Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de publicaties van 6 mei 2016

Snelle toegang:

wet

type wet prom. 27/04/2016 pub. 06/05/2016 numac 2016003144 bron federale overheidsdienst financien Wet tot aanpassing van de bepalingen tot toekenning van titels en graden in de fiscale wetboeken en de wettelijke bepalingen met betrekking tot de douane en accijnzen, en houdende diverse andere bepalingen type wet prom. -- pub. 06/05/2016 numac 2016003154 bron europese centrale bank Toestemming voor de overdracht van rechten en verplichtingen tussen kredietinstellingen of tussen dergelijke instellingen en andere in de financiële sector bedrijvige instellingen Met toepassing van artikel 77 van de wet van 25 april 2014 op het statuut van en het toezicht op kr(...)

programmawet

type programmawet prom. 26/12/2015 pub. 06/05/2016 numac 2016000273 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Programmawet . - Duitse vertaling

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 26/02/2010 pub. 06/05/2016 numac 2016000276 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 17 februari 2005 tot regeling van de inschrijving van de personen die een activiteit van minnelijke invordering van schulden uitoefenen en van de waarborgen waarover deze personen moeten beschikken. - Duitse vertaling type koninklijk besluit prom. -- pub. 06/05/2016 numac 2016007114 bron ministerie van landsverdediging Krijgsmacht. - **** **** koninklijk besluit ****. 1170 van 18 maart 2016, wordt kapitein-commandant ****. **** op pensioen gesteld op 1 oktober 2016. type koninklijk besluit prom. 10/04/2016 pub. 06/05/2016 numac 2016007113 bron ministerie van landsverdediging Koninklijk besluit betreffende de samenstelling van de examencommissie voor de voorstelling van de masterproef in de Koninklijke Militaire School voor het academiejaar 2015-2016 van de 166ste promotie polytechniek en de 151ste promotie sociale en militaire wetenschappen type koninklijk besluit prom. -- pub. 06/05/2016 numac 2016007115 bron ministerie van landsverdediging Krijgsmacht. - **** **** koninklijk besluit ****. 1169 van 18 maart 2016, wordt kapitein-commandant S. **** **** op pensioen gesteld op 1 januari 2017. type koninklijk besluit prom. -- pub. 06/05/2016 numac 2016007125 bron ministerie van landsverdediging Krijgsmacht. - Speciale functie. - Aanstelling Bij koninklijk besluit ****. 1189 van 25 maart 2016, wordt kolonel **** ****. **** op 17 mei 2016 aangesteld in de graad van brigadegeneraal, om de functie van **** **** bij de **** type koninklijk besluit prom. -- pub. 06/05/2016 numac 2016009198 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde Bij koninklijk besluit van 15 april 2016, in werking tredend op 31 mei 2016 's avonds, is mevr. Pardaens G., griffier-hoofd van dienst bij de rechtbank van eerste aanleg Oost-Vlaanderen, op haar verzoek in ruste gesteld; Bet Bij koninklijk besluit van 15 april 2016, in werking tredend op 10 december 2016 `s avonds, is (...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 06/05/2016 numac 2016009203 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde Bij koninklijk besluit van 1 mei 2016, is het koninklijk besluit van 10 augustus 2015 waarbij de heer Vanden Eede J., raadsheer in het hof van beroep te Antwerpen, wordt in ruste gesteld met ingang van 30 april 2016 `s avonds, De heer Vanden Eede J., raadsheer in het hof van beroep te Antwerpen, is gemachtigd om zijn ambt te(...) type koninklijk besluit prom. 27/04/2016 pub. 06/05/2016 numac 2016022193 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 12 november 2008 tot uitvoering van artikel 57, § 2, van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994, betreffende de berekeningsregels voor de per verpleegdag betaalde forfaitaire honoraria inzake klinische biologie type koninklijk besluit prom. 27/04/2016 pub. 06/05/2016 numac 2016022194 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 3 augustus 2012 tot vaststelling van de voorwaarden en modaliteiten volgens welke het Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering een financiële tegemoetkoming toekent voor de werking van de representatieve beroepsorganisaties van de tandheelkundigen type koninklijk besluit prom. -- pub. 06/05/2016 numac 2016200731 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 23 september 2015, gesloten in het Paritair Subcomité voor de grondafhandeling op luchthavens, betreffende de inspanningen ten voordele van de risicogroepen type koninklijk besluit prom. -- pub. 06/05/2016 numac 2016200926 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 29 juni 2015, gesloten in het Paritair Comité voor de handel in voedingswaren, betreffende het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag vanaf 60 jaar type koninklijk besluit prom. -- pub. 06/05/2016 numac 2016200930 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 5 oktober 2015, gesloten in het Paritair Comité voor de diensten en organismen voor technische controles en gelijkvormigheidstoetsing, betreffende de syndicale waarborgen 2016 type koninklijk besluit prom. -- pub. 06/05/2016 numac 2016200972 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 9 september 2015, gesloten in het Paritair Comité voor de papier- en kartonbewerking, betreffende de anciënniteit type koninklijk besluit prom. -- pub. 06/05/2016 numac 2016200989 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 5 oktober 2015, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden uit de **** handel, het vervoer en de logistiek, betreffende de bevordering van de aanwerving van jongeren type koninklijk besluit prom. -- pub. 06/05/2016 numac 2016200993 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 29 juni 2015, gesloten in het Paritair Comité voor de voedingsnijverheid, betreffende de eindeloopbaandagen type koninklijk besluit prom. -- pub. 06/05/2016 numac 2016200990 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 21 september 2015, gesloten in het Paritair Comité voor de warenhuizen, betreffende de toekenning van een jaarlijkse premie in uitvoering van het sectorakkoord 2005-2006 type koninklijk besluit prom. -- pub. 06/05/2016 numac 2016202493 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde Bij koninklijke besluiten van 22 april 2016 : - dat uitwerking heeft met ingang van 31 december 2015 's avonds, is aan de heer Vanderheyden J., op zijn verzoek, eervol ontslag verleend uit zijn ambt van rechter in handelszak - dat uitwerking heeft op 31 januari 2016 's avonds, is het aan de heer Vandendries J., vergund de (...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 06/05/2016 numac 2016202495 bron federale overheidsdienst justitie Notariaat Bij koninklijke besluiten van 27 april 2016, die in werking treden op 7 mei 2016 : - is aan de heer Lempereur B., ontslag verleend uit zijn ambt van notaris ter standplaats Saint-Léger. - is het aantal notarissen in het gerechtel Het beroep tot nietigverklaring van de voormelde akten met individuele strekking kan voor de afdeli(...)

