Etaamb.openjustice.be
Besluit Van De Vlaamse Regering van 10 juli 2015
gepubliceerd op 25 augustus 2015

Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van regelgeving met betrekking tot het mobiliteitsbeleid, de openbare werken en het vervoer en het verkeersveiligheidsbeleid, wat betreft bevoegdheden, overgedragen in het kader van de zesde staatshervorming

bron
vlaamse overheid
numac
2015035962
pub.
25/08/2015
prom.
10/07/2015
ELI
eli/besluit/2015/07/10/2015035962/staatsblad
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.(...)
links
Raad van State (chrono)
Document Qrcode

10 JULI 2015. - Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van regelgeving met betrekking tot het mobiliteitsbeleid, de openbare werken en het vervoer en het verkeersveiligheidsbeleid, wat betreft bevoegdheden, overgedragen in het kader van de zesde staatshervorming


De Vlaamse Regering, Gelet op de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen, artikel 20;

Gelet op de wet betreffende de politie over het wegverkeer, gecoördineerd op 16 maart 1968, artikel 1, gewijzigd bij de wet van 28 april 2010, artikel 23, § 1, 1°, 2°, gewijzigd bij de wet van 9 juli 1976, en 4°, gewijzigd bij de wet van 18 juli 1990, § 2, 2°, gewijzigd bij de wet van 9 juli 1976, en § 3, gewijzigd bij de wet van 18 juli 1990, artikel 23bis, ingevoegd bij de wet van 7 februari 2003, artikel 27, vervangen bij de wet van 9 juli 1976 en gewijzigd bij de wet van 18 juli 1990, artikel 62, gewijzigd bij de wetten van 4 augustus 1996, 16 maart 1999, 7 februari 2003 en 9 maart 2014;

Gelet op de wet van 18 februari 1969 betreffende de maatregelen ter uitvoering van de internationale verdragen en akten inzake vervoer over zee, over de weg, de spoorweg of de waterweg, artikel 1, gewijzigd bij de wetten van 21 juni 1985, 28 juli 1987 en 15 mei 2006, en artikel 3, gewijzigd bij de wet van 3 mei 1999;

Gelet op de wet van 5 juni 1972 op de veiligheid van de vaartuigen, artikel 17ter en 17quater, ingevoegd bij de wet van 22 januari 2007;

Gelet op de wet van 12 juli 1983 op de scheepsmeting, artikel 17, § 1;

Gelet op de wet van 21 juni 1985 betreffende de technische eisen waaraan elk voertuig voor vervoer te land, de onderdelen ervan, evenals het veiligheidstoebehoren moeten voldoen, artikel 1, gewijzigd bij de wetten van 18 juli 1990, 5 april 1995, 4 augustus 1996, 27 november 1996 en 20 juli 2000, artikel 2, vervangen bij de wet van 18 juli 1990, artikel 3, gewijzigd bij de wet van 9 maart 2014, en artikel 4bis, ingevoegd bij de wet van 15 mei 2006 en gewijzigd bij de wet van 9 maart 2014;

Gelet op de wet van 21 mei 1991 betreffende het invoeren van een stuurbrevet voor het bevaren van de scheepvaartwegen van het Rijk, art. 1, § 1, eerste lid, 2, 3, 2° en 4° en 6, eerste lid;

Gelet op de wet van 21 december 1998 betreffende de productnormen ter bevordering van duurzame productie- en consumptiepatronen en ter bescherming van het leefmilieu, de volksgezondheid en de werknemers, artikel 5, § 1, eerste lid, 1°, 2°, gewijzigd bij de wet van 27 december 2004, 3°, 6°, gewijzigd bij de wet van 25 april 2014, 9°, 10°, gewijzigd bij de wet van 25 april 2014, en 11°, artikel 15, § 1, artikel 16, § 1, gewijzigd bij de wetten van 28 maart 2003, 10 september 2009, 27 juli 2011, 25 april 2014 en 15 mei 2014, en artikel 19bis, § 1 en § 3, ingevoegd bij de wet van 28 maart 2003;

Gelet op de wet van 12 februari 2008 tot instelling van een nieuw algemeen kader voor de erkenning van EG-beroepskwalificaties, artikel 7, 9, 10, 11, 14, 15, 16, 17, 18, 22, 23, 26, 27 en 28;

Gelet op de wet van 15 juli 2013 betreffende het goederenvervoer over de weg en houdende uitvoering van de Verordening (EG) nr. 1071/2009 van het Europees Parlement en de Raad van 21 oktober 2009 tot vaststelling van gemeenschappelijke regels betreffende de voorwaarden waaraan moet zijn voldaan om het beroep van wegvervoerondernemer uit te oefenen en tot intrekking van richtlijn 96/26/EG van de Raad en houdende uitvoering van de Verordening (EG) nr. 1072/2009 van het Europees Parlement en de Raad van 21 oktober 2009 tot vaststelling van gemeenschappelijke regels voor toegang tot de markt voor internationaal goederenvervoer over de weg, artikel 9, 13, 1° tot en met 3°, en 5° tot en met 7°, artikel 15, 2°, 5° en 6°, artikel 28, 4°, artikel 29, § 2, artikel 48, § 1, eerste lid, en artikel 52, § 5, 2° ;

Gelet op de wet van 15 juli 2013 betreffende het reizigersvervoer over de weg en houdende uitvoering van de Verordening (EG) nr. 1071/2009 van het Europees Parlement en de Raad van 21 oktober 2009 tot vaststelling van gemeenschappelijke regels betreffende de voorwaarden waaraan moet zijn voldaan om het beroep van wegvervoerondernemer uit te oefenen en tot intrekking van Richtlijn 96/26/EG van de Raad en houdende uitvoering van de Verordening (EG) nr. 1073/2009 van het Europees Parlement en de Raad van 21 oktober 2009 tot vaststelling van gemeenschappelijke regels voor toegang tot de internationale markt voor touringcar- en autobusdiensten en tot wijziging van Verordening (EG) nr. 561/2006, artikel 7, § 3, 1° tot en met 3°, en 5°, artikel 12, 16, 1° tot en met 3°, en 5° tot en met 7°, artikel 18, 1°, 6° en 7°, artikel 36, § 1, eerste lid, en artikel 39, § 5, 2° ;

Gelet op het koninklijk besluit van 15 maart 1968 houdende algemeen reglement op de technische eisen waaraan de auto's, hun aanhangwagens en hun veiligheidstoebehoren moeten voldoen;

Gelet op het koninklijk besluit van 10 oktober 1974 houdende algemeen reglement op de technische eisen waaraan de bromfietsen, de motorfietsen en hun aanhangwagens moeten voldoen;

Gelet op het koninklijk besluit van 1 december 1975 houdende algemeen reglement op de politie van het wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg;

Gelet op het koninklijk besluit van 26 februari 1981 houdende uitvoering van de richtlijnen van de Europese Gemeenschappen betreffende de goedkeuring van motorvoertuigen en aanhangwagens daarvan, landbouw- of bosbouwtrekkers op wielen, hun bestanddelen alsook hun veiligheidsonderdelen;

Gelet op het koninklijk besluit van 30 december 1988 betreffende de maatregelen tegen luchtverontreiniging door uitlaatgassen van motoren in motorvoertuigen;

Gelet op het koninklijk besluit van 23 december 1994 tot vaststelling van de erkenningsvoorwaarden en de regeling van de administratieve controle van de instellingen belast met de controle van de in het verkeer gebrachte voertuigen;

Gelet op het koninklijk besluit van 16 januari 1996 betreffende de toegang tot het beroep van ondernemer van nationaal en internationaal goederenvervoer over de binnenwateren;

Gelet op het koninklijk besluit van 4 augustus 1996 houdende uitvoering van de richtlijnen van de Europese Gemeenschappen betreffende de goedkeuring van twee- of driewielige motorvoertuigen, hun onderdelen en technische eenheden alsook hun veiligheidstoebehoren;

Gelet op het koninklijk besluit van 23 maart 1998 betreffende het rijbewijs;

Gelet op het koninklijk besluit van 23 december 1998 betreffende het verkrijgen van vaarbewijzen voor het besturen van binnenvaartuigen bestemd voor het goederen-en personenvervoer;

Gelet op het koninklijk besluit van 19 juli 2000 betreffende de inning en de consignatie van een som bij het vaststellen van sommige inbreuken inzake het vervoer over de weg;

Gelet op het koninklijk besluit van 11 mei 2004 betreffende de voorwaarden voor erkenning van scholen voor het besturen van motorrijtuigen;

Gelet op het koninklijk besluit van 5 december 2004 houdende vaststelling van productnormen voor inwendige verbrandingsmotoren in niet voor de weg bestemde mobiele machines;

Gelet op het koninklijk besluit van 1 september 2006 houdende invoering van de technische controle langs de weg van bedrijfsvoertuigen die ingeschreven zijn in België of in het buitenland;

Gelet op het koninklijk besluit van 1 september 2006 betreffende de inning en de consignatie van een som bij het vaststellen van sommige inbreuken inzake de technische eisen waaraan elk voertuig voor vervoer te land, de onderdelen ervan, evenals het veiligheidstoebehoren moeten voldoen;

Gelet op het koninklijk besluit van 10 november 2006 betreffende de erkenning van en de controle op de diagnosecentra in de zin van artikel 23sexies, § 4, derde lid, van het koninklijk besluit van 15 maart 1968 houdende algemeen reglement op de technische eisen waaraan auto's, hun aanhangwagens, hun onderdelen en hun veiligheidstoebehoren moeten voldoen;

Gelet op het koninklijk besluit van 9 maart 2007 houdende de bemanningsvoorschriften op de scheepvaartwegen van het Koninkrijk;

Gelet op het koninklijk besluit van 27 maart 2007 houdende de organisatie van de examens en de vaststelling van de retributies voor de bekwaamheidsbewijzen in Rijn- en binnenvaart;

Gelet op het koninklijk besluit van 26 april 2007 tot vaststelling van de retributies te innen voor de dekking der kosten van controle en toezicht betreffende de instellingen belast met de technische controle van de in het verkeer gebrachte voertuigen;

Gelet op het koninklijk besluit van 4 mei 2007 betreffende het rijbewijs, de vakbekwaamheid en de nascholing van bestuurders van voertuigen van de categorieën C1, C1+E, C, C+E, D1, D1+E, D, D+E;

Gelet op het koninklijk besluit van 7 december 2007 tot vaststelling van de tarieven van de retributies voor prestaties inzake het certificeren van vaartuigen voor de binnenvaart;

Gelet op het koninklijk besluit van 19 maart 2009 betreffende de technische voorschriften voor binnenschepen;

Gelet op het koninklijk besluit van 15 mei 2009 tot vaststelling van het bedrag der vergoedingen te innen voor het toekennen, vernieuwen en uitbreiden van de erkenning als technische dienst voor de goedkeuring van motorvoertuigen en aanhangwagens daarvan en van systemen, onderdelen en technische eenheden die voor dergelijke voertuigen zijn bestemd;

Gelet op het koninklijk besluit van 13 juni 2010 houdende de erkenning van de beroepskwalificaties die door rij-instructeurs en directeurs van rijscholen werden verworven in de lidstaten van de Europese Gemeenschap, alsook tot wijziging van het koninklijk besluit van 11 mei 2004 betreffende de voorwaarden voor erkenning van scholen voor het besturen van motorvoertuigen;

Gelet op het koninklijk besluit van 12 oktober 2010 betreffende de goedkeuring, de ijking en de installatie van de meettoestellen gebruikt om toezicht te houden op de naleving van de wet betreffende de politie over het wegverkeer en haar uitvoeringsbesluiten;

Gelet op het koninklijk besluit van 30 november 2011 houdende goedkeuring van het besluit 2010-I-8 van 2 juni 2010 van de Centrale Commissie voor de Rijnvaart dat het Reglement betreffende het Scheepvaartpersoneel op de Rijn aanneemt en houdende goedkeuring van de besluiten 2010-II-3 en 2010-II-5 van 9 en 10 december 2010 van de Centrale Commissie voor de Rijnvaart tot wijziging van dit Reglement;

Gelet op het koninklijk besluit van 22 januari 2013 houdende erkenning van de gelijkwaardigheid van het Oostenrijkse, Bulgaarse, Hongaarse, Poolse, Roemeense, Slowaakse en Tsjechische dienstboekje op de scheepvaartwegen van het Koninkrijk;

Gelet op het koninklijk besluit van 7 maart 2013 betreffende het gebruik van vloeibaar gemaakte petroleumgassen (LPG) voor de aandrijving van auto's;

Gelet op het koninklijk besluit van 7 maart 2013 betreffende het gebruik van gecomprimeerd aardgas (CNG) voor het aandrijven van auto's;

Gelet op het koninklijk besluit van 19 april 2014 betreffende de inning en de consignatie van een som bij de vaststelling van overtredingen inzake het wegverkeer;

Gelet op het koninklijk besluit van 22 mei 2014 betreffende het goederenvervoer over de weg;

Gelet op het koninklijk besluit van 22 mei 2014 betreffende het reizigersvervoer over de weg;

Gelet op het advies van de Inspectie van Financiën, gegeven op 23 maart 2015;

Gelet op het advies van de raadgevende commissie "administratie-nijverheid", gegeven op 4 juni 2015;

Gelet op advies 57.371/VR/3 van de Raad van State, gegeven op 15 juni 2015, met toepassing van artikel 84, § 1, eerste lid, 2°, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973;

Op voorstel van de Vlaamse minister van Mobiliteit, Openbare Werken, Vlaamse Rand, Toerisme en Dierenwelzijn;

Na beraadslaging, Besluit : HOOFDSTUK 1. - Wijzigingen van het koninklijk besluit van 15 maart 1968 houdende algemeen reglement op de technische eisen waaraan de auto's, hun aanhangwagens en hun veiligheidstoebehoren moeten voldoen

Artikel 1.In artikel 1, § 2, van het koninklijk besluit van 15 maart 1968 houdende algemeen reglement op de technische eisen waaraan de auto's, hun aanhangwagens en hun veiligheidstoebehoren moeten voldoen, gewijzigd bij de koninklijke besluiten van 14 april 2009, 17 juni 2013, 10 juli 2013 en 18 oktober 2013, worden de volgende wijzigingen aangebracht: 1° er wordt een punt 4bis ingevoegd, dat luidt als volgt: "4bis."Vlaamse minister": de Vlaamse minister, bevoegd voor het verkeersveiligheidsbeleid;"; 2° er wordt een punt 4ter ingevoegd, dat luidt als volgt: "4ter."bevoegde Vlaamse instantie": de Vlaamse minister of zijn gemachtigde;"; 3° er wordt een punt 4quater ingevoegd, dat luidt als volgt: "4quater."Departement": het departement, vermeld in artikel 28, § 1, van het besluit van de Vlaamse Regering van 3 juni 2005 met betrekking tot de organisatie van de Vlaamse administratie;"; 4° er wordt een punt 4quinquies ingevoegd, dat luidt als volgt: "4quinquies."Agentschap": het Agentschap Wegen en Verkeer, vermeld in artikel 28, § 1, van het besluit van de Vlaamse Regering van 3 juni 2005 met betrekking tot de organisatie van de Vlaamse administratie;"; 5° in punt 5 wordt de zinsnede "de Federale Overheidsdienst Mobiliteit en Vervoer - Directoraat-generaal Mobiliteit en Verkeersveiligheid - Dienst Voertuigen, waarvan de kantoren gelegen zijn in City Atrium - Vooruitgangstraat 56, 1210 Brussel," vervangen door de woorden "het Departement";6° in punt 6 wordt de zinsnede "de Federale Overheidsdienst Mobiliteit en Vervoer - Directoraat-generaal Mobiliteit en Verkeersveiligheid - Directie Certificering en Inspectie, waarvan de kantoren gelegen zijn in City Atrium - Vooruitgangstraat 56, 1210 Brussel," vervangen door de woorden "het Departement";7° in punt 7 wordt tussen het woord "bevoegde" en het woord "instantie" het woord "Vlaamse" ingevoegd.

Art. 2.In artikel 3 van hetzelfde besluit, vervangen bij het koninklijk besluit van 14 april 2009, worden de volgende wijzigingen aangebracht: 1° in paragraaf 1, eerste lid, wordt tussen het woord "bevoegde" en het woord "instantie" het woord "Vlaamse" ingevoegd;2° in paragraaf 4, e), wordt tussen het woord "bevoegde" en het woord "instantie" het woord "Vlaamse" ingevoegd;3° in paragraaf 4 wordt punt f) opgeheven;4° in paragraaf 5, tweede lid, wordt tussen het woord "bevoegde" en het woord "instantie" het woord "Vlaamse" ingevoegd.

Art. 3.In artikel 3bis, § 10, van hetzelfde besluit, ingevoegd bij het koninklijk besluit van 10 december 1980 en vervangen bij het koninklijk besluit van 14 april 2009, wordt het woord "Ons" vervangen door de woorden "de Vlaamse minister".

