Etaamb.openjustice.be
Wet van 15 september 2006
gepubliceerd op 06 oktober 2006

Wet tot hervorming van de Raad van State en tot oprichting van een Raad voor ****

bron
federale overheidsdienst binnenlandse zaken
numac
2006000704
pub.
06/10/2006
prom.
15/09/2006
ELI
eli/wet/2006/09/15/2006000704/staatsblad
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode
<****>****_title">15 SEPTEMBER 2006. - Wet tot hervorming van de **** van **** en tot oprichting van een **** voor **** (1)****><****>
**** ****, **** der ****, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze ****.****><****>De **** hebben aangenomen en **** bekrachtigen hetgeen volgt : ****_chapitre">HOOFDSTUK ****. - **** bepaling <****>****_article">Artikel 1.Deze wet regelt een aangelegenheid als bedoeld in artikel 77 van de ****. ****_chapitre">HOOFDSTUK ****. - **** van de wetten op de **** van ****, gecoördineerd op 12 januari 1973 <****>****_article">Art. 2.**** artikel 7 van de wetten op de **** van ****, gecoördineerd op 12 januari 1973, worden de woorden "dient van beredeneerd advies of", geschrapt. <****>****_article">Art. 3.**** artikelen 8, 9 en 10, van dezelfde wetten, gewijzigd bij de wetten van 9 augustus 1980 en 16 juni 1989, worden opgeheven. <****>****_article">Art. 4.**** artikel 14, § 1, van dezelfde wetten, vervangen bij wet van 25 mei 1999, worden de woorden "van de **** van **** en de administratieve rechtscolleges" ingevoegd tussen de woorden "van het ****," en de woorden "evenals van organen van de rechterlijke macht". <****>****_article">Art. 5.Artikel 16, 2°, van dezelfde wetten, wordt opgeheven. <****>****_article">Art. 6.**** artikel 17, van dezelfde wetten, ingevoegd bij de wet van 16 juni 1989 en gewijzigd bij de wetten van 19 juli 1991, 4 augustus 1996 en 25 mei 1999, worden de volgende wijzigingen aangebracht : ****_list">1° In § 1 worden de volgende wijzigingen aangebracht : ****) in het eerste lid worden de woorden "artikel 14, § 1" vervangen door de woorden "artikel 14, §§ 1 en 3";****_list">****) de paragraaf wordt aangevuld met de volgende leden : « **** verzoeker dient, wanneer hij de schorsing van de tenuitvoerlegging vordert, te opteren hetzij voor een vordering bij uiterst dringende noodzakelijkheid, hetzij voor een gewone schorsing. Hij kan op straffe van niet-ontvankelijkheid noch gelijktijdig noch opeenvolgend hetzij opnieuw het derde lid toepassen, hetzij in zijn in § 3 bedoeld verzoekschrift andermaal de schorsing vorderen.****><****>**** afwijking van het vijfde lid en onverminderd het bepaalde in § 3, belet de verwerping van een vordering tot schorsing bij uiterst dringende noodzakelijkheid niet dat de verzoeker nadien een vordering tot schorsing volgens de gewone procedure instelt, indien deze vordering tot schorsing bij uiterst dringende noodzakelijkheid werd verworpen omdat de uiterst dringende noodzakelijkheid niet afdoende werd aangetoond. »; ****_list">2° § 2, tweede lid, wordt aangevuld als volgt : "noch zijn vatbaar voor herziening.»; ****_list">3° § 3, eerste lid, wordt vervangen als volgt : «*****»; ****_list">4° § 4 wordt aangevuld als volgt : «*****»; ****_list">5° in § 6, tweede lid, vervalt de tweede zin. <****>****_article">Art. 7.**** artikel 19 van dezelfde wetten, gewijzigd bij de wetten van 24 maart 1994 en 25 mei 1999, worden de volgende wijzigingen aangebracht : ****_list">1° het tweede lid wordt aangevuld als volgt : «*****»; ****_list">2° het artikel wordt aangevuld met het volgende lid : «*****». <****>****_article">Art. 8.Artikel 20 van dezelfde wetten, opgeheven bij wet van 24 maart 1994, wordt hersteld in de volgende lezing : « § 1. **** in artikel 14, § 2, bedoelde cassatieberoep wordt pas behandeld voor zover het toelaatbaar is verklaard met toepassing van § 2. § 2. **** cassatieberoep wordt, zodra het op de rol is geplaatst, en op inzage van het verzoekschrift en het ****, onmiddellijk onderworpen aan een procedure van toelating.****><****>**** waarvoor de **** van State niet bevoegd is of zonder rechtsmacht, of die zonder voorwerp of kennelijk onontvankelijk zijn, worden niet toelaatbaar verklaard.****><****>Worden slechts toelaatbaar verklaard, de **** waarvan de middelen een schending van de wet of een substantiële of op straffe van nietigheid voorgeschreven **** aanvoeren, voor zover het erin aangevoerde middel niet kennelijk ongegrond is en dat die schending daadwerkelijk van die aard is dat ze tot cassatie van de bestreden beslissing kan leiden en de strekking van de beslissing kan hebben beïnvloed.****><****>**** eveneens toelaatbaar verklaard, de **** waarvoor de **** van State niet onbevoegd of zonder rechtsmacht is om het beroep in cassatie te berechten of die niet zonder voorwerp of kennelijk onontvankelijk zijn en waarvan het onderzoek door de afdeling noodzakelijk blijkt om te zorgen voor de eenheid van de rechtspraak. § 3. **** eerste voorzitter, de voorzitter, de **** of de staatsraad die ten minste drie jaar **** heeft en die daartoe is aangewezen door de korpschef die de afdeling administratie onder zijn verantwoordelijkheid heeft, doet bij beschikking binnen de acht dagen vanaf de ontvangst van het dossier van het rechtscollege, uitspraak over de toelaatbaarheid van het cassatieberoep zonder terechtzitting en zonder dat de partijen worden gehoord. **** **** vraagt onmiddellijk na ontvangst van het verzoekschrift het dossier van het rechtscollege op bij het administratief rechtscollege wiens beslissing met een cassatieberoep wordt bestreden.****><****>Dit rechtscollege bezorgt het dossier binnen de twee werkdagen na het verzoek tot mededeling aan de **** van State.****><****>**** beschikking waarbij de toelating wordt geweigerd, motiveert bondig de weigering.****><****>**** beschikking wordt onmiddellijk ter kennis gebracht aan de partijen in cassatie volgens de modaliteiten bepaald bij een koninklijk besluit vastgesteld na overleg in de ****. Dit koninklijk besluit kan eveneens de gevallen bepalen waarin kan worden volstaan met een kennisgeving aan de in het geding zijnde administratieve overheden bedoeld in artikel 14, § 2, van het **** en het voorwerp, alsook de vorm waarin en de voorwaarden waaronder deze kennisgeving geschiedt en de wijze waarop deze beschikkingen voor deze partij integraal toegankelijk zijn.****><****>**** de krachtens deze bepaling uitgesproken beschikkingen kan geen verzet noch **** worden aangetekend noch zijn ze vatbaar voor herziening. § 4. **** procedure in cassatie wordt aangevat indien het cassatieberoep met toepassing van deze bepaling toelaatbaar is. De kamer bij wie het beroep aanhangig is, doet binnen zes maanden na in de § 3 bedoelde beschikking uitspraak over het cassatieberoep. § 5. De **** bepaalt, bij een besluit vastgesteld na overleg in de ****, de procedure met betrekking tot het in dit artikel bedoelde onderzoek van de toelaatbaarheid in cassatie. ». <****>****_article">Art. 9.**** artikel 21, zesde lid, van dezelfde wetten, vervangen bij wet van 17 oktober 1990, worden de woorden "of bij de kennisgeving van het feit dat toepassing werd gemaakt van artikel 17, § 4, laatste lid" ingevoegd na de woorden "van het verslag van de auditeur". <****>****_article">Art. 10.Artikel 21bis van dezelfde wetten, vervangen bij wet van 25 mei 1999, wordt aangevuld met de volgende § : « § 3. **** degene die belang heeft bij de oplossing van de zaak, **** in het raam van een vordering tot schorsing die overeenkomstig artikel 17, § 3, eerste lid, werd ingediend in dezelfde akte als het verzoek tot nietigverklaring, geldt dit verzoek tot tussenkomst zowel voor de vordering tot schorsing als voor het beroep tot nietigverklaring. ». <****>****_article">Art. 11.Artikel 23, eerste lid, van dezelfde wetten, wordt vervangen als volgt : «*****». <****>****_article">Art. 12.**** dezelfde wetten wordt artikel 24 van dezelfde wetten, gewijzigd bij de wetten van 17 oktober 1990 en 4 augustus 1996 aangevuld als volgt : «*****». <****>****_article">Art. 13.**** artikel 25, van dezelfde wetten, gewijzigd bij de wet van 27 mei 1974, worden de volgende wijzigingen aangebracht : ****_list">1° het eerste lid wordt vervangen als volgt : «*****»; ****_list">2° in het tweede lid, worden de woorden "of de auditeur-generaal" ingevoegd na de woorden "De ****";****_list">3° in het derde lid wordt het woord "frank" vervangen door het woord "****". <****>****_article">Art. 14.Artikel 27 van dezelfde wetten, gewijzigd bij de wetten van 4 augustus 1996 en 25 mei 1999, waarvan de eerste twee leden § 1 vormen, wordt aangevuld met de volgende paragraaf : « § 2. **** voorzitter van de kamer van de **** van State waarbij het cassatieberoep gericht tegen een arrest van de **** voor ****, aanhangig is of de door hem aangewezen staatsraad, kan ambtshalve of op verzoek van een van de partijen, bevelen dat de zaak met gesloten deuren wordt behandeld.****><****>Hij kan dat ook bevelen wanneer het administratieve dossier krachtens artikel 39/64 van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen vertrouwelijk erkende stukken bevat.****><****>Dergelijke stukken mogen in geen enkele akte van de procedure worden vermeld, aangehaald of overgenomen op straffe van nietigheid van die akte. ». <****>****_article">Art. 15.**** artikel 28, van dezelfde wetten, worden de volgende wijzigingen aangebracht : ****_list">1° Het tweede lid wordt vervangen als volgt : «*****»; ****_list">2° in het derde lid worden de woorden "en de beschikkingen bedoeld in artikel 20, § 3" ingevoegd tussen de woorden "**** arresten" en de woorden "van de **** van State". <****>****_article">Art. 16.**** artikel 29, eerste lid, van dezelfde wetten, gewijzigd bij de wetten van 4 augustus 1996 en 25 mei 1999 vervalt het getal "10,". <****>****_article">Art. 17.**** artikel 30 van dezelfde wetten, gewijzigd bij de wetten van 18 april 2000 en 2 augustus 2002, worden de volgende wijzigingen aangebracht : ****_list">1° in § 1, tweede lid, vervallen de woorden "alsmede de rechten van zegel en registratie";****_list">2° § 1, tweede lid, wordt aangevuld als volgt : « het bepaalt de modaliteiten om de kosten en uitgaven te voldoen;het bepaalt de gevallen waarin de partijen of hun advocaten gezamenlijk mogen besluiten dat de zaak niet in openbare terechtzitting moet worden behandeld.****><****>Indien met toepassing van het tweede lid, de zaak niet in openbare terechtzitting wordt behandeld, wordt er geen advies van het **** gegeven;"; ****_list">3° § 1 wordt aangevuld als volgt : « **** afwijking van het tweede lid, kan de ****, bij een besluit vastgesteld na overleg in de **** een kortere termijn van verjaring van het in artikel 14, § 2, bepaald cassatieberoep bepalen, zonder dat deze minder dan vijftien dagen mag bedragen.»; ****_list">4° In § 2, eerste lid, worden de woorden ",kennelijk onontvankelijk, kennelijk ongegrond of kennelijk gegrond zijn" vervangen door de woorden "of die enkel korte debatten met zich meebrengen,";****_list">5° § 2, tweede lid, wordt opgeheven;****_list">6° § 3 wordt vervangen als volgt : « § 3.**** afdeling administratie kan, volgens een versnelde rechtspleging vastgesteld bij een koninklijk besluit vastgesteld na overleg in de ****, de akte of het reglement nietig verklaren, indien de tegenpartij of degene die een belang heeft bij de beslechting van het geschil, geen verzoek tot voortzetting van de procedure indient binnen een termijn van 30 dagen die ingaat met de betekening van het verslag van de auditeur waarin de nietigverklaring wordt voorgesteld of, indien toepassing werd gemaakt van artikel 17, § 4, van de mededeling waarin de nietigverklaring wordt voorgesteld. »; ****_list">7° het artikel wordt aangevuld met de volgende paragrafen : « § 5.**** aanleiding tot de betaling van een zegelrecht van 175 **** : ****_list">1° de verzoekschriften die een aanvraag inleiden tot vergoeding voor een buitengewone schade veroorzaakt door een administratieve overheid;****_list">2° de verzoekschriften die een beroep tot nietigverklaring inleiden tegen de akten en reglementen van de onderscheiden administratieve overheden of die **** inleiden, alsook de vorderingen tot schorsing van de tenuitvoerlegging van een akte of een reglement van een administratieve overheid, onder de in het tweede lid bepaalde voorwaarden;****_list">3° de verzoekschriften tot verzet, tot **** of tot herziening. **** de schorsing van de tenuitvoerlegging van een akte of een reglement van een administratieve overheid wordt gevorderd, wordt het recht, vastgesteld in het eerste lid, 2°, slechts onmiddellijk betaald voor de vordering tot schorsing. **** dit geval is het recht van het verzoekschrift tot nietigverklaring slechts verschuldigd bij het instellen van een vordering tot voortzetting van de procedure, bedoeld bij artikel 17, § 4ter en wordt het gekweten door de persoon of de personen die de voortzetting van de procedure vorderen, onverminderd § 6.****><****>**** een vordering tot schorsing en een verzoekschrift tot nietigverklaring aanhangig gemaakt worden bij de **** van ****, en wanneer de **** van State krachtens de overeenkomstig § 2 bepaalde procedure van mening is dat de vordering doelloos is, of wanneer de vordering werd afgedaan met toepassing van de in § 2 bepaalde korte debatten procedure, dan geeft het verzoekschrift tot nietigverklaring geen aanleiding tot de kwijting van het recht.****><****>**** een vordering tot schorsing en een verzoekschrift tot nietigverklaring aanhangig gemaakt worden bij de **** van ****, en wanneer de verzoeker zich in de loop van de **** terugtrekt, of wanneer de aangeklaagde akte ingetrokken wordt zodat er geen uitspraak meer gedaan moet worden, kan de **** van **** in één en hetzelfde arrest uitspraak doen over de vordering tot schorsing en over het verzoekschrift tot nietigverklaring zonder dat de voortzetting van de procedure gevorderd kan worden, en is het recht dat daarmee verband houdt niet verschuldigd.****><****>In het geval van een collectief verzoekschrift tot nietigverklaring moeten de verzoekers die de schorsing niet gevorderd hebben, op straffe van ****, onmiddellijk het recht kwijten dat verschuldigd is op het verzoekschrift tot nietigverklaring. § 6. **** verzoekschriften tot tussenkomst welke ingediend worden ter zake van de geschillen voorzien bij § 5, eerste lid, 2°, geven aanleiding tot de betaling van een zegelrecht van 125 ****.****><****>Indien toepassing wordt gemaakt van artikel 21bis, § 3, dan dient het in het eerste lid bepaalde recht slechts eenmaal te worden gekweten.****><****>Dit recht wordt onmiddellijk betaald bij het indienen van het in artikel 21bis, § 3, bedoelde verzoek tot tussenkomst.****><****>**** een persoon die belang heeft bij de oplossing van het geschil in het raam van de **** werd toegelaten als tussenkomende partij in de vordering tot schorsing, dan geeft het indienen door deze partij van een vordering tot voortzetting van de procedure, bedoeld bij artikel 17, § 4ter, geen aanleiding tot het kwijten van een recht. § 7. **** verzoekschriften geven aanleiding tot het betalen van zoveel malen het recht als er verzoekers zijn. § 8. **** de **** gedaan bij toepassing van het in de §§ 1 tot 3 bedoeld besluit, geeft de aflevering door de griffier van een uitgifte, van een afschrift of van een uittreksel, hetzij getekend of niet, aanleiding tot de betaling van een recht van 50 cent per bladzijde, te berekenen overeenkomstig de bepalingen van de artikelen 273 en 274 van het **** der registratie-, griffie- en ****. § 9. De **** bepaalt bij een besluit vastgesteld na overleg in de **** de wijze van inning van de in §§ 5 tot 7 en 9 bepaalde rechten. ». <****>****_article">Art. 18.**** artikel 33 van dezelfde wetten worden de volgende wijzigingen aangebracht : ****_list">1° in het eerste lid worden telkens de woorden "en de beschikkingen bedoeld in artikel 20, § 3" na de woorden "de arresten" ingevoegd;****_list">2° in het derde lid worden de woorden "of van de beschikking bedoeld in artikel 20, § 3.» na de woorden "het arrest" ingevoegd. <****>****_article">Art. 19.**** artikel 37 van dezelfde wetten, hersteld bij de wet van 17 februari 2002, wordt tussen het eerste en het tweede lid het volgende lid ingevoegd : «*****». <****>****_article">Art. 20.Artikel 51 van dezelfde wetten en artikel 51bis van dezelfde wetten, ingevoegd bij de wet van 9 augustus 1980 en gewijzigd bij de wetten van 31 december 1983 en 16 juni 1989, worden opgeheven. <****>****_article">Art. 21.**** artikel 53, eerste lid, van dezelfde wetten, gewijzigd bij de wet van 25 mei 1999, vervallen de woorden "de verzoeken om advies" en het cijfer "10". <****>****_article">Art. 22.**** artikel 63, van dezelfde wetten, gewijzigd bij de wetten van 16 juni 1989 en 4 augustus 1996, vervallen de woorden "**** adviezen uitgebracht bij toepassing van artikel 10 en". <****>****_article">Art. 23.Artikel 66 van dezelfde wetten wordt aangevuld als volgt : «*****». <****>****_article">Art. 24.In hoofdstuk **** van titel **** van dezelfde wetten vormen de artikelen 69 tot 74, een afdeling 1, **** : « Afdeling 1. **** bepalingen". <****>****_article">Art. 25.**** artikel 69 van dezelfde wetten, gewijzigd bij de wetten van 18 april 2000, 14 januari 2003 en 2 april 2003, worden de volgende wijzigingen aangebracht : ****_list">1° in het 1° worden de cijfers "twaalf" en "dertig" vervangen door respectievelijk "veertien" en "achtentwintig";****_list">2° in het 4° vervallen de woorden "van wie een griffier-informaticus". <****>****_article">Art. 26.**** artikel 70 van dezelfde wetten, gewijzigd bij de wetten van 17 oktober 1990, 24 maart 1994, 6 mei 1997, 8 september 1997 en 22 maart 1999, worden de volgende wijzigingen aangebracht : ****_list">1° in § 1 wordt tussen het eerste en het tweede lid het volgende lid ingevoegd : «*****»; ****_list">2° § 1, achtste lid, dat het negende lid wordt, wordt aangevuld als volgt : «*****»; ****_list">3° § 2, eerste lid, worden de woorden "doctor of licentiaat in de rechten" vervangen door de woorden "doctor, licentiaat of master in de rechten"; 4° § 2, eerste lid, 4°, wordt aangevuld met de volgende woorden : "dan wel lid is van de **** voor **** bedoeld in artikel 39/1 van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen;"; ****_list">5° § 3 wordt opgeheven;****_list">6° § 4 wordt vervangen als volgt : « § 4.De staatsraden worden voor het leven benoemd. **** eerste voorzitter, de voorzitter en de **** worden in deze functies aangewezen uit de staatsraden onder de voorwaarden en op de wijze bij deze wetten bepaald. ». <****>****_article">Art. 27.**** artikel 71, van dezelfde wetten, gewijzigd bij de wetten van 17 oktober 1990, 4 augustus 1996, 6 mei 1997 en 25 mei 1999, worden de volgende wijzigingen aangebracht : ****_list">1° het eerste en het tweede lid van § 1 worden vervangen als volgt : «*****»; ****_list">2° in § 2 worden de volgende wijzigingen aangebracht : ****) in het eerste lid, sub ****) worden de woorden "of de adjunct-auditeur-generaal naargelang het geval," ingevoegd tussen de woorden "de auditeur-generaal," en de woorden "de adjunct-auditeurs";****_list">****) in het eerste lid, sub ****) worden de woorden "of de voorzitter naargelang het geval," ingevoegd tussen de woorden "de eerste voorzitter," en de woorden "de adjunct-referendarissen";****_list">****) in het tweede lid, worden de woorden "of de voorzitter naargelang het geval," ingevoegd tussen de woorden "de eerste voorzitter" en de woorden "of van de auditeur-generaal";****_list">3° in § 3, waarvan de bestaande tekst het eerste lid zal vormen, worden de volgende wijzigingen aangebracht : ****) in het eerste lid wordt in de inleidende zin het woord "worden" vervangen door het woord "kunnen" en wordt het woord "worden" tussen de woorden "de ****" en "benoemd" gevoegd;****_list">****) de § wordt aangevuld met de volgende leden : «*****»; ****_list">4° de §§ 3bis, 3ter en 4 worden opgeheven;****_list">5° in § 5 worden de volgende wijzigingen aangebracht : ****) in het eerste lid worden de woorden "en de adjunct-auditeur-generaal" ingevoegd tussen het woord "auditeur-generaal" en het woord "kan" en wordt het woord "kan" vervangen door het woord "kunnen";****_list">****) in het tweede lid worden de woorden "of de adjunct-auditeur-generaal naargelang het geval" ingevoegd tussen het woord "auditeur-generaal" en de woorden "of de eerste voorzitter" en worden de woorden "of de voorzitter naargelang het geval" ingevoegd tussen de woorden "eerste voorzitter" en de woorden "door de ****". <****>****_article">Art. 28.**** artikel 72 van de wetten, gewijzigd bij de wetten van 17 oktober 1990, 19 juli 1991, 4 augustus 1996 en 25 mei 1999, worden de volgende wijzigingen aangebracht : ****_list">1° § 1, tweede lid, 3°, wordt aangevuld met de woorden "of lid van de griffie van de **** voor **** bedoeld in artikel 39/4, tweede lid, van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen.»; ****_list">2° § 1, vierde lid, wordt aangevuld met de woorden "of benoemd als lid van de griffie van de **** voor **** bedoeld in artikel 39/4, tweede lid, van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen.»; ****_list">3° §§ 2 en 3 worden opgeheven. <****>****_article">Art. 29.**** dezelfde wetten wordt na artikel 73 een artikel 73/1 ingevoegd, **** : «*****». <****>****_article">Art. 30.In **** ****, **** ****, van dezelfde wetten wordt na artikel 74 een afdeling 2 ingevoegd die de artikelen 74/1 tot 74/6 omvat, **** : « Afdeling 2. **** aanwijzing en uitoefening van mandaten Onderafdeling 1. - De mandaten <****>****_article">Art. 74/1.De mandaten bij de **** van State omvatten de mandaten van korpschef en de adjunct-mandaten.****><****>Oefenen het mandaat uit van korpschef, de titularissen van de mandaten van eerste voorzitter, van voorzitter, van auditeur-generaal en van adjunct-auditeur-generaal.****><****>Oefenen het adjunct-mandaat uit, de titularissen van de mandaten van ****, van eerste auditeur-afdelingshoofd, van eerste referendaris-afdelingshoofd en van ****. <****>****_article">Art. 74/2.§ 1. Om tot eerste voorzitter of voorzitter te worden aangewezen, moet de kandidaat ten minste elf jaar benoemd zijn als ambtsdrager in de zin van artikel 69, 1° tot 3°, waarvan minstens vijf jaar als staatsraad.****><****>Op het ogenblik dat het mandaat van korpschef daadwerkelijk openvalt moet de kandidaat ten minste vijf jaar verwijderd zijn van de leeftijdsgrens bedoeld in artikel 104. **** leeftijdsgrens geldt niet in het geval van een hernieuwing van het mandaat van korpschef. § 2. Niemand kan tot auditeur-generaal worden aangewezen, tenzij hij adjunct-auditeur-generaal, eerste auditeur-afdelingshoofd of eerste auditeur is.****><****>Niemand kan tot adjunct-auditeur-generaal worden aangewezen, tenzij hij eerste auditeur-afdelingshoofd of eerste auditeur is.****><****>Op het ogenblik dat het mandaat van korpschef daadwerkelijk openvalt moet de kandidaat ten minste vijf jaar verwijderd zijn van de leeftijdsgrens bedoeld in artikel 104. **** leeftijdsgrens geldt niet in het geval van een hernieuwing van het mandaat van korpschef. § 3. Om tot **** te worden aangewezen, moet de kandidaat ten minste drie jaar benoemd zijn als staatsraad.****><****>Op het ogenblik dat het adjunct-mandaat daadwerkelijk openvalt moet de kandidaat ten minste drie jaar verwijderd zijn van de leeftijdsgrens bedoeld in artikel 104. **** leeftijdsgrens geldt niet in het geval van een hernieuwing van het adjunct-mandaat. § 4. **** de toepassing van artikel 71, § 1, vijfde lid, worden de eerste auditeur-afdelingshoofden en de eerste referendaris-afdelingshoofden aangewezen onder de eerste auditeurs en eerste referendarissen.****><****>Op het ogenblik dat het adjunct-mandaat daadwerkelijk openvalt moet de kandidaat ten minste drie jaar verwijderd zijn van de leeftijdsgrens bedoeld in artikel 104. **** leeftijdsgrens geldt niet in het geval van een hernieuwing van het adjunct-mandaat. § 5. Om tot **** te worden aangewezen moet de kandidaat : ****_list">1° volle dertig jaar oud zijn;****_list">2° geslaagd zijn voor één van de volgende examens : ****) het vergelijkend examen van referendaris bij het ****;****_list">****) het vergelijkend examen van referendaris bij het **** van Cassatie;****_list">****) het vergelijkend examen van adjunct-auditeur of adjunct-referendaris bij de **** van State;****_list">****) het bij artikel 259bis van het Gerechtelijk **** voorgeschreven examen inzake ****;****_list">****) het vergelijkend toelatingsexamen voor de gerechtelijke stage bedoeld in artikel 259**** van het Gerechtelijk Wetboek;****_list">****) het examen voor de **** van niveau 1, kwalificatie "jurist" voor de besturen van de federale overheid, de gemeenschappen en de gewesten en voor de instellingen van openbaar nut die ervan afhangen evenals voor de diensten van het **** en de diensten van de **** van State;****_list">****) het examen voor de **** van attaché, kwalificatie "jurist" voor de **** **** en de ****- en ****;****_list">3° een nuttige ervaring van ten minste drie jaar hebben. Op het ogenblik dat het adjunct-mandaat daadwerkelijk openvalt moet de kandidaat ten minste drie jaar verwijderd zijn van de leeftijdsgrens bedoeld in artikel 104. **** leeftijdsgrens geldt niet in het geval van een hernieuwing van het adjunct-mandaat.****><****>**** ****. **** van aanwijzing van mandaten <****>****_article">Art. 74/3.§ 1. De titularissen van de mandaten van korpschef worden door de **** aangewezen voor een mandaat van vijf jaar dat eenmaal kan worden hernieuwd.****><****>Na het verstrijken van elke periode van tien jaar wordt het ambt van korpschef van rechtswege vacant verklaard. Op straffe van **** kunnen uitsluitend hun kandidatuur indienen, de ambtsdragers die door hun diploma het bewijs leveren dat zij het examen van doctor, licentiaat of master in de rechten hebben afgelegd in de andere taal, **** of het ****, dan die van de vorige zittende korpschef. De zittende korpschef kan meedingen voor het vacant verklaarde ambt van zijn ****.****><****>**** eerste voorzitter en voorzitter nemen hun mandaat op dezelfde dag op. **** in het tweede lid bedoelde periode van tien jaar **** voor die mandaten op die dag in. Dezelfde regel is van toepassing op de mandaten van auditeur-generaal en adjunct-auditeur-generaal. § 2. Bij hun kandidaatstelling voegen de kandidaten een beleidsplan.****><****>De **** kan het voorwerp van dit beleidsplan bepalen.****><****>**** algemene vergadering van de **** van State hoort de kandidaten ambtshalve.****><****>**** algemene vergadering van de **** van **** doet, na de ontvankelijkheid van de kandidaturen te hebben onderzocht en de respectievelijke aanspraken en verdiensten van de kandidaten te hebben vergeleken, een uitdrukkelijk gemotiveerde voordracht van één kandidaat voor het vacante mandaat van korpschef. **** deelt deze gemotiveerde voordracht, alsook alle kandidaturen en hun beoordeling mee aan de **** van Binnenlandse ****.****><****>De kandidaat die door de algemene vergadering van de **** van State wordt voorgedragen, kan door de **** als korpschef worden aangewezen. De **** neemt een beslissing binnen de twee maanden na ontvangst van de voordracht. **** geval van weigering beschikt de algemene vergadering van de **** van **** vanaf de ontvangst van deze beslissing over een termijn van vijftien dagen om een nieuwe voordracht te doen overeenkomstig de hiervoor bepaalde regels.****><****>**** een tweede **** van de **** binnen een termijn van twee maanden na ontvangst van deze nieuwe voordracht, dan wordt gehandeld overeenkomstig het vierde lid, tenzij een zelfde kandidaat werd voorgedragen. **** dit laatste geval dient de **** van **** een andere kandidaat voor te stellen dan wel te beslissen de benoemingsprocedure van voren af aan te herbeginnen. § 3. **** de derde en de tweede maand voor het beëindigen van het mandaat van korpschef kan de korpschef de algemene vergadering om een hernieuwing verzoeken van het mandaat. **** voegt bij dit verzoek zijn beleidsplan alsook een rapport omtrent de uitoefening van het voorbije mandaat.