Etaamb.openjustice.be
Koninklijk Besluit van 05 november 2012
gepubliceerd op 14 november 2012

Koninklijk besluit tot bepaling van de retributie voor het examen afgenomen en beoordeeld door de Federale Overheidsdienst Mobiliteit en Vervoer voor het bekomen van het bekwaamheidattest bewakingsagent - begeleiding van uitzonderlijke voertuigen

bron
federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer
numac
2012014498
pub.
14/11/2012
prom.
05/11/2012
ELI
eli/besluit/2012/11/05/2012014498/staatsblad
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
links
Raad van State (chrono)
Document Qrcode

5 NOVEMBER 2012. - Koninklijk besluit tot bepaling van de retributie voor het examen afgenomen en beoordeeld door de Federale Overheidsdienst Mobiliteit en Vervoer voor het bekomen van het bekwaamheidattest bewakingsagent - begeleiding van uitzonderlijke voertuigen


ALBERT II, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet betreffende de politie over het wegverkeer, gecoördineerd op 16 maart 1968, artikel 1, tweede en derde lid, gewijzigd bij de wetten van 21 juni 1985 en 28 april 2010;

Gelet op de programmawet (I) van 27 december 2006, artikel 345;

Gelet op het voorafgaand onderzoek met betrekking tot de noodzaak om een effectbeoordeling uit te voeren, waarin besloten wordt dat een effectbeoordeling niet vereist is;

Gelet op de omstandigheid dat de gewestregeringen bij het ontwerpen van dit besluit betrokken zijn;

Gelet op het advies van de Inspecteur van Financiën, gegeven op 13 februari 2012;

Gelet op de akkoordbevinding van de Minister van Begroting, gegeven op 16 april 2012;

Gelet op advies 51.136/4 van de Raad van State, gegeven op 2 mei 2012, met toepassing van artikel 84, § 1, eerste lid, 1°, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973;

Overwegende de wet van 10 april 1990Relevante gevonden documenten type wet prom. 10/04/1990 pub. 08/04/2000 numac 2000000153 bron ministerie van binnenlandse zaken Wet op de bewakingsondernemingen, de beveiligingsondernemingen en de interne bewakingsdiensten . - Duitse vertaling sluiten tot regeling van de private en bijzondere veiligheid, artikel 1, § 1, 8°, ingevoegd bij de wet van 28 april 2010 en artikel 6, 5°, gewijzigd door de wet van 7 mei 2004;

Overwegende het koninklijk besluit van 21 december 2006Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 21/12/2006 pub. 09/09/2009 numac 2009000560 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit betreffende de vereisten inzake beroepsopleiding en -ervaring, de vereisten inzake psychotechnisch onderzoek voor het uitoefenen van een leidinggevende of uitvoerende functie in een bewakingsonderneming of interne bewakingsdienst en betreffende de erkenning van de opleidingen. - Officieuze coördinatie in het Duits type koninklijk besluit prom. 21/12/2006 pub. 18/01/2007 numac 2007000002 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit betreffende de vereisten inzake beroepsopleiding en -ervaring, de vereisten inzake psychotechnisch onderzoek voor het uitoefenen van een leidinggevende of uitvoerende functie in een bewakingsonderneming of interne bewakingsdienst en betreffende de erkenning van de opleidingen type koninklijk besluit prom. 21/12/2006 pub. 29/12/2006 numac 2006023300 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 10 november 2006 tot uitvoering van de wet van 7 december 2005 tot opheffing van het eerste lid van artikel 76 en van het zesde lid van artikel 168 van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994 type koninklijk besluit prom. 21/12/2006 pub. 29/12/2006 numac 2006021366 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot omvorming van de algemene verordening op de met het zegel gelijkgestelde taksen tot het uitvoeringsbesluit van het Wetboek diverse rechten en taksen, tot opheffing van het regentbesluit tot uitvoering van het Wetboek der zegelrechten en houdende verscheidene andere wijzigingen aan uitvoeringsbesluiten type koninklijk besluit prom. 21/12/2006 pub. 29/12/2006 numac 2006011595 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit tot bepaling van het jaarlijkse percentage bedoeld in artikel 3, tweede lid, van de wet van 3 december 2005 betreffende de uitkering van een inkomenscompensatievergoeding aan zelfstandigen die het slachtoffer zijn van hinder ten gevolge van werken op het openbaar domein voor het jaar 2007 type koninklijk besluit prom. 21/12/2006 pub. 15/01/2007 numac 2007022028 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu en federaal agentschap voor de veiligheid van de voedselketen Koninklijk besluit betreffende de controle van de kwaliteit van de rauwe melk en de erkenning van de interprofessionele organismen type koninklijk besluit prom. 21/12/2006 pub. 28/12/2006 numac 2006011563 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 11 juli 2002 betreffende de algemene tariefstructuur en de basisprincipes en procedures inzake de tarieven voor de aansluiting op de distributienetten en het gebruik ervan, de ondersteunende diensten geleverd door de beheerders van deze netten en inzake de boekhouding van de beheerders van de distributienetten voor elektriciteit sluiten betreffende de vereisten inzake beroepsopleiding en ervaring, de vereisten inzake psychotechnisch onderzoek voor het uitoefenen van een leidinggevende of uitvoerende functie in een bewakingsonderneming of interne bewakingsdienst en betreffende de erkenning van de opleidingen, artikel 3, 16°, gewijzigd door het koninklijk besluit van 13 oktober 2011, artikel 21bis, 4°, gewijzigd door het koninklijk besluit van 13 oktober 2011, artikel 51 gewijzigd door de koninklijk besluiten van 7 juli 2008 en 13 oktober 2011 en artikel 52, gewijzigd door het koninklijk besluit van 13 oktober 2011;

