Etaamb.openjustice.be
Wet van 23 december 2009
gepubliceerd op 31 december 2009

Wet houdende diverse bepalingen inzake migratie en asiel

bron
federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister
numac
2009021134
pub.
31/12/2009
prom.
23/12/2009
ELI
eli/wet/2009/12/23/2009021134/staatsblad
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
links
Raad van State (chrono)Kamer (parl. doc.)Senaat (fiche)
Document Qrcode

23 DECEMBER 2009. - Wet houdende diverse bepalingen inzake migratie en asiel (1)


ALBERT II, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

De Kamers hebben aangenomen en Wij bekrachtigen hetgeen volgt : HOOFDSTUK 1. - Algemene bepaling

Artikel 1.Deze wet regelt een aangelegenheid als bedoeld in artikel 77 van de Grondwet. HOOFDSTUK 2. - Termijn

Art. 2.In artikel 39/59, § 1, derde lid, van de wet van 15 december 1980Relevante gevonden documenten type wet prom. 15/12/1980 pub. 20/12/2007 numac 2007000992 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen. - Duitse vertaling van wijzigingsbepalingen type wet prom. 15/12/1980 pub. 12/04/2012 numac 2012000231 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen. - Duitse vertaling van wijzigingsbepalingen sluiten betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen, ingevoegd bij de wet van 15 september 2006Relevante gevonden documenten type wet prom. 15/09/2006 pub. 06/10/2006 numac 2006000703 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot wijziging van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen type wet prom. 15/09/2006 pub. 06/10/2006 numac 2006000704 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot hervorming van de Raad van State en tot oprichting van een Raad voor Vreemdelingenbetwistingen sluiten, worden de woorden « binnen de termijn bepaald in artikel 39/72 » vervangen door de woorden « binnen de vastgestelde termijn ».

Art. 3.In artikel 39/72, § 1, van dezelfde wet, ingevoegd bij de wet van 15 september 2006Relevante gevonden documenten type wet prom. 15/09/2006 pub. 06/10/2006 numac 2006000703 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot wijziging van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen type wet prom. 15/09/2006 pub. 06/10/2006 numac 2006000704 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot hervorming van de Raad van State en tot oprichting van een Raad voor Vreemdelingenbetwistingen sluiten, worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° in het eerste lid worden de woorden « binnen acht dagen » vervangen door de woorden « binnen vijftien dagen »;2° het tweede lid wordt opgeheven.

Art. 4.In artikel 39/81 van dezelfde wet, ingevoegd bij de wet van 15 september 2006Relevante gevonden documenten type wet prom. 15/09/2006 pub. 06/10/2006 numac 2006000703 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot wijziging van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen type wet prom. 15/09/2006 pub. 06/10/2006 numac 2006000704 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot hervorming van de Raad van State en tot oprichting van een Raad voor Vreemdelingenbetwistingen sluiten, worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° in het eerste lid worden de woorden « 39/72, § 1, eerste lid », opgeheven;2° tussen het eerste en het tweede lid wordt een lid ingevoegd, luidende : « De verwerende partij bezorgt de griffier, binnen acht dagen na de kennisgeving van het beroep, het administratief dossier, waarbij ze een nota met opmerkingen kan voegen.»; 3° in het vroegere tweede lid, dat het derde lid wordt, worden de woorden « binnen de in artikel 39/72, § 1, eerste lid, bepaalde termijn » vervangen door « binnen de in het tweede lid bedoelde termijn »;4° in het vroegere derde lid, dat het vierde lid wordt, worden de woorden « in het tweede lid » vervangen door de woorden « in het derde lid ».

Art. 5.Artikel 3 is slechts van toepassing ten aanzien van de beroepen die aan de verwerende partij ter kennis worden gegeven na de inwerkingtreding van deze wet. HOOFDSTUK 3. - Tijdelijke verhoging van het aantal magistraten en leden van de griffie van de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen

Art. 6.In artikel 14, § 1, van de wet van 6 mei 2009Relevante gevonden documenten type wet prom. 06/05/2009 pub. 19/05/2009 numac 2009202079 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister en federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet houdende diverse bepalingen betreffende asiel en immigratie type wet prom. 06/05/2009 pub. 19/05/2009 numac 2009202053 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Wet houdende diverse bepalingen sluiten houdende diverse bepalingen betreffende asiel en immigratie, worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° het eerste lid wordt vervangen als volgt : « Ten einde de werkvoorraad met betrekking tot de betwistingen weg te werken, wordt het in artikel 39/4 van de wet van 15 december 1980Relevante gevonden documenten type wet prom. 15/12/1980 pub. 20/12/2007 numac 2007000992 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen. - Duitse vertaling van wijzigingsbepalingen type wet prom. 15/12/1980 pub. 12/04/2012 numac 2012000231 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen. - Duitse vertaling van wijzigingsbepalingen sluiten betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen, bepaalde cijfer tijdelijk van 26 tot 34 verhoogd, zijnde met acht rechters in vreemdelingenzaken, van wie er vier behoren tot de Nederlandse taalrol en vier tot de Franse taalrol.»; 2° in het vierde lid wordt het woord « beide » vervangen door de woorden « alle in het eerste lid bedoelde ».

Art. 7.In artikel 39/4 van de wet van 15 december 1980Relevante gevonden documenten type wet prom. 15/12/1980 pub. 20/12/2007 numac 2007000992 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen. - Duitse vertaling van wijzigingsbepalingen type wet prom. 15/12/1980 pub. 12/04/2012 numac 2012000231 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen. - Duitse vertaling van wijzigingsbepalingen sluiten betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen, ingevoegd bij de wet van 15 september 2006Relevante gevonden documenten type wet prom. 15/09/2006 pub. 06/10/2006 numac 2006000703 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot wijziging van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen type wet prom. 15/09/2006 pub. 06/10/2006 numac 2006000704 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot hervorming van de Raad van State en tot oprichting van een Raad voor Vreemdelingenbetwistingen sluiten, worden de woorden « acht griffiers » vervangen door « tien griffiers ».

Kondigen deze wet af, bevelen dat zij met 's Lands zegel zal worden bekleed en door het Belgisch Staatsblad zal worden bekendgemaakt.

Gegeven te Brussel, 23 december 2009.

ALBERT Van Koningswege : De Eerste Minister, Y. LETERME De Minister belast met het Migratie- en asielbeleid, Mevr. J. MILQUET De Staatssecretaris voor Migratie- en asielbeleid, M. WATHELET Met 's Lands zegel gezegeld : De Minister van Justitie, S. DE CLERCK Nota (1) Zitting 2009-2010 : Kamer van volksvertegenwoordigers. Stukken. - Wetsontwerp, 52-2305/001. - Verslag, 52-2305/002. - Tekst verbeterd door de commissie, 52-2305/003. - Tekst aangenomen in plenaire vergadering en overgezonden aan de Senaat, 52-2305/004.

Integraal verslag : 17 december 2009.

Senaat.

Stukken. - Ontwerp overgezonden door de Kamer van volksvertegenwoordigers, 4-1564 - Nr. 1. - Verslag, 4-1564 - Nr. 2. - Tekst aangenomen in plenaire vergadering en aan de Koning ter bekrachtiging voorgelegd, 4-1564 - Nr. 3.

Handelingen van de Senaat : 22 december 2009.

^