Art. 4.In artikel 4bis van hetzelfde besluit, ingevoegd bij het koninklijk besluit van 14 april 2009, worden de volgende wijzigingen aangebracht: 1° in punt 1 worden de woorden "door de Minister bevoegd voor het wegverkeer" vervangen door de woorden "bij besluit van de Vlaamse Regering";2° in punt 2 worden de woorden "duidt de Minister bevoegd voor het wegverkeer" vervangen door de woorden "wijst de Vlaamse minister";3° in punt 2 worden de woorden "door de Minister bevoegd voor het wegverkeer" vervangen door de woorden "bij besluit van de Vlaamse Regering".

Art. 5.In artikel 4ter van hetzelfde besluit, ingevoegd bij het koninklijk besluit van 14 april 2009, wordt tussen het woord "bevoegde" en het woord "instantie" telkens het woord "Vlaamse" ingevoegd.

Art. 6.In artikel 5 van hetzelfde besluit, vervangen bij het koninklijk besluit van 14 april 2009, worden de volgende wijzigingen aangebracht: 1° in paragraaf 1, eerste lid, wordt tussen het woord "bevoegde" en het woord "instantie" het woord "Vlaamse" ingevoegd;2° in paragraaf 3, 3, tweede lid, wordt tussen het woord "bevoegde" en het woord "instantie" het woord "Vlaamse" ingevoegd;3° in paragraaf 3, 4, wordt tussen het woord "bevoegde" en het woord "instantie" het woord "Vlaamse" ingevoegd;4° in paragraaf 3, 4, worden de woorden "of zijn afgevaardigde" opgeheven.

Art. 7.In artikel 8, § 5, zesde lid, van hetzelfde besluit, vervangen bij het koninklijk besluit van 14 april 2009, worden de woorden "Minister bevoegd voor het wegverkeer" vervangen door de woorden "Vlaamse minister".

Art. 8.In artikel 10 van hetzelfde besluit, vervangen bij het koninklijk besluit van 14 april 2009 en gewijzigd bij het koninklijk besluit van 6 september 2013, worden de volgende wijzigingen aangebracht: 1° in paragraaf 1, derde lid, wordt tussen het woord "bevoegde" en het woord "instantie" het woord "Vlaamse" ingevoegd;2° in paragraaf 2, 8, worden de woorden "Minister bevoegd voor het wegverkeer" vervangen door de woorden "Vlaamse minister";3° in paragraaf 2, 8, wordt tussen het woord "bevoegde" en het woord "instantie" het woord "Vlaamse" ingevoegd;4° in paragraaf 2, 10, b), worden de woorden "Minister bevoegd voor het wegverkeer" vervangen door de woorden "Vlaamse minister";5° in paragraaf 4, 1, wordt tussen het woord "bevoegde" en het woord "instantie" telkens het woord "Vlaamse" ingevoegd;6° in paragraaf 4, 2, worden de woorden "Minister bevoegd voor het wegverkeer" vervangen door de woorden "Vlaamse minister";7° in paragraaf 4, 3, wordt de zinsnede "Federale Overheidsdienst Mobiliteit en Vervoer - Directoraat-generaal Mobiliteit en Verkeersveiligheid - Dienst Voertuigen, waarvan de kantoren gelegen zijn in City Atrium - Vooruitgangstraat 56, 1210 Brussel" vervangen door het woord "goedkeuringsinstantie".

Art. 9.In artikel 14 van hetzelfde besluit, vervangen bij het koninklijk besluit van 14 april 2009, worden de volgende wijzigingen aangebracht: 1° in paragraaf 1, 10, wordt tussen het woord "de" en het woord "bevoegde" het woord "Vlaamse" ingevoegd;2° in paragraaf 1, 11, worden de woorden "het Bestuur van de Verkeersreglementering en van de Infrastructuur" vervangen door de woorden "de goedkeuringsinstantie".

Art. 10.In artikel 16ter van hetzelfde besluit, ingevoegd bij het koninklijk besluit van 14 april 2009, worden de volgende wijzigingen aangebracht: 1° in paragraaf 1, 1, worden de woorden "Minister bevoegd voor het wegverkeer" vervangen door de woorden "Vlaamse minister";2° in paragraaf 1, 5, 5°, wordt het woord "administratie" vervangen door het woord "goedkeuringsinstantie";3° in paragraaf 1, 5, 6°, worden de woorden "ambtenaren van de administratie" vervangen door de woorden "personeelsleden van de goedkeuringsinstantie";4° in paragraaf 2, 1, worden de woorden "een bevoegde instantie" vervangen door de woorden "de goedkeuringsinstantie";5° in paragraaf 3, 4, worden de woorden "Minister bevoegd voor het wegverkeer" vervangen door de woorden "Vlaamse minister";6° in paragraaf 7, 1, worden de woorden "Minister bevoegd voor het wegverkeer" vervangen door de woorden "Vlaamse minister";7° in paragraaf 8 worden de woorden "door Ons" vervangen door de woorden " bij besluit van de Vlaamse Regering".

Art. 11.In artikel 18, § 3, van hetzelfde besluit, gewijzigd bij het koninklijk besluit van 12 december 1975, worden de woorden "Minister van Verkeerswezen" vervangen door de woorden "Vlaamse minister".

Art. 12.In artikel 19, § 1, van hetzelfde besluit, gewijzigd bij de koninklijke besluiten van 14 januari 1971, 16 september 1991 en 15 december 1998, worden de woorden "Minister van Verkeerswezen" vervangen door de woorden "Vlaamse minister".

Art. 13.In artikel 20 van hetzelfde besluit, vervangen bij het koninklijk besluit van 14 januari 1971 en gewijzigd bij de koninklijke besluiten van 12 december 1975, 16 november 1984, 15 december 1998 en 18 december 2002, worden de volgende wijzigingen aangebracht: 1° in paragraaf 1 worden de woorden "Minister van Verkeerswezen" vervangen door de woorden "Vlaamse minister";2° in paragraaf 4 wordt de zinsnede "Minister die de autokeuring onder zijn bevoegdheid heeft of door zijn gemachtigde," vervangen door de woorden "bevoegde Vlaamse instantie".

Art. 14.In artikel 21, § 3, van hetzelfde besluit, gewijzigd bij de koninklijke besluiten van 13 september 1985, 16 september 1991 en 15 december 1998, worden de woorden "Minister van Verkeerswezen" vervangen door de woorden "Vlaamse minister".

Art. 15.In artikel 22, eerste lid, van hetzelfde besluit, vervangen bij het koninklijk besluit van 12 december 1975 en gewijzigd bij het koninklijk besluit van 16 september 1991, worden de woorden "Minister van Verkeerswezen" vervangen door de woorden "Vlaamse minister".

Art. 16.In artikel 23, § 2, D, van hetzelfde besluit, ingevoegd bij het koninklijk besluit van 17 maart 2003, wordt de zinsnede "Minister die de autokeuring onder zijn bevoegdheid heeft, of zijn gemachtigde," vervangen door de woorden "bevoegde Vlaamse instantie".

Art. 17.In artikel 23ter, § 4, van hetzelfde besluit, ingevoegd bij het koninklijk besluit van 15 december 1998, wordt de zinsnede "Minister die de autokeuring onder zijn bevoegdheid heeft," vervangen door de woorden "Vlaamse minister".

Art. 18.In artikel 23sexies van hetzelfde besluit, ingevoegd bij het koninklijk besluit van 15 december 1998 en gewijzigd bij de koninklijke besluiten van 17 maart 2003, 26 april 2006, 28 september 2010, 1 juni 2011, 6 september 2013 en 4 april 2014, worden de volgende wijzigingen aangebracht: 1° in paragraaf 3 worden de woorden "de Federaal Overheidsdienst Mobiliteit en Vervoer" vervangen door de woorden "het Departement";2° in paragraaf 4, 3°, wordt het woord "Belgische" opgeheven.

Art. 19.In artikel 23octies, § 1, van hetzelfde besluit, ingevoegd bij het koninklijk besluit van 15 december 1998 en gewijzigd bij het koninklijk besluit van 17 maart 2003, wordt punt 6° opgeheven.

Art. 20.In artikel 23novies, § 1, van hetzelfde besluit, ingevoegd bij het koninklijk besluit van 15 december 1998 en gewijzigd bij het koninklijk besluit van 26 april 2006, worden de woorden "Minister die de autokeuring onder zijn bevoegdheid heeft of door zijn gemachtigde" vervangen door de woorden "bevoegde Vlaamse instantie".

Art. 21.In artikel 23decies van hetzelfde besluit, ingevoegd bij het koninklijk besluit van 15 december 1998 en gewijzigd bij de koninklijke besluiten van 17 maart 2003, 26 april 2006 en 1 juni 2011, worden de woorden "Minister die de autokeuring onder zijn bevoegdheid heeft of door zijn gemachtigde" telkens vervangen door de woorden "bevoegde Vlaamse instantie".

Art. 22.In artikel 23undecies van hetzelfde besluit, ingevoegd bij het koninklijk besluit van 15 december 1998, vervangen bij het koninklijk besluit van 12 november 2009 en gewijzigd bij de koninklijke besluiten van 1 juni 2011, 10 januari 2012 en 18 oktober 2013, worden de volgende wijzigingen aangebracht: 1° in paragraaf 2 wordt tussen het woord "de" en het woord "minister" het woord "Vlaamse" ingevoegd;2° in paragraaf 3, eerste lid, worden de woorden "Minister of zijn gemachtigde" vervangen door de woorden "bevoegde Vlaamse instantie";3° in paragraaf 3, tweede lid, worden de woorden "Minister of zijn afgevaardigde" vervangen door de woorden "bevoegde Vlaamse instantie"; 4° in paragraaf 3, derde lid, worden de woorden "de F.O.D. Mobiliteit en Vervoer" vervangen door de woorden "het Departement".

Art. 23.In artikel 28 van hetzelfde besluit, vervangen bij het koninklijk besluit van 12 december 1975 en laatst gewijzigd bij het koninklijk besluit van 29 januari 2014, worden de volgende wijzigingen aangebracht: 1° in paragraaf 4, 2, wordt de zinsnede "Minister van Verkeerswezen, Bestuur van de Verkeersreglementering en van de Infrastructuur, Wegverkeer - Technische Directie, Wetstraat 155, 1040 Brussel" vervangen door het woord "goedkeuringsinstantie";2° in paragraaf 4, 4, worden de woorden "Minister van Verkeerswezen of diens afgevaardigde" vervangen door de woorden "bevoegde Vlaamse instantie"; 3° in paragraaf 4, 8.1 en 8.2, worden de woorden "bevoegde autoriteiten" vervangen door het woord "goedkeuringsinstantie"; 4° in paragraaf 4, 9, wordt het woord "ambtenaren" telkens vervangen door het woord "personeelsleden";5° in paragraaf 4, 9, worden de woorden "het Bestuur van de Verkeersreglementering en van de Infrastructuur" vervangen door de woorden "de goedkeuringsinstantie";6° in paragraaf 4, 9, worden de woorden "Minister van Verkeerswezen of diens afgevaardigde" vervangen door de woorden "bevoegde Vlaamse instantie";7° in paragraaf 4, 9, wordt het woord "België" vervangen door de woorden "het Vlaamse Gewest";8° in paragraaf 4, 10, worden de woorden "Minister van Verkeerswezen of diens afgevaardigde" vervangen door de woorden "bevoegde Vlaamse instantie";9° in paragraaf 4, 12, worden de woorden "Minister van Verkeerswezen of zijn afgevaardigde" vervangen door de woorden "bevoegde Vlaamse instantie";10° in paragraaf 5, 1°, worden de woorden "Minister of zijn gemachtigde" vervangen door de woorden "bevoegde Vlaamse instantie";11° in paragraaf 5, 1°, worden de woorden "Dienst Voertuigen van het Directoraat-generaal Mobiliteit en Verkeersveiligheid" vervangen door het woord "goedkeuringsinstantie";12° in paragraaf 6, 3, 1°, worden de woorden "FOD Mobiliteit en Vervoer" telkens vervangen door het woord "goedkeuringsinstantie";13° in paragraaf 7 worden de woorden "Minister die bevoegd is voor het wegverkeer" vervangen door de woorden "Vlaamse minister".

Art. 24.In artikel 31, § 1, 4°, tweede lid, van hetzelfde besluit, vervangen bij het koninklijk besluit van 12 december 1975, worden de woorden "De Minister van Verkeerswezen" vervangen door de woorden "Het Agentschap".

Art. 25.In artikel 32bis van hetzelfde besluit, ingevoegd bij het koninklijk besluit van 16 november 1984 en laatst gewijzigd bij het koninklijk besluit van 18 oktober 2013, worden de volgende wijzigingen aangebracht: 1° in punt 1.1.3 wordt de zinsnede " de Minister van Openbare Werken, of zijn afgevaardigde," vervangen door de woorden "het Agentschap"; 2° in punt 2.1.2, tweede lid, worden de woorden "De Minister van Verkeerswezen of zijn afgevaardigde bepalen" vervangen door de woorden "Het Agentschap bepaalt"; 3° in punt 8.2 wordt de zinsnede "het Bestuur van de Verkeersreglementering en van de Infrastructuur, Wegverkeer - Technische Directie, Wetstraat 155, 1040 Brussel, 1000 Brussel" vervangen door de woorden "de goedkeuringsinstantie".

Art. 26.In artikel 34, § 1, 4°, van hetzelfde besluit, gewijzigd bij het koninklijk besluit van 17 maart 2003, worden de volgende wijzigingen aangebracht: 1° de woorden "Minister of zijn gemachtigde" worden vervangen door de woorden "bevoegde Vlaamse instantie";2° de woorden "Dienst Voertuigen van het Directoraat-generaal Mobiliteit en Verkeersveiligheid" worden vervangen door het woord "goedkeuringsinstantie".

Art. 27.In artikel 39 van hetzelfde besluit, gewijzigd bij de koninklijke besluiten van 14 januari 1971, 9 augustus 1971, 12 december 1975, 12 februari 1995, 17 maart 2003 en 18 oktober 2013, worden de volgende wijzigingen aangebracht: 1° in paragraaf 2, 5, worden de woorden "Minister van Verkeerswezen" vervangen door de woorden "bevoegde Vlaamse instantie";2° in paragraaf 3, 1, d), wordt de zinsnede "het Bestuur van de Verkeersreglementering en van de Infrastructuur, Dienst Wegverkeer, Technische Directie, Wetstraat 155, te 1040 Brussel" vervangen door de woorden "de goedkeuringsinstantie";3° in paragraaf 3, 2, d), wordt de zinsnede "het Bestuur van de Verkeersreglementering en van de Infrastructuur, Dienst Wegverkeer, Technische Directie, Wetstraat 155, te 1040 Brussel" vervangen door de woorden "de goedkeuringsinstantie";4° in paragraaf 3, 5, worden de woorden "Minister of zijn gemachtigde" vervangen door de woorden "bevoegde Vlaamse instantie";5° in paragraaf 3, 5, worden de woorden "Dienst Voertuigen van het Directoraat-generaal Mobiliteit en Verkeersveiligheid" vervangen door het woord "goedkeuringsinstantie".

Art. 28.In artikel 40 van hetzelfde besluit, vervangen bij het koninklijk besluit van 9 augustus 1971 en gewijzigd bij de koninklijke besluiten van 12 december 1975, 9 mei 1988 en 15 december 1998, wordt de zinsnede "het Bestuur van de Verkeersreglementering en van de Infrastructuur, Wegverkeer - Technische Directie, Wetstraat 155, te 1040 Brussel" telkens vervangen door de woorden "de goedkeuringsinstantie".

Art. 29.In artikel 43 van hetzelfde besluit, vervangen bij het koninklijk besluit van 12 december 1975 en laatst gewijzigd bij het koninklijk besluit van 14 april 2009, worden de volgende wijzigingen aangebracht: 1° in paragraaf 3, 3°, b), wordt de zinsnede "het Bestuur van de Verkeersreglementering en van de Infrastructuur, Wegverkeer - Technische Directie, Wetstraat 155, te 1040 Brussel" vervangen door de woorden "de goedkeuringsinstantie";2° in paragraaf 4, 1, worden de woorden "minister bevoegd voor het wegverkeer of zijn afgevaardigde" vervangen door de woorden "bevoegde Vlaamse instantie".

Art. 30.In artikel 54 van hetzelfde besluit, vervangen bij het koninklijk besluit van 12 december 1975 en gewijzigd bij het koninklijk besluit van 11 augustus 1976, worden de volgende wijzigingen aangebracht: 1° in paragraaf 1, 2°, worden de woorden "Minister van Verkeerswezen of zijn afgevaardigde" vervangen door de woorden "bevoegde Vlaamse instantie";2° in paragraaf 5 worden de woorden "Minister van Verkeerswezen of zijn gemachtigde" vervangen door de woorden "bevoegde Vlaamse instantie";3° in paragraaf 6, 1°, worden de woorden "het Bestuur van de Verkeersreglementering en van de Infrastructuur" vervangen door de woorden "de goedkeuringsinstantie";4° in paragraaf 6, 2° en 4°, worden de woorden "Minister van Verkeerswezen of zijn gemachtigde" telkens vervangen door de woorden "bevoegde Vlaamse instantie";5° in paragraaf 6, 5°, worden de woorden "Minister van Verkeerswezen" vervangen door de woorden "Vlaamse minister".