Overwegende het koninklijk besluit van 2 juni 2010Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 02/06/2010 pub. 14/06/2010 numac 2010014111 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit betreffende het wegverkeer van uitzonderlijke voertuigen sluiten betreffende het wegverkeer van uitzonderlijke voertuigen, artikel 41;

Op de voordracht van de Minister van Binnenlandse Zaken en van de Staatssecretaris voor Mobiliteit, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.Het examen betreffende het vak bedoeld in artikel 21bis, 4°, van het koninklijk besluit van 21 december 2006Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 21/12/2006 pub. 09/09/2009 numac 2009000560 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit betreffende de vereisten inzake beroepsopleiding en -ervaring, de vereisten inzake psychotechnisch onderzoek voor het uitoefenen van een leidinggevende of uitvoerende functie in een bewakingsonderneming of interne bewakingsdienst en betreffende de erkenning van de opleidingen. - Officieuze coördinatie in het Duits type koninklijk besluit prom. 21/12/2006 pub. 18/01/2007 numac 2007000002 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit betreffende de vereisten inzake beroepsopleiding en -ervaring, de vereisten inzake psychotechnisch onderzoek voor het uitoefenen van een leidinggevende of uitvoerende functie in een bewakingsonderneming of interne bewakingsdienst en betreffende de erkenning van de opleidingen type koninklijk besluit prom. 21/12/2006 pub. 29/12/2006 numac 2006023300 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 10 november 2006 tot uitvoering van de wet van 7 december 2005 tot opheffing van het eerste lid van artikel 76 en van het zesde lid van artikel 168 van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994 type koninklijk besluit prom. 21/12/2006 pub. 29/12/2006 numac 2006021366 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot omvorming van de algemene verordening op de met het zegel gelijkgestelde taksen tot het uitvoeringsbesluit van het Wetboek diverse rechten en taksen, tot opheffing van het regentbesluit tot uitvoering van het Wetboek der zegelrechten en houdende verscheidene andere wijzigingen aan uitvoeringsbesluiten type koninklijk besluit prom. 21/12/2006 pub. 29/12/2006 numac 2006011595 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit tot bepaling van het jaarlijkse percentage bedoeld in artikel 3, tweede lid, van de wet van 3 december 2005 betreffende de uitkering van een inkomenscompensatievergoeding aan zelfstandigen die het slachtoffer zijn van hinder ten gevolge van werken op het openbaar domein voor het jaar 2007 type koninklijk besluit prom. 21/12/2006 pub. 15/01/2007 numac 2007022028 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu en federaal agentschap voor de veiligheid van de voedselketen Koninklijk besluit betreffende de controle van de kwaliteit van de rauwe melk en de erkenning van de interprofessionele organismen type koninklijk besluit prom. 21/12/2006 pub. 28/12/2006 numac 2006011563 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 11 juli 2002 betreffende de algemene tariefstructuur en de basisprincipes en procedures inzake de tarieven voor de aansluiting op de distributienetten en het gebruik ervan, de ondersteunende diensten geleverd door de beheerders van deze netten en inzake de boekhouding van de beheerders van de distributienetten voor elektriciteit sluiten betreffende de vereisten inzake beroepsopleiding en -ervaring, de vereisten inzake psychotechnisch onderzoek voor het uitoefenen van een leidinggevende of uitvoerende functie in een bewakingsonderneming of interne bewakingsdienst en betreffende de erkenning van de opleidingen, afgenomen en beoordeeld door de Federale Overheidsdienst Mobiliteit en Vervoer conform artikel 51 van hetzelfde besluit, maakt het voorwerp uit van een retributie van 70 euro, te betalen op de rekening 679-2003923-97 van de Federale Overheidsdienst Mobiliteit en Vervoer.

Het bedrag wordt elk jaar op 1 januari automatisch aangepast in functie van de evolutie van de gezondheidsindex van de maand november van het voorgaande jaar.

Bij het indexeren wordt het resultaat in voorkomend geval verhoogd met ten hoogste 0,50 euro of verminderd met ten hoogste 0,49 euro om een geheel getal te verkrijgen.

De krachtens de vorige leden verschuldigde retributies worden aangewend ten behoeve van het Fonds betreffende de organisatie van het verkeer van uitzonderlijk vervoer ingesteld bij artikel 345 van de programmawet (I) van 27 december 2006.

Art. 2.De minister bevoegd voor Binnenlandse Zaken en de minister bevoegd voor Wegverkeer zijn, ieder wat hem betreft, belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Marseille, 5 november 2012.

ALBERT Van Koningswege : De Minister van Binnenlandse zaken, Mevr. J. MILQUET De Staatssecretaris voor Mobiliteit, M. WATHELET

^