Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de afkondigingen van 10 april 2014

Snelle toegang:

wet

type wet prom. 10/04/2014 pub. 21/05/2014 numac 2014000394 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet houdende diverse bepalingen met betrekking tot de procedure voor de Raad voor **** en voor de Raad van State type wet prom. 10/04/2014 pub. 28/08/2014 numac 2014000562 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet houdende diverse bepalingen inzake gezondheid type wet prom. 10/04/2014 pub. 25/11/2014 numac 2014000836 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet houdende diverse bepalingen met betrekking tot de procedure voor de Raad voor **** en voor de Raad van State. - **** vertaling type wet prom. 10/04/2014 pub. 25/11/2014 numac 2014000843 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot wijziging van artikel 8 van de wet van 22 maart 1999 betreffende de identificatieprocedure via DNA-analyse, teneinde de internationale uitwisseling van DNA-gegevens te vergemakkelijken. - Duitse vertaling type wet prom. 10/04/2014 pub. 05/05/2014 numac 2014003155 bron federale overheidsdienst budget en beheerscontrole Wet houdende de eerste aanpassing van de algemene uitgavenbegroting voor het begrotingsjaar 2014 type wet prom. 10/04/2014 pub. 25/04/2014 numac 2014003160 bron federale overheidsdienst budget en beheerscontrole Wet tot wijziging, met het oog op de gedeeltelijke omzetting van de richtlijn 2011/85/EU, van de wet van 16 mei 2003 tot vaststelling van de algemene bepalingen die gelden voor de begrotingen, de controle op de subsidies en voor de boekhouding van de gemeenschappen en de gewesten, alsook voor de organisatie van de controle door het Rekenhof type wet prom. 10/04/2014 pub. 25/04/2014 numac 2014003159 bron federale overheidsdienst budget en beheerscontrole Wet tot wijziging, met het oog op de gedeeltelijke omzetting van de richtlijn 2011/85/EU, van de wet van 22 mei 2003 houdende organisatie van de begroting en van de comptabiliteit van de Federale Staat en houdende diverse bepalingen betreffende de begrotingsfondsen type wet prom. 10/04/2014 pub. 17/06/2014 numac 2014003233 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie, federale overheidsdienst binnenlandse zaken, federale overheidsdienst justitie en federale overheidsdienst financien Wet tot aanvulling, inzake de verhaalmiddelen, van de wet betreffende de alternatieve instellingen voor collectieve belegging en hun beheerders type wet prom. 10/04/2014 pub. 30/04/2014 numac 2014009191 bron federale overheidsdienst justitie Wet betreffende de bescherming van minderjarigen tegen benadering met als oogmerk het plegen van strafbare feiten van seksuele aard type wet prom. 10/04/2014 pub. 19/12/2014 numac 2014009214 bron federale overheidsdienst justitie Wet tot wijziging van verschillende bepalingen met het oog op de oprichting van een nationaal register voor gerechtsdeskundigen en tot oprichting van een nationaal register voor beëdigd vertalers, tolken en vertalers-tolken type wet prom. 10/04/2014 pub. 10/06/2014 numac 2014009225 bron federale overheidsdienst justitie Wet tot wijziging van sommige bepalingen van het Gerechtelijk Wetboek met het oog op het invoeren van een nieuwe geldelijke loopbaan voor het gerechtspersoneel en van een mandatensysteem voor de hoofdgriffiers en de hoofdsecretarissen type wet prom. 10/04/2014 pub. 30/04/2014 numac 2014009232 bron federale overheidsdienst justitie Wet tot wijziging van artikel 8 van de wet van 22 maart 1999 betreffende de identificatieprocedure via DNA-analyse, teneinde de internationale uitwisseling van DNA-gegevens te vergemakkelijken type wet prom. 10/04/2014 pub. 30/04/2014 numac 2014009230 bron federale overheidsdienst justitie Wet tot wijziging van het Strafwetboek teneinde kinderen te beschermen tegen cyberlokkers type wet prom. 10/04/2014 pub. 19/06/2014 numac 2014009234 bron federale overheidsdienst justitie Wet tot invoering van de probatie als autonome straf in het Strafwetboek en tot wijziging van het Wetboek van strafvordering en de wet van 29 juni 1964 betreffende de opschorting, het uitstel en de probatie type wet prom. 10/04/2014 pub. 15/05/2014 numac 2014009265 bron federale overheidsdienst justitie Wet tot wijziging van het Gerechtelijk Wetboek betreffende de procedure voor het Hof van Cassatie en de wrakingsprocedure type wet prom. 10/04/2014 pub. 10/06/2014 numac 2014009233 bron federale overheidsdienst justitie Wet tot wijziging van het Gerechtelijk Wetboek, de wet van 25 april 2007 tot wijziging van het Gerechtelijk Wetboek inzonderheid met betrekking tot bepalingen inzake het gerechtspersoneel van het niveau A, de griffiers en de secretarissen en inzake de rechterlijke organisatie, tot wijziging van de wet van 10 april 2003 tot regeling van de afschaffing van de militaire rechtscolleges in vredestijd alsmede van het behoud ervan in oorlogstijd en tot wijziging van de wet van 31 januari 2007 inzake de gerechtelijke opleiding en tot