Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de afkondigingen van 23 juli 2007

Snelle toegang:

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 23/07/2007 pub. 27/08/2007 numac 2007007223 bron ministerie van landsverdediging Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 16 april 1998 betreffende het varend personeel van de krijgsmacht type ministerieel besluit prom. 23/07/2007 pub. 07/08/2007 numac 2007011397 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie en federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Ministerieel besluit tot opheffing van het ministerieel besluit van 1 september 2003 waarbij de invoer van goederen van oorsprong of van herkomst uit Liberia, aan vergunning onderworpen wordt type ministerieel besluit prom. 23/07/2007 pub. 31/07/2007 numac 2007012340 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Ministerieel besluit tot erkenning van de motieven voor de toepassing van een stelsel plus minus conto binnen het Paritair Comité voor de metaal-, machine- en elektrische bouw (1)

overeenkomst

type overeenkomst prom. 23/07/2007 pub. 07/08/2007 numac 2007023181 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Verordening tot wijziging van de verordening van 28 juli 2003 tot uitvoering van artikel 22, 11°, van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994

bericht

type bericht prom. 23/07/2007 pub. 01/08/2007 numac 2007000715 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Bericht aan de Dames en Heren Burgemeesters van het Rijk betreffende het specifieke geval van een **** afgeleverd tijdens de **** van 2007 aan de vreemdelingen die naar België terugkeren om de procedure voor **** voort te zetten die aangevat werd op grond van artikel 10 oud, 10 nieuw, 10bis oud, 10bis nieuw of 40 van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen
^