Etaamb.openjustice.be
Omzendbrief van 21 juni 2007
gepubliceerd op 04 juli 2007

Omzendbrief betreffende de wijzigingen in de reglementering betreffende het verblijf van vreemdelingen tengevolge van de inwerkingtreding van de wet van 15 september 2006

bron
federale overheidsdienst binnenlandse zaken
numac
2007000642
pub.
04/07/2007
prom.
21/06/2007
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
links
Raad van State (chrono)
Document Qrcode
<****> FEDERALE OVERHEIDSDIENST BINNENLANDSE ZAKEN****><****>
21 JUNI 2007. - **** betreffende de wijzigingen in de reglementering betreffende het verblijf van vreemdelingen tengevolge van de inwerkingtreding van de wet van 15 september 2006****><****>
**** de **** en **** **** van het ****, ****. Inleiding **** wet van 15 september 2006 tot wijziging van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen (Belgisch **** van 6 oktober 2006) treedt in werking op 1 juni 2007.(1) **** nodige uitvoeringsbesluiten werden uitgevaardigd, die eveneens op deze datum in werking treden. **** belangrijkste zijn : - koninklijk besluit van 27 april 2007 tot wijziging van het koninklijk besluit van 8 oktober 1981 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen (Belgisch Staatsblad 21 mei 2007); - koninklijk besluit van 17 mei 2007 tot vaststelling van de **** van de wet van 15 september 2006 tot wijziging van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen (Belgisch Staatsblad 31 mei 2007).****><****>Deze wijzigingen hebben, voor wat de **** betreft, betrekking op de volgende domeinen : **** de raadpleging van de tabel, zie beeld **** treedt de wet van 21 april 2007 tot wijziging van de wet van 15 december 1980 eveneens in werking op 1 juni 2007. (2) Hierbij wordt een specifiek hoofdstuk geïntegreerd met betrekking tot niet-**** vreemdelingen die naar België wensen te komen als onderzoeker (punt ****).****><****>**** omzendbrief strekt er toe de voor de gemeenten relevante wijzigingen toe te lichten voor ieder van deze punten.****><****>****. Machtiging tot voorlopig verblijf (****) ****. **** Als algemene regel blijft gelden dat een vreemdeling de machtiging tot voorlopig verblijf (****) in het buitenland moet aanvragen, meer bepaald bij de **** diplomatieke of consulaire post die bevoegd is voor zijn verblijfplaats of zijn plaats van oponthoud in het buitenland (artikel 9, tweede lid, van de wet van 15 december 1980).****><****>**** deze regel bestaan er drie uitzonderingen, waarbij de aanvraag in **** zelf kan worden ingediend : ****_list">1. wanneer een internationaal verdrag, een wet of een koninklijk besluit toelaat om de aanvraag in **** in te dienen (aanhef van artikel 9, tweede lid).Dit wordt bijvoorbeeld verder uitgewerkt in het koninklijk besluit van 8 oktober 1981, meer bepaald : - artikel 23, dat ongewijzigd blijft; - het nieuwe art. 25/2. Dit handelt over vreemdelingen die zich in wettelijk verblijf bevinden en die voldoen aan de voorwaarden voor verblijf vastgesteld door de wet of de ****. (3) ****_list">2. in buitengewone omstandigheden.Dit werd voorheen geregeld in artikel 9, derde lid. **** artikel werd opgeheven door de wet van 15 september 2006 en vervangen door het nieuwe artikel 9bis. (4) ****_list">3. om medische redenen.Dit wordt voorzien door het nieuwe artikel 9ter.****><****>**** drie gevallen worden hierna verder besproken.****><****>****. **** in legaal verblijf die voldoet aan de voorwaarden voor een **** (artikel 25/2 koninklijk besluit van 1981) ****_list">1. Voorwaarden **** nieuwe artikel 25/2 bepaalt dat de aanvraag bij de gemeente van verblijf kan ingediend worden indien de vreemdeling voldoet aan de twee volgende voorwaarden.****_list">****) **** vreemdeling dient op het moment van de aanvraag reeds gemachtigd of toegelaten te zijn tot een verblijf in het **** van maximaal drie maanden overeenkomstig titel ****, hoofdstuk **** van de wet van 1980, of van meer dan drie maanden. Het kort verblijf van maximaal drie maanden kan aangetoond worden door middel van ofwel een geldige ****, ofwel een geldig nationaal paspoort met ****, of **** voorzien van een geldig visum. **** onderdanen van de **** **** volstaat een identiteitskaart (****. bijlage 2 van het koninklijk besluit van 1981).****><****>Het lang verblijf van meer dan drie maanden kan aangetoond worden door middel van een geldig bewijs van inschrijving in het **** (****).****><****>**** vallen daarentegen buiten het toepassingsgebied van dit artikel 25/2, aangezien zij niet beschouwd worden als tot verblijf van meer dan drie maanden gemachtigde of toegelaten vreemdelingen.****><****>**** geldt voor vreemdelingen die een schorsend beroep hebben ingediend en die in het bezit zijn van een bijlage 35. ****_list">****) **** vreemdeling moet de door de wet of een koninklijk besluit vastgestelde voorwaarden vervullen om gemachtigd te worden tot een verblijf van meer dan drie maanden in een andere hoedanigheid.Hierbij kunnen vijf gevallen onderscheiden worden : ****_list">1) een specifiek geval wordt vermeld in artikel 25/2 zelf, namelijk de vreemde werknemer of zelfstandige.**** dient de volgende drie documenten over te maken : - een kopie van de arbeidskaart **** of van de **** of een attest afgegeven door de bevoegde overheidsdienst waaruit blijkt dat hij vrijgesteld is van deze verplichting; - een geneeskundig getuigschrift waaruit blijkt dat hij niet is aangetast door een van de ziekten vermeld in de bijlage van de wet van 1980; - wanneer hij ouder is dan 18 jaar, een getuigschrift waaruit blijkt dat hij niet veroordeeld is geweest wegens misdaden of wanbedrijven van gemeen recht. ****_list">2) het familielid van een vreemdeling met beperkt verblijf (artikel 26/2 van het koninklijk besluit van 8 oktober 1981).Dit wordt verder toegelicht onder punt ****. ****_list">3) de onderzoeker die voldoet aan de voorwaarden vastgesteld in de artikelen 61/10 en volgende van de wet van 1980 (zie punt ****).****_list">4) de student die voldoet aan de voorwaarden van artikel 58 en volgende van de wet van 1980, toegelicht in de omzendbrief van 15 september 1998 betreffende het verblijf van vreemdelingen die in **** wensen te komen studeren (Belgisch **** van 4 november 1998). 5) de vreemdeling die voldoet aan de voorwaarden van het koninklijk besluit van 7 augustus 1995 tot vaststelling van de gevallen waarin en de voorwaarden waaronder een vreemdeling, wiens afwezigheid uit het Rijk langer dan een jaar duurt, kan gemachtigd worden er terug te keren (****.S. van 2 september 1995), toegelicht in de omzendbrief hierover van 5 februari 1996 (Belgisch **** van 27 februari 1996). ****_list">2. Procedure **** een aanvraag op grond van artikel 25/2 wordt ingediend bij de gemeente, **** de gemeente na of voldaan is aan de voorwaarden vermeld in punt 1. **** de vreemdeling niet voldoet aan de voorwaarden vermeld in punt 1, levert de gemeente een bijlage 40 af (beslissing tot niet-****), en maakt het een kopie van dit document over aan het bevoegd bureau van de **** Vreemdelingenzaken.****><****>**** de vreemdeling voldoet aan deze voorwaarden, voert de gemeente een controle van de feitelijke verblijfplaats uit. **** deze controle negatief is, levert de gemeente eveneens een bijlage 40 af (beslissing tot niet-****), en maakt het een kopie van dit document over aan de **** Vreemdelingenzaken.****><****>**** deze controle positief is, handelt de gemeente verder als volgt : - Indien het **** om een werknemer of zelfstandige (vermeld in het eerste streepje hierboven), kan de gemeente zelf een machtiging tot beperkt verblijf toekennen (art. 25/2, § 2).****><****>**** betrokkene wordt dan ingeschreven in het ****, en hij ontvangt een **** - tijdelijk verblijf, geldig voor de duur van de arbeidskaart vermeerderd met een maand, of geldig voor de duur van de **** vermeerderd met een maand.****><****>**** geval van vrijstelling van arbeidskaart of ****, wordt een **** - tijdelijk verblijf met een geldigheidsduur van één jaar afgeleverd, tenzij de voorziene duur van de professionele activiteit minder dan een jaar bedraagt.****><****>Een machtiging tot onbeperkt verblijf kan enkel op instructie van de **** **** afgeleverd worden. - **** de overige gevallen dient de gemeente de aanvraag onverwijld over te maken aan de **** ****, en levert de gemeente een ontvangstbewijs van de aanvraag aan de vreemdeling af (bijlage 1 van deze omzendbrief). De **** Vreemdelingenzaken zal vervolgens de beslissing inzake de aanvraag nemen, en de nodige instructies overmaken aan de gemeente.****><****>Indien het gemeentebestuur twijfelt of de voorwaarden vermeld in punt 1 vervuld zijn, kan het steeds het bevoegde bureau van de **** **** contacteren.****><****>****. **** omstandigheden (art. 9bis van de wet van 15/12/1980) ****_list">1. Voorwaarden **** artikel 9bis biedt de mogelijkheid om in buitengewone omstandigheden de machtiging tot voorlopig verblijf bij de gemeente in **** aan te vragen. Hieraan zijn vier voorwaarden verbonden. ****_list">****) **** omstandigheden **** en vooral moeten in de aanvraag de redenen tot uiting komen waarom de betrokkene de aanvraag niet kan indienen via de gewone procedure (dus in het buitenland via de diplomatieke of consulaire post bevoegd voor zijn verblijfplaats of zijn plaats van oponthoud). **** buitengewone omstandigheden worden aanvaard. Deze uitzondering op de algemene regel wordt strikt geïnterpreteerd.****><****>**** buitengewone omstandigheden worden geval per geval onderzocht. **** betrokkene moet aantonen dat het onmogelijk of bijzonder moeilijk is om terug te keren naar zijn land van herkomst of naar een land waar hij tot verblijf is toegelaten, om de machtiging aan te vragen, dit door gegevens die zowel in **** als elders kunnen worden gesitueerd.****><****>Een lang verblijf in **** of een integratie in de **** samenleving vormen op zich geen buitengewone omstandigheden die het indienen van een aanvraag tot het bekomen van een machtiging tot verblijf van meer dan drie maanden in het Rijk zouden rechtvaardigen.****><****>**** als de vreemdeling hier reeds lang verblijft en/of zelfs als hij hier geïntegreerd is, moet hij immers nog altijd aantonen dat het onmogelijk of bijzonder moeilijk is om terug te keren naar zijn land van herkomst of naar een land waar hij tot verblijf is toegelaten, om er de machtiging aan te vragen.****><****>**** vreemdeling die wettig in het **** verblijft (bijvoorbeeld als toerist met een geldig paspoort en visum), maar die niet voldoet aan de door de wet of een koninklijk besluit vastgestelde voorwaarden voor een machtiging tot verblijf, moet ook het bestaan van buitengewone omstandigheden aantonen om zijn aanvraag voor een machtiging tot een verblijf van meer dan drie maanden op het **** grondgebied te rechtvaardigen.****><****>Artikel 9bis, § 2, bepaalt ten **** expliciet dat argumenten die al eerder ingeroepen werden in het kader van een vorige **** op grond van artikel 9bis of 9ter, of argumenten die ingeroepen werden of hadden moeten worden in het kader van een ****, niet aanvaard worden als buitengewone omstandigheden. ****_list">****) **** of vrijstelling **** nieuwe artikel 9bis stelt als algemene regel dat de vreemdeling dient te beschikken over een ****.**** dit verband kunnen enkel een internationaal erkend paspoort of een gelijkgestelde ****, of een nationale identiteitskaart aanvaard worden. (5) **** is hierbij niet vereist dat deze documenten nog steeds geldig zijn.****><****>**** voorwaarde dat de vreemdeling een **** moet bezitten, geldt niet voor : - de **** die zich in de **** bevindt, of die een toelaatbaar cassatieberoep heeft ingediend bij de **** van **** tegen de ****, en dit tot op het ogenblik waarop een **** inzake het toegelaten beroep is uitgesproken; - de vreemdeling die op geldige wijze aantoont dat hij zich in de onmogelijkheid bevindt om het vereiste **** te verwerven in ****.