Etaamb.openjustice.be
Wet van 10 april 2014
gepubliceerd op 21 mei 2014

Wet houdende diverse bepalingen met betrekking tot de procedure voor de Raad voor **** en voor de Raad van State

bron
federale overheidsdienst binnenlandse zaken
numac
2014000394
pub.
21/05/2014
prom.
10/04/2014
ELI
eli/wet/2014/04/10/2014000394/staatsblad
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
links
Raad van State (chrono)Kamer (parl. doc.)Senaat (fiche)
Document Qrcode

10 APRIL 2014. - Wet houdende diverse bepalingen met betrekking tot de procedure voor de **** voor **** en voor de **** van State


****, **** der ****, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

De Kamers hebben aangenomen en Wij bekrachtigen hetgeen volgt : TITEL ****. - Algemene bepalingen

Artikel 1.Deze wet regelt een aangelegenheid als bedoeld in artikel 77 van de Grondwet.

Art. 2.Deze wet voorziet in de gedeeltelijke omzetting van Richtlijn 2013/32/**** van het **** **** en de **** van 26 juni 2013 betreffende gemeenschappelijke procedures voor de toekenning en intrekking van de **** bescherming (****), met name de artikelen 41 en 46.

TITEL ****. - De procedure bij uiterst dringende noodzakelijkheid bij de **** voor **** HOOFDSTUK 1. - **** van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen

Art. 3.In het artikel 39/28, § 2, derde lid, van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen, ingevoegd bij de wet van 15 september 2006, worden de woorden "de artikelen 39/82, § 4, tweede lid en 39/85, tweede lid" vervangen door de woorden "de artikelen 39/82, § 4, zesde lid, en 39/85, § 2, eerste lid,".

Art. 4.Artikel 39/57, § 1, van dezelfde wet, vervangen bij de wet van 6 mei 2009 en gewijzigd bij de wetten van 29 december 2010 en 8 mei 2013, wordt aangevuld met een lid, **** : "**** in artikel 39/82, § 4, tweede lid, bedoelde vordering wordt ingediend bij verzoekschrift binnen tien dagen na de kennisgeving van de beslissing waartegen ze gericht is. Vanaf een tweede ****- of **** wordt de termijn teruggebracht tot vijf dagen.".

Art. 5.**** artikel 39/82 van dezelfde wet, ingevoegd bij de wet van 15 september 2006, gedeeltelijk vernietigd bij arrest ****. 81/2008 van het Grondwettelijk Hof en gewijzigd bij de wetten van 6 mei 2009 en 8 mei 2013, worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° paragraaf 2, eerste lid, wordt aangevuld met de volgende zin : "Deze laatste voorwaarde is onder andere vervuld indien een ernstig middel werd aangevoerd gesteund op de grondrechten van de mens, in het bijzonder de rechten ten aanzien waarvan geen afwijking mogelijk is uit hoofde van artikel 15, tweede lid, van het **** **** tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden."; 2° paragraaf 4, tweede lid, wordt vervangen door de volgende leden : "Indien de vreemdeling het voorwerp is van een ****- of **** waarvan de tenuitvoerlegging imminent is, in het bijzonder indien hij is vastgehouden in een **** plaats zoals bedoeld in de artikelen 74/8 en 74/9 of ter beschikking is gesteld van de regering, en hij nog geen gewone vordering tot schorsing heeft ingeleid tegen de bedoelde ****- of ****, kan hij binnen de in artikel 39/57, § 1, derde lid, bedoelde termijn de schorsing van de tenuitvoerlegging van deze maatregel vorderen bij uiterst dringende noodzakelijkheid. Indien de vordering manifest laattijdig voorkomt, geeft de voorzitter van de **** kamer of de rechter in vreemdelingenzaken die hij daartoe aanwijst, dit aan in zijn beschikking en roept de partijen onverwijld op te verschijnen binnen vierentwintig uur vanaf de ontvangst van de vordering.

**** **** of de rechter in vreemdelingenzaken doet een zorgvuldig en nauwgezet onderzoek van alle bewijsstukken die hem worden voorgelegd, inzonderheid die welke van dien aard zijn dat daaruit blijkt dat er redenen zijn om te geloven dat de uitvoering van de bestreden beslissing de verzoeker zou blootstellen aan het risico te worden onderworpen aan de schending van de grondrechten van de mens ten aanzien waarvan geen afwijking mogelijk is uit hoofde van artikel 15, tweede lid, van het **** **** tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden.