oprichting van het Instituut voor gerechtelijke opleiding type wet prom. 10/04/2014 pub. 12/06/2014 numac 2014011324 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Wet houdende de invoeging van boek XI, "Intellectuele eigendom" in het Wetboek van economisch recht en houdende invoeging van bepalingen eigen aan boek XI in de boeken I, XV en XVII van hetzelfde Wetboek type wet prom. 10/04/2014 pub. 24/06/2014 numac 2014014280 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Wet tot wijziging van de wet van 21 maart 1991 betreffende de hervorming van sommige economische overheidsbedrijven wat betreft het raadgevend comité van de treinreizigers type wet prom. 10/04/2014 pub. 20/05/2014 numac 2014022196 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Wet tot wijziging van het koninklijk besluit nr. 78 van 10 november 1967 betreffende de uitoefening van de gezondheidszorgberoepen type wet prom. 10/04/2014 pub. 30/04/2014 numac 2014024167 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Wet houdende diverse bepalingen inzake gezondheid type wet prom. 10/04/2014 pub. 11/02/2015 numac 2015000063 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken en federale overheidsdienst justitie Wet tot wijziging van de wet van 18 juli 1991 tot regeling van het toezicht op politie- en inlichtingendiensten en op het Coördinatieorgaan voor de dreigingsanalyse type wet prom. 10/04/2014 pub. 11/03/2015 numac 2015000115 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet houdende diverse bepalingen inzake gezondheid. - Duitse vertaling van uittreksels type wet prom. 10/04/2014 pub. 21/05/2015 numac 2015000259 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot wijziging van verschillende bepalingen met het oog op de oprichting van een nationaal register voor gerechtsdeskundigen en tot oprichting van een nationaal register voor beëdigd vertalers, tolken en vertalers-tolken. - Duitse vertaling type wet prom. 10/04/2014 pub. 21/05/2015 numac 2015000258 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot wijziging van het Gerechtelijk Wetboek, de wet van 25 april 2007 tot wijziging van het Gerechtelijk Wetboek inzonderheid met betrekking tot bepalingen inzake het gerechtspersoneel van het niveau A, de griffiers en de secretarissen en inzake de rechterlijke organisatie, tot wijziging van de wet van 10 april 2003 tot regeling van de afschaffing van de militaire rechtscolleges in vredestijd alsmede van het behoud ervan in oorlogstijd en tot wijziging van de wet van 31 januari 2007 inzake de gerechtelijke opleiding en tot oprichting van het Instituut voor gerechtelijke opleiding. - Duitse vertaling van uittreksels type wet prom. 10/04/2014 pub. 21/05/2015 numac 2015000261 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot wijziging van sommige bepalingen van het Gerechtelijk Wetboek met het oog op het invoeren van een nieuwe geldelijke loopbaan voor het gerechtspersoneel en van een mandatensysteem voor de hoofdgriffiers en de hoofdsecretarissen. - Duitse vertaling van uittreksels type wet prom. 10/04/2014 pub. 09/06/2015 numac 2015000285 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot wijziging van het Strafwetboek teneinde kinderen te beschermen tegen cyberlokkers. - Duitse vertaling type wet prom. 10/04/2014 pub. 09/06/2015 numac 2015000284 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de bescherming van minderjarigen tegen benadering met als oogmerk het plegen van strafbare feiten van seksuele aard. - Duitse vertaling type wet prom. 10/04/2014 pub. 09/06/2015 numac 2015000288 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot wijziging van het Gerechtelijk Wetboek betreffende de procedure voor het Hof van Cassatie en de wrakingsprocedure. - Duitse vertaling van uittreksels type wet prom. 10/04/2014 pub. 22/07/2015 numac 2015000379 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot invoering van de probatie als autonome straf in het Strafwetboek en tot wijziging van het Wetboek van strafvordering en de wet van 29 juni 1964 betreffende de opschorting, het uitstel en de probatie. - Duitse vertaling type wet prom. 10/04/2014 pub. 30/07/2015 numac 2015000392 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot wijziging van het Gerechtelijk Wetboek betreffende de procedure voor het Hof van Cassatie en de wrakingsprocedure. - Duitse vertaling van uittreksels type wet prom. 10/04/2014 pub. 11/02/2016 numac 2016000068 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet houdende invoeging van de bepalingen die een aangelegenheid regelen als bedoeld in artikel 77 van de Grondwet, in boek XI "Intellectuele eigendom" van het Wetboek van economisch recht, houdende invoeging van een bepaling eigen aan boek XI in boek XVII van hetzelfde Wetboek, en tot wijziging van het Gerechtelijk Wetboek wat de organisatie van de hoven en rechtbanken betreffende vorderingen inzake intellectuele eigendomsrechten en inzake transparantie van het auteursrecht en de naburige rechten betreft. - Duitse vertaling