****><****>Een kopie van het ****, of de motivering waarom de betrokkene in voorkomend geval zou vrijgesteld zijn van deze verplichting, dient opgenomen te zijn in de ****. ****_list">****) Argumenten ten gronde **** redenen waarom de betrokkene een machtiging tot een verblijf van meer dan drie maanden **** te verkrijgen, moeten uitdrukkelijk in de aanvraag worden vermeld. **** over te maken documenten voor het verkrijgen van bepaalde categorieën van **** worden uitdrukkelijk geformuleerd : - als werknemer of zelfstandige : in de punten ****), ****) en ****) van artikel 25/2, § 1, 1° van het ****; - voor **** ten aanzien van een vreemdeling in beperkt verblijf : in artikel 10bis van de wet, en in punt **** van deze omzendbrief; - voor onderzoekers : in artikel 61/11, § 1 van de wet en in punt **** van deze omzendbrief; - voor studenten : in de omzendbrief van 15 september 1998 betreffende het verblijf van vreemdelingen die in **** wensen te komen studeren (Belgisch **** van 4 november 1998); - voor de vreemdeling die meer dan een jaar afwezig was uit het Rijk : in de omzendbrief van 5 februari 1996 (Belgisch **** van 27 februari 1996). ****_list">****) Verblijfplaats **** **** is vereist dat de vreemdeling daadwerkelijk in **** verblijft, meer bepaald in de gemeente waar hij de aanvraag indient. **** blijkt uit artikel 9bis, § 1, eerste lid. ****_list">2. **** ****) Aanvraag **** aanvraag moet worden ingediend bij de burgemeester van de gemeente waar de aanvrager zijn werkelijke verblijfplaats heeft.**** aanvrager dient hiervan geen kopie naar de **** Vreemdelingenzaken te sturen, omdat de **** **** aan een dergelijke verzending geen verder gevolg zal geven.****><****>**** een snelle en efficiënte behandeling dient de aanvraag de volgende documenten en inlichtingen te bevatten : - het dossiernummer bij de **** ****, voor zover dit al bestaat of gekend is door de verzoeker; - alle relevante **** aangaande de aanvrager (naam, voornamen, geboorteplaats, geboortedatum, nationaliteit, burgerlijke stand) met een kopie van **** van de aanvrager of motivering waarom de aanvrager deze niet kan leveren; - een uiteenzetting van alle buitengewone omstandigheden die ertoe leiden dat de aanvraag in **** wordt ingediend en niet via de bevoegde consulaire of diplomatieke post in het land van oorsprong of van verblijf van de aanvrager; - een uiteenzetting van de redenen waarom de aanvrager meer dan drie maanden in **** **** te verblijven; - de feitelijke verblijfplaats in **** van de betrokkene; - een overzicht van de samenstelling van het gezin; - alle beschikbare stukken die de bovenstaande vermeldingen staven. ****_list">****) **** van het gemeentebestuur : **** **** de tien dagen na het indienen van de aanvraag dient de burgemeester of zijn gemachtigde de feitelijke verblijfplaats van de betrokkene te controleren. **** blijkt dat de aanvrager niet in de gemeente verblijft, neemt de burgemeester of zijn gemachtigde de aanvraag niet in overweging (zie model van beslissing in bijlage 2). **** betekent dat de aanvraag niet naar de **** Vreemdelingenzaken wordt gestuurd. **** gemeente bezorgt de **** **** een kopie van deze beslissing. **** aanvrager wordt ervan verwittigd dat hij zijn aanvraag moet indienen bij de burgemeester van de gemeente waar hij werkelijk verblijft.****><****>**** de aanvrager wel in de gemeente, dan wordt de aanvraag, samen met een verslag van de controle van de verblijfplaats, onverwijld naar de **** **** overgemaakt. **** burgemeester of diens gemachtigde overhandigt aan de aanvrager een bewijs van **** van de aanvraag (model in bijlage 3). **** bewijs heeft geen enkel gevolg op de **** van de aanvrager.****><****>**** gemeenten dienen de aanvraag en de voorgelegde bewijsstukken niet te onderzoeken. **** burgemeester of diens gemachtigde wordt evenwel verzocht om bij de aanvraag een advies (bijvoorbeeld een sociaal onderzoek of het ****-verslag) toe te voegen. ****_list">****) **** van de **** **** De **** Vreemdelingenzaken kan drie soorten beslissingen nemen. 1) **** er geen buitengewone omstandigheden aanwezig zijn, of wanneer de **** niet bij de aanvraag gevoegd werd of de reden van hun afwezigheid niet werd meegedeeld, verklaart de **** **** de aanvraag onontvankelijk.(6) ****_list">2) **** de aanvraag wel ontvankelijk wordt verklaard, maar de argumenten ten gronde afgewezen worden, wordt de aanvraag ongegrond verklaard.****_list">3) **** aan alle betrokken voorwaarden is voldaan, verklaart de **** **** de aanvraag ontvankelijk en gegrond en deelt aan de gemeente de nodige instructies mee voor de eventuele inschrijving in het **** en de afgifte van een ****. ****. Medische redenen (artikel 9ter van de wet van 15/12/1980) **** nieuwe artikel 9ter, waarvan de precieze modaliteiten geregeld worden door het koninklijk besluit van 17 mei 2007, voorziet in een specifieke procedure voor vreemdelingen die een machtiging tot verblijf wensen te verkrijgen om medische redenen.****><****>In tegenstelling tot de aanvragen voor een machtiging tot verblijf ingediend op basis van artikel 9bis van de wet, moet deze aanvraag rechtstreeks ingediend worden bij de **** ****, door middel van een aangetekend schrijven gericht aan : Dienst **** Dienst Humanitaire **** - artikel 9ter **** 59**** 1000 **** **** specifieke **** kan dus niet ingediend worden bij het gemeentebestuur. **** een vreemdeling zich toch bij het gemeentebestuur zou aanmelden om een aanvraag op grond van artikel 9ter in te dienen, mag het gemeentebestuur deze aanvraag niet in ontvangst nemen maar wel de vreemdeling inlichten betreffende de modaliteiten om een dergelijke aanvraag in te dienen. De **** Vreemdelingenzaken zal geen gevolg geven aan een aanvraag op grond van artikel 9ter die bij het gemeentebestuur werd ingediend.****><****>**** de vreemdeling de aanvraag heeft ingediend bij aangetekend schrijven aan de **** **** en deze aanvraag de bij artikel 7 van het koninklijk besluit van 17 mei 2007 vermelde documenten en inlichtingen bevat (7), zal de **** **** aan de gemeente vragen om een controle van de feitelijke verblijfplaats te laten uitvoeren, en om in voorkomend geval een attest van **** af te leveren.****><****>**** de controle van de feitelijke verblijfplaats zal gevraagd worden om de originele **** te vertonen, waarvan in voorkomend geval kopieën werden gevoegd bij de aanvraag. **** de vreemdeling de originele **** niet kan vertonen, wordt de **** geacht negatief te zijn. **** ****-verslag dient dan te vermelden dat de originele **** niet vertoond werden.****><****>**** de **** positief is, wordt de vreemdeling ingeschreven in het **** en ontvangt hij een attest van **** met een geldigheidsduur van drie maanden.****><****>**** attest kan gedurende de behandeling van de aanvraag driemaal verlengd worden voor telkens drie maanden. **** een jaar wordt het verlengd met een duur van telkens één maand.****><****>**** gemeentebestuur kan het attest van **** ambtshalve verlengen zolang het geen **** instructie van de **** Vreemdelingenzaken heeft ontvangen.****><****>****. **** ****_list">1. **** indienen van de aanvraag om een machtiging tot voorlopig verblijf in **** heeft in regel(8) geen invloed op de **** van de vreemdeling, en verhindert dus niet zijn effectieve verwijdering indien hij zich illegaal op het grondgebied ophoudt.****_list">2. Artikel 13, § 1, eerste lid wet van 1980, voorziet voortaan dat de machtiging tot verblijf in regel voor beperkte duur geldt.**** **** - tijdelijk verblijf heeft dan dezelfde geldigheidsduur als de **** (artikel 13, § 1, vijfde lid).****><****>Enkel wanneer dit in een concreet geval uitdrukkelijk zo wordt voorzien in de instructie van de **** **** aan de gemeente, geldt de machtiging voor onbeperkte duur en mag een **** voor onbeperkte duur afgeleverd worden.****><****>****. **** met een niet-****-onderdaan ****. Inleiding **** wijzigingen die door de wet van 15 september 2006 met betrekking tot de materie van de **** worden ingevoerd, hebben tot gevolg dat er een onderscheid wordt gemaakt tussen : ****_list">1) de **** met een vreemdeling die toegelaten of gemachtigd is tot een verblijf van onbeperkte duur in **** of gemachtigd is om er zich te vestigen (artikel 10, nieuw, wet van 1980) 2) en de **** met een vreemdeling die voor een door de wet vastgelegde beperkte duur (student, begunstigde van de subsidiaire bescherming) of ingevolge de aard en de duur van de activiteiten in **** (werknemer) toegelaten of gemachtigd is tot een verblijf (artikel 10bis, nieuw, wet van 1980). In het eerste geval **** het om een recht op verblijf op basis van de ****. In het tweede geval **** het om een recht op een machtiging tot verblijf.****><****>**** praktische modaliteiten voor de procedures voor een verzoek tot **** - artikel 10 en artikel 10bis - en de noodzakelijke overgangsmaatregelen worden hieronder besproken.****><****>****. Het recht op verblijf op basis van de **** bedoeld in artikel 10 Artikel 12bis, nieuw, van de wet van 1980 bepaalt dat de vreemdeling de aanvraag moet indienen bij de **** diplomatieke of consulaire post die bevoegd is voor zijn woonplaats of zijn verblijfplaats in het buitenland. **** artikel voorziet ook uitdrukkelijk drie situaties waarin de aanvraag bij het gemeentebestuur in **** kan worden ingediend. ****_list">1. **** aanvraag wordt bij een **** diplomatieke of consulaire post in het buitenland ingediend **** vreemdeling aan wie het recht op verblijf (9) in het buitenland werd toegekend, moet zich binnen acht werkdagen nadat hij het **** is binnengekomen bij het gemeentebestuur van zijn verblijfplaats aanbieden.**** gemeentebestuur moet hem in het **** inschrijven en hem een **** - tijdelijk verblijf met een geldigheidsduur van een jaar afgeven(10). ****_list">2. **** aanvraag wordt bij een gemeentebestuur in **** ingediend **** de volgende drie gevallen kan de aanvraag tot verblijf op het **** grondgebied worden ingediend : 1) **** vreemdeling werd al in een andere hoedanigheid toegelaten of gemachtigd tot een verblijf van meer dan drie maanden in het **** en hij legt vóór het einde van deze toelating of machtiging alle in artikel12bis, § 2(11) van de wet bedoelde bewijzen over.****_list">2) **** vreemdeling is tot een verblijf van maximum drie maanden gemachtigd en legt vóór het einde van deze machtiging alle in artikel 12bis, § 2 van de wet bedoelde bewijzen over 3) **** vreemdeling bevindt zich in uitzonderlijke omstandigheden die hem verhinderen terug te keren naar zijn land om het op grond van artikel 2 van de wet vereiste visum te vragen bij de bevoegde **** diplomatieke of consulaire vertegenwoordiger en legt alle in artikel 12bis, § 2 van de wet bedoelde bewijzen over, evenals een bewijs van zijn identiteit.****_list">****) **** van de ontvankelijkheid van de aanvraag tot verblijf 1) **** aanvrager verblijft al legaal in **** (punten 1) en 2) hierboven) **** gemeentebestuur **** zelf na of de aanvrager voldoet aan alle voorwaarden voor de ontvankelijkheid van zijn aanvraag.**** documenten die moeten worden overgelegd opdat de aanvraag ontvankelijk kan worden verklaard worden onder het onderstaande punt ****. De **** documenten (inventaris) opgesomd. - **** de aanvraag ontvankelijk is, schrijft het gemeentebestuur de betrokkene in het **** in en overhandigt het hem een bijlage 15bis en een attest van **** (model ****) met een geldigheidsduur van 9 maanden; - **** de aanvraag onontvankelijk is, overhandigt het gemeentebestuur hem een bijlage 15ter en, in voorkomend geval, een bevel om het grondgebied te verlaten. Indien het gemeentebestuur de bijlage 15ter invult, duidt het de reden van de beslissing aan door het juiste vakje aan te kruisen, en preciseert het ook de feitelijke reden(en).****><****>**** beide gevallen dient een kopie van het document dat aan de aanvrager afgegeven werd en de overgelegde documenten onverwijld naar de **** Vreemdelingenzaken - **** **** - artikel 10(12)gestuurd te worden. ****_list">2) **** aanvrager roept uitzonderlijke omstandigheden in, in toepassing van artikel 12bis, § 1, 3° van de wet (punt 3) hierboven) **** de **** te hebben uitgevoerd, stuurt het gemeentebestuur de aanvraag, de overgelegde documenten en een bewijs van de identiteit van de aanvrager onverwijld naar de **** Vreemdelingenzaken - **** **** - artikel 10, die een beslissing zal nemen over de ontvankelijkheid van de aanvraag. **** burgemeester of zijn gemachtigde overhandigt aan de aanvrager een attest van **** van de aanvraag (model in bijlage 4). **** attest heeft geen enkele invloed op de **** van de aanvrager.