****><****>**** algemene vergadering van de **** van **** beoordeelt het verzoek tot hernieuwing en beslist of het mandaat wordt hernieuwd. **** beslissing tot niet-hernieuwing houdt van rechtswege de **** van het mandaat in.****><****>Betreft het een mandaat van korpschef in het auditoraat, dan wordt de in het eerste en tweede lid bedoelde vergadering de **** genoemd. **** de toepassing van deze paragraaf bestaat de **** uit alle eerste-****, eerste auditeurs en auditeurs van de **** waarin het mandaat moet worden hernieuwd.****><****>Bij niet-hernieuwing van het mandaat van korpschef neemt de betrokkene bij het verstrijken van zijn mandaat het ambt of het mandaat weer op waarin hij het laatst werd benoemd of aangewezen. **** voorkomend geval geschiedt dit in ****. **** betrokkene niet is benoemd in het terug opgenomen mandaat, dan geldt deze **** als een aanwijzing voor de gehele termijn waarvoor het mandaat is verleend.****><****>Het mandaat van korpschef dat niet wordt hernieuwd of dat met toepassing van § 1, tweede lid van rechtswege vacant wordt verklaard, wordt evenwel slechts beëindigd op het ogenblik dat de nieuwe korpschef het mandaat opneemt, zonder dat deze termijn meer dan negen maanden mag bedragen te rekenen vanaf de betekening van de beslissing tot niet hernieuwing dan wel vanaf de datum van de ****.****><****>**** de **** tweemaal opeenvolgend het zelfde mandaat van korpschef heeft uitgeoefend, geniet hij gedurende de twee jaren volgend op de beëindiging van de tweede **** de overeenkomstige wedde van korpschef met de daaraan verbonden verhogingen en voordelen, tenzij hij een mandaat van korpschef opneemt waaraan een hogere wedde is verbonden. § 4. **** **** kan zijn mandaat van korpschef voortijdig ter beschikking stellen bij ter post aangetekende brief of tegen ontvangstbewijs gericht aan de **** van Binnenlandse ****.****><****>Het mandaat van korpschef wordt evenwel slechts beëindigd op het ogenblik dat de nieuwe korpschef het mandaat opneemt, zonder dat deze termijn meer dan negen maanden mag bedragen te rekenen vanaf de ontvangst van de terbeschikkingstelling. Deze termijn kan door de ****, op gemotiveerd verzoek van betrokkene, worden ingekort.****><****>**** bepalingen van § 3, derde lid, zijn van toepassing op de korpschef die zijn mandaat van korpschef voortijdig ter beschikking stelt.****><****>**** **** die zijn mandaat van korpschef voortijdig ter beschikking stelt kan zich gedurende een termijn van twee jaar nadat hij zijn mandaat effectief neerlegde, niet opnieuw kandidaat stellen voor een mandaat van korpschef. **** de toepassing van deze bepaling wordt niet beschouwd als een voortijdige ter **** van het mandaat van korpschef, de korpschef die aangewezen wordt voor een ander mandaat van korpschef. § 5. Indien het mandaat van korpschef openvalt vóór het verstrijken van de in § 1, tweede lid bepaalde termijn, dan kunnen, op straffe van ****, uitsluitend diegenen die dezelfde **** hebben als de korpschef wiens mandaat van korpschef voortijdig een einde nam, hun kandidatuur indienen.****><****>**** duur van het mandaat van korpschef van diegene die met toepassing van het eerste lid tot korpschef wordt aangewezen, is in afwijking van § 1, eerste lid beperkt tot de nog resterende duur van het mandaat dat voortijdig een einde nam.****><****>Indien op het ogenblik van het daadwerkelijk openvallen van het mandaat van eerste voorzitter of auditeur-generaal men nog minder dan een jaar is verwijderd van het einde van de in § 1, tweede lid bepaalde periode, dan vervangt de voorzitter of de adjunct-auditeur-generaal voor de nog resterende termijn van het lopende mandaat de eerste voorzitter of auditeur-generaal in de uitoefening van het mandaat.****><****>Heeft het in het vorig lid bedoelde daadwerkelijk openvallen van het mandaat betrekking op dat van voorzitter of adjunct-auditeur-generaal, dan wordt deze vervangen door de **** of de eerste auditeur-afdelingshoofd naar orde van **** van dezelfde ****.****><****>**** in het derde en vierde lid bedoelde vervanging neemt van rechtswege een einde bij het aanwijzen van een nieuwe ****. <****>****_article">Art. 74/4.§ 1. De titularissen van een adjunct-mandaat worden aangewezen als volgt : ****_list">1° de **** worden aangewezen door de algemene vergadering uit haar leden;****_list">2° de eerste auditeurs-afdelingshoofden worden aangewezen door de ****, op eensluidend advies van de auditeur-generaal of de adjunct-auditeur-generaal, al naargelang het geval;****_list">3° de eerste referendarissen-afdelingshoofden worden aangewezen door de ****, op eensluidend advies van de eerste voorzitter of de voorzitter, indien deze de afdeling wetgeving onder zijn verantwoordelijkheid heeft.****_list">4° de **** wordt aangewezen door de ****, op advies van de eerste voorzitter en voorzitter. § 2. **** aanwijzingen in de adjunct-mandaten gebeuren voor een termijn van drie jaar die kan worden hernieuwd na evaluatie. Na negen jaar ambtsvervulling worden de betrokken **** na evaluatie vast aangewezen door de **** overheid.****><****>Wordt toepassing gemaakt van artikel 71, § 1, vijfde lid, dan is in afwijking van het eerste lid, de duur van het adjunct-mandaat beperkt tot de nog resterende duur van het **** mandaat. § 3. Bij niet-hernieuwing van het adjunct-mandaat neemt de betrokkene bij het verstrijken van zijn mandaat het ambt weer op waarin hij het laatst werd benoemd. **** voorkomend geval geschiedt dit in ****.****><****>**** voor het mandaat van **** geen ambtsdrager werd aangewezen, dan wordt bij niet hernieuwing de betrokkene benoemd, in voorkomend geval in ****, als griffier zonder dat artikel 72, § 1, van toepassing is. § 4. **** **** kan zijn mandaat voortijdig ter beschikking stellen bij ter post aangetekende brief of tegen ontvangstbewijs gericht aan de **** van Binnenlandse ****. Het mandaat wordt evenwel slechts beëindigd na negen maanden te rekenen vanaf de ontvangst van de terbeschikkingstelling. Deze termijn kan door de ****, op gemotiveerd verzoek van betrokkene worden ingekort.****><****>**** bepalingen van § 3 zijn van toepassing op de ambtsdrager die zijn mandaat voortijdig ter beschikking stelt en geen ander mandaat opneemt. <****>****_article">Art. 74/5.De uitoefening van een mandaat van korpschef is onverenigbaar met de uitoefening van een adjunct-mandaat.****><****>**** de houder van een adjunct-mandaat in de loop van zijn mandaat een mandaat van korpschef opneemt, dan valt diens adjunct-mandaat daadwerkelijk open op de dag waarop het mandaat van korpschef wordt opgenomen.****><****>**** ****. - **** de uitoefening van het mandaat <****>****_article">Art. 74/6.§ 1. De houder van een mandaat van korpschef is ermee belast jaarlijks een **** op te stellen waarin inzonderheid de implementatie van zijn beleidsplan en de evaluatie ervan wordt uiteengezet. **** voorkomend geval bevat dit verslag de nodige bijsturingen van het plan, wijst het de behoeften aan en bevat het voorstellen om de werking van de **** te verbeteren en de gerechtelijke achterstand weg te werken. **** eerste voorzitter bundelt deze verslagen tot één verslag en bezorgt het voor 1 oktober aan de **** van Binnenlandse ****.****><****>De **** kan nadere regels bepalen ter uitvoering van deze bepaling, alsook de nadere inhoud van dit ****. § 2. **** eerste voorzitter voegt bij zijn in § 1 bepaald **** de volgende gegevens betreffende het voorbije gerechtelijke jaar : ****_list">1° de statistieken per **** of de aard van de adviesaanvragen, waaruit blijkt hoeveel zaken in die periode zijn ingekomen alsook het aantal bij **** of bij advies afgedane zaken in diezelfde periode.**** verslag geeft tevens het totale **** van de afdelingen mee waarbij, de evolutie van die **** eveneens wordt afgemeten aan het aantal neergelegde verslagen of gegeven adviezen van het Auditoraat; ****_list">2° de evolutie van : - de hangende zaken en van de gerechtelijke achterstand met inbegrip van de **** van de ****; - de personeelsformatie en -bezetting; - de logistieke middelen; - de werklast;****><****>**** in het eerste lid, 1°, bepaalde gegevens betreffende de eerste zes maanden van het lopende gerechtelijke jaar worden tevens aangereikt voor 1 april van het lopende gerechtelijke jaar.****><****>De **** van Binnenlandse **** bepaalt het **** volgens welk de **** worden opgesteld. ». <****>****_article">Art. 31.In **** ****, hoofdstuk ****, van dezelfde wetten wordt een afdeling 3 ingevoegd, die de artikelen 74/7 tot 74/12 omvat, **** : « Afdeling 3. - **** evaluatie van de leden van de ****, het **** en het **** **** ****. - **** bepalingen <****>****_article">Art. 74/7.§ 1. Met uitzondering van de **** worden de leden van de ****, het **** en het **** onderworpen aan een gemotiveerde schriftelijke en beschrijvende evaluatie, hetzij een periodieke evaluatie wanneer het een benoeming betreft, hetzij een evaluatie van het adjunct-mandaat.****><****>**** evaluaties geschieden binnen dertig dagen na het verstrijken van de termijnen bepaald in deze afdeling.****><****>**** periodieke evaluatie omvat geen ****, behalve in het geval dat de beoordelaar oordeelt dat de geëvalueerde de vermelding "onvoldoende" verdient. **** evaluatie van de titularissen van een mandaat kan leiden tot een beoordeling "goed" of "onvoldoende". § 2. **** evaluatie geschiedt op grond van criteria die betrekking hebben op de persoonlijkheid en de intellectuele, professionele en organisatorische capaciteiten met inbegrip van de kwaliteit van de gepresteerde prestaties zonder dat hierdoor afbreuk wordt gedaan aan de onafhankelijkheid en onpartijdigheid van de ambtsdrager.****><****>De **** bepaalt, op gemotiveerd voorstel van de eerste voorzitter en de auditeur-generaal, elk wat hun bevoegdheden betreft, de algemene vergadering gehoord, de **** rekening houdend met de eigenheid van de ambten en mandaten, en stelt nadere regels voor de toepassing van deze bepalingen op. § 3. **** evaluatie wordt voorafgegaan door een **** tussen de geëvalueerde en de beoordelaar. **** de **** kunnen één of meerdere functioneringsgesprekken plaatsvinden.****><****>**** beoordelaar maakt een ontwerp van beoordeling op die **** reeds een voorstel van **** "onvoldoende" kan bevatten. Dit ontwerp wordt vóór het evaluatiegesprek bij gedagtekend ontvangstbewijs meegedeeld aan de geëvalueerde. Het kan eventueel nog worden aangepast in functie van het onderhoud. **** dit onderhoud stelt de beoordelaar een voorlopige beoordeling op.****><****>**** eerste voorzitter of de auditeur-generaal naar gelang het een lid van de **** of het **** dan wel van het **** betreft, zendt bij gedagtekend ontvangstbewijs of bij een ter post aangetekende brief met ontvangstbewijs een afschrift van de voorlopige beoordeling aan de betrokkene. **** deze binnen de in het vierde lid bepaalde termijn geen schriftelijke opmerkingen op de voorlopige beoordeling, dan wordt deze na het verstrijken van deze termijn definitief.****><****>**** betrokkene kan op straffe van verval binnen een termijn van tien dagen te rekenen van de kennisgeving van de voorlopige beoordeling, zijn schriftelijke opmerkingen bij gedagtekend ontvangstbewijs of bij ter post aangetekende brief met ontvangstbewijs bezorgen aan onderscheidenlijk de eerste voorzitter of de auditeur-generaal, die het origineel bij het **** voegt en er een afschrift van bezorgt aan de beoordelaar. **** beoordelaar stelt binnen de dertig dagen na ontvangst van een afschrift van deze opmerkingen, een definitieve schriftelijke beoordeling op waarin hij deze opmerkingen schriftelijk beantwoordt. Binnen tien dagen na de ontvangst van de definitieve beoordeling, zendt de korpschef een afschrift ervan bij gedagtekend ontvangstbewijs of bij een ter post aangetekende brief met ontvangstbewijs aan de betrokkene. § 4. **** betrokkene die toepassing heeft gemaakt van § 3, vierde lid, kan op straffe van verval binnen een termijn van tien dagen te rekenen vanaf de kennisgeving van de definitieve beoordeling, beroep instellen tegen de definitieve beoordeling bij : ****_list">1° een beoordelingscommissie bestaande uit de eerste voorzitter of de voorzitter naargelang het geval en de **** van dezelfde **** als de geëvalueerde die in eerste aanleg geen evaluatie hebben uitgebracht, wat de leden van de **** en het **** betreft;****_list">2° een beoordelingscommissie bestaande uit de auditeur-generaal of adjunct-auditeur-generaal naargelang het geval, en de eerste-auditeur-afdelingshoofden van dezelfde **** als de geëvalueerde die in eerste aanleg geen evaluatie hebben wat de leden van het **** betreft. **** beroep wordt bij gedagtekend ontvangstbewijs of bij ter post aangetekende brief met ontvangstbewijs ingediend bij de eerste voorzitter, of wat de leden van het **** betreft, bij de auditeur-generaal. Een tijdig ingesteld beroep schorst de uitvoering van de definitieve beoordeling.****><****>**** in het eerste lid bedoelde beoordelingscommissie hoort de betrokkene indien die daarom in zijn beroepsschrift heeft verzocht.****><****>**** beschikt over zestig dagen vanaf de ontvangst door onderscheidenlijk de eerste voorzitter of de auditeur-generaal van het beroepsschrift, om een gemotiveerde eindbeslissing over de beoordeling te nemen. § 5. **** **** berusten bij de eerste voorzitter, wat de leden van de **** en het **** betreft en bij de auditeur-generaal wat de leden van het **** betreft. **** evaluaties zijn vertrouwelijk en kunnen te allen tijde door de betrokkenen ingekeken worden. Ze worden gedurende ten minste tien jaar bewaard.****><****>**** elke benoeming, bij elke voordracht of hernieuwing van een mandaat wordt het **** van de laatste zes jaar van de betrokkene gevoegd ter attentie van de **** overheid. § 6. De **** kan de nadere **** voor de toepassing van deze bepaling vaststellen.****><****>**** ****. - **** periodieke evaluatie <****>****_article">Art. 74/8.§ 1. **** periodieke evaluatie van een lid van de ****, van het Auditoraat of van het **** vindt de eerste maal plaats één jaar te rekenen van de eedaflegging in het ambt waarin hij moet beoordeeld worden en vervolgens om de drie jaar. § 2. **** de leden van de **** betreft, geschiedt de evaluatie door de **** van de kamer waarvoor betrokkene is aangewezen.****><****>**** evaluatie van de overeenkomstig artikel 74/4, § 2, eerste lid, vast aangewezen **** geschiedt door de korpschef die de afdeling onder zijn verantwoordelijkheid heeft waarvan de geëvalueerde deel uitmaakt. **** deze korpschef zijn diploma niet heeft behaald in de taal van de geëvalueerde en niet tweetalig is, dan laat hij zich bijstaan door een tweetalige **** die de oudste in graad is van diegenen die behoren tot de **** van de geëvalueerde. § 3. **** de leden van het **** betreft, geschiedt de evaluatie door de eerste auditeur-afdelingshoofd.****><****>**** afwijking van het eerste lid, geschiedt de evaluatie van de overeenkomstig artikel 74/4, § 2, eerste lid, vast aangewezen eerste auditeurs-afdelingshoofden door de auditeur-generaal of adjunct-auditeur-generaal. § 4. **** de leden van het **** betreft, geschiedt de evaluatie door de eerste referendaris-afdelingshoofd.****><****>**** afwijking van het eerste lid, geschiedt de evaluatie van de overeenkomstig artikel 74/4, § 2, eerste lid, vast aangewezen eerste referendaris-afdelingshoofden door de eerste voorzitter of voorzitter indien die de afdeling wetgeving onder zijn verantwoordelijkheid heeft. **** deze korpschef zijn diploma niet heeft behaald in de taal van de geëvalueerde en niet tweetalig is, dan laat hij zich bijstaan door een tweetalige houder van een adjunct-mandaat die de oudste in graad is van diegenen die behoren tot de **** van de geëvalueerde. § 5. **** een lid van de ****, van het Auditoraat of van het **** bij een periodieke evaluatie de definitieve **** "onvoldoende" heeft verkregen, dan leidt dit met ingang van de eerste van de maand volgend op de kennisgeving van deze definitieve beoordeling gedurende zes maanden tot de inhouding van de laatste driejaarlijkse verhoging bedoeld in artikel 3, § 1, van de wet van 5 april 1955 inzake de wedden van de ambtsdragers bij de **** van **** en de magistraten en de leden van de griffie van de **** voor ****.****><****>Onverminderd het eerste lid wordt voor de in het eerste lid bepaalde duur de met toepassing van het artikel 107, tweede lid, verleende afwijkingen van rechtswege opgeschort. **** deze termijn wordt geen enkele nieuwe afwijking toegestaan.****><****>**** geval van een beoordeling "onvoldoende" wordt de betrokkene opnieuw geëvalueerd na verloop van zes maanden. **** dit opnieuw tot een beoordeling "onvoldoende", is het eerste en tweede lid van toepassing gedurende een nieuwe periode van zes maanden.****><****>**** ****. - **** evaluatie van adjunct-mandaten <****>****_article">Art. 74/9.§ 1. **** evaluatie van de titularissen van een adjunct-mandaat vindt plaats op het einde van elke termijn waarvoor het mandaat is verleend en geschiedt uiterlijk vier maanden voor het verstrijken van de termijn. § 2. **** evaluatie van de **** geschiedt door de korpschef die de afdeling onder zijn verantwoordelijkheid heeft waarvan de geëvalueerde deel uitmaakt. **** deze korpschef zijn diploma niet heeft behaald in de taal van de geëvalueerde en niet tweetalig is, dan laat hij zich bijstaan door een tweetalige **** die de oudste in graad is van diegenen die behoren tot de **** van de geëvalueerde. § 3. **** evaluatie van de houders van een mandaat van eerste auditeur-afdelingshoofd geschiedt door de auditeur-generaal of de adjunct-auditeur-generaal. § 4. **** evaluatie van de houders van een mandaat van eerste-referendaris-afdelingshoofd geschiedt door de eerste voorzitter of de voorzitter indien die de afdeling wetgeving onder zijn verantwoordelijkheid heeft. **** deze korpschef zijn diploma niet heeft behaald in de taal van de geëvalueerde en niet tweetalig is, dan laat hij zich bijstaan door een tweetalige houder van een adjunct-mandaat die de oudste in graad is van diegenen die behoren tot de **** van de geëvalueerde. § 5. **** de titularis van een mandaat de beoordeling "goed", dan wordt zijn mandaat hernieuwd. **** de beoordeling "onvoldoende" dan neemt de betrokkene bij het verstrijken van zijn mandaat het ambt weer op waarin hij het laatst werd benoemd. **** voorkomend geval geschiedt dit in ****. **** eerste voorzitter zendt aan de **** **** Binnenlandse **** een beschikking over waarin de verlenging of het einde van het mandaat wordt vastgesteld.****><****>De titularissen van een mandaat die na negen jaar vast aangewezen zijn, worden onderworpen aan een periodieke evaluatie. ****_section">Afdeling 4. - **** evaluatie van de leden van de griffie****><****> **** ****. - **** evaluatie van de **** <****>****_article">Art. 74/10.§ 1. **** evaluatie van het mandaat van **** vindt plaats op het einde van elke termijn waarvoor het mandaat is verleend en geschiedt uiterlijk vier maanden voor het verstrijken van de termijn. § 2. **** evaluatie geschiedt gezamenlijk door de eerste voorzitter en de voorzitter volgens de procedure bepaald in artikel 74/12.****><****>**** in het eerste lid bedoelde titularis die niet tweetalig is in de zin van artikel 73, § 2, wijst een tweetalige titularis van een adjunct-mandaat aan die zijn diploma heeft behaald in de taal van de geëvalueerde om hem bij te staan bij de evaluatie. § 3. **** evaluatie geschiedt op grond van criteria die betrekking hebben op de persoonlijkheid en de intellectuele, professionele en organisatorische capaciteiten, met inbegrip van de kwaliteit van de geleverde prestaties.****><****>De **** stelt op voorstel van de eerste voorzitter en de auditeur-generaal de **** en de nadere regels vast voor de toepassing van deze bepaling. § 4. **** de titularis van het mandaat de beoordeling "goed", dan wordt zijn mandaat hernieuwd. **** de beoordeling "onvoldoende" dan is de procedure bedoeld in het artikel 74/4, § 3 van toepassing. **** eerste voorzitter zendt aan de **** **** Binnenlandse **** een beschikking over waarin de verlenging of het einde van het mandaat wordt vastgesteld. § 5. De titularis van het mandaat van **** die na negen jaar vast aangewezen is, wordt onderworpen aan de in artikel 74/7 bedoelde periodieke evaluatie met inbegrip van de in artikel 74/8, § 5, voorziene gevolgen.****><****>**** ****. - **** evaluatie van de griffiers <****>****_article">Art. 74/11.§ 1. **** de twee jaar wordt een beoordelingsstaat opgemaakt van alle griffiers.****><****>**** **** en de **** geven gezamenlijk in de beoordelingsstaat hun mening te kennen omtrent de waarde en de houding van de griffier, met inbegrip van de kwaliteit van de geleverde prestaties, met behulp van beschrijvende formules overeenkomstig de aangebrachte aanduidingen.****><****>**** beoordelaars, met uitsluiting van de ****, moeten door hun diploma het bewijs leveren dat zij het examen van doctor, licentiaat of master in de rechten hebben afgelegd in dezelfde taal, **** of ****, als de geëvalueerde.****><****>**** periodieke evaluatie omvat geen ****, behalve in het geval dat de beoordelaars oordelen dat de geëvalueerde de vermelding "onvoldoende" verdient.****><****>De **** stelt nadere regels vast voor de toepassing van deze bepalingen. § 2. **** beoordelingsstaat wordt voor de eerste maal opgemaakt tussen de negende en de twaalfde maand effectieve dienst.****><****>**** beoordeling heeft betrekking op de voorbije periode sinds de vorige beoordelingsstaat.****><****>**** griffier kan een nieuwe beoordeling aanvragen, ten vroegste één jaar na de opmaak van de vorige beoordeling. § 3. **** een griffier bij een periodieke evaluatie de definitieve **** "onvoldoende" heeft verkregen, dan leidt dit met ingang van de eerste van de maand volgend op de kennisgeving van deze definitieve beoordeling gedurende zes maanden tot de inhouding van de laatste driejaarlijkse verhoging bedoeld in artikel 3, § 1, van de wet van 5 april 1955 inzake de wedden van de ambtsdragers bij de **** van **** en van de magistraten en leden van de griffie van de **** voor ****.****><****>Onverminderd het eerste lid wordt voor de in het eerste lid bepaalde duur de met toepassing van artikel 107, tweede lid, verleende afwijkingen van rechtswege opgeschort. **** deze termijn wordt geen enkele nieuwe afwijking toegestaan.****><****>**** geval van een beoordeling "onvoldoende" wordt de betrokkene opnieuw geëvalueerd na verloop van zes maanden. **** dit opnieuw tot een beoordeling "onvoldoende", dan is het eerste en tweede lid opnieuw van toepassing.****><****>Onderafdeling 3. - **** evaluatie procedure van de **** en de griffier <****>****_article">Art. 74/12.§ 1. **** in deze afdeling bedoelde evaluatie wordt voorafgegaan door een **** tussen de geëvalueerde en zijn beoordelaars. **** de **** kunnen één of meerdere functioneringsgesprekken plaatsvinden.****><****>**** beoordelaars maken gezamenlijk een ontwerp van beoordeling op die **** reeds een voorstel van **** "onvoldoende" kan bevatten. Dit ontwerp wordt vóór het evaluatiegesprek bij gedagtekend ontvangstbewijs meegedeeld aan de geëvalueerde. Het kan eventueel nog worden aangepast in functie van het onderhoud. **** dit onderhoud stellen de beoordelaars gezamenlijk een voorlopige beoordeling op.****><****>**** eerste voorzitter zendt bij gedagtekend ontvangstbewijs of bij een ter post aangetekende brief met ontvangstbewijs een afschrift van de voorlopige beoordeling aan de betrokkene. **** deze binnen de in het vierde lid bepaalde termijn geen schriftelijke opmerkingen op de voorlopige beoordeling, dan wordt deze na het verstrijken van deze termijn definitief.****><****>**** betrokkene kan op straffe van verval binnen een termijn van tien dagen te rekenen van de kennisgeving van de voorlopige beoordeling, zijn schriftelijke opmerkingen bij gedagtekend ontvangstbewijs of bij ter post aangetekende brief met ontvangstbewijs bezorgen aan de eerste voorzitter, die het origineel bij het **** voegt en er een afschrift van bezorgt aan de beoordelaars. Deze stellen binnen de dertig dagen na ontvangst van een afschrift van deze opmerkingen, gezamenlijk een definitieve schriftelijke beoordeling op waarin ze deze opmerkingen schriftelijk beantwoorden. Binnen tien dagen na de ontvangst van de definitieve beoordeling, zendt de eerste voorzitter een afschrift ervan bij gedagtekend ontvangstbewijs of bij een ter post aangetekende brief met ontvangstbewijs aan de betrokkene. § 2. **** betrokkene die toepassing heeft gemaakt van § 1, vierde lid kan op straffe van verval, binnen een termijn van tien dagen te rekenen vanaf de kennisgeving van de definitieve beoordeling, beroep instellen tegen de definitieve beoordeling bij een beoordelingscommissie bestaande uit de eerste voorzitter, de voorzitter en de ****.****><****>**** beroep wordt bij gedagtekend ontvangstbewijs of bij ter post aangetekende brief met ontvangstbewijs ingediend. Een tijdig ingesteld beroep schorst de uitvoering van de definitieve beoordeling.****><****>**** in het eerste lid bedoelde beoordelingscommissie hoort de betrokkene indien die daarom in zijn beroepsschrift heeft verzocht.****><****>**** beschikt over zestig dagen vanaf de ontvangst door de eerste voorzitter van het beroepsschrift, om een gemotiveerde eindbeslissing over de beoordeling te nemen. § 3. **** **** berusten bij de eerste voorzitter wat de **** betreft en bij de **** wat de griffiers betreft. **** evaluaties zijn vertrouwelijk en kunnen te allen tijde door de betrokkenen worden ingekeken. Ze worden gedurende tenminste tien jaar bewaard.****><****>**** elke benoeming, bij elke voordracht of hernieuwing van een mandaat wordt het **** van de laatste zes jaar van de betrokkene gevoegd ter attentie van de **** overheid. § 4. De **** kan de nadere **** voor de toepassing van deze bepaling vaststellen. ». <****>****_article">Art. 32.**** artikelen 75 en 76 van dezelfde wetten, vormen de afdeling 5, **** : « Afdeling 5. - **** bepalingen betreffende het Auditoraat". <****>****_article">Art. 33.**** artikel 76, § 1, van dezelfde wetten, gewijzigd bij de wetten van 4 augustus 1996 en 2 april 2003, worden tussen het eerste en het tweede lid de volgende leden ingevoegd : «*****». <****>****_article">Art. 34.Artikel 77 van dezelfde wetten vormt de afdeling 6, **** : «*****». <****>****_article">Art. 36.**** dezelfde wetten wordt na artikel 77 een afdeling 7 ingevoegd, **** : «*****». <****>****_article">Art. 37.**** dezelfde wetten wordt na artikel 77/1 een afdeling 8 ingevoegd, **** : « Afdeling 8. - **** bepalingen". <****>****_article">Art. 38.**** dezelfde wetten wordt een artikel 78/1 ingevoegd, **** : «*****». <****>****_article">Art. 39.**** dezelfde wetten wordt een artikel 78/2 ingevoegd, **** : «*****». <****>****_article">Art. 40.**** artikel 79 van dezelfde wetten, gewijzigd bij de wetten van 6 mei 1982 en 4 augustus 1996, worden de volgende wijzigingen aangebracht : ****_list">1° het eerste lid wordt vervangen als volgt : «*****»; ****_list">2° in het tweede lid worden de woorden "**** leden van de **** van **** die deel uitmaken van de afdeling administratie kunnen door de eerste voorzitter worden opgeroepen" vervangen door de woorden "**** eerste voorzitter kan in overleg met de voorzitter leden van de **** van **** die deel uitmaken van de afdeling administratie, oproepen". <****>****_article">Art. 41.**** artikel 81, van dezelfde wetten, gewijzigd bij de wetten van 6 mei 1982 en 25 mei 1999, worden de volgende wijzigingen aangebracht : ****_list">1° In het tweede lid wordt de eerste zin vervangen als volgt : «*****»; ****_list">2° het artikel wordt aangevuld met het volgende lid : «*****». <****>****_article">Art. 42.