Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de afkondigingen van 21 december 2006

Snelle toegang:

wet

type wet prom. 21/12/2006 pub. 29/12/2006 numac 2006014293 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie en federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Wet houdende omzetting van richtlijn 2004/52/EG van het Europees Parlement en de Raad van 29 april 2004 betreffende de interoperabiliteit van elektronische tolheffingssystemen voor het wegverkeer in de Gemeenschap type wet prom. 21/12/2006 pub. 16/08/2007 numac 2007000732 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet houdende diverse bepalingen met het oog op de oprichting van de ombudsdienst voor de postsector en tot wijziging van de wet van 13 juni 2005 betreffende de elektronische communicatie. - Duitse vertaling type wet prom. 21/12/2006 pub. 31/12/2007 numac 2007001040 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet houdende omzetting van richtlijn 2004/52/EG van het Europees Parlement en de Raad van 29 april 2004 betreffende de interoperabiliteit van elektronische tolheffingssystemen voor het wegverkeer in de Gemeenschap. - Duitse vertaling type wet prom. 21/12/2006 pub. 17/01/2007 numac 2007007002 bron ministerie van landsverdediging Wet tot vaststelling van het legercontingent voor het jaar 2007 type wet prom. 21/12/2006 pub. 23/01/2007 numac 2007011006 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Wet houdende diverse bepalingen met het oog op de oprichting van de ombudsdienst voor de postsector en tot wijziging van de wet van 13 juni 2005 betreffende de elektronische communicatie type wet prom. 21/12/2006 pub. 20/02/2007 numac 2007014071 bron federale overheidsdienst justitie, federale overheidsdienst binnenlandse zaken en federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Wet tot bekrachtiging van het koninklijk besluit van 30 september 2005 tot aanwijzing van de overtredingen per graad van de algemene reglementen genomen ter uitvoering van de wet betreffende de politie over het wegverkeer type wet prom. 21/12/2006 pub. 14/02/2007 numac 2007022150 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Wet houdende oprichting van Kamers van eerste aanleg en Kamers van beroep bij de Dienst voor geneeskundige evaluatie en controle van het RIZIV