****><****>**** de beslissing van de **** Vreemdelingenzaken schrijft het gemeentebestuur de aanvrager in het **** in en overhandigt hem een bijlage 15bis en een attest van **** (model ****) met een geldigheidsduur van 9 maanden, of overhandigt hem een bijlage 15ter en, in voorkomend geval, een bevel om het grondgebied te verlaten. ****_list">****) **** van de gegrondheid van de aanvraag **** onderzoek van de gegrondheid van de aanvraag wordt in alle gevallen binnen een termijn van 9 maanden, vanaf de datum waarop de bijlage 15bis en het attest van **** worden afgegeven, door de **** Vreemdelingenzaken uitgevoerd. De wet staat de **** **** echter toe om de termijn van 9 maanden, door middel van een gemotiveerde beslissing, twee keer, voor een periode van 3 maanden, te verlengen. Dit kan gedaan worden in uitzonderlijke gevallen, die verband houden met de complexiteit van het onderzoek van de aanvraag. **** dit geval moet de vreemdeling worden opgeroepen en moet het gemeentebestuur hem de beslissing tot verlenging betekenen en zijn attest van **** met een periode van 3 maanden, vanaf de datum waarop het attest vervalt, verlengen.****><****>De **** **** onderzoekt de gegrondheid van de aanvraag op basis van de documenten die gelijktijdig met de aanvraag door het gemeentebestuur worden opgestuurd.****><****>**** einde na te gaan of de aanvrager en de vreemdeling die vervoegd wordt werkelijk samenwonen, moet het gemeentebestuur op het einde van de vierde maand, te rekenen vanaf de dag van afgifte van het attest van ****, het onderzoek van de **** laten uitvoeren en de resultaten van het onderzoek onverwijld overmaken aan de **** Vreemdelingenzaken - **** **** - artikel 10.****><****>**** de echtgenoten naar een andere gemeente verhuizen, moet het gemeentebestuur van de nieuwe woonplaats de procedure opstarten of voortzetten, nadat contact werd opgenomen met de eerste gemeente.****><****>**** een gunstige beslissing wordt genomen of indien er binnen de termijn van 9 maanden, **** verlengd, geen enkele beslissing genomen en betekend werd wordt de vreemdeling tot een verblijf toegelaten. Hij wordt in het bezit gesteld van een **** - tijdelijk verblijf met een geldigheidsduur van een jaar.****><****>**** de **** **** beslist dat de vreemdeling geen recht op verblijf heeft, overhandigt zij hem, in voorkomend geval, een bevel om het grondgebied te verlaten of, indien nodig, een bevel tot terugbrenging (minderjarige). **** gemeentebestuur betekent deze beslissing door middel van de afgifte van de bijlage 14. ****_list">****) **** **** en controle van de voorwaarden voor het verblijf gedurende een periode van 3 jaar Zoals hierboven reeds uitgelegd werd, wordt de vreemdeling die recht heeft op **** in het bezit gesteld van een **** - tijdelijk verblijf met een geldigheidsduur van een jaar.**** **** wordt gedurende een periode van 3 jaar telkens voor een jaar ambtshalve verlengd of vernieuwd door het gemeentebestuur.****><****>**** periode van drie jaar begint te lopen ofwel, vanaf de datum waarop het **** werd afgegeven in het geval dat de vreemdeling zich met een toelating tot verblijf bij het gemeentebestuur heeft aangeboden, ofwel vanaf de datum waarop de bijlage 15bis werd afgegeven indien de aanvraag tot verblijf in **** werd ingediend.****><****>Na het verstrijken van deze periode van drie jaar, wordt de vreemdeling tot een verblijf van onbeperkte duur toegelaten, dit wil zeggen, dat hij na twee verlengingen of vernieuwingen van zijn ****, in het bezit wordt gesteld van een **** (onbeperkt) zonder tijdelijke vermelding. **** de vreemdeling na afloop van deze periode van 3 jaar in het bezit is van een geldig **** (13), blijft deze **** geldig tot de vervaldatum en het onbeperkt **** wordt afgeleverd na de vervaldatum van het tijdelijk ****. De wet voorziet echter dat de **** **** gedurende de eerste twee jaar (vanaf de datum van afgifte van het **** of van de bijlage 15bis ) een einde kan stellen aan de toelating tot verblijf van de vreemdeling indien de vreemdeling niet meer voldoet aan de voorwaarden van artikel 10, indien hij geen werkelijk huwelijks- of gezinsleven onderhoudt of meer onderhoudt, indien één van de partners, in het kader van een geregistreerd ****, in het huwelijk is getreden of een duurzame relatie heeft met een andere persoon of indien de vreemdeling valse of misleidende informatie of valse of vervalste documenten heeft gebruikt of fraude heeft gepleegd.****><****>**** dit kader moet een controle van de **** ambtshalve worden uitgevoerd door het gemeentebestuur vooraleer het **** verlengd/vernieuwd wordt. **** geval van wettige verdenking zal bovendien dergelijke controle op elk moment kunnen worden gevraagd door de **** Vreemdelingenzaken. Zodra het is opgesteld moet het verslag van de controle van de **** onverwijld naar de **** Vreemdelingenzaken - **** **** -artikel 10(14) - worden overgemaakt.****><****>Indien het verslag niet vóór het einde van de geldigheidsduur van het **** kon worden opgesteld, zal het **** ambtshalve moeten worden verlengd/vernieuwd door het gemeentebestuur. **** voorkomend geval zal de **** Vreemdelingenzaken het nieuw **** kunnen intrekken indien het familielid niet meer samenwoont met de vreemdeling die vervoegd wordt.****><****>**** de loop van het derde jaar kan de **** **** enkel een einde stellen aan het verblijf van de vreemdeling indien er elementen zijn die erop wijzen dat het om een **** ****.****><****>**** afloop van deze periode van 3 jaar kan er enkel een einde worden gesteld aan het verblijf van de vreemdeling indien er fraude werd gepleegd.****><****>**** de **** **** een einde stelt aan het verblijf van de vreemdeling, en in het voorkomend geval, een bevel om het grondgebied (of een bevel tot terugbrenging) aflevert, betekent het gemeentebestuur deze beslissing aan de vreemdeling door middel van de bijlage 14ter en trekt het **** in. Alleen wanneer de beslissing niet gepaard **** met een bevel om het grondgebied te verlaten, wordt de vreemdeling in het bezit gesteld van een bijlage 37.****><****>****. Het recht op een machtiging tot verblijf op basis van de **** bedoeld in artikel 10bis Artikel 10ter van de wet verwijst naar de artikelen 9 en 9bis voor de modaliteiten voor de indiening van de aanvraag voor een machtiging tot verblijf op basis van artikel 10bis. **** principe is dus nog steeds dat de aanvraag door de vreemdeling wordt ingediend bij de **** diplomatieke of consulaire post die bevoegd is voor zijn woonplaats of verblijfplaats in het buitenland.****><****>De wet voorziet echter twee situaties waarin de aanvraag bij het gemeentebestuur in **** kan worden ingediend. ****_list">1. **** aanvraag wordt bij een **** diplomatieke of consulaire post in het buitenland ingediend : **** vreemdeling die de machtiging tot verblijf (15) in het buitenland bekomen heeft, moet zich binnen acht werkdagen nadat hij het **** is binnengekomen aanbieden bij het gemeentebestuur van zijn verblijfplaats.**** gemeentebestuur dient hem in te schrijven in het **** en hem een **** - tijdelijk verblijf af te geven waarvan de geldigheidsduur gelijk is aan deze van de **** van de vreemdeling die vervoegd wordt, overeenkomstig artikel 13, § 1, zesde lid van de wet. ****_list">2. **** aanvraag wordt bij een gemeentebestuur in **** ingediend : **** **** ofwel om een vreemdeling die toegelaten of gemachtigd is tot een verblijf in **** en de door artikel 10bis vastgelegde voorwaarden vervult (artikel 9, tweede lid van de wet en artikel 25/2 van het koninklijk besluit van 1981 (16)), ofwel om een vreemdeling die buitengewone omstandigheden die het onmogelijk of bijzonder moeilijk maken om de aanvraag in het buitenland in te dienen (artikel 9bis van de wet(17)), inroept.****_list">****) **** van de ontvankelijkheid van de aanvraag 1) **** aanvrager verblijft al legaal in **** **** dit geval **** het gemeentebestuur zelf na of de aanvrager aan alle voorwaarden voldoet opdat zijn aanvraag in overweging kan genomen worden(18).**** documenten die moeten worden overgelegd opdat zijn aanvraag in overweging kan genomen worden, worden onder het onderstaande punt **** - **** vereiste documenten (inventaris) - opgesomd.****><****>**** de vreemdeling alle vereiste documenten overlegt en indien uit de **** die de burgemeester of zijn gemachtigde moet laten uitvoeren, blijkt dat hij op het grondgebied van de gemeente woont, wordt de aanvraag in overweging genomen. **** gemeentebestuur schrijft de betrokkene in het **** in en geeft hem een bijlage 41 en een attest van **** (model ****) af waarvan de geldigheidsduur gelijk is aan deze van de **** van de vreemdeling die vervoegd wordt (maximum 9 maanden).****><****>In het tegenovergestelde geval, wordt de aanvraag niet in overweging genomen. **** gemeentebestuur overhandigt de aanvrager een bijlage 40.****><****>Wanneer het gemeentebestuur de bijlage 40 invult, duidt het de reden van de beslissing aan door het juiste vakje aan te kruisen en preciseert het ook de feitelijke reden(en).****><****>Een kopie van het document dat aan de aanvrager afgegeven werd en de overgelegde documenten moeten onverwijld naar de **** Vreemdelingenzaken - **** **** - artikel 10(19) - voor artikel 10bis, § 2, of het Bureau studente (20), voor artikel 10bis, § 1, (**** met een buitenlandse student) - gestuurd worden. ****_list">2) **** aanvrager roept uitzonderlijke omstandigheden in, in toepassing van de artikelen 10ter, § 1, en 9bis van de wet **** dit geval laat het gemeentebestuur de controle van de feitelijke verblijfplaats uitvoeren. **** deze controle een negatief resultaat oplevert, neemt het gemeentebestuur de aanvraag niet in overweging (zie bijlage 2 van deze omzendbrief).****><****>**** de controle van de **** verblijfplaats een positief resultaat oplevert, stuurt het gemeentebestuur, de aanvraag en de overgelegde documenten waaronder het bewijs van de identiteit van de aanvrager alsook het verslag dat na de controle van de verblijfplaats werd opgesteld, onverwijld naar de **** Vreemdelingenzaken - **** **** - artikel 10 of **** studenten. De **** Vreemdelingenzaken zal een beslissing nemen met betrekking tot de ontvankelijkheid van de aanvraag.****><****>**** burgemeester of zijn gemachtigde geeft aan de aanvrager een attest van **** van de aanvraag af (model in bijlage 3). **** attest heeft geen enkele invloed op de **** van de aanvrager.****><****>**** de **** **** de aanvraag ontvankelijk verklaart, schrijft het gemeentebestuur de aanvrager in het **** in. **** gemeentebestuur overhandigt hem een bijlage 41 en een attest van **** (model ****) waarvan de geldigheidsduur gelijk is aan deze van de **** van de vreemdeling die vervoegd wordt (maximum 9 maanden).****><****>In het tegenovergestelde geval betekent het gemeentebestuur de door de **** **** genomen beslissing tot **** aan de vreemdeling. ****_list">****) **** van de gegrondheid van de aanvraag **** onderzoek van de gegrondheid van de aanvraag wordt in alle gevallen binnen een maximale termijn van 9 maanden, vanaf de datum waarop de bijlage 41 en het attest van **** worden afgegeven, door de **** Vreemdelingenzaken uitgevoerd. De wet staat de **** **** echter toe om deze termijn, door middel van een gemotiveerde beslissing, twee keer, voor een periode van drie maanden, te verlengen. Dit kan gedaan worden in uitzonderlijke gevallen die verband houden met de complexiteit van het onderzoek van de aanvraag. **** dit ****, dient de vreemdeling te worden opgeroepen en dient het gemeentebestuur hem de beslissing tot verlenging te betekenen en zijn attest van **** met een periode van drie maanden, vanaf de datum waarop het attest vervalt, te verlengen.****><****>De **** **** onderzoekt de gegrondheid van de aanvraag op basis van de documenten die gelijktijdig met de aanvraag door het gemeentebestuur worden overgemaakt.****><****>**** na te gaan of de aanvrager en de vreemdeling die vervoegd wordt werkelijk samenwonen, dient het gemeentebestuur op het einde van de vierde maand, vanaf de datum waarop het attest van **** werd afgegeven, tot het onderzoek van de **** over te gaan en de resultaten van het onderzoek onverwijld over te maken aan de **** Vreemdelingenzaken - **** ****.****><****>**** de echtgenoten naar een andere gemeente verhuizen, moet het gemeentebestuur van de nieuwe **** de procedure opstarten of voortzetten, nadat contact werd opgenomen met de eerste gemeente.****><****>**** een gunstige beslissing wordt genomen of indien er binnen de termijn van 9 maanden, eventueel verlengd, geen enkele beslissing genomen en betekend werd aan het gemeentebestuur, wordt de vreemdeling gemachtigd tot verblijf. Hij wordt in het bezit gesteld van een **** - tijdelijk verblijf, waarvan de geldigheidsduur gelijk is aan deze van de **** van de vreemdeling die vervoegd wordt.