Etaamb.openjustice.be
Wet van 17 maart 2022
gepubliceerd op 25 maart 2022

Wet houdende diverse fiscale bepalingen en fraudebestrijding

bron
federale overheidsdienst financien
numac
2022020530
pub.
25/03/2022
prom.
17/03/2022
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

17 MAART 2022. - Wet houdende diverse fiscale bepalingen en fraudebestrijding (1)


FILIP, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

De Kamer van volksvertegenwoordigers heeft aangenomen en Wij bekrachtigen, hetgeen volgt : HOOFDSTUK 1. - Algemene bepaling

Artikel 1.Deze wet regelt een aangelegenheid als bedoeld in artikel 74 van de Grondwet. HOOFDSTUK 2. - Vrijstelling van de door een gewest of de Duitstalige gemeenschap toegekende opleidingspremies voor knelpuntberoepen

Art. 2.In artikel 38, § 1, eerste lid, 34°, van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992, ingevoegd bij de wet van 23 maart 2019Relevante gevonden documenten type wet prom. 23/03/2019 pub. 04/04/2019 numac 2019040586 bron federale overheidsdienst justitie Wet tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen type wet prom. 23/03/2019 pub. 05/04/2019 numac 2019011564 bron federale overheidsdienst financien Wet tot wijziging van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 voor wat betreft de fiscale bepalingen van de jobsdeal sluiten, worden de woorden "maximum 220 euro," vervangen door de woorden "maximum 420 euro,".

Art. 3.Artikel 2 treedt in werking de dag waarop deze wet in het Belgisch Staatsblad wordt bekendgemaakt en is van toepassing vanaf aanslagjaar 2023. HOOFDSTUK 3. - Wijzigingen op het vlak van de belastingverminderingen voor werkloosheidsuitkeringen

Art. 4.In artikel 147 van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992, vervangen bij de wet van 10 augustus 2001Relevante gevonden documenten type wet prom. 10/08/2001 pub. 01/09/2001 numac 2001022579 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Wet houdende maatregelen inzake gezondheidszorg type wet prom. 10/08/2001 pub. 20/09/2001 numac 2001003402 bron ministerie van financien Wet houdende hervorming van de personenbelasting type wet prom. 10/08/2001 pub. 25/09/2001 numac 2001011336 bron ministerie van economische zaken Wet betreffende de Centrale voor Kredieten aan Particulieren sluiten en laatstelijk gewijzigd bij de wet van 23 maart 2019Relevante gevonden documenten type wet prom. 23/03/2019 pub. 04/04/2019 numac 2019040586 bron federale overheidsdienst justitie Wet tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen type wet prom. 23/03/2019 pub. 05/04/2019 numac 2019011564 bron federale overheidsdienst financien Wet tot wijziging van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 voor wat betreft de fiscale bepalingen van de jobsdeal sluiten, worden de volgende wijzigingen aangebracht: 1° in het eerste lid, 7°, wordt het bedrag "1 148,93 euro" vervangen door de woorden "een basisvermindering van 1 148,93 euro en een aanvullende vermindering van 236,38 euro";2° in het eerste lid, 8°, worden de woorden "het in 7° bedoelde bedrag" vervangen door de woorden "de in 7° bedoelde bedragen";3° in het vierde lid worden de volgende wijzigingen aangebracht: a) tussen de woorden "op pensioenen en andere vervangingsinkomsten" en de woorden "na toepassing van" worden de woorden "of op werkloosheidsuitkeringen" ingevoegd;b) tussen de woorden "uit pensioenen en andere vervangingsinkomsten" en de woorden ", verhoogt de Koning" worden de woorden "of uit werkloosheidsuitkeringen" ingevoegd;c) de woorden "het in het eerste lid, 1°, vermelde bedrag" worden vervangen door de woorden "de in het eerste lid, 1° en 7°, vermelde bedragen";d) de woorden "Dit verhoogde bedrag is" worden vervangen door de woorden "Deze verhoogde bedragen zijn".