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 21/12/2006 pub. 28/12/2006 numac 2006001038 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 22 december 2003 betreffende de eindejaarstoelage voor de leden van de openbare brandweerdiensten type koninklijk besluit prom. 21/12/2006 pub. 10/01/2007 numac 2006001047 bron federale overheidsdienst justitie en federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit houdende samenstelling van de selectiecommissie voor de mandaten van directeur binnen het commissariaat-generaal of een algemene directie van de federale politie type koninklijk besluit prom. 21/12/2006 pub. 28/12/2006 numac 2006001046 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit houdende de rechtspleging voor de Raad voor **** type koninklijk besluit prom. 21/12/2006 pub. 29/12/2006 numac 2006003599 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot wijziging van het KB/WIB 92 op het vlak van de bedrijfsvoorheffing, de roerende voorheffing en het minimum van de belastbare winst of baten van ondernemingen of beoefenaars van een vrij beroep type koninklijk besluit prom. 21/12/2006 pub. 03/01/2007 numac 2006003608 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 7 september 2004 tot bepaling van de vorm en de algemene voorwaarden van de door de Nationale Loterij georganiseerde openbare loterij « Euro Millions » type koninklijk besluit prom. 21/12/2006 pub. 05/01/2007 numac 2006003618 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot wijziging van het Wetboek van de belasting over de toegevoegde waarde type koninklijk besluit prom. 21/12/2006 pub. 28/12/2006 numac 2006010029 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 26 juni 2003 op de openbaarmaking van akten en stukken van verenigingen zonder winstoogmerk, van internationale verenigingen zonder winstoogmerk en van stichtingen type koninklijk besluit prom. 21/12/2006 pub. 28/12/2006 numac 2006011563 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 11 juli 2002 betreffende de algemene tariefstructuur en de basisprincipes en procedures inzake de tarieven voor de aansluiting op de distributienetten en het gebruik ervan, de ondersteunende diensten geleverd door de beheerders van deze netten en inzake de boekhouding van de beheerders van de distributienetten voor elektriciteit type koninklijk besluit prom. 21/12/2006 pub. 22/12/2006 numac 2006011565 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit tot vaststelling van de voorwaarden en de wijze van het sluiten van de collectieve verzekering tot dekking van de burgerrechtelijke aansprakelijkheid buiten overeenkomst van de organisaties die werken met vrijwilligers type koninklijk besluit prom. 21/12/2006 pub. 29/12/2006 numac 2006011595 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit tot bepaling van het jaarlijkse percentage bedoeld in artikel 3, tweede lid, van de wet van 3 december 2005 betreffende de uitkering van een inkomenscompensatievergoeding aan zelfstandigen die het slachtoffer zijn van hinder ten gevolge van werken op het openbaar domein voor het jaar 2007 type koninklijk besluit prom. 21/12/2006 pub. 12/01/2007 numac 2006012528 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg en federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot vaststelling van de rustdagen als vermindering van de arbeidsduur, toegekend aan de werklieden tewerkgesteld door de werkgevers die onder het Paritair Comité voor het bouwbedrijf ressorteren type koninklijk besluit prom. 21/12/2006 pub. 28/12/2006 numac 2006011571 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit houdende de algemeen bindendverklaring van de beslissing van 6 december 2006 inzake de billijke vergoeding verschuldigd voor de mededeling van fonogrammen in polyvalente zalen, jeugdhuizen en culturele centra evenals bij gelegenheid van tijdelijke activiteiten binnen en buiten, genomen door de commissie bedoeld in artikel 42 van de wet van 30 juni 1994 betreffende het auteursrecht en de naburige rechten type koninklijk besluit prom. 21/12/2006 pub. 28/12/2006 numac 2006011586 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit tot wijziging van de datum van inwerkingtreding van het koninklijk besluit van 1 april 2006 tot wijziging van het koninklijk besluit van 10 maart 1981 waarbij het Algemeen Reglement op de Elektrische Installaties voor de huishoudelijke installaties en sommige lijnen van transport en verdeling van elektrische energie bindend wordt verklaard en tot wijziging van artikel 276 van het Algemeen Reglement op de Elektrische Installaties type koninklijk besluit prom. 21/12/2006 pub. 29/12/2006 numac 2006021366 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot omvorming van de algemene verordening op de met het zegel gelijkgestelde taksen tot het uitvoeringsbesluit van het Wetboek diverse rechten en taksen, tot opheffing van het regentbesluit tot uitvoering van het Wetboek der zegelrechten en houdende verscheidene andere wijzigingen aan uitvoeringsbesluiten type koninklijk besluit prom. 21/12/2006 pub. 22/01/2007 numac 2006023231 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot vaststelling van de voorwaarden voor de bereiding, het in de handel brengen en het gebruik van gemedicineerde voeders type koninklijk besluit prom. 21/12/2006 pub. 29/12/2006 numac 2006023300 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 10 november 2006 tot uitvoering van de wet van 7 december 2005 tot opheffing van het eerste lid van artikel 76 en van het zesde lid van artikel 168 van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994 type koninklijk besluit prom. 21/12/2006 pub. 29/12/2006 numac 2006023398 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid 21 DECEMBER 2006 - Koninklijk besluit tot vaststelling van de grondslag voor de berekening van de tegemoetkomingen