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 10/04/2014 pub. 17/04/2014 numac 2014000282 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vastlegging van het speciaal model van oproepingsbrief die gericht moet worden aan de kiezers ingeschreven op de kiezerslijst van de gemeenten van het kieskanton Sint-Genesius-Rode voor de gelijktijdige verkiezingen van het Europese Parlement, van de Kamer van volksvertegenwoordigers en van het Vlaams Parlement en voor de gelijktijdige verkiezingen van het Europese Parlement en van het Vlaams Parlement type koninklijk besluit prom. 10/04/2014 pub. 17/04/2014 numac 2014000281 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vastlegging van de modellen van oproepingsbrieven voor de verkiezingen van het Europees Parlement, van de Kamer van volksvertegenwoordigers, van het Vlaams Parlement, van het Brussels Hoofdstedelijk Parlement, van de Brusselse leden van het Vlaams Parlement en van het Parlement van de Duitstalige Gemeenschap type koninklijk besluit prom. 10/04/2014 pub. 30/04/2014 numac 2014000366 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vastlegging van de modellen van oproepingsbrieven voor de verkiezingen van het Europees Parlement, van de Kamer van Volksvertegenwoordigers, van het Vlaams Parlement, van het Brussels Hoofdstedelijk Parlement, van de Brusselse leden van het Vlaams Parlement en van het Parlement van de Duitstalige Gemeenschap. - Duitse vertaling type koninklijk besluit prom. 10/04/2014 pub. 30/04/2014 numac 2014002017 bron federale overheidsdienst personeel en organisatie Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 28 september 1984 tot uitvoering van de wet van 19 december 1974 tot regeling van de betrekkingen tussen de overheid en de vakbonden van haar personeel type koninklijk besluit prom. 10/04/2014 pub. 20/05/2014 numac 2014002025 bron federale overheidsdienst personeel en organisatie Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 11 februari 2013 tot toekenning van een toelage aan de personeelsleden van het federaal administratief openbaar ambt die bepaalde prestaties verrichten type koninklijk besluit prom. 10/04/2014 pub. 09/05/2014 numac 2014002029 bron federale overheidsdienst personeel en organisatie Koninklijk besluit tot wijziging van sommige bepalingen betreffende de management- en staffuncties in sommige instellingen van openbaar nut type koninklijk besluit prom. 10/04/2014 pub. 09/05/2014 numac 2014002031 bron federale overheidsdienst personeel en organisatie Koninklijk besluit tot wijziging van sommige bepalingen betreffende de managementfuncties in de federale overheidsdiensten en in de programmatorische federale overheidsdiensten type koninklijk besluit prom. 10/04/2014 pub. 09/05/2014 numac 2014002032 bron federale overheidsdienst personeel en organisatie Koninklijk besluit tot wijziging van sommige bepalingen betreffende de staffuncties in de federale overheidsdiensten en in de programmatorische federale overheidsdiensten type koninklijk besluit prom. 10/04/2014 pub. 23/04/2014 numac 2014003167 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit betreffende de uitgifte in 2014 van herdenkingsstukken van 2 EURO, ter gelegenheid van de 100ste verjaardag van het begin van de Eerste Wereldoorlog type koninklijk besluit prom. 10/04/2014 pub. 29/04/2014 numac 2014003171 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot benoeming van een directeur van de Nationale Bank van België en houdende aanduiding van een vice-gouverneur van de Nationale Bank van België type koninklijk besluit prom. 10/04/2014 pub. 15/05/2014 numac 2014003179 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot goedkeuring van het reglement van 4 maart 2014 van de Nationale Bank van België betreffende de tenuitvoerlegging van Verordening nr. 575/2013 van het Europees Parlement en de Raad van 26 juni 2013 type koninklijk besluit prom. 10/04/2014 pub. 08/05/2014 numac 2014003198 bron federale overheidsdienst financien en federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Koninklijk besluit betreffende de bijdrage van België aan de zeventiende wedersamenstelling van de middelen van de Internationale Ontwikkelingsassociatie type koninklijk besluit prom. 10/04/2014 pub. 30/04/2014 numac 2014003201 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot benoeming van een directeur van de Nationale Delcrederedienst type koninklijk besluit prom. 10/04/2014 pub. 24/04/2014 numac 2014007132 bron ministerie van landsverdediging Koninklijk besluit houdende uitvoering van artikel 271/5 van de wet van 28 februari 2007 tot vaststelling van het statuut van de militairen en kandidaat-militairen van het actief kader van de krijgsmacht type koninklijk besluit prom. 10/04/2014 pub. 05/05/2014 numac 2014011221 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit tot wijziging van artikel 10, § 4, van het koninklijk besluit van 22 februari 1991 houdende algemeen reglement betreffende de controle op de verzekeringsondernemingen type koninklijk besluit prom. 10/04/2014 pub. 05/05/2014 numac 2014011264 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg en federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 17 januari 2006 tot invoering van een stelsel van uitkeringen voor moederschapshulp ten gunste van vrouwelijke zelfstandigen en tot wijziging van het koninklijk besluit van 12 december 2001 betreffende de dienstencheques type koninklijk besluit prom. 10/04/2014 pub. 30/04/2014 numac 2014011276 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit houdende opstelling van een model der rekeningen in uitvoering van artikel 15, vijfde lid, van de wet van 15 mei 2007 tot erkenning en bescherming van het beroep van auto-expert en tot oprichting van een Instituut van de auto-experts type koninklijk besluit prom. 10/04/2014 pub. 10/06/2014 numac 2014011279 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie en federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot regeling van sommige verzekeringsovereenkomsten tot waarborg van de terugbetaling van het kapitaal van een hypothecair krediet type koninklijk besluit prom. 10/04/2014 pub. 01/07/2014 numac 2014011282 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit betreffende de inwerkingtreding van de wet van 3 april 2013 houdende invoeging van boek IV "Bescherming van de mededinging" en Boek V "De mededinging en de prijsevoluties" in het Wetboek van economisch recht en houdende invoeging van de definities eigen aan boek IV en boek V en van de rechtshandhavingsbepalingen eigen aan boek IV en aan boek V, in boek I van het Wetboek van economisch recht type koninklijk besluit prom. 10/04/2014 pub. 01/07/2014 numac 2014011283 