Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de publicaties van 19 juni 2020

Snelle toegang:

wet

type wet prom. 25/02/2018 pub. 19/06/2020 numac 2020021229 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot oprichting van Sciensano. - Duitse vertaling van uittreksels type wet prom. 12/06/2020 pub. 19/06/2020 numac 2020031032 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Wet houdende bekrachtiging van het koninklijk besluit van 17 mei 2019 tot wijziging van het koninklijk besluit van 18 februari 2005 tot vaststelling van de verplichte bijdragen verschuldigd aan het Begrotingsfonds voor de gezondheid en de kwaliteit van de dieren en de dierlijke producten, sector zuivel en het koninklijk besluit van 8 juli 2019 tot wijziging van het koninklijk besluit van 13 november 2011 tot vaststelling van de retributies en bijdragen verschuldigd aan het Begrotingsfonds voor de grondstoffen en de producten type wet prom. 15/06/2020 pub. 19/06/2020 numac 2020041562 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Wet betreffende de berekeningswijze van het pensioensupplement van de ondergrondse mijnwerkers type wet prom. 11/06/2020 pub. 19/06/2020 numac 2020041743 bron federale overheidsdienst financien Wet houdende verdere modernisering van de registratie van de huurovereenkomsten type wet prom. 11/06/2020 pub. 19/06/2020 numac 2020041744 bron federale overheidsdienst financien Wet tot aanpassing van verscheidene belastingwetboeken aan de wet van 5 mei 2019 houdende diverse bepalingen in strafzaken en inzake erediensten, en tot wijziging van de wet van 28 mei 2002 betreffende de euthanasie en van het Sociaal Strafwetboek type wet prom. 19/06/2020 pub. 19/06/2020 numac 2020041781 bron federale overheidsdienst justitie Wet tot tijdelijke verhoging van de inbeslagnemingsdrempels bedoeld in artikel 1409 van het Gerechtelijk Wetboek type wet prom. 04/05/2020 pub. 19/06/2020 numac 2020202638 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Wet ter uitvoering van de besparingsmaatregelen bij de farmaceutische specialiteiten in het kader van de gezondsheidszorgbegroting 2020

