Etaamb.openjustice.be
Wet van 20 september 2012
gepubliceerd op 22 oktober 2012

Wet tot instelling van het « una via »-principe in de vervolging van overtredingen van de fiscale wetgeving en tot verhoging van de fiscale penale boetes

bron
federale overheidsdienst justitie
numac
2012009416
pub.
22/10/2012
prom.
20/09/2012
ELI
eli/wet/2012/09/20/2012009416/staatsblad
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
links
Raad van State (chrono)Kamer (parl. doc.)Senaat (fiche)
Document Qrcode

20 SEPTEMBER 2012. - Wet tot instelling van het « una via »-principe in de vervolging van overtredingen van de fiscale wetgeving en tot verhoging van de fiscale penale boetes (1)


ALBERT II, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

De Kamers hebben aangenomen en Wij bekrachtigen hetgeen volgt : TITEL I. - Voorafgaande bepaling

Artikel 1.Deze wet regelt een aangelegenheid als bedoeld in artikel 78 van de Grondwet.

TITEL II. - Wijziging van het Wetboek van strafvordering

Art. 2.Artikel 29 van het Wetboek van strafvordering, laatstelijk gewijzigd bij de wet van 23 maart 1999Relevante gevonden documenten type wet prom. 23/03/1999 pub. 15/06/1999 numac 1999022541 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Wet tot bekrachtiging en tot wijziging van de koninklijke besluiten genomen met toepassing van de wet van 26 juli 1996 tot modernisering van de sociale zekerheid en tot vrijwaring van de leefbaarheid van de wettelijke pensioenstelsels type wet prom. 23/03/1999 pub. 27/03/1999 numac 1999003181 bron ministerie van financien Wet betreffende de rechterlijke inrichting in fiscale zaken type wet prom. 23/03/1999 pub. 06/05/1999 numac 1999032280 bron ministerie van financien Wet houdende bekrachtiging van het koninklijk besluit van 20 mei 1997 tot wijziging van het KB/WIB 92, voorzover het betrekking heeft op de bedrijfsvoorheffing, en van het koninklijk besluit van 5 december 1997 tot wijziging van het KB/WIB 92, op het stuk van de bedrijfsvoorheffing sluiten, wordt aangevuld met een derde lid, luidende : « De in het tweede lid bedoelde gewestelijke directeur of de ambtenaar die hij aanwijst, kan in het kader van de strijd tegen de fiscale fraude over concrete dossiers overleg plegen met de procureur des Konings. De procureur des Konings kan de strafrechtelijk strafbare feiten waarvan hij kennis heeft genomen tijdens het overleg, vervolgen. Het overleg kan ook plaatsvinden op initiatief van de procureur des Konings. De bevoegde politionele overheden kunnen deelnemen aan het overleg. » TITEL III. - Financiën HOOFDSTUK 1. - Wijzigingen van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 Afdeling 1. - Instellen van het « una via »-principe