Art. 5.In artikel 151/1 van hetzelfde Wetboek, ingevoegd bij de wet van 23 maart 2019Relevante gevonden documenten type wet prom. 23/03/2019 pub. 04/04/2019 numac 2019040586 bron federale overheidsdienst justitie Wet tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen type wet prom. 23/03/2019 pub. 05/04/2019 numac 2019011564 bron federale overheidsdienst financien Wet tot wijziging van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 voor wat betreft de fiscale bepalingen van de jobsdeal sluiten, worden de woorden "en voor werkloosheidsuitkeringen" ingevoegd tussen de woorden "pensioenen en andere vervangingsinkomsten" en de woorden "worden niet verleend".

Art. 6.Artikel 154 van hetzelfde Wetboek, vervangen bij de wet van 17 mei 2007Relevante gevonden documenten type wet prom. 17/05/2007 pub. 19/06/2007 numac 2007012208 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Wet houdende uitvoering van het interprofessioneel akkoord voor de periode 2007-2008 sluiten en laatstelijk gewijzigd bij de wet van 27 juni 2021, wordt opgeheven.

Art. 7.In artikel 174/1 van hetzelfde Wetboek, hersteld bij de programmawet van 25 december 2017Relevante gevonden documenten type programmawet prom. 25/12/2017 pub. 29/12/2017 numac 2017032136 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Programmawet sluiten en gewijzigd bij de wetten van 26 maart 2018 en 23 maart 2019, worden de volgende wijzigingen aangebracht: 1° in het eerste lid worden de woorden "151 tot 152, 154," vervangen door de woorden "151 tot 152," en worden de woorden "evenals het in artikel 154 bedoelde maximumbedrag van de wettelijke werkloosheidsuitkering" opgeheven;2° in het vierde lid worden de woorden "en het in artikel 154 bedoelde maximumbedrag van de wettelijke werkloosheidsuitkering" opgeheven.

Art. 8.In artikel 178, § 3, derde lid, van hetzelfde Wetboek, ingevoegd bij de programmawet van 20 december 2020Relevante gevonden documenten type programmawet prom. 20/12/2020 pub. 30/12/2020 numac 2020044541 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Programmawet sluiten, worden de woorden "in de artikelen 147, 151 tot 152 en 154" vervangen door de woorden "in de artikelen 147 en 151 tot 152".

Art. 9.Dit hoofdstuk is van toepassing vanaf aanslagjaar 2023. HOOFDSTUK 4. - Instelling van een wettelijk kader voor overleg en samenwerking tussen het Openbaar Ministerie, de federale gerechtelijke politie en de fiscale administratie mogelijk te maken ter bestrijding van ernstige fiscale fraude, al dan niet georganiseerde en ter ondersteuning van de werkzaamheden van de MOTEM's (gemengde multidisciplinaire onderzoeksteams) Afdeling 1. - Wijzigingen van het Wetboek van de inkomstenbelastingen

1992

Art. 10.In hoofdstuk III van titel VII van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992, wordt een afdeling 8 ingevoegd, luidende "Afdeling 8.- De toekenning van de hoedanigheid van officier van gerechtelijke politie, hulpofficier van de procureur des Konings".

Art. 11.In afdeling 8 van hetzelfde Wetboek, ingevoegd bij artikel 10, wordt een artikel 338quater ingevoegd, luidende: "

Art. 338quater.§ 1. Bekleed worden met de hoedanigheid van officier van gerechtelijke politie, hulpofficier van de procureur des Konings, vijfentwintig fiscale ambtenaren met minstens de graad van attaché.

Het aantal van vijfentwintig fiscale ambtenaren kan door de Koning worden verhoogd na advies van het College van procureurs-generaal.

