Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de afkondigingen van 17 maart 2022

Snelle toegang:

wet

type wet prom. 17/03/2022 pub. 25/03/2022 numac 2022020530 bron federale overheidsdienst financien Wet houdende diverse fiscale bepalingen en fraudebestrijding type wet prom. 17/03/2022 pub. 31/03/2022 numac 2022201720 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Wet tot wijziging van een aantal bepalingen betreffende artikel 17 van het koninklijk besluit van 28 november 1969 tot uitvoering van de wet van 27 juni 1969 tot herziening van de besluitwet van 28 december 1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders type wet prom. 17/03/2022 pub. 02/05/2022 numac 2022031619 bron federale overheidsdienst justitie Wet die naturalisaties verleent type wet prom. 17/03/2022 pub. 02/05/2022 numac 2022031620 bron federale overheidsdienst justitie Wet die naturalisaties verleent type wet prom. 17/03/2022 pub. 02/05/2022 numac 2022031621 bron federale overheidsdienst justitie Wet die naturalisaties verleent type wet prom. 17/03/2022 pub. 07/11/2023 numac 2023045250 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot wijziging van een aantal bepalingen betreffende artikel 17 van het koninklijk besluit van 28 november 1969 tot uitvoering van de wet van 27 juni 1969 tot herziening van de besluitwet van 28 december 1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders. - Duitse vertaling van uittreksels type wet prom. 17/03/2022 pub. 07/11/2023 numac 2023045857 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet houdende diverse fiscale bepalingen en fraudebestrijding. - Officieuze coördinatie in het Duits van uittreksels

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 17/03/2022 pub. 22/03/2022 numac 2022020527 bron federaal agentschap voor geneesmiddelen en gezondheidsproducten Koninklijk besluit houdende aflevering van vaccins aan artsen op grond van een schriftelijk verzoek voor een groep patiënten en uitbesteding van fractionering type koninklijk besluit prom. 17/03/2022 pub. 30/03/2022 numac 2022201665 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van artikel 19, § 2, 4°, van het koninklijk besluit van 28 november 1969 tot uitvoering van de wet van 27 juni 1969 tot herziening van de besluitwet van 28 december 1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders type koninklijk besluit prom. 17/03/2022 pub. 31/03/2022 numac 2022031449 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van artikel 37bis van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994 type koninklijk besluit prom. 17/03/2022 pub. 31/03/2022 numac 2022031448 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van artikel 25 van de bijlage bij het koninklijk besluit van 14 september 1984 tot vaststelling van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, met betrekking tot het dagziekenhuis type koninklijk besluit prom. 17/03/2022 pub. 31/03/2022 numac 2022201716 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van artikel 4 en opheffing van het artikel 4bis van het koninklijk besluit van 9 januari 1995 tot vaststelling voor de handarbeiders en ermee gelijkgestelden die verzekeringsplichtig zijn ten opzichte van de wet van 27 juni 1969 tot herziening van de besluitwet van 28 december 1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders van het fictief loon voor de inactiviteitsdagen die met normale werkelijke arbeidsdagen worden gelijkgesteld door de wetgeving betreffende de jaarlijkse vakantie van de werknemers type koninklijk besluit prom. 17/03/2022 pub. 07/04/2022 numac 2022031521 bron federaal agentschap voor de opvang van asielzoekers Koninklijk besluit houdende aanduiding van de tijdelijke vervanger van de managementfunctie van Directeur algemene diensten bij het Federaal Agentschap voor de Opvang van Asielzoekers type koninklijk besluit prom. 17/03/2022 pub. 21/04/2022 numac 2022040843 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van artikel 25 van de bijlage bij het koninklijk besluit van 14 september 1984 tot vaststelling van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, met betrekking tot het dagziekenhuis. - Corrigendum type koninklijk besluit prom. 17/03/2022 pub. 27/04/2022 numac 2022201216 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie en federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 18 oktober 1991 betreffende de stoomtoestellen type koninklijk besluit prom. 17/03/2022 pub. 06/05/2022 numac 2022020689 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot goedkeuring van de derde aanpassing van de vijfde bestuursovereenkomst tussen de Belgische Staat en het Rijksinstituut voor de Sociale Verzekeringen der Zelfstandigen type koninklijk besluit prom. 17/03/2022 pub. 18/05/2022 numac 2022031447 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Koninklijk besluit houdende eerste verdeling van het provisioneel krediet ingeschreven in het programma 06-90-1 van de wet van 23 december 2021 houdende de algemene uitgavenbegroting voor het begrotingsjaar 2022 en bestemd tot het dekken van gerechtskosten en schadevergoedingen en andere diverse uitgaven type koninklijk besluit prom. 17/03/2022 pub. 09/06/2022 numac 2022031560 bron federaal agentschap voor de veiligheid van de voedselketen Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 22 februari 2021 betreffende beschermende maatregelen tegen quarantaineorganismen bij planten en plantaardige producten en tot wijziging van diverse bepalingen inzake schadelijke organismen type koninklijk besluit prom. 17/03/2022 pub. 04/07/2022 numac 2022041199 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot toekenning van subsidies door het Federaal Agentschap in het kader van de "Pilootprojecten Oriëntatie mensen zonder wettig verblijf" type koninklijk besluit prom. 17/03/2022 pub. 04/05/2023 numac 2023040470 bron federaal agentschap voor de veiligheid van de voedselketen Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 22 februari 2021 betreffende beschermende maatregelen tegen quarantaineorganismen bij planten en plantaardige producten en tot wijziging van diverse bepalingen inzake schadelijke organismen. - Duitse vertaling