Art. 3.Artikel 444 van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992, gewijzigd bij het koninklijk besluit van 20 juli 2000Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 20/07/2000 pub. 30/08/2000 numac 2000003473 bron ministerie van economische zaken Koninklijk besluit houdende uitvoering van de wet van 26 juni 2000 betreffende de invoering van de euro in de wetgeving die betrekking heeft op aangelegenheden als bedoeld in artikel 78 van de Grondwet voor aangelegenheden die ressorteren onder het Ministerie van Economische Zaken type koninklijk besluit prom. 20/07/2000 pub. 30/08/2000 numac 2000003475 bron ministerie van middenstand en landbouw Koninklijk besluit houdende uitvoering van de wet van 26 juni 2000 betreffende de invoering van de euro in de wetgeving die betrekking heeft op aangelegenheden als bedoeld in artikel 78 van de grondwet, voor wat Landbouw en Middenstand betreft type koninklijk besluit prom. 20/07/2000 pub. 30/08/2000 numac 2000003489 bron ministerie van buitenlandse zaken, buitenlandse handel en internationale samenwerking Koninklijk besluit houdende uitvoering inzake het Ministerie van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Internationale Samenwerking van de wet van 26 juni 2000 betreffende de invoering van de euro in de wetgeving die betrekking heeft op aangelegenheden zoals bedoeld in artikel 78 van de Grondwet type koninklijk besluit prom. 20/07/2000 pub. 30/08/2000 numac 2000003472 bron ministerie van ambtenarenzaken Koninklijk besluit tot wijziging van diverse verordeningsbepalingen die ressorteren onder de bevoegheid van het ministerie van ambtenarenzaken met het oog op de omschakeling naar de euro type koninklijk besluit prom. 20/07/2000 pub. 30/08/2000 numac 2000003481 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit betreffende de invoering van de euro voor de aangelegenheden die ressorteren onder het Ministerie van Sociale Zaken, Volksgezondheid en Leefmilieu type koninklijk besluit prom. 20/07/2000 pub. 30/08/2000 numac 2000003486 bron ministerie van verkeer en infrastructuur Koninklijk besluit betreffende de invoering van de euro in de regelgeving die ressorteert onder het Ministerie van Verkeer en Infrastructuur type koninklijk besluit prom. 20/07/2000 pub. 30/08/2000 numac 2000003474 bron ministerie van economische zaken Koninklijk besluit betreffende de invoering van de euro in de reglementering voor aangelegenheden die ressorteren onder het Ministerie van Economische Zaken sluiten, wordt aangevuld met een vijfde lid, luidende : « Zonder afbreuk te doen aan de geldigheid van de bestuurs- of gerechtelijke handelingen verricht met het oog op de vestiging of de invordering van de belastingsschuld, worden de opeisbaarheid van de belastingverhoging en het verloop van de verjaring van de vordering tot voldoening geschorst wanneer het openbaar ministerie de strafvordering overeenkomstig artikel 460 uitoefent. De aanhangigmaking bij de correctionele rechtbank maakt de belastingverhoging definitief niet opeisbaar. Daarentegen maakt de beschikking van buitenvervolgingstelling een einde aan de schorsing van de opeisbaarheid en de schorsing van de verjaring. »

Art. 4.Artikel 445 van hetzelfde Wetboek, laatstelijk gewijzigd bij de wet van 28 december 2011Relevante gevonden documenten type wet prom. 28/12/2011 pub. 30/12/2011 numac 2011021115 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Wet houdende diverse bepalingen type wet prom. 28/12/2011 pub. 01/02/2012 numac 2012014018 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Wet tot wijziging van de wet van 19 december 2006 betreffende de exploitatieveiligheid van de spoorwegen, met het oog op de invoering van bestuurlijke boetes type wet prom. 28/12/2011 pub. 30/12/2011 numac 2011021116 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Wet houdende diverse bepalingen inzake justitie (1) sluiten, wordt aangevuld met een nieuw lid, luidende : « Zonder afbreuk te doen aan de geldigheid van de bestuurs- of gerechtelijke handelingen verricht met het oog op de vestiging of de invordering van de belastingsschuld, worden de opeisbaarheid van de fiscale geldboeten en het verloop van de verjaring van de vordering tot voldoening geschorst wanneer het openbaar ministerie de strafvordering overeenkomstig artikel 460 uitoefent. De aanhangigmaking bij de correctionele rechtbank maakt de fiscale geldboeten definitief niet opeisbaar. Daarentegen maakt de beschikking van buitenvervolgingstelling een einde aan de schorsing van de opeisbaarheid en de schorsing van de verjaring. »

Art. 5.Artikel 449 van hetzelfde Wetboek, gewijzigd bij de programmawet (I) van 27 december 2006 wordt vervangen als volgt : «

Art. 449.Hij die met bedrieglijk opzet of met het oogmerk om te schaden, de bepalingen van dit Wetboek of van de ter uitvoering ervan genomen besluiten overtreedt, wordt gestraft met gevangenisstraf van acht dagen tot twee jaar en met geldboete van 250 euro tot 500.000 euro of met een van die straffen alleen. »

Art. 6.Artikel 460, § 2, van hetzelfde Wetboek wordt aangevuld met een tweede lid, luidende : « Het openbaar ministerie kan de strafrechtelijk strafbare feiten vervolgen waarvan het tijdens het in artikel 29, derde lid, van het Wetboek van strafvordering bedoelde overleg kennis heeft genomen. »