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit tot vaststelling van de ontvankelijkheidsvoorwaarden, de termijnen en de praktische modaliteiten voor aanvragen tot prijsvaststelling, aanvragen tot prijsverhoging, prijskennisgevingen en meldingen van geneesmiddelen, met geneesmiddelen gelijkgestelde voorwerpen, apparaten en substanties, en grondstoffen, als bedoeld in boek V van het Wetboek van economisch recht type koninklijk besluit prom. 10/04/2014 pub. 12/05/2014 numac 2014011286 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit betreffende de inwerkingtreding van de wet van 4 april 2014 houdende de invoeging van Boek XVI "Buitengerechtelijke regeling van consumentengeschillen" in het Wetboek van economisch recht type koninklijk besluit prom. 10/04/2014 pub. 29/04/2014 numac 2014011287 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit betreffende de transactie bij inbreuken op de bepalingen van het Wetboek van economisch recht en zijn uitvoeringsbesluiten type koninklijk besluit prom. 10/04/2014 pub. 15/05/2014 numac 2014011291 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 9 mei 2008 houdende hervorming van de loopbanen van de personeelsleden van het secretariaat van de Centrale Raad voor het Bedrijfsleven type koninklijk besluit prom. 10/04/2014 pub. 10/06/2014 numac 2014011292 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit tot vaststelling van de herintegratievergoedingen voorzien in artikel 16 van het koninklijk besluit van 11 mei 2003 tot vaststelling van het statuut, de bezoldiging en de plichten van de voorzitter en de leden van de Raad van het Belgisch Instituut voor postdiensten en telecommunicatie type koninklijk besluit prom. 10/04/2014 pub. 19/05/2014 numac 2014011295 bron programmatorische federale overheidsdienst maatschappelijke integratie, armoedebestrijding en sociale economie Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 24 juli 2012 tot regeling van de terugbetaling door het Federaal Agentschap voor de Opvang van Asielzoekers van de kosten van de materiële hulp door de openbare centra voor maatschappelijk welzijn toegekend aan een begunstigde gehuisvest in een plaatselijk opvanginitiatief type koninklijk besluit prom. 10/04/2014 pub. 30/04/2014 numac 2014011294 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 20 november 1992 betreffende de verwerking van persoonsgegevens inzake consumentenkrediet type koninklijk besluit prom. 10/04/2014 pub. 06/06/2014 numac 2014011296 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 7 maart 1995 betreffende het opzetten en exploiteren van GSM-mobilofonienetten en van het koninklijk besluit van 24 oktober 1997 betreffende het opzetten en de exploitatie van DCS-1800-mobilofonienetten type koninklijk besluit prom. 10/04/2014 pub. 20/05/2014 numac 2014011312 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit tot goedkeuring van het huishoudelijk reglement van het Instituut van de auto-experts type koninklijk besluit prom. 10/04/2014 pub. 05/06/2014 numac 2014015102 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Koninklijk besluit houdende de benoeming van Adviseurs in Economische Diplomatie type koninklijk besluit prom. 10/04/2014 pub. 05/05/2014 numac 2014015107 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Koninklijk besluit tot opstelling van de lijsten van partnerlanden van de actoren van de niet-gouvernementele samenwerking type koninklijk besluit prom. 10/04/2014 pub. 10/06/2014 numac 2014015106 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Koninklijk besluit houdende instemming met het vierde beheerscontract tussen de Belgische Staat en de naamloze vennootschap van publiek recht met sociaal oogmerk Belgische Technische Coöperatie type koninklijk besluit prom. 10/04/2014 pub. 08/05/2014 numac 2014018141 bron federaal agentschap voor geneesmiddelen en gezondheidsproducten Koninklijk besluit tot erkenning van de instellingen bedoeld in artikel 10, § 3, van de wet van 25 maart 1964 op geneesmiddelen type koninklijk besluit prom. 10/04/2014 pub. 27/06/2014 numac 2014018158 bron federaal agentschap voor geneesmiddelen en gezondheidsproducten Koninklijk besluit tot toekenning van een toelage voor het jaar 2014 aan het "Antimicrobial Consumption and Resistance in Animals" type koninklijk besluit prom. 10/04/2014 pub. 13/06/2014 numac 2014022280 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit betreffende de responsabilisering van de verzekeringsinstellingen met betrekking tot het bedrag van hun administratiekosten type koninklijk besluit prom. 10/04/2014 pub. 28/05/2014 numac 2014024157 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 27 april 2007 houdende bepaling van de regels volgens welke bepaalde ziekenhuisgegevens moeten worden medegedeeld aan de minister die de Volksgezondheid onder zijn bevoegdheid heeft type koninklijk besluit prom. 10/04/2014 pub. 28/05/2014 numac 2014024158 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot uitvoering van het artikel 152, § 1, van de gecoördineerde wet van 10 juli 2008 op de ziekenhuizen en andere verzorgingsinrichtingen type koninklijk besluit prom. 10/04/2014 pub. 24/07/2014 numac 2014024172 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit houdende toekenning van een toelage aan de VZW "Stichting tegen Kanker" type koninklijk besluit prom. 10/04/2014 pub. 15/05/2014 numac 2014024179 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 19 november 2013 houdende benoeming van de leden van de Adviesraad voor Bioveiligheid type koninklijk besluit prom. 10/04/2014 pub. 02/07/2014 numac 2014024219 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot vaststelling van de datum van het inwerkingtreden van artikel 3 van de wet van 24 november 2004 houdende maatregelen inzake gezondheidszorg, voor het beroep van verpleegkundige en voor het beroep van vroedvrouw type koninklijk besluit prom. 10/04/2014 pub. 01/08/2014 numac 2014024220 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit houdende een toelage aan de VZW van Luxemburgs recht « Collaboration internationale des Praticiens et Intervenants en Qualité-Santé » voor de periode van 1 januari 2014 tot 31 december 2014 in het kader van de ontwikkeling van « Evidence Based Nursing » in de eerstelijnszorg type koninklijk besluit prom. 10/04/2014 pub. 16/05/2014 numac 2014201309 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot vaststelling van het aantal leden van het Paritair Subcomité voor de gesubsidieerde inrichtingen van het vrij onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap type koninklijk besluit prom. 10/04/2014 pub. 16/05/2014 numac 2014201308 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot vaststelling van het aantal leden