De Koning kan voorwaarden betreffende de ervaring en de opleiding van deze fiscale ambtenaren bepalen. § 2. De bevoegdheden van officier van gerechtelijke politie, hulpofficier van de procureur des Konings, toegekend aan de in paragraaf 1 bedoelde fiscale ambtenaren, kunnen slechts uitgeoefend worden met het oog op de opsporing en vaststelling van de inbreuken bedoeld in dit Wetboek of de tot uitvoering ervan genomen besluiten of in het artikel 505 van het Strafwetboek, prioritair maar niet exclusief georiënteerd op de bestrijding van de georganiseerde criminaliteit, en voor zover zij bijstand verlenen aan gemengde multidisciplinaire onderzoeksteams, opgericht op basis van het artikel 105, § 11 van de wet 7 december 1998 tot organisatie van een geïntegreerde politiedienst, gestructureerd op twee niveaus. § 3. De ambtenaren bedoeld in paragraaf 1 mogen evenwel geen bijstand verlenen aan een gemengd multidisciplinair onderzoeksteam voor zover zij betrokken zijn in een lopend administratief onderzoek waarop het onderzoek zoals bedoeld in paragraaf 2 betrekking heeft. § 4. Om hun bevoegdheden van officier van gerechtelijke politie, hulpofficier van de procureur des Konings, te kunnen uitoefenen, leggen de fiscale ambtenaren bedoeld in paragraaf 1, in handen van de procureur-generaal van het rechtsgebied van hun woonplaats, de eed af in de volgende bewoordingen: "Ik zweer getrouwheid aan de Koning, gehoorzaamheid aan de Grondwet en aan de wetten van het Belgische volk en het mij opgedragen ambt trouw waar te nemen." Zij kunnen hun bevoegdheden buiten het rechtsgebied van hun woonplaats uitoefenen.".

Art. 12.Artikel 340 van hetzelfde Wetboek, vervangen bij de wet van 23 december 2009Relevante gevonden documenten type wet prom. 23/12/2009 pub. 29/12/2009 numac 2009024498 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Wet houdende diverse bepalingen inzake volksgezondheid type wet prom. 23/12/2009 pub. 31/12/2009 numac 2009021134 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Wet houdende diverse bepalingen inzake migratie en asiel sluiten en gewijzigd bij de wet van 28 december 2011, wordt aangevuld met een lid, luidende: "Onverminderd de toepassing van artikel 327, § 1, tweede lid, kunnen de bewijselementen die door de fiscale ambtenaren van de Federale Overheidsdienst Financiën zoals bedoeld in artikel 338quater, § 1, worden verzameld tijdens hun medewerking aan een gemengd multidisciplinair onderzoeksteam zoals bedoeld in artikel 338quater, § 2, worden gebruikt ter bepaling van het bestaan en van het bedrag van de belastingschuld alsook ter vaststelling van een overtreding van de bepalingen van dit Wetboek of van de ter uitvoering ervan genomen besluiten.".

Art. 13.Artikel 463 van hetzelfde Wetboek, laatstelijk gewijzigd bij de wet van 11 juni 2020Relevante gevonden documenten type wet prom. 11/06/2020 pub. 19/06/2020 numac 2020041744 bron federale overheidsdienst financien Wet tot aanpassing van verscheidene belastingwetboeken aan de wet van 5 mei 2019 houdende diverse bepalingen in strafzaken en inzake erediensten, en tot wijziging van de wet van 28 mei 2002 betreffende de euthanasie en van het Sociaal Strafwetboek sluiten, wordt aangevuld met een lid, luidende: "Het eerste lid is niet van toepassing op de ambtenaren zoals bedoeld in artikel 338quater, § 1, die bijstand leveren aan de gemengde multidisciplinaire onderzoeksteams bedoeld in artikel 338quater, § 2.". Afdeling 2. - Wijzigingen van het Wetboek van de belasting over de

toegevoegde waarde

Art. 14.In hoofdstuk X van het Wetboek van de belasting over de toegevoegde waarde, wordt een artikel 63ter ingevoegd, luidende: "

Art. 63ter.§ 1. Bekleed worden met de hoedanigheid van officier van gerechtelijke politie, hulpofficier van de procureur des Konings, vijfentwintig fiscale ambtenaren met minstens de graad van attaché.

Het aantal van vijfentwintig fiscale ambtenaren kan door de Koning worden verhoogd na advies van het College van Procureurs-generaal.

