Etaamb.openjustice.be
Wet van 11 juni 2020
gepubliceerd op 19 juni 2020

Wet tot aanpassing van verscheidene belastingwetboeken aan de wet van 5 mei 2019 houdende diverse bepalingen in strafzaken en inzake erediensten, en tot wijziging van de wet van 28 mei 2002 betreffende de euthanasie en van het Sociaal Strafwetboek

bron
federale overheidsdienst financien
numac
2020041744
pub.
19/06/2020
prom.
11/06/2020
ELI
eli/wet/2020/06/11/2020041744/staatsblad
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
links
Raad van State (chrono)Kamer (parl. doc.)
Document Qrcode

11 JUNI 2020. - Wet tot aanpassing van verscheidene belastingwetboeken aan de wet van 5 mei 2019Relevante gevonden documenten type wet prom. 05/05/2019 pub. 24/05/2019 numac 2019030435 bron federale overheidsdienst justitie Wet houdende diverse bepalingen in strafzaken en inzake erediensten, en tot wijziging van de wet van 28 mei 2002 betreffende de euthanasie en van het Sociaal Strafwetboek sluiten houdende diverse bepalingen in strafzaken en inzake erediensten, en tot wijziging van de wet van 28 mei 2002 betreffende de euthanasie en van het Sociaal Strafwetboek


FILIP, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

De Kamer van volksvertegenwoordigers heeft aangenomen en Wij bekrachtigen, hetgeen volgt : HOOFDSTUK I. - Algemene bepaling

Artikel 1.Deze wet regelt een aangelegenheid als bedoeld in artikel 74 van de Grondwet. HOOFDSTUK II. - Wijzigingen van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992

Art. 2.In artikel 461, eerste lid, van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992, vervangen bij de wetten van 28 december 1992 en 20 september 2012 en gewijzigd bij de wet van 27 april 2016Relevante gevonden documenten type wet prom. 27/04/2016 pub. 06/05/2016 numac 2016003144 bron federale overheidsdienst financien Wet tot aanpassing van de bepalingen tot toekenning van titels en graden in de fiscale wetboeken en de wettelijke bepalingen met betrekking tot de douane en accijnzen, en houdende diverse andere bepalingen sluiten, worden de woorden "artikel 29, derde lid," vervangen door de woorden "artikel 29, § 3, tweede lid,".

Art. 3.In artikel 462 van hetzelfde Wetboek, hersteld bij de wet van 20 september 2012Relevante gevonden documenten type wet prom. 20/09/2012 pub. 22/10/2012 numac 2012009416 bron federale overheidsdienst justitie Wet tot instelling van het « una via »-principe in de vervolging van overtredingen van de fiscale wetgeving en tot verhoging van de fiscale penale boetes sluiten en gewijzigd bij de wet van 27 april 2016Relevante gevonden documenten type wet prom. 27/04/2016 pub. 06/05/2016 numac 2016003144 bron federale overheidsdienst financien Wet tot aanpassing van de bepalingen tot toekenning van titels en graden in de fiscale wetboeken en de wettelijke bepalingen met betrekking tot de douane en accijnzen, en houdende diverse andere bepalingen sluiten, worden de woorden "artikel 29, tweede en derde lid," vervangen door de woorden "artikel 29, § 2 en § 3, eerste en tweede lid,".

Art. 4.In artikel 463, vierde lid, van hetzelfde Wetboek, laatstelijk gewijzigd bij de wet van 25 april 2014Relevante gevonden documenten type wet prom. 25/04/2014 pub. 27/05/2014 numac 2014003225 bron federale overheidsdienst financien Wet inzake het statuut van en het toezicht op de onafhankelijk financieel planners en inzake het verstrekken van raad over financiële planning door gereglementeerde ondernemingen en tot wijziging van het Wetboek van vennootschappen en van de wet van 2 augustus 2002 betreffende het toezicht op de financiële sector en de financiële diensten type wet prom. 25/04/2014 pub. 19/08/2014 numac 2014000465 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet ter verbetering van verschillende wetten die een aangelegenheid regelen als bedoeld in artikel 78 van de Grondwet sluiten, worden de woorden "artikel 29, derde lid," vervangen door de woorden "artikel 29, § 3, tweede lid,".