Art. 7.Artikel 461, eerste lid, van hetzelfde Wetboek, vervangen bij de wet van 28 december 1992, wordt vervangen als volgt : « Onverminderd het in artikel 29, derde lid, van het Wetboek van strafvordering bedoelde overleg kan de procureur des Konings, indien hij een vervolging instelt wegens feiten die strafrechtelijk strafbaar zijn ingevolge de bepalingen van dit Wetboek of van de ter uitvoering ervan genomen besluiten, het advies vragen van de bevoegde gewestelijke directeur. De procureur des Konings voegt het feitenmateriaal waarover hij beschikt bij zijn verzoek om advies. De gewestelijke directeur antwoordt op dit verzoek binnen vier maanden na de ontvangst ervan. »

Art. 8.Artikel 462 van hetzelfde Wetboek, opgeheven bij de wet van 15 maart 1999Relevante gevonden documenten type wet prom. 15/03/1999 pub. 27/03/1999 numac 1999003180 bron ministerie van financien Wet betreffende de beslechting van fiscale geschillen sluiten, wordt hersteld als volgt : «

Art. 462.In het kader van de kennisgeving en het overleg bedoeld in artikel 29, tweede en derde lid, van het Wetboek van strafvordering, deelt de bevoegde gewestelijke directeur of de ambtenaar die hij aanwijst, de gegevens van het fiscaal dossier met betrekking tot de feiten die strafrechtelijk strafbaar zijn ingevolge de bepalingen van dit Wetboek of van de ter uitvoering ervan genomen besluiten mede aan het openbaar ministerie. »

Art. 9.Artikel 463 van hetzelfde Wetboek, laatstelijk gewijzigd bij de wet van 13 maart 2002Relevante gevonden documenten type wet prom. 13/03/2002 pub. 29/03/2002 numac 2002003155 bron ministerie van financien Wet met het oog op het ter beschikking stellen van de federale politie van ambtenaren van de fiscale administraties sluiten, wordt aangevuld met een lid, luidende : « Het eerste lid is niet van toepassing op de ambtenaren die deelnemen aan het in artikel 29, derde lid, van het Wetboek van strafvordering bedoelde overleg. » Afdeling 2. - Verhoging van de strafrechtelijke fiscale boetes

Art. 10.In artikel 450 van hetzelfde Wetboek, gewijzigd bij de programmawet (I) van 27 december 2006, worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° in het eerste lid worden de woorden « 125.000 EUR » vervangen door de woorden « 500.000 euro »; 2° in het tweede lid worden de woorden « 125.000 EUR » vervangen door de woorden « 500.000 euro ».

Art. 11.In artikel 452 van hetzelfde Wetboek, gewijzigd bij de programmawet (I) van 27 december 2006, worden de woorden « 12.500 EUR » vervangen door de woorden « 500.000 euro ».

Art. 12.In artikel 456 van hetzelfde Wetboek, gewijzigd bij de programmawet (I) van 27 december 2006, worden de woorden « 125.000 EUR » vervangen door de woorden « 500.000 euro ».

Art. 13.In artikel 457, § 2, van hetzelfde Wetboek worden de woorden « vindt geen toepassing op » vervangen door de woorden « is van toepassing op ». HOOFDSTUK 2. - Wijzigingen van het Wetboek van de belasting over de toegevoegde waarde Afdeling 1. - Instellen van het « una via »-principe

Art. 14.Artikel 72 van het Wetboek van de belasting over de toegevoegde waarde, laatstelijk gewijzigd bij de wet van 22 juli 1993, wordt aangevuld met een tweede lid, luidende : « Zonder afbreuk te doen aan de geldigheid van de bestuurs- of gerechtelijke handelingen verricht met het oog op de vestiging of de invordering van de belastingsschuld, worden de opeisbaarheid van de fiscale geldboeten en het verloop van de verjaring van de vordering tot voldoening geschorst wanneer het openbaar ministerie de in artikel 74 bedoelde strafvordering uitoefent. De aanhangigmaking bij de correctionele rechtbank maakt de fiscale geldboeten definitief niet opeisbaar. Daarentegen maakt de beschikking van buitenvervolgingstelling een einde aan de schorsing van de opeisbaarheid en de schorsing van de verjaring. »

Art. 15.In artikel 74 van hetzelfde Wetboek, vervangen bij de wet van 4 augustus 1986 en gewijzigd bij de wetten van 28 december 1992 en 15 maart 1999, worden de §§ 2 en 3 vervangen als volgt : « § 2. Het openbaar ministerie kan geen vervolging instellen indien het kennis heeft gekregen van de feiten ten gevolge van een klacht of een aangifte van een ambtenaar die niet de machtiging had waarvan sprake is in artikel 29, tweede lid, van het Wetboek van strafvordering.

