Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de publicaties van 4 juli 2007

Snelle toegang:

wet

type wet prom. -- pub. 04/07/2007 numac 2007011349 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Raad voor de Mededinging. - Nadere regels voor een vereenvoudigde aanmelding van concentraties Goedgekeurd door de algemene vergadering van de Raad voor de Mededinging op 8 juni 2007 I. Inleiding 1. Artikel 9, § 3 van de Wet tot b Artikel 61 WBEM (Afdeling 6. - Onderzoek en beslissing tijdens een vereenvoudigde procedure bij con(...) type wet prom. -- pub. 04/07/2007 numac 2007040202 bron algemene staat der kredietinstellingen per 28 februari 2007 (1) gepubliceerd door de Nationale Bank van België ingevolge artikels 45, 71 en 80, § 1, 4° van de wet van 22 maart 1993 op het statuut van en het toezicht op de kredietinstellingen. Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld (...)

burgerlijk wetboek

type burgerlijk wetboek prom. -- pub. 04/07/2007 numac 2007054508 bron federale overheidsdienst financien Administratie van het kadaster, registratie en domeinen Bekendmaking voorgeschreven bij artikel 770 van het Burgerlijk Wetboek Erfloze nalatenschap van Turelinckx, Jan Julius Jan Julius Turelinckx, uit de echt gescheiden van Gisela Philome Alvorens te beslissen over de vraag van de Administratie van de BTW, registratie en domeinen, namen(...)

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. -- pub. 04/07/2007 numac 2007000644 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Besluit van de Voorzitster van het Directiecomité tot aanwijzing van de voorzitter, de assessoren, de griffier-rapporteur en hun plaatsvervangers van de raad van beroep bevoegd om de beroepen te behandelen bedoeld in de artikelen 22 en 23 van het koninklijk besluit van 2 augustus 2002 tot invoering van een evaluatiecyclus in de federale overheidsdiensten type koninklijk besluit prom. -- pub. 04/07/2007 numac 2007023074 bron federaal agentschap voor de veiligheid van de voedselketen Erkende certificeringsinstellingen Krachtens artikel 10 van het koninklijk besluit van 14 november 2003 betreffende autocontrole, meldingsplicht en traceerbaarheid in de voedselketen is de certificeringsinstelling Promag SPRL - Parc d'activités G-001 « Autocontrolegids Dierenvoeders » 45012 groep 1 : handel in mengvoeders, voormengsels,(...) type koninklijk besluit prom. 14/06/2007 pub. 04/07/2007 numac 2007023106 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot vaststelling van de datum van inwerkingtreding van de artikelen 147, 148, 149 et 151 van de wet van 27 december 2005 houdende diverse bepalingen type koninklijk besluit prom. 14/06/2007 pub. 04/07/2007 numac 2007023107 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 25 april 1997 tot uitvoering van artikel 71, § 1bis , van de samengeordende wetten betreffende de kinderbijslag voor loonarbeiders type koninklijk besluit prom. 14/06/2007 pub. 04/07/2007 numac 2007023108 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 25 oktober 1971 tot uitvoering van de wet van 20 juli 1971 tot instelling van gewaarborgde gezinsbijslag type koninklijk besluit prom. 03/06/2007 pub. 04/07/2007 numac 2007201729 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 7 november 2006, gesloten in het Paritair Comité voor de schoonmaak- en ontsmettingsondernemingen, tot verlenging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 20 mei 1997 betreffende het sectorieel halftijds brugpensioen vanaf de leeftijd van 55 jaar met het oog op de bevordering van de tewerkstelling, in uitvoering van het protocol van collectieve arbeidsovereenkomst van 29 april 1997 betreffende de creatie van een tewerkstellingsakkoord in uitvoering van hoofdstuk IV van titel III van de wet van 26 juli 1996 type koninklijk besluit prom. 03/06/2007 pub. 04/07/2007 numac 2007201798 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 30 november 2006, gesloten in het Paritair Comité voor de schoonmaak- en ontsmettingsondernemingen, betreffende outplacementbegeleiding voor werknemers van 45 jaar en ouder die worden ontslagen, in uitvoering van de wet van 5 september 2001 tot verbetering van de werkgelegenheidsgraad van de werknemers en in uitvoering van de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 82 van 10 juli 2002 betreffende het recht op outplacement voor werknemers van 45 jaar en ouder die worden ontslagen type koninklijk besluit prom. 03/06/2007 pub. 04/07/2007 numac 2007201800 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 30 november 2006, gesloten in het Paritair Comité voor de schoonmaak- en ontsmettingsondernemingen, tot oprichting van het sectoraal fonds voor de 2e pensioenpijler voor de arbeiders van de schoonmaaksector type koninklijk besluit prom. 19/06/2007 pub. 04/07/2007 numac 2007201955 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot wijziging van de artikelen 114, 115, 124, 125 en 127 van het koninklijk besluit van 25 november 1991 houdende de werkloosheidsreglementering