****><****>**** de **** **** beslist dat de vreemdeling niet gemachtigd wordt tot een verblijf overhandigt de **** Vreemdelingenzaken hem, in voorkomend geval, een bevel om het grondgebied te verlaten of een bevel tot terugbrenging. **** gemeentebestuur betekent hem een bijlage 13 of de bijlage 38. ****_list">****) **** van het verblijf en controle van de voorwaarden voor het verblijf **** wet voorziet dat de **** **** een einde kan stellen aan het verblijf van de in artikel 10bis van de wet bedoelde vreemdeling indien er een einde wordt gesteld aan het verblijf van de vreemdeling die vervoegd wordt, indien de vreemdeling niet meer aan de voorwaarden voor zijn verblijf voldoet, indien hij geen werkelijk huwelijks- of gezinsleven onderhoudt of meer onderhoudt, indien één van de partners in het kader van een geregistreerd ****, in het huwelijk is getreden of een duurzame relatie heeft met een andere persoon of indien hij valse of misleidende informatie of valse of vervalste documenten heeft gebruikt of fraude heeft gepleegd. **** gemeentebestuur **** over tot de verlenging of de vernieuwing van de **** van de in artikel 10bis bedoelde vreemdeling wanneer de **** van de vreemdeling die vervoegd wordt, verlengd of vernieuwd wordt. Op het moment van de verlenging of vernieuwing moet het gemeentebestuur een controle van de **** laten uitvoeren en het resultaat onverwijld naar de **** Vreemdelingenzaken - **** **** - artikel 10 overmaken. **** voorkomend geval zal de **** Vreemdelingenzaken het nieuwe **** kunnen intrekken indien het familielid niet meer samenwoont met de vreemdeling die vervoegd wordt.****><****>**** geval van wettige verdenking zal de controle van de **** op elk moment kunnen worden aangevraagd door de **** Vreemdelingenzaken.****><****>****. **** vereiste documenten (inventaris) : ****_list">1. In het kader van een verzoek tot **** - artikel 10 - dat omwille van het legaal verblijf van de aanvrager in **** wordt ingediend **** de documenten die vereist zijn voor zijn binnenkomst en zijn verblijf en die hem machtigen om zijn aanvraag in **** in te dienen, moet de aanvrager, in functie van zijn hoedanigheid, de volgende documenten (21) overleggen, opdat zijn aanvraag ontvankelijk kan worden verklaard : - Indien hij de echtgenoot of, in het kader van een geregistreerd **** dat gelijkwaardig is met het huwelijk (22) de partner is van een vreemdeling die toegelaten of gemachtigd is tot een verblijf van onbeperkte duur in **** of gemachtigd is om er zich te vestigen : **** een geboorteakte; **** een huwelijksakte of het bewijs van het geregistreerd ****; **** een geneeskundig getuigschrift waaruit blijkt dat hij niet aangetast is door één der ziekten die worden opgesomd in de bijlage van de wet van 1980; **** een uittreksel van het strafregister of een bewijs van goed gedrag en zeden; **** een bewijs van voldoende huisvesting of het ontvangstbewijs dat aantoont dat de termijn van 6 maanden overschreden werd; **** een ziektekostenverzekering die de risico's in **** voor zijn gehele familie tenminste een jaar dekt. - Indien hij het kind is van een vreemdeling die toegelaten of gemachtigd is tot een verblijf van onbeperkte duur in **** of gemachtigd is om er zich te vestigen, van de echtgenoot of van de partner van deze vreemdeling : **** een geboorteakte en, in voorkomend geval, elke akte die de afstamming aantoont; **** indien het niet om een gezamenlijk kind ****, het bewijs dat de vreemdeling die vervoegd wordt, zijn echtgenoot of zijn partner het recht van bewaring heeft en dat het kind ten laste is van hem of van zijn echtgenoot of partner, of, indien het recht van bewaring gedeeld wordt, het bewijs dat de andere houder van het recht van bewaring zijn toestemming gegeven heeft; **** een bewijs van voldoende huisvesting of het ontvangstbewijs dat aantoont dat de termijn van 6 maanden overschreden werd; **** een ziektekostenverzekering die de risico's in **** voor zijn gehele familie tenminste een jaar dekt; **** een geneeskundig getuigschrift waaruit blijkt dat hij niet aangetast is door één der ziekten die worden opgesomd in de bijlage van de wet van 1980. - Indien hij, in het kader van een geregistreerd **** dat niet gelijkwaardig is met het huwelijk, de partner is van een vreemdeling die toegelaten of gemachtigd is tot een verblijf van onbeperkte duur in **** of gemachtigd is om er zich te vestigen : **** een geboorteakte; **** het bewijs van het geregistreerd ****; **** het bewijs van de duurzame relatie (bijvoorbeeld : briefwisseling, ****-mail, telefoon, ontmoetingen, ****, bewijs dat men samenleeft, ...); **** een door de vreemdeling die vervoegd wordt ondertekende verbintenis tot ****, overeenkomstig het model in de bijlage 5 van deze omzendbrief; **** een geneeskundig getuigschrift waaruit blijkt dat hij niet aangetast is door één der ziekten die worden opgesomd in de bijlage van de wet van 1980; **** een uittreksel van het strafregister of een bewijs van goed gedrag en zeden; **** een bewijs van voldoende huisvesting of het ontvangstbewijs dat aantoont dat de termijn van 6 maanden overschreden werd; **** een ziektekostenverzekering die de risico's in **** voor zijn gehele familie tenminste een jaar dekt. - indien hij het meerderjarig gehandicapt kind is van een vreemdeling die toegelaten of gemachtigd is tot een verblijf van onbeperkte duur in **** of gemachtigd is om er zich te vestigen : **** een attest dat uitgaat van een door de **** diplomatieke of consulaire post erkende arts dat aantoont dat hij, omwille van zijn handicap, niet in zijn eigen behoeften kan voorzien; **** een geboorteakte en, in voorkomend geval, elke akte die de afstamming aantoont; **** een bewijs van voldoende huisvesting of het ontvangstbewijs dat aantoont dat de termijn van 6 maanden overschreden werd; **** een ziektekostenverzekering die de risico's in **** voor zijn gehele familie tenminste een jaar dekt; **** het bewijs dat de vreemdeling die vervoegd wordt over toereikende bestaansmiddelen beschikt om in zijn eigen behoeften en die van zijn familieleden te voorzien en om te voorkomen dat zij ten laste van de openbare overheden vallen; **** een geneeskundig getuigschrift waaruit blijkt dat hij niet aangetast is door één der ziekten die opgesomd worden in de bijlage van de wet van 1980; **** een uittreksel van het strafregister of een bewijs van goed gedrag en zeden. - indien hij of zij de vader of de moeder is van een niet-begeleide minderjarige die als vluchteling werd erkend : **** in voorkomend geval(23) een bewijs van voldoende huisvesting of het ontvangstbewijs dat aantoont dat de termijn van 6 maanden overschreden werd; **** in voorkomend geval(24), een ziektekostenverzekering die de risico's in **** voor zijn gehele familie tenminste een jaar dekt; **** het bewijs van de ****; **** een geneeskundig getuigschrift waaruit blijkt dat hij niet aangetast is door één der ziekten die opgesomd worden in de bijlage van de wet van 1980; **** een uittreksel van het strafregister of een bewijs van goed gedrag en zeden. 2. In het kader van een verzoek tot **** - artikel 10 - dat, in toepassing van artikel 12bis, § 1, 3° van de wet, omwille van uitzonderlijke omstandigheden in **** wordt ingediend **** de hierboven opgesomde documenten en het bewijs van zijn identiteit (kopie van het paspoort of van de nationale identiteitskaart, zelfs indien dit document niet meer geldig is) moet de aanvrager ook de elementen die de uitzonderlijke omstandigheden vormen die hem verhinderen om zijn aanvraag in het buitenland in te dienen (ziekte, oorlog,...) aangeven. 3. In het kader van een verzoek tot **** - artikel 10bis - dat omwille van het legaal verblijf van de aanvrager in **** wordt ingediend : **** de documenten die het legaal verblijf van de aanvrager aantonen wordt naar punt ****.****.1.****) verwezen.****><****>**** de documenten die aantonen dat de vreemdeling de voorwaarden voor de ontvankelijkheid van artikel 10bis van de wet vervult, wordt naar het bovenstaande punt 1 verwezen.****><****>**** de vreemdeling die vervoegd wordt echter een student is (artikel 10bis, § 1) moet de aanvrager in alle gevallen bewijzen dat de student of één van zijn familieleden over toereikende, stabiele en regelmatige bestaansmiddelen beschikt, om te voorkomen dat zij ten laste van de openbare overheden vallen. 4. In het kader van een verzoek tot **** - artikel 10bis - dat, in toepassing van de artikelen 10ter, § 1 en 9bis van de wet, omwille van buitengewone omstandigheden in **** wordt ingediend : **** de documenten die de buitengewone omstandigheden die de indiening van de aanvraag in het buitenland verhinderen en de identiteit van de aanvrager aantonen, wordt naar punt ****.****.1. ****) en ****) verwezen.****><****>**** de documenten die aantonen dat de vreemdelingen voldoen aan de voorwaarden voor de ontvankelijkheid in artikel 10bis van de wet wordt naar het bovenstaande punt 1 verwezen.****><****>**** de vreemdeling die vervoegd wordt echter een student is (artikel 10bis, § 1), moet de aanvrager in alle gevallen het bewijs aanbrengen dat de student of één van de familieleden over stabiele, regelmatige en voldoende bestaansmiddelen beschikt, om te voorkomen dat zij ten laste vallen van de openbare overheden.****><****>****. **** opmerkingen ****_list">1. **** de overgelegde akte een buitenlandse akte is, moet het letterlijk afschrift van het gelegaliseerd origineel overgelegd worden opdat de aanvraag ontvankelijk kan worden verklaard.De legalisatie moet in overeenstemming met artikel 30 van het **** van internationaal privaatrecht uitgevoerd worden, behalve indien de akte binnen het toepassingsgebied van het **** van **** **** van 5 oktober 1961 tot afschaffing van het vereiste van legalisatie van buitenlandse openbare akten valt. **** verdrag voorziet het beroep op de vereenvoudigde ****.****><****>**** buitenlandse akte die in een andere taal dan het ****, het ****, het **** of het **** werd opgesteld moet het voorwerp uitmaken van een vertaling die door een beëdigd vertaler conform aan het origineel verklaard werd. ****_list">2. **** **** van een echtgenoot met een vreemdeling die toegelaten of gemachtigd is tot een verblijf in **** of gemachtigd is om er zich te vestigen is niet mogelijk indien een andere echtgenoot van die vreemdeling al in het **** verblijft.**** geldt ook voor de kinderen die voortgekomen zijn uit het polygaam huwelijk van de vreemdeling met een andere echtgenote dan de echtgenote die in **** verblijft. Indien het gemeentebestuur een dergelijke situatie vaststelt, moet het gemeentebestuur de ontvankelijkheid van de aanvraag niet onderzoeken. **** aanvraag mag niet worden ingediend(25) **** geval van twijfel kan het gemeentebestuur contact opnemen met de **** ****, **** **** - artikel 10(26). ****_list">3. **** **** van een echtgenoot of partner van een vreemdeling die na 1 juni 2007 zelf in de hoedanigheid van echtgenoot of partner tot een verblijf werd toegelaten kan pas na een regelmatig verblijf van 2 jaar in het **** plaatsvinden.**** de vreemdeling die vervoegd wordt na 1 juni 2007 in de hoedanigheid van echtgenoot of partner werd toegelaten tot een verblijf, en dit minder dan 2 jaar geleden gebeurd is, moet het gemeentebestuur de ontvankelijkheid van de aanvraag niet onderzoeken. **** aanvraag mag niet worden ingediend.****><****>**** geval van twijfel kan het gemeentebestuur contact opnemen met het **** **** - artikel 10(27). ****_list">4. **** bewijs van voldoende huisvesting en de ziektekostenverzekering moeten niet worden overgelegd indien het **** om een **** met een als vluchteling erkende vreemdeling (met uitzondering voor het gehandicapt meerderjarig kind), indien de bloed- of **** of het **** al bestond vooraleer de vluchteling **** binnenkwam en indien het verzoek tot **** werd ingediend in de loop van het jaar na de beslissing tot erkenning van de hoedanigheid van vluchteling van de vreemdeling die vervoegd wordt.Door middel van een gemotiveerde beslissing kan de **** **** echter eisen dat deze documenten worden overgelegd, indien de **** mogelijk is in een ander land waarmee de vreemdeling of het familielid een bijzondere band heeft (plaats waar de laatstgenoemde persoon verblijft).