Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de publicaties van 28 december 2006

Snelle toegang:

wet

type wet prom. -- pub. 28/12/2006 numac 2006003604 bron commissie voor het bank-, financie- en assurantiewezen Toestemming voor fusie tussen kredietinstellingen of tussen dergelijke instellingen en andere in de financiële sector bedrijvige instellingen Overeenkomstig artikel 30 van de wet van 22 maart 1993 heeft het Directiecomité van de Commissie vo(...) type wet prom. 27/12/2006 pub. 28/12/2006 numac 2006021363 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Wet houdende diverse bepalingen (1) type wet prom. 27/12/2006 pub. 28/12/2006 numac 2006021365 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Wet houdende diverse bepalingen (1)

programmawet

type programmawet prom. 27/12/2006 pub. 28/12/2006 numac 2006021364 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Programmawet (1) type programmawet prom. 27/12/2006 pub. 28/12/2006 numac 2006021362 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Programmawet (1)

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 07/12/2006 pub. 28/12/2006 numac 2006000971 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de officiële Duitse vertaling van het ministerieel besluit van 4 juli 2006 tot vaststelling van de voorwaarden waaraan de installatie van een rookafzuigsysteem of een verluchtingssysteem moet voldoen in openbare plaatsen type koninklijk besluit prom. 10/11/2006 pub. 28/12/2006 numac 2006001025 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 15 juni 2005 houdende de toekenning van de jaarlijkse bijdrage aan de NV A.S.T.R.I.D. type koninklijk besluit prom. 10/11/2006 pub. 28/12/2006 numac 2006001026 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 4 juli 2004 houdende de toekenning van de jaarlijkse bijdrage aan de NV A.S.T.R.I.D. type koninklijk besluit prom. 21/12/2006 pub. 28/12/2006 numac 2006001038 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 22 december 2003 betreffende de eindejaarstoelage voor de leden van de openbare brandweerdiensten type koninklijk besluit prom. -- pub. 28/12/2006 numac 2006001039 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Hoofdcommissaris van politie. - Hernieuwing van het mandaat Bij koninklijk besluit d.d. 8 december 2006 wordt de aanwijzing van de heer Legros, Jean-Pol, tot korpschef van de lokale politie van de politiezone Florennes/Walcourt, met ingang van type koninklijk besluit prom. 20/12/2006 pub. 28/12/2006 numac 2006001041 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot wijziging, als gevolg van de toetreding van **** en **** tot de **** ****, van het koninklijk besluit van 8 oktober 1981 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen en van het koninklijk besluit van 25 april 2004 tot wijziging van het koninklijk besluit van 8 oktober 1981 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen type koninklijk besluit prom. 21/12/2006 pub. 28/12/2006 numac 2006001046 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit houdende de rechtspleging voor de Raad voor **** type koninklijk besluit prom. 19/12/2006 pub. 28/12/2006 numac 2006003595 bron federale overheidsdienst financien en federale overheidsdienst budget en beheerscontrole Koninklijk besluit betreffende de toewijzing in 2006 van bepaalde niet-fiscale ontvangsten aan het Zilverfonds type koninklijk besluit prom. 21/12/2006 pub. 28/12/2006 numac 2006010029 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 26 juni 2003 op de openbaarmaking van akten en stukken van verenigingen zonder winstoogmerk, van internationale verenigingen zonder winstoogmerk en van stichtingen type koninklijk besluit prom. -- pub. 28/12/2006 numac 2006010051 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde Bij koninklijke besluiten van 13 juli 2006 : - is aan Mevr. Beghin, C., op haar verzoek, ontslag verleend uit haar ambt van adjunct-secretaris bij het parket van de procureur des Konings bij de rechtbank van eerste aanleg te Dit besluit heeft uitwerking met ingang van 1 september 2002; - is aan de heer Freteur, P., op z(...