Etaamb.openjustice.be
Wet van 23 december 2009
gepubliceerd op 29 december 2009

Wet houdende diverse bepalingen inzake volksgezondheid

bron
federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu
numac
2009024498
pub.
29/12/2009
prom.
23/12/2009
ELI
eli/wet/2009/12/23/2009024498/staatsblad
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
links
Raad van State (chrono)Kamer (parl. doc.)Senaat (fiche)
Document Qrcode

23 DECEMBER 2009. - Wet houdende diverse bepalingen inzake volksgezondheid


ALBERT II, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

De Kamers hebben aangenomen en Wij bekrachtigen hetgeen volgt : HOOFDSTUK 1. - Inleidende bepaling

Artikel 1.Deze wet regelt een aangelegenheid als bedoeld in artikel 78 van de Grondwet. HOOFDSTUK 2. - Wijzigingen van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994 Afdeling 1. - Creatie officiële werkgroep verzekerbaarheid

Art. 2.In hoofdstuk 1 van titel III van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994 wordt er een afdeling XII ingevoegd die een artikel 31bis bevat dat als volgt luidt : « Afdeling XII. - Werkgroep verzekerbaarheid

Art. 31bis.Bij de Dienst voor geneeskundige verzorging wordt er een Werkgroep verzekerbaarheid opgericht.

Deze werkgroep bestaat uit vertegenwoordigers van de verzekeringsinstellingen, van de Dienst voor Geneeskundige Verzorging en van de Dienst voor Administratieve Controle van het Instituut.

De verzekeringsinstellingen wijzen hun vertegenwoordigers in deze werkgroep aan, iedere verzekeringsinstelling heeft hierbij recht op minstens een vertegenwoordiger.

De leidend ambtenaar van de Dienst voor geneeskundige verzorging en de leidend ambtenaar van de Dienst voor administratieve controle wijzen de vertegenwoordigers van hun respectievelijke diensten aan.

De werkgroep Verzekerbaarheid heeft als opdracht : 1° op verzoek van de algemene raad van de verzekering voor geneeskundige verzorging, het Comité van de verzekering voor geneeskundige verzorging, de Minister of op eigen initiatief, adviezen geven of voorstellen doen tot wijziging van de reglementering met betrekking tot de verzekering voor geneeskundige verzorging, meer bepaald betreffende de kwesties inzake administratieve en financiële toegankelijkheid van de geneeskundige verzorging.Hierin liggen onder andere de regels van inschrijving, opening en behoud van recht op geneeskundige verzorging begrepen alsook de verschillende aspecten van de reglementering met betrekking tot de verhoogde tegemoetkoming van de verzekering, de maximumfactuur en elke andere regelgeving betreffende de maatregelen die de toegankelijkheid tot de geneeskundige verzorging bevorderen; 2° adviezen geven in het kader van de procedure inzake het afzien van de terugvordering van het onverschuldigde bedrag van de geneeskundige verzorging met toepassing van artikel 22, § 2, a), van de wet van 11 april 1995 tot invoering van het « handvest » van de sociaal verzekerde. De werkgroep Verzekerbaarheid mag op elk ogenblik wanneer zij dit nodig acht, elke persoon op de vergadering uitnodigen die zij geschikt acht om deze problemen te verduidelijken.

De Werkgroep verzekerbaarheid wordt voorgezeten door de leidend ambtenaar van de dienst voor geneeskundige verzorging of door een door hem aangewezen ambtenaar van die dienst. De Werkgroep wordt bijeengeroepen door haar voorzitter, hetzij op initiatief of op vraag van één van haar leden. Een bijeenkomst wordt minstens elke zes weken georganiseerd. » Afdeling 2. - Zorgtrajecten

Art. 3.In artikel 23, § 2, tweede alinea, van dezelfde wet, ingevoegd bij wet van 27 augustus 1994 en gewijzigd bij wet van 22 augustus 2002, worden de woorden « en 7°quater » vervangen door de woorden « , 7°quater, 7°quinquies » en 7°sexies ».

Art. 4.In artikel 34, eerste lid, van dezelfde wet worden de punten 7°quinquies en 7°sexies ingevoegd die luiden als volgt : « 7°quinquies. de door diabeteseducatoren verleende hulp; 7°sexies. het verstrekken van zelfzorgmateriaal dat voor patiënten toegankelijk moet zijn in het kader van de in artikel 36 bedoelde regels die de samenwerking bevorderen tussen de algemeen geneeskundigen en de geneesheren-specialisten; ».