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 08/06/2007 pub. 04/07/2007 numac 2007000635 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Ministerieel besluit tot toekenning van eenmalige financiële hulp aan de gemeenten die zich geëngageerd hebben in het kader van het dispositief « 160 VTE stadswachten/vaststellende ambtenaren » type ministerieel besluit prom. -- pub. 04/07/2007 numac 2007009637 bron federale overheidsdienst justitie Directoraat-generaal E P I. - Penitentiaire Inrichtingen Personeelsdienst Bij ministerieel besluit van 10 mei 2007 wordt Mevr. Nicole De Clercq, adviseur-gevangenisdirecteur aangewezen in de functie van regionaal directeur en dit met Overeenkomstig de gecoördineerde wetten op de Raad van State kan beroep worden ingediend binnen de (...) type ministerieel besluit prom. -- pub. 04/07/2007 numac 2007009639 bron federale overheidsdienst justitie Directoraat-generaal E P I. - Penitentiaire Inrichtingen Personeelsdienst Bij ministerieel besluit van 10 mei 2007 wordt Mevr. Luce Mertens, adviseur-gevangenisdirecteur aangewezen in de functie van inrichtingshoofd van een strafinri Overeenkomstig de gecoördineerde wetten op de Raad van State kan beroep worden ingediend binnen de (...) type ministerieel besluit prom. -- pub. 04/07/2007 numac 2007009638 bron federale overheidsdienst justitie Directoraat-generaal E P I. - Penitentiaire Inrichtingen Personeelsdienst Bij ministerieel besluit van 10 mei 2007 wordt de heer Johan Demuynck, adviseur-gevangenisdirecteur aangewezen in de functie van inrichtingshoofd van een straf Overeenkomstig de gecoördineerde wetten op de Raad van State kan beroep worden ingediend binnen de (...) type ministerieel besluit prom. -- pub. 04/07/2007 numac 2007009640 bron federale overheidsdienst justitie Directoraat-generaal E P I. - Penitentiaire Inrichtingen Personeelsdienst Bij ministerieel besluit van 10 mei 2007 wordt de heer Pieter Bollen, adviseur-gevangenisdirecteur aangewezen in de functie van inrichtingshoofd van een strafi Overeenkomstig de gecoördineerde wetten op de Raad van State kan beroep worden ingediend binnen de (...) type ministerieel besluit prom. 29/05/2007 pub. 04/07/2007 numac 2007022879 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit houdende de benoeming van de leden van de Federale Raad voor de Huisartsenkringen type ministerieel besluit prom. -- pub. 04/07/2007 numac 2007023073 bron federaal agentschap voor de veiligheid van de voedselketen Personeel. - Pensionering Bij ministerieel besluit van 8 juni 2007 wordt met ingang van 1 mei 2007 de heer Herman Varewyck, attaché, toegelaten tot het definitief vroegtijdig pensioen. Bij hetzelfde besluit wordt de betrokkene ertoe gemacht type ministerieel besluit prom. 07/06/2007 pub. 04/07/2007 numac 2007023081 bron federaal agentschap voor geneesmiddelen en gezondheidsproducten Ministerieel besluit tot vaststelling van de prijs van allogreffen van hartkleppen en vaten van menselijke oorsprong type ministerieel besluit prom. 23/05/2007 pub. 04/07/2007 numac 2007027088 bron ministerie van het waalse gewest Ministerieel besluit betreffende de onteigening voor scheidingsrioleringswerken, rue Delvigne - Vloesberg type ministerieel besluit prom. 19/06/2007 pub. 04/07/2007 numac 2007201954 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Ministerieel besluit tot wijziging van artikel 38bis van het ministerieel besluit van 26 november 1991 houdende de toepassingsregelen van de werkloosheidsreglementering