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. -- pub. 19/06/2020 numac 2020021101 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde Bij koninklijke besluiten van 5 juni 2020, die in werking treden op 1 juni 2020, - zijn benoemd tot rechter in ondernemingszaken in de ondernemingsrechtbank te Antwerpen, voor een termijn van drie jaar: * de heer Berghs J * de heer Blondé P., * de heer Ceuppens R., * de heer Daniëls D., * de heer De Geest K(...) type koninklijk besluit prom. 10/06/2020 pub. 19/06/2020 numac 2020021151 bron ministerie van landsverdediging Koninklijk besluit tot vaststelling van het programma van de koninklijke militaire school voor het academiejaar 2020-2021 type koninklijk besluit prom. 11/06/2020 pub. 19/06/2020 numac 2020021256 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit houdende maatregelen in de strijd tegen de verspreiding van het coronavirus SARS-CoV-2 inzake spoorvervoer type koninklijk besluit prom. -- pub. 19/06/2020 numac 2020021267 bron ministerie van landsverdediging Krijgsmacht **** onderscheidingen. - Toekenning van het **** Ereteken **** koninklijk besluit ****. 3046 van 12 mei 2020: Het **** Ereteken van tweede klasse wegens een buitengewone dienst of wegens een daad van moed of toewijding LANDMACHT kapitein **** ****. eerste sergeanten: **** ****-****., **** ****., **** ****., **** ****.(...) type koninklijk besluit prom. 11/06/2020 pub. 19/06/2020 numac 2020021283 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 3 februari 2014 tot aanwijzing van de dierenziekten die vallen onder de toepassing van hoofdstuk III van de dierengezondheidswet van 24 maart 1987 en tot regeling van de aangifteplicht type koninklijk besluit prom. -- pub. 19/06/2020 numac 2020030983 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde Bij koninklijke besluiten van 29 mei 2020, - dat in werking treedt op 30 juni 2020 's avonds, is aan de heer Poncelet J.-P., ontslag verleend uit zijn ambt van plaatsvervangend rechter in het vredegerecht van het kanton Neu Het is hem vergund de titel van zijn ambt eershalve te voeren - dat uitwerking heeft op 30 april(...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 19/06/2020 numac 2020030981 bron federale overheidsdienst justitie Notariaat Bij koninklijk besluit van 10 oktober 2019, dat in werking treedt op de datum van de eedaflegging van zijn opvolger, is aan de heer Philippart E., op zijn verzoek, ontslag verleend uit zijn ambt van notaris ter standplaats Stavelot. Bij koninklijk besluit van 3 november 2019, dat in werking treedt op de datum van de eedafleggi type koninklijk besluit prom. -- pub. 19/06/2020 numac 2020031001 bron federaal agentschap voor de veiligheid van de voedselketen Erkende certificeringsinstellingen Krachtens artikel 10 van het koninklijk besluit van 14 november 2003 betreffende autocontrole, meldingsplicht en traceerbaarheid in de voedselketen is de certificeringsinstelling Inscert Partner, rue Hayeneux 6 G-010 "Autocontrolegids in de sector van de productie en de distributie van gewasbeschermingsm(...) type koninklijk besluit prom. 16/06/2020 pub. 19/06/2020 numac 2020031017 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot uitvoering van artikel 29 van de wet van 29 mei 2020 houdende diverse dringende fiscale bepalingen ten gevolge van de COVID-19 pandemie type koninklijk besluit prom. -- pub. 19/06/2020 numac 2020041628 bron ministerie van landsverdediging Leger. - Luchtmacht. - Overgang van het kader van de beroepsofficieren naar het kader van de reserveofficieren Bij koninklijk besluit nr. 3047 van 12 mei 2020, wordt het ontslag uit het ambt dat hij in de categorie van de beroepsofficieren van n Hij gaat op deze datum, met zijn graad en zijn anciënniteit, over naar de categorie van de reserveo(...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 19/06/2020 numac 2020041634 bron ministerie van landsverdediging Krijgsmacht. - Aanstelling van een kandidaat-reserveofficier Bij koninklijk besluit ****. 3049 van 12 mei 2020, wordt de sergeant van het reservekader ****. ****, op 1 augustus 2019 aangesteld in de graad van onderluitenant in het reservekader, in type koninklijk besluit prom. -- pub. 19/06/2020 numac 2020041631 bron ministerie van landsverdediging Krijgsmacht. - Aanstelling van een kandidaat-reserveofficier Bij koninklijk besluit ****. 3048 van 12 mei 2020, wordt de sergeant van het reservekader S. ****, op 1 november 2019 aangesteld in de graad van onderluitenant in het reservekader, in type koninklijk besluit prom. -- pub. 19/06/2020 numac 2020041638 bron ministerie van landsverdediging Krijgsmacht. - Aanstelling van een kandidaat-reserveofficier Bij koninklijk besluit ****. 3050 van 12 mei 2020, wordt de sergeant van het reservekader ****. Grommen, op 1 oktober 2019 aangesteld in de graad van onderluitenant in het reservekader, in type koninklijk besluit prom. -- pub. 19/06/2020 numac 2020041643 bron ministerie van landsverdediging Leger. - Landmacht. - Overgang van het kader van de beroepsofficieren naar het kader van de reserveofficieren Bij koninklijk besluit nr. 3052 van 12 mei 2020, wordt het ontslag uit het ambt dat hij in de categorie van de beroepsofficieren van ni Hij gaat op deze datum, met zijn graad en zijn anciënniteit, over naar de categorie van de reserveo(...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 19/06/2020 numac 2020041644 bron federale overheidsdienst justitie Directoraat-generaal wetgeving, fundamentele rechten en vrijheden. - Katholieke eredienst - Diksmuide - Omvorming van een plaats van kerkbedienaar in een plaats van onderpastoor Bij koninklijk besluit van 29 mei 2020, wordt de plaats van kerkbed type koninklijk besluit prom. -- pub. 19/06/2020 numac 2020202249 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Arbeidsgerechten. - Ontslag Bij koninklijk besluit van 29 mei 2020, wordt aan de heer ENGELEN Hugo, op zijn verzoek, eervol ontslag verleend uit het ambt van werkend raadsheer in sociale zaken, als werknemer-bediende, bij het Arbeidshof van Bru Belanghebbende wordt ertoe gemachtigd de eretitel van het ambt te voeren. type koninklijk besluit prom. -- pub. 19/06/2020 numac 2020202251 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Arbeidsgerechten. - Ontslag Bij koninklijk besluit van 29 mei 2020, wordt aan mevrouw VINCENT Myriam op het einde van de maand juli 2020, de maand van de zevenenzestigste verjaardag van voornoemde, eervol ontslag verleend uit het ambt van werke Belanghebbende wordt ertoe gemachtigd de eretitel van het ambt te voeren. type koninklijk besluit prom. -- pub. 19/06/2020 numac 2020202253 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Arbeidsgerechten. - Ontslag Bij koninklijk besluit van 29 mei 2020, wordt aan mevrouw SELLE Luisa op het einde van de maand juni 2020, de maand van de zevenenzestigste verjaardag van voornoemde, eervol ontslag verleend uit het ambt van werkend

