikel 31, § 1, van de wet van 7 mei 2004 inzake experimenten op de menselijke persoon type koninklijk besluit prom. 27/04/2016 pub. 12/05/2016 numac 2016021044 bron programmatorische federale overheidsdienst wetenschapsbeleid Koninklijk besluit tot uitvoering van artikel 3 van de wet van 27 mei 2014 betreffende de **** voor sommige buitenlandse wetenschappelijke medewerkers bij arbeidsovereenkomst in dienst genomen in de Federale wetenschappelijke instellingen type koninklijk besluit prom. 27/04/2016 pub. 09/05/2016 numac 2016022191 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit houdende benoeming van de voorzitter van de Raad voor uitbetaling van de voordelen, opgericht bij de Federale Pensioendienst type koninklijk besluit prom. 27/04/2016 pub. 06/05/2016 numac 2016022193 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 12 november 2008 tot uitvoering van artikel 57, § 2, van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994, betreffende de berekeningsregels voor de per verpleegdag betaalde forfaitaire honoraria inzake klinische biologie type koninklijk besluit prom. 27/04/2016 pub. 18/05/2016 numac 2016022197 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 23 januari 2004 tot instelling van een regeling van sociale voordelen voor sommige kinesitherapeuten type koninklijk besluit prom. 27/04/2016 pub. 06/05/2016 numac 2016022194 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 3 augustus 2012 tot vaststelling van de voorwaarden en modaliteiten volgens welke het Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering een financiële tegemoetkoming toekent voor de werking van de representatieve beroepsorganisaties van de tandheelkundigen type koninklijk besluit prom. 27/04/2016 pub. 18/05/2016 numac 2016022196 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van de lijst gevoegd bij het koninklijk besluit van 24 oktober 2002 tot vaststelling van de procedures, termijnen en voorwaarden waaronder de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen tegemoetkomt in de kosten van dieetvoeding voor medisch gebruik type koninklijk besluit prom. 27/04/2016 pub. 12/05/2016 numac 2016024099 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit houdende benoeming van de leden van de Nationale Raad voor Ziekenhuisvoorzieningen type koninklijk besluit prom. 27/04/2016 pub. 13/05/2016 numac 2016024100 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 3 augustus 2007 betreffende de preventie en het herstel van milieuschade bij het in de handel brengen van genetisch gemodificeerde organismen of van producten die er bevatten type koninklijk besluit prom. 27/04/2016 pub. 24/05/2016 numac 2016024108 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot vaststelling van de financiële bijdrage van de Belgische federale overheid voor het jaar 2016 aan de Wereldorganisatie voor de dierengezondheid vroeger "Office International des Epizooties" genoemd type koninklijk besluit prom. 27/04/2016 pub. 13/06/2016 numac 2016024120 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot vaststelling van de Belgische financiële bijdrage voor 2016 aan het programma voor chemische producten van de OESO type koninklijk besluit prom. 27/04/2016 pub. 26/05/2016 numac 2016201685 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot vaststelling, voor de ondernemingen die onder het Paritair Subcomité voor de elektriciens : installatie en distributie ressorteren, van de voorwaarden waaronder het gebrek aan werk wegens economische oorzaken de uitvoering van de arbeidsovereenkomst voor werklieden schorst (1)

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 27/04/2016 pub. 09/05/2016 numac 2016011188 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit tot erkenning van vier coöperatieve vennootschappen type ministerieel besluit prom. 27/04/2016 pub. 09/05/2016 numac 2016011189 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit houdende ontslag en benoeming van een ondervoorzitter van de Raad voor het Verbruik type ministerieel besluit prom. 27/04/2016 pub. 09/05/2016 numac 2016011190 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit houdende ontslag en benoeming van effectieve en plaatsvervangende leden van de Raad voor het Verbruik type ministerieel besluit prom. 27/04/2016 pub. 12/05/2016 numac 2016011218 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit houdende ontslag en benoeming van een lid van de federale staat in het coördinatieorgaan van het vergunningscoördinerend en -faciliterend comité voor Trans-Europese energie-infrastructuurprojecten type ministerieel besluit prom. 27/04/2016 pub. 17/05/2016 numac 2016029223 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 28 januari 2015 tot vaststelling van de samenstelling van de Commissie voor de erkenning van de nuttige ervaring en de bekendheid voor de leden van het onderwijzend personeel van de Hogere Kunstscholen georganiseerd of gesubsidieerd door de Franse Gemeenschap

arrest

type arrest prom. 27/04/2016 pub. 11/05/2016 numac 2016022192 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Besluit van het Beheerscomité tot vaststelling van het personeelsplan van de Kruispuntbank van de sociale zekerheid voor het jaar 2016

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 27/04/2016 pub. 04/05/2016 numac 2016029214 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 20 september 2012 tot instelling van een mandatenregeling voor de ambtenaren-generaal van de Diensten van de Regering van de Franse Gemeenschap en de instellingen van openbaar nut die onder het Comité van Sector XVII ressorteren type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 27/04/2016 pub. 17/05/2016 numac 2016029219 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Executieve van de Franse Gemeenschap van 27 december 1991 betreffende de ambten, opdrachten en betrekkingen van de leden van het personeel van het onderwijs voor sociale promotie type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 27/04/2016 pub. 25/05/2016 numac 2016029226 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 6 februari 2014 tot benoeming van de leden van de raad van bestuur en de ondervoorzitters van de ARES type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 27/04/2016 pub. 26/05/2016 numac 2016029228 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap genomen met toepassing van artikel 7, vijfde lid, van het decreet van 11 april 2014 tot finalisering van de overdracht van de studies van vertaler-tolk naar de universiteit<;2L>

erratum

type erratum prom. 27/04/2016 pub. 09/06/2016 numac 2016012092 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot vaststelling, voor de ondernemingen die onder het Paritair Subcomité voor de elektriciens: installatie en distributie ressorteren, van de voorwaarden waaronder het gebrek aan werk wegens economische oorzaken de uitvoering van de arbeidsovereenkomst voor werklieden schorst. - Erratum
^