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 28/12/2006 numac 2006010052 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde. - Gerechtsdeurwaarders Bij koninklijk besluit van 15 december 2006 is de heer Wouters, J., kandidaat-gerechtsdeurwaarder, benoemd tot gerechtsdeurwaarder. Hij zal in het gerechtelijk arrondissement Mechelen zijn ambt uitoef Het beroep tot nietigverklaring van de voormelde akte met individuele strekking kan voor de afdelin(...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 28/12/2006 numac 2006010054 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde Bij koninklijke besluiten van 15 december 2006 : - is de heer Vlieghe, X., rechter in de arbeidsrechtbank te Bergen, benoemd tot raadsheer in het arbeidshof te Bergen; - is Mevr. Karadsheh, D., gerechtelijk stagiair voor Zij wordt aangewezen om haar ambt waar te nemen in de rechtbanken van eerste aanleg te Brussel en t(...) type koninklijk besluit prom. 21/12/2006 pub. 28/12/2006 numac 2006011563 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 11 juli 2002 betreffende de algemene tariefstructuur en de basisprincipes en procedures inzake de tarieven voor de aansluiting op de distributienetten en het gebruik ervan, de ondersteunende diensten geleverd door de beheerders van deze netten en inzake de boekhouding van de beheerders van de distributienetten voor elektriciteit type koninklijk besluit prom. 06/12/2006 pub. 28/12/2006 numac 2006011568 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit tot aanvaarding van het ontslag en tot benoeming van een lid van de Commissie voor Verzekeringen type koninklijk besluit prom. 21/12/2006 pub. 28/12/2006 numac 2006011571 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit houdende de algemeen bindendverklaring van de beslissing van 6 december 2006 inzake de billijke vergoeding verschuldigd voor de mededeling van fonogrammen in polyvalente zalen, jeugdhuizen en culturele centra evenals bij gelegenheid van tijdelijke activiteiten binnen en buiten, genomen door de commissie bedoeld in artikel 42 van de wet van 30 juni 1994 betreffende het auteursrecht en de naburige rechten type koninklijk besluit prom. 21/12/2006 pub. 28/12/2006 numac 2006011586 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit tot wijziging van de datum van inwerkingtreding van het koninklijk besluit van 1 april 2006 tot wijziging van het koninklijk besluit van 10 maart 1981 waarbij het Algemeen Reglement op de Elektrische Installaties voor de huishoudelijke installaties en sommige lijnen van transport en verdeling van elektrische energie bindend wordt verklaard en tot wijziging van artikel 276 van het Algemeen Reglement op de Elektrische Installaties type koninklijk besluit prom. 05/12/2006 pub. 28/12/2006 numac 2006014286 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit waarbij de onmiddellijke inbezitneming van sommige percelen nodig voor de aanleg van een derde en vierde spoor, gelegen op het grondgebied van de gemeente Eigenbrakel van algemeen nut wordt verklaard type koninklijk besluit prom. 10/11/2006 pub. 28/12/2006 numac 2006023317 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 9 februari 1964 betreffende de vijfjaarlijkse prijzen der geneeskundige wetenschappen type koninklijk besluit prom. 06/12/2006 pub. 28/12/2006 numac 2006023345 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot toekenning van een toelage aan de VZW van Luxemburgs recht "Collaboration internationale des Praticiens et Intervenants en Qualité-Santé" en tot vaststelling van de voorwaarden voor de toekenning van deze toelage type koninklijk besluit prom. 19/12/2006 pub. 28/12/2006 numac 2006204107 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 9 juni 1999 houdende uitvoering van de wet van 30 april 1999 betreffende de tewerkstelling van buitenlandse werknemers naar aanleiding van de toetreding tot de **** **** van **** en **** type koninklijk besluit prom. 03/12/2006 pub. 28/12/2006 numac 2006204108 bron federale overheidsdienst justitie en federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 16 maart 2001 betreffende de verloven en de afwezigheden toegestaan aan sommige personeelsleden van de diensten die de Rechterlijke Macht terzijde staan

