Etaamb.openjustice.be
Koninklijk Besluit van 23 november 2021
gepubliceerd op 02 december 2021

Koninklijk besluit tot wijziging van verschillende koninklijke besluiten betreffende de overdracht van de bevoegdheid inzake de inning en de invordering van verschillende rechten en retributies van de Algemene administratie van de Patrimoniumdocumentatie aan de Algemene administratie van de inning en de invordering; tot uitbreiding van het toepassingsgebied van het koninklijk besluit van 28 november 2008 tot uitvoering van artikel 8bis van het Wetboek der registratie-, hypotheek- en griffierechten wat de exploten en processen-verbaal van de gerechtsdeurwaarders betreft; en tot wijziging van het koninklijk besluit van 22 juli 2019 tot vaststelling van de openingsuren van de kantoren van de Administratie Rechtszekerheid

bron
federale overheidsdienst financien
numac
2021034085
pub.
02/12/2021
prom.
23/11/2021
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

23 NOVEMBER 2021. - Koninklijk besluit tot wijziging van verschillende koninklijke besluiten betreffende de overdracht van de bevoegdheid inzake de inning en de invordering van verschillende rechten en retributies van de Algemene administratie van de Patrimoniumdocumentatie aan de Algemene administratie van de inning en de invordering; tot uitbreiding van het toepassingsgebied van het koninklijk besluit van 28 november 2008Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 28/11/2008 pub. 10/12/2008 numac 2008003483 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot uitvoering van artikel 8bis van het Wetboek der registratie-, hypotheek- en griffierechten wat de exploten en processen-verbaal van de gerechtsdeurwaarders betreft sluiten tot uitvoering van artikel 8bis van het Wetboek der registratie-, hypotheek- en griffierechten wat de exploten en processen-verbaal van de gerechtsdeurwaarders betreft; en tot wijziging van het koninklijk besluit van 22 juli 2019Relevante gevonden documenten type wet prom. 22/12/1989 pub. 20/03/2009 numac 2009000181 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet op de bescherming van de gezinswoning sluiten0 tot vaststelling van de openingsuren van de kantoren van de Administratie Rechtszekerheid


FILIP, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de Grondwet, artikelen 37 en 108;

Gelet op de hypotheekwet van 16 december 1851, artikel 146, tweede lid, ingevoegd bij de wet van 18 december 2015;

Gelet op het Wetboek diverse rechten en taksen, artikelen 12, eerste lid, hersteld bij de wet van 19 december 2006Relevante gevonden documenten type wet prom. 19/12/2006 pub. 29/12/2006 numac 2006021359 bron federale overheidsdienst financien Wet tot omvorming van het Wetboek der met het zegel gelijkgestelde taken tot het Wetboek diverse rechten en taksen, tot opheffing van het Wetboek der zegelrechten en houdende verscheidene andere wetswijzigingen type wet prom. 19/12/2006 pub. 23/01/2007 numac 2006014300 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Wet betreffende de exploitatieveiligheid van de spoorwegen sluiten, 23, tweede lid, hersteld bij de wet van 19 december 2006Relevante gevonden documenten type wet prom. 19/12/2006 pub. 29/12/2006 numac 2006021359 bron federale overheidsdienst financien Wet tot omvorming van het Wetboek der met het zegel gelijkgestelde taken tot het Wetboek diverse rechten en taksen, tot opheffing van het Wetboek der zegelrechten en houdende verscheidene andere wetswijzigingen type wet prom. 19/12/2006 pub. 23/01/2007 numac 2006014300 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Wet betreffende de exploitatieveiligheid van de spoorwegen sluiten en 2031, vervangen bij de wet van 7 februari 2021Relevante gevonden documenten type wet prom. 07/02/2021 pub. 19/02/2021 numac 2021040322 bron federale overheidsdienst financien Wet houdende diverse wijzigingen aan het Wetboek der registratie-, hypotheek- en griffierechten, aan het Wetboek der successierechten, aan het Wetboek diverse rechten en taksen en aan de hypotheekwet van 16 december 1851, alsook aan het Wetboek van de minnelijke en gedwongen invordering van fiscale en niet-fiscale schuldvorderingen sluiten;

Gelet op het Wetboek der successierechten, artikelen 83, hersteld bij de wet van 7 februari 2021Relevante gevonden documenten type wet prom. 07/02/2021 pub. 19/02/2021 numac 2021040322 bron federale overheidsdienst financien Wet houdende diverse wijzigingen aan het Wetboek der registratie-, hypotheek- en griffierechten, aan het Wetboek der successierechten, aan het Wetboek diverse rechten en taksen en aan de hypotheekwet van 16 december 1851, alsook aan het Wetboek van de minnelijke en gedwongen invordering van fiscale en niet-fiscale schuldvorderingen sluiten, en 153, derde lid, vervangen bij de wet van 7 februari 2021Relevante gevonden documenten type wet prom. 07/02/2021 pub. 19/02/2021 numac 2021040322 bron federale overheidsdienst financien Wet houdende diverse wijzigingen aan het Wetboek der registratie-, hypotheek- en griffierechten, aan het Wetboek der successierechten, aan het Wetboek diverse rechten en taksen en aan de hypotheekwet van 16 december 1851, alsook aan het Wetboek van de minnelijke en gedwongen invordering van fiscale en niet-fiscale schuldvorderingen sluiten;