Art. 31.In artikel 57, § 10, 2°, van hetzelfde besluit, ingevoegd bij het koninklijk besluit van 9 mei 1988 en gewijzigd bij het koninklijk besluit van 15 december 1998, wordt de zinsnede "het Bestuur van de Verkeersreglementering en van de Infrastructuur, Wegverkeer - Technische Directie, Wetstraat 155, te 1040 Brussel" vervangen door de woorden "de goedkeuringsinstantie".

Art. 32.In artikel 58 van hetzelfde besluit, vervangen bij het koninklijk besluit van 10 december 1980 en gewijzigd bij de koninklijke besluiten van 3 augustus 1981, 13 september 1985 en 17 maart 2003, worden de volgende wijzigingen aangebracht: 1° in punt 4.3 worden de woorden "Minister van Verkeerswezen of diens gemachtigde" vervangen door de woorden "bevoegde Vlaamse instantie"; 2° in punt 5.1 wordt de zinsnede "het Bestuur van de Verkeersreglementering en van de Infrastructuur, Wegverkeer - Technische Directie, Wetstraat 155, te 1040 Brussel" vervangen door de woorden "de goedkeuringsinstantie"; 3° in punt 6 worden de woorden "Minister van Verkeerswezen of zijn gemachtigde" vervangen door de woorden "bevoegde Vlaamse instantie".

Art. 33.In artikel 59 van hetzelfde besluit, vervangen bij het koninklijk besluit van 21 mei 1987 en gewijzigd bij het koninklijk besluit van 15 december 1998, worden de volgende wijzigingen aangebracht: 1° in punt 1.2.1.2 en 1.2.2.2 wordt de zinsnede "het Bestuur van de Verkeersreglementering en van de Infrastructuur, Wegverkeer - Technische Directie, Wetstraat 155, te 1040 Brussel" vervangen door de woorden "de goedkeuringsinstantie"; 2° in punt 2.4.1.5 worden de woorden "Minister van Verkeerswezen of zijn gevolmachtigde" vervangen door de woorden "bevoegde Vlaamse instantie".

Art. 34.In artikel 60 van hetzelfde besluit, vervangen bij het koninklijk besluit van 21 mei 1987, worden de volgende wijzigingen aangebracht: 1° in punt 3.2.3 worden de woorden "Minister van Verkeerswezen of zijn gevolmachtigde" vervangen door de woorden "bevoegde Vlaamse instantie"; 2° in punt 4.3.1 worden de woorden "Minister van Verkeerswezen of zijn gevolmachtigde" vervangen door de woorden "bevoegde Vlaamse instantie".

Art. 35.In artikel 72 van hetzelfde besluit worden de volgende wijzigingen aangebracht: 1° in het eerste lid wordt het woord "kan" vervangen door de zinsnede "en de bevoegde Vlaamse instantie kunnen, elk wat hem of haar betreft,";2° in het tweede lid wordt tussen het woord "kan" en het woord "worden" de woorden "door de Vlaamse minister" ingevoegd.

Art. 36.In artikel 77 van hetzelfde besluit, hersteld bij het koninklijk besluit van 17 februari 1995 en gewijzigd bij de koninklijke besluiten van 13 maart 1995, 10 april 1995, 20 juli 2000, 15 februari 2006 en 31 januari 2009, worden de volgende wijzigingen aangebracht: 1° in punt 5.1, § 2, punt 5.2, punt 5.4 en punt 6.4.3 worden de woorden "Minister die het Vervoer onder zijn bevoegdheid heeft of zijn afgevaardigde" telkens vervangen door de woorden "bevoegde Vlaamse instantie"; 2° in punt 5.2 wordt de zinsnede "Federale Overheidsdienst Mobiliteit en Vervoer, Dienst Voertuigen, Wetstraat 155, te 1040 Brussel" vervangen door het woord "Departement"; 3° in punt 5.2 worden de woorden "het Directoraat-generaal Mobiliteit en Verkeersveiligheid" vervangen door de woorden "de goedkeuringsinstantie"; 4° in punt 5.3.1 worden de woorden "Directoraat-generaal Mobiliteit en Verkeersveiligheid" vervangen door het woord "Departement"; 5° in punt 5.3.1 wordt het woord "ambtenaren" vervangen door het woord "personeelsleden"; 6° in punt 5.3.1 en punt 5.3.2 worden de woorden "de Federale Overheidsdienst Mobiliteit en Vervoer" vervangen door de woorden "het Departement"; 7° in punt 5.3.1 worden de woorden "Minister of zijn afgevaardigde" vervangen door de woorden "bevoegde Vlaamse instantie"; 8° in punt 5.3.2 wordt het woord "ambtenaren" vervangen door het woord "personeelsleden"; 9° in punt 5.3.2 wordt het woord "Koning" vervangen door de woorden "Vlaamse minister"; 10° in punt 5.6 worden de woorden "Minister die het Vervoer onder zijn bevoegdheid heeft" telkens vervangen door de woorden "Vlaamse minister"; 11° in punt 5.8 wordt de zinsnede "gestort op rekening nummer IBAN: BE86 6792 0060 1050 - BIC: PCHQBE BB van het Directoraat Generaal Mobiliteit en Verkeersveiligheid - Ontvangsten" vervangen door de woorden "betaald op de in het betalingsverzoek vastgestelde wijze"; 12° in punt 8, (a), worden de woorden "gemachtigde ambtenaar van de Federale Overheidsdienst Mobiliteit en Vervoer" vervangen door de woorden "gemachtigd personeelslid van het Departement".

Art. 37.In artikel 78bis van hetzelfde besluit, ingevoegd bij het koninklijk besluit van 14 april 2009, wordt het woord "is" vervangen door de zinsnede "en de Vlaamse minister zijn, ieder wat hem of haar betreft,".

Art. 38.Aan artikel 80 van hetzelfde besluit, vervangen bij het koninklijk besluit van 17 januari 1989, wordt een derde lid toegevoegd, dat luidt als volgt: "Onverminderd de bevoegdheid van andere personen, houden de wegeninspecteurs vermeld in artikel 16 van het decreet van 3 mei 2013 betreffende de bescherming van de verkeersinfrastructuur in geval van bijzonder wegtransport en de door de Vlaamse minister aangewezen personeelsleden van het Departement, toezicht op de naleving van dit algemeen reglement.".

Art. 39.In bijlage 1 bij hetzelfde besluit, vervangen hij het koninklijk besluit van 12 december 1975, worden de woorden "het Ministerie van Verkeerswezen" vervangen door de woorden "de goedkeuringsinstantie".

Art. 40.In bijlage 11 bij hetzelfde besluit, ingevoegd bij het koninklijk besluit van 16 november 1985, worden de volgende wijzigingen aangebracht: 1° in aanhangsel I worden de woorden "Minister van Verkeerswezen of zijn gemachtigde" telkens vervangen door de woorden "bevoegde Vlaamse instantie"; 2° in aanhangsel III, punt 1.1, worden de woorden "Minister van Verkeerswezen of zijn afgevaardigde" vervangen door de woorden "bevoegde Vlaamse instantie"; 3° in aanhangsel III, bijvoegsel 1, worden de woorden "Minister van Verkeerswezen of zijn gemachtigde" vervangen door de woorden "bevoegde Vlaamse instantie";4° in aanhangsel IV wordt de zinsnede "Namens de Minister: Voor de Directeur-Generaal: De Hoofdingenieur-Directeur," vervangen door de zinsnede "Namens de Vlaamse minister: het hoofd van het Departement".

Art. 41.In bijlage 21 bij hetzelfde besluit, ingevoegd bij het koninklijk besluit van 15 februari 2006, worden de volgende wijzigingen aangebracht: 1° de zinsnede "Minister die het Vervoer onder zijn bevoegdheid heeft, of zijn gemachtigde" wordt telkens vervangen door de woorden "bevoegde Vlaamse instantie";2° het woord "ambtenaren" wordt telkens vervangen door het woord "personeelsleden";3° de woorden "Directoraat-generaal Mobiliteit en Verkeersveiligheid" worden telkens vervangen door het woord "Departement".

Art. 42.In bijlage 29 bij hetzelfde besluit, ingevoegd bij het koninklijk besluit van 14 april 2009, worden de woorden "Dienst Voertuigen" vervangen door het woord "goedkeuringsinstantie". HOOFDSTUK 2. - Wijzigingen van het koninklijk besluit van 10 oktober 1974 houdende algemeen reglement op de technische eisen waaraan de bromfietsen, de motorfietsen en hun aanhangwagens moeten voldoen

Art. 43.In artikel 1, § 2, van het koninklijk besluit van 10 oktober 1974 houdende algemeen reglement op de technische eisen waaraan de bromfietsen, de motorfietsen en hun aanhangwagens moeten voldoen, vervangen bij het koninklijk besluit van 20 april 2010, worden de volgende wijzigingen aangebracht: 1° er wordt een punt 3bis ingevoegd, dat luidt als volgt: "3bis."Vlaamse minister": de Vlaamse minister, bevoegd voor het verkeersveiligheidsbeleid;"; 2° er wordt een punt 3ter ingevoegd, dat luidt als volgt: "3ter."bevoegde Vlaamse instantie": de Vlaamse minister of zijn gemachtigde;"; 3° er wordt een punt 3quater ingevoegd, dat luidt als volgt: "3quater."Departement": het departement, vermeld in artikel 28, § 1, van het besluit van de Vlaamse Regering van 3 juni 2005 met betrekking tot de organisatie van de Vlaamse administratie;"; 4° in punt 4 wordt de zinsnede "de Federale Overheidsdienst Mobiliteit en Vervoer - Directoraat-generaal Mobiliteit en Verkeersveiligheid - dienst Voertuigen, waarvan de kantoren gelegen zijn in City Atrium - Vooruitgangstraat 56, 1210 Brussel," vervangen door de woorden "het Departement";5° in punt 5 wordt de zinsnede "de Federale Overheidsdienst Mobiliteit en Vervoer - Directoraat-generaal Mobiliteit en Verkeersveiligheid - Directie Certificering en Inspectie, waarvan de kantoren gelegen zijn in City Atrium - Vooruitgangstraat 56, 1210 Brussel," vervangen door de woorden "het Departement";6° in punt 6 wordt tussen het woord "bevoegde" en het woord "instantie" het woord "Vlaamse" ingevoegd.

Art. 44.In artikel 3 van hetzelfde besluit, gewijzigd bij de koninklijke besluiten van 16 december 1981, 21 december 1983, 6 april 1995 en 19 december 2010, worden de volgende wijzigingen aangebracht: 1° in paragraaf 1, 3, 5 en 6 worden de woorden "Minister van Verkeerswezen of zijn gemachtigde" vervangen door de woorden "bevoegde Vlaamse instantie";2° in paragraaf 3bis worden de woorden "Minister van Verkeerswezen en Posterijen, Telegrafie en Telefonie of zijn afgevaardigde" vervangen door de woorden "bevoegde Vlaamse instantie";3° in paragraaf 7 worden de woorden "het Ministerie van Verkeer en Infrastructuur" vervangen door de woorden "de goedkeuringsinstantie";4° in paragraaf 7 worden de woorden "de gemachtigde ambtenaar" vervangen door de woorden "het gemachtigde personeelslid".

Art. 45.In artikel 4 van hetzelfde besluit, gewijzigd bij de koninklijke besluiten van 16 december 1981, 21 december 1983 en 20 april 2010, worden de volgende wijzigingen aangebracht: 1° in paragraaf 1 en paragraaf 2, tweede lid, worden de woorden "Minister van Verkeerswezen of zijn gemachtigde" vervangen door de woorden "bevoegde Vlaamse instantie";2° in paragraaf 4, tweede lid, worden de woorden "Minister van Verkeerswezen of van zijn gemachtigde" vervangen door de woorden "bevoegde Vlaamse instantie";3° in paragraaf 6, eerste lid, worden de woorden "het Bestuur van het Vervoer" vervangen door de woorden "de goedkeuringsinstantie".

Art. 46.In artikel 9.2.2, § 2, van hetzelfde besluit, gewijzigd bij de koninklijke besluiten van 21 december 1983 en 20 april 2010, worden de volgende wijzigingen aangebracht: 1° in punt 2.2 wordt de zinsnede "het Ministerie van Verkeerswezen, Bestuur van het Vervoer, Directie B1, Kantersteen 12, 1000 Brussel" vervangen door de woorden "de goedkeuringsinstantie"; 2° in punt 2.3 worden de woorden "het Ministerie van Verkeerswezen" vervangen door de woorden "de bevoegde Vlaamse instantie"; 3° in punt 2.4 en 2.7 worden de woorden "Minister van Verkeerswezen of diens gemachtigde" vervangen door de woorden "de bevoegde Vlaamse instantie"; 4° in punt 2.5 worden de woorden "Minister van Verkeerswezen of aan diens gemachtigde" vervangen door de woorden "de bevoegde Vlaamse instantie"; 5° in punt 2.6 worden de woorden "Minister van Verkeerswezen of van diens gemachtigde" vervangen door de woorden "de bevoegde Vlaamse instantie"; 6° in punt 2.8 worden de woorden "Minister van Verkeerswezen" vervangen door de woorden "Vlaamse minister".

Art. 47.In artikel 10 van hetzelfde besluit, gewijzigd bij de koninklijke besluiten van 27 april 1976, 16 december 1981 en 20 april 2010, worden de volgende wijzigingen aangebracht: 1° in punt 2° en punt 3° wordt het woord "beambten" vervangen door het woord "personeelsleden";2° in punt 4° worden de woorden "een bevoegde beambte" vervangen door de woorden "een bevoegd personeelslid" en worden de woorden "de bevoegde beambte" vervangen door de woorden "het bevoegde personeelslid".

Art. 48.In artikel 30 van hetzelfde besluit, vervangen bij het koninklijk besluit van 16 december 1981, worden de volgende wijzigingen aangebracht: 1° in paragraaf 2, 2, wordt de zinsnede "het Ministerie van Verkeerswezen, Bestuur van het Vervoer, Directie B1, Kantersteen 12, 1000 Brussel" vervangen door de woorden "de goedkeuringsinstantie";2° in paragraaf 2, 3, worden de woorden "het Ministerie van Verkeerswezen" vervangen door de woorden "de bevoegde Vlaamse instantie"; 3° in paragraaf 2, 4, 2.6 en 2.7 worden de woorden "Minister van Verkeerswezen of diens gemachtigde" vervangen door de woorden "bevoegde Vlaamse instantie"; 4° in paragraaf 2, 5, worden de woorden "Minister van Verkeerswezen of aan diens gemachtigde" vervangen door de woorden "bevoegde Vlaamse instantie";5° in paragraaf 2, 8, worden de woorden "Minister van Verkeerswezen" vervangen door de woorden "Vlaamse minister".

Art. 49.Aan artikel 36 van hetzelfde besluit, vervangen bij het koninklijk besluit van 6 april 1995, wordt een derde lid toegevoegd, dat luidt als volgt: "Onverminderd de bevoegdheid van andere personen, houden de wegeninspecteurs vermeld in artikel 16 van het decreet van 3 mei 2013 betreffende de bescherming van de verkeersinfrastructuur in geval van bijzonder wegtransport en de door de Vlaamse minister aangewezen personeelsleden van het Departement, toezicht op de naleving van dit algemeen reglement.".

Art. 50.In bijlage 1 bij hetzelfde besluit, vervangen bij het koninklijk besluit van 16 december 1981, worden de woorden "Minister van Verkeerswezen" vervangen door de woorden "Vlaamse minister". HOOFDSTUK 3. - Wijzigingen van het koninklijk besluit van 1 december 1975 houdende algemeen reglement op de politie van het wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg

Art. 51.In artikel 60.2 van het koninklijk besluit van 1 december 1975 houdende algemeen reglement op de politie van het wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg worden de woorden "Minister van Verkeerswezen" vervangen door de zinsnede "de Vlaamse minister, bevoegd voor het mobiliteitsbeleid, de openbare werken en het vervoer,".

Art. 52.In artikel 65.5 van hetzelfde besluit, ingevoegd bij het koninklijk besluit van 18 september 1991, worden de volgende wijzigingen aangebracht: 1° in punt 2 worden de woorden "Minister van Verkeerswezen" vervangen door de zinsnede "de Vlaamse minister, bevoegd voor het mobiliteitsbeleid, de openbare werken en het vervoer,";2° in punt 11 worden de woorden "minister bevoegd voor het wegverkeer" vervangen door de zinsnede "Vlaamse minister, bevoegd voor het mobiliteitsbeleid, de openbare werken en het vervoer".

Art. 53.In artikel 85.25 van hetzelfde besluit, gewijzigd bij het koninklijk besluit van 1 februari 1991, worden de woorden "Minister van Verkeerswezen" vervangen door de zinsnede "Vlaamse minister, bevoegd voor het mobiliteitsbeleid, de openbare werken en het vervoer".