De Koning kan de voorwaarden betreffende de ervaring en de opleiding van deze fiscale ambtenaren bepalen. § 2. De bevoegdheden van officier van gerechtelijke politie, hulpofficier van de procureur des Konings, toegekend aan de in paragraaf 1 bedoelde fiscale ambtenaren, kunnen slechts uitgeoefend worden met het oog op de opsporing en vaststelling van de inbreuken bedoeld in dit Wetboek of de tot uitvoering ervan genomen besluiten of in het artikel 505 van het Strafwetboek, prioritair maar niet exclusief georiënteerd op de bestrijding van de georganiseerde criminaliteit, en voor zover zij bijstand verlenen aan gemengde multidisciplinaire onderzoeksteams, opgericht op basis van het artikel 105, § 11 van de wet 7 december 1998 tot organisatie van een geïntegreerde politiedienst, gestructureerd op twee niveaus. § 3. De fiscale ambtenaren bedoeld in paragraaf 1 mogen evenwel geen bijstand verlenen aan een gemengd multidisciplinair onderzoeksteam voor zover zij betrokken zijn in een lopend administratief onderzoek waarop het onderzoek zoals bedoeld in paragraaf 2 betrekking heeft. § 4. Om hun bevoegdheden van officier van gerechtelijke politie, hulpofficier van de procureur des Konings, te kunnen uitoefenen, leggen de fiscale ambtenaren bedoeld in paragraaf 1, in handen van de procureur-generaal van het rechtsgebied van hun woonplaats, de eed af in de volgende bewoordingen: "Ik zweer getrouwheid aan de Koning, gehoorzaamheid aan de Grondwet en aan de wetten van het Belgische volk en het mij opgedragen ambt trouw waar te nemen." Zij kunnen hun bevoegdheden buiten het rechtsgebied van hun woonplaats uitoefenen.".

Art. 15.Artikel 59, § 1, van hetzelfde Wetboek, laatstelijk gewijzigd bij de wet van 20 juli 2006Relevante gevonden documenten type wet prom. 20/07/2006 pub. 28/07/2006 numac 2006202314 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Wet houdende diverse bepalingen sluiten, wordt aangevuld met een lid luidende: "Onverminderd de toepassing van artikel 93quaterdecies, § 1, derde lid, kunnen de bewijselementen die door de fiscale ambtenaren van de Federale Overheidsdienst Financiën zoals bedoeld in artikel 63ter, § 1, worden verzameld tijdens hun medewerking aan een gemengd multidisciplinair onderzoeksteam zoals bedoeld in artikel 63ter, § 2, worden gebruikt ter bepaling van het bestaan en van het bedrag van de belastingschuld alsook ter vaststelling van een overtreding van de bepalingen van dit Wetboek of van de ter uitvoering ervan genomen besluiten.".

Art. 16.Artikel 74bis van hetzelfde Wetboek, ingevoegd bij de wet van 4 augustus 1986 en laatstelijk gewijzigd bij de wet van 11 juni 2020Relevante gevonden documenten type wet prom. 11/06/2020 pub. 19/06/2020 numac 2020041744 bron federale overheidsdienst financien Wet tot aanpassing van verscheidene belastingwetboeken aan de wet van 5 mei 2019 houdende diverse bepalingen in strafzaken en inzake erediensten, en tot wijziging van de wet van 28 mei 2002 betreffende de euthanasie en van het Sociaal Strafwetboek sluiten, wordt aangevuld met een lid, luidende: "Het eerste lid is niet van toepassing op de fiscale ambtenaren zoals bedoeld in artikel 63ter, § 1, die bijstand leveren aan de gemengde multidisciplinaire onderzoeksteams zoals bedoeld in artikel 63ter, § 2.". HOOFDSTUK 5. - Economie, KMO en Middenstand - Verplichting voor ondernemingen tot terbeschikkingstelling aan consumenten van een elektronisch betaalmiddel