Gelet op het Wetboek der registratie-, hypotheek- en griffierechten, artikelen 8bis, ingevoegd bij de wet van 22 december 1989Relevante gevonden documenten type wet prom. 22/12/1989 pub. 20/03/2009 numac 2009000181 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet op de bescherming van de gezinswoning sluiten, 142, laatstelijk gewijzigd bij de wet van 24 december 1993, 143 tot 145, laatstelijk gewijzigd bij het koninklijk besluit van 13 juli 2001, bekrachtig bij de wet van 26 juni 2002, 146, laatstelijk gewijzigd bij de wet van 22 december 1989Relevante gevonden documenten type wet prom. 22/12/1989 pub. 20/03/2009 numac 2009000181 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet op de bescherming van de gezinswoning sluiten, 147, vervangen bij de wet van 12 juli 1960, 1812, laatstelijk gewijzigd bij de wet van 31 juli 2020, 285, laatstelijk gewijzigd bij het koninklijk besluit van 13 juli 2001 bekrachtig bij de wet van 26 juni 2002, en 289ter, ingevoegd bij de wet van 7 februari 2021Relevante gevonden documenten type wet prom. 07/02/2021 pub. 19/02/2021 numac 2021040322 bron federale overheidsdienst financien Wet houdende diverse wijzigingen aan het Wetboek der registratie-, hypotheek- en griffierechten, aan het Wetboek der successierechten, aan het Wetboek diverse rechten en taksen en aan de hypotheekwet van 16 december 1851, alsook aan het Wetboek van de minnelijke en gedwongen invordering van fiscale en niet-fiscale schuldvorderingen sluiten;

Gelet op het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992, artikel 301, tweede lid;

Gelet op het koninklijk besluit van 3 maart 1927 houdende uitvoering van het Wetboek diverse rechten en taksen;

Gelet op het koninklijk besluit van 31 maart 1936 houdende algemeen reglement van de successierechten;

Gelet op het koninklijk besluit van 11 januari 1940 betreffende de uitvoering van het Wetboek der registratie-, hypotheek- en griffierechten;

Gelet op het koninklijk besluit van 27 augustus 1993Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 27/08/1993 pub. 27/07/2015 numac 2015000371 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot uitvoering van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992. - Officieuze coördinatie in het Duits - Deel I type koninklijk besluit prom. 27/08/1993 pub. 19/11/2015 numac 2015000628 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot uitvoering van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992. - Officieuze coördinatie in het Duits - Deel II type koninklijk besluit prom. 27/08/1993 pub. 04/03/2016 numac 2016000121 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot uitvoering van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992. - Officieuze coördinatie in het Duits - Deel III sluiten tot uitvoering van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992;

Gelet op het koninklijk besluit van 28 november 2008Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 28/11/2008 pub. 10/12/2008 numac 2008003483 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot uitvoering van artikel 8bis van het Wetboek der registratie-, hypotheek- en griffierechten wat de exploten en processen-verbaal van de gerechtsdeurwaarders betreft sluiten tot uitvoering van artikel 8bis van het Wetboek der registratie-, hypotheek- en griffierechten wat de exploten en processen-verbaal van de gerechtsdeurwaarders betreft;

Gelet op het koninklijk besluit van 14 september 2016Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 14/09/2016 pub. 10/10/2016 numac 2016003313 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot vaststelling van de retributies voor de uitvoering van de hypothecaire formaliteiten en voor de aflevering van de afschriften en getuigschriften sluiten tot vaststelling van de retributies voor de uitvoering van de hypothecaire formaliteiten en voor de aflevering van de afschriften en getuigschriften;

Gelet op het koninklijk besluit van 28 januari 2019Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 28/01/2019 pub. 31/01/2019 numac 2019010590 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit betreffende de uitvoering van het wetboek der registratie-, hypotheek- en griffierechten en het houden van de registers in de griffies van de hoven en rechtbanken sluiten betreffende de uitvoering van het wetboek der registratie-, hypotheek- en griffierechten en het houden van de registers in de griffies van de hoven en rechtbanken;

Gelet op het koninklijk besluit van 22 juli 2019Relevante gevonden documenten type wet prom. 22/12/1989 pub. 20/03/2009 numac 2009000181 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet op de bescherming van de gezinswoning sluiten0 tot vaststelling van de openingsuren van de kantoren van de Administratie Rechtszekerheid;

Gelet op het advies van de inspecteur van Financiën, gegeven op 22 juni 2021 en op 29 juni 2021;

Gelet op het advies nr. 70.003 van de Raad van State, gegeven op 7 september 2021, met toepassing van artikel 84, § 1, eerste lid, 2°, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973;

Gelet op het overleg met de gewesten dat plaatsvond op 14 en 15 juli 2021;

Overeenkomstig artikel 6, § 2 van de wet van 15 december 2013Relevante gevonden documenten type wet prom. 15/12/2013 pub. 31/12/2013 numac 2013021138 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Wet houdende diverse bepalingen inzake administratieve vereenvoudiging sluiten houdende diverse bepalingen inzake administratieve vereenvoudiging, is een impactanalyse van de regelgeving niet noodzakelijk;

Overwegende dat het gaat om een louter uitvoeringsbesluit van een bestaande wetgeving en dit besluit op zich geen enkele nieuwe budgettaire weerslag heeft, moet geen akkoord van de Staatssecretaris voor Begroting worden gevraagd;

Overwegende dat de Algemene Administratie van de Inning en de Invordering, door gebruik te maken van haar toepassing FIRST, kan optreden als shared service center wat de inning en de invordering van de aan de federale overheid verschuldigde sommen betreft;

Overwegende dat ze vanaf 1 december 2021 de huidige bevoegdheid inzake de inning en de invordering overneemt van de Algemene Administratie van de Patrimoniumdocumentatie wat betreft de voorafgaande betaling van: a) het hypotheekrecht;b) de hypothecaire retributies;c) de registratierechten voor huur en plaatsbeschrijvingen;d) het recht op geschriften vastgelegd door artikel 10 van het Wetboek diverse rechten en taksen. Overwegende dat ze vervolgens in verschillende opeenvolgende fasen, onder meer op 1 april, 1 juli, 1 augustus, 1 november 2022 en 1 december 2022, de bevoegdheid zal overnemen van de Algemene Administratie van de Patrimoniumdocumentatie inzake de inning en de invordering van andere belastingen en retributies;