Art. 54.In artikel 85.26 van hetzelfde besluit, gewijzigd bij het koninklijk besluit van 1 februari 1991, worden de woorden "Minister van Verkeerswezen" vervangen door de zinsnede "Vlaamse minister, bevoegd voor het mobiliteitsbeleid, de openbare werken en het vervoer". HOOFDSTUK 4. - Wijzigingen van het koninklijk besluit van 26 februari 1981 houdende uitvoering van de richtlijnen van de Europese Gemeenschappen betreffende de goedkeuring van motorvoertuigen en aanhangwagens daarvan, landbouw- of bosbouwtrekkers op wielen, hun bestanddelen alsook hun veiligheidsonderdelen

Art. 55.In artikel 2 van het koninklijk besluit van 26 februari 1981 houdende uitvoering van de richtlijnen van de Europese Gemeenschappen betreffende de goedkeuring van motorvoertuigen en aanhangwagens daarvan, landbouw- of bosbouwtrekkers op wielen, hun bestanddelen alsook hun veiligheidsonderdelen, gewijzigd bij het koninklijk besluit van 16 november 2005, wordt de zinsnede "de Federale Overheidsdienst Mobiliteit en Vervoer, Directoraat-generaal Mobiliteit en Verkeersveiligheid, Dienst Voertuigen" vervangen door de zinsnede "het departement, vermeld in artikel 28, § 1, van het besluit van de Vlaamse Regering van 3 juni 2005 met betrekking tot de organisatie van de Vlaamse administratie".

Art. 56.In artikel 3 van hetzelfde besluit, gewijzigd bij het koninklijk besluit van 16 november 2005, worden de volgende wijzigingen aangebracht: 1° de woorden "De Federale Overheidsdienst Mobiliteit en Vervoer" worden vervangen door de zinsnede "departement, vermeld in artikel 28, § 1, van het besluit van de Vlaamse Regering van 3 juni 2005 met betrekking tot de organisatie van de Vlaamse administratie";2° de woorden "ambtenaren van het De Federale Overheidsdienst Mobiliteit en Vervoer" worden vervangen door de woorden "personeelsleden van het voormelde departement".

Art. 57.In artikel 4 tot en met 7 van hetzelfde besluit, gewijzigd bij het koninklijk besluit van 16 november 2005, worden de volgende wijzigingen aangebracht: 1° de woorden "Minister tot wiens bevoegdheid het transport behoort" worden vervangen door de zinsnede "Vlaamse minister, bevoegd voor het verkeersveiligheidsbeleid,";2° de woorden "diens gemachtigde" worden vervangen door de zinsnede "het departement, vermeld in artikel 28, § 1, van het besluit van de Vlaamse Regering van 3 juni 2005 met betrekking tot de organisatie van de Vlaamse administratie,".

Art. 58.In artikel 8 van hetzelfde besluit, gewijzigd bij het koninklijk besluit van 16 november 2005, worden de woorden "Minister tot wiens bevoegdheid het transport behoort" vervangen door de zinsnede "Vlaamse minister, bevoegd voor het verkeersveiligheidsbeleid".

Art. 59.Artikel 9 van hetzelfde besluit wordt vervangen door wat volgt: "

Art. 9.Artikel 80 van het koninklijk besluit van 15 maart 1968 houdende algemeen reglement op de technische eisen waaraan de auto's en hun aanhangwagens moeten voldoen is van toepassing." HOOFDSTUK 5. - Wijzigingen van het koninklijk besluit van 30 december 1988 betreffende de maatregelen tegen luchtverontreiniging door uitlaatgassen van motoren in motorvoertuigen

Art. 60.Artikel 1 van het koninklijk besluit van 30 december 1988 betreffende de maatregelen tegen luchtverontreiniging door uitlaatgassen van motoren in motorvoertuigen wordt vervangen door wat volgt: "

Artikel 1.In dit besluit wordt verstaan onder: 1° voertuig: elk voertuig dat uitgerust is met een motor met elektrische of compressie-ontsteking, bestemd om op de weg te rijden, met of zonder koetswerk, op ten minste vier wielen, met een maximale toegelaten massa van ten minste 400 kg en met een door de constructie bepaalde maximumsnelheid van ten minste 50 kilometer per uur, met uitzondering van de landbouwtrekkers en landbouwmachines, alsook de toestellen voor openbare werken;2° Minister: de Vlaamse minister, bevoegd voor het verkeersveiligheidsbeleid; 3° Departement: het departement, vermeld in artikel 28, § 1, van het besluit van de Vlaamse Regering van 3 juni 2005 met betrekking tot de organisatie van de Vlaamse administratie.".

Art. 61.In artikel 5, 5.1, van hetzelfde besluit worden de volgende wijzigingen aangebracht: 1° het woord "België" wordt vervangen door de woorden "het Vlaamse Gewest";2° de zinsnede "Bestuur van het Vervoer, Directie B1, Kantersteen 12, te B-1000 Brussel," wordt vervangen door het woord "Departement".

Art. 62.In artikel 7 van hetzelfde besluit, vervangen bij het koninklijk besluit van 24 april 1990, worden de woorden "van Verkeerswezen" opgeheven.

Art. 63.In artikel 8 van hetzelfde besluit, gewijzigd bij het koninklijk besluit van 24 april 1990, worden de woorden "van Verkeerswezen" opgeheven.

Art. 64.In artikel 10 van hetzelfde besluit worden de volgende wijzigingen aangebracht: 1° in punt 10.2, eerste lid, worden de woorden "ambtenaren en beambten van het Bestuur van het Vervoer en van het Hoog Comité van Toezicht die met een mandaat van gerechtelijke politie belast zijn" vervangen door de zinsnede "wegeninspecteurs, vermeld in artikel 16 van het decreet van 3 mei 2013 betreffende de bescherming van de verkeersinfrastructuur in geval van bijzonder wegtransport, en de personeelsleden van het Departement die de Minister aangewezen heeft"; 2° in punt 10.2, tweede lid, wordt het woord "beambten" vervangen door het woord "personen". HOOFDSTUK 6. - Wijzigingen van het koninklijk besluit van 23 december 1994 tot vaststelling van de erkenningsvoorwaarden en de regeling van de administratieve controle van de instellingen belast met de controle van de in het verkeer gebrachte voertuigen

Art. 65.Artikel 1 van het koninklijk besluit van 23 december 1994 tot vaststelling van de erkenningsvoorwaarden en de regeling van de administratieve controle van de instellingen belast met de controle van de in het verkeer gebrachte voertuigen wordt vervangen door wat volgt: "

Artikel 1.In dit besluit wordt verstaan onder: 1° "Minister": de Vlaamse minister, bevoegd voor het verkeersveiligheidsbeleid;2° "Departement": het departement, vermeld in artikel 28, § 1, van het besluit van de Vlaamse Regering van 3 juni 2005 met betrekking tot de organisatie van de Vlaamse administratie;3° "instelling": elke vennootschap waaraan door de Minister de controle van de in het verkeer gebrachte voertuigen is toevertrouwd;4° "technische tijd": de theoretische gemiddelde tijd die toegekend is voor een bepaalde prestatie van technische controle.De lijst van de prestaties alsook de toegekende technische tijden van elke prestatie worden vermeld in bijlage 1, die bij dit besluit is gevoegd.".

Art. 66.In artikel 4, eerste lid van hetzelfde besluit wordt de zin "De instelling moet de gebruikers diensten van optimale kwaliteit verzekeren; zij schikt zich naar de richtlijnen die haar hierover verstrekt worden door de Minister of zijn gemachtigde." vervangen door de zin "De instelling moet de gebruikers diensten van optimale kwaliteit verzekeren; zij schikt zich naar de richtlijnen die haar hierover door Ons worden verstrekt.".

Art. 67.In artikel 9 van hetzelfde besluit worden de volgende wijzigingen aangebracht: 1° de woorden "van de Minister" worden opgeheven;2° tussen de zinsnede "te schikken naar de" en het woord "richtlijnen" wordt de zinsnede "door Ons verstrekte" ingevoegd.

Art. 68.In artikel 10 van hetzelfde besluit worden de woorden "de Minister" telkens vervangen door het woord "Ons".

Art. 69.In artikel 11, § 2, van hetzelfde besluit worden de volgende wijzigingen aangebracht: 1° in het tweede lid worden de woorden "de Minister" vervangen door het woord "Ons";2° in het derde lid worden de woorden "de Directeur-generaal van het Bestuur van de Verkeersreglementering en van de Infrastructuur" vervangen door de woorden "het Departement".

Art. 70.In artikel 21 van hetzelfde besluit, gewijzigd bij het koninklijk besluit van 6 april 1995, worden de woorden "de Directeur-generaal van het Bestuur van de Verkeersreglementering en van de infrastructuur" telkens vervangen door de woorden "het Departement".

Art. 71.Artikel 22 van hetzelfde besluit wordt vervangen door wat volgt: "

Art. 22.De instelling draagt bij tot de financiering van de uitgaven voor de werking, de subsidies en de investeringen ten bate van de verkeersveiligheid. Die bijdrage bedraagt zes procent van de netto-ontvangsten, zijnde de geïnde vergoedingen na aftrek van de btw en de bijdragen, vermeld in dit artikel en in artikel 23.".

Art. 72.In artikel 26 van hetzelfde besluit worden de volgende wijzigingen aangebracht: 1° in het eerste lid worden de woorden "de Minister of zijn gemachtigde" vervangen door het woord "Ons";2° in het derde lid worden de woorden "de Directeur-generaal van het Bestuur van de Verkeersreglementering en van de Infrastructuur" vervangen door de woorden "het Departement de volgende zaken".

Art. 73.In artikel 27, vierde lid, van hetzelfde besluit worden de woorden "de Directeur-generaal van het Bestuur van de Verkeersreglementering en van de Infrastructuur" vervangen door de woorden "het Departement".

Art. 74.In artikel 29, § 2, derde lid, van hetzelfde besluit worden de woorden "de Directeur-generaal van het Bestuur van de Verkeersreglementering en van de Infrastructuur" vervangen door de woorden "het Departement".

Art. 75.In bijlage 4, I, van hetzelfde besluit, gewijzigd bij het koninklijk besluit van 6 april 1995, worden de volgende wijzigingen aangebracht: 1° in A.1. worden de woorden "de Minister" vervangen door het woord "Ons"; 2° in A.6. worden de woorden "de Minister of zijn gemachtigde" vervangen door het woord "Ons"; 3° in A.8. worden de woorden "de Minister of zijn gemachtigde" vervangen door het woord "Ons"; 4° in B.1. worden de woorden "de Minister" vervangen door het woord "Ons".

Art. 76.In bijlage 4, II, A.3, van hetzelfde besluit, gewijzigd bij het koninklijk besluit van 6 april 1995, worden de woorden "de Minister" vervangen door het woord "Ons".

Art. 77.In bijlage 4, VI, A., van hetzelfde besluit, gewijzigd bij het koninklijk besluit van 6 april 1995, worden de woorden "de Minister" vervangen door het woord "Ons". HOOFDSTUK 7. - Wijzigingen van het koninklijk besluit van 16 januari 1996 betreffende de toegang tot het beroep van ondernemer van nationaal en internationaal goederenvervoer over de binnenwateren

Art. 78.In artikel 1 van het koninklijk besluit van 16 januari 1996 betreffende de toegang tot het beroep van ondernemer van nationaal en internationaal goederenvervoer over de binnenwateren worden de volgende wijzigingen aangebracht: 1° in punt 1° worden de woorden "de Minister tot wiens bevoegdheid het Bestuur van het Vervoer te Land behoort" vervangen door de zinsnede "de Vlaamse minister, bevoegd voor het mobiliteitsbeleid, de openbare werken en het vervoer"; 2° punt 2° wordt vervangen door wat volgt: "2° de bevoegde Vlaamse instantie: de Vlaamse minister, bevoegd voor het mobiliteitsbeleid, de openbare werken en het vervoer of zijn gemachtigde;".

Art. 79.In artikel 5 van hetzelfde besluit worden de woorden "het Bestuur" vervangen door de woorden "de bevoegde Vlaamse instantie".

Art. 80.Artikel 12 van hetzelfde besluit wordt opgeheven.

Art. 81.In artikel 18 van hetzelfde besluit, gewijzigd bij het koninklijk besluit van 20 juli 2000, worden de woorden "het Bestuur" telkens vervangen door de woorden "de bevoegde Vlaamse instantie".

Art. 82.Artikel 26 van hetzelfde besluit wordt opgeheven.

Art. 83.In artikel 31, § 1, van hetzelfde besluit worden de woorden "het Bestuur" vervangen door de woorden "de bevoegde Vlaamse instantie".

Art. 84.In artikel 34 van hetzelfde besluit wordt het woord "ambtenaren" vervangen door het woord "personeelsleden". HOOFDSTUK 8. - Wijzigingen van het koninklijk besluit van 4 augustus 1996 houdende uitvoering van de richtlijnen van de Europese Gemeenschappen betreffende de goedkeuring van twee- of driewielige motorvoertuigen, hun onderdelen en technische eenheden alsook hun veiligheidstoebehoren

Art. 85.In het koninklijk besluit van 4 augustus 1996 houdende uitvoering van de richtlijnen van de Europese Gemeenschappen betreffende de goedkeuring van twee- of driewielige motorvoertuigen, hun onderdelen en technische eenheden alsook hun veiligheidstoebehoren, laatst gewijzigd bij het koninklijk besluit van 14 april 2014, wordt voor artikel 1, dat artikel 1/1 wordt, een nieuw artikel 1 ingevoegd, dat luidt als volgt: "

Artikel 1.In dit besluit wordt verstaan onder: 1° "Departement": het departement, vermeld in artikel 28, § 1, van het besluit van de Vlaamse Regering van 3 juni 2005 met betrekking tot de organisatie van de Vlaamse administratie; 2° "minister": de Vlaamse minister, bevoegd voor het verkeersveiligheidsbeleid.".

Art. 86.In artikel 2, eerste lid, van hetzelfde besluit, gewijzigd bij het koninklijk besluit van 18 mei 2006, wordt de zinsnede "de Federale Overheidsdienst Mobiliteit en Vervoer, Directoraat-generaal Mobiliteit en Verkeersveiligheid, Dienst Voertuigen" vervangen door de woorden "het Departement".

Art. 87.Artikel 3 van hetzelfde besluit wordt vervangen door wat volgt: "

Art. 3.De verzoeker moet het bewijs leveren dat de eventuele onontbeerlijke proeven, als ze niet verricht worden door bevoegde personeelsleden van het Departement, zullen worden uitgevoerd in laboratoria die erkend zijn door het Departement.".

Art. 88.In artikel 4 tot en met 8 van hetzelfde besluit worden de woorden "Minister van Verkeerswezen" vervangen door het woord "minister". HOOFDSTUK 9. - Wijzigingen van het koninklijk besluit van 23 maart 1998 betreffende het rijbewijs

Art. 89.In artikel 1 van het koninklijk besluit van 23 maart 1998 betreffende het rijbewijs, gewijzigd bij de koninklijke besluiten van 28 april 2011, 8 januari 2013 en 15 november 2013, worden een punt 2° /1 en een punt 2° /2 ingevoegd, die luiden als volgt: "2° /1 Vlaamse minister: de Vlaamse minister, bevoegd voor het verkeersveiligheidsbeleid; 2° /2 Departement: het departement, vermeld in artikel 28, § 1, van het besluit van de Vlaamse Regering van 3 juni 2005 met betrekking tot de organisatie van de Vlaamse administratie.".

Art. 90.In artikel 4 van hetzelfde besluit, het laatst gewijzigd bij het koninklijk besluit van 15 november 2013, worden de volgende wijzigingen aangebracht: 1° in punt 4° wordt tussen de woorden "door de" en het woord "Minister" het woord "Vlaamse" ingevoegd;2° in punt 5° wordt tussen de woorden "door de" en het woord "Minister" het woord "Vlaamse" ingevoegd";3° in punt 7° wordt tussen de woorden "door de" en het woord "Minister" het woord "Vlaamse" ingevoegd";4° in punt 15° wordt tussen de woorden "door de" en het woord "minister" het woord "Vlaamse" ingevoegd";5° in punt 16° wordt tussen de woorden "door de" en het woord "Minister" het woord "Vlaamse" ingevoegd".

Art. 91.In artikel 5, § 1, eerste lid, 2°, van hetzelfde besluit, gewijzigd bij het koninklijk besluit van 1 september 2006, wordt het woord "Minister" vervangen door de woorden "Vlaamse minister".

Art. 92.In artikel 6, 2°, d), van hetzelfde besluit wordt het woord "Minister" vervangen door de woorden "Vlaamse minister".

Art. 93.In artikel 25 van hetzelfde besluit, gewijzigd bij de koninklijke besluiten van 1 september 2006, 4 mei 2007 en 30 augustus 2008, worden de volgende wijzigingen aangebracht: 1° in paragraaf 1, eerste lid, wordt de zinsnede "door de Minister bepaalde voorwaarden, ook afgelegd" vervangen door de zinsnede "bij besluit van de Vlaamse Regering bepaalde voorwaarden,"; 2° paragraaf 2, eerste lid, wordt vervangen door wat volgt: "Het aantal examencentra, de plaatsen waar ze gevestigd zijn, de grenzen van hun territoriale bevoegdheid en de regels betreffende hun organisatie worden bij besluit van de Vlaamse Regering bepaald.".