van het Paritair Subcomité voor de bedienden van de inrichtingen van het gesubsidieerd vrij onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap type koninklijk besluit prom. 10/04/2014 pub. 16/05/2014 numac 2014201449 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot vaststelling van het aantal leden van het Paritair Subcomité voor de gesubsidieerde inrichtingen van het vrij onderwijs van de Franse Gemeenschap en de Duitstalige Gemeenschap type koninklijk besluit prom. 10/04/2014 pub. 16/05/2014 numac 2014201495 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot vaststelling van het aantal leden van het Paritair Subcomité voor de bedienden van de inrichtingen van het gesubsidieerd vrij onderwijs van de Franse Gemeenschap en de Duitstalige Gemeenschap type koninklijk besluit prom. 10/04/2014 pub. 18/04/2014 numac 2014201649 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot bepaling van de te volgen procedure voor het opstellen en het wijzigen van het arbeidsreglement dat van toepassing is op de personen die door het Rekenhof worden tewerkgesteld type koninklijk besluit prom. 10/04/2014 pub. 08/05/2014 numac 2014201957 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot benoeming van de leden van de Nationale Arbeidsraad type koninklijk besluit prom. 10/04/2014 pub. 06/05/2014 numac 2014202250 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot vaststelling van de taalkaders van de centrale diensten van de Hulpkas voor Werkloosheidsuitkeringen type koninklijk besluit prom. 10/04/2014 pub. 05/05/2014 numac 2014202272 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 25 oktober 2006 tot vaststelling van het aantal leden van bepaalde paritaire comités type koninklijk besluit prom. 10/04/2014 pub. 23/04/2014 numac 2014202327 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit houdende toekenning van het recht op ouderschapsverlof en verlof voor het verlenen van bijstand aan een zwaar ziek gezins- of familielid aan bepaalde werknemers type koninklijk besluit prom. 10/04/2014 pub. 18/04/2014 numac 2014202389 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 14 mei 2012 tot vaststelling van het aantal leden van het Paritair Comité voor de non-profitsector type koninklijk besluit prom. 10/04/2014 pub. 16/05/2014 numac 2014202411 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot benoeming van de voorzitter en de ondervoorzitter van het Aanvullend Paritair Comité voor de bedienden type koninklijk besluit prom. 10/04/2014 pub. 28/04/2014 numac 2014202445 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit betreffende de preventie van psychosociale risico's op het werk type koninklijk besluit prom. 10/04/2014 pub. 25/04/2014 numac 2014202476 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 14 februari 2008 tot oprichting en tot vaststelling van de benaming en van de bevoegdheid van het Paritair Comité voor de sociale organisaties type koninklijk besluit prom. 10/04/2014 pub. 25/04/2014 numac 2014202474 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 4 november 1974 tot oprichting en tot vaststelling van de benaming en van de bevoegdheid van het Aanvullend Paritair Comité voor de werklieden type koninklijk besluit prom. 10/04/2014 pub. 25/04/2014 numac 2014202477 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 14 februari 2008 tot oprichting en tot vaststelling van de benaming en van de bevoegdheid van het Paritair Comité voor de non-profitsector type koninklijk besluit prom. 10/04/2014 pub. 25/04/2014 numac 2014202475 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 4 november 1974 tot oprichting en tot vaststelling van de benaming en van de bevoegdheid van het Aanvullend Paritair Comité voor de bedienden type koninklijk besluit prom. 10/04/2014 pub. 28/04/2014 numac 2014202718 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid en federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot vaststelling voor het jaar 2014 van de verhoging van het bedrag van de alternatieve financiering met de kost van de toeslag van 5 % van de uitkering voor tijdelijke werkloosheid, bedoeld in artikel 114, § 6, van het koninklijk besluit van 25 november 1991 houdende de werkloosheidsreglementering type koninklijk besluit prom. 10/04/2014 pub. 28/04/2014 numac 2014202720 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid en federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot vaststelling van de verhoging van het bedrag van de alternatieve financiering met de kostprijs van de dienstencheques voor het jaar 2014 type koninklijk besluit prom. 10/04/2014 pub. 28/04/2014 numac 2014202719 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid en federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot vaststelling voor het jaar 2014 van de verhoging van het bedrag van de alternatieve financiering met het oog op de financiering van de bevordering van de activering van werkzoekenden met een verminderde arbeidsgeschiktheid type koninklijk besluit prom. 10/04/2014 pub. 28/04/2014 numac 2014202721 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid en federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot vaststelling voor het jaar 2014 van de verhoging van het bedrag van de alternatieve financiering met het oog op de financiering van het samenwerkingsakkoord betreffende de sociale economie type koninklijk besluit prom. 10/04/2014 pub. 28/04/2014 numac 2014202738 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid en federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot vaststelling voor het jaar 2014 van de verhoging van het bedrag van de alternatieve financiering met het oog op de financiering van de kostprijs van de tewerkstellingscellen type koninklijk besluit prom. 10/04/2014 pub. 28/04/2014 numac 2014202741 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid en federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot vaststelling voor het jaar 2014 van het bedrag voorafgenomen op de opbrengst van de belasting over de toegevoegde waarde ter financiering van het betaald educatief verlof type koninklijk besluit prom. 10/04/2014 pub. 28/04/2014 numac 2014202739 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid en federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot vaststelling voor het jaar 2014 van de verhoging van het bedrag van de alternatieve financiering met het oog op de financiering van de kostprijs van de werkbonus type koninklijk besluit prom. 10/04/2014 pub. 28/04/2014 numac 2014202742 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot vaststelling voor het jaar 2014 van de verhoging van het bedrag van de alternatieve financiering met het oog op de financiering van de netto-meerkost