Etaamb.openjustice.be
Koninklijk Besluit van 21 december 2006
gepubliceerd op 28 december 2006

Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 11 juli 2002 betreffende de algemene tariefstructuur en de basisprincipes en procedures inzake de tarieven voor de aansluiting op de distributienetten en het gebruik ervan, de ondersteunende diensten geleverd door de beheerders van deze netten en inzake de boekhouding van de beheerders van de distributienetten voor elektriciteit

bron
federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie
numac
2006011563
pub.
28/12/2006
prom.
21/12/2006
ELI
eli/besluit/2006/12/21/2006011563/staatsblad
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

21 DECEMBER 2006. - Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 11 juli 2002 betreffende de algemene tariefstructuur en de basisprincipes en procedures inzake de tarieven voor de aansluiting op de distributienetten en het gebruik ervan, de ondersteunende diensten geleverd door de beheerders van deze netten en inzake de boekhouding van de beheerders van de distributienetten voor elektriciteit


ALBERT II, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet van 29 april 1999 betreffende de organisatie van de elektriciteitsmarkt, inzonderheid op de artikelen 12quinquies, 2° en 12octies, ingevoegd bij de wet van 1 juni 2005;

Gelet op het koninklijk besluit van 11 juli 2002 betreffende de algemene tariefstructuur en de basisprincipes en procedures inzake de tarieven voor de aansluiting op de distributienetten en het gebruik ervan, de ondersteunende diensten geleverd door de beheerders van deze netten en inzake de boekhouding van de beheerders van de distributienetten voor elektriciteit;

Gelet op het voorstel van de Commissie voor de Regulering van de Elektriciteit en het Gas;

Gelet op het advies van de inspecteur van Financiën, gegeven op 10 oktober 2006;

Gelet op de akkoordbevinding van Onze Minister van Begroting van 13 oktober 2006;

Gelet op advies 41.596/3 van de Raad van State, gegeven op 21 november 2006, met toepassing van artikel 84, § 1, eerste lid, 1°, van de gecoördineerde wetten op de Raad van State;

Op de voordracht van Onze Minister van Energie, en op advies van Onze in Raad vergaderde Ministers, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.Artikel 1 van het koninklijk besluit van 11 juli 2002 betreffende de algemene tariefstructuur en de basisprincipes en procedures inzake de tarieven voor de aansluiting op de distributienetten en het gebruik ervan, de ondersteunende diensten geleverd door de beheerders van deze netten en inzake de boekhouding van de beheerders van de distributienetten voor elektriciteit wordt aangevuld als volgt : « 33° : tariefperiode : de periodes tijdens de dag, de nacht en uitsluitend de nacht waarbinnen een respectievelijk tarief van toepassing is voor het verbruik van de eindafnemer aangesloten op het distributienet; 34° : weekend : de periode tussen zaterdag 00.00 uur tot zondag 24.00 uur; »

Art. 2.In hetzelfde besluit wordt een artikel 6bis in gevoegd, luidend als volgt : « Inzake de tarieven bedoeld in de artikelen 5, § 1, 1° en 6, § 1, 2°, van dit besluit, neemt de distributienetbeheerder de nodige maatregelen zodat het elektriciteitsverbruik van elke eindafnemer aangesloten op het distributienet die over een tweevoudige uurmeter beschikt, gedurende het weekend op de nachtteller van de tweevoudige uurmeter wordt geregistreerd en bijgevolg gefactureerd wordt overeenkomstig het tarief geldend tijdens de tariefperiode nacht.

Het is de distributienetbeheerders, noch de leveranciers toegelaten de eventuele nadelen van de registratie van het elektriciteitsverbruik gedurende het weekend op de nachtmeter, te verhalen op eindafnemers op laagspanning met een enkelvoudige uurmeter. »

Art. 3.Dit besluit treedt in werking op 1 januari 2007.

Art. 4.Onze Minister van Energie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 21 december 2006.

ALBERT Van Koningswege : De Minister van Energie, M. VERWILGHEN

^