Art. 94.In artikel 26 van hetzelfde besluit, gewijzigd bij de koninklijke besluiten van 28 april 2011 en 10 januari 2013, worden de volgende wijzigingen aangebracht: 1° in paragraaf 1 wordt het woord "Minister" telkens vervangen door de woorden "Vlaamse minister"; 2° in paragraaf 2 wordt punt 5° vervangen door wat volgt: "5° houder zijn van ten minste een van de diploma's, getuigschriften of brevetten die in aanmerking worden genomen voor toelating tot niveau A, B of C van de overheidsdiensten van de Vlaamse of federale overheid, of houder zijn van een buitenlands diploma, getuigschrift of brevet dat als gelijkwaardig is erkend, of een beroepservaring van ten minste vijf jaar op het gebied van de praktische rijopleiding aantonen;"; 3° in paragraaf 2, 6°, wordt het woord "minister" vervangen door de woorden "Vlaamse minister".

Art. 95.In artikel 26bis van hetzelfde besluit, ingevoegd bij het koninklijk besluit van 28 april 2011, worden de volgende wijzigingen aangebracht: 1° in paragraaf 1 wordt het woord "minister" vervangen door de woorden "Vlaamse minister";2° in paragraaf 2, tweede lid, 4°, wordt het woord "minister" vervangen door de woorden "Vlaamse minister" en worden de woorden "de FOD Mobiliteit en Vervoer" vervangen door de woorden "het Departement";3° in paragraaf 3, eerste lid, worden de woorden "de FOD Mobiliteit en Vervoer, Directoraat-generaal Mobiliteit en Verkeersveiligheid" vervangen door de woorden "het Departement";4° in paragraaf 3, derde lid, wordt het woord "minister" vervangen door de woorden "Vlaamse minister"6 en worden de woorden "de FOD Mobiliteit en Vervoer" vervangen door de woorden "het Departement";5° in paragraaf 3, vierde lid, wordt het woord "minister" vervangen door de woorden "Vlaamse minister";6° in paragraaf 4, derde lid, wordt het woord "minister" vervangen door de woorden "Vlaamse minister";7° in paragraaf 5 wordt het woord "minister" vervangen door de woorden "Vlaamse minister";8° in paragraaf 6, eerste lid, wordt het woord "minister" vervangen door de woorden "Vlaamse minister";9° in paragraaf 7 wordt het woord "minister" telkens vervangen door de woorden "Vlaamse minister";10° in paragraaf 8 wordt het woord "minister" vervangen door de woorden "Vlaamse minister".

Art. 96.In artikel 26ter van hetzelfde besluit, ingevoegd bij het koninklijk besluit van 28 april 2011, wordt het woord "minister" telkens vervangen door de woorden "Vlaamse minister".

Art. 97.In artikel 26quater van hetzelfde besluit, ingevoegd bij het koninklijk besluit van 28 april 2011, wordt het woord "minister" telkens vervangen door de woorden "Vlaamse minister".

Art. 98.In artikel 31, vierde lid, van hetzelfde besluit wordt het woord "Minister" vervangen door de woorden "Vlaamse minister".

Art. 99.In artikel 32, § 5, eerste lid, van hetzelfde besluit wordt het woord "Minister" vervangen door de woorden "Vlaamse minister".

Art. 100.In artikel 33, vierde lid, van hetzelfde besluit wordt het woord "Minister" vervangen door de woorden "Vlaamse minister".

Art. 101.In artikel 39 van hetzelfde besluit, gewijzigd bij de koninklijke besluiten van 28 april 2011, 20 september 2012, 8 januari 2013, 3 april 2013 en 4 december 2013, wordt het woord "Minister" telkens vervangen door de woorden "Vlaamse minister".

Art. 102.In artikel 41, § 1, tweede lid, wordt het woord "Minister" vervangen door de woorden "Vlaamse minister".

Art. 103.In artikel 45, eerste lid, wordt het woord "Minister" vervangen door de woorden "Vlaamse minister".

Art. 104.In artikel 47 van hetzelfde besluit, gewijzigd bij het koninklijk besluit van 5 september 2002, worden de volgende wijzigingen aangebracht: 1° in paragraaf 1 worden het tweede en het vierde lid opgeheven;2° in paragraaf 1, derde lid, dat het tweede lid wordt, worden de woorden "Elke kamer" vervangen door de woorden "De beroepscommissie";3° in paragraaf 1, derde lid, dat het tweede lid wordt, wordt het woord "Minister" vervangen door de woorden "Vlaamse minister"; 4° in paragraaf 1 wordt het vijfde lid, dat het derde lid wordt, vervangen door wat volgt: "De Vlaamse minister wijst een voorzitter en een vicevoorzitter onder de commissarissen aan."; 5° in paragraaf 1, zesde lid, dat het vierde lid wordt, worden de woorden "De kamers stellen in onderling akkoord" vervangen door de woorden "De beroepscommissie stelt";6° in paragraaf 1, zesde lid, dat het vierde lid wordt, wordt het woord "Minister" vervangen door de woorden "Vlaamse minister";7° in paragraaf 3, eerste lid, worden de woorden "Elke kamer" vervangen door de woorden "De beroepscommissie";8° in paragraaf 3, tweede lid, wordt het woord "Minister" vervangen door de woorden "Vlaamse minister";9° paragraaf 4 wordt vervangen door wat volgt: " § 4.De commissarissen krijgen een vergoeding die niet minder mag bedragen dan 28 euro en niet meer dan 42 euro, en die wordt vastgesteld door de Vlaamse minister.

Ze worden bovendien vergoed voor de kosten die hun opdracht meebrengt, overeenkomstig de bepalingen die gelden voor het Vlaamse overheidspersoneel. Voor de toepassing van die bepalingen worden ze gelijkgesteld met de titularissen van rang A2.".

Art. 105.In artikel 61 van hetzelfde besluit, gewijzigd bij de koninklijke besluiten van 28 april 2008, 3 april 2013 en 15 november 2013, worden de volgende wijzigingen aangebracht: 1° aan het derde lid wordt de volgende zin toegevoegd: "De betalingswijze van de retributie voor het verzoekschrift aan de beroepscommissie wordt evenwel bepaald door de Vlaamse minister."; 2° in het vijfde lid worden tussen het woord "Minister" en het woord "kan" de woorden "of de Vlaamse minister" ingevoegd;3° in het vijfde lid wordt tussen het woord "kan" en de woorden "de bedragen" de zinsnede ", ieder wat hem betreft," ingevoegd.

Art. 106.In artikel 63 van hetzelfde besluit, gewijzigd bij de koninklijke besluiten van 28 april 2011 en 8 januari 2013, worden de volgende wijzigingen aangebracht: 1° in paragraaf 1 wordt het woord "Minister" vervangen door de woorden "Vlaamse minister";2° in paragraaf 2, 1°, wordt het woord "Minister" vervangen door de woorden "Vlaamse minister".

Art. 107.In artikel 64 van hetzelfde besluit, gewijzigd bij de koninklijke besluiten van 10 september 2010 en 28 april 2011, worden de volgende wijzigingen aangebracht: 1° in het tweede lid wordt het woord "Ze" vervangen door de zinsnede "De personeelsleden die door de Vlaamse minister of zijn gemachtigde worden belast met de inspectie en controle,";2° in het vierde lid wordt het woord "ambtenaren" vervangen door het woord "personeelsleden" en wordt het woord "minister" vervangen door de woorden "Vlaamse minister";3° in het vijfde lid wordt het woord "minister" vervangen door de woorden "Vlaamse minister";4° in het zesde lid wordt tussen de woorden "of zijn gemachtigde" en de woorden "zijn de overheden" de zinsnede "of de Vlaamse Minister of zijn gemachtigde, ieder wat hem of haar betreft" ingevoegd;

Art. 108.In bijlage 4 van hetzelfde besluit, ingevoegd bij het koninklijk besluit van 15 juli 2004, wordt het woord "Minister" vervangen door de woorden "Vlaamse minister". HOOFDSTUK 1 0. - Wijzigingen van het koninklijk besluit van 23 december 1998 betreffende het verkrijgen van vaarbewijzen voor het besturen van binnenvaartuigen bestemd voor het goederen-en personenvervoer

Art. 109.In artikel 1bis van het koninklijk besluit van 23 december 1998 betreffende het verkrijgen van vaarbewijzen voor het besturen van binnenvaartuigen bestemd voor het goederen-en personenvervoer, vernummerd bij het koninklijk besluit van 27 maart 2007, worden de volgende wijzigingen aangebracht: 1° in punt 2° worden de woorden "de Minister die de reglementering van het vervoer in zijn bevoegdheid heeft" vervangen door de zinsnede "de Vlaamse minister, bevoegd voor het mobiliteitsbeleid, de openbare werken en het vervoer";2° punt 3° wordt vervangen door wat volgt: "3° de bevoegde Vlaamse instantie: de Vlaamse minister of zijn gemachtigde".

Art. 110.In artikel 3, tweede en derde lid, van hetzelfde besluit worden de woorden "op alle waterwegen van het Rijk" telkens vervangen door de woorden "op alle waterwegen".

Art. 111.In artikel 5, eerste lid, van hetzelfde besluit, gewijzigd bij het koninklijk besluit van 27 maart 2007, worden de woorden "het Bestuur" vervangen door de woorden "de bevoegde Vlaamse instantie".

Art. 112.In artikel 31 van hetzelfde besluit, vervangen bij het koninklijk besluit van 27 maart 2007, worden de woorden "het Bestuur" vervangen door de woorden "de bevoegde Vlaamse instantie".

Art. 113.In artikel 32 van hetzelfde besluit worden de woorden "het Bestuur" vervangen door de woorden "de bevoegde Vlaamse instantie".

Art. 114.In artikel 33, tweede lid, van hetzelfde besluit, ingevoegd bij het koninklijk besluit van 27 maart 2007, worden de woorden "het Bestuur" vervangen door de woorden "de bevoegde Vlaamse instantie".

Art. 115.In artikel 35 van hetzelfde besluit, vervangen bij het koninklijk besluit van 27 maart 2007, worden de woorden "het Bestuur" telkens vervangen door de woorden "de bevoegde Vlaamse instantie".

Art. 116.Artikel 36 van hetzelfde besluit wordt opgeheven.

Art. 117.In artikel 42, eerste lid, van hetzelfde besluit, gewijzigd bij het koninklijk besluit van 27 maart 2007, worden de woorden "het Bestuur" vervangen door de woorden "de bevoegde Vlaamse instantie".

Art. 118.In artikel 49 van hetzelfde besluit worden de volgende wijzigingen aangebracht: 1° de woorden "ambtenaren en de beambten" worden vervangen door het woord "personeelsleden";2° de woorden "ambtenaren van het Bestuur" worden vervangen door de woorden "de personeelsleden van de bevoegde Vlaamse instantie". HOOFDSTUK 1 1. - Wijzigingen van het koninklijk besluit van 19 juli 2000 betreffende de inning en de consignatie van een som bij het vaststellen van sommige inbreuken inzake het vervoer over de weg

Art. 119.Aan artikel 1 van het koninklijk betreffende de inning en de consignatie van een som bij het vaststellen van sommige inbreuken inzake het vervoer over de weg, vervangen bij het koninklijk besluit van 27 april 2007, wordt een tweede lid toegevoegd, dat luidt als volgt: "Voor de toepassing van de procedure, vermeld in dit besluit, zijn ook de wegeninspecteurs, vermeld in artikel 16 van het decreet van 3 mei 2013 betreffende de bescherming van de verkeersinfrastructuur in geval van bijzonder wegtransport, bevoegd.". HOOFDSTUK 1 2. - Wijzigingen van het koninklijk besluit van 11 mei 2004 betreffende de voorwaarden voor erkenning van scholen voor het besturen van motorrijtuigen

Art. 120.In artikel 1 van het koninklijk besluit van 11 mei 2004 betreffende de voorwaarden voor erkenning van scholen voor het besturen van motorrijtuigen, vervangen bij het koninklijk besluit van 17 maart 2005 en gewijzigd bij de koninklijke besluiten van 28 april 2011 en 20 september 2012, worden de volgende wijzigingen aangebracht: 1° in punt 1° worden de woorden "de Minister tot wiens bevoegdheid de verkeersveiligheid behoort" vervangen door de zinsnede "de Vlaamse minister, bevoegd voor het verkeersveiligheidsbeleid";2° in punt 3° worden de woorden "het directoraat-generaal dat binnen de Federale Overheidsdienst Mobiliteit en Vervoer voor de erkenning van rijscholen bevoegd is" vervangen door de zinsnede "het departement, vermeld in artikel 28, § 1, van het besluit van de Vlaamse Regering van 3 juni 2005 met betrekking tot de organisatie van de Vlaamse administratie";3° in punt 8° worden de woorden "ambtenaren of beambten" vervangen door het woord "inspecteurs".

Art. 121.In artikel 12, § 1, van hetzelfde besluit, gewijzigd bij de koninklijke besluiten van 13 juni 2010, 20 september 2012, 8 januari 2013 en 15 november 2013, wordt punt 6° vervangen door wat volgt: "6° voor de houders van een brevet I of III, houder zijn van een diploma, getuigschrift of brevet dat toegang verleent tot niveau A, B of C van het Vlaamse of federale overheidspersoneel, of van een bekwaamheidsattest dat of een opleidingstitel die toegang verleent tot de uitoefening van de functies van directeur van een rijschool of van theorie-instructeur op grond van artikel 15 van de wet van 12 februari 2008 tot instelling van een nieuw algemeen kader voor de erkenning van EG-beroepskwalificaties, of een beroepservaring van ten minste zes jaar als rijschoolinstructeur kunnen aantonen;".

Art. 122.In artikel 23, § 4, van hetzelfde besluit, vervangen bij het koninklijk besluit van 17 maart 2005 en gewijzigd bij koninklijke besluit van 20 september 2012, worden de volgende wijzigingen aangebracht: 1° in paragraaf 4, vierde lid, worden de woorden "ambtenaren en beambten" vervangen door het woord "inspecteurs";2° in paragraaf 4, vierde lid, worden de woorden "de Adviseur-generaal van de Directie Certificatie en Inspectie van de administratie" vervangen door de woorden "het bestuur";3° in paragraaf 5 wordt het woord "beambten" vervangen door het woord "inspecteurs".

Art. 123.In artikel 25 van hetzelfde besluit, gewijzigd bij het koninklijk besluit van 13 juni 2010, worden de volgende wijzigingen aangebracht: 1° in het tweede lid worden de woorden "één van de drie landstalen" vervangen door de woorden "het Nederlands";2° in het derde lid worden de woorden "met één van de drie kamervoorzitters" vervangen door de woorden "de ondervoorzitter";3° het vierde tot en met het zevende lid worden opgeheven.

Art. 124.In artikel 34 van hetzelfde besluit, gewijzigd bij het koninklijk besluit van 20 september 2012, worden de volgende wijzigingen aangebracht: 1° in paragraaf 1 wordt het tweede lid opgeheven;2° in paragraaf 3, eerste lid, worden de woorden "drie kamervoorzitters en ondervoorzitters" vervangen door de woorden "een ondervoorzitter";

Art. 125.In artikel 35 van hetzelfde besluit, gewijzigd bij het koninklijk besluit van 14 februari 2006, worden de volgende wijzigingen aangebracht: 1° paragraaf 1 wordt vervangen door wat volgt: " § 1.De voorzitter, de leden, de secretaris en de helpers van de examencommissie krijgen een vergoeding, waarvan het bedrag als volgt wordt samengesteld: 1° aan de voorzitter en de leden wordt een vergoeding van 17,50 euro per gepresteerd halfuur toegekend;2° aan de secretaris wordt een vergoeding van 8 euro per gepresteerd halfuur toegekend;3° aan de helpers wordt een vergoeding van 7 euro per gepresteerd halfuur toegekend. De leden, de secretaris en de helpers die tot het Vlaamse overheidspersoneel behoren, hebben alleen recht op vergoedingen voor de prestaties die verricht zijn buiten de reglementaire werkuren."; 2° in paragraaf 2, eerste lid, wordt het woord "rijkspersoneel" vervangen door de woorden "Vlaamse overheidspersoneel"; 3° in paragraaf 2 wordt het tweede lid vervangen door wat volgt: "Voor de toepassing van deze bepalingen worden de voorzitter en de leden van de examencommissie gelijkgesteld met de titularissen van een functie van niveau A, en de secretaris en de helpers met de titularissen van een functie B.".

Art. 126.Artikel 36 van hetzelfde besluit wordt vervangen door wat volgt: "

Art. 36.De examencommissie stelt zijn huishoudelijk reglement vast, dat door de Minister wordt goedgekeurd.".

Art. 127.In artikel 39 van hetzelfde besluit worden de volgende wijzigingen aangebracht: 1° in paragraaf 1, tweede lid, worden de woorden "ambtenaren of beambten" vervangen door het woord "inspecteurs";2° in paragraaf 2, eerste lid, wordt de zinsnede "en 2° " opgeheven;3° in paragraaf 2, eerste lid, worden de woorden "ambtenaren en beambten" vervangen door het woord "inspecteurs".