**** artikel 83, gewijzigd bij de wetten van 6 mei 1982, 31 december 1983, 4 augustus 1996 en 2 april 2003, wordt de eerste zin vervangen als volgt : «*****». <****>****_article">Art. 43.**** artikel 85bis van dezelfde wetten, ingevoegd door de wet van 13 juni 1979 en gewijzigd door de wet van 6 mei 1982, worden de volgende wijzigingen aangebracht : ****_list">1° de woorden "de eerste voorzitter" worden door de woorden "de eerste voorzitter of de voorzitter indien die de afdeling wetgeving onder zijn verantwoordelijkheid heeft.» vervangen; ****_list">2° het artikel wordt aangevuld met het volgende lid : «*****». <****>****_article">Art. 44.**** artikel 86, tweede lid van dezelfde wetten, gewijzigd bij de wet van 18 april 2000, worden na de woorden "eerste voorzitter" de woorden "of de voorzitter indien die de afdeling administratie onder zijn verantwoordelijkheid heeft ingevoegd, en wordt het woord "kan" vervangen door het woord "kunnen". <****>****_article">Art. 45.**** artikel 87 van dezelfde wetten, gewijzigd bij de wetten van 4 augustus 1996, 8 september 1997 en 18 april 2000, worden de volgende wijzigingen aangebracht : ****_list">1° het tweede en het derde lid worden vervangen als volgt : « Ten minste zes leden van de ****, zijnde drie **** en drie ****, onderzoeken bij voorrang de toelaatbaarheid van de **** bedoeld in artikel 20.**** eerste voorzitter of de voorzitter indien die de afdeling administratie onder zijn verantwoordelijkheid heeft, kunnen dit aantal aanpassen naargelang de behoeften van de dienst, derwijze dat ten allen tijde de in artikel 20, § 3, bepaalde termijn wordt nageleefd.****><****>**** eerste voorzitter of de voorzitter indien die de afdeling administratie onder zijn verantwoordelijkheid heeft, bepaalt maandelijks de gemiddelde **** van de in de voorbije maand behandelde ****. **** blijkt dat deze gemiddelde **** de in artikel 20, § 3 bepaalde termijn het dubbele van de termijn overschrijdt neemt de eerste voorzitter of de voorzitter indien die de afdeling administratie onder zijn verantwoordelijkheid heeft, de nodige maatregelen om hieraan te remediëren totdat blijkt dat de hiervoor bepaalde maandelijkse **** de in artikel 20, § 3, eerste lid, bepaalde termijn opnieuw heeft bereikt.****><****>Inzonderheid kan hij aanvullende kamers instellen en alle dan wel enkele leden van de afdeling administratie aanwijzen die geheel of gedeeltelijk, bij voorrang, dan wel voor alle andere zaken, worden belast met de behandeling van de beroepen in de procedure van toelating tot de ****. **** bevoegde korpschef brengt verslag uit over de toepassing van deze bepaling aan de **** van Binnenlandse **** en aan de algemene vergadering van de **** van State.****><****>**** ambtsdragers die met toepassing van het derde lid zijn aangewezen, dienen niet te voldoen aan de **** gesteld in artikel 20, § 3.****><****>**** afdeling administratie behandelt bij voorrang de beroepen tot cassatie, alsook de beroepen tot vernietiging waarvan het beroep doelloos is, of de beroepen waarin het auditoraat van oordeel is dat zij slechts korte debatten vereisen, of waarvan afstand wordt gedaan of die dienen van de rol te worden afgevoerd. »; ****_list">2° in het vijfde lid, dat het achtste lid wordt, worden de woorden "de eerste voorzitter indien die de afdeling administratie onder zijn verantwoordelijkheid heeft" ingevoegd tussen de woorden "samengesteld uit" en de woorden "en uit leden". <****>****_article">Art. 46.Artikel 89, eerste lid, gewijzigd bij wet van 6 mei 1982, wordt vervangen als volgt : «*****». <****>****_article">Art. 47.Artikel 90 van dezelfde wetten, gewijzigd bij de wetten van 4 augustus 1996 en 25 mei 1999, wordt vervangen als volgt : « <****>****_article">Art. 90.§ 1. De kamers van de afdeling administratie houden zitting met drie leden.****><****>Zij houden evenwel zitting met één lid : ****_list">1° voor vorderingen tot schorsing en tot het bevelen van voorlopige maatregelen;****_list">2° inzake beroepen tot nietigverklaring en **** waarbij toepassing wordt gegeven aan de artikelen 17, §§ 4bis en 4ter, 21, tweede lid of 26, of wanneer het beroep doelloos is, de afstand van het geding toe te wijzen is of de zaak van de rol af te voeren is, of wanneer verzoekschriften worden behandeld die enkel korte debatten met zich meebrengen. **** afwijking van het eerste lid, kan de **** ambtshalve bevelen dat een zaak wordt verwezen naar een kamer met één lid wanneer de juridische moeilijkheid of het belang van de zaak zich hiertegen niet verzetten.****><****>**** afwijking van het tweede lid, kan de ****, als de verzoeker daarom op een gemotiveerde wijze vraagt in zijn verzoekschrift of ambtshalve, bevelen dat een zaak wordt verwezen naar een kamer met drie leden wanneer de juridische moeilijkheid of het belang van de zaak dan wel bijzondere omstandigheden daartoe grond opleveren. § 2. Bij het artikel 20 bedoelde onderzoek van de toelaatbaarheid van het cassatieberoep wordt steeds zitting gehouden met één lid.****><****>**** de houder van een mandaat van **** oordeelt dat, om de eenheid van de rechtspraak in de kamer te verzekeren, een zaak met drie rechters dient te worden behandeld, beveelt hij de verwijzing naar een kamer met drie leden.****><****>De houder van een mandaat van **** deelt onverwijld aan de eerste voorzitter of voorzitter naar gelang het geval, de zaken mee die, naar zijn mening, door de verenigde kamers van de afdeling administratie dienen te worden behandeld ten einde de eenheid van de rechtspraak te verzekeren. ». <****>****_article">Art. 48.**** artikel 92 van dezelfde wetten, vervangen bij de wet van 4 augustus 1996 waarvan de beide leden § 1 vormen, worden de volgende wijzigingen aangebracht : ****_list">1° In het eerste lid worden de woorden "**** eerste voorzitter" vervangen door de woorden "de eerste voorzitter of de voorzitter";****_list">2° het volgende lid wordt tussen het eerste en het tweede lid ingevoegd : «*****»; ****_list">3° het artikel wordt aangevuld met de volgende § : « § 2.**** de eerste voorzitter of voorzitter, na het advies te hebben ingewonnen van het lid van de **** dat belast is met het onderzoek naar de toelaatbaarheid van het cassatieberoep in de zin van artikel 20, oordeelt dat, om de eenheid van de rechtspraak te verzekeren, het onderzoek van de toelaatbaarheid van het cassatieberoep door de verenigde kamers van de afdeling administratie behandeld dient te worden, beveelt hij de verwijzing naar de verenigde kamers. Indien hij meent dat het belang van de zaak dit vereist, kan hij in afwijking van het voorgaande, beslissen de zaak te verwijzen naar de algemene vergadering van de afdeling administratie.****><****>**** de eerste voorzitter en de voorzitter het niet nodig achten de verenigde kamers bijeen te roepen, dan licht de **** zijn kamer in over deze zaak. **** de kamer, na beraadslaging, om bijeenroeping van de verenigde kamers verzoekt, is de eerste voorzitter of de voorzitter indien die de afdeling administratie tot zijn verantwoordelijkheid heeft, gehouden daarop in te gaan. ». <****>****_article">Art. 49.Artikel 93 van dezelfde wetten, vervangen bij de wet van 16 juni 1989 en gewijzigd bij de wet van 4 augustus 1996, wordt opgeheven. <****>****_article">Art. 50.**** dezelfde wetten wordt een artikel 95bis ingevoegd, **** : « <****>****_article">Art. 95bis.§ 1. **** de samenstelling van de verenigde kamers van de afdeling administratie bedoeld in artikel 92, § 2, wijst de eerste voorzitter of de voorzitter indien die de afdeling administratie tot zijn bevoegdheid heeft, elk jaar twee kamers met verschillende taal aan die belast zijn met de behandeling van ****, waarvan de zes leden de verenigde kamers van de afdeling administratie vormen. § 2. **** in artikel 92, § 2, bedoelde verenigde kamers van de afdeling administratie worden voorgezeten door de **** **** of bij ontstentenis van een **** door de **** onder de aanwezige staatsraden.****><****>Onverminderd het eerste lid kunnen de eerste voorzitter en de voorzitter indien die de afdeling administratie tot zijn bevoegdheid heeft deel nemen aan de verenigde kamers van de afdeling administratie. **** dit geval bekleedt hij het voorzitterschap. ». <****>****_article">Art. 51.Artikel 97, eerste lid, van dezelfde wetten, gewijzigd bij wet van 16 juni 1989, wordt opgeheven. <****>****_article">Art. 52.**** artikel 102bis van dezelfde wetten, ingevoegd bij wet van 4 augustus 1996, worden de volgende wijzigingen aangebracht : ****_list">1° in het eerste lid worden de woorden "voor een **** periode van drie jaar" vervangen door de woorden "voor een **** periode van vijf jaar";****_list">2° in het tweede lid worden de woorden "niveau 1" vervangen door de woorden "niveau ****";****_list">3° het derde lid wordt vervangen door de volgende leden : «*****»; ****_list">4° In het vierde lid, dat het zevende lid wordt, worden de woorden "De wedde van beheerder wordt vastgesteld in de schaal 15/1" vervangen door de woorden "De **** bepaalt het pecuniair statuut van de beheerder.». <****>****_article">Art. 53.**** dezelfde wetten wordt een artikel 102ter ingevoegd, **** : « <****>****_article">Art. 102ter.De **** benoemt, na advies van de algemene vergadering van de **** van ****, de auditeur-generaal en de beheerder, de houder van het adjunct-mandaat van **** personeel en organisatie en de houder van het adjunct-mandaat van **** budget en beheer, voor een **** periode van vijf jaar, die aanvat en een einde neemt gelijktijdig met de periode van het mandaat van de beheerder.****><****>**** **** kan zijn mandaat voortijdig ter beschikking stellen bij ter post aangetekende brief of tegen ontvangstbewijs gericht aan de **** van Binnenlandse ****. Het mandaat wordt evenwel slechts beëindigd op het ogenblik dat de nieuwe **** het mandaat opneemt, zonder dat deze termijn meer dan negen maanden mag bedragen te rekenen van de ontvangst van de terbeschikkingstelling. De termijn kan door de ****, op gemotiveerd verzoek van betrokkene, worden ingekort. **** duur van het mandaat van degene die wordt benoemd in het vroegtijdig opengevallen mandaat, is, in afwijking van het bepaalde in het eerste lid, beperkt tot de nog resterende duur van het mandaat dat voortijdig een einde nam.****><****>Niemand kan worden benoemd in het adjunct-mandaat van **** personeel en organisatie of van **** budget en beheer indien hij : ****_list">1° niet de leeftijd van 27 jaar heeft bereikt;****_list">2° geen houder is van een diploma dat toegang verleent tot de betrekkingen van niveau **** in de ****;****_list">3° niet het bewijs levert van een nuttige beroepservaring op het vlak van de functionele inhoud van het adjunct-mandaat. De houders van de adjunct-mandaten van **** personeel en organisatie en van **** budget en beheer oefenen hun bevoegdheden uit onder het gezag en de leiding van de beheerder.****><****>**** de bepalingen van deze wet zijn de bepalingen tot regeling van het administratief en geldelijk statuut van het personeel van de **** van toepassing op de adjunct-mandaten van **** personeel en organisatie en van **** budget en beheer. De **** bepaalt het geldelijk statuut van de houders van deze adjunct-mandaten. De houders van deze adjunct-mandaten moeten het bewijs leveren van de kennis van de andere taal, **** of ****, dan die van hun diploma. **** **** dient het bewijs te leveren een diploma te hebben behaald in een ander taal, **** of ****, dan die van de andere ****. ». <****>****_article">Art. 54.**** dezelfde wetten wordt een artikel 104/1 ingevoegd, **** : «*****». <****>****_article">Art. 55.**** dezelfde wetten wordt een artikel 104/2 ingevoegd, **** : «*****». <****>****_article">Art. 56.**** dezelfde wetten wordt een artikel 104/3 ingevoegd, **** : «*****». <****>****_article">Art. 57.**** dezelfde wetten wordt een artikel 104/4 ingevoegd, **** : «*****». <****>****_article">Art. 58.**** dezelfde wetten wordt een artikel 104/5 ingevoegd, **** : «*****». <****>****_article">Art. 59.**** dezelfde wetten wordt een artikel 104/6 ingevoegd, **** : «*****». <****>****_article">Art. 60.Artikel 105 van dezelfde wetten, gewijzigd bij de wet van 17 oktober 1990, wordt aangevuld met het volgende lid : « **** de toepassing van artikel 8, § 1, tweede en vierde lid, van de algemene wet van 21 juli 1844 op de burgerlijke en de kerkelijke pensioenen worden de in artikel 74/1 bedoelde aanwijzingen gelijkgesteld met vaste benoemingen. ». <****>****_article">Art. 61.Artikel 111 van dezelfde wetten, gewijzigd bij de wet van 24 maart 1994, wordt aangevuld met de volgende leden : «*****». <****>****_article">Art. 62.**** artikel 112 van dezelfde wetten worden de volgende wijzigingen aangebracht : ****_list">1° in het eerste lid worden de woorden "**** ambtsdragers bij de **** van State kunnen" vervangen door de woorden "Met uitsluiting van de houders van een mandaat van korpschef bedoeld in artikel 74/1, kunnen de ambtsdragers bij de **** van State";****_list">2° het artikel wordt aangevuld met het volgende lid : «*****». <****>****_article">Art. 63.**** artikel 113 van dezelfde wetten, gewijzigd bij wet van 6 mei 1982, wordt tussen het eerste en het tweede lid het volgende lid ingevoegd : «*****». <****>****_article">Art. 64.**** artikel 118 van dezelfde wetten worden de woorden "het **** van Binnenlandse ****" vervangen door de woorden "de **** **** Binnenlandse ****". <****>****_article">Art. 65.**** artikel 120 van dezelfde wetten worden de volgende wijzigingen aangebracht : ****_list">1° het eerste lid wordt opgeheven;****_list">2° in het tweede lid wordt het woord "****" vervangen door de woorden "**** algemene vergadering van de **** van State". <****>****_article">Art. 66.Het opschrift van titel **** van dezelfde wetten wordt vervangen als volgt : « TITEL ****. - DIVERSE BEPALINGEN". <****>****_article">Art. 67.Dezelfde wetten worden aangevuld met een artikel 121, **** : «*****» . <****>****_article">Art. 68.Dezelfde wetten worden aangevuld met een **** **** met als opschrift : « TITEL ****. - MAATREGELEN TOT HET WEGWERKEN VAN DE GERECHTELIJKE ACHTERSTAND". <****>****_article">Art. 69.Dezelfde wetten worden aangevuld met een artikel 122, **** : « <****>****_article">Art. 122.§ 1. **** einde de achterstand in de afdeling administratie weg te werken, wordt het in artikel 69, 1° bepaalde cijfer van respectievelijk 44 tot 50 en van 28 tot 34 verhoogd, zijnde met drie staatsraden per ****.****><****>**** ambtsdragers worden bij voorrang belast met de medewerking aan de **** in de afdeling administratie van de achterstand in de **** waarin de achterstand het grootst is en die door de eerste voorzitter of de voorzitter indien die de afdeling administratie tot zijn bevoegdheid heeft, worden aangewezen na overleg met de betrokken **** en in overeenstemming met het plan tot inhaling van de achterstand bedoeld in het vierde lid.****><****>**** de mogelijke toepassing van artikel 86, tweede lid, wijst de eerste voorzitter of de voorzitter indien die de afdeling administratie tot zijn bevoegdheid heeft deze ambtsdragers toe aan één of meer kamers in functie van de achterstand in deze kamers.****><****>**** in het eerste lid bedoelde ambten worden vacant verklaard na goedkeuring door de **** van Binnenlandse **** van een door de eerste voorzitter en in nauw overleg met de voorzitter opgesteld "plan tot inhaling van de achterstand". **** plan bevat op concrete wijze hoe de in het eerste lid bedoelde ambtsdragers worden aangewend ter **** van de achterstand in de rechtsbedeling bij de **** van State.****><****>**** in het eerste lid bedoelde tijdelijke verhoging houdt van rechtswege op te bestaan de laatste dag van het derde volledige gerechtelijke jaar na de installatie van de in het eerste lid bedoelde staatsraden. Deze maatregel kan eenmalig voor een periode van twee gerechtelijke jaren worden verlengd door de **** na goedkeuring van een nieuw of aangepast "plan tot inhaling van de achterstand". § 2. **** eerste voorzitter of voorzitter indien die de afdeling administratie tot zijn bevoegdheid heeft doen in hun jaarlijks ****, verslag over de aanwending van de op grond van deze bepaling verhoogd aantal staatsraden en de vooruitgang in de **** van de achterstand in de afdeling administratie. § 3. **** aan wie met toepassing van dit artikel een ambt wordt begeven van staatsraad, worden in het ambt benoemd. **** bezetten vanaf de datum bedoeld in § 1, vierde lid, het ambt in ****. Van rechtswege bezetten zij de in artikel 69, 1°, bedoelde plaatsen naargelang zij vrijkomen en voor zover zij het bewijs leveren van de talenkennis die voor het bekleden van de vrijgekomen plaats vereist is.****><****>**** functie van de noden van de dienst wijst de eerste voorzitter, in overleg met de voorzitter, de in **** benoemde staatsraden aan voor de duur die hij bepaalt in een kamer in een van beide afdelingen van de **** van State. Hij maakt hiervan melding in het in artikel 74/6 bepaalde ****. ». <****>****_article">Art. 70.Dezelfde wetten worden aangevuld met een artikel 123, **** : « <****>****_article">Art. 123.§ 1. **** de achterstand in de afdeling administratie weg te werken, wordt het in artikel 69, 2° bepaalde cijfer van 64 tot 70 verhoogd, zijnde met drie eerste auditeurs, auditeurs of adjunct-auditeurs per ****.****><****>**** ambtsdragers nemen bij voorrang deel aan het onderzoek in de afdeling administratie en worden belast met de medewerking aan de **** in de afdeling administratie van de achterstand in de **** waarin de achterstand het grootst is en die door de auditeur-generaal of de adjunct-auditeur-generaal elk wat zijn bevoegdheid betreft, worden aangewezen na overleg met de betrokken eerste auditeurs-afdelingshoofden en in overeenstemming met het plan tot inhaling van de achterstand bedoeld in het derde lid.****><****>**** in het eerste lid bedoelde ambten worden vacant verklaard na goedkeuring door de **** van Binnenlandse **** van een door de auditeur-generaal en de adjunct-auditeur-generaal, ieder wat zijn bevoegdheden betreft, opgesteld "plan tot inhaling van de achterstand". **** plan bevat op concrete wijze hoe de in het eerste lid bedoelde ambtsdragers worden aangewend ter **** van de achterstand in de rechtsbedeling bij de **** van State.****><****>**** in het eerste lid bedoelde tijdelijke verhoging houdt van rechtswege op te bestaan de laatste dag van het derde volledige gerechtelijke jaar na de installatie van de in het eerste lid bedoelde leden van het auditoraat. Deze maatregel kan eenmalig voor een periode van twee gerechtelijke jaren worden verlengd door de **** na goedkeuring van een nieuw of aangepast "plan tot inhaling van de achterstand". § 2. **** auditeur-generaal en de adjunct-auditeur-generaal doen in hun jaarlijks ****, verslag over de aanwending van de op grond van deze bepaling verhoogd aantal leden van het auditoraat en de vooruitgang in de **** van de achterstand in de afdeling administratie. § 3. **** ambtsdragers bedoeld in paragraaf 1 laatste lid bezetten het ambt in ****. **** aan wie met toepassing van dit artikel een ambt wordt toebedeeld van lid van het auditoraat, worden in het ambt benoemd. **** bezetten in **** vanaf de datum bedoeld in § 1, vierde lid. Van rechtswege bezetten zij de in artikel 69, 2°, bedoelde plaatsen naargelang deze vrijkomen en voor zover zij het bewijs leveren van de talenkennis die voor het bekleden van de vrijgekomen plaats vereist is.****><****>**** functie van de noden van de dienst wijst de auditeur-generaal of de adjunct-auditeur-generaal ieder wat hem betreft, de in **** benoemde griffiers aan voor de duur die hij bepaalt in een kamer in een van beide afdelingen van de **** van State. Hij maakt hiervan melding in het in artikel 74/6 bepaalde ****. ». <****>****_article">Art. 71.Dezelfde wetten worden aangevuld met een artikel 124, **** : « <****>****_article">Art. 124.§ 1. **** de achterstand in de afdeling administratie weg te werken, wordt het in artikel 69, 4° bepaalde cijfer van 25 tot 31 verhoogd, zijnde met drie griffiers per ****.****><****>**** in het eerste lid bedoelde ambten worden vacant verklaard na goedkeuring door de **** van Binnenlandse **** van het in artikel 61, § 1, derde lid vermelde "plan tot inhaling van de achterstand".****><****>**** in het eerste lid bedoelde tijdelijke verhoging houdt van rechtswege op te bestaan de laatste dag van het derde volledige gerechtelijke jaar na de installatie van de in het eerste lid bedoelde griffiers. Deze maatregel kan eenmalig voor een periode van twee gerechtelijke jaren worden verlengd door de **** na goedkeuring van een nieuw of aangepast "plan tot inhaling van de achterstand". § 2. **** aan wie met toepassing van dit artikel een ambt wordt begeven van griffier, worden in het ambt benoemd. **** bezetten vanaf de datum bedoeld in § 1, derde lid, het ambt in ****. Van rechtswege bezetten zij de in artikel 69, 4°, bedoelde plaatsen naargelang zij vrijkomen en voor zover zij het bewijs leveren van de talenkennis die voor het bekleden van de vrijgekomen plaats vereist is.****><****>**** functie van de noden van de dienst wijst de eerste voorzitter, in overleg met de voorzitter, de in **** benoemde griffiers aan voor de duur die hij bepaalt in een kamer in een van beide afdelingen van de **** van State. Hij maakt hiervan melding in het in artikel 74/6 bepaalde ****. ». ****_chapitre">HOOFDSTUK ****. - **** van de wet van 31 maart 1898 op de beroepsverenigingen <****>****_article">Art. 72.**** artikel 6 van de wet van 31 maart 1898 op de beroepsverenigingen, gewijzigd bij het besluit van de **** van 23 augustus 1948 worden de volgende wijzigingen aangebracht : ****_list">1° het eerste lid en de inleidende zin van het tweede lid worden vervangen als volgt : « De statuten en de bijlagen worden ingediend bij de **** die **** onder zijn bevoegdheid heeft, die aan de directie van het Belgisch Staatsblad met het oog op de bekendmaking een akte toestuurt waarin wordt vermeld :";****_list">2° in het vierde lid, dat het derde lid wordt, worden de woorden "de bekrachtiging" vervangen door de woorden "de toezending van de in het eerste lid bedoelde akte";****_list">3° het vijfde lid, dat het vierde lid wordt, wordt vervangen als volgt : «*****»; ****_list">4° in het zesde lid, dat het vijfde lid wordt, worden de woorden "voorzien bij alinea 2 van dit artikel" vervangen door de woorden "bedoeld in het eerste lid". <****>****_article">Art. 73.**** artikel 7 van dezelfde wet dient het woord "bekrachtigd" geschrapt te worden. <****>****_article">Art. 74.Artikel 8, tweede lid, van dezelfde wet, ingevoegd bij besluit van de **** van 23 augustus 1948, wordt opgeheven. <****>****_article">Art. 75.**** artikel 15, vierde lid, van dezelfde wet, worden de woorden "ter griffie van de **** van ****" vervangen door de woorden "bij de **** die de **** onder zijn bevoegdheid heeft". <****>****_article">Art. 76.**** artikel 16, derde lid, van dezelfde wet, gewijzigd bij besluit van de **** van 23 augustus 1948, wordt de tweede zin opgeheven. ****_chapitre">HOOFDSTUK ****. - **** van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen <****>****_article">Art. 77.**** de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen, wordt na artikel 39, een titel **** ingevoegd, met het volgende opschrift : « **** Ibis. De **** voor ****". <****>****_article">Art. 78.In titel **** van dezelfde wet wordt een hoofdstuk 1 ingevoegd, met het volgende opschrift : « Hoofdstuk 1. **** en rechtsmacht van de **** voor ****". <****>****_article">Art. 79.**** dezelfde wet wordt een artikel 39/1 ingevoegd, **** : « <****>****_article">Art. 39/1.§ 1. **** is een **** voor ****, verder "De ****" genoemd.****><****>De **** is een administratief rechtscollege en is als enige bevoegd om kennis te nemen van de beroepen die worden ingesteld tegen individuele beslissingen genomen met toepassing van de wetten betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen. § 2. De **** bepaalt de zetel van de **** die is gevestigd op het grondgebied van het **** **** Gewest.****><****>De noodzakelijke kredieten voor de werking van de **** worden ingeschreven op de begroting van Federale **** Binnenlandse ****. ». <****>****_article">Art. 80.**** dezelfde wet wordt een artikel 39/2 ingevoegd, **** : « <****>****_article">Art. 39/2.§ 1. De **** doet uitspraak, bij wijze van arresten, op de beroepen die zijn ingesteld tegen de beslissingen van de ****-generaal voor de vluchtelingen en de ****.****><****>De **** kan : ****_list">1° de bestreden beslissing van de ****-generaal voor de vluchtelingen en de **** bevestigen of hervormen;****_list">2° de bestreden beslissing van de ****-generaal voor de vluchtelingen en de **** vernietigen hetzij omdat aan de bestreden beslissing een substantiële onregelmatigheid kleeft die door de **** niet kan worden hersteld, hetzij omdat essentiële elementen ontbreken die inhouden dat de **** niet kan komen tot de in 1° bedoelde bevestiging of hervorming zonder aanvullende **** hiertoe te ****. **** afwijking van het tweede lid, staat tegen de in artikel 57/6, eerste lid, 2° bedoelde beslissing enkel het in § 2 bepaalde **** open. § 2. De **** doet uitspraak, bij wijze van arresten als **** over de overige beroepen wegens overtreding van hetzij substantiële, hetzij op straffe van nietigheid voorgeschreven vormen, overschrijding of afwending van macht. ». <****>****_article">Art. 81.**** dezelfde wet wordt een artikel 39/3 ingevoegd **** : «*****». <****>****_article">Art. 82.In **** **** van dezelfde wet worden een hoofdstuk 2 en een afdeling **** ingevoegd, met het volgende opschrift : « Hoofdstuk 2. **** inrichting van de **** ****_section">**** ****. - De samenstelling van de ****".****><****> <****>****_article">Art. 83.**** dezelfde wet wordt een artikel 39/4 ingevoegd **** : «*****». <****>****_article">Art. 84.**** dezelfde wet wordt een artikel 39/5 ingevoegd **** als volgt : «*****». <****>****_article">Art. 85.**** dezelfde wet wordt een artikel 39/6 ingevoegd **** : « <****>****_article">Art. 39/6.§ 1. **** eerste voorzitter oefent het mandaat van korpschef uit. Hij staat in voor het opmaken van een beleidsplan.****><****>**** eerste voorzitter verdeelt, in nauw overleg met de voorzitter, de taken en de werkzaamheden tussen de voorzitter en hemzelf volgens hetgeen is bepaald in zijn beleidsplan.****><****>**** aanwijzing van de in artikel 39/4 bepaalde personen en de verdeling van de ter beschikking staande middelen geschiedt door de eerste voorzitter volgens zijn beleidsplan, doch in nauw overleg met de voorzitter.****><****>**** voorzitter oefent een mandaat uit. **** vervangt de eerste voorzitter wanneer die verhinderd is. **** voorzitter zit de kamer voor waarvan hij deel uitmaakt en oefent ter zake alle bevoegdheden van een houder van een mandaat van **** uit.****><****>**** achterstand in de behandeling van zaken, geeft de eerste voorzitter aan een of meer kamers opdracht om de vijftien dagen of om de tijdspanne die hij bepaalt, buiten de gewone zittingen een bijkomende zitting te houden. **** bestaat zodra de in artikel 39/76, § 3 en artikel 39/77, § 2 bepaalde termijn is overschreden.****><****>**** de behoeften van de dienst het rechtvaardigen, kan de eerste voorzitter een deel van de aan een kamer toegewezen zaken onder de andere kamers verdelen.****><****>**** eerste voorzitter en de voorzitter waken er over dat de eenheid van de rechtspraak wordt gevrijwaard en nemen de nodige maatregelen om hierin te voorzien. § 2. **** eerste voorzitter bepaalt de samenstelling van de kamers.****><****>De kamers worden voorgezeten door een **** of door de voorzitter wat zijn kamer betreft. Bij zijn ontstentenis wordt het voorzitterschap waargenomen door het, naar rang van eedaflegging, oudste aanwezige lid van de ****. **** eerste voorzitter houdt volgens de behoeften van de dienst zitting in de kamers in welk geval hij deze voorzit. § 3. **** **** oefent een mandaat uit. Hij neemt de leiding van en is belast met de organisatie van de kamer. **** brengt hierover geregeld verslag uit bij de eerste voorzitter of voorzitter naar gelang het geval.