van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging voor de verstrekkingen van de tandheelkundigen type koninklijk besluit prom. 21/12/2006 pub. 04/01/2007 numac 2006023406 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit tot bepaling van het jaarlijkse percentage bedoeld in artikel 3, tweede lid, van de wet van 3 december 2005 betreffende de uitkering van een inkomenscompensatievergoeding aan zelfstandigen die het slachtoffer zijn van hinder ten gevolge van werken op het openbaar domein voor het jaar 2007 type koninklijk besluit prom. 21/12/2006 pub. 29/12/2006 numac 2006023409 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 20 juli 1971 houdende instelling van een uitkeringsverzekering en een moederschapsverzekering ten voordele van de zelfstandigen en de meewerkende echtgenoten type koninklijk besluit prom. 21/12/2006 pub. 17/01/2007 numac 2007000001 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot goedkeuring van de tweede wijziging van het tweede beheerscontract gesloten op 8 april 2003 tussen de Belgische Staat en A.S.T.R.I.D. type koninklijk besluit prom. 21/12/2006 pub. 18/01/2007 numac 2007000002 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit betreffende de vereisten inzake beroepsopleiding en -ervaring, de vereisten inzake psychotechnisch onderzoek voor het uitoefenen van een leidinggevende of uitvoerende functie in een bewakingsonderneming of interne bewakingsdienst en betreffende de erkenning van de opleidingen type koninklijk besluit prom. 21/12/2006 pub. 03/09/2007 numac 2007000774 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot wijziging van artikel 37bis van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994. - Duitse vertaling type koninklijk besluit prom. 21/12/2006 pub. 30/10/2007 numac 2007000895 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot omvorming van de algemene verordening op de met het zegel gelijkgestelde taksen tot het uitvoeringsbesluit van het Wetboek diverse rechten en taksen, tot opheffing van het regentbesluit tot uitvoering van het Wetboek der zegelrechten en houdende verscheidene andere wijzigingen aan uitvoeringsbesluiten. - Duitse vertaling type koninklijk besluit prom. 21/12/2006 pub. 12/01/2007 numac 2007003007 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot bepaling van het bedrag en de betalingsmodaliteiten van de monopolierente die de Nationale Loterij verschuldigd is aan de Staatsbegroting voor het jaar 2006 type koninklijk besluit prom. 21/12/2006 pub. 18/01/2007 numac 2007007001 bron ministerie van landsverdediging Koninklijk besluit tot wijziging van sommige bepalingen betreffende het statuut van de kandidaat-militairen type koninklijk besluit prom. 21/12/2006 pub. 02/02/2007 numac 2007007017 bron ministerie van landsverdediging Koninklijk besluit wijzigend het koninklijk besluit van 6 februari 2003 houdende de toekenning van een forfaitaire invaliditeit aan bepaalde oud-strijders van de oorlog 1940-1945 type koninklijk besluit prom. 21/12/2006 pub. 07/09/2007 numac 2007007025 bron ministerie van landsverdediging Koninklijk besluit met betrekking tot het ontslag van militairen van het reservekader type koninklijk besluit prom. 21/12/2006 pub. 02/02/2007 numac 2007009127 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit houdende integratie in niveau A van een bijzondere graad van het personeel van het Hoog Comité van Toezicht overgeheveld naar de Federale Overheidsdienst Justitie type koninklijk besluit prom. 21/12/2006 pub. 30/01/2007 numac 2007011001 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit tot regeling van de inwerkingtreding van de artikelen 124, 133, 2° en 3°, 134, 1°, 3° en 4° en 135, 1°, 2° en 4° van de wet van 20 juli 2006 houdende diverse bepalingen type koninklijk besluit prom. 21/12/2006 pub. 12/01/2007 numac 2007014007 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 1 december 1975 houdende algemeen reglement op de politie van het wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg type koninklijk besluit prom. 21/12/2006 pub. 15/01/2007 numac 2007022006 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van artikel 37bis van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994 type koninklijk besluit prom. 21/12/2006 pub. 15/01/2007 numac 2007022007 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 23 maart 1982 tot vaststelling van het persoonlijk aandeel van de rechthebbenden of van de tegemoetkoming van de verzekering voor geneeskundige verzorging in het honorarium voor bepaalde verstrekkingen type koninklijk besluit prom. 21/12/2006 pub. 15/01/2007 numac 2007022008 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van artikel 2, A, van de bijlage bij het koninklijk besluit van 14 september 1984 tot vaststelling van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen type koninklijk besluit prom. 21/12/2006 pub. 19/01/2007 numac 2007022022 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot benoeming van de leden van het College van gerechtelijk-geneeskundige Rechtspraak bij de Gerechtelijk-Geneeskundige Dienst type koninklijk besluit prom. 21/12/2006 pub. 09/02/2007 numac 2007022021 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu federaal agentschap voor de veiligheid van de voedselketen Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 6 december 1978 betreffende de bestrijding van de runderbrucellose en het koninklijk besluit van 30 april 1999 betreffende de veterinairrechtelijke voorschriften voor het intracommunautair verkeer van runderen en varkens type koninklijk besluit prom. 21/12/2006 pub. 23/02/2007 numac 2007022023 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu en federaal agentschap voor de veiligheid van de voedselketen Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 23 juni 1998 met betrekking tot de organisatie van een