Etaamb.openjustice.be
Programmawet van 26 december 2013
gepubliceerd op 31 december 2013

Programmawet (1)

bron
federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister
numac
2013021137
pub.
31/12/2013
prom.
26/12/2013
ELI
eli/wet/2013/12/26/2013021137/staatsblad
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
links
Raad van State (chrono)Kamer (parl. doc.)Senaat (fiche)
Document Qrcode

26 DECEMBER 2013. - Programmawet (II) (1)


FILIP, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

De Kamers hebben aangenomen en Wij bekrachtigen hetgeen volgt : TITEL 1. - Algemene bepaling

Artikel 1.Deze wet regelt een aangelegenheid als bedoeld in artikel 77 van de Grondwet.

TITEL 2. - Migratie en Asiel HOOFDSTUK 1. - Wijziging van de wet van 6 mei 2009Relevante gevonden documenten type wet prom. 06/05/2009 pub. 19/05/2009 numac 2009202053 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Wet houdende diverse bepalingen type wet prom. 06/05/2009 pub. 19/05/2009 numac 2009202079 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister en federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet houdende diverse bepalingen betreffende asiel en immigratie sluiten houdende diverse bepalingen betreffende asiel en immigratie

Art. 2.In artikel 14 van de wet van 6 mei 2009Relevante gevonden documenten type wet prom. 06/05/2009 pub. 19/05/2009 numac 2009202053 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Wet houdende diverse bepalingen type wet prom. 06/05/2009 pub. 19/05/2009 numac 2009202079 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister en federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet houdende diverse bepalingen betreffende asiel en immigratie sluiten houdende diverse bepalingen betreffende asiel en immigratie, gewijzigd bij de wetten van 23 december 2009 en 4 juli 2011, worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° paragraaf 1, eerste lid, wordt vervangen door wat volgt : " § 1.Teneinde de werkvoorraad met betrekking tot de betwistingen weg te werken, wordt het in artikel 39/4 van de wet van 15 december 1980Relevante gevonden documenten type wet prom. 15/12/1980 pub. 20/12/2007 numac 2007000992 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen. - Duitse vertaling van wijzigingsbepalingen type wet prom. 15/12/1980 pub. 12/04/2012 numac 2012000231 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen. - Duitse vertaling van wijzigingsbepalingen sluiten betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen, bepaalde cijfer tijdelijk van vierentwintig tot zesenveertig verhoogd, zijnde met tweeëntwintig rechters in vreemdelingenzaken, van wie er elf behoren tot de Franse taalrol en elf tot de Nederlandse taalrol."; 2° paragraaf 2 wordt vervangen door wat volgt : " § 2.De eerste voorzitter doet in zijn jaarlijks activiteitenverslag, waarin artikel 39/3, van de in § 1, eerste lid, bedoelde wet voorziet, verslag over de aanwending van het op grond van § 1 verhoogd aantal rechters in vreemdelingenzaken en over de vooruitgang in de wegwerking van de werkvoorraad."; 3° in § 3, tweede lid, wordt het woord "werkingsverslag" vervangen door het woord "activiteitenverslag". HOOFDSTUK 2. - Wijzigingen van de wet van 15 december 1980Relevante gevonden documenten type wet prom. 15/12/1980 pub. 20/12/2007 numac 2007000992 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen. - Duitse vertaling van wijzigingsbepalingen type wet prom. 15/12/1980 pub. 12/04/2012 numac 2012000231 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen. - Duitse vertaling van wijzigingsbepalingen sluiten betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen

Art. 3.In artikel 39/4, eerste lid, van de wet van 15 december 1980Relevante gevonden documenten type wet prom. 15/12/1980 pub. 20/12/2007 numac 2007000992 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen. - Duitse vertaling van wijzigingsbepalingen type wet prom. 15/12/1980 pub. 12/04/2012 numac 2012000231 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen. - Duitse vertaling van wijzigingsbepalingen sluiten betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen, ingevoegd bij de wet van 15 september 2006Relevante gevonden documenten type wet prom. 15/09/2006 pub. 06/10/2006 numac 2006000703 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot wijziging van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen type wet prom. 15/09/2006 pub. 06/10/2006 numac 2006000704 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot hervorming van de Raad van State en tot oprichting van een Raad voor Vreemdelingenbetwistingen sluiten, worden de woorden "vier kamervoorzitters en zesentwintig rechters in vreemdelingenzaken" vervangen door de woorden "zes kamervoorzitters en vierentwintig rechters in vreemdelingenzaken".