Art. 5.In artikel 37 van dezelfde wet wordt een § 6bis ingevoegd dat luidt als volgt : « § 6bis. Voor de in artikel 34, eerste lid, 7°quinquies en 7°sexies bedoelde verstrekkingen wordt de tegemoetkoming van de verzekering voor geneeskundige verzorging bepaald op 100 procent van de honoraria en prijzen. »

Art. 6.De artikelen 3, 4 en 5 treden in werking op 1 juni 2009. Afdeling 3. - Weefsels en tegemoetkoming

voor orgaantransplantatie

Art. 7.In artikel 34, eerste lid, van dezelfde wet, worden volgende wijzigingen aangebracht : 1° in 17°, worden de woorden « en weefsels van menselijke oorsprong » opgeheven.2° een 29° wordt ingevoegd dat luidt als volgt : « 29° het afleveren van menselijk lichaamsmateriaal onder de voorwaarden die zijn vastgesteld door en krachtens de wet van 19 december 2008Relevante gevonden documenten type wet prom. 19/12/2008 pub. 30/12/2008 numac 2008018385 bron federaal agentschap voor geneesmiddelen en gezondheidsproducten Wet inzake het verkrijgen en het gebruik van menselijk lichaamsmateriaal met het oog op de geneeskundige toepassing op de mens of het wetenschappelijk onderzoek sluiten inzake het verkrijgen en het gebruik van menselijk lichaamsmateriaal met het oog op de geneeskundige toepassing op de mens of het wetenschappelijk onderzoek.»

Art. 8.In artikel 37, § 9, van dezelfde wet, worden de woorden « en 29° » ingevoegd tussen de woorden « artikel 34, 17° » en de woorden « bedoelde verstrekkingen die Hij bepaalt, ».

Art. 9.De artikelen 7 en 8 treden in werking op de datum van inwerkingreding van de hogerbedoelde wet van 19 december 2008Relevante gevonden documenten type wet prom. 19/12/2008 pub. 30/12/2008 numac 2008018385 bron federaal agentschap voor geneesmiddelen en gezondheidsproducten Wet inzake het verkrijgen en het gebruik van menselijk lichaamsmateriaal met het oog op de geneeskundige toepassing op de mens of het wetenschappelijk onderzoek sluiten. Afdeling 4. - Algebraïsche verschillen

Art. 10.In artikel 40, § 1, tweede lid, van dezelfde wet, gewijzigd bij koninklijk besluit van 10 december 1996, bij wet van 24 december 1999Relevante gevonden documenten type wet prom. 24/12/1999 pub. 31/12/1999 numac 1999024144 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Wet houdende sociale en diverse bepalingen sluiten, bij wet van 14 januari 2002 en bij wet van 22 december 2003, worden de woorden « met het in de artikelen 59 en 69 bedoeld algebraïsch verschil alsmede » opgeheven.

Art. 11.In artikel 40, § 4, tweede lid, van dezelfde wet, ingevoegd bij wet van 30 december 2001 en gewijzigd bij wet van 27 december 2004, worden de woorden « met de in artikel 59 en 69 bedoelde algebraïsche verschillen alsmede » en de zin « Vanaf 2006 moet de Algemene Raad bij de goedkeuring van de totale jaarlijkse begrotingsdoelstelling rekening houden met het algebraïsch verschil zoals bedoeld in de artikelen 59 en 69 » opgeheven.

Art. 12.In artikelen 57 van dezelfde wet, gewijzigd bij de wetten van 20 december 1995, 25 januari 1999 en 24 december 1999, bij koninklijk besluit van 25 april 1997, en in artikel 58 van dezelfde wet, gewijzigd bij koninklijk besluit van 25 april 1997, en in artikel 60, gewijzigd bij wet van 24 december 1999Relevante gevonden documenten type wet prom. 24/12/1999 pub. 31/12/1999 numac 1999024144 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Wet houdende sociale en diverse bepalingen sluiten, worden de woorden « forfait per opneming » telkens vervangen door « forfaitair honorarium per opneming », « forfait » telkens vervangen door « forfaitair honorarium », « forfaits » telkens vervangen door « forfaitaire honoraria ».

Art. 13.Artikel 59, eerste lid, van dezelfde wet, gewijzigd bij wet van 24 juli 2008Relevante gevonden documenten type wet prom. 24/07/2008 pub. 07/08/2008 numac 2008202687 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Wet houdende diverse bepalingen (1) type wet prom. 24/07/2008 pub. 07/08/2008 numac 2008202688 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Wet houdende diverse bepalingen (1) sluiten, wordt vervangen als volgt : « De Algemene Raad legt jaarlijks, uiterlijk tegen 31 december van het jaar, voorafgaand aan het jaar van toepassing, na advies van de Nationale Commissie Geneesheren-Ziekenfondsen en van het Verzekeringscomité het globaal budget van de financiële middelen vast, voor het ganse Rijk, voor de verstrekkingen van klinische biologie, zoals door de Algemene Raad omschreven, alsmede de opsplitsing van dit budget naargelang voornoemde verstrekkingen worden verleend aan in een ziekenhuis opgenomen rechthebbenden of aan niet in een ziekenhuis opgenomen rechthebbenden. »

Art. 14.In artikel 59 van dezelfde wet, gewijzigd bij de wetten van 12 augustus 2000, 2 januari 2001, 30 januari 2001, 19 juli 2001, 14 januari 2002, 24 december 2002, 27 december 2004 en 24 juli 2008, wordt het derde tot en met het negende lid opgeheven.

