Etaamb.openjustice.be
Koninklijk Besluit van 21 december 2006
gepubliceerd op 29 december 2006

Koninklijk besluit tot bepaling van het jaarlijkse percentage bedoeld in artikel 3, tweede lid, van de wet van 3 december 2005 betreffende de uitkering van een inkomenscompensatievergoeding aan zelfstandigen die het slachtoffer zijn van hinder ten gevolge van werken op het openbaar domein voor het jaar 2007

bron
federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie
numac
2006011595
pub.
29/12/2006
prom.
21/12/2006
ELI
eli/besluit/2006/12/21/2006011595/staatsblad
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

21 DECEMBER 2006. - Koninklijk besluit tot bepaling van het jaarlijkse percentage bedoeld in artikel 3, tweede lid, van de wet van 3 december 2005 betreffende de uitkering van een inkomenscompensatievergoeding aan zelfstandigen die het slachtoffer zijn van hinder ten gevolge van werken op het openbaar domein voor het jaar 2007


ALBERT II, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet van 3 december 2005 betreffende de uitkering van een inkomenscompensatievergoeding aan zelfstandigen die het slachtoffer zijn van hinder ten gevolge van werken op het openbaar domein, inzonderheid op artikel 3, tweede lid;

Gelet op het advies van de Inspecteur van Financiën, gegeven op 1ste september 2006;

Gelet op de hoogdringendheid die gemotiveerd wordt door de noodzaak dat dit ontwerp vóór het einde van het jaar goedgekeurd en gepubliceerd wordt in het Belgisch Staatsblad, om de continuïteit van de toepassing van het financieringsstelsel, bedoeld in artikel 3 van de wet van 3 december 2005 betreffende de uitkering van een inkomenscompensatievergoeding aan zelfstandigen die het slachtoffer zijn van hinder ten gevolge van werken op het openbaar domein, te verzekeren;

Gelet op het advies nr. 41.807/1 van de Raad van State, gegeven op 5 december 2006 met toepassing van artikel 84, § 1, eerste lid, 2°, van de gecoördineerde wetten op de Raad van State;

Op de voordracht van Onze Minister van Middenstand, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.Het percentage van de berekeningbasis bedoeld in artikel 3, tweede lid, van de wet van 3 december 2005 betreffende de uitkering van een inkomenscompensatievergoeding aan zelfstandigen die het slachtoffer zijn van hinder ten gevolge van werken op het openbaar domein wordt voor het jaar 2007 vastgesteld op 0,125 %.

Art. 2.Dit besluit treedt in werking op 1 januari 2007.

Art. 3.Onze minister van Middenstand is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 21 december 20 06.

ALBERT Van Koningswege : De Minister van Middenstand, S. LARUELLE

^