**** vordering tot schorsing bij uiterst dringende noodzakelijkheid wordt afgedaan door de **** of de rechter in vreemdelingenzaken binnen **** uur na de ontvangst ervan.

Deze termijn wordt evenwel uitgebreid tot vijf dagen volgend op de dag van ontvangst door de **** van de ingeleide vordering, wanneer de effectieve verwijdering of **** van de vreemdeling voorzien is voor een datum die de acht dagen te boven ****.

Indien de **** of de rechter in vreemdelingenzaken niet binnen de termijn tot een uitspraak komt, dan moet hij de eerste voorzitter of de voorzitter daarvan op de hoogte brengen. Deze neemt de nodige maatregelen opdat een uitspraak wordt gewezen, al naargelang het geval, ofwel ten laatste binnen **** uur na de ontvangst van het verzoekschrift, ofwel zo snel mogelijk. Inzonderheid kan hij daartoe de zaak evoceren en er zelf uitspraak over doen.

**** afwijking van de vorige leden, doet de voorzitter van de **** kamer of de rechter in vreemdelingenzaken die hij daartoe aanwijst, bij voorrang uitspraak over de ontvankelijkheid van de vordering, indien nodig zonder de partijen op te roepen, indien de volgende voorwaarden vervuld zijn : 1° het betreft een tweede ****- of ****, en 2° de vordering is manifest laattijdig, en 3° de vordering werd minder dan twaalf uur vóór de geplande uitvoering van de maatregel ingediend, en 4° de verzoeker en **** zijn advocaat werden minstens **** uur vóór de geplande uitvoering van de maatregel ingelicht. Indien hij de vordering onontvankelijk verklaart, sluit het arrest de procedure af. Indien hij de vordering ontvankelijk verklaart, wordt de procedure **** zoals voorzien in het derde tot het zesde lid.".

Art. 6.Artikel 39/83 van dezelfde wet, hersteld bij de wet van 6 mei 2009 en gewijzigd bij de wet van 8 mei 2013, wordt vervangen door wat volgt : "

Art. 39/83.Behoudens toestemming van de betrokkene, zal ten aanzien van een vreemdeling die het voorwerp uitmaakt van een ****- of ****, slechts tot gedwongen tenuitvoerlegging van deze maatregel worden overgegaan na het verstrijken van de in artikel 39/57, § 1, derde lid, bedoelde beroepstermijn of, wanneer de vordering tot schorsing van de tenuitvoerlegging van deze maatregel bij uiterst dringende noodzakelijkheid werd ingeleid binnen deze termijn, nadat de Raad deze vordering heeft verworpen.".

Art. 7.Artikel 39/85 van dezelfde wet, ingevoegd bij de wet van 15 september 2006, gedeeltelijk vernietigd bij arrest ****. 81/2008 van het Grondwettelijk Hof en gewijzigd bij de wet van 8 mei 2013, wordt vervangen door wat volgt : "

Art. 39/85.§ 1. Indien de vreemdeling het voorwerp is van een ****- of **** waarvan de tenuitvoerlegging imminent wordt, in het bijzonder indien hij naderhand wordt vastgehouden in een **** plaats zoals bedoeld in de artikelen 74/8 en 74/9 of naderhand ter beschikking wordt gesteld van de regering, dan kan hij, bij **** van voorlopige maatregelen in de zin van artikel 39/84, verzoeken dat de Raad een eerder ingediende gewone vordering tot schorsing zo snel mogelijk behandelt, op voorwaarde dat deze vordering werd ingeschreven op de rol en dat de Raad er zich nog niet over heeft uitgesproken. **** vordering tot het bevelen van voorlopige maatregelen dient te worden ingediend binnen de in artikel 39/57, § 1, derde lid, bedoelde termijn.

Indien de vordering manifest laattijdig voorkomt, geeft de voorzitter van de **** kamer of de rechter in vreemdelingenzaken die hij daartoe aanwijst, dit aan in zijn beschikking en roept de partijen op onverwijld te verschijnen binnen vierentwintig uur vanaf de ontvangst van de vordering.

**** **** of de rechter in vreemdelingenzaken doet een zorgvuldig en nauwgezet onderzoek van alle bewijsstukken die hem worden voorgelegd, inzonderheid die welke van dien aard zijn dat daaruit blijkt dat er redenen zijn om te geloven dat de uitvoering van de bestreden beslissing de verzoeker zou blootstellen aan het risico te worden onderworpen aan de schending van de grondrechten van de mens ten aanzien waarvan geen afwijking mogelijk is uit hoofde van artikel 15, tweede lid, van het **** **** tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden.