Art. 15.In artikel 62bis van dezelfde wet, ingevoegd bij wet van 24 december 1999Relevante gevonden documenten type wet prom. 24/12/1999 pub. 31/12/1999 numac 1999024144 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Wet houdende sociale en diverse bepalingen sluiten, vervangen bij wet van 2 januari 2001 en gewijzigd bij wet van 22 december 2003, worden de woorden « Voor het dienstjaar 1996, 1997 en 1998 » vervangen door de woorden « Vanaf het dienstjaar 1996 ».

Art. 16.In artikel 69, § 1, van dezelfde wet, vervangen bij wet van 24 december 2002Relevante gevonden documenten type wet prom. 24/12/2002 pub. 28/12/2002 numac 2002003497 bron ministerie van financien Wet houdende de Rijksmiddelenbegroting voor het begrotingsjaar 2003 type wet prom. 24/12/2002 pub. 19/03/2003 numac 2003015003 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Wet houdende instemming met het Protocol houdende wijziging van de eenvormige Beneluxwet op de merken, gedaan te Brussel op 11 december 2001 type wet prom. 24/12/2002 pub. 31/12/2002 numac 2002003520 bron ministerie van financien Wet tot wijziging van de vennootschapsregeling inzake inkomstenbelastingen en tot instelling van een systeem van voorafgaande beslissingen in fiscale zaken sluiten en gewijzigd bij wet van 27 december 2004, wordt de laatste zin van het eerste en het tweede lid opgeheven.

Art. 17.De artikelen 11 tot en met 16 treden in werking op 1 september 2011 en zijn voor het eerst van toepassing voor de algebraïsche verschillen berekend op het boekingsjaar 2010, met uitzondering van de artikelen 12 en 13, die in werking treden op datum van bekendmaking van deze wet in het Belgisch Staatsblad. HOOFDSTUK 3. - Wijziging van de wet van 29 april 1996 houdende sociale bepalingen

Art. 18.In artikel 153, § 2, van de wet van 29 april 1996 houdende sociale bepalingen, wordt de bepaling onder 3° vervangen als volgt : « 3° « Minimale Klinische Gegevens » : de patiëntgegevens en medische gegevens die geregistreerd worden op basis van de reglementering met betrekking tot de mededeling van ziekenhuisgegevens aan de Minister die de Volksgezondheid onder zijn bevoegdheid heeft. » HOOFDSTUK 4. - Federaal agentschap voor geneesmiddelen en gezondheidsproducten Afdeling 1. - Geneesmiddelen en psychotrope stoffen

Onderafdeling 1. - De wet van 25 maart 1964Relevante gevonden documenten type wet prom. 25/03/1964 pub. 21/06/2011 numac 2011000361 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet op de geneesmiddelen sluiten op de geneesmiddelen

Art. 19.In artikel 12bis van de wet van 25 maart 1964Relevante gevonden documenten type wet prom. 25/03/1964 pub. 21/06/2011 numac 2011000361 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet op de geneesmiddelen sluiten op de geneesmiddelen, ingevoegd bij de wet van 1 mei 2006, wordt een paragraaf 3 ingevoegd, luidend als volgt : « § 3. In afwijking tot § 1, derde lid, wordt de individuele medicatievoorbereiding, waarbij één of meerdere geneesmiddelen uit hun primaire verpakking worden verwijderd en vervolgens desgevallend worden samengevoegd in één enkele gesloten verpakking voor individuele toediening, bestemd voor een individuele patiënt op een bepaald tijdstip, uitsluitend verricht door personen gemachtigd om geneesmiddelen af te leveren aan het publiek.

De Koning legt de voorwaarden en nadere regels voor de toepassing van het eerste lid vast. » Onderafdeling 2. - Bepalingen betreffende bepaalde geneesmiddelen en psychotrope stoffen

Art. 20.Artikel 2, § 2, van het koninklijk besluit van 22 januari 1998Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 22/01/1998 pub. 14/01/1999 numac 1998022699 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit tot reglementering van sommige psychotrope stoffen sluiten houdende regeling van sommige psychotrope stoffen en betreffende risicobeperking en therapeutisch advies gewijzigd bij het koninklijk besluit van 16 november 1999, het koninklijk besluit van 30 april 2002, het koninklijk besluit van 18 oktober 2004, het koninklijk besluit van 22 oktober 2006, wordt aangevuld met het woord « amfepramone ».