van het afschaffen van het bijzonder regime van het pensioen van het vliegend personeel van de burgerlijke luchtvaart type koninklijk besluit prom. 10/04/2014 pub. 09/05/2014 numac 2014202747 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid en federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot vaststelling voor het jaar 2014 van het bedrag van de inkomsten van de personenbelasting en de vennootschapsbelasting dat wordt toegewezen aan de sociale zekerheid ten titel van fiscaal terugverdieneffect op de nieuwe werkgeversbijdrageverminderingen type koninklijk besluit prom. 10/04/2014 pub. 09/05/2014 numac 2014202749 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid en federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot vaststelling voor het jaar 2014 van het bedrag ter financiering van de administratieve omkadering van de plaatselijke werkgelegenheidsagentschappen type koninklijk besluit prom. 10/04/2014 pub. 09/05/2014 numac 2014202748 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid en federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot vaststelling voor het jaar 2014 van de verhoging van het bedrag van de alternatieve financiering met het oog op de financiering van het Fonds tot vergoeding van de in geval van sluiting van ondernemingen ontslagen werknemers type koninklijk besluit prom. 10/04/2014 pub. 09/05/2014 numac 2014202750 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid en federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot vaststelling voor het jaar 2014 van het bedrag dat wordt ingehouden van het bedrag toegekend aan de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid voor ondersteuning van het fundamenteel onderzoek, overeenkomstig het terugverdieneffect inzake socialezekerheidsbijdragen voor het scheppen van onderzoeksmandaten type koninklijk besluit prom. 10/04/2014 pub. 09/05/2014 numac 2014202752 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot vaststelling voor het jaar 2014 van het bedrag voor de alternatieve financiering van de verplichte verzekering van de geneeskundige verzorging in uitvoering van artikel 67bis van de wet van 2 januari 2001 type koninklijk besluit prom. 10/04/2014 pub. 09/05/2014 numac 2014202753 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid en federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot vaststelling van het bedrag van de voorafname toegepast op de beschikbare middelen bij de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid-Globaal Beheer met het oog op de financiering van het opleidingsfonds dienstencheques voor het jaar 2014 type koninklijk besluit prom. 10/04/2014 pub. 09/05/2014 numac 2014202751 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid en federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot vaststelling, voor het jaar 2014, van de aanpassing van het bedrag van de alternatieve financiering met het oog op de financiering van de startbaanovereenkomsten die deel uitmaken van de globale projecten in de openbare sector bedoeld in artikel 43 van de wet van 24 december 1999 ter bevordering van de werkgelegenheid type koninklijk besluit prom. 10/04/2014 pub. 09/05/2014 numac 2014202754 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid en federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot vaststelling, voor het jaar 2014, van het bedrag van de bijzondere toewijzing toegekend aan de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening voor de financiering van het samenwerkingsakkoord betreffende de sociale economie met toepassing van artikel 7, § 1, derde lid, v), van de besluitwet van 28 december 1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders type koninklijk besluit prom. 10/04/2014 pub. 09/05/2014 numac 2014202757 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid en federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot vaststelling, voor het jaar 2014, van het bedrag van de bijzondere toewijzing toegekend aan de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening voor de financiering van de start- en stagebonussen met toepassing van artikel 7, § 1, derde lid, w), van de besluitwet van 28 december 1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders type koninklijk besluit prom. 10/04/2014 pub. 09/05/2014 numac 2014202755 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid en federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot vaststelling, voor het jaar 2013, van het bedrag van de bijzondere toewijzing toegekend aan de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening voor de financiering van de startbaanovereenkomsten met toepassing van artikel 7, § 1, derde lid, r), van de besluitwet van 28 december 1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders type koninklijk besluit prom. 10/04/2014 pub. 09/05/2014 numac 2014202756 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid en federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot vaststelling, voor het jaar 2014, van het bedrag van de bijzondere toewijzing toegekend aan de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening voor de financiering van de startbaanovereenkomsten met toepassing van artikel 7, § 1, derde lid, r), van de besluitwet van 28 december 1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders type koninklijk besluit prom. 10/04/2014 pub. 09/05/2014 numac 2014202758 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid en federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot vaststelling, voor het jaar 2014, van het bedrag van de bijzondere toewijzing toegekend aan de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening voor de financiering van de kostprijs van de tewerkstellingscellen, met toepassing van artikel 7, § 1, derde lid, t) en z), van de besluitwet van 28 december 1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders type koninklijk besluit prom. 10/04/2014 pub. 09/05/2014 numac 2014202846 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid en federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot vaststelling voor het jaar 2013 van een bijkomende verhoging van het bedrag van de alternatieve financiering met de kost van de toeslag van 5 % van de uitkering voor tijdelijke werkloosheid, bedoeld in artikel 114, § 6, van het koninklijk besluit van 25 november 1991 houdende de werkloosheidsreglementering type koninklijk besluit prom. 10/04/2014 pub. 25/05/2016 numac 2016000314 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit tot wijziging van artikel 10, § 4 van het koninklijk besluit van 22 februari 1991 houdende algemeen reglement betreffende de controle op de verzekeringsondernemingen. - Duitse vertaling

