Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de publicaties van 1 augustus 2007

Snelle toegang:

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 26/07/2007 pub. 01/08/2007 numac 2007000688 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit houdende wijziging van diverse bepalingen die betrekking hebben op de interne organisatiestructuur van het Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle type koninklijk besluit prom. 19/07/2007 pub. 01/08/2007 numac 2007000716 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot wijziging van het besluit van de Regent van 23 augustus 1948 tot regeling van de rechtspleging voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, wat betreft de kwijting der rechten type koninklijk besluit prom. -- pub. 01/08/2007 numac 2007009712 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde Bij koninklijke besluiten van 18 juli 2007 : zijn benoemd tot raadsheer in het hof van beroep te Gent : Mevr. Tavernier, L., toegevoegd rechter voor het rechtsgebied van het hof van beroep te Gent; Mevr. François, A., is de heer Savatic, D., advocaat, benoemd tot toegevoegd rechter voor het rechtsgebied van het hof (...) type koninklijk besluit prom. 13/07/2007 pub. 01/08/2007 numac 2007012308 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 12 december 2001 betreffende de dienstencheques type koninklijk besluit prom. 27/04/2007 pub. 01/08/2007 numac 2007012335 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 16 november 2006, gesloten in het Paritair Comité voor het drukkerij-, grafische kunst, en dagbladbedrijf, betreffende het sectoraal brugpensioen type koninklijk besluit prom. -- pub. 01/08/2007 numac 2007012351 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Nationale Administratieve Commissie bedoeld in artikel 7 van het koninklijk besluit van 25 november 1991 houdende de werkloosheidsreglementering. - Hernieuwing van een mandaat Bij koninklijk besluit van 18 juli 2007 wordt : vanaf 1 juli 2007 als vertegenwoordiger van de werkgeversorganisaties : voor de Nederlandstalige en Franstalige ka(...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 01/08/2007 numac 2007014253 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Personeel. - Oppensioenstelling Bij koninklijk besluit van 13 juli 2007, dat in werking treedt op 1 mei 2008, wordt aan de heer Jacques Gallien, eervol ontslag verleend uit zijn functies in de klasse A2, met de titel van attaché. Hij wordt ge type koninklijk besluit prom. -- pub. 01/08/2007 numac 2007021098 bron programmatorische federale overheidsdienst wetenschapsbeleid Uitoefening van het beroep van architect Toestemming Bij koninklijk besluit van 19 juli 2007 wordt aan Mevr. Carmen Goncalves de Azevedo, van Braziliaanse nationaliteit, toestemming verleend met ingang van 1 juni 2007 in België het beroep van type koninklijk besluit prom. 29/06/2007 pub. 01/08/2007 numac 2007012238 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 19 juni 2006, gesloten in het Paritair Comité voor de metaal-, machine- en elektrische bouw, inzake invoering van artikel 5 van de collectieve arbeidsovereenkomst van 13 december 2005 inzake de regionale aanwending van 0,1 pct. voor opleidingsinspanningen voor de arbeiders van West-Vlaanderen type koninklijk besluit prom. 29/06/2007 pub. 01/08/2007 numac 2007012243 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 19 juni 2006, gesloten in het Paritair Comité voor de metaal-, machine- en elektrische bouw, betreffende de inning en de aanwending van 0,1 pct. voorzien in artikel 9.2, § 2 van het nationaal akkoord 2005-2006 in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest type koninklijk besluit prom. 03/06/2007 pub. 01/08/2007 numac 2007023124 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 9 april 2003 inzake de bescherming van in het wild levende dier- en plantensoorten door controle op het desbetreffende handelsverkeer type koninklijk besluit prom. -- pub. 01/08/2007 numac 2007023150 bron federaal agentschap voor de veiligheid van de voedselketen Erkende certificeringsinstellingen Krachtens artikel 10 van het koninklijk besluit van 14 november 2003 betreffende autocontrole, meldingsplicht en traceerbaarheid in de voedselketen is de certificeringsinstelling Kiwa NV, Uitbreidingstraat 10-1 G-001 « Autocontrolegids Dierenvoeders » 45012 Groep 1 : handel in mengvoeders, voormengsels,(...) type koninklijk besluit prom. 25/04/2007 pub. 01/08/2007 numac 2007201289 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 15 november 2005, gesloten in het Paritair Comité voor het havenbedrijf, betreffende het sociaal akkoord 2005-2006 voor de vaklui type koninklijk besluit prom. 17/05/2007 pub. 01/08/2007 numac 2007201391 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 17 december 2001, gesloten in het Paritair Comité voor de opvoedings- en huisvestingsinrichtingen en -diensten, betreffende de haard-standplaatstoelage type koninklijk besluit prom. 13/06/2007 pub. 01/08/2007 numac 2007201945 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 30 november 2006, gesloten in het Paritair Comité voor de textielnijverheid en het breiwerk, houdende toekenning van maaltijdcheques type koninklijk besluit prom. 14/06/2007 pub. 01/08/2007 numac 2007202015 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 17 oktober 2006, gesloten in het Paritair Comité voor de diamantnijverheid en -handel, tot wijziging van de statuten van het "Fonds voor de diamantnijverheid" type koninklijk besluit prom. 20/06/2007 pub. 01/08/2007 numac 2007202078 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 13 november 2003, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden der metaalfabrikatennijverheid, betreffende het regionaal akkoord 2003-2004 voor de provincies Oost- en West-Vlaanderen