decreet

type decreet prom. 25/05/2007 pub. 04/07/2007 numac 2007029098 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet houdende diverse maatregelen inzake Hogescholen type decreet prom. 30/03/2007 pub. 04/07/2007 numac 2007201992 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet houdende diverse maatregelen inzake onderzoek in de universitaire instellingen type decreet prom. 27/06/2007 pub. 04/07/2007 numac 2007202198 bron ministerie van het waalse gewest Decreet tot wijziging van het decreet van 8 december 2005 tot wijziging van de organieke wet van 8 juli 1976 betreffende de openbare centra voor maatschappelijk welzijn

beschikking

type beschikking prom. 07/06/2007 pub. 04/07/2007 numac 2007031267 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Ordonnantie houdende instemming met de stabilisatie- en Associatieovereenkomst tussen de Europese Gemeenschappen en hun lidstaten, enerzijds, en de Republiek Albanië, anderzijds, en met de slotakte, gedaan te Luxemburg op 12 juni 2006

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 30/03/2007 pub. 04/07/2007 numac 2007029056 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap betreffende de samenstelling van de affectatiecommissie voor de leermeesters godsdienst en de leraars godsdienst type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 26/04/2007 pub. 04/07/2007 numac 2007029059 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 10 juli 2003 houdende benoeming van de leden van de raad van beroep voor het confessioneel vrij secundair onderwijs type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 20/04/2007 pub. 04/07/2007 numac 2007029063 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 15 maart 1999 betreffende de algemene voorwaarden voor de erkenning van en de toekenning van toelagen aan de diensten bedoeld bij artikel 43 van het decreet van 4 maart 1991 inzake hulpverlening aan de jeugd type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 11/05/2007 pub. 04/07/2007 numac 2007029092 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot bepaling van de vereisten waaraan de activiteitenagenda van de psycho-medisch-sociale centra moet beantwoorden alsmede het model ervan

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 16/03/2007 pub. 04/07/2007 numac 2007035981 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het Vlaams personeelsstatuut van 13 januari 2006, wat betreft de integratie van de administratieve loopbaan en het geldelijk statuut

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 20/04/2007 pub. 04/07/2007 numac 2007029064 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 11 juni 2004 houdende bepaling van de voorwaarden voor de erkenning van de private vormings- en vervolmakingsdiensten bedoeld bij artikel 54 van het decreet van 4 maart 1991 inzake hulpverlening aan de jeugd, en voor de toekenning van toelagen aan deze diensten type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 30/03/2007 pub. 04/07/2007 numac 2007201988 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 5 mei 1999 tot vaststelling van de schalen voor de ambten van de leden van het onderwijzend personeel van de Hogescholen georganiseerd of gesubsidieerd door de Franse Gemeenschap type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. -- pub. 04/07/2007 numac 2007202056 bron ministerie van de franse gemeenschap Overlegcommissie voor het onderwijs voor sociale promotie. - Benoeming Bij besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 2 mei 2007, in artikel 5 van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 19 november 2004 houdende be type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 25/04/2007 pub. 04/07/2007 numac 2007202059 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap betreffende de samenstelling van de Commissie voor de Franse Taal belast met het inrichten van de taalexamens voor de leraars artistieke vakken in het kunstonderwijs

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 27/06/2007 pub. 04/07/2007 numac 2007202189 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering houdende beslissing inzake het erkenningsdossier van het Centrum voor de validering van de vaardigheden in het kader van het samenwerkingsakkoord van 24 juli 2003 betreffende de bekrachtiging van de bevoegdheden op het gebied van de voortgezette beroepsopleiding, gesloten tussen de Franse Gemeenschap, het Waalse Gewest en de Franse Gemeenschapscommissie type besluit van de waalse regering prom. 21/06/2007 pub. 04/07/2007 numac 2007202190 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 22 april 2004 betreffende de voorwaarden van erkenning en subsidiëring van de voor gehandicapte personen bestemde begeleidingsdiensten voor volwassenen type besluit van de waalse regering prom. 21/06/2007 pub. 04/07/2007 numac 2007202192 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 19 september 2002 betreffende de integratiehulp voor gehandicapte jongeren type besluit van de waalse regering prom. 21/06/2007 pub. 04/07/2007 numac 2007202191 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 9 oktober 1997 betreffende de voorwaarden van erkenning en subsidiëring van de voor gehandicapte personen bestemde residentiële diensten, dagonthaaldiensten en diensten voor plaatsing in gezinnen