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. -- pub. 19/06/2020 numac 2020030980 bron federale overheidsdienst justitie Gerechtsdeurwaarders Bij ministerieel besluit van 5 juni 2020 dat uitwerking heeft met ingang van 10 april 2020, is de heer De Belder E., gerechtsdeurwaarder in het gerechtelijk arrondissement Antwerpen, benoemd als plaatsvervangend lid in de Ne Betrokkene voltooit het mandaat van het gewezen plaatsvervangend lid, hetgeen afloopt op 20 septemb(...) type ministerieel besluit prom. 10/06/2020 pub. 19/06/2020 numac 2020030993 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Ministerieel besluit tot wijziging van hoofdstuk "D. Urologie en nefrologie" van de lijst, gevoegd als bijlage 1 bij het koninklijk besluit van 25 juni 2014 tot vaststelling van de procedures, termijnen en voorwaarden inzake de tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen in de kosten van implantaten en invasieve medische hulpmiddelen type ministerieel besluit prom. 16/06/2020 pub. 19/06/2020 numac 2020041658 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Ministerieel besluit tot wijziging van de lijst gevoegd bij het koninklijk besluit van 1 februari 2018 tot vaststelling van de procedures, termijnen en voorwaarden inzake de tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen in de kosten van farmaceutische specialiteiten type ministerieel besluit prom. 16/06/2020 pub. 19/06/2020 numac 2020041656 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Ministerieel besluit tot wijziging van de lijst gevoegd bij het koninklijk besluit van 1 februari 2018 tot vaststelling van de procedures, termijnen en voorwaarden inzake de tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen in de kosten van farmaceutische specialiteiten type ministerieel besluit prom. -- pub. 19/06/2020 numac 2020041729 bron ministerie van de franse gemeenschap Beroepsbekendheden aan personeelslid van een hogeschool Bij ministerieel besluit van 7 mei 2020 wordt aan mevrouw Patricia KERRES met ingang van 16 januari 2020 een beroepsbekendheid erkend in verband met het ambt van docent voor de toe te kenne Bij ministerieel besluit van 7 mei 2020 wordt aan mevrouw Maria NUNEZ met ingang van 28 novembe(...)