Overwegende het koninklijk besluit van 3 december 2009Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 03/12/2009 pub. 09/12/2009 numac 2009003415 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit houdende regeling van de operationele diensten van de Federale Overheidsdienst Financiën type koninklijk besluit prom. 03/12/2009 pub. 09/12/2009 numac 2009003416 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit houdende regeling van de diensten andere dan operationele van de Federale Overheidsdienst Financiën sluiten houdende regeling van de operationele diensten van de Federale Overheidsdienst Financiën, laatstelijk gewijzigd bij het koninklijk besluit van 17 januari 2019;

Overwegende het besluit van de Voorzitter van het Directiecomité van 22 juni 2015 houdende oprichting van nieuwe diensten binnen de Algemene Administratie van de Inning en de Invordering en organisatie van de operationele diensten van deze Algemene Administratie, laatstelijk gewijzigd bij het besluit van 15 april 2021;

Overwegende het besluit van de Voorzitter van het Directiecomité van de FOD Financiën van 15 juni 2018 tot vaststelling van de taken waarmee de Administratie Rechtszekerheid is belast en tot vaststelling van de bevoegdheden en de zetel van haar operationele diensten, laatstelijk gewijzigd bij het besluit van 16 september 2020;

Op de voordracht van de minister van Financiën, Hebben Wij besloten en besluiten Wij : HOOFDSTUK 1. - Wijzigingen van het koninklijk besluit van 3 maart 1927 houdende uitvoering van het Wetboek diverse rechten en taksen

Artikel 1.Artikel 1 van het koninklijk besluit van 3 maart 1927 houdende uitvoering van het Wetboek diverse rechten en taksen, hersteld bij het koninklijk besluit van 21 december 2006Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 21/12/2006 pub. 28/12/2006 numac 2006001046 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit houdende de rechtspleging voor de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen type koninklijk besluit prom. 21/12/2006 pub. 29/12/2006 numac 2006021366 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot omvorming van de algemene verordening op de met het zegel gelijkgestelde taksen tot het uitvoeringsbesluit van het Wetboek diverse rechten en taksen, tot opheffing van het regentbesluit tot uitvoering van het Wetboek der zegelrechten en houdende verscheidene andere wijzigingen aan uitvoeringsbesluiten type koninklijk besluit prom. 21/12/2006 pub. 03/01/2007 numac 2006003608 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 7 september 2004 tot bepaling van de vorm en de algemene voorwaarden van de door de Nationale Loterij georganiseerde openbare loterij « Euro Millions » type koninklijk besluit prom. 21/12/2006 pub. 06/02/2007 numac 2007022103 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 28 augustus 2002 betreffende de responsabilisering van de verzekeringsinstellingen met betrekking tot het bedrag van hun administratiekosten type koninklijk besluit prom. 21/12/2006 pub. 29/12/2006 numac 2006011595 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit tot bepaling van het jaarlijkse percentage bedoeld in artikel 3, tweede lid, van de wet van 3 december 2005 betreffende de uitkering van een inkomenscompensatievergoeding aan zelfstandigen die het slachtoffer zijn van hinder ten gevolge van werken op het openbaar domein voor het jaar 2007 type koninklijk besluit prom. 21/12/2006 pub. 04/01/2007 numac 2006023406 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit tot bepaling van het jaarlijkse percentage bedoeld in artikel 3, tweede lid, van de wet van 3 december 2005 betreffende de uitkering van een inkomenscompensatievergoeding aan zelfstandigen die het slachtoffer zijn van hinder ten gevolge van werken op het openbaar domein voor het jaar 2007 sluiten en gewijzigd bij het koninklijk besluit van 3 oktober 2018, wordt vervangen als volgt: " § 1. De betaling van het recht op geschriften, de eventuele boeten en interesten kan gebeuren op volgende wijzen: 1° door storting of overschrijving op de financiële rekening van het bevoegde kantoor;2° door middel van een elektronisch betaalmiddel dat door de minister van Financiën of zijn gemachtigde is toegelaten;3° in handen van een gerechtsdeurwaarder, wanneer deze vervolgingen instelt in opdracht van de ontvanger; § 2. Tenzij de voorwaarden voorzien in Titel IV van dit Boek vervuld zijn, dient het als recht verschuldigde bedrag uiterlijk op de vijfde werkdag volgend op de datum waarop het recht verschuldigd wordt gecrediteerd te zijn op de financiële rekening van het bevoegde kantoor. § 3. De betaling heeft uitwerking: 1° in geval van storting of overschrijving op de valutadatum van de creditering op de financiële rekening van het bevoegde kantoor;2° in geval van betaling door middel van een door de minister van Financiën of zijn gemachtigde toegelaten elektronisch betaalmiddel, op de dag van de verrichting;3° bij een betaling na vervolgingen ingesteld door een gerechtsdeurwaarder in opdracht van de ontvanger, op de datum van de overhandiging der betaalmiddelen in handen van de gerechtsdeurwaarder; § 4. De minister van Financiën of zijn gemachtigde kan, onder de voorwaarden die hij vaststelt, afwijkingen van de bepalingen van dit uitvoeringsbesluit toestaan."