omzendbrief

type omzendbrief prom. 21/06/2007 pub. 04/07/2007 numac 2007000642 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Omzendbrief betreffende de wijzigingen in de reglementering betreffende het verblijf van vreemdelingen tengevolge van de inwerkingtreding van de wet van 15 september 2006

bericht

type bericht prom. -- pub. 04/07/2007 numac 2007018112 bron raad van state Bericht voorgeschreven bij artikel 7 van het koninklijk besluit van 5 december 1991 tot bepaling van de rechtspleging in kort geding voor de Raad van State De VZW Chambres syndicales dentaires heeft de schorsing gevorderd van het koninklijk bes Het omstreden besluit is in het Belgisch Staatsblad van 23 maart 2007 bekendgemaakt. Deze zaak(...)

vergunning

type vergunning prom. -- pub. 04/07/2007 numac 2007000646 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Vergunning tot het exploiteren van een bewakingsonderneming in toepassing van de wet van 10 april 1990 tot regeling van de private en bijzondere veiligheid. - Uitbreiding van de vergunning Bij ministerieel besluit van 14 juni 2007 wordt artikel § 1. De in artikel 1 bedoelde vergunning heeft betrekking op het uitoefenen van activiteiten v(...) type vergunning prom. -- pub. 04/07/2007 numac 2007000645 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Vergunning tot het exploiteren van een bewakingsonderneming in toepassing van de wet van 10 april 1990 tot regeling van de private en bijzondere veiligheid Bij ministerieel besluit van 14 juni 2007 wordt de vergunning tot het exploiteren van een De vergunning heeft betrekking op de activiteiten van : - toezicht op en bescherming van roerend(...) type vergunning prom. -- pub. 04/07/2007 numac 2007000647 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Vergunning tot het organiseren van een interne bewakingsdienst in toepassing van de wet van 10 april 1990 tot regeling van de private en bijzondere veiligheid. - Vernieuwing Bij ministerieel besluit van 7 juni 2007, wordt de vergunning voor het De in artikel 1 bedoelde vergunning heeft betrekking op het uitoefenen van activiteiten van : - (...) type vergunning prom. -- pub. 04/07/2007 numac 2007000648 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Vergunning tot het organiseren van een interne bewakingsdienst in toepassing van de wet van 10 april 1990 tot regeling van de private en bijzondere veiligheid Bij ministerieel besluit van 8 juni 2007 wordt de vergunning tot het organiseren van e De in artikel 1 bedoelde vergunning heeft betrekking op het uitoefenen van activiteiten van : - (...)

erratum

type erratum prom. 17/05/2007 pub. 04/07/2007 numac 2007003365 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot wijziging van de koninklijke besluiten nrs. 1, 11, 23, 39 en 50 met betrekking tot de belasting over de toegevoegde waarde. - Erratum

verslag

type verslag prom. -- pub. 04/07/2007 numac 2007011274 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Verslag over de werking van de Centrale voor kredieten aan particulieren. - Jaar 2006 1. Overzicht van de geregistreerde inlichtingen 1.1. Inhoud van het bestand De Centrale van k(...)

erratum

type erratum prom. -- pub. 04/07/2007 numac 2007012225 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Nationale Arbeidsraad. - Erratum In de koninklijke besluiten van 25 april 2007 houdende enerzijds de benoeming en anderzijds de vaststelling van de toelaatbare diensten van de adjunct-secretaris van de Nationale Arbeidsraad, dient de naam « Ste type erratum prom. -- pub. 04/07/2007 numac 2007012274 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Nationale Arbeidsraad. - Erratum In het Belgisch Staatsblad van 21 juni 2007, bl. 34374, dient « koninklijk besluit » vervangen te worden door « ministerieel besluit ».