Art. 128.In punt 2 van bijlage 4 bij hetzelfde besluit worden de woorden "De Federale Overheidsdienst Mobiliteit en Vervoer" vervangen door de woorden "Het bestuur".

Art. 129.In punt 3.1.5 van bijlage 4 bij hetzelfde besluit wordt de zinsnede "HOKTSP-verkeerskunde" vervangen door de woorden "gegradueerde of bachelor in de verkeerskunde en licentiaat of master in de verkeerskunde".

Art. 130.In punt 3.1.5 van bijlage 4 bij hetzelfde besluit worden de woorden "ervaring in de Federale Overheidsdienst Mobiliteit en Vervoer" vervangen door de woorden "relevante professionele ervaring".

Art. 131.In punt 4.3 van bijlage 4 bij hetzelfde besluit worden de woorden "De Adviseur-generaal van de Directie Certificatie en Inspectie van de Federale Overheidsdienst Mobiliteit en Vervoer" vervangen door de woorden "Het bestuur". HOOFDSTUK 1 3. - Wijzigingen van het koninklijk besluit van 5 december 2004 houdende vaststelling van productnormen voor inwendige verbrandingsmotoren in niet voor de weg bestemde mobiele machines

Art. 132.In artikel 13 van het koninklijk besluit van 5 december 2004 houdende vaststelling van productnormen voor inwendige verbrandingsmotoren in niet voor de weg bestemde mobiele machines, gewijzigd bij het koninklijk besluit van 10 augustus 2005, worden de volgende wijzigingen aangebracht: 1° in paragraaf 1, tweede lid, worden de woorden "de met de scheepvaartcontrole belaste ambtenaar van het Directoraat-generaal Maritiem Vervoer van de FOD Mobiliteit en Vervoer die" vervangen door de woorden "het met de scheepvaartcontrole belaste personeelslid van de bevoegde dienst dat";2° in paragraaf 4, tweede lid, worden de woorden "op een rekeningnummer van de FOD Mobiliteit en Vervoer te bepalen door de Minister tot wiens bevoegdheid de maritieme zaken en de scheepvaart behoren of zijn gemachtigde" vervangen door de woorden "volgens de in het betalingsverzoek vastgestelde wijze".

Art. 133.In artikel 18 van hetzelfde besluit, gewijzigd bij het koninklijk besluit van 10 augustus 2005, worden de volgende wijzigingen aangebracht: 1° in paragraaf 1 worden de woorden "met de scheepvaartcontrole belaste ambtenaren van het Directoraat-generaal Maritiem vervoer van de FOD Mobiliteit en Vervoer" vervangen door de woorden "voor de binnenvaart met de scheepvaartcontrole belaste personeelsleden";2° in paragraaf 2, vijfde lid, worden de woorden "met de scheepvaartcontrole belaste ambtenaren van het Directoraat-generaal Maritiem vervoer van de FOD Mobiliteit en Vervoer" vervangen door de woorden "met de scheepvaartcontrole belaste ambtenaren van de bevoegde dienst". HOOFDSTUK 1 4. - Wijzigingen van het koninklijk besluit van 1 september 2006 betreffende de inning en de consignatie van een som bij het vaststellen van sommige inbreuken inzake de technische eisen waaraan elk voertuig voor vervoer te land, de onderdelen ervan, evenals het veiligheidstoebehoren moeten voldoen

Art. 134.Aan artikel 1 van het koninklijk besluit van 1 september 2006 betreffende de inning en de consignatie van een som bij het vaststellen van sommige inbreuken inzake de technische eisen waaraan elk voertuig voor vervoer te land, de onderdelen ervan, evenals het veiligheidstoebehoren moeten voldoen wordt een tweede lid toegevoegd, dat luidt als volgt: "Voor de toepassing van de procedure, vermeld in dit besluit, zijn ook de wegeninspecteurs, vermeld in artikel 16 van het decreet van 3 mei 2013 betreffende de bescherming van de verkeersinfrastructuur in geval van bijzonder wegtransport, bevoegd.". HOOFDSTUK 1 5. - Wijzigingen van het koninklijk besluit van 1 september 2006 houdende invoering van de technische controle langs de weg van bedrijfsvoertuigen die ingeschreven zijn in België of in het buitenland

Art. 135.In artikel 1 van het koninklijk besluit van 1 september 2006 houdende invoering van de technische controle langs de weg van bedrijfsvoertuigen die ingeschreven zijn in België of in het buitenland worden de volgende wijzigingen aangebracht: 1° in paragraaf 1 wordt de zinsnede "controlebeambten, belast met een mandaat van gerechtelijke politie en behorende tot de Federale Overheidsdienst Mobiliteit en Vervoer" vervangen door de zinsnede "wegeninspecteurs, vermeld in artikel 16 van het decreet van 3 mei 2013 betreffende de bescherming van de verkeersinfrastructuur in geval van bijzonder wegtransport";2° in paragraaf 2 worden de woorden "Minister die bevoegd is voor Mobiliteit" telkens vervangen door de zinsnede "Vlaamse minister, bevoegd voor het verkeersveiligheidsbeleid".

Art. 136.In artikel 5 en 6, § 1 van hetzelfde besluit worden de woorden "Directoraat-generaal Vervoer te Land van de Federale Overheidsdienst Mobiliteit en Vervoer" vervangen door de zinsnede "departement, vermeld in artikel 28, § 1, van het besluit van de Vlaamse Regering van 3 juni 2005 met betrekking tot de organisatie van de Vlaamse administratie,".

Art. 137.In artikel 6, § 3 en § 4 van hetzelfde besluit worden de woorden "Directoraat-generaal Mobiliteit en Verkeersveiligheid van de Federale Overheidsdienst Mobiliteit en Vervoer" telkens vervangen door de zinsnede "departement, vermeld in artikel 28, § 1, van het besluit van de Vlaamse Regering van 3 juni 2005 met betrekking tot de organisatie van de Vlaamse administratie,". HOOFDSTUK 1 6. - Wijzigingen van het koninklijk besluit van 10 november 2006 betreffende de erkenning van en de controle op de diagnosecentra in de zin van artikel 23sexies, § 4, derde lid, van het koninklijk besluit van 15 maart 1968 houdende algemeen reglement op de technische eisen waaraan auto's, hun aanhangwagens, hun onderdelen en hun veiligheidstoebehoren moeten voldoen

Art. 138.Artikel 1 van het koninklijk besluit van 10 november 2006 betreffende de erkenning van en de controle op de diagnosecentra in de zin van artikel 23sexies, § 4, derde lid, van het koninklijk besluit van 15 maart 1968 houdende algemeen reglement op de technische eisen waaraan auto's, hun aanhangwagens, hun onderdelen en hun veiligheidstoebehoren moeten voldoen wordt vervangen door wat volgt: "

Artikel 1.In dit besluit wordt verstaan onder: 1° diagnosecentrum: een instelling die de staat van een voertuig onderzoekt om aan de eigenaar ervan een juiste beschrijving te geven met een rapport dat ten minste betrekking heeft op de in bijlage 22 van het koninklijk besluit van 15 maart 1968 houdende algemeen reglement op de technische eisen waaraan auto's, hun aanhangwagens, hun onderdelen en hun veiligheidstoebehoren moeten voldoen, hierna het koninklijk besluit van 15 maart 1968 te noemen, opgesomde punten;2° minister: de Vlaamse minister, bevoegd voor het verkeersveiligheidsbeleid; 3° Departement: het departement, vermeld in artikel 28, § 1, van het besluit van de Vlaamse Regering van 3 juni 2005 met betrekking tot de organisatie van de Vlaamse administratie.".

Art. 139.In artikel 2, 4°, van hetzelfde besluit worden de woorden "Minister die de autokeuring onder zijn bevoegdheid heeft" vervangen door het woord "minister".

Art. 140.In artikel 3 van hetzelfde besluit worden de volgende wijzigingen aangebracht: 1° in het eerste lid worden de woorden "Minister die de autokeuring onder zijn bevoegdheid heeft" vervangen door het woord "minister";2° in het tweede lid worden de woorden "ambtenaren van de Federale Overheidsdienst Mobiliteit en Vervoer" vervangen door de woorden "personeelsleden van het Departement".

Art. 141.In artikel 4, derde lid, van hetzelfde besluit worden de woorden "De Federale Overheidsdienst Mobiliteit en Vervoer" vervangen door de woorden "Het Departement".

Art. 142.In artikel 5 van hetzelfde besluit worden de woorden "ambtenaren van de Federale Overheidsdienst Mobiliteit en Vervoer" vervangen door de woorden "personeelsleden van het Departement".

Art. 143.In artikel 6, tweede lid, van hetzelfde besluit worden de woorden "Minister die de autokeuring onder zijn bevoegdheid heeft" vervangen door het woord "minister".

Art. 144.In artikel 7, tweede lid, worden de woorden "de Administratie Ontvangsten van de Federale Overheidsdienst Mobiliteit en Vervoer" vervangen door de woorden "het Departement". HOOFDSTUK 1 7. - Wijzigingen van het koninklijk besluit van 9 maart 2007 houdende de bemanningsvoorschriften op de scheepvaartwegen van het Koninkrijk

Art. 145.In artikel 1, 27°, van het koninklijk besluit van 9 maart 2007 houdende de bemanningsvoorschriften op de scheepvaartwegen van het Koninkrijk, vervangen bij het koninklijk besluit van 30 november 2011, wordt de zinsnede "diensten van de Federale Overheidsdienst Mobiliteit en Vervoer, bevoegd voor de binnenvaart" vervangen door de woorden "diensten, bevoegd voor de scheepvaartcontrole van de binnenvaart". HOOFDSTUK 1 8. - Wijzigingen van het koninklijk besluit van 27 maart 2007 houdende de organisatie van de examens en de vaststelling van de retributies voor de bekwaamheidsbewijzen in Rijn- en binnenvaart

Art. 146.In artikel 2 van het koninklijk besluit van 27 maart 2007 houdende de organisatie van de examens en de vaststelling van de retributies voor de bekwaamheidsbewijzen in Rijn- en binnenvaart worden de woorden "de Minister bevoegd voor het vervoer" vervangen door de zinsnede "de Vlaamse minister, bevoegd voor het mobiliteitsbeleid, de openbare werken en het vervoer,".

Art. 147.In artikel 3 van hetzelfde besluit, gewijzigd bij het koninklijk besluit van 21 december 2012, worden de volgende wijzigingen aangebracht: 1° het woord "ambtenaren" wordt telkens vervangen door het woord "personeelsleden" 2° de woorden "de federale overheidsdiensten" worden vervangen door de woorden "de Vlaamse overheidsdiensten";3° de woorden "van klasse A3" worden vervangen door de woorden "van de Vlaamse overheid".

Art. 148.In artikel 4 van hetzelfde besluit worden de woorden "het Directoraat-generaal Vervoer te Land" vervangen door de woorden "de bevoegde Vlaamse dienst".

Art. 149.In artikel 5, tweede lid, van hetzelfde besluit worden de woorden "de Minister bevoegd voor het vervoer" vervangen door de zinsnede "de Vlaamse minister, bevoegd voor het mobiliteitsbeleid, de openbare werken en het vervoer".

Art. 150.In artikel 10, tweede lid, van hetzelfde besluit worden de volgende wijzigingen aangebracht: 1° de woorden "Directoraat-generaal Vervoer te Land" worden vervangen door de woorden "de Vlaamse minister of zijn gemachtigde";2° de woorden "de Minister bevoegd voor het vervoer" worden vervangen door de zinsnede "de Vlaamse minister, bevoegd voor het mobiliteitsbeleid, de openbare werken en het vervoer,". HOOFDSTUK 1 9. - Wijzigingen van het koninklijk besluit van 26 april 2007 tot vaststelling van de retributies te innen voor de dekking der kosten van controle en toezicht betreffende de instellingen belast met de technische controle van de in het verkeer gebrachte voertuigen

Art. 151.In artikel 1 van het koninklijk besluit van 26 april 2007 tot vaststelling van de retributies te innen voor de dekking der kosten van controle en toezicht betreffende de instellingen belast met de technische controle van de in het verkeer gebrachte voertuigen wordt het getal "598.000" vervangen door het getal "430.888".

Art. 152.Artikel 2 van hetzelfde besluit wordt vervangen door wat volgt: "

Art. 2.De last van de retributie, vermeld in artikel 1, wordt verdeeld door de Vlaamse minister, bevoegd voor het verkeersveiligheidsbeleid, of zijn gemachtigde onder de instellingen, vermeld in het voormelde artikel, naar rato van het aantal technische keuringen, uitgevoerd gedurende het voorgaande jaar.".

Art. 153.In artikel 3 van hetzelfde besluit wordt het eerste lid vervangen door wat volgt: "De retributie wordt betaald op de in het betalingsverzoek vastgestelde wijze.".

Art. 154.In artikel 4 en 6 van hetzelfde besluit wordt het woord "Minister" vervangen door de zinsnede "de Vlaamse minister, bevoegd voor het verkeersveiligheidsbeleid,".

Art. 155.In artikel 5, tweede lid, van hetzelfde koninklijk besluit wordt het jaartal "2007" vervangen door het jaartal "2013".

Art. 156.In artikel 7 van hetzelfde besluit worden de woorden "Directoraat-generaal Mobiliteit en Verkeersveiligheid van de FOD Mobiliteit en Vervoer" vervangen door de zinsnede "departement, vermeld in artikel 28, § 1, van het besluit van de Vlaamse Regering van 3 juni 2005 met betrekking tot de organisatie van de Vlaamse administratie". HOOFDSTUK 2 0. - Wijzigingen van het koninklijk besluit van 4 mei 2007 betreffende het rijbewijs, de vakbekwaamheid en de nascholing van bestuurders van voertuigen van de categorieën C1, C1+E, C, C+E, D1, D1+E, D, D+E

Art. 157.In artikel 2 van het koninklijk besluit van 4 mei 2007 betreffende het rijbewijs, de vakbekwaamheid en de nascholing van bestuurders van voertuigen van de categorieën C1, C1+E, C, C+E, D1, D1+E, D, D+E, gewijzigd bij de koninklijke besluiten van 16 juli 2009, 28 april 2011 en 10 januari 2013, worden de volgende wijzigingen aangebracht: 1° in punt 3° worden de woorden "de Minister tot wiens bevoegdheid de verkeersveiligheid behoort" vervangen door de zinsnede "de Vlaamse minister, bevoegd voor het verkeersveiligheidsbeleid"; 2° er wordt een punt 3° /1 ingevoegd, dat luidt als volgt: "3° /1 Departement: het departement, vermeld in artikel 28, § 1, van het besluit van de Vlaamse Regering van 3 juni 2005 met betrekking tot de organisatie van de Vlaamse administratie;".

Art. 158.In artikel 3 van hetzelfde besluit, gewijzigd bij het koninklijk besluit van 28 april 2011, worden de volgende wijzigingen aangebracht: 1° in paragraaf 1 worden de woorden "binnen het Rijk" opgeheven;2° in paragraaf 3 worden de woorden "in België" opgeheven.

Art. 159.In artikel 4, § 2, van hetzelfde besluit worden de volgende wijzigingen aangebracht: 1° in het eerste lid worden de woorden "binnen het Rijk" opgeheven;2° in het tweede lid worden de woorden "binnen het Rijk" opgeheven.

Art. 160.In artikel 7, § 2, van hetzelfde besluit worden de volgende wijzigingen aangebracht: 1° in het eerste lid worden de woorden "binnen het Rijk" opgeheven;2° in het tweede lid worden de woorden "binnen het Rijk" opgeheven.

Art. 161.In artikel 13/1, § 2, van hetzelfde besluit, ingevoegd bij het koninklijk besluit van 21 juli 2014, worden de woorden "de Federale Overheidsdienst Mobiliteit en Vervoer" telkens vervangen door de woorden "het Departement".

Art. 162.In artikel 21, § 2, van hetzelfde besluit, gewijzigd bij het koninklijk besluit van 10 januari 2013, worden de woorden "de Federale Overheidsdienst Mobiliteit en Vervoer" vervangen door de woorden "het Departement".

Art. 163.In artikel 23 van hetzelfde besluit, vervangen bij het koninklijk besluit van 10 januari 2013, worden de woorden "de Federale Overheidsdienst Mobiliteit en Vervoer" telkens vervangen door de woorden "het Departement".

Art. 164.In artikel 45, § 2, van hetzelfde besluit worden de woorden "de Federale Overheidsdienst Mobiliteit en Vervoer" vervangen door de woorden "het Departement".

Art. 165.In artikel 47 van hetzelfde besluit, gewijzigd bij de koninklijke besluiten van 28 april 2011 en 10 januari 2013, worden de volgende wijzigingen aangebracht: 1° in paragraaf 1, 3°, worden de woorden "de Federale Overheidsdienst Mobiliteit en Vervoer" vervangen door de woorden "het Departement";2° in paragraaf 1, 4°, worden de woorden "de Federale Overheidsdienst Mobiliteit en Vervoer" vervangen door de woorden "het Departement";3° in paragraaf 1, 5°, worden de woorden "de Federale Overheidsdienst Mobiliteit en Vervoer" vervangen door de woorden "het Departement";4° in paragraaf 1, 11°, worden de woorden "de Federale Overheidsdienst Mobiliteit en Vervoer" vervangen door de woorden "het Departement";5° in paragraaf 2, 3°, worden de woorden "de Federale Overheidsdienst Mobiliteit en Vervoer" vervangen door de woorden "het Departement".