Art. 2.In artikel 2, § 1, 4° van hetzelfde besluit, hersteld bij het koninklijk besluit van 21 december 2006Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 21/12/2006 pub. 28/12/2006 numac 2006001046 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit houdende de rechtspleging voor de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen type koninklijk besluit prom. 21/12/2006 pub. 29/12/2006 numac 2006021366 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot omvorming van de algemene verordening op de met het zegel gelijkgestelde taksen tot het uitvoeringsbesluit van het Wetboek diverse rechten en taksen, tot opheffing van het regentbesluit tot uitvoering van het Wetboek der zegelrechten en houdende verscheidene andere wijzigingen aan uitvoeringsbesluiten type koninklijk besluit prom. 21/12/2006 pub. 03/01/2007 numac 2006003608 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 7 september 2004 tot bepaling van de vorm en de algemene voorwaarden van de door de Nationale Loterij georganiseerde openbare loterij « Euro Millions » type koninklijk besluit prom. 21/12/2006 pub. 06/02/2007 numac 2007022103 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 28 augustus 2002 betreffende de responsabilisering van de verzekeringsinstellingen met betrekking tot het bedrag van hun administratiekosten type koninklijk besluit prom. 21/12/2006 pub. 29/12/2006 numac 2006011595 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit tot bepaling van het jaarlijkse percentage bedoeld in artikel 3, tweede lid, van de wet van 3 december 2005 betreffende de uitkering van een inkomenscompensatievergoeding aan zelfstandigen die het slachtoffer zijn van hinder ten gevolge van werken op het openbaar domein voor het jaar 2007 type koninklijk besluit prom. 21/12/2006 pub. 04/01/2007 numac 2006023406 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit tot bepaling van het jaarlijkse percentage bedoeld in artikel 3, tweede lid, van de wet van 3 december 2005 betreffende de uitkering van een inkomenscompensatievergoeding aan zelfstandigen die het slachtoffer zijn van hinder ten gevolge van werken op het openbaar domein voor het jaar 2007 sluiten, worden de woorden "artikelen 9 en 10 van het Wetboek, door de administratie, de openbare organismen of andere personen voor de akten of geschriften die zij opmaken en ondertekenen of paraferen" vervangen door de woorden "artikel 10 van het Wetboek, door de administratie".

Art. 3.In artikel 5, eerste lid, 3° van hetzelfde besluit, hersteld bij het koninklijk besluit van 21 december 2006Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 21/12/2006 pub. 28/12/2006 numac 2006001046 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit houdende de rechtspleging voor de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen type koninklijk besluit prom. 21/12/2006 pub. 29/12/2006 numac 2006021366 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot omvorming van de algemene verordening op de met het zegel gelijkgestelde taksen tot het uitvoeringsbesluit van het Wetboek diverse rechten en taksen, tot opheffing van het regentbesluit tot uitvoering van het Wetboek der zegelrechten en houdende verscheidene andere wijzigingen aan uitvoeringsbesluiten type koninklijk besluit prom. 21/12/2006 pub. 03/01/2007 numac 2006003608 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 7 september 2004 tot bepaling van de vorm en de algemene voorwaarden van de door de Nationale Loterij georganiseerde openbare loterij « Euro Millions » type koninklijk besluit prom. 21/12/2006 pub. 06/02/2007 numac 2007022103 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 28 augustus 2002 betreffende de responsabilisering van de verzekeringsinstellingen met betrekking tot het bedrag van hun administratiekosten type koninklijk besluit prom. 21/12/2006 pub. 29/12/2006 numac 2006011595 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit tot bepaling van het jaarlijkse percentage bedoeld in artikel 3, tweede lid, van de wet van 3 december 2005 betreffende de uitkering van een inkomenscompensatievergoeding aan zelfstandigen die het slachtoffer zijn van hinder ten gevolge van werken op het openbaar domein voor het jaar 2007 type koninklijk besluit prom. 21/12/2006 pub. 04/01/2007 numac 2006023406 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit tot bepaling van het jaarlijkse percentage bedoeld in artikel 3, tweede lid, van de wet van 3 december 2005 betreffende de uitkering van een inkomenscompensatievergoeding aan zelfstandigen die het slachtoffer zijn van hinder ten gevolge van werken op het openbaar domein voor het jaar 2007 sluiten en gewijzigd bij het koninklijk besluit van 29 augustus 2019, worden de volgende wijzigingen aangebracht: 1° de woorden "bedoeld in artikel 1, tweede lid" worden opgeheven;2° de woorden "postcheckrekening van het voormeld" worden vervangen door de woorden "financiële rekening van het bevoegde".

Art. 4.In artikel 6 van hetzelfde besluit, hersteld bij het koninklijk besluit van 21 december 2006Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 21/12/2006 pub. 28/12/2006 numac 2006001046 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit houdende de rechtspleging voor de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen type koninklijk besluit prom. 21/12/2006 pub. 29/12/2006 numac 2006021366 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot omvorming van de algemene verordening op de met het zegel gelijkgestelde taksen tot het uitvoeringsbesluit van het Wetboek diverse rechten en taksen, tot opheffing van het regentbesluit tot uitvoering van het Wetboek der zegelrechten en houdende verscheidene andere wijzigingen aan uitvoeringsbesluiten type koninklijk besluit prom. 21/12/2006 pub. 03/01/2007 numac 2006003608 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 7 september 2004 tot bepaling van de vorm en de algemene voorwaarden van de door de Nationale Loterij georganiseerde openbare loterij « Euro Millions » type koninklijk besluit prom. 21/12/2006 pub. 06/02/2007 numac 2007022103 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 28 augustus 2002 betreffende de responsabilisering van de verzekeringsinstellingen met betrekking tot het bedrag van hun administratiekosten type koninklijk besluit prom. 21/12/2006 pub. 29/12/2006 numac 2006011595 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit tot bepaling van het jaarlijkse percentage bedoeld in artikel 3, tweede lid, van de wet van 3 december 2005 betreffende de uitkering van een inkomenscompensatievergoeding aan zelfstandigen die het slachtoffer zijn van hinder ten gevolge van werken op het openbaar domein voor het jaar 2007 type koninklijk besluit prom. 21/12/2006 pub. 04/01/2007 numac 2006023406 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit tot bepaling van het jaarlijkse percentage bedoeld in artikel 3, tweede lid, van de wet van 3 december 2005 betreffende de uitkering van een inkomenscompensatievergoeding aan zelfstandigen die het slachtoffer zijn van hinder ten gevolge van werken op het openbaar domein voor het jaar 2007 sluiten, worden de volgende wijzigingen aangebracht: 1° in het eerste lid, worden de woorden "het openbare organisme of andere personen" en het nummer "9" opgeheven;2° in het eerste lid, 2°, worden de woorden "bedoeld in artikel 1, tweede lid" opgeheven;3° in hetzelfde eerste lid, 2°, worden de woorden "postrekening van het voormeld" vervangen door de woorden "financiële rekening van het bevoegde".