Het openbaar ministerie kan echter de strafrechtelijk strafbare feiten vervolgen waarvan het tijdens het in artikel 29, derde lid, van het Wetboek van strafvordering bedoelde overleg kennis heeft genomen. § 3. Onverminderd het in artikel 29, derde lid, van het Wetboek van strafvordering bedoelde overleg, kan de procureur des Konings, indien hij een vervolging instelt wegens feiten die strafrechtelijk strafbaar zijn ingevolge de bepalingen van dit Wetboek of van de ter uitvoering ervan genomen besluiten, het advies vragen van de bevoegde gewestelijke directeur. De procureur des Konings voegt het feitenmateriaal waarover hij beschikt bij zijn verzoek om advies. De gewestelijke directeur antwoordt op dit verzoek binnen vier maanden na de ontvangst ervan.

In geen geval schorst het verzoek om advies de strafvordering. »

Art. 16.Artikel 74bis van hetzelfde Wetboek, ingevoegd bij de wet van 4 augustus 1986 en laatstelijk gewijzigd bij de wet van 13 maart 2002Relevante gevonden documenten type wet prom. 13/03/2002 pub. 29/03/2002 numac 2002003155 bron ministerie van financien Wet met het oog op het ter beschikking stellen van de federale politie van ambtenaren van de fiscale administraties sluiten, wordt aangevuld met een vierde lid, luidende : « Het eerste lid is niet van toepassing op de ambtenaren die deelnemen aan het in artikel 29, derde lid van het Wetboek van strafvordering bedoelde overleg. »

Art. 17.Hoofdstuk XI van hetzelfde Wetboek wordt aangevuld met een artikel 74ter, luidende : «

Art. 74ter.In het kader van de kennisgeving en het overleg bedoeld in artikel 29, tweede en derde lid, van het Wetboek van strafvordering, deelt de bevoegde gewestelijke directeur of de ambtenaar die hij aanwijst, de gegevens van het fiscaal dossier met betrekking tot de feiten die strafrechtelijk strafbaar zijn ingevolge de bepalingen van dit Wetboek of van de ter uitvoering ervan genomen besluiten mede aan het openbaar ministerie. » Afdeling 2. - Verhoging van de strafrechtelijke fiscale boetes

Art. 18.Artikel 73 van hetzelfde Wetboek, vervangen bij de wet van 10 februari 1981Relevante gevonden documenten type wet prom. 10/02/1981 pub. 30/01/2014 numac 2014000049 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Herstelwet inzake de pensioenen van de sociale sector. - Officieuze coördinatie in het Duits van uittreksels sluiten en laatstelijk gewijzigd bij de programmawet (I) van 27 december 2006, wordt vervangen als volgt : « Hij die met bedrieglijk opzet of met het oogmerk om te schaden, de bepalingen van dit Wetboek of van de ter uitvoering ervan genomen besluiten overtreedt, wordt gestraft met gevangenisstraf van acht dagen tot twee jaar en met geldboete van 250 euro tot 500.000 euro of met een van die straffen alleen. »

Art. 19.In artikel 73bis van hetzelfde Wetboek, ingevoegd bij de wet van 10 februari 1981Relevante gevonden documenten type wet prom. 10/02/1981 pub. 30/01/2014 numac 2014000049 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Herstelwet inzake de pensioenen van de sociale sector. - Officieuze coördinatie in het Duits van uittreksels sluiten en laatstelijk gewijzigd bij de programmawet (I) van 27 december 2006, worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° in het eerste lid worden de woorden « 125.000 EUR » vervangen door de woorden « 500.000 euro »; 2° in het tweede lid worden de woorden « 125.000 EUR » vervangen door de woorden « 500.000 euro ».