In lijst IV van de bijlage van het besluit van de Regent van 6 februari 1946 houdende reglement op het bewaren en het verkopen van giftstoffen, wordt het woord « amfepramonum » geschrapt.

Art. 21.Artikel 1 van de wet van 24 februari 1921Relevante gevonden documenten type wet prom. 24/02/1921 pub. 17/12/2004 numac 2004000617 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende het verhandelen van giftstoffen, slaapmiddelen, verdovende middelen, ontsmettingsstoffen of antiseptica. - Duitse vertaling sluiten betreffende het verhandelen van gifstoffen, slaapmiddelen en verdovende middelen, psychotrope stoffen, ontsmettingsstoffen en antiseptica en van de stoffen die kunnen gebruikt worden voor de illegale vervaardiging van verdovende middelen en psychotrope stoffen gewijzigd bij de wetten van 3 mei 2003 en 22 december 2008 wordt aangevuld met een vijfde paragraaf, luidende : « De Koning kan strengere maatregelen van toezicht voorzien dan die vereist bij het verdrag inzake psychotrope stoffen en van bijlagen, opgemaakt te Wenen op 21 februari 1971 en bekrachtigd bij wet van 25 juni 1992 houdende instemming met het Verdrag inzake psychotrope stoffen en van de Bijlagen, opgemaakt te Wenen op 21 februari 1971 en dit in toepassing van artikel 23 van dit verdrag. »

Art. 22.§ 1. Bij toepassing van artikel 7 van de wet op de geneesmiddelen van 25 maart 1964 zoals dit van toepassing was op datum van inwerkingtreding van dit artikel, is de aflevering van geneesmiddelen die ten minste één van de volgende substanties bevatten, hun zouten en de bereidingen waarin deze substanties of hun zouten verwerkt zijn verboden : 1° amfepramone;2° clobenzorex;3° fenbutrazaat;4° fenproporex;5° mazindol;6° mefenorex;7° norpseudoefedrine;8° fendimetrazine;9° fenmetrazine;10° fentermine;11° propylhexedrine. Het in het eerste lid bedoelde verbod heeft eveneens tot gevolg dat bedoelde geneesmiddelen niet mogen worden uitgevoerd. § 2. Het verbod bedoeld in § 1 heeft met ingang van de datum van inwerkingtreding van dit artikel van rechtswege de schrapping van de registratie van dat geneesmiddel tot gevolg. § 3. Artikel 16, § 3, 1°, van de wet van 25 maart 1964Relevante gevonden documenten type wet prom. 25/03/1964 pub. 21/06/2011 numac 2011000361 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet op de geneesmiddelen sluiten op de geneesmiddelen is van toepassing op de overtredingen van de verbodsbepalingen bedoeld in § 1.

Het eerste lid is van toepassing op de feiten begaan vanaf de datum van inwerkingtreding van deze wet.

Onderafdeling 3. - Slotbepalingen en inwerkingtreding

Art. 23.De Koning kan artikel 2, § 2, van het koninklijk besluit van 22 januari 1998Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 22/01/1998 pub. 14/01/1999 numac 1998022699 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit tot reglementering van sommige psychotrope stoffen sluiten houdende regeling van sommige psychotrope stoffen en betreffende risicobeperking en therapeutisch advies, wijzigen of opheffen voor zover dit betrekking heeft op amfepramone.

De Koning kan lijst IV van het besluit van de Regent van 6 februari 1946 houdende reglement op het bewaren en het verkopen van giftstoffen, wijzigen of opheffen voor zover dit betrekking heeft op amfepramonum.

De Koning kan artikel 22 van deze wet geheel of gedeeltelijk opheffen.

Art. 24.§ 1. Artikel 20 heeft uitwerking met ingang van 1 april 1999, met uitzondering van de periode van 6 oktober 2009 tot de datum van de inwerkingtreding van deze wet.

Gedurende de in het eerste lid bedoelde termijn wordt de toepassing van artikel 20 onderbroken. § 2. Artikel 22 heeft uitwerking met ingang van 27 oktober 2001, met uitzondering van de periode van 5 oktober 2009 tot de datum van de inwerkingtreding van deze wet.