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. -- pub. 28/12/2006 numac 2006010053 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde. - Notariaat Bij ministerieel besluit van 19 december 2006 is het verzoek tot associatie van de heer De Roeck, J., notaris ter standplaats Deurne, en van de heer De Roeck, G., kandidaat-notaris, om de associatie « De Roeck & De heer De Roeck, G., wordt aangesteld als geassocieerd notaris ter standplaats Deurne. Het bero(...) type ministerieel besluit prom. 30/11/2006 pub. 28/12/2006 numac 2006014279 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit houdende de toelating tot ingebruikneming van een nieuwe spoorlijn van het conventionele trans-Europése spoorwegsysteem « Lijn 35/2 : Bocht van Leuven » type ministerieel besluit prom. 30/11/2006 pub. 28/12/2006 numac 2006014278 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit houdende de toelating tot ingebruikneming van een nieuwe spoorlijn van het conventionele trans-Europese spoorwegsysteem « Lijn 36N Brussel Noord - Leuven » type ministerieel besluit prom. 07/12/2006 pub. 28/12/2006 numac 2006014280 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit houdende de toelating tot ingebruikneming van het subsysteem rollend materieel op een deel van het Infrabel spoorwegnet, « Locomotieven T4000 », « Dubbeldeksrijtuigen » en « Dubbeldeksrijtuigen met stuurpost » van de Luxemburgse spoorwegen type ministerieel besluit prom. 07/12/2006 pub. 28/12/2006 numac 2006023335 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit houdende de erkenning van ziekenhuisdiensten voor de opleiding van huisartsen type ministerieel besluit prom. 07/12/2006 pub. 28/12/2006 numac 2006023334 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit houdende erkenning van stagemeesters in de huisartsgeneeskunde type ministerieel besluit prom. 07/12/2006 pub. 28/12/2006 numac 2006023338 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit houdende de erkenning van ziekenhuisdiensten voor de opleiding van huisartsen type ministerieel besluit prom. 07/12/2006 pub. 28/12/2006 numac 2006023339 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit houdende de erkenning van ziekenhuisdiensten voor de opleiding van huisartsen type ministerieel besluit prom. 07/12/2006 pub. 28/12/2006 numac 2006023340 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit houdende de erkenning van ziekenhuisdiensten voor de opleiding van huisartsen type ministerieel besluit prom. 12/12/2006 pub. 28/12/2006 numac 2006023357 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Ministerieel besluit houdende benoeming van de leden van de plenaire vergadering van het Raadgevend Comité voor de pensioensector type ministerieel besluit prom. 21/12/2006 pub. 28/12/2006 numac 2006037080 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit houdende tijdelijke aanvullende maatregelen tot het behoud van de visbestanden in zee

arrest

type arrest prom. 14/12/2006 pub. 28/12/2006 numac 2006003603 bron commissie voor het bank-, financie- en assurantiewezen Besluit van de Commissie voor het Bank, Financie- en Assurantiewezen tot wijziging van de lijst van de kredietinstellingen die onder het recht van een andere lidstaat van de Europese Economische Ruimte ressorteren en een in België geregistreerd bijkantoor hebben type arrest prom. 12/12/2006 pub. 28/12/2006 numac 2006003605 bron commissie voor het bank-, financie- en assurantiewezen Besluit van de Commissie voor het Bank-, Financie- en Assurantiewezen tot wijziging van de lijst van beleggingsondernemingen waaraan in België een vergunning is verleend type arrest prom. -- pub. 28/12/2006 numac 2006204017 bron arbitragehof Uittreksel uit arrest nr. 193/2006 van 5 december 2006 Rolnummer 3887 In zake : het beroep tot vernietiging van artikel 62 van de wet van 20 juli 2005 houdende diverse bepalingen, ing(...) Het Arbitragehof, samengesteld uit de voorzitters M. Melchior en A. Arts, en de rechters R. Henn(...)