controle op de gehalten van sommige contaminanten in zuivelproducten type koninklijk besluit prom. 21/12/2006 pub. 25/01/2007 numac 2007022030 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 3 april 2003 houdende benoeming van de leden van de Nationale Raad voor Ziekenhuisvoorzieningen type koninklijk besluit prom. 21/12/2006 pub. 15/01/2007 numac 2007022028 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu en federaal agentschap voor de veiligheid van de voedselketen Koninklijk besluit betreffende de controle van de kwaliteit van de rauwe melk en de erkenning van de interprofessionele organismen type koninklijk besluit prom. 21/12/2006 pub. 15/01/2007 numac 2007022029 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit betreffende de beroepsbekwaamheid voor de uitoefening van zelfstandige activiteiten met betrekking tot fietsen en motorvoertuigen type koninklijk besluit prom. 21/12/2006 pub. 17/01/2007 numac 2007022032 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van de bijlagen I en II bij het koninklijk besluit van 12 oktober 2004 tot vaststelling van de voorwaarden waaronder de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen tegemoetkomt in de kosten van de magistrale bereidingen en daarmee gelijkgestelde producten type koninklijk besluit prom. 21/12/2006 pub. 17/01/2007 numac 2007022033 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van bijlage II bij het koninklijk besluit van 12 oktober 2004 tot vaststelling van de voorwaarden waaronder de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen tegemoetkomt in de kosten van de magistrale bereidingen en daarmee gelijkgestelde producten type koninklijk besluit prom. 21/12/2006 pub. 19/01/2007 numac 2007022037 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 14 juni 2006 houdende hernieuwing van mandaten en benoeming van leden van de Technische ziekenfondsraad, ingesteld bij de Dienst voor uitkeringen van het Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering type koninklijk besluit prom. 21/12/2006 pub. 17/01/2007 numac 2007022038 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 29 december 1997 houdende de voorwaarden waaronder de toepassing van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994, tot de zelfstandigen en de leden van de kloostergemeenschappen wordt verruimd type koninklijk besluit prom. 21/12/2006 pub. 19/01/2007 numac 2007022073 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging, wat de cumulatie van uitkeringen met een beroepsinkomen betreft, van het koninklijk besluit van 3 juli 1996 tot uitvoering van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994 type koninklijk besluit prom. 21/12/2006 pub. 24/01/2007 numac 2007022074 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot ontbinding van de administratieve cel « mijnwerkers » van de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid type koninklijk besluit prom. 21/12/2006 pub. 06/02/2007 numac 2007022103 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 28 augustus 2002 betreffende de responsabilisering van de verzekeringsinstellingen met betrekking tot het bedrag van hun administratiekosten type koninklijk besluit prom. 21/12/2006 pub. 06/02/2007 numac 2007022109 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit betreffende de integratie van de bijzondere graden van niveau 1 bij de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid van de provinciale en plaatselijke overheidsdiensten in de loopbaan van niveau A type koninklijk besluit prom. 21/12/2006 pub. 02/02/2007 numac 2007022110 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot toewijzing van een vakrichting aan de leidende ambtenaren van niveau A van de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid van de provinciale en plaatselijke overheidsdiensten type koninklijk besluit prom. 21/12/2006 pub. 23/03/2007 numac 2007022161 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit betreffende de beroepsbekwaamheid voor de uitoefening van zelfstandige activiteiten op het gebied van lichaamsverzorging, van opticien, dentaaltechnicus en begrafenisondernemer type koninklijk besluit prom. 21/12/2006 pub. 08/01/2007 numac 2007200004 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Koninklijk besluit tot uitvoering van artikel 14, laatste lid, van de wet van 20 december 2001 betreffende de schadeloosstelling van de leden van de Joodse Gemeenschap van België voor hun goederen die werden geplunderd of achtergelaten tijdens de oorlog 1940-1945 type koninklijk besluit prom. 21/12/2006 pub. 02/02/2009 numac 2009000034 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit houdende de rechtspleging voor de Raad voor ****. - **** vertaling type koninklijk besluit prom. 21/12/2006 pub. 09/09/2009 numac 2009000560 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit betreffende de vereisten inzake beroepsopleiding en -ervaring, de vereisten inzake psychotechnisch onderzoek voor het uitoefenen van een leidinggevende of uitvoerende functie in een bewakingsonderneming of interne bewakingsdienst en betreffende de erkenning van de opleidingen. - Officieuze coördinatie in het Duits type koninklijk besluit prom. 21/12/2006 pub. 20/06/2017 numac 2017012468 bron federaal agentschap voor de veiligheid van de voedselketen Koninklijk besluit tot vaststelling van de voorwaarden voor de bereiding, het in de handel brengen en het gebruik van gemedicineerde voeders. - Officieuze coördinatie in het Duits type koninklijk besluit prom. 21/12/2006 pub. 15/12/2021 numac 2021033627 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit tot vaststelling van de voorwaarden en de wijze van het sluiten van de collectieve verzekering tot dekking van de burgerrechtelijke aansprakelijkheid buiten overeenkomst van de organisaties die werken met vrijwilligers. - Duitse vertaling