Art. 4.In artikel 39/6 van dezelfde wet, ingevoegd bij de wet van 15 september 2006Relevante gevonden documenten type wet prom. 15/09/2006 pub. 06/10/2006 numac 2006000703 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot wijziging van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen type wet prom. 15/09/2006 pub. 06/10/2006 numac 2006000704 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot hervorming van de Raad van State en tot oprichting van een Raad voor Vreemdelingenbetwistingen sluiten en gewijzigd bij de wet van 8 mei 2013, worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° paragraaf 1, eerste lid, wordt aangevuld met de volgende zin : "Hij zit de kamer voor waarvan hij deel uitmaakt en oefent ter zake alle bevoegdheden van de houder van een mandaat van kamervoorzitter uit."; 2° in § 2, tweede lid, worden de woorden "of door de voorzitter wat zijn kamer betreft" vervangen door de woorden "of door de eerste voorzitter of de voorzitter wat hun kamers betreft".

Art. 5.In artikel 39/9, § 1, van dezelfde wet, ingevoegd bij de wet van 15 september 2006Relevante gevonden documenten type wet prom. 15/09/2006 pub. 06/10/2006 numac 2006000703 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot wijziging van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen type wet prom. 15/09/2006 pub. 06/10/2006 numac 2006000704 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot hervorming van de Raad van State en tot oprichting van een Raad voor Vreemdelingenbetwistingen sluiten, worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° het eerste lid wordt vervangen door wat volgt : " § 1.De Raad heeft negen kamers, waarvan één wordt voorgezeten door de eerste voorzitter, één door de voorzitter, drie kennis nemen van de zaken in het Nederlands, drie van de zaken in het Frans en één van de tweetalige zaken."; 2° het vierde lid wordt vervangen door wat volgt : "De kamers van de eerste voorzitter en van de voorzitter, die respectievelijk bestaan uit leden die het bewijs leveren dat zij het examen van doctor, licentiaat of master in de rechten hebben afgelegd in dezelfde taal, Nederlands of Frans, als de eerste voorzitter of de voorzitter nemen kennis van de zaken die in de taal van zijn diploma moeten worden behandeld.". HOOFDSTUK 3. - Inwerkingtreding

Art. 6.Deze titel treedt in werking de dag waarop deze wet in het Belgisch Staatsblad wordt bekendgemaakt.

TITEL 3. - Begroting ENIG HOOFDSTUK. - Wijzigingen van de wet van 16 mei 2003Relevante gevonden documenten type wet prom. 16/05/2003 pub. 30/07/2015 numac 2015000394 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot vaststelling van de algemene bepalingen die gelden voor de begrotingen, de controle op de subsidies en voor de boekhouding van de gemeenschappen en de gewesten, alsook voor de organisatie van de controle door het Rekenhof. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten tot vaststelling van de algemene bepalingen die gelden voor de begrotingen, de controle op de subsidies en voor de boekhouding van de gemeenschappen en de gewesten, alsook voor de organisatie van de controle door het Rekenhof

Art. 7.Artikel 2 van de wet van 16 mei 2003Relevante gevonden documenten type wet prom. 16/05/2003 pub. 30/07/2015 numac 2015000394 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot vaststelling van de algemene bepalingen die gelden voor de begrotingen, de controle op de subsidies en voor de boekhouding van de gemeenschappen en de gewesten, alsook voor de organisatie van de controle door het Rekenhof. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten tot vaststelling van de algemene bepalingen die gelden voor de begrotingen, de controle op de subsidies en voor de boekhouding van de gemeenschappen en de gewesten, alsook voor de organisatie van de controle door het Rekenhof, wordt aangevuld met een 7°, luidende : "7° de Franse Gemeenschapscommissie.".