beschikking van het hof van beroep

type beschikking van het hof van beroep prom. -- pub. 19/06/2020 numac 2020030984 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Macht Hof van beroep te Brussel Bij beschikking van 2 juni 2020 van de eerste voorzitter van het hof van beroep te Brussel, is de aanwijzing van de heer Van der Noot D., raadsheer in het hof van beroep te Brussel, tot kamervoorzi Ondernemingsrechtbank Luik Bij beschikking van 3 juni 2020 van de voorzitter van de ondernem(...)

beschikking

type beschikking prom. -- pub. 19/06/2020 numac 2020041675 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde. - Beschikking van het Benelux Comité van Ministers tot benoeming van een plaatsvervangend rechter in het Benelux Gerechtshof. M 11 Het Benelux Comité van Ministers, Gelet op het artikel 3, leden 1 tot en met 3, van h(...) Overwegende dat het Benelux Comité van Ministers op 24 februari 2020 akte heeft verleend van het on(...)

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 07/02/2020 pub. 19/06/2020 numac 2020010377 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot erkenning van de beroepskwalificatie uurwerkhersteller specialist

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 11/06/2020 pub. 19/06/2020 numac 2020010406 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van bijzondere machten nr. 25 betreffende de beroepen tegen de beslissingen van de klassenraden in het gewoon secundair onderwijs en in het gespecialiseerd secundair onderwijs van vorm 3 en van vorm 4 in het kader van de gezondheidscrisis COVID-19

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 07/02/2020 pub. 19/06/2020 numac 2020020688 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot erkenning van de beroepskwalificatie verzorgende

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 11/06/2020 pub. 19/06/2020 numac 2020021290 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van bijzondere machten nr. 26 betreffende de indiening van aanvragen om inschrijving van niet-ingezeten studenten voor het academiejaar 2020-2021

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 07/02/2020 pub. 19/06/2020 numac 2020030458 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot erkenning van de beroepskwalificatie grafimedia voorbereider in de printmedia - online publicaties type besluit van de vlaamse regering prom. 07/02/2020 pub. 19/06/2020 numac 2020030457 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot erkenning van de beroepskwalificatie grafimedia voorbereider in de printmedia type besluit van de vlaamse regering prom. 07/02/2020 pub. 19/06/2020 numac 2020030468 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot erkenning van de beroepskwalificatie grafimedia voorbereider - assistent vormgever in de printmedia type besluit van de vlaamse regering prom. 07/02/2020 pub. 19/06/2020 numac 2020030469 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot erkenning van de beroepskwalificatie grafimedia voorbereider in de printmedia - ctp operator type besluit van de vlaamse regering prom. 07/02/2020 pub. 19/06/2020 numac 2020030565 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot erkenning van de beroepskwalificatie huishoudhulp zorg type besluit van de vlaamse regering prom. 07/02/2020 pub. 19/06/2020 numac 2020030623 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot erkenning van de beroepskwalificatie operator voedings-, chemische en farmaceutische industrie type besluit van de vlaamse regering prom. 07/02/2020 pub. 19/06/2020 numac 2020030622 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot erkenning van de beroepskwalificatie laboratoriumtechnoloog type besluit van de vlaamse regering prom. 07/02/2020 pub. 19/06/2020 numac 2020030621 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot erkenning van de beroepskwalificatie medisch laboratoriumtechnoloog type besluit van de vlaamse regering prom. 07/02/2020 pub. 19/06/2020 numac 2020030799 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot erkenning van de beroepskwalificatie sport- en spelleider

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 11/06/2020 pub. 19/06/2020 numac 2020030998 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van bijzondere machten nr.21 houdende de aangepaste begroting van het « Centre du Cinéma et de l'Audiovisuel » ter ondersteuning van het herstel van de filmsector in het kader van de COVID-19-crisis