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 17/03/2022 pub. 18/03/2022 numac 2022031250 bron federale overheidsdienst financien Ministerieel besluit tot uitvoering van het koninklijk besluit van 16 maart 2022 tot uitvoering van artikel 427 van de programmawet van 27 december 2004 type ministerieel besluit prom. 17/03/2022 pub. 18/03/2022 numac 2022031251 bron federale overheidsdienst financien Ministerieel besluit tot uitvoering van het koninklijk besluit van 16 mars 2022 tot uitvoering van artikel 427 van de programmawet van 27 december 2004 type ministerieel besluit prom. 17/03/2022 pub. 31/03/2022 numac 2022201790 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Ministerieel besluit tot wijziging van ministerieel besluit van 16 februari 2021 betreffende de aanduiding van een college van revisoren bij de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening en bij het Fonds Sluiting Ondernemingen

decreet

type decreet prom. 17/03/2022 pub. 27/04/2022 numac 2022040592 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet betreffende de bescherming van het roerend cultureel erfgoed

beschikking

type beschikking prom. 17/03/2022 pub. 19/04/2022 numac 2022020645 bron brussels hoofdstedelijk gewest Ordonnantie tot afschaffing van de instelling van openbaar nut Fonds voor de financiering van het waterbeleid type beschikking prom. 17/03/2022 pub. 20/04/2022 numac 2022020646 bron brussels hoofdstedelijk gewest Ordonnantie tot wijziging van de ordonnantie van 19 juli 2001 betreffende de organisatie van de elektriciteitsmarkt in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, de ordonnantie van 1 april 2004 betreffende de organisatie van de gasmarkt in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, betreffende wegenisretributies inzake gas en elektriciteit en houdende wijziging van de ordonnantie van 19 juli 2001 betreffende de organisatie van de elektriciteitsmarkt in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en de ordonnantie van 12 december 1991 houdende oprichting van begrotingsfondsen met het oog op de omzetting van richtlijn 2018/2001 en richtlijn 2019/944 type beschikking prom. 17/03/2022 pub. 20/05/2022 numac 2022020644 bron brussels hoofdstedelijk gewest Ordonnantie tot wijziging van de ordonnantie van 29 november 2018 betreffende het delen van vrije vloot vervoersmodi die een alternatief zijn voor de auto

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 17/03/2022 pub. 22/03/2022 numac 2022031270 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 5 december 2019 betreffende telewerk

besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering

type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 17/03/2022 pub. 24/03/2022 numac 2022020570 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot wijziging van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 18 juli 2000 tot regeling van haar werkwijze en tot regeling van de ondertekening van de akten van de Regering type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 17/03/2022 pub. 30/03/2022 numac 2022031416 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering met betrekking tot de stedenbouwkundige vergunningen van beperkte duur type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 17/03/2022 pub. 30/03/2022 numac 2022031415 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot wijziging van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 13 november 2008 tot bepaling van de handelingen en werken die vrijgesteld zijn van een stedenbouwkundige vergunning, van het advies van de gemachtigde ambtenaar, van de gemeente, van de Koninklijke Commissie voor Monumenten en Landschappen, van de overlegcommissie evenals van de speciale regelen van openbaarmaking of van de medewerking van een architect type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 17/03/2022 pub. 31/03/2022 numac 2022020569 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot invoering van diverse maatregelen inzake tewerkstelling en sociale economie

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 17/03/2022 pub. 31/03/2022 numac 2022031486 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot opheffing van het gedeelte van de reserveringsomtrek dat bestemd is om de nodige ruimten te reserveren voor de verwezenlijking van de zuidelijke omleiding rond Aarlen, als overdruk opgenomen op de N852 - Rue de Lorraine te Aarlen type besluit van de waalse regering prom. 17/03/2022 pub. 31/03/2022 numac 2022201662 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 9 juli 2020 tot benoeming van de leden van het "Comité de contrôle de l'eau" type besluit van de waalse regering prom. 17/03/2022 pub. 04/04/2022 numac 2022201792 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering houdende goedkeuring van het huishoudelijk reglement van de Commissie voor de toegang tot bestuursdocumenten

besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering

type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 17/03/2022 pub. 14/04/2022 numac 2022031498 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot goedkeuring van het programma voor het "Stadsvernieuwingscontract - Rondom Simonis"

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 17/03/2022 pub. 22/04/2022 numac 2022040593 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 9 januari 2020 tot aanstelling van de leden van de Commissie voor referentiesystemen en programma's van de gemeenschappelijke kern

besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering

type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 17/03/2022 pub. 12/05/2022 numac 2022031453 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot wijziging van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 4 maart 2021 houdende aanstelling van de leden van de Raad voor het Leefmilieu voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

omzendbrief

type omzendbrief prom. 17/03/2022 pub. 31/03/2022 numac 2022031493 bron brussels hoofdstedelijk gewest Omzendbrief tot wijziging van de omzendbrief van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 27 januari 2022 houdende richtlijnen voor het personeelsbeheer van de gewestelijke overheidsdiensten en de instellingen van openbaar nut van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest in het kader van het Coronavirus zoals gewijzigd bij de omzendbrief van 17 februari 2022

document

type document prom. 17/03/2022 pub. 10/05/2022 numac 2022202205 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Besluit van de Regering tot vaststelling van de kalender voor het schooljaar en het academiejaar 2022-2023 type document prom. 17/03/2022 pub. 22/06/2022 numac 2022203107 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Besluit van de Regering houdende dringende maatregelen inzake middenstandsopleiding type document prom. 17/03/2022 pub. 24/11/2022 numac 2022206218 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Besluit van de Regering tot wijziging van het besluit van de Regering van 22 oktober 2012 houdende uitvoering van de organisatie van het Ministerie van de Duitstalige Gemeenschap
^