****><****>**** de gemeentebesturen met een dergelijke situatie geconfronteerd worden wordt aan hen dus gevraagd om contact op te nemen met het **** **** van de **** Vreemdelingenzaken(28) ****_list">5. Indien het familielid of de familieleden van een als vluchteling erkende vreemdeling, met wie de bloed- of **** al bestonden vóór hij het **** betrad, geen officiële documenten kunnen overleggen die aantonen dat ze voldoen aan de voorwaarden met betrekking tot de bloed- of ****, wordt rekening gehouden met andere geldige bewijzen. Indien wordt vastgesteld dat de vreemdeling de ingeroepen bloed- of **** niet kan bewijzen door middel van gelegaliseerde officiële documenten (behalve uitzonderingen), kan de **** **** overgaan of laten overgaan tot een onderhoud met de vreemdeling en de vreemdeling die vervoegd wordt, of tot elk ander onderzoek dat noodzakelijk wordt geacht en, in voorkomend geval, voorstellen om een aanvullende analyse (****) te laten uitvoeren.****><****>**** de aanvraag bij gebrek aan gelegaliseerde documenten die de bloed- of **** aantonen als onontvankelijk moet worden beschouwd, moet het gemeentebestuur contact opnemen met het **** **** van de **** ****, om te weten te komen welke andere bewijzen kunnen worden aanvaard. ****_list">6. **** attest van voldoende huisvesting (overeenkomstig het model in de bijlage 7 van deze omzendbrief) dat moet worden overgelegd is een document dat door het gemeentebestuur dient te worden opgesteld.**** gemeentebestuur moet een ontvangstbewijs (overeenkomstig het model in de bijlage 6 van deze omzendbrief) afgeven aan de vreemdeling die een dergelijk bewijs aanvraagt en een kopie van dit ontvangstbewijs naar de **** Vreemdelingenzaken - **** **** - artikel 10 sturen. **** een periode van zes maanden na de afgifte van dit ontvangstbewijs, moet het gemeentebestuur de vreemdeling meedelen of een dergelijk bewijs al dan niet kan worden afgegeven. Een kopie van deze beslissing moet naar de **** Vreemdelingenzaken - **** **** - artikel 10 worden overgemaakt. Indien het gemeentebestuur na deze periode van 6 maanden geen informatie heeft meegedeeld betreffende de huisvesting zal de huisvesting als voldoende worden beschouwd.****><****>In het specifieke geval van een **** met het oog op **** die gelijktijdig met een aanvraag voor een machtiging tot voorlopig verblijf (werk) is ingediend, kan het bewijs van voldoende huisvesting worden geleverd door een huurcontract (staat van woonst), de brief van de **** (terbeschikkingstelling van huisvesting door de werkgever) of elk ander geloofwaardig document waaruit blijkt dat de vreemdeling die het recht op verblijf opent over voldoende huisvesting beschikt om zijn gezin te herbergen. **** door het gemeentebestuur opgestelde attest van voldoende huisvesting zal gevraagd kunnen worden bij de vernieuwing van de ****.****><****>****. Overgangsbepalingen : De wet voorziet dat vanaf de inwerkingtreding van de wet van 15 september 2006, namelijk 1 juni 2007, alle nieuwe bepalingen van toepassing zullen zijn op de aanvragen die nog behandeld worden.****><****>Bijgevolg moeten verschillende overgangsmaatregelen voorzien worden : ****_list">1. **** de verzoeken tot **** die op 1 juni 2007 ontvankelijk waren en waarvan het onderzoek ten gronde op die datum nog hangende is zullen documenten zoals de ziektekostenverzekering, het bewijs van voldoende huisvesting en het geneeskundig getuigschrift, die vroeger niet vereist waren maar die vanaf 1 juni 2007 wel vereist zijn, pas moeten worden overgelegd wanneer het **** verlengd of vernieuwd wordt. **** een vreemdeling vóór 1 juni 2007 in het bezit is van een attest van **** en hij, overeenkomstig de nieuwe wet, na 1 juni 2007 een **** ontvangt zal het gemeentebestuur hem op de hoogte moeten brengen van het feit dat hij drie nieuwe documenten zal moeten overleggen wanneer hij een aanvraag voor verlenging of vernieuwing van zijn **** indient. **** deze documenten niet worden overgelegd zal de **** ****, in voorkomend geval, een beslissing tot intrekking van het verblijf kunnen nemen.****><****>**** een vreemdeling vóór 1 juni 2007 vanuit het buitenland tot een verblijf in **** toegelaten of gemachtigd werd en zich na 1 juni 2007 bij het gemeentebestuur aanbiedt en hij een **** ontvangt, moet het gemeentebestuur hem op de hoogte brengen van het feit dat hij drie nieuwe documenten zal moeten overleggen wanneer hij zijn aanvraag voor de verlenging of vernieuwing van zijn **** indient. **** deze documenten niet worden overgelegd zal de **** ****, in voorkomend geval, een beslissing tot intrekking van het verblijf kunnen nemen. ****_list">2. **** controle en de intrekking van de **** gedurende een periode van 3 jaar, in het kader van de **** (artikel 10), is enkel mogelijk voor de ****'s die na 1 juni 2007 werden toegekend.****_list">3. In het geval van een familielid dat van een machtiging tot verblijf genoot - artikel 10bis - en dat van het recht op verblijf wil genieten - artikel 10 -, omdat de vreemdeling die vervoegd wordt een **** van onbeperkte duur bekomen heeft, wordt voor de berekening van de termijn van 3 jaar rekening gehouden met het attest van **** en/of het **** dat toegekend werd in het kader van de **** (artikel 10bis ).**** afloop van deze termijn van 3 jaar wordt de vreemdeling toegelaten tot een verblijf van onbeperkte duur. **** de vreemdeling na afloop van deze termijn van 3 jaar in het bezit is van een geldig ****(29) blijft dit **** geldig tot het einde van de geldigheidsduur. ****_list">4. Er wordt rekening gehouden met het **** dat toegekend werd in het kader van de omzendbrief van 30 september 1997 betreffende het verlenen van een **** op basis van **** in het kader van een duurzame relatie voor de berekening van de termijn van drie jaar waarna de vreemdeling in het kader van de **** toegelaten wordt tot een verblijf van onbeperkte duur en in het bezit gesteld van een **** zonder tijdelijke vermelding.****_list">5. Vanaf 1 juni 2007 is de omzendbrief van 30 september 1997 betreffende het verlenen van een **** op basis van **** in het kader van een duurzame relatie enkel nog van toepassing op de buitenlandse partner van een **** onderdaan of van een ****. **** vreemdeling die een partner is van een niet-**** onderdaan en die vóór 1 juni 2007 een machtiging tot verblijf, op basis van de omzendbrief van 30 september 1997, bekomen heeft en die zich na 1 juni 2007 bij het gemeentebestuur aanbiedt, moet steeds in het bezit worden gesteld van een **** met een geldigheidsduur van 6 maanden. **** gemeentebestuur moet hem meedelen dat hij in de loop van deze periode van zes maanden een verklaring van wettelijke **** zal moeten afleggen voor de officier van de burgerlijke stand en dat hij de vereiste documenten zal moeten bekomen om vervolgens een verzoek tot **** - artikel 10 of 10bis - in te kunnen dienen.****><****>Indien het **** om een vreemdeling die een partner is van een niet-**** onderdaan en die vóór 1 juni 2007 reeds in het bezit was van een ****, op basis van de omzendbrief van 30 september 1997, moet het gemeentebestuur contact opnemen met de **** ****, **** **** - artikel 10.****><****>****. **** **** met het oog op een verklaring van wettelijke samenwoning in **** : **** vreemdeling die een verklaring van wettelijke **** in **** met een niet-**** buitenlandse onderdaan, die wettelijk in **** verblijft, wil afleggen voor de officier van de burgerlijke stand moet in alle gevallen de volgende documenten overhandigen aan de bevoegde **** diplomatieke of consulaire post in het buitenland : - een geldig nationaal paspoort; - een geneeskundig getuigschrift (maximum zes maanden geleden afgegeven); - een uittreksel van het strafregister (maximum zes maanden geleden afgegeven); - het bewijs dat hij voor zijn verblijf in **** over toereikende bestaansmiddelen beschikt, of een verbintenis tot **** die ondertekend is door een persoon die de voorwaarden die voorzien worden in artikel 3bis van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen vervult; - een document dat aantoont dat de twee partners ongehuwd zijn; - zijn geboorteakte; - het bewijs van de duurzame relatie (bijvoorbeeld : briefwisseling, ****-mail, telefoon, ontmoetingen, ****, bewijs dat men samenleeft, ...); - een kopie van de **** of de **** van de buitenlandse partner die al in **** verblijft; - een door de vreemdeling die vervoegd wordt ondertekende verbintenis tot **** overeenkomstig het model in de bijlage 5 van onderhavige omzendbrief; - een bewijs van voldoende huisvesting of het ontvangstbewijs dat aantoont dat de termijn van 6 maanden overschreden werd; - een ziektekostenverzekering die de risico's in **** tenminste een jaar dekt.****><****>**** vreemdeling die de vereiste documenten overlegt, ontvangt een visum type ****. **** **** om een visum kort verblijf waarmee de houder gedurende een maximale periode van drie maanden mag verblijven op het grondgebied van de **** die partij zijn bij de **** van het **** van **** dat op 19 juni 1990 werd ondertekend. **** vreemdeling aan wie dit visum wordt afgegeven, wordt op de hoogte gebracht van het feit dat de verklaring van wettelijke samenwoning binnen een periode van drie maanden na zijn binnenkomst op het grondgebied van de **** die partij zijn bij de **** van het **** van **** in **** moet worden afgelegd.****><****>**** dit verband wordt herinnerd aan het feit dat het **** van internationaal privaatrecht voorziet dat de registratie van het sluiten van een relatie van samenleven in **** alleen dan kan worden gedaan ingeval de partijen op het ogenblik van het sluiten een gemeenschappelijke gewone verblijfplaats in **** hebben (artikel 59, tweede lid). **** gewone verblijfplaats is de plaats waar de persoon zich hoofdzakelijk heeft gevestigd, zelfs bij afwezigheid van registratie en onafhankelijk van een ****- of vestigingsvergunning. **** deze plaats te bepalen wordt met name rekening gehouden met omstandigheden van persoonlijke of professionele aard die duurzame banden met die plaats aantonen of wijzen op de wil om die banden te scheppen (artikel 4). Bijgevolg kan een vreemdeling die over een **** beschikt een geldige verklaring van wettelijke samenwoning afleggen in ****.****><****>****. **** ****. **** Artikel 61/11 van de wet van 1980 voorziet dat elke buitenlandse onderzoeker die geen onderdaan is van de **** **** en die, met het oog op het uitvoeren van een onderzoeksproject, een **** heeft afgesloten met een in **** erkende **** een machtiging tot verblijf bekomt indien hij zich niet bevindt in één van de gevallen die voorzien worden in artikel 3, eerste lid, 5° tot 8°, van de wet en indien hij de volgende documenten overlegt : ****_list">1° een geldig ****;****_list">2° een met een in **** erkende **** afgesloten ****;****_list">3° een geneeskundig getuigschrift waaruit blijkt dat hij niet aangetast is door één der in bijlage bij de wet opgesomde ziekten;****_list">4° een getuigschrift waaruit blijkt dat de betrokkene niet veroordeeld is geweest wegens misdaden of wanbedrijven van gemeen recht, wanneer hij ouder is dan 18 jaar. Indien hij het in 3° en 4° van het eerste lid voorziene getuigschrift niet overlegt, kan de **** Vreemdelingenzaken, rekening houdend met de omstandigheden, de vreemdeling toch machtigen om in de hoedanigheid van onderzoeker in **** te verblijven. De **** Vreemdelingenzaken kan ook beslissen om na te gaan of de modaliteiten op basis waarvan de **** werd afgesloten vervuld zijn.****><****>**** afgegeven machtiging tot verblijf is beperkt tot de duur van het onderzoeksproject dat in de **** wordt vermeld.****><****>De wet voorziet ook dat de aanvraag voor een machtiging tot verblijf in **** kan worden ingediend, overeenkomstig de artikelen 9 en 9 bis van de wet.****><****>****. **** aanvraag wordt ingediend bij een **** diplomatieke of consulaire post in het buitenland **** buitenlandse onderzoeker die de machtiging tot verblijf in het buitenland bekomen heeft, moet zich binnen acht werkdagen na zijn binnenkomst in het **** aanbieden bij het gemeentebestuur van zijn verblijfplaats. **** gemeentebestuur moet hem in het **** inschrijven en hem een **** - tijdelijk verblijf afgeven, met een duur die gelijk is aan de geldigheidsduur van de machtiging tot verblijf, overeenkomstig artikel 13, § 1, vijfde lid van de wet.****><****>****. **** aanvraag wordt bij een gemeentebestuur in **** ingediend **** **** om een vreemdeling die gemachtigd of toegelaten is tot een verblijf in **** en die aan de vastgelegde voorwaarden voldoet om in de hoedanigheid van onderzoeker gemachtigd te worden tot een verblijf (artikel 9, tweede lid van de wet en artikel 25/2 van het koninklijk besluit van 1981(30)) of een vreemdeling die buitengewone omstandigheden, die het onmogelijk of bijzonder moeilijk maken om de aanvraag in het buitenland in te dienen (artikel 9bis van de wet(31)), inroept. ****_list">1. **** aanvrager verblijft al legaal in **** **** dit geval **** het gemeentebestuur zelf na of de aanvrager aan alle voorwaarden voldoet. **** de vreemdeling alle vereiste documenten overlegt en indien uit de controle van de effectieve verblijfplaats, waartoe de burgemeester of zijn gemachtigde moet laten overgaan, blijkt dat hij op het grondgebied van de gemeente verblijft, wordt de aanvraag in overweging genomen. **** gemeentebestuur overhandigt hem een ontvangstbewijs van de aanvraag (bijlage 1 van deze omzendbrief).