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 06/04/2016 pub. 06/05/2016 numac 2016035740 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit betreffende de uitvaardiging van bepalingen met betrekking tot de oproep 2016 tot het indienen van aanvragen voor investeringssubsidies en projectsubsidies voor fiets- en wandelnetwerken

decreet

type decreet prom. 25/03/2016 pub. 06/05/2016 numac 2016035746 bron vlaamse overheid Decreet tot wijziging van het decreet van 8 mei 2009 betreffende de diepe ondergrond, wat betreft het invoegen van een hoofdstuk over het opsporen en het winnen van aardwarmte en een hoofdstuk over een structuurvisie inzake de diepe ondergrond

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 21/04/2016 pub. 06/05/2016 numac 2016027100 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot uitvoering van de artikelen 418/3 tot 418/4 van het Waalse Wetboek van Sociale Actie en Gezondheid betreffende de erkenning van een elektronisch uitwisselingsplatform van de gezondheidsgegevens

besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering

type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 21/04/2016 pub. 06/05/2016 numac 2016031352 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende aanwijzing van de afgevaardigde voor de gegevensbescherming bij het Brussels Instituut voor Statistiek en Analyse

bericht

type bericht prom. -- pub. 06/05/2016 numac 2016202333 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Officieel bericht Aanpassing buiten index op 1 januari 2016 van het bedrag van sommige sociale uitkeringen Aan het spilindexcijfer 119,62 wordt, vanaf 1 januari 2016, het bedrag van de volgende sociale uitkeringen vastgeleg(...) A. Ziekte- en invaliditeitsverzekering Krachtens het koninklijk besluit van 28 april 2015 tot wi(...)