Art. 5.In artikel 8 van hetzelfde besluit, hersteld bij het koninklijk besluit van 21 december 2006Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 21/12/2006 pub. 28/12/2006 numac 2006001046 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit houdende de rechtspleging voor de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen type koninklijk besluit prom. 21/12/2006 pub. 29/12/2006 numac 2006021366 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot omvorming van de algemene verordening op de met het zegel gelijkgestelde taksen tot het uitvoeringsbesluit van het Wetboek diverse rechten en taksen, tot opheffing van het regentbesluit tot uitvoering van het Wetboek der zegelrechten en houdende verscheidene andere wijzigingen aan uitvoeringsbesluiten type koninklijk besluit prom. 21/12/2006 pub. 03/01/2007 numac 2006003608 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 7 september 2004 tot bepaling van de vorm en de algemene voorwaarden van de door de Nationale Loterij georganiseerde openbare loterij « Euro Millions » type koninklijk besluit prom. 21/12/2006 pub. 06/02/2007 numac 2007022103 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 28 augustus 2002 betreffende de responsabilisering van de verzekeringsinstellingen met betrekking tot het bedrag van hun administratiekosten type koninklijk besluit prom. 21/12/2006 pub. 29/12/2006 numac 2006011595 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit tot bepaling van het jaarlijkse percentage bedoeld in artikel 3, tweede lid, van de wet van 3 december 2005 betreffende de uitkering van een inkomenscompensatievergoeding aan zelfstandigen die het slachtoffer zijn van hinder ten gevolge van werken op het openbaar domein voor het jaar 2007 type koninklijk besluit prom. 21/12/2006 pub. 04/01/2007 numac 2006023406 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit tot bepaling van het jaarlijkse percentage bedoeld in artikel 3, tweede lid, van de wet van 3 december 2005 betreffende de uitkering van een inkomenscompensatievergoeding aan zelfstandigen die het slachtoffer zijn van hinder ten gevolge van werken op het openbaar domein voor het jaar 2007 sluiten, worden de woorden "bedoeld in artikel 1, tweede lid" opgeheven.

Art. 6.Artikel 11 van hetzelfde besluit, hersteld bij het koninklijk besluit van 21 december 2006Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 21/12/2006 pub. 28/12/2006 numac 2006001046 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit houdende de rechtspleging voor de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen type koninklijk besluit prom. 21/12/2006 pub. 29/12/2006 numac 2006021366 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot omvorming van de algemene verordening op de met het zegel gelijkgestelde taksen tot het uitvoeringsbesluit van het Wetboek diverse rechten en taksen, tot opheffing van het regentbesluit tot uitvoering van het Wetboek der zegelrechten en houdende verscheidene andere wijzigingen aan uitvoeringsbesluiten type koninklijk besluit prom. 21/12/2006 pub. 03/01/2007 numac 2006003608 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 7 september 2004 tot bepaling van de vorm en de algemene voorwaarden van de door de Nationale Loterij georganiseerde openbare loterij « Euro Millions » type koninklijk besluit prom. 21/12/2006 pub. 06/02/2007 numac 2007022103 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 28 augustus 2002 betreffende de responsabilisering van de verzekeringsinstellingen met betrekking tot het bedrag van hun administratiekosten type koninklijk besluit prom. 21/12/2006 pub. 29/12/2006 numac 2006011595 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit tot bepaling van het jaarlijkse percentage bedoeld in artikel 3, tweede lid, van de wet van 3 december 2005 betreffende de uitkering van een inkomenscompensatievergoeding aan zelfstandigen die het slachtoffer zijn van hinder ten gevolge van werken op het openbaar domein voor het jaar 2007 type koninklijk besluit prom. 21/12/2006 pub. 04/01/2007 numac 2006023406 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit tot bepaling van het jaarlijkse percentage bedoeld in artikel 3, tweede lid, van de wet van 3 december 2005 betreffende de uitkering van een inkomenscompensatievergoeding aan zelfstandigen die het slachtoffer zijn van hinder ten gevolge van werken op het openbaar domein voor het jaar 2007 sluiten, wordt opgeheven. HOOFDSTUK 2. - Wijziging van het koninklijk besluit van 31 maart 1936 houdende algemeen reglement van de successierechten

Art. 7.In artikel 8 van het koninklijk besluit van 31 maart 1936 houdende algemeen reglement van de successierechten, vervangen bij het koninklijk besluit van 18 juli 2019, worden de volgende wijzigingen aangebracht: a) in paragraaf 1, eerste lid, 1°, worden de woorden "bankrekening van het met de inning en de invordering belaste kantoor" vervangen door de woorden "financiële rekening van het bevoegde kantoor"; b) in paragraaf 1, eerste lid, wordt de bepaling onder 2° vervangen als volgt: "2° door middel van een elektronisch betaalmiddel dat door de minister van Financiën of zijn gemachtigde is toegelaten;"; c) paragraaf 1, eerste lid, 4° wordt vervangen als volgt: "4° met een debetkaart aan de betaalterminal van het bevoegde kantoor, behalve in geval van betaling van een retributie verricht via een bij de administratie gehouden provisierekening."; d) paragraaf 1, eerste lid, 4° wordt opgeheven;e) in paragraaf 1, wordt het tweede lid opgeheven;f) in paragraaf 2, worden de bepalingen onder 1° en 2° vervangen als volgt: "1° in geval van storting of overschrijving op de valutadatum van de creditering op de financiële rekening van het bevoegde kantoor; 2° in geval van betaling door middel van een door de minister van Financiën of zijn gemachtigde toegelaten elektronisch betaalmiddel, op de dag van de verrichting;"; g) in paragraaf 2, wordt de bepaling onder 3° opgeheven;h) in paragraaf 2, wordt de bepaling onder 5° opgeheven;i) paragraaf 3 wordt vervangen als volgt: " § 3.De Minister van Financiën of zijn gemachtigde kan, in bijzondere omstandigheden, andere betaalwijzen toestaan en de datum bepalen waarop de betaling uitwerking heeft." HOOFDSTUK 3. - Wijziging van het koninklijk besluit van 11 januari 1940 betreffende de uitvoering van het Wetboek der registratie-, hypotheek- en griffierechten

