Etaamb.openjustice.be
Bericht van 23 juli 2007
gepubliceerd op 01 augustus 2007

Bericht aan de Dames en Heren Burgemeesters van het Rijk betreffende het specifieke geval van een **** afgeleverd tijdens de **** van 2007 aan de vreemdelingen die naar België terugkeren om de procedure voor **** voort te zetten die aangevat werd op grond van artikel 10 oud, 10 nieuw, 10bis oud, 10bis nieuw of 40 van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen

bron
federale overheidsdienst binnenlandse zaken
numac
2007000715
pub.
01/08/2007
prom.
23/07/2007
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode
<****> FEDERALE OVERHEIDSDIENST BINNENLANDSE ZAKEN****><****>
23 JULI 2007. - **** aan de Dames en **** **** van het **** betreffende het specifieke geval van een **** afgeleverd tijdens de **** van 2007 aan de vreemdelingen die naar België terugkeren om de procedure voor **** voort te zetten die aangevat werd op grond van artikel 10 oud, 10 nieuw, 10bis oud, 10bis nieuw of 40 van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen****><****>
****. VOORAFGAANDE OPMERKING **** inwerkingtreding, op 1 juni 2007 (1) van de wet van 15 september 2006 tot wijziging van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen (Belgisch **** van 6 oktober ****_list">2006) en van zijn uitvoeringsbesluiten (2) heeft geleid tot belangrijke wijzigingen op het gebied van de reglementering inzake het verblijf van vreemdelingen. Deze wijzigingen hebben, onder andere, betrekking op de procedure voor de **** van de niet-****-onderdanen.****><****>**** bericht houdt dus rekening met de nieuwe bepalingen inzake de materie. De wet voorziet dat deze bepalingen ook van toepassing zijn op de aanvragen waarvan de behandeling nog liep op het moment waarop de wet van 15 september 2006 in werking getreden is (1 juni 2007).****><****>****. PRINCIPE : ambtshalve afgifte **** **** diplomatieke en consulaire posten van **** (****), **** (****), **** en **** (Turkije) hebben de instructie gekregen om, gedurende de **** van 2007, een **** af te leveren aan de vreemdelingen die, na **** binnengekomen te zijn en het verblijf te hebben aangevraagd op grond van artikel 10 oud, eerste lid, 1° of 4°, 10 nieuw, § 1, eerste lid, 1°, 4°, 5°, 6° of 7°, 10bis oud, 10bis nieuw of 40 van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen, gedurende de vakantieperiode teruggekeerd zijn naar hun land, alhoewel de procedure van **** in België nog niet afgerond is, en die naar het Rijk wensen terug te keren om deze procedure voort te zetten.****><****>**** **** wordt afgeleverd aan de vreemdelingen die zich in de bedoelde situatie bevinden, voorzover ze houder zijn van een geldig attest van **** (model ****) (3).****><****>**** voorkomend geval leveren de betrokken diplomatieke en consulaire posten het **** ambtshalve, zonder voorafgaande consultatie van de Dienst ****, af, met uitzondering van de in het onderstaande punt **** bedoelde gevallen.****><****>****. UITZONDERING : voorafgaande consultatie van de Dienst **** De machtiging voor de afgifte van een **** moet het voorwerp uitmaken van een voorafgaande consultatie van de Dienst **** indien de vreemdeling de **** heeft aangevraagd in de hoedanigheid van : bloedverwant in de **** lijn die meer dan 21 jaar oud is of bloedverwant in de opgaande lijn van een ****-vreemdeling of een ****, in het kader van artikel 40 van de voornoemde wet; bloedverwant in de opgaande lijn van een **** onderdaan die toegelaten of gemachtigd is tot een verblijf in België of die gevestigd is in ****, in het kader van artikel 10 oud, eerste lid, 1°, of van artikel 10 nieuw, § 1, eerste lid, 1° van de voornoemde wet; vader of moeder van een vreemdeling die als vluchteling erkend werd, in het kader van artikel 10 nieuw, § 1, eerste lid, 7°; familielid van een buitenlandse student, in het kader van artikel 10bis oud, § 1 of van artikel 10bis nieuw, § 1; alleenstaand gehandicapt kind, dat ouder is dan 18 jaar, van een niet-****-vreemdeling, in het kader van artikel 10bis oud, § 2 of artikel 10 nieuw, § 1, eerste lid, 6°.