Op straffe van **** van de vordering waarbij de Raad bij **** van voorlopige maatregelen verzocht wordt zo snel mogelijk de vordering tot schorsing van de tenuitvoerlegging van een andere beslissing te behandelen die vatbaar is voor vernietiging op grond van artikel 39/2, dient de ****- of ****, bedoeld in het eerste lid, gelijktijdig, al naargelang het geval, het voorwerp te zijn van een vordering tot het bevelen van voorlopige maatregelen of van een vordering tot schorsing van de tenuitvoerlegging ervan bij uiterst dringende noodzakelijkheid.

**** afwijking van de vorige leden, doet de voorzitter of de rechter in vreemdelingenzaken die hij daartoe aanwijst bij voorrang uitspraak over de ontvankelijkheid van de vordering, indien nodig zonder de partijen op te roepen, indien de volgende voorwaarden zijn vervuld : 1° het betreft een tweede ****- of ****, en 2° de vordering is manifest laattijdig, en 3° de vordering werd ingediend minder dan twaalf uur vóór de geplande uitvoering van de maatregel, en 4° de verzoeker en **** zijn advocaat werden minstens **** uur vóór de geplande uitvoering van de maatregel ingelicht. Indien hij de vordering onontvankelijk verklaart, sluit het arrest de procedure af. Indien hij de vordering ontvankelijk verklaart, wordt de procedure **** zoals voorzien in §§ 2 tot 4. § 2. **** vordering tot het bevelen van voorlopige maatregelen en de vordering tot schorsing worden samen behandeld en afgedaan door de Raad binnen **** uur na de ontvangst van de vordering tot het bevelen van voorlopige maatregelen. Deze termijn wordt evenwel uitgebreid tot vijf dagen volgend op de dag van ontvangst van de vordering tot het bevelen van voorlopige maatregelen wanneer de effectieve verwijdering of **** van de vreemdeling voorzien is voor een datum die de acht dagen te boven ****.

Indien de **** **** of rechter in vreemdelingenzaken niet binnen de termijn tot een uitspraak komt, brengt hij de eerste voorzitter of de voorzitter daarvan op de hoogte. Deze neemt de nodige maatregelen opdat een uitspraak wordt gewezen, al naargelang het geval, ofwel ten laatste binnen de **** uur na de ontvangst van het verzoekschrift, ofwel zo snel mogelijk. Inzonderheid kan hij daartoe de zaak evoceren en er zelf uitspraak over doen. § 3. Onverminderd § 1 kan er vanaf de ontvangst van de vordering tot het bevelen van voorlopige maatregelen niet overgegaan worden tot een gedwongen tenuitvoerlegging van de ****- of **** totdat de Raad zich heeft uitgesproken over de ingeleide vordering. Indien de schorsing niet werd toegestaan, wordt de **** van de maatregel opnieuw mogelijk. § 4. De Koning bepaalt, bij een besluit vastgesteld na overleg in de Ministerraad, de inhoud van de in dit artikel bedoelde vordering, de wijze waarop ze moet worden ingediend en de procedure.". HOOFDSTUK 2. - Overgangsbepalingen

Art. 8.§ 1. **** artikelen 4 en 5, 2°, zijn van toepassing op de vorderingen tot schorsing bij uiterst dringende noodzakelijkheid van de tenuitvoerlegging van elke ****- of ****, waarvan kennis gegeven wordt na de datum van inwerkingtreding van deze wet, en van de uitvoering van elke beslissing die ten aanzien van dezelfde vreemdeling getroffen wordt na een dergelijke maatregel. § 2. Artikel 7 is van toepassing op alle vorderingen tot het bevelen van voorlopige maatregelen bij uiterst dringende noodzakelijkheid die ingediend worden door elke vreemdeling ten aanzien van wie een beslissing getroffen wordt waardoor de tenuitvoerlegging van de ****- of **** imminent wordt en waarvan hem kennis wordt gegeven na de datum van inwerkingtreding van deze wet.

TITEL ****. - **** van rechtspraak HOOFDSTUK 1. - **** van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen

Art. 9.Artikel 39/6, § 3, vierde lid, van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen, ingevoegd bij de wet van 15 september 2006, wordt vervangen door wat volgt : "Hij deelt onverwijld aan de eerste voorzitter en de voorzitter de zaken mee die, naar zijn mening, door de verenigde kamers dienen te worden behandeld teneinde de eenheid van de rechtspraak te verzekeren of met het oog op de **** en die waarvoor een partij de verwijzing vraagt naar de verenigde kamers in het belang van de eenheid van rechtspraak.".