Gedurende de in het eerste lid bedoelde termijn wordt de toepassing van artikel 22 onderbroken. Afdeling 2. - Menselijk lichaamsmateriaal

Onderafdeling 1. - Wijzigingen van de wet van 19 december 2008Relevante gevonden documenten type wet prom. 19/12/2008 pub. 30/12/2008 numac 2008018385 bron federaal agentschap voor geneesmiddelen en gezondheidsproducten Wet inzake het verkrijgen en het gebruik van menselijk lichaamsmateriaal met het oog op de geneeskundige toepassing op de mens of het wetenschappelijk onderzoek sluiten inzake het verkrijgen en het gebruik van menselijk lichaamsmateriaal met het oog op de geneeskundige toepassing op de mens of het wetenschappelijk onderzoek

Art. 25.In artikel 2 van de wet van 19 december 2008Relevante gevonden documenten type wet prom. 19/12/2008 pub. 30/12/2008 numac 2008018385 bron federaal agentschap voor geneesmiddelen en gezondheidsproducten Wet inzake het verkrijgen en het gebruik van menselijk lichaamsmateriaal met het oog op de geneeskundige toepassing op de mens of het wetenschappelijk onderzoek sluiten inzake het verkrijgen en het gebruik van menselijk lichaamsmateriaal met het oog op de geneeskundige toepassing op de mens of het wetenschappelijk onderzoek, worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° In 31° wordt het woord « verkrijging » vervangen door het woord « wegneming »;2° in 35°, b), worden tussen de woorden « in verband met » en de woorden « het verkrijgen », de woorden « het wegnemen, » ingevoegd;3° in 36° wordt het woord « verkrijgen » vervangen door het woord « wegnemen ».

Art. 26.In artikel 3 van de wet van 19 december 2008Relevante gevonden documenten type wet prom. 19/12/2008 pub. 30/12/2008 numac 2008018385 bron federaal agentschap voor geneesmiddelen en gezondheidsproducten Wet inzake het verkrijgen en het gebruik van menselijk lichaamsmateriaal met het oog op de geneeskundige toepassing op de mens of het wetenschappelijk onderzoek sluiten inzake het verkrijgen en het gebruik van menselijk lichaamsmateriaal met het oog op de geneeskundige toepassing van de mens of het wetenschappelijk onderzoek, worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° In § 3, eerste lid, d) wordt het woord « donatie » vervangen door het woord « wegneming »;2° In § 3, tweede lid worden woorden « met name » opgeheven en worden de woorden « haren, lichaamshaar » vervangen door de woorden « haren en lichaamshaar, met uitzondering van de follikels »;3° In § 4, worden het tweede lid, vervangen als volgt : « Onverminderd de bepalingen van de wet van 6 juli 2007Relevante gevonden documenten type wet prom. 06/07/2007 pub. 17/07/2007 numac 2007023090 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Wet betreffende de medisch begeleide voortplanting en de bestemming van de overtallige embryo's en de gameten sluiten betreffende de medisch begeleide voortplanting en de bestemming van de overtallige embryo's en de gameten, zijn de bepalingen van deze wet, met uitzondering van de artikelen 7, § 4, 8, § 1, eerste lid, 4°, en § 2, en 10, § 4, van toepassing op de donatie, de wegneming, de handelingen en het gebruik wanneer gameten, gonaden, fragmenten van gonaden, embryo's of foetussen hiervan het voorwerp zijn. De bepaling van het tweede lid van deze paragraaf geldt niet voor artikel 4, § 1, en voor artikel 13, eerste en derde lid, in geval van wegneming van mannelijke gameten.

De bepaling van het tweede lid van deze paragraaf geldt niet voor artikel 4, § 2, in het geval van partnerdonatie van mannelijke gameten die onmiddellijk ter plaatse worden toegepast op de vrouwelijke partner met het oog op de voortplanting.

De bepaling het tweede lid van deze paragraaf geldt niet voor artikel 20, § 2, in de gevallen het een gebruik van embryo's of foetaal menselijk lichaamsmateriaal betreft of gameten of gonaden met het oog op het tot stand brengen van embryo's. » 4° § 4 wordt aangevuld met het volgende lid : « In afwijking van het vorige lid, kan capacitatie van mannelijke gameten plaatsvinden in een laboratorium voor klinische biologie dat is erkend in uitvoering van artikel 63, eerste lid, van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen dat tegelijkertijd erkend is als intermediaire structuur voor menselijk lichaamsmateriaal en een samenwerkingsovereenkomst heeft afgesloten met een fertiliteitscentrum met het oog op een evaluatie van de kwaliteit van de bedoelde medische activiteit.»

Art. 27.In artikel 4, § 1, derde lid, van dezelfde wet wordt het woord « verkrijgen » vervangen door het woord « wegnemen ».