Art. 5.De artikelen 2 tot 4 hebben uitwerking met ingang van 1 januari 2020. HOOFDSTUK III. - Wijzigingen van het Wetboek van de belasting over de toegevoegde waarde

Art. 6.In artikel 74bis, vierde lid, van het Wetboek van de belasting over de toegevoegde waarde, ingevoegd bij de wet van 4 augustus 1986 en laatstelijk gewijzigd bij de wet van 27 juni 2016, worden de woorden "artikel 29, derde lid," vervangen door de woorden "artikel 29, § 3, tweede lid,".

Art. 7.In artikel 74ter van hetzelfde Wetboek ingevoegd bij de wet van 20 september 2012Relevante gevonden documenten type wet prom. 20/09/2012 pub. 22/10/2012 numac 2012009416 bron federale overheidsdienst justitie Wet tot instelling van het « una via »-principe in de vervolging van overtredingen van de fiscale wetgeving en tot verhoging van de fiscale penale boetes sluiten en gewijzigd bij de wet van 27 april 2016Relevante gevonden documenten type wet prom. 27/04/2016 pub. 06/05/2016 numac 2016003144 bron federale overheidsdienst financien Wet tot aanpassing van de bepalingen tot toekenning van titels en graden in de fiscale wetboeken en de wettelijke bepalingen met betrekking tot de douane en accijnzen, en houdende diverse andere bepalingen sluiten, worden de woorden "artikel 29, tweede en derde lid," vervangen door de woorden "artikel 29, § 2 en § 3, eerste en tweede lid,".

Art. 8.De artikelen 6 en 7 hebben uitwerking met ingang van 1 januari 2020. HOOFDSTUK IV. - Wijzigingen van het Wetboek van de minnelijke en gedwongen invordering van de fiscale en niet-fiscale schuldvorderingen

Art. 9.In titel 5, hoofdstuk 2, van het Wetboek van de minnelijke en gedwongen invordering van de fiscale en niet-fiscale schuldvorderingen Wetboek, wordt een artikel 86/1 ingevoegd, luidende: "

Art. 86/1.Ten einde te vermijden dat een veroordeelde aan een onredelijk zware straf zou worden onderworpen, houdt de rechter bij de straftoemeting rekening met de verschuldigde administratieve geldboeten.

Artikel 42, 3°, van het Strafwetboek vindt geen toepassing op de vermogensvoordelen die rechtstreeks uit de misdrijven bedoeld in de artikelen 85 tot 89 en 91 zijn verkregen, op de goederen en waarden die in de plaats ervan zijn gesteld en op de inkomsten uit de belegde voordelen in geval de vordering van de fiscale administratie gegrond wordt verklaard en tot een effectieve betaling van deze volledige vordering heeft geleid.".

Art. 10.In artikel 94 van hetzelfde Wetboek, worden de volgende wijzigingen aangebracht: a) in paragraaf 2, eerste lid, worden de woorden "artikel 29, tweede lid" vervangen door de woorden "artikel 29, § 2"; b) paragraaf 2, tweede lid, wordt vervangen als volgt: "Het openbaar ministerie beslist om al dan niet de strafvordering in te stellen van de feiten waarvan het kennis heeft genomen gedurende het overleg bedoeld in artikel 29, § 3, tweede lid van het Wetboek van strafvordering binnen de drie maanden na de initiële aangifte bedoeld in artikel 29, § 3, eerste lid, van hetzelfde Wetboek."; c) in paragraaf 3, eerste lid, worden de woorden "artikel 29, derde lid" vervangen door de woorden "artikel 29, § 3, tweede lid".

Art. 11.In artikel 95 van hetzelfde Wetboek worden de woorden "artikel 29, tweede en derde lid" vervangen door de woorden "artikel 29, § 2 en § 3, tweede lid".

Art. 12.In artikel 96, vierde lid, van hetzelfde Wetboek worden de woorden "artikel 29, derde lid" vervangen door de woorden "artikel 29, § 3, tweede lid".

Art. 13.De artikelen 9 tot 12 hebben uitwerking met ingang van 1 januari 2020.

Kondigen deze wet af, bevelen dat zij met 's Lands zegel zal worden bekleed en door het Belgisch Staatsblad zal worden bekendgemaakt.

Gegeven te Brussel, 11 juni 2020.

FILIP Van Koningswege : De Vice-Eerste Minister en Minister van Financiën, A. DE CROO Met 's Lands zegel gezegeld : De Minister van Justitie, K. GEENS _______ Nota (1) Kamer van volksvertegenwoordigers (www.dekamer.be) Stukken : K55-1147 Integraal verslag: 4 juni 2020

^