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 07/02/2020 pub. 19/06/2020 numac 2020040889 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot erkenning van de beroepskwalificatie uitvoerend danser type besluit van de vlaamse regering prom. 07/02/2020 pub. 19/06/2020 numac 2020041000 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot erkenning van de beroepskwalificatie grimeur type besluit van de vlaamse regering prom. 07/02/2020 pub. 19/06/2020 numac 2020041048 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot erkenning van de beroepskwalificatie motorist 750 kw/onbeperkt type besluit van de vlaamse regering prom. 07/02/2020 pub. 19/06/2020 numac 2020041050 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot erkenning van de beroepskwalificatie marokijnbewerker type besluit van de vlaamse regering prom. 07/02/2020 pub. 19/06/2020 numac 2020041209 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot erkenning van de beroepskwalificatie medewerker bosbouw type besluit van de vlaamse regering prom. 07/02/2020 pub. 19/06/2020 numac 2020041445 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot erkenning van de beroepskwalificatie polyvalent technieker havenvoertuigen

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 11/06/2020 pub. 19/06/2020 numac 2020041703 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van bijzondere machten nr. 27 betreffende de organisatie van het toegangs- en toelatingsexamen voor de studies van de eerste cyclus in de medische en tandheelkundige wetenschappen voor het academiejaar 2020-2021 type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 11/06/2020 pub. 19/06/2020 numac 2020041730 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot benoeming van de leden van het programmacomité als bedoeld in artikel 22/1 van het decreet van 17 juli 2002 houdende hervorming van de "Office de la Naissance et de l'Enfance", afgekort "O.N.E."

besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering

type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 11/06/2020 pub. 19/06/2020 numac 2020041736 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering nr. 2020/26 houdende verlenging voor één maand van het bijzonder machtsbesluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering nr. 2020/009 van 30 april 2020 tot tijdelijke depenalisering van de overschrijdingen van de voor het luchtverkeer vastgestelde grenswaarden voor geluidshinder in het kader van de COVID-19-gezondheidscrisis

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 11/06/2020 pub. 19/06/2020 numac 2020041741 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van bijzondere machten nr. 24 betreffende de bekrachtiging van studies in het gewoon secundair onderwijs in het kader van de COVID-19-gezondheidscrisis

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 11/06/2020 pub. 19/06/2020 numac 2020041783 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering van bijzondere machten nr. 42 betreffende de toekenning van specifieke steun aan de gezinnen inzake gas en elektriciteit in het kader van de sanitaire crisis COVID-19 type besluit van de waalse regering prom. 11/06/2020 pub. 19/06/2020 numac 2020041784 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering van bijzondere machten nr. 45 houdende organisatie van de inspraak van het publiek in plaats van de voorafgaandelijke informatievergadering georganiseerd voor bepaalde projecten bedoeld in Boek I van het Milieuwetboek type besluit van de waalse regering prom. -- pub. 19/06/2020 numac 2020202640 bron waalse overheidsdienst Personeel Bij besluit van de Waalse Regering van 14 mei 2020, onder voorbehoud van een gelijke beslissing van de Regering van de Franse Gemeenschap en van de Franse Gemeenschapscommissie, wordt het lopende mandaat van de heer Eric Hellendorff, type besluit van de waalse regering prom. 04/06/2020 pub. 19/06/2020 numac 2020202632 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot aanwijzing van de bestuurders die het Gewest vertegenwoordigen binnen de openbare huisvestingsmaatschappijen en tot aanwijzing van een tweede bestuurder die het Gewest vertegenwoordigt binnen drie openbare huisvestingsmaatschappijen krachtens artikel 148, § 1, tweede lid, van het Waalse Wetboek van Huisvesting en Duurzaam Wonen