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 19/07/2007 pub. 01/08/2007 numac 2007000708 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Ministerieel besluit tot aanduiding van een keuringsinstelling bevoegd tot het uitvoeren van de taken zoals bedoeld in artikel 3, 2°, b , van het koninklijk besluit van 13 juni 2002, gewijzigd bij koninklijk besluit van 7 april 2003, betreffende de voorwaarden tot het verkrijgen van een erkenning als beveiligingsonderneming type ministerieel besluit prom. 04/06/2007 pub. 01/08/2007 numac 2007023125 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit tot vaststelling van het bedrag van de vergoeding van de deskundigen in het kader van de toepassing van de Overeenkomst inzake de bescherming van in het wild levende dier- en plantensoorten door controle op het desbetreffende handelsverkeer type ministerieel besluit prom. 12/07/2007 pub. 01/08/2007 numac 2007023172 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Ministerieel besluit tot vaststelling van de tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging in de verpleegdagprijs van een opneming in de dienst van een militair hospitaal die speciaal is uitgerust om personen met ernstige brandwonden, die er zijn opgenomen, te verzorgen type ministerieel besluit prom. -- pub. 01/08/2007 numac 2007202455 bron ministerie van het waalse gewest Plaatselijke besturen Bij ministerieel besluit van 19 juli 2007 wordt de beslissing van 27 juni 2007 goedgekeurd waarbij de gewone algemene vergadering van de vennoten van de CVBA "Intercommunale Simogel" de rekeningen 2006 van de int

besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering

type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. -- pub. 01/08/2007 numac 2007031334 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Bescherming van het erfgoed Bij besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 13 februari 2003, wordt ingeschreven op de bewaarlijst als landschap het voormalig domein J.-B. Robie gelegen Sint-Bernardusstraat 74, te Sint-Gillis, bekend t AFBAKENING VAN HET LANDSCHAP Voor de raadpleging van de tabel, z(...)

besluit van de regering van de duitstalige gemeenschap

type besluit van de regering van de duitstalige gemeenschap prom. 05/07/2007 pub. 01/08/2007 numac 2007033059 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Besluit van de Regering van de Duitstalige Gemeenschap tot wijziging van verschillende statutaire bepalingen betreffende het personeel van het Ministerie en van bepaalde paragemeenschappelijke inrichtingen van de Duitstalige Gemeenschap