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 21/12/2006 pub. 11/01/2007 numac 2006014296 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit tot erkenning van instellingen die scholingen van veiligheidsadviseur verstrekken en van een instelling die belast is met de materiële organisatie van de controletesten type ministerieel besluit prom. 21/12/2006 pub. 28/12/2006 numac 2006037080 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit houdende tijdelijke aanvullende maatregelen tot het behoud van de visbestanden in zee type ministerieel besluit prom. 21/12/2006 pub. 29/01/2007 numac 2007022042 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit tot toekenning van een erkenning of verlenging van de erkenning van weefselbanken type ministerieel besluit prom. 21/12/2006 pub. 07/02/2007 numac 2007200292 bron ministerie van het waalse gewest en waals ministerie van uitrusting en vervoer Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 03 van organisatieafdeling 11, programma's 02 en 03 van organisatieafdeling 12, programma 03 van organisatieafdeling 13, programma 02 van organisatieafdeling 15, programma 01 van organisatieafdeling 18, programma's 01, 03 en 06 van organisatieafdeling 30 en van programma 04 van organisatieafdeling 54 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2006 type ministerieel besluit prom. 21/12/2006 pub. 07/02/2007 numac 2007200315 bron ministerie van het waalse gewest Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 02 van organisatieafdeling 16 en programma 06 van organisatieafdeling 30 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2006 type ministerieel besluit prom. 21/12/2006 pub. 07/02/2007 numac 2007200316 bron ministerie van het waalse gewest Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma's 01 en 02 van organisatieafdelingen 16 en 31 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2006