samenwerkingsakkoord

type samenwerkingsakkoord prom. -- pub. 04/07/2007 numac 2007020081 bron brussels hoofdstedelijk parlement Commissievergaderingen Agenda Woensdag 4 juli 2007, om 14 u. 30 m. Commissie voor de Economische Zaken, belast met het Economisch Beleid, het Werkgelegenheidsbeleid en het Wetensch(...) - Ontwerp van ordonnantie houdende instemming met : het Samenwerkingsakkoord van 2 maart 2007 tuss(...)

erratum

type erratum prom. 19/06/2007 pub. 04/07/2007 numac 2007023094 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Ministerieel besluit tot wijziging van de lijst gevoegd bij het koninklijk besluit van 21 december 2001 tot vaststelling van de procedures, termijnen en voorwaarden inzake de tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen in de kosten van farmaceutische specialiteiten. - Errata

document

type document prom. -- pub. 04/07/2007 numac 2007202178 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Franstalige artsen auditeurs 'Minimale Klinische Gegevens' (niveau A) voor de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu (AFG07814). - Uitslagen Rangschikking van de geslaagde kandidaten v(...) 1. WIJMEERSCH, KAREN, 1651 LOT 2. PAQUIER, LAURENCE, 1050 IXELLES 3. LAMBOT, MARIE-ALEXANDRE,(...) type document prom. -- pub. 04/07/2007 numac 2007202179 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Selectie van Franstalige expert - preventieadviseur - arbeidsgeneesheer (niveau A) voor de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu (AFG07816). - Uitslagen Rangschikking van de geslaagde kandidaten voor toelating (...) 1. DEBABECHE, AMAR, 4020 LIEGE 2. ALAERTS, CLAIRE, 1180 UCCLE 3. TAGNON, DELPHINE, 1090 JETTE(...) type document prom. -- pub. 04/07/2007 numac 2007202181 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Nederlandstalige experten - preventieadviseurs - arbeidsgeneesheren (niveau A) voor de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu (ANG07816). - Uitslagen Rangschikking van de geslaagde kan(...) 1. HILLE, SIMONE, 9120 BEVEREN 2. BAKKER, FRANCINE, 8500 KORTRIJK 3. WILLEMS, PIET, 9800 DEIN(...) type document prom. -- pub. 04/07/2007 numac 2007202180 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Nederlandstalige artsen auditeurs 'Minimale Klinische Gegevens' (niveau A) voor de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu (ANG07814). - Uitslagen Rangschikking van de geslaagde kandida(...) 1. VAN MALDEREN, SUZANNA, 9290 BERLARE 2. BONROY, ANNE-MARIE, 9200 DENDERMONDE 3. FARHAT, NAJ(...)

benoeming door koninklijk besluit

type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 04/07/2007 numac 2007012273 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Personeel. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 19 juni 2007 wordt Mevr. Riet Schotte met ingang van 1 april 2007 tot rijksambtenaar benoemd als attaché in de vakklasse A1 - Tewerkstelling, met terugwerkende kracht vanaf 1 april 2006. Een type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 04/07/2007 numac 2007023011 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Personeel. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 7 juni 2007 wordt Mevr. Pieters, Joëlle, met ingang van 1 februari 2007, in vast dienstverband benoemd tot attaché bj de Federale Overheidsdienst Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen e Aan betrokkene wordt, met ingang van 1 februari 2006, de vakrichting « Algemeen Beheer » toegewezen(...)

document

type document prom. 29/05/2007 pub. 04/07/2007 numac 2007000634 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Ministeriële richtlijn MFO-2 betreffende het solidariteitsmechanisme tussen de politiezones inzake versterkingen voor opdrachten van bestuurlijke politie type document prom. -- pub. 04/07/2007 numac 2007009641 bron federale overheidsdienst justitie Directoraat-generaal E P I. - Penitentiaire Inrichtingen Personeelsdienst Verbetering van de publicatie in het Belgisch Staatsblad van 15 mei 2007 bij de bevordering van Hans Meurisse tot de klasse A3 : schrappen « Hij wordt aangew
^