Art. 10.Het opschrift van afdeling **** van hoofdstuk 2 van titel **** van dezelfde wet wordt vervangen door wat volgt : "**** ****. - **** algemene vergadering en de verenigde kamers".

Art. 11.Artikel 39/11 van dezelfde wet, ingevoegd bij de wet van 15 september 2006, wordt vervangen door wat volgt : "

Art. 39/11.**** algemene vergadering van de **** is samengesteld uit de in artikel 39/4, eerste lid, bedoelde leden van de Raad. **** algemene vergadering houdt terechtzitting in even getal en met ten minste tien leden, de voorzitter daaronder begrepen.

Ze bestaat uit een gelijk aantal leden van de Raad die door hun diploma bewezen hebben dat zij het examen van doctor, licentiaat of master in de rechten enerzijds in het **** en anderzijds in het **** hebben afgelegd.

**** algemene vergadering wordt voorgezeten door de eerste voorzitter of, bij ontstentenis, door de voorzitter. Bij ontstentenis van beiden wordt het voorzitterschap waargenomen door de **** met de meeste anciënniteit of, in voorkomend geval, door de aanwezige rechter in vreemdelingenzaken met de meeste anciënniteit.

Met uitzondering van de in artikel 39/12, § 1, vierde lid, bedoelde zittingen, woont de beheerder de algemene vergaderingen bij telkens wanneer onderwerpen met betrekking tot zijn bevoegdheden op de agenda staan. Wat deze onderwerpen betreft, heeft hij een raadgevende stem.

Bij staking van stemmen is de stem van degene die de algemene vergadering voorzit beslissend.".

Art. 12.Artikel 39/12 van dezelfde wet, ingevoegd bij de wet van 15 september 2006, wordt vervangen door wat volgt : "

Art. 39/12.§ 1. Wanneer de eerste voorzitter of de voorzitter, na het advies te hebben ingewonnen van de rechter in vreemdelingenzaken belast met het ter terechtzitting te geven verslag, oordeelt dat het noodzakelijk is met het oog op de eenheid van de rechtspraak of de **** dat een zaak door de verenigde kamers behandeld wordt, beveelt hij de verwijzing naar deze kamers.

Indien de eerste voorzitter en de voorzitter het niet nodig achten de verenigde kamers bijeen te roepen, dan licht de **** de kamers die van deze betwistingen kennis nemen in. Indien een van deze kamers, na beraadslaging, om bijeenroeping van de verenigde kamers verzoekt, is de eerste voorzitter gehouden daarop in te gaan of de zaak te verwijzen naar de algemene vergadering.

De eerste voorzitter of de voorzitter is tevens gehouden om in te gaan op een verzoek tot verwijzing naar de verenigde kamers met het oog op de eenheid van rechtspraak, wanneer de beide partijen dit verzoeken.

Indien hij meent dat het belang van de zaak dit vereist, kan de eerste voorzitter of de voorzitter, in afwijking van het voorgaande, beslissen de zaak te verwijzen naar de algemene vergadering. § 2. **** verenigde kamers bestaan uit zes leden van de Raad waarvan drie die door hun diploma bewezen hebben dat zij het examen van doctor, licentiaat of master in de rechten in het **** hebben afgelegd en drie in het ****.

De eerste voorzitter en de voorzitter wijzen elk voor hun **** de leden van de **** aan waaruit de verenigde kamers zijn samengesteld.

Voor de in artikel 39/2, § 1, bedoelde beroepen worden de leden waaruit de verenigde kamers zijn samengesteld gekozen uit diegenen die gewoonlijk deze betwisting behandelen. Voor de in artikel 39/2, § 2, bedoelde beroepen worden de leden waaruit de verenigde kamers zijn samengesteld gekozen uit diegenen die gewoonlijk deze betwisting behandelen.

**** verenigde kamers worden voorgezeten door de eerste voorzitter of door de voorzitter indien de zaak behoort tot een betwisting die hij gewoonlijk behandelt. Bij ontstentenis, worden zij voorgezeten door de **** met de meeste anciënniteit die gewoonlijk deze betwisting behandelt of, bij ontstentenis, door het aanwezige lid van de **** met de meeste anciënniteit die gewoonlijk deze betwisting behandelt.