lijst

type lijst prom. -- pub. 19/06/2020 numac 2020202651 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Intrekking van ambtshalve doorhaling. - Lijst van geregistreerde entiteiten waarvoor in de Kruispuntbank van Ondernemingen werd overgegaan tot de intrekking van de ambtshalve doorhaling uitgevoerd overeenkomstig artikel III.42 van het Wetboek van e Als u vragen hebt, kunt u de website van de FOD Economie (www.economie.fgov.be) raadplegen of de he(...) type lijst prom. -- pub. 19/06/2020 numac 2020202654 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Administrative adressen wijziging. - Lijst van de vennootschappen, verenigingen zonder winstoogmerk, stichtingen, Europese politieke partijen en Europese politieke stichtingen waarvan het adres van de zetel of van het bijkantoor het voorwerp heeft Bij vragen raden we u aan om contact op te nemen met de helpdesk van de Kruispuntbank van Ondernemi(...) type lijst prom. -- pub. 19/06/2020 numac 2020202653 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Lijst van geregistreerde entiteiten waarvoor in de Kruispuntbank van Ondernemingen werd overgegaan tot de annulatie van de ambtshalve doorhaling uitgevoerd overeenkomstig artikel III.42, paragraaf 1, 1ste alinea, 4° van het Wetboek van economisch Als u vragen hebt, kunt u de website van de FOD Economie (www.economie.fgov.be) raadplegen of de he(...) type lijst prom. -- pub. 19/06/2020 numac 2020202656 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Lijst van vennootschappen die werden geschrapt uit een centraal, handels- of vennootschapsregister. Die informatie werd elektronisch meegedeeld via het Europees systeem van gekoppelde registers, waarnaar wordt verwezen in artikel 22 van Richtlijn Bij vragen raden we u aan om contact op te nemen met de helpdesk van de Kruispuntbank van Ondernemi(...) type lijst prom. -- pub. 19/06/2020 numac 2020202730 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Grondwettelijk Hof. - Voordracht door de Senaat van een lijst van twee kandidaten voor het ambt van Franstalige rechter bij het Grondwettelijk Hof Tijdens zijn vergadering van 12 juni 2020 heeft de Senaat het volgende dubbeltal van kandidaten v Eerste kandidaat: de heer Thierry DETIENNE, gewezen lid van de Kamer van volksvertegenwoordigers, g(...)

wetboek van vennootschappen

type wetboek van vennootschappen prom. 23/03/2019 pub. 19/06/2020 numac 2020021215 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wetboek van vennootschappen en verenigingen. - Officieuze coördinatie in het Duits van boek 3

erratum

type erratum prom. -- pub. 19/06/2020 numac 2020041686 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde. - Erratum Bij de bekendmaking, in het Belgisch Staatsblad van 4 mei 2020, pagina 30336, betreffende de aanwijzing van de leden van het wetenschappelijk comité van het Instituut voor gerechtelijke opleiding, van het adviescomit

document

type document prom. -- pub. 19/06/2020 numac 2020202685 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Selectie van de Directeur-generaal Controle voor het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen. - Selectienummer: ANG20709 Solliciteren kan tot en met 10/08/2020 via www.selor.be De functiebeschrijving (jobinhoud, d(...) Geef het selectienummer in via de zoekmotor om de selectie terug te vinden. (...) type document prom. -- pub. 19/06/2020 numac 2020202686 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Selectie van de Directeur-generaal Algemene Diensten voor het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen. - Selectienummer: ANG20711 Solliciteren kan tot en met 10/08/2020 via www.selor.be De functiebeschrijving (job(...) Geef het selectienummer in via de zoekmotor om de selectie terug te vinden. (...) type document prom. -- pub. 19/06/2020 numac 2020202703 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende Franstalige selectie voor bevordering naar niveau A voor de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening: Consultant POC Luik en Verviers (m/v/x). - Selectienummer: BFG20075 De medewerkers die voldoen aan de deelnemingsvoorwaarde(...) Solliciteren kan tot 03/07/2020. Voor alle bijkomende inlichtingen, kunnen de kandidaten zich ri(...)

benoeming door koninklijk besluit

type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 19/06/2020 numac 2020021280 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Personeel. - Benoemingen Bij koninklijk besluit van 9 februari 2020, wordt mevrouw Caroline DEGREEF benoemd tot rijksambtenaar in de klasse A2 bij de Federale Overheidsdienst Mobiliteit en Vervoer in een betrekking van het Franse taalkader, met Bij koninklijk besluit van 16 april 2020, wordt de heer Benjamin HENRION benoemd tot rijksambte(...)