Art. 8.In artikel 2 van het koninklijk besluit van 11 januari 1940 betreffende de uitvoering van het Wetboek der registratie-, hypotheek- en griffierechten, vervangen bij het koninklijk besluit van 18 juli 2019, worden de volgende wijzigingen aangebracht: a) in paragraaf 1, eerste lid, 1°, worden de woorden "bankrekening van het met de inning en de invordering belaste kantoor" vervangen door de woorden "financiële rekening van het bevoegde kantoor"; b) in paragraaf 1, eerste lid, wordt de bepaling onder 2° vervangen als volgt: "2° door middel van een elektronisch betaalmiddel dat door de minister van Financiën of zijn gemachtigde is toegelaten;"; c) in paragraaf 1, eerste lid, wordt de bepaling onder 4° vervangen als volgt: "4° met een debetkaart aan de betaalterminal van het bevoegde kantoor, behalve in geval van betaling van een retributie verricht via een bij de administratie gehouden provisierekening";d) in paragraaf 1, eerste lid, worden de bepalingen onder 4° en 5° opgeheven;e) in paragraaf 1, wordt het tweede lid opgeheven;f) een paragraaf 1/1 wordt ingevoegd, luidende: " § 1/1.In geval van voorafgaandelijke betaling van het recht en van de bijhorende boeten en interesten, evenals, in voorkomend geval van retributies, zijn de betalingswijzen bedoeld in § 1, 4° en 5° evenwel niet van toepassing wanneer het gaat om: 1° het recht bedoeld in artikel 83, eerste lid, 1° en 2° van het Wetboek, verschuldigd op de akten bedoeld in artikel 19, eerste lid, 3° van het Wetboek;2° het recht verschuldigd op de bijlagen van de akten bedoeld in 1° ; 3° het recht bedoeld in artikel 259 van het Wetboek."; g) paragraaf 1/1, ingevoegd bij artikel 8, f), wordt aangevuld met een bepaling onder 4° luidende: "4° de sommen verschuldigd op de akten bedoeld in artikel 19, eerste lid, 1°, van het Wetboek." h) paragraaf 1/1, ingevoegd bij artikel 8, f) en aangevuld bij artikel 8, g), wordt aangevuld met een bepaling onder 5° luidende: "5° de sommen verschuldigd op het repertorium van de notarissen en van de gerechtsdeurwaarders."; i) in de inleidende zin van paragraaf 1/1, zoals ingevoegd bij artikel 8, f), wordt het woord " voorafgaandelijke" opgeheven;j) paragraaf 1/1, zoals ingevoegd bij artikel 8, f), wordt opgeheven; k) in paragraaf 2, wordt de bepaling onder 1° vervangen als volgt: "1° in geval van storting of overschrijving op de valutadatum van de creditering op de financiële rekening van het bevoegde kantoor;": l) in paragraaf 2, wordt de bepaling onder 2° opgeheven; m) in paragraaf 2, wordt de bepaling onder 3° vervangen als volgt: "3° in geval van betaling door middel van een door de minister van Financiën of zijn gemachtigde toegelaten elektronisch betaalmiddel, op de dag van de verrichting;"; n) er wordt een paragraaf 2/1 ingevoegd, luidende: " § 2/1.In afwijking van paragraaf 2 heeft de betaling van de sommen bedoeld in paragraaf 1/1 uitwerking in geval van storting of overschrijving, op de valutadatum van de creditering op de financiële rekening van het bevoegde kantoor."; o) paragraaf 2/1, ingevoegd bij artikel 8, n), wordt opgeheven;p) paragraaf 3 wordt vervangen als volgt: " § 3.De Minister van Financiën of zijn gemachtigde kan, in bijzondere omstandigheden, andere betaalwijzen toestaan en de datum bepalen waarop de betaling uitwerking heeft." HOOFDSTUK 4. - Wijziging van het koninklijk besluit van 27 augustus 1993Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 27/08/1993 pub. 27/07/2015 numac 2015000371 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot uitvoering van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992. - Officieuze coördinatie in het Duits - Deel I type koninklijk besluit prom. 27/08/1993 pub. 19/11/2015 numac 2015000628 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot uitvoering van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992. - Officieuze coördinatie in het Duits - Deel II type koninklijk besluit prom. 27/08/1993 pub. 04/03/2016 numac 2016000121 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot uitvoering van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992. - Officieuze coördinatie in het Duits - Deel III sluiten tot uitvoering van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992

Art. 9.In hoofdstuk III van het koninklijk besluit van 27 augustus 1993Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 27/08/1993 pub. 27/07/2015 numac 2015000371 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot uitvoering van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992. - Officieuze coördinatie in het Duits - Deel I type koninklijk besluit prom. 27/08/1993 pub. 19/11/2015 numac 2015000628 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot uitvoering van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992. - Officieuze coördinatie in het Duits - Deel II type koninklijk besluit prom. 27/08/1993 pub. 04/03/2016 numac 2016000121 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot uitvoering van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992. - Officieuze coördinatie in het Duits - Deel III sluiten tot uitvoering van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 wordt het opschrift van afdeling VII vervangen als volgt: "Afdeling VII.- Vestiging en invordering van de belasting van niet-inwoners op meerwaarden op onroerende goederen"