decreet

type decreet prom. 21/12/2006 pub. 28/12/2006 numac 2006027183 bron ministerie van het waalse gewest Decreet houdende de algemene ontvangstenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2007 type decreet prom. 14/12/2006 pub. 28/12/2006 numac 2006204184 bron ministerie van het waalse gewest Decreet houdende omzetting van Richtlijn 2003/98/EG van het Europees Parlement en de Raad van 17 november 2003 inzake het hergebruik van overheidsinformatie en betreffende de openbaarheid van bestuur voor de aangelegenheden waarin het Gewest de bevoegdheden van de Franse Gemeenschap uitoefent type decreet prom. 14/12/2006 pub. 28/12/2006 numac 2006204185 bron ministerie van het waalse gewest Decreet betreffende de juridische erkenning van de elektronische formulieren van het Waalse Gewest voor de aangelegenheden die krachtens artikel 138 van de Grondwet geregeld worden

besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering

type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. -- pub. 28/12/2006 numac 2006031617 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Privétewerkstellingsagentsschap. - Erkenningen Bij besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 12 oktober 2006, Migisha Mavugo, Pierre, avenue de la Charmille 10, bus 45, 1200 Woluwe-Saint-Lambert, erkend als privé-tewerkstellingsagen - Bemiddeling van betaalde sportbeoefenaars. Deze erkenning wordt toegekend voor een duur van 4 (...) type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. -- pub. 28/12/2006 numac 2006031619 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest ****. - **** vergunningen Bij besluit van de **** **** **** van 12 oktober 2006, ontvangt **** ****, **** , **** 21, 2950 ****, een hernieuwing van de vergunning als ****(...) - Outplacement; - Werving en selectie. Deze hernieuwing van de vergunningen wordt toegekend ****(...) type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 30/11/2006 pub. 28/12/2006 numac 2006031631 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende wijziging van de prijzen voor het vervoer van reizigers op het net van het stads- en streekvervoer van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 30/11/2006 pub. 28/12/2006 numac 2006031632 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot toekenning van een basisdotatie aan de MIVB voor het dienstjaar 2007 type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 07/12/2006 pub. 28/12/2006 numac 2006031630 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende goedkeuring van het onteigeningsplan van Schaarbeek type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 07/12/2006 pub. 28/12/2006 numac 2006031641 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot wijziging van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 18 mei 2006 houdende organisatie van de gewestelijke financiële tegemoetkoming in de kosten voor het opstellen van de bijzondere bestemmingsplannen

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 15/09/2006 pub. 28/12/2006 numac 2006036994 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 6 februari 1991 houdende vaststelling van het Vlaams reglement betreffende de milieuvergunning en van het besluit van de Vlaamse Regering van 1 juni 1995 houdende algemene en sectorale bepalingen inzake milieuhygiëne ter invoeging van integrale voorwaarden voor standaardgarages en -carrosseriebedrijven en standaardhoutbewerkingsbedrijven type besluit van de vlaamse regering prom. -- pub. 28/12/2006 numac 2006037027 bron vlaamse overheid Agentschap voor Natuur en Bos. - Jachtexamen 2007 Overeenkomstig het besluit van de Vlaamse Regering van 18 januari 1995 betreffende de organisatie van het jachtexamen, wordt op zaterdag 28 april 2007 het theoretische gedeelte van het jachtexame De aanvragen tot deelneming moeten uiterlijk 9 maart bij aangetekende brief toekomen bij het Agents(...)

omzendbrief

type omzendbrief prom. 20/12/2006 pub. 28/12/2006 numac 2006001040 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Omzendbrief met betrekking tot het verblijf en de vestiging van onderdanen van Roemenië en Bulgarije, nieuwe lidstaten van de Europese Unie, en van hun familieleden, vanaf 1 januari 2007, met name voor de overgangsperiode die door het Toetredingsverdrag is bepaald type omzendbrief prom. 21/12/2006 pub. 28/12/2006 numac 2006014289 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministeriële omzendbrief betreffende de voorwaarden voor de behandeling van de subsidieaanvragen voor het jaar 2006 voor intermodale transporteenheden , die op het Belgisch grondgebied van het spoorwegverkeer gebruik maken, alsook de regels voor de coëfficiëntberekening en betalingswijze van bovengenoemde subsidie

bericht

type bericht prom. -- pub. 28/12/2006 numac 2006014285 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Bericht. - Bevordering van het gecombineerd spoorgoederenvervoer. - Subsidie voor de intermodale transporteenheden die op het Belgisch grondgebied van het spoorwegverkeer gebruik maken Overeenkomstig artikel 7 van het koninklijk besluit van 30 s De aanvraag moet worden gestuurd naar volgend adres : FOD Mobiliteit en Vervoer Directoraat-g(...)