arrest

type arrest prom. 21/12/2006 pub. 08/01/2007 numac 2006003621 bron commissie voor het bank-, financie- en assurantiewezen Besluit van de Commissie voor het Bank-, Financie- en Assurantiewezen tot wijziging van de lijst van kredietinstellingen waaraan in België een vergunning is verleend type arrest prom. 21/12/2006 pub. 31/01/2007 numac 2007200264 bron ministerie van het waalse gewest Besluit tot bepaling van de integrale voorwaarden betreffende kampeerterreinen met een capaciteit van minder dan 50 plaatsen

decreet

type decreet prom. 21/12/2006 pub. 28/12/2006 numac 2006027183 bron ministerie van het waalse gewest Decreet houdende de algemene ontvangstenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2007 type decreet prom. 21/12/2006 pub. 25/01/2007 numac 2007200177 bron ministerie van het waalse gewest Decreet houdende instemming met het samenwerkingsakkoord van 23 oktober 2006 tussen het Waalse Gewest en de Franse Gemeenschapscommissie tot wijziging van het decreet van de Franse Gemeenschap van 19 juli 1991 inzake bevordering van het toerisme en tot opheffing van het besluit van de Executieve van de Franse Gemeenschap van 1 oktober 1991 met het oog op het toevertrouwen van zekere opdrachten aan het "Office de Promotion du Tourisme" en op het delegeren van zekere bevoegdheden voor de toepassing van het decreet van 19 juli 1991 inzake bevordering van het toerisme type decreet prom. 21/12/2006 pub. 26/01/2007 numac 2007200225 bron ministerie van het waalse gewest Decreet tot wijziging van de artikelen L3341-1 tot L3341-13 van het Wetboek van de plaatselijke democratie en de decentralisatie betreffende de subsidies voor sommige investeringen van openbaar nut

beschikking

type beschikking prom. 21/12/2006 pub. 09/01/2007 numac 2006031649 bron gemeenschappelijke gemeenschapscommissie van het brussels hoofdstedelijk gewest Ordonnantie houdende goedkeuring van het samenwerkingsakkoord tussen het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie betreffende de sociale hulp aan de gezinnen in het kader van de liberalisatie van de elektriciteits- en gasmarkten, ondertekend te Brussel op 21 september 2006 type beschikking prom. 21/12/2006 pub. 11/01/2007 numac 2006031651 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Ordonnantie houdende goedkeuring van het Samenwerkingsakkoord tussen het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie betreffende de sociale hulp aan de gezinnen in het kader van de liberalisatie van de elektriciteits- en gasmarkten, ondertekend te Brussel op 21 september 2006

beschikking van het comite van ministers van de benelux economische unie

type beschikking van het comite van ministers van de benelux economische unie prom. 21/12/2006 pub. 03/08/2007 numac 2007009717 bron federale overheidsdienst justitie Beschikking van het Comité van Ministers van de Benelux Economische Unie tot benoeming van een plaatsvervangend rechter in het Benelux-Gerechtshof

besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering

type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 21/12/2006 pub. 17/01/2007 numac 2006031003 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende vaststelling van de quota voor groenstroomcertificaten voor het jaar 2007 en de volgende genomen in toepassing van artikel 28, § 2, derde lid, van de ordonnantie van 19 juli 2001 betreffende de organisatie van de elektriciteitsmarkt in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 21/12/2006 pub. 05/01/2007 numac 2006204247 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering houdende beslissing inzake de erkenningsdossiers van vier centra voor de validering van de vaardigheden in het kader van het samenwerkingsakkoord van 24 juli 2003 betreffende de bekrachtiging van de bevoegdheden op het gebied van de voortgezette beroepsopleiding, gesloten tussen de Franse Gemeenschap, het Waalse Gewest en de Franse Gemeenschapscommissie type besluit van de waalse regering prom. 21/12/2006 pub. 22/01/2007 numac 2007027019 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering betreffende de preventie van papierafval van reclamebladen

besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering

type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 21/12/2006 pub. 24/01/2007 numac 2007031022 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende de erkenning van de NV GROUP TEAMS als opdrachthouder voor effectenstudies type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 21/12/2006 pub. 24/01/2007 numac 2007031036 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende goedkeuring van de beslissing van de gemeente Sint-Lambrechts-Woluwe tot volledige opheffing van het bijzonder bestemmingsplan nr. 24 « Woluwedal » goedgekeurd bij koninklijk besluit van 16 juni 1975 type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 21/12/2006 pub. 26/03/2007 numac 2007031119 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende uitvoering van artikel 8, § 2, inzake peterschap, van de ordonnantie van 1 juli 1993 betreffende de bevordering van de economische expansie in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 21/12/2006 pub. 21/03/2007 numac 2007031123 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering waarbij het Brussels Instituut voor Milieubeheer ertoe gemachtigd wordt 342,5 contractuele personeelsleden in dienst te nemen of te houden om te voldoen aan uitzonderlijke en tijdelijke personeelsbehoeften type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 21/12/2006 pub. 11/07/2007 numac 2007031287 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende goedkeuring van de beslissing van de gemeente Evere tot gedeeltelijke opheffing van het bijzonder bestemmingsplan nr. 100 goedgekeurd bij koninklijk besluit van 20 september 1972