benoemingen

type benoemingen prom. -- pub. 19/06/2020 numac 2020041704 bron gewestelijke overheidsdienst Personeel. - Benoemingen Bij besluit van de Directrice-generaal van de Gewestelijke Overheidsdienst Brussel Openbaar Ambt van 4 juni 2020 wordt Mevr. TOUAT Sarah met ingang van 1 mei 2020 in vast verband benoemd in de hoedanigheid van Assistente Beroep tot nietigverklaring van de voormelde akten met individuele strekking kan voor de afdeling a(...)

vacante bettreking

type vacante bettreking prom. -- pub. 19/06/2020 numac 2020041679 bron federale overheidsdienst justitie Notariaat. - Vacante betrekkingen Notaris ter standplaats te: - Antwerpen : 1 (in associatie) Deze plaats vervangt deze gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 17 april 2020. - Antwerpen (grondgeb(...) - Antwerpen (grondgebied van het kanton Deurne): 1 (in associatie) - Vilvoorde: 1 Deze plaat(...) type vacante bettreking prom. -- pub. 19/06/2020 numac 2020041767 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde. - Vacante betrekkingen Elke kandidatuur voor een benoeming of voor een aanwijzing tot korpschef (zie opsomming in artikel 58bis, 2°, van het Gerechtelijk Wet(...) a) alle stavingstukken met betrekking tot de studies en beroepservaring; b) een curriculum vitae(...) type vacante bettreking prom. -- pub. 19/06/2020 numac 2020202250 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Arbeidsgerechten. - Bericht aan de representatieve organisaties. - Openstaande plaats van een werkend raadsheer in sociale zaken, als werknemer-bediende, behorend tot het Nederlandse taalstelsel, bij het Arbeidshof van Brussel ter vervanging van de De betrokken organisaties worden verzocht de kandidaturen voor te dragen overeenkomstig de artikele(...) type vacante bettreking prom. -- pub. 19/06/2020 numac 2020202252 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Arbeidsgerechten. - Bericht aan de representatieve organisaties. - Openstaande plaats van een werkend rechter in sociale zaken, als werknemer-arbeider bij de Arbeidsrechtbank van Henegouwen ter vervanging van mevrouw Myriam VINCENT De betrokken De voordrachten van de kandidaten moeten worden gericht aan de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Socia(...) type vacante bettreking prom. -- pub. 19/06/2020 numac 2020202254 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Arbeidsgerechten. - Bericht aan de representatieve organisaties Openstaande plaats van een werkend raadsheer in sociale zaken, als werknemer-arbeider, behorend tot het Franse taalstelsel, bij het Arbeidshof van Brussel ter vervanging van mevrouw Lu De betrokken organisaties worden verzocht de kandidaturen voor te dragen overeenkomstig de artikele(...)