****><****>**** **** waakt er over dat de eenheid van de rechtspraak wordt gevrijwaard en neemt de nodige maatregelen om hierin te voorzien.****><****>Wanneer hij oordeelt dat, om de eenheid van de rechtspraak in de kamer te verzekeren, een zaak met drie rechters dient te worden behandeld, beveelt hij de verwijzing naar een aldus samengestelde zetel.****><****>**** deelt onverwijld aan de eerste voorzitter en voorzitter de zaken mee die, naar zijn mening, door de algemene vergadering dienen te worden behandeld teneinde de eenheid van de rechtspraak te verzekeren. ». <****>****_article">Art. 86.**** dezelfde wet wordt een artikel 39/7 ingevoegd **** : «*****». <****>****_article">Art. 87.**** dezelfde wet wordt een artikel 39/8 ingevoegd **** : «*****». <****>****_article">Art. 88.In **** Ibis, hoofdstuk 2, van dezelfde wet wordt een afdeling **** ingevoegd, met het volgende opschrift : « **** ****. - De kamers". <****>****_article">Art. 89.**** dezelfde wet wordt een artikel 39/9 ingevoegd **** : « <****>****_article">Art. 39/9.§ 1. Er zijn in de **** zes kamers, waarvan één wordt voorgezeten door de voorzitter, twee kennis nemen van de zaken in het ****, twee van de zaken in het **** en één van de tweetalige zaken.****><****>**** eerste voorzitter kan aanvullende kamers samenstellen indien het aantal ingediende zaken dit vereist.****><****>**** **** kamers, samengesteld uit leden die bewijzen het **** machtig te zijn, nemen kennis van alle zaken die in het **** moeten worden behandeld. **** **** kamers, samengesteld uit leden die bewijzen het **** machtig te zijn, nemen kennis van alle zaken die in het **** moeten worden behandeld. De tweetalige kamer, samengesteld uit leden die bewijzen het **** en het **** machtig te zijn, neemt kennis van de zaken die artikel 39/15 haar speciaal opdraagt.****><****>De kamer van de voorzitter, die bestaat uit leden die het bewijs leveren dat zij het examen van doctor, licentiaat of master in de rechten hebben afgelegd in dezelfde taal, **** of ****, als de voorzitter neemt kennis van de zaken die in de taal van zijn diploma moeten worden behandeld.****><****>Elke kamer bestaat uit ten minste drie leden.****><****>**** eerste voorzitter wijst de leden aan die deel uitmaken van de tweetalige kamer, na nauw overleg met de voorzitter.****><****>**** de kamer die op grond van het in § 2 bepaalde reglement van orde kennis neemt van zaken in het ****, houdt een rechter zitting die overeenkomstig het artikel 39/21, § 3, het bewijs levert van een voldoende kennis van het ****. § 2. Het reglement van orde dat door de algemene vergadering wordt vastgesteld en door de **** wordt goedgekeurd, bepaalt inzonderheid de bevoegdheid van elke kamer en het aantal rechters in vreemdelingenzaken dat er aan verbonden is. **** bepaalt tevens welke kamer kennis neemt van zaken in het **** of van tweetalige zaken alsook hun samenstelling.****><****>Het reglement ligt ter inzage op de griffie en wordt bekendgemaakt op de wijze bepaald door de ****. ». <****>****_article">Art. 90.**** dezelfde wet wordt een artikel 39/10 ingevoegd **** : « <****>****_article">Art. 39/10.De kamers houden zitting met één lid.****><****>Zij houden evenwel zitting met drie leden : ****_list">1° in de zaken die aan de tweetalige kamer zijn opgedragen;****_list">2° wanneer de **** geroepen wordt om zaken die na cassatie verwezen zijn, te berechten;****_list">3° wanneer de **** om de eenheid van rechtspraak te verzekeren, toepassing maakt van artikel 39/6, § 3, derde lid. **** **** kan, als de verzoeker daarom op gemotiveerde wijze vraagt in zijn verzoekschrift of ambtshalve, bevelen dat een zaak wordt verwezen naar een kamer met drie leden wanneer de juridische moeilijkheid of het belang van de zaak dan wel bijzondere omstandigheden daartoe grond opleveren. ». <****>****_article">Art. 91.In **** Ibis, hoofdstuk 2, van dezelfde wet wordt een afdeling **** ingevoegd, met het volgende opschrift : « **** ****. - **** algemene vergadering". <****>****_article">Art. 92.**** dezelfde wet wordt een artikel 39/11 ingevoegd **** : «*****». <****>****_article">Art. 93.**** dezelfde wet wordt een artikel 39/12 ingevoegd **** : «*****». <****>****_article">Art. 94.In **** Ibis, hoofdstuk 2, van dezelfde wet, worden een afdeling **** en een onderafdeling 1 ingevoegd met het volgende opschrift : « **** ****. - Het taalgebruik Onderafdeling 1. - **** van de talen in de diensten van de ****". <****>****_article">Art. 95.**** dezelfde wet wordt een artikel 39/13 ingevoegd **** : «*****». <****>****_article">Art. 96.In **** Ibis, hoofdstuk 2, afdeling ****, van dezelfde wet, wordt een onderafdeling 2 ingevoegd met het volgende opschrift : « Onderafdeling 2. - **** van de talen door de organen van de **** betrokken bij de rechtspleging". <****>****_article">Art. 97.**** dezelfde wet wordt een artikel 39/14 ingevoegd **** : «*****». <****>****_article">Art. 98.**** dezelfde wet wordt een artikel 39/15 ingevoegd **** : « <****>****_article">Art. 39/15.**** de tweetalige kamer bedoeld bij artikel 39/9, § 1, worden de verknochte zaken verwezen waarvan de behandeling in een verschillend **** moet geschieden.****><****>**** de zaak naar de tweetalige kamer wordt verwezen, moeten de geschreven akten uitgaande van de organen van de **** in het **** en in het **** gesteld zijn. De uitspraken worden in die twee talen verleend. ». <****>****_article">Art. 99.In **** Ibis, hoofdstuk 2, afdeling ****, van dezelfde wet, wordt een onderafdeling 3 ingevoegd met het volgende opschrift : « Onderafdeling 3. - **** van de talen door de partijen die voor de **** verschijnen". <****>****_article">Art. 100.**** dezelfde wet wordt een artikel 39/16 ingevoegd **** : «*****». <****>****_article">Art. 101.**** dezelfde wet wordt een artikel 39/17 ingevoegd **** : «*****». <****>****_article">Art. 102.**** dezelfde wet wordt een artikel 39/18 ingevoegd **** : «*****». <****>****_article">Art. 103.In **** **** van dezelfde wet worden een hoofdstuk 3 en een afdeling **** ingevoegd met het volgende opschrift : « Hoofdstuk 3. - **** ambt ****_section">**** ****. - **** **** voor de leden van de **** en****><****> van de griffie". <****>****_article">Art. 104.**** dezelfde wet wordt een artikel 39/19 ingevoegd **** : « <****>****_article">Art. 39/19.§ 1. De rechters in vreemdelingenzaken worden door de **** benoemd uit een uitdrukkelijk gemotiveerde lijst met drie namen, voorgedragen door de ****, nadat hij de ontvankelijkheid van de kandidaturen heeft onderzocht en de respectieve aanspraken en verdiensten van de kandidaten heeft vergeleken.****><****>**** algemene vergadering van de **** kan een **** organiseren waarvan zij de modaliteiten bepaalt. **** beslist vooraf of er een reserve van geslaagden wordt aangelegd. **** geldigheid van de **** wordt bepaald op twee jaar.****><****>**** algemene vergadering van de **** hoort de kandidaten ambtshalve of op hun verzoek. **** een **** wordt georganiseerd, dan wordt dit horen beperkt tot de geslaagde kandidaten. Zij kan daartoe ten minste drie van haar leden aanwijzen, die bij haar verslag uitbrengen over het horen van de kandidaten.****><****>De **** deelt zijn voordracht alsook alle kandidaturen en de beoordeling hiervan mee aan de ****.****><****>De kandidaat die door de algemene vergadering van de **** eenparig als eerste is voorgedragen, kan tot rechter in vreemdelingenzaken worden benoemd, tenzij de **** weigert omdat niet aan de in § 2 vastgestelde voorwaarden voldaan is.****><****>**** geval van weigering van de **** doet de algemene vergadering van de **** een nieuwe voordracht.****><****>**** er geen eenparigheid van stemmen is bij een voordracht, kan de rechter in vreemdelingenzaken enkel worden benoemd uit de personen die voorkomen op de voorgedragen lijst.****><****>De **** maakt, op initiatief van de ****, de vacante betrekkingen bekend in het Belgisch Staatsblad.****><****>**** de bekendmaking worden het aantal vacante betrekkingen vermeld, de ****, de termijn voor het indienen van de kandidaturen, die ten minste een maand bedraagt en de overheid waaraan deze moeten worden gezonden.****><****>**** voordracht wordt in het Belgisch **** bekendgemaakt; de benoeming mag niet vroeger dan vijftien dagen na die bekendmaking geschieden. § 2. Niemand kan tot rechter in vreemdelingenzaken worden benoemd tenzij hij ****, volle vijfendertig jaar oud en doctor, licentiaat of master in de rechten is, en een nuttige juridische beroepservaring van tenminste 5 jaar kan doen gelden. § 3. **** de mogelijkheid tot ontslag wegens **** bedoeld in artikel 39/29 worden de rechters in vreemdelingenzaken voor het leven benoemd.****><****>**** eerste voorzitter en de voorzitter en de **** worden in deze functies aangewezen onder de voorwaarden en op de wijze bij deze wet bepaald. ». <****>****_article">Art. 105.**** dezelfde wet wordt een artikel 39/20 ingevoegd **** : « <****>****_article">Art. 39/20.**** griffiers worden door de **** benoemd uit twee lijsten van twee kandidaten, onderscheidenlijk voorgedragen door de algemene vergadering van de **** en de ****.****><****>Niemand kan tot griffier worden benoemd tenzij hij : ****_list">1° ten volle 25 jaar oud is;****_list">2° houder is van minimum een graad van niveau ****;****_list">3° getuigt van ten minste vijf jaar nuttige ervaring. **** afwijking van de in het tweede lid, 3/, bepaalde voorwaarden, kan de griffier die overeenkomstig artikel 39/21, § 3, het bewijs moet leveren van een voldoende kennis van de **** taal, worden benoemd indien hij : ****_list">1° getuigt van ten minste één jaar nuttige ervaring;****_list">2° het bewijs kan leveren van een voldoende kennis van de **** taal. ». <****>****_article">Art. 106.**** dezelfde wet wordt een artikel 39/21 ingevoegd **** : « <****>****_article">Art. 39/21.§ 1. **** voorzitter moet door zijn diploma het bewijs leveren dat hij het examen van doctor, licentiaat of master in de rechten heeft afgelegd in de andere taal, **** of ****, dan die van de eerste voorzitter.****><****>De helft van de **** en de helft van de rechters in vreemdelingenzaken moeten door hun diploma het bewijs leveren dat zij het examen van doctor, licentiaat of master in de rechten in het **** hebben afgelegd; de andere helft van elke groep dat zij het in het **** hebben afgelegd.****><****>De helft van de griffiers moeten behoren tot de **** ****, de andere helft tot de **** ****. § 2. Ten minste drie leden van de ****, de **** van de **** en ten minste twee griffiers dienen het bewijs te leveren van de kennis van de andere taal dan die waarin hun diploma is gesteld. Bij het opleggen van de kennis van de andere taal dan die waarin het diploma gesteld is, dient er over te worden gewaakt dat niet allen tot dezelfde taalgroep behoren.****><****>**** bewijs van de kennis van de andere taal wordt geleverd overeenkomstig artikel 73, § 2, vierde lid, van de wetten op de **** van ****, gecoördineerd op 12 januari 1973.****><****>**** leden van de ****, van de griffie, de beheerder, alsook de personeelsleden van de **** kunnen dat bewijs ook leveren hetzij door te slagen in het in artikel 73, § 2, vijfde lid van de wetten op de **** van ****, gecoördineerd op 12 januari 1973 bedoelde examen, hetzij door te slagen voor een bijzonder examen. **** examen wordt afgelegd voor een commissie die wordt voorgezeten door een lid van de ****. De **** regelt de samenstelling van deze commissie, de organisatie van het examen en bepaalt de examenstof met inachtneming van de eigen behoeften van de werkzaamheden van de ****. **** examen wordt gelijkgesteld met het in artikel 73, § 2, van de wetten op de **** van ****, gecoördineerd op 12 januari 1973 bedoelde examen. § 3. Een rechter in vreemdelingenzaken en een lid van de griffie moeten bovendien het bewijs leveren van een voldoende kennis van de **** taal. **** bewijs van de kennis van deze taal wordt geleverd op de wijze bepaald in artikel 73 van de wetten op de **** van ****, gecoördineerd op 12 januari 1973, dan wel door te slagen voor een bijzonder examen dat overeenkomstig § 2, laatste lid is georganiseerd.****><****>**** examen wordt gelijkgesteld met het in artikel 73, § 3, van de wetten op de **** van ****, gecoördineerd op 12 januari 1973 bedoelde examen. ».****><****>**** geen griffier van de **** voldoet aan artikel 39/20, derde lid, wordt dit ambt uitgeoefend door de griffier van de **** van **** die het bewijs levert van een voldoende kennis van de **** taal. Deze wordt aangewezen door de eerste voorzitter van de **** van **** die dit meedeelt aan de eerste voorzitter van de ****. ». <****>****_article">Art. 107.**** dezelfde wet wordt een artikel 39/22 ingevoegd **** : «*****». <****>****_article">Art. 108.In **** Ibis, hoofdstuk 3 van dezelfde wet worden een afdeling **** en een onderafdeling 1 ingevoegd met het volgende opschrift : « **** ****. - **** aanwijzing en uitoefening van mandaten Onderafdeling 1. - De mandaten". <****>****_article">Art. 109.**** dezelfde wet wordt een artikel 39/23 ingevoegd, **** : « <****>****_article">Art. 39/23.§ 1. **** eerste voorzitter en voorzitter worden aangewezen uit de leden van de **** die tenminste vijf jaar benoemd zijn als rechter in vreemdelingenzaken of uit de ambtsdragers van de **** van **** bedoeld in artikel 69, 1° tot 3°, van de wetten op de **** van ****, gecoördineerd op 12 januari 1973, die ten minste vijf jaar benoemd zijn in voornoemde hoedanigheid.****><****>Op het ogenblik dat het mandaat van korpschef of het adjunct-mandaat van voorzitter daadwerkelijk openvalt moet de kandidaat ten minste vijf jaar verwijderd zijn van de leeftijdsgrens bedoeld in artikel 39/38. **** leeftijdsgrens geldt niet in het geval van een hernieuwing van het mandaat of van het adjunct-mandaat. » § 2. **** **** worden aangewezen uit de leden van de **** die tenminste drie jaar benoemd zijn als rechter in vreemdelingenzaken.****><****>Op het ogenblik dat het adjunct-mandaat daadwerkelijk openvalt moet de kandidaat ten minste drie jaar verwijderd zijn van de leeftijdsgrens bedoeld in artikel 39/38. **** leeftijdsgrens geldt niet in het geval van een hernieuwing van het adjunct-mandaat. § 3. **** **** wordt aangewezen uit de griffiers van de **** die tenminste drie jaar benoemd zijn als griffier of uit de griffiers van de **** van **** bedoeld in artikel 69, 4°, van de wetten op de **** van ****, gecoördineerd op 12 januari 1973, die ten minste drie jaar benoemd zijn in voornoemde hoedanigheid.****><****>Op het ogenblik dat het adjunct-mandaat daadwerkelijk openvalt moet de kandidaat ten minste drie jaar verwijderd zijn van de leeftijdsgrens bedoeld in artikel 39/38. **** leeftijdsgrens geldt niet in het geval van een hernieuwing van het adjunct-mandaat. ». <****>****_article">Art. 110.In **** Ibis, hoofdstuk 3, afdeling ****, van dezelfde wet, wordt een onderafdeling 2 ingevoegd met het volgende opschrift : « Onderafdeling 2. - **** van aanwijzing van mandaten". <****>****_article">Art. 111.**** dezelfde wet wordt een artikel 39/24 ingevoegd, **** : « <****>****_article">Art. 39/24.§ 1. De titularis van het mandaat van korpschef en van het adjunct-mandaat van voorzitter wordt door de **** aangewezen voor een mandaat van vijf jaar dat eenmaal kan worden hernieuwd.****><****>Na het verstrijken van elke periode van tien jaar wordt het ambt van korpschef en van voorzitter van rechtswege vacant verklaard. Op straffe van **** kunnen uitsluitend hun kandidatuur indienen, de kandidaten die door hun diploma het bewijs leveren dat zij het examen van doctor, licentiaat of master in de rechten hebben afgelegd in de andere taal, **** of het ****, dan die van naargelang het geval de vorige zittende korpschef of de voorzitter. De zittende korpschef of voorzitter kan meedingen voor het vacant verklaarde ambt van zijn ****.****><****>**** eerste voorzitter en de voorzitter nemen hun mandaat dezelfde dag op. **** in het tweede lid bedoelde periode van tien jaar **** voor die mandaten op die dag in. § 2. Bij hun kandidaatstelling voegen de kandidaten voor het mandaat van eerste voorzitter een beleidsplan. De **** kan het voorwerp van dit beleidsplan bepalen.****><****>**** algemene vergadering van de **** hoort de kandidaten ambtshalve.****><****>**** algemene vergadering van de **** doet, na de ontvankelijkheid van de kandidaturen te hebben onderzocht en de respectievelijke aanspraken en verdiensten van de kandidaten te hebben vergeleken, een uitdrukkelijk gemotiveerde voordracht van één kandidaat voor het vacante mandaat. **** deelt deze gemotiveerde voordracht, alsook alle kandidaturen en hun beoordeling mee aan de ****.****><****>De kandidaat die door de algemene vergadering van de **** wordt voorgedragen, kan door de **** als korpschef worden aangewezen.****><****>De **** neemt een beslissing binnen de twee maanden na ontvangst van de voordracht. **** geval van weigering beschikt de algemene vergadering van de **** vanaf de ontvangst van deze beslissing over een termijn van vijftien dagen om een nieuwe voordracht te doen overeenkomstig de hiervoor bepaalde regels.****><****>**** een tweede **** van de **** binnen een termijn van twee maanden na ontvangst van deze nieuwe voordracht, dan wordt gehandeld overeenkomstig het vorige lid, tenzij een zelfde kandidaat werd voorgedragen. **** dit laatste geval dient de **** een andere kandidaat voor te stellen dan wel te beslissen de benoemingsprocedure van voren af aan te herbeginnen. § 3. **** de derde en de tweede maand voor het beëindigen van het mandaat van korpschef of van het adjunct-mandaat van voorzitter kan de korpschef of voorzitter de algemene vergadering om een hernieuwing verzoeken van het mandaat. De korpschef voegt bij dit verzoek zijn beleidsplan alsook een rapport omtrent de uitoefening van het voorbije mandaat. De houder van het mandaat van voorzitter voegt een rapport omtrent de uitoefening van het voorbije mandaat.****><****>**** algemene vergadering van de **** beoordeelt het verzoek tot hernieuwing en beslist of het mandaat van korpschef of van het adjunct-mandaat van voorzitter wordt hernieuwd. **** beslissing tot niet hernieuwing houdt van rechtswege de **** van het mandaat in.****><****>Bij niet-hernieuwing van het mandaat van korpschef of van het adjunct-mandaat van voorzitter neemt de betrokkene bij het verstrijken van zijn mandaat het ambt of het mandaat weer op waarin hij het laatst werd benoemd of aangewezen. **** voorkomend geval geschiedt dit in ****. **** betrokkene niet is benoemd in het terug opgenomen mandaat, dan geldt deze **** als een aanwijzing voor de gehele termijn waarvoor het mandaat is verleend.****><****>Betreft het een ambtsdrager van de **** van ****, dan neemt deze zijn ambt in de **** van State terug op, ongeacht het aantal plaatsen bepaald in artikel 69 van de gecoördineerde wetten op de **** van State. Op zijn uitdrukkelijk schriftelijk verzoek uiterlijk twee maanden voor het verstrijken van het mandaat, kan hij evenwel, in voorkomend geval in ****, worden benoemd in de **** zonder dat artikel 39/19, § 1, van toepassing is. **** benoeming houdt van rechtswege het ontslag in de **** van **** in. **** behoudt in dit geval de wedde, de verhogingen, de **** en de vergoedingen die aan het ambt van ambtsdrager van de **** van State zijn verbonden tenzij aan het ambt dat hij opneemt een hogere wedde is verbonden.****><****>Het mandaat van korpschef of het adjunct-mandaat van voorzitter dat niet wordt hernieuwd of dat met toepassing van § 1, tweede lid van rechtswege vacant wordt verklaard, wordt evenwel slechts beëindigd op het ogenblik dat de eerste voorzitter of voorzitter het mandaat opneemt, zonder dat deze termijn meer dan negen maanden mag bedragen te rekenen vanaf de betekening van de beslissing tot niet hernieuwing dan wel vanaf de datum van de ****.****><****>**** de **** tweemaal opeenvolgend het zelfde mandaat van korpschef of van voorzitter heeft uitgeoefend, geniet hij gedurende de twee jaren volgend op de beëindiging van de tweede **** de overeenkomstige wedde van korpschef of voorzitter met de daaraan verbonden verhogingen en voordelen, tenzij hij een mandaat opneemt waaraan een hogere wedde is verbonden. § 4. **** **** kan zijn mandaat van korpschef of zijn adjunct-mandaat van voorzitter voortijdig ter beschikking stellen bij ter post aangetekende brief of tegen ontvangstbewijs gericht aan de ****.****><****>Het mandaat van korpschef of het adjunct-mandaat van voorzitter wordt evenwel slechts beëindigd op het ogenblik dat de nieuwe korpschef of voorzitter het mandaat opneemt, zonder dat deze termijn meer dan negen maanden mag bedragen te rekenen vanaf de ontvangst van de terbeschikkingstelling.****><****>**** bepalingen van § 3, derde lid en vierde lid, zijn van toepassing op de korpschef of de voorzitter die zijn mandaat voortijdig ter beschikking stelt.****><****>De korpschef of de voorzitter die zijn mandaat voortijdig ter beschikking stelt kan zich gedurende een termijn van twee jaar nadat hij zijn mandaat effectief neerlegde, niet opnieuw kandidaat stellen voor een mandaat van korpschef of een adjunct-mandaat van voorzitter.****><****>**** de toepassing van deze bepaling wordt niet beschouwd als een voortijdige ter **** van het adjunct-mandaat, de voorzitter die aangewezen wordt voor een mandaat van korpschef. § 5. Indien het mandaat van korpschef of het adjunct-mandaat van voorzitter openvalt vóór het verstrijken van de in § 1, tweede lid bepaalde termijn, dan kunnen, op straffe van ****, uitsluitend diegenen die voldoen aan dezelfde **** als naar gelang het geval de korpschef of de voorzitter wiens mandaat voortijdig een einde nam, hun kandidatuur indienen.****><****>**** duur van het mandaat van diegene die met toepassing van het eerste lid tot korpschef of voorzitter wordt aangewezen, is in afwijking van § 1 beperkt tot de nog resterende duur van het mandaat dat voortijdig een einde nam.****><****>Indien op het ogenblik van het daadwerkelijk openvallen van het mandaat van korpschef men nog minder dan een jaar is verwijderd van het einde van de in § 1, eerste lid bepaalde periode, dan vervangt de voorzitter de eerste voorzitter voor de nog resterende termijn van het lopende mandaat.****><****>Heeft het in het vorig lid bedoelde daadwerkelijk openvallen van het mandaat betrekking op dat van voorzitter, dan wordt deze vervangen door de **** van dezelfde ****, naar orde van ****. **** vervanging neemt van rechtswege een einde bij het aanwijzen van een nieuwe ****.****><****>**** in het derde en vierde lid bedoelde vervanging neemt van rechtswege een einde bij het aanwijzen van een nieuwe ****. ». <****>****_article">Art. 112.**** dezelfde wet wordt een artikel 39/25 ingevoegd, **** : « <****>****_article">Art. 39/25.§ 1. De titularissen van een adjunct-mandaat worden aangewezen als volgt : ****_list">1° de **** door de algemene vergadering;****_list">2° de **** wordt aangewezen door de ****, op advies van de eerste voorzitter en voorzitter. § 2. **** aanwijzingen in de in § 1 bepaalde adjunct-mandaten gebeuren voor een termijn van drie jaar die kan worden hernieuwd na evaluatie.****><****>Na negen jaar ambtsvervulling worden de betrokken **** na evaluatie vast aangewezen door de **** overheid. § 3. Bij niet-hernieuwing van het adjunct-mandaat neemt de betrokkene bij het verstrijken van zijn mandaat het ambt weer op waarin hij het laatst werd benoemd. **** voorkomend geval geschiedt dit in ****. § 4. **** **** kan zijn adjunct-mandaat voortijdig ter beschikking stellen bij ter post aangetekende brief of tegen ontvangstbewijs gericht aan de ****. Het mandaat wordt evenwel slechts beëindigd na negen maanden te rekenen vanaf de ontvangst van de terbeschikkingstelling. Deze termijn kan door de ****, op gemotiveerd verzoek van betrokkene worden ingekort.****><****>**** bepalingen van § 3 zijn van toepassing op de **** die zijn mandaat voortijdig ter beschikking stelt en geen ander mandaat opneemt. ». <****>****_article">Art. 113.**** dezelfde wet wordt een artikel 39/26 ingevoegd, **** : «*****». <****>****_article">Art. 114.In **** Ibis, hoofdstuk 3, afdeling ****, van dezelfde wet wordt een onderafdeling 3 ingevoegd, met het volgende opschrift : « Onderafdeling 3. - **** de uitoefening van het mandaat". <****>****_article">Art. 115.**** dezelfde wet wordt een artikel 39/27 ingevoegd, **** : « <****>****_article">Art. 39/27.§ 1. De houder van een mandaat van korpschef is ermee belast jaarlijks een **** op te stellen waarin inzonderheid de implementatie van zijn beleidsplan en de evaluatie ervan wordt uiteengezet. **** voorkomend geval bevat dit verslag, in nauw overleg met de voorzitter wat diens bevoegdheden betreft, de nodige bijsturingen van het plan, wijst het de behoeften aan en bevat het voorstellen om de werking van de **** te verbeteren en de gerechtelijke achterstand weg te werken. **** eerste voorzitter bezorgt het voor 1 oktober aan de **** van Binnenlandse ****.****><****>De **** kan nadere regels bepalen ter uitvoering van deze bepaling, alsook de nadere inhoud van dit ****. § 2. **** eerste voorzitter voegt bij zijn in § 1 bepaald **** de volgende gegevens betreffende het voorbije gerechtelijke jaar : ****_list">1° de statistieken per ****, waaruit blijkt hoeveel zaken in die periode zijn ingekomen alsook het aantal bij eindbeslissing beslechte zaken in diezelfde periode.**** verslag geeft tevens het totale ****; ****_list">2° de evolutie van : - de hangende zaken en van de gerechtelijke achterstand; - de personeelsformatie en -bezetting; - de logistieke middelen; - de werklast.****><****>**** in het eerste lid, 1°, bepaalde gegevens betreffende de eerste zes maanden van het lopende gerechtelijke jaar worden tevens aangereikt voor 1 april van het lopende gerechtelijke jaar.****><****>De **** bepaalt het **** volgens welk de **** worden opgesteld. ». <****>****_article">Art. 116.In **** Ibis, hoofdstuk 3, van dezelfde wet worden een afdeling **** en een onderafdeling 1 ingevoegd met het volgende opschrift : « **** ****. - **** evaluatie van de leden van de **** Onderafdeling 1. - **** bepalingen". <****>****_article">Art. 117.**** dezelfde wet wordt een artikel 39/28 ingevoegd, **** : « <****>****_article">Art. 39/28.§ 1. Met uitzondering van de houders van het mandaat van korpschef of van voorzitter, worden de leden van de **** onderworpen aan een gemotiveerde schriftelijke en beschrijvende evaluatie, hetzij een periodieke evaluatie wanneer het een benoeming betreft, hetzij een evaluatie van het adjunct-mandaat van **** en ****.****><****>**** evaluaties geschieden binnen dertig dagen na het verstrijken van de termijnen bepaald in deze afdeling.****><****>**** periodieke evaluatie omvat geen ****, behalve in het geval dat de beoordelaar oordeelt dat de geëvalueerde de vermelding "onvoldoende" verdient. **** evaluatie van de titularissen van een mandaat kan leiden tot een beoordeling "goed" of "onvoldoende". § 2. **** evaluatie geschiedt op grond van criteria die betrekking hebben op de persoonlijkheid en de intellectuele, professionele en organisatorische capaciteiten met inbegrip van de kwaliteit van de gepresteerde prestaties zonder dat hierdoor afbreuk wordt gedaan aan de onafhankelijkheid en onpartijdigheid van het lid van de ****.****><****>De **** bepaalt, op gemotiveerd voorstel van de eerste voorzitter en van de voorzitter, elk wat hun bevoegdheden betreft, de algemene vergadering gehoord, de **** rekening houdend met de eigenheid van de ambten en mandaten, en stelt nadere regels voor de toepassing van deze bepalingen op.