Art. 20.In artikel 73quater van hetzelfde Wetboek, ingevoegd bij de wet van 10 februari 1981Relevante gevonden documenten type wet prom. 10/02/1981 pub. 30/01/2014 numac 2014000049 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Herstelwet inzake de pensioenen van de sociale sector. - Officieuze coördinatie in het Duits van uittreksels sluiten en laatstelijk gewijzigd bij de programmawet (I) van 27 december 2006, worden de woorden « 125.000 EUR » vervangen door de woorden « 500.000 euro ».

Art. 21.In artikel 73quinquies, § 3, van hetzelfde Wetboek, ingevoegd bij de wet van 10 februari 1981Relevante gevonden documenten type wet prom. 10/02/1981 pub. 30/01/2014 numac 2014000049 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Herstelwet inzake de pensioenen van de sociale sector. - Officieuze coördinatie in het Duits van uittreksels sluiten, worden de woorden « vindt geen toepassing op » vervangen door de woorden « is van toepassing op ». HOOFDSTUK 3. - Wijzigingen van het Wetboek der registratie-, hypotheek- en griffierechten

Art. 22.In artikel 206, tweede lid, van het Wetboek der registratie-, hypotheek- en griffierechten, ingevoegd bij de programmawet (I) van 27 december 2006, worden de woorden « 125.000 EUR » vervangen door de woorden « 500.000 euro ».

Art. 23.In artikel 206bis, derde lid, van hetzelfde Wetboek, ingevoegd bij de programmawet (I) van 27 december 2006, worden de woorden « 125.000 EUR » vervangen door de woorden « 500.000 euro ».

Art. 24.In artikel 207bis, tweede lid, van hetzelfde Wetboek, ingevoegd bij de programmawet (I) van 27 december 2006, worden de woorden « 125.000 EUR » vervangen door de woorden « 500.000 euro ».

Art. 25.In artikel 207ter, § 3, van hetzelfde Wetboek, ingevoegd bij de wet van 10 februari 1981Relevante gevonden documenten type wet prom. 10/02/1981 pub. 30/01/2014 numac 2014000049 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Herstelwet inzake de pensioenen van de sociale sector. - Officieuze coördinatie in het Duits van uittreksels sluiten, worden de woorden « vindt geen toepassing op » vervangen door de woorden « is van toepassing op ».

Art. 26.In artikel 207septies van hetzelfde Wetboek, ingevoegd bij de wet van 10 februari 1981Relevante gevonden documenten type wet prom. 10/02/1981 pub. 30/01/2014 numac 2014000049 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Herstelwet inzake de pensioenen van de sociale sector. - Officieuze coördinatie in het Duits van uittreksels sluiten, vervangen bij de wet van 4 augustus 1986 en laatstelijk gewijzigd bij de wet van 15 maart 1999Relevante gevonden documenten type wet prom. 15/03/1999 pub. 27/03/1999 numac 1999003180 bron ministerie van financien Wet betreffende de beslechting van fiscale geschillen sluiten, worden de §§ 2 en 3 vervangen als volgt : « § 2. Het openbaar ministerie kan geen vervolging instellen indien het kennis heeft gekregen van de feiten ten gevolge van een klacht of een aangifte van een ambtenaar die niet de machtiging had waarvan sprake is in artikel 29, tweede lid, van het Wetboek van strafvordering.

Het openbaar ministerie kan echter de strafrechtelijk strafbare feiten vervolgen waarvan het tijdens het in artikel 29, derde lid, van het Wetboek van strafvordering bedoelde overleg kennis heeft genomen. § 3. Onverminderd het in artikel 29, derde lid, van het Wetboek van strafvordering bedoelde overleg, kan de procureur des Konings, indien hij een vervolging instelt wegens feiten die strafrechtelijk strafbaar zijn ingevolge de bepalingen van dit Wetboek of van de ter uitvoering ervan genomen besluiten, het advies vragen van de bevoegde gewestelijke directeur. De procureur des Konings voegt het feitenmateriaal waarover hij beschikt bij zijn verzoek om advies. De gewestelijke directeur antwoordt op dit verzoek binnen vier maanden na de ontvangst ervan.