Bij staking van stemmen is de stem van degene die de verenigde kamers voorzit beslissend.". HOOFDSTUK 2. - **** van de wetten op de **** van State, gecoördineerd op 12 januari 1973

Art. 13.Artikel 20, § 2, vierde lid, van de wetten op de **** van State, gecoördineerd op 12 januari 1973, hersteld bij de wet van 15 september 2006, wordt aangevuld met de woorden "binnen het administratief rechtscollege bedoeld in artikel 14, § 2, of de **** van State".

Art. 14.**** artikel 92, § 2, van dezelfde wetten, ingevoegd bij de wet van 15 september 2006, worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° in het eerste lid worden de woorden "of met het onderzoek van dat beroep" ingevoegd tussen de woorden "in de zin van artikel 20" en de woorden ", oordeelt dat";2° in het eerste lid wordt de laatste zin opgeheven;3° de paragraaf wordt aangevuld met de volgende leden : "Indien het cassatieberoep in de zin van artikel 20 toelaatbaar is verklaard, beveelt de eerste voorzitter of de voorzitter indien die de afdeling **** onder zijn verantwoordelijkheid heeft de verwijzing ervan naar de verenigde kamer van de afdeling **** telkens wanneer de bestreden beslissing door het administratief rechtscollege in algemene vergadering of in verenigde kamers genomen is.Hij doet dit evenzeer wanneer de auditeur-generaal, na het advies te hebben ingewonnen van de auditeur belast met het verslag, oordeelt dat, om de eenheid van de rechtspraak te verzekeren, de zaak door de verenigde kamers behandeld dient te worden.

Indien hij meent dat het belang van de zaak dit vereist, kan de eerste voorzitter of de voorzitter indien hij verantwoordelijk is voor de afdeling ****, in afwijking van het voorgaande, beslissen de zaak te verwijzen naar de algemene vergadering van de afdeling ****. Hij doet dit evenzeer wanneer de auditeur-generaal, na het advies te hebben ingewonnen van de auditeur belast met het verslag, oordeelt dat, om de eenheid van de rechtspraak te verzekeren, de zaak door de algemene vergadering behandeld dient te worden.". HOOFDSTUK 3. - Overgangsbepaling

Art. 15.**** artikelen 13 en 14 zijn van toepassing op de administratieve **** ingediend na de datum van inwerkingtreding van deze wet.

TITEL ****. - De beroepsprocedure bij de **** voor **** tegen de in artikel 57/6/1, eerste lid, en in artikel 57/6/2 van de wet van 15 december 1980 bedoelde beslissingen van de Commissaris-generaal voor de vluchtelingen en de **** HOOFDSTUK 1. - **** van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen

Art. 16.**** artikel 39/2, § 1, van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen, ingevoegd bij de wet van 15 september 2006 en vervangen bij de wet van 8 mei 2013, worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° het tweede lid wordt aangevuld met een 3°, **** : "3° onverminderd het bepaalde in 1° en 2°, de bestreden beslissing tot niet-**** van de Commissaris-generaal voor de vluchtelingen en de **** bedoeld in artikel 57/6/1, eerste lid, of in artikel 57/6/2, eerste lid, vernietigen omdat er ernstige aanwijzingen bestaan dat de verzoeker in aanmerking zou komen voor de erkenning van de hoedanigheid van vluchteling, zoals bepaald in artikel 48/3, of voor de toekenning van de subsidiaire bescherming, zoals bepaald in artikel 48/4."; 2° in het derde lid worden het 2° en het 3° opgeheven.

Art. 17.Artikel 39/57, § 1, tweede lid, van dezelfde wet, laatstelijk gewijzigd bij de wet van 8 mei 2013, wordt vervangen door wat volgt : "**** verzoekschrift wordt ingediend binnen vijftien dagen na de kennisgeving van de beslissing waartegen het is gericht : 1° indien het beroep is ingediend door een vreemdeling die zich op het ogenblik van de kennisgeving van de beslissing bevindt in een **** plaats zoals bedoeld in de artikelen 74/8 en 74/9 of die ter beschikking is gesteld van de regering;2° indien het beroep gericht is tegen de in artikel 57/6/1, eerste lid, bedoelde beslissing tot niet-****;3° indien het beroep gericht is tegen de in artikel 57/6/2, eerste lid, bedoelde beslissing tot niet-****.Deze termijn wordt teruggebracht tot tien dagen in het geval dit beroep is ingediend door een vreemdeling die zich op het ogenblik van de kennisgeving van de beslissing bevindt in een **** plaats zoals bedoeld in de artikelen 74/8 en 74/9 of die ter beschikking is gesteld van de regering, tegen een eerste beslissing tot niet-****. Deze termijn wordt teruggebracht tot vijf dagen vanaf een tweede beslissing tot niet-****.".