besluit van de regering van de duitstalige gemeenschap

type besluit van de regering van de duitstalige gemeenschap prom. 21/12/2006 pub. 06/03/2007 numac 2007033007 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Besluit van de Regering van de Duitstalige Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Regering van het Waalse Gewest van 11 mei 1995 betreffende de indienstneming van gesubsidieerde contractuelen door sommige openbare besturen en ermee gelijkgestelde werkgevers type besluit van de regering van de duitstalige gemeenschap prom. 21/12/2006 pub. 06/03/2007 numac 2007033009 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Besluit van de Regering van de Duitstalige Gemeenschap tot wijziging van het besluit van 20 december 2001 houdende toekenning van toelagen aan plaatselijke besturen die geco's tewerkstellen

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 21/12/2006 pub. 18/01/2007 numac 2007200112 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering tot goedkeuring van wijzigingen aan de statuten van de « SA SOFIPOLE » type besluit van de waalse regering prom. 21/12/2006 pub. 24/01/2007 numac 2007200170 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 4 juli 2002 betreffende de procedure en diverse maatregelen voor de uitvoering van het decreet van 11 maart 1999 betreffende de milieuvergunning type besluit van de waalse regering prom. 21/12/2006 pub. 30/01/2007 numac 2007200249 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 29 januari 2004 houdende het algemeen reglement van de loketten en tot uitvoering van artikel 178.1. van de Waalse Huisvestingscode type besluit van de waalse regering prom. 21/12/2006 pub. 31/01/2007 numac 2007200265 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering tot bepaling van de sectorale voorwaarden betreffende kampeerterreinen met een capaciteit van 50 plaatsen of meer type besluit van de waalse regering prom. 21/12/2006 pub. 30/01/2007 numac 2007200263 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 4 juli 2002 tot bepaling van de lijst van de aan een milieueffectstudie onderworpen projecten en van de ingedeelde installaties en activiteiten en verschillende besluiten van de Waalse Regering tot bepaling van de sectorale en integrale voorwaarden type besluit van de waalse regering prom. 21/12/2006 pub. 31/01/2007 numac 2007200267 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering tot bepaling van de integrale voorwaarden betreffende statische transformatoren van elektriciteit met een nominaal vermogen gelijk aan 100 kVA of meer en lager dan 1 500 kVA type besluit van de waalse regering prom. 21/12/2006 pub. 31/01/2007 numac 2007200266 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering tot bepaling van de integrale en sectorale voorwaarden betreffende het houden van paardachtigen type besluit van de waalse regering prom. 21/12/2006 pub. 31/01/2007 numac 2007200270 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering tot bepaling van de integrale voorwaarden betreffende de maneges met één of meer banen en een totaaloppervlakte van 2 000 m2 of minder type besluit van de waalse regering prom. 21/12/2006 pub. 31/01/2007 numac 2007200271 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering tot bepaling van de integrale voorwaarden betreffende kleinhandel in vlees en vleeswaren gekoppeld aan de bereiding van vleeswaren type besluit van de waalse regering prom. 21/12/2006 pub. 31/01/2007 numac 2007200295 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 9 december 2004 tot aanwijzing van een bijzonder commissaris bij de openbare huisvestingsmaatschappij "La Maison liégeoise, SC" type besluit van de waalse regering prom. 21/12/2006 pub. 31/01/2007 numac 2007200294 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 3 februari 2005 tot aanwijzing van een bijzonder commissaris bij de openbare huisvestingsmaatschappij "Le Foyer hensitois, SC", te Hensies type besluit van de waalse regering prom. 21/12/2006 pub. 31/01/2007 numac 2007200269 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering tot bepaling van de sectorale voorwaarden betreffende de installaties voor de bereiding of conservering door snijding, koken, appertisatie, diepvriezen, bevriezing, vriesdroging, ontwatering, zouten, droging, pekelen en roken, met uitzondering van melkproducten en vette stoffen maar met inbegrip van voedermiddelen voor huisdieren en van vleesproducten waarvan de productie- of bewaarcapaciteit van de eindproducten groter is dan 2 t/dag type besluit van de waalse regering prom. 21/12/2006 pub. 31/01/2007 numac 2007200268 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering tot bepaling van de integrale voorwaarden betreffende de installaties voor de bereiding of conservering door snijding, koken, appertisatie, diepvriezen, bevriezing, vriesdroging, ontwatering, zouting, droging, pekelen en roken, met uitzondering van melkproducten en vette stoffen maar met inbegrip van voedermiddelen voor huisdieren en van vleesproducten waarvan de productie- of bewaarcapaciteit van de eindproducten groter is dan 2 t/dag type besluit van de waalse regering prom. 21/12/2006 pub. 31/01/2007 numac 2007200296 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering tot aanwijzing van een bijzondere commissaris bij de openbare huisvestingsmaatschappij "Notre Maison" SC, te Charleroi type besluit van de waalse regering prom. 21/12/2006 pub. 31/01/2007 numac 2007200333 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 16 december 2004 tot aanwijzing van een bijzonder commissaris bij de openbare huisvestingsmaatschappij "Les Habitations sociales de Binche et Environs SC", te Binche type besluit van de waalse regering prom. 21/12/2006 pub. 16/03/2007 numac 2007200795 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering tot uitvoering van het decreet van 1 april 2004 betreffende de erkenning en de subsidiëring van de instellingen voor maatschappelijke integratie en inschakeling in het arbeidsproces en van de bedrijven voor vorming door arbeid

