Etaamb.openjustice.be
Ministerieel Besluit van 02 april 2024
gepubliceerd op 16 april 2024

Ministerieel besluit tot aanwijzing van ambtenaren die met de hoedanigheid van Officier van Gerechtelijke Politie Hulpofficier van de Procureur des Konings worden bekleed

bron
federale overheidsdienst financien
numac
2024003634
pub.
16/04/2024
prom.
02/04/2024
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

2 APRIL 2024. - Ministerieel besluit tot aanwijzing van ambtenaren die met de hoedanigheid van Officier van Gerechtelijke Politie Hulpofficier van de Procureur des Konings worden bekleed


De minister van Financiën, Gelet op het Wetboek van de Inkomstenbelastingen 1992, artikel 338quater, § 1, ingevoegd bij de wet van 17 maart 2022Relevante gevonden documenten type wet prom. 17/03/2022 pub. 31/03/2022 numac 2022201720 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Wet tot wijziging van een aantal bepalingen betreffende artikel 17 van het koninklijk besluit van 28 november 1969 tot uitvoering van de wet van 27 juni 1969 tot herziening van de besluitwet van 28 december 1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders type wet prom. 17/03/2022 pub. 25/03/2022 numac 2022020530 bron federale overheidsdienst financien Wet houdende diverse fiscale bepalingen en fraudebestrijding sluiten;

Gelet op het Wetboek van de belasting over de toegevoegde waarde, artikel 63ter, § 1, ingevoegd bij de wet van 17 maart 2022Relevante gevonden documenten type wet prom. 17/03/2022 pub. 31/03/2022 numac 2022201720 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Wet tot wijziging van een aantal bepalingen betreffende artikel 17 van het koninklijk besluit van 28 november 1969 tot uitvoering van de wet van 27 juni 1969 tot herziening van de besluitwet van 28 december 1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders type wet prom. 17/03/2022 pub. 25/03/2022 numac 2022020530 bron federale overheidsdienst financien Wet houdende diverse fiscale bepalingen en fraudebestrijding sluiten;

Gelet op het koninklijk besluit van 5 juli 2022Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 05/07/2022 pub. 18/07/2022 numac 2022032748 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit ter uitvoering van artikel 338quater, § 1, derde lid, van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen 1992 en artikel 63ter, § 1, derde lid, van het Wetboek van de belasting over de toegevoegde waarde tot vaststelling van de voorwaarden betreffende de ervaring en de opleiding waaraan een ambtenaar van de fiscale administraties die bijstand levert aan de multidisciplinaire onderzoeksteams moet voldoen om bekleed te kunnen worden met de hoedanigheid van Officier van Gerechtelijke Politie Hulpofficier van de Procureur des Konings sluiten ter uitvoering van artikel 338quater, § 1, derde lid, van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen 1992 en artikel 63ter, § 1, derde lid, van het Wetboek van de belasting over de toegevoegde waarde tot vaststelling van de voorwaarden betreffende de ervaring en de opleiding waaraan een ambtenaar van de fiscale administraties die bijstand levert aan de multidisciplinaire onderzoeksteams moet voldoen om bekleed te kunnen worden met de hoedanigheid van Officier van Gerechtelijke Politie Hulpofficier van de Procureur des Konings;

Gelet op het ministerieel besluit van 22 november 2022Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 22/11/2022 pub. 05/12/2022 numac 2022034359 bron federale overheidsdienst financien Ministerieel besluit tot aanwijzing van de ambtenaren die worden met de hoedanigheid van Officier van Gerechtelijke Politie Hulpofficier van de Procureur des Konings bekleed sluiten tot aanwijzing van de ambtenaren die worden met de hoedanigheid van Officier van Gerechtelijke Politie Hulpofficier van de Procureur des Konings bekleed;

Overwegende dat drie van de aangewezen ambtenaren de hun verleende hoedanigheid ter beschikking stellen en derhalve moeten daarom worden vervangen;

Overwegende dat om deze drie ambtenaren te vervangen, de in voormeld koninklijk besluit van 5 juli 2022Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 05/07/2022 pub. 18/07/2022 numac 2022032748 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit ter uitvoering van artikel 338quater, § 1, derde lid, van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen 1992 en artikel 63ter, § 1, derde lid, van het Wetboek van de belasting over de toegevoegde waarde tot vaststelling van de voorwaarden betreffende de ervaring en de opleiding waaraan een ambtenaar van de fiscale administraties die bijstand levert aan de multidisciplinaire onderzoeksteams moet voldoen om bekleed te kunnen worden met de hoedanigheid van Officier van Gerechtelijke Politie Hulpofficier van de Procureur des Konings sluiten voorziene procedure werd doorlopen;

Gelet op de gunstige vermelding, door de selectiecommissie uitgebracht voor de hieronder vermelde kandidaten;

Op voordracht van de Administrateur-generaal van de Algemene Administratie van de Bijzondere Belastinginspectie, Besluit :

Artikel 1.De hoedanigheid van Officier Gerechtelijke Politie, Hulpofficier van de Procureur des Konings zoals bepaald in de artikelen 338quater, § 1, van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 en 63ter, § 1, van het Wetboek van de belasting over de toegevoegde waarde toegekend aan de hieronder vermelde medewerkers van de Algemene Administratie van de Bijzondere Belastinginspectie wordt, met ingang van 1 april 2024, eervol beëindigd: 1. Nederlandstalige taalrol 1.Stephanie Bogaert, Attaché 2. Linda Van, Adviseur 2.Franstalige taalrol 1. Alexandre Cuvelier, Adviseur Art.2. De hieronder vermelde medewerkers van de Algemene Administratie van de Bijzondere Belastinginspectie verkrijgen, met ingang van 1 april 2024, voor een periode van vijf jaar, de hoedanigheid van Officier Gerechtelijke Politie, Hulpofficier van de Procureur des Konings zoals bepaald in de artikelen 338quater, § 1, van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 en 63ter, § 1, van het Wetboek van de belasting over de toegevoegde waarde: 1. Nederlandstalige taalrol 1.Kurt Caestecker, Attaché 2. Filip Vangilbergen, Adviseur 2.Franstalige taalrol 1. Philippe Grommerch, Attaché Brussel, 2 april 2024. V. VAN PETEGHEM

^