Art. 166.In artikel 48, § 1, van hetzelfde besluit, gewijzigd bij de koninklijke besluiten van 18 september 2008 en 10 januari 2013, worden de woorden "de Federale Overheidsdienst Mobiliteit en Vervoer" vervangen door de woorden "het Departement".

Art. 167.In artikel 55 van hetzelfde besluit, vervangen bij het koninklijk besluit van 18 september 2008 en gewijzigd bij de koninklijke besluiten van de koninklijke besluiten van 25 januari 2011, 10 januari 2013 en 15 november 2013, wordt paragraaf 3 vervangen door wat volgt: " § 3. De retributies, vermeld in paragraaf 1 en 2, moeten worden betaald op de in het betalingsverzoek vastgestelde wijze.".

Art. 168.In artikel 55/1, § 1, van hetzelfde besluit, ingevoegd bij het koninklijk besluit van 28 november 2008, wordt het tweede lid vervangen door wat volgt: "De retributies, vermeld in het eerste lid, moeten worden betaald op de in het betalingsverzoek vastgestelde wijze.". HOOFDSTUK 2 1. - Wijzigingen van het koninklijk besluit van 7 december 2007 tot vaststelling van de tarieven van de retributies voor prestaties inzake het certificeren van vaartuigen voor de binnenvaart

Art. 169.In artikel 1 van het koninklijk besluit van 7 december 2007 tot vaststelling van de tarieven van de retributies voor prestaties inzake het certificeren van vaartuigen voor de binnenvaart, gewijzigd bij het koninklijk besluit van 19 maart 2011, worden de volgende wijzigingen aangebracht: 1° in punt 8° worden de woorden "scheepsmetingsdienst binnenvaart van het Directoraat-generaal Maritiem Vervoer" vervangen door de woorden "dienst bevoegd voor de meting van binnenvaartuigen";2° in punt 9° worden de woorden "de minister tot wiens bevoegdheid de maritieme zaken en de scheepvaart behoren" vervangen door de zinsnede "de Vlaamse minister, bevoegd voor het mobiliteitsbeleid, de openbare werken en het vervoer". HOOFDSTUK 2 2. - Wijzigingen van het koninklijk besluit van 19 maart 2009 betreffende de technische voorschriften voor binnenschepen

Art. 170.In artikel 1 van het koninklijk besluit van 19 maart 2009 betreffende de technische voorschriften voor binnenschepen, gewijzigd bij het koninklijk besluit van 26 december 2013, worden de volgende wijzigingen aangebracht: 1° punt 2° wordt vervangen door wat volgt: "2° bevoegd personeelslid: het hoofd van de dienst die met scheepvaartcontrole belast is;"; 2° in punt 5° worden de woorden "de met de scheepvaartcontrole belaste ambtenaar die daartoe aangesteld is" vervangen door de woorden "een personeelslid van de gewestelijke dienst die met scheepvaartcontrole belast is". HOOFDSTUK 2 3. - Wijzigingen van het koninklijk besluit van 15 mei 2009 tot vaststelling van het bedrag der vergoedingen te innen voor het toekennen, vernieuwen en uitbreiden van de erkenning als technische dienst voor de goedkeuring van motorvoertuigen en aanhangwagens daarvan en van systemen, onderdelen en technische eenheden die voor dergelijke voertuigen zijn bestemd

Art. 171.In artikel 1 van het koninklijk besluit van 15 mei 2009 tot vaststelling van het bedrag der vergoedingen te innen voor het toekennen, vernieuwen en uitbreiden van de erkenning als technische dienst voor de goedkeuring van motorvoertuigen en aanhangwagens daarvan en van systemen, onderdelen en technische eenheden die voor dergelijke voertuigen zijn bestemd worden de volgende wijzigingen aangebracht: 1° in paragraaf 3 worden de woorden "de Federale overheidsdienst Mobiliteit en Vervoer" vervangen door de zinsnede "het departement, vermeld in artikel 28, § 1, van het besluit van de Vlaamse Regering van 3 juni 2005 met betrekking tot de organisatie van de Vlaamse administratie,";2° paragraaf 4 wordt vervangen door wat volgt: " § 4.De vergoedingen moeten worden betaald op de in het betalingsverzoek vastgestelde wijze.". HOOFDSTUK 2 4. - Wijzigingen van het koninklijk besluit van 13 juni 2010 houdende de erkenning van de beroepskwalificaties die door rij-instructeurs en directeurs van rijscholen werden verworven in de lidstaten van de Europese Gemeenschap, alsook tot wijziging van het koninklijk besluit van 11 mei 2004 betreffende de voorwaarden voor erkenning van scholen voor het besturen van motorvoertuigen

Art. 172.In artikel 1, 1°, van het koninklijk besluit van 13 juni 2010 houdende de erkenning van de beroepskwalificaties die door rij-instructeurs en directeurs van rijscholen werden verworven in de lidstaten van de Europese Gemeenschap, alsook tot wijziging van het koninklijk besluit van 11 mei 2004 betreffende de voorwaarden voor erkenning van scholen voor het besturen van motorvoertuigen worden de woorden "de Minister tot wiens bevoegdheid het wegverkeer behoort" vervangen door de zinsnede "de Vlaamse minister, bevoegd voor het verkeersveiligheidsbeleid". HOOFDSTUK 2 5. - Wijzigingen van het koninklijk besluit van 12 oktober 2010 betreffende de goedkeuring, de ijking en de installatie van de meettoestellen gebruikt om toezicht te houden op de naleving van de wet betreffende de politie over het wegverkeer en haar uitvoeringsbesluiten

Art. 173.In het koninklijk besluit van 12 oktober 2010 betreffende de goedkeuring, de ijking en de installatie van de meettoestellen gebruikt om toezicht te houden op de naleving van de wet betreffende de politie over het wegverkeer en de uitvoeringsbesluiten ervan wordt een artikel 1/1 ingevoegd, dat luidt als volgt: "Art. 1/1: In dit besluit wordt verstaan onder: 1° Vlaamse minister: de Vlaamse minister bevoegd voor het verkeersveiligheidsbeleid;2° het Agentschap Wegen en Verkeer: het Agentschap Wegen en Verkeer, vermeld in artikel 28, § 1, van het besluit van de Vlaamse Regering van 3 juni 2005 met betrekking tot de organisatie van de Vlaamse administratie".

Art. 174.Aan artikel 2 van hetzelfde besluit wordt een derde lid toegevoegd, dat luidt als volgt: "In afwijking van het eerste lid kan de Vlaamse minister, wat hem betreft, beslissen dat voor bepaalde types toestellen de modelgoedkeuring niet vereist is.".

Art. 175.In artikel 5 van hetzelfde besluit worden de volgende wijzigingen aangebracht: 1° in paragraaf 1 wordt tussen de woorden "Middenstand en Energie" en de zinsnede ", ingediend" de zinsnede "of het Agentschap Wegen en Verkeer" ingevoegd;2° in paragraaf 2, tweede lid, worden tussen het woord "Metrologie" en het woord "voorgelegd" de woorden "of het Agentschap Wegen en Verkeer" ingevoegd.

Art. 176.In artikel 7 van hetzelfde besluit worden de volgende wijzigingen aangebracht: 1° aan het eerste lid worden de woorden "of aan het Agentschap Wegen en Verkeer" toegevoegd;2° in het tweede lid worden tussen het woord "Metrologie" en het woord "verleend" de woorden "of het Agentschap Wegen en Verkeer" ingevoegd;3° in het derde lid worden tussen het woord "Metrologie" en het woord "vermeldt" de woorden "of het Agentschap Wegen en Verkeer" ingevoegd;4° er wordt een vierde lid toegevoegd, dat luidt als volgt: "In de gevallen, vermeld in artikel 2, derde lid, bepaalt de Vlaamse minister de proeven die moeten worden uitgevoerd met het oog op de eerste ijk, de herijk of de technische controle.Hij bepaalt ook de inhoud van het ijkcertificaat.".

Art. 177.Aan artikel 8, eerste lid, van hetzelfde besluit worden de woorden "of het Agentschap Wegen en Verkeer" toegevoegd.

Art. 178.In artikel 10 van hetzelfde besluit worden de volgende wijzigingen aangebracht: 1° tussen het woord "modelgoedkeuringsdossier" en het woord "moeten" wordt de zinsnede "of de voorwaarden bepaald door de Vlaamse minister in de gevallen, vermeld in artikel 2, derde lid," ingevoegd;2° tussen het woord "Metrologie" en het woord "door" wordt de zinsnede "of het Agentschap Wegen en Verkeer," ingevoegd.

Art. 179.In artikel 14, derde lid, van hetzelfde besluit worden tussen het woord "Metrologie" en het woord "worden" de woorden "of het Agentschap Wegen en Verkeer" ingevoegd.

Art. 180.In artikel 16 van hetzelfde besluit worden de volgende wijzigingen aangebracht: 1° in het eerste lid worden tussen het woord "Metrologie" en het woord "vermeldt" de woorden "of het Agentschap Wegen en Verkeer" ingevoegd;2° in het derde lid, 1°, worden tussen het woord "Metrologie" en de zinsnede ", die belast" de woorden "of het Agentschap Wegen Verkeer" ingevoegd.

Art. 181.In artikel 17, eerste lid, van hetzelfde besluit worden tussen het woord "Metrologie" en het woord "voor" de woorden "of het Agentschap Wegen en Verkeer" ingevoegd.

Art. 182.In artikel 18 van hetzelfde besluit worden tussen het woord "Metrologie" en de zinsnede ", bedraagt" de woorden "of het Agentschap Wegen en Verkeer" ingevoegd.

Art. 183.In bijlage 4 bij hetzelfde besluit worden de volgende wijzigingen aangebracht: 1° tussen de woorden "Aanvaardingsmerken en merken van afkeur" en de woorden "Aanvaardingsmerken bij eerste ijk of herijk" wordt het volgende ingevoegd:

Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld 2° tussen de woorden "Metrologische Dienst" en de zinsnede ", rechthoekige vorm" worden de woorden "of het Agentschap Wegen en Verkeer" ingevoegd. HOOFDSTUK 2 6. - Wijzigingen van het koninklijk besluit van 30 november 2011 houdende goedkeuring van het besluit 2010-I-8 van 2 juni 2010 van de Centrale Commissie voor de Rijnvaart dat het Reglement betreffende het Scheepvaartpersoneel op de Rijn aanneemt en houdende goedkeuring van de besluiten 2010-II-3 en 2010-II-5 van 9 en 10 december 2010 van de Centrale Commissie voor de Rijnvaart tot wijziging van dit Reglement

Art. 184.In artikel 6 van het koninklijk besluit van 30 november 2011 houdende goedkeuring van het besluit 2010-I-8 van 2 juni 2010 van de Centrale Commissie voor de Rijnvaart dat het Reglement betreffende het Scheepvaartpersoneel op de Rijn aanneemt en houdende goedkeuring van de besluiten 2010-II-3 en 2010-II-5 van 9 en 10 december 2010 van de Centrale Commissie voor de Rijnvaart worden de woorden "Federale Overheidsdienst Mobiliteit en Vervoer" vervangen door de woorden "Vlaamse overheid". HOOFDSTUK 2 7. - Wijzigingen van het koninklijk besluit van 22 januari 2013 houdende erkenning van de gelijkwaardigheid van het Oostenrijkse, Bulgaarse, Hongaarse, Poolse, Roemeense, Slowaakse en Tsjechische dienstboekje op de scheepvaartwegen van het Koninkrijk

Art. 185.In artikel 2 van het koninklijk besluit van 22 januari 2013 houdende erkenning van de gelijkwaardigheid van het Oostenrijkse, Bulgaarse, Hongaarse, Poolse, Roemeense, Slowaakse en Tsjechische dienstboekje op de scheepvaartwegen van het Koninkrijk worden de volgende wijzigingen aangebracht: 1° in paragraaf 1, eerste lid, worden de woorden "diensten van de Federale Overheidsdienst Mobiliteit en Vervoer" vervangen door de woorden "diensten, bevoegd voor de scheepvaartcontrole voor de binnenvaart";2° in paragraaf 4 worden de woorden "diensten van de Federale Overheidsdienst Mobiliteit en Vervoer" vervangen door de woorden "diensten, bevoegd voor de scheepvaartcontrole voor de binnenvaart". HOOFDSTUK 2 8. - Wijzigingen van het koninklijk besluit van 7 maart 2013 betreffende het gebruik van vloeibaar gemaakte petroleumgassen (LPG) voor de aandrijving van auto's

Art. 186.In artikel 1 van het koninklijk besluit van 7 maart 2013 betreffende het gebruik van vloeibaar gemaakte petroleumgassen (LPG) voor de aandrijving van auto's worden de volgende wijzigingen aangebracht: 1° in punt 14° worden de woorden "de minister bevoegd voor Wegverkeer" vervangen door de zinsnede "de Vlaamse minister, bevoegd voor het verkeersveiligheidsbeleid"; 2° er wordt een punt 15° toegevoegd, dat luidt als volgt: "15° "Departement": het departement, vermeld in artikel 28, § 1, van het besluit van de Vlaamse Regering van 3 juni 2005 met betrekking tot de organisatie van de Vlaamse administratie.".

Art. 187.In artikel 3 van hetzelfde besluit worden de volgende wijzigingen aangebracht: 1° in paragraaf 1 en paragraaf 5 wordt de zinsnede "de Federale Overheidsdienst Mobiliteit en Vervoer, Directoraat-generaal Mobiliteit en Verkeersveiligheid" telkens vervangen door de woorden "het Departement";2° in paragraaf 5 wordt het woord "Directoraat-generaal" vervangen door het woord "Departement".

Art. 188.In artikel 8, § 4, van hetzelfde besluit worden de woorden "ambtenaren en beambten" vervangen door het woord "personen".

Art. 189.In artikel 15 en 16 van hetzelfde besluit wordt de zinsnede "de Federale Overheidsdienst Mobiliteit en Vervoer, Directoraat-generaal Mobiliteit en Verkeersveiligheid" telkens vervangen door de woorden "het Departement".

Art. 190.In artikel 17 van hetzelfde besluit worden de volgende wijzigingen aangebracht: 1° in het vierde lid wordt de zinsnede "de Federale Overheidsdienst Mobiliteit en Vervoer B Directoraat-generaal Mobiliteit en Verkeersveiligheid, City Atrium, Vooruitgangstraat 56 B 1210 Brussel" vervangen door de woorden "het Departement";2° in het vijfde lid wordt het woord "Directoraat-generaal" vervangen door het woord "Departement".

Art. 191.In artikel 18 van hetzelfde besluit worden de volgende wijzigingen aangebracht: 1° aan paragraaf 2, zesde lid, wordt de volgende zin toegevoegd: "Het bedrag van de retributies moet liggen tussen 140 euro en 210 euro voor de theoretische proeven, en tussen 395 euro en 595 euro voor de praktische proeven."; 2° in paragraaf 4 wordt de zinsnede "de Federale Overheidsdienst Mobiliteit en Vervoer, Directoraat-generaal Mobiliteit en Verkeersveiligheid" vervangen door de woorden "het Departement".

Art. 192.In artikel 19 van hetzelfde besluit wordt de zinsnede "de Federale Overheidsdienst Mobiliteit en Vervoer, Directoraat-generaal Mobiliteit en Verkeersveiligheid" telkens vervangen door de woorden "het Departement".

Art. 193.In artikel 20 van hetzelfde besluit worden de volgende wijzigingen aangebracht: 1° in paragraaf 1 wordt de zinsnede "beambten van de Federale Overheidsdienst Mobiliteit en Vervoer, Directoraat-generaal Mobiliteit en Verkeersveiligheid" vervangen door de woorden "personeelsleden van het Departement";2° in paragraaf 1 worden de woorden "Directoraat-generaal Mobiliteit en Verkeersveiligheid" vervangen door het woord "Departement";3° in paragraaf 1 worden de woorden "beambten van het Directoraat-generaal Mobiliteit en Verkeersveiligheid" vervangen door de woorden "personeelsleden van het Departement";4° in paragraaf 2 wordt de zinsnede "de Federale Overheidsdienst Mobiliteit en Vervoer, Directoraat-generaal Mobiliteit en Verkeersveiligheid" vervangen door de woorden "het Departement";5° in paragraaf 3 wordt de zinsnede "de Federale Openbare Dienst Mobiliteit en Vervoer - Directoraat-generaal Mobiliteit en Verkeersveiligheid, City Atrium, Vooruitgangstraat 56, 1210 Brussel" vervangen door de woorden "het Departement";6° in paragraaf 3 worden de woorden "genoemde Directoraat-generaal" vervangen door het woord "Departement".