Art. 18.Artikel 39/70 van dezelfde wet, ingevoegd bij wet van 15 september 2006, wordt aangevuld met een lid, **** : "Het eerste lid is niet van toepassing wanneer een **** niet leidt tot direct of indirect **** zoals vastgesteld in toepassing van artikel 57/6/2 en : 1° betrokkene een eerste volgende **** heeft ingediend binnen de **** uur vóór zijn verwijdering louter teneinde de uitvoering van een beslissing die tot zijn verwijdering van het grondgebied zou leiden, te vertragen of te hinderen;of 2° betrokkene een nieuwe volgende **** indient na een definitieve beslissing over een eerste volgende ****.".

Art. 19.In dezelfde wet wordt een artikel 39/72/1 ingevoegd, **** : "Art. 39/72/1. **** afwijking van artikelen 39/71 en 39/72, indien het beroep is ingesteld tegen een beslissing van niet-**** bedoeld in artikel 57/6/1, eerste lid, of in artikel 57/6/2, eerste lid, zendt de griffier onmiddellijk en uiterlijk binnen de werkdag, zijnde geen zaterdag, zondag of feestdag, die volgt op de inschrijving op de rol een afschrift ervan aan de Commissaris-generaal voor de vluchtelingen en de ****. In dit geval, stelt de griffier dat het administratief dossier, eventueel vergezeld van een nota met opmerkingen, moet worden neergelegd bij de griffie binnen drie werkdagen, te rekenen vanaf de kennisgeving.".

Art. 20.**** artikel 39/76, van dezelfde wet, ingevoegd bij de wet van 15 september 2006 en vervangen bij de wet van 8 mei 2013, worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° in § 1, eerste lid, wordt de eerste zin aangevuld als volgt : ", behoudens wat de beslissing tot niet-**** betreft bedoeld in artikel 57/6/1, eerste lid, of in artikel 57/6/2, eerste lid". 2° paragraaf 3 wordt aangevuld met een lid, **** : "**** **** **** of de rechter in vreemdelingenzaken die hij aanwijst, neemt een beslissing binnen dertig dagen na de ontvangst van het beroep tegen de beslissing tot niet-**** van de Commissaris-generaal voor de vluchtelingen en de **** bedoeld in artikel 57/6/1, eerste lid, of in artikel 57/6/2, eerste lid, of, indien met toepassing van artikel 39/69, § 1, het verzoekschrift geregulariseerd werd, na ontvangst van de regularisatie, of, indien een **** dient te worden ****, vanaf de inschrijving op de rol.".

Art. 21.In **** Ibis, hoofdstuk 5, afdeling ****, onderafdeling 3 van dezelfde wet, wordt een artikel 39/77/1 ingevoegd, **** : "Art. 39/77/1. § 1. Indien het een beroep tegen de in artikel 57/6/2, eerste lid, bedoelde beslissing tot niet-**** betreft, ingediend door een vreemdeling die zich bevindt in een **** plaats zoals bedoeld in de artikelen 74/8 en 74/9 of die ter beschikking is gesteld van de regering, zendt de **** of de door hem aangewezen griffier onmiddellijk en ten laatste binnen de werkdag, zijnde geen zaterdag, zondag of feestdag, na de ontvangst van het beroep dat op de rol mag worden ingeschreven, een afschrift ervan aan de Commissaris-generaal voor de vluchtelingen en de ****.

Deze griffier verzoekt hem om het dossier ter griffie neer te leggen binnen de door hem gestelde termijn die ten hoogste twee werkdagen bedraagt, te rekenen vanaf de kennisgeving.

Onmiddellijk en ten laatste binnen de werkdag, zijnde geen zaterdag, zondag of feestdag, na de ontvangst van het beroep dat op de rol mag worden ingeschreven, stelt de **** of de door hem aangewezen rechter in vreemdelingenzaken dit beroep vast en roept de partijen op om voor hem te verschijnen binnen ten hoogste drie werkdagen volgend op de dag van de ontvangst van de ****.

**** **** of de door hem aangewezen rechter kan de partijen bij beschikking eventueel op de **** plaats zoals bedoeld in de artikelen 74/8 en 74/9 waar de vreemdeling zich bevindt of op de plaats waar hij ter beschikking gesteld wordt van de regering, oproepen, op de door hem bepaalde dag en uur, zelfs op zon- en feestdagen.