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 10/04/2014 pub. 17/06/2014 numac 2014024204 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit tot benoeming van de leden van de Commissie voor Dringende Geneeskundige Hulpverlening voor de Provincie Luik type ministerieel besluit prom. 10/04/2014 pub. 17/06/2014 numac 2014024207 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 6 maart 2013 tot benoeming van de leden van de Commissie voor Dringende Geneeskundige Hulpverlening voor de Provincie Antwerpen type ministerieel besluit prom. 10/04/2014 pub. 17/06/2014 numac 2014024205 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit tot benoeming van de ondervoorzitster van de Commissie voor Dringende Geneeskundige Hulpverlening voor de Provincie Waals Brabant type ministerieel besluit prom. 10/04/2014 pub. 17/06/2014 numac 2014024208 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit tot benoeming van de leden van de Commissie voor Dringende Geneeskundige Hulpverlening voor het administratief arrondissement Brussel-Hoofdstad type ministerieel besluit prom. 10/04/2014 pub. 17/06/2014 numac 2014024206 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit tot benoeming van de leden van de Commissie voor Dringende Geneeskundige Hulpverlening voor de Provincie Waals Brabant type ministerieel besluit prom. 10/04/2014 pub. 28/11/2014 numac 2014029403 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot benoeming van de leden van de Commissie voor het patrimonium van de « Haute Ecole de la Communauté française du Luxembourg « Schuman » »