****><****>In het tegenovergestelde geval wordt de aanvraag niet in overweging genomen. **** gemeentebestuur overhandigt de aanvrager een bijlage 40.****><****>Indien het gemeentebestuur de bijlage 40 invult, duidt het de reden van de beslissing aan door het juiste vakje aan te kruisen en preciseert het ook de feitelijke reden(en).****><****>Een kopie van het document dat aan de aanvrager werd afgegeven, het verslag dat na de controle van de verblijfplaats werd opgesteld en de overgelegde documenten moeten onverwijld aan de **** Vreemdelingenzaken - **** Lang **** - worden overgemaakt. ****_list">2. **** aanvrager roept buitengewone omstandigheden in, in toepassing van artikel 9bis van de wet **** dit geval voert het gemeentebestuur de controle van de effectieve verblijfplaats uit.**** deze controle een negatief resultaat oplevert, neemt het gemeentebestuur de aanvraag niet in overweging (zie bijlage 2 van onderhavige omzendbrief). **** de controle van de effectieve verblijfplaats een positief resultaat oplevert, maakt het gemeentebestuur het verslag dat opgesteld werd na de controle van de verblijfplaats, de aanvraag, de overgelegde documenten en een bewijs van de identiteit van de aanvrager onmiddellijk over aan de **** Vreemdelingenzaken - **** Lang ****. De **** Vreemdelingenzaken zal een beslissing nemen in verband met de ontvankelijkheid van de aanvraag. **** burgemeester of zijn gemachtigde overhandigt de aanvrager een attest van **** van de aanvraag (model overeenkomstig de bijlage 3 van onderhavige omzendbrief).****><****>**** de **** **** de machtiging tot verblijf toekent aan de buitenlandse onderzoeker **** het gemeentebestuur over tot de inschrijving van die persoon in het ****. **** gemeentebestuur overhandigt hem een **** - tijdelijk verblijf met een duur die gelijk is aan de geldigheidsduur van de machtiging tot verblijf, overeenkomstig 13, § 1, vijfde lid, van de wet.****><****>****. **** voor een machtiging tot vestiging(32) ****. Inleiding **** gemachtigd te kunnen worden tot vestiging in **** moet de vreemdeling toegelaten of gemachtigd zijn tot een verblijf van onbeperkte duur. Deze regel blijft behouden na 1 juni 2007.****><****>**** de vreemdelingen aan wie de machtiging tot vestiging moet worden toegekend werd de wet echter gewijzigd. Deze wijziging is enkel geldig voor de aanvragen om machtiging tot vestiging die na 1 juni 2007 worden ingediend.****><****>**** voorziet de wet twee gevallen waarin de machtiging tot vestiging moet worden toegekend(33) : - indien het **** om een vreemdeling die bewijst dat zijn verblijf gedurende vijf jaar regelmatig en ononderbroken was; - indien het **** om de in artikel 10, § 1, eerste lid, 4° tot 7° bedoelde familieleden van een vreemdeling die gemachtigd is om zich in het Rijk te vestigen of diens familieleden op wie artikel 10, § 1, eerste lid, 1°, van toepassing is, voorzover deze, wat de echtgenoot of de partner betreft, samenleeft met de vreemdeling die vervoegd wordt.****><****>In het tweede geval zal het gemeentebestuur, op bevel van de **** ****, in voorkomend geval tot een controle van de **** overgaan.****><****>****. Procedure ****_list">1. **** van de aanvraag **** aanvraag om machtiging tot vestiging wordt door middel van het formulier overeenkomstig de bijlage 16 ingediend bij het gemeentebestuur van de verblijfplaats.**** gemeentebestuur **** na of de vreemdeling wel degelijk toegelaten of gemachtigd is tot een verblijf van onbeperkte duur.****><****>**** dit het geval is, overhandigt het gemeentebestuur hem een ontvangstbewijs overeenkomstig het model in de bijlage 16 bis.****><****>Gelijktijdig met de aanvraag stuurt het gemeentebestuur een kopie van het ontvangstbewijs naar de **** Vreemdelingenzaken.****><****>In het tegenovergestelde geval neemt het gemeentebestuur de aanvraag niet in overweging en overhandigt het de vreemdeling een bijlage 16ter. **** gemeentebestuur stuurt ook een kopie van dit document naar de **** Vreemdelingenzaken. ****_list">2. Onderzoek ten gronde **** het onderzoek ten gronde van de aanvraag blijft de vreemdeling in het bezit van zijn ****, dat zal worden verlengd indien dat nodig is. Indien het **** volgens het elektronisch model is opgesteld en deze vervalt, dient echter de procedure vermeld onder ****.****.4. te worden toegepast. Daarbij zal het **** in bepaalde gevallen moeten worden afgenomen en een bijlage 15 moeten worden afgeleverd.****><****>**** er een gunstige beslissing wordt genomen of indien er binnen een termijn van 5 maanden geen beslissing werd genomen, schrijft het gemeentebestuur de vreemdeling in het bevolkingsregister in en overhandigt hem een identiteitskaart voor vreemdelingen.****><****>**** de **** **** de aanvraag verwerpt, betekent het gemeentebestuur deze beslissing, door middel van de overhandiging van een bijlage 17, aan de vreemdeling.****><****>**** de **** **** beslist om de machtiging tot vestiging van een vreemdeling die valse of misleidende informatie of valse of vervalste documenten heeft gebruikt of fraude heeft gepleegd in te trekken, trekt het gemeentebestuur zijn identiteitskaart in en stelt hem in het bezit van zijn ****. **** de **** **** beslist om het verblijf van de vreemdeling die valse of misleidende informatie of valse of vervalste documenten heeft gebruikt of fraude heeft gepleegd in te trekken, trekt het gemeentebestuur zijn identiteitskaart in en betekent een bevel om het grondgebied te verlaten (bijlage 13) aan deze persoon.****><****>****. **** ****. **** van de **** **** mogelijkheid van de **** **** om de **** ontvankelijk of onontvankelijk te verklaren, en de mogelijkheid om een beroep in te dienen bij het Commissariaat-generaal voor de **** en de **** (****) tegen een beslissing van ****, werden afgeschaft. Bijgevolg zullen er geen bijlagen 25bis en 26bis meer worden afgeleverd na 1 juni 2007.****><****>De **** **** is voortaan enkel belast met het onderzoek naar de bevoegde **** die de **** moet behandelen in het licht van de ****-verordening (bijlagen 25**** en 26**** ) en met de meervoudige **** ingediend in **** (bijlage 13**** ).****><****>****. **** en verlenging van het attest van **** **** een **** wordt ingediend in het ****, ontvangt de vreemdeling een bijlage 26. **** de acht werkdagen dient de vreemdeling zich vervolgens aan te melden bij het gemeentebestuur. **** controle van de effectieve verblijfplaats, overhandigt het gemeentebestuur een attest van ****, model ****, met een geldigheidsduur van drie maanden.****><****>**** attest kan drie maal verlengd worden voor telkens drie maanden. **** een jaar wordt het verlengd met een duur van telkens één maand.****><****>**** attest kan ambtshalve worden verlengd door de gemeente zolang het **** niet aangeeft dat de **** **** een negatieve beslissing heeft genomen over de **** (bijlage 13**** of bijlage 26**** ). **** een dergelijke beslissing is genomen, moet het attest van **** worden ingetrokken.****><****>Indien het **** de **** afwijst, moet het gemeentebestuur het attest van **** blijven verlengen zolang het geen **** instructies van de **** **** ontvangt.****><****>**** gemeentebestuur mag dus niet ambtshalve het attest van **** intrekken en aan de betrokkene een bevel om het grondgebied te verlaten afleveren.****><****>****. Bijlage 13**** **** het **** een negatieve beslissing neemt omtrent de **** (weigering **** en weigering van subsidiaire bescherming), kan de **** **** in voorkomend geval aan de gemeente de instructie geven om een bevel om het grondgebied te verlaten overeenkomstig het model van de nieuwe bijlage 13**** te betekenen aan de betrokkene, en om de bijlage 26 en het attest van **** in te trekken.****><****>**** de betrokkene beroep zou aantekenen bij de **** voor ****, kan de **** **** ook de instructie geven om een bijlage 35 af te leveren (zie verder onder punt ****.****).****><****>****. **** ****. **** bepalingen over de procedure **** bepalingen inzake het verblijf van de omzendbrief van 1 juli 1994 betreffende de afgifte van ****- en **** (****) aan vreemdelingen, slachtoffers van **** worden opgeheven. **** bepalingen worden ondergebracht in de artikelen 61/2 tot 61/5 van de wet van 15 december 1980.****><****>**** bepalingen inzake verblijf van de richtlijnen van 13 januari 1997 voor de **** ****, de parketten, de ****, de inspectiediensten van de sociale wetten en voor de sociale inspectie betreffende het verlenen van bijstand aan slachtoffers van ****, gewijzigd door de richtlijnen van 17 april 2003, worden opgeheven.****><****>**** basis van de instructies van de **** **** van **** **** van de **** Vreemdelingenzaken kan het gemeentebestuur de volgende documenten afgeven : - een bevel om het grondgebied te verlaten binnen een termijn van 45 dagen, namelijk bijlage 13. - een attest van ****, model ****, met een geldigheidsduur van maximaal drie maanden, namelijk bijlage 4. **** document kan in de loop van de procedure één keer worden verlengd met een nieuwe periode van ten hoogste drie maanden. De machtiging tot voorlopig verblijf die wordt afgegeven maakt geen onderscheid tussen onderdanen van derde landen en burgers van de **** Unie. - een **** - tijdelijk verblijf voor zes maanden, namelijk bijlage 6.****><****>**** document kan verscheidene keren worden verlengd of vernieuwd als wordt aangetoond dat de vreemdeling voldoet aan de voorwaarden(34) vermeld in artikel 61/4, § 1, van de wet van 15 december 1980. - een **** - onbepaalde duur als de vreemdeling voldoet aan de voorwaarden vermeld in artikel 61/5 van de wet van 15 december 1980.****><****>**** elk ogenblik van de procedure kan de **** **** van **** **** een einde maken aan de termijn bepaald bij artikel 61/2, § 2, of aan de machtiging tot voorlopig verblijf als de vreemdeling zich bevindt in de omstandigheden die zijn vermeld in artikel 61/2, § 3, of artikel 61/3, § 3, of artikel 61/4, § 2, van de wet van 15 december ****_list">1980. **** dit geval geeft de **** aan het gemeentebestuur de instructie om het afgegeven document in te trekken en een bevel om het grondgebied te verlaten (bijlage 13) te betekenen. **** vreemdeling moet proberen zijn identiteit te bewijzen door zijn paspoort of daarmee gelijkgestelde **** of door zijn nationale identiteitskaart, zo snel mogelijk en ten laatste bij het onderzoek van de aanvraag voor een machtiging tot onbeperkt verblijf, over te leggen.****><****>****. **** bepalingen voor de **** **** attest van ****, model **** (bijlage 4), met een geldigheidsduur van drie maanden, wordt door het gemeentebestuur, op basis van de instructies van de **** **** van **** ****, afgegeven aan een vreemdeling die jonger is dan achttien jaar en het **** is binnengekomen zonder begeleiding van een krachtens de wet verantwoordelijke meerderjarige vreemdeling en vervolgens niet daadwerkelijk onder de hoede van een dergelijke persoon gestaan heeft, hetzij zonder begeleiding werd achtergelaten nadat hij het **** is binnengekomen. **** document kan één keer worden verlengd.****><****>**** niet begeleide minderjarige vreemdeling wordt vertegenwoordigd door zijn voogd aan wie het gemeentebestuur de documenten moet betekenen na de instructies van de **** **** van **** **** te hebben ontvangen. Wanneer het document moet worden ingetrokken en het verblijf moet worden beëindigd, moet aan de voogd een bevel tot terugbrenging (bijlage 38) worden betekend, zodat de voogd de nodige maatregelen neemt om zijn pupil te laten terugbrengen.****><****>****. **** ****. **** De wet van 15 september 2006 tot hervorming van de **** van **** en tot oprichting van een **** voor ****, heeft belangrijke wijzigingen doorgevoerd in de beroepsmogelijkheden voor de vreemdelingen. Samengevat houden deze wijzigingen het volgende in : - het schorsend beroep tegen een negatieve **** van het **** bij de **** **** voor Vluchtelingen, wordt vervangen door een schorsend beroep met volle rechtsmacht bij de **** voor ****; (35) - het schorsend verzoek tot herziening wordt vervangen door een schorsend **** bij de **** voor ****; - het niet-schorsend **** bij de **** van **** inzake de ****, wordt vervangen door een niet-schorsend **** bij de **** voor ****.