omzendbrief

type omzendbrief prom. 21/12/2006 pub. 28/12/2006 numac 2006014289 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministeriële omzendbrief betreffende de voorwaarden voor de behandeling van de subsidieaanvragen voor het jaar 2006 voor intermodale transporteenheden , die op het Belgisch grondgebied van het spoorwegverkeer gebruik maken, alsook de regels voor de coëfficiëntberekening en betalingswijze van bovengenoemde subsidie

erratum

type erratum prom. 21/12/2006 pub. 23/02/2007 numac 2007000178 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit betreffende de vereisten inzake beroepsopleiding en -ervaring, de vereisten inzake psychotechnisch onderzoek voor het uitoefenen van een leidinggevende of uitvoerende functie in een bewakingsonderneming of interne bewakingsdienst en betreffende de erkenning van de opleidingen. - Erratum type erratum prom. 21/12/2006 pub. 27/06/2007 numac 2007000639 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit betreffende de vereisten inzake beroepsopleiding en -ervaring, de vereisten inzake psychotechnisch onderzoek voor het uitoefenen van een leidinggevende of uitvoerende functie in een bewakingsonderneming of interne bewakingsdienst en betreffende de erkenning van de opleidingen. Erratum type erratum prom. 21/12/2006 pub. 17/01/2007 numac 2007022031 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 10 november 2006 tot uitvoering van de wet van 7 december 2005 tot opheffing van het eerste lid van artikel 76 en van het zesde lid van artikel 168 van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994. - Erratum

document

type document prom. 21/12/2006 pub. 19/04/2007 numac 2007033012 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Besluit van de Regering houdende rangschikking van de gevel van het huis gelegen Nispert 51 te Eupen als monument en van de ingang met schoorsteen, balken en trapopgang als ensemble

erratum

type erratum prom. 21/12/2006 pub. 30/11/2007 numac 2007203451 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 4 juli 2002 tot bepaling van de lijst van de aan een milieueffectstudie onderworpen projecten en van de ingedeelde installaties en activiteiten en verschillende besluiten van de Waalse Regering tot bepaling van de sectorale en integrale voorwaarden. - Erratum
^