In geen geval schorst het verzoek om advies de strafvordering. »

Art. 27.Artikel 207octies van hetzelfde Wetboek, ingevoegd bij de wet van 4 augustus 1986 en laatstelijk gewijzigd bij de wet van 13 maart 2002Relevante gevonden documenten type wet prom. 13/03/2002 pub. 29/03/2002 numac 2002003155 bron ministerie van financien Wet met het oog op het ter beschikking stellen van de federale politie van ambtenaren van de fiscale administraties sluiten, wordt aangevuld met een vierde lid, luidende : « Het eerste lid is niet van toepassing op de ambtenaren die deelnemen aan het in artikel 29, derde lid van het Wetboek van strafvordering bedoelde overleg. » HOOFDSTUK 4. - Wijzigingen van het Wetboek der successierechten

Art. 28.In artikel 133nonies van het Wetboek der successierechten, ingevoegd bij de wet van 10 februari 1981Relevante gevonden documenten type wet prom. 10/02/1981 pub. 30/01/2014 numac 2014000049 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Herstelwet inzake de pensioenen van de sociale sector. - Officieuze coördinatie in het Duits van uittreksels sluiten en laatstelijk gewijzigd bij de wet van 15 maart 1999Relevante gevonden documenten type wet prom. 15/03/1999 pub. 27/03/1999 numac 1999003180 bron ministerie van financien Wet betreffende de beslechting van fiscale geschillen sluiten, worden de §§ 2 en 3 vervangen als volgt : « § 2. Het openbaar ministerie kan geen vervolging instellen indien het kennis heeft gekregen van de feiten ten gevolge van een klacht of een aangifte van een ambtenaar die niet de machtiging had waarvan sprake is in artikel 29, tweede lid, van het Wetboek van strafvordering.

Het openbaar ministerie kan echter de strafrechtelijk strafbare feiten vervolgen waarvan het tijdens het in artikel 29, derde lid, van het Wetboek van strafvordering bedoelde overleg kennis heeft genomen. § 3. Onverminderd het in artikel 29, derde lid, van het Wetboek van strafvordering bedoelde overleg, kan de procureur des Konings, indien hij een vervolging instelt wegens feiten die strafrechtelijk strafbaar zijn ingevolge de bepalingen van dit Wetboek of van de ter uitvoering ervan genomen besluiten, het advies vragen van de bevoegde gewestelijke directeur. De procureur des Konings voegt het feitenmateriaal waarover hij beschikt bij zijn verzoek om advies. De gewestelijke directeur antwoordt op dit verzoek binnen vier maanden na de ontvangst ervan.

In geen geval schorst het verzoek om advies de strafvordering. »

Art. 29.Artikel 133decies van hetzelfde Wetboek, ingevoegd bij de wet van 4 augustus 1986 en laatstelijk gewijzigd bij de wet van 13 maart 2002Relevante gevonden documenten type wet prom. 13/03/2002 pub. 29/03/2002 numac 2002003155 bron ministerie van financien Wet met het oog op het ter beschikking stellen van de federale politie van ambtenaren van de fiscale administraties sluiten wordt aangevuld met een vierde lid, luidende : « Het eerste lid is niet van toepassing op de ambtenaren die deelnemen aan het in artikel 29, derde lid, van het Wetboek van strafvordering bedoelde overleg. » HOOFDSTUK 5. - Wijzigingen van het Wetboek diverse rechten en taksen

Art. 30.In artikel 207 van het Wetboek diverse rechten en taksen, ingevoegd bij het koninklijk besluit van 28 februari 1935, vervangen bij de wet van 10 februari 1981Relevante gevonden documenten type wet prom. 10/02/1981 pub. 30/01/2014 numac 2014000049 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Herstelwet inzake de pensioenen van de sociale sector. - Officieuze coördinatie in het Duits van uittreksels sluiten en laatstelijk gewijzigd bij de programmawet (I) van 27 december 2006, en de artikelen 207bis en 207quater van hetzelfde Wetboek, ingevoegd bij de wet van 10 februari 1981Relevante gevonden documenten type wet prom. 10/02/1981 pub. 30/01/2014 numac 2014000049 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Herstelwet inzake de pensioenen van de sociale sector. - Officieuze coördinatie in het Duits van uittreksels sluiten en laatstelijk gewijzigd bij de programmawet (I) van 27 december 2006, worden de woorden « 125.000 EUR » telkens vervangen door de woorden « 500.000 euro ».