De oproeping bepaalt de dag vanaf wanneer het administratief dossier ter griffie kan worden ingezien door de partijen en hun advocaat.

Indien de **** partij het administratief dossier niet van te voren tijdig heeft overgezonden, overhandigt ze het ter terechtzitting aan de voorzitter die de nodige maatregelen neemt om aan de overige partijen in het geding de gelegenheid te geven er inzage van te nemen. § 2. **** **** of de aangewezen rechter in vreemdelingenzaken beslist overeenkomstig artikel 39/76, §§ 1 en 2.

**** **** **** of rechter in vreemdelingenzaken neemt een beslissing binnen de twee werkdagen die volgen op de sluiting van de debatten. Hij kan de onmiddellijke tenuitvoerlegging van de beslissing bevelen. § 3. **** aanhangige beroep ten aanzien van een vreemdeling die in de loop van de procedure wordt opgenomen in een **** plaats zoals bedoeld in de artikelen 74/8 en 74/9 of die ter beschikking is gesteld van de regering, wordt van rechtswege afgehandeld volgens deze versnelde procedure. Tenzij het beroep reeds is vastgesteld, verloopt in dat geval de procedure overeenkomstig dit artikel ongeacht de stand waarin die zich bevindt met dien verstande dat de in § 1, tweede lid, bepaalde termijn ten minste drie werkdagen bedraagt.".

Art. 22.**** artikel 39/81 van dezelfde wet, ingevoegd bij de wet van 15 september 2006 en laatstelijk gewijzigd bij de wet van 8 mei 2013, worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° in het eerste lid worden in het voorlaatste streepje de cijfers "57/6/1, 57/6/2," opgeheven;2° in het derde lid worden de woorden "noch de in artikel 39/68 bedoelde bijzondere ****", ingevoegd tussen de woorden "toegepast" en "zendt de griffie".

Art. 23.**** artikel 57/6/2, eerste lid, van dezelfde wet, ingevoegd bij de wet van 8 mei 2013, wordt de tweede zin aangevuld met de woorden "en hij oordeelt op een met redenen omklede wijze dat een **** niet leidt tot direct of indirect ****.". HOOFDSTUK 2. - Overgangsbepalingen

Art. 24.Deze titel is van toepassing op beroepen die worden ingediend tegen beslissingen tot niet-**** zoals bedoeld in artikel 57/6/1, eerste lid, of in artikel 57/6/2, eerste lid, van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen die betekend worden vanaf de datum van inwerkingtreding van deze wet.

Art. 25.Voor wat de beslissingen tot niet-**** betreft zoals bedoeld in de artikelen 57/6/1, eerste lid, en 57/6/2, eerste lid, van voormelde wet van 15 december 1980 die betekend werden vóór de inwerkingtreding van deze wet en waarvoor de beroepstermijn van dertig dagen op dat ogenblik nog loopt om een **** in te dienen, kan de **** partij ervoor opteren om binnen deze termijn een verzoekschrift in te dienen conform het gestelde in artikel 39/2, § 1, eerste lid, van de wet van 15 december 1980. Indien zij toch een **** indient, wordt er gehandeld overeenkomstig artikel 26 van deze wet.

Art. 26.§ 1. Voor wat de **** betreft die ingediend werden tegen een beslissing tot niet-**** bedoeld in de artikelen 57/6/1, eerste lid, en 57/6/2, eerste lid, van voormelde wet van 15 december 1980, die op de rol geplaatst zijn vóór de inwerkingtreding van deze wet en waarvoor op dat ogenblik nog geen **** geveld werd, brengt de griffie van de **** voor **** bij aangetekende zending de **** partij op de hoogte van het feit dat ze een nieuw verzoekschrift kan indienen met het oog op behandeling ervan conform het gestelde in artikel 39/2, § 1, eerste en tweede lid, van de wet van 15 december 1980. § 2. **** **** partij beschikt te rekenen vanaf de kennisgeving van het in § 1 bedoelde zending, over een termijn van dertig dagen om een nieuw verzoekschrift in te dienen in de zin van § 1. § 3. Indien de **** partij binnen de in § 2 gestelde termijn geen nieuw verzoekschrift neerlegt, doet de Raad uitspraak op basis van het oorspronkelijk ingediende verzoekschrift dat van rechtswege gelijkgesteld wordt met een beroep zoals bedoeld in artikel 39/2, § 1, eerste lid, van de wet van 15 december 1980.