Art. 10.In artikel 177 van hetzelfde besluit, gewijzigd bij de koninklijke besluiten van 20 mei 1997 en 9 december 2019 worden de volgende wijzigingen aangebracht: a) in paragraaf 1, eerste lid, worden de woorden "op het in artikel 39 of 40 van dat Wetboek vermelde kantoor" vervangen door de woorden "op de financiële rekening van de bevoegde dienst";b) in paragraaf 1, tweede lid, worden de woorden "Artikel 5" vervangen door de woorden "Artikel 169ter";c) in paragraaf 2, vierde lid worden de woorden "De ontvanger" en de woorden "administratie der directe belastingen" respectievelijk vervangen door de woorden "Het registratiekantoor" en de woorden "administratie van de Federale Overheidsdienst Financiën belast met de vestiging van de inkomstenbelastingen";d) in paragraaf 3 worden de woorden "ten kantore belast met de registratie van de akte of van de verklaring waarbij de overdracht is vastgesteld, of wanneer het als gezegde belasting aan de ontvanger van de registratie" vervangen door de woorden "overeenkomstig paragraaf 1, of wanneer het als gezegde belasting overeenkomstig paragraaf 1";e) in paragraaf 4 worden de woorden "door de ontvanger van de registratie" opgeheven.

Art. 11.In hoofdstuk III van hetzelfde besluit wordt het opschrift van afdeling XIIIbis vervangen als volgt: "Afdeling XIIIbis.- Inning door de Algemene Administratie van de Inning en de Invordering van de bedrijfsvoorheffing op meerwaarden verwezenlijkt op onroerende goederen door niet-inwoners" HOOFDSTUK 5. - Wijziging van het koninklijk besluit van 28 november 2008Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 28/11/2008 pub. 10/12/2008 numac 2008003483 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot uitvoering van artikel 8bis van het Wetboek der registratie-, hypotheek- en griffierechten wat de exploten en processen-verbaal van de gerechtsdeurwaarders betreft sluiten tot uitvoering van artikel 8bis van het Wetboek der registratie-, hypotheek- en griffierechten wat de exploten en processen-verbaal van de gerechtsdeurwaarders betreft

Art. 12.In het koninklijk besluit van 28 november 2008Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 28/11/2008 pub. 10/12/2008 numac 2008003483 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot uitvoering van artikel 8bis van het Wetboek der registratie-, hypotheek- en griffierechten wat de exploten en processen-verbaal van de gerechtsdeurwaarders betreft sluiten tot uitvoering van artikel 8bis van het Wetboek der registratie-, hypotheek- en griffierechten wat de exploten en processen-verbaal van de gerechtsdeurwaarders betreft, wordt een artikel 2/1 ingevoegd, luidende: "

Art. 2/1.De akten en geschriften die worden gehecht aan een gerechtsdeurwaardersakte die is vrijgesteld van de formaliteit van de registratie, zijn daarvan ook vrijgesteld indien ze voldoen aan de voorwaarden bepaald in artikel 2."

Art. 13.Artikel 3 van hetzelfde besluit wordt vervangen als volgt: "

Art. 3.De registratierechten die verschuldigd zijn op de bij toepassing van de artikelen 1 en 2/1 van de registratieformaliteit vrijgestelde akten en geschriften, worden vastgesteld bij de voorlegging van het repertorium zoals bepaald in artikel 180 van hetzelfde Wetboek en middels een bijkomende inschrijving er in."

Art. 14.Artikel 5 van hetzelfde besluit, gewijzigd bij het koninklijk besluit van 3 oktober 2018, wordt vervangen als volgt: "

Art. 5.Het volledige bedrag van de rechten die verschuldigd zijn op de akten en geschriften die bij dit besluit van de formaliteit van de registratie vrijgesteld zijn, wordt de eerste werkdag na de datum van de afsluiting van elk trimester betaald op de financiële rekening van het bevoegde kantoor."

Art. 15.In artikel 6 van hetzelfde besluit, worden de volgende wijzigingen aangebracht: 1° de woorden "en geschriften" worden ingevoegd tussen het woord "akten" en de woorden ", in voorkomend geval";2° de woorden "en van de referte aan de in ontvangst boeking ervan" worden opgeheven. HOOFDSTUK 6. - Wijziging van het koninklijk besluit van 14 september 2016Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 14/09/2016 pub. 10/10/2016 numac 2016003313 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot vaststelling van de retributies voor de uitvoering van de hypothecaire formaliteiten en voor de aflevering van de afschriften en getuigschriften sluiten tot vaststelling van de retributies voor de uitvoering van de hypothecaire formaliteiten en voor de aflevering van de afschriften en getuigschriften

Art. 16.Artikel 5 van het koninklijk besluit van 14 september 2016Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 14/09/2016 pub. 10/10/2016 numac 2016003313 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot vaststelling van de retributies voor de uitvoering van de hypothecaire formaliteiten en voor de aflevering van de afschriften en getuigschriften sluiten tot vaststelling van de retributies voor de uitvoering van de hypothecaire formaliteiten en voor de aflevering van de afschriften en getuigschriften, vervangen bij het koninklijk besluit van 18 juli 2019, wordt vervangen als volgt: "

Art. 5.§ 1. De hypothecaire formaliteiten worden verricht en de inlichtingen worden verstrekt na betaling van het bedrag dat nodig is om de verschuldigde rechten en retributies te dekken, zoals vastgesteld door het bevoegde kantoor.

In afwijking van het eerste lid wordt, in geval van ambtshalve vernieuwing van de inschrijving van een wettelijke hypotheek, de retributie in debet geboekt. De ontvanger vordert ze in ten laste van de schuldenaar.