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 25/05/2007 pub. 01/08/2007 numac 2007036213 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende tijdelijke afstand van realisatie van waterwegeninfrastructuurwerken in een reservatiezone voor waterwegeninfrastructuur in het gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan "Afbakening Zeehavengebied Gent - Inrichting R4-Oost en R4-West" type besluit van de vlaamse regering prom. 04/05/2007 pub. 01/08/2007 numac 2007036240 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 7 september 1994 tot regeling van de procedure voor de projecten van het onderwijskundig beleids- en praktijkgericht wetenschappelijk onderzoek type besluit van de vlaamse regering prom. 06/07/2007 pub. 01/08/2007 numac 2007036242 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van de besluiten van de Vlaamse Regering die de werking van het intern verzelfstandigd agentschap met rechtspersoonlijkheid Vlaams Agentschap Ondernemen regelen

bericht

type bericht prom. 23/07/2007 pub. 01/08/2007 numac 2007000715 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Bericht aan de Dames en Heren Burgemeesters van het Rijk betreffende het specifieke geval van een **** afgeleverd tijdens de **** van 2007 aan de vreemdelingen die naar België terugkeren om de procedure voor **** voort te zetten die aangevat werd op grond van artikel 10 oud, 10 nieuw, 10bis oud, 10bis nieuw of 40 van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen type bericht prom. 16/07/2007 pub. 01/08/2007 numac 2007011383 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Bericht betreffende het koninklijk besluit van 8 juni 2007 betreffende de methodologie voor het vaststellen van het totale inkomen dat de billijke marge bevat, betreffende de algemene tariefstructuur, de basisprincipes, de procedures inzake tarieven, de procedures, de bekendmaking van de tarieven, de jaarverslagen, de boekhouding, de kostenbeheersing, betreffende de inkomensverschillen van de beheerders en de objectieve indexeringsformule bedoeld in de wet van 12 april 1965 betreffende het vervoer van gasachtige producten en andere door middel van leidingen

document

type document prom. -- pub. 01/08/2007 numac 2007009713 bron rechterlijke macht Hof van beroep te Luik Het hof, verenigd in algemene vergadering op 21 maart 2007, heeft de heer Steffens, G., raadsheer in het hof van beroep te Luik, aangewezen tot kamervoorzitter in dit hof, voor een termijn van drie jaar met ingang van 3 ju type document prom. -- pub. 01/08/2007 numac 2007202460 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie via de Interne Markt van een Nederlandstalige directeur P & O (klasse A4) voor het Wetenschappelijk Instituut Volksgezondheid (MNG07077) Opgepast ! Voor deze selectie kan u alleen solliciteren als u reeds federa(...) Toelaatbaarheidsvereisten : 1. Vereiste diploma's op 19 augustus 2007 : universitair diploma.

benoeming door koninklijk besluit

type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 01/08/2007 numac 2007002148 bron federale overheidsdienst personeel en organisatie Personeel. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 19 juli 2007, wordt de heer Roel Arys, tot rijksambtenaar benoemd in de klasse A2 met de titel van attaché bij de Federale Overheidsdienst Personeel en Organisatie in een betrekking van het Neder Overeenkomstig de gecoördineerde wetten op de Raad van State kan beroep worden ingediend binnen de (...) type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 01/08/2007 numac 2007014252 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Personeel. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 13 juli 2007 wordt Mevr. Mirielle Herman vast benoemd in de klasse A2, met de titel van attaché, in de vakrichting « Mobiliteit en Vervoer » bij de Federale Overheidsdienst Mobiliteit en Vervoer, Overeenkomstig de gecoördineerde wetten op de Raad van State kan beroep worden ingediend binnen de (...) type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 01/08/2007 numac 2007023131 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Rijksinstituut voor de sociale verzekeringen der zelfstandigen Nationale Orden. - Benoemingen. - Bevorderingen Bij koninklijke besluiten van 15 mei 2007 zijn, met ingang van de tegenover hun naam vermelde datum, benoemd of bevorderd : Kro Ridder Mevr. F. Blause, attaché A12, vanaf 15 november 2006. De heren : D. Willekens, tech(...)
^