Art. 28.In artikel 7, § 3, vierde lid, worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° de woorden « bij de verkrijging gebruikte materialen en hulpmiddelen » worden vervangen door de woorden « bij de wegneming en/of de verkrijging gebruikte materialen en hulpmiddelen »;2° de woorden « donatie en verkrijging » worden vervangen door de woorden « donatie, wegneming en verkrijging ».

Art. 29.In de nederlandse versie van artikel 8, § 1, 4°, tweede lid, worden de woorden « alvorens tot enige handeling overgaat » vervangen door de woorden : « vóór er enige handeling wordt verricht ».

Art. 30.In artikel 12 van dezelfde wet worden de woorden « 10 tot 14 » vervangen door de woorden « 10, 11, 12, 13 en 14 ».

Art. 31.In de franse versie van het opschrift van hoofdstuk V van dezelfde wet worden de woorden « utilisation secondaire » vervangen door de woorden « usage secondaire ».

Art. 32.In de franse versie van artikel 20 van dezelfde wet worden telkens de woorden « utilisation secondaire » vervangen door de woorden « usage secondaire ».

Art. 33.In artikel 21 van dezelfde wet, worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° in de franse versie worden de woorden « utilisation secondaire » telkens vervangen door de woorden « usage secondaire »;2° het tweede lid wordt opgeheven;3° in het nieuwe vierde lid, wordt 2° geschrapt en worden 3° en 4° respectievelijk vernummerd tot 2° en 3°.

Art. 34.In artikel 22, § 1, van dezelfde wet, worden het tweede en het derde lid vervangen als volgt : « Het gunstig advies bedoeld in het eerste lid geldt als een gunstig advies bedoeld in artikel 8, § 1, eerste lid, 2°, voor zover het doeleinde inzake wetenschappelijk onderzoek ressorteert onder de doelstellingen, finaliteiten en activiteiten van de betrokken biobank waarop het advies bedoeld in het eerste lid betrekking heeft.

Het gunstig advies bedoeld in het eerste lid, geldt als een gunstig advies bedoeld in het artikel 21, eerste lid, en vierde lid, 1°, voor zover het beoogde secundair gebruik inzake wetenschappelijk onderzoek ressorteert onder de doelstellingen, finaliteiten en activiteiten van de betrokken biobank waarop het advies bedoeld in het eerste lid betrekking heeft. »

Art. 35.In artikel 46 van dezelfde wet, gewijzigd door de wet van 16 juni 2009Relevante gevonden documenten type wet prom. 16/06/2009 pub. 02/07/2009 numac 2009018261 bron federaal agentschap voor geneesmiddelen en gezondheidsproducten Wet tot uitstel van de datum van inwerkingtreding van de wet van 19 december 2008 inzake het verkrijgen en het gebruik van menselijk lichaamsmateriaal met het oog op de geneeskundige toepassing op de mens of het wetenschappelijk onderzoek sluiten, worden de woorden « op een door de Koning te bepalen datum, en ten laatste op 14 juli 2010 » vervangen door de woorden op 1 december 2009, met uitzondering van artikel 22 dat in werking treedt op een door de Koning te bepalen datum ».

Onderafdeling 2. - Opheffingsbepaling

Art. 36.Het koninklijk besluit van 28 september 2009Relevante gevonden documenten type wet prom. 24/12/2002 pub. 28/12/2002 numac 2002003497 bron ministerie van financien Wet houdende de Rijksmiddelenbegroting voor het begrotingsjaar 2003 type wet prom. 24/12/2002 pub. 19/03/2003 numac 2003015003 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Wet houdende instemming met het Protocol houdende wijziging van de eenvormige Beneluxwet op de merken, gedaan te Brussel op 11 december 2001 type wet prom. 24/12/2002 pub. 31/12/2002 numac 2002003520 bron ministerie van financien Wet tot wijziging van de vennootschapsregeling inzake inkomstenbelastingen en tot instelling van een systeem van voorafgaande beslissingen in fiscale zaken sluiten0 tot vaststelling van de lijst van de artikelen van de wet van 19 december 2008Relevante gevonden documenten type wet prom. 19/12/2008 pub. 30/12/2008 numac 2008018385 bron federaal agentschap voor geneesmiddelen en gezondheidsproducten Wet inzake het verkrijgen en het gebruik van menselijk lichaamsmateriaal met het oog op de geneeskundige toepassing op de mens of het wetenschappelijk onderzoek sluiten inzake het verkrijgen en het gebruik van menselijk lichaamsmateriaal met het oog op de geneeskundige toepassing op de mens of het wetenschappelijk onderzoek, die van toepassing zijn op de gameten, gonaden, fragmenten van gonaden en embryo's en foetaal menselijk lichaamsmateriaal, wordt opgeheven.

