Etaamb.openjustice.be
Koninklijk Besluit van 26 november 2013
gepubliceerd op 29 november 2013

Koninklijk besluit tot wijziging van het besluit van de Regent van 6 februari 1946 houdende reglement op het bewaren en het verkoopen van giftstoffen

bron
federaal agentschap voor geneesmiddelen en gezondheidsproducten
numac
2013018447
pub.
29/11/2013
prom.
26/11/2013
ELI
eli/besluit/2013/11/26/2013018447/staatsblad
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
links
Raad van State (chrono)
Document Qrcode

26 NOVEMBER 2013. - Koninklijk besluit tot wijziging van het besluit van de Regent van 6 februari 1946 houdende reglement op het bewaren en het verkoopen van giftstoffen


FILIP, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet van 24 februari 1921Relevante gevonden documenten type wet prom. 24/02/1921 pub. 17/12/2004 numac 2004000617 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende het verhandelen van giftstoffen, slaapmiddelen, verdovende middelen, ontsmettingsstoffen of antiseptica. - Duitse vertaling sluiten betreffende het verhandelen van giftstoffen, slaapmiddelen en verdovende middelen, psychotrope stoffen, ontsmettingsstoffen en antiseptica en van de stoffen die kunnen gebruikt worden voor de illegale vervaardiging van verdovende middelen en psychotrope stoffen inzonderheid op artikel 1, eerste lid gewijzigd bij de wetten van 11 maart 1958, 1 juli 1976, 14 juli 1994, 22 december 2008, 23 december 2009 en 19 maart 2013;

Gelet op het besluit van de Regent van 6 februari 1946 houdende reglement op het bewaren en het verkoopen van giftstoffen;

Gelet op het advies van de Inspectie van Financiën, gegeven 1 oktober 2013;

Gelet op het advies nr 54.341/3 van de Raad van State, gegeven op 18 november 2013, met toepassing van artikel 84, § 1, eerste lid, 1°, van de gecoördineerde wetten op de Raad van State;

Op de voordracht van Onze Minister van Volksgezondheid, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.In lijst IV van de bijlage bij het besluit van de Regent van 6 februari 1946 houdende reglement op het bewaren en het verkoopen van giftstoffen, laatstelijk gewijzigd bij de wet van 23 december 2009Relevante gevonden documenten type wet prom. 23/12/2009 pub. 29/12/2009 numac 2009024498 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Wet houdende diverse bepalingen inzake volksgezondheid sluiten, wordt het woord "Domperidon" ingevoegd tussen de woorden "Dixyrazinum" en "Doxepinum".

Art. 2.Dit koninklijk besluit treedt in werking op 30 november 2013.

Art. 3.Onze Minister van Volksgezondheid is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 26 november 2013.

FILIP Van Koningswege : De Minister van Volksgezondheid, Mevr. L. ONKELINX

^