****><****>Elke overschrijding van de termijn bedoeld in de artikelen 39/82, § 4, tweede lid en 39/85, tweede lid wordt opgenomen in het **** van het betrokken lid van de **** met vermelding van de rechtvaardiging. § 3. **** evaluatie wordt voorafgegaan door een **** tussen de geëvalueerde en de beoordelaar. **** de **** kunnen één of meerdere functioneringsgesprekken plaatsvinden.****><****>**** beoordelaar maakt een ontwerp van beoordeling op die **** reeds een voorstel van **** "onvoldoende" kan bevatten. Dit ontwerp wordt vóór het evaluatiegesprek bij gedagtekend ontvangstbewijs meegedeeld aan de geëvalueerde. Het kan nog worden aangepast in functie van het onderhoud. **** dit onderhoud stelt de beoordelaar een voorlopige beoordeling op.****><****>**** eerste voorzitter zendt bij gedagtekend ontvangstbewijs of bij een ter post aangetekende brief met ontvangstbewijs een afschrift van de voorlopige beoordeling aan de betrokkene. **** deze binnen de in het vierde lid bepaalde termijn geen schriftelijke opmerkingen op de voorlopige beoordeling, dan wordt deze na het verstrijken van deze termijn definitief.****><****>**** betrokkene kan op straffe van verval binnen een termijn van tien dagen te rekenen van de kennisgeving van de voorlopige beoordeling, zijn schriftelijke opmerkingen bij gedagtekend ontvangstbewijs of bij ter post aangetekende brief met ontvangstbewijs bezorgen aan de eerste voorzitter of de voorzitter, naargelang het geval, die het origineel bij het **** voegt en er een afschrift van bezorgt aan de beoordelaar. **** beoordelaar stelt binnen de dertig dagen na ontvangst van een afschrift van deze opmerkingen, een definitieve schriftelijke beoordeling op waarin hij deze opmerkingen schriftelijk beantwoordt. Binnen tien dagen na de ontvangst van de definitieve beoordeling, zendt de korpschef een afschrift ervan bij gedagtekend ontvangstbewijs of bij een ter post aangetekende brief met ontvangstbewijs aan de betrokkene. § 4. **** betrokkene die toepassing heeft gemaakt van § 3, vierde lid, kan op straffe van verval, binnen een termijn van tien dagen te rekenen vanaf de kennisgeving van de definitieve beoordeling, beroep instellen tegen de definitieve beoordeling bij : ****_list">1° een beoordelingscommissie bestaande uit de korpschef en de voorzitter wat de leden van de **** betreft;****_list">2° een beoordelingscommissie bestaande uit de korpschef, de voorzitter en de andere **** van dezelfde **** als de geëvalueerde, wat de **** betreft. **** beroep wordt bij gedagtekend ontvangstbewijs of bij ter post aangetekende brief met ontvangstbewijs ingediend bij de eerste voorzitter. Een tijdig ingesteld beroep schorst de uitvoering van de definitieve beoordeling.****><****>**** in het eerste lid bedoelde beoordelingscommissie hoort de betrokkene indien die daarom in zijn beroepsschrift heeft verzocht.****><****>**** beschikt over zestig dagen vanaf de ontvangst door de eerste voorzitter van het beroepsschrift, om een gemotiveerde eindbeslissing over de beoordeling te nemen. § 5. **** **** berusten bij de eerste voorzitter. **** afschrift van de definitieve beoordelingen wordt bewaard gedurende ten minste tien jaar. **** evaluaties zijn vertrouwelijk en kunnen te allen tijde door de betrokkenen ingekeken worden.****><****>**** elke benoeming, bij elke voordracht of hernieuwing van een mandaat wordt het **** van de laatste zes jaar van de betrokkene gevoegd ter attentie van de **** overheid. § 6. De **** kan de nadere **** voor de toepassing van deze bepaling vaststellen. ». <****>****_article">Art. 118.In **** Ibis, hoofdstuk 3, afdeling ****, van dezelfde wet, wordt een onderafdeling 2 ingevoegd met het volgende opschrift : « Onderafdeling 2. - **** periodieke evaluatie". <****>****_article">Art. 119.**** dezelfde wet wordt een artikel 39/29 ingevoegd, **** : « <****>****_article">Art. 39/29.§ 1. **** periodieke evaluatie vindt de eerste maal plaats één jaar te rekenen van de eedaflegging in het ambt waarin hij moet beoordeeld worden en vervolgens om de drie jaar. § 2. **** evaluatie geschiedt door de voorzitter van de kamer waarvan de geëvalueerde deel uitmaakt.****><****>**** evaluatie van de overeenkomstig artikel 39/25, § 2 vast aangewezen **** geschiedt door eerste voorzitter die, indien deze niet het bewijs levert dat hij het examen van doctor, licentiaat of master in de rechten heeft afgelegd in dezelfde taal, **** of het ****, als de beoordeelde, wordt bijgestaan door de voorzitter of door een tweetalig lid van de **** die de oudste in graad is van diegenen die behoren tot de **** van de geëvalueerde. § 3. **** een lid van de **** bij een periodieke evaluatie de definitieve **** "onvoldoende" heeft verkregen, dan leidt dit met ingang van de eerste van de maand volgend op de kennisgeving van de definitieve beoordeling gedurende zes maanden tot de inhouding van de laatste driejaarlijkse verhoging bedoeld in artikel 3 van de wet van 5 april 1955 inzake de wedden van de ambtsdragers bij de **** van **** en de magistraten en de leden van de griffie van de **** voor ****.****><****>Onverminderd het eerste lid wordt voor de in het eerste lid bepaalde duur de met toepassing van artikel 39/45 verleende afwijkingen van rechtswege opgeschort. **** deze termijn wordt geen enkele nieuwe afwijking toegestaan.****><****>**** geval van een beoordeling "onvoldoende" wordt de betrokkene opnieuw geëvalueerd na verloop van één jaar. § 4. **** een lid van de **** twee opeenvolgende vermeldingen "onvoldoende" gekregen, dan komt op verzoek van de eerste voorzitter van de **** de **** van **** in raadkamer in algemene vergadering bijeen om, op advies van de auditeur-generaal of de adjunct-auditeur-generaal, uitspraak te doen bij arrest over het ontslag wegens **** van betrokkene.****><****>**** de in het eerste lid bepaalde vordering tot ontslag wegens **** **** de auditeur-generaal of de adjunct-auditeur-generaal de **** van **** ambtshalve of op verzoek van de eerste voorzitter van de **** voor ****.****><****>**** vordering wordt uitgeoefend door de auditeur-generaal of door de adjunct-auditeur-generaal overeenkomstig artikel 75, tweede lid, van de wetten op de **** van ****, gecoördineerd op 12 januari 1973. De **** doet uitspraak binnen de zes maanden na het **** van de **** van State.****><****>De **** bepaalt bij een in Ministerraad overlegd besluit de bijzondere regels voor de versnelde rechtspleging voor de **** van **** inzake de in het eerste lid bedoelde vordering tot ontslag wegens ****, zo nodig in afwijking van de artikelen 14, 17, 18, 21, 21bis, 24, en 28 van de wetten op de **** van ****, gecoördineerd op 12 januari 1973, met uitzondering wat deze laatste bepaling betreft, van de verplichting om het arrest met redenen te omkleden.****><****>Aan het bij arrest wegens **** ontslagen lid van de **** wordt een vergoeding wegens ontslag toegekend. **** vergoeding is gelijk aan **** de laatste **** van het lid van de raad indien het ten minste twintig jaar dienst heeft, aan acht maal of zes maal deze bezoldiging naargelang het lid tien jaar dienst of minder dan tien jaar dienst heeft.****><****>**** de toepassing van deze § moet onder "bezoldiging" worden verstaan, die welke is bepaald met toepassing van de wet van 5 april 1955 inzake de wedden van de ambtsdragers bij de **** van **** en de magistraten en de leden van de griffie van de **** voor ****. § 5. Betreft het een overeenkomstig artikel 39/25, § 2 vast aangewezen ****, dan komt de **** van **** in raadkamer in algemene vergadering bijeen om, op advies van de auditeur-generaal of de adjunct-auditeur-generaal, uitspraak te doen bij arrest over het ontslag wegens **** van betrokkene uit zijn adjunct-mandaat.****><****>**** de in het voorgaande lid bepaalde vordering **** de auditeur-generaal of de adjunct-auditeur-generaal de **** van **** ambtshalve of op verzoek van de eerste voorzitter van de **** voor ****. **** vordering wordt uitgeoefend door de auditeur-generaal of door de adjunct-auditeur-generaal overeenkomstig artikel 75, tweede lid, van de gecoördineerde wetten op de **** van State. De **** doet uitspraak binnen de zes maanden na het **** van de **** van State.****><****>De **** bepaalt bij een besluit vastgesteld na overleg in de **** de bijzondere regels voor de versnelde rechtspleging voor de **** van **** inzake de in het eerste lid bedoelde vordering tot ontslag wegens **** uit het adjunct-mandaat, zo nodig in afwijking van de artikelen 14, 17, 18, 21, 21bis, 24, en 28 van de wetten op de **** van ****, gecoördineerd op 12 januari 1973, met uitzondering wat deze laatste bepaling betreft, van de verplichting om het arrest met redenen te omkleden.****><****>**** betrokken lid wiens adjunct-mandaat is ontnomen wordt herplaatst en neemt terug zijn rangorde onder de leden van de **** in. ». <****>****_article">Art. 120.In **** Ibis, hoofdstuk 3, afdeling ****, van dezelfde wet, wordt een onderafdeling 3 ingevoegd met het volgende opschrift : « Onderafdeling 3. - **** evaluatie van de mandaten van ****". <****>****_article">Art. 121.**** dezelfde wet wordt het artikel 39/30 ingevoegd, **** : « Art 39/30. § 1. **** evaluatie van de titularissen van een adjunct-mandaat van **** vindt plaats op het einde van elke termijn waarvoor het mandaat is verleend en geschiedt uiterlijk vier maanden voor het verstrijken van de termijn. § 2. **** evaluatie van de **** geschiedt door de eerste voorzitter die, indien deze niet het bewijs levert dat hij het examen van doctor, licentiaat of master in de rechten heeft afgelegd in dezelfde taal, **** of ****, als de beoordeelde, wordt bijgestaan door de voorzitter of door een tweetalig lid van de **** die de oudste in graad is van diegenen die behoren tot de **** van de geëvalueerde. § 3. **** de titularis van een adjunct-mandaat de beoordeling "goed", dan wordt zijn mandaat hernieuwd. **** de beoordeling "onvoldoende" dan neemt de betrokkene bij het verstrijken van zijn mandaat het ambt weer op waarin hij het laatst werd benoemd. **** voorkomend geval geschiedt dit in ****. **** eerste voorzitter zendt aan de **** **** Binnenlandse **** een beschikking over waarin de verlenging of het einde van het mandaat wordt vastgesteld.****><****>De titularissen van een adjunct-mandaat van ****, die na negen jaar vast aangewezen zijn, worden onderworpen aan een periodieke evaluatie. ». <****>****_article">Art. 122.In **** Ibis, hoofdstuk 3, van dezelfde wet worden een afdeling **** en een onderafdeling 1 ingevoegd met het volgende opschrift : « **** ****. - **** evaluatie van de leden van de griffie **** 1. - **** evaluatie van de ****". <****>****_article">Art. 123.**** dezelfde wet wordt een artikel 39/31 ingevoegd, **** : « <****>****_article">Art. 39/31.§ 1. **** evaluatie van het adjunct-mandaat van **** vindt plaats op het einde van elke termijn waarvoor het mandaat is verleend en geschiedt uiterlijk vier maanden voor het verstrijken van de termijn. § 2. **** evaluatie geschiedt door de eerste voorzitter volgens de procedure bepaald in artikel 39/29. **** deze niet het bewijs levert dat hij het examen van doctor, licentiaat of master in de rechten heeft afgelegd in dezelfde taal, **** of ****, als de beoordeelde, dan wordt hij bijgestaan door de voorzitter of door een tweetalig lid van de **** die de oudste in graad is van diegenen die behoren tot de **** van de geëvalueerde. § 3. **** evaluatie geschiedt op grond van criteria die betrekking hebben op de persoonlijkheid en de intellectuele, professionele en organisatorische capaciteiten met inbegrip van de kwaliteit van de geleverde prestaties De **** stelt op voorstel van de eerste voorzitter en de voorzitter de **** en de nadere regels vast voor de toepassing van deze bepaling. § 4. **** de titularis van het adjunct-mandaat de beoordeling "goed", dan wordt zijn mandaat hernieuwd. **** de beoordeling "onvoldoende" dan neemt de betrokkene bij het verstrijken van zijn mandaat het ambt weer op waarin hij het laatst werd benoemd. **** voorkomend geval geschiedt dit in ****. **** eerste voorzitter zendt aan de **** **** van Binnenlandse **** een beschikking over waarin de verlenging of het einde van het mandaat wordt vastgesteld. § 5. De titularis van het adjunct-mandaat van **** die na negen jaar vast aangewezen is, wordt onderworpen aan de in artikel 39/29 bedoelde periodieke evaluatie met inbegrip van de aldaar in §§ 3 en 5 voorziene maatregelen bij een eerste of tweede vermelding van "onvoldoende". ». <****>****_article">Art. 124.In **** Ibis, hoofdstuk 3, afdeling ****, van dezelfde wet, wordt, onder een onderafdeling 2 "**** evaluatie van de griffiers", een artikel 39/32 ingevoegd, **** : Onderafdeling 2. - **** evaluatie van de griffiers « <****>****_article">Art. 39/32.§ 1. **** de twee jaar wordt een beoordelingsstaat opgemaakt van alle griffiers.****><****>**** **** en de **** geven gezamenlijk in de beoordelingsstaat hun mening te kennen omtrent de waarde en de houding van de griffier, met inbegrip van de kwaliteit van de geleverde prestaties, met behulp van beschrijvende formules overeenkomstig de aangebrachte aanduidingen.****><****>**** beoordelaars, met uitsluiting van de ****, moeten door hun diploma het bewijs leveren dat zij het examen van doctor, licentiaat of master in de rechten hebben afgelegd in dezelfde taal, **** of ****, als de beoordeelde.****><****>**** periodieke evaluatie omvat geen ****, behalve in het geval dat de beoordelaars oordelen dat de geëvalueerde de vermelding "onvoldoende" verdient.****><****>De **** stelt nadere regels vast voor de toepassing van deze bepalingen. § 2. **** beoordelingsstaat wordt voor de eerste maal opgemaakt tussen de negende en de twaalfde maand effectieve dienst.****><****>**** beoordeling heeft betrekking op de voorbije periode sinds de vorige beoordelingsstaat.****><****>**** griffier kan een nieuwe beoordeling aanvragen, ten vroegste één jaar na de opmaak van de vorige beoordeling. § 3. **** een griffier bij een periodieke evaluatie de definitieve **** "onvoldoende" heeft verkregen, dan leidt dit met ingang van de eerste van de maand volgend op de kennisgeving van deze definitieve beoordeling gedurende zes maanden tot de inhouding van de laatste driejaarlijkse verhoging bedoeld in artikel 3 van de wet van 5 april 1955 inzake de wedden van de ambtsdragers bij de **** van **** en de magistraten en de leden van de griffie van de **** voor ****.****><****>Onverminderd het eerste lid wordt voor de in het eerste lid bepaalde duur de met toepassing van de artikelen 39/45 verleende afwijkingen van rechtswege opgeschort. **** deze termijn kunnen geen nieuwe afwijkingen worden toegestaan.****><****>**** geval van een beoordeling "onvoldoende" wordt de betrokkene opnieuw geëvalueerd na verloop van één jaar. § 4. Na twee opeenvolgende vermeldingen "onvoldoende", wordt door de korpschef een voorstel tot ontslag gedaan aan de **** overheid.****><****>**** betrokken lid van de griffie kan een beroep instellen tegen dit voorstel overeenkomstig het bepaalde in artikel 39/33. **** beroep is ****.****><****>Tot het ontslag wegens **** wordt besloten door de **** overheid.****><****>Aan het wegens **** ontslagen lid van de griffie wordt een vergoeding wegens ontslag toegekend. **** vergoeding is gelijk aan **** de laatste **** van het lid van de griffie indien het ten minste twintig jaar dienst heeft, aan acht maal of zes maal deze bezoldiging naargelang het lid tien jaar dienst of minder dan tien jaar dienst heeft.****><****>**** de toepassing van deze § moet onder "bezoldiging" worden verstaan, die welke is bepaald met toepassing van de wet van 5 april 1955 inzake de wedden van de ambtsdragers bij de **** van **** en de leden van de griffie van de **** voor ****. ». <****>****_article">Art. 125.**** dezelfde wet wordt een artikel 39/33 ingevoegd, **** : « <****>****_article">Art. 39/33.§ 1. **** in deze afdeling bedoelde evaluatie wordt voorafgegaan door een **** tussen de geëvalueerde en zijn beoordelaars. **** de **** kunnen één of meerdere functioneringsgesprekken plaatsvinden.****><****>**** beoordelaars maken gezamenlijk een ontwerp beoordeling op die **** reeds een voorstel van **** "onvoldoende" kan bevatten. Dit ontwerp wordt vóór het evaluatiegesprek bij gedagtekend ontvangstbewijs meegedeeld aan de geëvalueerde. Het kan eventueel nog worden aangepast in functie van het onderhoud. **** dit onderhoud stellen de beoordelaars gezamenlijk een voorlopige beoordeling op.****><****>**** eerste voorzitter zendt bij gedagtekend ontvangstbewijs of bij een ter post aangetekende brief met ontvangstbewijs een afschrift van de voorlopige beoordeling aan de betrokkene. **** deze binnen de in het vierde lid bepaalde termijn geen schriftelijke opmerkingen op de voorlopige beoordeling, dan wordt deze na het verstrijken van deze termijn definitief.****><****>**** betrokkene kan op straffe van verval binnen een termijn van tien dagen te rekenen van de kennisgeving van de voorlopige beoordeling, zijn schriftelijke opmerkingen bij gedagtekend ontvangstbewijs of bij ter post aangetekende brief met ontvangstbewijs bezorgen aan de eerste voorzitter of de voorzitter, naargelang het geval, die het origineel bij het **** voegt en er een afschrift van bezorgt aan de beoordelaars. Deze stellen binnen de dertig dagen na ontvangst van een afschrift van deze opmerkingen, gezamenlijk een definitieve schriftelijke beoordeling op waarin ze deze opmerkingen schriftelijk beantwoorden. Binnen tien dagen na de ontvangst van de definitieve beoordeling, zendt de eerste voorzitter, een afschrift ervan bij gedagtekend ontvangstbewijs of bij een ter post aangetekende brief met ontvangstbewijs aan de betrokkene. § 2. **** betrokkene die toepassing heeft gemaakt van § 1, vierde lid kan op straffe van verval, binnen een termijn van tien dagen te rekenen vanaf de kennisgeving van de definitieve beoordeling, beroep instellen tegen de definitieve beoordeling bij : ****_list">1° een beoordelingscommissie bestaande uit de korpschef, de voorzitter en alle **** wat de **** betreft;****_list">2° een beoordelingscommissie bestaande uit de korpschef en de voorzitter, wat de griffiers betreft. **** beroep wordt bij gedagtekend ontvangstbewijs of bij ter post aangetekende brief met ontvangstbewijs ingediend bij de eerste voorzitter. Een tijdig ingesteld beroep schorst de uitvoering van de definitieve beoordeling.****><****>**** in het eerste lid bedoelde beoordelingscommissie hoort de betrokkene indien die daarom in zijn beroepsschrift heeft verzocht.****><****>**** beschikt over zestig dagen vanaf de ontvangst door de eerste voorzitter van het beroepsschrift, om een gemotiveerde eindbeslissing over de beoordeling te nemen. § 3. **** **** berusten bij de eerste voorzitter wat de **** betreft en bij de **** wat de griffiers betreft. **** evaluaties zijn vertrouwelijk en kunnen te allen tijde door de betrokkenen worden ingekeken. Ze worden gedurende tenminste tien jaar bewaard.****><****>**** elke benoeming, bij elke voordracht of hernieuwing van een mandaat wordt het **** van de laatste zes jaar van de betrokkene gevoegd ter attentie van de **** overheid. § 4. De **** kan de nadere **** voor de toepassing van deze bepaling vaststellen. ». <****>****_article">Art. 126.In **** Ibis, hoofdstuk 3, van dezelfde wet wordt een afdeling **** ingevoegd met het volgende opschrift : « **** ****. - **** van het ambt". <****>****_article">Art. 127.**** dezelfde wet wordt een artikel 39/34 ingevoegd, **** : «*****». <****>****_article">Art. 128.**** dezelfde wet wordt een artikel 39/35 ingevoegd, **** : «*****». <****>****_article">Art. 129.**** dezelfde wet wordt een artikel 39/36 ingevoegd, **** : «*****». <****>****_article">Art. 130.In **** Ibis, hoofdstuk 3, van dezelfde wet wordt een afdeling **** ingevoegd met het volgende opschrift : « **** ****. - ****, **** en pensioenen". <****>****_article">Art. 131.**** dezelfde wet wordt een artikel 39/37 ingevoegd **** : «*****». <****>****_article">Art. 132.**** dezelfde wet wordt een artikel 39/38 ingevoegd **** : « <****>****_article">Art. 39/38.§ 1. **** leden van de **** worden in ruste gesteld wanneer zij wegens zware en blijvende gebrekkigheid niet meer in staat zijn hun ambt naar behoren te vervullen of wanneer zij de leeftijd van **** jaar hebben bereikt.****><****>**** artikelen 391, 392, 393, 395, 396 en 397 van het Gerechtelijk Wetboek zijn van toepassing op de leden van de ****. § 2. **** leden van de griffie worden in ruste gesteld wanneer zij wegens zware en blijvende gebrekkigheid niet meer in staat zijn hun ambt naar behoren te vervullen of wanneer zij 65 jaar oud zijn. **** algemene wet op de burgerlijke pensioenen is op hen toepasselijk.****><****>**** griffiers die bij het bereiken van de leeftijd van volle 65 jaar niet de wettelijke voorwaarden inzake dienst vervullen om een **** te verkrijgen, worden in disponibiliteit geplaatst volgens de regelen die voor het **** gelden. **** die geen vijf jaar dienst tellen, worden echter in dienst gehouden, tot zij de wettelijke **** hebben. § 3. **** griffiers kunnen, op voorstel van de **** bij uitzondering in dienst worden gehouden boven de § 2 gestelde grens, ingeval de **** bij hun verdere medewerking bijzonder belang heeft en zij, als zij in ruste werden gesteld, zouden moeten vervangen worden.****><****>De **** beslist over het in dienst houden van leden van de griffie, op advies van de in **** vergaderde ****.****><****>**** **** geldt slechts voor één jaar; zij kan worden vernieuwd. § 4. **** de toepassing van het tweede en vierde lid van artikel 8, § 1, van de algemene wet van 21 juni 1844 op de burgerlijke en kerkelijke pensioenen worden de in artikel 39/23 bedoelde aanwijzingen gelijkgesteld met vaste benoemingen. ». <****>****_article">Art. 133.**** dezelfde wetten wordt een artikel 39/39 ingevoegd, **** : «*****». <****>****_article">Art. 134.**** dezelfde wetten wordt een artikel 39/40 ingevoegd, **** : «*****». <****>****_article">Art. 135.**** dezelfde wetten wordt een artikel 39/41 ingevoegd, **** : «*****». <****>****_article">Art. 136.**** dezelfde wetten wordt een artikel 39/42 ingevoegd, **** : «*****». <****>****_article">Art. 137.**** dezelfde wetten wordt een artikel 39/43 ingevoegd, **** : «*****». <****>****_article">Art. 138.**** dezelfde wetten wordt een artikel 39/44 ingevoegd, **** : «*****». <****>****_article">Art. 139.In **** Ibis, hoofdstuk 3, van dezelfde wet wordt een afdeling **** ingevoegd met het volgende opschrift : « **** ****. **** en tucht". <****>****_article">Art. 140.**** dezelfde wetten wordt een artikel 39/45 ingevoegd, **** : « <****>****_article">Art. 39/45.**** ambten van lid van de **** en van de griffie zijn onverenigbaar met de rechterlijke ambten, met de uitoefening van een bij verkiezing verleend openbaar mandaat, met enige bezoldigde openbare functie of openbaar ambt van politieke of administratieve aard, met het ambt van notaris of van gerechtsdeurwaarder, met het beroep van advocaat, met de militaire stand en met de geestelijke stand.****><****>Van het eerste lid kan worden afgeweken : ****_list">1° wanneer het **** om de uitoefening van het ambt van hoogleraar of leraar, docent, lector of assistent in een inrichting voor hoger onderwijs, voorzover dat ambt gedurende niet meer dan vijf uur per week en gedurende niet meer dan twee halve dagen per week wordt uitgeoefend;****_list">2° wanneer het **** om de uitoefening van het ambt van lid van een examencommissie;****_list">3° wanneer het **** om de deelneming aan een commissie, een raad of comité van advies, voor zover het aantal bezoldigde opdrachten of ambten beperkt blijft tot twee en het geheel van de bezoldiging niet hoger is dan het tiende deel van de jaarlijkse **** van het hoofdambt in de ****. **** afwijkingen worden door de **** of door de **** toegestaan, naargelang het **** om een afwijking bepaald in het 1/ dan wel in het 2/ en het 3/. Zij worden toegestaan na eensluidend advies van de eerste voorzitter. ». <****>****_article">Art. 141.**** dezelfde wetten wordt een artikel 39/46 ingevoegd, **** : «*****». <****>****_article">Art. 142.**** dezelfde wetten wordt een artikel 39/47 ingevoegd, **** : « <****>****_article">Art. 39/47.**** is hun verboden : ****_list">1° mondeling of schriftelijk de verdediging van de belanghebbenden te voeren of hun consult te geven;****_list">2° in een scheidsgerecht op te treden tegen bezoldiging;****_list">3° hetzij persoonlijk, hetzij door een tussenpersoon, enige handel te drijven, als zaakwaarnemer op te treden, deel te nemen aan de leiding of het beheer van of aan het toezicht op handelsvennootschappen of ****- of handelsverrichtingen. **** afwijking van het eerste lid, 3/, kan de ****, in bijzondere gevallen, de deelneming in het toezicht op industriële vennootschappen of inrichtingen toestaan. ». <****>****_article">Art. 143.**** dezelfde wetten wordt een artikel 39/48 ingevoegd, **** : «*****». <****>****_article">Art. 144.**** dezelfde wetten wordt een artikel 39/49 ingevoegd, **** : «*****». <****>****_article">Art. 145.**** dezelfde wetten wordt een artikel 39/50 ingevoegd, **** : «*****». <****>****_article">Art. 146.**** dezelfde wetten wordt een artikel 39/51 ingevoegd, **** : «*****». <****>****_article">Art. 147.**** dezelfde wetten wordt een artikel 39/52 ingevoegd, **** : «*****». <****>****_article">Art. 148.**** dezelfde wetten wordt een artikel 39/53 ingevoegd, **** : «*****». <****>****_article">Art. 149.In **** ****, van dezelfde wet, wordt een hoofdstuk 4 ingevoegd met het volgende opschrift : «*****» <****>****_article">Art. 150.**** dezelfde wet wordt een artikel 39/54 ingevoegd, **** : «*****». <****>****_article">Art. 151.**** dezelfde wet wordt een artikel 39/55 ingevoegd, **** : « <****>****_article">Art. 39/55.De **** benoemt, bij een besluit vastgesteld na overleg in de **** en na advies van de algemene vergadering van de ****, een beheerder voor een **** periode van vijf jaar.****><****>Niemand kan benoemd worden tot beheerder indien hij : ****_list">1° niet de leeftijd van 30 jaar heeft bereikt;****_list">2° geen houder is van een diploma dat toegang verleent tot de betrekkingen van niveau **** in de **** of een dergelijke betrekking uitoefent;****_list">3° niet het bewijs levert van ten minste 3 jaar ervaring in het domein van de te begeven functie. **** de bepalingen van deze wet zijn de bepalingen tot regeling van het administratief en geldelijk statuut van het personeel van de **** van toepassing op de beheerder. De **** bepaalt de **** van het personeel van niveau **** van de federale overheidsdiensten die aan de beheerder wordt toegekend, zonder dat die hoger mag zijn dan die welke is toegekend aan de beheerder van de **** van State. **** beheerder moet het bewijs leveren van de kennis van de andere taal, **** of ****, dan die van zijn diploma. ». <****>****_article">Art. 152.In **** ****, van dezelfde wet worden een hoofdstuk 5 en een afdeling **** ingevoegd met het volgende opschrift : «*****»****><****> <****>****_article">Art. 153.**** dezelfde wet wordt een artikel 39/56, ingevoegd **** : «*****». <****>****_article">Art. 154.**** dezelfde wet wordt een artikel 39/57 ingevoegd **** : « <****>****_article">Art. 39/57.**** beroep tegen een beslissing bedoeld in artikel 39/2, § 1, eerste lid, met uitzondering van de beslissingen bedoeld in het derde lid van dezelfde paragraaf, moet worden ingesteld met een verzoekschrift binnen de vijftien dagen na de kennisgeving van de beslissing waartegen het is gericht.****><****>**** in artikel 39/2, §§ 1, derde lid, en 2, bedoeld beroep tot nietigverklaring moet worden ingesteld met een verzoekschrift binnen de dertig dagen na de kennisgeving van de beslissing waartegen het is gericht. ». <****>****_article">Art. 155.**** dezelfde wet wordt een artikel 39/58. ingevoegd **** : «*****». <****>****_article">Art. 156.