vergunning

type vergunning prom. -- pub. 28/12/2006 numac 2006031618 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest ****. - Vergunningen Bij besluit van de **** **** Regering van 14 november 2006, ontvangt @**** ****, **** 20-22, 2000 ****, een vergunning als privé-**** voor de - Werving en selectie. Deze vergunning wordt toegekend voor een duur van 1 jaar en draagt het ****(...)

document

type document prom. -- pub. 28/12/2006 numac 2006031601 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluiten betreffende de stad en de gemeenten STAD BRUSSEL. - Bij besluit van 22 november 2006 wordt de beslissing van waarbij de gemeenteraad van de stad Brussel de gunningswijze en het bestek betreffende de werken aan de transformatorstations ELSENE. - Bij besluit van 13 november 2006 wordt vernietigd de beslissing van 21 september 2006(...)

indexcijfers

type indexcijfers prom. -- pub. 28/12/2006 numac 2006042412 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Indexcijfers van de kostprijs van het beroepsgoederenvervoer over de weg De Federale Overheidsdienst Mobiliteit en Vervoer deelt hierna de indexcijfers van de kostprijs van het beroepsgoederenvervoer over de weg mede voor de maand december 2006 Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld type indexcijfers prom. -- pub. 28/12/2006 numac 2006043012 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Indexcijfers van de kostprijs van het beroepspersonenvervoer over de weg De Federale Overheidsdienst Mobiliteit en Vervoer deelt hierna de indexcijfers van de kostprijs van het beroepspersonenvervoer over de weg mede (onger(...) Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld (...)

benoeming door koninklijk besluit

type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 28/12/2006 numac 2006021358 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister en federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Federaal Planbureau. - Personeel. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 3 december 2006, wordt Mevr. Windy Vandevyvere, geboren op 11 juli 1977, licentiaat in de economische wetenschappen en licentiaat in de wijsbegeerte, met ingang van 1 juni type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 28/12/2006 numac 2006023374 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering. - Commissie voor begrotingscontrole, ingesteld bij de Dienst voor geneeskundige verzorging. - Hernieuwing van mandaten en benoeming van leden Bij koninklijk besluit van 8 december 2006, wo - de heren Bertels, J. en Perl, Fr., in de hoedanigheid van werkende leden en Mevr. Michel, J. en d(...) type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 28/12/2006 numac 2006023381 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering. - Nationale raad voor kwaliteitspromotie, ingesteld bij de Dienst voor geneeskundige verzorging. - Ontslag en benoeming van leden Bij koninklijk besluit van 8 december 2006, dat in werkin Bij hetzelfde besluit, wordt de heer Rademakers, F., benoemd bij voornoemde raad, in de hoedanighei(...) type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 28/12/2006 numac 2006023380 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering. - Commissie voor begrotingscontrole, ingesteld bij de Dienst voor geneeskundige verzorging. - Hernieuwing van mandaten en benoeming van leden Bij koninklijk besluit van 8 december 2006 wor - de dames Adnet, B. en Vanderstappen, A., in de hoedanigheid van werkende leden en de heer Van Eec(...)

vacante bettreking

type vacante bettreking prom. -- pub. 28/12/2006 numac 2006010050 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde. - Vacante betrekkingen - adjunct-griffier : - bij het hof van beroep te Bergen : 1; - bij het vredegerecht van het kanton Péruwelz - Leuze-en-Hainaut : 1; - adjunct-secretaris bij het parket van de procureur des Kon De kandidaturen voor een benoeming in de Rechterlijke Orde moeten bij een ter post aangetekend schr(...) type vacante bettreking prom. -- pub. 28/12/2006 numac 2006010055 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde. - Vacante betrekkingen Belangrijke mededeling - rechter in strafuitvoeringszaken voor het rechtsgebied van het hof van beroep te Brussel : 1 Franstalige. Deze plaats vervangt deze gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad In toepassing van artikel 287 van het Gerechtelijk Wetboek dienen de kandidaten hun kandidatuur, op(...)
^