****><****>****. TYPE VAN VISUM DAT AFGELEVERD WORDT EN VERMELDINGEN ****. **** ****_list">1. **** visum van het type **** - terugkeer - wordt door de betrokken diplomatieke en consulaire posten afgeleverd aan de vreemdelingen die houder zijn van een geldig attest van **** (model ****), indien voor de afgifte van dit visum geen voorafgaande consultatie van de **** Vreemdelingenzaken vereist is (****, punt ****).****_list">2. **** visum van het type **** - **** - of een visum van het type **** - terugkeer - wordt afgeleverd aan de vreemdelingen die houder zijn van een geldig attest van **** (model ****), indien voor de afgifte van dit visum de voorafgaande consultatie van de **** Vreemdelingenzaken vereist is (****, punt ****).Het type visum dat afgeleverd wordt, hangt af van de beslissing die door de **** Vreemdelingenzaken genomen wordt.****><****>**** beide gevallen **** het dus om een visum dat afgeleverd wordt met het oog op een verblijf van meer dan drie maanden. **** visum is per definitie een nationaal visum, maar het laat de houder ervan toe om door de andere **** te reizen teneinde zich naar België te begeven, zonder dat de duur van de transit de vijf dagen te boven mag gaan.****><****>**** procedure is van kracht van 1 juli tot 30 september 2007.****><****>****. **** die moeten worden aangebracht op het **** 1. **** vignet dat aangebracht wordt in het **** dat afgeleverd wordt overeenkomstig punt ****, ****.1., gedurende de periode van 1 juli tot 30 september 2007, bevat de volgende vermeldingen : ****_list">****) **** van de gemeenschappelijke vermeldingen : - rubriek "geldig voor" : **** (****); - rubriek "van ... tot ..." : van (voorziene datum van vertrek) tot (voorziene datum van vertrek + 10 dagen); - rubriek "aantal ****" : 01; - rubriek "duur van het verblijf" : ****; - rubriek "type van het visum" : ****. ****_list">****) **** van de nationale vermeldingen - Opmerkingen : "****22" 2.**** vignet dat aangebracht wordt in het visum dat afgeleverd wordt overeenkomstig punt ****, ****.2, gedurende dezelfde periode, bevat de volgende vermeldingen : 2.1. Indien het om een **** **** : ****_list">****) **** van de gemeenschappelijke vermeldingen : - rubriek "geldig voor" : **** (****); - rubriek "van ... tot ..." : van (voorziene datum van vertrek) tot (voorziene datum van vertrek + 10 dagen); - rubriek "aantal ****" : 01; - rubriek "duur van het verblijf" : ****; - rubriek "type van het visum" : ****. ****) **** van de nationale vermeldingen - Opmerkingen : "****22" 2.2. Indien het om een **** **** : ****_list">****) **** van de gemeenschappelijke vermeldingen : - rubriek "geldig voor" : **** (****); - rubriek "van ... tot ..." : van (voorziene datum van vertrek) tot (voorziene datum van vertrek + 3 maanden); - rubriek "aantal ****" : 01; - rubriek "duur van het verblijf" : ****; - rubriek "type van het visum" : ****. ****_list">****) **** van de nationale vermeldingen - Opmerkingen : "**** 10", "**** 11", "****20", "****21" of "**** 28" ****.PROCEDURE DIE DIENT GEVOLGD TE WORDEN IN ****" ****. **** de betrokken vreemdeling houder is van een visum van het type **** - terugkeer - met de "code **** 22", dat overeenkomstig de in dit bericht beschreven procedure ofwel wordt afgeleverd door de bevoegde diplomatieke of consulaire post, ofwel ambtshalve, ofwel na een instructie van de **** Vreemdelingenzaken.****><****>**** afgifte van dit **** heeft enkel tot doel de vreemdeling toe te laten naar België terug te keren om de procedure van **** voort te zetten.****><****>Op zich heeft de afgifte van dit **** geen enkel gevolg voor de lopende procedure van **** in België.****><****>In geen geval moet er dus een nieuw attest van ****, model ****, afgeleverd worden aan de vreemdeling die zich bij de gemeentelijke autoriteiten aanbiedt om een nieuwe aanvraag tot verblijf in te dienen op basis van zijn ****.****><****>Indien een vreemdeling toch gebruik **** te maken van dit visum om een nieuwe aanvraag tot **** in te dienen, moet de gemeentelijke overheid de bevoegde dienst van de Dienst **** daarvan onmiddellijk verwittigen.****><****>****. **** de betrokken vreemdeling houder is van een visum van het type **** -**** - met de code "**** 20", dat overeenkomstig de in dit bericht beschreven procedure afgeleverd wordt, na een instructie van de **** Vreemdelingenzaken.