Etaamb.openjustice.be
Koninklijk Besluit van 16 januari 2022
gepubliceerd op 04 februari 2022

Koninklijk besluit tot wijziging van artikel 71 van het besluit van de Regent van 23 augustus 1948 tot regeling van de rechtspleging voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State

bron
federale overheidsdienst financien en federale overheidsdienst binnenlandse zaken
numac
2022030589
pub.
04/02/2022
prom.
16/01/2022
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

16 JANUARI 2022. - Koninklijk besluit tot wijziging van artikel 71 van het besluit van de Regent van 23 augustus 1948 tot regeling van de rechtspleging voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State


VERSLAG AAN DE KONING Sire, Dit ontwerp van koninklijk besluit wijzigt artikel 71, eerste lid van het besluit van de Regent van 23 augustus 1948 tot regeling van de rechtspleging voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (hierna genoemd Regentsbesluit).

Dat artikel bepaalt nu dat de "rolrechten" verschuldigd op de procedures ingesteld voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State en de bijdrage aan het Begrotingsfonds voor juridische tweedelijnsbijstand moeten worden betaald op een specifieke rekening die wordt beheerd door de Algemene Administratie van de Patrimoniumdocumentatie (hierna AAPD). De bij dit ontwerp voorgestelde wijziging komt neer op de weglating in het Regentsbesluit van het specifiek rekeningnummer van de AAPD. De kwijting van de rechten en van de bijdrage zal vanaf 1 december 2022 moeten gebeuren op een financiële rekening van de Algemene Administratie van de Inning en Invordering (hierna AAII). De overdracht vanaf die datum van deze inningsbevoegdheid van de AAPD naar de AAII zal worden geregeld via een besluit van de Voorzitter van het Directiecomité van de FOD Financiën.

De wijziging van artikel 71 van het Regentsbesluit is nodig in het kader van de gefaseerde realisatie van het FIRST-project. Dat project beoogt de inning van de aan de federale overheid verschuldigde sommen zo veel als mogelijk over te dragen aan de AAII. Die overdracht betreft dus ook de belastingen, bijdragen en retributies die de AAPD int, waaronder de in artikel 71 van het Regentsbesluit bedoelde rolrechten en bijdrage.

Het FIRST project wordt gefaseerd doorgevoerd omwille van de complexiteit van de aanpassingen van de informatica. Voor de lopende en nakende fases van de overdrachten vanuit de AAPD naar de AAII zijn al een aantal aanpassingen gebeurd. Zo werd het Wetboek der registratie-, hypotheek- en griffierechten aangepast bij de wet van 26 november 2021Relevante gevonden documenten type wet prom. 26/11/2021 pub. 02/12/2021 numac 2021034047 bron federale overheidsdienst financien Wet houdende wijzigingen van het Wetboek der registratie-, hypotheek- en griffierechten type wet prom. 26/11/2021 pub. 07/12/2021 numac 2021034095 bron federale overheidsdienst financien Wet tot wijziging van de wet van 25 april 2014 op het statuut van en het toezicht op kredietinstellingen en beursvennootschappen met het oog op de omzetting van Richtlijn 2019/2162 van het Europees Parlement en de Raad van 27 november 2019 betreffende de uitgifte van gedekte obligaties en het overheidstoezicht op gedekte obligaties, en tot wijziging van de wet van 11 maart 2018 betreffende het statuut van en het toezicht op de betalingsinstellingen en de instellingen voor elektronisch geld, de toegang tot het bedrijf van betalingsdienstaanbieder en tot de activiteit van uitgifte van elektronisch geld, en de toegang tot betalingssystemen (1) sluiten. Een reeks reglementaire aanpassingen gebeurden bij een koninklijk besluit van 23 november 2021Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 23/11/2021 pub. 02/12/2021 numac 2021034085 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot wijziging van verschillende koninklijke besluiten betreffende de overdracht van de bevoegdheid inzake de inning en de invordering van verschillende rechten en retributies van de Algemene administratie van de Patrimoniumdocumentatie aan de Algemene administratie van de inning en de invordering; tot uitbreiding van het toepassingsgebied van het koninklijk besluit van 28 november 2008 tot uitvoering van artikel 8bis van het Wetboek der registratie-, hypotheek- en griffierechten wat de exploten en processen-verbaal van de gerechtsdeurwaarders betreft; en tot wijziging van het koninklijk besluit van 22 juli 2019 tot vaststelling van de openingsuren van de kantoren van de Administratie Rechtszekerheid type koninklijk besluit prom. 23/11/2021 pub. 13/12/2021 numac 2021034131 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit betreffende de organisatie van de arbeidstijd van sommige personeelsleden van de FOD Binnenlandse Zaken sluiten.