Art. 17.In boek VI, titel 2, hoofdstuk 2/1, van het Wetboek van economisch recht, ingevoegd bij de wet van 15 mei 2014Relevante gevonden documenten type wet prom. 15/05/2014 pub. 26/11/2014 numac 2014015209 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Wet houdende instemming met de Kaderovereenkomst inzake een partnerschap en samenwerking tussen de Europese Unie en haar lidstaten, enerzijds, en Mongolië, anderzijds, gedaan te Ulaanbaatar op 30 april 2013 (2) type wet prom. 15/05/2014 pub. 28/05/2014 numac 2014009280 bron federale overheidsdienst justitie Wet houdende invoeging in boek XVII van het Wetboek van economisch recht, van de bepalingen die een aangelegenheid regelen als bedoeld in artikel 77 van de Grondwet wat betreft de beoefenaars van een vrij beroep type wet prom. 15/05/2014 pub. 11/10/2017 numac 2017031247 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet houdende invoeging in boek XVII van het Wetboek van economisch recht, van de bepalingen die een aangelegenheid regelen als bedoeld in artikel 77 van de Grondwet wat betreft de beoefenaars van een vrij beroep. - Duitse vertaling sluiten, wordt het opschrift van hoofdstuk 2/1 vervangen als volgt: "Hoofdstuk 2/1. Betaling door de consument".

Art. 18.In boek VI, titel 2, hoofdstuk 2/1, van hetzelfde Wetboek, ingevoegd bij de wet van 15 mei 2014Relevante gevonden documenten type wet prom. 15/05/2014 pub. 26/11/2014 numac 2014015209 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Wet houdende instemming met de Kaderovereenkomst inzake een partnerschap en samenwerking tussen de Europese Unie en haar lidstaten, enerzijds, en Mongolië, anderzijds, gedaan te Ulaanbaatar op 30 april 2013 (2) type wet prom. 15/05/2014 pub. 28/05/2014 numac 2014009280 bron federale overheidsdienst justitie Wet houdende invoeging in boek XVII van het Wetboek van economisch recht, van de bepalingen die een aangelegenheid regelen als bedoeld in artikel 77 van de Grondwet wat betreft de beoefenaars van een vrij beroep type wet prom. 15/05/2014 pub. 11/10/2017 numac 2017031247 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet houdende invoeging in boek XVII van het Wetboek van economisch recht, van de bepalingen die een aangelegenheid regelen als bedoeld in artikel 77 van de Grondwet wat betreft de beoefenaars van een vrij beroep. - Duitse vertaling sluiten, wordt een artikel VI.7/4 ingevoegd, luidende: "Art. VI.7/4. Onverminderd artikel VII.30, § 3, stelt de onderneming, wanneer de betaling in euro in gelijktijdige fysieke aanwezigheid van de consument en de onderneming plaatsvindt, aan de consument eveneens een elektronisch betaalmiddel ter beschikking.

Voor de toepassing van dit artikel is het elektronisch betaalmiddel een ander betaalmiddel dan muntstukken en bankbiljetten uitgedrukt in euro, verstrekt door een betalingsdienstaanbieder als bedoeld in artikel I.9, 2°, betreffende de definities van toepassing op boek VII van het Wetboek van economisch recht.".

Art. 19.In artikel XV.83, eerste lid, van hetzelfde Wetboek, ingevoegd bij de wet van 21 december 2013Relevante gevonden documenten type wet prom. 21/12/2013 pub. 31/12/2013 numac 2013003445 bron federale overheidsdienst financien Wet houdende diverse fiscale en financiële bepalingen type wet prom. 21/12/2013 pub. 31/12/2013 numac 2013000824 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken en federale overheidsdienst justitie Wet houdende diverse bepalingen Binnenlandse Zaken sluiten en laatstelijk gewijzigd bij de wet van 28 november 2021, wordt een bepaling onder 1° /2 ingevoegd, luidende: "1° /2. van artikel VI.7/4 betreffende de verplichting tot beschikbaarstelling van een elektronisch betaalmiddel;".

Art. 20.Dit hoofdstuk treedt in werking op 1 juli 2022.

Kondigen deze wet af, bevelen dat zij met 's Lands zegel zal worden bekleed en door het Belgisch Staatsblad zal worden bekendgemaakt.

Gegeven te Brussel, 17 maart 2022.

FILIP Van Koningswege : De Minister van Financiën, V. VAN PETEGHEM Met 's Lands zegel gezegeld : De Minister van Justitie, V. VAN QUICKENBORNE _______ Nota (1) Kamer van volksvertegenwoordigers (www.dekamer.be) Stukken : K55-2472 Integraal verslag: 10 maart 2022.

^