document

type document prom. -- pub. 19/06/2020 numac 2020030987 bron brussels hoofdstedelijk gewest Gewestelijk Agentschap voor Netheid, « Net Brussel » Personeel. - Bevordering Bij beslissing van de directeur-generaal van 26 augustus 2019, wordt de heer BAES Raphaël bevorderd door overgang naar het hogere niveau op 1 september 2019 in de h Bij beslissing van de directeur-generaal van 26 augustus 2019, wordt de heer ZERROUKI Pascal be(...) type document prom. -- pub. 19/06/2020 numac 2020030995 bron brussels hoofdstedelijk gewest Gewestelijk Agentschap voor Netheid, « Net Brussel » Personeel. - Bevordering Bij beslissing van de directeur-generaal van 21 februari 2020, wordt de heer NURIJEVIC Cesmen wordt bevorderd in de graad van eerstaanwezend vakman van openbare rei Bij beslissing van de directeur-generaal van 21 februari 2020, wordt de heer VOETS Michaël wordt be(...) type document prom. -- pub. 19/06/2020 numac 2020041668 bron brussels hoofdstedelijk gewest Gewestelijk Agentschap voor Netheid, « Net Brussel » Personeel. - Bevordering Bij beslissing van de directeur-generaal van 8 november 2019, wordt de heer CASTANHEIRA BRITES José bevorderd door verhoging in graad van Opzichter op 1 d(...) Bij beslissing van de directeur-generaal van 16 april 2020, wordt de heer SEFIANI Abdellatif be(...) type document prom. -- pub. 19/06/2020 numac 2020202697 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Vergelijkende Duistalige selectie voor bevordering naar niveau B voor de Rechterlijke Orde : Secretaris (m/v/x) bij het federaal parket Eupen, Luik, Luxemburg of Namen; het arbeidsauditoraat van Eupen of Luik; het parket-genera(...) De medewerkers worden door hun personeelsdienst via het intranet van het directoraat-generaal recht(...) type document prom. -- pub. 19/06/2020 numac 2020202700 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Vergelijkende selectie van Nederlandstalige administratief en technisch assistants (niveau C) voor alle Federale Overheden. - Selectienummer: ANG20212 Solliciteren kan tot 03/07/2020 via www.selor.be De gedetailleerde functiebeschri(...) Geef het selectienummer in via de zoekmotor om de selectie terug te vinden. Na de selectie wordt(...) type document prom. -- pub. 19/06/2020 numac 2020202698 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Vergelijkende Duistalige selectie voor bevordering naar niveau B voor de Rechterlijke Orde : Griffiers (m/v/x) bij vredegerecht, politierechtbank, rechtbank van eerste aanleg, arbeidsrechtbank of ondernemingsrechtbank. - Select(...) De medewerkers worden door hun personeelsdienst via het intranet van het directoraat-generaal recht(...) type document prom. -- pub. 19/06/2020 numac 2020202702 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Resultaat van de vergelijkende selectie van Nederlandstalige Atttachés A2 Overheidsopdrachten en Projectmanagement (niveau A2) voor de FOD Kanselarij van de Eerste Minister. - Selectienummer: ANG19443 Deze selectie werd afgesloten op 15(...) Er zijn 2 laureaten. De lijst is 1 jaar geldig. (...) type document prom. -- pub. 19/06/2020 numac 2020202704 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Vergelijkende selectie van Nederlandstalige Systeem- en netwerkbeheerders (niveau A1) voor het Koninklijk Instituut voor Kunstpatrimonium. - Selectienummer: ANG20035 Solliciteren kan tot 03/07/2020 via www.selor.be De gedetailleerde(...) Geef het selectienummer in via de zoekmotor om de selectie terug te vinden. Na de selectie wordt(...) type document prom. -- pub. 19/06/2020 numac 2020202707 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Vergelijkende selectie van Nederlandstalige Informatieveiligheids officers (niveau B) voor de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid. - Selectienummer: ANG20081 Solliciteren kan tot 09/07/2020 via www.selor.be De gedetailleerde func(...) Geef het selectienummer in via de zoekmotor om de selectie terug te vinden. Na de selectie wordt(...) type document prom. -- pub. 19/06/2020 numac 2020202706 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Vergelijkende selectie van Nederlandstalige Beheerscontroleurs (niveau A1) voor Rijksdienst voor Jaarlijkse Vakantie. - Selectienummer: ANG19440 Solliciteren kan tot 03/07/2020 via www.selor.be De gedetailleerde functiebeschrijving (...) Geef het selectienummer in via de zoekmotor om de selectie terug te vinden. Na de selectie wordt(...) type document prom. -- pub. 19/06/2020 numac 2020202726 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Algemene Directie Humanisering van de Arbeid, Boek II, titel 4, Vorming en bijscholing van de preventieadviseurs, van de codex over het welzijn op het werk. - Erkenning van een cursus van aanvullende vorming vereist voor preventieadviseurs Bij
^