Art. 194.In punt 2, § 1, van bijlage B bij hetzelfde besluit wordt de zinsnede "de Federale Overheidsdienst Mobiliteit en Vervoer, Directoraat-generaal Mobiliteit en Verkeersveiligheid, Vooruitgangstraat 56, 1210 Brussel" vervangen door de woorden "het Departement".

Art. 195.In punt 4 van bijlage B bij hetzelfde besluit worden de volgende wijzigingen aangebracht: 1° in punt 1° wordt de zinsnede "de Federale Overheidsdienst Mobiliteit en Vervoer, Directoraat-generaal Mobiliteit en Verkeersveiligheid" vervangen door de woorden "het Departement";2° in punt 5° wordt de zinsnede "ambtenaren van de Federale Overheidsdienst Mobiliteit en Vervoer, Directoraat-generaal Mobiliteit en Verkeersveiligheid" vervangen door de woorden "personeelsleden van het Departement";3° in punt 6° wordt de zinsnede "de Federale Overheidsdienst Mobiliteit en Vervoer, Directoraat-generaal Mobiliteit en Verkeersveiligheid" vervangen door de woorden "het Departement".

Art. 196.In punt 6 van bijlage B bij hetzelfde besluit worden de volgende wijzigingen aangebracht: 1° in de inleidende zin wordt de zinsnede "ambtenaar van de Federale Overheidsdienst Mobiliteit en Vervoer, Directoraat-generaal Mobiliteit en Verkeersveiligheid" vervangen door de woorden "personeelslid van het Departement";2° in punt 2° wordt de zinsnede "de Federale Overheidsdienst Mobiliteit en Vervoer, Directoraat-generaal Mobiliteit en Verkeersveiligheid" vervangen door de woorden "het Departement";3° de zinsnede "de Federale Overheidsdienst Mobiliteit en Vervoer, Directoraat-generaal Mobiliteit en Verkeersveiligheid, Vooruitgangstraat 56 - 1046 Brussel" wordt vervangen door de woorden "het Departement";4° de woorden "De genoemde directie" worden vervangen door de woorden "Het Departement".

Art. 197.In punt 7 van bijlage B bij hetzelfde besluit wordt de zinsnede "ambtenaren van de Federale Overheidsdienst Mobiliteit en Vervoer, Directoraat-generaal Mobiliteit en Verkeersveiligheid" vervangen door de woorden "personeelsleden van het Departement".

Art. 198.In punt A van bijlage G bij hetzelfde besluit worden de volgende wijzigingen aangebracht: 1° de woorden "die het Wegverkeer onder zijn bevoegdheid heeft" worden telkens opgeheven;2° de woorden "directoraat-generaal Mobiliteit en Verkeersveiligheid" worden telkens vervangen door het woord "Departement". HOOFDSTUK 2 9. - Wijzigingen van het koninklijk besluit van 7 maart 2013 betreffende het gebruik van gecomprimeerd aardgas (CNG) voor het aandrijven van auto's

Art. 199.In artikel 1 van het koninklijk besluit van 7 maart 2013 betreffende het gebruik van gecomprimeerd aardgas (CNG) voor het aandrijven van auto's worden de volgende wijzigingen aangebracht: 1° punt 13° wordt vervangen door wat volgt: "13° "minister": de Vlaamse minister, bevoegd voor het verkeersveiligheidsbeleid;"; 2° er wordt een punt 14° toegevoegd, dat luidt als volgt: "14° "Departement": het departement, vermeld in artikel 28, § 1, van het besluit van de Vlaamse Regering van 3 juni 2005 met betrekking tot de organisatie van de Vlaamse administratie.".

Art. 200.In artikel 4 van hetzelfde besluit wordt de zinsnede "de Federale Overheidsdienst Mobiliteit en Vervoer - Directoraat-generaal Mobiliteit en Verkeersveiligheid" telkens vervangen door de woorden "het Departement".

Art. 201.In artikel 5 van hetzelfde besluit worden de volgende wijzigingen aangebracht: 1° in het eerste lid worden de woorden "de Federale Overheidsdienst Mobiliteit en Vervoer - Directoraat-generaal Mobiliteit en Verkeersveiligheid" vervangen door de woorden "het Departement";2° in het tweede lid wordt het woord "directoraat-generaal" vervangen door het woord "Departement".

Art. 202.In artikel 14, § 3, van hetzelfde besluit worden de woorden "ambtenaren en beambten" vervangen door het woord "personen".

Art. 203.In artikel 23 van hetzelfde besluit worden de volgende wijzigingen aangebracht: 1° aan paragraaf 2, zesde lid, wordt de volgende zin toegevoegd: "Het bedrag van de retributies moet liggen tussen 140 euro en 210 euro voor de theoretische proeven, en tussen 640 euro en 960 euro voor de praktische proeven."; 2° in paragraaf 4 wordt de zinsnede "de Federale Overheidsdienst Mobiliteit en Vervoer, directoraat-generaal Mobiliteit en Verkeersveiligheid" vervangen door de woorden "het Departement".

Art. 204.In artikel 24 van hetzelfde besluit wordt de zinsnede "de Federale Overheidsdienst Mobiliteit en Vervoer, Directoraat-generaal Mobiliteit en Verkeersveiligheid" telkens vervangen door de woorden "het Departement".

Art. 205.In artikel 25 van hetzelfde besluit worden de volgende wijzigingen aangebracht: 1° in paragraaf 1, eerste en derde lid, wordt de zinsnede "beambten van de Federale Overheidsdienst Mobiliteit en Vervoer -Directoraat-generaal Mobiliteit en Verkeersveiligheid" vervangen door de woorden "personeelsleden van het Departement";2° in paragraaf 2, tweede lid, wordt de zinsnede "de Federale Overheidsdienst Mobiliteit en Vervoer - Directoraat-generaal Mobiliteit en Verkeersveiligheid" vervangen door de woorden "het Departement";3° in paragraaf 2 wordt de zinsnede "de Federale Overheidsdienst Mobiliteit en Vervoer, Directoraat-generaal Mobiliteit en Verkeersveiligheid" vervangen door de woorden "het Departement".

Art. 206.In artikel 26, derde lid, van hetzelfde besluit wordt de zinsnede "ambtenaren van de Federale Overheidsdienst, directoraat-generaal Mobiliteit en Verkeersveiligheid" vervangen door de woorden "personeelsleden van het Departement".

Art. 207.In artikel 28, § 1, van hetzelfde besluit worden de volgende wijzigingen aangebracht: 1° de zinsnede "de Federale Overheidsdienst Mobiliteit en Vervoer - Directoraat-generaal Mobiliteit en Verkeersveiligheid" wordt telkens vervangen door de woorden "het Departement";2° het woord "directoraat-generaal" wordt vervangen door het woord "Departement".

Art. 208.In artikel 29, § 3, van hetzelfde besluit wordt de zinsnede "de Federale Overheidsdienst Mobiliteit en Vervoer - directoraat-generaal Mobiliteit en Verkeersveiligheid" vervangen door de woorden "het Departement".

Art. 209.In artikel 31 van hetzelfde besluit worden de volgende wijzigingen aangebracht: 1° in het eerste lid wordt de zinsnede "de Federale Overheidsdienst Mobiliteit en Vervoer -Directoraat-generaal Mobiliteit en Verkeersveiligheid" vervangen door de woorden "het Departement";2° in het tweede lid wordt het woord "directoraat-generaal" vervangen door de woorden "het Departement".

Art. 210.In punt a), 2, § 1, van bijlage B bij hetzelfde besluit wordt de zinsnede "de Federale Overheidsdienst Mobiliteit en Vervoer -Directoraat-generaal Mobiliteit en Verkeersveiligheid, Vooruitgangstraat 56, 1040 Brussel" vervangen door de woorden "het Departement".

Art. 211.In punt 4 van bijlage B bij hetzelfde besluit worden de volgende wijzigingen aangebracht: 1° in punt 1° worden de woorden "directoraat-generaal Mobiliteit en Verkeersveiligheid" vervangen door het woord "Departement";2° in punt 5° wordt de zinsnede "ambtenaren van de Federale Overheidsdienst Mobiliteit en Vervoer - directoraat-generaal Mobiliteit en Verkeersveiligheid" vervangen door de woorden "personeelsleden van het Departement";3° in punt 6° wordt de zinsnede "de Federale Overheidsdienst Mobiliteit en Vervoer -directoraat-generaal Mobiliteit en Verkeersveiligheid" vervangen door de woorden "het Departement".

Art. 212.In punt 6 van bijlage B bij hetzelfde besluit worden de volgende wijzigingen aangebracht: 1° de zinsnede "ambtenaar van de Federale Overheidsdienst Mobiliteit en Vervoer -directoraat-generaal Mobiliteit en Verkeersveiligheid" wordt vervangen door de woorden "personeelslid van het Departement";2° in punt 2° wordt de zinsnede "de Federale Overheidsdienst Mobiliteit en Vervoer -directoraat-generaal Mobiliteit en Verkeersveiligheid" vervangen door de woorden "het Departement".

Art. 213.In punt 7 van bijlage B bij hetzelfde besluit wordt de zinsnede "ambtenaren van de Federale Overheidsdienst Mobiliteit en Vervoer - directoraat-generaal Mobiliteit en Verkeersveiligheid" vervangen door de woorden "personeelsleden van het Departement".

Art. 214.In punt 3.5.2 van bijlage H bij hetzelfde besluit wordt de zinsnede "de Federale Overheidsdienst Mobiliteit en Vervoer, directoraat-generaal Mobiliteit en Verkeersveiligheid" vervangen door de woorden "het Departement". HOOFDSTUK 3 0. - Wijzigingen van het koninklijk besluit van 19 april 2014 betreffende de inning en de consignatie van een som bij de vaststelling van overtredingen inzake het wegverkeer

Art. 215.Aan artikel 1 van het koninklijk besluit van 19 april 2014 betreffende de inning en de consignatie van een som bij de vaststelling van overtredingen inzake het wegverkeer wordt een tweede lid toegevoegd, dat luidt als volgt: "Voor de toepassing van de procedure, vermeld in dit besluit, zijn ook de wegeninspecteurs, vermeld in artikel 16 van het decreet van 3 mei 2013 betreffende de bescherming van de verkeersinfrastructuur in geval van bijzonder wegtransport, bevoegd.". HOOFDSTUK 3 1. - Wijzigingen van het koninklijk besluit van 22 mei 2014 betreffende het goederenvervoer over de weg

Art. 216.Aan artikel 1 van het koninklijk besluit van 22 mei 2014 betreffende het goederenvervoer over de weg wordt een punt 3° toegevoegd, dat luidt als volgt: "3° Vlaamse minister: de Vlaamse minister, bevoegd voor het mobiliteitsbeleid, de openbare werken en het vervoer.".

Art. 217.In artikel 2, § 4 en § 5, van hetzelfde besluit wordt het woord "minister" telkens vervangen door de woorden "Vlaamse minister".

Art. 218.In artikel 4 van hetzelfde besluit wordt het woord "minister" telkens vervangen door de woorden "Vlaamse minister".

Art. 219.In artikel 6 van hetzelfde besluit worden de volgende wijzigingen aangebracht: 1° in paragraaf 1, 3°, wordt de zinsnede ", het Frans en het Duits" opgeheven; 2° in paragraaf 1 wordt punt 4° vervangen door wat volgt: "4° in staat zijn het opleidingsaanbod in de vorm van klassikaal onderwijs regionaal te spreiden als volgt: de cursussen aanbieden in minstens twee provincies;"; 3° in paragraaf 1, 5°, wordt het woord "minister" vervangen door de woorden "Vlaamse minister";4° in paragraaf 2, 4°, wordt het woord "minister" vervangen door de woorden "Vlaamse minister";5° in paragraaf 3, eerste lid, wordt het woord "minister" vervangen door de woorden "Vlaamse minister";6° in paragraaf 3, tweede lid, 2°, c), wordt de zinsnede "de talen (Nederlands, Frans en Duits)" vervangen door de woorden "de kennis van het Nederlands";7° in paragraaf 3, tweede lid, 2°, d), wordt het woord "minister" vervangen door de woorden "Vlaamse minister";8° in paragraaf 4, vijfde lid, wordt het woord "minister" vervangen door de woorden "Vlaamse minister";9° in paragraaf 5, eerste lid, wordt het woord "minister" vervangen door de woorden "Vlaamse minister";10° in paragraaf 5, tweede lid, wordt het woord "minister" vervangen door de woorden "Vlaamse minister";11° in paragraaf 6, eerste lid, wordt het woord "minister" vervangen door de woorden "Vlaamse minister";12° in paragraaf 6, tweede lid, wordt het woord "minister" vervangen door de woorden "Vlaamse minister".

Art. 220.In artikel 7 van hetzelfde besluit wordt het woord "minister" vervangen door de woorden "Vlaamse minister".

Art. 221.In artikel 9, § 1 en § 4, artikel 10 tot en met 12, artikel 14, artikel 17 tot en met 19, artikel 21 tot en met 27, artikel 29 en 30, artikel 37, 38 en 44 van hetzelfde besluit wordt het woord "minister" telkens vervangen door de woorden "Vlaamse minister".

Art. 222.In artikel 50 van hetzelfde besluit worden de volgende wijzigingen aangebracht: 1° tussen de woorden "De minister" en het woord "kan" worden de woorden " of de Vlaamse minister" ingevoegd;2° tussen het woord "kan" en de woorden "voor de vrachtbrieven" wordt de zinsnede ", ieder wat hem betreft," ingevoegd.

Art. 223.In artikel 51 van hetzelfde besluit wordt de zinsnede "moeten de ambtenaren die worden aangewezen voor het opleggen van de administratieve geldboetes bedoeld in artikel 47 van de wet een graad van niveau A hebben en behoren tot de dienst die bevoegd is voor het vervoer over de weg binnen de Federale Overheidsdienst Mobiliteit en Vervoer" vervangen door de zinsnede "zijn de wegeninspecteurs, vermeld in artikel 16 van het decreet van 3 mei 2013 betreffende de bescherming van de verkeersinfrastructuur in geval van bijzonder wegtransport, bevoegd om administratieve geldboetes op te leggen als vermeld in artikel 48 van de wet".

Art. 224.In artikel 52, eerste lid, van hetzelfde besluit worden de woorden "Federale Overheidsdienst Mobiliteit en Vervoer" vervangen door de zinsnede "wegeninspecteurs, vermeld in artikel 16 van het decreet van 3 mei 2013 betreffende de bescherming van de verkeersinfrastructuur in geval van bijzonder wegtransport".

Art. 225.In artikel 53 van hetzelfde besluit wordt het woord "minister" telkens vervangen door de woorden "Vlaamse minister". HOOFDSTUK 3 2. - Wijzigingen van het koninklijk besluit van 22 mei 2014 betreffende het reizigersvervoer over de weg

Art. 226.Aan artikel 1 van het koninklijk besluit van 22 mei 2014 betreffende het reizigersvervoer over de weg wordt een punt 6° toegevoegd, dat luidt als volgt: "6° minister: de Vlaamse minister, bevoegd voor het mobiliteitsbeleid, de openbare werken en het vervoer.".

Art. 227.In artikel 26 van hetzelfde besluit worden de volgende wijzigingen aangebracht: 1° in paragraaf 1, 3°, wordt de zinsnede ", het Frans en het Duits" opgeheven;2° in paragraaf 3, tweede lid, 2°, c), wordt de zinsnede "de talen (Nederlands, Frans en Duits)" vervangen door de woorden "de kennis van het Nederlands";

Art. 228.In artikel 41 van hetzelfde besluit wordt de zinsnede "moeten de ambtenaren die worden aangewezen voor het opleggen van de administratieve geldboetes bedoeld in artikel 35 van de wet een graad van niveau A hebben en behoren tot de dienst die bevoegd is voor het vervoer over de weg binnen de Federale Overheidsdienst Mobiliteit en Vervoer" vervangen door de zinsnede "zijn de wegeninspecteurs, vermeld in artikel 16 van het decreet van 3 mei 2013 betreffende de bescherming van de verkeersinfrastructuur in geval van bijzonder wegtransport, bevoegd om administratieve geldboetes op te leggen als vermeld in artikel 36 van de wet".

Art. 229.In artikel 42, eerste lid, van hetzelfde besluit worden de woorden "Federale Overheidsdienst Mobiliteit en Vervoer" vervangen door de zinsnede "wegeninspecteurs, vermeld in artikel 16 van het decreet van 3 mei 2013 betreffende de bescherming van de verkeersinfrastructuur in geval van bijzonder wegtransport". HOOFDSTUK 3 3. - Slotbepalingen

Art. 230.De Vlaamse minister, bevoegd voor het mobiliteitsbeleid, de openbare werken en het vervoer, en de Vlaamse minister, bevoegd voor het verkeersveiligheidsbeleid, zijn, ieder wat hem of haar betreft, belast met de uitvoering van dit besluit.

Brussel, 10 juli 2015.

De minister-president van de Vlaamse Regering, G. BOURGEOIS De Vlaamse minister van Mobiliteit, Openbare Werken, Vlaamse Rand, Toerisme en Dierenwelzijn, B. WEYTS

^