**** dezelfde wet wordt een artikel 39/59 ingevoegd **** : « <****>****_article">Art. 39/59.§ 1. **** de **** partij het administratief dossier niet binnen de vastgestelde termijn toestuurt, worden de door de **** partij aangehaalde feiten als bewezen geacht.****><****>**** vermoeden is niet van toepassing in het geval van tussenkomst bedoeld in artikel 39/72, § 2.****><****>De nota ingediend door de **** partij wordt ambtshalve uit de debatten geweerd wanneer zij niet is ingediend binnen de termijn bepaald in artikel 39/72. § 2. **** partijen verschijnen ter terechtzitting of zijn er vertegenwoordigd.****><****>**** de **** partij noch verschijnt noch vertegenwoordigd is, wordt het beroep verworpen. **** andere partijen die niet zijn verschenen of niet vertegenwoordigd zijn, worden geacht in te stemmen met de vordering of het beroep. **** elke kennisgeving van een beschikking tot vaststelling van de **** wordt melding gemaakt van deze paragraaf. ». <****>****_article">Art. 157.**** dezelfde wet wordt een artikel 39/60 ingevoegd **** : «*****». <****>****_article">Art. 158.**** dezelfde wet wordt een artikel 39/61 ingevoegd **** : «*****». <****>****_article">Art. 159.**** dezelfde wet wordt een artikel 39/62 ingevoegd **** : «*****». <****>****_article">Art. 160.**** dezelfde wet wordt een artikel 39/63 ingevoegd **** : «*****». <****>****_article">Art. 161.**** dezelfde wet wordt een artikel 39/64 ingevoegd **** : « <****>****_article">Art. 39/64.De terechtzittingen van de **** zijn openbaar.****><****>**** deze met toepassing van artikel 39/77, § 1, eerste lid gehouden worden op de **** plaats waar de vreemdeling zich bevindt of op de plaats waar hij ter beschikking gesteld wordt van de ****, is er openbaarheid binnen de perken dat de **** dit toelaat.****><****>**** **** of de rechter in vreemdelingenzaken kan ambtshalve of op verzoek van een van de partijen bevelen dat de zaak met gesloten deuren wordt behandeld.****><****>Hij kan dat eveneens bevelen wanneer het administratief dossier stukken bevat die hij, ambtshalve of op vraag van een van de partijen, als vertrouwelijk heeft erkend. ». <****>****_article">Art. 162.**** dezelfde wet wordt een artikel 39/65 ingevoegd **** : «*****». <****>****_article">Art. 163.**** dezelfde wet wordt een artikel 39/66 ingevoegd **** : «*****». <****>****_article">Art. 164.**** dezelfde wet wordt een artikel 39/67 ingevoegd **** : « <****>****_article">Art. 39/67.De uitspraken van de **** zijn niet vatbaar voor verzet, **** of herziening. Ze zijn enkel vatbaar voor het cassatieberoep voorzien bij artikel 14, § 2, van de gecoördineerde wetten op de **** van State. ». <****>****_article">Art. 165.**** dezelfde wet wordt een artikel 39/68 ingevoegd **** : «*****». <****>****_article">Art. 166.In **** Ibis, hoofdstuk 5, van dezelfde wet worden een afdeling **** en een onderafdeling 1 ingevoegd met het volgende opschrift : «*****» <****>****_article">Art. 167.**** dezelfde wet wordt een artikel 39/69 ingevoegd **** : « <****>****_article">Art. 39/69.§ 1. **** verzoekschrift wordt ondertekend door de partij of door een advocaat die voldoet aan de voorwaarden gesteld in artikel 39/56.****><****>**** verzoekschrift moet op straffe van nietigheid : ****_list">1° de naam, nationaliteit, woonplaats van de **** partij, en het kenmerk van haar dossier bij de **** partij zoals vermeld op de bestreden beslissing bevatten;****_list">2° de keuze van woonplaats in **** bevatten;****_list">3° de beslissing vermelden waartegen het beroep gericht is;****_list">4° een uiteenzetting van de feiten en de middelen bevatten die ter ondersteuning van het beroep worden ingeroepen en tevens, wanneer nieuwe gegevens als bepaald in artikel 39/76, § 1, vierde lid worden aangebracht, dat er, wat hem betreft, ernstige aanwijzingen bestaan van een gegronde vrees voor vervolging in de zin van het Internationaal **** betreffende de status van vluchtelingen, ondertekend te **** op 28 juli 1951, of dat hij een reëel risico zou lopen op ernstige schade zoals bepaald in artikel 48/4, de redenen waarom deze niet op het gepaste ogenblik aan de ****-generaal voor de vluchtelingen en de **** konden meegedeeld worden;****_list">5° de taal voor het overeenkomstig artikel 39/60 horen ter terechtzitting vermelden;****_list">6° ingediend worden in het **** of het ****, afhankelijk van de taal van de behandeling zoals bepaald met toepassing van artikel 51/4;****_list">7° ondertekend zijn door de verzoeker of zijn advocaat. **** de rol worden niet geplaatst : ****_list">1° beroepen zonder afschrift van de bestreden akte of van het stuk waarbij de handeling ter kennis is gebracht van de **** partij;****_list">2° beroepen waarbij geen zes afschriften ervan gevoegd zijn;****_list">3° de beroepen waarvoor het geheven **** niet is gekweten. § 2. **** de gevallen dat de verzoeker ter beschikking gesteld wordt van de regering of zich bevindt in een **** plaats zoals bedoeld in artikel 74/8, kan het verzoekschrift ook worden ingediend door afgifte ervan, ter ****, aan de directeur van de **** of aan de directeur van de **** plaats waar hij zich bevindt, of aan een van hun gemachtigden, die op het verzoekschrift de datum vermeldt waarop het werd ingediend, een ontvangstbewijs ervan aan de verzoeker of zijn advocaat afgeeft en het onmiddellijk overzendt aan de ****. § 3. **** **** of de door hem aangewezen griffier geeft onmiddellijk op de door de **** in een besluit vastgesteld na overleg in de **** bepaalde wijze, na ontvangst van de beroepen die op de rol worden ingeschreven, kennis ervan aan de **** of zijn gemachtigde, behalve wanneer het beroep is afgegeven aan de gemachtigde van de **** met toepassing van § 2. ». <****>****_article">Art. 168.**** dezelfde wet wordt een artikel 39/70 ingevoegd **** : «*****». <****>****_article">Art. 169.In **** Ibis, hoofdstuk 5, afdeling ****, van dezelfde wet wordt een onderafdeling 2 ingevoegd met het volgende opschrift : «*****» <****>****_article">Art. 170.**** dezelfde wet wordt een artikel 39/71 ingevoegd **** : «*****» . <****>****_article">Art. 171.**** dezelfde wet wordt een artikel 39/72 ingevoegd **** : « <****>****_article">Art. 39/72.§ 1. **** **** partij bezorgt de griffier binnen acht dagen na de kennisgeving van het beroep het administratief dossier, waarbij ze een nota met opmerkingen kan voegen.****><****>**** de vreemdeling in zijn verzoekschrift nieuwe gegevens aanbrengt, dan wordt de in het eerste lid bepaalde termijn op vijftien dagen gebracht. § 2. **** vreemdeling aan wie kennis wordt gegeven van een beroep door de **** tegen de beslissing van de ****-generaal voor de vluchtelingen en de ****, kan binnen vijftien dagen na die kennisgeving een verzoek tot tussenkomst indienen. Bij ontstentenis van kennisgeving, kan de kamer waarbij de zaak aanhangig is, een latere tussenkomst toelaten.****><****>**** voor het verzoek tot tussenkomst een recht dient te worden betaald, wordt het pas onderzocht als dit recht is voldaan. ». <****>****_article">Art. 172.**** dezelfde wet wordt een artikel 39/73 ingevoegd **** : « <****>****_article">Art. 39/73.§ 1. Onmiddellijk na ontvangst van het verzoekschrift onderzoekt de aangewezen **** of rechter bij voorrang de beroepen waarvan het beroep doelloos, kennelijk onontvankelijk, of waarvan afstand wordt gedaan of die dienen van de rol te worden afgevoerd.****><****>**** **** of de aangewezen rechter roept de **** partij, de **** partij en in voorkomend geval de vreemdeling die bij de beslechting van de zaak een belang heeft indien het een beroep betreft dat is ingediend door de **** of zijn gemachtigde, op om op korte termijn voor hem te verschijnen. **** de beschikking wordt melding gemaakt van deze bepaling en wordt bondig de grond weergegeven.****><****>**** verzoek tot tussenkomst vanwege de belanghebbende vreemdeling kan worden ingediend op de terechtzitting. § 2. Ter terechtzitting zet de **** of de rechter in zijn beknopt verslag uiteen om welke reden de afstand van het geding kan worden uitgesproken, de **** kennelijk niet bevoegd is of het beroep zonder voorwerp of kennelijk onontvankelijk is.****><****>**** de partijen te hebben gehoord in hun replieken die beperkt zijn tot de in de § 1, tweede lid aangehaalde reden, doet de **** of de rechter onverwijld uitspraak. Besluit hij niet tot de afstand of de verwerping van het beroep om de reden aangehaald in het tweede lid, dan wordt de procedure overeenkomstig de navolgende artikelen voortgezet. ». <****>****_article">Art. 173.**** dezelfde wet wordt een artikel 39/74 ingevoegd **** : «*****». <****>****_article">Art. 174.**** dezelfde wet wordt een artikel 39/75 ingevoegd **** : «*****» . <****>****_article">Art. 175.**** dezelfde wet wordt een artikel 39/76 ingevoegd **** : « <****>****_article">Art. 39/76.§ 1. **** **** **** of de aangewezen rechter in vreemdelingenzaken onderzoekt steeds of hij de bestreden beslissing kan bevestigen of hervormen.****><****>**** **** **** of de aangewezen rechter in vreemdelingenzaken onderzoekt slechts de nieuwe gegevens als aan twee voorwaarden is voldaan : ****_list">1° deze nieuwe gegevens zijn opgenomen in het oorspronkelijk verzoekschrift of, indien met toepassing van artikel 39/72, § 1, een verzoek tot tussenkomst wordt ingediend, in het verzoekschrift tot tussenkomst;****_list">2° de verzoeker of de tussenkomende partij in het geval bedoeld in artikel 39/72, § 2, moet aantonen dat hij deze gegevens niet vroeger heeft kunnen inroepen in de administratieve procedure. **** afwijking van het tweede lid en **** van artikel 39/60, tweede lid, kan de **** met het oog op een goede rechtsbedeling, beslissen om elk nieuw gegeven in aanmerking te nemen dat hem ter kennis wordt gebracht door de partijen, met inbegrip van hun verklaringen ter terechtzitting, onder de cumulatieve voorwaarden dat : ****_list">1° deze gegevens steun vinden in het ****;****_list">2° ze van die aard zijn dat ze op een zekere wijze het gegrond of ongegrond karakter van het beroep kunnen aantonen;****_list">3° de partij aannemelijk maakt dat zij deze nieuwe gegevens niet eerder in de procedure kon meedelen. Zijn nieuwe gegevens in de zin van deze bepaling die welke betrekking hebben op feiten of situaties die zich hebben voorgedaan na de laatste fase in de administratieve procedure waarin de gegevens hadden kunnen worden aangebracht en alle eventuele nieuwe elementen en/of nieuwe bewijzen of elementen ter ondersteuning van de tijdens de administratieve behandeling weergegeven feiten of redenen.****><****>De ****-generaal voor de vluchtelingen en de **** kan op eigen initiatief of op verzoek van een van de partijen, de met toepassing van het derde lid aangebrachte nieuwe gegevens onderzoeken en hierover schriftelijk verslag uitbrengen binnen de door de **** **** of de rechter in vreemdelingenzaken verleende termijn, tenzij deze laatste oordeelt dat hij voldoende is ingelicht om te besluiten.****><****>Een schriftelijk verslag dat niet binnen de gestelde termijn is ingediend, wordt ambtshalve uit de debatten geweerd. **** **** partij dient, binnen de door de rechter bepaalde termijn, een **** op dit schriftelijk verslag in te dienen op straffe van dat anders de door de **** partij aangevoerde nieuwe gegevens uit de debatten worden geweerd. § 2. **** de **** **** of rechter in vreemdelingenzaken om de reden bepaald in artikel 39/2, § 1, tweede lid, 2°, de zaak niet ten gronde onderzoeken, dan motiveert hij dit in zijn beslissing en vernietigt hij de bestreden beslissing. **** dit geval zendt de **** of de door deze aangewezen griffier de zaak onmiddellijk terug naar de ****-generaal voor de vluchtelingen en ****. § 3. **** **** **** of rechter in vreemdelingenzaken neemt een beslissing binnen de drie maanden na de ontvangst van het beroep.****><****>Betreft het een beroep in een zaak die de ****-generaal voor de vluchtelingen en **** overeenkomstig artikel 52, § 5, 52/2, § 1 of § 2, 3°, 4° of 5° met voorrang heeft behandeld, dan worden deze beroepen eveneens bij voorrang behandeld door de ****. **** in het eerste lid bepaalde termijn wordt ingekort tot twee maanden. ». <****>****_article">Art. 176.In **** Ibis, hoofdstuk 5, afdeling ****, van dezelfde wet, wordt een onderafdeling 3 ingevoegd met het volgende opschrift : «*****» <****>****_article">Art. 177.**** dezelfde wet wordt een artikel 39/77 ingevoegd **** : « <****>****_article">Art. 39/77.§ 1. Indien het een beroep betreft ingediend door een vreemdeling die zich bevindt in een **** plaats zoals bedoeld in artikel 74/8 of die ter beschikking is gesteld van de ****, dan zendt de **** of de door hem aangewezen griffier onmiddellijk en ten laatste binnen de werkdag zijnde geen zaterdag, zondag of feestdag, na de ontvangst van het beroep dat op de rol mag worden ingeschreven, een afschrift ervan aan de commissaris-generaal voor de vluchtelingen en de ****. **** griffier verzoekt hem om het dossier ter griffie neer te leggen binnen de door hem gestelde termijn die ten hoogste drie werkdagen bedraagt, te rekenen vanaf de kennisgeving.****><****>**** de neerlegging van het administratief dossier of, indien geen is neergelegd binnen de gestelde termijn, stelt de **** of de door hem aangewezen rechter in vreemdelingenzaken dit beroep onmiddellijk vast en roept de partijen op om voor hem te verschijnen binnen ten hoogste vijf dagen volgend op de dag van de ontvangst van de ****.****><****>**** **** of de door hem aangewezen rechter kan de partijen bij beschikking eventueel op de **** plaats zoals bedoeld in artikel 74/8 waar de vreemdeling zich bevindt of op de plaats waar hij ter beschikking gesteld wordt van de regering, oproepen, op de door hem bepaalde dag en uur, zelfs op zon- en feestdagen.****><****>De oproeping bepaalt de dag vanaf wanneer het administratief dossier ter griffie kan worden ingezien door de partijen en hun advocaat.****><****>**** de **** partij het administratief dossier niet van te voren tijdig heeft overgezonden, overhandigt ze het ter terechtzitting aan de voorzitter die de nodige maatregelen neemt om aan de overige partijen in het geding de gelegenheid te geven er inzage van te nemen. § 2. **** **** of de aangewezen rechter in vreemdelingenzaken beslist overeenkomstig artikel 39/76, §§ 1 en 2.****><****>**** **** **** of rechter in vreemdelingenzaken neemt een beslissing binnen de vijf werkdagen die volgen op de sluiting van de debatten. Hij kan de onmiddellijke tenuitvoerlegging van de beslissing bevelen. § 3 **** aanhangige beroep ten aanzien van een vreemdeling die in de loop van de procedure wordt opgenomen in een **** plaats zoals bedoeld in artikel 74/8 of die ter beschikking is gesteld van de regering wordt van rechtswege afgehandeld volgens de versnelde procedure. Tenzij het beroep reeds is vastgesteld, verloopt in dat geval de procedure overeenkomstig dit artikel ongeacht de stand waarin die zich bevindt met dien verstande dat de in § 1, vijfde lid, bepaalde termijn ten minste drie werkdagen bedraagt. § 4. De overeenkomstig artikel 74/5, § 6 van rechtswege gelijkgestelde beslissing wordt behandeld overeenkomstig de in deze onderafdeling bepaalde versnelde procedure. ». <****>****_article">Art. 178.In **** Ibis, hoofdstuk 5, van dezelfde wet worden een afdeling **** en een onderafdeling 1 ingevoegd met het volgende opschrift : «*****» <****>****_article">Art. 179.**** dezelfde wet wordt een artikel 39/78 ingevoegd, **** : « <****>****_article">Art. 39/78.**** beroep wordt ingediend op de wijze bepaald in artikel 39/69 met dien verstande dat het bepaalde in artikel 39/69, § 1 tweede lid, 4° wat het aanvoeren van nieuwe gegevens betreft en 6° geen toepassing vindt.****><****>Onverminderd het bepaalde in artikel 39/69, § 1, derde lid, worden niet op de rol geplaatst, vorderingen waarvoor een recht is vereist dat niet is betaald. ». <****>****_article">Art. 180.**** dezelfde wet wordt een artikel 39/79 ingevoegd, **** : « <****>****_article">Art. 39/79.§ 1. Behalve mits toestemming van betrokkene, kan tijdens de voor het indienen van het beroep vastgestelde termijn en tijdens het onderzoek van dit beroep, gericht tegen de in het tweede lid bepaalde beslissingen, ten aanzien van de vreemdeling geen enkele maatregel tot verwijdering van het grondgebied gedwongen worden uitgevoerd en mogen geen zodanige maatregelen ten opzichte van de vreemdeling worden genomen wegens feiten die aanleiding hebben gegeven tot de beslissing waartegen dat beroep is ingediend.****><****>**** in het eerste lid bedoelde beslissingen zijn : ****_list">1° de beslissing tot weigering van de machtiging tot verblijf van de in artikel 10 bis bedoelde vreemdelingen, op voorwaarde dat de vreemdeling die vervoegd werd, nog steeds in het **** verblijft, niet langer in het **** verblijft dan de beperkte duur van zijn machtiging tot verblijf of niet het voorwerp uitmaakt van een bevel om het grondgebied te verlaten;****_list">2° de beslissing tot weigering van de erkenning van het recht op verblijf of die een einde maakt aan het recht op verblijf, genomen in toepassing van artikel 11, §§ 1 en 2;****_list">3° het bevel om het grondgebied te verlaten, afgeleverd aan de in artikel 10bis, § 2, bedoelde familieleden op basis van artikel 13, § 4, eerste lid, of aan de in artikel 10bis, § 1, bedoelde familieleden, om dezelfde redenen, op voorwaarde dat de vreemdeling die vervoegd werd, nog steeds in het **** verblijft, niet langer in het **** verblijft dan de beperkte duur van zijn machtiging tot verblijf of niet het voorwerp uitmaakt van een bevel om het grondgebied te verlaten";****_list">4° de terugwijzing, voor zover deze beslissing overeenkomstig artikel 20, eerste lid, niet reeds het voorwerp is geweest van een advies van de **** van advies voor vreemdelingen;****_list">5° het verwerpen van een aanvraag om machtiging tot vestiging;****_list">6° de beslissing waarin de vreemdeling, in toepassing van artikel 22, ertoe verplicht wordt bepaalde plaatsen te verlaten, ervan verwijderd te blijven of in een bepaalde plaats te verblijven;****_list">7° elke beslissing tot weigering van erkenning van een **** aan een ****-vreemdeling op grond van toepasselijke **** regelgeving alsmede iedere beslissing waarbij een einde gemaakt wordt aan het verblijf van de ****-student op basis van artikel 44bis;****_list">8° elke beslissing tot verwijdering van een ****-vreemdeling die vrijgesteld is van de verplichting een verblijfsvergunning te bekomen verschillend aan het document dat zijn binnenkomst op het **** grondgebied mogelijk heeft gemaakt;****_list">9° de beslissing tot weigering van de machtiging tot verblijf, die wordt aangevraagd op basis van artikel 58, door een vreemdeling die in **** **** te studeren. § 2. **** ****-vreemdeling zal bij een betwisting bedoeld in § 1, tweede lid, 6° en 7° **** gemachtigd worden door de **** of zijn gemachtigde om zijn verdediging in persoon te voeren, behalve wanneer zijn verschijning kan leiden tot ernstige verstoring van de openbare orde of de openbare veiligheid of wanneer het beroep betrekking heeft op een weigering van de toegang tot het grondgebied.****><****>**** bepaling is eveneens van toepassing voor de **** van State, optredend als **** tegen een uitspraak van de ****. ». <****>****_article">Art. 181.**** dezelfde wet wordt een artikel 39/80 ingevoegd, **** : «*****». <****>****_article">Art. 182.In **** Ibis, hoofdstuk 5, afdeling ****, van dezelfde wet wordt een onderafdeling 2 ingevoegd met het volgende opschrift : «*****» <****>****_article">Art. 183.**** dezelfde wet wordt een artikel 39/81 ingevoegd, **** : « <****>****_article">Art. 39/81.**** **** verloopt op dezelfde wijze als bepaald in de artikelen : - 39/71; - 39/72, § 1, eerste lid; - 39/73, § 1, eerste en tweede lid en § 2; - 39/74; - 39/75; - 39/76, § 3 eerste lid; - 39/77. ». <****>****_article">Art. 184.In **** Ibis, hoofdstuk 5, afdeling ****, van dezelfde wet worden een onderafdeling 3 en een paragraaf 1 ingevoegd met het volgende opschrift : « Onderafdeling 3. - **** administratief kort geding § 1. De schorsing. » <****>****_article">Art. 185.**** dezelfde wet wordt een artikel 39/82 ingevoegd, **** : « <****>****_article">Art. 39/82.§ 1.**** een akte van een administratieve overheid vatbaar is voor vernietiging krachtens artikel 39/2, dan kan de **** als enige de schorsing van de tenuitvoerlegging ervan bevelen.****><****>**** de partijen gehoord zijn of behoorlijk opgeroepen, wordt de schorsing bevolen bij gemotiveerde uitspraak van de voorzitter van de **** kamer of van de rechter in vreemdelingenzaken die hij daartoe aanwijst.****><****>**** geval van uiterst dringende noodzakelijkheid kan de schorsing bij voorraad worden bevolen, zonder dat de partijen of sommige van hen zijn gehoord.****><****>**** verzoeker dient, wanneer hij de schorsing van de tenuitvoerlegging vordert, te opteren hetzij voor een vordering bij uiterst dringende noodzakelijkheid, hetzij voor een gewone schorsing. Hij kan op straffe van niet-ontvankelijkheid noch gelijktijdig noch opeenvolgend hetzij opnieuw toepassing maken van het derde lid, hetzij in zijn in § 3 bedoeld verzoekschrift andermaal de schorsing vorderen.****><****>**** afwijking van het vierde lid en onverminderd het bepaalde in § 3, belet de verwerping van een vordering tot schorsing bij uiterst dringende noodzakelijkheid niet dat de verzoeker nadien een vordering tot schorsing volgens de gewone procedure instelt indien deze vordering tot schorsing bij uiterst dringende noodzakelijkheid werd verworpen omdat de uiterst dringende noodzakelijkheid niet afdoende werd aangetoond. § 2. De schorsing van de tenuitvoerlegging kan alleen worden bevolen als ernstige middelen worden aangevoerd die de vernietiging van de aangevochten akte kunnen verantwoorden en op voorwaarde dat de onmiddellijke tenuitvoerlegging van de akte een moeilijk te herstellen ernstig nadeel kan berokkenen.****><****>De uitspraken waarbij de schorsing is bevolen, kunnen worden ingetrokken of gewijzigd op verzoek van de partijen. § 3. **** in het geval van uiterst dringende noodzakelijkheid moeten in één en dezelfde akte zowel de vordering tot schorsing al het beroep tot nietigverklaring worden ingesteld.****><****>In het opschrift van het verzoekschrift dient te worden vermeld dat hetzij een beroep tot nietigverklaring wordt ingesteld, hetzij een vordering tot schorsing en een beroep tot nietigverklaring. **** aan deze **** niet voldaan, dan wordt het verzoekschrift geacht enkel een beroep tot nietigverklaring te bevatten.****><****>**** een beroep tot nietigverklaring is ingediend, is een navolgende vordering tot schorsing niet ontvankelijk, onverminderd de mogelijkheid in hoofde van de verzoeker om, indien de beroepstermijn nog niet is verstreken, een nieuw beroep tot nietigverklaring in te stellen waar een vordering tot schorsing is bijgevoegd op de wijze bepaald als hiervoor.****><****>**** vordering bevat een uiteenzetting van de middelen en de feiten die volgens de indiener ervan het bevelen van de schorsing of, in voorkomend geval, van voorlopige maatregelen rechtvaardigen.****><****>De schorsing en de andere voorlopige maatregelen die zouden zijn bevolen voor het indienen van het verzoekschrift tot nietigverklaring van de akte wordt door de voorzitter van de kamer of door de rechter in vreemdelingenzaken die hij aanwijst die ze heeft uitgesproken onmiddellijk opgeheven als hij vaststelt dat binnen de in de **** vastgestelde termijn geen enkel verzoekschrift tot nietigverklaring is ingediend waarin de middelen worden aangevoerd die ze gerechtvaardigd hadden. § 4. **** voorzitter van de kamer of de rechter in vreemdelingenzaken die hij aanwijst doet binnen dertig dagen uitspraak over de vordering tot schorsing. **** de schorsing is bevolen, wordt binnen vier maanden na de uitspraak van de rechterlijke beslissing uitspraak gedaan over het verzoekschrift tot nietigverklaring.****><****>**** de vreemdeling het voorwerp is van een ****- of **** waarvan de tenuitvoerlegging ervan imminent is, en heeft hij nog geen vordering tot schorsing ingeleid, dan kan hij de schorsing van deze beslissing vorderen bij uiterst dringende noodzakelijkheid. **** de vreemdeling met toepassing van deze bepaling binnen de vierentwintig uren na de betekening van de beslissing een vordering bij uiterst dringende noodzakelijkheid ingeleid, dan wordt deze afgedaan binnen de **** uren na de ontvangst door de **** van de vordering tot schorsing van de tenuitvoerlegging bij uiterst dringende noodzakelijkheid. **** de **** **** of rechter in **** niet binnen deze termijn tot een uitspraak, dan moet hij daarvan de eerste voorzitter of voorzitter op de hoogte brengen. Deze neemt de nodige maatregelen opdat er ten laatste binnen de 72 uur na de ontvangst van het verzoekschrift een uitspraak wordt gewezen.****><****>Inzonderheid kan hij daartoe de zaak evoceren en er zelf uitspraak over doen. **** de **** zich evenwel niet heeft uitgesproken binnen de voormelde 72 uur of indien de schorsing niet werd toegestaan, dan wordt de **** van de maatregel opnieuw mogelijk. § 5. De **** kan, volgens een versnelde rechtspleging vastgesteld door de ****, de akte nietig verklaren waarvan de schorsing gevorderd wordt, indien de tegenpartij binnen acht dagen te rekenen van de kennisgeving van de uitspraak waarbij de schorsing bevolen wordt, geen verzoek tot voortzetting van de rechtspleging heeft ingediend. § 6. **** aanzien van de **** partij geldt een vermoeden van afstand van geding wanneer de **** partij, nadat de vordering tot schorsing van een akte of een reglement afgewezen is, geen verzoek tot voortzetting van de rechtspleging indient binnen een termijn van acht dagen die ingaat met de kennisgeving van de uitspraak. § 7. De **** bepaalt, bij een besluit vastgesteld na overleg in de ****, de procedure betreffende de in dit artikel bedoelde vorderingen. Voor het behandelen van kennelijk **** en kennelijk ongegronde vorderingen tot schorsing van de tenuitvoerlegging kunnen specifieke regels worden bepaald. **** de gevallen waarin de schorsing van de tenuitvoerlegging is bevolen kan eveneens in een specifieke procedure voor de behandeling ten gronde worden voorzien.****><****>In het geval dat de schorsing van de tenuitvoerlegging wordt bevolen wegens ****, wordt de zaak verwezen naar de algemene vergadering van de ****.****><****>**** de algemene vergadering de akte waartegen het beroep is gericht niet vernietigt, houdt de schorsing onmiddellijk op gevolg te hebben.****><****>**** dit geval wordt de zaak voor de behandeling van eventuele andere middelen verwezen naar de kamer waarbij zij oorspronkelijk werd ingeleid. § 8. **** de kamer die bevoegd is om uitspraak te doen over de grond van de zaak, de akte waartegen het beroep gericht is niet vernietigt, kan ze de bevolen schorsing opheffen of intrekken. ». <****>****_article">Art. 186.**** dezelfde wet wordt een artikel 39/83 ingevoegd, **** : «*****». <****>****_article">Art. 187.In **** Ibis, hoofdstuk 5, afdeling ****, onderafdeling 3, van dezelfde wet wordt een paragraaf 2 ingevoegd met het volgende opschrift : « § 2. **** voorlopige maatregelen. » <****>****_article">Art. 188.**** dezelfde wet wordt een artikel 39/84 ingevoegd, **** : « <****>****_article">Art. 39/84.**** bij de **** overeenkomstig artikel 39/82 een vordering tot schorsing van een akte aanhangig wordt gemaakt, kan hij als enige, bij voorraad en onder de in artikel 39/82, § 2, eerste lid, bepaalde voorwaarden, alle nodige maatregelen bevelen om de belangen van de partijen of van de personen die belang hebben bij de oplossing van de zaak veilig te stellen, met uitzondering van de maatregelen die betrekking hebben op de burgerlijke rechten.****><****>Die maatregelen worden, nadat de partijen gehoord zijn of behoorlijk zijn opgeroepen, bij een gemotiveerde uitspraak bevolen door de voorzitter van de kamer die bevoegd is om uitspraak ten gronde te doen of van de rechter in **** die hij daartoe aanwijst.