erkenning

type erkenning prom. -- pub. 06/05/2016 numac 2016202303 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken FEDERAAL AGENTSCHAP VOOR NUCLEAIRE CONTROLE Kennisgeving. - Erkenning van deskundigen bevoegd in de fysische controle van klasse II, in toepassing van artikel 73 van het koninklijk besluit van 20 juli 2001 houdende algemeen reglement op de besch De heer VAN KELECOM, Pieter, geboren te Ninove op 22 augustus 1988, wordt erkend als deskundige bev(...)

lijst

type lijst prom. -- pub. 06/05/2016 numac 2016202455 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Lijst van ondernemingen waarvoor in de Kruispuntbank van Ondernemingen werd overgegaan tot de intrekking van de ambtshalve doorhaling uitgevoerd overeenkomstig artikel III.42 van het Wetboek van economisch recht Als u vragen hebt, kunt u de webs Ond. Nr. 0451.908.152 SPECIALISTE-INCENDIE-CHAUFFAGE-ELECTRICITE intrekking van de ambtshalve(...) type lijst prom. -- pub. 06/05/2016 numac 2016202456 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Lijst van ondernemingen waarvoor in de Kruispuntbank van Ondernemingen werd overgegaan tot de annulatie van de ambtshalve doorhaling uitgevoerd overeenkomstig artikel III.42, paragraaf 1, 1e alinea, 4° van het Wetboek van economisch recht Als u Ond. Nr. 0416.790.984 GREECE EXPORT Ond. Nr. 0416.792.271 COBELCO INTERNATIONAL Ond. N(...)

vergunning

type vergunning prom. -- pub. 06/05/2016 numac 2016000255 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Tombola. - Vergunning Bij koninklijk besluit van 28 april 2016 genomen krachtens de wet van 31 december 1851, op de loterijen, is vergunning verleend aan de vereniging zonder winstoogmerk « Federatie Abbé Froidure » te Brussel om van 1 mei 2016

erratum

type erratum prom. -- pub. 06/05/2016 numac 2016009199 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde. - Erratum In het Belgisch Staatsblad van 1 april 2016, bladzijde 22212, regel 32, Nederlandstalige tekst, lezen : "parket arbeidsauditoraat Halle-Vilvoorde" i.p.v. "parket Halle-Vilvoorde". Het beroep to

buitenlandse consulaten

type buitenlandse consulaten prom. -- pub. 06/05/2016 numac 2016015063 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Buitenlandse Consulaten in België Op 22 april 2016 heeft de heer **** **** de nodige volmacht ontvangen om het ambt van **** van de **** **** te **** uit te oefenen, met als consulair ressort **** en ****.

document

type document prom. 25/02/2016 pub. 06/05/2016 numac 2016201973 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Besluit van de Regering tot vastlegging van de volgende programma's van de opleiding tot ondernemingshoofd: bedrijfsbeheer 2015, tuinaannemer en ontwerper voor visuele marketing (U10/2015)

erratum

type erratum prom. -- pub. 06/05/2016 numac 2016202494 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde. - Erratum In het ministerieel besluit van 24 maart 2016, waarbij de duur van de stage van mevr. Allegre S., gerechtelijk stagiair voor het rechtsgebied van het hof van beroep te Brussel, wordt verlengd met een periode van zes

vacante bettreking

type vacante bettreking prom. -- pub. 06/05/2016 numac 2016009196 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde. - Vacante betrekkingen. - Erratum In het Belgisch Staatsblad van 30 oktober 2015: bladzijde 66532, regel 41, Nederlandstalige tekst, lezen: « Griffier dossierbeheerder hoofdzakelijk ingeschakeld in de primaire processen bij type vacante bettreking prom. -- pub. 06/05/2016 numac 2016009197 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde. - Vacante betrekkingen. - Erratum In het Belgisch Staatsblad van 28 juli 2015: bladzijde 47883, regel 14, Nederlandstalige tekst, lezen: "Medewerker dossierbeheer bij het parket Brussel: 17 " ipv "(...) bladzijde 47883, regel 17, Nederlandstalige tekst, lezen: "Medewerker dossierbeheer bij het pa(...)

aanwerving

type aanwerving prom. -- pub. 06/05/2016 numac 2016202500 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Werving. - Uitslag Vergelijkende selectie van **** juristen De vergelijkende selectie van **** juristen (niveau ****1), voor de Openbare Instellingen voor Sociale Zekerheid (****) (****16039), werd afgesloten op 27 april 201(...) Er zijn 59 geslaagden. (...)
^