Artikel 71 van het Regentsbesluit werd niet gewijzigd bij het koninklijk besluit van 23 november 2021Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 23/11/2021 pub. 02/12/2021 numac 2021034085 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot wijziging van verschillende koninklijke besluiten betreffende de overdracht van de bevoegdheid inzake de inning en de invordering van verschillende rechten en retributies van de Algemene administratie van de Patrimoniumdocumentatie aan de Algemene administratie van de inning en de invordering; tot uitbreiding van het toepassingsgebied van het koninklijk besluit van 28 november 2008 tot uitvoering van artikel 8bis van het Wetboek der registratie-, hypotheek- en griffierechten wat de exploten en processen-verbaal van de gerechtsdeurwaarders betreft; en tot wijziging van het koninklijk besluit van 22 juli 2019 tot vaststelling van de openingsuren van de kantoren van de Administratie Rechtszekerheid type koninklijk besluit prom. 23/11/2021 pub. 13/12/2021 numac 2021034131 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit betreffende de organisatie van de arbeidstijd van sommige personeelsleden van de FOD Binnenlandse Zaken sluiten omdat - anders dan voor de andere koninklijke besluiten die in het kader van de overdrachten moesten worden gewijzigd - voor een wijziging van het Regentsbesluit een koninklijk besluit nodig is dat in Ministerraad is overlegd (artikel 30, § 1, eerste lid, van de wetten op de Raad Van State, gecoördineerd op 12 januari 1973).

Artikel 2 van dit ontwerp bepaalt de inwerkingtreding van deze wijziging op 1 december 2022.

Artikel 3 behoeft geen commentaar.

Het advies van de Raad van State nr. 70.570 van 20 december 2021 werd opgevolgd.

Ik heb de eer te zijn, Sire, Van Uwe Majesteit, de zeer eerbiedige en zeer getrouwe dienaar, De Minister van Financiën, V. VAN PETEGHEM De Minister van Binnenlandse Zaken, A. VERLINDEN

ADVIES 70.570/2 VAN 20 DECEMBER 2021 OVER EEN ONTWERP VAN KONINKLIJK BESLUIT "TOT WIJZIGING VAN ARTIKEL 71 VAN HET BESLUIT VAN DE REGENT VAN 23 AUGUSTUS 1948 TOT REGELING VAN DE RECHTSPLEGING VOOR DE AFDELING BESTUURSRECHTSPRAAK VAN DE RAAD VAN STATE" Op 29 november 2021 is de Raad van State, afdeling Wetgeving, door de Vice-eersteminister en Minister van Financiën, belast met de Coördinatie van de fraudebestrijding verzocht binnen een termijn van dertig dagen een advies te verstrekken over een ontwerp van koninklijk besluit `tot wijziging van artikel 71 van het besluit van de Regent van 23 augustus 1948 tot regeling van de rechtspleging voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State'.

Het ontwerp is door de tweede kamer onderzocht op 20 december 2021. De kamer was samengesteld uit Pierre Vandernoot, kamervoorzitter, Patrick Ronvaux en Christine Horevoets, staatsraden, Christian Behrendt en Marianne Dony, assessoren, en Béatrice Drapier, griffier.

Het verslag is uitgebracht door Xavier Delgrange, eerste auditeur-afdelingshoofd.

De overeenstemming tussen de Franse en de Nederlandse tekst van het advies is nagezien onder toezicht van Pierre Vandernoot .

Het advies, waarvan de tekst hierna volgt, is gegeven op 20 december 2021.

Aangezien de adviesaanvraag ingediend is op basis van artikel 84, § 1, eerste lid, 2°, van de wetten `op de Raad van State', gecoördineerd op 12 januari 1973, beperkt de afdeling Wetgeving overeenkomstig artikel 84, § 3, van de voornoemde gecoördineerde wetten haar onderzoek tot de rechtsgrond van het ontwerp, de bevoegdheid van de steller van de handeling en de te vervullen voorafgaande vormvereisten.