****><****>**** geval van uiterst dringende noodzakelijkheid kunnen voorlopige maatregelen worden bevolen, zonder dat de partijen of sommige van hen gehoord, worden.****><****>Artikel 39/82, § 2, tweede lid, vindt toepassing op de krachtens dit artikel uitgesproken rechterlijke beslissingen.****><****>De **** bepaalt, bij een besluit vastgesteld na overleg in de ****, de procedure met betrekking tot de in dit artikel bedoelde maatregelen. ». <****>****_article">Art. 189.**** dezelfde wet wordt een artikel 39/85 ingevoegd, **** : «*****». <****>****_article">Art. 190.**** artikel 51/3, § 3, van dezelfde wet vervallen de woorden ", van de voorzitter of een gemachtigd bijzitter van de **** **** voor vluchtelingen,". <****>****_article">Art. 191.Artikel 51/4, § 3, eerste lid, van dezelfde wet wordt vervangen als volgt : « § 3. **** de procedures voor de ****-generaal voor de vluchtelingen en de ****, voor de **** voor **** en voor de **** van State wordt de taal gebruikt die overeenkomstig paragraaf 2 is gekozen of bepaald. ». <****>****_article">Art. 192.**** artikel 51/8, tweede lid, van dezelfde wet worden de woorden "de **** van ****" vervangen door de woorden "de **** voor ****". <****>****_article">Art. 193.**** artikel 55 van dezelfde wet, ingevoegd bij de wet van 22 december 2003, en gewijzigd bij de wet van 27 december 2004, worden de volgende wijzigingen aangebracht : ****_list">1° in § 1 worden de woorden "wanneer zij nog in behandeling is bij de **** of zijn gemachtigde, bij de ****-generaal voor de vluchtelingen en de **** of bij de **** **** voor vluchtelingen" vervangen door de woorden "wanneer zij nog in behandeling is bij de ****-generaal voor de vluchtelingen en de **** of bij de **** voor ****";****_list">2° in § 2 worden de woorden "De **** van **** verklaart het beroep dat werd ingesteld tegen een beslissing genomen ingevolge een verklaring of een aanvraag overeenkomstig de artikelen 50, 50bis of 51 zonder voorwerp" vervangen door de woorden "De **** van **** verklaart het beroep dat werd ingesteld tegen een beslissing genomen door de **** voor **** zonder voorwerp". <****>****_article">Art. 194.**** artikelen 57/11 tot 57/23 van dezelfde wet, ingevoegd bij de wet van 14 juli 1987 en gewijzigd bij de wetten van 18 juli 1991, 6 mei 1993, 15 juli 1996, 9 maart 1998 en 16 maart 2005, worden opgeheven. <****>****_article">Art. 195.**** artikel 57/23 bis van dezelfde wet, ingevoegd bij wet van 6 mei 1993 en gewijzigd bij wet van 15 juli 1996, worden de volgende wijzigingen aangebracht : ****_list">1° in het eerste lid worden de woorden "mits de **** daarmee instemt" ingevoegd tussen de woorden "diens gemachtigde" en de woorden "kan alle stukken";****_list">2° het tweede lid wordt vervangen als volgt : «*****»; ****_list">3° in het derde lid worden de woorden "een overheid" vervangen door de woorden "de ****-generaal voor de vluchtelingen en de ****". <****>****_article">Art. 196.**** artikel 57/24 van dezelfde wet, ingevoegd door de wet van 14 juli 1987 en gewijzigd bij de wet van 15 juli 1996, worden de volgende wijzigingen aangebracht : ****_list">1° in het eerste lid vervallen de woorden "en de **** **** voor vluchtelingen";****_list">2° in het tweede lid vervallen de woorden "en de eerste voorzitters van de **** **** voor vluchtelingen" en wordt het woord "stellen" vervangen door het woord "stelt". <****>****_article">Art. 197.**** artikel 57/25 van dezelfde wet, ingevoegd door de wet van 14 juli 1987 en gewijzigd bij de wet van 15 juli 1996, worden de volgende wijzigingen aangebracht : ****_list">1° in het eerste lid vervallen de woorden "en de **** **** voor vluchtelingen";****_list">2° het derde lid wordt opgeheven. <****>****_article">Art. 198.**** artikel 57/26 van dezelfde wet, ingevoegd door de wet van 14 juli 1987 en vervangen bij de wet van 6 mei 1993, worden de volgende wijzigingen aangebracht : ****_list">1° in § 1 vervallen de woorden "en van de vaste voorzitters en bijzitters van de **** **** voor vluchtelingen";****_list">2° §§ 2, 4 en 5 worden opgeheven. <****>****_article">Art. 199.**** artikel 57/27 van dezelfde wet, ingevoegd door de wet van 14 juli 1987, vervallen de woorden "en op de leden van de **** **** voor vluchtelingen". <****>****_article">Art. 200.**** artikel 63 van dezelfde wet, gewijzigd door de wetten van 14 juli 1987, 18 juli 1991, 6 mei 1993 en 18 februari 2003, worden de volgende wijzigingen aangebracht : ****_list">1° het eerste lid wordt vervangen als volgt : «*****»; ****_list">2° in het tweede lid vervallen de woorden "en van titel ****, hoofdstuk Ibis". <****>****_article">Art. 201.Artikel 66, derde lid, van dezelfde wet, wordt opgeheven. <****>****_article">Art. 202.In titel **** van dezelfde wet wordt hoofdstuk 4, omvattende de artikelen 69, zoals vervangen bij de wet van 10 juli 1996, en 69bis, zoals laatst gewijzigd bij de wet van 15 juli 1996, opgeheven. <****>****_article">Art. 203.**** artikel 71 van dezelfde wet, gewijzigd door de wetten van 6 mei 1993, 15 juli 1996, 9 maart 1998, 18 februari 2003 en 1 september 2004, worden de volgende wijzigingen aangebracht : ****_list">1° in het eerste lid vervalt de verwijzing naar artikel 63/5, derde lid, en artikel 67 en worden de woorden "51/5, § 3, vierde lid" vervangen door de woorden "51/5, § 1, tweede lid, en § 3, vierde lid";****_list">2° in het derde lid worden de woorden "de betrokkene kan" vervangen door de woorden "**** de toepassing van de artikelen 74/5, § 3, vijfde lid en 74/6, § 2, vijfde lid, kan de betrokkene". <****>****_article">Art. 204.**** artikel 72 van dezelfde wet, gewijzigd door de wetten van 28 juni 1984 en 10 juli 1996, worden de volgende wijzigingen aangebracht : ****_list">1° in het eerste lid worden de woorden ", de ****, zijn gemachtigde of zijn advocaat" gevoegd tussen de woorden "of zijn advocaat" en de woorden "in hun middelen" en vervalt de tweede zin;****_list">2° in het derde lid vervallen de woorden ", in het door artikel 74 bedoelde geval,". ****_chapitre">HOOFDSTUK ****. - **** van het **** van strafvordering <****>****_article">Art. 205.**** de artikelen 479 en 483 van het **** van ****, vervangen bij wet van 10 oktober 1967 en gewijzigd bij de wetten van 3 juni 1971, 28 juni 1983 en 6 mei 1997, worden de woorden "de leden van de **** voor ****," ingevoegd tussen de woorden "een referendaris bij dat ****" en de woorden "een generaal". ****_chapitre">HOOFDSTUK ****. - **** van de wet van 5 april 1955 inzake de wedden van de ambtsdragers bij de **** van State <****>****_article">Art. 206.Het opschrift van de wet van 5 april 1955 inzake de wedden van de ambtsdragers van de **** van State wordt vervangen als volgt : « **** van 5 april 1955 inzake de wedden van de ambtsdragers bij de **** van **** en de magistraten en leden van de griffie van de **** voor ****". <****>****_article">Art. 207.**** artikel 1 van dezelfde wet, gewijzigd bij de wet van 3 april 1997, worden de volgende wijzigingen aangebracht : ****_list">1° § 1 wordt vanaf 1 oktober 2002 vervangen als volgt : « § 1.De wedden van de ambtsdragers bij de **** van State worden vastgesteld als volgt (in ****) : - Eerste **** 66 755 - Auditeur-generaal 64 989 - Voorzitter 64 915 - Adjunct-auditeur-generaal 63 196 - **** 57 778 - **** auditeur-****- hoofd en **** ****- ****-afdelingshoofd 56 012 - Staatsraad 53 511 - **** auditeur en eerste referendaris 53 511 - **** en referendaris 44 091 - Adjunct-auditeur en adjunct-referendaris 33 790 - **** 53 511 - Griffier 25 549". ****_list">2° een § 1bis wordt ingevoegd, **** : « **** de datum bepaald door de ****, bij een besluit vastgesteld na overleg in de ****, wordt de wedde van griffier bij de **** van **** vastgesteld als volgt (in ****) : - Griffier 29 125,71";****_list">3° een § 1ter wordt ingevoegd, **** : « § 1ter.De wedden van de leden van de **** voor **** en van de leden van de griffie ervan worden vastgesteld als volgt (in ****) : - Eerste **** 62 000 - Voorzitter 59 616 - **** 56 010 - **** in vreemdelingenzaken 45 000 - **** 30 612 - Griffier 20 252 **** ambtsdragers van de **** van **** die aangewezen worden voor het ambt van eerste voorzitter of voorzitter, genieten de in het eerste lid bepaalde wedde met inbegrip van de bij deze wet voorziene vergoedingen verhogingen en ****. ****_list">4° In § 2, worden de volgende wijzigingen aangebracht : ****) in de inleidende zin worden de woorden "op 897 073 frank" vervangen door de woorden "op 22 238 ****" en vervallen de woorden "(in ****)";****_list">****) de bedragen "94 979" en "71 234" worden vervangen door respectievelijk "2 354" en "1 766".****_list">5° In § 3, worden de volgende wijzigingen aangebracht : ****) in de inleidende zin worden de woorden "op 1 363 072 frank" vervangen door de woorden "op 33 790 ****" en vervallen de woorden "(in ****)";****_list">****) de bedragen "94 979" en "71 234" worden vervangen door respectievelijk "2 354" en "1 766". <****>****_article">Art. 208.**** artikel 3 van dezelfde wet, gewijzigd bij de wetten van 3 juni 1971, 2 augustus 1974, 6 januari 1989, 17 oktober 1990, 3 april 1997 en 25 mei 1999 worden de volgende wijzigingen aangebracht : ****_list">1° § 1, 1° wordt vanaf 1 oktober 2002 vervangen als volgt : « 1° voor de eerste voorzitter, de voorzitter, de ****, de staatsraden, de auditeur-generaal, de adjunct-auditeur-generaal, de eerste auditeurs-afdelingshoofden, de eerste referendarissen-afdelingshoofden, de eerste auditeurs, de eerste referendarissen en de **** : acht opeenvolgende verhogingen, waarvan de eerste drie 2 354 ****, de volgende vier van 1 766 **** en de laatste volgens de volgende voorwaarden (in ****) : - **** voorzitter 3 306 - Auditeur-generaal 5 072 - Voorzitter 3 232 - Adjunct-auditeur-generaal 4 998 - **** 2 894 - **** auditeur-afdelingshoofd en eerste referendaris afdelingshoofd 4 660 - Staatsraad 2 776 - **** auditeur en eerste referendaris 2 776 - **** 2 776";****_list">2° § 1, 2° tot 4° wordt vervangen als volgt : « 2° **** de auditeurs, de referendarissen, de adjunct-auditeurs en de adjunct-referendarissen : acht opeenvolgende verhogingen tot 22 074 **** in het geheel, waarvan de eerste drie 2 943 **** en de overige vijf 2 649 **** bedragen;****_list">3° voor de griffiers : acht opeenvolgende verhogingen tot 20 470,31 **** in het geheel, waarvan de eerste drie 3 411,72 **** en de overige vijf 2 047,03 **** bedragen;****_list">4° **** de assessoren van de afdeling wetgeving : zeven opeenvolgende verhogingen tot 7 063 **** in het geheel, waarvan de eerste drie 1 177 **** en de overige vier 883 **** bedragen.»; ****_list">3° een § 1bis wordt ingevoegd, **** : « § 1bis.De wedden en vergoedingen, bedoeld in de artikelen 1 en 2, worden wat de leden van de **** voor **** betreft, na iedere periode van drie jaar **** bij de voornoemde raad verhoogd. **** verhogingen worden als volgt gespreid : ****_list">1° **** de eerste voorzitter, de voorzitter en de **** : acht opeenvolgende verhogingen, waarvan de eerste drie 2 354 ****, de volgende vier van 1 766 **** en de laatste volgens de volgende voorwaarden (in ****) : - **** voorzitter 3 232 - Voorzitter 2 894 - **** 2 776.****_list">2° **** de rechters in vreemdelingenzaken : acht opeenvolgende verhogingen tot 22 074 **** in het geheel, waarvan de eerste drie 2 943 **** en de overige vijf 2 649 **** bedragen;****_list">3° **** de **** en de griffiers : acht opeenvolgende verhogingen tot 11 037 **** in het geheel, waarvan de eerste drie 1 839 **** en de overige vijf 1 104 **** bedragen.»; ****_list">4° in § 2 worden de woorden "en de leden van de **** voor ****" ingevoegd na de woorden "bij de **** van ****" en wordt het getal "23 744" telkens vervangen door de woorden "589 ****";****_list">5° in § 3 worden de woorden "van de **** van **** en de leden van de griffie van de **** voor ****" ingevoegd na de woorden "aan de griffiers" en wordt het getal "29 680" telkens vervangen door de woorden "738 ****";****_list">6° een § 3bis wordt ingevoegd, **** : « § 3bis.**** de overige in dit artikel bedoelde verhogingen, genieten de in artikel 69, 1° van de wetten op de **** van ****, gecoördineerd op 12 januari 1973, bedoelde leden van de ****, die geen mandaat uitoefenen, en die ten minste elf jaar **** hebben, op formeel gemotiveerd gunstig advies van de korpschef, en voor zover zij bij hun periodieke beoordeling, niet de vermelding onvoldoende gekregen hebben, een verhoging van 1 487 ****. **** dezelfde voorwaarden genieten ook de eerste auditeurs en de eerste referendarissen die ten minste elf jaar benoemd zijn in de graad van eerste auditeur of eerste referendaris, deze verhoging.****><****>**** een navolgende periodieke evaluatie leidt tot de voornoemde **** "onvoldoende", dan verliest de in het eerste lid bedoelde ambtsdrager deze verhoging de eerste van de maand volgend op de kennisgeving van de definitieve beoordeling.****><****>**** bepaling vindt geen toepassing vooraleer de bepalingen betreffende de periodieke evaluatie van ambtsdragers van de **** van ****, in werking zijn getreden. »; ****_list">7° in § 4, tweede lid, worden de woorden "en de leden van de **** voor ****" ingevoegd tussen de woorden "**** ambtsdragers bij de **** van ****" en de woorden "blijven het";****_list">8° in § 5, eerste lid, worden de volgende wijzigingen aangebracht : ****) in de inleidende zin worden de woorden "en voor de leden van de **** voor ****" ingevoegd tussen de woorden "ambtsdragers" en de woorden "rekening gehouden";****_list">****) in 3° worden na de woorden "dezelfde regels" de woorden "alsook de duur van de diensten gepresteerd als griffier bij de **** van State of lid van de griffie van de **** voor **** op voorwaarde dat hij in die hoedanigheid houder is van het diploma van doctor, licentiaat of master in de rechten en dit volgens dezelfde regels", toegevoegd;****_list">****) het wordt aangevuld als volgt : « 4° **** periode gedurende dewelke het ambt van lid van de **** voor **** is uitgeoefend wat de ambtsdragers van de **** van **** betreft en van ambtsdrager bij de **** van State wat de leden van de **** voor **** betreft";****_list">9° in § 5, tweede lid dat het derde lid is geworden, worden de volgende wijzigingen aangebracht : ****) in de inleidende zin worden de woorden "bij de **** van **** en de leden van de griffie van de **** voor ****" ingevoegd tussen de woorden "griffiers" en "betreft";****_list">****) in het 3° worden na de woorden "**** van ****", de woorden "of van de **** voor **** gepresteerd in niveau **** of **** en dit in dezelfde mate en volgens dezelfde regels als in het statuut bepaald", toegevoegd;****_list">****) in 4°, wordt het getal "2" vervangen door "**** of ****";****_list">10° in § 5, wordt tussen het tweede en het derde lid, het volgende lid ingevoegd : «*****»; ****_list">11° in § 6 worden de woorden "of tot lid van de **** of van de griffie van de **** voor ****" ingevoegd tussen de woorden "**** van ****" en de woorden "reeds een ambt";****_list">12° § 7 wordt aangevuld als volgt : «*****». <****>****_article">Art. 209.Artikel 3bis van dezelfde wet, vervangen door de wet van 3 april 1997, wordt vervangen als volgt : «*****». <****>****_article">Art. 210.**** artikel 3ter van dezelfde wet, gewijzigd bij de wet van 25 mei 1999, wordt vervangen als volgt : «*****».****><****>**** de griffiers van de **** van **** en aan de leden van de griffie van de **** voor **** die wachtdienst hebben wordt een **** van 2 231 **** toegekend. ». <****>****_article">Art. 211.**** artikel 3****, van dezelfde wet, gewijzigd bij de wet van 25 mei 1999, worden de volgende wijzigingen aangebracht : ****_list">1° de woorden "60 000 frank" telkens vervangen door de woorden "1 487 ****";****_list">2° het wordt aangevuld als volgt : «*****». <****>****_article">Art. 212.**** artikel 4 van dezelfde wet, vervangen bij wet van 2 augustus 1974, worden de woorden "en van de leden van de **** en van de griffie van de **** voor ****" ingevoegd tussen de woorden "**** van ****" en de woorden "worden gekoppeld". <****>****_article">Art. 213.**** artikel 5 van dezelfde wet worden de volgende wijzigingen aangebracht : ****_list">1° In het eerste lid worden de woorden "en de leden van de **** en van de griffie van de **** voor ****" ingevoegd tussen de woorden "ambtsdragers" en de woorden "bedoeld in";****_list">2° het tweede lid wordt aangevuld als volgt : « en aan de leden van de **** en van de griffie van de **** voor ****". ****_chapitre">HOOFDSTUK ****. - Slotbepalingen ****_section">**** ****. - **** inzake de **** van State****><****><****>****_article">Art. 214.De **** van **** blijft bevoegd voor de op het ogenblik van inwerkingtreding van deze wet bij de **** aanhangige adviesaanvragen in de zin van de artikelen 8 en 9 van de wetten op de **** van ****, gecoördineerd op 12 januari 1973. Zij worden verder behandeld overeenkomstig de daags voor de datum van inwerkingtreding van deze bepaling geldende bepalingen. **** artikelen 51 en 51bis van de wetten op de **** van ****, gecoördineerd op 12 januari 1973, blijven op deze adviezen van toepassing **** het eerste lid, vraagt, naar gelang de stand van de procedure inzake de adviesaanvraag, het bevoegde lid van het auditoraat dan wel de **** kamer of de bevoegde overheid haar adviesaanvraag handhaaft. **** gebreke aan uitdrukkelijke handhaving binnen de drie maanden na het verzoek tot handhaving, wordt ambtshalve de adviesaanvraag als niet ontvankelijk afgedaan. <****>****_article">Art. 215.De **** van **** blijft bevoegd voor de behandeling van de op het ogenblik van inwerkingtreding van deze wet bij de **** aanhangige zaken betreffende de bevoegdheden van de **** in de zin van artikel 10 van de wetten op de **** van ****, gecoördineerd op 12 januari 1973. Zij worden verder behandeld overeenkomstig de daags voor de datum van inwerkingtreding van deze bepaling geldende bepalingen. <****>****_article">Art. 216.**** bepalingen van artikel 17, § 1, vijfde en zesde lid, § 3, eerste lid, van dezelfde wetten, zoals gewijzigd bij artikel 6, 3° van deze wet, zijn van toepassing op de beroepen die worden aanhangig gemaakt na de inwerkingtreding van deze bepaling.****><****>**** bepalingen van artikel 17, § 4, tweede lid, van de wetten op de **** van ****, gecoördineerd op 12 januari 1973, ingevoegd bij artikel 6, 4°, van deze wet, zijn van toepassing op de beroepen waarin op de datum van inwerkingtreding van deze bepaling nog geen verslag van het bevoegde lid van het auditoraat is opgesteld. <****>****_article">Art. 217.De termijn van acht dagen bedoeld in artikel 20, van de wetten op de **** van ****, gecoördineerd op 12 januari 1973, zoals hersteld bij artikel 8 van deze wet, treedt in werking op een door de **** te bepalen datum.****><****>**** aan die datum bedraagt die termijn één maand.****><****>Een jaar na de inwerkingtreding van artikel 20, § 2, van de wetten op de **** van ****, gecoördineerd op 12 januari 1973, zoals hersteld bij artikel 8 van deze wet, evalueert de **** de in voornoemd artikel 20, § 2, tweede tot vierde lid, bepaalde ****. <****>****_article">Art. 218.Artikel 21bis, § 3, en artikel 30, § 6, van de wetten op de **** van ****, gecoördineerd op 12 januari 1973, zoals ingevoegd bij artikel 10 en 17 van deze wet, zijn van toepassing op de beroepen die worden ingediend na de inwerkingtreding van deze bepaling.****><****>**** de beroepen die zijn ingediend voor de inwerkingtreding van deze bepaling geven de verzoekschriften tot tussenkomst welke ingediend worden ter zake van de geschillen voorzien in artikel 30, § 5, eerste lid, 2°, zoals ingevoegd bij deze wet, aanleiding tot de betaling van een zegelrecht van 125 ****. **** een persoon die vrijwillig **** in een ****, twee verzoekschriften tot tussenkomst indient waarvan het ene voor de **** en het andere voor de ****, wordt het recht slechts gekweten voor de tussenkomst in de **** en wordt het in debet begroot voor de ****. <****>****_article">Art. 219.Artikel 30, § 3, van de wetten op de **** van ****, gecoördineerd op 12 januari 1973, ingevoegd bij artikel 17, 6°, van deze wet, is van toepassing op de aanhangige zaken waar op datum van inwerkingtreding van artikel 30, § 3, het verslag van het bevoegde lid van het auditoraat nog niet is betekend. <****>****_article">Art. 220.De op het ogenblik van inwerkingtreding van artikel 25, 2°, benoemde griffier-informaticus bij de **** van State kan binnen de vier maanden na de bekendmaking van het in het derde lid bepaalde koninklijk besluit verzoeken vast benoemd te worden als lid van het administratief personeel in een graad en betrekking die **** is aan die van griffier-informaticus. **** benoeming geschiedt in voorkomend geval in ****.****><****>**** ingang van zijn benoeming als lid van het administratief personeel verliest hij de hoedanigheid van lid van de griffie. **** blijft evenwel te **** titel gemachtigd om de titel van griffier-informaticus te dragen.****><****>De **** bepaalt, op advies van de eerste voorzitter, deze evenwaardige betrekking en de nadere regels voor de overgang naar het administratief personeel.****><****>**** aan de in het tweede lid bedoelde benoeming, of in voorkomend geval, tot op de dag van het verstrijken van de in het eerste lid bepaalde termijn, blijft het ambt van griffier-informaticus bestaan.****><****>**** betrokkene geen toepassing maakt van de mogelijkheid voorzien in het eerste lid, wordt hij aangewezen voor de griffie, in voorkomend geval in ****. **** blijft evenwel te **** titel gemachtigd om de titel van griffier-informaticus te dragen. <****>****_article">Art. 221.Artikel 71, § 3 van de wetten op de **** van ****, gecoördineerd op 12 januari 1973, zoals gewijzigd bij artikel 27 van deze wet, is van toepassing op de benoeming van de ambtsdragers van de **** van **** die daadwerkelijk elf jaar dienst tellen na de inwerkingtreding van het voornoemd artikel 71, § 3, en dit onverminderd het bepaalde in artikel 74/8. <****>****_article">Art. 222.**** procedures tot invulling van voor de inwerkingtreding van deze bepaling daadwerkelijk opengevallen vacatures voor benoemingen in de **** van **** die na de inwerkingtreding van deze bepaling zullen moeten worden begeven bij mandaat en die zijn aangevat voor de inwerkingtreding van dit artikel, worden voortgezet overeenkomstig de daags voor de datum van de inwerkingtreding van deze bepaling geldende voorschriften.****><****>De titularissen van een mandaat die met toepassing van het eerste lid na de inwerkingtreding van deze regeling nog overeenkomstig de oude procedure werden benoemd, worden op het ogenblik van hun benoeming geacht te zijn aangewezen als houder van het overeenstemmende mandaat.****><****>**** procedures tot invulling van vacatures van een mandaat die nog niet zijn afgehandeld voor de eerste dag van de vierde maand volgend op de inwerkingtreding van deze bepaling, worden **** **** hernomen overeenkomstig de bepalingen van de wetten op de **** van ****, gecoördineerd op 12 januari 1973, die op dat ogenblik van kracht zijn. <****>****_article">Art. 223.**** **** van de **** van **** die op het ogenblik van de inwerkingtreding van dit artikel zijn benoemd, worden vanaf de eerste dag van de vierde maand volgend op de inwerkingtreding van deze bepaling, geacht in de functie van korpschef te zijn aangewezen.****><****>Zij kunnen : ****_list">1° hetzij hun functie van korpschef binnen een maand ter beschikking stellen.**** dit geval wordt volgens de procedure bedoeld in de wetten op de **** van ****, gecoördineerd op 12 januari 1973, een nieuwe korpschef aangewezen. **** **** korpschef oefent zijn functie uit tot de aanwijzing van de nieuwe korpschef; ****_list">2° hetzij hun functie van korpschef voor een termijn van vijf jaar verder uitoefenen.**** leggen hiertoe binnen de maand na het verstrijken van de in het eerste lid bepaalde termijn een beleidsplan voor dat beantwoordt aan de voorschriften van de gecoördineerde wetten op de **** van State. Bij het verstrijken van de termijn kan hun mandaat worden hernieuwd overeenkomstig de wetten op de **** van ****, gecoördineerd op 12 januari 1973.****><****>**** de toepassing van dit artikel vangt de in artikel 74/3, § 1, tweede lid, van de wetten op de **** van ****, gecoördineerd op 12 januari 1973, bedoelde periode van tien jaar aan op de datum bepaald door de ****.****><****>**** de ter beschikking stelling van de functie van korpschef blijven zij onder persoonlijke titel de hieraan verbonden wedde en **** genieten tot de dag van hun ****, hun ontslag, hun afzetting of in voorkomend geval, hun benoeming of aanwijzing in een ander ambt of mandaat en dit gedurende ten hoogste twee jaar. **** voorkomend geval nemen zij in **** het adjunct-mandaat op van, al naargelang het geval, **** of eerste auditeur-afdelingshoofd, waarin ze vast benoemd worden geacht en behouden ten persoonlijke titel hun graad. **** voorkomend geval verdwijnt het **** bij het openvallen van een adjunct-mandaat. <****>****_article">Art. 224.De titularissen van een adjunct-mandaat in de **** van State worden vanaf het ogenblik van de inwerkingtreding van dit artikel, geacht te zijn aangewezen in hun adjunct-mandaat. De termijn van negen jaar begint te lopen vanaf de initiële benoeming in het ambt. <****>****_article">Art. 225.**** eerste periodieke evaluatie of beoordelingsstaat van de ambtsdragers van de **** van State wordt opgemaakt tussen de zesde en de twaalfde maand nadat deze bepaling drie jaar in werking is getreden.****><****>**** **** bepalingen, vinden de bepalingen inzake het statuut van de ambtsdragers van de **** van State waar vereisten inzake de periodieke beoordeling of beoordelingsstaat worden gesteld, toepassing achttien maanden nadat deze bepaling drie maanden in werking is getreden. <****>****_article">Art. 226.Artikel 111, zesde lid en 112 van de van de wetten op de **** van ****, gecoördineerd op 12 januari 1973, gewijzigd bij respectievelijk de artikelen 61 en 62 van deze wet zijn niet van toepassing op de ambtsdragers die op de datum van inwerkingtreding van deze bepaling van rechtswege aangewezen worden geacht in een adjunct-mandaat en die op deze datum zijn gedetacheerd of buiten kader zijn gesteld en dit voor de duur van hun detachering of ****, met inbegrip van een hernieuwing ervan. <****>****_article">Art. 227.**** de door de **** bepaalde datum worden in de wetten op de **** van ****, gecoördineerd op 12 januari 1973, de woorden "afdeling administratie" vervangen door de woorden "afdeling ****".****><****>De **** wordt gemachtigd de in het eerste lid bepaalde naamswijziging door te voeren in alle bestaande wetten waar wordt verwezen naar de afdeling "administratie". <****>****_article">Art. 228.De **** kan de bepalingen van de wetten op de **** van ****, gecoördineerd op 12 januari 1973, coördineren met de bepalingen die daarin uitdrukkelijke of stilzwijgende wijzigingen hebben aangebracht tot het tijdstip van de coördinatie.****><****>**** dien einde kan Hij : ****_list">1° de te coördineren bepalingen anders inrichten, inzonderheid opnieuw ordenen en vernummeren;****_list">2° de verwijzingen in de te coördineren bepalingen dienovereenkomstig vernummeren;****_list">3° de te coördineren bepalingen met het oog op onderlinge overeenstemming en eenheid van terminologie herschrijven, zonder te raken aan de erin neergelegde beginselen. **** coördinatie krijgt het volgende opschrift : "Wetten op de **** van ****, gecoördineerd op... ». <****>****_article">Art. 229.Tot op de dag van de inwerkingtreding van deze bepaling blijft de wedde van de adjunct-auditeur-generaal bij de **** van ****, bedoeld in artikel 1, § 1, van wet van 5 april 1955 inzake de wedden van de ambtsdragers, zoals gewijzigd bij artikel 207 van deze wet, vastgesteld op 59 618 ****. ****_section">**** ****. - **** inzake de **** van de ********><****> voor **** <****>****_article">Art. 230.