****><****>**** vreemdeling die niet heeft kunnen genieten van een **** maar die een visum **** - **** - met de code "**** 20" bekomen heeft, moet een nieuwe aanvraag tot verblijf - artikel 40 van de wet - indienen bij het gemeentebestuur van zijn verblijfplaats. Hij wordt in het bezit gesteld van een nieuw attest van ****, model ****, met een geldigheidsduur van vijf maanden.****><****>**** dit geval zal het gemeentebestuur contact moeten opnemen met de **** Vreemdelingenzaken, zodat de procedure van ****, die liep op het moment waarop de vreemdeling naar zijn land teruggekeerd is, wordt afgesloten.****><****>****. **** de betrokken vreemdeling houder is van een visum van het type **** - **** - met de code "**** 10", "**** 11", "**** 21" of "**** 28", dat overeenkomstig de in dit bericht beschreven procedure afgeleverd wordt, na een instructie van de **** Vreemdelingenzaken.****><****>**** persoon die niet heeft kunnen genieten van een **** maar die een visum **** - **** - met de code "**** 10", "**** 11", "**** 21" of "**** 28" bekomen heeft, wordt door het gemeentebestuur in het **** ingeschreven. Het gemeentebestuur geeft een bewijs van inschrijving in dit register aan hem af, overeenkomstig de artikelen 25, § 1 (4) of 25/3, § 2 (5) van het koninklijk besluit van 8 oktober1981 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen.****><****>**** dit geval zal het gemeentebestuur contact moeten opnemen met de **** Vreemdelingenzaken, zodat de procedure van ****, die liep op het moment waarop de vreemdeling naar zijn land teruggekeerd is, wordt afgesloten.****><****>****. **** **** afgifte van **** door de **** diplomatieke of consulaire posten in **** (****), in **** (****) en in **** (**** en ****) geschiedt slechts van 1 juli tot 30 september 2007.****><****>**** inlichting omtrent het voorwerp van onderhavig bericht kan verkregen worden bij de **** Vreemdelingenzaken (tel. : 02-206 15 ****_list">99) : - **** **** (voor de individuele gevallen); - **** (voor elke vraag van juridische aard).****><****>****, 23 juli 2007.****><****>De **** van Binnenlandse ****, ****. **** _______ Nota's ****_list">(1) Zie het koninklijk besluit van 27 april 2007 tot vaststelling van de datum van inwerkingtreding van de wet van 15 september 2006 tot wijziging van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen en tot vaststelling van de datum bedoeld in dit artikel 231 van de wet van 15 september 2006 tot hervorming van de **** van State en tot oprichting van een **** voor **** (Belgisch Staatsblad 21 mei 2007).****_list">(2) Zie, met name, het koninklijk besluit van 27 april 2007 tot wijziging van het koninklijk besluit van 8 oktober 1981 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen (Belgisch Staatsblad 1 mei 2007);het koninklijk besluit van 17 mei 2007 tot vaststelling van de **** van de wet van 15 september 2006 tot wijziging van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen (Belgisch **** van 31 mei 2007). ****_list">(3) De geldigheidsduur van het attest van het model ****, dat door artikel 26 van het koninklijk besluit van 8 oktober 1981 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen oorspronkelijk op één jaar werd vastgelegd, werd door het koninklijk besluit van 27 april 2007 tot wijziging van het genoemd koninklijk besluit (artikel 7) (Belgisch Staatsblad 21 mei 2007) tot een periode van negen maanden, die tot vijftien maanden kan worden verlengd, teruggebracht.****_list">(4) Artikel 25, § 1 : "**** de vreemdeling die naar België komt voor een verblijf van meer dan drie maanden in het bezit is van een machtiging tot voorlopig verblijf, schrijft het gemeentebestuur hem in het **** in en geeft hem het bewijs van inschrijving in dat register af. **** de machtiging tot voorlopig verblijf slechts voor een bepaalde duur geldt, wordt het bewijs van inschrijving tot die duur beperkt". (5) Artikel 25/3, § 2 : "**** de vreemdeling die naar België komt in het bezit is van een toelating tot verblijf krachtens artikel 10 van de wet, schrijft het gemeentebestuur hem in het **** in en geeft hem het bewijs van inschrijving in dat register af".
^