Wanneer de **** partij binnen de in § 2, gestelde termijn een nieuw verzoekschrift indient, wordt de **** partij geacht afstand gedaan te hebben van haar initieel ingediend verzoekschrift en beslist de Raad uitsluitend op basis van het nieuwe verzoekschrift.

In de in het eerste en tweede lid bedoelde gevallen wordt de procedure **** overeenkomstig de bepalingen van artikel 39/2, § 1, eerste lid, van de wet van 15 december 1980 **** artikelen 19 en 20, 2°, van deze wet, onverminderd artikel 21 van deze wet.

Art. 27.Voor wat de **** betreft die vóór de inwerkingtreding van deze wet ingediend werden tegen een beslissing tot niet-**** bedoeld in de artikelen 57/6/1, eerste lid, en 57/6/2, eerste lid, van voormelde wet van 15 december 1980, maar die op dat ogenblik nog niet op de rol geplaatst zijn, verstuurt de griffie van de **** voor ****, ****, het schrijven bepaald in artikel 39/69, § 1, vijfde lid, van de wet van 15 december 1980 gelijktijdig met de zending bedoeld in artikel 26, § 1, van deze wet.

De procedure wordt **** overeenkomstig artikel 26 van deze wet, voor zover het verzoekschrift werd geregulariseerd overeenkomstig artikel 39/69, § 1, zesde lid, van de wet van 15 december 1980.

Art. 28.Behoudens toestemming van de vreemdeling, kan zolang de in artikelen 25, 26 en 27 bedoelde procedure loopt en tijdens het onderzoek van dit beroep door de **** voor ****, ten aanzien van de vreemdeling geen enkele maatregel tot verwijdering van het grondgebied gedwongen worden uitgevoerd, onverminderd het bepaalde in artikel 18 van deze wet.

TITEL ****. - Diverse bepalingen

Art. 29.**** artikel 30, § 1, eerste lid, van de wetten op de **** van State, gecoördineerd op 12 januari 1973, vervangen bij de wet van 4 augustus 1996 en gewijzigd bij de wetten van 6 en 20 januari 2014, wordt het nummer "11bis" ingevoegd tussen het cijfer "11" en het cijfer "12".

Art. 30.**** artikel 83, tweede lid, van dezelfde wetten, ingevoegd bij de wet van 31 december 1983, wordt het woord "grondige" vervangen door het woord "voldoende".

Art. 31.**** artikel 39 van de wet van 20 januari 2014 houdende hervorming van de bevoegdheid, de **** en de organisatie van de **** van State worden de woorden "op ieder beroep of vordering ingediend vanaf deze datum" vervangen door de woorden "op iedere vordering tot schorsing of tot voorlopige maatregelen ingediend bij uiterst dringende noodzakelijkheid, te rekenen van die datum, en die geen bijkomende vordering vormt bij een vóór die datum ingediend beroep tot nietigverklaring, alsook op elke aanvraag, moeilijkheid en elk beroep bedoeld in de artikelen 11, 12, 13, 14 en 16, 1° tot 8°, van de wetten op de **** van State, gecoördineerd op 12 januari 1973, ingediend te rekenen van die datum, en op de gelijktijdig dan wel later ingediende bijkomende vorderingen".

Art. 32.Artikel 29 treedt in werking op 1 juli 2014.

Kondigen deze wet af, bevelen dat zij met 's Lands zegel zal worden bekleed en door het Belgisch Staatsblad zal worden bekendgemaakt.

Gegeven te ****, 10 april 2014.

**** **** **** : **** Minister van Binnenlandse ****, Mevr. ****. **** **** **** van ****, Mevr. ****. **** **** **** voor Asiel en ****, Mevr. ****. DE **** **** 's Lands zegel gezegeld : **** Minister van ****, Mevr. ****. **** _______ Nota (1) Zitting 2013-2014 **** van volksvertegenwoordigers Stukken.- 53-3445 ****. 1 : Wetsontwerp.

****. 2 : Amendementen.

****. 3 : Verslag.

****. 4 : **** aangenomen door de commissie.

****. 5 : **** aangenomen in plenaire vergadering en overgezonden aan de Senaat.

**** verslag : 26 en 27 maart 2014.

Senaat Stukken. - 5-2816 ****. 1 : Ontwerp overgezonden door de **** van volksvertegenwoordigers ****. 2 : Amendementen.

****. 3 : Verslag.

****. 4 : **** aangenomen in plenaire vergadering en aan de Koning ter bekrachtiging voorgelegd.

**** van de Senaat : 3 april 2014.

^