Onderafdeling 3. - Overgangsbepalingen

Art. 37.De intermediaire structuren bedoeld in artikel 3, § 4, laatste lid, van de wet van 19 december 2008Relevante gevonden documenten type wet prom. 19/12/2008 pub. 30/12/2008 numac 2008018385 bron federaal agentschap voor geneesmiddelen en gezondheidsproducten Wet inzake het verkrijgen en het gebruik van menselijk lichaamsmateriaal met het oog op de geneeskundige toepassing op de mens of het wetenschappelijk onderzoek sluiten inzake het verkrijgen en het gebruik van menselijk lichaamsmateriaal met het oog op de geneeskundige toepassing van de mens of het wetenschappelijk onderzoek, worden met ingang van de inwerkingtreding van deze wet voorlopig erkend indien deze binnen een termijn van twee maanden vanaf de inwerkingtreding van deze wet een aanvraag tot erkenning indienen bij het Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten en die bij hun aanvraag tot erkenning aantonen dat deze bedoelde handelingen verrichtten gedurende een termijn van drie maanden die onmiddellijk voorafgaat aan de datum van de bekendmaking van deze wet in het Belgisch Staatsblad.

Artikel 12, §§ 3 en 4, van het koninklijk besluit van 28 september 2009Relevante gevonden documenten type wet prom. 24/12/2002 pub. 28/12/2002 numac 2002003497 bron ministerie van financien Wet houdende de Rijksmiddelenbegroting voor het begrotingsjaar 2003 type wet prom. 24/12/2002 pub. 19/03/2003 numac 2003015003 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Wet houdende instemming met het Protocol houdende wijziging van de eenvormige Beneluxwet op de merken, gedaan te Brussel op 11 december 2001 type wet prom. 24/12/2002 pub. 31/12/2002 numac 2002003520 bron ministerie van financien Wet tot wijziging van de vennootschapsregeling inzake inkomstenbelastingen en tot instelling van een systeem van voorafgaande beslissingen in fiscale zaken sluiten0 tot vaststelling van de algemene voorwaarden waaraan de banken voor menselijk lichaamsmateriaal, de intermediaire structuren en de productie-instellingen moeten voldoen om te worden erkend, is mutatis mutandis van toepassing op de in het vorige lid bedoelde intermediaire structuren.

Onderafdeling 4. - Inwerkingtreding

Art. 38.De artikelen 26, 2° et 3°, 31, 32, 33, 35 et 36 van de huidige wet hebben uitwerking met ingang van 1 december 2009.

Artikel 34 van de huidige wet treedt in werking op een door de Koning te bepalen datum. HOOFDSTUK 5. - Het federaal kenniscentum voor de gezondheidszorg

Art. 39.In artikel 270, § 1, van de programmawet (I) van 24 december 2002, gewijzigd bij de wetten van 23 december 2005 en 13 december 2006, worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° In het eerste lid wordt een 5°bis ingevoegd, luidende : « 5°bis de administrateur-generaal van het Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten;»; 2° in het zesde lid worden de woorden « 4° en 5° » vervangen door de woorden « 4°, 5° en 5°bis »;3° in het achtste lid worden de woorden « 4° en 5° » vervangen door de woorden « 4°, 5° en 5°bis ». HOOFDSTUK 6. - Dier, plant en voeding Afdeling 1. - Wijzigingen van de wet van 15 juli 1985Relevante gevonden documenten type wet prom. 15/07/1985 pub. 09/02/2012 numac 2012000067 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende het gebruik bij dieren van stoffen met hormonale, anti-hormonale, beta-adrenergische of produktie-stimulerende werking. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten betreffende het

gebruik bij dieren van stoffen met hormonale, anti-hormonale, beta-adrenergische of produktie-stimulerende werking

Art. 40.In artikel 2, 4°, van de wet van 15 juli 1985Relevante gevonden documenten type wet prom. 15/07/1985 pub. 09/02/2012 numac 2012000067 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende het gebruik bij dieren van stoffen met hormonale, anti-hormonale, beta-adrenergische of produktie-stimulerende werking. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten betreffende het gebruik bij dieren van stoffen met hormonale, anti-hormonale, beta-adrenergische of produktie-stimulerende werking, gewijzigd bij de wet van 9 juli 2004, worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° de tweede streep, wordt vervangen als volgt : « - ofwel van stoffen met oestrogene, androgene of gestagene werking voor de individuele behandeling van een fertiliteitsstoornis, met inbegrip van de onderbreking van een ongewenste dracht.Evenwel worden geneesmiddelen voor orale toediening die allyltrenbolon bevatten toegestaan voor zover deze middelen overeenkomstig de specificaties van de fabrikant worden gebruikt; ». 2° de derde streep, wordt vervangen als volgt : « - ofwel van stoffen met beta-adrenergische werking voor de behandeling van tocolyse bij vrouwelijke runderen tijdens het kalven, alsmede voor de behandeling van ademhalingsstoornissen, hoefkatrol, hoefbevangenheid en tocolyse bij paardachtigen, voor zover deze middelen overeenkomstig de specificaties van de fabrikant worden gebruikt;».