****><****>Dit heeft de volgende concrete gevolgen voor de gemeenten.****><****>****. **** van de beroepsmogelijkheid op de bijlagen van het koninklijk besluit van 8 oktober 1981 **** bijlagen gewijzigd door het koninklijk besluit van 27 april 2007 bevatten in de plaats van de vermelding betreffende de mogelijkheid om een verzoek tot herziening en/of een beroep bij de **** van **** in te dienen, de vermelding betreffende de mogelijkheid om een **** bij de **** voor **** in te dienen.****><****>**** op de bijlagen die (nog) niet officieel bij koninklijk besluit werden gewijzigd, dient de eventuele vermelding van de mogelijkheid van een verzoek tot herziening en/of de beroepsmogelijkheid bij de **** van **** steeds geschrapt te worden.(36) **** plaats daarvan worden de gemeenten verzocht de volgende tekst op te nemen wanneer zij een dergelijke bijlage zouden afleveren : « Ik heb hem (haar) er van op de hoogte gebracht dat deze beslissing overeenkomstig artikel 39/2, § 2, van de wet van 15 december 1980 vatbaar is voor een beroep tot nietigverklaring bij de **** voor ****, dat ingediend moet worden, bij verzoekschrift, binnen de dertig dagen na de kennisgeving van deze beslissing.****><****>**** vordering tot schorsing kan ingediend worden overeenkomstig artikel 39/82 van de wet van 15 december 1980. **** in het geval van uiterst dringende noodzakelijkheid moeten in een en dezelfde akte zowel de vordering tot schorsing als het beroep tot nietigverklaring worden ingesteld.****><****>**** andere wettelijke en reglementaire modaliteiten, worden het hierboven bedoelde beroep en de hierboven bedoelde vordering ingediend door middel van een verzoekschrift, dat moet voldoen aan de in artikel 39/78 van de wet van 15 december 1980 en in artikel 32 van het **** **** voor **** vermelde vereisten. Zij worden ingediend bij de **** bij ter post aangetekend schrijven, onder voorbehoud van de afwijkingen voorzien bij artikel 3, § 1, tweede en vierde lid, van het **** ********, aan de **** **** van de **** voor ****, **** 92-94, te 1030 ****.****><****>**** voorbehoud van de toepassing van artikel 39/79 van de wet van 15 december 1980, schorst het indienen van een beroep tot nietigverklaring en van een vordering tot schorsing de tenuitvoerlegging van onderhavige maatregel niet. » ****. Bijlage 35 **** een beroep wordt ingediend tegen een beslissing die een bevel om het grondgebied te verlaten met zich meebrengt, en dit beroep schorsende werking heeft (eerste en tweede streepje van punt ****.****), ontvangt de betrokken vreemdeling een bijlage 35.****><****>**** afgifte van deze bijlage 35 kan enkel gebeuren op instructie van de **** Vreemdelingenzaken. **** bijlage 35 heeft een geldigheidsduur van een maand, en kan maandelijks verlengd worden in afwachting van een **** instructie van de **** Vreemdelingenzaken.****><****>**** een bijlage 35 wordt afgeleverd, blijft de vreemdeling in het bezit van zijn bevel om het grondgebied te verlaten. **** bevel wordt echter automatisch geschorst zolang hij in het bezit is van een geldige bijlage 35.****><****>**** de **** voor **** in beroep de negatieve beslissing bevestigt, zal de **** **** instructie geven om de bijlage 35 in te trekken, en om een nieuwe termijn om het grondgebied te verlaten aan te brengen op het reeds afgeleverde bevel om het grondgebied te verlaten.****><****>****. **** van verzoek tot herziening naar beroep bij de **** voor **** **** de overgangsmaatregelen van de wet van 15 september 2006 is voorzien dat een vreemdeling beschikt over een termijn van 30 dagen om het verzoek tot herziening dat nog aanhangig zou zijn op 1 juni 2007, om te zetten in een **** bij de **** voor ****.****><****>Deze termijn van 30 dagen begint pas te lopen vanaf de betekening van de mededeling bedoeld in artikel 230, § 1, van de wet van 15 september ****_list">2006. De **** Vreemdelingenzaken zal vanaf 1 juni 2007 voor ieder afzonderlijk geval aan de gemeente de instructie geven om een brief die deze mededeling bevat, te betekenen aan de vreemdeling. **** **** instructie van de **** Vreemdelingenzaken, kan de bijlage 35 van de vreemdelingen die op 1 juni 2007 nog een verzoek tot herziening aanhangig hadden, verder maandelijks verlengd worden.****><****>**** de vreemdeling binnen de gestelde termijn niet om een dergelijke omzetting heeft gevraagd, wordt het verzoek tot herziening van rechtswege zonder voorwerp. De **** Vreemdelingenzaken zal **** de instructie geven om de bijlage 35 in te trekken, en om een nieuwe termijn om het grondgebied te verlaten aan te brengen op het reeds afgeleverde bevel om het grondgebied te verlaten.****><****>****. **** op het vlak van de **** en **** **** 23 juni 2006 besliste de ministerraad tot de invoering van de elektronische kaart voor vreemdelingen. **** een **** is afgerond, worden de elektronische kaarten veralgemeend ingevoerd in alle gemeenten van het Rijk.****><****>**** de invoering van deze elektronische kaarten geeft aanleiding tot een aantal wijzigingen in de regelgeving. **** van deze wijzigingen zijn nu reeds van toepassing op alle gemeenten en dit ongeacht het feit of zij al dan niet elektronische kaarten afleveren (****), terwijl andere enkel gelden voor de gemeenten die elektronische kaarten uitreiken (****).****><****>****. **** onmiddellijk van toepassing voor alle gemeenten van het Rijk ****_list">1. **** verlenging of vernieuwing van de kaart (artikelen 33 en 69**** koninklijk besluit van 1981) **** de tijdige verlenging of vernieuwing van de ****- of vestigingsvergunning te verzekeren, werden artikelen 33 en 69**** gewijzigd. Voortaan moet de vreemdeling zich bij het gemeentebestuur aanbieden tussen de 45**** en 30**** dag voor de vervaldatum van zijn kaart om een nieuwe kaart te bekomen. ****_list">2. **** of diefstal van **** of **** (artikel 36bis koninklijk besluit van 1981) **** de invoering van het artikel 36bis in het koninklijk besluit van 1981 dient de vreemdeling, in geval van verlies of diefstal van de **** of het ****, aangifte te doen bij de politie van de plaats waar het verlies of de diefstal werd vastgesteld. **** vreemdeling wordt een attest van verlies, diefstal of vernieling, voorzien van een ****, afgeleverd. Een kopie van dit attest wordt door de politie overgemaakt aan de **** **** (**** ****, **** 59****, **** ****, 1000 ****;****><****>Tel. : 02-206 16 75; ****-mail : ****_****01@****.****.****; Fax 02-274 66 ****_list">59) en aan de gemeente van **** van de vreemdeling die het bewaart in het dossier van de vreemdeling. **** afgifte van een nieuwe kaart moet het attest van verlies, diefstal of vernieling worden afgenomen van de vreemdeling en dient de pasfoto op het attest vergeleken te worden met deze in het dossier van de vreemdeling en met deze op de nieuwe kaart. ****_list">3. Bijlage 15 (artikel 119 koninklijk besluit van 1981) Artikel 119 van het koninklijk besluit van 1981 voorziet in de afgifte van de bijlage 15 telkens wanneer het gemeentebestuur zich in de onmogelijkheid bevindt om onmiddellijk over te gaan hetzij tot inschrijving van de vreemdeling die zich aanmeldt, hetzij tot afgifte van de ****- of vestigingsvergunning of van om het even welk ****. **** geldigheidsduur van deze bijlage 15 bedraagt voortaan 45 dagen en ze kan tot tweemaal toe worden verlengd. **** bijlage 15 geldt bovendien als bewijs van inschrijving in het vreemdelingen- of bevolkingsregister wanneer ze wordt uitgereikt in het kader van de afgifte van een verblijfsvergunning, een vestigingsvergunning of een elektronische ****. ****_list">4. Burgerlijke staat wordt niet langer vermeld **** als voor de identiteitskaarten voor Belgen, wordt de burgerlijke staat niet langer vermeld op de **** en op de ****.In het daarvoor voorziene vakje dienen 3 kruisjes te worden aangebracht (****).****><****>**** dienen de in omloop zijnde **** en **** waarop de burgerlijke staat reeds werd aangebracht, enkel vervangen te worden door een **** of een **** waarop de burgerlijke staat niet langer wordt vermeld wanneer : - **** **** of het **** komt te vervallen; - **** duplicaat moet worden afgeleverd in toepassing van artikel 36 van het koninklijk besluit van 1981 (bijvoorbeeld in geval de burgerlijke staat wijzigt terwijl de kaart of het document nog geldig zijn). Hierbij moet opgemerkt worden dat geen duplicaat wordt afgeleverd wanneer toepassing kan worden gemaakt van punt ****.****.3 van onderhavige omzendbrief en de betrokken vreemdeling in het bezit wordt gesteld van een eerste elektronische kaart.****><****>**** ervoor te zorgen dat inzake de burgerlijke staat dezelfde regeling van toepassing is voor **** en vreemdelingen, wordt de taak van de gemeenten er eenvoudiger en efficiënter op gemaakt. **** brengt dit met zich dat de **** en de **** in de toekomst niet meer vervangen moeten worden bij een verandering van burgerlijke stand (artikel 36, tweede lid, 1° van het koninklijk besluit van 1981 werd in die zin gewijzigd).****><****>****. **** enkel van toepassing voor de gemeenten die elektronische **** uitreiken ****_list">1. **** van de elektronische kaarten (Bijlagen 6 tot 9 van het koninklijk besluit van 1981) **** de oude ****, worden de modellen van de elektronische **** ingevoerd in het koninklijk besluit van 1981 door de nieuwe bijlagen 6 tot 9. **** een overgangsperiode zullen zowel de elektronische kaarten als de niet-elektronische exemplaren in omloop zijn. Beide hebben dezelfde juridische waarde.****><****>Bij ministerieel besluit zal worden bepaald wanneer nog enkel elektronische kaarten in omloop zullen zijn. ****_list">2. **** elektronische **** ****) Onmogelijkheid tot verlenging van een elektronische kaart **** op het feit dat de elektronische **** gecentraliseerd worden aangemaakt en de geldigheidsduur op de kaart wordt gedrukt, kunnen de elektronische kaarten niet worden verlengd, maar enkel worden vernieuwd. **** artikelen van het koninklijk besluit van 1981 werden dan ook gewijzigd in die zin dat, wanneer een kaart volgens het elektronisch model wordt afgeleverd, zij enkel kan worden vernieuwd. ****_list">****) **** van inschrijving in het **** (artikelen 31, § 2 en 32, § 1 van het koninklijk besluit van 1981) Enkel wanneer het **** volgens het elektronisch model wordt afgeleverd aan een vreemdeling die voor een verblijf van onbeperkte duur toegelaten of gemachtigd is, is het 5 jaar geldig en ****.**** is in dit geval niet langer sprake van een kaart die 1 jaar geldig is, jaarlijks wordt verlengd en na 3 verlengingen wordt vernieuwd.****><****>**** **** - tijdelijk verblijf dat wordt afgeleverd volgens het elektronisch model aan een vreemdeling die gemachtigd of toegelaten is tot een verblijf van beperkte duur, is geldig voor de duur van de machtiging of de toelating (artikel 13 van de wet van 1980). ****_list">3. **** van een elektronische duplicaat-kaart (artikel 36 van het koninklijk besluit van 1981) Artikel 36 van het koninklijk besluit van 1981 geeft aan wanneer een (elektronische) kaart moet worden vervangen door een duplicaat, die per definitie dezelfde geldigheidsduur heeft als de vervangen kaart. Er wordt echter geen duplicaat, maar onmiddellijk een nieuwe elektronische kaart afgeleverd wanneer de te vervangen kaart constateert dat de vreemdeling een verblijf van onbepaalde duur heeft of tot vestiging is gemachtigd en wanneer : - de kaart, opgesteld volgens het oud of elektronisch model, vervangen moet worden tijdens de laatste zes maanden voor de vervaldatum (bijvoorbeeld : geen duplicaat maar onmiddellijk een nieuwe kaart wanneer er sprake is van een elektronische kaart ter vervanging van een identiteitskaart voor vreemdeling die gestolen werd op 1 januari 2007 en die nog slechts geldig was tot 1 mei 2007); - de te vervangen kaart volgens het oude model was opgesteld en er sprake is van de afgifte van een eerste elektronische kaart (overgangsbepaling vermeld in artikel 101 van het koninklijk besluit van 27 april 2007 tot wijziging van het koninklijk besluit van 1981).