§ 1. De met toepassing van artikel 64 van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen ingediende verzoeken tot herziening die op de datum bepaald bij artikel 231 aanhangig zijn bij de **** van Binnenlandse zaken, worden van rechtswege zonder voorwerp. De **** of zijn gemachtigde meldt dit aan de verzoeker in herziening en laat hem weten dat hij, op straffe van verval, binnen de dertig dagen die ingaat met de betekening van deze mededeling, zijn verzoek tot herziening kan omzetten in een verzoekschrift tot nietigverklaring van de beslissing waarvan de herziening wordt gevraagd.****><****>Behalve wanneer de verzoeker met toepassing van artikel 69, tweede lid, van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen, zoals dit van toepassing was daags voor de in artikel 231 bepaalde datum, een rechtstreeks beroep bij de **** van State heeft ingesteld tegen de beslissing waarvan de herziening wordt gevraagd, kan de verzoeker, op straffe van verval, binnen een termijn van dertig dagen die ingaat met de betekening van het in het eerste lid bepaalde verzoek, een verzoek tot nietigverklaring indienen bij de **** voor **** tegen de initiële beslissing waarvan hij de herziening heeft gevraagd.****><****>**** akkoord van de vreemdeling, kan tijdens de overeenkomstig het tweede lid voor het indienen van het beroep vastgestelde termijn en tijdens het onderzoek van dit beroep door de **** voor ****, gericht tegen de initiële beslissing waarvan de herziening werd gevraagd, ten aanzien van de vreemdeling geen enkele maatregel tot verwijdering van het grondgebied gedwongen worden uitgevoerd en mogen geen zodanige maatregelen ten opzichte van de vreemdeling worden genomen wegens feiten die aanleiding hebben gegeven tot de beslissing waartegen dat beroep is ingediend. § 2. De **** van **** blijft bevoegd ten aanzien van de op de in artikel 231 bepaalde datum aanhangige beroepen tot nietigverklaring in de zin van artikel 69, tweede lid, van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen, met dien verstande dat de in artikel 69, derde lid, van de wet van 15 december 1980 bepaalde grond van opschorting ophoudt uitwerking te hebben.****><****>**** een **** over het beroep is gewezen door de **** van State, kan de vreemdeling die met toepassing van het voornoemde artikel 69, tweede lid, van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen, een beroep tot nietigverklaring heeft ingediend, zich beroepen op het voordeel bedoeld in § 1, derde lid. <****>****_article">Art. 231.De **** bepaalt bij een besluit vastgesteld na overleg in de ****, en uiterlijk één jaar na de bekendmaking van deze wet, de datum waarop de **** voor **** bevoegd is om kennis te nemen van de in artikel 39/1 van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen bepaalde beroepen. <****>****_article">Art. 232.De **** van **** blijft bevoegd om op grond van de bepalingen die van toepassing zijn daags voor de in artikel 231 bepaalde datum, kennis te nemen van de beroepen tot nietigverklaring en tot schorsing inzake individuele beslissingen die genomen zijn met toepassing van de wetten betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen.****><****>**** beroepen worden verder behandeld overeenkomstig de bepalingen die gelden daags voor de in artikel 231 bepaalde datum. <****>****_article">Art. 233.Tot zolang de achterstand in de rechtsbedeling op de **** van **** betreffende beroepen tot nietigverklaring en tot schorsing inzake individuele beslissingen die genomen zijn met toepassing van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen niet is weggewerkt, nemen ten minste twee **** en twee **** kamers en ten minste negen leden van het **** bij voorrang kennis van deze vorderingen.****><****>**** functie van de geregistreerde gegevens betreffende de werklast van de ambtsdragers en van de evolutie van hangende zaken en van de gerechtelijke achterstand, kunnen de **** elk wat hun bevoegdheden betreft, beslissen dat een of meer leden van deze kamers of van het ****, geheel of gedeeltelijk, dan wel bij voorrang worden ingezet in het overige **** voor de duur en de aard van het **** dat zij aanwijzen. Zij maken hiervan melding in het **** bedoeld in artikel 74/6 van de wetten op de **** van ****, gecoördineerd op 12 januari 1973, ingevoegd bij artikel 30 van deze wet.****><****>Indien na drie gerechtelijke jaren de gerechtelijke achterstand in de in het eerste lid bedoelde zaken niet is weggewerkt, brengen de **** hierover verslag uit in de algemene vergadering en nemen ze de nodige maatregelen om hieraan te remediëren. **** lichten die toe in het in artikel 74/6 bedoelde ****. <****>****_article">Art. 234.§ 1. **** beroepen die bij de **** **** voor vluchtelingen aanhangig zijn op de datum bepaald overeenkomstig artikel 231 worden van rechtswege geacht aanhangig te zijn bij de **** voor ****.****><****>De zaken die op het tijdstip bepaald in het eerste lid, in beraad zijn genomen, worden uitgesproken binnen de maand na het in het eerste lid bepaalde tijdstip. **** de debatten moeten worden heropend, worden zij voortgezet voor de **** voor **** overeenkomstig de bevoegdheden en de procedure zoals die van toepassing waren op het ogenblik van het sluiten van de debatten.****><****>**** eerste voorzitter en de voorzitter van de **** voor ****, bijgestaan door de **** en de beheerder, maken een inventaris op van de zaken die met toepassing van deze bepaling worden overgedragen. § 2. Behalve wanneer in een beroep de eerste voorzitter of een door hem aangewezen lid van de **** **** voor vluchtelingen toepassing heeft gemaakt van artikel 235, § 3, vraagt de eerste voorzitter of de voorzitter elk wat zijn bevoegdheden betreft, of de door hem aangewezen rechter, in de zaken bedoeld in § 1 aan de **** partij om het geding voort te zetten en het aanhangige verzoekschrift te **** derwijze dat het voldoet aan de procedurele voorschriften die gelden voor de **** voor ****.****><****>**** verzoekschrift tot voortzetting bevattende een aanvulling van het initiële verzoekschrift dient op straffe van **** te beantwoorden aan de vereisten bepaald in artikel 39/69, § 1, van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen. **** afwijking van artikel 39/69, § 1, tweede lid, 4°, is de aldaar gestelde vereiste niet voorgeschreven op straffe van ****;****><****>**** aanzien van de **** partij geldt een vermoeden van afstand wanneer zij, binnen een termijn van dertig dagen die ingaat met de betekening van het in het eerste lid bepaalde verzoek, bij aangetekende brief geen verzoek tot voortzetting bevattende de aanvulling van het initiële verzoekschrift indient. **** beroep wordt in dat geval behandeld overeenkomstig artikel 39/73 van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen zoals gewijzigd bij deze wet.****><****>**** **** maakt melding van dit voorschrift op de kennisgeving van de in het eerste lid bepaalde verzoek.****><****>**** de **** partij binnen de in het tweede lid gestelde termijn een verzoek tot voortzetting bevattende de aanvulling van het initiële verzoekschrift indient, wordt de procedure voortgezet overeenkomstig de bepalingen van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen zoals gewijzigd bij deze wet. <****>****_article">Art. 235.§ 1. De **** **** voor vluchtelingen blijft bevoegd om kennis te nemen van de in artikel 57/11 van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen bepaalde beroepen tot daags voor de datum bepaald in artikel 231.****><****>**** de door de **** te bepalen datum tot daags voor de datum bepaald in artikel 231, wordt tijdens deze periode inzake de aanhangige beroepen tegen de beslissingen van de ****-generaal voor de vluchtelingen en de **** de bevoegdheid van de **** **** voor vluchtelingen uitgebreid tot de bevoegdheid om te onderzoeken of de **** vreemdeling voldoet aan de in artikel 48/4 van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen voorziene voorwaarden. § 2. **** de beroepen, die met toepassing van § 1 aanhangig zijn en waarvoor nog geen **** is bepaald, heeft de **** **** voor vluchtelingen dezelfde bevoegdheid als die welke bij deze wet aan de **** voor **** wordt toegekend.****><****>Inzonderheid kan de **** **** voor vluchtelingen : ****_list">1° de bestreden beslissing bevestigen of hervormen;****_list">2° de bestreden beslissing vernietigen hetzij omdat aan de bestreden beslissing een substantiële onregelmatigheid kleeft die door de **** **** voor vluchtelingen niet kan worden hersteld, hetzij omdat essentiële elementen ontbreken die inhouden dat de **** **** voor vluchtelingen niet kan komen tot de in 1° bedoelde bevestigen of hervorming zonder aanvullende **** hiertoe te moeten bevelen. **** beroepen worden behandeld overeenkomstig de procedure en de bepalingen bepaald bij de artikelen 39/9, 39/17, 39/18, 39/56 tot 39/67, 39/69 tot 39/77 van de wet van 15 december 1980, zoals ingevoegd bij deze wet, met dien verstande dat telkens de woorden "De raad" dienen te worden begrepen als "De **** **** voor vluchtelingen". § 3. **** de zaken bedoeld in § 1, vraagt de eerste voorzitter of het door hem aangewezen lid aan de **** partij het geding voort te zetten en het aanhangige verzoekschrift te **** derwijze dat het voldoet aan de procedurele voorschriften die gelden voor de **** voor ****.****><****>**** verzoekschrift tot voortzetting bevattende een aanvulling van het initiële verzoekschrift dient op straffe van **** te beantwoorden aan de vereisten bepaald in artikel 39/69, § 1, van de wet van 15 december 1980. **** afwijking van artikel 39/69, § 1, tweede lid, 4°, van de wet van 15 december 1980 is de aldaar gestelde vereiste niet op straffe van **** voorgeschreven.****><****>**** aanzien van de **** partij geldt een vermoeden van afstand wanneer zij, binnen een termijn van dertig dagen die ingaat met de betekening van het in het eerste lid bepaalde verzoek, bij aangetekende brief geen verzoek tot voortzetting bevattende de aanvulling van het initiële verzoekschrift indient.****><****>De kennisgeving van het in het tweede lid bepaalde verzoek maakt melding van dit vermoeden.****><****>**** de **** partij binnen de in het tweede lid gestelde termijn een verzoek tot voortzetting bevattende de aanvulling van het initiële verzoekschrift indient, wordt de procedure hernomen overeenkomstig de in § 2, derde lid, aangehaalde bepalingen. § 4. **** beroepen, die met toepassing van deze bepaling aanhangig zijn en waarvoor een **** is bepaald, worden afgedaan volgens de voorschriften die gelden daags voor de inwerkingtreding van deze bepaling.****><****>**** beslissingen van de **** **** voor vluchtelingen zijn slechts vatbaar voor een cassatieberoep bij de **** van State. Artikel 57/23 van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen, zoals dit gold daags voor de opheffing ervan bij deze wet, is op deze **** van toepassing.****><****>Artikel 20 van de wetten op de **** van ****, gecoördineerd op 12 januari 1973 is van toepassing op de **** tegen beslissingen van de **** **** voor vluchtelingen, ingediend na de inwerkingtreding van deze bepaling. <****>****_article">Art. 236.§ 1. **** eerste aanwijzing bij de oprichting van de **** voor **** van de eerste voorzitter en voorzitter van de **** voor **** gebeurt door de **** bij een besluit vastgesteld na overleg in de ****, onder de kandidaten die ten minste vijf jaar benoemd zijn als hetzij : ****_list">1° lid van de **** van **** bedoeld in artikel 69, 1° tot 3° van de wetten op de **** van ****, gecoördineerd op 12 januari 1973;****_list">2° vast lid van de **** **** voor vluchtelingen die voldoen aan de voorwaarden bepaald in artikel 39/19, § 2, van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen, zoals ingevoegd bij deze wet. **** de dag van de in § 2, eerste lid bedoelde bekendmaking in het Belgisch Staatsblad moet de kandidaat ten minste vijf jaar verwijderd zijn van de leeftijdsgrens bedoeld in artikel 39/38 van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen.****><****>**** lid van de **** **** voor **** die tot eerste voorzitter of voorzitter wordt aangewezen, wordt gelijktijdig in de **** voor **** benoemd. Bij het beëindigen van het mandaat wordt betrokkene benoemd, in voorkomend geval in ****, in het ambt van rechter in vreemdelingenzaken.****><****>Hij neemt in dit geval rang in op de datum waarop hij bij zijn aanwijzing in het mandaat van eerste voorzitter of voorzitter werd benoemd.****><****>**** een ambtsdrager van de **** van State tot eerste voorzitter of voorzitter wordt aangewezen, en betrokkene heeft bij de beëindiging van het mandaat met toepassing van artikel 39/24, § 3, vierde lid, van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen, gevraagd om in de **** voor **** te worden benoemd, dan houdt dit een benoeming, in voorkomend geval in ****, in het ambt van rechter in vreemdelingenzaken in. **** betrokkene neemt in dit geval rang in op de datum waarop hij bij zijn aanwijzing in het mandaat van eerste voorzitter of voorzitter werd benoemd. § 2. De **** van Binnenlandse **** maakt de in het eerste lid bepaalde vacante betrekkingen bekend in het Belgisch Staatsblad. **** de bekendmaking worden de vacante betrekkingen vermeld, de ****, de termijn voor het indienen van de kandidaturen die ten minste een maand bedraagt en de overheid waaraan deze moeten worden gezonden.****><****>Bij hun kandidaatstellingen voegen de kandidaten bij hun kandidaatstelling voor het mandaat van eerste voorzitter of voorzitter hun curriculum vitae en een **** waarin ze hun visie uiteenzetten over de **** van de **** voor **** alsook over de **** van deze eenmaal de **** met toepassing van artikel 231 zijn bevoegdheden uitoefent. § 3. **** in artikel 39/24, § 1, van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen respectievelijk bepaalde periode van tien jaar en termijn van vijf jaar **** in op de datum bepaald bij artikel 231.****><****>**** eerste voorzitter legt binnen de maand na de datum bepaald in artikel 231 een beleidsplan voor dat beantwoordt aan de voorschriften van artikel 39/24, § 2, van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen. <****>****_article">Art. 237.§ 1. **** eerste aanwijzing bij de oprichting van de **** voor **** van de **** bij de **** voor **** gebeurt door de **** bij een besluit vastgesteld na overleg in de ****, onder de kandidaten die ten minste drie jaar hetzij : ****_list">1° benoemd zijn als lid van de griffie van de **** van **** bedoeld in artikel 69, 4° van de wetten op de **** van ****, gecoördineerd op 12 januari 1973 of het ambt uitoefenen van toegevoegd griffier bij de **** van State;****_list">2° benoemd zijn in het ambt van ****, griffier-hoofd van dienst, griffier of adjunct-griffier bij de hoven en rechtbanken;****_list">3° houder zijn van een diploma dat toegang verleent tot de betrekkingen van niveau **** in de **** of een dergelijke betrekking uitoefenen en het bewijs leveren van ten minste drie jaar nuttige ervaring. § 2. De **** van Binnenlandse **** maakt de in § 1 bepaalde vacante betrekkingen bekend in het Belgisch Staatsblad. **** de bekendmaking worden de vacante betrekkingen vermeld, de ****, de termijn voor het indienen van de kandidaturen die ten minste een maand bedraagt en de overheid waaraan deze moeten worden gezonden.****><****>**** de kandidaat het bewijs levert van de taalkennis overeenkomstig artikel 242, dient het bewijs van de kennis van de andere taal bedoeld in artikel 39/21, § 2, van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen te worden geleverd ten laatste op het einde van de eerste termijn van drie jaar.****><****>**** in artikel 39/25, § 2, van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen bepaalde termijn van drie jaar **** in op datum bepaald bij artikel 231. <****>****_article">Art. 238.§ 1. **** eerste benoeming bij de oprichting van de **** voor **** van de beheerder bij de **** voor **** gebeurt door de **** bij een besluit vastgesteld na overleg in de ****, onder de kandidaten die voldoen aan de voorwaarden bepaald in artikel 39/55 van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen. § 2. De **** van Binnenlandse **** maakt de in § 1 bepaalde vacante betrekking bekend in het Belgisch Staatsblad. **** de bekendmaking worden de vacante betrekking vermeld, de ****, de termijn voor het indienen van de kandidaturen die ten minste een maand bedraagt en de overheid waaraan deze moeten worden gezonden.****><****>**** bewijs van de kennis van de andere taal bedoeld in artikel 39/55, derde lid, van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen dient te worden geleverd ten laatste op het einde van de eerste termijn van vier jaar.****><****>**** in artikel 39/55, van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen bepaalde termijn van vier jaar **** in op datum bepaald bij artikel 231. <****>****_article">Art. 239.§ 1. **** eerste benoeming bij de oprichting van de **** voor **** van rechters in vreemdelingenzaken gebeurt door de **** bij een besluit vastgesteld na overleg in de ****, onder de kandidaten die voldoen aan de voorwaarden bepaald in artikel 39/19, § 2 van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen en die geschikt bevonden zijn overeenkomstig § 2, op gemotiveerde gezamenlijke voordracht van de eerste voorzitter en voorzitter van de **** voor ****, nadat zij de ontvankelijkheid van de kandidaturen hebben onderzocht en de respectieve aanspraken en verdiensten van de kandidaten heeft vergeleken.****><****>**** de toepassing van dit artikel moeten bij de eerste benoeming bij de oprichting van de **** voor **** de vaste leden van de **** **** voor vluchtelingen die zich kunnen beroepen op de toepassing van artikel 3 van de wet van 16 maart 2005 tot wijziging van artikel 57/12 van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen niet voldoen aan de vereiste van doctor, licentiaat of master in de rechten.****><****>**** de eerste voorzitter noch de voorzitter het bewijs van de kennis van de andere taal leveren overeenkomstig artikel 39/21 van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen of overeenkomstig artikel 242 van deze wet, dan worden zij ambtshalve bijgestaan door een daartoe door de eerste voorzitter van de **** van **** aangewezen tweetalig lid van de **** van **** bedoeld in artikel 69, 1° van de wetten op de **** van ****, gecoördineerd op 12 januari 1973, die behoort tot de **** van de kandidaat. § 2. **** initiatief van de eerste voorzitter van de **** voor **** maakt de **** van Binnenlandse **** de in § 1 bepaalde vacante betrekkingen bekend in het Belgisch Staatsblad. **** de bekendmaking worden de vacante betrekkingen vermeld, de ****, de termijn voor het indienen van de kandidaturen die ten minste een maand bedraagt en de overheid waaraan deze moeten worden gezonden.****><****>De **** van Binnenlandse **** organiseert een **** waarvan hij de inhoud en de modaliteiten bepaalt.****><****>**** vrijgesteld van de in het tweede lid bepaalde ****, de kandidaten die op het ogenblik van hun kandidaatstelling het ambt uitoefenen van hetzij referendaris in het ****, hetzij ambtsdrager bedoeld in artikel 69, 1° tot 3°, van de wetten op de **** van ****, gecoördineerd op 12 januari 1973, hetzij werkende rechter of raadsheer in de rechterlijke orde, hetzij vast lid van de **** **** voor vluchtelingen. § 3. **** eerste voorzitter en de voorzitter delen hun gemotiveerde gezamenlijke voordracht alsook alle kandidaturen en de beoordeling hiervan mee aan de **** van Binnenlandse ****. <****>****_article">Art. 240.§ 1. **** eerste aanwijzing van de **** geschiedt door de algemene vergadering van de **** voor **** onder de leden van de **** die het bewijs leveren dat ze ten minste drie jaar een rechterlijk ambt hebben uitgeoefend of uit de ambtsdragers van de **** van **** bedoeld in artikel 69, 1° tot 3° van de wetten op de **** van ****, gecoördineerd op 12 januari 1973, die ten minste drie jaar benoemd zijn in voornoemde hoedanigheid.****><****>**** de dag van de in § 2, eerste lid bedoelde bekendmaking in het Belgisch Staatsblad moet de kandidaat ten minste drie jaar verwijderd zijn van de leeftijdsgrens bedoeld in artikel 39/38 van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen. § 2. De **** van Binnenlandse **** maakt, op initiatief van de eerste voorzitter van de **** voor ****, de in § 1 bepaalde vacante betrekkingen bekend in het Belgisch Staatsblad. **** de bekendmaking worden de vacante betrekkingen vermeld, de ****, de termijn voor het indienen van de kandidaturen die ten minste een maand bedraagt en de overheid waaraan deze moeten worden gezonden.****><****>**** eerste aanwijzing geschiedt door de algemene vergadering, bestaande uit de eerste voorzitter en de voorzitter en de overeenkomstig artikel 239 benoemde leden van de **** voor ****, ten vroegste nadat ten minste twintig rechters in vreemdelingenzaken de eed hebben afgelegd. § 3. Indien met toepassing van § 1 een **** van de **** van State wordt aangewezen voor het adjunct-mandaat van ****, dan kan hij overeenkomstig artikel 39/25 van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen na negen jaar ambtsvervulling na evaluatie vast aangewezen worden door de **** overheid.****><****>**** vaste aanwijzing in de **** voor Vreemdelingenzaken houdt gelijktijdig de benoeming in **** in van betrokkene in het ambt van rechter in vreemdelingenzaken. Hij neemt in dit geval rang in op de datum van zijn eerste aanwijzing in het adjunct-mandaat. **** benoeming houdt van rechtswege het ontslag in de **** van **** in.****><****>**** behoudt in dit geval de wedde, de verhogingen, de **** en de vergoedingen die aan het ambt van ambtsdrager van de **** van State zijn verbonden tenzij aan het ambt dat hij opneemt een hogere wedde is verbonden.****><****>Op uitdrukkelijk schriftelijk verzoek uiterlijk twee maanden voor het verstrijken van het adjunct-mandaat, kan hij evenwel verzaken aan het voordeel bedoeld in het tweede lid. **** dat geval neemt hij bij het einde van het adjunct-mandaat zijn mandaat of ambt terug op waarin hij het laatst werd benoemd of aangewezen. **** voorkomend geval geschiedt dit in ****. **** betrokkene niet is benoemd in het mandaat dat hij terug opneemt, dan wordt hij geacht aangewezen te zijn voor de periode waarvoor het mandaat wordt verleend. <****>****_article">Art. 241.§ 1. **** eerste benoeming van griffiers bij de oprichting van de **** voor **** gebeurt door de **** bij een besluit vastgesteld na overleg in de ****, uit twee lijsten van twee kandidaten onderscheidenlijk voorgedragen door enerzijds de eerste voorzitter en de voorzitter en anderzijds de ****, onder de kandidaten die voldoen aan de voorwaarden bepaald in artikel 39/20, tweede lid, van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen en die geschikt bevonden zijn overeenkomstig § 2. § 2. **** initiatief van de eerste voorzitter van de **** voor **** maakt de **** van Binnenlandse **** de in § 1 bepaalde vacante betrekkingen bekend in het Belgisch Staatsblad. **** de bekendmaking worden de vacante betrekkingen vermeld, de ****, de termijn voor het indienen van de kandidaturen die ten minste een maand bedraagt en de overheid waaraan deze moeten worden gezonden.****><****>De **** van Binnenlandse **** organiseert een **** waarvan hij inhoud en de modaliteiten bepaalt.****><****>**** vrijgesteld van de in het tweede lid bepaalde ****, de kandidaten die op het ogenblik van hun kandidaatstelling ten minste vijf jaar het ambt uitoefenen van lid van de griffie van de **** van **** bedoeld in artikel 69, 4° van de wetten op de **** van ****, gecoördineerd op 12 januari 1973 of van toegevoegd griffier bij de **** van State, of van ****, griffier-hoofd van dienst, griffier of adjunct-griffier bij de hoven en rechtbanken. <****>****_article">Art. 242.§ 1. **** bij de artikelen 236 tot 241 bepaalde leden van de **** voor **** die op de datum van hun aanwijzing of benoeming het bewijs leveren van de in artikel 43, § 3, derde lid van de wetten op het gebruik van de talen in bestuurszaken, gecoördineerd bij koninklijk besluit van 18 juli 1966 of van de in de artikelen 5 en 7 van de wet van 30 juli 1938 betreffende het gebruik der talen bij het leger, bedoelde kennis van de **** of **** taal, worden geacht de kennis te hebben geleverd van de in artikel 39/21, § 2, van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen, zoals ingevoegd bij artikel 106 bedoelde kennis van de andere taal dan die waarin hun diploma is gesteld. § 2. **** bij de artikelen 236 tot 241 bepaalde leden van de **** voor **** die op de datum van hun aanwijzing of benoeming het bewijs leveren van de door artikel 15, § 1, derde lid, van de wetten op het gebruik van de talen in bestuurszaken, gecoördineerd bij koninklijk besluit van 18 juli 1966, bepaalde kennis van de **** taal voor het niveau ****, of die aantonen dat ze, om te worden benoemd tot ambtenaar, overeenkomstig artikel 43, § 4, derde lid, van de voornoemde wetten hun toelatingsexamen tot dit ambt, in het **** aflegden, worden geacht de kennis te hebben geleverd van de in artikel 39/21, § 3, van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen bedoelde kennis van de **** taal.****><****>**** bij de eerste aanwijzing of benoeming geen van de rechters noch van de **** het bewijs leveren van een voldoende kennis van de **** taal in de zin van het eerste lid van het artikel 39/21, § 3, van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen, beslist de eerste voorzitter of het onderzoek van een zaak die in het **** is ingediend, in het **** dan wel in het **** wordt gevoerd. **** dit geval worden de stukken ten behoeve van de **** vertaald in het **** of het **** naargelang het geval. De mondelinge verklaringen geschieden in het **** of het **** naargelang het geval, of in het **** met simultaanvertaling. **** arrest wordt in het **** uitgesproken. <****>****_article">Art. 243.**** artikel en de artikelen 235, § 1, tweede lid, 236 tot 242 treden in werking de dag van de bekendmaking in het Belgisch Staatsblad.****><****>De **** bepaalt de datum van inwerkingtreding van de artikelen 6, 3°; 6, 4°, 17, 1° tot 6°; 25, 2°; 52, 4°; 216; 219 en 220.****><****>De overige artikelen treden in werking op de eerste dag van de tweede maand na die waarin deze wet is bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad.****><****>**** deze wet af, bevelen dat zij met 's Lands zegel zal worden bekleed en door het Belgisch Staatsblad zal worden bekendgemaakt.****><****>Gegeven te ****-de-****, 15 september 2006.****><****>**** **** **** : De ****-eerste **** en **** van Binnenlandse zaken, ****. **** **** Vice-eerste **** en **** van Justitie, ****. ****. **** **** **** van **** en Landbouw, Mevr. S. **** **** **** van **** en ****, ****. **** **** 's Lands zegel gezegeld : De **** van Justitie, ****. ****. **** _______ Nota's ****_list">(1) **** van de **** van volksvertegenwoordigers : **** 51-2479 (2005/2006) : ****.1 : Wetsontwerp.****><****>****. 2 : Bijlagen.****><****>**** 3 tot 8 : Amendementen.****><****>****. 9 : **** van de **** van State.****><****>****. 10 : Amendementen.****><****>****. 11 : Verslag.****><****>****. 12 : **** aangenomen door de commissie.****><****>****. 13 : **** aangenomen in plenaire vergadering en overgezonden aan de ****.****><****>Integraal **** : 12 juli 2006. ****_list">(2) **** van de **** : 3-1787 - 2005/2006 : ****.1 : Ontwerp overgezonden door de **** van volksvertegenwoordigers.****><****>****. 2 : Amendementen.****><****>****. 3 : Verslag.****><****>****. 4 : **** verbeterd door de commissie.****><****>****. 5 : **** aangenomen in plenaire vergadering en aan de **** ter bekrachtiging voorgelegd.****><****>**** van de **** : 14 juli 2006.
^