decreet

type decreet prom. 10/04/2014 pub. 25/06/2014 numac 2014031509 bron franse gemeenschapscommissie van het brussels hoofdstedelijk gewest Decreet houdende instemming met het samenwerkingsakkoord van 30 januari 2014 tussen de Franse Gemeenschapscommissie, de Franse Gemeenschap en het Waalse Gewest betreffende de oprichting van een deontologische commissie

erratum

type erratum prom. 10/04/2014 pub. 29/04/2014 numac 2014003180 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit betreffende de uitgifte in 2014 van herdenkingsstukken van 2 EURO, ter gelegenheid van de 100ste verjaardag van het begin van de Eerste Wereldoorlog. - Erratum type erratum prom. 10/04/2014 pub. 23/06/2014 numac 2014009371 bron federale overheidsdienst justitie Wet tot wijziging van sommige bepalingen van het Gerechtelijk Wetboek met het oog op het invoeren van een nieuwe geldelijke loopbaan voor het gerechtspersoneel en van een mandatensysteem voor de hoofdgriffiers en de hoofdsecretarissen. Erratum type erratum prom. 10/04/2014 pub. 27/06/2014 numac 2014011418 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Wet houdende invoeging van de bepalingen die een aangelegenheid regelen als bedoeld in artikel 77 van de Grondwet, in boek XI "Intellectuele eigendom" van het Wetboek van economisch recht, houdende invoeging van een bepaling eigen aan boek XI in boek XVII van hetzelfde Wetboek, en tot wijziging van het Gerechtelijk Wetboek wat de organisatie van de hoven en rechtbanken betreffende vorderingen inzake intellectuele eigendomsrechten en inzake transparantie van het auteursrecht en de naburige rechten betreft. - Erratum type erratum prom. 10/04/2014 pub. 04/06/2014 numac 2014022258 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Wet houdende diverse bepalingen inzake gezondheid. - Erratum type erratum prom. 10/04/2014 pub. 02/07/2014 numac 2014022349 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Wet houdende diverse bepalingen inzake gezondheid. - Erratum type erratum prom. 10/04/2014 pub. 05/08/2014 numac 2014022398 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Wet houdende diverse bepalingen inzake gezondheid. - Erratum

document

type document prom. 10/04/2014 pub. 11/06/2014 numac 2014203571 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Besluit van de Regering tot wijziging van het besluit van de Regering van 4 september 2012 betreffende de oprichting van een adviesraad voor gezins- en generatievraagstukken

erratum

type erratum prom. 10/04/2014 pub. 16/02/2015 numac 2015011016 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit tot vaststelling van de ontvankelijkheidsvoorwaarden, de termijnen en de praktische modaliteiten voor aanvragen tot prijsvaststelling, aanvragen tot prijsverhoging, prijskennisgevingen en meldingen van geneesmiddelen, met geneesmiddelen gelijkgestelde voorwerpen, apparaten en substanties, en grondstoffen, als bedoeld in boek V van het Wetboek van economisch recht. - Errata

document

type document prom. 10/04/2014 pub. 21/08/2014 numac 2014035692 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister en vlaamse overheid Nationale Orden type document prom. 10/04/2014 pub. 01/07/2014 numac 2014203297 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister en vlaamse overheid Nationale Orden type document prom. 10/04/2014 pub. 02/07/2014 numac 2014203452 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister en vlaamse overheid Nationale Orden
^