Wat die drie punten betreft, geeft het ontwerp aanleiding tot de volgende opmerkingen. 1. In het eerste lid van de aanhef moeten de nog van kracht zijnde wijzigingen vermeld worden die aangebracht zijn in artikel 30, § 1, eerste lid, van de wetten `op de Raad van State', gecoördineerd op 12 januari 1973.2. In het tweede lid van de aanhef moet vermeld worden dat paragraaf 4, vijfde lid, ingevoegd is in artikel 4 van de wet van 19 maart 2017Relevante gevonden documenten type wet prom. 19/03/2017 pub. 31/03/2017 numac 2017011424 bron federale overheidsdienst justitie Wet tot oprichting van een Begrotingsfonds voor de juridische tweedelijnsbijstand sluiten `tot oprichting van een Begrotingsfonds voor de juridische tweedelijnsbijstand' bij de wet van 26 april 2017 `houdende de regeling van de oprichting van een Begrotingsfonds voor de juridische tweedelijnsbijstand voor wat de Raad van State en de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen betreft'. De griffier B. Drapier De voorzitter P. Vandernoot

16 JANUARI 2022. - Koninklijk besluit tot wijziging van artikel 71 van het besluit van de Regent van 23 augustus 1948 tot regeling van de rechtspleging voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State FILIP, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973, artikel 30, § 1, eerste lid, laatstelijk gewijzigd bij de wet van 10 april 2014Relevante gevonden documenten type wet prom. 10/04/2014 pub. 21/05/2014 numac 2014000394 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet houdende diverse bepalingen met betrekking tot de procedure voor de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen en voor de Raad van State type wet prom. 10/04/2014 pub. 30/04/2014 numac 2014024167 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Wet houdende diverse bepalingen inzake gezondheid sluiten;

Gelet op de wet van 19 maart 2017Relevante gevonden documenten type wet prom. 19/03/2017 pub. 31/03/2017 numac 2017011424 bron federale overheidsdienst justitie Wet tot oprichting van een Begrotingsfonds voor de juridische tweedelijnsbijstand sluiten tot oprichting van een Begrotingsfonds voor de juridische tweedelijnsbijstand, artikel 4, § 4, vijfde lid, ingevoegd bij de wet van 26 april 2017;

Gelet op het besluit van de Regent van 23 augustus 1948 tot regeling van de rechtspleging voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State;

Gelet op het advies van de Inspecteur van Financiën, gegeven op 4 oktober 2021;

Gelet op de akkoordbevinding van de Staatsecretaris voor Begroting, d.d. 29 oktober 2021;

Gelet op advies nr. 70.570 van de Raad van State, gegeven op 20 december 2021 met toepassing van artikel 84, § 1, eerste lid, 2°, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973;

Gelet op de regelgevingsimpactanalyse, uitgevoerd overeenkomstig de artikelen 6 en 7 van de wet van 15 december 2013Relevante gevonden documenten type wet prom. 15/12/2013 pub. 31/12/2013 numac 2013021138 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Wet houdende diverse bepalingen inzake administratieve vereenvoudiging sluiten houdende diverse bepalingen inzake administratieve vereenvoudiging;

Op de voordracht van de minister van Financiën en van de minister van Binnenlandse Zaken en op het advies van de in Raad vergaderde Ministers, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.In artikel 71, eerste lid, van het besluit van de Regent van 23 augustus 1948 tot regeling van de rechtspleging voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, hersteld bij het koninklijk besluit van 30 januari 2014Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 30/01/2014 pub. 03/02/2014 numac 2014000096 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken en federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot wijziging van de reglementering betreffende de inning van de kosten voor de Raad van State sluiten en gewijzigd bij het koninklijk besluit van 25 december 2017, worden de woorden "op rekening IBAN nr.

BE09-6792-0030-1057, geopend bij de dienst die binnen de Federale Overheidsdienst van Financiën is aangewezen als bevoegd om de rechten en de bijdrage die betaald moeten worden in het kader van een voor de Raad van State ingediende procedure te innen" vervangen door de woorden "op de financiële rekening van de bevoegde dienst van de Federale Overheidsdienst van Financiën".

Art. 2.Dit besluit treedt in werking op 1 december 2022.

Art. 3.De ministers bevoegd voor Financiën en voor Binnenlandse Zaken zijn, ieder wat hem betreft, belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 16 januari 2022.

FILIP Van Koningswege : De minister van Financiën, V. VAN PETEGHEM De minister van Binnenlandse Zaken, A. VERLINDEN

^