Art. 31.In artikel 207quinquies, § 3, van hetzelfde Wetboek, ingevoegd bij de wet van 10 februari 1981Relevante gevonden documenten type wet prom. 10/02/1981 pub. 30/01/2014 numac 2014000049 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Herstelwet inzake de pensioenen van de sociale sector. - Officieuze coördinatie in het Duits van uittreksels sluiten, worden de woorden « vindt geen toepassing op » vervangen door de woorden « is van toepassing op ».

Art. 32.In artikel 207nonies van hetzelfde Wetboek, ingevoegd bij de wet van 4 augustus 1986 en laatstelijk gewijzigd bij de wet van 15 maart 1999Relevante gevonden documenten type wet prom. 15/03/1999 pub. 27/03/1999 numac 1999003180 bron ministerie van financien Wet betreffende de beslechting van fiscale geschillen sluiten, worden §§ 2 en 3 vervangen als volgt : « § 2. Het openbaar ministerie kan geen vervolging instellen indien het kennis heeft gekregen van de feiten ten gevolge van een klacht of een aangifte van een ambtenaar die niet de machtiging had waarvan sprake is in artikel 29, tweede lid, van het Wetboek van strafvordering.

Het openbaar ministerie kan echter de strafrechtelijk strafbare feiten vervolgen waarvan het tijdens het in artikel 29, derde lid, van het Wetboek van strafvordering bedoelde overleg kennis heeft genomen. § 3. Onverminderd het in artikel 29, derde lid, van het Wetboek van strafvordering bedoelde overleg, kan de procureur des Konings, indien hij een vervolging instelt wegens feiten die strafrechtelijk strafbaar zijn ingevolge de bepalingen van dit Wetboek of van de ter uitvoering ervan genomen besluiten, het advies vragen van de bevoegde gewestelijke directeur. De procureur des Konings voegt het feitenmateriaal waarover hij beschikt bij zijn verzoek om advies. De gewestelijke directeur antwoordt op dit verzoek binnen vier maanden na de ontvangst ervan.

In geen geval schorst het verzoek om advies de strafvordering. »

Art. 33.Artikel 207decies van hetzelfde Wetboek, ingevoegd bij de wet van 4 augustus 1986 en laatstelijk gewijzigd bij de wet van 13 maart 2002Relevante gevonden documenten type wet prom. 13/03/2002 pub. 29/03/2002 numac 2002003155 bron ministerie van financien Wet met het oog op het ter beschikking stellen van de federale politie van ambtenaren van de fiscale administraties sluiten, wordt aangevuld met een vierde lid, luidende : « Het eerste lid is niet van toepassing op de ambtenaren die deelnemen aan het in artikel 29, derde lid van het Wetboek van strafvordering bedoelde overleg. » Kondigen deze wet af, bevelen dat zij met 's Lands zegel zal worden bekleed en door het Belgisch Staatsblad zal worden bekendgemaakt.

Gegeven te Trapani, 20 september 2012.

ALBERT Van Koningswege : De Eerste Minister, E. DI RUPO De Minister van Financiën, S. VAN ACKER De Minister van Justitie, Mevr. A. TURTELBOOM De Staatssecretaris voor de Bestrijding van de sociale en fiscale fraude, J. CROMBEZ Met 's Lands zegel gezegeld : De Minister van Justitie, Mevr. A. TURTELBOOM _______ Nota (1) Zitting 2011-2012. Kamer van volksvertegenwoordigers.

Stukken. - Wetsvoorstel van de heer Terwingen c.s., 53-1973 - Nr. 1.

Addenda, 53-1973 - Nrs. 2 en 3. - Amendementen, 53-1973 - Nr. 4. - Verslag, 53-1973 - Nr. 5. - Tekst aangenomen door de commissie, 53-1973 - Nr. 6. - Tekst aangenomen in plenaire vergadering en overgezonden aan de Senaat, 53-1973 - Nr. 7.

Integraal verslag. - 26 april 2012.

Senaat.

Stukken. - Ontwerp geëvoceerd door de Senaat, 5-1592 - Nr. 1. - Amendementen, 5-1592 - Nr. 2. - Verslag, 5-1592 - Nr. 3. - Tekst verbeterd door de commissie, 5-1592 - Nr. 4. - Beslissing om niet te amenderen, 5-1592 - Nr. 5.

Handelingen. - 21 juni 2012.

^