****><****>**** dient evenmin een duplicaat te worden afgeleverd, wanneer de houder van een elektronische kaart verhuist. **** dient in dat geval het adres te worden gewijzigd op de microchip van de kaart. ****_list">4. **** om machtiging tot vestiging (artikelen 30 en 69**** van het koninklijk besluit van 1981) **** een vreemdeling een aanvraag om machtiging tot vestiging indient in het kader van de artikelen 30 en 69**** van het koninklijk besluit van 1981 geldt er een bijzondere regeling wanneer de betrokkene reeds in het bezit is van een elektronisch ****. **** op het feit dat deze elektronische kaart om technische en **** niet kan worden verlengd, zal de betrokkene in een aantal gevallen in het bezit worden gesteld van een bijlage 15. **** precies dient het **** dat reeds vervallen is of dat vervalt tijdens de **** te worden afgenomen op het ogenblik van het verval en dient een bijlage 15 te worden afgeleverd. **** bijlage 15 geldt als bewijs van inschrijving in het **** en is geldig tot wanneer de vestiging is toegekend. ****_list">5. **** van terugkeer (artikel 41 koninklijk besluit van 1981) **** vreemdeling die het recht van terugkeer, bedoeld in artikel 19, eerste lid wet van 1980 wil genieten, moet bij zijn terugkeer onder meer in het bezit zijn van een kaart waarvan de geldigheidsduur niet verstreken is. **** de geldigheid van de kaart verloopt tijdens zijn afwezigheid, moet de vreemdeling dus voor zijn vertrek, vroegtijdig een nieuwe kaart aanvragen. **** de vreemdeling in aanmerking komt voor een elektronische kaart is dergelijke vernieuwing mogelijk in de loop van het laatste jaar vooraleer de kaart vervalt of op verzoek van de vreemdeling wanneer die formaliteit vereist is voor het verkrijgen van een visum.****><****>****. **** ****. **** **** alle juridische vragen : **** : 02/206.19.23 (****) of 02/206.19.22 (****) **** individuele gevallen : - **** **** : 02/274.60.16 (****) of 02/274.60.11 (****) - **** asiel : 02/205.58.78 (****) of 02/205.54.14 (****) ****. ****- en **** **** volgende omzendbrieven worden opgeheven : - de omzendbrief van 28 februari 1995 betreffende de procedure bepaald bij artikel 12bis van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen en betreffende het recht op verblijf van de vreemdelingen bedoeld in artikel 10 van dezelfde wet (Belgisch **** van 31 maart 1995);****><****>**** artikel 10, § 1, 2° en 3°, van de wet betreft, moet er in de praktijk geen enkele wijziging worden doorgevoerd.****><****>**** vreemdeling die de wettelijke voorwaarden, afgezien van de voorwaarden met betrekking tot het verblijf, vervult om de **** nationaliteit te verkrijgen, in toepassing van artikel 13, 1°, 3° en 4°, van het **** van de **** nationaliteit moet een geboorteakte overleggen indien hij in **** geboren werd, of een document overleggen waaruit blijkt dat één van de ouders of adoptanten de **** nationaliteit had toen de aanvraag tot verblijf werd ingediend, of **** was of **** was geweest op het tijdstip van de geboorte in het buitenland, indien hij in het buitenland geboren werd.****><****>**** vreemdeling die alle wettelijke voorwaarden, met uitzondering van de voorwaarden met betrekking tot de verblijfplaats, vervult om de **** nationaliteit te herkrijgen op grond van artikel 24 van het **** van de **** nationaliteit moet een geboorteakte overleggen en bewijzen dat hij **** geweest is.****><****>**** als **** geboren vrouw die, door haar huwelijk of ingevolge het verwerven van een vreemde nationaliteit door haar echtgenoot, de **** nationaliteit verloren heeft, moet een geboorteakte, een huwelijksakte en, in voorkomend geval, het bewijs dat haar echtgenoot een vreemde nationaliteit verworven heeft, overleggen. - de onderrichtingen van 19 december 2001 betreffende de vermeldingen van burgerlijke staat op de **** en -titels afgegeven aan de vreemdelingen (Belgisch **** van 20 februari 2002); - de omzendbrief van 19 februari 2003 over de toepassing van artikel 9, derde lid, van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen (Belgisch **** van 17 maart 2003).****><****>**** de **** van 17 juli 2001 aangaande de rol van het gemeentebestuur in het kader van de toepassing van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen, alsmede aangaande de taken van bepaalde bureaus van de **** **** (Belgisch **** van 28 augustus 2001) worden de volgende wijzigingen aangebracht : - in punt ****.****.4.1 en ****.****.3 worden de woorden «*****» vervangen door de woorden «*****»; - punten ****.****.2 en ****.****.3 worden opgeheven.****><****>**** de omzendbrief van 11 juli 2002 betreffende de **** voor **** onderdanen en hun familieleden (Belgisch **** van 9 augustus 2002) worden de woorden «*****» vervangen door de woorden «*****».****><****>**** de omzendbrief van 22 mei 2003 betreffende de **** voor vreemdelingen (Belgisch **** van 17 juli 2003), zoals gewijzigd door de omzendbrief van 10 mei 2006 (Belgisch **** van 26 mei 2006) worden de volgende wijzigingen aangebracht : - in punt 3.****.1 worden in de laatste alinea de woorden «*****» vervangen door de woorden «*****»; - in punt 3.****.2.**** worden in de eerste alinea de woorden «*****» te worden geschrapt en worden tussen de woorden «*****» en de woorden «*****» de woorden «*****» gevoegd; - De tekst van de punten 6.****, 7.****, 8.**** en 9.**** wordt vervangen als volgt : «*****» **** de omzendbrief van 16 mei 2003 betreffende wijzigingen en collectes in het **** (****.S. van 10 november 2003) dienen in punt 1.****. de woorden «*****» gelezen te worden als «*****».****><****>**** de omzendbrief van 29 september 2005 betreffende het verslag van **** of van gezamenlijke vestiging dat opgesteld wordt in het kader van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen, en van de omzendbrief van 30 september 1997 betreffende het verlenen van een **** op basis van **** in het kader van een duurzame relatie (Belgisch **** van 29 september 2005), worden de volgende wijzigingen aangebracht : - de punten ****.****.1 en ****.****.2 worden opgeheven; - in punt ****.****.5 dienen de woorden «*****» gelezen te worden als «*****».****><****>**** de omzendbrief van 5 oktober 2006 betreffende de subsidiaire **** (Belgisch **** van 11 oktober 2006), worden de volgende wijzigingen aangebracht : - punt ****, tweede alinea, laatste zin, wordt opgeheven; - in punt 2 dient in de eerste alinea «*****» gelezen te worden als «*****».****><****>**** verwijzingen naar «*****» dienen begrepen te worden als «*****».****><****>**** omzendbrieven die eventueel verwijzen naar bepalingen die gewijzigd werden (artikel 9, derde lid, artikel 10,...) dienen eveneens gelezen te worden overeenkomstig deze wijzigingen.****><****>****. Inwerkingtreding **** omzendbrief dient toegepast te worden vanaf 1 juni 2007, en dit zowel voor aanvragen die werden ingediend voor of na deze datum.****><****>**** bepalingen inzake artikel 9bis en 9ter (punten ****.**** en ****.****) en de vestiging (punt ****) gelden echter enkel voor aanvragen die ingediend werden vanaf 1 juni 2007. **** op grond van deze bepalingen die ingediend werden voor deze datum, worden nog afgehandeld volgens de oude reglementering.(37) ****, 21 juni 2007.****><****>De ****-**** en **** van **** ****, ****. **** _______ Nota ****_list">(1) koninklijk besluit van 27 april 2007 tot vaststelling van de datum van inwerkingtreding van de wet van 15 september 2006 tot wijziging van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen en tot vaststelling van de datum bedoeld in artikel 231 van de wet van 15 september 2006 tot hervorming van de **** van **** en tot oprichting van een **** voor **** (Belgisch Staatsblad 21 mei 2007).Opgemerkt kan worden dat de bepalingen die betrekking hebben op de subsidiaire bescherming al vanaf 10 oktober 2006 toegepast moeten worden (koninklijk besluit van 3 oktober 2006, Belgisch Staatsblad 6 oktober 2006; omzendbrief 5 oktober 2006, ****.S. 11 oktober 2006). ****_list">(2) Belgisch Staatsblad 26 april 2007;koninklijk besluit van 31 mei 2007 (Belgisch Staatsblad 1 juni 2007). ****_list">(3) **** **** hier om de zogenaamde «*****» aanvraag voor een machtiging tot verblijf (****.laatste alinea bij de memorie van toelichting van artikel 4 van de wet van 15 september 2006 tot wijziging van de wet van 15 december 1980). **** analoog geval wordt voorzien voor de toelating tot verblijf, door artikel 12bis, § 1, 1° en 2° van de wet van 15 december 1980 (zie onder punt ****). ****_list">(4) **** analoog geval wordt voorzien voor de toelating tot verblijf, door artikel 12bis, § 1, 3°, van de wet van 15 december 1980 (zie onder punt ****).****_list">(5) **** interpretatie vindt steun in de memorie van toelichting van artikel 4 van de wet van 15 september 2006, en in het analoge artikel 7 van het koninklijk besluit van 17 mei 2007.****_list">(6) ****.memorie van toelichting bij artikel 4 van de wet van 15 september 2006. ****_list">(7) **** betreft de vereiste van het overmaken van een afschrift van een nationaal paspoort of identiteitskaart, is het niet vereist dat deze documenten nog steeds geldig zijn.****_list">(8) Een uitzondering hierop geldt indien de reglementering expliciet voorziet in de afgifte van een attest van **** (****.artikel 26/2, § 1, van het koninklijk besluit van 8 oktober 1981; art. 7 van het koninklijk besluit van 17 mei 2007 voor art. 9ter ). ****_list">(9) **** vermelding die op het visum wordt aangebracht : ****11.****_list">(10) Herinnering : vóór elke inschrijving in het **** moet het gemeentebestuur overgaan tot een controle van de effectieve verblijfplaats - ****.koninklijk besluit van 16 juli 1992 betreffende de bevolkingsregisters en het ****. **** vreemdeling wordt in het bezit gesteld van een bijlage 15 in afwachting van zijn **** (artikel 119 **** 1981). ****_list">(11) **** de in artikel 12bis, § 2, bedoelde bewijzen, zie punt ****. **** documenten (inventaris). (12) Fax : 02/274.66.76. Tel : 02/274.60.11. ****_list">(13) **** is het geval wanneer de aanvraag tot verblijf in **** werd ingediend en men bij de berekening van de periode van 3 jaar rekening houdt met de periode gedurende dewelke de vreemdeling over een attest van **** beschikte. (14) Fax : 02/274.66.76. Tel : 02/274.60.11. ****_list">(15) **** vermelding die wordt aangebracht : ****10, ****21 of **** 28.****_list">(16) ****.****, **** ****, ****. ****_list">(17) ****.****, **** ****, ****. ****_list">(18) **** voorbehoud van de opmerking in punt 5) van *********». (19) Fax : 02/274.66.76. Tel : 02/274.60.11. (20) Fax : 02/274.66.32. (21) **** contact op met het **** **** : 02/274.60.11 in geval van twijfel. ****_list">(22) **** **** om het ****, ****, ****, ********, ****, **** en **** ****.****_list">(23) **** onderstaande opmerking 4) met betrekking tot de voorwaarden in verband met voldoende huisvesting en de ziektekostenverzekering, indien het om een **** met een erkende vluchteling ****.****_list">(24) Ibidem.****_list">(25) Ze kunnen de machtiging tot verblijf echter bekomen op basis van artikel 9 van de wet, in functie van de omstandigheden en het hoger belang van het kind. (26) 02/274.60.11. (27) 02/274.60.11. ****_list">(28) Ibidem.****_list">(29) **** is het geval indien de aanvraag tot verblijf in **** werd ingediend en men voor de berekening van de termijn van 3 jaar rekening houdt met de periode gedurende dewelke de vreemdeling een attest van **** bezat.****_list">(30) ****.****, **** ****, ****. ****_list">(31) ****.****, **** ****, ****. ****_list">(32) Artikelen 14 en verder van de wet van 15 december 1980.****_list">(33) **** indien de vreemdeling zich in één van de in artikel 3, eerste lid, 5° tot 8° van de wet voorziene gevallen bevindt.**** dit kader kan een uittreksel uit het strafregister gevraagd worden. ****_list">(34) **** voorwaarden zijn : het is nuttig het verblijf van de vreemdeling te verlengen met het oog op het onderzoek of de gerechtelijke procedure, de vreemdeling geeft blijk van zijn bereidheid tot medewerking en heeft alle banden verbroken met de vermoedelijke **** van de misdrijven vermeld in artikel 433**** van het **** of artikel 77bis van de wet van 15 december 1980, en hij is geen gevaar voor de openbare orde of de nationale veiligheid.****_list">(35) **** geldt echter een uitzondering indien het **** om een **** die een onderdaan van de **** **** is : dan is enkel een niet-schorsend **** mogelijk.****_list">(36) **** **** bijvoorbeeld om de bijlage 20 en 21.**** bijlagen zullen hoe dan ook bij koninklijk besluit vervangen worden naar aanleiding van de inwerkingtreding van de wet van 25 april 2007 (Belgisch Staatsblad 10 mei 2007). ****_list">(37) **** artikel 76 van de wet van 15 september 2006 tot wijziging van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen. **** de raadpleging van de tabel, zie beeld
^