Art. 41.In artikel 3, § 1, van dezelfde wet worden de woorden « aan dieren van om het even welke soort » vervangen door de woorden « aan dieren, waarvan het vlees en de producten ervan bestemd zijn voor menselijke consumptie ».

Art. 42.Artikel 4, § 1bis, van dezelfde wet wordt opgeheven. Afdeling 2. - Wijzigingen van de wet van 5 september 1952

betreffende de vleeskeuring en de vleeshandel

Art. 43.In artikel 13 van de wet van 5 september 1952 betreffende de vleeskeuring en de vleeshandel, gewijzigd bij het koninklijk besluit van 15 april 1965 en de wet van 27 mei 1997, wordt tussen lid 1 en lid 2 een lid ingevoegd, luidende : « Om de gezondheid van de consumenten te beschermen kan de Koning de aanwezigheid van residuen van elke stof of van contaminanten in de door Hem bepaalde slachtdieren reglementeren, verbieden en beperken.

Hij kan tevens voorwaarden vastleggen om bepaalde categorieën van dieren uit de voedselketen uit te sluiten. » HOOFDSTUK 7. - Wijzigingen van het koninklijk besluit van 21 april 1983Relevante gevonden documenten type wet prom. 24/12/2002 pub. 28/12/2002 numac 2002003497 bron ministerie van financien Wet houdende de Rijksmiddelenbegroting voor het begrotingsjaar 2003 type wet prom. 24/12/2002 pub. 19/03/2003 numac 2003015003 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Wet houdende instemming met het Protocol houdende wijziging van de eenvormige Beneluxwet op de merken, gedaan te Brussel op 11 december 2001 type wet prom. 24/12/2002 pub. 31/12/2002 numac 2002003520 bron ministerie van financien Wet tot wijziging van de vennootschapsregeling inzake inkomstenbelastingen en tot instelling van een systeem van voorafgaande beslissingen in fiscale zaken sluiten1 tot vaststelling van de nadere regelen voor erkenning van geneesheren-specialisten en van huisartsen

Art. 44.In artikel 32, § 1, van het Koninklijk besluit van 21 april 1983Relevante gevonden documenten type wet prom. 24/12/2002 pub. 28/12/2002 numac 2002003497 bron ministerie van financien Wet houdende de Rijksmiddelenbegroting voor het begrotingsjaar 2003 type wet prom. 24/12/2002 pub. 19/03/2003 numac 2003015003 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Wet houdende instemming met het Protocol houdende wijziging van de eenvormige Beneluxwet op de merken, gedaan te Brussel op 11 december 2001 type wet prom. 24/12/2002 pub. 31/12/2002 numac 2002003520 bron ministerie van financien Wet tot wijziging van de vennootschapsregeling inzake inkomstenbelastingen en tot instelling van een systeem van voorafgaande beslissingen in fiscale zaken sluiten1 tot vaststelling van de nadere regelen voor erkenning van geneesheren-specialisten en van huisartsen, gewijzigd bij wet van 10 december 2008, worden opgeheven : 1° het derde lid;2° in het vierde lid, dat het derde lid wordt, de tweede volzin. Kondigen deze wet af bevelen dat zij met 's Lands zegel zal worden bekleed en door het Belgisch Staatsblad zal worden bekendgemaakt.

Gegeven te Brussel, 23 december 2009.

ALBERT Van Koningswege : De Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid Mevr. L. ONKELINX Met 's Lands zegel gezegeld : De Minister van Justitie, S. DE CLERCQ Nota (1) Stukken van de Kamer van volksvertegenwoordigers : Doc 52 2306/(2008/2009) : 001 : Wetsontwerp. 002 : Amendement. 003 : Verslag namens de Commissie. 004 : Tekst aangenomen door de Commissie. 005 : Tekst aangenomen in plenaire vergadering en overgezonden aan de Senaat. 006 : Amendement ingediend in plenaire vergadering.

Zie ook : Integraal verslag nr. 131 van 17 december 2009.

Stukken van de Senaat : Doc 4-1559 (2008/2009) : 001 : Ontwerp geëvoceerd door de Senaat. 002 : Verslag namens de Commissie.

Aanneming door de Senaat zonder amendering op 19 december 2009.

Overzending op 19 december aan de Kamer voor bekrachtiging door de Koning.

Zie ook : Handelingen van de Senaat : 19 december 2009.

^