De bepalingen van het Wetboek der registratie-, hypotheek- en griffierechten, betreffende de verjaring en de vervolgingen, zijn toepasselijk inzake voormelde retributies. § 2. De betaling kan als volgt worden verricht: 1° door storting of overschrijving op de financiële rekening van het bevoegde kantoor;2° door middel van een elektronisch betaalmiddel dat door de minister van Financiën of zijn gemachtigde is toegelaten;3° in handen van een gerechtsdeurwaarder, wanneer deze vervolgingen instelt in opdracht van de ontvanger; § 3. De in paragraaf 2 bedoelde betaling heeft uitwerking: 1° in geval van storting of overschrijving, op de valutadatum van de creditering op de financiële rekening van het bevoegde kantoor;2° in geval van betaling door middel van een door de minister van Financiën of zijn gemachtigde toegelaten elektronisch betaalmiddel, op de dag van de verrichting;3° bij een betaling na vervolgingen ingesteld door een gerechtsdeurwaarder in opdracht van de ontvanger, op de datum van de overhandiging der betaalmiddelen in handen van de gerechtsdeurwaarder; § 4. De Minister van Financiën of zijn gemachtigde kan, in bijzondere omstandigheden, andere betaalwijzen toestaan en de datum bepalen waarop de betaling uitwerking heeft." HOOFDSTUK 7. - Wijziging van het koninklijk besluit van 28 januari 2019Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 28/01/2019 pub. 31/01/2019 numac 2019010590 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit betreffende de uitvoering van het wetboek der registratie-, hypotheek- en griffierechten en het houden van de registers in de griffies van de hoven en rechtbanken sluiten betreffende de uitvoering van het wetboek der registratie-, hypotheek- en griffierechten en het houden van de registers in de griffies van de hoven en rechtbanken

Art. 17.In artikel 1, eerste lid, van het koninklijk besluit van 28 januari 2019Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 28/01/2019 pub. 31/01/2019 numac 2019010590 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit betreffende de uitvoering van het wetboek der registratie-, hypotheek- en griffierechten en het houden van de registers in de griffies van de hoven en rechtbanken sluiten betreffende de uitvoering van het wetboek der registratie-, hypotheek- en griffierechten en het houden van de registers in de griffies van de hoven en rechtbanken, worden de woorden "de ontvanger van het bevoegde kantoor Rechtszekerheid van de Algemene Administratie van de Patrimoniumdocumentatie" vervangen door de woorden "het bevoegde kantoor".

Art. 18.In artikel 8, eerste lid, van hetzelfde besluit worden de woorden "bankrekening van het bevoegde kantoor Rechtszekerheid van de Algemene Administratie van de Patrimoniumdocumentatie" vervangen door de woorden "financiële rekening van het bevoegde kantoor".

Art. 19.Artikel 9 van hetzelfde besluit wordt vervangen als volgt: "

Art. 9.De griffier maakt bij het begin van elke maand een boekhoudkundige staat op betreffende de opstel- en expeditierechten waarvan hij de betaling heeft ontvangen in de loop van de vorige maand. Een model van die staat is in bijlage bij dit besluit gevoegd.

Deze staat wordt opgemaakt in drie exemplaren. De griffier bewaart een ervan en maakt de twee andere over aan het kantoor bedoeld in artikel 1, eerste lid, binnen de eerste vijf werkdagen van elke maand.

De griffier betaalt de opstel- en expeditierechten op de financiële rekening van het bevoegde kantoor binnen de zeven werkdagen te rekenen van de verzending van het betalingsbericht.

Het kantoor bedoeld in artikel 1, eerste lid stuurt een exemplaar terug aan de griffier met vermelding van de door de administratie vastgestelde bedragen en van de inning ervan.

De griffier verbeurt een boete van 12,50 euro per dag vertraging in de mededeling van de boekhoudkundige staat en van de betaling van de rechten."

Art. 20.Artikel 12 van hetzelfde besluit wordt opgeheven.

Art. 21.In artikel 15 van hetzelfde besluit, worden de woorden "met de ontvanger Rechtszekerheid een afzonderlijke rekening houden, en" opgeheven.

Art. 22.In artikel 20 van hetzelfde besluit wordt de bepaling onder 1° opgeheven.

Art. 23.In hoofdstuk III, van hetzelfde besluit wordt afdeling VIII, die artikel 26 bevat, opgeheven. HOOFDSTUK 8. - Wijziging van het koninklijk besluit van 22 juli 2019Relevante gevonden documenten type wet prom. 22/12/1989 pub. 20/03/2009 numac 2009000181 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet op de bescherming van de gezinswoning sluiten0 tot vaststelling van de openingsuren van de kantoren van de Administratie Rechtszekerheid

Art. 24.In artikel 1 van het koninklijk besluit van 22 juli 2019Relevante gevonden documenten type wet prom. 22/12/1989 pub. 20/03/2009 numac 2009000181 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet op de bescherming van de gezinswoning sluiten0 tot vaststelling van de openingsuren van de kantoren van de Administratie Rechtszekerheid, worden de woorden ", op afspraak," ingevoegd tussen het woord "zijn" en het woord "open". HOOFDSTUK 9. - Inwerkingtreding en uitvoeringsbepaling

Art. 25.Dit besluit treedt in werking op 1 december 2021 met uitzondering van: 1° artikelen 8, g), en 11, die in werking treden op 1 april 2022;2° artikel 8, h), dat in werking treedt op 1 juli 2022;3° artikelen 7, c), en 8, c), die in werking treden op 1 augustus 2022;4° artikel 8, i), dat in werking treedt op 1 november 2022;5° artikelen 7, d) en h), 8, d), j), k), l) en o), 19, 21, 22 en 23, die in werking treden op 1 december 2022.

Art. 26.De minister bevoegd voor Financiën is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 23 november 2021.

FILIP Van Koningswege : De Minister van Financiën, V. VAN PETEGHEM

^