Art. 8.In artikel 16/1, § 2, van dezelfde wet, ingevoegd bij de wet van 18 januari 2010Relevante gevonden documenten type wet prom. 18/01/2010 pub. 15/02/2010 numac 2010011053 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Wet tot wijziging van artikel 96 van de programmawet van 23 december 2009 type wet prom. 18/01/2010 pub. 17/05/2010 numac 2010000273 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot wijziging van artikel 96 van de programmawet van 23 december 2009 sluiten, worden de woorden, "de Franse gemeenschapscommissie" ingevoegd tussen het woord "gewesten "en het woord "en".

Art. 9.Artikel 16/2, § 1, van dezelfde wet, ingevoegd bij de wet van 18 januari 2010Relevante gevonden documenten type wet prom. 18/01/2010 pub. 15/02/2010 numac 2010011053 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Wet tot wijziging van artikel 96 van de programmawet van 23 december 2009 type wet prom. 18/01/2010 pub. 17/05/2010 numac 2010000273 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot wijziging van artikel 96 van de programmawet van 23 december 2009 sluiten, wordt aangevuld met een 11°, luidende : "11° een lid aangeduid door het College van de Franse Gemeenschapscommissie.".

Art. 10.In artikel 16/4 van dezelfde wet, ingevoegd bij de wet van 18 januari 2010Relevante gevonden documenten type wet prom. 18/01/2010 pub. 15/02/2010 numac 2010011053 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Wet tot wijziging van artikel 96 van de programmawet van 23 december 2009 type wet prom. 18/01/2010 pub. 17/05/2010 numac 2010000273 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot wijziging van artikel 96 van de programmawet van 23 december 2009 sluiten, wordt het woord "negen" vervangen door het woord "tien".

Art. 11.Artikel 17 van dezelfde wet, gewijzigd bij de wet van 23 december 2009Relevante gevonden documenten type wet prom. 23/12/2009 pub. 29/12/2009 numac 2009024498 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Wet houdende diverse bepalingen inzake volksgezondheid sluiten, wordt aangevuld met een tweede lid, luidende : "Deze wet treedt in werking op 1 januari 2015 wat betreft de Franse Gemeenschapscommissie. Op vraag van het College van de Franse Gemeenschapscommissie kan de Koning, op gezamenlijke voordracht van de minister van Financiën en van de minister van Begroting, de datum van inwerkingtreding uitstellen tot uiterlijk 1 januari 2017.".

Kondigen deze wet af, bevelen dat zij met 's Lands zegel zal worden bekleed en door het Belgisch Staatsblad zal worden bekendgemaakt.

Gegeven te Ciergnon, 26 december 2013.

FILIP Van Koningswege : De Minister van Justitie, Mevr. A. TURTELBOOM De Minister van Begroting, O. CHASTEL De Minister van Financiën, K. GEENS De Staatssecretaris voor Asiel en Migratie, Mevr. M. DE BLOCK Met 's Lands zegel gezegeld : De Minister van Justitie, Mevr. A. TURTELBOOM _______ Nota (1) Stukken van de Kamer van volksvertegenwoordigers : 53-3148 -(2013/2014) : 001 : Ontwerp van programmawet (II). 002 : Amendement. 003 en 004 : Verslagen. 005 : Tekst aangenomen door de commissies. 006 : Tekst aangenomen in plenaire vergadering en overgezonden aan de Senaat.

Integraal Verslag : 16 en 18 december 2013 Stukken van de Senaat : 5 - 2413 -2013/2014 : Nr. 1 : Ontwerp overgezonden door de Kamer van volksvertegenwoordigers.

Nr. 2 : Verslag.

Nr. 3 : Tekst aangenomen in plenaire vergadering en aan de Koning ter bekrachtiging voorgelegd.

Handelingen van de Senaat : 18 en 19 december 2013.

^